2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE SONU EĞİTİM BÖLGESİ VE OKUL ZÜME BAŞKANLARI
TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
TOPLANTI NO
TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ
TOPLANTI YERİ
TOPLANTI BAŞKANI
ZÜMRE GRUBU
:3
:23.06.2014 1400
:TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ
:Şenay HABERAL
:KİMYA
GÜNDEM MADDELERİ
1.
Açılış ve yoklama,
2.
I.ve II.dönem zümre toplantılarında alınan kararlarının gözden geçirilmesi ve uygulama
sonuçlarının değerlendirilmesi
3.
2013-2014 eğitim-öğretim yılı II.kanaat dönemi genel değerlendirilmesi
4.
Ünitelendirilmiş yıllık planlar ile günlük planlarda görülen eksikliklerin değerlendirilmesi.
5.
Öğretim proğramlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin ele alınıp
değerlendirilmesi.Bunların giderilmesine yönelik yapılacak çalışmaların belirlenmesi.
6.
Öğrencilere okulu ve dersleri sevdirmek için yapılabilecek çalışmaların görüşülmesi.
7.
İstek ve öneriler
8.
Alınan kararlar
GÜNDEM MADDELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1)Yapılan yoklamada Koordinatör Müdür yardımcısı Mustafa TUTAN , Beyhan ÇOLAK, Şenay
HABERAL, Azim DEMİR ve Ercan AKGÜN’ ün hazır olduğu görüldü.Atilla KAĞANOĞLU toplantıya
katılamamıştır.
2) I. ve II. Dönemde alınan kararlar Azim DEMİR tarafından okunarak bu kararların uygulandığı
görülmüştür.
3) Mustafa TUTAN : Anadolu İmam Hatip Lisesi genel başarı durumunun iyi olduğu,ancak bazı
öğrencilerin öğrenme güçlüğü çekmeleri başarıyı biraz düşürmüştür.
Azim DEMİR : METEM genel başarı ortalaması %50 nin üzerindedir.Ancak birçok öğrencinin alğılama
ve anlamada problem yaşadığından dolayı başarıyı olmusuz şekilde etkilemiştir.
Ercan AKGÜN : Ardeşen Anadolu Lisesi genel olarak başarı durumu iyi olmakla beraber sadece 11.
sınıflarda öğrencilerin derse karşı ilgisiz olmalarından dolayı başarı yüzdesi düşüktür.
Şenay HABERAL : Ardeşen Fen Lisesi genel olarak öğrenciler başarılıdır.Sadece 10. sınıflar istenilen
düzeyde olmadığı ama genel olarak başarı durumu iyi.
Beyhan ÇOLAK: Anadolu Öğretmen Lisesi 9 , 11 ve 12. sınıfların genel düzeyleri istenilen
seviyededir.10. sınıfların sayısal becerilerinin düzeyi istenilen düzeyde değildir.
4) Özellekile 9. sınıfdaki yer alan Atom ,atom modelleri ve gazlar konusu 9. sınıf öğrenci seviyelerine
uygun olmadığı düşünülmekte ve birçok zorluklarla karşılaşıldığı görülmüştür.10 ve 11. sınıflarda
kimya dersinin 2 saat olması uygulamada bazı eksikliklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
5) Şenay HABERAL: Öğrencilerin alt yapısı olmamasına rağmen sayısal sınıflara gelmesi sorunlar
yaratmaktadır.
9.Sınıf Değerlendirmesi;
1.Ünite olan Kimya Bilimi ünitesinin öğrenciler tarafından anlaşılmasında bir problem
görülmemiştir.Öğrencilerin anlıyabileceği, seviyelerine uygun, Kimya biliminin nelerle
uğraştığını çok iyi anlatan güzel içerikli bir ünite.
