R
HEMPRO COLOR
proizvodni program
O NAMA
Hempro-Color d.o.o. id je renomirani proizvo a boja, lakova, kolskih
tempera, uljanih slikarskih boja, sinteti kih veziva i ostalih hemijskih
sredstava. Proizvodni program rme namenjen je svim vidovima za tite i
dekoracije materijala od metala, drveta, maltera i betona u irokoj potro nji i
gra evinarstvu, kao i specijalnim zahtevima tr i ta industrijskih proizvoda.
Poslovni objekti i infrastruktura nalaze se na povr ini 83.000 m² i lokacijski
zauzimaju veoma povoljan polo aj u blizini auto puta E70 i elezni ke pruge
Beograd Zagreb povezane sa kolosekom u krugu fabrike, koje povezuju
zemlje Zapadne Evrope sa Bliskim Istokom.
Instalisani kapaciteti fabrike su :
1. POGON PREMAZA boja i lakova : 10.000 tona godi nje
2. POGON SINTEZE proizvodnja smola : 3.000 tona godi nje
Poslovna lozo ja Hempro-Colora je u funkciji stvaranja zadovoljnih kupaca
sa kojima se ponudom proizvoda visokog kvaliteta, funkcionalno u i
savremenim dizajnom ambala e, kao i povoljnim cenama i uslovima
prodaje, ostvaruje strate ka komunikacija na obostrano zadovoljstvo. U
okviru fabrike nalazi se malopodajni objekat sa kompletnim asortimanom
na ih proizvoda sa akcijskim cenama tokom cele godine.
Subotica
Novi Sad
[id
BEOGRAD
Ni{
1
1
ZA TITA I DEKORACIJA METALNIH
POVR INA
2
ZA TITA I DEKORACIJA DRVETA
3
ZA TITA I DEKORACIJA ENTERIJERA I
FASADA
4
LEPKOVI I KOLSKI PRIBOR
5
SREDSTVA I PREMAZI ZA SPECIJALNE
NAMENE
6
RAZRE IVA I
2
1. ZA TITA I DEKORACIJA METALNIH POVR INA
Pod korozijom se podrazumeva tetno i nepo eljno razaranje
metala koje nastaje pri fizi ko-hemijskom ili elektrohemijskom
dejstvu sa okolnom sredinom. Naj e e se manifestuje
nagrizanjem i razaranjem povr ine metala, ime se menjaju
svojstva metala te upotrebna svojstva tehni kih sredstava i
ure aja koji su od njih izra eni. Kao jedna od mera za tite od
korozije a samim tim i dekorisanje isti e se upotreba razli itih
premaznih sredstava.
Hemolux osnovna boja za metal
Hemolux emajl lak za drvo i metal
Osnovna boja je namenjena za
antikorozivnu za titu metalnih
konstrukcija, cevovoda, stubova,
ograda, kapija itd. Nanosi se u jednom
ili dva sloja na prethodno o i ene od
r e i odma ene metalne povr ine.
Potro nja: 1kg pokriva povr inu
od 6-8m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 0,25 l / 1 kg / 4 kg / 25 kg
Emajl lak slu i kao zavr ni premaz u
sistemu za tite metalnih i drvenih
povr ina. Preporu uje se za za titu i
dekoraciju objekata kako u eksterijeru
tako i u enterijeru. Elasti an je i dobro
prijanja na razli ite podloge.
Potro nja: 1l pokriva povr inu
od 8-10m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 0,25 l / 0,75 l / 3 l / 20 kg
Hemoflex osnovna boja za metal
Hemoflex emajl lak za metal
Namenjena je za antikorozivnu za titu
ograda, kapija, metalnih konstrukcija,
kamiona, prikolica, traktora, kombajna
i drugih gra evinskih i poljoprivrednih
ma ina. Odlikuje se kratkim
vremenom su enja i dugotrajnom
antikorozivnom za titom.
Potro nja: 1kg pokriva povr inu
od 6-7m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 1 kg / 25 kg
Namenjen je kao zavr ni premaz u
sistemu za tite metalnih povr ina.
Odlikuje se k ratk im vremenom
su enja, ima dobru mehani ku
otpornost, kao i otpornost na ulja i
maziva.
Potro nja: 1l pokriva povr inu
od 7-8m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 0,75 l / 20 kg
Hemoprofi emajl lak za drvo i metal
Hemolux emajl lak za radijatore
Emajl lak slu i kao zavr ni premaz za
metalne i drvene povr ine koje su
izlo ene te im atmosfersk im
uslovima. Odlikuje se veoma dobrom
pokrivno u, visokim i postojanim
sjajem i nijansom.
