PRIVREDNOM SUDU U LESKOVCU
3-St.52/2010
Datum pokretanja stečajnog postupka:
31.08.2010
Stečajni sudija:
Nadežda Stojanović
Stečajni upravnik:
Miroslav Milić
PLAN REORGANIZACIJE
MAČKATICA AD - u stečaju,
SURDULICA
integralni tekst
sa izmenama i dopunama
(po Rešenju Suda od 14.06.2011 godine)
PODNOSILAC PLANA REORGANIZACIJE
Akcionari:
1. Đorđije Nicović, Beograd
2. Irva Investicije doo, Beograd
3. Nicco doo, Beograd
Beograd, 28. jul 2011 godine
SADRŽAJ
I.
UVOD (DELATNOST STEČAJNOG DUŽNIKA)........................................................... 3
A. Uzroci trenutnog nepovoljnog finansijskog stanja................................................................ 4
A.1
Nasleđeni problemi iz predprivatizacionog perioda.............................................. 4
A.2
Usporeno prilagođavanja uslovima finansijske krize............................................ 4
A.3
Nestručno i nesavesno ponašanje menadžmenta.................................................. 9
B. Analiza tržišta preduzeća...................................................................................................... 10
C. Ciljevi Plana reorganizacije ................................................................................................. 51
II.
SREDSTVA I MERE ZA REALIZACIJU PLANA ........................................................ 52
A. Sredstva za realizaciju Plana ............................................................................................... 52
B. Iznos i način namirenja obaveza.......................................................................................... 52
C. Zatvaranje nekih pogona i prestanak obavljanja određenih delatnosti ............................. 53
D. Davanje u zalog opterećene ili neopterećene imovine......................................................... 53
E. Pretvaranje potraživanja u kapital....................................................................................... 54
F. Zaključivanje ugovora o kreditu, odnosno zajmu ............................................................... 82
G. Angažovanje novih radnika.................................................................................................. 83
H. Ustupanje neopterećene imovine na ime namirenja potraživanja...................................... 84
I. Uvođenje interne kontrole .................................................................................................... 84
J. Izmene i dopune opštih akata i dr. dokumenata zbog statusnih promena ......................... 86
1
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
III. LISTA POVERILACA I NAČIN NJIHOVOG NAMIRENJA ....................................... 88
A. Kriterijum podele na klase ................................................................................................... 88
B. Klase poverilaca .................................................................................................................... 88
C. Osporena potraživanja........................................................................................................ 117
D. Naknadno utvrđena potraživanja....................................................................................... 118
IV. LIKVIDACIJA DELA IMOVINE.................................................................................. 119
A. Način prodaje imovine........................................................................................................ 119
V.
ROKOVI PLANA REORGANIZACIJE ........................................................................ 121
A. Početak primene plana ....................................................................................................... 121
B. Rok za sprovođenje Plana reorganizacije.......................................................................... 121
C. Pojedinačni rokovi za izvršenje Plana reorganizacije...................................................... 121
VI. NAZNAČENJE PRAVA ................................................................................................. 122
VII. ODGOVORNA I ANGAŽOVANA LICA ....................................................................... 122
VIII. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA PRETHODNE TRI GODINE ................................... 124
IX. MIŠLJENJE REVIZORA ZA 2006, 2007, 2008 I 2009 GODINU............................... 127
X.
FINANSIJSKE PROJEKCIJE ...................................................................................... 128
XI. PROCENA VREDNOSTI IMOVINE U SLUČAJU BANKROTSTVA ....................... 138
A. Analiza kreditnog potencijala bankarskog sektora u Srbiji.............................................. 138
B. Procena vrednosti imovine Društva ................................................................................... 145
XIII. PRILOZI
2
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
I. UVOD (delatnost stečajnog dužnika)
Akcionarsko društvo Mačkatica ad, Surdulica (u daljem tekstu: Društvo), posluje
sa bogatom tradicijom od nepunih 60 godina sa prepoznatljivim kvalitetom u
livarstvu i brusnim pločama.
Društvo se bavi proizvodnjom:
a. Čeličnih odlivaka u Livnici (godišnji kapacitet 6.000 tona) i to:
- odlivaka za rudarsku industriju;
- odlivaka za cementnu industriju;
- odlivaka za elektroprivredu;
- odlivaka za ciglarsku industriju;
- odlivaka za vodnu privredu;
- odlivaka za građevinarstvo.
b. Čeličnih granulata (godišnji kapacitet 2.000 tona)
c. Livenih kugli za mlevenje u mlinovima (godišnji kapacitet 4.000 tona)
d. Brusnih ploča (godišnji kapacitet 1.500.000 jedinica)
e. Staklene armature za industriju i građevinarstvo i drugih proizvoda.
Tržišna vrednost proizvodnje na godišnjem nivou, sa uposlenošću od 90%
kapaciteta, bi mogla dostići iznos oko 1.500.000.000,00 dinara, od čega
1.260.000.000,00 dinara u livarskim proizvodima, 150.000.000,00 dinara u sačmi i
90.000.000,00 dinara u brusnim pločama.
Društvo se već duže vreme nalazi u finansijskim poteškoćama prouzrokovanim
padom ekonomske aktivnosti i nemogućnošću da blagovremeno servisira obaveze
prema poveriocima.
3
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
A. Uzroci trenutnog nepovoljnog finansijskog stanja
A.1
Nasleđeni problemi iz predprivatizacionog perioda
Uzroci finansijskih problema Društva, najvećim delom, vode poreklo iz perioda
pre privatizacije, jer su bile skrivene značajne finansijske obaveze nastale pre
preuzimanja većinskog vlasništva od strane postojećih akcionara.
Ti problemi nastali u periodu 2001 – 2007 godine i ogledali su se u sledećem:
1. značajno sužen prostor za širenje na tržištu zbog negativnih referenci
izazvanih ne poštovanjem ugovora u prethodnom periodu,
2. višak zaposlenih u odnosu na ostvareni obim proizvodnje,
3. tekuća nelikvidnosti,
4. odliv najboljeih kadrova
5. i drugo.
A.2
Usporeno prilagođavanja uslovima finansijske krize
Drugi deo uzroka je ekonomska kriza koja je zahvatila našu zemlju, region i svet, a
koja je prouzrokovala:
1. pad tražnje za proizvodima iz asortimana Društva, odnosno pad prihoda
Društva zbog pada proizvodnje,
2. nemogućnosti i nepostojanje sposobnosti tadašnjeg menadžmenta Društva da
na pad prihoda odgovori smanjenjem rashoda,
3. nesposobnost tadašnjeg rukovodstva da zbog pada domaće tražnje preusmeri
proizvodnju za inostrano tržište koje je i sada značajna realna šansa
Kao otvoreno akcionarsko društvo sa složenim korporativnim upravljanjem i ne
preteranom likvidnošću imovine, Društvo nije bilo u mogućnosti da reši problem
viška zaposlenih i dovoljno ažurno sprovede mere štednje zbog pada proizvodnje.
Iako prosečne zarade na nivou Društva nisu bile visoke, većinski vlasnici su
zabranili otpuštanje zaposlenih što je generisalo velike rashode po osnovu zarada,
poreza i doprinosa zaposlenih, pa te zarade i danas predstavljaju značajnu obavezu
u bilansima Društva i ako nije bilo adekvatne proizvodnje i prihoda Društva.
4
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Sa druge strane, uticaj Sindikata na odnose sa zaposlenima bio je veliki, a odnosi
sa Sindikatima nisu bili na zadovoljavajućem nivou, zbog čega su u Društvu bile
prisutne eskalacije nezadovoljstava zaposlenih, koje su u više navrata kulminirale
štrajkovima i velikim gubicima zbog neispunjenja zaključenih ugovora prema
partnerima, a to je posledično dovelo do potpune blokade poslovanja.
Nezadovoljstvo zaposlenih negativno se odrazilo i na efikasnost rada, radni učinak,
kvalitet proizvoda, kao i na povećanje rashoda za nabavku materijala i opreme koji
su bili predmet krađe ili propasti zbog neadekvatnog korišćenja.
Velike štete Društvo je pretrpelo u periodu 2009 i 2010 godine zbog prolongiranja
zvaničnog otvaranja stečaja.
Samo u perodu od 31.03.2010 godine (dan kada su se stekli uslovi za otvaranje
stečaja) do 31.08.2010 godine (dan kada je zvanično otvoren stečaj), Društvo je
oštećeno za oko 70 miliona dinara zateznih kamata.
U predstečajnom postupku, zbog ne postojanja organa upravljanja i adekvatnog
zastupanja pred sudovima, sudovi su usled izostanaka zastupnika, dosuđivali na
štetu Društva veliki broj sporova u iznosu od blizu 100 miliona dinara suštinski
fiktivnim poveriocima, advokatima i radnicima za rad koji nisu imali jer su
obustavili rad još 30.06.2009 godine.
Primer takvih dosuđivanja je priznavanje potraživanja Maj Komerc-u Skoplje u
iznosu od 11 miliona, iako je isti iznos bio isplaćen od strane zavisnog preduzeća.
Drugi primer je priznavanje duga Stošić Slavici od preko 5 miliona dinara i drugim
radnicima sa nerealno visokim iznosima.
Radi ilustracije u nastavku dajemo pregled planiranog i ostvarenog fizičkog obima
proizvodnje, pregled vremenskih štrajkova i gubitaka koji su nastali po osnovu
kašnjenja i pregled raskinutih ugovora, u periodu koji je prethodio ukupnom
devastiranju poslovanja Društva.
5
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
__
PREGLED KAPACITETA I OSTVARENE PROIZVODNJE (količinski i vrednosti)
RB
Vrsta
Praktični
kapacitet
Ostvarena proizvodnja
u jedinicama
Ostvarena vrednost proizvodnje
u 000 dinara
Troškovi zarada
u 000 dinara
Broj zaposlenih
Troškovi zarada u odnosu
na ukupnu realizaciju u %
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
1
Automatsko
livenje (disa) u
tonama
6,000
3,792
1,648
788
309,360
121,344
97,905
240
193
123
56,707
50,582
38,354
2
Fazonski liv,
kaluparnica, u
tonama
4,000
1,847
1,677
555
246,571
202,057
163,028
191
155
101
45,198
40,316
30,570
3
Proizvodnja
čelične sačme,
u tonama
2,000
195
50
/
14,462
3,346.00
2,699
11
9
6
2,651
2,365
1,793
4
Proizvodnja
brušenih ploča,
u 000 jedinica
1,500
597
/
118
35,421
0.00
0.00
27
22
14
6,493
5,792
4,391
605,816
326,748
149,862
470
380
245
111,049
99,054
75,109
Ukupno:
2007
2008
2009
18.45
30.31
50.1
6
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
PREGLED NEKIH NEISPUNJENIH UGOVORA
PO OSNOVU KOLIČINE, KVALITETA I ROKA ISPORUKE
KOJI SU REZULTIRALI RASKIDANJEM UKUPNE POSLOVNE SARADNJE
Redni
broj
Partner
Godina
Vrednost ugovorene
robe
Vrsta ugovorene robe
Razlozi neispunjenja
1
RTB
2007
70 miliona godišnje
Kugle za mlevenje
Reklamacije kvaliteta
2
RTB
2008
27 miliona godišnje
Fazonski odlivci
Reklamacije neisporuka
3
Kolubara
2008
92 miliona godišnje
Fazonski odlivci
Neisporuka u roku
4
Bomex
2007
73 miliona godišnje
– konkretni ugovor
Kugle za cementaru
Reklamacije kvaliteta
30%
5
Dunav
Grupa
2008
12 miliona –
konkretni ugovor
Odlivci
Reklamacija kvaliteta
6
Limske
Elektrane
2008
6.1 miliona –
konkretni ugovor
Odlivci
Neisporučeno
Direktni/indirektni
gubici
25 miliona i prestanak
saradnje
4,7 miliona
neisporučene robe i
prestanak svih oblika
saradnje
Gubitak i prestanak
saradnje
21,9 miliona
nenaplaćenh i
prestanak saradnje
7 miliona ne povučene
i nenaplaćene robe
Gubitak i prestanak
saradnje
7
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
PREGLED
VREMENA ŠTRAJKOVA I GUBICI
NASTALI PO TOM OSNOVU ZBOG KAŠNJENJA
Ukupni prekidi rada
fabrike
Procenat izgubljenih
radnih dana
Iznos izgubljene
realizacije u milionima
U 2008 godini
27 dana
10.80%
56.19
U 2009 godini
122 dana
48.10%
152.3
8
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
A.3
Nestručno i nesavesno ponašanje menadžmenta
Značajni deo problema i enormno zaduživanje zbog neefikasnog poslovanja je
proizašao iz poslovnih poteza bivšeg rukovodstva jer se najveći deo obaveza
prema poveriocima formirao u periodu od 2002 do 2006 godine.
Međutim, poslovanje prethodnih godina je bilo opterećeno i sa dodatnim
troškovima i manjkom prihoda kao posledica nestručnog i ne savesnog
ponašanja menadžmenta, kao na primer:
1. celokupne nabavke repromaterijala i rezervnih delova usmeravane su
preko posrednika, čime su iste bile uvećane u proseku za 25% (nabavke
preko Maj Komerca iz Skoplja);
2. neracionalna potrošnja električne energije po jedinici proizvoda i toni
livenja (bila je čak za 30% veća od racionalne).
3. poslovni prihodi su bili umanjivani izvozom preko posrednika, odnosno
naknadnim odobravanjem reklamacija (firmi Bomex – za izvoz u Rusiju,
firmi Maj Komerc za izvoz u Makedoniji i drugo...).
Primera radi ukupan prihod u 2007 i 2008 godini iznosio je 932.500.000 dinara,
dok su u isto vreme samo troškovi nabavke iznosili 714,000,000 dinara.
Kao rezultat navedenog, bankovni račun Društva je od 2002 godine do danas
veoma često bio u blokadi, u kojoj se nalazi u dužem periodu pre pokretanja
stečaja, a neprekidno od 26.10.2005 godine.
9
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
B. Analiza tržišta preduzeća
Ispitivanje tržišnih mogućnosti Preduzeća zahtevalo je analizu javno dostupnih
podataka vezanih za:
• Proizvodnju čelika i odlivaka u svetu i po pojedinim zemljama,
• Proizvodnju u delatnostima koje su značajni kupci čelika i odlivaka,
• Društveni proizvod i fiksnu imovinu po pojedinim zemljama Evropske
Unije.
Analiza podataka o ostvarenom obimu proizvodnje čelika i odlivaka, odnosno
sivog liva, imala je za cilj definisanje stepena rizika plasmana sa kojim će se
Preduzeće suočiti na ciljnom inostranom tržištu, pre svega u Rusije ali
indirektno i u EU. Treba naglasiti da su se ekonomije EU i Rusije u značajnoj
meri povezale te se analiza tražnje za poluproizvodima livarstva na tržištu Ruske
Federacije mora posmatrati u kontekstu tražnje za energentima u Evropskoj
Uniji. Rizik je analiziran sa aspekta planiranog obima proizvodnje Preduzeća u
periodu reorganizacije i ukupnog obima proizvodnje ove kategorije proizvoda u
svetu i pojedinim zemljama. Relativno malo tržišno učešće ukazuje da se
poslovni rizici u najvećoj meri nalaze na strani menadžmenta Preduzeća i
njegove umešnosti da pronalazi nova tržišta i efikasno upravlja proizvodnjom
što će mu omogućiti aktivno vođenje cenovne politike.
Napominje se da je u segmentu livarstva urađena analiza tržišta kako visoko
legiranih legura odnosno osnovne grupe PIG IRON u koju spadaju i proizvodi
Preduzeća, tako i grupe Sivi liv. Ovakav pristup je odabran jer su ove grupe
proizvoda komplemetnarne odnosno povećanje tražnje za jednom grupom
povlači i tražnju za drugom grupom proizvoda.
Analiza proizvodnje u delatnostima koje su značajni kupci odlivaka i čelika
uopšte ima za cilj sagledavanje implicitne potražnje za proizvodima Preduzeća.
U te delatnosti spadaju pre svega proizvodnja električne energije, uglja i kamena
odnosno cementa.
Analiziranje kretanja društvenog proizvoda i fiksne imovine, tj. ulaganja u nju, u
kontekstu kretanja potražnje za električnom energijom, odnosno ugljem i
cementom, najbolji je pokazatelj osetljivosti potražnje za ovim proizvodima
naspram pada izazvanog svetskom ekonomskom krizom ali i očekivanog rasta u
godinama koje dolaze. Sa druge strane, ova analiza je solidan pokazatelji rizika
tržišta na koje računa menadžment Preduzeća a samim tim i rizika ostvarenja
predloženog Plana reorganizacije.
10
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Mišljenje podnosilaca Plana reorganizacije jeste da je nerealno očekivati da će
povećanje obima potražnje za pojedinim segmentima industrijske proizvodnje
na svetskom nivou u znatnoj meri biti popunjeno plasmanom proizvoda
Preduzeća. Međutim, treba imati u vidu i da su kapacicteti svih konkurenata u
određenom vremenskom periodu dati i da se ne mogu tako brzo povećavati. Sa
druge strane, podnosioci Plana reorganizacije su svestni i činjenice da velika
svetska imena odnosno konkurencija ima bolje tržišne pozicije i da će se boriti
za osvajanje profitabilnijih segmenata poput gotovih sklopova i polusklopova u
automobilskoj industriji i brodogradnji. Samim tim smanjiće se pritisak na
manje profitabilna tržišta, kao što su komponente za sklopove i polusklopove, a
time se otvara realna tržišna mogućnost za povećanjem plasmana Preduzeća na
njima. Ciljno tržište Preduzeća, prema mišljenju podnosilaca Plana
reorganizacije, su veliki i srednji svetski dobavljači postrojenja, opreme i
delova za elektrane, ugljenokope, automobilsku industriju i brodogradnju.
Svi korišćeni podaci su preuzeti sa zvaničnih statističkih zavoda pojedinih
zemalja (Rusija, EU) kao i sa sajtova renomiranih strukovnih udruženja na
svetskom nivou kao što su World Steel Association, World Coal Institute i The
European cement association.
11
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Tabela 1*:Ukupna proizvodnja sirovog čelika po pojedinim zemljama i regionima u periodu 1999-2008
Zemlja
Austrija
Belgija
Danska
Finska
Francuska
Nemačka
Grčka
Irska
Italija
Luksemburg
Holandija
Portugalija
Španija
Švedska
Velika Britanija
EU (15)
Bugarska
Češka
Mađarska
Letonija
Poljska
Rumunija
Slovačka
Slovenija
1999
5.202
10.931
729
3.956
20.200
42.062
951
335
24.878
2.600
6.075
1.044
14.882
5.066
16.298
2000
5.707
11.636
801
4.096
20.954
46.376
1.088
360
26.759
2.571
5.666
1.088
15.874
5.227
15.155
2001
5.869
10.762
751
3.938
19.343
44.803
1.281
150
26.545
2.725
6.037
728
16.504
5.518
13.543
2002
6.189
11.343
392
4.003
20.258
45.015
1.835
2003
6.261
11.114
2004
6.530
11.698
2005
7.031
10.420
2006
7.129
11.631
2007
7.578
10.692
2008
7.594
10.676
4.766
19.758
44.809
1.701
4.832
20.770
46.374
1.967
4.739
19.481
44.524
2.266
5.054
19.852
47.224
2.416
4.431
19.250
48.550
2.554
4.417
17.879
45.833
2.477
26.066
2.719
6.117
920
16.408
5.754
11.667
27.058
2.675
6.571
1.000
16.286
5.707
13.268
1
160.975
2.317
6.783
1.989
520
9.107
28.604
2.684
6.848
1.400
17.621
5.978
13.766
-1
169.071
2.106
7.033
1.952
662
10.593
29.350
2.194
6.919
1.400
17.826
5.723
13.239
165.112
1.949
6.189
1.958
688
8.336
31.624
2.802
6.372
1.400
18.391
5.466
13.871
1
173.233
2.102
6.862
2.084
690
10.008
31.553
2.858
7.368
1.400
18.999
5.673
14.317
-2
175.221
1.909
7.059
2.227
696
10.632
30.590
2.582
6.853
1.400
18.640
5.198
13.521
-1
167.659
1.330
6.387
2.094
635
9.728
5.691
4.588
541
6.042
4.454
566
-1
6.280
4.485
583
6.266
5.093
628
6.261
5.089
638
5.035
4.489
642
155.209 163.358 158.497 158.686
1.889
2.022
1.972
1.860
5.616
6.216
6.316
6.512
1.813
1.871
1.956
2.053
482
498
515
520
8.848 10.498
8.809
8.368
4.354
3.569
405
4.672
3.733
519
4.935
3.989
462
5.491
4.275
481
12
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Pridružene članice
EU (27)
Albanija
Bosna i Hercegovina
Hrvatska
Makedonija
Crna Gora
Norveška
Srbija
Srbija i Crna Gora
Švajcarska
Turska
Ostala Evropa
Belorusija
Kazahstan
Rusija
Ukrajina
Ostale zemlje ZND
UKUPNO ZND
Kanada
Meksiko
USA
Ostale zemlje S. Amerike
Severna Amerika
Argentina
Brazil
Venecuela
Ostale zemlje J. Amerike
Južna Amerika
Egipat
Južnoafrička republika
Ostale zemlje Afrike
26.976
182.185
16
60
74
45
30.029
193.387
5
77
71
161
28.954
187.451
80
84
58
260
29.560
188.246
140
74
34
260
31.536
192.511
140
95
41
291
33.407
202.478
143
75
86
309
30.468
195.580
180
289
73
310
33.733
206.966
206
490
81
354
610
679
640
698
703
725
705
684
230
800
14.313
-1
16.147
1.448
4.099
51.510
27.543
1.057
85.657
16.235
15.274
97.427
1.108
130.044
3.799
24.996
3.161
2.638
34.594
2.627
7.857
2.334
696
1.000
14.325
595
1.000
14.981
-1
17.697
1.486
4.655
58.970
33.108
1.480
99.699
15.276
13.300
90.104
1.178
119.858
4.107
26.717
3.813
2.735
37.372
3.799
8.821
2.296
591
1.000
16.467
1
19.265
1.484
4.814
59.777
34.050
1.089
101.214
16.002
14.010
91.587
1.350
122.949
4.356
29.604
4.164
2.737
40.861
4.316
9.095
2.396
711
1.000
18.298
2
21.281
1.591
4.898
61.450
36.932
1.599
106.470
15.929
15.159
93.677
1.396
126.161
5.044
31.147
3.930
2.926
43.047
4.398
9.481
2.410
1.175
1.000
20.478
1
23.992
1.792
5.385
65.583
38.738
1.864
113.362
16.305
16.737
99.681
1.298
134.021
5.133
32.909
4.561
3.272
45.875
4.810
9.500
2.396
1.292
1.158
20.965
24.972
2.027
4.451
66.146
38.641
1.941
113.206
15.327
16.195
94.897
1.212
127.631
5.380
31.610
4.910
3.416
45.316
5.603
9.494
2.898
17.014
1.502
4.769
59.136
31.767
1.315
98.489
16.595
15.631
101.803
1.324
135.353
4.474
27.865
3.835
2.936
39.110
2.838
8.481
2.508
34.511
209.732
263
533
75
359
174
708
1.478
30.340
197.999
300
608
89
253
170
560
1.662
1.823
1.252
23.315
1.264
25.754
1.312
26.806
28.205
2.324
4.269
70.830
40.891
1.592
119.906
15.493
16.447
98.557
1.292
131.789
5.533
30.901
4.864
4.000
45.298
6.045
9.718
3.017
30.608
2.410
4.782
72.387
42.830
1.760
124.169
15.572
17.573
98.102
1.371
132.618
5.387
33.782
5.005
4.058
48.232
6.224
9.098
3.433
31.760
2.589
4.250
68.510
37.279
1.717
114.345
14.845
17.209
91.350
1.090
124.494
5.541
33.716
4.225
3.872
47.354
6.198
8.269
2.621
13
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Afrika
Iran
Saudijska Arabija
Ostale zemlje Srednjeg
Istoka
Srednji Istok
Kina
Indija
Indonezija
Japan
Južna Korea
Ostale zemlje Azije
Azija
Australia
Novi Zeland
12.818
6.070
2.610
13.827
6.600
2.981
14.916
6.916
3.413
15.807
7.321
3.570
16.289
7.869
3.944
16.706
8.682
3.902
17.995
9.404
4.186
18.780
9.789
3.974
18.755
10.051
4.644
17.088
9.964
4.667
1.601
12.492
182.366
28.814
2.462
107.745
45.390
28.269
395.046
7.527
765
1.630
13.443
222.336
31.779
2.042
110.511
46.310
29.338
442.316
7.544
853
1.667
15.257
353.240
45.780
3.675
112.471
47.820
32.547
595.533
7.757
889
1.613
15.376
419.149
49.450
3.759
116.226
48.455
35.213
672.252
7.881
810
8.397
8.646
8.691
789.275
8.292
-2
904.170
1.757
16.452
489.288
53.468
4.160
120.203
51.517
38.225
756.861
7.939
845
-1
8.783
2.015
16.646
500.312
57.791
3.915
118.739
53.625
36.631
771.013
7.625
799
7.859
2
851.073
1.669
14.253
282.911
31.626
3.682
112.718
47.521
34.063
512.521
7.414
885
1
8.300
SVET
1.199
10.780
128.500
26.294
2.848
106.444
43.107
25.951
333.144
7.129
702
1
7.832
-2
848.934
1.361
11.690
151.634
27.291
2.781
102.866
43.852
26.105
354.529
7.033
826
Okeanija
1.099
9.779
124.260
24.296
2.891
94.192
41.042
22.424
309.105
8.172
775
-1
8.946
969.915
1.071.508
1.144.136
1.247.263
1.346.210
1.329.123
8.424
*Steel statistical yearbook 2009, World steel association, strana 3, tabela 1
14
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Tabela 1a: % učešće pojedinačnih regiona u ukupnoj proizvodnji sirovog čelika po pojedinim zemljama i regionima u
periodu 1999-2008
Zemlja
EU (15)
Pridružene članice
EU (27)
Ostala Evropa
UKUPNO ZND
Severna Amerika
Južna Amerika
Afrika
Srednji Istok
Azija
Okeanija
SVET
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
19,66%
19,24%
18,62%
17,55%
16,60%
15,78%
14,43%
13,89%
13,02%
12,61%
3,42%
3,54%
3,40%
3,27%
3,25%
3,12%
2,66%
2,70%
2,56%
2,28%
23,08%
22,78%
22,03%
20,82%
19,85%
18,90%
17,09%
16,59%
15,58%
14,90%
2,05%
2,00%
2,08%
2,13%
2,19%
2,24%
2,18%
2,26%
2,27%
2,39%
10,85%
11,60%
11,71%
11,19%
10,98%
10,58%
9,89%
9,61%
9,22%
8,60%
16,48%
15,94%
14,08%
13,60%
13,01%
12,51%
11,16%
10,57%
9,85%
9,37%
4,38%
4,61%
4,39%
4,52%
4,44%
4,28%
3,96%
3,63%
3,58%
3,56%
1,62%
1,63%
1,75%
1,75%
1,68%
1,56%
1,57%
1,51%
1,39%
1,29%
1,24%
1,27%
1,37%
1,38%
1,39%
1,33%
1,33%
1,23%
1,22%
1,25%
39,16%
39,24%
41,66%
43,69%
45,60%
47,83%
52,05%
53,90%
56,22%
58,01%
1,13%
0,92%
0,92%
0,92%
0,87%
0,77%
0,76%
0,70%
0,65%
0,63%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
15
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Iz Tabele 1a. može se videti da je u prethodnom desetogodišnjem periodu došlo
do značajnih promena u strukturi svetske produkcije sirovog čelika. Naime,
učešće Evropske Unije (EU-27) u ukupnoj svetskoj produkciji je opalo sa
23,08% u 1999. godini opalo na oko 14,9% u 2008. godini. Sa druge strane,
učešće Zajednice nezavisnih država (Ruska Federacija, Ukrajina, Belorusija,
Kazahstan i ostale zemlje bivšeg SSSR-a – skraćeno ZBD) opalo je sa 10,85% u
1999. godini na oko 8,6% u 2008. godini. Procentualni pad učešća ove dve
regije, kao cilja tržišta Preduzeća, izazvan je značajnim porastom regiona Azije,
a u okviru njega Kine pre svih. Učešće Azije je u 1999. godini bilo 39,16% dok
je u 2008. godini ono iznosilo oko 58,01% ukupne svetske produkcije sivog liva.
Treba naglasiti da promene u procentualnom učešće ukazujuna tendencije na
globalnom nivou ali je značajno ukazati i na podatke o fizičkom obimu
proizvodnje datim u Tabeli 1. Proizvodnja sivog liva u regionu EU-27 kretala se
oko 200.000.000 tona uz manja kolebanja u periodu od 2004-2008. godine.
Region ZND je zabeležio stabilan i dinamičan rast fizičkog obima proizvodnje u
periodu 1999-2007 dok je u 2008. godini ima određeni pad izazvan svetskom
ekonomskom krizom. Naime, proizvodnja je u 1999. godini iznosila oko
85.657.000 tona dok je u 2007. godini ona iznosila oko 124.169.000 tona.
Drugim rečima, fizički rast obima proizvodnje u ZND je iznosio oko 44,96% u
periodu 1999-2007. dok je za period 1999-2008 ovaj pokazatelj na nivou od oko
33,49%. Realna očekivanja su da će oporavak svetske ekonomije imati za
posledicu dalji rast fizičkog obima proizvodnje u zoni ZND.
Iz Tabele 1 može se videti da je fizički i relativno najveći porast u regionu EU27 imala, u periodu 1999-2008 imala Italija i to rast od oko 5.712.000 tona ili
22,96%. Nemačka je imala nešto manji fizički rast od oko 3.771.000 tona ali je
zbog velikog relativnog učešća ove zemlje njen porast iznosio tek oko 8,97%.
Procentualni porast zabeležile su još i Austrija, Finska, Grčka, Holandija,
Španija i Švedska, dok su značajno relativno i stvarno smanjenje zabeležile
Francuska i Velika Britanija.
Podaci o fizičkoj produkciji sivog liva dodatno dobijaju na sadržajnosti kada im
se dodaju i podaci o fizičkom obimu uvoza i izvoza ove grupe proizvoda. Ovi
podaci dati su u nastavku u Tabeli 2 i Tabeli 3.
16
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Tabela 2*: Izvoz gotovih i polugotovih proizvoda od čelika u periodu 1999-2008
Zemlja
Francuska
Nemačka
Italija
Holandija
Španija
Švedska
Velika
Britanija
EU (15)
Pridružene
članice
EU (27)
Srbija
Srbija i Crna
Gora
Turska
Ostala Evropa
Rusija
Ukrajina
UKUPNO
ZND
Kanada
Meksiko
USA
Severna
Amerika
1999
16.177
20.933
9.803
6.373
5.443
3.842
2000
17.442
24.579
11.730
6.501
6.195
3.968
2001
16.897
23.890
11.804
6.171
5.950
4.165
2002
17.629
24.683
11.388
7.160
6.302
4.517
2003
17.476
24.673
11.338
7.689
6.429
4.389
2004
18.672
27.279
13.350
8.958
6.415
4.635
2005
17.551
26.035
14.363
8.240
6.661
4.206
2006
18.795
29.219
17.052
10.241
6.821
4.005
2007
18.211
29.869
17.908
10.717
7.970
4.031
2008
17.125
28.639
18.040
10.029
9.456
4.037
7.880
7.810
6.851
6.639
7.332
7.789
8.713
8.507
9.453
8.933
101.286 110.228 106.703 109.108 111.206 123.724 120.087 132.872 137.819 135.371
15.541 17.061 17.752 18.073 20.185 20.874 21.056 22.388 23.962 23.202
116.827 127.289 124.455 127.181 131.391 144.598 141.143 155.260 161.782 158.574
1.406
1.483
1.427
116
7.552
10.227
27.494
18.953
192
7.499
10.169
27.506
22.283
278
10.587
13.236
25.575
24.380
276
5.068
7.602
27.654
25.866
264
11.142
13.875
28.244
26.576
632
13.159
16.537
30.446
28.228
1.050
12.279
16.184
30.853
27.348
9.180
13.367
31.462
30.600
6.928
11.616
29.411
30.308
18.535
23.328
28.429
28.648
50.962
4.755
5.164
5.191
54.643
5.024
5.137
6.193
54.875
4.601
3.994
5.823
58.095
5.593
4.672
5.667
59.955
5.486
4.621
7.725
64.364
5.392
5.518
7.810
63.331
5.970
5.450
9.410
67.395
6.135
4.990
9.565
66.438
6.824
5.609
9.801
63.455
7.440
5.993
11.963
16.088
17.347
15.335
16.945
19.144
20.005
22.120
21.927
22.788
25.831
17
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Južna
Amerika
Afrika
Srednji Istok
Kina
Indija
Japan
Južna Korea
Azija
Okeanija
SVET
13.487 13.400 13.508 16.981 17.101 15.955 17.362 16.082 13.768 11.753
5.182
5.612
5.623
5.807
7.033
6.762
6.903
6.132
4.888
3.769
1.721
1.773
1.944
1.830
2.429
2.472
2.630
3.204
2.138
2.420
5.658 11.159
7.267
6.642
8.244 20.074 27.414 51.706 66.357 56.304
2.354
3.171
3.187
3.641
5.069
5.487
5.999
6.870
6.590
7.485
26.085 28.478 29.494 35.157 33.728 34.768 31.040 34.557 35.629 36.923
13.691 13.848 14.078 12.952 14.090 15.019 16.124 18.016 18.264 19.718
63.059 74.119 70.435 77.403 80.856 94.497 100.690 133.503 150.486 143.347
3.241
2.172
973
1.272
1.141
979
936
1.414
1.472
1.786
280.791 306.524 300.385 313.117 332.924 366.169 371.299 418.285 435.374 434.262
*Steel statistical yearbook 2009, World steel association, strana 63-64, tabela 27
18
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Tabela 2a.: % promena obima izvoza po pojedinim zemljama i regionima u periodu 1999-2008
Zemlja
Francuska
Nemačka
Italija
Holandija
Španija
Švedska
Velika
Britanija
EU (15)
Pridružene
članice
EU (27)
Srbija
Srbija i Crna
Gora
Turska
Ostala Evropa
Rusija
Ukrajina
UKUPNO
ZND
Kanada
Meksiko
2000
7,82%
17,42%
19,66%
2,01%
13,82%
3,28%
-0,89%
8,83%
2001
-3,12%
-2,80%
0,63%
-5,08%
-3,95%
4,96%
12,28%
-3,20%
2002
4,33%
3,32%
-3,52%
16,03%
5,92%
8,45%
2003
-0,87%
-0,04%
-0,44%
7,39%
2,02%
-2,83%
2004
6,84%
10,56%
17,75%
16,50%
-0,22%
5,60%
2005
-6,00%
-4,56%
7,59%
-8,02%
3,83%
-9,26%
2006
7,09%
12,23%
18,72%
24,28%
2,40%
-4,78%
2007
-3,11%
2,22%
5,02%
4,65%
16,85%
0,65%
2008
-5,96%
-4,12%
0,74%
-6,42%
18,64%
0,15%
19992008
5,86%
36,81%
84,03%
57,37%
73,73%
5,08%
-3,09%
2,25%
10,44%
1,92%
6,23%
11,26%
11,86%
-2,94%
-2,36%
10,65%
11,12%
3,72%
-5,50%
-1,78%
13,36%
33,65%
9,78%
4,05%
1,81% 11,69%
3,41%
0,87%
6,33%
7,03%
-3,17% 49,30%
8,96% -2,23%
2,19%
3,31% 10,05% -2,39% 10,00%
4,20%
-1,98% 35,73%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5,48%
-3,78% #DIV/0!
