PRIVREDNOM SUDU U BEOGRADU
UNAPRED
PRIPREMLJENI PLAN
REORGANIZACIJE
PRIVREDNOG DRUŠTVA
«RUDNAP GROUP -MINEL
KOTLOGRADNJA» a.d.
BEOGRAD-PALILULA
Uralska 3
SADRŽAJ
Strana
1. Uvod u Unapred pripremljeni plan reorganizacije ..................................................1.
1.1. Delatnost podnosioca Unapred pripremljenog plana................................1.
1.2. Okolnosti koje su dovele do finansijskih teškoća.....................................3.
2. Sredstva i mere za realizaciju
Unapred pripremljenog plana reorganizacije............................................................3.
2.1. Sredstva za realizaciju
Unapred pripremljenog plana reorganizacije.............................................3.
2.2. Detaljan opis planiranih mera....................................................................4.
3. Rokovi izvršenja........................................................................................................5.
3.1.Rokovi izvršenja Unapred pripremljenog plana reorganizacije..................5.
3.2. Rokovi realizacije glavnih elemenata Unapred pripremljenog
plana reorganizacije....................................................................................7.
4.Pregled imovine namenjene potpunom ili delimičnom namirenju
poverilaca po klasama................................................................................................8.
4.1. Imovina namenjena namirenju obezbeđenih poverilaca............................8.
4.2. Imovina namenjena namirenju neobezbeđenih poverilaca......................10.
4.3. Sredstva rezervisana za poverioce osporenih potraživanja......................10.
5. Opis postupka prodaje imovine...............................................................................10.
6. Pregled poverilaca po klasama poverilaca i kriterijumi njihovog formiranja.........10.
6.1. Pregled svih poverilaca............................................................................10.
6.2. Pregled izlučnih poverilaca......................................................................41.
6.3. Pregled obezbeđenih poverilaca...............................................................41.
6.4. Pregled neobezbeđenih poverilaca...........................................................42.
6.5. Kriterijumi formiranja klasa poverilaca...................................................56.
7. Prava i obaveze poverilaca prema Unapred pripremljenom
planu reorganizacije................................................................................................91.
8. Godišnji finansijski izveštaji za prethodni petogodišnji period..............................91.
8.1. Tabelarni prikaz finansijskih izveštaja za
prethodni petogodišnji period................................................................91.
a
9. Projektovani finansijski izveštaji u periodu izvršenja
Unapred pripremljenog plana reorganizacije........................................................94.
9.1. Polazne pretpostavke obračuna prihoda „ Minel kotlogradnja “ a.d.
Beograd....................................................................................................94.
9.2. Izveštaj o očekivanim bitnim događajima u poslovanju nakon dana
sašinjavanja Plana reorganizacije i pregled obaveza čije se
dospeće očekuje u narednih 90 dana........................................................99.
9.3. Sumarni pregled obaveza prema svim poveriocima sa
projektovanom dinamikom namirenja....................................................101.
9.4. Projektovani izveštaj o novčanim tokovima „Minel kotlogradnja“ a.d.
Beograd za period izvršenja Plana.........................................................105.
9.5. Projektovani bilans uspeha „ Minel kotlogradnja “ a.d.
Beograd za period izvršenja Plana.........................................................107.
9.6. Projektovani bilans stanja „ Minel kotlogradnja “ a.d.
Beograd za period izvršenja Plana.........................................................109.
10. Spisak članova organa upravljanja i iznosi njihovih naknada............................111.
11. Stručnjaci angažovani u procesu izrade
Unapred pripremljenog plana reorganizacije......................................................111.
12. Nezavisno stručno lice angažovano na praćenju sprovođenja mera
Unapred pripremljenog plana reorganizacije i obaveštavanju poverilaca..........111.
13. Procena novčanog iznosa ostvarivog u slučaju sprovođenja bankrotstva...........112.
14. Datum početka i rok sprovođenja
Unapred pripremljenog plana reorganizacije......................................................113.
15. Prilozi..................................................................................................................114.
b
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
1. Uvod u Unapred pripremljen plan reorganizacije
Usvajanjem Unapred pripremljenog plana reorganizacije sva prava i obaveze poverilaca iz
plana definišu se isključivo u skladu sa odredbama usvojenog plana, uključujući i situaciju
u kojoj plan nije u potpunosti izvršen, odnosno u kojoj se izvršenje plana obustavlja.
Drugim rečima, po donošenju rešenja o potvrđivanju usvajanja unapred pripremljenog
plana reorganizacije, sva potraživanja i prava poverilaca i drugih lica i obaveze stečajnog
dužnika određene Unapred pripremljenim planom reorganizacije, uređuju se isključivo
prema uslovima iz Plana.
Usvojeni Unapred pripremljeni plan reorganizacije je izvršna isprava i smatra se novim
ugovorom za izmirenje potraživanja koja su u njemu navedena.
Potraživanja poverioca koje nije obuhvaćeno odredbama plana o namirenju poverilaca, biće
namireno na isti način i pod istim uslovima kao potraživanja drugih poverilaca njegove klase.
Poslovi i radnje koje će preduzimati „Rudnap Group - Minel kotlogradnja“ a.d. Beograd (u
daljem tekstu Preduzeće) moraju biti i skladu sa usvojenim Unapred pripremljenim planom
reorganizacije. Takođe, Preduzeće je dužno da preduzme sve mere propisane usvojenim
Unapred pripremljenim planom reorganizacije.
Donošenjem rešenja o potvrđivanju usvajanja Unapred pripremljenog plana reorganizacije
prestaju sve posledice otvaranja stečajnog postupka.
1.1.Delatnost podnosioca Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Pun naziv društva
Skraćeni naziv društva
Sedište
Matični broj iz statistike
Naziv i šifra delatnosti (nova)
PIB broj
«Rudnap Group – Minel kotlogradnja » a.d. Beograd
«Minel kotlogradnja » a.d. Beograd
Beograd, Palilula, Uralska 3
07070888
2530 – Proizvodnja parnih kotlova osim kotlova za centralno grejanje
100002135
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd 200-2228940102862-13
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd 200-2228940103862-20
Komercijalna banka a.d. Beograd 205-1647-94
Komercijalna banka a.d. Beograd 205-1650-85
Komercijalna banka a.d. Beograd 205-1653-76
Broj tekućeg računa kod banke
Marfin bank a.d. Beograd 145-6655-89
KBM banka a.d. Kragujevac 150-22792-50
KBM banka a.d. Kragujevac 150-22793-47
Banca Intesa a.d. Beograd 160-109088-90
Hypo Alpe Adria bank a.d. Beograd 165-10122-40
1
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
Podaci o kapitalu iz APR-a
Oblik organizovanja
Datum registracije kod APR-a
Datum osnivanja
Direktor
Uplaćeni novčani kapital:
651.966.500,00 RSD na dan 22.12.2008.
Akcionarsko društvo
18.03.2005. godine
31.12.1997. godine
Ivan Nedeljković
Koreni fabrike datiraju iz 1950-te godine kada se u barakama montažno-uslužnog
preduzeća “Termoelektro” otpočelo sa proizvodnjom alata i sitne opreme potrebne za
obavljanje montažne delatnosti. Interes privrede, društva i sopstvena želja za daljim
razvojem podstakli su ideju o izgradnji proizvodnih kapaciteta i prelasku na industrijsku
proizvodnju. Sopstvenim sredstvima 1953. godine započeta je izgradnja prve faze današnje
Fabrike Kotlova. Ta 1953. godina zabeležena je u analima fabrike kao prva godina
postojanja. Sredinom pedesetih rade se prvi poslovi za TE Kakanj i TE Kolubara. Narednih
godina počinje se sa stvaranjem sopstvene dokumentacije kotlova i proizvodnje prvih
kotlova po toj dokumentaciji.
Ranih šezdestih godina počinje izrada prvih mlinova za mlevenje uglja, koji su bili
namenjeni za manje industrijske kotlove. Već sredinom šezdesetih godina otpočinje
proizvodnja prvih ventilatorskih mlinova većeg kapaciteta namenjenih isključivo za termoenergetske kotlove.
Iz Fabrike Kotlova 1970. godine proizvodnja armature i delova izmeštena je u posebnu
fabriku od koje je nastala Minel Fabrika armature i delova, a spajanjem preduzeća
Termoelektro i Elektrosrbija 1970.godine osnovano je Preduzeće za projektovanje,
proizvodnju i montažu energetskih i industrijskih objekata MINEL, u čijem sastavu je
Fabrika Kotlova imala status radne jedinice.
MINEL KOTLOGRADNJA je osnovana kao RO 07.12.1978. udruživanjem OOUR-a u
sastavu MINEL-a: Fabrike kotlova, Servisa za mašinsku opremu, Tehnobiro-a i
elektronskog računskog centra i formiranjem RZ Zajedničkih službi. Ova RO se udružila u
SOUR MINEL. Promene u organizovanju RO MINEL KOTLOGRADNJA izvršene su
1988. godine i usklađivanje organizacije MINEL KOTLOGRADNJA sa Zakonom o
preduzećima izvršeno je 1989. godine usvajanjem Statuta i organizovanjem MINEL
KOTLOGRADNJE u preduzeće što je upisano u sudski registar kod Okružnog suda u
Beogradu od 29.12.1989. Ovo Društvo je Rešenjem od 17.10.1991. promenilo oblik u
MINEL KOTLOGRADNJA društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju,
prodaju i montažu termoenergetskih i industrijskih postrojenja i opreme u društvenoj
svojini.
Odlukom Skupštine ovog Društva od 10.08.1993. MINEL KOTLOGRADNJA je
organizovan kao Deoničko društvo u mešovitoj svojini za projektovanje, montažu i prodaju
termoenergetskih i industrijskih postrojenja i opreme.
Privatno deoničarsko društvo je od 1996. godine promenilo oblik u MINEL
KOTLOGRADNJA društvo za projektovanje, proizvodnju, montažu i prodaju
termoenergetskih i industrijskih postrojenja i opreme, deoničarsko društvo. Rešenjem 2001.
godine ovo Društvo se uskladilo sa Zakonom o preduzećima i zakonom o klasifikaciji
delatnosti i o Registru jedinica razvrstavanja kao MINEL KOTLOGRADNJA društvo za
projektovanje, proizvodnju, montažu i prodaju termoenergetskih i industrijskih postrojenja
i opreme, akcionarsko društvo.
2
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
Danas, Društvo posluje kao samostalni privredni subjekt – otvoreno akcionarsko društvo
pod punim nazivom nazivom «Rudnap Group - Minel Kotlogradnja» a.d. sa sedištem u
Beogradu, ulica Uralska br. 3.
Društvo je upisano u Registar privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre
Republike Srbije Rešenjem broj BD.176016/2006 od 17.11.2006. godine.
1.2. Okolnosti koje su dovele do finansijskih teškoća
Finansijske teškoće Preduzeća imaju dužu istoriju i posledica su nasleđa procesa njegove
privatizacije. Finansijska analiza urađena na osnovu zvaničnih finansijskih izveštaja za
prethodni petogodišnji period ukazuje da je uzrok nelikvidnosti Preduzeća u neadekvatnoj
ročnoj strukturi pozajmljenih sredstava. Obaveze po privatizacionom ugovoru koje su u
potpunosti ispunjene imale su za posledicu odlaganje daljih ulaganja u brže osvajanje novih
tržišta i razvoj tehnologije. Ubrzo po okončanju obaveza iz privatizacionog ugovora
celokupna privreda Srbije, kao i EU, ušla je u privrednu recesiju što je dovelo do odlaganja
značajnijih ulaganja od strane ključnih kupaca Preduzeća (elekroprivreda) kao i do
problema u naplati već završenih poslova od strane Preduzeća.
Sa druge strane, asortiman Preduzeća, kao i njegovi dosadašnji finansijski rezultati ukazuju
da je reč o profitabilnom poslovanju čija je solventnost ugrožena koncetracijom dospelih
kratkoročnih i dugoročnih obaveza u kratkom vremenskom periodu.
Napominje se da je, prema mišljenju podnosilaca Unapred pripremljenog plana
reorganizacije, osnovni uzrok problema nelikvidnosti Preduzeća činjenica da se privreda
Republike Srbije nalazi u recesiji što je dovelo do pada ukupne ekonomske aktivnosti a
time i tražnje za proizvodima iz asortimana Preduzeća.
2. Sredstva i mere za realizaciju
Unapred pripremljenog plana reorganizacije
2.1. Sredstva za realizaciju
Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Sredstva za realizaciju Unapred pripremljenog plana reorganizacije (Plana reorganizacije ili
Plana) generisaće se po osnovu obavljanja osnovne delatnosti Preduzeća a to je
projektovanje, izrada, montaža i puštanje u pogon termoenergetske i procesne opreme.
Preduzeće raspolaže značajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom koja je u funkciji
osnovne delatnosti. Drugim rečima, bilo kakva pojedinačna prodaja imovine mogla bi
urušiti organizaciono-tehnološku celinu što bi dalje moglo dovesti do materijalno
značajnog obaranja vrednosti celokupne preostale neprodate imovine i time do oštećenja
kako poverilaca tako i vlasnika.
Posebno se napominje da je Preduzeće kroz uspešno i kvalitetno obavljanje delatnosti
generisalo značajnu nematerijalnu imovinu koja se zasniva na reputaciji odnosno referenc
3
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
listama uz pomoć kojih Preduzeće ima mogućnost i pravo da konkuriše na javnim
tenderima. Upravo je cilj reorganizacije da se kroz proces ročnog i finansijskog
usklađivanja obaveza sa tokovima likvidnosti Preduzeća očuva i unapredi ne samo
materijalna već i nematerijalna imovina.
2.2. Detaljan opis planiranih mera
Mere predviđene Unapred pripremljenim planom reorganizacije, putem kojih će se izvršiti
namirenje poverilaca, obezbeđenje potrebnih obrtnih sredstava za nastavak poslovanja,
pokriće nastalih troškova predstečajnog postupka i dalji razvoj Preduzeća, su:
 Uplata sredstava namenjenih namirenju neophodnih dodatnih sudskih i
administrativnih troškova u iznosu od 900.000 dinara na račun Društva po usvajanju
Unapred pripremljenog plana reorganizacije biće izvršeno najkasnije 5 dana od
dana dobijanja rešenja o zabrani izvršenja od strane Privrednog suda u Beogradu,
 U zavisnosti od brzine sprovođenja predstečajnog postupka i postupka usvajanja
Plana reorganizacije, zavisiće i sprovođenje aktivnosti na namirenju
obezbeđenih poverilaca (finansijskih – razlučnih i hipotekarnih) i
komercijalnih (neobezbeđenih) poverilaca na način i u rokovima preciziranim
Unapred pripremljenim planom reorganizacije,
 Usvajanjem Plana izvršiće se relaksiranje menadžmenta i omogućiti usmeravanje
njegove aktivnosti na povećanju prodaje kroz pronalaženje novih tržišta,
 Obezbeđivanje finansijskih sredstava za obrtna sredstva na nivou koji omogućava
stabilno funkcionisanje Preduzeća uz preduzimanje aktivni mera na uspostavljanju
njegove adekvatne ročne strukture,
 Nakon stabilizacije poslovanja, odnosno nakon isteka grace perioda i sa početkom
namirenja razlučnih poverilaca, očekivanja su da će se stvoriti materijalne i
organizacione pretpostavke za započinjanje modernizacije tehnološkog procesa. Cilj
modernizacije jeste očuvanje postojećeg poslovnog i tržišnog potencijala u
uslovima sve izraženije konkurencije i sve strožijih kvalitativnih zahteva kupaca. Sa
druge strane, ne manje važan i značajan razlog, jeste stvaranje boljeg radnog
okruženja za zaposlene u proizvodnji što bi trebalo da dovede do očuvanja
kadrovskog potencijala Preduzeća u uslovima opadanja zainteresovanosti mladih da
rade u metaloprerađivačkom sektoru. Posebno se napominje da će bilo kakva
odluka o eventualnom investiranju viška likvidnih sredstava u iznosima iznad
obaveza Preduzeća prema poveriocima u skladu sa Planom biti izvršeno
isključivo u skladu sa prethodnim dogovorima sa obezbeđenim poveriocima.
Primarni cilj poslovanja Preduzeća u periodu reorganizacije jeste povoljnije
namirenje svih klasa poverilaca a eventualne investicije bi bile isključivo
usmerene na smanjenje rizika ispunjenja svih obaveza iz Plana kroz očuvanje
tržišne, tehnološke i kadrovske pozicije Preduzeća.
U roku od 5 dana od dana dobijanja pravosnažnosti rešenja Privrednog suda u Beogradu
kojim se potvrđuje uvođenje mera zabrane izvršenja i povlačenja svih rešenje o prinudnom
izvršenju plenidbom novčanih sredstava na tekućem računu (odblokiranje tekućeg računa),
izvršiće se dodatna uplatu od 900.000 dinara na račun stečajnog dužnika.
4
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
3. Rokovi izvršenja
3.1. Rokovi izvršenja Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Izvršenje Unapred pripremljenog plana reorganizacije planirano je u periodu od 5 godina.
Izvršenje mera iz Unapred pripremljenog plana reorganizacije planirano je u periodu od 8
godina.
Poverioci I Klase (bruto zarade i obaveze prema državnim institucijama koji se mogu
svrstati u I isplatni red) biće namireni pre početka primene UPPR-a.
Poverioci II Klase (obaveze prema državnim institucijama koje se mogu svrstati u II
isplatni red) biće namireni pre početka primene UPPR-a.
Poverioci III Klase (Obezbeđeni, razlučni, poverioci - Finansijske institucije) namirili bi se
100% u roku od 8 godina, od čega 2 godine grejs perioda. Datum početka perioda
namirenja jeste od dana početka primene Plana. Isplata poverilaca III Klase u predloženim
procentima godišnjeg namirenja vršilo bi se kvartalno, na kraju kvartala. U toku perioda
namirenja, poveriocima ove klase plaćala bi se godišnja kamata od 4%, preračunata
proporcionalnom metodom na kvartalni nivo, sa osnovicom obračuna na ostatak duga, uz
primenu devizne klauzule (valuta obračuna je evro) na dan isplate dospele obaveze. Planom
reorganizacije planirano je kursiranje obaveza ove klase poverilaca po srednjem kursu NBS
za evro na dan 30.04.2014.godine. Plaćanje kamate u periodu otplate bilo bi kvartalno, na
kraju kvartala.
U toku trajanja grejs perioda plaćala bi se kamata na kvartalnom nivou, na kraju kvartala,
obračunata po stopi od 4% na godišnjem nivou, svedenom proporcionalnom metodom na
kvartalni nivo, uz primenu valutne klauzule. Vrednost obaveze po osnovu kamate u grejs
periodu računala bi se na osnovu srednjeg kursa NBS za evro na dan dospeća obaveze po
osnovu kamate.
Obaveze po osnovu kamata nastale u periodu od 30.04.2014.godine do dana dobijanja
rešenja o pravosnažnosti Plana od strane Privrednog suda u Beogradu bile bi uključene u
glavnicu duga utvrđenog na dan 30.04.2014.godine.
Tereti na imovini ostaju do potpunog namirenja razlučnih poverilaca a sve u skladu
sa Zakonom o hipoteci.
Drugim rečima, finalni iznosi potraživanja poverilaca ove klase biće utvrđeni prema
stanju sa datumom početka primene Plana i konvertovani u valutu EUR po srednjem
kursu NBS na taj dan, a namirenja će se obračunavati i naplaćivati po srednjem
kursu NBS za EUR na dan dospeća obaveza.
Poverioci IV Klase (Neobezbeđeni poverioci – Zaposleni za neizmirene neto zarade za
februar, mart i maj 2013.godine, koji se mogu svrstati u III isplatni red) namirili bi se u
prvoj godini primene Plana, uz 6 meseci grejs perioda i isplati u 3 jednake mesečne rate,
bez plaćanja kamate.
5
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
Poverioci V Klase (Neobezbeđeni poverioci koji se mogu svrstati u III isplatni red i koji
nisu povezana pravna lica) namirili bi se u roku od 3,5 godine, počev od dana
pravosnažnosti rešenja o usvajanju Plana reorganizacije, od čega bi 12 meseci bio grejs
period, bez plaćanja kamate, a nakon toga bi se isplate vršile u 10 kvartala. Isplate bi se
vršile na kraju kvartala.
Poverioci VI Klase (Hipotekarni, uslovni, poverioci - Finansijske institucije) namirili bi se
100% u roku od 8 godina, od čega 2 godine grejs perioda. Datum početka perioda
namirenja jeste od dana početka primene Plana. Isplata poverilaca III Klase u predloženim
procentima godišnjeg namirenja vršilo bi se kvartalno, na kraju kvartala. U toku perioda
namirenja, poveriocima ove klase plaćala bi se godišnja kamata od 4%, preračunata
proporcionalnom metodom na kvartalni nivo, sa osnovicom obračuna na ostatak duga, uz
primenu devizne klauzule (valuta obračuna je evro) na dan isplate dospele obaveze. Planom
reorganizacije planirano je kursiranje obaveza ove klase poverilaca po srednjem kursu NBS
za evro na dan 30.04.2014.godine. Plaćanje kamate u periodu otplate bilo bi kvartalno, na
kraju kvartala.
U toku trajanja grejs perioda plaćala bi se kamata na kvartalnom nivou, na kraju kvartala,
obračunata po stopi od 4% na godišnjem nivou, svedenom proporcionalnom metodom na
kvartalni nivo, uz primenu valutne klauzule. Vrednost obaveze po osnovu kamate u grejs
periodu računala bi se na osnovu srednjeg kursa NBS za evro na dan dospeća obaveze po
osnovu kamate.
Obaveze po osnovu kamata nastale u periodu od 30.04.2014.godine do dana dobijanja
rešenja o pravosnažnosti Plana od strane Privrednog suda u Beogradu bile bi uključene u
glavnicu duga utvrđenog na dan 30.04.2014.godine.
Tereti na imovini ostaju do potpunog namirenja razlučnih poverilaca a sve u skladu
sa Zakonom o hipoteci.
Poverioci VII Klase (Komercijalni poverioci koji se mogu svrstati u III isplatni red i koji su
povezana pravna lica) namirili bi se u roku od 8 godina, počev od dana pravosnažnosti
rešenja o usvajanju Plana reorganizacije, od čega bi 5 godina bio grejs period, uz plaćanje
kamate od 4% na godišnjem nivou. Isplate glavnice i kamate bi se vršile kvartalno, na kraju
kvartala.
Navedeni rokovi su determinisani pod pretpostavkom da će se rešenja o pravosnažnosti
Privrednog suda u Beogradu kojim se potvrđuje usvajanje Unapred pripremljenog plana
reorganizacije i povlačenja svih rešenje o prinudnom izvršenju plenidbom novčanih
sredstava na tekućem računu (odblokiranje tekućeg računa) biti doneto do maja
2014.godine. Ukoliko dođe do promene ovog termina svi rokovi bi se prilagodili u sladu sa
tom činjenicom.
Planom reorganizacije planirano je da svi poverioci naplate 100% svojih
potraživanja determinisanih na dan podnošenja Unapred pripremljenog plana
reorganizacije.
Drugim rečima, Planom reorganizacije predviđeno je namirenje i obezbeđenih
poverilaca i komercijalnih poverilaca u 100% iznosu u periodu trajanja Plana
6
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
reorganizacije. Mišljenje podnosioca Plana reorganizacije jeste da je podnošenje ovog
Plana iznuđen korak proistekao iz nelikvidnosti celokupne privrede i finansijskog tržišta
Srbije te je osnovna svrha Plana očuvanje poslovne sposobnosti Preduzeća kako bi se
omogućilo potpuno namirenje svih poverilaca uz očuvanje radnih mesta, fiskalnog prihoda
kao i vrednosti kapitala vlasnika.