Potro nja: 1l pokriva povr inu
od 8-10m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 0,75 l / 20 kg
Emajl lak je namenjen za zavr ni
premaz u sistemu za tite radijatora i
metalnih predmeta izlo enih
temperaturi do 90ºC.
Potro nja: 1l pokriva povr inu
od 8-10m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 0,75 l / 20 kg
Nijanse HEMOLUX emajl lakova
3
55 godina tradicije i kvaliteta!
Hemonit osnovna boja za metal
Hemonit emajl lak za drvo i metal
Osnovna boja za metal namenjena je
antikorozivnoj za titi metalnih
povr ina u enterijeru i eksterijeru.
Odlikuje se brzim su enjem i pru a
dugotrajnu antikorozivnu za titu.
Potro nja: 1kg pokriva povr inu od
6-8m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 0,75 l / 3 kg / 20 kg
Emajl lak je namenjen za za titu i
dekoraciju name taja i stolarije u
enterijeru, kao i razli itih metalnih
povr ina u enterijeru i eksterijeru.
Potro nja: 1l pokriva povr inu od
6-8m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 0,75 l / 3 kg / 20 kg
Primer reaktivna osnovna boja
Hemproskid boja
Primenjuje se kao osnovni
antikorozivni premaz za za titu svih
vrsta metala, uklju uju i pocin ani,
aluminijumski i bakarni lim i druge
lake metale.
Potro nja: 1kg pokriva povr inu od
8-10m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 1 kg / 25 kg
Namenjena je za skidanje starih
alkidnih premaza sa metalnih i
drvenih povr ina.
Pakovanje: 1 l
Antirost
Namenjeno je za efikasno uklanjanje i
neutralisanje korozije na predmetima
od gvo a i elika.
Nanosi se na metalnu povr inu
premazivanjem ili potapanjem.
Pakovanje: 1 l
Nijanse HEMONIT emajl lakova
Ostavite trag...
4
2. ZA TITA I DEKORACIJA DRVETA
U zavisnosti od tipa drveta i njegove primene postoje specijalni
zahtevi koje mora da ispuni za titni premaz za drvo. Ovi zahtevi su
specifi niji i rigorozniji za premaze u eksterijeru. Pod dejstvom
vlage, temperature, sun evog zra enja i mikroorganizama,
neza ti eno drvo se su i, puca, truli i gubi estetsku i upotrebnu
vrednost. Dejstvom spolja njih uticaja drvo se razgra uje fizi ki i
hemijski, zato je pravilan izbor premaznog sredstva od bitnog
zna aja.
5
Hemolux osnovna boja za drvo
Hemoprofi osnovna boja za drvo
Osnovna boja za drvo je namenjena
kao podloga za pokrivni premaz u
sistemu za tite gra evinske stolarije
kao i svih drugih povr ina u enterijeru i
eksterijeru. Omogu uje delotvorno
zatvaranje pora drveta, dobro se brusi
pri emu se dobija izuzetno glatka
povr ina.
Potro nja: 1l pokriva povr inu od
8-10m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 0,75 l / 3 kg / 30 kg
Koristi se kao podloga za pokrivni
premaz, u sistemu za tite gra evinske
stolarije u enterijeru i eksterijeru, kao i
svih ostalih drvenih povr ina. Odlikuje
se dobrom pokrivno u, otporno u i
lakim bru enjem.
Potro nja: 1l pokriva povr inu od
6-8m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 0,75 l / 25 kg
Lazurni premaz
Lazurni lak sjajni
Namenjen je za za titu i dekoraciju
unutra njih i spolja njih drvenih
povr ina u nijansama skupocenih
vrsta drveta. titi drvo od vlage i sunca.
Isti e prirodnu strukturu drveta
obrazovanjem transparentnog filma.
Sve nijanse se mogu lako me usobno
me ati.
Potro nja: 1l pokriva povr inu od
8-10m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 0,75 l / 3 l
Namenjen je za za titu i dekoraciju
unutra njih i spolja njih drvenih
povr ina u nijansama skupocenih
vrsta drveta. titi drvo od vlage i sunca.
Isti e se izrazitim sjajem. Sve nijanse se
mogu lako me usobno me ati.
Potro nja: 1l pokriva povr inu od
8-10m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 0,75 l / 3 l
Lazurni lak sa voskom
Lak za amce
Namenjen je za za titu i dekoraciju
unutra njih i spolja njih drvenih
povr ina u nijansama skupocenih
vrsta drveta. titi drvo od vlage i sunca.
Ima satenski sjaj i titi drvo od UV
zraka.