65,52% 44,79% -0,72%
-4,35% 139,39% 66,14% 100,00% #DIV/0! #DIV/0! 100,00%
-0,70% 41,18% 52,13% 119,85% 18,10% -6,69% -25,24% 24,53% 167,54% 145,43%
-0,57% 30,16% 42,57% 82,52% 19,19% -2,13% -17,41% 13,10% 100,83% 128,10%
0,04% -7,02%
8,13%
2,13%
7,80%
1,34%
1,97% -6,52%
-3,34%
3,40%
17,57%
9,41%
6,10%
2,74%
6,22% -3,12% 11,89% -0,95%
-5,48%
51,15%
7,22%
5,66%
-0,52%
0,42%
-8,42%
-
5,87%
21,56%
16,98%
3,20%
-1,91%
-1,09%
7,35%
-1,71%
19,41%
-1,60%
10,72%
-1,23%
6,42%
2,76%
-8,44%
-1,42%
11,23%
12,40%
-4,49%
9,03%
6,85%
24,51%
56,47%
16,05%
19
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
-2,68%
36,32%
1,10%
20,49%
1,65%
2,47%
22,06%
130,46%
7,83%
22,25%
-5,97%
11,60%
10,50%
12,98%
4,50%
10,57%
-0,87%
13,35%
60,56%
-0,65%
0,81%
25,71%
0,71%
-6,70%
8,82%
-7,37%
-14,64%
-12,86%
Afrika
8,30%
0,20%
3,27%
21,11%
-3,85%
2,09% -11,17%
-22,89%
-27,27%
Srednji Istok
3,02%
-5,86%
32,73%
1,77%
6,39%
21,83%
3,93%
14,39%
20,29%
33,27%
13,19%
40,62%
-8,60%
14,25%
24,12% 143,50%
39,22%
8,25%
88,61%
14,52%
28,34%
-4,08%
-15,15%
13,58%
895,12%
217,97%
19,20%
-8,00%
9,89%
-4,06%
8,79%
4,46%
3,08%
6,59%
16,87%
36,56%
9,33%
10,72%
7,36%
6,55%
11,33%
11,73%
32,59%
3,10%
1,38%
12,72%
30,73% -10,30% -14,20%
4,24%
6,33%
9,99%
-4,39%
1,40%
51,07%
12,65%
4,10%
4,09%
USA
Severna
Amerika
Južna
Amerika
19,30%
Kina
Indija
97,23%
34,71%
9,64%
34,88%
0,50%
Japan
Južna Korea
Azija
9,17%
1,15%
17,54%
32,98%
9,16%
3,57%
1,66%
-4,97%
55,20%
-2,00%
Okeanija
SVET
3,63%
41,55%
7,96%
44,02%
-4,74% 127,32%
21,33%
-0,26%
-44,89%
54,66%
20
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Tabela 3*: Uvoz gotovih i polugotovih proizvoda od čelika po regijama u periodu 1999-2008
Zemlja
EU (15)
Pridružene
članice
EU (27)
Ostala Evropa
UKUPNO
ZND
Severna
Amerika
Južna
Amerika
Afrika
Srednji Istok
Azija
Okeanija
SVET
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
97.389 106.778 103.374 101.965 105.413 115.076 109.319 132.816 143.056 130.756
9.213
9.852 11.552 13.165 13.805 16.432 18.261 23.263 28.448 28.359
106.601 116.629 114.927 115.130 119.218 131.509 127.580 156.079 171.504 159.115
9.354 12.579 11.315 11.738 13.268 14.151 16.744 19.364 21.533 20.952
5.047
5.425
5.432
4.681
7.790
8.974
10.090
13.020
16.811
15.466
43.687
51.377
41.759
46.240
36.592
50.526
49.107
64.762
45.566
42.400
4.109
5.250
5.849
4.523
5.387
4.658
5.911
8.568
9.103 11.063
7.984
8.770 10.037 11.474 11.853 12.454 14.574 14.994 13.584 18.558
10.234 12.235 16.552 17.338 21.208 21.474 24.675 26.654 31.861 39.204
76.826 85.522 85.310 100.032 114.686 116.024 111.915 103.049 112.466 113.619
1.711
1.590
1.715
1.918
2.464
2.720
2.949
2.758
2.840
3.554
265.553 299.378 292.895 313.074 332.466 362.490 363.547 409.249 425.268 423.932
*Steel statistical yearbook 2009, World steel association, strana 65-66, tabela 28
21
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Tabela 3a.: % promena obima uvoza gotovih i polugotovih proizvoda od čelika po regijama u periodu 1999-2008
Zemlja
EU (15)
Pridružene
članice
EU (27)
2000
9,64%
2001
-3,19%
2002
-1,36%
2003
3,38%
Ostala Evropa
UKUPNO
ZND
Severna
Amerika
Južna
Amerika
Afrika
Srednji Istok
Azija
Okeanija
6,94% 17,26% 13,96% 4,86%
9,41% -1,46% 0,18% 3,55%
34,48% 10,05% 3,74% 13,03%
7,49% 0,13% 13,83% 66,42%
17,60% 18,72% 10,73% 20,87%
27,77% 11,41% 22,67% 19,10%
9,84% 14,45% 14,32% 3,30%
19,55% 35,28% 4,75% 22,32%
11,32% -0,25% 17,26% 14,65%
-7,07% 7,86% 11,84% 28,47%
SVET
12,74% -2,17%
6,89%
6,19%
2004
9,17%
2005
-5,00%
2006
21,49%
2007
7,71%
2008
-8,60%
19992008
34,26%
19,03% 11,13%
10,31% -2,99%
27,39% 22,29%
22,34% 9,88%
-0,31% 207,82%
-7,22% 49,26%
6,66% 18,32%
15,65% 11,20%
-2,70% 123,99%
15,20% 12,44%
29,04% 29,12%
31,88% 29,64%
-8,00% 206,44%
38,08% -2,81%
13,53% 26,90%
5,07% 17,02%
1,25% 14,91%
1,17% -3,54%
10,39% 8,42%
9,03%
-6,95%
-2,95%
44,95% 6,24% 21,53%
2,88% -9,40% 36,62%
8,02% 19,54% 23,05%
-7,92% 9,14% 1,03%
-6,48% 2,97% 25,14%
169,24%
132,44%
283,08%
47,89%
107,71%
0,29% 12,57%
3,91% -0,31%
59,64%
22
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Iz Tabele 2 i Tabele 3, kao i pratećih Tabela 2a. i 3a., može se videti da je izvoz
procentualno porastao više od uvoza u periodu od 1999-2008. godine.
Interesantno je još napomenuti da je u 2008. godini došlo do pada globalne
proizvodnje sivog liva (sirovog čelika) od oko 1,27% dok je izvoz na globalnom
nivou opao za 0,26% a uvoz za oko 0,31%. Dalju pažnju usmerićemo na
analizu ciljnih tržišta Preduzeća.
U periodu 1999-2008, zemlje EU-15 povećale su obim svog izvoza sa oko
101.286.000 tona na oko 135.371.000 tona. Sa druge strane, obim uvoza je sa
oko 97.389.000 tona u 1999. porastao na oko 130.756.000 tona. Izvoz regiona
EU-27 iznosi oko 116.827.000 tona u 1999. dok je u 2008. iznosio oko
158.574.000 tona. Uvoz regiona EU-27 iznosio je oko 106.601.000 tona u 1999.
odnosno oko 159.115.000 tona 2008. godine. Pokrivenost uvoza izvozom za
region EU-15 u 1999. godini iznosila je oko 104% dok je ovaj pokazatelj u
2008. godini iznosio oko 103,53%. Isti pokazatelj za region EU-27 u 1999.
iznosio je 109,59% a u 2008. oko 99,66%.
Region ZND imao je izvoz od oko 63.455.000 tona u 2008. godini dok je ovaj
pokazatelj u 1999. iznosio oko 50.962.000 tona. Uvoz u regionu ZND iznosio je
oko 15.466.000 tona u 2008. dok je u 1999. iznosio oko 5.047.000 tona.
Pokrivenost uvoza izvozom u 1999. godini iznisila je oko 1.009,75% dok je u
2008. godini ovaj pokazatelj opao na oko 410,29%.
Na osnovu ovih činjenica moguće je izvesti zaključak da je rast uvoza
polugotovih i gotovih proizvoda od čelika u region ZND izrazito dinamičan i da
se može sa sigurnošću tvrditi da će uvoz u daljem periodu imati stabilan rast.
Pritom ne treba zanemariti činjenicu da izvoz iz regiona ZND ima kumulativni
porast u periodu 1999-2008. od oko 24,51% i da ga je umanjila svetska
ekonomska kriza. Dalji rast obima izvoza iz ovog regiona u značajnoj meri je
uslovljen porastom uvoza poluproizvoda i proizvoda od čelika jer je evidentno
da trenutno ne postoje dovoljni fizički kapaciteti da zadovolje globalni rast
potražnje u budućnosti.
Od značaja za odabir primarnog ciljnog tržišta je i sledeća činjenica. Stavljanjem
u odnos ukupnog obima izvoza sa ukupnim obimom proizvodnje za određeni
region dobijaju se sledeći pokazatelji. Učešće izvoza regiona EU-27 u ukupnoj
proizvodnji ovog regiona, u 2008. godini iznosi oko 80,09% dok u regionu ZND
ovaj pokazatelj iznosi oko 55,49%. U 1999. godini ovaj pokazatelj je za region
EU-27 iznosio oko 64,13% dok je u regionu ZND za istu godinu ovaj pokazatelj
na nivou od oko 59,55%. Drugim rečima, može se očekivati da će region ZND u
nekom sledećem desetogodišnjem periodu nastojati da poveća procenat izvoza u
ukupnoj produkciji na nivo koji sada ostvaruje EU 27.
U nastavku su dati podaci o ukupnoj produkciji grupe proizvoda Sivi liv (PIG
IRON) u okviru kojeg se nalaze i proizvodi iz asortimana Preduzeća.
23
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Tabela 4*: Ukupna proizvodnja sivog liva
Zemlja
Francuska
Nemačka
Italija
Velika
Britanija
EU (15)
Pridružene
članice
EU (27)
Srbija
Srbija i Crna
Gora
Turska
Ostala Evropa
Rusija
Ukrajina
UKUPNO
ZND
USA
Severna
Amerika
Brazil
Južna
Amerika
Afrika
Srednji Istok
1999
13.852
27.934
10.621
2000
13.916
30.845
11.220
2001
12.298
29.184
11.220
2002
13.510
29.427
9.775
2003
12.972
29.481
10.148
2004
13.198
30.018
10.604
2005
12.705
28.854
11.423
2006
13.013
30.360
11.497
2007
12.426
31.150
11.110
2008
11.372
29.111
10.377
12.139
92.810
10.890
95.197
9.870
90.751
8.561
89.849
10.228
91.611
10.180
94.024
10.189
92.845
10.696
94.214
10.960
95.249
10.137
90.077
17.711 19.820 18.887 20.050 21.551 22.302 19.336 21.102 21.488 17.887
110.521 115.017 109.639 109.899 113.162 116.327 112.181 115.316 116.738 107.964
1.485
1.582
139
5.181
5.391
40.033
21.937
598
5.333
6.001
44.536
25.697
456
5.289
5.815
44.947
26.364
485
5.003
5.596
46.251
27.634
635
5.706
6.451
48.325
29.528
1.003
5.836
6.939
50.321
31.056
1.208
5.970
7.278
48.410
30.782
1.762
5.952
7.814
51.742
32.950
6.235
7.820
51.043
35.647
6.704
8.386
48.295
30.982
65.438
46.268
74.243
47.878
75.217
42.107
77.893
40.225
81.976
40.644
85.689
42.291
82.816
37.222
88.085
37.903
89.930
36.337
82.038
33.729
59.947
24.549
61.638
27.723
54.782
27.391
52.892
29.694
53.381
32.038
55.397
34.558
49.543
33.884
49.998
32.452
48.993
35.571
46.949
34.925
28.085
8.297
2.112
31.626
8.537
2.202
30.911
8.142
2.183
33.477
8.172
2.182
36.036
8.521
2.231
38.790
8.145
2.096
38.314
8.326
2.305
36.842
8.405
2.041
40.113
7.603
2.118
39.430
6.767
2.176
24
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Kina
Indija
Japan
Južna Korea
Azija
Okeanija
125.392 131.015 155.543 170.846 213.667 268.310 343.752 412.452 476.516 470.674
20.139 21.321 21.875 24.315 26.550 25.227 27.125 28.256 28.828 28.935
74.520 81.071 78.836 80.979 82.091 82.974 83.058 84.270 86.771 86.171
23.329 24.937 25.898 26.570 27.314 27.556 27.309 27.559 29.437 31.043
253.586 269.259 293.518 314.275 361.331 415.748 492.142 564.255 633.390 628.006
7.667
7.651
6.664
6.722
6.815
6.454
6.856
7.097
7.048
6.679
SVET
541.043 576.173 586.870 611.108 669.906 735.584 799.761 879.854 953.754 928.395
*Steel statistical yearbook 2009, World steel association, strana 100-101, tabela 41
25
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Tabela 4a.: % promena obima proizvodnje sivog liva po pojedinačnim zemljama i regionima u periodu 1999-2008
Zemlja
Francuska
Nemačka
Italija
Velika
Britanija
EU (15)
Pridružene
članice
EU (27)
Srbija
Srbija i Crna
Gora
Turska
Ostala Evropa
Rusija
Ukrajina
UKUPNO
ZND
USA
Severna
Amerika
2000
2001
0,46%
10,42%
11,63%
-5,38%
5,64%
0,00%
-10,29%
2,57%
-9,37%
-4,67%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
19992008
9,86%
0,83%
12,88%
13,26%
-0,99%
-3,98%
0,18%
1,74%
1,82%
-3,74%
-3,88%
2,42%
5,22%
-4,51%
2,60%
-8,48%
-6,55%
-17,90%
4,21%
3,82%
4,49%
7,72%
0,65%
-3,37%
-6,60%
-2,30%
19,47%
1,96%
-0,47%
2,63%
0,09%
4,98%
2,47% -7,51%
-1,25%
1,47%
1,10% -5,43%
7,49%
3,48% 13,30%
9,13%
1,83% 16,76%
2,97%
2,80% -3,56%
2,79%
1,23% -7,52%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6,53%
30,93% 57,95% 20,44% 45,86% 100,00% #DIV/0!
14,05%
2,28%
2,30% -0,30%
4,75%
7,52%
15,28%
7,56%
4,89%
7,36%
0,08%
7,24%
4,48%
4,13% -3,80%
6,88%
-1,35% -5,38%
6,85%
5,17% -0,88%
7,04%
8,19% 13,09%
-16,49%
-2,94%
11,91% -4,71%
6,16%
4,07% -4,68%
0,24%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
330,22% 23,75%
6,36%
2,93% -0,83% -5,41%
11,32% -3,10% -3,77%
11,25%
0,92%
2,90%
17,14%
2,60%
4,82%
13,46%
1,31%
12,05%
11,12%
3,56%
5,24%
4,53%
-4,47%
1,04%
4,05%
-3,45%
0,92%
3,78%
3,48%
2,82%
-3,35%
11,99%
10,57%
0,99%
-2,31%
#DIV/0!
100,00%
29,40%
55,56%
20,64%
41,23%
6,36%
2,09%
-8,78%
25,37%
1,83%
-4,13%
-7,18%
-27,10%
0,92%
-2,01%
-4,17%
-21,68%
26
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Brazil
Južna
Amerika
12,93%
-1,20%
8,41%
7,89%
7,87%
-1,95%
-4,23%
9,61%
-1,82%
42,27%
12,61%
-2,26%
8,30%
7,64%
7,64%
-1,23%
-3,84%
8,88%
40,40%
Afrika
2,89%
-4,63%
0,37%
4,27%
-4,41%
2,22%
-9,54%
Srednji Istok
Kina
Indija
Japan
Južna Korea
Azija
4,26%
4,48%
5,87%
8,79%
6,89%
6,18%
-0,86%
18,72%
2,60%
-2,76%
3,85%
9,01%
12,90%
1,86%
-0,05%
9,84%
11,15%
2,72%
2,59%
7,07%
2,25%
25,06%
9,19%
1,37%
2,80%
14,97%
-6,05%
25,57%
-4,98%
1,08%
0,89%
15,06%
9,97%
28,12%
7,52%
0,10%
-0,90%
18,38%
0,95%
11,45%
19,99%
4,17%
1,46%
0,92%
14,65%
-1,70%
11,00%
3,77%
15,53%
2,02%
2,97%
6,81%
12,25%
2,74%
3,03%
-1,23% 275,36%
0,37%
43,68%
-0,69%
15,63%
5,46%
33,07%
-0,85% 147,65%
0,87%
4,13%
1,38%
9,62%
-5,30%
9,80%
6,23%
8,72%
3,52%
10,01%
-0,69%
8,40%
-5,24%
-2,66%
Okeanija
SVET
-0,21%
6,49%
-18,44%
-12,89%
71,59%
27
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Iz Tabele 4 može se videti da je u regionu EU-27 došlo do pada fizičkog obima
proizvodnje sa oko 110.521.000 tona u 1999. na oko 107.964.000 tona u 2008.
godini. U regionu ZND u istom periodu došlo je do porasta sa oko 65.438.000
tona u 1999. godini na oko 82.038.000 tona u 2008. godini. Drugačija se slika
dobija ukoliko se period posmatranja skrati za godinu kada je evidentno došlo
do svetske ekonomske krize. Naime, u 2007. godini u regionu EU-27 produkcija
je iznosila oko 116.738.000 tona dok je u regionu ZND ovaj pokazatelj u ovoj
godini iznosio oko 89.930.000 tona. Drugim rečima, oba regiona su u periodu
1999-2007. zabeležila apsolutni porast obima proizvodnje i to EU-27 od oko
6.217.000 tona a ZND od oko 24.492.000 tona. U relativnom iznosu ovaj porast
je u EU-27 iznosio oko 5,63% a u ZND oko 37,43%. Smanjenje obima
produkcije u 2008. godini u odnosu na 2007. iznosio je oko 7,52% u regionu
EU-27 dok je u regionu ZND ovaj pad iznosio oko 8,78%. Ova činjenica
potvrđuje da između regiona EU-27 i ZND postoji značajna isprepletenost u
formi intraindustrijske trgovine ali i da je EU-27 u većoj meri zaštitila sopstveno
tržište i to se odrazilo na veći pad u zoni ZND.
U istom periodu u regionu Azije došlo je do dramatičnog povećanja obima
proizvodnje i to sa oko 253.583.000 tona u 1999. godini na oko 633.390.000
tona u 2007. godini. Procentualno, kumulativni porast je iznosio oko 149,77%.
Pad u 2008. godini u odnosu na 2007. godinu iznosio je oko 0,85% ili u
apsolutnom iznosi oko 5.384.000 tona. Napominje se da je učešće Kine u
ukupnoj produkciji regiona Azije u 2008. godini iznosilo oko 74,95% a 1999.
godine ovaj pokazatelj je bio na nivou od oko 49,45%.
U narednoj Tabeli 5 dati su komparativni podaci o fizičkom obimu proizvodnje
sivog liva i PIG IRON-a u periodu 2005-2008 godina, nominalnom GDP-u u
EU-27 u istom periodu uz projekcije za 2011. i 2012. (zvanični podaci Eurostata) i procentualne promene u posmatranom periodu.
28
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Tabela 5: Komparativna analiza kretanja proizvodnje čelika, PIG IRON i GDP-a u regiji EU-27
OPIS
Proizvodnja čelika
Proizvodnja sivog liva
Obim bruto fiksnog kapitala
po 6 vrsta imovine u mili. evra
Vrednost GPD-a u milionima evra
Promena proizvodnje čelika u %
Promena proizvodnje sivog liva
u%
Promena u obimu BFK po 6 vrsta
imovine u milionima evra
Promena GDP-a
2001
205.148
115.454
2002
207.511
115.495
2003
213.792
119.613
2004
226.470
123.266
2005
220.552
119.459
2006
235.171
123.130
2007
240.340
124.558
2008
229.759
116.350
2009
2010
2011
2012
1.908.647
1.916.323
1.969.186
2.020.810
2.144.451
2.337.590
2.548.402
2.601.759
2.293.976
2.216.211
2.271.610
2.361.235
9.389.336
9.704.801
1,15%
10.075.846
3,03%
10.366.231
5,93%
10.819.314
-2,61%
11.424.822
6,63%
12.039.235
2,20%
12.448.498
-4,40%
11.948.380
11.982.501
12.198.543
12.435.673
0,04%
3,57%
3,05%
-3,09%
3,07%
1,16%
-6,59%
0,40%
2,76%
2,62%
6,12%
9,01%
9,02%
2,09%
-11,83%
-3,39%
2,50%
3,95%
3,36%
3,82%
2,88%
4,37%
5,60%
5,38%
3,40%
-4,02%
0,29%
1,80%
1,94%
29
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Iz gornje tabele može se videti da postoji određeni stepen korelacije u
očekivanom obimu proizvodnje i obimu GDP-a ali ne preterano izražen. Naime,
u 2005. godini je došlo do smanjenja produkcije iako je GDP rastao. Sa druge
strane, opadanje stope rasta GDP-a u 2008. godini praćen je smanjenjem obima
produkcije. Drugim rečima, postoji veza između rasta GDP-a i tražnje za
proizvodima iz grupe sivog liva i PIG IRON pri čemu je rast njihove produkcije
prethodi rastu GDP-a, odnosno može se uočiti time lag od oko 1 godine. Ovo
ukazuje da je porast tražnje za proizvodima iz navedene grupe posledica
povećanja investicija u infrastrukturne objekte poput elektrana i transportnih
sredstava a ovo je opet posledica očekivanja privrednika da će rasti potražnja za
proizvodima i uslugama ovih sektora privrede.
Ukoliko se pogledaju pad produkcije u 2008 i pad GDP-a i vrednosti ulaganja u
bruto fiksnu imovinu u 2009. godini, vidi se da svuda postoji negativna stopa
rasta. Ukoliko se sa druge strane pogledaju projekcije Eurostat-a urađene za
2011. i 2012. godinu, očekivanja su da će postojati rast GDP-a i dinamičniji,
gotovo dupli, rast bruto fiksne imovine. Uzimanjem u obzir svega do sada
navedenog iz Tabele 5 može se videti da se može očekivati rast produkcije
analiziranih proizvoda od oko 3% u 2011. i 2012. godini.
Provera ovde iznetih pretpostavki biće urađena na osnovu analize potrošnje
energenata i ulaganja u pojedine vrste infrastrukturnih objekata poput elektrana i
ugljenokopa datim u nastavku.
Analiza potrošnje energenata u EU-27
U Tabeli 6 dat je pregled potrošnje goriva po pojedinačnim vrstama u EU-27 za
period 1998-2008. godina. Tabele 7, 8 i 9 pružaju podatke o zemljama porekla
pojedinih tipova energenata. Analiza ovih podataka treba da pruži informaciju o
očekivanoj potrošnji energije na teritoriji EU-27 u periodu reorganizacije
Preduzeća, promeni u strukturi energenata a time i promene u zemljama porekla
pojedinih kategorija energenata. Ovakvim pristupom analizi trebalo bi da se
obezbede pouzdane naznake po pitanju tražnje za proizvodima Preduzeća,
odnosno visoko legiranim čelicima, tj. grupi PIG IRON.
30
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Tabela 6*: Bruto domaća (unutrašnja) potrošnja po vrstama goriva u EU
(u 000 toe)
1998
UKUPNO
Nafta
Gas
Nuklearna
energija
Kameni ugalj
Lignit
Ostalo
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1.718 1.711 1.724 1.763 1.759 1.803 1.825 1.825 1.826 1.808 1.799
679
672
661
675
670
675
678
678
674
659
656
371
383
394
404
406
426
436
446
438
433
441
Promena
u
periodu
19982008
4,00%
-3,00%
19,00%
237
243
244
253
255
257
260
257
255
241
242
2,00%
241
96
94
223
90
95
5
226
94
98
7
225
97
101
8
222
99
100
7
231
101
108
5
231
99
116
5
222
96
121
5
229
96
129
5
232
97
143
3
212
94
151
3
-12,00%
-2,00%
60,00%
*Energy, transport and environment indicators, Eurostat pocketbooks, 2010.,
strana 39., Tabela 1.3.2a.
Iz gornje tabele može se videti da je tokom desetogodišnjeg perioda došlo do
blagog porasta u potrošnji energije od oko 4% ali je zato promena u strukturi
izvora energije bila izražena. Porast su zabeležili gas, nuklearna energija dok je
prisutan pad kod nafte, kamenog uglja i lignita. Struktura izvora energije je
takođe izmenjena u određenom stepenu ali ne u meri koliko je došlo do promene
u obimu potrošnje. Naime, nafta je u 1998. godini u ukupnim izvorima
učestvovala sa oko 39,52% dok je u 2008. godini njeno učešće opalo na 36,46%.
Sa druge strane, gas je sa 21,59% u 1998. godini porastao na oko 24,51% u
2008. Kameni ugalj i lignit takođe beleže pad sa 14,03% i 5,59% u 1998. na oko
11,78% i oko 5,23% u 2008. godini respektivno. Značajna su povećanja u
segmentu Ostalih izvora energije pod koje spadaju obnovljivi izvori energije,
poput vetrogeneratora i slično. Važno je napomenuti da se kapaciteti u segmentu
obnovljivih izvora energije tek izgrađuju i da vodeću ulogu u tome imaju zemlje
EU i SAD. Samim tim, kao profitabilniji segmenti proizvodnje energije, koji su
često stimulisani i sredstvima iz budžeta EU, njihova izgradnja je imala za
posledicu smanjenje pritiska na tržištu komponenata za proizvodne kapacitet za
klasične izvore energije. Evidentno je da će tako biti i u budućnosti.
Naime, segment ostalih izvora energije je rastao i u najkriznijim godinama tako
da je njegov kumulativni desetogodišnji rast iznosio fantastičnih 60% što je
doprinelo da učešće ovih izvora energije poraste sa oko 5,47% u 1998. na oko
8,39% u 2008. godini.
31
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Gas kao značajan izvor energije u EU-27 u velikoj meri se uvozi iz drugih
zemalja. U narednoj tabeli dat je pregled fizičkog obima uvoza po pojedinačnim
zemljama dok su u Tabeli 7a dati relativni pokazatelji kretanja uvoza iz
pojedinačnih zemalja.
Tabela 7. Uvoz prirodnog gasa po zemljama porekla u PJ
Zemlja
Rusija
Norveška
Alžir
Nigerija
Libija
Ostale zemlje
UKUPNO
2000
4.540
1.950
2.203
172
33
224
9.122
2001
4.422
2.132
1.957
216
33
303
9.063
2002
4.555
2.644
2.132
218
26
359
9.934
2003
4.895
2.758
2.159
336
30
494
10.672
2004
4.951
2.802
2.042
410
48
865
11.118
2005
2006
5.101 5.107
3.064 3.307
2.257 2.132
436
564
209
321
1.322 1.397
12.389 12.828
2007
4.844
3.541
1.944
588
384
1.350
12.651
2008
5.096
3.900
1.998
540
398
1.650
13.582
*Energy, transport and environment indicators, Eurostat pocketbooks, 2010.,
strana 40., Tabela 1.3.3a.
Tabela 7a: Promena obima uvoza gasa iz pojedinih zemalja u procentima
Zemlja
Rusija
Norveška
Alžir
Nigerija
Libija
Ostale zemlje
UKUPNO
2001
2002
2003
-2,60% 3,01% 7,46%
9,33% 24,02% 4,31%
8,94% 1,27%
11,17%
25,58% 0,93% 54,13%
0,00%
15,38%
21,21%
35,27% 18,48% 37,60%
-0,65% 9,61% 7,43%
2004
2005
2006
1,14%
1,60%
3,03%
9,35%
0,12% -5,15%
7,93% 7,08%
5,20%
10,14%
20002008
12,25%
100,00%
10,53% -5,54% -8,82%
2,78%
-9,31%
-8,16%
213,95%
-5,42%
22,02%
6,34% 29,36%
2007
4,26%
60,00% 335,42% 53,59% 19,63%
75,10%
4,18%
52,83%
11,43%
5,67% -3,36%
3,54% -1,38%
2008
3,65% 1106,06%
22,22%
7,36%
636,61%
48,89%
Iz gornjih tabela može se videti da je ukupan uvoz gasa u devetogodišnjem
periodu porastao za oko 48,49%. Smanjenje obima uvoza gasa je zabeleženo
jedino kod Alžira dok su sve ostale analizirane zemlje zabeležile rast.
Najdramatičniji rast je zabeležen kod Libije i grupe ostalih zemalja. Različit
tempo rasta po pojedinim zemljama uvoza gasa imao je za posledicu i promenu
u strukturi ukupnog uvoza. Tako je učešće Rusije u 2000. godini u ukupnom
uvozu gasa EU-27 iznosio oko 49,77% dok je u 2008. godini to učešće bilo oko
37,52%. Primetan je i značajan rast, kako fizički tako i relativni, učešća uvoza iz
Norveške koja je u 2000. godini dostigla nivo od oko 21,38% dok je u 2008.
godini ovaj pokazatelj bio na nivou od oko 28,71%.
32
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Kada je reč o uvozu sirove nafte po zemljama porekla, podaci o tome dati su u
Tabeli 8 dok jee u Tabeli 8a data relativna promena obima uvoza u periodu
2000-2008.
Tabela 8: Uvoz sirove nafte po zemljama porekla u Mt
Zemlja
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Rusija
112 137 155 171 189 188 190 186 179
Norveška
116 108 103 106 109
98
89
84
87
Saudijska
65
57
53
62
64
61
51
40
39
Arabija
Libija
46
44
39
46
50
51
53
56
57
Iran
35
31
26
35
36
35
36
34
31
Ostale
168 164 158 135 127 148 155 166 182
zemlje
UKUPNO
542 542 534 554 575 580 574 566 575
*Energy, transport and environment indicators, Eurostat pocketbooks, 2010.,
strana 40., Tabela 1.3.3b.
Tabela 8a: Dinamika promene obima uvoza sirove nafte po zemljama
porekla u %
Zemlja
Rusija
Norveška
Saudijska Arabija
Libija
Iran
Ostale zemlje
UKUPNO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
22,32% 13,14% 10,32% 10,53% -0,53% 1,06% -2,11%
-6,90% -4,63% 2,91% 2,83%
-9,18% -5,62%
10,09%
-7,02% 16,98% 3,23% -4,69%
12,31%
16,39% 21,57%
-4,35%
17,95% 8,70% 2,00% 3,92% 5,66%
11,36%
34,62% 2,86% -2,78% 2,86% -5,56%
11,43% 16,13%
-5,93% 16,54% 4,73% 7,10%
-2,38% -3,66%
14,56%
0,00% -1,48% 3,75% 3,79% 0,87% -1,03% -1,39%
-3,76%
20002008
59,82%
3,57%
-25,00%
-2,50%
-40,00%
1,79%
23,91%
-8,82%
-11,43%
9,64%
8,33%
1,59%
6,09%
2008
Iz gornje dve tabele može se videti da je u periodu 2000-2008. godine došlo do
kumulativnog porasta obima uvoza sirove nafte od oko 6,09%. Pritom treba
imati u vidu da je dinamika uvoza iz različitih zemalja bila različita što je i
dovelo do promene u strukturi izvora uvoza sirove nafte u 2008. u odnosu na
2000. godinu. Kumulativni rast uvoza sirove nafte iz Rusije dostigao je 59,82%
a uvoz iz Libije oko 23,91%. Sve ostale zemlje su imale smanjenje obima izvoza
u EU-27. Ovo je imalo za posledicu da je učešće Rusije u ukupnomuvozu sirove
33
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
nafte poraslo sa oko 20,66% u 2000. na oko 31,13% u 2008. godini. Učešće
Libije je sa oko 8,49% poraslo na oko 9,91% u 2008. godini.
Sledeći energent koji je značajna izvor energije za zemlje EU-27 jeste kameni
ugalj. U Tabeli 9 dati su podaci o fizičkom obimu uvoza iz pojedinačnih zemalja
dok je u Tabeli 9a dato procentualno kretanje po pojedinačnim zemljama u
periodu 2000-2008. godina.
Tabela 9: Uvoz kamenog uglja po zemljama porekla u Mt
Zemlja
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Južna Afrika
40
49
54
57
54
52
53
46
37
Rusija
15
21
23
27
40
48
56
56
57
Australia
29
29
29
31
31
27
27
30
26
Kolumbija
23
23
21
23
24
24
26
29
27
USA
20
20
14
13
15
16
17
21
31
Indonezija
9
10
12
13
14
15
21
18
16
Ostale
49
55
46
45
24
19
18
23
23
zemlje
UKUPNO
186 208 199 208 203 201 218 223 218
*Energy, transport and environment indicators, Eurostat pocketbooks, 2010.,
strana 40., Tabela 1.3.3c.