3.2. Rokovi realizacije glavnih elemenata
Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Aktivnosti koje su navedene u tački 2.2. predstavljaju neke od osnovnih elemenata Unapred
pripremljenog plana reorganizacije putem kojih se namerava izvršiti namirenje svih klasa
poverilaca ali i dalji razvoj Preduzeća na način da se problemi koji su ga i doveli do stanja
stečaja otklone na kvalitetan način. Neke od aktivnosti će se sprovoditi permanentno tokom
čitavog perioda realizacije Plana kao što je aktivnost praćenja i pridržavanja namirenja
poverilaca u rokovima predviđenim Planom. Rokovi za realizaciju glavnih elementa
Unapred pripremljenog plana reorganizacije su:
o Prva godina realizacije Unapred pripremljenog plana reorganizacije:
 Povlačanje blokade tekućeg računa,
 Uplata početnih sredstava namenjenih namirenju dodatnih neophodnih sudskih i
administrativnih troškova u iznosu od 900.000 dinara na račun Društva po dobijanju
rešenja o zabrani izvršenja biće izvršeno najkasnije 5 dana od dana dobijanja ovog
rešenja,
 Usmeravanje menadžemnta na aktivnosti na povećanju prodaje kroz pronalaženje
novih i likvidnijih tržišta,
 Obezbeđivanje finansijskih sredstava za obrtna sredstva na nivou koji omogućava
normalno funkcionisanje Preduzeća uz preduzimanje aktivnih mera na
uspostavljanju njegove adekvatne ročne strukture,
o Druga godina realizacije Unapred pripremljenog plana reorganizacije:
 Dalji razvoj tržišta kroz usvajanje novih proizvoda i poboljšanje sistema kvaliteta,
o Treća, četvrta, peta, šesta, sedma i osma godina realizacije Unapred
pripremljenog plana reorganizacije:
 Nakon stabilizacije poslovanja, odnosno nakon isteka grace perioda i sa početkom
namirenja razlučnih poverilaca, očekivanja su da će se stvoriti materijalne i
organizacione pretpostavke za započinjanje modernizacije tehnološkog procesa. Cilj
modernizacije jeste očuvanje postojećeg poslovnog i tržišnog potencijala u
uslovima sve izraženije konkurencije i sve strožijih kvalititativnih zahteva kupaca.
Sa druge strane, ne manje važan i značajan razlog, jeste stvaranje boljeg radnog
okruženja za zaposlene u proizvodnji što bi trebalo da dovede do očuvanja
kadrovskog potencijala Preduzeća u uslovima opadanja zainteresovanosti mladih da
rade u metaloprerađivačkom sektoru.
 Posebno se napominje da će bilo kakva odluka o eventualnom investiranju
viška likvidnih sredstava u iznosima iznad obaveza Preduzeća prema
poveriocima u skladu sa Planom biti izvršeno isključivo u skladu sa
prethodnim dogovorima sa razlučnim poveriocima. Primarni cilj poslovanja
7
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
Preduzeća u periodu reorganizacije jeste povoljnije namirenje svih klasa
poverilaca a eventualne investicije bi bile isključivo usmerene na smanjenje
rizika ispunjenja svih obaveza iz Plana kroz očuvanje tržišne, tehnološke i
kadrovske pozicije Preduzeća.
4. Pregled imovine namenjene potpunom
ili delimičnom namirenju poverilaca po klasama
4.1. Imovina namenjena namirenju obezbeđenih poverilaca
Namirenje razlučnih i hipotekarnih (obezbeđenih) poverilaca (finansijske institucije),
odnosno onih koji imaju upisane hipoteke na stalnoj imovini, planirano je da se izvrši iz
očekivane zarade u budućem periodu poslovanja. Mišljenje podnosioca Plana
reorganizacije jeste da bi se iz poslovanja moglo obezbediti značajno povoljnije namirenje
(100% namirenja ukupnih obaveza do dana podnošenja Plana reorganizacije) nego iz
bankrota.
Napominje se da je delatnost Preduzeća takva da celokupna imovina predstavlja jednu
poslovno-tehnološku celinu koja bi u opciji njene pojedinačne prodaje imala za posledicu
značajno materijalno umanjenje vrednosti preostale imovine. U narednoj tabeli dat je
pregled najznačajnije imovine koja koja je predmet zaloge u korist razlučnih poverilaca dok
je pregled celokupne imovine dat u Prilogu ovog Plana u formi procene likvidacione
vrednosti koju je uradio ovlašćeni procenjivač.
8
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA» a.d.BEOGRAD
Tabela 4.1.1: Pregled nepokretnosti u svojini preduzeća i osnova njihovog davanja pod hipoteku
Mesto
Katastarska
opština
Broj
parcele
površina
Firma
1
MKRE
BEOGRAD
PALILULA
247/1, 249,252
61
Ukupna površina
objekta 6.647 m2
224.966.203
2
MKRE
BEOGRAD
PALILULA
247/1
10
Ukupna površina
objekta 5.105 m2
121.507.918
3
MKRE
BEOGRAD
PALILULA
247/1
981.708
4
MKRE
BEOGRAD
PALILULA
247/1
357.622
ha
ar
m2
∑ [m2]
Komentar
VREDNOST U
DINARIMA
r.b.
UKUPNO
Broj kredita
Vrednost kredita
347.813.451
9
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
4.2. Imovina namenjena namirenju komercijalnih poverilaca
Komercijalni (neobezbeđeni) poverioci će se namirivati iz zarade Preduzeća koje će ono
ostvarivati tokom perioda reorganizacije.
4.3. Sredstva rezervisana za poverioce osporenih potraživanja
Namirenje poverilaca sa osporenim potraživanjima, u opciji neuspeha u sporu od strane
Preduzeća, izvršilo bi se u potpunosti u skladu sa uslovima namirenja poverilaca onih klasa
u koje bi se osporeni poverioci mogli svrstati.
Napominje se da su finansijske projekcije u ovom Planu izrađene u skladu sa principom
opreznosti, odnosno pri oceni finansijskog kapaciteta namirenja svih poverilaca uključenih
u Plan pošlo se od pesimističke pretpostavke gubitka svih sporova. Ukoliko u periodu
reorganizacije dođe do situacije da Preduzeće uspe u sporu, eventualni višak sredstava po
osnovu potraživanja osporenih poverilaca koji su izgubili spor, bio bi usmeren na
povećanje obrtnog kapitala a time i povećanje ukupnog poslovnog potencijala Preduzeća.
Implicitno, povećao bi se stepen obezbeđenja ostalih nespornih poverilaca.
5. Opis postupka prodaje imovine
Tokom realizacije Unapred pripremljenog plana reorganizacije, nakon njegovog
usvajanja i dobijanja rešenja o pravosnažnosti, ne planira se prodaja stalne imovine
Preduzeća jer bi to moglo dovesti do oštećenja kako obezbeđenih poverilaca tako i
neobezbeđeni poverilaca.
6. Pregled poverilaca po klasama poverilaca i kriterijumi
njihovog formiranja
6.1. Pregled svih poverilaca
U Tabeli 6.1.1. dat je pregled svih poverilaca za koje je Društvo moglo da utvrdi obavezu i
koji su direktni i indirektni poverioci Preduzeća (poverioci po osnovu datih jemstava). U
Tabeli 6.1.2. dat je pregled svih poverilaca za koje je Društvo moglo da utvrdi obavezu i
koji su direktni poverioci Preduzeća. U Tabeli 6.1.3. dat je pregled svih neosporenih i
osporenih poverilaca. Vrednost obaveza prema osporenim poveriocima procenjena je na
osnovu vrednosti spora i očekivane verovatnoće uspeha u sporu od strane poverioca.
Specifičnost finansijske strukture Preduzeća ogleda se u činjenici da je ono u ranijem
periodu jemčilo za obaveze drugih privrednih društava kao i da su za njegove obaveze
jemčila druga privredna društva.
Sve vrednosti su date u dinarima. Vrednost obaveza poverilaca koji imaju deviznu klauzulu
preračunata je po kursu na dan 30.04.2014.godine.
10
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
Tabela 6.1.1.: Pregled svih direktnih i indirektnih poverilaca na dan 30.04.2014. godine u
RSD
3
157.545.918,00
60.501.863,00
4.540.000,00
% učešće
u ukupnim
direktnim i
indirektnim
obavezama
4
5,10675%
1,96113%
0,14716%
Hitachi
72.189.442,52
2,33997%
Protent doo
65.577.612,65
2,12566%
6
Eurosalon
20.001.053,76
0,64832%
7
Peex Chandeliers m.b.H
16.766.020,78
0,54346%
8
MK Real Estate doo
18.576.138,47
0,60213%
9
MVM OVIT Zrt.
14.996.430,55
0,48610%
10
SECURITAS SERVICES d.o.o. Beograd
12.769.328,49
0,41391%
11
JKP GRADSKA ČISTOĆA, Beograd
12.703.264,40
0,41177%
12
FAAS DOO
10.995.363,99
0,35641%
13
Termoproces DOO
8.785.982,63
0,28479%
14
Minel Koncern ad
5.346.542,88
0,17330%
15
Virimpex
6.245.792,00
0,20245%
16
Messer Tehnogas ad
6.534.786,85
0,21182%
17
Goša Montaža
4.515.020,84
0,14635%
18
Solid Metal doo
4.898.129,00
0,15877%
19
JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZAC
5.661.316,00
0,18351%
20
EPS SNABDEVANJE DOO
3.216.898,19
0,10427%
21
MetalSat Handels GmbH
3.013.115,39
0,09767%
22
Cel-Mont doo
2.749.258,37
0,08912%
23
ThyssenKrupp Materials DOO
2.207.215,28
0,07155%
24
Korp-MB-Komerc
2.073.342,61
0,06721%
25
UTENZILIJA PROIZVODNJA LANACA
1.809.546,12
0,05866%
26
BORA KEČIĆ SPECIJALNI TRANSPORTI AD
2.234.488,00
0,07243%
27
Intersteel DOO
1.703.026,40
0,05520%
28
Advokat Vulić
1.444.609,61
0,04683%
29
AP Sidro doo
1.011.020,81
0,03277%
30
Rasic Commerce doo
974.421,66
0,03159%
31
RWS-COMPANY
94.915,60
0,00308%
32
INN VINCA
831.537,96
0,02695%
33
Dom Zdravlja Dr.Milutin Ivković
854.654,00
0,02770%
34
Toper Beogad
849.995,77
0,02755%
35
Trgometal D.O.O.
744.486,04
0,02413%
36
TELEKOM Srbija a.d. Beograd
1.446.795,57
0,04690%
37
DDOR Novi Sad
679.628,00
0,02203%
38
Honex DOO
39
elektrodistribucija beograd
40
R.br.
Naziv poverioca
1
1
2
3
2
Fond za razvoj Republike Srbije
Agrobanka ad u stečaju
Societe Generale bank ad Beograd
4
5
Vrednost
potraživanja na dan
Plana reorganizacije
u RSD
785.945,99
0,02548%
1.044.427,73
0,03385%
Ćosić Promex
601.897,39
0,01951%
0,01948%
42
WELD-ING D.O.O.
Mont R doo
601.074,90
1.052.147,34
0,03410%
43
Limaf
528.268,80
0,01712%
41
11
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
44
I & D COM DOO
429.966,48
0,01394%
45
budapest 5000
404.113,40
0,01310%
46
Johannes W.Krauss
401.247,35
0,01301%
47
Termooprema doo
399.448,21
0,01295%
48
TEMAT
393.296,92
0,01275%
49
TUVADRIA doo
371.440,40
0,01204%
50
TRANSPORT JELEN (VAŽEĆI)
346.880,00
0,01124%
51
Centrotrans DOO
325.000,00
0,01053%
52
Novoterm Plus doo
323.580,00
0,01049%
53
Yu Trade Železnik doo
321.542,25
0,01042%
54
Konmat do
312.316,50
0,01012%
55
Termoelektro Enel
309.858,88
0,01004%
56
Eko Preventiva
336.725,00
0,01091%
57
SZR All Road
297.000,00
0,00963%
58
Livnica Ljig
23.790,40
0,00077%
59
Dragan Jokić Autoprevoznik
253.440,00
0,00822%
60
ELEKTROMASINOGRADNJA
250.000,00
0,00810%
61
VEMUS TRANSPORT I REMONT DOO
239.991,00
0,00778%
62
Korkovado Doo
106.510,00
0,00345%
63
Rastošnica promet
221.810,08
0,00719%
64
SSAB Swedish Steel doo
214.490,00
0,00695%
65
Impex Technology DOO
213.152,92
0,00691%
66
Lancopa
213.152,00
0,00691%
67
HABERKORN D.O.O.
MIKROMOTOR
198.045,81
0,00642%
68
195.120,00
0,00632%
69
PPT-INZENJERING
189.272,00
0,00614%
70
Slovas Komerc
184.032,00
0,00597%
71
MERIT FINANCE DOO
180.000,00
0,00583%
72
Restoran Nova Tiha Noc
192.024,50
0,00622%
73
IHP Prahovo MEG DOO
177.617,23
0,00576%
74
Mašinski fakultet
176.000,00
0,00570%
75
DUNAV OSIGURANJE a.d.o. Beograd
170.782,50
0,00554%
76
Kafana Dačo
165.669,00
0,00537%
77
Madi-ex
162.840,00
0,00528%
78
Institut za medicinu rada Srbije
177.901,53
0,00577%
79
ANTIPLAM DOO
181.308,58
0,00588%
80
MT-KOMEX D.O.O.
154.916,94
0,00502%
81
Energoprojekt Industrija AD
152.443,46
0,00494%
82
Expo Guide
149.353,07
0,00484%
83
SEALing
149.095,32
0,00483%
84
Sirkan STKR
143.709,29
0,00466%
85
Delić
143.302,62
0,00465%
86
Institut IMS ad
142.072,00
0,00461%
87
Advokatksa kancelarija Lex
135.500,00
0,00439%
88
NAVY INVEST
128.319,10
0,00416%
89
Cimos-Kikinda
126.408,17
0,00410%
90
S-CUBE SOLUTIONS D.O.O.
120.914,10
0,00392%
91
Alkemist
117.699,67
0,00382%
92
Advokat Vukotic Durutovic
114.642,10
0,00372%
93
Daka Servis AD
84.480,00
0,00274%
12
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
94
Comp Jet DOO
161.966,23
0,00525%
95
Teleoptik Gasna Oprema DOO
109.878,18
0,00356%
96
Trimid DOO
109.699,70
0,00356%
97
Dimničar AD
108.394,80
0,00351%
98
Vijator Vektor doo
108.305,80
0,00351%
99
Neimar plus doo
97.523,40
0,00316%
100
Advokatska kancelarija TOMANOVIC
94.400,00
0,00306%
101
Zavod za zavarivanje ad
92.457,59
0,00300%
102
autoprevoznik Nemanja Cvetković
91.200,00
0,00296%
103
Netiks doo
90.717,57
0,00294%
104
Metal – Centar doo
89.117,49
0,00289%
105
Eldis Tehnika
87.185,32
0,00283%
106
TOP Gas DOO
86.580,44
0,00281%
107
Ing -Pro
86.327,76
0,00280%
108
TIK DOO
86.121,28
0,00279%
109
Buhlmann tube solutions GmbH
84.945,21
0,00275%
110
JKP POGREBNE USLUGE
81.871,00
0,00265%
111
AUTOPREVOZNIK JOVICA RISTOVIĆ
81.760,00
0,00265%
112
Rentax doo
76.220,00
0,00247%
113
PORCHE MOBILITY d.o.o. Beograd
151.336,28
0,00491%
114
Fabrika Maziva FAM
72.626,20
0,00235%
115
SZATR Stevanović Nebojša
72.075,00
0,00234%
116
Livnica Kikinda AD
69.845,46
0,00226%
117
Lasta doo
68.776,98
0,00223%
118
Refit Inzinjering doo
67.169,14
0,00218%
119
Institut za varilstvo
67.104,72
0,00218%
120
GALAX OIL D.O.O.
66.053,12
0,00214%
121
PAĆKAN TRANS
66.000,00
0,00214%
122
TEHNOHEMIJA AD
65.532,48
0,00212%
123
Uprava Carina
63.914,40
0,00207%
124
Guča Industrijski kombinat AD
62.658,00
0,00203%
125
armatura-fad ad beograd
61.100,52
0,00198%
126
Ninacom doo
58.967,04
0,00191%
127
Univerzal-VL SR
58.858,00
0,00191%
128
PD JUGOZAŠTITA d.o.o. Beograd
71.770,00
0,00233%
129
BSS-lab doo
56.760,00
0,00184%
130
VAGE GROUP DOO
54.280,00
0,00176%
131
Mikro Princ
54.000,00
0,00175%
132
DIJ-AUDIT D.O.O
54.000,00
0,00175%
133
SLODES DOO
53.258,12
0,00173%
134
KNUTH D.O.O.
53.100,00
0,00172%
135
JOKIĆ DUŠAN AUTOPREVOZNIK
51.960,00
0,00168%
136
Krons Komerc
51.350,00
0,00166%
137
Best Pneumatics DOO
51.066,59
0,00166%
138
EU Build
50.875,02
0,00165%
139
Meda Komerc
50.478,00
0,00164%
140
VIST DOO
47.580,00
0,00154%
141
Kripton
46.332,27
0,00150%
142
KEMOIMPEX A.D.
45.166,56
0,00146%
143
Energo-Steel DOO
42.952,00
0,00139%
13
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
144
SL TIM
42.055,20
0,00136%
145
ELIMP doo
40.866,94
0,00132%
146
DUČIĆ MIODRAG - PREVOZNIK
40.000,00
0,00130%
147
Srndak
39.819,09
0,00129%
148
AUTORSKI BIRO DOO
39.652,00
0,00129%
149
MV Investment
77.371,64
0,00251%
150
TUV Bayern Sava
37.831,89
0,00123%
151
Autoprevoznik Aleksandar Dučić
37.000,00
0,00120%
152
BGD-TRANS D.O.O. NIŠ
35.282,00
0,00114%
153
STRK Gasas
35.000,00
0,00113%
154
NSD Elektronik SZR
34.692,00
0,00112%
155
Hahn Kolb DOO
31.500,00
0,00102%
156
Delta Generali Reosiguranje AD
11.927,00
0,00039%
157
Reca doo
41.395,72
0,00134%
158
WURTH DOO
26.941,55
0,00087%
159
Restoran Stara Carinarnica
26.050,00
0,00084%
160
BEOGRADSKA BERZA,Beograd
23.800,00
0,00077%
161
SAVEZ ENERGETICARA
22.649,10
0,00073%
162
IMK 14.Oktobar AD
22.440,00
0,00073%
163
DN COMPANY DOO
22.138,81
0,00072%
164
Srecko-Feg doo
21.830,00
0,00071%
165
Porsche Interauto
20.796,62
0,00067%
166
Termoelektrana Nikola Tesla
268.181,53
0,00869%
167
Reno Sava doo
20.385,70
0,00066%
168
Dual Mode Štamparija
20.172,00
0,00065%
169
Kirka Suri doo
26.354.915,00
0,85428%
170
NOVA ZAŠTITA D.O.O.
20.000,00
0,00065%
171
ITT D.O.O.
19.942,00
0,00065%
172
BETECO DOO
19.793,62
0,00064%
173
Necline doo
19.500,00
0,00063%
174
Universal Stahl GmbH
19.068,42
0,00062%
175
JANJUŠEVIĆ MILENKO VAŽEĆI
19.000,00
0,00062%
176
VELBE OFFICE DOO
18.707,25
0,00061%
177
Dubrava Junior SZR
24.420,00
0,00079%
178
Galeb Group DOO
18.408,00
0,00060%
179
Narodne novine dd
17.740,05
0,00058%
180
Tehno alt
17.734,34
0,00057%
181
KUBOTA UZELAC DOO
17.700,00
0,00057%
182
SZAR Krbačević miloš
16.200,00
0,00053%
183
BORD OD
15.930,00
0,00052%
184
ORION TELEKOM TIM D.O.O.
15.263,00
0,00049%
185
LUKIĆ ROLET
13.344,75
0,00043%
186
ATAKO TP DOO
12.582,00
0,00041%
187
BACCO DOO
12.537,67
0,00041%
188
Kommet doo
12.390,00
0,00040%
189
SHARK SERVIS ZA PRANJE MOTORNIH VOZ
11.800,00
0,00038%
190
Božić šlep služba
11.210,00
0,00036%
191
WOERNER GmbH
11.030,68
0,00036%
192
UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE
10.000,00
0,00032%
193
EHO radnja za tehničko ispitivanje
10.000,00
0,00032%
14
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
194
Zaštita DM
195
196
20.607,00
0,00067%
METROLOŠKA LABORATORIJA 21.MAJ DOO
9.729,10
0,00032%
Institut Goša DOO
9.584,74
0,00031%
197
Nacionalna služba za zapošljvanje
9.400,00
0,00030%
198
Beogradski Sajam DP
8.400,01
0,00027%
199
I-Company DOO
8.260,00
0,00027%
200
Ecoprint
8.073,00
0,00026%
201
VD Grafik SZR
8.050,00
0,00026%
202
DINK SR
7.309,04
0,00024%
203
Wika merna tehnika d.o.o.
7.200,00
0,00023%
204
SCB d.o.o. Beograd
6.634,90
0,00022%
205
CEZAR KETERING PLUS DOO
6.366,01
0,00021%
206
Lola doo Livnica Crne Metalurgije
6.021,54
0,00020%
207
Privredna komora Srbije
6.000,01
0,00019%
208
MC COMPANY
5.900,00
0,00019%
209
Malex – City copy servis
5.847,27
0,00019%
210
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
4.847,21
0,00016%
211
Elit
4.740,00
0,00015%
212
Biro Servis SZR
4.130,00
0,00013%
213
RAJKO TEPŠIĆ PREDUZETNIK BORČA
4.000,00
0,00013%
214
Penazz Plus
3.889,28
0,00013%
215
Restoran Carski Lov
3.680,00
0,00012%
216
INDUSTRO COMERCE INCOM
3.469,20
0,00011%
217
Termometal SZR
3.468,36
0,00011%
218
Termoelektro Brcko
3.317,74
0,00011%
219
IMP AUTOMATIKA D.O.O.
3.000,00
0,00010%
220
AGENCIJA SMS CLIO
2.950,00
0,00010%
221
Ranex doo
2.900,00
0,00009%
222
ICI DOO
2.531,10
0,00008%
223
IMMAGINE ITALIANA DOO
2.360,00
0,00008%
224
Talija Four doo
2.200,00
0,00007%
225
PEROLO AGENCIJA PREVODILAČKI SERVIS
2.124,00
0,00007%
226
JKP gradska toplana
2.000,00
0,00006%
227
UDRUŽENJE INTERNIH REVIZORA SRBIJE
2.000,00
0,00006%
228
STAR-BG SZTR MIODRAG PEŠTERAC
1.600,00
0,00005%
229
Pneumatik – Flex doo
1.475,00
0,00005%
230
MERKUR - INTERNATIONAL D.O.O.
1.429,99
0,00005%
231
Luk
1.400,00
0,00005%
232
TE Kostolac doo
1.000,00
0,00003%
233
Elektronik Vibro Balans
1.000,00
0,00003%
234
Var Comerc doo
995,91
0,00003%
235
Jugodin alatne masine d.o.o.