Potro nja: 1l pokriva povr inu od
8-10m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 0,75 l / 3 l
Namenjen je za za titu i dekoraciju
spolja njih i unutra njih drvenih
povr ina. Dobro prodire u pore drveta
i efikasno ga titi u svim klimatskim
uslovima. Odlikuje se visokim sjajem i
isti e prirodnu strukturu drveta.
Potro nja: 1l pokriva povr inu od
8-10m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 0,75 l / 3 l
55 godina tradicije i kvaliteta!
Hemonit lak osnovni za drvo
Hemonit lak zavr ni bezbojni za drvo
Koristi se kao osnovni premaz u
sistemu za tite drveta. Odlikuje ga
brzo su enje, dobro zaptivanje pora
dr veta, dobro i lako bru enje i
ravnomerna debljina filma bez nabora
i nedostataka.
Potro nja: 1l pokriva povr inu od
7-9m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 0,75 l / 3 l / 20 kg
Koristi se kao zavr ni premaz u
sistemu za tite name taja i
unutra njih delova gra evinske
stolarije. Odlikuje ga kratko vreme
su enja i dobra puno a filma.
Potro nja: 1l pokriva povr inu od
7-9m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 0,75 l / 3 l / 20 kg
Firnis lanenog ulja
Firnis za impregnaciju drveta
namenjen je osnovnoj za titi i
impregnaciji gra evinske stolarije i
drugih drvenih povr ina. Poseduje
dobru sposobnost penetracije u
strukturu drveta ime se obezbe uje
izuzetna za tita.
Potro nja: 1l pokriva povr inu od
6-8m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 1 l
Koristi se za impregnaciju drvenih
povr ina za enterijere i eksterijere.
Duboko prodire u dr vo i pru a
dugotrajnu za titu od insekata,
bakterija i gljivica.
Potro nja: 1l pokriva povr inu od
6-8m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 1 l
Hemprosan impregnacija za drvo
Akrilni kit za drvo
Namenjen je za za titu drvene gra e
od insekata, gljivica i plesni. Posebno
je pogodan kod za tite gra e za izradu
krovnih konstrukcija, raznih oplata,
drvenih ograda i sli no.
Potro nja: 1l pokriva povr inu od
5-7m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 1 l / 5 l
Ekolo ki proiz vod namenjen za
izravnavanje neravnina na drvenim
povr inama
Pakovanje: 0,7 kg
Hemprol kit za drvo
Nijanse: Lazurni premaz / Lazurni lak sjajni /
Lazurni lak sa voskom
Namenjen je za izravnavanje manjih
neravnina na drvenim povr inama
Pakovanje: 1 kg
Bezbojni
Bor
Hrast
Tik
Kesten
Mahagoni
eri
Zeleni
Ebanovina
Palisander
Ostavite trag...
Orah
6
3. ZA TITA I DEKORACIJA ENTERIJERA I FASADA
U zavisnosti od vrste podloge, za tita se vr i razli itim premaznim
sredstvima koja moraju da ispunjavaju osnovne zahteve da bi film
boje vr io kako dekorativnu tako i za titnu funkciju. Glavni
uzro nik propadanja maltera i betona je voda koja, osim to se
transportuje u unutra njost i izaziva krunjenje ovih materijala
tako e izaziva koroziju unutra njih metalnih konstrukcija. Zbog
ovih ne eljenih procesa, povr ine od maltera i betona se moraju
za tititi kako bi im se produ io vek trajanja.
Akrilna emulzija 1:3
Hempol
Ekolo ki proizvod namenjena je za
impregnaciju podloge pre nano enja
disperzivnih boja. Ima sposobnost
penetracije i pove ava prijanjanje
novih premaza na stare podloge.
Potro nja: 1l pokriva povr inu od
5-7m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 1 l / 5 l
Ekolo ki proiz vod namenjen za
bojenje unutra njih zidnih povr ina
od betona, cigle, maltera i salonita.
Odlikuje se dobrom pokrivnom mo i i
belinom. Lako se nanosi ima dobre
ventilacione osobine koje
omogu avaju disanje zidova.
Potro nja: 1kg pokriva povr inu od
5-7m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 4 kg / 10 kg / 15 l
Disperol
Fasadna boja
Namenjen je za za titu i dekoraciju
unutra njih zidnih povr ina od
betona, cigle, maltera i salonita.
