UPUTSTVO ZA
A T M O S F E R O O T PO R N O
Z A P T I V A N J E Z G RA D A
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
ING
Sadržaj
Uvod ................................................ 5
• Razmatranje izbora zaptivača ....... 5
Dow Co rning po nud a p roi zvod a ...6
• Atmosferootporni zaptivači................. 6
Dow Corning® 756 SMS gradjevinski
zaptivač ........................................... 6
Dow Corning® 791 silikonski
atmosferootporni zaptivač............... 6
Dow Corning®797 silikonski zaptivač 6
Dow Corning® 813C silikonski
zaptivač za konstrukcije i beton...... 6
Dow Corning® 991 silikonski zaptivač
visokih performansi ......................... 6
Dow Corning® 700 vatrootporni
silikonski zaptivač.......................... 6
• Silikonski zaptivači za strukturalno
zastakljivanje……………………………. 7
Dow Corning® 993 silkonski zaptivač
za strukturalno zastakljivanje. ...... 7
Dow Corning® 895 silkonski zaptivač
za strukturalno zastakljivanje .......... 7
Dow Corning® 995 silkonski zaptivač
za strukturalno zastakljivanje .......... 7
• Silkonski zaptivači za termoizolaciono
zastakljivanje………………………….... 7
• Čistači i Prajmeri................................ 8
•
Dow Corning projektna podrska........... 9
•
•
•
•
Preporuke za proizvode..................... 9
Revizija projekta ................................ 9
COINS ................................................ 9
Podloge i materijali odobrenje….. ...10
Adheziona testiranja ....................... 10
Testiranja na kompatibilnost........... 10
Testiranje postojanosti boja............ 10
Ostali laboratorijski testovi ............. 10
Slanje uzoraka i testiranje .............. 10
• Podrška na gradilištu ........................ 11
Test ispunjenog spoja ..................... 11
Imitacija gotovog objekta ................ 11
• Garancija .......................................... 11
Dizajn atosmferootpornog spoja……..12
• Kretanje spoja................................... 12
Koeficijent i termička ekspanzija…..12
Ekstenzija/kompresija .................... 13
Smicanje......................................... 13
• Prednosti vlažnih atmosferootpornih
zaptivača ...........................................14
• Pravilan dizajn spoja..........................14
Preporuke za pravilan dizajn spoja..14
• Uobičajeni tip spoja ...........................15
Prošireni spoj ................................ ..15
Panelni spoj.....................................15
Preklopljeni spoj ..............................15
Perimetarski spoj ............................15
Dvostruki atmosferootporni spoj......15
Uski spoj .........................................15
Obloženi spoj....................................15
Propadanje atmosferootpornog spoja16
Preporuke za podloge i materijale...17
• Dow Corning Evropa uputstva za
Adheziju/kompatibilnost ...................17
• Porozne podloge ...............................17
Prljanje poroznih podloga................17
Beton...............................................17
Cigla................................................18
Kamen .............................................18
Ostali porozni materijali ..................18
• Ne-Porozne podloge .........................18
Aluminijum ......................................18
Čelik ili drugi metali ........................18
Staklo...............................................18
• Ispunjivački i pomoćni materijali ........19
Polietilen sa zatvorenim ćelijama ....19
Polietilen sa otvorenim ćelijama.......19
Poliuretan sa otvorenim ćelijama…. 19
Traka za sprečavanje lepljenja ........19
Ostali pomoćni materijali .................19
Kompatibilnost sa Ne-Dow Corning
zaptivačima............................................. 19
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Sadržaj
Kvalitet proizvoda ...........................20
• Priprema površine i primena zaptivača..20
Primena pri hladnim temperaturama..20
Primena pri visokim temperaturama….21
Kretanje spoja tokom očvršćavanja…21
Preporuke za premeštanje spoja
zaptivača............................................21
• Procedure čišćenja podloge ............. ....23
Porozne površine.... ........................ ....23
Ne-Porozne površine ...................... …23
Metoda čišćenja sa dve krpe .......... ....23
Preporuke za rastvarače ................ …23
• Procedure primene prajmera ............ ....24
Dow Corning 1200 OS Prajmer ...... …24
Dow Corning Prajmer P.................. …25
Procena upotrebe prajmera ............ …25
• Instalacija ispunjivačke trake………….25
• Procedure nanošenja zaptivača ....... …25
Zahtevi za očvršćavanje zaptivača…. 26
Procena upotrebe zaptivača………….26
• Kontrola kvaliteta .............................. ...26
Jedno-komponentni zaptivači ......... ...26
Dvo-komponentni zaptivači ........... ...27
Test Metod na stvaranje pokorice.... ...27
Test Metod ispunjenog spoja .......... ...28
Popravka testa ispunjenog spoja.........28
• Dokumentacija .................................. ...28
Formul ar podnošenja projekta……… 29
Obrazac kontrole kvaliteta proizvoda.30
Obrazac testa ispunjenog spoja...... ....31
Dow Corning Konstrukcije
• Prodajne kancelarije..................... ...32
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Uvod
Performanse zgrada zavise od sposobnosti
omotača ili kože na zgradi u uspešnoj prevenciji
prodora surovih vremenskih i atmosferskih
kontaminanata, kao sto su CO2 emisija, i hemijski
ataci iz mnoštva izvora kao što su soli, od ulaska u
strukturu. Najkritičniji element u održavanju
atmosferootpornih zgrada su performanse spojeva
na zgradi. Sve zgrade iziskuju spojeve, a način na koji
ćete zaptivati te spojeve će biti veoma važan u
odredjivanju ukupnih performansi i izdržljivosti
strukture.
Ovo uputstvo je namenjeno da pruži smernice
za pravilan dizajn i upotrebu Dow Corning®
atmosferootpornih zaptivača. Preporuke date u ovom
uputstvu su bazirane na više od 40 godina iskustva u
upotrebi silikonskih zaptivača za zaptivanje spojeva
u novim i remedijalnim konstrukcionim primenama.
Da bi se osigurali da je ovladano pravilnom
upotrebom moraju se slediti sledeći koraci:
1. Selekcija pravog zaptivača za datu aplikaciju
2. Dizajniranje i razumevanje pravilnog dizajna
spoja
3. Verifikacija adhezije zaptivača kroz
laboratorijski i/ili adhezioni test ispunjenog spoja
4. Slediti preporučene procedure za pripremu
površine i primenu zaptivača
5. Primena neophodnih procedura kontrole
kvaliteta i dokumentacija rezultata tokom
projekta.
Uz sledeće preporuke date u ovom uputstvu,
fasada zgrade ili omotač će biti potpuno zaptiveni
osiguravajući da će očekivani životni vek zgrade
biti maksimiziran i takodje de će se troškovi
održavanja i popravke zgrade minimizirati. Dow
Corning i njegovi autorizovani distributeri Vam
stoje na raspologanju u savladavanju tog uspeha.
Preporuke za izbor zaptivača
Mnogi tipovi zaptivača stoje na raspolaganju za
atmosferootporno zaptivanje omotača zgrade.
Razrada i procena mogu biti veoma konfuzni za
pisce specifikacija ili generalne ugovarače. Neki od
faktora koje treba razmotriti prilikom izbora
zaptivača su:
•
•
•
•
Adhezija zaptivača na mnoštvo različitih površina
Mogućnost kretanja spoja zaptivača
Otpornost i fizičke karakteristike zaptivača se
menjaju nakon izloženosti atmosferalijama
Efekat zaptivača na estetiku zgrade.
Dow Corning je globalni lider u silikonskoj tehnologiji i
uvek je bio na prvoj liniji fronta u istraživanju i
razvoju silikonskih zaptivača tokom više od 40
godina. Prednosti silikonske tehnologije su veoma
dobro uskladjene sa povećanim zahtevima širokog
izbora materijala koji se koriste u konstrukciji i na
omotaču zgrade.
Silikonski zaptivači su formulisani tako da imaju
adheziju sa svim uobičajenim fasadnim gradjevinskim
materijalima, uključujući beton, prirodni kamen, ciglu,
aluminijum, čelik i staklo. Silikonski zaptivači mogu
biti formulisani kao visoko modularni strukturalni
adhezivi ili kao nisko modularni, atmosferootporni
zaptivači sa velikom sposobnošću kretanja. Silikonski
zaptivači su suštinski otporni na oštećenja od
ultravioletne svetlosti od sunca (UV) i silikonski
zaptivači su stabilni kada očvrsnu na temperaturama
od -40°C do 150°C. Silikonski zaptivači su takodje
formulisani da redukuju akumulaciju prljavštine i da ne
oštećuju (zamazivanjem) osetljive porozne površine
kao što su mermer ili granit.
Organskii zaptivači kao što su poliuretani i polisulfidi su
bazirani uglavnom na karbonskoj polimernoj osnovi i ne
poseduju dugotrajnost neorganskih materijala kao što je
silikon. Suprotno popularnom verovanju modifikovani
silikoni (MS) zaptivači u stvari ne sadrže silikon i njihova
dugotrajnost i čvrstoća su slični kao kod organskih
zaptivača. Sunčeva UV svetlost može degradirati svaki
organski zaptivač i prouzrokovati stvrdnjavanje
zaptivača i gubitak njegove sposobnosti kretanja
nakon nekoliko godina pri spoljnoj izloženosti na
zgradi. Ova degradacija i gubitak sposobnosti kretanja
može prouzrokovati propadanje spoja.
Kada razmatrate zaptivače za Vašu zgradu, molimo
Vas kontaktirajte Dow Corning ili njegove autorizovane
distributere za asisitranje u odabiru Vaših specifičnih
projektnih potreba.
5
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Dow Corning® ponuda proizvoda
Dow Corn ing Va m n udi š iro ki spekta r
silikonskih zaptivača visokih performansi.
Svaki zaptivač je razvijen i testiran za
specifične aplikacije i jedino može biti korišćen
za tačno odredjenu namenu izuzev u
situacijama kada se dobije specifično
odobrenje od Dow Corning-a. Specifične
informacije o proizvodima su Vam dostupne
na sajtu www.dowcorning.com
Atmosferootporni zaptivači
Dow Corn ing Va m n udi š iro ki spekta r
silikonskih zaptivača visokih performansi za
atmosferootporne primene. Dalje Vam je dat
kratak opis Dow Corning atmosferootpornih
zaptivača. Ovi zaptivači su razvijeni za
atmosferootporno zaptivanje spojeva na
zgradi i nikada se ne mogu koristiti kao
adhezivi za strukturalno zastakljivanje ili kao
zaptivači za izolaciona stakla.
Dow Corning® 756 SMS
gradjevinski zaptivač
Dow Corning 756 SMS gradjevinski zaptivač
je jednokomponentni, nisko modularni,
neutralno-očvršćujući silikonski zaptivač
specijalno dizajniran za atmosferootporno
zaptivanje o setljivih materijala kao što su
prirodni kameni i aluminijumski panelni
sistemi kod kojih su estetske performanse
zaptivača najvažnije. Ovaj zaptivač je razvijen
da ne oštećuje (ufleka) prirodni kamen i da
manje privlači prljavštinu i atmosferske
kontaminante od konvencionalnih silikonskih
gradjevinskih zaptivača. Dodatno, mnogi
komercijalni premazi postižu odličnu adheziju
sa očvrsnutim Dow Corning 756 SMS
gradjevinskim zaptivačem.
D o w C o r n i n g ® 791 Sil i k o n s k i
atmosferootporni zaptivač
Dow Corning 791 silikonski atmosferootporni
zaptivač je jednokomponentni, nisko
modularni, neutralno očvršćujući zaptivač koji
brzo stvara pokoricu. Specijalni vrhunski
proizvod dizajniran za atmosferootporno
zaptivanje strukturalno zastakljenih fasada,
planar sisteme, opšte zastakljivanje, viseće
fasade i fasade zgrada konstruisane od cigli,
kamena i tradicionalnih gradjevinskih
proizvoda.
Dow Corning® 797 Silikonski
zaptivač
Dow Corning Silikonski atmosferootporni
zaptivač je jednokomponentni, nisko
modularni, neutralno očvršćujući silikonski
zaptivač s a duži m vr em eno m o b r ade o d
Dow Corning 791. Specijalni proizvod
vrhunskih performansi je specijalno
dizajniran za atmosferootporno zaptivanje
strukturalno zastakljenih fasada, planar
sistema i opšte zastakljivanje, visećih fasada
fasada zgrada ozidanih od cigle, kamena i
tradicionalnih gradjevinskih proizvoda.