940,74
0,00003%
236
Invest Trade DOO
725,76
0,00002%
237
NBA Commerc
680,51
0,00002%
238
TELENOR d.o.o. Beograd
24,92
0,00000%
239
969.137,00
0,03141%
240
Feromon inženjering
Aleksandar Bajković
130.015,22
0,00421%
241
Aleksandar Balković
58.053,86
0,00188%
242
Aleksandar Đukić
128.992,67
0,00418%
243
Aleksandar Stankovic
32.153,30
0,00104%
15
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
244
Aleksandar Stošić
56.543,53
0,00183%
245
Aleksandar Šargić
146.286,12
0,00474%
246
Aleksandra Knežević
82.139,85
0,00266%
247
Aleksandra Zgonjanin
38.013,21
0,00123%
248
Andrej Zajac
207.495,72
0,00673%
249
Andrija Jevtić
35.398,81
0,00115%
250
Anđelija Floršic
43.158,65
0,00140%
251
Bekim Sadiku
68.652,76
0,00223%
252
Biljana Kostov
36.993,35
0,00120%
253
Biserka Mitrović
52.058,55
0,00169%
254
Bojan Javorac
36.514,32
0,00118%
255
Bojan Krstić
4.823,00
0,00016%
256
Bojan Smuđa
286.736,15
0,00929%
257
Bojan Tasić
183.310,36
0,00594%
258
Borisav Nastić
153.854,88
0,00499%
259
Branislav Grujičić
75.683,89
0,00245%
260
Branislav Klupač
69.399,12
0,00225%
261
Branislav Lukić
80.756,34
0,00262%
262
Branislav Milovanović
42.093,88
0,00136%
263
Branislav Nikolić
55.001,59
0,00178%
264
Branko Janković
265
Branko Kostić
266
40.391,37
0,00131%
139.921,92
0,00454%
Bratoljub Petković
42.575,04
0,00138%
267
Danijel Rankić
31.837,66
0,00103%
268
Dejan Petrović
53.524,69
0,00173%
269
Dejan Sofronijević
29.689,50
0,00096%
270
Dijana Vranić
161.148,55
0,00522%
271
Dragan Cmiljanović
56.225,63
0,00182%
272
Dragan Cvetković
11.705,30
0,00038%
273
Dragan Ilić
138.347,29
0,00448%
274
Dragan Jevtić
74.830,48
0,00243%
275
Dragan Jovičić
186.919,14
0,00606%
276
Dragan Panoski
174.871,97
0,00567%
277
Dragan Remović
65.722,70
0,00213%
278
Dragan Simić
66.065,31
0,00214%
279
Dragan Sita
92.807,10
0,00301%
280
Dragan Stanojević
82.097,17
0,00266%
281
Dragan Vasić
148.990,09
0,00483%
282
Dragiša Nikolić
77.526,95
0,00251%
283
Drago Milanović
212.472,63
0,00689%
284
Drago Milošević
1.157,16
0,00004%
285
Dragomir Savanović
189.022,51
0,00613%
286
Dragoslav Kodić
196.383,77
0,00637%
287
Dragoslav Marković
253.261,89
0,00821%
288
Dragoslav Nikolić
55.891,01
0,00181%
289
Dražan Blagojević
85.258,70
0,00276%
290
Dušan Dušić
138.423,64
0,00449%
291
Džuma Elezović
73.018,10
0,00237%
292
Đorđe Jovanović
90.857,74
0,00295%
293
Đuro Jakšić
73.008,87
0,00237%
16
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
294
Farit Kazamanović
295
Goran Filipović
296
Goran Jaćović
297
298
299
300
301
Igor Grujić
302
Igor Šarenac
303
Ilija Rob
153.441,32
0,00497%
304
Ivan Nedeljković
493.153,79
0,01599%
305
Ivan Sofronijević
31.975,97
0,00104%
306
Jakov Cerović
24.474,09
0,00079%
307
Jandrija Budimir
79.239,49
0,00257%
308
Jasmina Kovačević
87.246,65
0,00283%
309
Jelena Ilić
37.823,60
0,00123%
310
Jovanka Momčilović
45.413,53
0,00147%
311
Jovica Stefanović
235.689,28
0,00764%
312
Jovo Komnenić
131.121,40
0,00425%
313
Jovo Mirković
125.231,06
0,00406%
314
Jozep Šipić
99.007,05
0,00321%
315
Lazo Relić
84.173,13
0,00273%
316
Ljiljana Stevanović
60.297,07
0,00195%
317
Ljubodrag Jovanović
69.432,05
0,00225%
318
Ljubomir Milanović
117.030,00
0,00379%
319
Maja Veselinović
70.746,87
0,00229%
320
Mališa Ognjanović
321
Marina Lazić
322
64.635,47
0,00210%
150.044,38
0,00486%
8.566,71
0,00028%
Goran Smiljanić
64.280,17
0,00208%
Goran Terzić
54.898,81
0,00178%
Gursel Huseni
46.989,36
0,00152%
Igor Ercegović
248.488,30
0,00805%
61.199,30
0,00198%
186.194,81
0,00604%
89.512,72
0,00290%
131.623,30
0,00427%
Marko Ivković
29.477,59
0,00096%
323
Marko Meljanac
81.616,13
0,00265%
324
Marko Nikolić
71.170,08
0,00231%
325
Martin Mitov
45.083,16
0,00146%
326
Matija Vučetić
86.149,67
0,00279%
327
Milan Dimeski
204.936,01
0,00664%
328
Milan Jović
295.830,95
0,00959%
329
Milan Vujić
4.549,73
0,00015%
330
Milanka Živanović
59.335,30
0,00192%
331
Mile Đurić
75.340,93
0,00244%
332
Mile Ivanović
58.944,38
0,00191%
333
Milenko Ilić
83.043,94
0,00269%
334
Milenko Stanković
153.742,87
0,00498%
335
Milica Veljković
104.936,10
0,00340%
336
Milija Talović
57.554,64
0,00187%
337
Miloje Barać
39.768,88
0,00129%
338
Milorad Katinski
56.891,15
0,00184%
339
Milorad Maljević
69.131,19
0,00224%
340
Milorad Plavšić
161.357,76
0,00523%
341
Milorad Rakić
70.116,72
0,00227%
342
Miloš Begović
84.542,73
0,00274%
343
Miloš Dišić
87.912,80
0,00285%
17
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
344
Miloš Jevtić
345
Miloš Simić
346
Miloš Spasojević
347
Milovan Rogan
306.614,10
0,00994%
348
Milun Jovanović
111.339,43
0,00361%
349
Milutin Nikolić
165.007,10
0,00535%
350
Milutin Vujetić
50.939,63
0,00165%
351
Miodrag Cvejić
74.605,87
0,00242%
352
Miodrag Živić
54.627,61
0,00177%
353
Miomir Đorđević
149.014,96
0,00483%
354
Mirjana Bugarić
75.340,23
0,00244%
355
Mirjana Petrović
153.098,61
0,00496%
356
Mirjana Stojanović
78.236,73
0,00254%
357
Mirka Mališić
52.334,45
0,00170%
358
Mirko Jerotijević
274.129,80
0,00889%
359
Miroslav Novičić
149.543,76
0,00485%
360
Miroslav Vasić
45.794,95
0,00148%
361
Miroslav Žilevski
34.766,94
0,00113%
362
Mladen Stoiljković
71.265,62
0,00231%
363
Momčilo Kokanović
54.165,88
0,00176%
364
Momir Barjaktarević
58.478,95
0,00190%
365
Momir Nestorović
209.920,47
0,00680%
366
Nataša Uskoković
234.923,38
0,00761%
367
Nebojša Cvijović
52.687,10
0,00171%
368
Nebojša Kordić
474.665,28
0,01539%
369
Nenad Jovanović
73.512,27
0,00238%
370
Nenad Nasković
62.990,21
0,00204%
371
Nevena Mališić
182.560,59
0,00592%
372
Nikola Grujić
93.535,28
0,00303%
373
Nikola Ilijašev
374
Nikola Lukić
375
49.491,85
0,00160%
73.369,76
0,00238%
201.595,29
0,00653%
84.975,26
0,00275%
297.688,56
0,00965%
Nikola Popčević
48.517,67
0,00157%
376
Nikola Šarenac
276.941,15
0,00898%
377
Novak Janković
178.617,66
0,00579%
378
Novica Rakić
50.156,44
0,00163%
379
Novica Živković
183.836,80
0,00596%
380
Pavel Halabrin
97.149,59
0,00315%
381
Pavle Milovanović
120.430,71
0,00390%
382
Petar Radosavljević
37.304,35
0,00121%
383
Predrag Bižić
85.018,11
0,00276%
384
Predrag Mandić
206.665,97
0,00670%
385
Rade Kocić
49.762,27
0,00161%
386
Rade Petrović
62.756,71
0,00203%
387
Radiša Lazić
163.131,42
0,00529%
388
Radojica Ralević
286.773,80
0,00930%
389
Radomir Simić
138.359,37
0,00448%
390
Radoš Vukanović
137.081,74
0,00444%
391
Redžep Alidinović
52.442,23
0,00170%
392
Redžo Nukić
48.430,55
0,00157%
393
Saša Stjepanović
229.666,50
0,00744%
18
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
394
Saša Velagić
54.129,29
0,00175%
395
Savo Batar
50.786,16
0,00165%
396
Siniša Dragutinović
69.466,50
0,00225%
397
Siniša Zeba
167.732,92
0,00544%
398
Slađana Filipović
106.136,87
0,00344%
399
Slavica Jevtić
88.891,95
0,00288%
400
Slavimir Marković
7.849,83
0,00025%
401
Snežana Vojković
97.382,98
0,00316%
402
Sokol Ilić
80.274,17
0,00260%
403
Srboljub Bogdanović
99.998,00
0,00324%
404
Srđan Popović
12.787,32
0,00041%
405
Suzana Đokić-Čairović
192.231,84
0,00623%
406
Svetislav Đorđević
84.384,23
0,00274%
407
Tanja Jenić
91.531,74
0,00297%
408
Tatjana Radibratović
157.291,87
0,00510%
409
Tijana Luković
71.257,13
0,00231%
410
Vera Dukić
71.873,42
0,00233%
411
Vlada Lazić
141.072,17
0,00457%
412
Vladan Cvetković
32.409,00
0,00105%
413
Vladan Milosavljević
99.787,82
0,00323%
414
Vladimir Golubović
270.655,27
0,00877%
415
Vladimir Milovanović
33.621,40
0,00109%
416
Vladimir Rob
40.742,38
0,00132%
417
Vladimir Trifunović
184.838,42
0,00599%
418
Vlastimir Stojanović
192.206,20
0,00623%
419
Vojislav Grujić
72.170,51
0,00234%
420
Vojislav Prostran
237.604,97
0,00770%
421
Vujica Mavrenski
111.797,47
0,00362%
422
Zoran Adamović
62.635,43
0,00203%
423
Zoran Antić
30.981,22
0,00100%
424
Zoran Mijušković
104.720,27
0,00339%
425
Zoran Mosurović
221.279,29
0,00717%
426
Zoran R Nikolić
82.166,89
0,00266%
427
Zoran Simanić
123.624,03
0,00401%
428
Zoran Stanulov
72.847,52
0,00236%
429
Zoran Terzić
36.984,33
0,00120%
430
Zoran Trojić
45.036,45
0,00146%
431
Željko Jovanović
61.289,86
0,00199%
432
Željko Kolundžić
170.823,97
0,00554%
433
Živko Aleksić
223.930,32
0,00726%
434
Živko Milikić
52.317,81
0,00170%
435
Života Vukosavljević
77.719,47
0,00252%
436
Ranko Radojičić
130.054,00
0,00422%
437
Makljenović Radoš
62.633,00
0,00203%
438
Danijel Jurgec
87.778,00
0,00285%
439
Slobodan Petrušić
13.722,00
0,00044%
440
Srboljub Milenković
100.282,00
0,00325%
441
24.473,14
0,00079%
442
Siniša Mladenović
PORESKA UPRAVA
121.931.863,00
3,95234%
443
Ostale državne institucije
230.000,00
0,00746%
19
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
444
Dmitra Kočanović
445
Dragan Lazin
446
Advokat Nebojša Petrović-tužbe
447
32.384,75
0,00105%
71.874,95
0,00233%
1.040.675,57
0,03373%
NBS Prinudna naplata
401.265,71
0,01301%
448
Privredni Sud Beograd -takse
676.479,90
0,02193%
449
Dobrica Ljević advokat
450
Rudnap Group
517.301,00
0,01677%
1.615.504.513,69
52,36554%
USLOVNI POVERILAC
451
Eurobank a.d.
UKUPNO
737.947.625,47
23,92010%
3.085.052.860,93
100,00000%
Tabela 6.1.2.: Pregled svih direktnih poverilaca na dan 30.04.2014. godine u RSD
R.br.
Naziv poverioca
Vrednost
potraživanja na dan
Plana reorganizacije
u RSD
3
157.545.918,00
60.501.863,00
4.540.000,00
% učešće
u ukupnim
direktnim
obavezama
4
6,71235%
2,57772%
0,19343%
1
1
2
3
2
Fond za razvoj Republike Srbije
Agrobanka ad u stečaju
Societe Generale bank ad Beograd
4
Hitachi
72.189.442,52
3,07568%
5
Protent doo
65.577.612,65
2,79398%
6
Eurosalon
20.001.053,76
0,85216%
7
Peex Chandeliers m.b.H
16.766.020,78
0,71433%
8
MK Real Estate doo
18.576.138,47
0,79145%
9
MVM OVIT Zrt.
14.996.430,55
0,63893%
10
SECURITAS SERVICES d.o.o. Beograd
12.769.328,49
0,54405%
11
JKP GRADSKA ČISTOĆA, Beograd
12.703.264,40
0,54123%
12
FAAS DOO
10.995.363,99
0,46846%
13
Termoproces DOO
8.785.982,63
0,37433%
14
Minel Koncern ad
5.346.542,88
0,22779%
15
Virimpex
6.245.792,00
0,26611%
16
Messer Tehnogas ad
6.534.786,85
0,27842%
17
Goša Montaža
4.515.020,84
0,19237%
18
Solid Metal doo
4.898.129,00
0,20869%
19
JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZAC
5.661.316,00
0,24120%
20
EPS SNABDEVANJE DOO
3.216.898,19
0,13706%
21
MetalSat Handels GmbH
3.013.115,39
0,12838%
22
Cel-Mont doo
2.749.258,37
0,11713%
23
ThyssenKrupp Materials DOO
2.207.215,28
0,09404%
24
Korp-MB-Komerc
2.073.342,61
0,08834%
25
UTENZILIJA PROIZVODNJA LANACA
1.809.546,12
0,07710%
26
BORA KEČIĆ SPECIJALNI TRANSPORTI AD
2.234.488,00
0,09520%
27
Intersteel DOO
1.703.026,40
0,07256%
28
Advokat Vulić
1.444.609,61
0,06155%
29
AP Sidro doo
1.011.020,81
0,04308%
30
Rasic Commerce doo
974.421,66
0,04152%
31
RWS-COMPANY
94.915,60
0,00404%
32
INN VINCA
831.537,96
0,03543%
20
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
33
Dom Zdravlja Dr.Milutin Ivković
854.654,00
0,03641%
34
Toper Beogad
849.995,77
0,03621%
35
Trgometal D.O.O.
744.486,04
0,03172%
36
TELEKOM Srbija a.d. Beograd
1.446.795,57
0,06164%
37
DDOR Novi Sad
679.628,00
0,02896%
38
Honex DOO
39
elektrodistribucija beograd
40
785.945,99
0,03349%
1.044.427,73
0,04450%
Ćosić Promex
601.897,39
0,02564%
0,02561%
42
WELD-ING D.O.O.
Mont R doo
601.074,90
1.052.147,34
0,04483%
43
Limaf
528.268,80
0,02251%
44
I & D COM DOO
429.966,48
0,01832%
45
budapest 5000
404.113,40
0,01722%
46
Johannes W.Krauss
401.247,35
0,01710%
47
Termooprema doo
399.448,21
0,01702%
48
TEMAT
393.296,92
0,01676%
49
TUVADRIA doo
371.440,40
0,01583%
50
TRANSPORT JELEN (VAŽEĆI)
346.880,00
0,01478%
51
Centrotrans DOO
325.000,00
0,01385%
52
Novoterm Plus doo
323.580,00
0,01379%
53
Yu Trade Železnik doo
321.542,25
0,01370%
54
Konmat do
312.316,50
0,01331%
55
Termoelektro Enel
309.858,88
0,01320%
56
Eko Preventiva
336.725,00
0,01435%
57
SZR All Road
297.000,00
0,01265%
58
Livnica Ljig
23.790,40
0,00101%
59
Dragan Jokić Autoprevoznik
253.440,00
0,01080%
60
ELEKTROMASINOGRADNJA
250.000,00
0,01065%
61
VEMUS TRANSPORT I REMONT DOO
239.991,00
0,01022%
62
Korkovado Doo
106.510,00
0,00454%
63
Rastošnica promet
221.810,08
0,00945%
64
SSAB Swedish Steel doo
214.490,00
0,00914%
65
Impex Technology DOO
213.152,92
0,00908%
66
Lancopa
213.152,00
0,00908%
0,00844%
68
HABERKORN D.O.O.
MIKROMOTOR
198.045,81
195.120,00
0,00831%
69
PPT-INZENJERING
189.272,00
0,00806%
70
Slovas Komerc
184.032,00
0,00784%
71
MERIT FINANCE DOO
180.000,00
0,00767%
72
Restoran Nova Tiha Noc
192.024,50
0,00818%
73
IHP Prahovo MEG DOO
177.617,23
0,00757%
74
Mašinski fakultet
176.000,00
0,00750%
75
DUNAV OSIGURANJE a.d.o. Beograd
170.782,50
0,00728%
76
Kafana Dačo
165.669,00
0,00706%
77
Madi-ex
162.840,00
0,00694%
78
Institut za medicinu rada Srbije
177.901,53
0,00758%
79
ANTIPLAM DOO
181.308,58
0,00772%
80
MT-KOMEX D.O.O.
154.916,94
0,00660%
81
Energoprojekt Industrija AD
152.443,46
0,00649%
82
Expo Guide
149.353,07
0,00636%
41
67
21
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
83
SEALing
149.095,32
0,00635%
84
Sirkan STKR
143.709,29
0,00612%
85
Delić
143.302,62
0,00611%
86
Institut IMS ad
142.072,00
0,00605%
87
Advokatksa kancelarija Lex
135.500,00
0,00577%
88
NAVY INVEST
128.319,10
0,00547%
89
Cimos-Kikinda
126.408,17
0,00539%
90
S-CUBE SOLUTIONS D.O.O.
120.914,10
0,00515%
91
Alkemist
117.699,67
0,00501%
92
Advokat Vukotic Durutovic
114.642,10
0,00488%
93
Daka Servis AD
84.480,00
0,00360%
94
Comp Jet DOO
161.966,23
0,00690%
95
Teleoptik Gasna Oprema DOO
109.878,18
0,00468%
96
Trimid DOO
109.699,70
0,00467%
97
Dimničar AD
108.394,80
0,00462%
98
Vijator Vektor doo
108.305,80
0,00461%
99
Neimar plus doo
97.523,40
0,00416%
100
Advokatska kancelarija TOMANOVIC
94.400,00
0,00402%
101
Zavod za zavarivanje ad
92.457,59
0,00394%
102
autoprevoznik Nemanja Cvetković
91.200,00
0,00389%
103
Netiks doo
90.717,57
0,00387%
104
Metal – Centar doo
89.117,49
0,00380%
105
Eldis Tehnika
87.185,32
0,00371%
106
TOP Gas DOO
86.580,44
0,00369%
107
Ing -Pro
86.327,76
0,00368%
108
TIK DOO
86.121,28
0,00367%
109
Buhlmann tube solutions GmbH
84.945,21
0,00362%
110
JKP POGREBNE USLUGE
81.871,00
0,00349%
111
AUTOPREVOZNIK JOVICA RISTOVIĆ
81.760,00
0,00348%
112
Rentax doo
113
PORCHE MOBILITY d.o.o. Beograd
114
76.220,00
0,00325%
151.336,28
0,00645%
Fabrika Maziva FAM
72.626,20
0,00309%
115
SZATR Stevanović Nebojša
72.075,00
0,00307%
116
Livnica Kikinda AD
69.845,46
0,00298%
117
Lasta doo
68.776,98
0,00293%
118
Refit Inzinjering doo
67.169,14
0,00286%
119
Institut za varilstvo
67.104,72
0,00286%
120
GALAX OIL D.O.O.
66.053,12
0,00281%
121
PAĆKAN TRANS
66.000,00
0,00281%
122
TEHNOHEMIJA AD
65.532,48
0,00279%
123
Uprava Carina
63.914,40
0,00272%
124
Guča Industrijski kombinat AD
62.658,00
0,00267%
125
armatura-fad ad beograd
61.100,52
0,00260%
126
Ninacom doo
58.967,04
0,00251%
127
Univerzal-VL SR
58.858,00
0,00251%
128
PD JUGOZAŠTITA d.o.o. Beograd
71.770,00
0,00306%
129
BSS-lab doo
56.760,00
0,00242%
130
VAGE GROUP DOO
54.280,00
0,00231%
131
Mikro Princ
54.000,00
0,00230%
132
DIJ-AUDIT D.O.O
54.000,00
0,00230%
22
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
133
SLODES DOO
53.258,12
0,00227%
134
KNUTH D.O.O.
53.100,00
0,00226%
135
JOKIĆ DUŠAN AUTOPREVOZNIK
51.960,00
0,00221%
136
Krons Komerc
51.350,00
0,00219%
137
Best Pneumatics DOO
51.066,59
0,00218%
138
EU Build
50.875,02
0,00217%
139
Meda Komerc
50.478,00
0,00215%
140
VIST DOO
47.580,00
0,00203%
141
Kripton
46.332,27
0,00197%
142
KEMOIMPEX A.D.
45.166,56
0,00192%
143
Energo-Steel DOO
42.952,00
0,00183%
144
SL TIM
42.055,20
0,00179%
145
ELIMP doo
40.866,94
0,00174%
146
DUČIĆ MIODRAG - PREVOZNIK
40.000,00
0,00170%
147
Srndak
39.819,09
0,00170%
148
AUTORSKI BIRO DOO
39.652,00
0,00169%
149
MV Investment
77.371,64
0,00330%
150
TUV Bayern Sava
37.831,89
0,00161%
151
Autoprevoznik Aleksandar Dučić
37.000,00
0,00158%
152
BGD-TRANS D.O.O. NIŠ
35.282,00
0,00150%
153
STRK Gasas
35.000,00
0,00149%
154
NSD Elektronik SZR
34.692,00
0,00148%
155
Hahn Kolb DOO
31.500,00
0,00134%
156
Delta Generali Reosiguranje AD
11.927,00
0,00051%
157
Reca doo
41.395,72
0,00176%
158
WURTH DOO
26.941,55
0,00115%
159
Restoran Stara Carinarnica
26.050,00
0,00111%
160
BEOGRADSKA BERZA,Beograd
23.800,00
0,00101%
161
SAVEZ ENERGETICARA
22.649,10
0,00096%
162
IMK 14.Oktobar AD
22.440,00
0,00096%
163
DN COMPANY DOO
22.138,81
0,00094%
164
Srecko-Feg doo
21.830,00
0,00093%
165
Porsche Interauto
166
Termoelektrana Nikola Tesla
167
Reno Sava doo
168
Dual Mode Štamparija
169
Kirka Suri doo
170
20.796,62
0,00089%
268.181,53
0,01143%
20.385,70
0,00087%
20.172,00
0,00086%
26.354.915,00
1,12287%
NOVA ZAŠTITA D.O.O.
20.000,00
0,00085%
171
ITT D.O.O.
19.942,00
0,00085%
172
BETECO DOO
19.793,62
0,00084%
173
Necline doo
19.500,00
0,00083%
174
Universal Stahl GmbH
19.068,42
0,00081%
175
JANJUŠEVIĆ MILENKO VAŽEĆI
19.000,00
0,00081%
176
VELBE OFFICE DOO
18.707,25
0,00080%
177
Dubrava Junior SZR
24.420,00
0,00104%
178
Galeb Group DOO
18.408,00
0,00078%
179
Narodne novine dd
17.740,05
0,00076%
180
Tehno alt
17.734,34
0,00076%
181
KUBOTA UZELAC DOO
17.700,00
0,00075%
182
SZAR Krbačević miloš
16.200,00
0,00069%
23
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
183
BORD OD
15.930,00
0,00068%
184
ORION TELEKOM TIM D.O.O.