34
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Tabela 9a: Dinamika promene obima uvoz kamenog uglja po zemljama
porekla u %
Zemlja
2001
2002
Južna Afrika
22,50% 10,20%
Rusija
40,00%
Australia
Kolumbija
USA
Indonezija
Ostale zemlje
UKUPNO
2003
2004
2005
5,56% -5,26% -3,70%
9,52% 17,39% 48,15% 20,00%
0,00% 0,00% 6,90% 0,00%
12,90%
0,00% -8,70% 9,52% 4,35% 0,00%
0,00%
-7,14% 15,38% 6,67%
30,00%
11,11% 20,00%
8,33%
7,69%
2006
2007
2008
20002008
-7,50%
13,21% 19,57%
16,67% 0,00% 1,79% 280,00%
0,00% 11,11%
-10,34%
13,33%
8,33% 11,54% -6,90% 17,39%
1,92%
6,25% 23,53% 47,62%
55,00%
14,29% 11,11%
77,78%
7,14% 40,00%
-5,26% 27,78% 0,00%
-2,17%
46,67% 20,83%
16,36%
11,83% -4,33% 4,52% -2,40% -0,99% 8,46% 2,29% -2,24%
12,24%
-53,06%
17,20%
Iz obe gornje tabele može se videti da je Rusija povećala svoje relativno učešće
u uvozu kamenog uglja EU-27 sa oko 8,06% u 2000. na oko 26,15% u 2008.
godini i postala najznačajniji snabdevač ovim energentom. Impresivni rast od
oko 280% u periodu 2000-2008. glavni je razlog promene relativnog učešće u
ukupnom uvozu ovog energenta zemalja EU-27. Dinamičan rast učešća imale su
još i Indonezija, USA i Kolumbija.
Analiza tržišta energenata u EU-27 zahtevala je prikupljanje i prezentaciju
podataka o neto uvozu/izvozu čvrstih goriva i nafte za pojedine najznačajnije
članice. U Tabeli 10 dati su ti podaci uz napomenu da negativni predzan ispred
cifara znači da je konkretna zemlja neto izvoznik pojedine kategorije goriva.
Tabela 10: Neto uvoz čvrstih goriva i nafte (u 000 tona)
Zemlja
UKUPNO EU 27
Belgija
Češka
Danska
Nemačka
Španija
Francuska
Italija
Holandija
Poljska
Rumunija
Velika Britanija
Turska
Čvrsta goriva
1998
2003
136.134
183.152
12.371
8.726
-9.805
-5.618
7.949
9.396
27.931
39.282
14.196
20.120
19.529
17.898
16.996
21.980
13.086
14.492
-27.164
-22.876
3.977
4.299
20.769
32.140
10.984
16.675
2008
217.978
7.267
-5.394
7.453
48.096
18.718
21.596
25.092
13.752
-4.442
4.212
43.804
19.705
1998
548.499
30.901
8.236
412
137.527
67.376
92.451
90.392
36.273
18.418
5.488
-49.614
26.681
Nafta
2003
559.333
32.717
8.326
-8.953
123.057
75.184
93.476
85.549
40.836
19.717
3.601
-27.564
28.158
2008
591.967
33.300
9.530
-4.438
114.514
76.970
90.264
73.103
48.403
24.085
5.444
6.770
29.194
*Energy, transport and environment indicators, Eurostat pocketbooks, 2010.,
strana 42., Tabela 1.3.4.
35
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Iz Tabele 10 može se videti da su sve zemlje EU-27, kao i Turska, povećale
saldo neto uvoza a ukoliko je neka i bila izvoznik smanjila je obim svog izvoza.
Drugim rečima, primetna je tendencija povećanja obima uvoza čvrstih goriva i
nafte u zemlje EU-27. Zapažanje koje se sada može izneti jeste da se u periodu
oporavka svetske ekonomije, i pre svih ekonomija zemalja EU-27, može
očekivati porast uvoza navedenih energenata a time i porast tražnje
komponenata kako za izgradnju novih proizvodnih i transportnih kapaciteta tako
i za potrebe remonta i održavanja postojećih.
Sledeći značajan energent jeste električna energija. U Tabeli 11 dati su podaci o
neto uvozu struje od strane pojedinih značajnih članica EU-27 kao i Turske.
Napominje se da negativni predzan ispred pojedinih cifara iznačava da je
konkretna zemlja u konkretnoj godini bila neto izvoznik električne energije.
Tabela 11: Neto uvoz struje u GWh
Zemlja
UKUPNO EU 27
Belgija
Češka
Nemačka
Španija
Francuska
Italija
Holandija
Poljska
Rumunija
Velika Britanija
Ostale zemlje EU
Turska
1998
2000
2005
2006
2007
2008
-634 19.614 11.310
3.478 10.489 16.488
1.393
4.326
6.304 10.157
6.779 10.597
-2.461 -10.017 -12.634 -12.631 -16.153 -11.469
-638
3.057 -4.566 -16.977 -16.555 -20.101
3.402
4.441 -1.343 -3.280 -5.751 -11.039
-57.562 -69.479 -60.328 -63.341 -56.813 -48.006
40.732 44.347 49.155 44.985 46.283 40.035
11.814 18.915 18.293 21.459 17.574 15.851
-3.474 -6.373 -11.186 -10.986 -5.348 -1.223
466
-696 -2.903 -4.273 -2.090 -4.248
12.708 14.174
8.321
7.517
5.215 11.022
-7.014 16.919 22.197 30.848 37.348 35.069
3.000
3.354
-1.162
-1.163
-1.558
-333
*Energy, transport and environment indicators, Eurostat pocketbooks, 2010.,
strana 46., Tabela 1.3.6.
Može se videti da je u periodu 1998-2008 Nemačka povećala izvoz struje za oko
340,23% u 2008 u odnosu na 2005., da je Francuska imala izvestan pad od
20,43% u 2008. u odnosu na 2005. godinu dok je Španija imala izrazit porast za
oko 721,97% u 2008. u odnosu na 2005. godinu. Italija je smanjila svoj uvoz za
oko 18,55% u 2008 u odnosu na 2005. godinu kao i Holandija za oko 13,35%.
Sa druge strane, Velika Britanija je povećala uvoz struje za oko 32,46% dok je
Belgija to uradila za oko 68,10% u istom periodu. Poljska je smanjila svoj izvoz
za oko 89,07% što je učinila i Češka ali za 9,22%.
36
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Promene u obimu i strukturi potrošnje energije pokazatelj je promena u
privrednoj strukturi pojedinih članica zemalja EU-27. Samim tim moguće je
uočiti izvesne tendencije i u promeni obima potrošnje energije a time indirektno
i na tržištu Preduzeća, odnosno tržištu odlivaka.
Tabela 12: Ukupna potrošnja energije po sektorima u Mtoe
Zemlja
UKUPNO EU 27
Belgija
Češka
Nemačka
Španija
Francuska
Italija
Holandija
Poljska
Rumunija
Velika Britanija
Ostale zemlje EU
Turska
UKUPNO
1998
2008
1.116 1.169
39,04 37,59
24,47 25,35
223,53 224,01
71,88 95,42
151,57 156,26
120,31 128,19
50,33 51,19
60,03 61,82
26,16 24,89
150,79 148,62
197,89 215,66
49,85
Industrija
1998 2008
329
318
14,75 12,04
11,29 9,11
57,52 60,44
22,59 26,77
37,64 36,33
37,04 36,55
14,39 13,08
21,16 16,56
10,71 9,21
37,51 32,78
64,40 65,13
Transport
1998 2008
330
374
9,61 11,23
3,93 6,46
65,05 61,43
30,57 40,19
49,73 50,47
41,16 43,87
13,64 15,83
9,53 15,84
3,89 5,24
50,22 54,93
52,67 68,51
Domaćinstva
1998 2008
291
297
9,91 8,77
5,67 5,80
66,30 68,15
11,04 15,70
38,65 42,67
27,89 27,37
10,38 9,79
19,81 18,50
9,52 8,05
42,75 42,07
49,08 50,13
71,86 17,72 19,67 11,16 16,25 16,57 22,61
Usluge
1998 2008
121
138
3,79
4,72
2,63
3,12
24,53 25,98
5,46
9,15
22,01 19,04
10,53 16,89
7,86
9,25
4,60
7,31
0,78
1,69
16,84 16,30
21,97 24,55
1,62
7,61
*Energy, transport and environment indicators, Eurostat pocketbooks, 2010.,
strana 48, Tabela 1.4.1.
37
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Tabela12a:Rast potrošnje energije po sektorima privrede pojedinih članica
EU-27(1998-2008)
Zemlja
UKUPNO EU 27
Belgija
Češka
Nemačka
Španija
Francuska
Italija
Holandija
Poljska
Rumunija
Velika Britanija
Ostale zemlje EU
Turska
UKUPNO
4,75%
-3,71%
3,60%
0,21%
32,75%
3,09%
6,55%
1,71%
2,98%
-4,85%
-1,44%
8,98%
Industrija
-3,34%
-18,37%
-19,31%
5,08%
18,50%
-3,48%
-1,32%
-9,10%
-21,74%
-14,01%
-12,61%
1,13%
Transport
13,33%
16,86%
64,38%
-5,56%
31,47%
1,49%
6,58%
16,06%
66,21%
34,70%
9,38%
30,07%
Domaćinstva
2,06%
-11,50%
2,29%
2,79%
42,21%
10,40%
-1,86%
-5,68%
-6,61%
-15,44%
-1,59%
2,14%
Usluge
14,05%
24,54%
18,63%
5,91%
67,58%
-13,49%
60,40%
17,68%
58,91%
116,67%
-3,21%
11,74%
44,15%
11,00%
45,61%
36,45%
369,75%
Iz Tabele 12a, koja je urađena na osnovu podataka iz Tabele 12, može se
eksplicitnije videti u kom pravcu ide promena u strukturi potrošnje energije u
pojedinim najznačajnijim članicama EU-27. Procentualno najveći porast
potrošnje je imala Španija sa oko 32,75% dok su Rumunija i Belgija imale
najveće smanjenje od oko 4,85% i 3,71% respektivno. Uz izuzetak Nemačke i
Španije, kod gotovo svih ostalih analiziranih članica EU-27 primetan je značajan
pad obima potrošnje energije u industriji. Najveće procentualno povećanje u
potrošnji energije zabeleženo je u segmentu Usluga dok je u proseku u Industriji
došlo do smanjenja od oko 3,34%. Sektor domaćinstva je povećao potrošnju od
oko 2,06% dok je Transport povećao potrošnju za oko 13,33%.
U Tabeli 13 dat je sumarni prikaz kretanja potrošnje po segmentima privrede za
EU-27.
Tabela 13: Ukupna potrošnja energije po sektorima u EU – 27 u Mtoe
Sektor
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
UKUPNO
1.116 1.113 1.117 1.143 1.129 1.166 1.181 1.182 1.186 1.166 1.169
Industrija
329 322 332 333 328 337 337 332 328 331 318
Transport
330 339 341 344 348 352 362 365 372 377 374
Domaćinstva 291 288 285 299 292 303 305 307 304 285 297
Usluge
121 122 117 124 121 128 131 132 136 131 138
Ostalo
44
42
42
42
41
45
46
47
46
42
42
Promena u
periodu
1998-2008
5,00%
-3,00%
13,00%
2,00%
14,00%
-4,00%
*Energy, transport and environment indicators, Eurostat pocketbooks, 2010.,
strana 49., Tabela 1.4.1a.
38
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
U Tabeli 14 i Tabeli 15 dati su podaci o potrošnji energije u okviru sektora
industrije po pojedinim značajnijim članicama EU-27 i ukupno. Ovaj deo
analize je urađen u nameri da se ispita kretanje onog segmenta privrede u kome
posluju potencijalno najveći kupci odnosno konkurenti Preduzeća.
Tabela 14: Ukupna potrošnja energije po industrijskim sektorima
u EU-27 u Mtoe
Ukupno
industrija
Zemlja
UKUPNO EU
27
Belgija
Češka
Nemačka
Španija
Francuska
Italija
Holandija
Poljska
Rumunija
Velika Britanija
Ostale zemlje
EU
Turska
Gvožđe
i čelik
Hemija
1998
2008
1998
2008
1998
2008
329
318
70
60
58
55
14,75
11,29
57,52
22,59
37,64
37,04
14,39
21,16
10,71
37,51
12,04 4,54 3,20 4,50 3,47
9,11 3,41 2,76 0,73 1,32
60,44 14,52 14,80 10,81 10,91
26,77 3,80 3,79 3,28 4,49
36,33 7,32 6,04 5,84 7,29
36,55 6,95 6,46 6,19 5,09
13,08 2,39 2,32 5,24 4,03
16,56 4,91 3,22 4,17 3,67
9,21 3,89 2,78 1,80 2,94
32,78 8,42 4,49 6,27 5,21
Papir i
štampa
(grafičarstvo)
1998 2008 1998 2008 1998 2008
Staklo i
keramika
Hrana, piće
i cigarete
42
43
30
29
32
36
1,27
1,27
7,43
5,13
3,76
7,35
0,83
3,11
1,03
2,49
1,46
1,25
6,56
6,45
4,14
7,98
0,77
2,67
0,58
2,39
0,68
0,72
4,44
1,96
4,64
3,03
2,35
2,58
0,82
3,70
0,95
0,60
4,34
2,26
4,70
3,26
2,05
1,90
0,69
3,35
0,44
0,32
4,29
1,62
3,48
2,64
1,00
1,20
0,27
2,21
0,73
0,61
6,16
2,24
2,56
2,57
0,91
1,18
0,12
2,12
64,40 65,13
9,85 10,14
9,17
6,58
8,33
8,75
5,08
4,90
14,53
16,80
17,72 19,67
3,20
1,20
1,07
0,99
2,10
1,13
0,70
0,36
0,36
4,98
*Energy, transport and environment indicators, Eurostat pocketbooks, 2010.,
strana 50., Tabela 1.4.2.
Tabela 14a.: Promena obima potrošnje energije po industrijskim sektorima i
članicama EU-27
Zemlja
UKUPNO EU 27
Belgija
Češka
Nemačka
Španija
Francuska
Italija
Holandija
Poljska
Rumunija
Velika Britanija
Ostale zemlje EU
Turska
Ukupno
Industrija
-3,34%
-18,37%
-19,31%
5,08%
18,50%
-3,48%
-1,32%
-9,10%
-21,74%
-14,01%
-12,61%
1,13%
11,00%
Gvožđe i
čelik
-14,29%
-29,52%
-19,06%
1,93%
-0,26%
-17,49%
-7,05%
-2,93%
-34,42%
-28,53%
-46,67%
2,94%
55,63%
Hemija
-5,17%
-22,89%
80,82%
0,93%
36,89%
24,83%
-17,77%
-23,09%
-11,99%
63,33%
-16,91%
-28,24%
-10,83%
Staklo i
keramika
2,38%
14,96%
-1,57%
-11,71%
25,73%
10,11%
8,57%
-7,23%
-14,15%
-43,69%
-4,02%
5,04%
112,12%
Hrana, piće
i cigarete
-3,33%
39,71%
-16,67%
-2,25%
15,31%
1,29%
7,59%
-12,77%
-26,36%
-15,85%
-9,46%
-3,54%
-38,05%
Papir i
štampa
12,50%
65,91%
90,63%
43,59%
38,27%
-26,44%
-2,65%
-9,00%
-1,67%
-55,56%
-4,07%
15,62%
0,00%
39
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Iz Tabele 14a vidljivo je da je u podsegmentu proizvodnje gvožđa i čelika došlo
do smanjenja potrošnje energije u gotovo svim posmatranim članicama EU-27
osim u Nemačkoj. Treba napomenuti činjenicu konstatovanu u ranije urađenoj
analizi gde je u segmentu PIG IRON na nivou EU-27 došlo do pada obima
proizvodnje od oko 2,31% u periodu 1999-2008, a da je u Nemačkoj u istom
periodu došlo do rasta proizvodnje od oko 4,21%. Ovo ukazuje na to da je rast
produkcije čelika u Nemačkoj praćen sporijim porastom potrošnje energije. Sa
druge strane, pad produkcije PIG IRON u Italiji iznosi oko 2,3%, u Francuskoj
oko 17,90% a u Velikoj Britaniji oko 16,49% u periodu 1999-2008. U istom
periodu smanjenje potrošnje energije u podsegmentu Čelika i gvožđa iznosi za
Italiju oko 7,05%, Francusku oko 17,49% i Veliku Britaniju oko 46,67%.
Navedene zemlje imaju procentualno najznačajnije učešće u proizvodnji PIG
IRON na nivou EU-27.
Zaključci koji se mogu izvesti iz komparacije ovih podataka je da glavni
konkurenti Preduzeću ne dolaze iz ovih zemalja, osim možda iz Italije. Naime,
Nemačka industrija čelika i gvožđa pokušava da rast proizvodnje zasnuje na
efikasnijoj potrošnji energenata, kao i Italijanski proizvođači. Francuski
proizvođači evidentno ne ulažu napore da svoju konkurentnost povećaju na
osnovu ušteda u potrošnji energije. Enigmu predstavljaju proizvođači iz Velike
Britanije koji su imali smanjenje obima proizvodnje i znatno veće smanjenje
potrošnje energije u ostvarenju te iste proizvodnje. Može se pretpostaviti da je
kod njih došlo do specijalizacije produkcije ka visoko profitabilnim tržištima
koja imaju visoke kvalitativne zahteve i zahtevaju primenu visokih tehnologija,
koje su uobičajeno energetski visoko efikasne.
Sve navedeno ukazuje na to da konkurente ne treba tražiti u analiziranim
zemljama kao što ne treba tražiti direktan pristup tržištu EU-27 jer je u stagnaciji
i izrazito protekcionističko.
Tabela 15: Ukupna potrošnja energije po industrijskim sektorima
u EU-27 u Mtoe
Sektor
UKUPNO
Gvožđe i čelik
Hemija
Staklo i keramika
Hrana, piće i cigarete
Štampa i grafičarstvo
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
329
70
58
42
30
32
322
65
58
42
31
32
332
66
59
44
31
35
333
64
60
44
31
35
328
62
59
42
32
35
337
64
61
44
32
36
337
66
60
44
32
36
332
63
61
44
30
36
328
64
59
43
29
37
331
63
57
44
30
39
318
60
55
43
29
36
Promena
u periodu
19982008
-3,00%
-14,00%
-5,00%
2,00%
-4,00%
13,00%
40
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Mašinogradnja i
ostala metalna
industrija
Tekstil, kože i odeća
Ostalo
29
29
29
30
29
31
30
30
29
29
29
-1,00%
10
57
10
55
11
58
11
59
11
58
10
59
10
60
8
61
8
60
7
60
6
56
-39,00%
4,00%
*Energy, transport and environment indicators, Eurostat pocketbooks, 2010.,
strana 51., Tabela 1.4.2a.
Interesantno je pogledati i podatke o potrošnji pojedinih kategorija goriva u
segmentu industrije u regionu EU-27. Ovi podaci dati su u Tabeli 16.
Tabela 16: Ukupna potrošnja energije u industriji po vrsti goriva
u EU-27 u Mtoe
Promena
u periodu
1998-2008
318
-3,00%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
UKUPNO
Čvrsta goriva i
derivati
Proizvodi nafte
Gas
Struja
Obnovljiva energija
Derived heat
Ostalo
329
322
332
333
328
337
337
332
328
331
55
50
51
48
46
46
46
45
45
45
43
-21,00%
54
107
87
16
10
3
51
107
88
15
10
3
49
112
92
16
10
3
52
112
94
15
10
3
49
111
94
16
10
3
51
114
95
16
12
3
50
109
97
17
15
3
48
106
98
17
15
3
48
101
97
18
16
3
46
103
99
21
16
1
42
97
98
20
15
1
-22,00%
-9,00%
13,00%
32,00%
60,00%
-51,00%
*Energy, transport and environment indicators, Eurostat pocketbooks, 2010.,
strana 53., Tabela 1.4.32a.
Ukupna potrošnja energije u industriji EU-27 je u periodu 1998-2008 opala za
oko 3%. Pritom je došlo do značajnog povećanja potrošnje struje od oko 13%,
obnovljive energije za oko 32% i DERIVED HEAT za oko 60%. Drugim
rečima, u posmatranom periodu došlo je do smanjenja učešća čvrstih goriva,
derivata, proizvoda nafte i gasa sa oko 65,65% u 1998. na oko 57,23% u 2008.
godini.
Posmatrano iz ugla tržišta odlivaka, povećanje potrošnje struje kao izvora
energije u industriji EU-27 ukazuje da je moralo da dođe do povećanja
kapaciteta elektrana, bilo izgradnjom novih bilo modernizacijom postojećih.
Pritom, rast ove potrošnje ima tendenciju povećanja. Sve ovo ukazuje da će
tržište odlivaka, kao pomoćnih komponenti u izgradnji elektrana i
funkcionisanju ugljenokopa i cementara, između ostalog, imati relativno mali ali
stabilni rast.
41
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Sledeći privredni segment koji je pokazao izraziti porast potrošnje energije jeste
transport. U Tabeli 17 dati su podaci o potrošnji energije po vrstama transporta u
EU-27.
Tabela 17: Ukupna potrošnja energije po vrsti transporta u EU-27 u Mtoe
330
273
41
10
339
279
43
9
341
279
46
10
344
284
44
9
348
288
44
9
352
292
45
9
362
298
48
10
365
299
50
9
372
304
52
9
377
308
53
9
374
304
54
9
Promena
u periodu
1998-2008
13,00%
12,00%
33,00%
-3,00%
7
7
7
6
6
6
6
7
7
6
6
-11,00%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
UKUPNO
Putnički
Vazdušni
Železnički
Unutrašnja
plovidba
*Energy, transport and environment indicators, Eurostat pocketbooks, 2010.,
strana 55., Tabela 1.4.4a.
Tokom perioda 1998-2008 došlo je do smanjenja jedino u podsegmentima
železničkog transporta i unutrašnje plovidbe ali je zato porast putničkog i
vazdušnog saobraćaja bio oko 12% i 33% respektivno. Sve je to kumuliralo
ukupnim rastom potrošnje energije u transportu za oko 13%. Treba napomenuti
da bi taj rast bio i čitavih 14,24% da je zadržan trend rasta do 2007.godine. Dalji
oporavak ekonomije koji se predviđa i od strane Eurostat-a samo potvrđuje
objektivnost očekivanja da će porasti i tržište prevoznih sredstava a sve to će
povući dalji rast tržišta odlivaka.
Ranije izneto mišljenje da je porast potrošnje električne energije u industriji
zemalja EU-27 bilo praćeno povećanjem kapaciteta elektrana najbolje je
ilustrovano podacima datim u Tabeli 18 i Tabeli 19.
Tabela 18: Instalisani kapaciteti po vrstama elektrana u EU-27 u GW
671
393
683
400
694
407
703
410
715
412
728
424
738
428
749
434
764
442
782
451
Promena
u periodu
1998-2008
799
19,08%
458
16,54%
136
138
137
137
138
137
136
135
134
133
133
-2,21%
134
7
136
10
136
13
137
18
141
24
137
29
138
35
139
41
140
48
142
57
143
65
6,72%
828,57%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
UKUPNO
Termoelektrane
Nuklearne
elektrane
Hidroelektrane
Ostalo
*Energy, transport and environment indicators, Eurostat pocketbooks, 2010.,
strana 61., Tabela 1.5.1a.
42
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Iz Tabele 18 može se videti da je u analiziranom periodu došlo do povećanja
instalisanih kapaciteta za oko 19,08% a pritom treba imati u vidu da ni u 2008.
nije došlo do smanjenja u odnosu na 2007. Instalisani kapaciteti su jedino opali
u segmentu nuklearnih elektrana. Rast u segmentima termoelektrana,
hidroelektrana i ostalo (pre svega misli se na kapacitete u obnovljivim izvorima
energije) ukazuje da je u tom periodu došlo i do povećanja tržišta komponenata
kako za sama elektroenergetska postrojenja tako i u postrojenjima za
proizvodnju uglja, cementa i transportnih sredstava poput brodova za
međunarodnu plovidbu.
Činjenica da je u međuvremenu došlo i do povećanja produkcije u postojećim
energetskim kapacitetima pojedinih izvora energije postaje vidljiva
kompariranjem podataka iz Tabele 18 i Tabele 19.
Tabela 19: Proizvodnja struje po tipu elektrana u EU-27 u TWh
UKUPNO
Termoelektrane
Nuklearne
elektrane
Hidroelektrane
Ostale RES
(Renewable
energy sources)
Promena
u periodu
1998-2008
2.890 2.916 2.997 3.083 3.089 3.189 3.261 3.280 3.323 3.342 3.351
15,95%
1.566 1.576 1.631 1.657 1.693 1.779 1.795 1.817 1.844 1.882 1.847
17,94%
1998
1999
2000
2001
2002
933
943
945
979
343
341
353
47
55
68
2003
2004
2005
2006
2007
2008
990
996 1.008
998
990
935
937
0,43%
373
315
306
324
307
309
310
327
-4,66%
75
91
108
134
158
181
215
240
410,64%
*Energy, transport and environment indicators, Eurostat pocketbooks, 2010.,
strana 63., Tabela 1.5.2a.
Naime, ukupna proizvodnja struje je porasla u posmatranom periodu za oko
15,95% dok su ukupni kapaciteti porasli za oko 19,08%. Pritom je proizvodnja u
termoelektrana porasla za oko 17,94% dok su kpaciteti povećani za oko 16,54%.
Kapacitet podsegmenta hidroelektrana je porastao za oko 6,72% dok je
proizvodnja opala za oko 4,66%. Kapaciteti u obnovljivim izvorima energije
porasli su za oko 828,57% dok je produkcija porasla za oko 410,64%.
Očigledno je da je tržište postrojenja obnovljivih izvora energije izrazito
dinamično, ali činjenica da instalisani kapaciteti rastu brže od produkcije
ukazuje da je ono „rezervisano“ samo za članice EU-27, odnosno da je
subvencionisano putem viših otkupnih cena kilovat časa.
U nastavku je data kratka analiza tržišta cementa, kao jedne od industrija koja je
konstantni kupac odlivaka.
43
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Analiza proizvodnje i potrošnje cementa
U Tabeli 20 dati su podaci o obimu proizvodnje ostvarenom na globalnom nivou
u periodu 2005-2010. U Tabeli 20a dati su procenti promene obima ostvarene
produkcije po zemljama.
Tabela 20: Pregled proizvodnje cementa u milionima tona po zemljama
Proizvodnja cementa u milionima tona
Zemlja
Kina
Indija
Evropska Unija
USA
Turska
Brazil
Japan
Ruska Federacija
Republika Koreja
Saudijska Arabija
Meksiko
Indonezija
Italija
Nemačka
Francuska
Kanada
Južnoafrička
Republika
Argentina
Australia
Velika Britanija
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
597,0
102,5
229,9
87,8
36,0
39,8
83,3
32,4
51,3
18,2
32,3
27,8
38,9
35,4
19,2
12,8
1.068,8
142,7
248,0
99,3
42,8
38,7
68,7
48,7
47,2
26,1
36,0
33,9
46,4
31,2
20,9
13,5
1.236,8
159,0
264,8
98,2
47,4
41,4
69,9
54,7
49,2
27,0
38,8
33,0
47,8
32,9
22,0
14,3
1.361,2
170,5
271,0
95,5
49,3
45,9
67,8
59,9
52,2
30,3
39,5
35,0
47,4
32,3
22,1
15,1
1.388,4
183,3
251,7
86,3
51,4
51,6
63,0
53,5
51,7
37,4
38,3
38,5
43,0
32,5
21,2
13,7
1.650,0
186,9
201,5
63,9
54,0
51,4
54,9
44,3
50,1
37,8
37,1
36,9
36,3
30,0
18,3
11,0
1.868,0
210,0
190,4
65,5
62,7
58,9
51,7
50,4
47,2
41,0
38,9
37,8
c
c
c
12,4
8,2
12,1
13,1
13,7
13,4
12,0
12,0
6,1
7,5
12,5
7,6
9,1
11,6
8,9
9,2
12,1
9,6
9,6
12,6
9,7
9,7
10,5
9,4
8,7
7,8
10,4
9,3
c
Tabela 20a: Promena obima proizvodnje po godinama i zemljama u periodu
2000-2010
Zemlja
Kina
Indija
Evropska Unija
USA
Turska
Brazil
Japan
Ruska Federacija
Republika Koreja
Saudijska Arabija
Meksiko
Indonezija
% rast obima proizvodnje u odnosu na prethodnu godinu
2000-2010
2006
2007
2008
2009
2010
(2000-2009)
15,72% 10,06%
2,00%
18,84% 13,21%
212,90%
11,42%
7,23%
7,51%
1,96% 12,36%
104,88%
6,77%
2,34%
-7,12% -19,94% -5,51%
-17,18%
-1,11% -2,75%
-9,63% -25,96%
2,50%
-25,40%
10,75%
4,01%
4,26%
5,06% 16,11%
74,17%
6,98% 10,87%
12,42%
-0,39% 14,59%
47,99%
1,75% -3,00%
-7,08% -12,86% -5,83%
-37,94%
12,32%
9,51% -10,68% -17,20% 13,77%
55,56%
4,24%
6,10%
-0,96%
-3,09% -5,79%
-7,99%
3,45% 12,22%
23,43%
1,07%
8,47%
125,27%
7,78%
1,80%
-3,04%
-3,13%
4,85%
20,43%
-2,65%
6,06%
10,00%
-4,16%
2,44%
35,97%
44
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Italija
Nemačka
Francuska
Kanada
Južnoafrička
Republika
Argentina
Australia
Velika Britanija
3,02%
5,45%
5,26%
5,93%
-0,84%
-1,82%
0,45%
5,59%
-9,28%
0,62%
-4,07%
-9,27%
-15,58%
-7,69%
-13,68%
-19,71%
12,73%
-6,68%
-15,25%
-4,69%
-3,13%
8,26%
4,58%
-2,19%
-10,45%
0,00%
46,34%
17,11%
1,10%
4,31%
7,87%
4,35%
4,13%
1,04%
1,04%
-16,67%
-3,09%
-10,31%
-25,71%
10,64%
6,90%
70,49%
24,00%
-37,60%
Iz gornjih tabela može se videti da je ukupna produkcija cementa na nivou
najvećih svetskih proizvođača kumulativno porasla za oko 76,96% u periodu
2000-2010. Pritom je taj rast bio nejednako distribuiran po zemljama. Naime,
najveći stepen porasta su imale zemlje u razvoju dok su razvijene tržišne
privrede zabeležile značajan pad obima produkcije. Tako imamo situaciju da je
Kina zabeležila dramatični porast oko oko 212,90%, Indija od oko 104,88%,
Saudijska Arabija od oko 125,27% dok je Rusija imala porast produkcije od oko
55,56%.
Kada je reč o potrošnji cementa u zemljama članicama EU-27 primetno je da je
u 2009. i 2010. došlo do smanjenja potrošnje. Podaci iz kojih se to može videti
dati su u Tabeli 21. I Tabeli 21a.