Dow Corning® 813C silikonski
zaptivač za konstrukcije i beton
Dow Corning 813C zaptivač za konstrukcije i
beton je jednokomponentni, nisko modularni,
neutralno očvršćujući silikonski zaptivač
dizajniran za upotrebu od strane izvodjača
radova za generalne, nespecifikovane
atmosferootporne aplikacije.
Dow Corning® C60 – isključivo
za UK
Dow Corning C60 je jednokomponentni, nisko
modularni, neutralno očvršćujući silikonski
zaptivač dizajniran za upotrebu kod generalnih
nespecifičnih aplikacija . P a k o v an u k e r t r i dže
od 400 ml ovaj proizvod je dostupan jedino
u Velikoj Britaniji.
Dow Corning® 700 vatrootporni
silikonski zaptivač
Dow Corning 700 vatrootporni silikonski
zaptivač je jednokomponentni, nisko
modularni, neutralno očvršćujući silikonski
zaptivač namenjen za zaptivanje širokih
spojeva i penetraciono zaptivanje u
vatrootpornim strukturama.
6
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Dow Corning® ponuda proizvoda
Silikonski zaptivači za
strukturalno zastakljivanje
Sledeći Dow Corning silikonski zaptivači su u
ponudi za primene pri strukturalnom
zastakljivanju. Samo Dow Corning Silikonski
zaptivači za strukturalno zastakljivanje
na veden i n iže s u o do b ren i za u pot rebu k ao
s t ru ktu ra ln i s i l iko ns k i adh ez i vi . Za više
informacija u vezi pravilne upotrebe
silikonskih zaptivača u aplikacijama
strukturalnog zastakljivanja, molimo Vas
pogledajte Dow Corning Uputstvo za
strukturalno zastakljivanje koje je dostupno
na www.dowcorning.com.
D ow C or ni ng® 993 S ilik onski
zaptivač za strukturalno
zastakljivanje
Dow Corning 993 Silikonski zaptivač za
strukturalno zastakljivanje je dvokomponentni, brzo očvršćavajući, neutralnoočvršćujući silikonski zaptivač namenjen za
strukturalno lepljenje stakla, metala i ostalih
panelnih materijala. Kada uporedimo
konvencionalne jedno-komponentne
silikonske zaptivače, brzo očvršćujuće
karakteristike Dow Corning 993 omogućuju
povećanu produktivnost strukturalno
zastakljenih jedinica visećih fasada. Dow
Corning 993 je visoko modularni zaptivač sa
izvanrednom a dhezijo m n a širok spektar
materijala. Dow Corning 993 je odobren od
"Evropske Tehničke Atestacije" (ETA) na bazi
nezavisnih testiranja u saglasnosti sa važećim
Evropskim smernicama za strukturalno
zastakljivanje ETAG-002. Proizvod poseduje
CE-marku na bazi tih odobrenja.
Dow Corning® 895 Silkonski
zaptivač za strukturalno zast.
Dow Corning 895 Silikonski zaptivač za
strukturalno zastakljivanje je
jednokomponentni, neutralno-očvršćujući
silikonski zaptivač namenjen za
strukturalno lepljenje stakla, metala i
ostalih materijala. Dow Corning 895 je
visoko modularni zaptivač sa izvanrednom
adhezijom na širok spektar materija la .
Dow Corning 895 je odobren od "Evropske
Tehničke Atestacije" (ETA) na bazi nezavisnih
testiranja u saglasnosti sa važećim Evropskim
smernicama za strukturalno zastakljivanje
ETAG-002. Proizvod poseduje CE-marku na
bazi tih odobrenja.
Dow Corning® 995 Silikonski
zaptivač za strukturalno
zastakljivanje
Dow Corning 995 Silikonski zaptivač za
strukturalno zastakljivanje je
jednokomponentni, neutralno-očvršćujući
silikonski zaptivač namenjen za
strukturalno lepljenje stakla, metala i
ostalih materijala. On j e u s pešn o t e s t i r an z a
upotrebu u aplikacijama sigurnosnog
zastakljivanja. Dow Corning 995 poseduje
mogućnost kretanja od +/- 50% i zadovoljava
globalne standarde za strukturalno
zastakljivanje u Americi, Kini i Evropi.
Silikonski zaptivači za
termoizolaciono zastakljivanje
Dow Corning® Silikonski zaptivači za
izolaciona stakla (IG) aplikacije su opisani u
Dow Corning uputstvu za termoizolaciono
zastakljivanje. Ovi proizvodi su namenjeni za
isključivo za IG proizvodnju i nisu odobreni
za upotrebu kao zaptivači za strukturalno
zastakljivanje ili kao atmosferootporni
zaptivači . Za više informacija u ve zi pravilne
upotrebe silikonskih zaptivača u aplikacijama
izolacionog zastakljivanja, molimo Vas
pogledajte Dow Corning uputstvo za
termoizolaciono zastakljivanje koje je
dostupno na www.dowcorning.com.
7
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Dow Corning® ponuda
proizvoda
Čistači i prajmeri
Dow Corning nudi gamu čistača i prajmera
koji su specijalno razvijeni za upotrebu sa
Dow Corning zaptivačima. U pojedinim
situacijama, specifični čistači i prajmeri se
preporučuju pre primene silikonskih
zaptivača radi postizanja optimalne
adhezije na specifičnim podlogama. Za
generalne preporuke u vezi čišćenja i
prajmiranja podloge molimo Vas pogledajte u
"Dow Corning® Europe Adhesion/
Compatibility Guide" (preporuke za
adheziju i kompatibilnost) koje je dostupno
na www.dowcorning.com.
Dow Corning® R-40 Cleaner
Dow Corning R-40 Cleaner je specijalno
formulisana mešavina rastvora dizajnirana
za čišćenje stakla , metalnih profila i ostalih
neporoznih i poroznih površina.
Dow Corning® 1200 OS Primer
Dow Corning 1200 OS Primer je
jednokomponentni prajmer za hemijski
tretman, dizajniran za upotrebu sa Dow
Corning zaptivačima za mnoštvo različtih
primena.
Dow Corning® Primer C
Dow Corning Primer C je jednokomponentni
prajmer za hemijski tretman, dizajniran za
bojene i plastične površine radi obezbedjenja
razvoja adhezije zaptivača.
Dow Corning® Primer P
Dow Corning Primer P je
jednokomponentni prajmer koji formira film,
dizajniran za upotrebu na poroznim
podlogama u atmosferootpornim
aplikacijama.
Dow Corning® Barrier Primer
Dow Corning Barrier Primer je
dvokomponentni prajmer koji formira film
i koji se isporučuje u dve razmerene
količine za mešanje pre upotrebe. Ovaj
prajmer je namenjen za upotrebu na
specifičnim poroznim podlogama u
atmosferootpornim aplikacijama.
8
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Dow Corning projektna podrška
Dow Corning i njegovi autorizovani
distributeri Vam stoje na raspolaganju i
asistiranju u vezi pitanja dizajna i pravilne
upotrebe Dow Corning atmosferootpornih
zaptivača. Dow Corning će razmotriti dizajn
i dati preporuke u vezi proizvoda za bilo koji
proje kat u kojem se koriste n aši proizvodi.
Dow Corning i autorizovani distributeri Vam
s t o j e n a r a s p o l a g a n j u u v e z i p o d r šk e i n a
V a še m g ra d i l iš t u i l i u p r o i z vo d n o m
pogonu. Zahtev za ispitivanjima može doći
o d V a še g a u to r i zo va n o g D o w C o r n i n g
d i s t r i b u t e r a , V a š e lokalne Dow Corn ing
Construction Office (gradjevinske kancelarije)
ili putem sajta www.dowcorning.com.
Preporuke za proizvode
Dow Corning će dati specifične projektne
preporuke za proizvode na bazi dizajna
spoja, kretanja spoja, tipa podloge,
adhezionih karakteristika i ostalih faktora na
zgradi. Često, više vrsta Dow Corning
atmosferootpornih zaptivača mogu biti
korišćeni za sve aplikacije.
Informacije trebaju biti prosledjivane putem
COINS-a preko sledećih email addresa:
[email protected] ili putem faksa
na sledeći broj: +32 27 06 50 59. Detalji spoja
trebaju biti u .jpeg, .pdf, .doc, .dwg ili .tiff
formatu.
COINS
COnstruction INdustry system (COINS) – sistem
gradjevin ske in dustrije - je projektn o
menadžmentski sistem ko ji je dostu pan na
vebsajtu Dow Corning® Premier. COINS se
primarno ko risti za podršku projektima
strukturaln og zastakljivanja , ali može biti
korišćen i za podnošenje uzoraka za
atmosferootporne aplikacije. Za pristup sajtu
Dow Corning Premier i više informacija u vezi
CO INS -a, mo li mo Vas kontak ti ra jte Vašu
lokalnu Dow Corning gradjevinsku kancelariju
(Construction Office).
Procena dizajna
Radi pravilne procene dizajna
atmosferootpornih spojeva, Dow Corning
treba da dobije crteže i dokumentaciju u kojoj
se mogu naći podaci o dimenziji spoja,
kretanju spoja, tipovima podloga i pomoćnim
materijalima. Odgovarajući projektni formulari
se nalaze u sekciji Dokumentacija ovog
uputstva. Dow Corning neće determinisati
kretanje za specifične spojeve. Ta
informacija mora biti data od strane
profesionalaca za dizajn spoja. Dow Corning
će pregledati i odobriti dizajn u saglasnosti sa
sa pravilima koja su opisana u narednim
sekcijama ovog uputstva.
9
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Do w Co rn i n g p ro j e k tn a p o d r š k a
Procena podloga i materijala
i neće biti odobreni za kontakt. Kako bi
Dow Corning nudi primenu testiranja na adheziju,
kompatibilnost ili postojanost boja za svaki
materijal i podlogu koji dolaze u kontakt sa Dow
Corning atmosf erootpornim zaptivačima. Dow
Corning Europe Adhesion/ Compatibility uputstva
su razvijena tako da daju odgovor na većinu pitanja
u vezi adhezije i kompatibilnosti. Lista uobičajenih
podloga i materijala je data sa standardnim
preporukama u vezi pripreme podloge i
preporukama za prajmiranje za većinu Dow Corning
atmosferootpornih zaptivača. Praćenjem ovih
uputstva i primenom verifikacionog adhezionog testa
datog kasnije u ovom uputstvu, laboratorijski testovi
od Dow Corning-a se ne zahtevaju. Ukoliko
materijal nije naveden na listi Dow Corning
Europe Adhesion/ Compatibility Guide, uzorci
trebaju biti poslati u Dow Corning na testiranje. Za
prirodni kamen, test na postojanost boja u našoj
laboratoriji se uvek preporučuje.
minimizirali rizik od problema
nekompatibilnosti, reprezentativni uzorci
materijala trebaju biti poslati u Dow Corning
radi testiranja na kompatibilnost. Nakon
kompletiranja testova, Dow Corning će izdati
preporuke za proizvod u pisanoj formi.
Testiranja traju četiri (4) nedelje od prijema
uzoraka.
Adheziona testiranja
Adhezija zaptivača na podlogu je najvažniji element
za performanse atmosferootpornog spoja. Ukoliko
materijal podloge nije naveden u Dow Corning
Europe Adhesion/Compatibility Guide,
reprezentativni uzorci materijala trebaju biti poslati u
D o w C o r n i n g . N a k o n z a v r še t k a t e s t i r a n j a , Dow
Corning će dostaviti u pismenom obliku preporuke
za proizvod, pripremu površine i prajmiranje .
Testiranja traju četiri (4) nedelje od dana
prijema uzoraka. U svim slučajevima, adhezija
mora biti verif ikovana i na gradilištu verif ikacionim
adhezionim testovima opisanim kasnije u ovom
uputstvu.
Testiranja na kompatibilnost
Pomoćni mate rijali ko ji su u konta ktu sa
Dow Corning atmosf erootpornim zaptivačima
mogu biti nekompatibilni i prouzrokovati
diskoloraciju zaptivača i/ili gubitak adhezije
zaptivača . Neki visoko plastificirani organski
podmetači ili podloške, atmosferootporne
membrane ili asfaltni premazi mogu biti potpuno
nekompatibilni sa silikonskim zaptivačima
10
Testiranja na postojanost boja
Dow Corning će testirati sve porozne površine
kako bi utvrdili da li će zaptivač izazvati fleke
kao rezultat razmene f luida na površinu
podloge. Dow Corning preporučuje da
reprezentativni uzorci podloga (granit,
mermer, krečnjak ili peščanik) budu
dostavljeni u Dow Corning zbog testiranja na
postojanost boja. Nakon kompletiranja testova,
Dow Corning će dostaviti preporuke za
proi zvod u p isano j f orm i. Testiranja traju šest
(6) nedelja od prijema uzoraka.