15.263,00
0,00065%
185
LUKIĆ ROLET
13.344,75
0,00057%
186
ATAKO TP DOO
12.582,00
0,00054%
187
BACCO DOO
12.537,67
0,00053%
188
Kommet doo
12.390,00
0,00053%
189
SHARK SERVIS ZA PRANJE MOTORNIH VOZ
11.800,00
0,00050%
190
Božić šlep služba
11.210,00
0,00048%
191
WOERNER GmbH
11.030,68
0,00047%
192
UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE
10.000,00
0,00043%
193
EHO radnja za tehničko ispitivanje
10.000,00
0,00043%
194
Zaštita DM
20.607,00
0,00088%
195
METROLOŠKA LABORATORIJA 21.MAJ DOO
9.729,10
0,00041%
196
Institut Goša DOO
9.584,74
0,00041%
197
Nacionalna služba za zapošljvanje
9.400,00
0,00040%
198
Beogradski Sajam DP
8.400,01
0,00036%
199
I-Company DOO
8.260,00
0,00035%
200
Ecoprint
8.073,00
0,00034%
201
VD Grafik SZR
8.050,00
0,00034%
202
DINK SR
7.309,04
0,00031%
203
Wika merna tehnika d.o.o.
7.200,00
0,00031%
204
SCB d.o.o. Beograd
6.634,90
0,00028%
205
CEZAR KETERING PLUS DOO
6.366,01
0,00027%
206
Lola doo Livnica Crne Metalurgije
6.021,54
0,00026%
207
Privredna komora Srbije
6.000,01
0,00026%
208
MC COMPANY
5.900,00
0,00025%
209
Malex – City copy servis
5.847,27
0,00025%
210
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
4.847,21
0,00021%
211
Elit
4.740,00
0,00020%
212
Biro Servis SZR
4.130,00
0,00018%
213
RAJKO TEPŠIĆ PREDUZETNIK BORČA
4.000,00
0,00017%
214
Penazz Plus
3.889,28
0,00017%
215
Restoran Carski Lov
3.680,00
0,00016%
216
INDUSTRO COMERCE INCOM
3.469,20
0,00015%
217
Termometal SZR
3.468,36
0,00015%
218
Termoelektro Brcko
3.317,74
0,00014%
219
IMP AUTOMATIKA D.O.O.
3.000,00
0,00013%
220
AGENCIJA SMS CLIO
2.950,00
0,00013%
221
Ranex doo
2.900,00
0,00012%
222
ICI DOO
2.531,10
0,00011%
223
IMMAGINE ITALIANA DOO
2.360,00
0,00010%
224
Talija Four doo
2.200,00
0,00009%
225
PEROLO AGENCIJA PREVODILAČKI SERVIS
2.124,00
0,00009%
226
JKP gradska toplana
2.000,00
0,00009%
227
UDRUŽENJE INTERNIH REVIZORA SRBIJE
2.000,00
0,00009%
228
STAR-BG SZTR MIODRAG PEŠTERAC
1.600,00
0,00007%
229
Pneumatik – Flex doo
1.475,00
0,00006%
230
MERKUR - INTERNATIONAL D.O.O.
1.429,99
0,00006%
231
Luk
1.400,00
0,00006%
232
TE Kostolac doo
1.000,00
0,00004%
24
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
233
Elektronik Vibro Balans
1.000,00
0,00004%
234
235
Var Comerc doo
995,91
0,00004%
Jugodin alatne masine d.o.o.
940,74
0,00004%
236
Invest Trade DOO
725,76
0,00003%
237
NBA Commerc
680,51
0,00003%
238
TELENOR d.o.o. Beograd
239
24,92
0,00000%
0,04129%
240
Feromon inženjering
Aleksandar Bajković
969.137,00
130.015,22
0,00554%
241
Aleksandar Balković
58.053,86
0,00247%
242
Aleksandar Đukić
128.992,67
0,00550%
243
Aleksandar Stankovic
32.153,30
0,00137%
244
Aleksandar Stošić
56.543,53
0,00241%
245
Aleksandar Šargić
146.286,12
0,00623%
246
Aleksandra Knežević
82.139,85
0,00350%
247
Aleksandra Zgonjanin
38.013,21
0,00162%
248
Andrej Zajac
207.495,72
0,00884%
249
Andrija Jevtić
35.398,81
0,00151%
250
Anđelija Floršic
43.158,65
0,00184%
251
Bekim Sadiku
68.652,76
0,00292%
252
Biljana Kostov
36.993,35
0,00158%
253
Biserka Mitrović
52.058,55
0,00222%
254
Bojan Javorac
36.514,32
0,00156%
255
Bojan Krstić
4.823,00
0,00021%
256
Bojan Smuđa
286.736,15
0,01222%
257
Bojan Tasić
183.310,36
0,00781%
258
Borisav Nastić
153.854,88
0,00656%
259
Branislav Grujičić
75.683,89
0,00322%
260
Branislav Klupač
69.399,12
0,00296%
261
Branislav Lukić
80.756,34
0,00344%
262
Branislav Milovanović
42.093,88
0,00179%
263
Branislav Nikolić
55.001,59
0,00234%
264
Branko Janković
40.391,37
0,00172%
265
Branko Kostić
139.921,92
0,00596%
266
Bratoljub Petković
42.575,04
0,00181%
267
Danijel Rankić
31.837,66
0,00136%
268
Dejan Petrović
53.524,69
0,00228%
269
Dejan Sofronijević
29.689,50
0,00126%
270
Dijana Vranić
161.148,55
0,00687%
271
Dragan Cmiljanović
56.225,63
0,00240%
272
Dragan Cvetković
11.705,30
0,00050%
273
Dragan Ilić
138.347,29
0,00589%
274
Dragan Jevtić
74.830,48
0,00319%
275
Dragan Jovičić
186.919,14
0,00796%
276
Dragan Panoski
174.871,97
0,00745%
277
Dragan Remović
65.722,70
0,00280%
278
Dragan Simić
66.065,31
0,00281%
279
Dragan Sita
92.807,10
0,00395%
280
Dragan Stanojević
82.097,17
0,00350%
281
Dragan Vasić
148.990,09
0,00635%
282
Dragiša Nikolić
77.526,95
0,00330%
25
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
283
Drago Milanović
284
Drago Milošević
285
Dragomir Savanović
286
Dragoslav Kodić
196.383,77
0,00837%
287
Dragoslav Marković
253.261,89
0,01079%
288
Dragoslav Nikolić
55.891,01
0,00238%
289
Dražan Blagojević
85.258,70
0,00363%
290
Dušan Dušić
138.423,64
0,00590%
291
Džuma Elezović
73.018,10
0,00311%
292
Đorđe Jovanović
90.857,74
0,00387%
293
Đuro Jakšić
73.008,87
0,00311%
294
Farit Kazamanović
295
Goran Filipović
296
Goran Jaćović
297
298
212.472,63
0,00905%
1.157,16
0,00005%
189.022,51
0,00805%
64.635,47
0,00275%
150.044,38
0,00639%
8.566,71
0,00036%
Goran Smiljanić
64.280,17
0,00274%
Goran Terzić
54.898,81
0,00234%
299
Gursel Huseni
46.989,36
0,00200%
300
Igor Ercegović
248.488,30
0,01059%
301
Igor Grujić
61.199,30
0,00261%
302
Igor Šarenac
186.194,81
0,00793%
303
Ilija Rob
153.441,32
0,00654%
304
Ivan Nedeljković
493.153,79
0,02101%
305
Ivan Sofronijević
31.975,97
0,00136%
306
Jakov Cerović
24.474,09
0,00104%
307
Jandrija Budimir
79.239,49
0,00338%
308
Jasmina Kovačević
87.246,65
0,00372%
309
Jelena Ilić
37.823,60
0,00161%
310
Jovanka Momčilović
45.413,53
0,00193%
311
Jovica Stefanović
235.689,28
0,01004%
312
Jovo Komnenić
131.121,40
0,00559%
313
Jovo Mirković
125.231,06
0,00534%
314
Jozep Šipić
99.007,05
0,00422%
315
Lazo Relić
84.173,13
0,00359%
316
Ljiljana Stevanović
60.297,07
0,00257%
317
Ljubodrag Jovanović
69.432,05
0,00296%
318
Ljubomir Milanović
117.030,00
0,00499%
319
Maja Veselinović
70.746,87
0,00301%
320
Mališa Ognjanović
89.512,72
0,00381%
321
Marina Lazić
131.623,30
0,00561%
322
Marko Ivković
29.477,59
0,00126%
323
Marko Meljanac
81.616,13
0,00348%
324
Marko Nikolić
71.170,08
0,00303%
325
Martin Mitov
45.083,16
0,00192%
326
Matija Vučetić
86.149,67
0,00367%
327
Milan Dimeski
204.936,01
0,00873%
328
Milan Jović
295.830,95
0,01260%
329
Milan Vujić
4.549,73
0,00019%
330
Milanka Živanović
59.335,30
0,00253%
331
Mile Đurić
75.340,93
0,00321%
332
Mile Ivanović
58.944,38
0,00251%
26
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
333
Milenko Ilić
334
335
336
337
83.043,94
0,00354%
Milenko Stanković
153.742,87
0,00655%
Milica Veljković
104.936,10
0,00447%
Milija Talović
57.554,64
0,00245%
Miloje Barać
39.768,88
0,00169%
338
Milorad Katinski
56.891,15
0,00242%
339
Milorad Maljević
69.131,19
0,00295%
340
Milorad Plavšić
161.357,76
0,00687%
341
Milorad Rakić
70.116,72
0,00299%
342
Miloš Begović
84.542,73
0,00360%
343
Miloš Dišić
87.912,80
0,00375%
344
Miloš Jevtić
49.491,85
0,00211%
345
Miloš Simić
73.369,76
0,00313%
346
Miloš Spasojević
201.595,29
0,00859%
347
Milovan Rogan
306.614,10
0,01306%
348
Milun Jovanović
111.339,43
0,00474%
349
Milutin Nikolić
165.007,10
0,00703%
350
Milutin Vujetić
50.939,63
0,00217%
351
Miodrag Cvejić
74.605,87
0,00318%
352
Miodrag Živić
54.627,61
0,00233%
353
Miomir Đorđević
149.014,96
0,00635%
354
Mirjana Bugarić
75.340,23
0,00321%
355
Mirjana Petrović
153.098,61
0,00652%
356
Mirjana Stojanović
78.236,73
0,00333%
357
Mirka Mališić
52.334,45
0,00223%
358
Mirko Jerotijević
274.129,80
0,01168%
359
Miroslav Novičić
149.543,76
0,00637%
360
Miroslav Vasić
45.794,95
0,00195%
361
Miroslav Žilevski
34.766,94
0,00148%
362
Mladen Stoiljković
71.265,62
0,00304%
363
Momčilo Kokanović
54.165,88
0,00231%
364
Momir Barjaktarević
58.478,95
0,00249%
365
Momir Nestorović
209.920,47
0,00894%
366
Nataša Uskoković
234.923,38
0,01001%
367
Nebojša Cvijović
52.687,10
0,00224%
368
Nebojša Kordić
474.665,28
0,02022%
369
Nenad Jovanović
73.512,27
0,00313%
370
Nenad Nasković
62.990,21
0,00268%
371
Nevena Mališić
182.560,59
0,00778%
372
Nikola Grujić
93.535,28
0,00399%
373
Nikola Ilijašev
374
Nikola Lukić
375
84.975,26
0,00362%
297.688,56
0,01268%
Nikola Popčević
48.517,67
0,00207%
376
Nikola Šarenac
276.941,15
0,01180%
377
Novak Janković
178.617,66
0,00761%
378
Novica Rakić
50.156,44
0,00214%
379
Novica Živković
183.836,80
0,00783%
380
Pavel Halabrin
97.149,59
0,00414%
381
Pavle Milovanović
120.430,71
0,00513%
382
Petar Radosavljević
37.304,35
0,00159%
27
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
383
Predrag Bižić
384
Predrag Mandić
385
Rade Kocić
386
387
85.018,11
0,00362%
206.665,97
0,00881%
49.762,27
0,00212%
Rade Petrović
62.756,71
0,00267%
Radiša Lazić
163.131,42
0,00695%
388
Radojica Ralević
286.773,80
0,01222%
389
Radomir Simić
138.359,37
0,00589%
390
Radoš Vukanović
137.081,74
0,00584%
391
Redžep Alidinović
52.442,23
0,00223%
392
Redžo Nukić
393
Saša Stjepanović
394
395
48.430,55
0,00206%
229.666,50
0,00979%
Saša Velagić
54.129,29
0,00231%
Savo Batar
50.786,16
0,00216%
396
Siniša Dragutinović
69.466,50
0,00296%
397
Siniša Zeba
167.732,92
0,00715%
398
Slađana Filipović
106.136,87
0,00452%
399
Slavica Jevtić
88.891,95
0,00379%
400
Slavimir Marković
7.849,83
0,00033%
401
Snežana Vojković
97.382,98
0,00415%
402
Sokol Ilić
80.274,17
0,00342%
403
Srboljub Bogdanović
99.998,00
0,00426%
404
Srđan Popović
12.787,32
0,00054%
405
Suzana Đokić-Čairović
192.231,84
0,00819%
406
Svetislav Đorđević
84.384,23
0,00360%
407
Tanja Jenić
91.531,74
0,00390%
408
Tatjana Radibratović
157.291,87
0,00670%
409
Tijana Luković
71.257,13
0,00304%
410
Vera Dukić
71.873,42
0,00306%
411
Vlada Lazić
141.072,17
0,00601%
412
Vladan Cvetković
32.409,00
0,00138%
413
Vladan Milosavljević
99.787,82
0,00425%
414
Vladimir Golubović
270.655,27
0,01153%
415
Vladimir Milovanović
33.621,40
0,00143%
416
Vladimir Rob
40.742,38
0,00174%
417
Vladimir Trifunović
184.838,42
0,00788%
418
Vlastimir Stojanović
192.206,20
0,00819%
419
Vojislav Grujić
72.170,51
0,00307%
420
Vojislav Prostran
237.604,97
0,01012%
421
Vujica Mavrenski
111.797,47
0,00476%
422
Zoran Adamović
62.635,43
0,00267%
423
Zoran Antić
30.981,22
0,00132%
424
Zoran Mijušković
104.720,27
0,00446%
425
Zoran Mosurović
221.279,29
0,00943%
426
Zoran R Nikolić
82.166,89
0,00350%
427
Zoran Simanić
123.624,03
0,00527%
428
Zoran Stanulov
72.847,52
0,00310%
429
Zoran Terzić
36.984,33
0,00158%
430
Zoran Trojić
45.036,45
0,00192%
431
Željko Jovanović
61.289,86
0,00261%
432
Željko Kolundžić
170.823,97
0,00728%
28
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
433
Živko Aleksić
223.930,32
0,00954%
434
Živko Milikić
52.317,81
0,00223%
435
Života Vukosavljević
77.719,47
0,00331%
436
Ranko Radojičić
130.054,00
0,00554%
437
Makljenović Radoš
62.633,00
0,00267%
438
Danijel Jurgec
87.778,00
0,00374%
439
Slobodan Petrušić
13.722,00
0,00058%
440
Srboljub Milenković
100.282,00
0,00427%
441
0,00104%
442
Siniša Mladenović
PORESKA UPRAVA
24.473,14
121.931.863,00
5,19499%
443
Ostale državne institucije
230.000,00
0,00980%
444
Dmitra Kočanović
32.384,75
0,00138%
445
Dragan Lazin
71.874,95
0,00306%
446
Advokat Nebojša Petrović-tužbe
1.040.675,57
0,04434%
447
NBS Prinudna naplata
401.265,71
0,01710%
448
Privredni Sud Beograd -takse
676.479,90
0,02882%
449
Dobrica Ljević advokat
517.301,00
0,02204%
450
Rudnap Group
UKUPNO
1.615.504.513,69
68,82966%
2.347.105.235,46
100,00000%
Tabela 6.1.3.: Pregled svih neosporenih (direktnih i indirektnih) i osporenih poverilaca na
dan 30.04.2014. godine u RSD
R.br.
Naziv poverioca
Vrednost
potraživanja na dan
Plana reorganizacije
u RSD
3
157.545.918,00
60.501.863,00
4.540.000,00
% učešće
u ukupnim
obavezama
1
1
2
3
2
Fond za razvoj Republike Srbije
Agrobanka ad u stečaju
Societe Generale bank ad Beograd
4
5,04683%
1,93812%
0,14543%
4
Hitachi
72.189.442,52
2,31252%
5
Protent doo
65.577.612,65
2,10072%
6
Eurosalon
20.001.053,76
0,64071%
7
Peex Chandeliers m.b.H
16.766.020,78
0,53708%
8
MK Real Estate doo
18.576.138,47
0,59507%
9
MVM OVIT Zrt.
14.996.430,55
0,48040%
10
SECURITAS SERVICES d.o.o. Beograd
12.769.328,49
0,40905%
11
JKP GRADSKA ČISTOĆA, Beograd
12.703.264,40
0,40694%
12
FAAS DOO
10.995.363,99
0,35223%
13
Termoproces DOO
8.785.982,63
0,28145%
14
Minel Koncern ad
5.346.542,88
0,17127%
15
Virimpex
6.245.792,00
0,20008%
16
Messer Tehnogas ad
6.534.786,85
0,20934%
17
Goša Montaža
4.515.020,84
0,14463%
18
Solid Metal doo
4.898.129,00
0,15691%
19
JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZAC
5.661.316,00
0,18135%
20
EPS SNABDEVANJE DOO
3.216.898,19
0,10305%
21
MetalSat Handels GmbH
3.013.115,39
0,09652%
22
Cel-Mont doo
2.749.258,37
0,08807%
23
ThyssenKrupp Materials DOO
2.207.215,28
0,07071%
29
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
24
Korp-MB-Komerc
2.073.342,61
0,06642%
25
UTENZILIJA PROIZVODNJA LANACA
1.809.546,12
0,05797%
26
BORA KEČIĆ SPECIJALNI TRANSPORTI AD
2.234.488,00
0,07158%
27
Intersteel DOO
1.703.026,40
0,05455%
28
Advokat Vulić
1.444.609,61
0,04628%
29
AP Sidro doo
1.011.020,81
0,03239%
30
Rasic Commerce doo
974.421,66
0,03121%
31
RWS-COMPANY
94.915,60
0,00304%
32
INN VINCA
831.537,96
0,02664%
33
Dom Zdravlja Dr.Milutin Ivković
854.654,00
0,02738%
34
Toper Beogad
849.995,77
0,02723%
35
Trgometal D.O.O.
36
TELEKOM Srbija a.d. Beograd
37
DDOR Novi Sad
38
Honex DOO
39
elektrodistribucija beograd
40
Ćosić Promex
41
42
WELD-ING D.O.O.
Mont R doo
43
744.486,04
0,02385%
1.446.795,57
0,04635%
679.628,00
0,02177%
785.945,99
0,02518%
1.044.427,73
0,03346%
601.897,39
0,01928%
601.074,90
0,01925%
1.052.147,34
0,03370%
Limaf
528.268,80
0,01692%
44
I & D COM DOO
429.966,48
0,01377%
45
budapest 5000
404.113,40
0,01295%
46
Johannes W.Krauss
401.247,35
0,01285%
47
Termooprema doo
399.448,21
0,01280%
48
TEMAT
393.296,92
0,01260%
49
TUVADRIA doo
371.440,40
0,01190%
50
TRANSPORT JELEN (VAŽEĆI)
346.880,00
0,01111%
51
Centrotrans DOO
325.000,00
0,01041%
52
Novoterm Plus doo
323.580,00
0,01037%
53
Yu Trade Železnik doo
321.542,25
0,01030%
54
Konmat do
312.316,50
0,01000%
55
Termoelektro Enel
309.858,88
0,00993%
56
Eko Preventiva
336.725,00
0,01079%
57
SZR All Road
297.000,00
0,00951%
58
Livnica Ljig
23.790,40
0,00076%
59
Dragan Jokić Autoprevoznik
253.440,00
0,00812%
60
ELEKTROMASINOGRADNJA
250.000,00
0,00801%
61
VEMUS TRANSPORT I REMONT DOO
239.991,00
0,00769%
62
Korkovado Doo
106.510,00
0,00341%
63
Rastošnica promet
221.810,08
0,00711%
64
SSAB Swedish Steel doo
214.490,00
0,00687%
65
Impex Technology DOO
213.152,92
0,00683%
66
Lancopa
213.152,00
0,00683%
67
198.045,81
0,00634%
68
HABERKORN D.O.O.
MIKROMOTOR
195.120,00
0,00625%
69
PPT-INZENJERING
189.272,00
0,00606%
70
Slovas Komerc
184.032,00
0,00590%
71
MERIT FINANCE DOO
180.000,00
0,00577%
72
Restoran Nova Tiha Noc
192.024,50
0,00615%
73
IHP Prahovo MEG DOO
177.617,23
0,00569%
30
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
74
Mašinski fakultet
176.000,00
0,00564%
75
DUNAV OSIGURANJE a.d.o. Beograd
170.782,50
0,00547%
76
Kafana Dačo
165.669,00
0,00531%
77
Madi-ex
162.840,00
0,00522%
78
Institut za medicinu rada Srbije
177.901,53
0,00570%
79
ANTIPLAM DOO
181.308,58
0,00581%
80
MT-KOMEX D.O.O.
154.916,94
0,00496%
81
Energoprojekt Industrija AD
152.443,46
0,00488%
82
Expo Guide
149.353,07
0,00478%
83
SEALing
149.095,32
0,00478%
84
Sirkan STKR
143.709,29
0,00460%
85
Delić
143.302,62
0,00459%
86
Institut IMS ad
142.072,00
0,00455%
87
Advokatksa kancelarija Lex
135.500,00
0,00434%
88
NAVY INVEST
128.319,10
0,00411%
89
Cimos-Kikinda
126.408,17
0,00405%
90
S-CUBE SOLUTIONS D.O.O.
120.914,10
0,00387%
91
Alkemist
117.699,67
0,00377%
92
Advokat Vukotic Durutovic
114.642,10
0,00367%
93
Daka Servis AD
84.480,00
0,00271%
94
Comp Jet DOO
161.966,23
0,00519%
95
Teleoptik Gasna Oprema DOO
109.878,18
0,00352%
96
Trimid DOO
109.699,70
0,00351%
97
Dimničar AD
108.394,80
0,00347%
98
Vijator Vektor doo
108.305,80
0,00347%
99
Neimar plus doo
97.523,40
0,00312%
100
Advokatska kancelarija TOMANOVIC
94.400,00
0,00302%
101
Zavod za zavarivanje ad
92.457,59
0,00296%
102
autoprevoznik Nemanja Cvetković
91.200,00
0,00292%
103
Netiks doo
90.717,57
0,00291%
104
Metal – Centar doo
89.117,49
0,00285%
105
Eldis Tehnika
87.185,32
0,00279%
106
TOP Gas DOO
86.580,44
0,00277%
107
Ing -Pro
86.327,76
0,00277%
108
TIK DOO
86.121,28
0,00276%
109
Buhlmann tube solutions GmbH
84.945,21
0,00272%
110
JKP POGREBNE USLUGE
81.871,00
0,00262%
111
AUTOPREVOZNIK JOVICA RISTOVIĆ
81.760,00
0,00262%
112
Rentax doo
113
PORCHE MOBILITY d.o.o. Beograd
76.220,00
0,00244%
151.336,28
0,00485%
114
Fabrika Maziva FAM
72.626,20
0,00233%
115
SZATR Stevanović Nebojša
72.075,00
0,00231%
116
Livnica Kikinda AD
69.845,46
0,00224%
117
Lasta doo
68.776,98
0,00220%
118
Refit Inzinjering doo
67.169,14
0,00215%
119
Institut za varilstvo
67.104,72
0,00215%
120
GALAX OIL D.O.O.
66.053,12
0,00212%
121
PAĆKAN TRANS
66.000,00
0,00211%
122
TEHNOHEMIJA AD
65.532,48
0,00210%
123
Uprava Carina
63.914,40
0,00205%
31
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
124
Guča Industrijski kombinat AD
62.658,00
0,00201%
125
armatura-fad ad beograd
61.100,52
0,00196%
126
Ninacom doo
58.967,04
0,00189%
127
Univerzal-VL SR
58.858,00
0,00189%
128
PD JUGOZAŠTITA d.o.o. Beograd
71.770,00
0,00230%
129
BSS-lab doo
56.760,00
0,00182%
130
VAGE GROUP DOO
54.280,00
0,00174%
131
Mikro Princ
54.000,00
0,00173%
132
DIJ-AUDIT D.O.O
54.000,00
0,00173%
133
SLODES DOO
53.258,12
0,00171%
134
KNUTH D.O.O.