Tabela 21: Potrošnja cementa u milionima tona po zemljama EU-27
Zemlja
Austrija
Belgija
Bugarska
Hrvatska
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francuska
Nemačka
Grčka
Mađarska
Irska
Italija
Letonija
Litvanija
Luksemburg
Holandija
Norveška
Poljska
Portugalija
Rumunija
2010
4.771
5.784
2.364
1.883
3.687
269
1.800
19.785
24.600
2.517
1.410
33.926
290
597
449
4.760
1.660
15.632
5.803
7.133
2009
5.042
5.523
3.046
2.403
4.092
1.601
253
1.350
20.381
25.256
7.871
3.221
1.899
36.086
309
540
531
5.350
1.587
15.325
6.165
8.100
Potrošnja cementa u Ktonama
2008
2007
2006
5.941
5.741
5.583
6.027
5.945
6.039
4.820
4.252
3.718
3.032
3.063
2.859
5.183
5.147
4.812
1.854
1.861
1.800
456
659
626
1.911
2.042
1.890
24.116
24.803
24.092
27.591
27.352
28.920
10.239
11.034
11.626
4.008
4.000
4.288
3.535
4.806
4.700
41.814
46.368
46.880
585
895
769
994
1.050
1.004
594
591
572
6.185
5.895
5.775
1.991
2.040
1.807
17.120
16.762
14.507
7.324
7.823
7.835
11.126
9.776
7.916
2005
5.324
5.795
3.100
2.593
4.417
1.647
510
1.712
22.515
27.042
10.090
4.152
4.596
46.052
600
802
538
5.376
1.757
12.156
8.735
6.304
2004
4.620
5.741
2.400
2.676
4.518
1.596
420
1.667
21.936
29.120
10.631
4.014
4.477
46.358
442
682
553
5.230
1.485
11.479
9.200
5.726
45
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Slovenija
Španija
Švedska
Švajcarska
Turska
Velika
Britanija
Kipar
Malta
Slovačka
EU-27
1.050
24.507
2.142
4.965
47.720
1.199
28.913
1.945
4.689
41.150
1.569
42.696
2.505
4.629
40.574
1.613
55.997
2.349
4.549
42.456
1.408
55.896
2.133
4.556
41.648
1.351
50.530
1.894
4.563
35.083
1.260
48.006
1.727
4.187
30.671
9.810
9.458
12.428
14.426
13.833
13.711
13.868
1.319
285
1.897
232.815
1.440
330
1.800
246.855
1.970
377
2.565
295.759
1.792
359
2.502
317.948
1.629
393
2.320
311.834
1.592
334
2.274
287.145
1.608
280
1.913
278.491
Tabela 21a: Promena potrošnje cementa u periodu 2004-2010
Zemlja
Austrija
Belgija
Bugarska
Hrvatska
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francuska
Nemačka
Grčka
Mađarska
Irska
Italija
Letonija
Litvanija
Luksemburg
Holandija
Norveška
Poljska
Portugalija
Rumunija
Slovenija
Španija
Švedska
Švajcarska
Turska
Velika
Britanija
Kipar
Malta
Slovačka
EU-27
2010
-5,37%
4,73%
-22,39%
-21,64%
-9,90%
-100,00%
6,32%
33,33%
-2,92%
-2,60%
-100,00%
-21,86%
-25,75%
-5,99%
-6,15%
10,56%
-15,44%
-11,03%
4,60%
2,00%
-5,87%
-11,94%
-12,43%
-15,24%
10,13%
5,89%
15,97%
Promena potrošnje u odnosu na prethodnu godinu
2009
2008
2007
2006
2005
2004-2010
-15,13%
3,48%
2,83%
4,86% 15,24%
3,27%
-8,36%
1,38% -1,56%
4,21%
0,94%
0,75%
-36,80%
13,36% 14,36%
19,94% 29,17%
-1,50%
-20,75%
-1,01%
7,14%
10,26% -3,10%
-29,63%
-21,05%
0,70%
6,96%
8,94% -2,24%
-18,39%
-13,65%
-0,38%
3,39%
9,29%
3,20%
-100,00%
-44,52% -30,80%
5,27%
22,75% 21,43%
-35,95%
-29,36%
-6,42%
8,04%
10,40%
2,70%
7,98%
-15,49%
-2,77%
2,95%
7,00%
2,64%
-9,81%
-8,46%
0,87% -5,42%
6,94% -7,14%
-15,52%
-23,13%
-7,21% -5,09%
15,22% -5,09%
-100,00%
-19,64%
0,20% -6,72%
3,28%
3,44%
-37,29%
-46,28% -26,45%
2,26%
2,26%
2,66%
-68,51%
-13,70%
-9,82% -1,09%
1,80% -0,66%
-26,82%
-47,18% -34,64% 16,38%
28,17% 35,75%
-34,39%
-45,67%
-5,33%
4,58%
25,19% 17,60%
-12,46%
-10,61%
0,51%
3,32%
6,32% -2,71%
-18,81%
-13,50%
4,92%
2,08%
7,42%
2,79%
-8,99%
-20,29%
-2,40% 12,89%
2,85% 18,32%
11,78%
-10,48%
2,14% 15,54%
19,34%
5,90%
36,18%
-15,82%
-6,38% -0,15% -10,30% -5,05%
-36,92%
-27,20%
13,81% 23,50%
25,57% 10,09%
24,57%
-23,58%
-2,73% 14,56%
4,22%
7,22%
-16,67%
-32,28% -23,75%
0,18%
10,62%
5,26%
-48,95%
-22,36%
6,64% 10,13%
12,62%
9,67%
24,03%
1,30%
1,76% -0,15%
-0,15%
8,98%
18,58%
1,42%
-4,43%
1,94%
18,71% 14,38%
55,59%
3,72%
-23,90%
-13,85%
4,29%
0,89%
-1,13%
-29,26%
-8,40%
-13,64%
5,39%
-5,69%
-26,90%
-12,47%
-29,82%
-16,54%
9,93%
5,01%
2,52%
-6,98%
10,01%
-8,65%
7,84%
1,96%
2,32%
17,66%
2,02%
8,60%
-1,00%
19,29%
18,87%
3,11%
-17,97%
1,79%
-0,84%
-16,40%
46
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Činjenica da je tokom 2009. i 2010. došlo do smanjenja potrošnje cementa u
zemljama EU-27, a da je pritom produkcija u Rusiji porasla ukazuje da su
proizvođači iz ove zemlje pronašli kupce bilo na domaćem bilo na tržištima
zemalja u razvoju. Oporavak ekonomija EU-27 može samo doprineti daljem
porastu obima proizvodnje kako u Ruskoj Federaciji tako i u drugim zemljama.
U Tabeli 22 data je struktura potrošnje cementa po pojedinim kategorijama
objekata u 2010 u EU-27.
Tabela 22: Potrošnja cementa po segmentima izgradnje u 2010
Novi stambeni objekti
Obnova i modernizacija stambenih objekata
Novi nestambeni objekti
Obnova i modernizacija nestambenih objekata
Novi infrastrukturni objekti
Obnova i modernizacija infrastrukturnih objekata
UKUPNO
16,5%
26,1%
17,9%
14,6%
16,5%
8,3%
100,0%
47
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Analiza odabranih podataka za Rusku Federaciju
Kada je reč o statističkim podacima vezanim za Rusku Federaciju od značaja za
ovu analizu je sagledavanje stepena zaposlenosti kapaciteta po pojedinim
odabranim delatnostima. Odnosno, po delatnostima koje su direktni ili indirektni
kupci proizvoda Preduzeća. Ovo je urađeno imajući u vidu činjenicu da je ovo
tržište pokazalo dinamičnost, relativnu stabilnost a ujedno je i dostupnije za
preduzeća iz Republike Srbije u odnosu na potencijalne kupce u Indiji ili Kini.
Tabela 23: Pregled stepena zaposlenosti kapaciteta po odabranim delatnostima
1992 1995 2000 2004 2005 2006
Mining and quarrying
Coal
Coal processing at enrichment factories
Construction materials, non-ore
Manufacture of other
non-metallic mineral products
Cement
Prefabricated reinforced
concrete structures and units
Wall materials
Asbestos-cement sheets (slate)
Tubes and muffs, asbestos-cement
Soft roofing and isolating materials
Manufacture of basic metals and
fabricated metal products
Cast iron
Steel
Ferrous metal rolled (finished)
Steel tubes
Boilers, steam, capacity above 10 tons per
hour
Manufacture of machines, equipment,
electric, electronic, optical, transport
means and equipment
Turbines, steam
Turbines, gas
Electric bridge cranes (including special)
Lorry-mounted cranes
Generators for steam, gas and hydraulic
turbines
Large electrical machines
A/C, motors with rotating axis height
63-355 mm:
Metal cutting lathes
2007 2008 2009
86
73
71
72
72
52
84
71
56
84
81
63
85
77
67
84
71
61
82
75
71
81
71
66
76
66
48
74
45
44
65
69
76
79
70
57
59
74
84
57
65
32
50
34
27
38
28
48
41
35
40
48
61
55
56
43
52
61
64
45
42
59
66
66
48
50
66
73
61
51
60
64
72
49
44
55
43
46
42
33
50
73
71
72
72
70
67
66
36
86
77
72
47
91
87
86
61
89
86
86
66
93
90
85
74
92
91
88
76
86
83
83
67
85
73
74
54
52
37
25
18
35
22
34
29
26
36
23
14
41
32
21
32 6.sep 2.sep
81
37
27
23
26
22
50
40
57
3.0 3.sep 2.avg
51
57
76
19
70
11
84
39
27
72
76
17 2.apr
80
19
32
66
17
26
25
41
60
37
72
41
69
45
66
39
83
41
83
17
48
64
20
24
37
17
44
13
41
13
52
13
53
14
33
16
19
6
48
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Forging and press equipment
Lorries
Passenger cars
Buses
Bearings
Grain harvesters
Excavators with single-bucket of 0,25 tо
3,2 m3
Bulldozers
Watches and clocks
Electric vacuum-cleaners
Refrigerators and freezers
66
64
82
91
67
52
13
16
68
58
39
11
13
39
74
56
55
17
23
45
75
57
51
27
30
48
68
73
45
35
39
55
76
70
43
39
42
69
77
85
41
41
44
55
73
56
38
45
22
17
30
26
17
35
72
35
91
75
83
36
22
40
19
37
28
31
55
20
39
36
26
26
26
66
45
61
22
42
78
48
72
17
38
80
57
89
22
35
82
45
70
36
46
78
12
21
15
17
59
Iz Tabele 23 može se videti da je u posmatranom periodu došlo po povećanja
stepena zaposlenosti kapaciteta u segmentu proizvodnje osnovnih metala i
fabrikovanih metalnih proizvoda. Ovo potvrđuje korišćene podatke Eurostat-a i iz
drugih izvora.
Stepen zaposlenosti pojedinih kategorija industrije ujedno pokazuje i u kakvom je
položaju ruska privreda u odnosu na globalnu konkurenciju. Međutim, za potrebe
ove analize, ovaj pokazatelj je od koristi za definisanje maksimalnih granica
zaposlenosti kapaciteta Preduzeća u periodu reorganizacije. Drugim rečima,
očekivani stepen zaposlenosti kapaciteta Preduzeća u periodu reorganizacije treba
tražiti u rasponu od prelomne tačke do stepena zaposlenosti potencijalnih strateških
partnera iz Rusije od oko 73%.
Osnovni zaključci tržišne analize
1. Evidentan je rast produkcije PIG IRON-a uz značajno izmenjenu strukturu
zemalja porekla, gde su Kina i Indija preuzele primat ali i sa pozitivnim
tendencijama u Rusiji, ZND i Nemačkoj. Trend rasta tržišta Rusije je
evidentan i izvestan što je jasno vidljivo na osnovu statistika uvoza čelika
kako u njoj tako i u drugim članicama ZND.
2. Rast izvoza proizvoda od čelika iz ZND nije tog intenziteta kao uvoz ali je
primetan i sa stanovišta mogućnosti produkcije Preduzeća izuzetno veliki
3. Potrošnje energenata, kao indirektnog tržišta livarskih proizvoda, primetno
je porasla svuda u svetu a ni likvidno i bogato tržište zemalja EU-27 nije
izuzetak.
4. Porast potrošnje energije u zemljama EU-27 praćen je ipromenama u
strukturi izvora energenata u korist električne energije. Ovaj porast
49
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
5.
6.
7.
8.
9.
podmiren je kako modernizacijom postojećih tako i izgradnjom novih
kapaciteta, posebno u segmentima teremoelektrana i obnovljvih izvora
energije. Porast proizvodnje termoelektrana uslovio je i povečani obim
proizvodnje i uvoza uglja u EU-27.
Povećanje kapaciteta termoelektrana i kapaciteta obnovljivih izvora energije
imalo je za posledicu i porast produkcije odlivaka i čelika uopšte. Sve je to
bilo praćeno i porastom produkcije motornih vozila odnosno njihovog
korišćenja kao i vazdušnog saobraćaja.
Proizvodnja cementa u zemljama EU-27 je opala dok kumulativni porast
proizvodnje u Rusiji ukazuje da iako ovo tržište ima kolebanja postoji
snažna potražnja za ovim proizvodima.
Dalji oporavak i rast privreda zemalja EU-27 izvesno će doprineti
stabilizaciji i povećanju tražnje za proizvodima od čelika a između ostalog i
PIG IRON kako direktno tako i indirektno.
Usmeravanje pažnje menadžmenta Preduzeća ka tržištu Rusije opravdano je
kako zbog prisutne stabilnosti u rastu analiziranih segmenata tržišta tako i
zbog bržeg tempa rasta uvoza u odnosu na tržište EU-27.
Sa druge strane, primetan je stabilan porast izvoza čeličnih proizvoda sa
područja ZND tako da se može zaključiti da je od presudnog značaja da se
Preduzeće pozicionira kao dobavljač većih proizvođača čelika, livarskih
proizvoda i komponenti za industrije cementa i elektroprivrede. Imajući u
vidu obim proizvodnih kapaciteta Preduzeća, postoji potencijal u vidu
specijalizovane proizvodnje određenih komponenti jer veliki sistemi i u EU27, posebno u Nemačkoj, i u Rusiji moraju da idu u pravcu povećanja
efikasnosti proizvodnje a to zahteva sve veće kapacitete i što veći stepen
zaposlenosti istih zbog obaranja troškova energije po jedinici proizvoda što
je i vidljivo iz analiziranih statistika. Kapaciteti Preduzeća su zapravo takvi
da bi za Preduzeće bilo najbolje da velikim sistemima pomogne da zadrže
odabranu politiku velikih serija a da ujedno imaju i veću disperziju
asortimana koji bi u određenoj meri upotpunjavali nabavkama od Preduzeća
ili drugih kompanija sličnog profila.
50
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
C. Ciljevi Plana reorganizacije
Polazeći od napred navedene anlize tržišta predlagači plana opredeljuju ciljeve
Plana reorganizacije obzirom da ova proizvodnja ima svoju šansu na inostranom
tržištu, a samim tim i na domaćem.
Kratkoročni cilj ovde navedenog predloga reorganizacije je stvaranje uslova za
realnu reorganizaciju Društva i otvaranje prostora za uspešno nastupanje Društva
pre svega na inostarnom tržištu i omogućavanje njegovog tehnološkog razvoja.
Usvajanjem predloženog Plana reorganizacije, društvo bi fokus svojih aktivnosti
usmerilo na generisanje prihoda i stvaranje dobiti što je u interesu svih strana u
ovom poslu, umesto da rešava nagomilane probleme iz prošlosti sa nezadovoljnim
poveriocima koji bi se u slučaju bankrotstva veoma loše zaštitili.
Dugoročni cilj ovde navedenog predloga reorganizacije nije samo obezbeđenje
preživljavanja Društva, već njegovo stavljanja na „zdrave noge“, povećanje
tržišnog učešća, povećanje prihoda i u krajnjoj instanci stvaranje osnova za
kontinuirano ostvarivanje visokih stopa dobiti, odnosno stvaranje uslova za
najpovoljnije namirivanje poverioca u svim klasama.
51
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
II. SREDSTVA I MERE ZA REALIZACIJU PLANA
U skladu sa realnim tržišnim okolnostima i konzervativnim projekcijama za period
od pet godina, detaljno opisanih u poglavlju X ovog Plana reorganizacije, većinski
akcionari predlažu da se reorganizacija sprovede primenom ovde navedenih mera.
Poštujući mišljenje, kao i interese poverilaca i drugih zainteresovanih strana u
ovom postupku, smatramo da su mere ovde istaknute, apsolutno neophodne,
ukoliko se očekuje uspešna realizacija Plana reorganizacije, a sve u cilju
maksimalne zaštite poverioca i maksimiziranja povraćaja njihovih sredstava, ali
kroz aktiviranje proizvodnih resursa Društva i otvaranje novih radnih mesta.
A. Sredstva za realizaciju Plana
Društvo raspolaže ukupnom imovinom procenjene vrednosti u iznosu od
385.938.091,58 dinara i to:
1. imovinom u nekretninama, procenjene vrednosti 247.985.221 dinara
2. imovinom u opremi i inventaru, procenjene vrednosti 137.952.870 dinara
Popis pokretne i nepokretne imovine Društva sa procenom vrednosti urađen od
strane sudskih veštaka je dostavljen Sudu, kao sastavni deo Plana reorganizacije
stelčajnog dužika.
Navedena procenjena vrednost pokretne i nepokretne imovine Društva je približna
vrednosti koju Društvo ima u svojim poslovnim knjigama.
B. Iznos i način namirenja obaveza
Ovim Planom reorganizacije predviđena su tri načina namirenja poverilaca,
i to:
1. putem isplate u novcu za obezbeđene poverioce,
2. putem konverzije potraživanja u kapital za neobezbeđene poverioce i
3. umanjenjem kapitala koji Mačkatica ad ima u zavisnom preduzeću Atlas
Electroniks do iznosa uplaćenog kapitala.
52
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Na osnovu predloženog načina namirenja, Plan reorganizacije predviđa svrstavanje
poverioca u četiri klase i to:
Opis klase
PRVA KLASA – (obezbeđeni) razlučni poverioci
DRUGA KLASA - neobezbeđeni poverioci,
TREĆA KLASA – poverilac (zavisno preduzeće) za
potraživanje do iznosa unetog kapitala
Ukupno:
Iznos
Učešće
297.529.472,49
20,53%
1.046.515.538,04
72,23%
104.915.000,00
7.24%
1.448.960.010,53
dinara
C. Zatvaranje nekih pogona i prestanak obavljanja određenih delatnosti
Nakon usvajanja Plana reorganizacije Društvo će nastaviti da obavlja svoje
osnovne delatnosti, odnosno livenje čelika (27520), izrade brusnih ploča za rezanje
metala i nemetala, izrade čelične sačme, i ostale delatnosti srodne delatnosti
livenja, dok će prestati da obavlja ostale delatnosti:
Izrada gas generatora sa širokom primenom u industriji zavarivanja i sečenja
metala i drugi poslovi.
Navedeni pogon sa posebnim programom je zapošljavao do 2008 godine 14
radnika. Kako se taj proizvod nije prodavao i pokazao se kao nerentabilan, u istom
je zatvorena proizvodnja 2007 godine.
D. Davanje u zalog opterećene ili neopterećene imovine
Opterećena imovina će ostati u zalozi kod razlučnih poverilaca do urednog
ispunjenja obaveza prema njima u rokovima predloženim Planom reorganizacije
bez prava da se ista otuđuju u tom periodu izuzev u uslovima kašnjenja isplata
poverilaca predviđenih Planom reorganizacije.
U drugoj godini sprovođenja Plana reorganizacije počinje se sa otplatom obaveza
prema obezbeđenim poveriocima.
53
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Nakon otplate ovih obaveza tražiće se skidanje zaloge sa opreme i imovine koja je
u pogonskoj spremnosti, kako bi mogla poslužiti kao eventualna zaloga bankama i
drugim finasijskim institucijama.
Istovremeno procenjena vrednost nepokretnosti prelazi iznos potraživanja za koja
su založena, pa postoji prostor upisivanja zaloga odnosno, hipoteka II reda od
strane novih kreditora.
E. Pretvaranje potraživanja u kapital
Drušvo ima 420 akcionara i isti su upisani kao akcionari u CRHOV, aktivni ISIN-i
(CFI) –RSMACKE67851 (esvufr), sa ukupnim brojem akcija 44.531.
Međutim, obaveze stečajnog dužnika su veće od njegove imovine, pa je Planom
reorganizacije predviđeno da se sve akcije Društva poništavaju i Društvo prelazi u
formu organizovanja kao DOO a novi vlasnici udela su poverioci.
Promena visine kapitala, nove strukture vlasništva i promena forme organizovanja
uslediće posle usvajanje Plana reorganizacje i sprovešće se u poslovnim knjigama i
APR-u.
Ove mere dovode do promene u visini i strukturi kapitala stečajnog dužnika, i to:
-nova visina deoničarskog kapitala je 88.408.619,09 dinara i utvrđena je kao
razlika procenjene vrednosti imovine i obaveza prema obezbeđenim poveriocima
čija se otplata planira.
Pregled nove strukture kapitala u nominalnom i procentualnom iznosu, dat je u
nastavku.
Redni
broj
Naziv i adresa poverioca
Nominalni iznos
Učešće
1
Atlas elektroniks doo Surdulica
22.487.011,07
25,4353%
2
Yu Trade Železnik Beograd
11.826.758,34
13,3774%
3
Fond za razvoj
11.285.169,86
12,7648%
4
Maksimović Svetislav
10.253.155,58
11,5975%
54
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
5
PU Surdulica
9.383.889,52
10,6142%
6
PD ED Jugoistok doo Lesovac
2.543.521,07
2,8770%
7
Nic-Co
1.571.788,66
1,7779%
8
RS Opšt. Surd. odelj. za finansije
1.431.997,92
1,6197%
9
Stečajna masa Sartid AD
1.213.270,20
1,3723%
10
Most Export-Import doo Beograd
1.072.946,67
1,2136%
11
Maj Komerc-Lear Skoplje
942.915,68
1,0665%
12
Vodovod Surdulica
904.406,53
1,0230%
13
Tončev Gradnja doo Surdulica
770.579,40
0,8716%
14
DDOR Novi Sad
735.274,69
0,8317%
15
Messer Tehnogas Beograd
603.908,40
0,6831%
16
Sistem FTO Beograd
587.307,79
0,6643%
17
Zavod za zavarivanje AD Bgd.
577.064,31
0,6527%
18
PU Surdulica
439.171,26
0,4968%
19
Stošić Slavica
428.000,50
0,4841%
20
Triglav Kopaonik AD
348.577,73
0,3943%
21
Stečajna masa Sartid – Veljko
Dugošević doo Kučevo
306.003,77
0,3461%
22
HUP Evropa Surdulica
304.673,02
0,3446%
23
Irva investicije doo Beograd
273.795,85
0,3097%
24
Fabrika hleba i mleka Surdulica
273.637,03
0,3095%
25
Modelara Marko Surdulica
244.496,83
0,2766%
26
Staklorezačka radnja Prizma Sur.
236.556,81
0,2676%
55
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
27
Laser doo Vranje
210.622,38
0,2382%
28
Hrista Trans Surdulica
205.270,40
0,2322%
29
NIS a.d. Novi Sad
195.977,19
0,2217%
30
PU Grad Beograd
182.027,29
0,2059%
31
Knauf Insulation Surdulica
158.910,91
0,1797%
32
Ajdinović Džafer
141.924,77
0,1605%
33
Đorđević Miroljub
122.730,27
0,1388%
34
Adv Dragan LJ Antić Surdulica
120.902,91
0,1368%
35
PPT Hidraulika AD Trstenik
119.966,61
0,1357%
36
Krstić Goran
105.974,30
0,1199%
37
Radojičić Staniša
102.501,00
0,1159%
38
SZP zavarivač Vranje
97.533,24
0,1103%
39
Telekom Srbija Vranje
90.591,88
0,1025%
40
Stanišev Snežana
84.521,09
0,0956%
41
Alatnica AD Bujanovac
82.963,58
0,0938%
42
Spasić Branko
78.223,17
0,0885%
43
Srndak Niš
74.950,48
0,0848%
44
Srbijašume Vranje
71.413,43
0,0808%
45
Atlas Copco AD Beograd
69.363,71
0,0785%
46
Maks Plus doo
68.576,18
0,0776%
47
Jovanović Vladimir
62.977,79
0,0712%
48
Republička direkcija za vode
59.825,47
0,0677%
56
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
49
Stečajna masa Sartid-Stara železara
doo Smederevo
58.598,65
0,0663%
50
Revizorska kuća Auditor Bgd.
55.405,06
0,0627%
51
Doo Prima Pro Plandište
54.011,70
0,0611%
52
Markos doo Vladičin Han
52.136,56
0,0590%
53
Advokat Milija Stanković Bgd
47.245,21
0,0534%
54
Jadarmetal doo Valjevo
46.403,27
0,0525%
55
Stanković Gojko
44.576,23
0,0504%
56
IMK 14. Oktobar AD u
restrukturiranju Kruševac
42.179,24
0,0477%
57
Dom zdravlja zdr.centar Surdul.
40.806,26
0,0462%
58
Institut 1. Maj Niš
38.677,84
0,0437%
59
Ilić Jovan
37.401,23
0,0423%
60
Jovanović Vladimir
35.481,19
0,0401%
61
Kostadinov Vasko, Surdulica
34.706,20
0,0393%
62
Stamenković Dragi
33.240,72
0,0376%
63
Đokić Goran
32.653,21
0,0369%
64
Veselinović Dragan
31.289,15
0,0354%
65
Ilić Goran
31.005,66
0,0351%
66
Trajković Zoran
30.934,36
0,0350%
67
Stamenković Srebrn, Niš
30.644,41
0,0347%
68
Ilić Zoran
30.280,67
0,0343%
69
Metalhemik-Bor doo
29.760,78
0,0337%
70
PPT Cilindri AD Trstenik
29.171,86
0,0330%
57
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
71
Kovintrade doo Beograd
28.898,64
0,0327%
72
Marinković Vlastimir
28.383,86
0,0321%
73
Pobeda opšta zanatska zadruga
Surdulica
28.159,11
0,0319%
74
Masters doo Surdulica
28.151,27
0,0318%
75
Nikolić Gordana
27.141,90
0,0307%
76
Anđelković Miroljub , Alakince
26.559,85
0,0300%
77
Milić Radovan
25.343,71
0,0287%
78
Kvarc AD Vlaško Polje
24.900,02
0,0282%
79
Ibraimović Hranislav
24.877,45
0,0281%
80
Tomić Bratislav, Surdulica
24.876,82
0,0281%
81
Stošić Staniša
24.474,59
0,0277%
82
Stojanović Zarije
23.305,94
0,0264%
83
Milošević Slobodan
22.028,58
0,0249%
84
AD Autotransport Kraljevo u
restrukturiranju
21.760,30
0,0246%
85
DVD Servis Surdulica
20.989,50
0,0237%
86
Servis Gavro
19.967,05
0,0226%
87
Trajković Zoran
19.304,73
0,0218%
88
JP PTT Vranje
19.246,93
0,0218%
89
JP PTT Saoraćaja Srbija Beograd
18.867,16
0,0213%
90
Milenković Pera
18.582,35
0,0210%
91
Univerzal Užice
18.540,83
0,0210%
92
Ilić Branislav
18.418,61
0,0208%
58
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
93
Ališanović Božidar
18.417,62
0,0208%
94
Kovačević Stojan
17.422,96
0,0197%
95
Rea Niš
17.242,91
0,0195%
96
Stojnev Nebojša
17.101,17
0,0193%
97
Tehnohemija Beograd
16.951,92
0,0192%
98
Krstić Goran
16.633,08
0,0188%
99
Zavod za zdravstvenu zaštitu Niš
16.618,02
0,0188%
100
Kostić Model Surdulica
16.100,29
0,0182%
101
Ilić Sreten
15.545,91
0,0176%
102
Marković Srđan
15.497,42
0,0175%
103
Pavlović Olgica, Surdulica
15.367,81
0,0174%
104
Antić Stojan
15.250,80
0,0173%
105
Milovanović Verica
15.031,47
0,0170%
106
Vasić Svetislav
14.908,94
0,0169%
107
Stanković Slavoljub
14.567,64
0,0165%
108
Milovanović Sava
14.479,03
0,0164%
109
Kostić Dušan
14.204,18
0,0161%
110
Kuzmanović Rade
13.894,52
0,0157%
111
Stamenković Mirjana
13.822,06
0,0156%
112
Stoičkov Stojan
13.770,08
0,0156%
113
Hrista Trans - Junior
13.727,84
0,0155%
114
Valjaonica Femod Sevojno
13.724,33
0,0155%
59
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
115
Georgijev Kata
13.713,36
0,0155%
116
Hristov Todorka
13.635,17
0,0154%
117
Antić Srba
13.631,79
0,0154%
118
Đorđević Ružica
13.492,65
0,0153%
119
Stevanović Mile
13.429,97
0,0152%
120
Zlatanović Boža
13.347,69
0,0151%
121
BM ExportImport Beograd
13.031,40
0,0147%
122
Marinković Jordan
13.015,01
0,0147%
123
Galeb Group doo Šabac
12.871,05
0,0146%
124
Popović Milan
12.616,10
0,0143%
125
Masters doo Ratina
12.609,37
0,0143%
126
Jović Novica, Surdulica
12.567,19
0,0142%
127
Ristić Života
12.498,28
0,0141%
128
Momčilović Slađana
12.215,67
0,0138%
129
Veljković Radmilo
12.188,13
0,0138%
130
Radojičić Saša
12.064,37
0,0136%
131
Petrović Gordana
12.010,55
0,0136%
132
Stošić Slavica
11.959,70
0,0135%
133
Jovanović Boban
11.953,78
0,0135%
134
Stojanović Dragan
11.848,52
0,0134%
135
Vladimirov Ljuben
11.746,81
0,0133%
136
PD ED Jugoistok doo Leskovac
11.696,98
0,0132%
60
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
137
Božić Zoran
11.679,73
0,0132%
138
Stanković Ljubinka
11.647,02
0,0132%
139
Zdravković Lela
11.637,16
0,0132%
140
Krstić Voja
11.634,37
0,0132%
141
Sotirova Danijela
11.613,67
0,0131%
142
Milenković Dragoslav
11.584,61
0,0131%
143
Dil broker AD Beograd
11.469,53
0,0130%
144
Tasić Dragica
11.458,06
0,0130%
145
Marinković Jordan
11.458,06
0,0130%
146
Stanojević Časlav
11.437,36
0,0129%
147
Kostić Svetlana
11.403,32
0,0129%
148
Dinčić Ljubinka
11.378,31
0,0129%
149
Ristić Igor
11.366,86
0,0129%
150
Zlatanović Časlav
11.341,65
0,0128%
151
Ilić Milka
11.328,64
0,0128%
152
Radojičić Staniša
11.315,80
0,0128%
153
Ilić Goran
11.262,41
0,0127%
154
Marković Slavica
11.250,07
0,0127%
155
Trajković Vera
11.236,39
0,0127%
156
Jovanović Dragan
11.221,52
0,0127%
157
Stanković Dušan
11.215,01
0,0127%
158
Mihajlović Zoran
11.189,25
0,0127%
61
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
159
Vujičić Zorica
11.184,69
0,0127%
160
Trajković Dragan
11.165,76
0,0126%
161
Halas Nadica
11.165,76
0,0126%
162
Grujić Slađana
11.165,76
0,0126%
163
Halimović Jumer
11.159,34
0,0126%
164
Stojanović Staniša
11.156,30
0,0126%
165
Marinković Ratko
11.155,29
0,0126%
166
Zrinjski Stjepan
11.134,34
0,0126%
167
Veljković Aleksandar
11.125,55
0,0126%
168
Trajković Bojana
11.125,55
0,0126%
169
Mitić Vesna
11.124,20
0,0126%
170
Mitrović Srđan
11.122,85
0,0126%
171
Ramić Arifa
11.110,09
0,0126%
172
Trajković Mile
11.105,61
0,0126%
173
Gradimirović Časlav
11.096,83
0,0126%
174
Antić Nenad
11.089,73
0,0125%
175
Ćećez Ivan
11.087,03
0,0125%
176
Tairović Dalibor
11.083,82
0,0125%
177
Veljković Mirjana
11.065,23
0,0125%
178
Anđelković Zoran
11.049,27
0,0125%
179
Mladenović Jovica
11.040,06
0,0125%
180
Đorđević Boban
11.033,98
0,0125%
62
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
181
Zlatković Zoran
11.016,74
0,0125%
182
Trajković Duško
11.001,20
0,0124%
183
Božilović Srđan
10.981,60
0,0124%
184
Apostolović Miomir
10.964,70
0,0124%
185
Jovanović Miroslav
10.959,63
0,0124%
186
Jevtić Gligor
10.952,20
0,0124%
187
Janković Ljubiša
10.930,74
0,0124%
188
Stanković Slobodan
10.919,08
0,0124%
189
Marković Srđan
10.913,42
0,0123%
190
Cvetković Miroslav
10.903,03
0,0123%
191
Velinov Staniša
10.879,55
0,0123%
192
Marinković Dragan
10.844,40
0,0123%
193
Petrović Zoran
10.835,62
0,0123%
194
Kostić Milivoje
10.830,21
0,0123%
195
Antić Nenad
10.815,17
0,0122%
196
Krstić Stanijanka
10.811,63
0,0122%
197
Stanković Nadica
10.804,53
0,0122%
198
Stanojević Goran
10.782,23
0,0122%
199
Andrejević Slavko
10.776,48
0,0122%
200
Mladenović Vojin
10.771,41
0,0122%
201
Stamenković Srba
10.770,06
0,0122%
202
Zlatanović Boža
10.750,46
0,0122%
63
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
203
Ilić Slavko
10.745,73
0,0122%
204
Belić Ružica
10.744,55
0,0122%
205
Marković Rade
10.740,66
0,0121%
206
Jevtić Gligor
10.728,84
0,0121%
207
Cvetković Rade
10.726,81
0,0121%
208
Milošević Dušan
10.724,44
0,0121%
209
Ignjatović Časlav
10.722,08
0,0121%
210
Mitić Zoran
10.721,40
0,0121%
211
Đorđević Miroljub
10.721,40
0,0121%
212
Spasić Dragomir
10.706,87
0,0121%
213
Trajković Novica
10.701,13
0,0121%
214
Petrović Miloš
10.675,45
0,0121%
215
Veličković Mile
10.660,58
0,0121%
216
Angelov Aleksandar
10.660,58
0,0121%
217
Vojinović Slavoljub
10.649,76
0,0120%
218
Trajković Momčilo
10.648,41
0,0120%
219
Petrović Jovica
10.646,39
0,0120%
220
Spasić Nebojša
10.643,60
0,0120%
221
Popović Milan
10.631,01
0,0120%
222
Filipović Saša
10.624,08
0,0120%
223
Ujsenović Alija
10.611,92
0,0120%
224
Veličković Goran
10.610,06
0,0120%
64
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
225
Veličković Zoran
10.599,75
0,0120%
226
Stojanović Dragan
10.599,75
0,0120%
227
Spasić Branislav
10.599,75
0,0120%
228
Cvetković Zoran
10.599,75
0,0120%
229
Stamenković Dragan
10.593,67
0,0120%
230
Đorđević Ružica
10.583,45
0,0120%
231
Tasić Bogoljub
10.578,46
0,0120%
232
Stojanović Igor
10.567,99
0,0120%
233
Stanimirović Vesna
10.565,62
0,0120%
234
Marković Igor
10.554,13
0,0119%
235
Cvetković Goran
10.554,13
0,0119%
236
Vasev Svetlana
10.546,02
0,0119%
237
Stošić Staniša
10.538,93
0,0119%
238
Stojnev Nebojša
10.538,93
0,0119%
239
Stojković Dragan
10.538,93
0,0119%
240
Stanojević Tomica
10.538,93
0,0119%
241
Spasić Branko
10.538,93
0,0119%
242
Petrović Srećko
10.538,93
0,0119%
243
Petrović Radoslav
10.538,93
0,0119%
244
Petrović Ivica
10.538,93
0,0119%
245
Petković Ljubiša
10.538,93
0,0119%
246
Miljković Branislav
10.538,93
0,0119%
65
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
247
Milovanović Sava
10.538,93
0,0119%
248
Milošević Slobodan
10.538,93
0,0119%
249
Stanojković Jovica
10.523,72
0,0119%
250
Radojičić Saša
10.502,77
0,0119%
251
Stojanović Dragan
10.490,10
0,0119%
252
Mitrović Ljubinka
10.488,58
0,0119%
253
Ristić Dragan
10.478,10
0,0119%
254
Nikolić Momčilo
10.478,10
0,0119%
255
Janković Miroslav
10.478,10
0,0119%
256
Ajdinović Lita
10.478,10
0,0119%
257
Mihajlović Boban
10.441,61
0,0118%
258
Marinković Branko
10.424,71
0,0118%
259
Cvetković Miroslav
10.417,28
0,0118%
260
Bošković Rade
10.402,07
0,0118%
261
Jocić Stanica
10.377,07
0,0117%
262
Trajković Milan
10.356,45
0,0117%
263
Đorđević Dragan
10.356,45
0,0117%
264
Dimić Vlasta
10.356,45
0,0117%
265
Petrović Radoslav
10.305,26
0,0117%
266
Velinović Slađana
10.240,89
0,0116%
267
Stanojković Elena
10.213,85
0,0116%
268
Petković Jovan
10.210,98
0,0115%
66
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
269
Petrović Bora
10.203,38
0,0115%
270
Ivanović Milijana
10.144,66
0,0115%
271
Ilić Zora
10.114,17
0,0114%
272
Dimitrijević Tomislav
10.111,85
0,0114%
273
Milovanović Sanja
10.094,38
0,0114%
274
Arizanović Zoran
10.090,18
0,0114%
275
Hristov Todorka
10.080,97
0,0114%
276
Stojanović Slađana
10.076,32
0,0114%
277
Stanković Ljubinka
10.035,65
0,0114%
278
Božić Zoran
9.995,47
0,0113%
279
Stojković Miroslav
9.965,48
0,0113%
280
Trajković Momčilo
9.938,54
0,0112%
281
Stevanović Stojanča
9.928,65
0,0112%
282
Stanojević Zarije
9.906,01
0,0112%
283
Vojinović Slavoljub
9.884,05
0,0112%
284
Stanojević Mile
9.876,61
0,0112%
285
Ivanović Dragan
9.847,21
0,0111%
286
Đorđević Dragan
9.839,61
0,0111%
287
Stanković Dragoljub
9.839,19
0,0111%
288
Saćipović Tefik
9.825,59
0,0111%
289
Dimitrijević Snežana
9.825,25
0,0111%
290
Trajković Novica
9.817,05
0,0111%
67
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
291
Antić Srba
9.815,79
0,0111%
292
Antić Aca
9.814,77
0,0111%
293
Miljković Dragan
9.793,99
0,0111%
294
Kostić Ivica
9.792,81
0,0111%
295
Stanojević Milosav
9.791,46
0,0111%
296
Stanojević Radosav
9.765,78
0,0110%
297
Veličković Saša , Surdulica
9.742,52
0,0110%
298
Anđelković Tomica
9.713,74
0,0110%
299
Popović Slavoljub
9.708,92
0,0110%
300
Mišić Bratislav
9.694,14
0,0110%
301
Jović Novica
9.694,14
0,0110%
302
Stanojević Danijela
9.693,46
0,0110%
303
Trajković Slavko
9.691,10
0,0110%
304
Stanković Đorđe
9.682,31
0,0110%
305
Đorđević Saša
9.677,24
0,0109%
306
Stevanović Časlav
9.671,16
0,0109%
307
Milovanović Sveta
9.671,16
0,0109%
308
Anđelković Dragan
9.666,09
0,0109%
309
Anđelković Dragan
9.640,75
0,0109%
310
Mladenović Slobodan
9.622,50
0,0109%
311
Ristić Života
9.595,47
0,0109%
312
Milenković Dragan
9.587,53
0,0108%
68
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
313
Mustafović Sait
9.580,09
0,0108%
314
Stojković Rada
9.569,11
0,0108%
315
Mihajlović Nenko
9.552,21
0,0108%
316
Dimić Zorica
9.549,51
0,0108%
317
Mitrović Ivica
9.530,25
0,0108%
318
Nikolić Radica
9.525,18
0,0108%
319
Georgijev Kata
9.504,90
0,0108%
320
Veličković Ljubinka
9.501,53
0,0107%
321
Stojanović Dragan
9.499,92
0,0107%
322
Stanimirović Slobodan
9.495,44
0,0107%
323
Stamenković Srba
9.477,87
0,0107%
324
Dimitrijević Slavoljub
9.427,86
0,0107%
325
Nikolić Zorica
9.373,18
0,0106%
326
Vasev Boris
9.367,71
0,0106%
327
Dimić Slobodan
9.367,04
0,0106%
328
Stanković Dušan
9.356,22
0,0106%
329
Stanković Dušan
9.356,22
0,0106%
330
Stančić Siniša
9.356,22
0,0106%
331
Stanković Zoran
9.355,21
0,0106%
332
Sman Pak OD Vranje
9.328,75
0,0106%
333
Stoilov Slave
9.319,05
0,0105%
334
Spiridonov Slobodan
9.313,64
0,0105%
69
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
335
Jovanović Dragoslav
9.309,76
0,0105%
336
Stojković Dejan
9.306,21
0,0105%
337
Stanisavljević Nikola
9.306,21
0,0105%
338
Ilić Branislav
9.306,21
0,0105%
339
Dimitrijević Zoran
9.306,21
0,0105%
340
Banković Zoran
9.306,21
0,0105%
341
Stanković Rade
9.297,21
0,0105%
342
Stanojević Tomica
9.257,89
0,0105%
343
Anđelković Nebojša
9.257,55
0,0105%
344
Vladimirov Vinka
9.245,39
0,0105%
345
Veličković Branislav
9.245,39
0,0105%
346
Stevanović Mile
9.245,39
0,0105%
347
Milenković Miroslav
9.245,39
0,0105%
348
Kostić Srđan
9.245,39
0,0105%
349
Đorđević Dragan
9.245,39
0,0105%
350
Aleksandrov Velibor
9.245,39
0,0105%
351
Starčević Miroslavka
9.214,97
0,0104%
352
Dojčinović Ljubiša
9.184,56
0,0104%
353
Đorđević Miroslav
9.117,58
0,0103%
354
Spasić Ivan
9.062,91
0,0103%
355
Stojanović Nikodije
8.986,88
0,0102%
356
Krstić Voja
8.874,27
0,0100%
70
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
357
Trajković Miroslav, Surdulica
8.773,72
0,0099%
358
Petrović Miloš
8.666,45
0,0098%
359
Đorđević Miroljub
8.634,83
0,0098%
360
Mladenović Mija i Zoran, Surdulica
8.532,38
0,0097%
361
Stojković Dragan
8.490,40
0,0096%
362
Stojković Rada
8.447,90
0,0096%
363
Kostadinović Stojadin
8.401,83
0,0095%
364
Arizanović Zoran
8.399,41
0,0095%
365
Stamenković Staniša
8.228,35
0,0093%
366
Ivanović Momčilo
8.218,96
0,0093%
367
Mladenović Jovica
8.004,39
0,0091%
368
Halas Nadica
7.929,12
0,0090%
369
Momčilović Dragica, Surdulica
7.857,93
0,0089%
370
Beogradska Berza, Nbg.