Ostala laboratorijska testiranja
Na zahtev, Dow Corning može obezbediti
ne-standardna testiranja kao što su analitički
H-komadni testovi. U pojedinim slučajevima,
troškovi testiranja mogu biti naplaćeni. Pre
početka projekta, molimo Vas kontaktirajte
Vašu lokalnu Dow Corning gradjevinsku
kancelariju radi cenovnika troškova
servisiranja.
Dostava uzoraka
Dow Corning nudi testiranja za svaki materijal i
podlogu koji dolaze u kontakt sa Dow Corning
zaptivačima. Zahtev za testiranja može biti
prosledjen putem sistema Dow Corning
COnstruction INdustry System (COINS) ili
putem Dow Corning projektnog formulara, koji
se nalazi u sekciji Dokumentacija ovog
uputstva. Uzorci za testiranje trebaju biti
dostavljeni na sledeću adresu:
Dow Corning Europe S.A. Rue
Jules Bordet Parc Industriel,
Zone C B-7180 Seneffe,
Belgium Attention: Sealants
Testing Lab
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Do w Co rn i n g p ro j e k t n a p o d r š k a
Podrška na gradilištu
Imitacija gotovog objekta
Dow Corning i njegovi autorizovani predstavnici
Vam stoje na raspologanju u asisitranju na Vašem
gradilištu ma gde se ono nalazilo kod novih projekata
ili kod projekata renoviranja.
Podrška na gradilištu može uključivati aplikacione
tehnike primene zaptivača i procedure za
obezbedjenje pravilne upotrebe materijala, razradu
verifikacionog adhezionog testa spoja i potvrdu
pravilne selekcije zaptivača.
Odredjeni objekti zahtevaju predvidjanje završnih
karakteristika od samog početka projekta. Imitacija
objekta je mali reprezentativ cele zgrade. Imitacija
se mo že ra d it i za n o vi o b je ka t il i za re n o vi ra n je
z g r a d e . Imitacija nove konstrukcije može biti na
samom gradilištu ili u specijalnim prostorima za
testiranja očekivanih uslova. Tokom testiranja
očekivanih uslova na fasadi zgrade, mogu se testirati
penetracija vode, strukturalne performanse ili ostali
zahtevi dizajna. Ukoliko je neophodno, Dow Corning
ili Dow Corning autorizovani distributeri mogu
posvedočiti o izvršenim imitacionim testiranjima prilikom
davanja Vaše ponude.
Testiranja verifikacije adhezije
Test verifikacije adhezije treba biti primenjivan
na svakom projektu bilo da je nova izgradnja ili
zamena zaptivača pri renoviranju. Dow Corning i
njegovi autorizovani predstavnici mogu Vam
asisitirati pri treningu aplikatora zaptivača u obuci
pravilne primene zahtevanih procedura za pripremu i
testiranje verifikacionih adhezionih spojeva. Ukoliko
se zahteva, Dow Corning i njegovi autorizovani
predstavnici takodje mogu oceniti verifikacione
adhezione spojeve.
Verifikacioni adhezioni test spoja treba biti
primenjivan kao redovna procedura kontrole
kvaliteta od strane izvodjača radova. Opis, kako
se primenjuje verifikacioni adhezioni test je
sadržan u se kciji kontrola kva liteta ( Quality
Control) ovog uputstva. Verifikacioni adhezioni test
uvek treba biti primenjivan radi verifikacije
preporuka u Dow Corning Europe
Adhesion/Compatibility Guide ili preporuka na bazi
Dow Corning laboratorijskih testiranja. Svi
rezultati testiranja trebaju biti zabeleženi u
Obrascima verifikacionog testa na adheziju koji
se nalaze u sekciji Dokumentacija ovog uputstva.
Kontaminacija podloga
U slučajevima da dodje do kontaminiranja podloge,
kao rezultat razmene fluida koji evidentno ostavljaju
fleke bilo na površini ili na samom telu podloge, Dow
Corning može pomoći u asistiranju kod uklanjanja tih
kontaminanata. Dow Corning će Vam ili dostaviti
reprezantativne uzorke iz ugovora ili će posetiti
Vaše gradilište.
Garancija
Dow Corning daje specifičnu projektnu ograničenu
garanciju za nove konstrukcione projekte u kojima
se koriste Dow Corning atmosferootporni zaptivači.
Molimo Vas kontaktirajte Vašu Dow Corning
gradjevinsku kancelariju za više informacija u vezi
garantnih mogućnosti.
11
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Dizajn atmosferootpornog spoja
Da bi se postigle očekivane performanse
zaptivača, spoj mora biti dizajniran na
način koji će mu omogućiti postizanje
očekivanih performansi. Pravilan dizajn
atmosferootpornog spoja je opisan u sekciji
koja sledi. Kod novih konstrukcija sledite ova
uputstva za dizajn, ukoliko je to moguće. Za
projekte restauracije, mogućnosti dizajniranja
atmosferootpornih spojeva su mnogo
ograničeniji. Sledeća sekcija će razmotriti
mogućnosti za obe vrste aplikacija.
Kretanje spoja
Sve zgrade trebaju spojeve. U zavisnosti od
veličine i visine strukture, kretanje spoja je
neizbežno u slo vl jeno od mnoštva f akto ra :
temperaturnih promena, seizmičkih kretanja,
elastičnosti profila na udar vetra, sleganja,
trajnih opterećenja, stezanja betona ,
kretanja uzrokovanih vlagom i greškama u
dizajnu, kao i konstrukcionim tolerancijama. S
obzirom da se fasadni elementi kreću usled
dejstva mnoštva naveden ih f aktora , ele ment i
moraju biti odvajani po spojevima sa
dopuštenom ek spanz ijo m, skupl jan jem i li
drugi m k retan ji ma . Greška pri instalaciji
spojeva može izazvati stres na fasadnim
elementima i konačno strukturalne probleme
koji mogu izazavati destrukciju celog sistema.
Zaptivači imaju namenu da popune spojeve
radi stopiranja infiltracije vode i vazduha.
Zaptivači moraju funkcionisati na način koji
će omogućiti fasadnim elementima da se
kreću slobodno, pa stoga zaptivači moraju
biti fleksibilni. Zaptivač takodje mora biti
sposoban da zalepi površine spoja, kao i da
da izdrži def ormacije tokom kretanja .
Dodatno, zaptivač mora zadržati prihvatljiv
nivo izdržljivosti s obzirom da je većina
zgrada iz ložena UV zracima, vrućini,
hladnoći, vlagi i ostalim okružujućim
faktorima.
12
Koeficijent termičke ekspanzije
Najizrazitiji uticaj na kretanje spoja ima
termička ekspanzija fasadnih elemenata .
F a sad n i e l e m e nt i e k s pa nd i r a j u i s k up l j a j u s e
u direktnoj zavisnosti od temperaturnih
promena. Hladne temperature uzrokuju
skupljanje materijala, a vrućine uzrokuju
njegovo širenje. Ova ciklična kretanja moraju
biti razmotrena pri dizajniranju spoja.
Sledeća jednačina može biti korišćena u
odredjivanju termičke ekspanzije :
Kretanje (mm) = CTE x ∆T x Dužina materijala (mm)
CTE: Koeficijent termičke ekspanzije (1/°C)
∆T:
Promene u temperaturi (°C)
Dalje je data tabela sa vrednostima
koeficijenta termičke ekspanzije za neke
uobičajene konstrukcione materijale:
Materijal
Staklo
CTE (1/°C)
9.0
Aluminijum
Granit
Mermer
Beton
Nerdjajući čelik
Akrilik
Polikarbonat
23.2 - 23.8
5.0 - 11.0
6.7 - 22.1
9.0 - 12.6
10.4 - 17.3
74.0
68.4
Napomena: Koeficijenti termičke ekspanzije
za prirodne materijale (cigla, kamen, drvo, i
sl.) ili fabrikovane prirodne materijale mogu
biti veoma varijabilni. Ukoliko se razmatraju
specifični materijali, onda se koeficijenti za te
materijale trebaju razmatrati i koristiti
preciznije od standardnih prosečnih vrednosti.
Vlaga koja uzrokuje kretanje na zidu od cigle
može izazvati nadimanje cigle i redukovanje
veličine spoja tokom životnog veka zgrade.
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Dizajn atmosferootpornog spoja
Š ir enje/sa bija nje
Atmosferootporni spojevi se tipično kreću širenjem i
sabijanjem. Pri širenju, zaptivač i linija lepljenja
zaptivača su izloženi stresu tako što se zaptivač širi.
Adhezija zaptivača je najvažnija za njegove
performanse kada je izložen širenju. Pri sabijanju,
zaptivač će se deformisati i odvojiti od spoja.
Deformacije mogu prouzrokovati permanentno
kompresiono sabijanje zaptivača, što može
dovesti do štetnih efekata na dugotrajnost i
izdržljivost zaptivača. Proizvodjači zaptivača
procenjuju mogućnost kretanja njihovih
zaptivača na bazi okruženja zaptivača pri širenju
i sabijanju. Mogućnost kretanja uobičajeno ima
vrednosti od +/-12.5%, +/-25% ili +/-50% na
primer.
originalni spoj
sabijanje
mm, sa konstrukcionom tolerancijom od 4 mm i sa
25% mogućnošću kretanja zaptivača zahteva
minimalnu širinu spoja od 28 mm.
Smicanje
Atmosferootporni spojevi su takodje stalno izloženi
uticaju smicanja. Smicanje na spoju zaptivača se
generalno ne ponaša kao kretanje pri širenju, zbog
toga što je krajnje širenje zaptivača manje. Stvarno
širenje je razlika izmedju originalne širine zaptivača i
nove širine zaptivača nakon smicanja. Ovo stvarno
širenje se može koristiti pri dizajniranju spoja.
O
o
r
i
originalni spoj
smicanje
Za kalkulaciju stvarnog proširenja koje je pretrpeo
zaptivač usled smicanja, možemo upotrebiti
Pitagorinu teoremu koja je data u sledećoj jednačini:
širenje
a2+b2=c2
Kretanje spoja pri sabijanju i širenju treba
kalkulisati na sledeći način:
pri čemu je:
Minimalna širina spoja = [(100/X) (Mt + Mo)] + T
a= originalna širina zaptivača
b= kretanje spoja pri smicanju
c= nova širina zaptivača
X: Mogućnost kretanja zaptivača u %
Mt: Kretanje pod uticajem termičke ekspanzije
Mo: Ostala kretanja, npr. stalno opterećenje
T: Konstrukcione tolerancije
Na primer, horizontalni spoj izmedju
aluminijumske konstrukcije viseće fasade i
betonskog panela sa termičkim kretanjem
od 4 mm, sa stalnim opterećenjem od 2
Kalkulator koji možete koristiti za odredjivanje
kretanja spoja pri sabijanju, širenju i smicanju Vam je
dostupan na www.dowcorning.com .
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Dizajn atmosferootpornog spoja
Prednosti atmosferootpornog
zaptivanja od vlage
Činjenica je da zgrade trebaju spojeve, ali u
pojedinim slučajevima zaptivači se ne
upotrebljavaju za zaptivanje tih spojeva.
Zaptivači su često isključeni sa fasada pa to može
predstavljati potencijalni problem za performanse
zgrade. Atmosferootporno zaptivanje na vlagu
može doneti suštinske prednosti za performanse
fasade zgrade. Ključne prednosti uključuju:
•
•
Zastita elemenata zgrade od vlage.
Upotreba atmosferootpornih zaptivača za
vlagu minimizira štetne efekte vode na
čelične ankere, spojeve, membrane, zidarske
podstrukture, izolaciona stakla i ostale
strukturalne elemente.
•
Atmosferootpornom zaptivaču moramo uvek
obezbediti minimum 6 mm kontaktne površine
za lepljenje, kako bi bili sigurni u adekvatnu
adheziju.
•
Širina spoja zaptivača treba uvek biti
minimum 6 mm radi obezbedjenja pravilne
površine spremne za popunjavanje spoja.
Veća širina spoja može biti preporučena u
zavisnosti od njegovog kretanja.
•
Jednokomponentni zaptivač mora biti izložen
atmosferskoj vlagi radi očvršćavanja.