53.100,00
0,00170%
135
JOKIĆ DUŠAN AUTOPREVOZNIK
51.960,00
0,00166%
136
Krons Komerc
51.350,00
0,00164%
137
Best Pneumatics DOO
51.066,59
0,00164%
138
EU Build
50.875,02
0,00163%
139
Meda Komerc
50.478,00
0,00162%
140
VIST DOO
47.580,00
0,00152%
141
Kripton
46.332,27
0,00148%
142
KEMOIMPEX A.D.
45.166,56
0,00145%
143
Energo-Steel DOO
42.952,00
0,00138%
144
SL TIM
42.055,20
0,00135%
145
ELIMP doo
40.866,94
0,00131%
146
DUČIĆ MIODRAG - PREVOZNIK
40.000,00
0,00128%
147
Srndak
39.819,09
0,00128%
148
AUTORSKI BIRO DOO
39.652,00
0,00127%
149
MV Investment
77.371,64
0,00248%
150
TUV Bayern Sava
37.831,89
0,00121%
151
Autoprevoznik Aleksandar Dučić
37.000,00
0,00119%
152
BGD-TRANS D.O.O. NIŠ
35.282,00
0,00113%
153
STRK Gasas
35.000,00
0,00112%
154
NSD Elektronik SZR
34.692,00
0,00111%
155
Hahn Kolb DOO
31.500,00
0,00101%
156
Delta Generali Reosiguranje AD
11.927,00
0,00038%
157
Reca doo
41.395,72
0,00133%
158
WURTH DOO
26.941,55
0,00086%
159
Restoran Stara Carinarnica
26.050,00
0,00083%
160
BEOGRADSKA BERZA,Beograd
23.800,00
0,00076%
161
SAVEZ ENERGETICARA
22.649,10
0,00073%
162
IMK 14.Oktobar AD
22.440,00
0,00072%
163
DN COMPANY DOO
22.138,81
0,00071%
164
Srecko-Feg doo
21.830,00
0,00070%
165
Porsche Interauto
20.796,62
0,00067%
166
Termoelektrana Nikola Tesla
268.181,53
0,00859%
167
Reno Sava doo
20.385,70
0,00065%
168
Dual Mode Štamparija
169
Kirka Suri doo
170
171
20.172,00
0,00065%
26.354.915,00
0,84425%
NOVA ZAŠTITA D.O.O.
20.000,00
0,00064%
ITT D.O.O.
19.942,00
0,00064%
172
BETECO DOO
19.793,62
0,00063%
173
Necline doo
19.500,00
0,00062%
32
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
174
Universal Stahl GmbH
19.068,42
0,00061%
175
JANJUŠEVIĆ MILENKO VAŽEĆI
19.000,00
0,00061%
176
VELBE OFFICE DOO
18.707,25
0,00060%
177
Dubrava Junior SZR
24.420,00
0,00078%
178
Galeb Group DOO
18.408,00
0,00059%
179
Narodne novine dd
17.740,05
0,00057%
180
Tehno alt
17.734,34
0,00057%
181
KUBOTA UZELAC DOO
17.700,00
0,00057%
182
SZAR Krbačević miloš
16.200,00
0,00052%
183
BORD OD
15.930,00
0,00051%
184
ORION TELEKOM TIM D.O.O.
15.263,00
0,00049%
185
LUKIĆ ROLET
13.344,75
0,00043%
186
ATAKO TP DOO
12.582,00
0,00040%
187
BACCO DOO
12.537,67
0,00040%
188
Kommet doo
12.390,00
0,00040%
189
SHARK SERVIS ZA PRANJE MOTORNIH VOZ
11.800,00
0,00038%
190
Božić šlep služba
11.210,00
0,00036%
191
WOERNER GmbH
11.030,68
0,00035%
192
UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE
10.000,00
0,00032%
193
EHO radnja za tehničko ispitivanje
10.000,00
0,00032%
194
Zaštita DM
20.607,00
0,00066%
195
METROLOŠKA LABORATORIJA 21.MAJ DOO
9.729,10
0,00031%
196
Institut Goša DOO
9.584,74
0,00031%
197
Nacionalna služba za zapošljvanje
9.400,00
0,00030%
198
Beogradski Sajam DP
8.400,01
0,00027%
199
I-Company DOO
8.260,00
0,00026%
200
Ecoprint
8.073,00
0,00026%
201
VD Grafik SZR
8.050,00
0,00026%
202
DINK SR
7.309,04
0,00023%
203
Wika merna tehnika d.o.o.
7.200,00
0,00023%
204
SCB d.o.o. Beograd
6.634,90
0,00021%
205
CEZAR KETERING PLUS DOO
6.366,01
0,00020%
206
Lola doo Livnica Crne Metalurgije
6.021,54
0,00019%
207
Privredna komora Srbije
6.000,01
0,00019%
208
MC COMPANY
5.900,00
0,00019%
209
Malex – City copy servis
5.847,27
0,00019%
210
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
4.847,21
0,00016%
211
Elit
4.740,00
0,00015%
212
Biro Servis SZR
4.130,00
0,00013%
213
RAJKO TEPŠIĆ PREDUZETNIK BORČA
4.000,00
0,00013%
214
Penazz Plus
3.889,28
0,00012%
215
Restoran Carski Lov
3.680,00
0,00012%
216
INDUSTRO COMERCE INCOM
3.469,20
0,00011%
217
Termometal SZR
3.468,36
0,00011%
218
Termoelektro Brcko
3.317,74
0,00011%
219
IMP AUTOMATIKA D.O.O.
3.000,00
0,00010%
220
AGENCIJA SMS CLIO
2.950,00
0,00009%
221
Ranex doo
2.900,00
0,00009%
222
ICI DOO
2.531,10
0,00008%
223
IMMAGINE ITALIANA DOO
2.360,00
0,00008%
33
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
224
Talija Four doo
2.200,00
0,00007%
225
PEROLO AGENCIJA PREVODILAČKI SERVIS
2.124,00
0,00007%
226
JKP gradska toplana
2.000,00
0,00006%
227
UDRUŽENJE INTERNIH REVIZORA SRBIJE
2.000,00
0,00006%
228
STAR-BG SZTR MIODRAG PEŠTERAC
1.600,00
0,00005%
229
Pneumatik – Flex doo
1.475,00
0,00005%
230
MERKUR - INTERNATIONAL D.O.O.
1.429,99
0,00005%
231
Luk
1.400,00
0,00004%
232
TE Kostolac doo
1.000,00
0,00003%
233
Elektronik Vibro Balans
1.000,00
0,00003%
234
Var Comerc doo
995,91
0,00003%
235
Jugodin alatne masine d.o.o.
940,74
0,00003%
236
Invest Trade DOO
725,76
0,00002%
237
NBA Commerc
680,51
0,00002%
238
TELENOR d.o.o. Beograd
239
240
Feromon inženjering
Aleksandar Bajković
241
Aleksandar Balković
242
Aleksandar Đukić
243
Aleksandar Stankovic
244
245
246
Aleksandra Knežević
247
Aleksandra Zgonjanin
248
Andrej Zajac
249
Andrija Jevtić
35.398,81
0,00113%
250
Anđelija Floršic
43.158,65
0,00138%
251
Bekim Sadiku
68.652,76
0,00220%
252
Biljana Kostov
36.993,35
0,00119%
253
Biserka Mitrović
52.058,55
0,00167%
254
Bojan Javorac
36.514,32
0,00117%
255
Bojan Krstić
4.823,00
0,00015%
256
Bojan Smuđa
286.736,15
0,00919%
257
Bojan Tasić
183.310,36
0,00587%
258
Borisav Nastić
153.854,88
0,00493%
259
Branislav Grujičić
75.683,89
0,00242%
260
Branislav Klupač
69.399,12
0,00222%
261
Branislav Lukić
80.756,34
0,00259%
262
Branislav Milovanović
42.093,88
0,00135%
263
Branislav Nikolić
55.001,59
0,00176%
264
Branko Janković
265
Branko Kostić
266
24,92
0,00000%
969.137,00
0,03105%
130.015,22
0,00416%
58.053,86
0,00186%
128.992,67
0,00413%
32.153,30
0,00103%
Aleksandar Stošić
56.543,53
0,00181%
Aleksandar Šargić
146.286,12
0,00469%
82.139,85
0,00263%
38.013,21
0,00122%
207.495,72
0,00665%
40.391,37
0,00129%
139.921,92
0,00448%
Bratoljub Petković
42.575,04
0,00136%
267
Danijel Rankić
31.837,66
0,00102%
268
Dejan Petrović
53.524,69
0,00171%
269
Dejan Sofronijević
29.689,50
0,00095%
270
Dijana Vranić
161.148,55
0,00516%
271
Dragan Cmiljanović
56.225,63
0,00180%
272
Dragan Cvetković
11.705,30
0,00037%
273
Dragan Ilić
138.347,29
0,00443%
34
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
274
Dragan Jevtić
74.830,48
0,00240%
275
Dragan Jovičić
186.919,14
0,00599%
276
Dragan Panoski
174.871,97
0,00560%
277
Dragan Remović
65.722,70
0,00211%
278
Dragan Simić
66.065,31
0,00212%
279
Dragan Sita
92.807,10
0,00297%
280
Dragan Stanojević
82.097,17
0,00263%
281
Dragan Vasić
148.990,09
0,00477%
282
Dragiša Nikolić
77.526,95
0,00248%
283
Drago Milanović
212.472,63
0,00681%
284
Drago Milošević
1.157,16
0,00004%
285
Dragomir Savanović
189.022,51
0,00606%
286
Dragoslav Kodić
196.383,77
0,00629%
287
Dragoslav Marković
253.261,89
0,00811%
288
Dragoslav Nikolić
55.891,01
0,00179%
289
Dražan Blagojević
85.258,70
0,00273%
290
Dušan Dušić
138.423,64
0,00443%
291
Džuma Elezović
73.018,10
0,00234%
292
Đorđe Jovanović
90.857,74
0,00291%
293
Đuro Jakšić
73.008,87
0,00234%
294
Farit Kazamanović
295
Goran Filipović
296
Goran Jaćović
297
298
64.635,47
0,00207%
150.044,38
0,00481%
8.566,71
0,00027%
Goran Smiljanić
64.280,17
0,00206%
Goran Terzić
54.898,81
0,00176%
299
Gursel Huseni
46.989,36
0,00151%
300
Igor Ercegović
248.488,30
0,00796%
301
Igor Grujić
61.199,30
0,00196%
302
Igor Šarenac
186.194,81
0,00596%
303
Ilija Rob
153.441,32
0,00492%
304
Ivan Nedeljković
493.153,79
0,01580%
305
Ivan Sofronijević
31.975,97
0,00102%
306
Jakov Cerović
24.474,09
0,00078%
307
Jandrija Budimir
79.239,49
0,00254%
308
Jasmina Kovačević
87.246,65
0,00279%
309
Jelena Ilić
37.823,60
0,00121%
310
Jovanka Momčilović
45.413,53
0,00145%
311
Jovica Stefanović
235.689,28
0,00755%
312
Jovo Komnenić
131.121,40
0,00420%
313
Jovo Mirković
125.231,06
0,00401%
314
Jozep Šipić
99.007,05
0,00317%
315
Lazo Relić
84.173,13
0,00270%
316
Ljiljana Stevanović
60.297,07
0,00193%
317
Ljubodrag Jovanović
69.432,05
0,00222%
318
Ljubomir Milanović
117.030,00
0,00375%
319
Maja Veselinović
70.746,87
0,00227%
320
Mališa Ognjanović
321
Marina Lazić
322
323
89.512,72
0,00287%
131.623,30
0,00422%
Marko Ivković
29.477,59
0,00094%
Marko Meljanac
81.616,13
0,00261%
35
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
324
Marko Nikolić
71.170,08
0,00228%
325
Martin Mitov
45.083,16
0,00144%
326
Matija Vučetić
86.149,67
0,00276%
327
Milan Dimeski
204.936,01
0,00656%
328
Milan Jović
295.830,95
0,00948%
329
Milan Vujić
4.549,73
0,00015%
330
Milanka Živanović
59.335,30
0,00190%
331
Mile Đurić
75.340,93
0,00241%
332
Mile Ivanović
58.944,38
0,00189%
333
Milenko Ilić
83.043,94
0,00266%
334
Milenko Stanković
153.742,87
0,00493%
335
Milica Veljković
104.936,10
0,00336%
336
Milija Talović
57.554,64
0,00184%
337
Miloje Barać
39.768,88
0,00127%
338
Milorad Katinski
56.891,15
0,00182%
339
Milorad Maljević
69.131,19
0,00221%
340
Milorad Plavšić
161.357,76
0,00517%
341
Milorad Rakić
70.116,72
0,00225%
342
Miloš Begović
84.542,73
0,00271%
343
Miloš Dišić
87.912,80
0,00282%
344
Miloš Jevtić
49.491,85
0,00159%
345
Miloš Simić
73.369,76
0,00235%
346
Miloš Spasojević
201.595,29
0,00646%
347
Milovan Rogan
306.614,10
0,00982%
348
Milun Jovanović
111.339,43
0,00357%
349
Milutin Nikolić
165.007,10
0,00529%
350
Milutin Vujetić
50.939,63
0,00163%
351
Miodrag Cvejić
74.605,87
0,00239%
352
Miodrag Živić
54.627,61
0,00175%
353
Miomir Đorđević
149.014,96
0,00477%
354
Mirjana Bugarić
75.340,23
0,00241%
355
Mirjana Petrović
153.098,61
0,00490%
356
Mirjana Stojanović
78.236,73
0,00251%
357
Mirka Mališić
52.334,45
0,00168%
358
Mirko Jerotijević
274.129,80
0,00878%
359
Miroslav Novičić
149.543,76
0,00479%
360
Miroslav Vasić
45.794,95
0,00147%
361
Miroslav Žilevski
34.766,94
0,00111%
362
Mladen Stoiljković
71.265,62
0,00228%
363
Momčilo Kokanović
54.165,88
0,00174%
364
Momir Barjaktarević
58.478,95
0,00187%
365
Momir Nestorović
209.920,47
0,00672%
366
Nataša Uskoković
234.923,38
0,00753%
367
Nebojša Cvijović
52.687,10
0,00169%
368
Nebojša Kordić
474.665,28
0,01521%
369
Nenad Jovanović
73.512,27
0,00235%
370
Nenad Nasković
62.990,21
0,00202%
371
Nevena Mališić
182.560,59
0,00585%
372
Nikola Grujić
93.535,28
0,00300%
373
Nikola Ilijašev
84.975,26
0,00272%
36
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
374
Nikola Lukić
375
376
297.688,56
0,00954%
Nikola Popčević
48.517,67
0,00155%
Nikola Šarenac
276.941,15
0,00887%
377
Novak Janković
178.617,66
0,00572%
378
Novica Rakić
50.156,44
0,00161%
379
Novica Živković
183.836,80
0,00589%
380
Pavel Halabrin
97.149,59
0,00311%
381
Pavle Milovanović
120.430,71
0,00386%
382
Petar Radosavljević
37.304,35
0,00120%
383
Predrag Bižić
384
Predrag Mandić
385
386
85.018,11
0,00272%
206.665,97
0,00662%
Rade Kocić
49.762,27
0,00159%
Rade Petrović
62.756,71
0,00201%
387
Radiša Lazić
163.131,42
0,00523%
388
Radojica Ralević
286.773,80
0,00919%
389
Radomir Simić
138.359,37
0,00443%
390
Radoš Vukanović
137.081,74
0,00439%
391
Redžep Alidinović
52.442,23
0,00168%
392
Redžo Nukić
48.430,55
0,00155%
393
Saša Stjepanović
229.666,50
0,00736%
394
Saša Velagić
54.129,29
0,00173%
395
Savo Batar
50.786,16
0,00163%
396
Siniša Dragutinović
69.466,50
0,00223%
397
Siniša Zeba
167.732,92
0,00537%
398
Slađana Filipović
106.136,87
0,00340%
399
Slavica Jevtić
88.891,95
0,00285%
400
Slavimir Marković
7.849,83
0,00025%
401
Snežana Vojković
97.382,98
0,00312%
402
Sokol Ilić
80.274,17
0,00257%
403
Srboljub Bogdanović
99.998,00
0,00320%
404
Srđan Popović
12.787,32
0,00041%
405
Suzana Đokić-Čairović
192.231,84
0,00616%
406
Svetislav Đorđević
84.384,23
0,00270%
407
Tanja Jenić
91.531,74
0,00293%
408
Tatjana Radibratović
157.291,87
0,00504%
409
Tijana Luković
71.257,13
0,00228%
410
Vera Dukić
71.873,42
0,00230%
411
Vlada Lazić
141.072,17
0,00452%
412
Vladan Cvetković
32.409,00
0,00104%
413
Vladan Milosavljević
99.787,82
0,00320%
414
Vladimir Golubović
270.655,27
0,00867%
415
Vladimir Milovanović
33.621,40
0,00108%
416
Vladimir Rob
40.742,38
0,00131%
417
Vladimir Trifunović
184.838,42
0,00592%
418
Vlastimir Stojanović
192.206,20
0,00616%
419
Vojislav Grujić
72.170,51
0,00231%
420
Vojislav Prostran
237.604,97
0,00761%
421
Vujica Mavrenski
111.797,47
0,00358%
422
Zoran Adamović
62.635,43
0,00201%
423
Zoran Antić
30.981,22
0,00099%
37
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
424
Zoran Mijušković
104.720,27
0,00335%
425
Zoran Mosurović
221.279,29
0,00709%
426
Zoran R Nikolić
82.166,89
0,00263%
427
Zoran Simanić
123.624,03
0,00396%
428
Zoran Stanulov
72.847,52
0,00233%
429
Zoran Terzić
36.984,33
0,00118%
430
Zoran Trojić
45.036,45
0,00144%
431
Željko Jovanović
61.289,86
0,00196%
432
Željko Kolundžić
170.823,97
0,00547%
433
Živko Aleksić
223.930,32
0,00717%
434
Živko Milikić
52.317,81
0,00168%
435
Života Vukosavljević
436
Ranko Radojičić
437
77.719,47
0,00249%
130.054,00
0,00417%
Makljenović Radoš
62.633,00
0,00201%
438
Danijel Jurgec
87.778,00
0,00281%
439
Slobodan Petrušić
13.722,00
0,00044%
440
Srboljub Milenković
100.282,00
0,00321%
441
442
Siniša Mladenović
PORESKA UPRAVA
443
Ostale državne institucije
444
445
446
Advokat Nebojša Petrović-tužbe
447
24.473,14
0,00078%
121.931.863,00
3,90597%
230.000,00
0,00737%
Dmitra Kočanović
32.384,75
0,00104%
Dragan Lazin
71.874,95
0,00230%
1.040.675,57
0,03334%
NBS Prinudna naplata
401.265,71
0,01285%
448
Privredni Sud Beograd -takse
676.479,90
0,02167%
449
Dobrica Ljević advokat
450
Rudnap Group
517.301,00
0,01657%
1.615.504.513,69
51,75112%
737.947.625,47
23,63944%
18.829.288,00
0,60318%
32.587,84
0,00104%
USLOVNI POVERILAC
451
Eurobank a.d.
OSPORENI POVERIOCI
452
453
Politehnika - sudski spor
Jeremić Gordana
454
Jovanović Blagoje
455
Todorović Branislav
456
Antić Dragan
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
Sredojević Radovin
Stanković Ilija
Dragojlović Nada
Korica Zorica
Milićević Milan
OBRADOVIĆ SLAVOLJUB
JOVANOVIĆ MOMČILO
LALATOVIĆ MILINKO
MIKANOVIĆ SPASOJE
DUŠIĆ DUŠAN
ILINČIĆ BRANISLAV
DIMITRUJEVIĆ LJUBISAV
STANULOV ZORAN
54.742,64
0,00175%
170.000,00
0,00545%
38.816,28
0,00124%
100.000,00
67.223,00
95.018,00
108.243,60
60.243,22
35.000,00
219.456,09
34.000,00
197.017,00
30.000,00
52.962,00
54.338,00
142.264,00
0,00320%
0,00215%
0,00304%
0,00347%
0,00193%
0,00112%
0,00703%
0,00109%
0,00631%
0,00096%
0,00170%
0,00174%
0,00456%
38
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
MITIĆ MILORAD
Stamenković Milka
kostić dušan
Stanišić Veselin
Obradović Slavoljub
Sadiku Bekim
Čabovski Krsta
Jovanović Borislav
Kraker Milena
Braković Zoran
Stevanović Živanka
Jeftić Miloš
Petrović Tatjana
Mikašinović Zorica
Šešlija Dušan
Meljanac Marko
Čorokalo Veselin
Stanković Ilija
Kovačević Kosovka
VLADIMIR VUČKOVIĆ
Milan Marković
VLADIMIR VUČKOVIĆ
Lazić Milisav
Krstić Dragoljub
Stojimirović Stevan
Simić Dragoslav
Svetlana Grubelić
Sofronijević Ivan
Lazin Dragan
Radosavljević Petar
Nasković Nenad
Jovanović Bojan
Stanojev Ignjat
Davidović Slobodan
Tošić Dušan
Marković Mita
Stanković Ilija
Nenadić Dragan
Petrović Tatjana
Lazić Vlada
Buha Pero
Nikolić Zoran
Stoiljković Mladen
Aleksandar Broćilović
Cvijović Nebojša
Kocić Rade
Mijušković Zoran
Jevtić Miloš
Milikić Živko
Antić Zoran
Jandrija Budimir
Đurić Mile
Bižić Predrag
6.341,00
116.087,00
67.000,00
36.603,45
67.205,68
69.000,00
10.747,38
14.915,61
60.000,00
20.759,77
76.826,03
37.688,21
101.257,00
78.247,00
34.471,00
186.487,40
7.483,00
873.916,00
88.568,31
400.000,00
645.150,00
702.623,70
88.105,00
173.696,00
80.466,00
105.670,00
109.000,00
113.207,00
178.675,00
202.963,00
159.475,00
196.888,00
141.225,00
95.300,00
264.130,00
39.171,00
382.000,00
158.660,64
197.427,00
138.817,00
150,95
138.565,00
145.980,00
38.000,00
122.279,00
131.634,00
108.034,00
104.720,00
121.026,00
129.090,00
132.024,00
111.219,00
113.662,00
0,00020%
0,00372%
0,00215%
0,00117%
0,00215%
0,00221%
0,00034%
0,00048%
0,00192%
0,00067%
0,00246%
0,00121%
0,00324%
0,00251%
0,00110%
0,00597%
0,00024%
0,02800%
0,00284%
0,01281%
0,02067%
0,02251%
0,00282%
0,00556%
0,00258%
0,00339%
0,00349%
0,00363%
0,00572%
0,00650%
0,00511%
0,00631%
0,00452%
0,00305%
0,00846%
0,00125%
0,01224%
0,00508%
0,00632%
0,00445%
0,00000%
0,00444%
0,00468%
0,00122%
0,00392%
0,00422%
0,00346%
0,00335%
0,00388%
0,00414%
0,00423%
0,00356%
0,00364%
39
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
Cmiljanović Dragan
Maljević Milorad
Mitov Martin
Šipić Jozep
Mirković Jovo
Milosavljević Vladan
Jovanović Radiša
Halabrin Pavel
Šušić Miodrag
Kiuk Miroslav
Relić Lazo
Remović Dragan
Petrušić Slobodan
Milovan Grbović
Jevtić Andrija
Dakić Gordana
KATINSKI MILORAD
Perišić Mirko
Rob Ilija
Mavrenski Vujica
Makević Aleksandar
Jevtić Dragan
Stanojević Dragan
Grujičić Branislav
Ivanović Mile
Zgonjanin Aleksandra
Tanja Jenić
Vojković Snežana
Grujić Igor
Begović Miloš
Terzić Goran
Dukić Vera
Veselinović Maja
Veljković Milica
Milovanović Pavle
Ilić Sokol
Petrović Dejan
Vukosavljević Života
Jevtić Slavica
Rakić Milorad
Ilić Milenko
Kazamanović Farit
Velagić Saša
Batar Savo
Smuđa Bojan
Jovanović Ljubodrag
Simanić Zoran
Đorđević Svetislav
Bugarić Mirjana
Rakić Novica
Jevtić Cviko
Milovanović Branislav
Stanulov Zoran
106.025,00
145.649,00
152.194,00
132.789,00
125.860,00
82.777,00
94.877,00
123.010,00
94.948,00
132.789,00
107.399,00
99.593,00
92.285,00
81.000,00
34.043,00
168.021,00
88.912,00
132.685,00
118.160,00
100.194,00
50.000,00
106.507,00
105.149,00
92.380,00
91.775,00
75.776,00
62.191,00
83.683,00
86.126,00
87.437,00
79.497,00
83.178,00
86.126,00
162.756,00
128.433,00
125.398,00
134.470,00
102.441,00
60.088,00
82.730,00
118.046,00
85.556,00
101.808,00
1.235.631,00
40.923,00
140.836,00
278.949,00
84.192,00
79.796,00
132.947,00
317.415,00
88.289,00
84.512,00
0,00340%
0,00467%
0,00488%
0,00425%
0,00403%
0,00265%
0,00304%
0,00394%
0,00304%
0,00425%
0,00344%
0,00319%
0,00296%
0,00259%
0,00109%
0,00538%
0,00285%
0,00425%
0,00379%
0,00321%
0,00160%
0,00341%
0,00337%
0,00296%
0,00294%
0,00243%
0,00199%
0,00268%
0,00276%
0,00280%
0,00255%
0,00266%
0,00276%
0,00521%
0,00411%
0,00402%
0,00431%
0,00328%
0,00192%
0,00265%
0,00378%
0,00274%
0,00326%
0,03958%
0,00131%
0,00451%
0,00894%
0,00270%
0,00256%
0,00426%
0,01017%
0,00283%
0,00271%
40
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
576
577
578
579
580
581
582
583
584
Knežević Aleksandra
Miroslav Žilevski
Tasić Marko
Makljenović Radoš
Adamović Zoran
Kokanović Momčilo
Đorđević Svetislav
Jović Milan
Makević Aleksandar
UKUPNO
82.990,00
96.995,00
46.435,00
50.000,00
88.923,00
289.755,00
84.192,00
638.110,00
117.831,25
0,00266%
0,00311%
0,00149%
0,00160%
0,00285%
0,00928%
0,00270%
0,02044%
0,00377%
3.121.680.179,98
100,00000%
6.2. Pregled izlučnih poverilaca
Na osnovu dostupne dokumentacije konstatovan je jedan izlučni poverilac. Reč je o Porshe
Mobility sa izlučnim pravom nad vozilom marke VW Passat, registarskih oznaka
BG*341*YY. Ovaj ugovor o lizingu ističe do jula 2014.godine.