2.Ünite olan Atom ve Periyodik Sistem ünitesinin bazı bölümlerinin öğrenciler tarafından
anlaşılması zor oldu.Özellikle atomun yapısının anlatıldığı atom modelleri konusu soyut bir
konu olduğu için öğrenciler bu konuyu anlamakta güçlük çektiler.Çeşitli somut örneklerle
konu anlatılarak öğrencilerin konuyu anlamasına yardımcı olundu.Ders görsellerle
desteklenerek anlatıldı.Periyodik sistem bölümü öğrenciler tarafından daha kolay
anlaşıldı.Atom modelleri konusu bu seviyedeki öğrencilerin hazır bulunuşlukları dikkate
alındığında biraz ağır gelebilir.
3.Ünite olan Kimyasal Türler Arası Etkileşimler ünitesinin bazı bölümleri yine öğrenciler
taafından zor anlaşıldı.Zayıf etkileşimler konusu özellikle kavramların anlaşılması zor olduğu
için öğrenciler tarafından sık sık karıştırıldı.Bu ünitenin 9. sınıflarda anlaşılması biraz güç oldu.
4.Ünite olan Maddenin halleri ünitesinde gazlar konusunun anlaşılmasında problemler
yaşandı.Bu ünite 10. sınıflarda bile problemken 9. sınıf öğrencileri tarafından anlaşılması çok
güç.Bunun dışında sıvılar ve katılar bölümlerinin anlaşılmasıyla ilgili bir problem yaşanmadı.
10. Sınıf Değerlendirmesi ;
1.Ünite olan Atomun yapısı ünitesinde mol kavramı konusunda öğrencilerin zorlandıkları
gözlendi.Çok fazla örnek çözülerek konunun anlaşılması sağlanmaya çalışıldı.
2.Ünite olan Periyodik Sistem ünitesinde öğrencilerin zorlanmadığı gözlendi.Çeşitli benzetim
yöntemleri kullanılarak konunun kalıcı olarak öğrenilmesi sağlanılmaya çalışıldı.
3.Ünite olan Kimyasal Türler Arası Etkileşimler ünitesinde zayıf etkileşimler konusunda
öğrencilerin zorlandıkları gözlendi.Hidrojen bağları konusundada zorlandıkları gözlendi.Diğer
konulardabir zorlukla karşılaşılmadı.Zorlanılan konularda çeşitli materyallerle ders
desteklendi.
4.Ünite olan Maddenin Halleri ünitesinde gazlar konusu işlenirken öğrencilerin zorlandıkları
gözlendi.Diğer konularda bir problemle karşılaşılmadı.Çok sayıda örnek çözülerek konu
anlatılarak anlaşılması sağlanmaya çalışıldı.
5.Ünite olan Karışımlar konusunda derişim konusunda öğrencilerin derişim hesaplamalarında
zorlandıkları görüldü.Değişik kaynaklardan örnekler çözülerek konu anlatılmaya çalışıldı.Diğer
konularda bir problem görülmedi.
11.Sınıf Değerlendirilmesi;
1.Ünite olan Kimyasal reaksiyonlar ve Enerji konusunda herhangi bir problem ile
karşılaşılmadı.
2.Ünite Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge ünitesinde denge konusunda problemler
yaşandı.Öğrencilerin derse karşı isteksiz ve ilgisiz olması bu konunun anlaşılmasının
zorlanılmasında en önemli etkendi.Çok sayıda örnekler çözülerek ve Quizler yapılarak
konunun anlaşılması sağlanmaya çalışıldı.Diğer konularda bir problem yaşanmadı.
3.Ünite Çözeltilerde Denge ünitesinde Kçç konusunun anlaşılmasında öğrencilerin
zorlandıkları gözlendi.Bunda öğrencilerin ön öğrenmelerinin zayıf olmasının etkili olduğu
gözlendi.Bu konuda konunun anlaşılmasının sağlanması için laboratuvar deneyleri
yapıldı,ödevler verilerek ve değişik soru tarzlarında sorular çözülerek konunun anlaşılması
sağlanmaya çalışıldı.Diğer konuların anlaşılmasında bir problem gözlemlenmedi.