Nanošenje zaptivača u potpuno sakriveni spoj
se ne preporučuje.
•
Zaptivač treba biti nanešen u minimalnom
odnosu 2 prema 1 širina prema dubini.
•
Dubina zaptivača preko ispunjivačkog
materijala treba biti minimum 6 mm.
•
Dubina zaptivača preko ispunjivačkog
materijala treba biti maksimalno 12 mm čak
iako je širina veća od 24 mm.
•
Konsultujte Dow Corning ukoliko je širina
spoja iznad 75 mm.
•
Izbegavajte trostranu adheziju. Zaptivač treba biti
zalepljen jedino na površine spoja i ne sme biti
zalepljen za zadnji deo spoja. Standardni
ispunjivački materijal ili antiadheziona
ispunjivačka traka trebaju biti korišćeni
radi sprečavanja trostrane adhezije .
Estetika može biti znatno poboljšana
redukcijom profila i otvora koji sakupljaju
prljavštinu i stvaraju ružne linije na zgradi.
Atmosferootporno zaptivanje protiv vlage
na staklenoj fasadi omogućuje brže i lakše
čišćenje i održavanje. Upotreba površinski
modifikovanih silikonskih zaptivača, kao što
je Dow Corning® 756 SMS Building Sealant,
može obezbediti jednako dobar estetski
ugodjaj uz istovremeno funkcionalni
atmosferootporni spoj.
14
Uputstva za pravilan dizajn spoja
Termičke performanse zgrade imaju
poboljšanu redukciju izloženosti spoljnih
fasadnih elemenata ekstremnim
temperaturama. Spoj zaptivača na vlagu će
redukovati infiltraciju vazduha i obezbediće
termičke performanse fasade.
•
Pravilan dizajn spoja
Sledeća pravila vezana za dizajn spoja su
bazirana na više od 40 godina iskustva Dow
Corning-a. Ova pravila su konzistentna sa
standardnim industrijskim propisima. Praćenje ovih
preporuka, će Vam pomoći da se uverite da Vaši
atmosferootporni spojevi imaju najbolje moguće
performanse.
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Dizajn atmosferootpornog spoja
Uobičajeni tipovi spojeva
Spoj po perimetru
U sledećoj sekciji, detalji nekih uobičajenih
atmosferootpornih spojeva su prikazani sa
ključnim tačkama datim za svaki od detalja.
Ekspanzioni spoj
Podloga
Npr. Granit,
beton isl.
Cilindrična ispunjivačka traka
Dvostruko zaptiveni atmosferootporni spoj
Dimenzija A –Širina spoja
Dimenzija B - Dubina spoja (preko ispunjivačke trake)
Dimenzija C - Kontakt zaptivača sa površinom lepljenja
Ključne tačke
1.Dimenzija A mora biti minimum 6 mm ili veća
zavisno od kretanja spoja
2.Dimenzija B treba biti izmedju 6 mm do 12 mm
3.Odnos A prema B treba biti 2 prema 1 ili veći
4.Dimenzija C mora biti minimum 6 mm
Panelni spoj
Ključne tačke:
1. Sledite standardne preporuke za dizajn spoja
2. Dimenzija A je minimum 18 mm što je dozvoljena
primena za unutrašnje spojeve
3. Radi obezbedjenja očvršćavanja unutarnjeg spoja, treba
obezbediti bilo vazdušni prostor izmedju zapti vanja ili
koristiti poliuretansku ispunjivačku traku sa otvorenom
ćelijskom strukturom za unutarnje spojeve pri zaptivanju
Rektangularna
ispunjivačka
traka
Uski spoj
D im enzij a A – Širi na s poj a
Dimenzija B – Dubina zaptivača i površina lepljenja
Ključne tačke
1.Dimenzija A mora biti minimum 6 mm ili
veća u zavisnosti od kretanja spoja
2.Dimenzija B treba biti izmedju 6 mm do 12 mm
3.Odnos A prema B treba biti 2 prema 1 ili veći
Preklopljeni spoj
Ključne tačke:
1.Zaptivač mora imati minimum od 6 mm kont akt ne površi ne
za lepljenje (Dimenzija A)
2. Antiadheziona traka ili ispunjivačka traka moraju biti
korišćene ako je predvidjeno kretanje
Obloženi (bandažirani)sp oj
1. Koristite antiadhezionu traku preko narušenog spoja zaptivača
2. Površina spoja zaptivača (Dimenzija A) mora biti minimum 6 mm
3. Dubina zaptivača (Dimenzija B) mora biti izmedju 6mm I 12mm
4. Zaptivač treba biti obradjen u gladak, uniformisani spoj
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Dizajn atmosferootpornog spoja
Propadanje atmosferootpornog spoja
Spoj atmosferootpornog zaptivača može
propasti usled brojnih razloga. Molimo Vas
razmotrite sledeće kada razmatrate ili
pokušavate da razumete performanse spoja
zaptivača.
G u b it a k a d h e z ij e
Gubitak adhezije se dešava kada zaptivač
izgubi adheziju sa podlogom. Ovo može biti
uzrokovano usled lošeg dizajna spoja ,
nepravilne selekcije zaptivač a i li loše i zrade.
G u b i t a k a d h e z i j e s e m ož e j a v i t i k a d a
zaptivač n e m a a d e k v a t n u p o v rši n u
lepljenja (<6 mm) ili ako nije pravilno
obradjen u spoju. Gubitak adhezije se takodje
može javiti ukoliko je linija pritiska veća usled
prevelike dubine zaptivača . Umešnost izrade
kao što je nepravilno čišćenje, nedostatak
vlage ili nepravilno prajmiranje (kada je
preporučeno) mogu takodje uzrokovati gubitak
adhezije.
G u bitak k o he zije
Gubitak kohezije uzrokuje pojavu linija i
pukotina u masi zaptivača. Ovo se može
pojaviti kada zahtev za kretanjem spoja
premašuje mogućnost kretanja zaptivača.
Dodatno, ako je dubina spoja zaptivača
prevelika, ili postoji trostrana adhezija,
spoljni pritisci na zaptivač mogu uzrokovati
gubitak kohezije.
G u b it a k u sle d d e g r a d a c ije
Gubitak usled degradacije se može videti na
svakom organskom zaptivaču nakon izlaganja
UV zračenju, v re lo j , hladnoj temperaturi i/ili
vlagi. Svaki organski polimer će se
degradirati
i
uzrokovati
preterano
stvrdnjavanje
zaptivača
ili
u
nekim
slučajevima vraćanje u neočvrsnuto stanje.
UV zraci uobičajeno uzrokuju na svakom
organskom zaptivaču stvaranje praha i
pukotina na površini usled čega zaptivač
postaje krt. Kad se spoj kreće, ovako očvrsli
zaptivač ima manju mogućnost kretanja i
propada bilo adheziono bilo koheziono, ili u
nekim slučajevima, visoki modulus zaptivača
uzrokuje skidanje boje sa podloge.
16
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Preporuke za podloge i materijale
Razumevanje karakteristika podloga i
pomoćnih materijala je važno za pravilan dizajn
atmosferootpornog spoja i primenu.
Odgovornost je na onome ko primenjuje
zaptivač da obezbedi da su sve podloge u
dobrom stanju pre primene
atmosferootpornog zaptivača. U sledećoj
sekciji ćemo razmotriti materijale koji mogu
doći u kontakt sa atmosferootpornim
zaptivačem u spoju.
Dow Corning Europe uputstva za
adheziju/ kompatibilnost
Dow Corning Europe uputstva za
adheziju/kompatibilnost su razvijana radi
asistiranja u selekciji zaptivača i
obezbedjenja preporuka za pripremu
p o v rši n a , p r a j m i r a n j e i k o m p a t i b i l n o s t .
Molimo Vas sledite preporuke date u ovom
uputstvu. Ovo uputstvo se dopunjava u
redovnim intervalima i uključuje naše
najnovije preporuke.
Kopija Dow Corning Europe uputstva za
adheziju/kompatibilnost je dostupna na
www.dowcorning.com.
Porozne površine
Fasade konstruisane od betona, cigle, granita,
mermera ili ostalih poroznih materijala
predstavljaju izazov za dizajnere zgrada .
Po ro zn i ma te rija li gen e ra ln o ima ju u n ika tne
karakteristike koje se moraju razmotriti
prilikom
dizajniranja
spojeva.
Porozne
površine mogu pući ukoliko su izložene
prekomernom stresu. Vlaga takod je može imati
štetan efekat naročito ako dolazi do
smrzavan ja/topljenja.
Po ro zne
po vršine ,
posebno podloge od prirodnog kamena, su
o se tljive n a f le ka n je o d loše fo rmu lisa n ih
zaptivača . Po ro zn e p o vršin e su p ro p u st lj ive
na vlagu i to pomaže zaptivačima koji
očvršćavaju u kontaktu sa vlagom, kao što
su jednokomponentni zaptivači, da očvrsnu
b rž e . Da lje su ra zma tra na ne ka od p ita n ja p ri
korišćenju poroznih materijala.
Flekanje poroznih podloga
Flekanje podloge u velikoj meri zavisi od
zaptivača i od podloge . Loše f o rmu lisa n i
zaptivač koji sadrži previsok nivo
p la stisa jze ra može i za zva ti p ro d o r
plastisajzera u poroznu podlogu. Ovo se kao
što je poznato dešava kod većine srodnih
tipova zaptivača uključujući najčešće
poliuretanske zaptivače. Flekanje se takodje
može pojaviti ako je zaptivač izložen
preteranoj vrućini na duži period ili ako je
korišćen sa isteklim rokom trajanja.
Tip podloge je takodje bitan kod flekanja
uzrokovanih atmosferalijama. Porozni
ma te r i ja l i ka o što su mermer ili krečnjak su
mnogo više osetljivi na flekanje od gušćih
granitnih tipova. Beton i cigla prirodno nisu
osetljivi i generalno se ne flekaju.
Da bi se minimizirao rizik od flekanja, Dow
Corning preporučuje da se primene testovi na
postojanost boja na reprezentativnim uzorcima
kamena za svaki pojedinačni projekat. Dow
Corning nudi testiranja i automatski će
dostaviti pismenu potvrdu o uskladjenosti
proizvoda za datu upotrebu, kao i sve
preporuke za prajmiranje, proistekle iz
re zultata te stiran ja. Na ko n tog a , i n a ko n što
je kupac dostavio zahtev garancija na
f le ka n je može biti izd a ta za ko n kre tn i
p ro je ka t. Molimo Vas konta ktirajte Vašu
lokalnu Dow Corning Gradjevinsku kancelariju
za više informacija.
Beton
Be ton je ko mp le ksn i ma te rija l i može se
pojaviti u mnogo vidova, n.pr. prefabrikovani,
live n i, g o to vi b e to n ski p a n e li , b e to n ski
blokovi i prefabrikovani ili betonski agregati.
Po vršina beton a može b iti pe ska rena ,
mehanički brušena, može imati formu
oslobodjenu ili sa akumulacijim čestica, može
ima ti n a p o vršin i b o ju i/ili n an e se n p re ma z.
Na novim konstrukcijama, beton treba da je
očvršćavao najmanje 28 dana. Za popravke
spoja zaptivača , b e ton ska po vršin a u z sp o j
treba biti mehanički obrušena kako bi se
uklonio oštećeni zaptivač. Usled varijacije
izg le da be ton a, svaki tip be ton ske po vršin e
treba biti ispitan pomoću adhezionog testa
ispunjenog spoja. Kao sta n da rd n o p ra vilo , Dow
Corning Prime r P se preporučuje pri upotrebi svih
Dow Co rn ing atmosferootpornih zaptivača sa
betonom.
17
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Preporuke za podloge i materijale
Cigla
Cigla kao i cement može imati više različitih tipova
površina. Svaki tip cigle može biti ispitan
pojedinačno putem adhezionog testa ispunjenog
spoja. Posebnu pažnju kod cigle treba obratiti na
malterisani spoj izmedju cigli. Često, zaptivač nije
adekvatno obradjen alatom u malterisanom
spoju, pa stoga na to treba obratiti posebnu
p ažn j u . K a o standardno pravilo, Dow Corning
Primer P se preporučuje za upotrebu sa svim Dow
Corning-ovim atmosferootpornim zaptivačima za
ciglu i malterisane površine .
Kamen
Relacije zaptivača sa prirodnim kamenom
uključujuju i granit, mermer, krečnjak i peščanik.