6.3. Pregled obezbeđenih poverilaca
U obezbeđene (finansijske) poverioce Preduzeća spadaju poslovne banke i druge
finansijske institucije i to:
 Fond za razvoj Republike Srbije Beograd,
 Agrobanka a.d. Beograd u stečaju,
 Societe Generale bank a.d. Beograd,
 Eurobank a.d. Beograd (uslovni poverilac).
U Tabeli 6.3.1. dat je pregled svih obezbeđenih poverilaca sa procentualnim učešćem u
klasi obezbeđenih poverilaca na dan 30.04.2014.godine.
Tabela 6.3.1.: Pregled potraživanja obezbeđenih poverilaca na dan 30.04.2014.godine
R.br.
Iz
Tabele
6.1.3.
1
1
2
3
451
Naziv poverioca
2
Fond za razvoj Republike Srbije*
Agrobanka ad u stečaju**
Societe Generale bank ad Beograd
Eurobank a.d.***
UKUPNO
Vrednost
potraživanja
na dan Plana
reorganizacije
u EUR
3
1.361.969,15
523.032,73
39.247,86
6.379.485,52
8.303.735,26
Vrednost
potraživanja
na dan Plana
reorganizacije
u RSD
4
157.545.918,00
60.501.863,00
4.540.000,00
737.947.625,47
960.535.406,47
41
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
NAPOMENA:
*Kredit uzet kod Fonda za razvoj RS je obezbeđen hipotekom I reda. Kao hipoteka
založena je imovina matične kompanije Rudnap Group kao i imovina preduzeća Navy
invest koje je takođe u sastavu Rudnap Group.
**Kredit je obezbeđen uspostavljanjem hipoteke nad imovinom Navy investa u korist
Agrobanke.
***Obaveza prema Eurobank a.d. je nastala po osnovu jemstva za kredit koji je uzelo
privredno društvo Rudnap A.D.
6.4. Pregled neobezbeđenih poverilaca
U Tabeli 6.4.1. dat je pregled svih neobezbeđenih poverilaca na dan 30.04.2014.godine sa
njihovim učešćem u ukupnim potraživanjima ovih poverilaca koji će se namirivati u
periodu reorganizacije.
U Tabeli 6.4.2. dat je pregled svih neobezbeđenih poverilaca na dan 30.04.2014.godine koji
će biti namireni do dana početka primene Plana reorganizacije.
Tabela 6.4.1.: Pregled neobezbeđenih neosporenih poverilaca sa procentualnim učešćem u
ukupnim potraživanjima ovih poverilaca na dan 30.04.2014.godine koji će se namirivati u
periodu reorganizacije
R.br.
Iz
Tabele
6.1.3
Naziv poverioca
2
Vrednost
potraživanja na
dan Plana
reorganizacije u
RSD
3
72.189.442,52
% učešće
u ukupnim
obavezama
1
4
4
2,31252%
Hitachi
5
Protent doo
65.577.612,65
2,10072%
6
Eurosalon
20.001.053,76
0,64071%
7
Peex Chandeliers m.b.H
16.766.020,78
0,53708%
8
MK Real Estate doo
18.576.138,47
0,59507%
9
MVM OVIT Zrt.
14.996.430,55
0,48040%
10
SECURITAS SERVICES d.o.o. Beograd
12.769.328,49
0,40905%
11
JKP GRADSKA ČISTOĆA, Beograd
12.703.264,40
0,40694%
12
FAAS DOO
10.995.363,99
0,35223%
13
Termoproces DOO
8.785.982,63
0,28145%
14
Minel Koncern ad
5.346.542,88
0,17127%
15
Virimpex
6.245.792,00
0,20008%
16
Messer Tehnogas ad
6.534.786,85
0,20934%
17
Goša Montaža
4.515.020,84
0,14463%
18
Solid Metal doo
4.898.129,00
0,15691%
19
JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZAC
5.661.316,00
0,18135%
20
EPS SNABDEVANJE DOO
3.216.898,19
0,10305%
21
MetalSat Handels GmbH
3.013.115,39
0,09652%
22
Cel-Mont doo
2.749.258,37
0,08807%
23
ThyssenKrupp Materials DOO
2.207.215,28
0,07071%
42
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
24
Korp-MB-Komerc
2.073.342,61
0,06642%
25
UTENZILIJA PROIZVODNJA LANACA
1.809.546,12
0,05797%
26
BORA KEČIĆ SPECIJALNI TRANSPORTI AD
2.234.488,00
0,07158%
27
Intersteel DOO
1.703.026,40
0,05455%
28
Advokat Vulić
1.444.609,61
0,04628%
29
AP Sidro doo
1.011.020,81
0,03239%
30
Rasic Commerce doo
974.421,66
0,03121%
31
RWS-COMPANY
94.915,60
0,00304%
32
INN VINCA
831.537,96
0,02664%
33
Dom Zdravlja Dr.Milutin Ivković
854.654,00
0,02738%
34
Toper Beogad
849.995,77
0,02723%
35
Trgometal D.O.O.
36
TELEKOM Srbija a.d. Beograd
37
DDOR Novi Sad
38
Honex DOO
39
elektrodistribucija beograd
40
Ćosić Promex
41
42
WELD-ING D.O.O.
Mont R doo
43
744.486,04
0,02385%
1.446.795,57
0,04635%
679.628,00
0,02177%
785.945,99
0,02518%
1.044.427,73
0,03346%
601.897,39
0,01928%
601.074,90
0,01925%
1.052.147,34
0,03370%
Limaf
528.268,80
0,01692%
44
I & D COM DOO
429.966,48
0,01377%
45
budapest 5000
404.113,40
0,01295%
46
Johannes W.Krauss
401.247,35
0,01285%
47
Termooprema doo
399.448,21
0,01280%
48
TEMAT
393.296,92
0,01260%
49
TUVADRIA doo
371.440,40
0,01190%
50
TRANSPORT JELEN (VAŽEĆI)
346.880,00
0,01111%
51
Centrotrans DOO
325.000,00
0,01041%
52
Novoterm Plus doo
323.580,00
0,01037%
53
Yu Trade Železnik doo
321.542,25
0,01030%
54
Konmat do
312.316,50
0,01000%
55
Termoelektro Enel
309.858,88
0,00993%
56
Eko Preventiva
336.725,00
0,01079%
57
SZR All Road
297.000,00
0,00951%
58
Livnica Ljig
23.790,40
0,00076%
59
Dragan Jokić Autoprevoznik
253.440,00
0,00812%
60
ELEKTROMASINOGRADNJA
250.000,00
0,00801%
61
VEMUS TRANSPORT I REMONT DOO
239.991,00
0,00769%
62
Korkovado Doo
106.510,00
0,00341%
63
Rastošnica promet
221.810,08
0,00711%
64
SSAB Swedish Steel doo
214.490,00
0,00687%
65
Impex Technology DOO
213.152,92
0,00683%
66
Lancopa
213.152,00
0,00683%
67
198.045,81
0,00634%
68
HABERKORN D.O.O.
MIKROMOTOR
195.120,00
0,00625%
69
PPT-INZENJERING
189.272,00
0,00606%
70
Slovas Komerc
184.032,00
0,00590%
71
MERIT FINANCE DOO
180.000,00
0,00577%
72
Restoran Nova Tiha Noc
192.024,50
0,00615%
73
IHP Prahovo MEG DOO
177.617,23
0,00569%
43
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
74
Mašinski fakultet
176.000,00
0,00564%
75
DUNAV OSIGURANJE a.d.o. Beograd
170.782,50
0,00547%
76
Kafana Dačo
165.669,00
0,00531%
77
Madi-ex
162.840,00
0,00522%
78
Institut za medicinu rada Srbije
177.901,53
0,00570%
79
ANTIPLAM DOO
181.308,58
0,00581%
80
MT-KOMEX D.O.O.
154.916,94
0,00496%
81
Energoprojekt Industrija AD
152.443,46
0,00488%
82
Expo Guide
149.353,07
0,00478%
83
SEALing
149.095,32
0,00478%
84
Sirkan STKR
143.709,29
0,00460%
85
Delić
143.302,62
0,00459%
86
Institut IMS ad
142.072,00
0,00455%
87
Advokatksa kancelarija Lex
135.500,00
0,00434%
88
NAVY INVEST
128.319,10
0,00411%
89
Cimos-Kikinda
126.408,17
0,00405%
90
S-CUBE SOLUTIONS D.O.O.
120.914,10
0,00387%
91
Alkemist
117.699,67
0,00377%
92
Advokat Vukotic Durutovic
114.642,10
0,00367%
93
Daka Servis AD
84.480,00
0,00271%
94
Comp Jet DOO
161.966,23
0,00519%
95
Teleoptik Gasna Oprema DOO
109.878,18
0,00352%
96
Trimid DOO
109.699,70
0,00351%
97
Dimničar AD
108.394,80
0,00347%
98
Vijator Vektor doo
108.305,80
0,00347%
99
Neimar plus doo
97.523,40
0,00312%
100
Advokatska kancelarija TOMANOVIC
94.400,00
0,00302%
101
Zavod za zavarivanje ad
92.457,59
0,00296%
102
autoprevoznik Nemanja Cvetković
91.200,00
0,00292%
103
Netiks doo
90.717,57
0,00291%
104
Metal – Centar doo
89.117,49
0,00285%
105
Eldis Tehnika
87.185,32
0,00279%
106
TOP Gas DOO
86.580,44
0,00277%
107
Ing -Pro
86.327,76
0,00277%
108
TIK DOO
86.121,28
0,00276%
109
Buhlmann tube solutions GmbH
84.945,21
0,00272%
110
JKP POGREBNE USLUGE
81.871,00
0,00262%
111
AUTOPREVOZNIK JOVICA RISTOVIĆ
81.760,00
0,00262%
112
Rentax doo
113
PORCHE MOBILITY d.o.o. Beograd
76.220,00
0,00244%
151.336,28
0,00485%
114
Fabrika Maziva FAM
72.626,20
0,00233%
115
SZATR Stevanović Nebojša
72.075,00
0,00231%
116
Livnica Kikinda AD
69.845,46
0,00224%
117
Lasta doo
68.776,98
0,00220%
118
Refit Inzinjering doo
67.169,14
0,00215%
119
Institut za varilstvo
67.104,72
0,00215%
120
GALAX OIL D.O.O.
66.053,12
0,00212%
121
PAĆKAN TRANS
66.000,00
0,00211%
122
TEHNOHEMIJA AD
65.532,48
0,00210%
123
Uprava Carina
63.914,40
0,00205%
44
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
124
Guča Industrijski kombinat AD
62.658,00
0,00201%
125
armatura-fad ad beograd
61.100,52
0,00196%
126
Ninacom doo
58.967,04
0,00189%
127
Univerzal-VL SR
58.858,00
0,00189%
128
PD JUGOZAŠTITA d.o.o. Beograd
71.770,00
0,00230%
129
BSS-lab doo
56.760,00
0,00182%
130
VAGE GROUP DOO
54.280,00
0,00174%
131
Mikro Princ
54.000,00
0,00173%
132
DIJ-AUDIT D.O.O
54.000,00
0,00173%
133
SLODES DOO
53.258,12
0,00171%
134
KNUTH D.O.O.
53.100,00
0,00170%
135
JOKIĆ DUŠAN AUTOPREVOZNIK
51.960,00
0,00166%
136
Krons Komerc
51.350,00
0,00164%
137
Best Pneumatics DOO
51.066,59
0,00164%
138
EU Build
50.875,02
0,00163%
139
Meda Komerc
50.478,00
0,00162%
140
VIST DOO
47.580,00
0,00152%
141
Kripton
46.332,27
0,00148%
142
KEMOIMPEX A.D.
45.166,56
0,00145%
143
Energo-Steel DOO
42.952,00
0,00138%
144
SL TIM
42.055,20
0,00135%
145
ELIMP doo
40.866,94
0,00131%
146
DUČIĆ MIODRAG - PREVOZNIK
40.000,00
0,00128%
147
Srndak
39.819,09
0,00128%
148
AUTORSKI BIRO DOO
39.652,00
0,00127%
149
MV Investment
77.371,64
0,00248%
150
TUV Bayern Sava
37.831,89
0,00121%
151
Autoprevoznik Aleksandar Dučić
37.000,00
0,00119%
152
BGD-TRANS D.O.O. NIŠ
35.282,00
0,00113%
153
STRK Gasas
35.000,00
0,00112%
154
NSD Elektronik SZR
34.692,00
0,00111%
155
Hahn Kolb DOO
31.500,00
0,00101%
156
Delta Generali Reosiguranje AD
11.927,00
0,00038%
157
Reca doo
41.395,72
0,00133%
158
WURTH DOO
26.941,55
0,00086%
159
Restoran Stara Carinarnica
26.050,00
0,00083%
160
BEOGRADSKA BERZA,Beograd
23.800,00
0,00076%
161
SAVEZ ENERGETICARA
22.649,10
0,00073%
162
IMK 14.Oktobar AD
22.440,00
0,00072%
163
DN COMPANY DOO
22.138,81
0,00071%
164
Srecko-Feg doo
21.830,00
0,00070%
165
Porsche Interauto
20.796,62
0,00067%
166
Termoelektrana Nikola Tesla
268.181,53
0,00859%
167
Reno Sava doo
20.385,70
0,00065%
168
Dual Mode Štamparija
169
Kirka Suri doo
170
171
20.172,00
0,00065%
26.354.915,00
0,84425%
NOVA ZAŠTITA D.O.O.
20.000,00
0,00064%
ITT D.O.O.
19.942,00
0,00064%
172
BETECO DOO
19.793,62
0,00063%
173
Necline doo
19.500,00
0,00062%
45
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
174
Universal Stahl GmbH
19.068,42
0,00061%
175
JANJUŠEVIĆ MILENKO VAŽEĆI
19.000,00
0,00061%
176
VELBE OFFICE DOO
18.707,25
0,00060%
177
Dubrava Junior SZR
24.420,00
0,00078%
178
Galeb Group DOO
18.408,00
0,00059%
179
Narodne novine dd
17.740,05
0,00057%
180
Tehno alt
17.734,34
0,00057%
181
KUBOTA UZELAC DOO
17.700,00
0,00057%
182
SZAR Krbačević miloš
16.200,00
0,00052%
183
BORD OD
15.930,00
0,00051%
184
ORION TELEKOM TIM D.O.O.
15.263,00
0,00049%
185
LUKIĆ ROLET
13.344,75
0,00043%
186
ATAKO TP DOO
12.582,00
0,00040%
187
BACCO DOO
12.537,67
0,00040%
188
Kommet doo
12.390,00
0,00040%
189
SHARK SERVIS ZA PRANJE MOTORNIH VOZ
11.800,00
0,00038%
190
Božić šlep služba
11.210,00
0,00036%
191
WOERNER GmbH
11.030,68
0,00035%
192
UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE
10.000,00
0,00032%
193
EHO radnja za tehničko ispitivanje
10.000,00
0,00032%
194
Zaštita DM
20.607,00
0,00066%
195
METROLOŠKA LABORATORIJA 21.MAJ DOO
9.729,10
0,00031%
196
Institut Goša DOO
9.584,74
0,00031%
197
Nacionalna služba za zapošljvanje
9.400,00
0,00030%
198
Beogradski Sajam DP
8.400,01
0,00027%
199
I-Company DOO
8.260,00
0,00026%
200
Ecoprint
8.073,00
0,00026%
201
VD Grafik SZR
8.050,00
0,00026%
202
DINK SR
7.309,04
0,00023%
203
Wika merna tehnika d.o.o.
7.200,00
0,00023%
204
SCB d.o.o. Beograd
6.634,90
0,00021%
205
CEZAR KETERING PLUS DOO
6.366,01
0,00020%
206
Lola doo Livnica Crne Metalurgije
6.021,54
0,00019%
207
Privredna komora Srbije
6.000,01
0,00019%
208
MC COMPANY
5.900,00
0,00019%
209
Malex – City copy servis
5.847,27
0,00019%
210
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
4.847,21
0,00016%
211
Elit
4.740,00
0,00015%
212
Biro Servis SZR
4.130,00
0,00013%
213
RAJKO TEPŠIĆ PREDUZETNIK BORČA
4.000,00
0,00013%
214
Penazz Plus
3.889,28
0,00012%
215
Restoran Carski Lov
3.680,00
0,00012%
216
INDUSTRO COMERCE INCOM
3.469,20
0,00011%
217
Termometal SZR
3.468,36
0,00011%
218
Termoelektro Brcko
3.317,74
0,00011%
219
IMP AUTOMATIKA D.O.O.
3.000,00
0,00010%
220
AGENCIJA SMS CLIO
2.950,00
0,00009%
221
Ranex doo
2.900,00
0,00009%
222
ICI DOO
2.531,10
0,00008%
223
IMMAGINE ITALIANA DOO
2.360,00
0,00008%
46
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
224
Talija Four doo
2.200,00
0,00007%
225
PEROLO AGENCIJA PREVODILAČKI SERVIS
2.124,00
0,00007%
226
JKP gradska toplana
2.000,00
0,00006%
227
UDRUŽENJE INTERNIH REVIZORA SRBIJE
2.000,00
0,00006%
228
STAR-BG SZTR MIODRAG PEŠTERAC
1.600,00
0,00005%
229
Pneumatik – Flex doo
1.475,00
0,00005%
230
MERKUR - INTERNATIONAL D.O.O.
1.429,99
0,00005%
231
Luk
1.400,00
0,00004%
232
TE Kostolac doo
1.000,00
0,00003%
233
Elektronik Vibro Balans
1.000,00
0,00003%
234
Var Comerc doo
995,91
0,00003%
235
Jugodin alatne masine d.o.o.