7.601,15
0,0086%
371
Starčević Miroslavka
7.578,44
0,0086%
372
Veličković Dragan
7.385,21
0,0084%
373
Anđelković Miroljub
7.385,21
0,0084%
374
Radojičić Žika
7.346,30
0,0083%
375
Cvetković Zoran
7.165,60
0,0081%
376
Advoat Dragoljub Ivanov
7.071,61
0,0080%
377
Stanisavljević Stanojko
6.991,15
0,0079%
378
Anđelković Dragan
6.964,87
0,0079%
71
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
379
Stamenković Srba
6.757,31
0,0076%
380
Radulović Ivan
6.508,26
0,0074%
381
Vladimirov Ljuben
6.429,53
0,0073%
382
Đorđević Dragan
6.158,52
0,0070%
383
Stanisavljević Nikola
6.104,20
0,0069%
384
Petrović Zoran
5.825,76
0,0066%
385
Kostić Srđan
5.536,67
0,0063%
386
Marković Dušan, Surdulica
5.532,01
0,0063%
387
Mladenović Slobodan
5.471,20
0,0062%
388
Ilić Zora
5.444,84
0,0062%
389
Nikolić Srđan
5.435,85
0,0061%
390
Marinković Ratko
5.434,45
0,0061%
391
Milenković Miroslav
5.338,82
0,0060%
392
Stanković Dragan, Surdulica
5.153,22
0,0058%
393
Milenković Pera
5.085,05
0,0058%
394
Kusić Avdija
5.072,39
0,0057%
395
Trajković Zoran
5.068,74
0,0057%
396
Ilić Dragoljub
5.068,74
0,0057%
397
Cvetković Zoran
5.068,74
0,0057%
398
Anđelković Srđan
4.931,21
0,0056%
399
Angelov Aleksandar
4.825,27
0,0055%
400
Milovanović Sveta
4.769,60
0,0054%
72
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
401
Vasev Boris
4.761,49
0,0054%
402
Ecoprint doo Beograd
4.758,58
0,0054%
403
Sarp Obnova Vladičin Han
4.726,59
0,0053%
404
Stamenković Dragi
4.622,69
0,0052%
405
Stančić Siniša
4.607,40
0,0052%
406
Stanojević Mile
4.559,67
0,0052%
407
Alfa Banka AD
4.352,22
0,0049%
408
Banka Intesa
4.331,13
0,0049%
409
Ristić Dragan
4.303,28
0,0049%
410
Petrović Bora
4.241,86
0,0048%
411
Milutinović Divna
4.223,95
0,0048%
412
Aleksandrov Velibor
4.203,59
0,0048%
413
JKP vodovod i kanalizacija AD
4.053,63
0,0046%
414
Stojanović Staniša
4.026,11
0,0046%
415
Momčilović Srba
4.014,44
0,0045%
416
Nikolić Nadica
4.001,73
0,0045%
417
Viner Štediše AD Nbg.
3.892,29
0,0044%
418
Mitić Zoran
3.827,58
0,0043%
419
Trajković Dragan
3.796,32
0,0043%
420
Mladenović Aleksandar
3.710,32
0,0042%
421
Veličković Branislav
3.649,41
0,0041%
422
Simonović Stamen
3.548,12
0,0040%
73
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
423
Stoičkov Stojan
3.530,46
0,0040%
424
Prometalius doo Beograd
3.442,14
0,0039%
425
Kostić Ivica
3.328,90
0,0038%
426
Spasić Ivan
3.116,35
0,0035%
427
Sistem FTO – Zaštita Beograd
3.054,78
0,0035%
428
Vladimirov Vinka
3.023,08
0,0034%
429
Milutinović Divna
2.981,10
0,0034%
430
Mladenović Vojin
2.803,77
0,0032%
431
Petrović Srećko
2.783,25
0,0031%
432
STR Gile Surdulica
2.636,40
0,0030%
433
Nikolić Snežana
2.586,98
0,0029%
434
Stojković Pavle
2.580,23
0,0029%
435
JP vodovod Vranje
2.578,34
0,0029%
436
Trajković Milan
2.575,85
0,0029%
437
Petrović Ivica
2.511,98
0,0028%
438
Veljković Slađan
2.501,13
0,0028%
439
Ujsenović Alija
2.451,75
0,0028%
440
Đorđević Miroljub
2.410,69
0,0027%
441
Veličković Mile
2.405,71
0,0027%
442
Nestorović Živko, Surdulica
2.397,35
0,0027%
443
Spasić Nebojša
2.375,89
0,0027%
444
JVP Vodoprivredni centar Niš
2.372,63
0,0027%
74
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
445
Stanišev Snežana
2.362,72
0,0027%
446
Mitić Mira
2.331,62
0,0026%
447
Stanimirović Slobodan
2.249,59
0,0025%
448
Pešić Srđan
2.111,98
0,0024%
449
Ignjatović Časlav
2.085,03
0,0024%
450
Dimitrijević Slavoljub
2.082,41
0,0024%
451
Bošković Rade
2.071,43
0,0023%
452
Stoilov Slave
2.070,75
0,0023%
453
Stanojević Milosav
2.066,10
0,0023%
454
Mihajlović Boban
2.060,27
0,0023%
455
Janković Miroslav
1.992,61
0,0023%
456
Mišić Bratislav
1.971,99
0,0022%
457
STR, vl. Niolić Zoran, Niš
1.940,12
0,0022%
458
Stevanović Časlav
1.915,22
0,0022%
459
Cvetković Rade
1.905,00
0,0022%
460
Spiridonov Slobodan
1.851,86
0,0021%
461
Spasić Branislav
1.836,91
0,0021%
462
Savić Miomir
1.822,30
0,0021%
463
Banković Zoran
1.797,97
0,0020%
464
Finesa Surdulica
1.770,63
0,0020%
465
Dimić Slobodan
1.736,04
0,0020%
466
Petković Ljubiša
1.714,25
0,0019%
75
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
467
Đorić Pelagija, Surdulica
1.687,05
0,0019%
468
Veličković Zoran
1.682,48
0,0019%
469
Stoičkov Stojan
1.642,27
0,0019%
470
Đorđević Saša
1.632,64
0,0018%
471
Stanojević Radosav
1.607,38
0,0018%
472
Ajdinović Lita
1.594,29
0,0018%
473
Spasić Branko
1.587,02
0,0018%
474
Stanisavljević Stanojko
1.564,81
0,0018%
475
Dimitrijević Zoran
1.531,94
0,0017%
476
Dimić Vlasta
1.520,37
0,0017%
477
Nikolić Momčilo
1.491,31
0,0017%
478
Ivanović Dragan
1.449,66
0,0016%
479
Zlatanović Boža
1.425,75
0,0016%
480
Miljković Branislav
1.351,83
0,0015%
481
Kostić Milivoje
1.308,83
0,0015%
482
Milenković Dragoslav
1.296,58
0,0015%
483
Krstić Staniša
1.290,87
0,0015%
484
Slovas Čačak
1.275,41
0,0014%
485
Antić Aca
1.270,48
0,0014%
486
Anđelković Nebojša
1.267,02
0,0014%
487
Popović Slavoljub
1.230,18
0,0014%
488
Vojinović Slavoljub
1.223,26
0,0014%
76
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
489
Stojanović Dragan
1.220,13
0,0014%
490
Trajković Duško
1.177,64
0,0013%
491
Tasić Bogoljub
1.159,73
0,0013%
492
Stojanović Nikodije
1.146,04
0,0013%
493
Anđelković Srđan
1.117,15
0,0013%
494
Veljković Aleksandar
1.113,01
0,0013%
495
Marinković Branko
1.088,34
0,0012%
496
Radojičić Staniša
1.084,96
0,0012%
497
Jović Novica
1.083,19
0,0012%
498
Stanković Dušan
1.077,53
0,0012%
499
Velinov Staniša
1.062,83
0,0012%
500
Stamenković Dragan
1.027,60
0,0012%
501
Stanojević Goran
1.007,83
0,0011%
502
Saćipović Tefik
968,05
0,0011%
503
Mitrović Ivica
957,49
0,0011%
504
Marković Rade
953,94
0,0011%
505
Stanković Slobodan
951,15
0,0011%
506
Ilić Slavko
913,81
0,0010%
507
Krstić Stanijanka
884,66
0,0010%
508
Kostadinović doo Surdulica
882,21
0,0010%
509
Stamenković Srba
857,29
0,0010%
510
Pešić Srđan
848,64
0,0010%
77
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
511
Ristić Života
843,69
0,0010%
512
Mihajlović Zoran
823,84
0,0009%
513
Redžepović Tahir
823,09
0,0009%
514
Jevtić Gligor
806,52
0,0009%
515
Anđelković Dragan
803,23
0,0009%
516
Đorđević Boban
758,45
0,0009%
517
Nikolić Sunčica
748,94
0,0008%
518
Stojković Dejan
717,90
0,0008%
519
Stojanović Igor
710,72
0,0008%
520
Branković Danijela
701,33
0,0008%
521
Cvetković Goran
696,61
0,0008%
522
Stanojević Zarije
691,80
0,0008%
523
Jovanović Dragan
670,00
0,0008%
524
Apostolović Miomir
660,96
0,0007%
525
Janković Ljubiša
636,29
0,0007%
526
Trajković Slavko
632,16
0,0007%
527
Ilić Milka
626,75
0,0007%
528
Jovanović Dragoslav
623,29
0,0007%
529
Ćećez Ivan
598,03
0,0007%
530
Gradimirović Časlav
587,13
0,0007%
531
Marinković Dragan
563,90
0,0006%
532
Marković Slavica
554,94
0,0006%
78
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
533
Stanković Đorđe
544,72
0,0006%
534
Mitić Vesna
537,20
0,0006%
535
Stanković Nadica
531,04
0,0006%
536
Radojičić Žika
527,15
0,0006%
537
Veljković Mirjana
526,22
0,0006%
538
Stanković Zoran
517,86
0,0006%
539
Jovanović Miroslav
505,35
0,0006%
540
Mihajlović Nenko
503,75
0,0006%
541
Trajković Vera
490,06
0,0006%
542
Stevanović Stojanča
489,64
0,0006%
543
Kovačević Stojan
486,60
0,0006%
544
Dinčić Ljubinka
476,38
0,0005%
545
Nikolić Radica
467,59
0,0005%
546
Anđelković Tomica
460,16
0,0005%
547
Stojković Miroslav
459,73
0,0005%
548
Mustafović Sait
456,19
0,0005%
549
Ivanović Milijana
451,12
0,0005%
550
Stanojković Jovica
448,08
0,0005%
551
Tasić Dragica
438,11
0,0005%
552
Petrović Jovica
426,11
0,0005%
553
Jocić Stanica
418,85
0,0005%
554
Vujičić Zorica
409,22
0,0005%
79
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
555
Belić Ružica
406,26
0,0005%
556
Milenković Dragan
403,47
0,0005%
557
Stanojković Elena
399,50
0,0005%
558
Petković Jovan
398,83
0,0005%
559
Stojanović Staniša
389,87
0,0004%
560
Dojčinović Ljubiša
382,44
0,0004%
561
Zrinjski Stjepan
378,55
0,0004%
562
Stanojević Danijela
363,68
0,0004%
563
Kostić Svetlana
361,32
0,0004%
564
Trajković Bojana
357,68
0,0004%
565
Mladenović Aleksandar
344,67
0,0004%
566
Jovanović Boban
343,91
0,0004%
567
Spasić Dragomir
331,66
0,0004%
568
Grujić Slađana
306,74
0,0003%
569
Andrejević Slavko
301,93
0,0003%
570
Veličković Goran
300,32
0,0003%
571
Trajković Mile
292,04
0,0003%
572
Tairović Dalibor
290,44
0,0003%
573
Velinović Slađana
289,68
0,0003%
574
Milošević Dušan
286,72
0,0003%
575
Zlatanović Časlav
270,76
0,0003%
576
Mitrović Ljubinka
268,39
0,0003%
80
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
577
Halimović Jumer
260,70
0,0003%
578
Zlatković Zoran
259,01
0,0003%
579
Stanimirović Vesna
251,24
0,0003%
580
Anđelković Zoran
235,70
0,0003%
581
Veljković Radmilo
212,63
0,0002%
582
Dimić Zorica
189,74
0,0002%
583
Filipović Saša
189,06
0,0002%
584
Dimitrijević Snežana
189,06
0,0002%
585
Miljković Dragan
167,86
0,0002%
586
Božilović Srđan
141,00
0,0002%
587
Veličković Ljubinka
135,84
0,0002%
588
Vasev Svetlana
119,71
0,0001%
589
Sotirova Danijela
119,71
0,0001%
590
Petrović Gordana
119,71
0,0001%
591
Momčilović Srba
87,86
0,0001%
592
Marković Igor
70,29
0,0001%
593
Stojanović Slađana
66,65
0,0001%
594
Zdravković Lela
55,33
0,0001%
595
Radulović Ivan
52,04
0,0001%
596
Ivanović Momčilo
33,79
0,0000%
597
Stanković Dragoljub
33,03
0,0000%
Ukupno
88.408.619,009
100,0000%
81
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
F. Zaključivanje ugovora o kreditu, odnosno zajmu
Opredeljenje Društva u narednom periodu je proizvodnja za izvoz.
Društvo u stečaju je preko sadašnjeg zakupca održalo poslovne kontakte sa novim
kupcima. Prema projekciji priliva i odliva, Društvo mora obezbediti trajni obrtni
fond od oko 170 miliona dinara da bi moglo da finansira planirani tromesečni obim
proizvodnje.
Značajnu podršku započinjanju proizvodnje treba da da SIEPA zbog zapošljavanja
oko 120 novih radnika, kao i Fond za nezaposlenost koji finansira novouposlene
radnike.
Društvo će u periodu reorganizacije uz saglasnost obezbeđenih poverilaca zalagati
deo imovine isključivo radi premošćavanja kratkoročnih obaveza isplate poverilaca
i održavanja poslovne aktivnosti.
U prve dve godine sprovođenja plana Društvo će otplatiti 74,2 miliona dinara
obezbeđenim poveriocima, čime će osloboditi deo svoje opreme za zalaganje.
Istovremeno, nepokretna imovina Društva je procenjena značajno iznad njegovih
obaveza prema poveriocima kod kojih je založena, što je vidlljivo iz naredne
tabele, pa se stvara prostor za nova zaduživanja za predviđene namene:
Imovina
Procenjena
vrednost
Iznos
Pokrivenost u %
274.985.221
135.058.875
54.56%
Zgrada livnice
Zgrada brusnih ploča
Zgrada čelične sačme
82
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
G. Angažovanje novih radnika
Na bazi analize trenutnog obima posla, Društvo bi odmah posle usvajanja Plana
reorganizacije primilo 60 novih zaposlenih, u roku od naredna tri meseca još 60
zaposlenih i to uglavnom onih koji su uvođenjem stečaja u Mačkatici ad bili
otpušteni.
Na osnovu sadašnjih najava narudžbina i povećanja uposlenosti kapaciteta, što
zahteva period od najmanje 18 meseci, broj novozaposlenih bi mogao da dostine
250 radnika.
U nastavku teksta dat je tabelarni pregled potreba za radnom snagom, odnosno
upošljavanje radnika za planirani obim proizvodnje u prve dve godine sprovođenja
Plana reorganizacije, kao i pregled kvalifikacione strukture.
Pregled potreba za radnom snagom:
RB
1.
2.
3.
4.
5.
Organizacioni deo
Automatsko livenje sa pripremom
Fazonski liv, kaluparnica i dorada
Proizvodnja sačme
Proizvodnja brusnih ploča
Zajedničke službe
Ukupno
Broj radnika
65
21
12
10
12
120
Pregled kvalifikacione strukture zaposlenih:
RB
1.
2.
3.
4.
5.
Organizacioni deo
Automatsko livenje sa pripremom
Fazonski liv, kaluparnica i dorada
Proizvodnja sačme
Proizvodnja brusnih ploča
Zajedničke službe
Ukupno
VSS
10
2
1
1
7
21
SSS
48
17
11
9
5
90
NKV
7
2
/
/
/
9
Ukupno
65
21
12
10
12
120
83
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
H. Ustupanje neopterećene imovine na ime namirenja potraživanja
Imovinu za koju se ustanovi da nije u ekonomskoj funkciji, Društvo će ustupati ili
prodati obezbeđenim poveriocima ili trećim licima, a sve u cilju smanjenja ili
namirenja ukupnih obaveza prema obezbeđenim poveriocima.
I. Uvođenje Sistema interne kontrole
Radi sprečavanja zloupotreba, uspostavljanje kontrole nad nabavkama, izbora
najpovoljnijh ponuđača i ugovaranja ekonosmki isplativih prodajnih cena, Društvo
će formirati internu kontrolu.
Cilj uvođenja interne kontrole je racionalizacija poslovanja i ostvarenja
projektovanih rezultata prema Planu reorganizacije.
Sistemom interne kontrole biće obuhvaćene:
- nabavka,
- proizvodnja,
- prodaja i
- finansije.
Interna kontrola podrazumeva definisanje procedura kojih će se pridržavati
zaposleni, posebno u segmentu nabavke i prodaje.
Interna kontrola u segmentu nabavke:
U okviru nabavke, procedure interne kontrole podrazumevaju sledeće:
- slanje upitnika potencijalnim dobavljačima sa svim bitnim elementima,
- izrada analize u pisanoj formi o davanju mišljenja referenata o najpovoljnijem
dobavljaču,
- dostavljanje analiza i mišljenja Šefu nabavke i Stečajnom upravniku,
- izrada narudžbenica na osnovu dobijenih saglasnosti nadređenih lica,
- dostavljanje jednog primerka narudžbenice u Službi finansija,
- arhiviranje izveštaja u okviru Službe računovodstva.
84
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Referent nabavke će probleme oko izbora najpovoljnijeg ponuđača rešavati
isključivo u konsultacijama sa rukovodiocima i Stečajnim upravnikom.
Interna kontrola u segmentu prodaje:
U segmentu prodaje procedure interne kontrole podrazumevaju sledeće:
- definisanje cenovnika i uslova prodaje (sa opcijama po pitanju količina i valute
plaćanja) od strane Šefa prodaje, verifikovanog od strane Stečajnog upravnika,
- izrada pregleda o ponudama upućenih kupcima na nedeljnom nivou,
- izrada tabelarnog izveštaja o realizovanim ponudama kupaca, sa pregledom
sklopljenih ugovora,
- izrada pisanog izveštaja o razlozima za neuspeh nerealizovanih ponuda.
Referenti prodaje moraju u svemu da se pridržavaju definisanoj politici prodaje.
U izuzetnim slučajevima (nabavke ili prodaje veće vrednosti), referenti će
sastavljati dopise sa posebnim obrazloženjem uslova, koji bi doveli do značajno
povoljnijih poslovnih performansi i obaveštavati Stečajnog upravnika o tome.
Interna kontrola u segmentu proizvodnje:
U segmentu proizvodnje procedure interne kontrole podrazumevaju sledeće:
- uvođenje standarda zaštite na radu (u skladu sa zakonom),
- dostavljanje izveštaja računovodstva o potrošnji resursa i njihove vrednosti po
šaržama Stečajnom upravniku (izveštaj pogonskog knjigovodstva – kalkulacije i
radni nalozi),
- izrada pisanih izveštaja o razlozima odstupanja potrošnje po šaržama od
tehnološkog optimuma propisanog od strane tehnologa.
Održavanje redovnih nedeljnih sastanaka Rukovodioca nabavke, proizvodnje,
prodaje i Stečajnog upravnika, sa temom razmatranja razloga nastanka eventualnih
neefikasnosti i definisanje predloga za njihovo otklanjanje.
85
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Konačnu odluku o promenama politika nabavke i prodaje vršiće isključivo Stečajni
upravnik i to na osnovu analiza Službi nabavke i prodaje.
Implementacija i prihvatanje Sistema interne kontrole u značajnoj meri uslovljen je
uvođenjem sistema nagrađivanja za pridržavanje propisanim poslovnim politikama
i u slučajevima ostvarivanja ušteda.
Konačnu odluku o visini nagrade predlaže Stečajni upravnik a donosi Odbor
poverilaca.
J. Izmene i dopune opštih akata i drugih dokumenata zbog statusnih
promena
Podnosioci Plana reorganizacije, predlažu izmenu načina organizovanja Društva, i
to da se Društvo u narednom periodu organizuje kao DOO umesto kao AD pre
uvođenja stečaja.
Izmenom načina organizovanja obezbedile bi se sledeće prednosti:
-
obeshrabrile bi se špekulantske radnje sa intencijom nasilnog preuzimanja
firme;
-
povećala efikasnost u proceduri donošenja efektivnih odluka;
-
smanjili troškovi Društva kao što su: naknade za članstvo u CRHOV-u,
naknade brokerskih kućama za vođenje računa HOV i troškovi obaveznih
oglašavanja svih odluka.
Kompletnu pravnu proceduru sprovode kompetenta lica (advokati) koje će nakon
usvajanja Plana reorganizacije angažovati stečajni upravnik.
Posle usvajanja Plana reorganizacije, nova vlasnička struktura će formirati
skupštinu i Upravni odbor i sprovesti potrebne procedure u izmeni opštih akata
društva.
86
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Puno poslovno ime novog društva će biti Mačkatica doo, sa sedištem u Surdulici,
Naselje Belo Polje bb.
Pretežna delatnost novog Društva je livenje, proizvodnja brusnih ploća i
proizvodnja čelične sačme.
Osnovni kapital Društva će biti 88.408.619,09 dinara.
Novo privredno društvo Maćkatica doo je pravni sledbenik Mačkatica ad za sve
njene licence, prava, potraživanja i drugu imovinu koja se eventualno naknadno
pronađe.
87
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
III.
LISTA POVERILACA I NAČIN NJIHOVOG NAMIRENJA
A. Kriterijum podele na klase
Polazeći od činjenice da bi prodajom imovine bili namireni samo razlučni –
obezbeđeni poverioci, predlagač je vodeći računa o bazičnim kriterijumima
propisanih članom 165. stav 3. Zakona o stečaju, kao i o mogućnosti otplate u
narednom peirodu sve poverioce svrstao u pet klasa.
B. Klase poverilaca
B.1 PRVA KLASA POVERILACA - razlučni poverioci
Prvu klasu poverilaca čine poverioci čija su potraživanja obezbeđena
uspostavljanjem založnog prava na imovini stečajnog dužnika.
U ovoj klasi nalazi se devet razlučnih poverilaca sa ukupnim iznosom potraživanja
od 297.529.472,49 dinara.
1
YU Trade Železnik, Beograd
132.811.308,40
Učešće u
ukupnim
obavezama
9,17%
2
Đorđević Ljubomir,
Srpskohusarskog puka 44, Bgd.
112.253.880,80
7,75%
37,73%
3
Aleksić Jovica, Luke Vojvodića 5
Beograd
PU Surdulica
Stojanović Aleksandar, Surdulica
SZR Cagen, Surdulica
22.804.995,48
13.225.564,73
11.175.805,09
4.214.118,55
1,57%
0,91%
0,77%
0,29%
7,66%
4,45%
3,76%
1,42%
549.284,66
405.614,94
88.899,84
297.529.472,49
0,04%
0,03%
0,01%
0,18%
0,14%
0,03%
100%
Redni
broj
4
5
6
7
8
9
Naziv i adresa poverioca
Tigar obezbeđenje, Proleterska
br.8 Leskovac
Stojković Rada, s. Alekince
Radojičić Stanko, s. Suvojnica
Ukupno
Iznos
20.53%
Učešće u
%
44,64%
88
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Poverioci Prve klase će namiriti svoja potraživanja u punom iznosu (100%),
isplatom bez kamate u osam jednakih šestomesečnih rata, u roku od pet godina od
dana pravosnažnosti rešenja o usvajanju Plana reorganizacije, sa jednom godinom
grace perioda.
Izuzetno od navedene liste neće biti isplaćivani oni poverioci čija su potraživanja
osporena od trećih lica do momenta okončanja sudskih sporova, kao i poverioci
koji imaju dugovanja prema stečajnom dužniku i njegovom zavisnom preduzeću.
Dinamika otplate Prve klase poverioca data je u PRILOGU: 3.
B.2
DRUGA KLASA
Drugu klasu čini 597 poverioca sa ukupnim iznosom potraživanja od
1.046.515.538,04 dinara.
U ovu klasu svrstani su svi ostali komercijalni i finansijski poverioci, kao i
poverioci koji poseduju potraživanja po osnovu javnih prihoda dospelih pre
otvaranja stečajnog postupka, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje
zaposlenih (prema kriterijumu koji ispunjavaju poverioci iz člana 54. stav 4. tačka
2. Zakona o stečaju), i poverioca zavisnog preduzeća Atlas Elektroniks za iznos
potraživanje iznad visine unetog kapitala.
Redni
broj
Naziv i adresa poverioca
Iznos
Učešće u
ukupnim
obavezama
Učešće u
klasi
1
Atlas elektroniks doo
Surdulica
266.184.527,39
18,3707%
25,4353%
2
Yu Trade Železnik Beograd
139.996.377,00
9,6619%
13,3774%
3
Fond za razvoj
133.585.455,01
9,2194%
12,7648%
4
Maksimović Svetislav
121.369.236,83
8,3763%
11,5975%
5
PU Surdulica
111.079.511,18
7,6662%
10,6142%
6
PD ED Jugoistok doo
Lesovac
30.108.312,40
2,0779%
2,8770%
89
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
7
Nic-Co
18.605.666,25
1,2841%
1,7779%
8
RS Opšt. Surd. odelj. za
finansije
16.950.927,30
1,1699%
1,6197%
9
Stečajna masa Sartid AD
14.361.791,04
0,9912%
1,3723%
10
Most Export-Import doo
Beograd
12.700.745,36
0,8765%
1,2136%
11
Maj Komerc-Lear Skoplje
11.161.535,14
0,7703%
1,0665%
12
Vodovod Surdulica
10.705.692,40
0,7389%
1,0230%
13
Tončev Gradnja doo
Surdulica
9.121.546,39
0,6295%
0,8716%
14
DDOR Novi Sad
8.703.635,45
0,6007%
0,8317%
15
Messer Tehnogas Beograd
7.148.618,85
0,4934%
0,6831%
16
Sistem FTO Beograd
6.952.113,26
0,4798%
0,6643%
17
Zavod za zavarivanje AD
Bgd.
6.830.858,53
0,4714%
0,6527%
18
PU Surdulica
5.198.583,00
0,3588%
0,4968%
19
Stošić Slavica
5.066.351,84
0,3497%
0,4841%
20
Triglav Kopaonik AD
4.126.204,09
0,2848%
0,3943%
21
Stečajna masa Sartid – Veljko
Dugošević doo Kučevo
3.622.245,28
0,2500%
0,3461%
22
HUP Evropa Surdulica
3.606.492,87
0,2489%
0,3446%
23
Irva investicije doo Beograd
3.240.991,82
0,2237%
0,3097%
24
Fabrika hleba i mleka
Surdulica
3.239.111,81
0,2235%
0,3095%
25
Modelara Marko Surdulica
2.894.171,85
0,1997%
0,2766%
26
Staklorezačka radnja Prizma
Sur.