Varijacije kamena su bezbrojne. Generalno
govoreći, uz Dow Corning atmosferootporne
zaptivače se preporučuje upotreba Dow
Corning 1200 OS Primer za guste tipove kamena,
n.pr. granit i mermer. Za tipove kamena manje
gustine, n .pr. krečnjak i peščanik, Dow Corning
Primer P je generalno preporučen. Za svaku
primenu Dow Corning atmosferootpornih zaptivača,
preporučuje se primena Dow Corning
laboratorijskih adhezionih testova i odredjivanje
specifičnih preporuka za čišćenje i prajmiranje.
Kod projekata restauracije gde kamen ne može biti
uklonjen sa zgrade , a d h e z i o n i t e s t o v i ispunjenog
spoja s u e s e n c i j a l n i . Za svaku restauraciju ili
projekat premeštanja zaptivača , Dow Corning i
njegovi au to r izo van i p reds ta vn ic i Va m sto je na
r a spo lagan ju z a po set u Vaše m g r ad il ištu i
obezbedjenju specifičnih preporuka za Vas.
Ostali porozni materijali
Ostali porozni materijali kao što su keramičke
pločice , Unutrašnji izo lacioni i Završni S istemi
(E IFS ), Štuko il i f asadni u kra sni detal j i, d rvo, i.s l .
mogu se koristiti na fasadi zgrade. U većini
slučajeva, Dow Corning atmosferootporni zaptivači
su odgovarajući za te materijale. Molimo Vas
kontaktirajte Vašu lokalnu Dow Corning gradjevinsku
kancelariju ili Inženjerski tehnički servis radi
asistencije.
Ne-porozne podloge
Ne-porozne podloge kao što su aluminijum, čelik i
staklo su uobičajeno povezani sa prozorskim ili
sistemima visećih fasada. Ne-porozne podloge,
isto kao i porozne podloge, mogu doneti izvesne
jedinstvene izazove. Ne-porozne podloge nisu
propustljive na vlagu i generalno nisu osetljive na
oštećenja od vlage, pucanje ili flekanje kao
18
porozne podloge . Sledite preporuke za neporozne podloge.
Aluminijum
Aluminijum korišćen na fasadnoj konstrukciji
m ože biti anodizovan, izbrušen, tretiran sa
konverzionim premazima ili bojen sa
poliesterskim praškastim premazima (PPC) il i
bojama na bazi poliviniliden difluorida
(P V DF ). G e ne ra ln o Do w Co rn in g
atmosferrootporni zaptivači obezbedjuju
odličnu dugotrajnu adheziju sa
aluminijumom i bojenim aluminijumom.
Pogledajte Dow Corning Evropa preporuke za
adheziju/kompatibilnost za pripremu podloge
i njeno prajmiranje.
Č e l i k i l i d r ug i me t a l i
Č e l i k ko r i š ćen u f asa dno j k on st r uk c i j i
m ože b i t i nerdjajući, obrušeni, hladno
valjani, galvanizovani ili sa premazom.
Pojedini tipovi čelika kao što su Cor-Ten čelik
mogu oksidirati nakon izlaganja
atmosferalijama i ne bi trebalo biti korišćeni
kao podloga za Dow Corning
atmosferootporne zaptivače . Ostale stabilne
čelične površine mogu biti korišćene, ali
l abo ra to r i js k i i/ i l i ad hez ion i te sto v i ispunjenog
spoja se m o ra ju p ri me ni t i rad i ve r if i ka ci je
adhezije.Ostali metalni materijali kao što su
bakar, olovo, b r o n z a t a k o d j e m o g u b i t i
odgovarajuće podloge za
atmosferootporne aplikacije. Pogledajte
Dow Corning Evropa preporuke za
adheziju/kompatibilnost radi preporuka za
pripremu i prajmiranje podloge.
Staklo
Dow Corning atmosferootporni zaptivači
generalno imaju odličnu adheziju sa staklom
bez prajmiranja. Relacije zaptivača sa
staklom uključuju i stakla sa specijalno
tretiranim linijama i stakla sa premazom
(hotimično nanetim ili potpuno premazanim).
pogledajte Dow Corning uputstvo za
silikonsko strukturalno zastakljivanje i Dow
Corning uputstvo za izolaciono zastakljivanje
za više informacija u vezi premaza na staklu .
Takodje razmotrite okolne površine zaptivača
sa laminiranim staklom, samočiščećim
staklom ili izolacionim staklenim panelima.
Ove teme su razmatrane detaljnije u Dow
Corning Evropa uputstvu za
adheziju/kompatibilnost.
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Preporuke za podloge i materijale
Podržavajući i pomoćni materijali
Mnoštvo materijala može doći u kontakt sa Dow
Corning atmosferootpornim zaptivačima u
spoju. Većina uobičajenih pomoćnih
materijala u atmosferootpornom spoju su
ispunjivački materijali. Ispunjivačka traka
ispunjava nekoliko funkcija. Prvo,
ispunjivačka traka obezbedjuje otpornost na
zaptivač tokom instalacije. Ova otpornost je
važna jer omogućuje da zaptivač dobije
dovoljno vlage sa spoljne strane spoja za
vreme obrade spoja alatom. Ispunjivačka
t r a k a t a k o d j e p o m aže d a o s i g u r a m o
pravilnu dimenziju spoja. Dalje su
razmotreni ispunjivački i ostali pomoćni
materijali.
Polietilen sa zatvorenom ćelijskom
strukturom
Polietilen sa zatvorenom ćelijskom strukturom
je najzastupljeniji ispunjivački materijal i
dostupan je u više različitih oblika i veličina,
najčešće je cilindričan, četvrtast i
pavougaoni. Ovi pojedinačni tipovi
ispunjivačkog materija la mog u b iti teški za
ubacivanje u spoj i odgovornost je na
instalateru da obezbedi da tokom instalisanja
ne dodje do probijanja proizvoda. Ukoliko
dodje do ovoga, preporučuje se minimalni
period od četiri (4) sata čekanja kako bi
omogućili da svi gasovi izadju pre nego što
nanesemo bilo koji zaptivač. Polietilen sa
zatvorenim ćelijama neće absorbovati vodu iz
ra z lo g a što n je g o v ko n tu n i ra n i s lo j i ma
nedovoljno otvorenih ćelija; on ima nisku
propustljivost vlage što umanjuje mogućnosti
za vreme očvršćavanja zaptivača kojima treba
vlaga.
Polietilen sa otvorenim ćelijama
Polietilen sa otvorenim ćelijama je sličan
kao polietilen sa zatvorenim ćelijama osim
š t o m ože b i t i u st a n j u d a a p s o r b u j e vo d u .
Po lietilen sa otvorenim ćelijama može imati
kontinu iran i sloj ko ji može reduko vati
ap so rpciju vode . Ovaj ispunjivački materijal se
la kše sab ija , ne ispušta gaso ve i više je
propustljiv od polietilena sa zatvorenim
ćelijama.
P o l i ur e t a n sa otvorenim ćelijama
Po liu re ta n sa otvorenim ćelijama brzo
apsorbuje vodu što ga čini zabranjenim za
mnoge upotrebe. Ovaj ispunjivački materijal je
pogodan za primene gde njegova visoka
apsorpcija vlage omogućuje brže
očvršćavanje zaptivača, lako se sabija i lako
instalira. Poliuretanski ispunjivački materijal sa
otvorenim ćelijama može biti uspešno korišćen
sa Dow Corning atmosferootpornim zaptivačima
(Weatherproofing Sealants) obezbedjujući
dugotrajnost.
Anti adheziona traka
Antiadheziona traka je neophodna u mnogim
dizajnima spojeva radi sprečavanja adhezije
s a d o n jo m p o v rši n o m sp o j a . Ispunjivačka
traka bi trebalo biti korišćena kada je to
moguće, a li u n e kim d iza jn ima , ka o što su
panelni spojevi, kod kojih ne postoji dovoljno
prostora za postavljnje ispunjivačke trake. U
takvim slučajevima antiadheziona traka treba
biti korišćena. Uobičajeni antiadhezioni
ma te rijali su po lietilen, Teflon®, vosak ili
maskirna traka. Antiadhezione trake ili materijali
trebaju biti prethodno testirani radi potvrde da
zaptivači neće imati adheziju sa materijalom.
Kad se koristi vosak, mora se voditi računa da
se vosa k n ane se sa mo n a p rop isa nu po vršinu .
Ostali pomoćni materijali
Ostali pomoćni materijali kao što su
e kstrud irane po d loške, ispunjivači spoja,
u m e c i , v o d o o t p o r n e m e m b r a n e , zaštitni
premazi ili boje mogu doći u kontakt sa Dow
Corning atmosferootpornim zaptivačima
(W ea the rp ro ofin g Sea lan ts). Jako
p lastif ikovan i mate rija li kao što su vodo otpo rn e
me mb ran e i po jed in e pod loške i u me ci mog u
diskolorisati Dow Corning zaptivače. U
pojedinim slučajevima, neke ekstrudirane
p o d loške ili plastični materijali se koriste kao
ispuna u atmosferootpornom spoju. Veoma je
važno da zaptivač nema adheziju i da je
kompatibilan sa tim ekstrudiranim materijalom.
Ukoliko materijal nije naveden u Dow Corning
Evropa uputstvu za adheziju/kompatibilnost
(Europe Adhesion/Compatibility Guide),
Dow Corning treba da uradi laboratorijske
testove kompatibilnosti na reprezentativnim
uzorcima tog materijala.
Kompatibilnost sa zaptivačima koji
nisu Dow Corning
Dow Corning (W eatherproofing Sealants)
atmosferootporni zaptivači mogu doći u
kontakt sa drugim zaptivačima , bilo
silikonskim bilo organskim. Po pravilu,
različiti zaptivači ne bi trebalo da dodju u
kontakt jedan sa drugim dok su
neočvrsnuti. Očvršćavajuće karakteristike
zaptivača mogu biti ugrožene interakcijom
izmedju proizvoda. Generalno silikonski
zaptivači imaju dobru adheziju sa očvrsnutim
organskim zaptivačima, ali organski zaptivači
nikad nemaju adheziju sa očvrslim silikonskim
zaptivačima. Za više info rma cija o
kompatibilnosti zaptivača na zaptivač,
pogledajte Dow Corning Evropa uputstvo za
adheziju/kompatibilnost.
19
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Kvalitet proizvoda
Priprema površine i primena zaptivača
Procedure pripreme površina i primene zaptivača
date ovde su okvirne generalne preporuke za
primenu Dow Corning (Weatherproofing Sealants)
atmosferootpornih
zaptivača.
Ukoliko
sledite
striktno date preporuke, osiguraćete dobre
performanse silikona. S obzirom da se zaptivači koriste
u mnoštvu različitih okruženja i uslova, ove procedure se
ne smatraju kompletnim i sveobuhvatnim u programu
sigurnosti kvaliteta.
Vodeći računa o vlažnosti površine možemo je
umanjiti praćenjem nekoliko jednostavnih
procedura:
•
•
Osnovni koraci za pripremu spoja i primenu
zaptivača su:
1. Čišćenje – Površina spoja mora biti čista,
suva, obezprašena i bez mraza.
2. Prajmiranje – Ukoliko je preporučeno,
prajmer se nanosi na čistu površinu.
3. Ispuna – Postavite ispunjivačku ili
antiadhezionu traku
4. Zaptivanje – Zaptivač se nanosi u
šu p l jin u sp o ja
5. Obrada – Primenite pritisak na zaptivač kako
bi napravili ravan spoj, osigurajte adheziju i
pravilnu dimenziju spoja.
Primena na hladnim temperaturama
Silikonski
zaptivači
imaju
jedinstvenu
sposobnost da se mogu koristiti tokom cele
godine, čak i usred zime. Silikonski zaptivači
zahvaljujući fleksibilnom polimeru mogu se
istiskivati lako i na temperaturama ispod 0°C
bez zagrevanja. Sa druge strane, organski
zaptivači se ne mogu primenjivati kada je
temperatura ispod 5°C do 10°C. Dow Corning 791
(Silicone Weatherproofing Sealant) silikonski
atmosferootporni zaptivač, Dow Corning 756
SMS (Building Sealant) gradjevinski zaptivač i
Dow Corning 813C (Construction and Concrete
Silicone Sealant) gradjevinski silikonski zapivač
za beton su odobreni za primenu na
temperaturama do -25°C.
Na temperaturama ispod tačke orošavanja ili
smrzavanja, potencijalna kondenzacija ili mraz
na površini podloge su veći. Samo vlaga na
površini podloge ima značaj. Vlaga unutar mase
podloge,koa sto su betonski blok ili cigla, je manje
važna od vlage na površini.