4.Ünite olan Elektro kimya ünitesinde Elektroliz ve Standart elektrot potansiyelleri
konusunun anlaşılmasında problemler gözlendi.Çok sayıda örnekler çözülerek konunun
anlaşılması sağlanmaya çalışıldı.
5.Ünite olan Çekirdek Kimyası ünitesinde yarılanma süresi konusunun anlaşılmasında
problemler gözlendi.Örneklerle konunun anlaşılması sağlanmaya çalışıldı.Ünitenin diğer
konularında bir problem görülmedi.
12.Sınıf Değerlendirilmesi;
1.Ünite olan Elementler Kimyası ünitesinde LYS sınavında az soru çıktığı ve çok fazla ezbere
dayalı olduğu için öğrencilerin fazla ilgisini çekmedi.Bu konu kısaca anlatıldı.Öğrencilere konu
hakkında özet dağıtıldı.
2.Ünite olan Organik Kimyaya Giriş ünitesinde hibritleşme ve molekül geometrisi konusunda
öğrencilerin konuyu anlamasında problem olduğu gözlendi.Çeşitli modeller vasıtasıyla bu
konu görselleştirilerek anlatıldı.Ünitenin diğer bölümlerinde ise herhangi bir zorlukla
karşılaşılmadı.
3.Ünite olan Organik Tepkimeler ünitesinde genel anlamıyla öğrencilerin konuyu
anlamasında bir problem yaşanmamıştır.
4.Ünite olan Organik Bileşik Sınıfları ünitesinde öğrencilerin konuyu anlamasında bir
problemle karşılaşılmadı.
12. Sınıf kimyası organik kimya ağırlıklıdır.Organik kimya dersi ezbere dayalı bir ders olduğu
için öğrencilerin öğrendiklerini unutmaları çok muhtemeldir.Bu yüzden sık sık geçmiş
konularla ilgili sorular çözülerek konuların hatırlanması sağlanmaya çalışıldı.Mart ayında
yapılan YGS sınavına yönelikte sınava bir ay kala hızlı bir genel tekrar ile YGS konuları tekrar
edilmiştir.
6) Beyhan ÇOLAK: Kimyanın öğrencilere sevdirilmesi için laboratuvar deneylerine daha fazla önem
verileceğini söyledi.Çevrede bulunan kimya ile ilgili fabrikalara geziler düzenlemeyi düşünüyoruz.
Mustafa TUTAN: Günlük hayatta kullandığımız malzemelerin kimya ile ilgili olduğunu ve bunlarım
üretimini yapan fabrikaların çevre şartlarına göre öğrencileri gezdirip motivasyonu sağlanması
durumunda derse olan ilgileri artacaktır.
7) Okullarda eksik ders araç ve gereçlerin en kısa zamanda giderilmesi ve bu konuda çalışma
yapılması,
Değişen müfredata yönelik alanında uzman kişiler tarafından seminer verilmesi
Müfredatın sürekli olarak değişmemesi
Ders programları belirlenirken öğretmen görüşlerine daha çok yer verilmesi
8) Alınan kararlar ;
- İhtiyaç duyulduğunda çeşitli branşlardaki öğretmenlerle işbirliği sağlanması.
- Öğrencilere dersi sevdirmek için çalışmalar yapılacaktır.
- Ders öncesi konu ile ilgili öğrencilere konu ile ilgili hazırlık çalışmaları yapmaları ve bunları derste
sunmalarının sağlanmasına karar verildi.
- 11 ve 12. sınıflarda YGS konularının hatırlatılması için tekrarlar yapılacak.
Atilla KAĞANOĞLU(Türk Telekom Lisesi)
Mustafa TUTAN (Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi)
Şenay HABERAL (Ardeşen Türk Telekom Lisesi)
Beyhan ÇOLAK (Ardeşen Anadolu Öğretmen Lisesi)
Ercan AKGÜN (Ardeşen Anadolu Lisesi)
Azim DEMİR (METEM)
Download

Kimya