2.800.183,69
0,1933%
0,2676%
27
Laser doo Vranje
2.493.191,24
0,1721%
0,2382%
28
Hrista Trans Surdulica
2.429.838,52
0,1677%
0,2322%
90
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
29
NIS a.d. Novi Sad
2.319.832,38
0,1601%
0,2217%
30
PU Grad Beograd
2.154.703,78
0,1487%
0,2059%
31
Knauf Insulation Surdulica
1.881.069,25
0,1298%
0,1797%
32
Ajdinović Džafer
1.680.000,00
0,1159%
0,1605%
33
Đorđević Miroljub
1.452.789,79
0,1003%
0,1388%
34
Adv Dragan LJ Antić
Surdulica
1.431.158,83
0,0988%
0,1368%
35
PPT Hidraulika AD Trstenik
1.420.075,54
0,0980%
0,1357%
36
Krstić Goran
1.254.445,00
0,0866%
0,1199%
37
Radojičić Staniša
1.213.330,73
0,0837%
0,1159%
38
SZP zavarivač Vranje
1.154.526,02
0,0797%
0,1103%
39
Telekom Srbija Vranje
1.072.359,37
0,0740%
0,1025%
40
Stanišev Snežana
1.000.497,81
0,0690%
0,0956%
41
Alatnica AD Bujanovac
982.061,24
0,0678%
0,0938%
42
Spasić Branko
925.947,81
0,0639%
0,0885%
43
Srndak Niš
887.208,03
0,0612%
0,0848%
44
Srbijašume Vranje
845.339,14
0,0583%
0,0808%
45
Atlas Copco AD Beograd
821.076,07
0,0567%
0,0785%
46
Maks Plus doo
811.753,84
0,0560%
0,0776%
47
Jovanović Vladimir
745.484,28
0,0514%
0,0712%
48
Republička direkcija za vode
708.169,46
0,0489%
0,0677%
693.647,28
0,0479%
0,0663%
655.843,96
0,0453%
0,0627%
49
50
Stečajna masa Sartid-Stara
železara doo Smederevo
Revizorska kuća Auditor
Bgd.
91
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
51
Doo Prima Pro Plandište
639.350,41
0,0441%
0,0611%
52
Markos doo Vladičin Han
617.153,82
0,0426%
0,0590%
53
Advokat Milija Stanković
Bgd
559.253,72
0,0386%
0,0534%
54
Jadarmetal doo Valjevo
549.287,46
0,0379%
0,0525%
55
Stanković Gojko
527.660,27
0,0364%
0,0504%
499.286,47
0,0345%
0,0477%
483.034,16
0,0333%
0,0462%
56
57
IMK 14. Oktobar AD u
restrukturiranju Kruševac
Dom zdravlja zdr.centar
Surdul.
58
Institut 1. Maj Niš
457.839,55
0,0316%
0,0437%
59
Ilić Jovan
442.728,00
0,0306%
0,0423%
60
Jovanović Vladimir
420.000,00
0,0290%
0,0401%
61
Kostadinov Vasko, Surdulica
410.826,22
0,0284%
0,0393%
62
Stamenković Dragi
393.479,00
0,0272%
0,0376%
63
Đokić Goran
386.524,49
0,0267%
0,0369%
64
Veselinović Dragan
370.377,66
0,0256%
0,0354%
65
Ilić Goran
367.022,00
0,0253%
0,0351%
66
Trajković Zoran
366.177,93
0,0253%
0,0350%
67
Stamenković Srebrn, Niš
362.745,77
0,0250%
0,0347%
68
Ilić Zoran
358.440,09
0,0247%
0,0343%
69
Metalhemik-Bor doo
352.285,99
0,0243%
0,0337%
70
PPT Cilindri AD Trstenik
345.314,85
0,0238%
0,0330%
71
Kovintrade doo Beograd
342.080,63
0,0236%
0,0327%
72
Marinković Vlastimir
335.987,08
0,0232%
0,0321%
92
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
73
Pobeda opšta zanatska
zadruga Surdulica
333.326,65
0,0230%
0,0319%
74
Masters doo Surdulica
333.233,81
0,0230%
0,0318%
75
Nikolić Gordana
321.285,59
0,0222%
0,0307%
76
Anđelković Miroljub ,
Alakince
314.395,80
0,0217%
0,0300%
77
Milić Radovan
300.000,00
0,0207%
0,0287%
78
Kvarc AD Vlaško Polje
294.747,99
0,0203%
0,0282%
79
Ibraimović Hranislav
294.480,78
0,0203%
0,0281%
80
Tomić Bratislav, Surdulica
294.473,28
0,0203%
0,0281%
81
Stošić Staniša
289.712,00
0,0200%
0,0277%
82
Stojanović Zarije
275.878,39
0,0190%
0,0264%
83
Milošević Slobodan
260.758,00
0,0180%
0,0249%
84
AD Autotransport Kraljevo u
restrukturiranju
257.582,24
0,0178%
0,0246%
85
DVD Servis Surdulica
248.458,10
0,0171%
0,0237%
86
Servis Gavro
236.355,09
0,0163%
0,0226%
87
Trajković Zoran
228.515,00
0,0158%
0,0218%
88
JP PTT Vranje
227.830,86
0,0157%
0,0218%
89
JP PTT Saoraćaja Srbija
Beograd
223.335,40
0,0154%
0,0213%
90
Milenković Pera
219.964,02
0,0152%
0,0210%
91
Univerzal Užice
219.472,55
0,0151%
0,0210%
92
Ilić Branislav
218.025,84
0,0150%
0,0208%
93
Ališanović Božidar
218.014,10
0,0150%
0,0208%
94
Kovačević Stojan
206.240,00
0,0142%
0,0197%
93
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
95
Rea Niš
204.108,75
0,0141%
0,0195%
96
Stojnev Nebojša
202.431,00
0,0140%
0,0193%
97
Tehnohemija Beograd
200.664,29
0,0138%
0,0192%
98
Krstić Goran
196.890,00
0,0136%
0,0188%
99
Zavod za zdravstvenu zaštitu
Niš
196.711,75
0,0136%
0,0188%
100
Kostić Model Surdulica
190.583,30
0,0132%
0,0182%
101
Ilić Sreten
184.020,94
0,0127%
0,0176%
102
Marković Srđan
183.447,00
0,0127%
0,0175%
103
Pavlović Olgica, Surdulica
181.912,76
0,0126%
0,0174%
104
Antić Stojan
180.527,69
0,0125%
0,0173%
105
Milovanović Verica
177.931,41
0,0123%
0,0170%
106
Vasić Svetislav
176.481,01
0,0122%
0,0169%
107
Stanković Slavoljub
172.440,88
0,0119%
0,0165%
108
Milovanović Sava
171.392,00
0,0118%
0,0164%
109
Kostić Dušan
168.138,55
0,0116%
0,0161%
110
Kuzmanović Rade
164.472,97
0,0114%
0,0157%
111
Stamenković Mirjana
163.615,27
0,0113%
0,0156%
112
Stoičkov Stojan
163.000,00
0,0112%
0,0156%
113
Hrista Trans - Junior
162.500,00
0,0112%
0,0155%
114
Valjaonica Femod Sevojno
162.458,46
0,0112%
0,0155%
115
Georgijev Kata
162.328,54
0,0112%
0,0155%
116
Hristov Todorka
161.403,06
0,0111%
0,0154%
94
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
117
Antić Srba
161.363,00
0,0111%
0,0154%
118
Đorđević Ružica
159.716,00
0,0110%
0,0153%
119
Stevanović Mile
158.974,00
0,0110%
0,0152%
120
Zlatanović Boža
158.000,00
0,0109%
0,0151%
121
BM ExportImport Beograd
154.256,00
0,0106%
0,0147%
122
Marinković Jordan
154.062,00
0,0106%
0,0147%
123
Galeb Group doo Šabac
152.357,91
0,0105%
0,0146%
124
Popović Milan
149.340,00
0,0103%
0,0143%
125
Masters doo Ratina
149.260,30
0,0103%
0,0143%
126
Jović Novica, Surdulica
148.761,00
0,0103%
0,0142%
127
Ristić Života
147.945,33
0,0102%
0,0141%
128
Momčilović Slađana
144.600,00
0,0100%
0,0138%
129
Veljković Radmilo
144.274,00
0,0100%
0,0138%
130
Radojičić Saša
142.809,00
0,0099%
0,0136%
131
Petrović Gordana
142.172,00
0,0098%
0,0136%
132
Stošić Slavica
141.570,00
0,0098%
0,0135%
133
Jovanović Boban
141.500,00
0,0098%
0,0135%
134
Stojanović Dragan
140.254,00
0,0097%
0,0134%
135
Vladimirov Ljuben
139.050,00
0,0096%
0,0133%
136
PD ED Jugoistok doo
Leskovac
138.460,13
0,0096%
0,0132%
137
Božić Zoran
138.256,00
0,0095%
0,0132%
138
Stanković Ljubinka
137.868,79
0,0095%
0,0132%
95
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
139
Zdravković Lela
137.752,00
0,0095%
0,0132%
140
Krstić Voja
137.719,00
0,0095%
0,0132%
141
Sotirova Danijela
137.474,00
0,0095%
0,0131%
142
Milenković Dragoslav
137.130,00
0,0095%
0,0131%
143
Dil broker AD Beograd
135.767,74
0,0094%
0,0130%
144
Tasić Dragica
135.632,00
0,0094%
0,0130%
145
Marinković Jordan
135.632,00
0,0094%
0,0130%
146
Stanojević Časlav
135.387,00
0,0093%
0,0129%
147
Kostić Svetlana
134.984,00
0,0093%
0,0129%
148
Dinčić Ljubinka
134.688,00
0,0093%
0,0129%
149
Ristić Igor
134.552,42
0,0093%
0,0129%
150
Zlatanović Časlav
134.254,00
0,0093%
0,0128%
151
Ilić Milka
134.100,00
0,0093%
0,0128%
152
Radojičić Staniša
133.948,00
0,0092%
0,0128%
153
Ilić Goran
133.316,00
0,0092%
0,0127%
154
Marković Slavica
133.170,00
0,0092%
0,0127%
155
Trajković Vera
133.008,00
0,0092%
0,0127%
156
Jovanović Dragan
132.832,00
0,0092%
0,0127%
157
Stanković Dušan
132.755,00
0,0092%
0,0127%
158
Mihajlović Zoran
132.450,00
0,0091%
0,0127%
159
Vujičić Zorica
132.396,00
0,0091%
0,0127%
160
Trajković Dragan
132.172,00
0,0091%
0,0126%
96
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
161
Halas Nadica
132.172,00
0,0091%
0,0126%
162
Grujić Slađana
132.172,00
0,0091%
0,0126%
163
Halimović Jumer
132.096,00
0,0091%
0,0126%
164
Stojanović Staniša
132.060,00
0,0091%
0,0126%
165
Marinković Ratko
132.048,00
0,0091%
0,0126%
166
Zrinjski Stjepan
131.800,00
0,0091%
0,0126%
167
Veljković Aleksandar
131.696,00
0,0091%
0,0126%
168
Trajković Bojana
131.696,00
0,0091%
0,0126%
169
Mitić Vesna
131.680,00
0,0091%
0,0126%
170
Mitrović Srđan
131.664,00
0,0091%
0,0126%
171
Ramić Arifa
131.513,00
0,0091%
0,0126%
172
Trajković Mile
131.460,00
0,0091%
0,0126%
173
Gradimirović Časlav
131.356,00
0,0091%
0,0126%
174
Antić Nenad
131.272,00
0,0091%
0,0125%
175
Ćećez Ivan
131.240,00
0,0091%
0,0125%
176
Tairović Dalibor
131.202,00
0,0091%
0,0125%
177
Veljković Mirjana
130.982,00
0,0090%
0,0125%
178
Anđelković Zoran
130.793,00
0,0090%
0,0125%
179
Mladenović Jovica
130.684,00
0,0090%
0,0125%
180
Đorđević Boban
130.612,00
0,0090%
0,0125%
181
Zlatković Zoran
130.408,00
0,0090%
0,0125%
182
Trajković Duško
130.224,00
0,0090%
0,0124%
97
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
183
Božilović Srđan
129.992,00
0,0090%
0,0124%
184
Apostolović Miomir
129.792,00
0,0090%
0,0124%
185
Jovanović Miroslav
129.732,00
0,0090%
0,0124%
186
Jevtić Gligor
129.644,00
0,0089%
0,0124%
187
Janković Ljubiša
129.390,00
0,0089%
0,0124%
188
Stanković Slobodan
129.252,00
0,0089%
0,0124%
189
Marković Srđan
129.185,00
0,0089%
0,0123%
190
Cvetković Miroslav
129.062,00
0,0089%
0,0123%
191
Velinov Staniša
128.784,00
0,0089%
0,0123%
192
Marinković Dragan
128.368,00
0,0089%
0,0123%
193
Petrović Zoran
128.264,00
0,0089%
0,0123%
194
Kostić Milivoje
128.200,00
0,0088%
0,0123%
195
Antić Nenad
128.022,00
0,0088%
0,0122%
196
Krstić Stanijanka
127.980,00
0,0088%
0,0122%
197
Stanković Nadica
127.896,00
0,0088%
0,0122%
198
Stanojević Goran
127.632,00
0,0088%
0,0122%
199
Andrejević Slavko
127.564,00
0,0088%
0,0122%
200
Mladenović Vojin
127.504,00
0,0088%
0,0122%
201
Stamenković Srba
127.488,00
0,0088%
0,0122%
202
Zlatanović Boža
127.256,00
0,0088%
0,0122%
203
Ilić Slavko
127.200,00
0,0088%
0,0122%
204
Belić Ružica
127.186,00
0,0088%
0,0122%
98
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
205
Marković Rade
127.140,00
0,0088%
0,0121%
206
Jevtić Gligor
127.000,00
0,0088%
0,0121%
207
Cvetković Rade
126.976,00
0,0088%
0,0121%
208
Milošević Dušan
126.948,00
0,0088%
0,0121%
209
Ignjatović Časlav
126.920,00
0,0088%
0,0121%
210
Mitić Zoran
126.912,00
0,0088%
0,0121%
211
Đorđević Miroljub
126.912,00
0,0088%
0,0121%
212
Spasić Dragomir
126.740,00
0,0087%
0,0121%
213
Trajković Novica
126.672,00
0,0087%
0,0121%
214
Petrović Miloš
126.368,00
0,0087%
0,0121%
215
Veličković Mile
126.192,00
0,0087%
0,0121%
216
Angelov Aleksandar
126.192,00
0,0087%
0,0121%
217
Vojinović Slavoljub
126.064,00
0,0087%
0,0120%
218
Trajković Momčilo
126.048,00
0,0087%
0,0120%
219
Petrović Jovica
126.024,00
0,0087%
0,0120%
220
Spasić Nebojša
125.991,00
0,0087%
0,0120%
221
Popović Milan
125.842,00
0,0087%
0,0120%
222
Filipović Saša
125.760,00
0,0087%
0,0120%
223
Ujsenović Alija
125.616,00
0,0087%
0,0120%
224
Veličković Goran
125.594,00
0,0087%
0,0120%
225
Veličković Zoran
125.472,00
0,0087%
0,0120%
226
Stojanović Dragan
125.472,00
0,0087%
0,0120%
99
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
227
Spasić Branislav
125.472,00
0,0087%
0,0120%
228
Cvetković Zoran
125.472,00
0,0087%
0,0120%
229
Stamenković Dragan
125.400,00
0,0087%
0,0120%
230
Đorđević Ružica
125.279,00
0,0086%
0,0120%
231
Tasić Bogoljub
125.220,00
0,0086%
0,0120%
232
Stojanović Igor
125.096,00
0,0086%
0,0120%
233
Stanimirović Vesna
125.068,00
0,0086%
0,0120%
234
Marković Igor
124.932,00
0,0086%
0,0119%
235
Cvetković Goran
124.932,00
0,0086%
0,0119%
236
Vasev Svetlana
124.836,00
0,0086%
0,0119%
237
Stošić Staniša
124.752,00
0,0086%
0,0119%
238
Stojnev Nebojša
124.752,00
0,0086%
0,0119%
239
Stojković Dragan
124.752,00
0,0086%
0,0119%
240
Stanojević Tomica
124.752,00
0,0086%
0,0119%
241
Spasić Branko
124.752,00
0,0086%
0,0119%
242
Petrović Srećko
124.752,00
0,0086%
0,0119%
243
Petrović Radoslav
124.752,00
0,0086%
0,0119%
244
Petrović Ivica
124.752,00
0,0086%
0,0119%
245
Petković Ljubiša
124.752,00
0,0086%
0,0119%
246
Miljković Branislav
124.752,00
0,0086%
0,0119%
247
Milovanović Sava
124.752,00
0,0086%
0,0119%
248
Milošević Slobodan
124.752,00
0,0086%
0,0119%
100
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
249
Stanojković Jovica
124.572,00
0,0086%
0,0119%
250
Radojičić Saša
124.324,00
0,0086%
0,0119%
251
Stojanović Dragan
124.174,00
0,0086%
0,0119%
252
Mitrović Ljubinka
124.156,00
0,0086%
0,0119%
253
Ristić Dragan
124.032,00
0,0086%
0,0119%
254
Nikolić Momčilo
124.032,00
0,0086%
0,0119%
255
Janković Miroslav
124.032,00
0,0086%
0,0119%
256
Ajdinović Lita
124.032,00
0,0086%
0,0119%
257
Mihajlović Boban
123.600,00
0,0085%
0,0118%
258
Marinković Branko
123.400,00
0,0085%
0,0118%
259
Cvetković Miroslav
123.312,00
0,0085%
0,0118%
260
Bošković Rade
123.132,00
0,0085%
0,0118%
261
Jocić Stanica
122.836,00
0,0085%
0,0117%
262
Trajković Milan
122.592,00
0,0085%
0,0117%
263
Đorđević Dragan
122.592,00
0,0085%
0,0117%
264
Dimić Vlasta
122.592,00
0,0085%
0,0117%
265
Petrović Radoslav
121.986,00
0,0084%
0,0117%
266
Velinović Slađana
121.224,00
0,0084%
0,0116%
267
Stanojković Elena
120.904,00
0,0083%
0,0116%
268
Petković Jovan
120.870,00
0,0083%
0,0115%
269
Petrović Bora
120.780,00
0,0083%
0,0115%
270
Ivanović Milijana
120.085,00
0,0083%
0,0115%
101
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
271
Ilić Zora
119.724,00
0,0083%
0,0114%
272
Dimitrijević Tomislav
119.696,51
0,0083%
0,0114%
273
Milovanović Sanja
119.489,75
0,0082%
0,0114%
274
Arizanović Zoran
119.440,00
0,0082%
0,0114%
275
Hristov Todorka
119.331,00
0,0082%
0,0114%
276
Stojanović Slađana
119.276,00
0,0082%
0,0114%
277
Stanković Ljubinka
118.794,56
0,0082%
0,0114%
278
Božić Zoran
118.319,00
0,0082%
0,0113%
279
Stojković Miroslav
117.964,00
0,0081%
0,0113%
280
Trajković Momčilo
117.645,00
0,0081%
0,0112%
281
Stevanović Stojanča
117.528,00
0,0081%
0,0112%
282
Stanojević Zarije
117.260,00
0,0081%
0,0112%
283
Vojinović Slavoljub
117.000,00
0,0081%
0,0112%
284
Stanojević Mile
116.912,00
0,0081%
0,0112%
285
Ivanović Dragan
116.564,00
0,0080%
0,0111%
286
Đorđević Dragan
116.474,00
0,0080%
0,0111%
287
Stanković Dragoljub
116.469,00
0,0080%
0,0111%
288
Saćipović Tefik
116.308,00
0,0080%
0,0111%
289
Dimitrijević Snežana
116.304,00
0,0080%
0,0111%
290
Trajković Novica
116.207,00
0,0080%
0,0111%
291
Antić Srba
116.192,00
0,0080%
0,0111%
292
Antić Aca
116.180,00
0,0080%
0,0111%
102
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
293
Miljković Dragan
115.934,00
0,0080%
0,0111%
294
Kostić Ivica
115.920,00
0,0080%
0,0111%
295
Stanojević Milosav
115.904,00
0,0080%
0,0111%
296
Stanojević Radosav
115.600,00
0,0080%
0,0110%
297
Veličković Saša , Surdulica
115.324,73
0,0080%
0,0110%
298
Anđelković Tomica
114.984,00
0,0079%
0,0110%
299
Popović Slavoljub
114.927,00
0,0079%
0,0110%
300
Mišić Bratislav
114.752,00
0,0079%
0,0110%
301
Jović Novica
114.752,00
0,0079%
0,0110%
302
Stanojević Danijela
114.744,00
0,0079%
0,0110%
303
Trajković Slavko
114.716,00
0,0079%
0,0110%
304
Stanković Đorđe
114.612,00
0,0079%
0,0110%
305
Đorđević Saša
114.552,00
0,0079%
0,0109%
306
Stevanović Časlav
114.480,00
0,0079%
0,0109%
307
Milovanović Sveta
114.480,00
0,0079%
0,0109%
308
Anđelković Dragan
114.420,00
0,0079%
0,0109%
309
Anđelković Dragan
114.120,00
0,0079%
0,0109%
310
Mladenović Slobodan
113.904,00
0,0079%
0,0109%
311
Ristić Života
113.584,00
0,0078%
0,0109%
312
Milenković Dragan
113.490,00
0,0078%
0,0108%
313
Mustafović Sait
113.402,00
0,0078%
0,0108%
314
Stojković Rada
113.272,00
0,0078%
0,0108%
103
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
315
Mihajlović Nenko
113.072,00
0,0078%
0,0108%
316
Dimić Zorica
113.040,00
0,0078%
0,0108%
317
Mitrović Ivica
112.812,00
0,0078%
0,0108%
318
Nikolić Radica
112.752,00
0,0078%
0,0108%
319
Georgijev Kata
112.512,00
0,0078%
0,0108%
320
Veličković Ljubinka
112.472,00
0,0078%
0,0107%
321
Stojanović Dragan
112.453,00
0,0078%
0,0107%
322
Stanimirović Slobodan
112.400,00
0,0078%
0,0107%
323
Stamenković Srba
112.192,00
0,0077%
0,0107%
324
Dimitrijević Slavoljub
111.600,00
0,0077%
0,0107%
325
Nikolić Zorica
110.952,73
0,0077%
0,0106%
326
Vasev Boris
110.888,00
0,0077%
0,0106%
327
Dimić Slobodan
110.880,00
0,0077%
0,0106%
328
Stanković Dušan
110.752,00
0,0076%
0,0106%
329
Stanković Dušan
110.752,00
0,0076%
0,0106%
330
Stančić Siniša
110.752,00
0,0076%
0,0106%
331
Stanković Zoran
110.740,00
0,0076%
0,0106%
332
Sman Pak OD Vranje
110.426,78
0,0076%
0,0106%
333
Stoilov Slave
110.312,00
0,0076%
0,0105%
334
Spiridonov Slobodan
110.248,00
0,0076%
0,0105%
335
Jovanović Dragoslav
110.202,00
0,0076%
0,0105%
336
Stojković Dejan
110.160,00
0,0076%
0,0105%
104
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
337
Stanisavljević Nikola
110.160,00
0,0076%
0,0105%
338
Ilić Branislav
110.160,00
0,0076%
0,0105%
339
Dimitrijević Zoran
110.160,00
0,0076%
0,0105%
340
Banković Zoran
110.160,00
0,0076%
0,0105%
341
Stanković Rade
110.053,52
0,0076%
0,0105%
342
Stanojević Tomica
109.588,00
0,0076%
0,0105%
343
Anđelković Nebojša
109.584,00
0,0076%
0,0105%
344
Vladimirov Vinka
109.440,00
0,0076%
0,0105%
345
Veličković Branislav
109.440,00
0,0076%
0,0105%
346
Stevanović Mile
109.440,00
0,0076%
0,0105%
347
Milenković Miroslav
109.440,00
0,0076%
0,0105%
348
Kostić Srđan
109.440,00
0,0076%
0,0105%
349
Đorđević Dragan
109.440,00
0,0076%
0,0105%
350
Aleksandrov Velibor
109.440,00
0,0076%
0,0105%
351
Starčević Miroslavka
109.080,00
0,0075%
0,0104%
352
Dojčinović Ljubiša
108.720,00
0,0075%
0,0104%
353
Đorđević Miroslav
107.927,09
0,0074%
0,0103%
354
Spasić Ivan
107.280,00
0,0074%
0,0103%
355
Stojanović Nikodije
106.380,00
0,0073%
0,0102%
356
Krstić Voja
105.047,00
0,0072%
0,0100%
357
Trajković Miroslav,
Surdulica
103.856,82
0,0072%
0,0099%
358
Petrović Miloš
102.587,00
0,0071%
0,0098%
105
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
359
Đorđević Miroljub
102.212,76
0,0071%
0,0098%
360
Mladenović Mija i Zoran,
Surdulica
101.000,00
0,0070%
0,0097%
361
Stojković Dragan
100.503,00
0,0069%
0,0096%
362
Stojković Rada
100.000,00
0,0069%
0,0096%
363
Kostadinović Stojadin
99.454,57
0,0069%
0,0095%
364
Arizanović Zoran
99.426,00
0,0069%
0,0095%
365
Stamenković Staniša
97.401,11
0,0067%
0,0093%
366
Ivanović Momčilo
97.290,00
0,0067%
0,0093%
367
Mladenović Jovica
94.750,00
0,0065%
0,0091%
368
Halas Nadica
93.859,00
0,0065%
0,0090%
369
Momčilović Dragica,
Surdulica
93.016,33
0,0064%
0,0089%
370
Beogradska Berza, Nbg.
89.976,77
0,0062%
0,0086%
371
Starčević Miroslavka
89.708,00
0,0062%
0,0086%
372
Veličković Dragan
87.420,58
0,0060%
0,0084%
373
Anđelković Miroljub
87.420,58
0,0060%
0,0084%
374
Radojičić Žika
86.960,00
0,0060%
0,0083%
375
Cvetković Zoran
84.821,00
0,0059%
0,0081%
376
Advoat Dragoljub Ivanov
83.708,46
0,0058%
0,0080%
377
Stanisavljević Stanojko
82.756,00
0,0057%
0,0079%
378
Anđelković Dragan
82.445,00
0,0057%
0,0079%
379
Stamenković Srba
79.988,00
0,0055%
0,0076%
380
Radulović Ivan
77.040,00
0,0053%
0,0074%
106
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
381
Vladimirov Ljuben
76.108,00
0,0053%
0,0073%
382
Đorđević Dragan
72.900,00
0,0050%
0,0070%
383
Stanisavljević Nikola
72.257,00
0,0050%
0,0069%
384
Petrović Zoran
68.961,00
0,0048%
0,0066%
385
Kostić Srđan
65.539,00
0,0045%
0,0063%
386
Marković Dušan, Surdulica
65.483,81
0,0045%
0,0063%
387
Mladenović Slobodan
64.764,00
0,0045%
0,0062%
388
Ilić Zora
64.452,00
0,0044%
0,0062%
389
Nikolić Srđan
64.345,58
0,0044%
0,0061%
390
Marinković Ratko
64.329,00
0,0044%
0,0061%
391
Milenković Miroslav
63.197,00
0,0044%
0,0060%
392
Stanković Dragan, Surdulica
61.000,00
0,0042%
0,0058%
393
Milenković Pera
60.193,08
0,0042%
0,0058%
394
Kusić Avdija
60.043,18
0,0041%
0,0057%
395
Trajković Zoran
60.000,00
0,0041%
0,0057%
396
Ilić Dragoljub
60.000,00
0,0041%
0,0057%
397
Cvetković Zoran
60.000,00
0,0041%
0,0057%
398
Anđelković Srđan
58.372,00
0,0040%
0,0056%
399
Angelov Aleksandar
57.118,00
0,0039%
0,0055%
400
Milovanović Sveta
56.459,00
0,0039%
0,0054%
401
Vasev Boris
56.363,00
0,0039%
0,0054%
402
Ecoprint doo Beograd
56.328,52
0,0039%
0,0054%
107
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
403
Sarp Obnova Vladičin Han
55.949,81
0,0039%
0,0053%
404
Stamenković Dragi
54.720,00
0,0038%
0,0052%
405
Stančić Siniša
54.539,00
0,0038%
0,0052%
406
Stanojević Mile
53.974,00
0,0037%
0,0052%
407
Alfa Banka AD
51.518,39
0,0036%
0,0049%
408
Banka Intesa
51.268,68
0,0035%
0,0049%
409
Ristić Dragan
50.939,00
0,0035%
0,0049%
410
Petrović Bora
50.212,00
0,0035%
0,0048%
411
Milutinović Divna
50.000,00
0,0035%
0,0048%
412
Aleksandrov Velibor
49.759,00
0,0034%
0,0048%
413
JKP vodovod i kanalizacija
AD
47.983,83
0,0033%
0,0046%
414
Stojanović Staniša
47.658,10
0,0033%
0,0046%
415
Momčilović Srba
47.520,00
0,0033%
0,0045%
416
Nikolić Nadica
47.369,51
0,0033%
0,0045%
417
Viner Štediše AD Nbg.