20
•
•
•
Primena na hladnim temperaturama se
najbolje vrši kada je vlažnost vazduha niža.
Ne primenjujte zaptivač kada pada kiša,
ledena kiša, sneg ili kada ima magle.
Uvek očistite rastvaračem (i prajmirajte ukoliko
je preporučeno) neposredno pre nanošenja
zaptivača. Koristite vodorstvorive rastvarače
kao što su Isopropil alkohol (IPA), Metil
Etil Keton (MEK) ili najbolje Dow Corning R-40
Cleaner. Vodorastvorivi rastvarači će
apsorbovati vlagu i pomoći će isušivanju
podloge.
Ne nanosite zaptivač ako je podloga
vidljivo vlažna ili na njoj ima prisustva
mraza. Postavite parče tkanine na površinu
podloge pre nanošenja zaptivača kako bi
utvrdili dali ima prisustva vlage. Ukoliko je
ima, treba dodatno primeniti rastvor za
čišćenje.
Ne zagrevajte spoj sa fenom ili direktnim
plamenom.
Primenite adhezioni test ispunjenog spoja u
ucestalim intervalima kako bi se uverili u adheziju
silikona. Kod zaptivača sa sporijim
očvršćavanjem, može se iziskivati 14 do 28
dana za puno očvršćavanje i adheziju.
Na hladnijim temperaturama , silikonski zaptivači
će očvršćavati sporije. Konačno, zaptivač će
postići pune fizičke karakteristike. U praksi,
primena zaptivača u zimskim uslovima će biti
uspešnija ukoliko se preporučena širina spoja
poveća tokom zimskog perioda. Zaptivač
nanešen sa maksimalnom širinom spoja će biti
pod pritiskom tokom većine njegovog veka i te
okolnosti stvaraju manje opterećenja na
adhezioni zaptiveni spoj.
Činjenica da silikonski zaptivači mogu biti uspešno
korišćeni na temperaturama ispod nule tokom
mnogo godina je evidentna i to je poznata
prihvatljiva praksa. Ova jedinstvena prednost
silikona omogućava izgradnju zgrada i njihovu
zaštitu od atmosferalija tokom zimskih meseci. To
povećava proizvodnu sposobnbost i obezbedjuje
veći profit bez dodatnog rizika.
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Kvalitet proizvoda
Primena na visokim temperaturama
Silikonski zaptivači ne bi trebalo da se primenjuju
kada ambijentalna temperatura vazduha ili
temperatura podloge premašuju 50°C. Na tim
temperaturama
zaptivač
može
formirati
mehuriće u liniji lepljenja izmedju zaptivača i
podloge tokom očvršćavanja, što može
uzrokovati štetne efekte na adheziju i
performanse spoja. U nekim slučajevima,
stvaranje mehurića se može ustanoviti jedino
pomoću adhezionog testa ispunjenog spoja.
Radi smanjenja rizika u vrelim podnebljima,
nanesite zaptivač prvo na zasenčenu stranu
zgrade. U pojedinim slučajevima, nanošenje
zaptivača može biti zahtevano u ranim jutarnjim
satima, u sumrak ili tokom noći. Takodje, na
toplijoj klimi, obezbedite skladištenje silikona u
hladnijem okruženju. Izlaganje silikona visokim
temperaturama na duži period vremena može
uzrokovati preuranjenu degradaciju i zaptivač
možda neće očvršćavati pravilno.
Kretanje spoja tokom očvršćavanja
Jednokomponentni
silikonski
zaptivači
očvršćavaju pomoću reakcije sa vlagom u
atmosferi. Očvršćavanje se odvija sa donjeg
dela podloge i ukoliko se spoj kreće tokom
očvršćavanja, zaptivač se može nabrati ili
deformisati na podlozi. Kretanje tokom
očvršćavanja zavisi od širine spoja i procenta
dnevnog
pomeranja
spoja
rezultovanog
dimenzijama panela i dnevnih temperaturnih
promena. U pojedinim dizajnima spoja, ovi
uslovi ne mogu biti izbegnuti. Da bi se minimizirale
deformacije zaptivača od kretanja tokom
očvršćavanja, trebaju biti preduzeti sledeći koraci
• Koristite neku od poliuretanskih ispunjivačkih
traka sa otvorenim ćelijama radi povećanja
brzine očvršćavanja zaptivača.
•
•
•
Zaptivajte spoj na srednjoj dnevnoj temperaturi
kako bi redukovali prekomerna dnevna
kretanja u spoju.
Preporuka za dubinu spoja je da ne bude veća od
odnosa dva prema jedan (2:1) ili da je
maksimalno 12mm. Za specifične konsultacije
molimo Vas kontaktirajte Vašu lokalnu Dow
Corning prodajnu kancelariju.
Prajmiranje će obezbediti brže postizanje adhezije.
Ukoliko prajmiranje nije preporučeno,
ovaj dodatni korak će pomoći osiguranju uspešne
primene kod spojeva gde se javlja prekomerno
kretanje tokom očvršćavanja.
Preporuke za zamenu zaptivača u spoju
Organski zaptivači, kao što su poliuretani, MS
polimeri i polisulfidni zaptivači, će se degradirati i
preporučeno je da se zamene nakon odredjenog
protoka vremena. Kada jednom ovi zaptivači dotraju i
desi se njihova degradacija, potrebno je postaviti novi
zaptivač. U odredjenim slučajevima, možda treba
zameniti silikonski spoj. Pratite ove preporučene
procedure za zamenu spoja zaptivača.
Metode zamene spoja organskih zaptivača
Oštećeni poliuretanski ili polisulfidni zaptivači mogu
biti efikasno
zamenjeni sa
Dow
Corning
atmosferootpornim zaptivačima. Ovo je dobra
praksa za osnovno saznanje zašto su zaptivači
propali. Dow Corning
i njegovi autorizovani
distributeri stoje na raspolaganju u davanju
ekspertize i saveta pre bilo koje zamene zaptivača.
Dobro je pre početka bilo kakve zamene
zaptivača, uraditi adhezione testove u polju uz
poštovanje pravilne procedure pripreme spoja. Često
ova testiranja spoja uključuju nekoliko zaptivača i
prajmera tokom razmatranja. Na bazi rezultata ovih
testova spoja, mogu se uraditi preporuke za pripremu
spoja i izbor zaptivača.
21
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Kvalitet projekta
Pratite sledeće standardne preporučene
metode za zamenu spoja za organske
zaptivače:
1. Isecite stari zaptivač što je moguće bliže
ivicama spoja. Izbacite stari zaptivač,
ispunjivačke trake i sl.
2. Uklonite sve preostale ostatke starog
zaptivača sa površine spoja koji treba biti
ponovno zaptiven. U k l a n j a n j e s e m ože
u r a d i t i na nekoliko načina : abrazijom sa
čeličnom četkom (mašinski ili ručno ),
brušenjem, isecanjem ili čišćenjem
pomoću rastvarača .
3. I z d u v a j t e n a p o l j e p r aši n u i z a o s t a l e
komadiće s a k o m p r e s o v a n i m
v a z d u h o m k o j i n e s a d rži v l a g u i u l j a .
4. Nakon čišćenja, površina spoja mora biti
potpuno suva, čista i bez ostataka starog
zaptivača .
5. Pratite procedure za pripremu spoja i
primenu zaptivača koje su opisane kasnije
u ovoj sekciji.
M e t o d e z a m e n e s i li ko n s k i za p t i ve n i h
s p oj e va
Prav ilno d iza jn iran i zapti ven s il ikon sk i spo j
bi t rebao t rajat i mnogo godina be z
specijalnog održavanja. U slučajevima
kada je spoj oštećen ili se preporučuje
n j e g o va z a m en a z bo g n e ko g d r ug og
r a z l o g a , sledeće procedure trebaju biti
praćene za zamenu silikonskog zaptivača :
1. Ukoliko je silikonski zaptivač zdrav i ima
karakteristike dobre očvrslosti i dobre
adhezije sa podlogom, nije neophodno
kompletno ga uklanjati. Novi silikonski
zaptivač će imati adheziju sa starim
silikonskim zaptivačem pod uslovom da je
površina čista. Za osiguranje čiste
površine, sledite sledeće procedure:
22
a. Isecite stari zaptivač ostavljajući 1 do 2
mm debljine silikonskog zaptivača na
površin i spo ja .
b. Nova isečena površina silikonskog
zaptivača ne mora biti čišćena sa
rastvaračem za čišćenje, ali čišćenje
sa rastavaračem možemo primeniti
ako želimo il i ako je stari sil ikon jako
zaprljan .
c. Nanesite zaptivač na način koji je opisan
u sledećoj sekciji.
2. Ukoliko silikonski zaptivač n e ma
prihvatljivu adheziju ili nije postavljen
kako treba, silikonski zaptivač treba
u k l o n i t i p o t p u n o . Sledeće procedure
treba slediti:
a. Isecite stari zaptivač što je moguće bliže
linijama spoja. Uklonite stari zaptivač,
ispunjivačke trake i sl.
b. Uklonite sve preostale ostatke starog
zaptivača sa površine spoja koji treba biti
ponovno zaptiven. U k l a n j a n j e s e m ože
u r a d i t i na nekoliko načina :
abrazijom sa čeličnom četkom
(mašinski ili ručno ), brušenjem,
isecanjem ili čišćenjem pomoću
rastvarača .
c. I z d u v a j t e n a p o l j e p r aši n u i z a o s t a l e
komadiće s a k o m p r e s o v a n i m
v a z d u h o m k o j i n e s a d rži v l a g u i
ulja.
d. Nakon čišćenja, površina spoja mora
biti potpuno suva, čista i bez ostataka
starog zaptivača.
e. Pratite procedure za pripremu spoja i
primenu zaptivača koje su opisane
kasnije u ovoj sekciji.
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Kvalitet proizvoda
Procedure čišćenja podloge
U ovoj sekciji se nalaze informacije o
p ra viln im
procedurama
čišćenja
za
p o ro z ne i ne po ro z ne po d log e i ra z m a t r a n j a
za korišćenje rastvarača. Čišćenje podloge
je je dan od n a jvažnijih e le mena ta za sva ko
u sp ešno atmo sfe roo tpo rno zap tivan je spo ja.
Ključno za dobru adheziju zaptivača je čista
p ovršina spo ja .
Po roz ne podloge
Usled mnoštva različitih poroznih podloga,
čišćenje može biti ili ne mora b iti la ko. G l a t k e
površine kao što su sečene ivice granita ili
m e r m e r a mogu biti očišćene upotrebom
metode čišćenja sa dve krpe opisane niže.
Rapave povrsine kao što su neki agregatni
prefabrikati,
krečnjački
kamen,
cigla
i
malterisane površine mogu biti teške za
čišćenje korišćenjem krpa. Za o ve rap a ve
površine može biti preporučeno abraziono
čišćenje radi uklanjanja prašine i /i l i ma l te ra .
Abraziono čišćen je
se može primen iti
upotrebom tvrde četke , u sisa va n je m ili
izd u va va n je m sa ko mp re so va n im va zd u h o m
ko ji n e sa d rži vo d u il i u lja . Ove po ro zne
p o d lo ge mo ra ju b iti zd ra ve i bez ostataka
odlomljenih komadića, prašine ili maltera.
Važno je da se zaptivač lepi na zdravu, čistu
i su vu p o v ršin u .
Ne-porozne podloge
Ne-porozne podloge su tipično glatke i
trebalo bi biti čišć e n e u p o t r e b o m m e t o d e
čišćenja sa dve krpe koja je opisana niže.
Na selekciju rastvarača mogu uticati lokalni
propisi. Dow Corning R-40 Cleaner je
preporučeni rastvor za čišćenje za većinu
ne-poroznih podloga.
Metod čišćenja sa dve krpe
"Metod čišćenja sa dve krpe" je proverena
tehnika za čišćenje glatkih poroznih i neporoznih površina. Upotreba jedne krpe za
čišćenje nije preporučena procedura i nije
efikasna kao dve krpe. Moraju se koristiti
krpe koje su čiste, meke, absorbujuće i koje ne
ostavljaju vla kn a za sobom.
Ovaj metod se sastoji u čišćenju podloge sa
krpom natopljenom rastvaračem za kojom sledi
druga suva krpa. Dalje je podrobnije opisana
ova procedura:
1. Potpuno očistite sve površine od ostataka
otkinutih komadića.