Odlikuje ga odli na pokrivna mo ,
belina i otpornost na pranje. Lako se
nanosi ima dobre ventilacione
osobine koje omogu avaju disanje
zidova. Potro nja: 1kg pokriva
povr inu od 5-7m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 4 kg / 10 kg / 15 l
Ekolo ki proizvod namenjen za za titu
i dek oraciju fasada u visok o i
niskogradnji.Ima dobre ventilacione
o s o b i n e, o t p o r n a j e n a v o d u ,
atmosferilije, alkalije i promene
temperature. Zidovima obezbe uje
za titu od razvoja bu i, bakterija i algi.
Potro nja: 1kg pokriva povr inu od 46m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 4 kg / 10 kg / 20 kg
Boja za beton
Hipi color
Ekolo ki proizvod namenjen za za titu
i dekoraciju cokli i fasada od betona.
Potro nja: 1kg pokriva povr inu od
4-6m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 1 kg
Te ni pigmenti za nijansiranje
disperzionih i poludisperzionih boja
za unutra nje zidove, do pastelnih
nijansi. Nijanse: uti, oran , oker,
crveni, oks. crveni, karmin, zeleni,
plavi, ljubi asti, crni, havana.
Pakovanje: 100 g
Ton pasta
Nijanse Boje za beton
Paste za nijansiranje disperzionih i
poludisperzionih boja za unutra nje
zidove, do pastelnih nijansi. Nijanse:
uta, oker, oran , oks. crveni, karmin,
zeleni, plavi, crni, havana, sve i.
Pakovanje: 0,5 kg
7
55 godina tradicije i kvaliteta!
4. LEPKOVI I KOLSKI PRIBOR
Lepak slu i za spajanje prianjanjem delova iz istih ili razli itih
materijala (lepljenje).
kolski pribor je namenjen deci kolskog uzrasta, slikarima i
umetnicima kako bi im omogu io lak i i lep i umetni ki i kreativni
rad.
Lepak za drvo D1
Drvofix D3
Ovaj jednokomponentni lepak za
drvo je ekolo ki proizvod, namenjen
za industrijsku primenu i iroku
potro nju. Upotrebljava se za lepljenje
drvenih elemenata, ultrapasta, furnira
i iverice.
Pakovanje: 80 g / 200 g / 1 kg / 20 kg
Jednokomponentno lepilo koje se
koristi u izradi drvene stolarije i drugih
monta nih delova od drveta gde se
od drveta zahteva ve a otpornost na
vlagu.
Pakovanje: 1 kg / 20 kg
Lepak za parket
Lepilo za kartonsku ambala u
Jednokomponentno ekolo ko lepilo
namenjeno za lepljenje svih vrsta
parketa.
Potro nja: 1kg pokriva povr inu od
1m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 3 kg / 20 kg
Ekolo ki proiz vod namenjen za
lepljenje kartonske ambala e.
Pakovanje: 1 kg / 18 kg
Preparatura Gesso
Uljane slikarske boje
Ekolo ki proiz vod namenjen za
impregnaciju slikarskih platna i ostalih
podloga. Mo e se naneti i na
tutkalisanu podlogu.
Pakovanje: 0,5 l
Ove boje su ra ene po
originalnim recepturama Save
umanovi a. Namenjene su
za izradu umetni kih likovnih
radova. Imaju dobru
pok rivnost i visoku mo
bojenja.
Pakovanje: 30 ml / 0,25 l / set
10 x 30ml
Laneno ulje, Terpentin
Tempere
Koristi se kao razre iva za sve vrste
uljanih boja.
Pakovanje: 1 l
Ekolo ko proizvod namenjen za
izradu likovnih radova. Mogu ih
koristiti umetnici i u enici osnovnih i
srednjih kola. Mogu se naneti na
papir, drvo i mineralne podloge. Lako
se nanose.
Pakovanje: 30 ml / set 10 x 30 ml
Ostavite trag...
8
5. SREDSTVA I PREMAZI ZA SPECIJALNE NAMENE
U ovu grupu proizvoda spadaju sredstva i premazi koji moraju da
zadovolje specifi ne zahteve podloge na koju se nanose ili
optere enja kojima su svakodnevno izlo ene. Odlikuju se
velikom otporno u na habanje, otporno u na blage hemikalije,
UV- zra enje.
Poliester set
Slu i za sitne popravke u doma instvu
(za tita betonskog krova,
bazena,terasa, spremnika)
Ili na o te enoj karoseriji automobila i
poliester amaca.
Pakovanje: set 1,2 kg
Komplet sastavljen od amotnog
bra na i staklene vode. Kao vatrostalni
malter slu i za oblaganje lo i ta
poreta, pe i, spajanje elemanata
dimnjaka i lepljenje kiselootpornih
plo ica i sl.