940,74
0,00003%
236
Invest Trade DOO
725,76
0,00002%
237
NBA Commerc
680,51
0,00002%
238
TELENOR d.o.o. Beograd
239
240
Feromon inženjering
Aleksandar Bajković
241
Aleksandar Balković
242
Aleksandar Đukić
243
Aleksandar Stankovic
244
245
246
Aleksandra Knežević
247
Aleksandra Zgonjanin
248
Andrej Zajac
249
Andrija Jevtić
35.398,81
0,00113%
250
Anđelija Floršic
43.158,65
0,00138%
251
Bekim Sadiku
68.652,76
0,00220%
252
Biljana Kostov
36.993,35
0,00119%
253
Biserka Mitrović
52.058,55
0,00167%
254
Bojan Javorac
36.514,32
0,00117%
255
Bojan Krstić
4.823,00
0,00015%
256
Bojan Smuđa
286.736,15
0,00919%
257
Bojan Tasić
183.310,36
0,00587%
258
Borisav Nastić
153.854,88
0,00493%
259
Branislav Grujičić
75.683,89
0,00242%
260
Branislav Klupač
69.399,12
0,00222%
261
Branislav Lukić
80.756,34
0,00259%
262
Branislav Milovanović
42.093,88
0,00135%
263
Branislav Nikolić
55.001,59
0,00176%
264
Branko Janković
265
Branko Kostić
266
24,92
0,00000%
969.137,00
0,03105%
130.015,22
0,00416%
58.053,86
0,00186%
128.992,67
0,00413%
32.153,30
0,00103%
Aleksandar Stošić
56.543,53
0,00181%
Aleksandar Šargić
146.286,12
0,00469%
82.139,85
0,00263%
38.013,21
0,00122%
207.495,72
0,00665%
40.391,37
0,00129%
139.921,92
0,00448%
Bratoljub Petković
42.575,04
0,00136%
267
Danijel Rankić
31.837,66
0,00102%
268
Dejan Petrović
53.524,69
0,00171%
269
Dejan Sofronijević
29.689,50
0,00095%
270
Dijana Vranić
161.148,55
0,00516%
271
Dragan Cmiljanović
56.225,63
0,00180%
272
Dragan Cvetković
11.705,30
0,00037%
273
Dragan Ilić
138.347,29
0,00443%
47
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
274
Dragan Jevtić
74.830,48
0,00240%
275
Dragan Jovičić
186.919,14
0,00599%
276
Dragan Panoski
174.871,97
0,00560%
277
Dragan Remović
65.722,70
0,00211%
278
Dragan Simić
66.065,31
0,00212%
279
Dragan Sita
92.807,10
0,00297%
280
Dragan Stanojević
82.097,17
0,00263%
281
Dragan Vasić
148.990,09
0,00477%
282
Dragiša Nikolić
77.526,95
0,00248%
283
Drago Milanović
212.472,63
0,00681%
284
Drago Milošević
1.157,16
0,00004%
285
Dragomir Savanović
189.022,51
0,00606%
286
Dragoslav Kodić
196.383,77
0,00629%
287
Dragoslav Marković
253.261,89
0,00811%
288
Dragoslav Nikolić
55.891,01
0,00179%
289
Dražan Blagojević
85.258,70
0,00273%
290
Dušan Dušić
138.423,64
0,00443%
291
Džuma Elezović
73.018,10
0,00234%
292
Đorđe Jovanović
90.857,74
0,00291%
293
Đuro Jakšić
73.008,87
0,00234%
294
Farit Kazamanović
295
Goran Filipović
296
Goran Jaćović
297
298
64.635,47
0,00207%
150.044,38
0,00481%
8.566,71
0,00027%
Goran Smiljanić
64.280,17
0,00206%
Goran Terzić
54.898,81
0,00176%
299
Gursel Huseni
46.989,36
0,00151%
300
Igor Ercegović
248.488,30
0,00796%
301
Igor Grujić
61.199,30
0,00196%
302
Igor Šarenac
186.194,81
0,00596%
303
Ilija Rob
153.441,32
0,00492%
304
Ivan Nedeljković
493.153,79
0,01580%
305
Ivan Sofronijević
31.975,97
0,00102%
306
Jakov Cerović
24.474,09
0,00078%
307
Jandrija Budimir
79.239,49
0,00254%
308
Jasmina Kovačević
87.246,65
0,00279%
309
Jelena Ilić
37.823,60
0,00121%
310
Jovanka Momčilović
45.413,53
0,00145%
311
Jovica Stefanović
235.689,28
0,00755%
312
Jovo Komnenić
131.121,40
0,00420%
313
Jovo Mirković
125.231,06
0,00401%
314
Jozep Šipić
99.007,05
0,00317%
315
Lazo Relić
84.173,13
0,00270%
316
Ljiljana Stevanović
60.297,07
0,00193%
317
Ljubodrag Jovanović
69.432,05
0,00222%
318
Ljubomir Milanović
117.030,00
0,00375%
319
Maja Veselinović
70.746,87
0,00227%
320
Mališa Ognjanović
321
Marina Lazić
322
323
89.512,72
0,00287%
131.623,30
0,00422%
Marko Ivković
29.477,59
0,00094%
Marko Meljanac
81.616,13
0,00261%
48
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
324
Marko Nikolić
71.170,08
0,00228%
325
Martin Mitov
45.083,16
0,00144%
326
Matija Vučetić
86.149,67
0,00276%
327
Milan Dimeski
204.936,01
0,00656%
328
Milan Jović
295.830,95
0,00948%
329
Milan Vujić
4.549,73
0,00015%
330
Milanka Živanović
59.335,30
0,00190%
331
Mile Đurić
75.340,93
0,00241%
332
Mile Ivanović
58.944,38
0,00189%
333
Milenko Ilić
83.043,94
0,00266%
334
Milenko Stanković
153.742,87
0,00493%
335
Milica Veljković
104.936,10
0,00336%
336
Milija Talović
57.554,64
0,00184%
337
Miloje Barać
39.768,88
0,00127%
338
Milorad Katinski
56.891,15
0,00182%
339
Milorad Maljević
69.131,19
0,00221%
340
Milorad Plavšić
161.357,76
0,00517%
341
Milorad Rakić
70.116,72
0,00225%
342
Miloš Begović
84.542,73
0,00271%
343
Miloš Dišić
87.912,80
0,00282%
344
Miloš Jevtić
49.491,85
0,00159%
345
Miloš Simić
73.369,76
0,00235%
346
Miloš Spasojević
201.595,29
0,00646%
347
Milovan Rogan
306.614,10
0,00982%
348
Milun Jovanović
111.339,43
0,00357%
349
Milutin Nikolić
165.007,10
0,00529%
350
Milutin Vujetić
50.939,63
0,00163%
351
Miodrag Cvejić
74.605,87
0,00239%
352
Miodrag Živić
54.627,61
0,00175%
353
Miomir Đorđević
149.014,96
0,00477%
354
Mirjana Bugarić
75.340,23
0,00241%
355
Mirjana Petrović
153.098,61
0,00490%
356
Mirjana Stojanović
78.236,73
0,00251%
357
Mirka Mališić
52.334,45
0,00168%
358
Mirko Jerotijević
274.129,80
0,00878%
359
Miroslav Novičić
149.543,76
0,00479%
360
Miroslav Vasić
45.794,95
0,00147%
361
Miroslav Žilevski
34.766,94
0,00111%
362
Mladen Stoiljković
71.265,62
0,00228%
363
Momčilo Kokanović
54.165,88
0,00174%
364
Momir Barjaktarević
58.478,95
0,00187%
365
Momir Nestorović
209.920,47
0,00672%
366
Nataša Uskoković
234.923,38
0,00753%
367
Nebojša Cvijović
52.687,10
0,00169%
368
Nebojša Kordić
474.665,28
0,01521%
369
Nenad Jovanović
73.512,27
0,00235%
370
Nenad Nasković
62.990,21
0,00202%
371
Nevena Mališić
182.560,59
0,00585%
372
Nikola Grujić
93.535,28
0,00300%
373
Nikola Ilijašev
84.975,26
0,00272%
49
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
374
Nikola Lukić
375
376
297.688,56
0,00954%
Nikola Popčević
48.517,67
0,00155%
Nikola Šarenac
276.941,15
0,00887%
377
Novak Janković
178.617,66
0,00572%
378
Novica Rakić
50.156,44
0,00161%
379
Novica Živković
183.836,80
0,00589%
380
Pavel Halabrin
97.149,59
0,00311%
381
Pavle Milovanović
120.430,71
0,00386%
382
Petar Radosavljević
37.304,35
0,00120%
383
Predrag Bižić
384
Predrag Mandić
385
386
85.018,11
0,00272%
206.665,97
0,00662%
Rade Kocić
49.762,27
0,00159%
Rade Petrović
62.756,71
0,00201%
387
Radiša Lazić
163.131,42
0,00523%
388
Radojica Ralević
286.773,80
0,00919%
389
Radomir Simić
138.359,37
0,00443%
390
Radoš Vukanović
137.081,74
0,00439%
391
Redžep Alidinović
52.442,23
0,00168%
392
Redžo Nukić
48.430,55
0,00155%
393
Saša Stjepanović
229.666,50
0,00736%
394
Saša Velagić
54.129,29
0,00173%
395
Savo Batar
50.786,16
0,00163%
396
Siniša Dragutinović
69.466,50
0,00223%
397
Siniša Zeba
167.732,92
0,00537%
398
Slađana Filipović
106.136,87
0,00340%
399
Slavica Jevtić
88.891,95
0,00285%
400
Slavimir Marković
7.849,83
0,00025%
401
Snežana Vojković
97.382,98
0,00312%
402
Sokol Ilić
80.274,17
0,00257%
403
Srboljub Bogdanović
99.998,00
0,00320%
404
Srđan Popović
12.787,32
0,00041%
405
Suzana Đokić-Čairović
192.231,84
0,00616%
406
Svetislav Đorđević
84.384,23
0,00270%
407
Tanja Jenić
91.531,74
0,00293%
408
Tatjana Radibratović
157.291,87
0,00504%
409
Tijana Luković
71.257,13
0,00228%
410
Vera Dukić
71.873,42
0,00230%
411
Vlada Lazić
141.072,17
0,00452%
412
Vladan Cvetković
32.409,00
0,00104%
413
Vladan Milosavljević
99.787,82
0,00320%
414
Vladimir Golubović
270.655,27
0,00867%
415
Vladimir Milovanović
33.621,40
0,00108%
416
Vladimir Rob
40.742,38
0,00131%
417
Vladimir Trifunović
184.838,42
0,00592%
418
Vlastimir Stojanović
192.206,20
0,00616%
419
Vojislav Grujić
72.170,51
0,00231%
420
Vojislav Prostran
237.604,97
0,00761%
421
Vujica Mavrenski
111.797,47
0,00358%
422
Zoran Adamović
62.635,43
0,00201%
423
Zoran Antić
30.981,22
0,00099%
50
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
424
Zoran Mijušković
104.720,27
0,00335%
425
Zoran Mosurović
221.279,29
0,00709%
426
Zoran R Nikolić
82.166,89
0,00263%
427
Zoran Simanić
123.624,03
0,00396%
428
Zoran Stanulov
72.847,52
0,00233%
429
Zoran Terzić
36.984,33
0,00118%
430
Zoran Trojić
45.036,45
0,00144%
431
Željko Jovanović
61.289,86
0,00196%
432
Željko Kolundžić
170.823,97
0,00547%
433
Živko Aleksić
223.930,32
0,00717%
434
Živko Milikić
52.317,81
0,00168%
435
Života Vukosavljević
436
Ranko Radojičić
437
77.719,47
0,00249%
130.054,00
0,00417%
Makljenović Radoš
62.633,00
0,00201%
438
Danijel Jurgec
87.778,00
0,00281%
439
Slobodan Petrušić
13.722,00
0,00044%
440
Srboljub Milenković
100.282,00
0,00321%
441
442
Siniša Mladenović
PORESKA UPRAVA
443
Ostale državne institucije
444
445
446
Advokat Nebojša Petrović-tužbe
447
24.473,14
0,00078%
121.931.863,00
3,90597%
230.000,00
0,00737%
Dmitra Kočanović
32.384,75
0,00104%
Dragan Lazin
71.874,95
0,00230%
1.040.675,57
0,03334%
NBS Prinudna naplata
401.265,71
0,01285%
448
Privredni Sud Beograd -takse
676.479,90
0,02167%
449
Dobrica Ljević advokat
450
Rudnap Group
UKUPNO
517.301,00
0,01657%
1.615.504.513,69
51,75112%
2.124.517.454,46
100,00000%
Tabela 6.4.2.: Pregled neobezbeđenih poverilaca koji će se namiriti do početka primene
Plana reorganizacije
R.br.
Iz
Tabele
6.1.1.
1
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
Aleksandar Bajković
Aleksandar Balković
Aleksandar Đukić
Aleksandar Stankovic
Aleksandar Stošić
Aleksandar Šargić
Aleksandra Knežević
Aleksandra Zgonjanin
Andrej Zajac
Andrija Jevtić
Anđelija Floršic
Bekim Sadiku
Biljana Kostov
Biserka Mitrović
Naziv poverioca
Vrednost potraživanja na
dan Plana reorganizacije u
RSD
2
3
28.468,85
27.990,04
24.473,14
24.715,35
27.566,32
29.075,37
29.039,72
28.534,60
24.119,79
24.473,14
31.335,47
25.803,79
36.992,62
32.568,10
51
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
Bojan Javorac
Bojan Krstić
Bojan Smuđa
Bojan Tasić
Borisav Nastić
Branislav Grujičić
Branislav Klupač
Branislav Lukić
Branislav Milovanović
Branislav Nikolić
Branko Janković
Branko Kostić
Bratoljub Petković
Danijel Rankić
Dejan Petrović
Dejan Sofronijević
Dijana Vranić
Dragan Cmiljanović
Dragan Cvetković
Dragan Ilić
Dragan Jevtić
Dragan Jovičić
Dragan Panoski
Dragan Remović
Dragan Simić
Dragan Sita
Dragan Stanojević
Dragan Vasić
Dragiša Nikolić
Drago Milanović
Drago Milošević
Dragomir Savanović
Dragoslav Kodić
Dragoslav Marković
Dragoslav Nikolić
Dražan Blagojević
Dušan Dušić
Džuma Elezović
Đorđe Jovanović
Đuro Jakšić
Farit Kazamanović
Goran Filipović
Goran Jaćović
Goran Smiljanić
Goran Terzić
Gursel Huseni
Igor Ercegović
Igor Grujić
Igor Šarenac
Ilija Rob
Ivan Nedeljković
Ivan Sofronijević
Jakov Cerović
28.833,13
0,00
29.677,15
28.319,58
32.142,48
34.169,49
33.743,87
29.479,70
25.463,30
26.245,67
30.490,24
33.742,21
32.208,98
25.881,10
29.428,41
24.473,14
28.518,95
28.266,06
11.704,55
28.955,34
30.642,31
24.473,14
32.527,97
33.546,18
30.968,96
29.982,30
34.595,11
31.213,79
28.410,10
26.080,46
1.157,16
24.473,14
30.280,91
29.985,11
26.747,53
30.848,82
24.473,14
31.716,86
2.386,13
24.473,14
31.404,06
29.585,80
0,00
25.112,15
31.335,47
31.070,74
29.580,79
29.211,17
28.974,27
31.702,55
29.580,79
24.473,14
24.473,14
52
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
Jandrija Budimir
Jasmina Kovačević
Jelena Ilić
Jovanka Momčilović
Jovica Stefanović
Jovo Komnenić
Jovo Mirković
Jozep Šipić
Lazo Relić
Ljiljana Stevanović
Ljubodrag Jovanović
Ljubomir Milanović
Maja Veselinović
Mališa Ognjanović
Marina Lazić
Marko Ivković
Marko Meljanac
Marko Nikolić
Martin Mitov
Matija Vučetić
Milan Dimeski
Milan Jović
Milan Vujić
Milanka Živanović
Mile Đurić
Mile Ivanović
Milenko Ilić
Milenko Stanković
Milica Veljković
Milija Talović
Miloje Barać
Milorad Katinski
Milorad Maljević
Milorad Plavšić
Milorad Rakić
Miloš Begović
Miloš Dišić
Miloš Jevtić
Miloš Simić
Miloš Spasojević
Milovan Rogan
Milun Jovanović
Milutin Nikolić
Milutin Vujetić
Miodrag Cvejić
Miodrag Živić
Miomir Đorđević
Mirjana Bugarić
Mirjana Petrović
Mirjana Stojanović
Mirka Mališić
Mirko Jerotijević
Miroslav Novičić
26.859,26
31.335,47
0,00
30.453,15
29.005,28
27.787,26
35.954,44
34.595,11
33.020,38
30.591,63
34.169,49
0,00
30.857,80
31.034,70
28.974,27
24.473,14
26.642,26
24.473,14
24.473,14
28.671,02
33.105,44
26.189,22
2.128,10
31.602,47
26.838,96
30.524,22
26.300,64
34.595,11
0,00
27.481,20
27.772,89
33.961,18
32.527,97
33.743,87
31.198,16
33.911,61
28.659,17
31.418,76
25.853,74
33.743,87
28.772,10
34.696,20
30.086,21
34.491,21
31.587,61
26.721,22
24.718,02
30.857,80
31.198,13
31.308,57
30.491,77
24.473,14
24.473,14
53
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
Miroslav Vasić
Miroslav Žilevski
Mladen Stoiljković
Momčilo Kokanović
Momir Barjaktarević
Momir Nestorović
Nataša Uskoković
Nebojša Cvijović
Nebojša Kordić
Nenad Jovanović
Nenad Nasković
Nevena Mališić
Nikola Grujić
Nikola Ilijašev
Nikola Lukić
Nikola Popčević
Nikola Šarenac
Novak Janković
Novica Rakić
Novica Živković
Pavel Halabrin
Pavle Milovanović
Petar Radosavljević
Predrag Bižić
Predrag Mandić
Rade Kocić
Rade Petrović
Radiša Lazić
Radojica Ralević
Radomir Simić
Radoš Vukanović
Redžep Alidinović
Redžo Nukić
Saša Stjepanović
Saša Velagić
Savo Batar
Siniša Dragutinović
Siniša Zeba
Slađana Filipović
Slavica Jevtić
Slavimir Marković
Snežana Vojković
Sokol Ilić
Srboljub Bogdanović
Srđan Popović
Suzana Đokić-Čairović
Svetislav Đorđević
Tanja Jenić
Tatjana Radibratović
Tijana Luković
Vera Dukić
Vlada Lazić
Vladan Cvetković
29.782,34
24.473,14
27.257,75
24.896,73
25.630,29
26.635,81
29.075,37
29.176,44
29.884,03
31.535,40
30.556,88
28.737,36
32.355,28
30.358,77
30.551,74
24.473,14
29.530,38
28.331,81
24.473,14
33.335,06
32.649,06
26.524,09
25.581,57
33.761,91
28.737,36
27.959,40
26.412,37
35.220,39
30.086,21
31.051,22
26.429,07
26.113,59
25.484,03
28.974,27
25.181,03
29.622,73
31.365,73
29.830,68
30.668,17
30.086,21
0,00
31.589,72
26.524,09
30.641,33
2.128,10
28.082,08
26.716,52
29.277,53
29.378,61
28.545,83
29.651,85
24.473,14
25.857,01
54
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
442
443
Vladan Milosavljević
Vladimir Golubović
Vladimir Milovanović
Vladimir Rob
Vladimir Trifunović
Vlastimir Stojanović
Vojislav Grujić
Vojislav Prostran
Vujica Mavrenski
Zoran Adamović
Zoran Antić
Zoran Mijušković
Zoran Mosurović
Zoran R Nikolić
Zoran Simanić
Zoran Stanulov
Zoran Terzić
Zoran Trojić
Željko Jovanović
Željko Kolundžić
Živko Aleksić
Živko Milikić
Života Vukosavljević
Ranko Radojičić
Makljenović Radoš
Danijel Jurgec
Slobodan Petrušić
Srboljub Milenković
Siniša Mladenović
PORESKA UPRAVA - PIO
Poreska uprava - PDV
Ostale državne institucije
UKUPNO
25.827,74
28.974,27
24.473,14
28.772,10
28.928,90
31.255,91
33.199,47
34.382,30
27.383,46
33.174,23
25.862,62
31.471,60
28.012,60
33.318,24
0,00
30.476,65
25.276,79
31.323,01
25.128,06
29.199,94
33.911,61
24.473,14
33.640,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.473,14
9.601.514,00
1.598.277,00
230.000,00
16.849.574,89
55
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
6.5. Kriterijumi formiranja klasa poverilaca
Prema Zakonu o stečaju, član 54, stečajni poverioci, u zavisnosti od njihovih potraživanja,
svrstavaju se u isplatne redove. Pritom se mora imati u vidu da se poverioci nižeg isplatnog
reda mogu namiriti tek po namirenju stečajnih poverilaca viših isplatnih redova. Obaveze
Preduzeća su grupisane u sedam klasa. Klase su formirana u skladu sa Zakonom o stečaju
tako da:
1. I Klasu čine poverioci sa potraživanjima po osnovu zarada i državne institucije koji
se mogu svrstati u I isplatni red,
2. II Klasu poverilaca čine poverioci koji se mogu svrstati u II isplаtni red,
3. III Klasu poverilaca čine razlučni - obezbeđeni poverioci sa upisanim hipotekama
na stalnoj imovini,
4. IV Klasu poverilaca čine neobezbeđeni poverioci (zaposleni) sa potraživanjima po
osnovu neto zarada za februar, mart i maj mesec 2013.godine,
5. V Klasu poverilaca čine neobezbeđeni poverioci koji se mogu svrstati u III isplatni
red i koji nisu povezana pravna lica
6. VI Klasu poverilaca čine hipotekarni
7. VII Klasu poverilaca čine neobezbeđeni poverioci koji se mogu svrstati u III
isplatni red i koji su povezana pravna lica.
I KLASA
Obaveze prema povericima I Klase izmiriće se u potpunosti nakon podnošenja Plana
reorganizacije. U narednoj tabeli dat je pregled tih poverilaca ove klase sa iznosima
potraživanja. Zbog činjenice da će ovi poverioci biti namireni pre početka primene Plana
reorganizacije, ovi poverioci ne glasaju o Planu reorganizacije.
Tabela 6.5.1.: Pregled poverilaca I Klase - poverioci koji će se namiriti do dana glasanja o
Planu reorganizacije
R.br.
Iz
Tabele
6.1.1.