2. Sipajte malu količinu rastvora za čišćenje
u ra d n u p o su d u. Čista, plastična, otporna
na rastvarač, čvrsta boca je najbolja za
ovu namenu. Ne nanosite rastvarač
direktno iz originalnog kontejnera.
3. Ob rišite površinu spoja primenom ade kva tnog
p ritiska rad i uklan jan ja p rlja vštine i
kontaminanata.
4. O d m a h p r e b r iši t e p o v rši n u v l ažn u o d
rastvarača sa drugom čistom, suvom
k rp o m . Dru g o m krp o m se mo ra o b r isa t i
p o v rši n a p re nego što rastvarač ispari.
Vizuelno pregledajte drugu krpu kako bi
utvrdili dali su kontaminanti efikasno
odstranjeni. Ukoliko je druga krpa prljava,
ponovite "metod čišćenja sa dve krpe" sve
dok druga krpa ne ostane čista. Za svako
sledeće čišćenje, okrenite svaku krpu na čistu
stranu. Nemojte čistiti sa prljavom stranom
krpe. Za najbolje rezultate, menjajte često
zaprljane krpe.
Razmatranja rastvarača
Neki rastvarači mogu oštetiti pojedine tipove
podloga pa Vas stoga molimo da konsultujete
proizvodjača
u
vezi
kompatibilnosti
rastvarača sa njihovim materijalima. U svim
slučajevima, pratite preporuke za bezbedno
rukovanje od proizvodjača rastvarača i lokalne
ili nacionalne
regulative u vezi upotrebe
rastvarača.
23
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Kvalitet proizvoda
Procedure primene prajmera
Za atmosferootporne aplikacije, Dow Corning
uobičajeno preporučuje upotrebu bilo
Dow Corning 1200 OS Primer ili Dow Corning
Primer P. Ova dva prajmera su veoma različita
za rukovanje i različito se ponašaju. Dow
Corning 1200 OS Primer je prajmer za hemijski
tretman koji aktivira površinu radi boljeg
obezbedjenja adhezije zaptivača. Generalno,
Dow Corning 1200 OS Primer se preporučuje
za ne-porozne ili glatke porozne podloge. Dow
Corning Primer P je prajmer koji se formira kao
film ostavljajući za sobom tanak film na
podlozi. Dow Corning Primer P se uobičajeno
preporučuje za upotrebu na betonu, cigli,
mal teru i ostali m porozni m podl ogama.
Ukoliko je podloga krte ili loml ji ve prirode ili
je spoj i zložen produženom potapanju u
vodi , tada se može koristiti Dow Corning
Barrier Primer. Molimo Vas pogledajte tehnički
list proizvoda za više informacija.
Niže su date preporučene procedure za
upotrebu ova tri Dow Corning-ova prajmera:
D o w C orning 1 20 0 O S praj me r
Pre upotrebe, proverite dali je Dow Corning
1200 OS Primer u važećem roku trajanja.
Prajmer treba skladištiti ispod 25°C u
originalnom neotvorenom pakovanju. Prajmer
treba biti providan i izgledom kao voda. Ukoliko
prajmer ima mlečno belu boju, nemojte ga
koristiti. Takodje je dostupan i prajmer u crvenoj
boji.
1. Površina spoja prvo mora biti očišćena i
suva. Procedura prajmiranja treba početi u
okviru od četiri (4) sata nakon čišćenja.
Ukoliko prodje više vremena, površina
spoja mora biti ponovno očišćena pre
prajmiranja.
24
2. Sipajte malu količinu prajmera u čistu, suvu
posudu. Nemojte sipati u posudu veću količinu
od one koja Vam je potrebna za 10 minuta
rada. Zatvorite čep i premestite bocu odmah
nakon sipanja prajmera u radnu posudu.
Preduga izloženost prajmera atmosferskim
uticajima mogu uzrokovati oštećenje prajmera
koji će dobiti mlečno belu boju u posudi.
3. Sipajte malu količinu prajmera iz radne
posude na čistu, suvu, krpu koja ne ostavlja
dlačice i lagano nanesite krpom tanak fil m na
sve površine spoja preporučene za
prajmiranje. Nanesite samo onoliko prajmera
koliko je potrebno da se navlaži površina.
Preprajmiranje može uzrokovati gubitak
adhezije izmedju zaptivača i podloge.
Ukoliko je nanešeno previše prajmera,
formiraće se praškasti beli film na podlozi.
Preprajmiranje nije dozvoljeno i treba ga
prekinuti odmah. Preprajmirane površine
moraju biti ponovno očišćene (Dow Corning
R-40) i isprajmirane na pravilan način.
4. Ostavite prajmer da se isuši sve dok svi
rastavarači ne ispare.To uobičajeno traje
od 10 do 30 minuta u zavisnosti od
temperature i vlažnosti. Kada se osuši,
ispunjivačka traka i zaptivač mogu da se
postavl jaju.
5. Prekontrolišite dali su površine isušene i dali su
preprajmirane. Prajmirane neporozne površine
trebaju imati tanak magličasti film. Ako se koristi
prajmer crvene boje, prajmirane površine će
imati crvenkastu boju.
6.Prajmirane površine moraju biti zaptivene u roku
od sledećih četiri (4) sata. Sve površine koje su
prajmirane a nisu zaptivene u roku od četiri
sata moraju biti ponovo očišćene i ponovo
isprajmirane pre nanošenja zaptivača.
W CORNING
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Kvalitet proizvoda
Dow Corning primer P
Pre upotrebe, proverite dali je Dow Corning
Primer P u važećem roku trajanja
napisanom na kontejneru. Prajmer treba
skladištiti izmedju 5°C i 25°C u njegovom
originalnom neotvorenom pakovanju.
Instalacija ispunjivačkih traka
4. Osta vi te pra j mer da se i s uši n a
mi ni mal no 30 mi nuta i proveri te dali je
isušen. Kada se isuši, ispunjivačka
traka i zaptivač mogu da se nanose .
Nakon čišćenja, prajmiranja (ako je
preporučeno) i postavljanja ispunjivačke
trake, zaptivač može biti nanešen na spoj.
Najvažnije je da zaptivač potpuno ispuni
otvoreni spoj i da se spoj obradi alatom radi
obezbedjenja potpune vlažnosti na stranama
spoja. Ova "vlažnost" na površini podloge je
neophodna kako bi zaptivač ostvario pravilnu
adheziju. Pratite sledeće pravilne korake za
nanošenje zaptivača:
Nakon čišćenja i prajmiranja, ispunjivačka
traka ili traka za sprečavanje adhezije može
biti postavljena. Ispunjivački materijal je važan
radi obezbedjenja pravilnih dimenzija spoja,
prevencije trostrane adhezije i obezbedjuje da
se spoj efikasno obradi alatom. Da bi se
1. Površina spoja prvo mora biti očišćena i osigurala pravilna instalacija ispunjivačkog
suva. Procedura prajmiranja treba početi materijala:
u okviru od četiri (4) sata nakon
čišćenja. Ukoliko prodje više vremena, • Ispunjivački materijal bi trebao biti približno
površina spoja mora biti ponovno
25% veći od otvora spoja da bi se osiguralo da
očišćena pre prajmiranja.
ispunjivački materijal neće ispasti tokom
zaptivanja i obrade alatom. Samo nov i čist
2. Sipajte malu količinu prajmera u čistu, suvu
ispunjivački materijal treba koristiti.
posudu jer je bolje nanositi prajmer iz
• Ispunjivačka traka treba biti postavljena u
posude nego direktno iz boce.
otvoreni spoj pa će stoga zaptiveni spoj imati
ispravnu širinu i dubinu nakon obrade alatom.
3. Nanesite ujednačeni sloj prajmera sa
Svaka nepravilno pozicionirana ispunjivačka
četkom na površinu koju prajmirate .
traka će uzrokovati nepravilnu dubinu spoja.
Ne nanosite na površine koje se ne
zaptivaju.
Procedure nanošenja zaptivača
5. Zaptivač treba biti nanešen u okviru od 8
sati nakon prajmiranja.
P o t r ošn j a p r a j m e r a
Potrošnja
prajmera
će
varirati
u
z a vi s no sti o d
r apa v os ti i po ro zn os ti 1.
podloge. Potrošnja se obično procenjuje
tokom planiranja projekta. Za neki tipičan
primer potrošnje, molimo Vas pogledajte na 2.
www.dowcorning.com gde ćete pronaći tabelu
za izračunavanje potrošnje prajmera.
Potrošnja prajmera se bazira na nanošenju
približno 25 mm u dubinu podloge na dve
strane spoja:
3.
• Glatke površine: Približno 800
linearnih metara spoja od/litra
• Rapave površine: Približno 400
linearnih metara spoja od/litra
Pre nanošenja zaptivača, može se upotrebiti
maskirna traka radi sprečavanja prelivanja
zaptivača na kontaktne površine spoja.
Nanesite zaptivač kontinuiranim pokretom
upotrebom pištolja ili pumpe. Treba koristiti
adekvatan pritisak za potpuno popunjavanje
širine i dubine spoja. Ovo može biti olakšano
“utiskivanjem” zaptivača upotrebom različitih
dizni.
Nakon što ste se uverili da je spoj potpuno
ispunjen, obradite alatom zaptivač
guranjem do ispunjivačkog materijala i po
stranama spoja. Obrada treba biti izvršena
pre nego što zaptivač počne da formira
pokoricu (5 do 20 minuta).
4. Ako se koristi maskirna traka, ona treba biti
uklonjena pre nego što zaptivac formira
pokoricu (oko 15 minuta nakon obrade).
25
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
DOW CORNING
Kvalitet proizvoda
Preporučuje se da se obrada zaptivača
alatom vrši bez korišćenja pomoćnih
sredstava kao sto su voda, sapun ili
rastvarač. Bilo kako, iz estetskih razloga,
ukoliko spoj ili tip podloge dozvoljava "vlažnu
obradu" možda će biti neophodno proveriti dali
će zaptivač imati zahtevani dobar kontakt sa
podlogom. Upotreba pomoćnih sredstava
može negati vno uti cati na adhezi ju
zaptivača i veoma je važno da bilo koje
pomoćno sredstvo može biti nanošeno jedino
pomoću špatule ili drvenog blokčeta i ne sme
biti nanošeno direktno na podlogu ili zaptivač.
Ukoliko koristimo vlažnu obradu, moramo se
uveriti da postoji kompatibilnost izmedju
pomoćnih sredstava i zaptivača.
Preporuke za očvršćavanje zaptivača
Svi silikonski zaptivači iziskuju izloženost
atmosferskoj vlazi radi očvršćavanja. U
zatvorenim kontejnerima ili u preuskim
spojevima gde nisu izložen atmosferskoj vlazi,
očvršćavanje zaptivača će biti sporo ili se neće
desiti. Adhezija zaptivača će se jedino dobiti
ako je zaptivaču omogućeno očvršćavanje do
punih fizičkih karakteristika. Molimo Vas
uverite se da je obradjeni zaptiveni spoj potpuno
izložen okruženju.
Potrošnja zaptivača
Potrošnja zaptivača zavisi od dimenzija spoja
za svaki specifični projekat. Niže je dat
proračun potrošnje zaptivača za nekoliko
uobičajenih dimenzija spoja. Ovaj proračun je
za 100 linearnih metara spoja sa 5% rastura
materijala.
12 mm x 6 mm spo j
kertridži
18 mm x 9 mm spoj
kertridži
24 mm x 12 mm spoj
kertridži
- 25 x 310 ml
- 55 x 310 ml
- 98 x 310 ml
Na sajtu www.dowcorning.com Vam je
dostupan
kalkulator
za
izračunavanje
potrošnje zaptivača za različite dimenzije
spojeva.
26
Kontrola kvaliteta
Dow Corning primenjuje veoma strogu
kontrolu kvaliteta u svojim proizvodnim
pogonima u saglasnosti sa ISO 9001
standardima. Ova sekcija uputstva je
namenjena da predstavi korisnicima
zaptivača procedure i preporuke u vezi
pravilnog skladištenja, rukovanja, i kontrole
kvaliteta za Dow Corning at mosferootporne
zaptivače. Kvalitetan program kontrole
kvali teta je veoma važan za pri menu Dow
Corning atmosferootpornih zaptivača.