Pakovanje: set 4,4 kg
Boja za puteve
Boja za bazene
Koriste se za obele avanje puteva,
pe a k ih prelaza, aerodroma i
parkirali ta. Odlikuje se dobrom
mehani kom otporno u k ao i
otporno u na uticaj atmosferilija.
Potro nja: 1kg pokriva povr inu od
4m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 1 kg / 4 kg / 25 kg
Namenjena je za za titu i dekoraciju
bazena od betona.
Potro nja: 1kg pokriva povr inu od
4m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 1 kg / 4 kg / 25 kg
Boja za kolske table
Akrilna boja za beton
Namenjena je za reparaciju kolskih
tabli. Proizvodi se u zelenoj i crnoj
nijansi.
Potro nja: 1l pokriva povr inu od 68m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 0,75 l
Namenjena je za za titu i dekoraciju
betonskih povr ina.
Potro nja: 1kg pokriva povr inu od
4m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 1 kg / 25 kg
Fasakril
Koristi se za dekoraciju i za titu
fasadnih povr ina.
Potro nja: 1kg pokriva povr inu od
4m2 u jednom sloju.
Pakovanje: 1 kg / 25 kg
9
amotni set
55 godina tradicije i kvaliteta!
6. RAZRE IVA I
Grupa proizvoda koja poma e razre enju boja i lakova da se
korektno pripreme za nano enje na odgovaraju u podlogu i za
pranje kori enog alata.
Alkidni razre iva
Nitro razre iva
Slu i za razre ivanje alkidnih emajl
lak ova, osnovne boje za dr vo,
osnovne boje za metal , za i enje
pribora posle farbanja i za
odma ivanje metalnih povr ina.
Pakovanje: 1 l / 20 l / 200 l
Namenjen je za razre ivanje nitro
lakova i nitro kombinacionih lakova.
Slu i i za skidanje smola sa povr ine
egzoti nog i jako smolastog drveta
pre nano enja premaza, za pranje
etki i ostalog alata posle farbanja kao
i za odma ivanje metalnih povr ina.
Pakovanje: 0,9 l / 20 l / 200 l
Hemoflex razre iva
Razre iva za reaktivni primer
Namenjen je za razre ivanje osnovne
brzosu ive boje za metal i brzosu ivog
emajla za metal kao i za pranje alata
nakon rada.
Pakovanje: 0,9 l / 20 l
Koristi se za razre ivanje primer
reaktivne osnovne boje u odnosu
60:40.
Pakovanje: 1 l
Razre iva boje za kolske table
PVC razre iva
Slu i za razre enje boje za kolske
table.
Pakovanje: 1 l
Koristi se za razre ivanje PVC boje, za
pranje sita kod sito tampe itd.
Upotrebom P V C razre iva a u
mnogim slu ajevima nije potrebno
koristiti usporiva su enja boje.
Pakovanje: 1 l / 5 l
Razre iva boje za puteve
Razre iva boje za bazene
Slu i za razre enje boje za puteve.
Pakovanje: 1 l / 20 l
Slu i za razre enje boje za bazene.
Pakovanje: 1 l / 20 l
Ostavite trag...
10
ZA TO BOJATI ?
Svi objekti koji nas okru uju i materijali koje koristimo podle u koroziji to jest
propadanju i razaranju pri delovanju raznih uticaja iz okoline, bilo da su
napravljeni od metala, nemetala (betona, malter, cigla itd...) ili organskih
materijala (drvo, ko a, papir itd...).
Zato smo upu eni na upotrebu premaznih sredstava razli itih namena i
svojstava.
Prva osnovna namena premaza je da izoluju povr inu objekata i materijala i
da onemogu e njen dodir sa vlagom, atmosferalijama, hemikalijama i
pove avaju njenu otpornost na mehani ka o te enja.
Druga osnovna namena premaznih sredstava je dekoracija povr ina i za tu
namenu premazna sredstva raspola u svojom nijansom, raznim stepenom
sjaja, puno om lma i posebnim efektima koji nam ulep avaju okolinu i
stvaraju ugodan ose aj.
R
HEMPRO COLOR
Proizvodnja boja i lakova, smola,
tempera i slikarskih uljanih boja
\ure Jak{i}a 31, 22240 [id
tel.: centrala:022/ 712-322
fax:022/ 714-144
E-mail:[email protected]
www.hempro-color.com
ISO 9001:2008; ISO 14001:2004
05/2014, [tampa: ZEBRA Vinkovci.;
ic
d
i
j
a
e i kvaliteta
r
t
a
n
i
d
o
g
!
55
Design: Dalibor Ogrizovi}
Va{ Hempro Color d.o.o.
Download

Hempro katalog 2014