46.074,00
0,0032%
0,0044%
418
Mitić Zoran
45.308,00
0,0031%
0,0043%
419
Trajković Dragan
44.938,00
0,0031%
0,0043%
420
Mladenović Aleksandar
43.920,00
0,0030%
0,0042%
421
Veličković Branislav
43.199,00
0,0030%
0,0041%
422
Simonović Stamen
42.000,00
0,0029%
0,0040%
423
Stoičkov Stojan
41.791,00
0,0029%
0,0040%
424
Prometalius doo Beograd
40.745,46
0,0028%
0,0039%
108
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
425
Kostić Ivica
39.405,00
0,0027%
0,0038%
426
Spasić Ivan
36.889,00
0,0025%
0,0035%
427
Sistem FTO – Zaštita
Beograd
36.160,16
0,0025%
0,0035%
428
Vladimirov Vinka
35.785,00
0,0025%
0,0034%
429
Milutinović Divna
35.288,00
0,0024%
0,0034%
430
Mladenović Vojin
33.189,00
0,0023%
0,0032%
431
Petrović Srećko
32.946,00
0,0023%
0,0031%
432
STR Gile Surdulica
31.207,70
0,0022%
0,0030%
433
Nikolić Snežana
30.622,76
0,0021%
0,0029%
434
Stojković Pavle
30.542,81
0,0021%
0,0029%
435
JP vodovod Vranje
30.520,50
0,0021%
0,0029%
436
Trajković Milan
30.491,00
0,0021%
0,0029%
437
Petrović Ivica
29.735,00
0,0021%
0,0028%
438
Veljković Slađan
29.606,47
0,0020%
0,0028%
439
Ujsenović Alija
29.022,00
0,0020%
0,0028%
440
Đorđević Miroljub
28.536,00
0,0020%
0,0027%
441
Veličković Mile
28.477,00
0,0020%
0,0027%
442
Nestorović Živko, Surdulica
28.378,00
0,0020%
0,0027%
443
Spasić Nebojša
28.124,00
0,0019%
0,0027%
444
JVP Vodoprivredni centar
Niš
28.085,43
0,0019%
0,0027%
445
Stanišev Snežana
27.968,16
0,0019%
0,0027%
446
Mitić Mira
27.600,01
0,0019%
0,0026%
109
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
447
Stanimirović Slobodan
26.629,00
0,0018%
0,0025%
448
Pešić Srđan
25.000,00
0,0017%
0,0024%
449
Ignjatović Časlav
24.681,00
0,0017%
0,0024%
450
Dimitrijević Slavoljub
24.650,00
0,0017%
0,0024%
451
Bošković Rade
24.520,00
0,0017%
0,0023%
452
Stoilov Slave
24.512,00
0,0017%
0,0023%
453
Stanojević Milosav
24.457,00
0,0017%
0,0023%
454
Mihajlović Boban
24.388,00
0,0017%
0,0023%
455
Janković Miroslav
23.587,00
0,0016%
0,0023%
456
Mišić Bratislav
23.342,93
0,0016%
0,0022%
457
STR, vl. Niolić Zoran, Niš
22.965,69
0,0016%
0,0022%
458
Stevanović Časlav
22.671,00
0,0016%
0,0022%
459
Cvetković Rade
22.550,00
0,0016%
0,0022%
460
Spiridonov Slobodan
21.921,00
0,0015%
0,0021%
461
Spasić Branislav
21.744,00
0,0015%
0,0021%
462
Savić Miomir
21.571,00
0,0015%
0,0021%
463
Banković Zoran
21.283,00
0,0015%
0,0020%
464
Finesa Surdulica
20.959,43
0,0014%
0,0020%
465
Dimić Slobodan
20.550,00
0,0014%
0,0020%
466
Petković Ljubiša
20.292,00
0,0014%
0,0019%
467
Đorić Pelagija, Surdulica
19.970,00
0,0014%
0,0019%
468
Veličković Zoran
19.916,00
0,0014%
0,0019%
110
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
469
Stoičkov Stojan
19.440,00
0,0013%
0,0019%
470
Đorđević Saša
19.326,00
0,0013%
0,0018%
471
Stanojević Radosav
19.027,00
0,0013%
0,0018%
472
Ajdinović Lita
18.872,00
0,0013%
0,0018%
473
Spasić Branko
18.786,00
0,0013%
0,0018%
474
Stanisavljević Stanojko
18.523,00
0,0013%
0,0018%
475
Dimitrijević Zoran
18.134,00
0,0013%
0,0017%
476
Dimić Vlasta
17.997,00
0,0012%
0,0017%
477
Nikolić Momčilo
17.653,00
0,0012%
0,0017%
478
Ivanović Dragan
17.160,00
0,0012%
0,0016%
479
Zlatanović Boža
16.877,00
0,0012%
0,0016%
480
Miljković Branislav
16.002,00
0,0011%
0,0015%
481
Kostić Milivoje
15.493,00
0,0011%
0,0015%
482
Milenković Dragoslav
15.348,00
0,0011%
0,0015%
483
Krstić Staniša
15.280,39
0,0011%
0,0015%
484
Slovas Čačak
15.097,41
0,0010%
0,0014%
485
Antić Aca
15.039,00
0,0010%
0,0014%
486
Anđelković Nebojša
14.998,00
0,0010%
0,0014%
487
Popović Slavoljub
14.562,00
0,0010%
0,0014%
488
Vojinović Slavoljub
14.480,00
0,0010%
0,0014%
489
Stojanović Dragan
14.443,00
0,0010%
0,0014%
490
Trajković Duško
13.940,00
0,0010%
0,0013%
111
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
491
Tasić Bogoljub
13.728,00
0,0009%
0,0013%
492
Stojanović Nikodije
13.566,00
0,0009%
0,0013%
493
Anđelković Srđan
13.224,00
0,0009%
0,0013%
494
Veljković Aleksandar
13.175,00
0,0009%
0,0013%
495
Marinković Branko
12.883,00
0,0009%
0,0012%
496
Radojičić Staniša
12.843,00
0,0009%
0,0012%
497
Jović Novica
12.822,00
0,0009%
0,0012%
498
Stanković Dušan
12.755,00
0,0009%
0,0012%
499
Velinov Staniša
12.581,00
0,0009%
0,0012%
500
Stamenković Dragan
12.164,00
0,0008%
0,0012%
501
Stanojević Goran
11.930,00
0,0008%
0,0011%
502
Saćipović Tefik
11.459,00
0,0008%
0,0011%
503
Mitrović Ivica
11.334,00
0,0008%
0,0011%
504
Marković Rade
11.292,00
0,0008%
0,0011%
505
Stanković Slobodan
11.259,00
0,0008%
0,0011%
506
Ilić Slavko
10.817,00
0,0007%
0,0010%
507
Krstić Stanijanka
10.472,00
0,0007%
0,0010%
508
Kostadinović doo Surdulica
10.443,00
0,0007%
0,0010%
509
Stamenković Srba
10.148,00
0,0007%
0,0010%
510
Pešić Srđan
10.045,62
0,0007%
0,0010%
511
Ristić Života
9.987,00
0,0007%
0,0010%
512
Mihajlović Zoran
9.752,00
0,0007%
0,0009%
112
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
513
Redžepović Tahir
9.743,11
0,0007%
0,0009%
514
Jevtić Gligor
9.547,00
0,0007%
0,0009%
515
Anđelković Dragan
9.508,00
0,0007%
0,0009%
516
Đorđević Boban
8.978,00
0,0006%
0,0009%
517
Nikolić Sunčica
8.865,38
0,0006%
0,0008%
518
Stojković Dejan
8.498,00
0,0006%
0,0008%
519
Stojanović Igor
8.413,00
0,0006%
0,0008%
520
Branković Danijela
8.301,85
0,0006%
0,0008%
521
Cvetković Goran
8.246,00
0,0006%
0,0008%
522
Stanojević Zarije
8.189,00
0,0006%
0,0008%
523
Jovanović Dragan
7.931,00
0,0005%
0,0008%
524
Apostolović Miomir
7.824,00
0,0005%
0,0007%
525
Janković Ljubiša
7.531,92
0,0005%
0,0007%
526
Trajković Slavko
7.483,00
0,0005%
0,0007%
527
Ilić Milka
7.419,00
0,0005%
0,0007%
528
Jovanović Dragoslav
7.378,00
0,0005%
0,0007%
529
Ćećez Ivan
7.079,00
0,0005%
0,0007%
530
Gradimirović Časlav
6.950,00
0,0005%
0,0007%
531
Marinković Dragan
6.675,00
0,0005%
0,0006%
532
Marković Slavica
6.569,00
0,0005%
0,0006%
533
Stanković Đorđe
6.448,00
0,0004%
0,0006%
534
Mitić Vesna
6.359,00
0,0004%
0,0006%
113
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
535
Stanković Nadica
6.286,00
0,0004%
0,0006%
536
Radojičić Žika
6.240,00
0,0004%
0,0006%
537
Veljković Mirjana
6.229,00
0,0004%
0,0006%
538
Stanković Zoran
6.130,00
0,0004%
0,0006%
539
Jovanović Miroslav
5.982,00
0,0004%
0,0006%
540
Mihajlović Nenko
5.963,00
0,0004%
0,0006%
541
Trajković Vera
5.801,00
0,0004%
0,0006%
542
Stevanović Stojanča
5.796,00
0,0004%
0,0006%
543
Kovačević Stojan
5.760,00
0,0004%
0,0006%
544
Dinčić Ljubinka
5.639,00
0,0004%
0,0005%
545
Nikolić Radica
5.535,00
0,0004%
0,0005%
546
Anđelković Tomica
5.447,00
0,0004%
0,0005%
547
Stojković Miroslav
5.442,00
0,0004%
0,0005%
548
Mustafović Sait
5.400,00
0,0004%
0,0005%
549
Ivanović Milijana
5.340,00
0,0004%
0,0005%
550
Stanojković Jovica
5.304,00
0,0004%
0,0005%
551
Tasić Dragica
5.186,00
0,0004%
0,0005%
552
Petrović Jovica
5.044,00
0,0003%
0,0005%
553
Jocić Stanica
4.958,00
0,0003%
0,0005%
554
Vujičić Zorica
4.844,00
0,0003%
0,0005%
555
Belić Ružica
4.809,00
0,0003%
0,0005%
556
Milenković Dragan
4.776,00
0,0003%
0,0005%
114
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
557
Stanojković Elena
4.729,00
0,0003%
0,0005%
558
Petković Jovan
4.721,00
0,0003%
0,0005%
559
Stojanović Staniša
4.615,00
0,0003%
0,0004%
560
Dojčinović Ljubiša
4.527,00
0,0003%
0,0004%
561
Zrinjski Stjepan
4.481,00
0,0003%
0,0004%
562
Stanojević Danijela
4.305,00
0,0003%
0,0004%
563
Kostić Svetlana
4.277,00
0,0003%
0,0004%
564
Trajković Bojana
4.234,00
0,0003%
0,0004%
565
Mladenović Aleksandar
4.080,00
0,0003%
0,0004%
566
Jovanović Boban
4.071,00
0,0003%
0,0004%
567
Spasić Dragomir
3.926,00
0,0003%
0,0004%
568
Grujić Slađana
3.631,00
0,0003%
0,0003%
569
Andrejević Slavko
3.574,00
0,0002%
0,0003%
570
Veličković Goran
3.555,00
0,0002%
0,0003%
571
Trajković Mile
3.457,00
0,0002%
0,0003%
572
Tairović Dalibor
3.438,00
0,0002%
0,0003%
573
Velinović Slađana
3.429,00
0,0002%
0,0003%
574
Milošević Dušan
3.394,00
0,0002%
0,0003%
575
Zlatanović Časlav
3.205,00
0,0002%
0,0003%
576
Mitrović Ljubinka
3.177,00
0,0002%
0,0003%
577
Halimović Jumer
3.086,00
0,0002%
0,0003%
578
Zlatković Zoran
3.066,00
0,0002%
0,0003%
115
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
579
Stanimirović Vesna
2.974,00
0,0002%
0,0003%
580
Anđelković Zoran
2.790,00
0,0002%
0,0003%
581
Veljković Radmilo
2.517,00
0,0002%
0,0002%
582
Dimić Zorica
2.246,00
0,0002%
0,0002%
583
Filipović Saša
2.238,00
0,0002%
0,0002%
584
Dimitrijević Snežana
2.238,00
0,0002%
0,0002%
585
Miljković Dragan
1.987,00
0,0001%
0,0002%
586
Božilović Srđan
1.669,00
0,0001%
0,0002%
587
Veličković Ljubinka
1.608,00
0,0001%
0,0002%
588
Vasev Svetlana
1.417,00
0,0001%
0,0001%
589
Sotirova Danijela
1.417,00
0,0001%
0,0001%
590
Petrović Gordana
1.417,00
0,0001%
0,0001%
591
Momčilović Srba
1.040,00
0,0001%
0,0001%
592
Marković Igor
832,00
0,0001%
0,0001%
593
Stojanović Slađana
789,00
0,0001%
0,0001%
594
Zdravković Lela
655,00
0,0000%
0,0001%
595
Radulović Ivan
616,00
0,0000%
0,0001%
596
Ivanović Momčilo
400,00
0,0000%
0,0000%
597
Stanković Dragoljub
391,00
0,0000%
0,0000%
Ukupno
1.046.515.538,04
72,2253%
100,0000%
116
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Poverioci Druge klase će namiriti svoja potraživanja delimično i to konverzijom u
kapital, srazmerno njihovim potraživanjima prema stečajnom dužniku i na taj
način će postati njegovi 100% vlasnici.
Poverioci ove klase mogu u narednom periodu svoje vlasničke udele u novom
Društvu prodati na tržištu.
Struktura vlasništva će se korigovati za učešće pojedinih poverilaca čija
potraživanja budu osporena i poništena pravosnažnom sudskom presudom.
B.3. TREĆA KLASA
U Treću klasu poverilaca svrstan je deo obaveze prema zavisnom preduzeću Atlas
Elektroniks u visini od 104.915.000,00 dinara, odnosno do iznosa nominalnog
kapitala koji je Mačkatica ad uplatla u navedeno preduzeće.
Redni
broj
1
Naziv i adresa poverioca
Atlas Electroniks
Ukupno
Iznos
Učešće u
ukpnim
obavezama
Učešće u
klasi
104.915.000,00
7.24%
100,00%
104.915.000,00
7.24%
100%
Poverilac Treće klase namiriće ovo potraživanje kompenzacijom, odnosno
umanjenjem nominalnog kapitala koje Mačkatica ad ima u tom zavinsom
preduzeću.
C.
Osporena potraživanja
U do sada sprovedenom stečanjnom postupku pored priznatih potraživanja
ravrstanih u klase u tački B, postoje u zakonom predviđenom roku prijavljeno još
18 potraživanja koja su osporena, u ukupnom iznosu od 39.766.535,15 dinara.
Navedena potraživanja ukoliko budu priznata u sudskim postupcima ne mogu
bitnije uticati na izglasavanje Plana reorganizacije.
117
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Pregled potraživanja poverilaca u sporu:
Бр.
Пријаве
Назив и адреса повериоца
19
ИНСТИТУТ 1.МАЈ НИШ
65
Стаменковић Станиша
76
У спору
Укупно
Главни дуг
Камата
Трошкови
Камата на
трошкове
256.212,72
146.084,00
110.128,72
0,00
0,00
53.202,95
0,00
0,00
34.103,00
19.099,95
АДВОКАТ НИСИЋ ЖИВОРД
729.953,00
729.953,00
0,00
0,00
0,00
87
Станишев Снежана
189.114,00
189.114,00
0,00
0,00
0,00
88
Ђорђевић Весна
356.587,00
356.587,00
0,00
0,00
0,00
221
САПР ОБНОВА ВЛАДИЧИН ХАН
9.988.271,11
9.918.796,80
0,00
64.700,00
4.774,31
236
РТБ Бор Група - РТБ Бор доо Бор
19.929.637,22
19.929.637,22
0,00
0,00
0,00
238
АДВОКАТ ЗОРАН СТЕВАНОВИЋ
750.000,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
259
31.605,00
0,00
0,00
31.605,00
0,00
266
Тигар обезбеђење, Пролетерска бр.8
Лесковац
БУЛФЛЕХ ЛТД СОФИЈА
3.212.074,60
3.212.074,60
0,00
0,00
0,00
282
Стојановић Драган
47.904,00
0,00
0,00
47.904,00
0,00
296
Станковић Љубинка
427.549,20
427.549,20
0,00
0,00
0,00
298
Ђорђевић Аца
370.000,00
370.000,00
0,00
0,00
0,00
306
Петровић Предраг
876.641,95
505,00
870.136,95
6.000,00
0,00
360
Маринковић Ратко
523.260,00
523.260,00
0,00
0,00
0,00
422
Поповић Милан
260.824,67
260.824,67
0,00
0,00
0,00
481
СМП ШАПИЋ ЗОРАН,
САРАЈЕВСКА бр 9
Марковић Душан, с. Загужане
Сурдулица
УКУПНО
1.686.901,00
740.060,00
946.841,00
0,00
0,00
76.796,73
0,00
0,00
71.600,00
5.196,73
39.766.535,15
37.554.445,49
1.927.106,67
255.912,00
29.070,99
488
D.
Naknadno utvrđena potraživanja
Eventualna potraživanja poverilaca koja budu naknadno utvrđena, a nisu
obuhvaćena odredbama Plana reorganizacije, biće tretirana kao potraživanja u
okviru klase kojoj po utvrđenoj klasifikaciji pripadaju i namirena na isti način i pod
istim uslovima kao potraživanja drugih poverilaca odnosne klase, imajući u vidu
da će Društvo u petogodišnjem periodu realizovati veći priliv finansijskih
sredstava od iznosa potrebnog za isplatu poverilaca.
118
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
IV. LIKVIDACIJA DELA IMOVINE
Kako bi se obnovila proizvodna aktivnost u okviru Društva i ostvarili efekti
planirani u poglavlju X, Društvo namerava da proda sve viškove rashodovane i
nepotrebne imovine a sredstva ostvarena od prodaje uposli u svrhu obrtnog
kapitala ili nabavnke nove opreme.
Prodaja dela imovine po Planu reorganizacije predviđeno je u četvrtoj i petoj
godini i zavisiće od pogonske spremnosti rashodovane opreme.
A. Način prodaje imovine
Odluku o prodaji imovine donosiće Upravni odbor uz saglasnost stečajnog
upravnika, pri čemu će se prodaja imovine u svemu odvijati na transparentan način
i to tako što će nakon usvajanja Plana reorganizacije konstituisanje novih organa
upravljanja u roku od 8 dana biti formirana komisija koja će voditi postupak
prodaje nepotrebne imovine, u daljem tekstu Komisija.
Imovina će se u dva navrata prodavati javnim putem, sa oglašavanje u jednim
dnevnim novinama sa respektabilnim tiražom i prikupljanjem ponuda u zatvorenim
kovertama.
Ukoliko u dva navrata ne dođe do prodaje navedene imovine, Komisija ima pravo
da proda navedenu imovinu putem direktne pogodbe, za koji je potrebno da glasaju
većina članova Komisije.
Celokupna nepokretna i pokretna imovina je založena kod 9 poverilaca kojima je
planom predviđena otplata obaveza od oko 100 miliona u prve dve godine.
Otplatama navedenih obaveza oslobodiće se zalogama nepotrebna i rashodovana
oprema i ona bi bila isključivo prodavana.
Očekivani iznos sredstava prikupljenih od prodaje je dinarska protivvrednost na
niovu od oko 150.000,00 EUR-a.
Navedena sredstva biće iskorišćena za sledeće namene:
- za nabavku repromaterijala,
119
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
- za nabavku usluga za remont opreme,
- za nabavku nedostajuće opreme i sl.
Iako zakupac održava glavnu opremu u funkcionalnom stanju, radi povećanja
njene efikasnosti neophodno je obezbediti remont i rezervne delove za sledeću
opremu:
Redni
broj
1
2
3
4
5
6
Naziv osnovnog sredstava
Remont Dise
Rezervni alati za kugle
Remont i ozid peći
Kamion sa kašikom
Dva putnička vozila
Ostali sitni delovii remont
Ukupno:
Procenjena
vrednost
4.200.000
2.500.000
2.200.000
4.100.000
1.900.000
1.000.000
15.900.000
Izvor sredstava za realizaciju navedenih investicija biće iz sredstava dobijenih od
prodaje osnovnih sredstava kao i iz kratkoročnih zajmova.
Pregled osnovnih sredstava za prodaju i očekivani iznos prodajne cene dat je u
tabeli koja sledi :
Redni
Naziv osnovnog sredstava
broj
1
Neupotrebljiv kamion FAP
Procenjena
vrednost
1.200.000
2
Dva putnička vozila
1.100.000
3
60 tona otpadnog gvožđa
2.040.000
4
Naplata potraživanja
8.000.000
Ukupno:
12.840.000
120
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
V.
ROKOVI PLANA REORGANIZACIJE
A.
Početak primene plana
Datum početka primene Plana reorganizacije određuje se 8 (osam) dana od dana
donošenja pravosnažnog Rešenja kojim se potvrđuje usvajanje Plana
reorganizacije, nakon čega se sva potraživanja i prava poverilaca i drugih lica kao i
sve obaveze Društva uređuju prema uslovima iz Plana reorganizacije.
Usvojeni Plan reorganizacije je izvršna isprava i smatra se novim ugovorom za
izmirenje potraživanja koja su u njemu navedena.
B.
Rok za sprovođenje Plana reorganizacije
Očekivani rok za potpunu realizaciju Plana reorganizacije je pet godina od osmog
dana od dana pravosnažnoti Rešenja kojim je potvrđen usvojeni Plan
reorganizacije.
C.
Pojedinačni rokovi za izvršenje Plana reorganizacije
Pojedinačni rokovi za izvršenje Plana reorganizacije, počev od dana primene Plana
reorganizacije dati su u nastavku:
1. Rokovi za prijem radnika preuzimanjem iz Ekobalkan-a doo i sa biroa su:
1.1
1.2
1.3
1.4
rok od 15 dana za prijem 30 radnika za rad na remontu;
rok od 30 dana za prijem 30 radnika za pokretanje livnice;
rok od 45 dana za prijem 30 radnika za pokretanje pogona sačme;
rok od 60 dana za prijem 30 radnika za pokretanje pogona brusnih ploča.
2. Rok za remont opreme je 30 dana.
3. Rok za nabavku repromaterijala je 20 dana.
4. Rokovi za pokretanje proizvodnje su:
4.1 rok od 30 dana za pokretanje Automatske livnice;
4.2 rok od 30 dana za pokretanje Kaluparnice;
121
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
4.3 rok od 30 dana za pokretanje Livnice;
4.4 rok od 45 dana za pokretanje pogona sačme;
4.5 rok od 60 dana za pokretanje pogona brusnih ploča.
5. Rok od 15 dana za pokretanje postupka promene pravne forme.
6. Rok od 8 dana za donošenje odluke o imenovanju organa na skupštini
akcionara.
7. Rok od 180 dana za upis statusnih promena.
VI. NAZNAČENJE PRAVA
Usvajanjem Plana reorganizacije sva prava i obaveze poverilaca iz plana definišu
se isključivo u skladu sa odredbama usvojenog Plana, uključujući i situaciju u
kojoj Plan nije u potpunosti izvršen, odnosno u kojoj se izvršenje Plana obustavlja.
VII.
ODGOVORNA I ANGAŽOVANA LICA
Privremeni rukovodilac proizvodnje biće Miroslava Starčević dipl. metalurg, sa
velikim iskustvom u livarstvu i Dragan Đorđević, inženjer.
Niko od predloženih članova organa nije u prethodnom periodu bio član ili
rukovodilac bivših rukovodećih struktura.
Analizirajući tržište radne snage, i prestanak rada velikih livnica kao što su: Lola,
FOB, Vršac, Topola i drugi, postoje značajni stručni kapaciteti.
Društvo će neposredno posle usvajanje Plana reorganizacije raspisati javni konkurs
za popunu najznačajnijih radnih mesta: rukovodilaca proizvodnje, rukovodilaca
pojednih pogona, kao i rukovodilaca komercijale, finansija i pravnog sektora.
Predloženi članovi Upravnog odbora Društva su:
1. Ljubomir Đorđević
2. Dragiša Milovanović
3. Radivoje Zekić
122
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Naknada članovima Upravnog odbora Društva za vreme sprovođenja Plana
reorganizacije je:
- za predsednika Upravnog odbora 600 EUR mesečno u dinarskoj protivvrednosti
na dan isplate
- za članove 300 EUR mesečno u dinarskoj protivvrednosti na dan isplate
Predsednik Upravnog odbora društva je istovremeno i odgovorno lice društva.
Članovi stručnog tima koji će pratiti sprovođenje Plana reorganizaije su:
1. Dragan Đorđević
2. Miroslavka Starčević
Naknada članovima stručnog tima za vreme sprovođenja Plana reorganizacije je
300 EUR mesečno u dinarskoj protivvrednosti na dan isplate.
Nezavisno stručno lice koje će pratiti sprovođenje Plana u interesu svih poverioca
je Miroslav Milić, sadašnji stečajni upravnik, LK br. 351202, SUP Leskovac,
licenca stečajnog upravnika 155-0213. Za navedene usluge će imati nadoknadu od
500 EUR mesečno u dinarskoj protivvrednosti na dan isplate.
123
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
VIII. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA PRETHODNE TRI GODINE
VIII.1 BILANSI STANJA ZA PRETHODNE TRI GODINE
u 000 RSD
Redni
broj
2009 godina
2008 godina
2007 godina
497.450
529.549
688.863
1.1 Nekretnine, postrojenja i oprema
362.225
395.775
555.164
1.2 Učešća u kapitalu i dr. finansijski plasmani
134.375
132.991
133.096
387.399
444.784
543.392
2.1 Zalihe
95.824
143.961
204.145
2.2 Potraživanja
279.846
299783
338.206
2.5 Gotovinski ekvivalenti i gotovina
59
37
28
2.5 Porez na dodatnu vrednost i AVR
11.670
1.003
1.013
310.142
106.234
1.194.991
1.080.567
1.232.255
1.193
1.193
1.193
/
/
83.366
220.264
220.264
220.264
241.910
242.451
242.534
462.174
462.715
379.432
1.178.348
1.061.983
1.122.804
1.167.920
1.034.173
1.112.957
1
2
Opis
Stalna imovina
Obrtna imovina
2.3 Potraž. za više plaćen porez
2.4 Kratkoročni finansijski plasmani
3
Odložena poreska sredstva
4
Gubitak iznad visine kapitala
5
Ukupna aktiva
Vanbilansna aktiva
6
Kapital
6.1 Osnovni kapital
Rezerve
6.2 Revalorizacione rezerve
Nerealizovani dobici po osnovu HOV
Nerealizovani gubici po osnovu HOV
6.3 Neraspoređeni dobitak
6.4 Gubitak
7
Dugoročne obaveze
7.1 Dugoročni kredit
7.2 Ostale dugoročne obaveze
8
Kratkoročne obaveze
124
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
8.1 Kratkoročne finansijske obaveze
129.244
101.226
93.552
8.2 Obaveze iz poslovanja
825.022
722.581
894.674
8.3 Ostale kratkoročne obaveze
186.332
188.790
115.983
8.4 Obaveze po osnovu poreza
27.322
21.576
16.748
16.643
18.584
26.085
1.194.991
1.080.567
1.232.255
1.193
1.193
1.193
8.5 Obaveze po osnovu poreza na dobitak
9
Odložene poreske obaveze
10
Ukupna pasiva
Vanbilansna pasiva
VIII.2 BILANSI USPEHA ZA PRETHODNE TRI GODINE
u 000 RSD
Redni
broj
1
Opis
Poslovni prihodi
1.1 Prihodi od prodaje
2009 godina
2008 godina
2007 godina
119.766
325.887
658.317
149.862
326.748
605.816
1.2 Prih od aktiviranja učinaka
1.3 Povećanje vrednosti zaliha
1.4 Smanjenje vrednosti zaliha
5.274
30.096
6.133
1.5 Ostali poslovni prihodi
2
Poslovni rashodi
47.504
5
240.040
431.819
861.475
57
243
27.254
2.2 Troškovi materijala
108.946
220.404
494.345
2.3 Zarade
75.109
99.054
111.049
2.3 Amortizacija
30.845
48.429
52.897
2.4 Ostali poslovni rashodi
25.083
63.689
175.930
-120.274
-105.932
-303.158
2.1 Nabavna vrednost prodate robe
3
Poslovni dobitak gubitak
4
Finansijski prihodi
4.335
18.432
29.926
5
Finansijski rashodi
37.247
61.963
38.454
6
Ostali prihodi
16.449
6.746
32.790
7
Ostali rashodi
13.569
6.354
90.502
125
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
8
Dobitak iz redovnog poslovanja
9
Gubitak iz redovnog poslovanja
10
Dobitak pre oporezivanja
11
Gubitak pre oporezivanja
12
Poreski rashod perioda
13
Odloženi poreski rashodi
14
Odloženi poreski prihodi
15
Neto dobitak
16
Neto gubitak
-150.306
149.071
369.398
150.306
149.071
369.398
1.942
7.500
1.278
148.364
141.571
368.120
126
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
IX. MIŠLJENJE REVIZORA ZA 2006, 2007, 2008 i 2009 GODINU
Izvršena je revizija finansijskih izveštaja za 2006, 2007 i 2008 godinu.
Reviziju za 2006 i 207 godinu je obavilo ovlašćeno preduzeće za reviziju MGI
Revizija i Računovodstvo, Mekenzijeva11, Beograd., a reviziju za 2008 godinu je
obavilo ovlašćeno preduzeće za reviziju Auditor, Strahinića Bana 26, Beograd.
Izveštaji revizora dati su u PRILOGU 4.
IX.1 MIŠLJENJE REVIZORA ZA 2006 GODINU:
„Po našem mišljenju, zbog materijalne značajnosti efekata koje
Konsolidovane finansijske izveštaje imaju pitanja navedena u prethodnim tačkama 3
do 11, konsolidovani finansijski izveštaji ne prikazuju istinito i objektivno položaj
grupe Mačkatica ad Surdulica, na dan 31.12.2006, kao ni rezultat poslovanja toove
gotovine, i promene na kapital za period od 01. januara do 31.12.2006 godine i nisu
u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.“
IX.2 MIŠLJENJE REVIZORA ZA 2007 GODINU:
„Po našem mišljenju, osim za efekte koje na finansijske izveštaje imaju pitanja
razmotrena u prethodnim pasusima, finansijski izveštaji istinitoi objektivno po svim
materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje Mačkatice ad
Surdulica na dan 31. decembra 2007 godine, rezultat poslovanja, tokove gotovine i
promene na kapitalu za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa
računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.“
IX.3 MIŠLJENJE REVIZORA ZA 2008 GODINU:
„Po našem mišljenju, zbog efekata koje pitanja iznetih u okviru pasusa
„osnove za izražavanje mišljenja“, finansijski izveštaji ne prikazuju istinito i
objektivno položaj Društva na dan 31.12.2008 godine, kao ni rezultate njegovog
poslovanja, promene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj
dan u skladu sa propisima Republike Srbije“
IX.3 MIŠLJENJE REVIZORA ZA 2009 GODINU:
Revizija nije urađena zbog uvođenja predstečajnog postupka.
127
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
X.
FINANSIJSKE PROJEKCIJE
Finansijske projekcije - projektovani bilans uspeha, projektovani bilans stanja i
projektovani gotovinski tokovi (prilivi i odlivi) za narednih pet godina, rađene su
na veoma konzervativnim pretpostavkama 50% prosečne uposlenosti proizvodnih
kapaciteta.
Veoma konzervativan pristup projekcijama proizašao je iz sledećih činjenica:
1.
Društvo se mora postepeno vraćati na tržište i ponovo zadobijati poverenje
poslovnih partnera;
2.
Društvo nema finansijske kapacitete da nastupi agresivnije već mora to raditi
postepeno;
3.
U okviru podrške izvozu, Vlada Repulike Srbije nije predvidela stimulacije
za izvoz, a na inotržište Društvo ulazi u konkurenciju sa kompanijama iz
drugih država, koje izvoz stimulišu i do 30 posto i finansiraju bez kamate;
4.
Region Surdulice ima nedostatak stručne i kvalifikovane radne snage, a
prijem nove radne snage zahteva vreme i ulaganje u obuku;
5.
Nove ugovovorene poslove Društvo mora bez greške izvršavati u pogledu
rokova i kvaliteta;
6.
Očekuje se dalji rast cene električne energije koja u troškovima učestvuje
oko 25%;
7.
Otvaranjem našeg tržišta prema inostranstvu dolazi do jačanja konkurencije,
i samim tim do smanjenja cena.
Najveća konkurencija našoj proizvodnji kugli u inostranstvu su: belgijska
kompanija MAGOTO, nemačka kompanija KRISTIJAN FAJFUR, indisjka
kompanija VEGA.
I pored ovako žestoke konkurencije Društvo će zbog ostvarenih referenci u
zadnjih 6 meseci preko zakupca Ekobalkana ugovoriti posao izvoza za
Rusiju od oko 3,5 miliona evra.
Na domaćem tržištu najveća konkurencija su: livnica GUČA, livnica LJIG,
livnica TOPOLA (trenutno zavorena) i livnica NIŠ.
128
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
A. Fizički obim proizvodnje
Na ovako pretpostavljenom obimu proizvodnje od oko 50%, fizički je moguće
izliti oko 5.000 tona, od čega 4.000 tona kao finalni proizvod za tržište, a 1.000
tona kao materijal za dalju proizvodnju:
I.
godina
Vrsta proizvoda
II.
godina
III.
godina
IV.
godina
V.
godina
a) odlivci (u tonama)
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
b) sačma (u tonama)
800
800
800
800
800
c) brusne ploče (u hiljadama)
600
600
600
600
600
B. Vrednosni obim proizvodnje
Vrednosno planirana proizvodnja, računata je po tekućim tržišnim cenama, sa
uvećanjem od 5% na godišnjem nivou:
Vrednost pojedinih proizvoda iz programa Mačkatice ad je sledeći:
- 14.000 dinara po toni odlivka
- 10.000 dinara po toni sačme
- 100 dinara po komadu brusne ploče
Vrsta proizvoda
a) odlivci
(14.000din/toni)
b) sačma
(10.000din/toni)
c) brusne ploče
(100din/kom)
Ukupno godišnje:
u 000 dinara
IV.
V.
Godina
godina
I.
godina
II.
godina
III.
godina
560.000
588.000
617.400
648.700
681.135
80.000
84.000
88.200
92.610
97.240
60.000
63.000
66.150
69.457
72.930
700.000
735.000
771.750
810.767
851.305
129
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
C. Planirani troškovi proizvodnje
Na ovom obimu predviđene godišnje proizvodnje, potrebne su sledeće najvažnije
godišnje nabavke:
-
4.300 tona starog gvožđa, po ceni od oko 320 EUR/toni
480 tona legura, po ceni od oko 2.100 EUR/toni
13 – 14 miliona KW energije, po ceni od oko 9 dinara/KW
28.000 uslovnih radnih dana, upošljavanjem oko 110 radnika sa prosečnom
neto platom od oko 300 EUR mesečno, u dinarskoj protivvrednosti.
Na osnovu navedenih planiranih fizičkih nabavki, u narednoj tabeli dati su iznosi
svih planiranih troškova po godinama, počevši od dana početka primene Plana
reorganizacije.
u 000 dinara
Godina
I.
II.
III.
IV.
V.
godina
godina
godina
godina
godina
Vrsta troška
1. Gvožđe
139.600
146.600
153.900
161.600
169.700
2. Legure
102.800
107.900
113.300
119.000
124.900
80.100
84.150
88.300
97.000
97.400
120.000
126.000
132.000
138.900
145.800
5. Radna snaga
61.700
61.700
64.800
68.000
71.400
6. Ostali proizvodni troškovi
21.000
21.000
21.500
22.200
22.700
7. Nematerijalni troškovi
85.200
87.000
91.600
96.100
100.900
3. Ostali repromaterijal
4. Energija
Ukupno:
610.400
637.435
668.600
706.225
736.400
130
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
D. Projekcije: Bilansa stanja, Bilansa uspeha, novčanih tokova
i bruto i neto zarada
Polazeći od konzervativnog pristupa u projekciji Bilansa uspeha, na strani rashoda
su poslovni rashodi uvećani za oko 3% godišnje zbog mogućih kvarova na opremi,
veće potrošnje energije ili neplaniranog osciliranja cena repromaterijala.
Projektovani poslovni prihodi u narednih pet godina umanjen su u proseku za 6%
godišnje, zbog eventualnih škartova, reklamacija ili teškoća u poslovanju.
131
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
D.1
PROJEKCIJA BILANSA STANJA ZA PERIOD SPROVOĐENJA PLANA REORGANIZACIJE
u 000 RSD
Red.
broj
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
4
4.1
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
OPIS
Stalna imovina
Nekretnine, postrojenja i oprema
Učešće u kapitalu
Obrtna imovina
Zalihe
Potraživanja
Potraživanja za više plaćen porez
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Porez na dodatnu vrednost i AVR
Odložena poreska sredstva
Ukupna aktiva
Vanbilansna aktiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Nerealizovani dobici po osnovu HOV
Nerealizovani gubici po osnovu HOV
Neraspoređeni dobitak
Gubitak
Dugoročne obaveze
Dugoročni kredit
Ostale dugoročne obaveze
Početni
Bilans
385.936
385.936
I.
godina
385.936
385.935
II.
godina
385.936
385.936
III.
godina
376.292
376.292
IV.
godina
370.108
370.108
V.
godina
365.944
365.944
32.860
67.702
52.945
14.257
51.583
39.883
11.700
49.543
33.743
15.800
48.266
30.166
18.100
46.993
26.193
20.800
500
1.000
1.000
1.000
1.000
418.796
453.638
437.519
425.835
418.374
412.937
88.409
88.409
144.749
88.409
203.989
88.409
267.460
88.409
335.193
88.409
405.164
88.409
56.340
115.580
179.057
246.784
316.755
32.860
302.629
226.920
151.313
75.656
/
132
___
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Red.
broj
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
9
10
OPIS
Kratkoročne obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze
Obaveze po osnovu poreza
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
Odložene poreske obaveze
Ukupna pasiva
Vanbilansna pasiva
Početni
Bilans
330.388
330.388
385.936
I.
godina
II.
godina
III.
godina
IV.
godina
V.
godina
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
6.260
6.560
7.053
7.525
7.773
453.638
437.519
425.835
418.374
412.937
Napomena: Projekcije su rađene po godinama, počevši od dana primene Plana reorganizacije
133
___
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
D.2
PROJEKCIJA BILANSA USPEHA ZA PERIOD SPROVOĐENJA PLANA REORGANIZACIJE
u 000 RSD
Redni
broj
I
NAZ IV
II.
godina
III.
godina
IV.
godina
V.
godina
673.000
700.200
735.930
778.052
810.545
670.000
697.000
731.630
772.840
803.845
3.000
3.200
4.300
5.210
6.700
POSLOVNI RASHODI (3+4+5+6)
610.400
637.635
668.600
706.225
736.400
3 Troškovi matrijala
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali
4
lični rashodi
442.500
464.650
487.500
516.500
537.800
61.700
64.785
68.000
71.425
75.000
5 Troškovi amortizacije i rezervisanja
21.000
21.000
21.500
22.200
22.700
6 Nematerijalni troškovi
85.200
87.200
91.600
96.100
100.900
62.600
62.565
67.330
71.825
74.145
6.260
6.257
6.733
7.183
7.415
56.340
56.309
60.597
64.643
66.731
POSLOVNI PRIHODI (1 + 2)
1 Prihodi od prodaje (1.1 + 1.2)
2 Ostali poslovni prihodi
II
III
FINANSIJSKI PRIHODI
IV
FINANSIJSKI RASHODI
V
OSTALI PRIHODI
VI
VII
OSTALI RASHODI
DOBIT/GUBITAK IZ REDOVNOG
POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (I+III+V-II-IV-VI)
VIII
POREZ NA DOBIT
IX
I.
godina
NETO DOBIT/GUBITAK (VII-VIII)
Napomena: Projekcije su rađene po godinama, počevši od dana primene Plana reorganizacije
134
___
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
D.3.1
PROJEKCIJA PRILIVA U PERIODU SPROVOĐENJA REORGANIZACIJE
u 000 RSD
Red.br.