Jedno komponentni zaptivači
T e m p e r a t u r a s k l a d išt e nj a i
r u k o v a nj e
Dow Corning jedno komponentni zaptivači
trebaju biti skladišteni ispod +30°C. Svaki rok
trajanja je jasno markiran na pakovanju
proizvoda. Zaptivač treba jedino koristiti u
okviru roka trajanja naznačenog na
pakovanju. Zaptivač treba čuvati u
o r i g i n a l n o m n e o t v o r e n o m p a k o v a n ju d o
n je g o v e u p o t r e b e . Zaptivač treba skladištiti
u zatvorenom suvom prostoru.
V r e m e s t v a r a nj a p o k o ri c e
/Elastomerni test
Vreme stvaranja pokorice i elastomerni test
treba primenjivati jednom za svaki novi
serijski broj zaptivača koji ćemo koristiti.
Svrha ovog testa je da se uverimo da zaptivač
očvršćava potpuno i da poseduje tipične
elastomerne karakteristike. Svaka varijacija,
kao što je izuzetno dugo vreme stvaranja
pokorice može ukazati da je zaptivaču
istekao rok ili da je bio skladišten na
ekstremno visokim temperaturama. Vreme
stvaranja
pokorice
će
varirati
od
temperature i vlažnosti. Viša temperatura i
veća vlažnost će uticati na brže stvaranje
pokorice.
Sledeće procedure se moraju primeniti pre
upotrebe bilo kojeg materijala.
1. Nanesite 2 mm. debljinu sloja zaptivača
na polietilenski papir.
2. Svakih par minuta, dodirnite lagano
prstom nanešeni sloj zaptivača.
3. Kada zaptivač prestane da se lepi za
Vaš prst, vreme stvaranja pokorice je
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Kvalitet proizvoda
za vršen o . Uko li ko je v re me stva ra n ja
p o ko r ice d uže od 2 sa ta, ne mo jte ko ristiti
ta j ma te rija l i ko nta ktira jte Vašu Dow
Co rn in g g rad je vin sku kan ce la riju .
4. Ostavite zaptivač da očvršćava n a 4 8
s a t i . N a k o n 48 sati, uklonite zaptivač sa
p o lie t i le n sko g p a p ira . Zatežite zaptivač
polako kako b i utvrd ili dali je očvrsnuo sa
norma lnim ela stome rnim ka rakte ristikama.
Kontroln i uzo rak sa "dobrim zaptivačem"
možemo ko ristiti za u po red jen je . Uko liko
zaptivač nije očvrsnuo pravilno , n e m o j t e
k o r i s t i t i t a j m a t e r i j a l i k on ta ktira jte Vašu
Do w Co rn ing g ra d je vin sku ka n ce la riju .
Zap isu jte rezultate u Vaše Obrasce kontro le
kva lite ta. Prime r Ob rasca kon trole kva liteta
Va m je dostupan u sekciji Do ku men tacija
o vo g up u tstva .
Dvo komponentni zaptivači
Dvo komponentni zaptivači kao što je Dow
Corning
9 93
s ilik o n
za
stru ktu ra ln o
zastakljivanje može biti korišćen kao
atmosferootporni
zaptivač
na
visećim
fasadama. Vodite računa da je mogućnost
kretanja dvo komponentnih strukturalnih
silikonskih zaptivača manja nego kod
jednokomponentnih
atmosferootpornih
zaptivača. Za informacije u vezi pravilnog
rukovanja
i
kontrole
kvaliteta
za
dvokomponentne zaptivače, molimo Vas
pogledajte Dow Corning uputstvo za
strukturalno silikonsko zastakljivanje.
Test metod na adheziono kidanje
Test na adheziono kidanje je veoma efektivan
test za verifikaciju adhezije zaptivača na
pojedinačne podloge u proizvodnom pogonu.
T e s t n a a d h e z i o n o k i d a n j e n i j e z a m e n a za
a d h e z i o n i t e s t ispunjenog spoja za p rimene
na g rad ilištu Dow Co rn ing atmosferootpornih
ZAPTIVAČ
PODLOGA
ALUMINIJUM
ILI STAKLO
ANTIADHEZIONA
TRAKA
Adhezioni Test kidanja:Koheziono kidanje
zaptivača. Adhe zion i t e s t ispunjenog spoja j e
preporučeni test kontrole kvaliteta na
g ra d ilištu . Te st na ad he zio no kida n je se može
ef ika sn o ko ristiti za p ro ve ru no vih ma te rija la
p re up otre be na p ro je ktu .
Da lje je op isan a dhezion i test kidan ja :
1. Očistite i prajmirajte podlogu na način
preporučen od Dow Co rn ing -a .
2. Postavite komad polietilenske trake ili
a n t i a dhe zione trake p reko ravne po vršine.
3. Nanesite liniju zaptivača i uobličite je
šp a tu lo m da n ap ra vite tra ku p rib ližno 2 0
c m . d uži n e , 1 . 5 c m. š i r in e i 6 m m .
debljine. Najmanje 4 cm zaptivača treba
naneti preko polietilenske trake ili
antiadhezione trake.
4. Najbolje je ubaciti žičanu mrežicu u
polovinu tela zaptivača. Za najtačnije
rezultate, očistite rastvaračem i
prajmirajte je da bi osigurali dobru
a d h e z i j u s a m r eži c o m . Uk o l i ko n e ma te
m r eži cu , re le va n tn i re zu l ta t i se ta ko d je
mogu očekivati .
5. Nakon što je zaptivač očvrsnuo, p o v u c i te
l i n i j u o d 4 c m ko j a j e n a n ešen a p re ko
p o l i e t i l e n s ke t r a ke . Povucite zaptivač pod
uglom od 180°. Povucite unazad samo 1 do
2 cm zaptivača ostavljajući ostatak na
me stu za do da tn a te stiran ja .
6. Ukoliko se zaptivač kida po sredini u sebi,
sma tra se d a je p o tp u no za le p lje n n a
p o d lo g u, i to se zove "koheziono kidan je".
100% koheziono kidanje je poželjno jer
nam to govori da je adheziona sila veća od
kohezione sile.
PODLOGA
ALUMINIJUM
ILI STAKLO
Adhezioni Test kidanja:Adheziono kidanje
27
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Kvalitet proizvoda
T e s t m e t o d na a d he z i o no k i d a nj e ispunjenog spoja
Adhezioni test kidanja ispunjenog spoja je
6. Test uzorak zaptivača treba biti proveren na
jednostavan metod za procenu adhezi je i
praznine, nepravilnu popunjenost spoja,
instalacije atmosferootpornog spoja. Problemi
nepravilne dimenzije spoja i ostale probleme
kao što su loša adhezija, nepravilno čišćenje, loše
pri izradi.
nanošenje prajmera, nedovoljna popuna ili
7. Rezultate treba zapisati u Obrasce
prepunjenost spoja, nepravilno postavljanje
adhezionog testa ispunjenog spoja koji se
ispunjivačkog materijala i nepravilna obrada
nalaze u sekciji Dokumentacija ovog uputstva.
alatom mogu su ustanoviti primenom
adhezionog testa ispunjenog spoja. Adhezioni
test ispunjenog spoja je primarni test koji treba biti
upražnjavan od strane korisnika zaptivača radi
verifikacije da ce zaptivač biti postavljen korektno.
Ovaj test treba primenjivati od samog početka
Ispunjivačka
traka
Koristite nož da isečete
projekta kao i tokom izrade projekta. Za projekte
spoj horizontalno .
renoviranja, ovaj test treba primeniti pre početka
projekta radi odredjivanja najbolje pripreme podloge
Secite vertikalne
strane
duž
i zaptivača za dati projekat. Ovaj test se
podloge 2 inches
(50 mm).
uobičajeno vrši 7 do 21 dan nakon što je
zaptivač postavljen. U zimskom periodu,
očvršćavanje zaptivača može trajati duže.
Zaptivač
Adhezioni test ispunjenog spoja treba primenjivati
sa odredjenom učestalošću tokom projekta.
Savetujemo da se primeni približno 5 testiranja
na prvih 300 linearnih metara spoja. Kasnije, 1
test na s vaki h 300 l i nearni h me tara sp o ja i l i
jedan test za svaki projektovani sprat treba
primenjivati. Adhezioni test metod ispunjenog
spoja je opisan niže:
1. Proseci te hori zontal no kroz spoj sa nožem
2. Počnite horizontalno sečenje, praveći dva
jednaka 75 mm vertikalna izreza dužinom obe
površine spoja.
3. Uhvatite parče zaptivača približno 25 mm od
kraja horizontalnog izreza kao što je prikazano
na slici ispod.
4. Povucite polako zaptivač pod uglom od 90° sa
podloge.
5. Za zaptivač se smatra da ima prihvatljivu
adheziju ukoliko se bilo kida koheziono ili se
izdužuje više od 3 puta od maksi mal no
specifikovanog izduženja zaptivača bez
adhezionog ki danja . Na primer, zaptivač mora
imati 50% mogućnost kretanja da bi se istegao
150% ili vise bez adhezionog kidanja.
Popra vka a dheziono g testa ispunjenog spoja
Oblast gde je izvršen adhezioni test ispunjenog
spoja se lako može popraviti nanošenjem novog
zaptivača u oblast testiranja. Testirani uzorak
treba ukloniti. Novi zaptivač će se potpuno
zalepiti na postojeći zaptivač u spoju pa
dodatno čišćenje nije neophodno.
Dokumentacija
U ovu sekciju su uključeni Formular za
podnošenje projekta, Obrasci kontrole kvaliteta
proizvoda i Obrasci za adhezioni test ispunjenog
spoja. Formular za podnošenje projekta se može
koristiti za slanje uzoraka na projektna testiranja u
Dow Corning. Obrasci kontrole kvaliteta proizvoda
se mogu koristiti za dokumentovanje kontrole
kvaliteta zaptivača tokom projekta. Obrasci za
adhezioni test ispunjenog spoja se mogu koristiti
za dokumentovanje rezultata adhezionih testova
ispunjenog spoja. Kompletna dokumentacija može biti
zahtevana za specifične garancije Dow Corning.
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
DOW CORNING
Kvalitet proizvoda
Form ular za podnošenje projek ta
29
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Kvalitet proizvoda
Obrazac kontrole kvaliteta proizvoda
Uputstvo za
atmosferootporno
zaptivanje zgrada
Kvalitet proizvoda
O b r a z a c z a a d h e z i o n i t e s t ki d a n j a ispunjenog spoja
Dow Corning Gradjevinske prodajne kancelarije
VELIKA BRITANIJA, IRSKA, NORDIJSKE
ZEMLJE, BENELUKS, JUZNA AFRIKA,
BLISKI ISTOK
Dow Corning Ltd
Meriden Business Park
Copse Drive
Allesley, Coventry, CV5 9RG, UK
Tel: +44 (0)1676 528 000
Fax:+44 (0)1676 528 001
AUSTRIJA, NEMAČKA, POLJSKA,
SVAJCARSKA & ISTOČNA EVROPA
Dow Corning GmbH
Rheingaustrasse 34
D-65201 Wiesbaden, Germany
Tel:+49 (0)611 23 71
Fax:+49 (0)611 237 603
FRANCUSKA I SEVERNA AFRIKA
Dow Corning France S.A.S.
Le Britannia Boulevard Eugene Deruelle 20
69432 Lyon, Cedex 3, France
Tel: +33 (0)4 72 84 13 83
Fax: +33 (0)4 72 84 13 79
SPANIJA & PORTUGALIJA
Dow Corning Iberica S.A.
Avda Diagonal 613 5a planta
08028 Barcelona, Spain
Tel: +34 93 363 69 28
Fax: +34 93 363 69 01
ITALIJA & ISTOČNO MEDITERANSKE
ZEMLJE
Dow Corning S.p.A.
Via Lombardia, 31/33
20098 - Sesto Ulteriano Milan, Italy
Tel: +39 02 98 832 1
Fax: +39 02 98 804 83
RUSIJA, BIVSE SOVJETSKE REPUBLIKE
Dow Corning Representation Office
17/23 Taganskaya Street
Moscow 109147, Russia
Tel: +7 495 783 6648
Fax: +7 495 783 6652
www.dowcorning.com
[email protected]
Garantno pravo u vezi sa opisima proizvoda i/ili tehničkim
karakteristikama datim u ovom dokumentu su odredjeni na osnovu
regulativa u Dow Corning –ovim Tehničkim listovima proizvoda.
Dow Corning. We help you invent the future™.
©2007 Dow Corning Corporation. Sva prava zadrzana.
®Dow Corning je registrovana robna marka
Dow Corning Corporation.
Form No. 62-1471-01
Download

Upute za zaptivanje