PRILIVI
1.
PRILIV OD PRODAJE
2.
PRILIV OD USLUGA
3.
FINANSIJSKI PRILIV
4.
PRODAJA UDELA I AKCIJA
5.
6.
Godina
I
II
III
IV
V
582.000
697.000
731.630
772.840
803.845
3.000
3.200
4.300
5.210
6.700
PRODAJA NEKRETNINA
7.000
8.000
NAPLATA POTRAŽIVANJA I
UNOVČENJE ZALIHA
9.000
5.000
12.000
601.000
713.200
747.930
778.050
810.500
UKUPNO PRILIVI:
Napomena: Projekcije su rađene po godinama, počevši od dana primene Plana reorganizacije
135
___
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
D.3.2 PROJEKCIJA ODLIVA U PERIODU SPROVOĐENJA REORGANIZACIJE
u 000 RSD
Red.br.
ODLIVI
1.
NABAVNA VREDNOST
2.
ZARADE
Godina
I
II
III
IV
V
402.500
464.650
487.500
516.500
537.800
61.700
61.700
68.024
71.425
74.996
21.000
21.000
21.550
22.127
22.733
85.200
87.200
91.600
96.100
100.900
27.000
75.632
74.382
74.382
74.382
597.400
710.182
741.032
778.432
809.432
Razlika priliva i odliva po godinama
+3.600
+3.018
+6.898
-382
+1.113
Kumulativna razlika priliva i odliva
+3.600
+6.618
+13.516
+13.134
+14.247
3.
4.
OSTALI PROIZVODNI
TROŠKOVI
ODLIVI ZA NEMAT.
TROŠKOVE
5.
FINANSIJSKI (KAMATE)
6.
OTPLATE OBAVEZA
UKUPNO ODLIVI:
Napomena: Projekcije su rađene po godinama, počevši od dana primene Plana reorganizacije
136
___
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
D.4
PROJEKCIJA PLANIRANIH BRUTO I NETO ZARADA
u 000 dinara
Red.br.
PRILIVI
Godina
I
II
III
IV
V
1.
UKUPAN IZNOS ZARADA
61.700
64.785
68.024
71.425
74.996
2.
PROSEČNA MESEČNA
ZARADA PO RADNIKU - bruto
42.847
44.461
47.238
49.600
52.080
3.
PROSEČNA MESEČNA
ZARADA PO RADNIKU - neto
26.448
27.445
29.159
30.317
32.148
Napomena: Projekcije su rađene po godinama, počevši od dana primene Plana reorganizacije
137
___
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
XI. PROCENA VREDNOSTI IMOVINE U SLUČAJU BANKROTSTVA
A.
Analiza kreditnog potencijala bankarskog sektora u Srbiji
Sagledavanje opravdanosti podnetog Plana reorganizacije sa aspekta poverilaca
zahteva uzimanje u obzir verovatnoće unovčenja stečajne imovine u opciji
bankrota.
Drugim rečima, poželjno je razmotriti kako verovatnoću tako i vremenski period
potreban da se proda imovina stečajnog dužnika u zakonskom roku. Imajući u vidu
samu vrednost imovine Preduzeća, velika je verovatnoća da bi se ta kupovina od
strane potencijalnih kupaca obavila na osnovu bankarskih kredita.
Proizilazi zaključak da je potrebno analizirati spremnost i kreditnu mogućnost
banaka da daju kredite za takve plasmane.
Ovakvim pristupom analizi mogućnosti brzog unovčenja stečajne mase, kao i njene
visine, može se aproksimirati vremenski rok za obavljanje tog posla. Ukoliko se
pokaže da bi se vremenski rok za dostizanje prodajne cene koja je realna i ne
izaziva dodatno oštećenje poverilaca takav da se poklapa sa rokom ostvarenja
predloženog Plana reorganizacije, onda svakako treba eksplicitno insistirati na
primeni plana reorganizacije.
Samim tim što stečajni poverioci imaju bolji monitoring poslovanja Preduzeća
nego pre pokretanja stečaja, i legitimnu zakonsku mogućnost da prekinu primenu
Plana reorganizacije. Bilo zbog njegovog neostvarenja ili neostvarenja
predloženom dinamikom bilo zbog toga što bi se u međuvremenu trebalo izaći iz
ekonomske krize i time mogli naći potencijalno platežno sposobniji kupci za
Preduzeće.
Ujedno bi poverioci pojedinih kategorija ostvarivali prilive po osnovu unapred
definisane dinamike naplate potraživanja kao i po osnovu daljeg plasmana svojih
proizvoda.
U nastavku su date pet tabela sa podacima preduzetim sa sajta Narodne banke
Srbije a tiču se bankarskog sektora Srbije. Na osnovu analize tih podataka može se
videti da li bi banke bile spemne da u dužem vremenskom roku kreditiraju
potencijalne investitore i do kog iznosa.
138
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Tabela 1:
2008.
mlrd
%
RSD
632,2 61,5
24,3
2,4
607 59,1
364,3 35,5
160,8 15,7
17,4
1,7
8,2
0,8
9,1
0,9
10,6
1
3,1
0,3
1.027,6 100,0
Tabela A. 6. - Sektorska struktura
kreditne aktivnosti banaka
Privreda
Javna preduzeća
Druga preduzeća
Stanovništvo
Stambena izgradnja
Javni sektor
Republika Srbija
Lokalna samouprava
Druge finansijske organizacije
Neprofitne institucije
UKUPNO Kreditna aktivnost sektora
2009.
mlrd
%
RSD
750,4 58,7
49,7
3,9
700 54,8
395 30,9
188 14,7
118
9,2
106,7
8,4
11,3
0,9
9,3
0,7
5,6
0,4
1.278,3 100,0
2010.
mlrd
%
RSD
936,4 55,6
68,9
4,1
866,2 51,4
501,3 29,7
251,4 14,9
209,5 12,4
191,6 11,4
17,9
1,1
23,8
1,4
14,5
0,9
1.685,4 100,0
Tabela 2
2008.
mlrd
RSD
99
315,9
47,9
268
10,6
21,1
454,3
113,1
Tabela A. 14. - Sektorska struktura
depozita banaka
Bankarski sektor u zemlji
Privreda
Javna preduzeća
Druga preduzeća
Preduzetnici
Javni sektor
Stanovništvo
Strana lica
Privatna domaćinstva sa zaposlenim
licima i registrovani
poljoprivredni proizvođači
Sektor drugih komitenata
Bez sektorske podele
UKUPNO Depoziti sektora
-
%
9,7
30,8
4,7
26,2
1
2,1
44,3
11
2009.
mlrd
RSD
105,5
346,7
53,6
293,1
11,1
22,7
614,7
186,2
%
8,1
26,6
4,1
22,5
0,9
1,7
47,2
14,3
2010.
mlrd
RSD
97,2
355,6
49,3
306,2
11,7
14,1
779,1
186,7
%
6,5
23,6
3,3
20,4
0,8
0,9
51,8
12,4
2
0,2
1,8
0,1
0,1
0,1
8,6
0,8
12,6
1
58,7
3,9
1.024,7 100,0
1.301,2 100,0
1.504,8 100,0
Iz Tabele 1 i Tabele 2 mogu se videti plasmani banaka u periodu 2008-2010 po
sektorima. Može se videti da je najveći finansijer bankarskog sistema bilo
Stanovništvo dok je najveći korisnik Privreda. Naime, stanovništvo je učestvovalo
u depozitima sa oko 44,3% u 2008. dok je privreda učestvovala sa oko 30,8% u
istoj godini. Već u 2010. stanovništvo učestvuje sa oko 51,8% u depozitima dok
privreda učestvuje sa oko 23,6%.
139
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Sa druge strane, u 2008 stanovništvo je učestvovalo u plasmanima banaka sa oko
35,5% dok je u 2010 njeno učešće opalo na oko 29,7%. Privreda je u istom periodu
svoje učešće u 2008 od oko 61,5% oborila na oko 55,6% a država je značajno
povećala svoje učešće sa 1,7% u 2008 na oko 12,4% u 2010.
Sve ovo ukazuje da se privreda sve teže zadužuje kod banaka jer je dobila jakog
protivnika u vidu države odnosno Republike Srbije i lokalnih samouprava. Pritom
je primetan povećani nominalni obim zaduženosti privrede od oko 304,2 milijarde
dinara što sve ukazuje na otežano finansijsko poslovanje preduzeća.
Ovu činjenicu je najbolje sagledati iz podataka datim u Tabeli 3, 4 i 5.
140
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Tabela 3
Tabela A. 12. - Klasifikovana
aktiva
bankarskog sektora Srbije
Bilansna aktiva
A
B
V
G
D
Ukupno
G i D (u % ukupne aktive)
Vanbilansna aktiva
A
B
V
G
D
Ukupno
G i D (u % ukupne aktive)
UKUPNO Bilans i vanbilans
A
B
V
G
D
Ukupno
G i D (u % ukupne aktive)
31.03.2009.
30.06.2009.
30.09.2009.
31.12.2009.
31.03.2010.
30.06.2010.
Mlrd
Mlrd
Mlrd
Mlrd
Mlrd
Mlrd
%
%
%
%
%
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
552,6 43,5
533,7 42,2
544,2 42,4
596,2 44,1
619,3 43,3
682,3
315,5 24,8
270,6 21,4
268,1 20,9
279,3 20,7
292,2 20,4
323,4
163,1 12,8
178,7 14,1
172,5 13,4
175,6 13,0
192,2 13,4
202,1
110,2
8,7
131,9 10,4
123,3
9,6
111,9
8,3
117,7
8,2
123,8
128,5 10,1
150,9 11,9
175,8 13,7
187,6 13,9
209,1 14,6
227
1.270,0 100,0 1.265,8 100,0 1.283,9 100,0 1.350,5 100,0 1.430,5 100,0 1.558,60
18,8
22,3
23,3
22,2
22,8
266,5 40,6
229,8 35,1
108,9 16,6
39,4
6,0
10,9
1,7
655,5 100,0
7,7
244,1 39,2
187,7 30,2
126,5 20,3
46,7
7,5
17,1
2,8
622,2 100,0
10,3
225,1 38,2
183,9 31,2
105,3 17,9
50,7
8,6
24,4
4,1
589,5 100,0
12,8
235,3 40,2
179,7 30,7
96,9 16,6
51,2
8,8
22,1
3,8
585,2 100,0
12,5
237,1 40,5
166,5 28,5
97,4 16,6
66,1 11,3
18,0
3,1
585,1 100,0
14,4
233
184,2
100,2
47,7
16,1
581,2
819,1 42,5
777,8 41,2
769,3 41,1
831,4 43,0
856,5 42,5
915,3
545,3 28,3
458,3 24,3
452,0 24,1
459,0 23,7
458,7 22,8
507,6
272,0 14,1
305,2 16,2
277,8 14,8
272,5 14,1
289,6 14,4
302,4
149,7
7,8
178,6
9,5
174,1
9,3
163,1
8,4
183,8
9,1
171,5
139,4
7,2
168,0
8,9
200,2 10,7
209,7 10,8
227,1 11,3
243
1.925,5 100,0 1.887,9 100,0 1.873,3 100,0 1.935,7 100,0 2.015,6 100,0 2.139,90
15,0
18,4
20,0
19,3
20,4
%
43,8
20,8
13
7,9
14,6
100
22,5
40,1
31,7
17,2
8,2
2,8
100
11
30.09.2010.
Mlrd
RSD
743,6
348,2
187,9
131,1
239
1.649,80
250,7
171,8
91,9
43
14,5
571,8
42,8
994,3
23,7
520
14,1
279,8
8
174,1
11,4
253,4
100 2.221,70
19,4
%
45,1
21,1
11,4
7,9
14,5
100
22,4
43,8
30
16,1
7,5
2,5
100
10
31.12.2010.
Mlrd
RSD
783,2
371,6
184,9
130,6
250,9
1.721,20
%
45,5
21,6
10,7
7,6
14,6
100
22,2
250,3
175,1
97,9
41
18,7
582,9
42,9
30
16,8
7
3,2
100
10,2
44,8 1.033,50
23,4
546,7
12,6
282,8
7,8
171,5
11,4
269,6
100 2.304,10
19,2
44,9
23,7
12,3
7,4
11,7
100
19,1
141
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Tabela 4
Tabela A.10.1. - Problematični krediti za sektor drugih preduzeća
(struktura, apsolutni iznosi i učešće)
Poljoprivreda, lov, šumarstvo, vodoprivreda i ribarstvo
Vađenje ruda i kamena i prerađivačka industrija
Proizvodnja i snabdevanje električnom energijom, gasom i vodom
Građevinarstvo
Trgovina na veliko i malo**
Hoteli i restorani, saobraćaj, skladištenje i veze
Obrazovanje, zdravstvo i socijalni rad
(ako se ne finansiraju iz budžeta)
Aktivnosti u vezi sa nekretninama*
UKUPNO Sektor drugih preduzeća
*Iznajmljivanje i poslovne aktivnosti, ostale komunalne, društvene i lične uslužne
aktivnosti
30.09.2008. 31.12.2008. 31.03.2009. 30.06.2009. 30.09.2009. 31.12.2009.
mlrd
mlrd
mlrd
mlrd
mlrd
mlrd
%
%
%
%
%
%
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
7,5
9,8
9,2 10,0 11,0
8,4 13,3
8,5 13,5
8,0 11,2
7,3
34,7 45,3 42,9 46,5 59,6 45,2 63,0 40,3 71,5 42,7 64,0 41,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,9
7,7
6,8
7,4 13,6 10,3 17,9 11,5 12,2
7,3 11,9
7,8
17,7 23,1 24,3 26,3 36,1 27,3 45,7 29,3 50,5 30,2 46,5 30,4
3,2
4,1
4,2
4,5
5,5
4,2
7,5
4,8
8,0
4,8
7,7
5,1
0,1
0,1
7,6
9,9
76,7 100,0
0,1
0,1
0,4
0,3
0,4
0,3
0,8
0,5
Poljoprivreda, lov, šumarstvo, vodoprivreda i ribarstvo
Vađenje ruda i kamena i prerađivačka industrija
Proizvodnja i snabdevanje električnom energijom, gasom i vodom
Građevinarstvo
Trgovina na veliko i malo**
Hoteli i restorani, saobraćaj, skladištenje i veze
Obrazovanje, zdravstvo i socijalni rad
(ako se ne finansiraju iz budžeta)
Aktivnosti u vezi sa nekretninama*
UKUPNO Sektor drugih preduzeća
*Iznajmljivanje i poslovne aktivnosti, ostale komunalne, društvene i lične uslužne aktivnosti
**Opravka motornih vozila, motocikala i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo
31.03.2010. 30.06.2010. 30.09.2010. 31.12.2010.
mlrd
mlrd
mlrd
mlrd
%
%
%
%
RSD
RSD
RSD
RSD
11,8
6,9 14,6 7,2 16,6 8,3 20,3 10,3
69,4 40,7 79,6 39,4 72,6 36,3 73,5 37,2
0,1
0,0
0,1
0
0,1
0
0,1
0
12,7
7,5 15,3 7,6 19,1 9,6
19 9,6
53,5 31,4 64,3 31,9 62,2 31,1 57,8 29,2
9,3
5,4 10,3 5,1 11,4 5,7
11 5,5
0,8
0,5
0,9
12,9
7,6 16,8
170,5 100,0 201,7
0,4
0,2
8,3 17,7
100 199,8
0,1
0,4
0,2
8,9 15,5
100 197,5
7,9
100
142
Plan reorganizacije
0,5
4,8
5,2
5,8
4,4
8,3
5,3 10,9
6,5 10,8
7,1
92,3 100,0 132,0 100,1 156,1 100,0 167,4 100,0 152,9 100,0
Tabela 4 (nastavak)
Tabela A.10.1. - Problematični krediti za sektor drugih preduzeća
(struktura, apsolutni iznosi i učešće)
0,8
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Tabela 5
Tabela A.11. - Problematični krediti za ceo bankarski sektor,
sektor drugih preduzeća i fizičkih lica (pokazatelj bruto NPL-a)
Finansijski sektor
Sektor javnih preduzeća
Sektor drugih preduzeća
Poljoprivreda, lov, šumarstvo,
vodoprivreda i ribarstvo
Vađenja ruda i kamena i prerađivačka industrija
Proizvodnja i snabdevanje električnom energijom, gasom i vodom
Građevinarstvo
Trgovina na veliko i malo**
Hoteli i restorani, saobraćaj, skladištenje i veze
Obrazovanje, zdravstvo i socijalni rad (ako se ne finansiraju iz budžeta)
Aktivnosti u vezi s nekretninama*
Sektor Preduzetnika
Javni sektor
Sektor Stanovništva
Sektor stranih lica
Privatna domaćinstva sa zaposlenim licima i registrovani poljoprivredni proizvođači
Sektor drugih komitenata
UKUPNO problematični plasmani
*Iznajmljivanje i poslovne aktivnosti, ostale komunalne, društvene i lične uslužne aktivnosti
**Opravka motornih vozila, motocikala i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo
30.09.2008. 31.12.2008. 31.03.2008. 30.06.2009. 30.09.2009. 31.12.2009.
6.7%
1.2%
13.5%
7.4%
1.7%
15.0%
16.0%
2.5%
19.2%
18.8%
1.6%
22.6%
19.7%
0.4%
23.8%
21.8%
0.1%
20.9%
20.1%
22.5%
26.6%
31.5%
31.0%
25.6%
18.5%
0.2%
9.8%
9.2%
10.4%
4.2%
13.5%
5.7%
0.8%
5.9%
12.9%
4.4%
3.5%
10.2%
21.0%
0.9%
10.1%
11.8%
11.8%
3.3%
8.1%
5.8%
1.1%
7.3%
9.3%
6.7%
5.8%
11.3%
25.4%
0.2%
18.4%
15.8%
14.7%
11.9%
8.8%
7.3%
1.6%
7.5%
12.3%
6.5%
4.6%
14.2%
27.1%
0.2%
24.8%
19.7%
19.1%
12.2%
12.0%
11.6%
2.4%
8.0%
14.0%
9.2%
12.9%
16.5%
29.7%
1.1%
20.4%
21.1%
19.1%
23.1%
15.1%
13.3%
1.8%
8.8%
12.7%
11.1%
13.9%
17.7%
25.9%
1.2%
19.3%
18.4%
17.8%
21.1%
14.0%
15.0%
1.8%
8.1%
13.5%
11.8%
16.4%
15.7%
143
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Tabela 5 (nastavak)
Tabela A.11. - Problematični krediti za ceo bankarski sektor,
sektor drugih preduzeća i fizičkih lica (pokazatelj bruto NPL-a)
Finansijski sektor
Sektor javnih preduzeća
Sektor drugih preduzeća
Poljoprivreda, lov, šumarstvo,
vodoprivreda i ribarstvo
Vađenja ruda i kamena i prerađivačka industrija
Proizvodnja i snabdevanje električnom energijom, gasom i vodom
Građevinarstvo
Trgovina na veliko i malo**
Hoteli i restorani, saobraćaj, skladištenje i veze
Obrazovanje, zdravstvo i socijalni rad (ako se ne finansiraju iz budžeta)
Aktivnosti u vezi s nekretninama*
Sektor Preduzetnika
Javni sektor
Sektor Stanovništva
Sektor stranih lica
Privatna domaćinstva sa zaposlenim licima i registrovani poljoprivredni proizvođači
Sektor drugih komitenata
UKUPNO problematični plasmani
*Iznajmljivanje i poslovne aktivnosti, ostale komunalne, društvene i lične uslužne aktivnosti
**Opravka motornih vozila, motocikala i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo
31.03.2010. 30.06.2010. 30.09.2010. 31.12.2010.
26.9%
3.1%
21.9%
38,00%
0,80%
24,00%
17,50%
0,20%
23,20%
12,20%
0,30%
21,80%
25.0%
29,90%
32,90%
36,80%
26.8%
1.7%
19.6%
19.8%
18.8%
21.4%
16.1%
17.7%
0.8%
8.0%
12.9%
13.6%
18.2%
16.5%
27,20%
2,10%
21,90%
22,90%
20,00%
20,40%
19,00%
18,70%
0,40%
8,20%
11,20%
15,10%
11,10%
17,50%
24,10%
2,10%
21,00%
22,00%
17,80%
13,10%
27,00%
20,60%
1,20%
8,20%
8,80%
15,50%
79,30%
17,80%
23,00%
1,10%
19,00%
20,20%
16,00%
38,30%
23,40%
21,10%
0,90%
7,90%
8,00%
14,90%
79,90%
16,90%
144
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
Iz gornjih tabela može se videti da je u proteklom periodu došlo do povećanja
obima problematičnih plasmana sa oko 10,2% u septembru 2008.godine na oko
16,90% u decembru 2010. Gotovo svi sektori privrede su povećali svoj stepen
problematičnih plasmana.
Ujedno je došlo i do promena u strukturi klasifikovanja bankarskih plasmana u
Srbiji. Došlo je do blagog povećanja plasmana u kategoriji A ali je zato došlo i do
većeg povećanja plasmana u poslednjoj kategoriji D. Uzimanjem u obzir i
činjenice da sektor stanovništva, kao jedan od većih korisnika kredita, nije u tolikoj
meri povećao obim problematičnih plasmana (sa oko 5,9% na oko 7,9%) promena
u strukturi plasmana izazvana je povećanim problemima u sektoru privrede.
Pitanje koje se samo po sebi nameće jeste spremnost poslovnih banaka da povećaju
svoju izloženost kreditnom riziku davanjem pozajmica potencijalnim investitorima
u opciji pojedinačne prodaje stečajne imovine odnosno bankrota.
B.
Procena vrednosti imovine Društva
Prema metodi likvidacione vrednosti procena je Društva, da bi novčana masa koja
bi se ostvarila prodajom imovine u slučaju bankrotstva iznosila 192.988.000,00
dinara, odnosno oko 50% njene procenjene vrednosti, od čega:
1. po osnovu prodaje nepokretnosti i zemljišta 123.993.000,00 dinara i
2. po osnovu prodaje opreme i inventara 68.995.000,00 dinara
Navedeni iznos bi bio apslolutno nedovoljan za namirenje grupe razlučnih
poverioca, a neobezbeđeni poverioci bi ostali bez ikakve mogućnosti naplate.
C.
Opšti zaključak
Uzimajući u obzir likvidacionu vrednost imovine Društva, kao i okolnosti:
- da su bankarski sektor i finansijsko tržište u Srbiji zamrli,
- da su strane investicije prepolovljene i usmerene prema uslugama, energetici
i infrastrukturi,
__________________________________________________________________________________145
Plan reorganizacije
Mačkatica ad - u stečaju Surdulica
- da u Srbiji i okruženju postoji nezainteresovanost investitora za ulaganja u
proizvodnju, izuzev proizvodnje energije i hrane,
- da Banke zbog povećanja rizičnih plasmana obustavljaju kreditnu aktivnost
prema proizvođačima i beže u sigurnije plasmane tj. u državne obveznice,
jasno je da prodaja imovine stečajnog dužnika ne može biti uspešna i ista bi zbog
procedura morala da traje više od 9 (devet) meseci, za dve ili tri licitacije.
Nastavak stečajnog postupka u nedogled bi oterao i poslovne partnere zakupca i
onemogućio povraćaj Društva na tržište.
Fabrika, sa izgledima da se vrati na tržište i zaposli od 120 do 250 radnika, bi se
pretvorila u staro gvožđe i beskorisne zgrade, a poverioci bili potpuno oštećeni.
Zbog gore navedenih razloga podnosioci Plana reorganizacije insistiraju na što
bržem donošenju odgovarajućih sudskih odluka i ubrzanju postupka.
PODNOSIOCI PLANA
REORGANIZACIJE
Akcionari:
1. Đorđije Nicović
____________________
U Beogradu, 28. jul 2011 godine
2. Irva investicije doo
____________________
3. Nicco doo
____________________
146
Plan reorganizacije
XIII.
PRILOZI
PRILOG: 1
Izvod iz CRHOV-a
PRILOG: 2
Kupoprodajni Ugovori
PRILOG: 3
Plan otplate Prve klase
PRILOG: 4
Revizorski izveštaji za 2006, 2007 i 2008 godinu
PRILOG: 5
Bilans Stanja i Bilans Uspeha na dan 31.08.2010 godine
PRILOG: 6
Pregled realizacije plana proizvodnje za 2007, 2008 i 2009 godinu
PRILOG: 7
Izvod iz APR-a
Prilog: 1
IZVOD IZ CRHOV-a
20.07.2011
Centralni registar
depo i kliring hartija od vrednosti
Početna strana / Statistika vlasništva preduzeća
Pravila korišćenja internet
stranice Centralnog registra,
depoa i kliringa hartija od
vrednosti
Statistički prikaz vlasništva preduzeća
O nama
j
k
l
m
n
Pravna regulativa
Članovi CRHoV
Registrovane hartije
Statistika vlasništva
preduzeća
Statistika vlasništva
preduzeća čije su akcije
dodeljene u skladu sa
Zakonom o pravu na
besplatne akcije
i
j
k
l
m
n
Matični broj
Naziv emitenta
Emitent: MAČKATICA A.D. - 07180489
Aktivni ISIN-i (CFI): RSMACKE67851 (ESVUFR)
Tip lica
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
Akcije u vlasništvu pravnih lica
Društveni kapital
Zbirni (kastodi) račun
Konzorcijum
Ukupno:
Broj akcija
24,650
19,881
0
0
0
44,531
% od ukupne emisije
55.35470
44.64530
0.00000
0.00000
0.00000
100
Statistika vlasništva
registrovanih preduzeća Zbirni pregled
Članstvo u CRHoV
Kontakt i Kalendar
Linkovi
Novčani promet
Promet HoV
Uknjiženi emitenti
Ponude za preuzimanje akcija
Pridruživanje akcija državnom paketu
i prodaja putem tendera
Konvertovana devizna štednja
Promet po članovima CRHoV
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
od 0% do 5%
od 5% do 10%
od 10% do 25%
od 25% do 33%
od 33% do 50%
od 50% do 66%
od 66% do 75%
od 75% do 100%
Ukupno:
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD
Broj lica
domaća strana
417
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
420
Broj akcija
579
Broj akcija
domaća strana
9979
0
0
0
7023
0
12159
0
15370
0
0
0
0
0
0
0
44531
Broj glasova
579
% od ukupne emis
domaća
stra
22.40911
0.00
0.00000
0.00
15.77104
0.00
27.30457
0.00
34.51528
0.00
0.00000
0.00
0.00000
0.00
0.00000
0.00
100.00000
% od ukupne emisije
1.3
Redosled prvih 13 akcionara po broju akcija
Rbr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Akcionar
NICOVIĆ ĐORĐIJE
IRVA INVESTICIJE D.O.O.
NIC CO AD
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD
DORĆOL INŽENJERING DOO
STANKOVIĆ LJILJANA
MIŠIĆ JOSIF
STANKOVIĆ TIHOMIR
ĆIRIĆ SINIŠA
MLADENOVIĆ SLOBODAN
PETROVIĆ MIODRAG
VELIČKOVIĆ RADIVOJE
ĐORĐEVIĆ LJUBEN
Broj akcija
15370
12159
7023
579
120
61
60
59
59
56
56
56
56
% od ukupne emisije
34.51528
27.30457
15.77104
1.30022
0.26948
0.13698
0.13474
0.13249
0.13249
0.12576
0.12576
0.12576
0.12576
Broj glasova
15370
% od ukupne emisije
34.51528
Redosled prvih 13 akcionara po broju glasova
Rbr
1.
ParagrafLex
Akcionar
NICOVIĆ ĐORĐIJE
Strana 1.(od 2)
20.07.2011
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
IRVA INVESTICIJE D.O.O.
NIC CO AD
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD
DORĆOL INŽENJERING DOO
STANKOVIĆ LJILJANA
MIŠIĆ JOSIF
STANKOVIĆ TIHOMIR
ĆIRIĆ SINIŠA
MLADENOVIĆ SLOBODAN
PETROVIĆ MIODRAG
VELIČKOVIĆ RADIVOJE
ĐORĐEVIĆ LJUBEN
12159
7023
579
120
61
60
59
59
56
56
56
56
27.30457
15.77104
1.30022
0.26948
0.13698
0.13474
0.13249
0.13249
0.12576
0.12576
0.12576
0.12576
Redosled prvih 13 akcionara po vrednosti akcijskog kapitala
Rbr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Akcionar
NICOVIĆ ĐORĐIJE
IRVA INVESTICIJE D.O.O.
NIC CO AD
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD
DORĆOL INŽENJERING DOO
STANKOVIĆ LJILJANA
MIŠIĆ JOSIF
STANKOVIĆ TIHOMIR
ĆIRIĆ SINIŠA
MLADENOVIĆ SLOBODAN
PETROVIĆ MIODRAG
VELIČKOVIĆ RADIVOJE
ĐORĐEVIĆ LJUBEN
Ukupna vrednost u din.
75,005,600.00
59,335,920.00
34,272,240.00
2,825,520.00
585,600.00
297,680.00
292,800.00
287,920.00
287,920.00
273,280.00
273,280.00
273,280.00
273,280.00
% od ukupne emisij
34.51528
27.30457
15.77104
1.30022
0.26948
0.13698
0.13474
0.13249
0.13249
0.12576
0.12576
0.12576
0.12576
Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti
z Podaci o akcijama i akcionarima preduzeća koja su privatizovana na osnovu propisa o privatiza
preduzeća koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Sr
zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog regist
sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju je odgovorn
sadržinu dostavljenih podataka.
z Podaci o akcijama i akcionarima drugih pravnih lica, zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara
su Centralnom registru HoV dostavljena od strane tih pravnih lica i ta pravna lica su odgovorna za sad
dostavljenih podataka.
Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti
Trg Nikole Pašića br.5 (ulaz iz Dečanske 14), 11000 Beograd - Srbija | Telefon 3331-380 | Fax 3331-329 | © 2011 CR
ParagrafLex
Strana 2.(od 2)
1
1
Prilog: 2
KUPOPRODAJNI UGOVORI
Prilog: 3
PLAN OTPLATE
PLAN OTPLATE PRVE KLASE
Red br.
NAZIV POVERIOCA
Procenat
učešća
UKUPNO
II godina
I rata
III godina
II rata
III rata
IV rata
2
Yu Trade Železnik, Beograd
Đorđević Ljubomir, Srpskohusarskog puka 44
Beograd
3
Aleksić Jovica, Luke Vojvodića 5 Beograd
22.804.995,48
7,66%
2.850.624,43
2.850.624,43
2.850.624,43
2.850.624,43
4
PU Surdulica
13.225.564,73
4,45%
1.653.195,59
1.653.195,59
1.653.195,59
1.653.195,59
5
Stojanović Aleksandar, Surdulica
11.175.805,09
3,76%
1.396.975,64
1.396.975,64
1.396.975,64
1.396.975,64
6
SZR Cagen, Surdulica
4.214.118,55
1,42%
526.764,82
526.764,82
526.764,82
526.764,82
7
Tigar obezbeđenje, Proleterska br.8 Leskovac
549.284,66
0,18%
68.660,58
68.660,58
68.660,58
68.660,58
8
Stojković Rada, s. Alekince
405.614,94
0,14%
50.701,87
50.701,87
50.701,87
50.701,87
9
Radojičić Stanko, s. Suvojnica
88.899,84
0,03%
11.112,48
11.112,48
11.112,48
11.112,48
297.529.472,49
100%
37.191.184,06
37.191.184,06
37.191.184,06
37.191.184,06
1
UKUPNO
132.811.308,40
44,64%
16.601.413,55
16.601.413,55
16.601.413,55
16.601.413,55
112.253.880,80
37,73%
14.031.735,10
14.031.735,10
14.031.735,10
14.031.735,10
1 od 2
PLAN OTPLATE PRVE KLASE
Red br.
NAZIV POVERIOCA
Procenat
učešća
UKUPNO
IV godina
V rata
V godina
VI rata
VII rata
VIII rata
2
Yu Trade Železnik, Beograd
Đorđević Ljubomir, Srpskohusarskog puka 44
Beograd
3
Aleksić Jovica, Luke Vojvodića 5 Beograd
22.804.995,48
7,66%
2.850.624,43
2.850.624,43
2.850.624,43
2.850.624,43
4
PU Surdulica
13.225.564,73
4,45%
1.653.195,59
1.653.195,59
1.653.195,59
1.653.195,59
5
Stojanović Aleksandar, Surdulica
11.175.805,09
3,76%
1.396.975,64
1.396.975,64
1.396.975,64
1.396.975,64
6
SZR Cagen, Surdulica
4.214.118,55
1,42%
526.764,82
526.764,82
526.764,82
526.764,82
7
Tigar obezbeđenje, Proleterska br.8 Leskovac
549.284,66
0,18%
68.660,58
68.660,58
68.660,58
68.660,58
8
Stojković Rada, s. Alekince
405.614,94
0,14%
50.701,87
50.701,87
50.701,87
50.701,87
9
Radojičić Stanko, s. Suvojnica
88.899,84
0,03%
11.112,48
11.112,48
11.112,48
11.112,48
297.529.472,49
100%
37.191.184,06
37.191.184,06
37.191.184,06
37.191.184,06
1
UKUPNO
132.811.308,40
44,64%
16.601.413,55
16.601.413,55
16.601.413,55
16.601.413,55
112.253.880,80
37,73%
14.031.735,10
14.031.735,10
14.031.735,10
14.031.735,10
2 od 2
Prilog: 4
REVIZORSKI IZVEŠTAJ ZA 2006, 2007
I 2008 GODINU
Prilog: 5
BILANS STANJA I BILANS USPEHA NA
DAN 31.08.2010 GODINE
Prilog: 6
PREGLED REALIZACIJE
PLANA PROIZVODNJE ZA
2007, 2008 I 2009 GODINE
Prilog: 7
IZVOD IZ APR-A
Download

PLAN REORGANIZACIJE MAČKATICA AD