1
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
Naziv poverioca
Vrednost potraživanja
na dan Plana
reorganizacije u RSD
2
3
Aleksandar Bajković
Aleksandar Balković
Aleksandar Đukić
Aleksandar Stankovic
Aleksandar Stošić
Aleksandar Šargić
Aleksandra Knežević
Aleksandra Zgonjanin
Andrej Zajac
Andrija Jevtić
Anđelija Floršic
Bekim Sadiku
Biljana Kostov
Biserka Mitrović
Bojan Javorac
Bojan Krstić
Bojan Smuđa
28.468,85
27.990,04
24.473,14
24.715,35
27.566,32
29.075,37
29.039,72
28.534,60
24.119,79
24.473,14
31.335,47
25.803,79
36.992,62
32.568,10
28.833,13
0,00
29.677,15
% učešće
u klasi
4
0,18952%
0,18634%
0,16292%
0,16454%
0,18351%
0,19356%
0,19332%
0,18996%
0,16057%
0,16292%
0,20861%
0,17178%
0,24627%
0,21681%
0,19195%
0,00000%
0,19757%
56
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
Bojan Tasić
Borisav Nastić
Branislav Grujičić
Branislav Klupač
Branislav Lukić
Branislav Milovanović
Branislav Nikolić
Branko Janković
Branko Kostić
Bratoljub Petković
Danijel Rankić
Dejan Petrović
Dejan Sofronijević
Dijana Vranić
Dragan Cmiljanović
Dragan Cvetković
Dragan Ilić
Dragan Jevtić
Dragan Jovičić
Dragan Panoski
Dragan Remović
Dragan Simić
Dragan Sita
Dragan Stanojević
Dragan Vasić
Dragiša Nikolić
Drago Milanović
Drago Milošević
Dragomir Savanović
Dragoslav Kodić
Dragoslav Marković
Dragoslav Nikolić
Dražan Blagojević
Dušan Dušić
Džuma Elezović
Đorđe Jovanović
Đuro Jakšić
Farit Kazamanović
Goran Filipović
Goran Jaćović
Goran Smiljanić
Goran Terzić
Gursel Huseni
Igor Ercegović
Igor Grujić
Igor Šarenac
Ilija Rob
Ivan Nedeljković
Ivan Sofronijević
Jakov Cerović
Jandrija Budimir
Jasmina Kovačević
Jelena Ilić
28.319,58
32.142,48
34.169,49
33.743,87
29.479,70
25.463,30
26.245,67
30.490,24
33.742,21
32.208,98
25.881,10
29.428,41
24.473,14
28.518,95
28.266,06
11.704,55
28.955,34
30.642,31
24.473,14
32.527,97
33.546,18
30.968,96
29.982,30
34.595,11
31.213,79
28.410,10
26.080,46
1.157,16
24.473,14
30.280,91
29.985,11
26.747,53
30.848,82
24.473,14
31.716,86
2.386,13
24.473,14
31.404,06
29.585,80
0,00
25.112,15
31.335,47
31.070,74
29.580,79
29.211,17
28.974,27
31.702,55
29.580,79
24.473,14
24.473,14
26.859,26
31.335,47
0,00
0,18853%
0,21398%
0,22747%
0,22464%
0,19625%
0,16951%
0,17472%
0,20298%
0,22463%
0,21442%
0,17230%
0,19591%
0,16292%
0,18986%
0,18817%
0,07792%
0,19276%
0,20399%
0,16292%
0,21655%
0,22332%
0,20617%
0,19960%
0,23031%
0,20780%
0,18913%
0,17362%
0,00770%
0,16292%
0,20159%
0,19962%
0,17806%
0,20537%
0,16292%
0,21115%
0,01588%
0,16292%
0,20906%
0,19696%
0,00000%
0,16718%
0,20861%
0,20684%
0,19693%
0,19447%
0,19289%
0,21105%
0,19693%
0,16292%
0,16292%
0,17881%
0,20861%
0,00000%
57
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
Jovanka Momčilović
Jovica Stefanović
Jovo Komnenić
Jovo Mirković
Jozep Šipić
Lazo Relić
Ljiljana Stevanović
Ljubodrag Jovanović
Ljubomir Milanović
Maja Veselinović
Mališa Ognjanović
Marina Lazić
Marko Ivković
Marko Meljanac
Marko Nikolić
Martin Mitov
Matija Vučetić
Milan Dimeski
Milan Jović
Milan Vujić
Milanka Živanović
Mile Đurić
Mile Ivanović
Milenko Ilić
Milenko Stanković
Milica Veljković
Milija Talović
Miloje Barać
Milorad Katinski
Milorad Maljević
Milorad Plavšić
Milorad Rakić
Miloš Begović
Miloš Dišić
Miloš Jevtić
Miloš Simić
Miloš Spasojević
Milovan Rogan
Milun Jovanović
Milutin Nikolić
Milutin Vujetić
Miodrag Cvejić
Miodrag Živić
Miomir Đorđević
Mirjana Bugarić
Mirjana Petrović
Mirjana Stojanović
Mirka Mališić
Mirko Jerotijević
Miroslav Novičić
Miroslav Vasić
Miroslav Žilevski
Mladen Stoiljković
30.453,15
29.005,28
27.787,26
35.954,44
34.595,11
33.020,38
30.591,63
34.169,49
0,00
30.857,80
31.034,70
28.974,27
24.473,14
26.642,26
24.473,14
24.473,14
28.671,02
33.105,44
26.189,22
2.128,10
31.602,47
26.838,96
30.524,22
26.300,64
34.595,11
0,00
27.481,20
27.772,89
33.961,18
32.527,97
33.743,87
31.198,16
33.911,61
28.659,17
31.418,76
25.853,74
33.743,87
28.772,10
34.696,20
30.086,21
34.491,21
31.587,61
26.721,22
24.718,02
30.857,80
31.198,13
31.308,57
30.491,77
24.473,14
24.473,14
29.782,34
24.473,14
27.257,75
0,20273%
0,19309%
0,18499%
0,23936%
0,23031%
0,21982%
0,20366%
0,22747%
0,00000%
0,20543%
0,20660%
0,19289%
0,16292%
0,17736%
0,16292%
0,16292%
0,19087%
0,22039%
0,17435%
0,01417%
0,21038%
0,17867%
0,20321%
0,17509%
0,23031%
0,00000%
0,18295%
0,18489%
0,22609%
0,21655%
0,22464%
0,20769%
0,22576%
0,19079%
0,20916%
0,17211%
0,22464%
0,19154%
0,23098%
0,20029%
0,22962%
0,21029%
0,17789%
0,16455%
0,20543%
0,20769%
0,20843%
0,20299%
0,16292%
0,16292%
0,19827%
0,16292%
0,18146%
58
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
Momčilo Kokanović
Momir Barjaktarević
Momir Nestorović
Nataša Uskoković
Nebojša Cvijović
Nebojša Kordić
Nenad Jovanović
Nenad Nasković
Nevena Mališić
Nikola Grujić
Nikola Ilijašev
Nikola Lukić
Nikola Popčević
Nikola Šarenac
Novak Janković
Novica Rakić
Novica Živković
Pavel Halabrin
Pavle Milovanović
Petar Radosavljević
Predrag Bižić
Predrag Mandić
Rade Kocić
Rade Petrović
Radiša Lazić
Radojica Ralević
Radomir Simić
Radoš Vukanović
Redžep Alidinović
Redžo Nukić
Saša Stjepanović
Saša Velagić
Savo Batar
Siniša Dragutinović
Siniša Zeba
Slađana Filipović
Slavica Jevtić
Slavimir Marković
Snežana Vojković
Sokol Ilić
Srboljub Bogdanović
Srđan Popović
Suzana Đokić-Čairović
Svetislav Đorđević
Tanja Jenić
Tatjana Radibratović
Tijana Luković
Vera Dukić
Vlada Lazić
Vladan Cvetković
Vladan Milosavljević
Vladimir Golubović
Vladimir Milovanović
24.896,73
25.630,29
26.635,81
29.075,37
29.176,44
29.884,03
31.535,40
30.556,88
28.737,36
32.355,28
30.358,77
30.551,74
24.473,14
29.530,38
28.331,81
24.473,14
33.335,06
32.649,06
26.524,09
25.581,57
33.761,91
28.737,36
27.959,40
26.412,37
35.220,39
30.086,21
31.051,22
26.429,07
26.113,59
25.484,03
28.974,27
25.181,03
29.622,73
31.365,73
29.830,68
30.668,17
30.086,21
0,00
31.589,72
26.524,09
30.641,33
2.128,10
28.082,08
26.716,52
29.277,53
29.378,61
28.545,83
29.651,85
24.473,14
25.857,01
25.827,74
28.974,27
24.473,14
0,16574%
0,17063%
0,17732%
0,19356%
0,19423%
0,19894%
0,20994%
0,20342%
0,19131%
0,21540%
0,20210%
0,20339%
0,16292%
0,19659%
0,18861%
0,16292%
0,22192%
0,21735%
0,17658%
0,17030%
0,22476%
0,19131%
0,18613%
0,17583%
0,23447%
0,20029%
0,20671%
0,17594%
0,17384%
0,16965%
0,19289%
0,16764%
0,19720%
0,20881%
0,19859%
0,20416%
0,20029%
0,00000%
0,21030%
0,17658%
0,20399%
0,01417%
0,18695%
0,17786%
0,19491%
0,19558%
0,19004%
0,19740%
0,16292%
0,17214%
0,17194%
0,19289%
0,16292%
59
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
28.772,10
28.928,90
31.255,91
33.199,47
34.382,30
27.383,46
33.174,23
25.862,62
31.471,60
28.012,60
33.318,24
0,00
30.476,65
25.276,79
31.323,01
25.128,06
29.199,94
33.911,61
24.473,14
33.640,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.473,14
9.601.514,00
15.021.297,89
Vladimir Rob
Vladimir Trifunović
Vlastimir Stojanović
Vojislav Grujić
Vojislav Prostran
Vujica Mavrenski
Zoran Adamović
Zoran Antić
Zoran Mijušković
Zoran Mosurović
Zoran R Nikolić
Zoran Simanić
Zoran Stanulov
Zoran Terzić
Zoran Trojić
Željko Jovanović
Željko Kolundžić
Živko Aleksić
Živko Milikić
Života Vukosavljević
Ranko Radojičić
Makljenović Radoš
Danijel Jurgec
Slobodan Petrušić
Srboljub Milenković
Siniša Mladenović
PORESKA UPRAVA - PIO
UKUPNO
0,19154%
0,19259%
0,20808%
0,22102%
0,22889%
0,18230%
0,22085%
0,17217%
0,20951%
0,18649%
0,22181%
0,00000%
0,20289%
0,16827%
0,20852%
0,16728%
0,19439%
0,22576%
0,16292%
0,22395%
0,00000%
0,00000%
0,00000%
0,00000%
0,00000%
0,16292%
63,91934%
100,00000%
II KLASA
Obaveze prema povericima II Klase biće izmirene u potpunosti do dana glasanja o Planu
reorganizacije. U narednoj tabeli dat je pregled tih poverilaca sa iznosima potraživanja.
Zbog činjenice da će ovi poverioci biti namireni pre početka primene Plana reorganizacije,
ovi poverioci ne glasaju o Planu reorganizacije.
Tabela 6.5.2.: Pregled poverilaca II Klase - poverioci koji će biti namireni do dana početka
primene Plana reorganizacije
R.br.
Iz
Tabele
6.1.1.
1
442
443
Naziv poverioca
2
Poreska uprava - PDV
Ostale državne institucije
UKUPNO
Vrednost
potraživanja na
dan Plana
reorganizacije u
RSD
3
1.598.277,00
230.000,00
1.828.277,00
% učešće
u klasi
4
87,41985%
12,58015%
100,00000%
60
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
III KLASA
Iznos obaveza prema poveriocima III Klase dat je u Tabeli 6.5.4.. Planom reorganizacije
predviđeno je da se obezbeđeni poverioci namire 100% u periodu od osam godina sa dve
godine grejs perioda. Dinamika namirenja bila bi po 15% u trećoj, četvrtoj, petoj i šestoj
godini otplate a u sedmoj i osmoj po 20% godišnje, na kvartalnom nivou, krajem kvartala,
počev od treće godine realizacije plana do kraja osme godine. Datum početka primene
Plana jeste 15 dana od dana dobijanja rešenja o pravosnažnosti plana od strane Privrednog
suda u Beogradu. Planom reorganizacije planirano je kursiranje obaveza ove klase
poverilaca po srednjem kursu NBS za evro na dan 30.04.2014.godine.
Obaveze po osnovu kamata nastale u periodu od podnošenja Plana reorganizacije
privrednom sudu do dana dobijanja rešenja o pravosnažnosti bile bi uključene u glavnicu
duga. Kamata koja bi se plaćala u periodu reorganizacije iznosila bi 4% na godišnjem
nivou u grejs periodu, u periodu otplate ona bi bila na nivou od 4% i obračunavala bi se na
ostatak duga, proporcionalnom metodom. Plaćanje kamate bi bilo kvartalno, na kraju
kvartala. Ova klasa glasa o Planu.
U Tabeli 6.5.3. dat je pregled razlučnih - obezbeđenih poverilaca.
Tabela 6.5.3.Pregled poverilaca III klase – Obezbeđeni (razlučni) poverioci sa upisanim
hipotekama na stalnoj imovini
R.br.
Iz
Tabele
6.1.1.
Naziv poverioca
1
1
2
3
2
Fond za razvoj Republike Srbije
Agrobanka ad u stečaju
Societe Generale bank ad Beograd
UKUPNO
Vrednost
potraživanja
na dan Plana
reorganizacije
u EUR
3
1.361.969,15
523.032,73
39.247,86
1.924.249,74
Vrednost
potraživanja
na dan Plana
reorganizacije
u RSD
4
157.545.918,00
60.501.863,00
4.540.000,00
222.587.781,00
% učešće
u klasi
5
70,77923%
27,18113%
2,03964%
100,00000%
IV KLASA
U Tabeli 6.5.4. dat je pregled neobezbeđenih poverilaca (zaposleni) koji se mogu svrstati u
III isplatni red, a po osnovu potraživanja za neto zarade za februar, mart i maj 2013.
godine. Planom reorganizacije predviđeno je da se poverioci ove IV Klase namire 100% u
prvoj godini primene Plana, sa 6 meseci grejs perioda. Dinamika namirenja bila bi u tri
jednake mesečne rate, bez plaćanja kamate. Ova klasa glasa o Planu.
Tabela 6.5.4.: Pregled poverilaca IV klase – Neobezbeđeni poverioci (zaposleni) po osnovu
neizmirenih neto zarada za februar, mart i maj 2013.godine
R.br.
Iz
Tabele
6.1.1.
1
240
241
Naziv poverioca
Vrednost potraživanja na
dan Plana reorganizacije u
RSD
2
3
Aleksandar Bajković
Aleksandar Balković
101.546,37
30.063,82
% učešće
u klasi
4
0,99294%
0,29397%
61
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
Aleksandar Đukić
Aleksandar Stankovic
Aleksandar Stošić
Aleksandar Šargić
Aleksandra Knežević
Aleksandra Zgonjanin
Andrej Zajac
Andrija Jevtić
Anđelija Floršic
Bekim Sadiku
Biljana Kostov
Biserka Mitrović
Bojan Javorac
Bojan Krstić
Bojan Smuđa
Bojan Tasić
Borisav Nastić
Branislav Grujičić
Branislav Klupač
Branislav Lukić
Branislav Milovanović
Branislav Nikolić
Branko Janković
Branko Kostić
Bratoljub Petković
Danijel Rankić
Dejan Petrović
Dejan Sofronijević
Dijana Vranić
Dragan Cmiljanović
Dragan Cvetković
Dragan Ilić
Dragan Jevtić
Dragan Jovičić
Dragan Panoski
Dragan Remović
Dragan Simić
Dragan Sita
Dragan Stanojević
Dragan Vasić
Dragiša Nikolić
Drago Milanović
Drago Milošević
Dragomir Savanović
Dragoslav Kodić
Dragoslav Marković
Dragoslav Nikolić
Dražan Blagojević
Dušan Dušić
Džuma Elezović
Đorđe Jovanović
Đuro Jakšić
Farit Kazamanović
19.393,53
7.437,95
28.977,21
22.358,75
53.100,13
9.478,61
165.261,93
10.925,67
11.823,18
42.848,97
0,73
19.490,45
7.681,19
4.823,00
257.059,00
149.845,78
27.411,40
41.514,40
35.655,25
51.276,64
16.630,58
28.755,92
9.901,13
20.837,71
10.366,06
5.956,56
24.096,28
5.216,36
92.008,60
27.959,57
0,75
0,95
44.188,17
31.260,00
48.808,00
26.469,52
35.096,35
16.592,80
47.502,06
24.842,30
27.038,85
62.768,17
0,00
41.492,37
76.575,86
129.281,78
29.143,48
54.409,88
33.676,50
41.301,24
88.471,61
48.535,73
33.231,41
0,18963%
0,07273%
0,28334%
0,21863%
0,51922%
0,09268%
1,61596%
0,10683%
0,11561%
0,41898%
0,00001%
0,19058%
0,07511%
0,04716%
2,51356%
1,46522%
0,26803%
0,40593%
0,34864%
0,50139%
0,16262%
0,28118%
0,09681%
0,20375%
0,10136%
0,05824%
0,23562%
0,05101%
0,89967%
0,27339%
0,00001%
0,00001%
0,43208%
0,30567%
0,47725%
0,25882%
0,34318%
0,16225%
0,46448%
0,24291%
0,26439%
0,61376%
0,00000%
0,40572%
0,74877%
1,26414%
0,28497%
0,53203%
0,32929%
0,40385%
0,86509%
0,47459%
0,32494%
62
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
Goran Filipović
Goran Jaćović
Goran Smiljanić
Goran Terzić
Gursel Huseni
Igor Ercegović
Igor Grujić
Igor Šarenac
Ilija Rob
Ivan Nedeljković
Ivan Sofronijević
Jakov Cerović
Jandrija Budimir
Jasmina Kovačević
Jelena Ilić
Jovanka Momčilović
Jovica Stefanović
Jovo Komnenić
Jovo Mirković
Jozep Šipić
Lazo Relić
Ljiljana Stevanović
Ljubodrag Jovanović
Ljubomir Milanović
Maja Veselinović
Mališa Ognjanović
Marina Lazić
Marko Ivković
Marko Meljanac
Marko Nikolić
Martin Mitov
Matija Vučetić
Milan Dimeski
Milan Jović
Milan Vujić
Milanka Živanović
Mile Đurić
Mile Ivanović
Milenko Ilić
Milenko Stanković
Milica Veljković
Milija Talović
Miloje Barać
Milorad Katinski
Milorad Maljević
Milorad Plavšić
Milorad Rakić
Miloš Begović
Miloš Dišić
Miloš Jevtić
Miloš Simić
Miloš Spasojević
Milovan Rogan
24.329,58
8.566,71
39.168,02
23.563,34
15.918,62
125.826,51
31.988,13
56.444,54
32.513,77
370.595,00
7.502,83
0,95
52.380,23
55.911,18
6.770,60
14.960,38
112.668,00
103.334,14
3.773,62
64.411,94
51.152,75
29.705,44
35.262,56
0,00
39.889,07
58.478,02
13.689,03
5.004,45
54.973,87
46.696,94
20.610,02
57.478,65
75.020,57
175.574,73
2.421,63
27.732,83
48.501,97
28.420,16
56.743,30
26.220,76
11.013,10
30.073,44
11.995,99
14.461,97
36.603,22
37.748,89
38.918,56
50.631,12
59.253,63
10.540,09
47.516,02
167.851,42
185.267,00
0,23790%
0,08377%
0,38299%
0,23041%
0,15565%
1,23035%
0,31279%
0,55192%
0,31792%
3,62374%
0,07336%
0,00001%
0,51218%
0,54671%
0,06620%
0,14628%
1,10169%
1,01042%
0,03690%
0,62983%
0,50018%
0,29046%
0,34480%
0,00000%
0,39004%
0,57181%
0,13385%
0,04893%
0,53754%
0,45661%
0,20153%
0,56204%
0,73356%
1,71680%
0,02368%
0,27118%
0,47426%
0,27790%
0,55485%
0,25639%
0,10769%
0,29406%
0,11730%
0,14141%
0,35791%
0,36911%
0,38055%
0,49508%
0,57939%
0,10306%
0,46462%
1,64128%
1,81157%
63
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
Milun Jovanović
Milutin Nikolić
Milutin Vujetić
Miodrag Cvejić
Miodrag Živić
Miomir Đorđević
Mirjana Bugarić
Mirjana Petrović
Mirjana Stojanović
Mirka Mališić
Mirko Jerotijević
Miroslav Novičić
Miroslav Vasić
Miroslav Žilevski
Mladen Stoiljković
Momčilo Kokanović
Momir Barjaktarević
Momir Nestorović
Nataša Uskoković
Nebojša Cvijović
Nebojša Kordić
Nenad Jovanović
Nenad Nasković
Nevena Mališić
Nikola Grujić
Nikola Ilijašev
Nikola Lukić
Nikola Popčević
Nikola Šarenac
Novak Janković
Novica Rakić
Novica Živković
Pavel Halabrin
Pavle Milovanović
Petar Radosavljević
Predrag Bižić
Predrag Mandić
Rade Kocić
Rade Petrović
Radiša Lazić
Radojica Ralević
Radomir Simić
Radoš Vukanović
Redžep Alidinović
Redžo Nukić
Saša Stjepanović
Saša Velagić
Savo Batar
Siniša Dragutinović
Siniša Zeba
Slađana Filipović
Slavica Jevtić
Slavimir Marković
76.643,23
42.558,89
16.448,42
43.018,26
27.906,39
14.648,94
44.482,43
30.355,48
46.928,16
21.842,68
249.656,66
125.070,62
16.012,61
10.293,80
44.007,87
29.269,15
32.848,66
63.407,66
205.848,01
23.510,66
350.452,25
41.976,87
32.433,33
60.474,23
61.180,00
54.616,49
171.559,82
24.044,53
177.677,77
30.756,85
25.683,30
37.574,74
64.500,53
93.906,62
11.722,78
51.256,20
75.790,61
21.802,87
36.344,34
127.911,03
161.204,59
12.285,15
10.826,67
26.328,64
22.946,52
106.421,23
28.948,26
21.163,43
38.100,77
52.618,24
75.468,70
58.805,74
7.849,83
0,74943%
0,41615%
0,16084%
0,42064%
0,27287%
0,14324%
0,43496%
0,29682%
0,45887%
0,21358%
2,44118%
1,22296%
0,15657%
0,10065%
0,43032%
0,28620%
0,32120%
0,62001%
2,01281%
0,22989%
3,42678%
0,41046%
0,31714%
0,59133%
0,59823%
0,53405%
1,67754%
0,23511%
1,73736%
0,30075%
0,25114%
0,36741%
0,63070%
0,91823%
0,11463%
0,50119%
0,74109%
0,21319%
0,35538%
1,25073%
1,57628%
0,12013%
0,10586%
0,25745%
0,22437%
1,04060%
0,28306%
0,20694%
0,37256%
0,51451%
0,73795%
0,57501%
0,07676%
64
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
Snežana Vojković
Sokol Ilić
Srboljub Bogdanović
Srđan Popović
Suzana Đokić-Čairović
Svetislav Đorđević
Tanja Jenić
Tatjana Radibratović
Tijana Luković
Vera Dukić
Vlada Lazić
Vladan Cvetković
Vladan Milosavljević
Vladimir Golubović
Vladimir Milovanović
Vladimir Rob
Vladimir Trifunović
Vlastimir Stojanović
Vojislav Grujić
Vojislav Prostran
Vujica Mavrenski
Zoran Adamović
Zoran Antić
Zoran Mijušković
Zoran Mosurović
Zoran R Nikolić
Zoran Simanić
Zoran Stanulov
Zoran Terzić
Zoran Trojić
Željko Jovanović
Željko Kolundžić
Živko Aleksić
Živko Milikić
Života Vukosavljević
Ranko Radojičić
Makljenović Radoš
Danijel Jurgec
Slobodan Petrušić
Srboljub Milenković
UKUPNO
65.793,26
53.750,08
69.356,67
10.659,22
72.006,76
57.667,71
62.254,21
127.913,26
42.711,30
42.221,57
13.179,03
6.551,99
73.960,08
194.522,00
9.148,26
11.970,28
63.484,52
37.361,29
38.971,04
106.301,67
84.414,01
29.461,20
5.118,60
66.818,67
110.638,69
48.848,65
123.624,03
42.370,87
11.707,54
13.713,44
36.161,80
24.492,03
71.933,71
27.844,67
44.078,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,64334%
0,52558%
0,67818%
0,10423%
0,70409%
0,56388%
0,60873%
1,25076%
0,41764%
0,41285%
0,12887%
0,06407%
0,72319%
1,90207%
0,08945%
0,11705%
0,62076%
0,36532%
0,38107%
1,03943%
0,82541%
0,28808%
0,05005%
0,65336%
1,08184%
0,47765%
1,20882%
0,41431%
0,11448%
0,13409%
0,35360%
0,23949%
0,70338%
0,27227%
0,43101%
0,00000%
0,00000%
0,00000%
0,00000%
0,00000%
10.226.872,30
100,00000%
V KLASA
U Tabeli 6.5.5. dat je pregled neobezbeđenih poverilaca koji se mogu svrstati u III isplatni
red od kojih je formirana V Klasa. Planom reorganizacije predviđeno je da se poverioci ove
V Klase namire 100% u periodu od 3,5 godina sa jednom godinom grejs perioda. Dinamika
namirenja bila bi kvartalno, krajem kvartala, bez plaćanja kamate. Ova klasa glasa o
Planu.
65
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
Tabela 6.5.5.: Pregled poverilaca V klase – Neobezbeđeni poverioci (neosporeni i osporeni)
koji se mogu svrstati u III isplatni red i koji nisu povezana pravna lica
R.br.
Iz
Tabele
6.1.3.
Naziv poverioca
2
Vrednost
potraživanja na
dan Plana
reorganizacije u
RSD
3
72.189.442,52
% učešće
u klasi
1
4
4
14,59431%
Hitachi
5
Protent doo
65.577.612,65
13,25761%
6
Eurosalon
20.001.053,76
4,04355%
7
Peex Chandeliers m.b.H
16.766.020,78
3,38953%
9
MVM OVIT Zrt.
14.996.430,55
3,03178%
10
SECURITAS SERVICES d.o.o. Beograd
12.769.328,49
2,58153%
11
JKP GRADSKA ČISTOĆA, Beograd
12.703.264,40
2,56818%
12
FAAS DOO
10.995.363,99
2,22290%
13
Termoproces DOO
8.785.982,63
1,77623%
15
Virimpex
6.245.792,00
1,26269%
16
Messer Tehnogas ad
6.534.786,85
1,32112%
17
Goša Montaža
4.515.020,84
0,91279%
18
Solid Metal doo
4.898.129,00
0,99024%
19
JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZAC
5.661.316,00
1,14453%
20
EPS SNABDEVANJE DOO
3.216.898,19
0,65035%
21
MetalSat Handels GmbH
3.013.115,39
0,60915%
22
Cel-Mont doo
2.749.258,37
0,55581%
23
ThyssenKrupp Materials DOO
2.207.215,28
0,44623%
24
Korp-MB-Komerc
2.073.342,61
0,41916%
25
UTENZILIJA PROIZVODNJA LANACA
1.809.546,12
0,36583%
26
BORA KEČIĆ SPECIJALNI TRANSPORTI AD
2.234.488,00
0,45174%
27
Intersteel DOO
1.703.026,40
0,34430%
28
Advokat Vulić
1.444.609,61
0,29205%
29
AP Sidro doo
1.011.020,81
0,20439%
30
Rasic Commerce doo
974.421,66
0,19700%
31
RWS-COMPANY
94.915,60
0,01919%
32
INN VINCA
831.537,96
0,16811%
33
Dom Zdravlja Dr.Milutin Ivković
854.654,00
0,17278%
34
Toper Beogad
849.995,77
0,17184%
35
Trgometal D.O.O.
744.486,04
0,15051%
36
TELEKOM Srbija a.d. Beograd
1.446.795,57
0,29249%
37
DDOR Novi Sad
679.628,00
0,13740%
38
Honex DOO
39
elektrodistribucija beograd
40
41
42
Mont R doo
43
Limaf
44
45
785.945,99
0,15889%
1.044.427,73
0,21115%
Ćosić Promex
601.897,39
0,12168%
WELD-ING D.O.O.
601.074,90
0,12152%
1.052.147,34
0,21271%
528.268,80
0,10680%
I & D COM DOO
429.966,48
0,08692%
budapest 5000
404.113,40
0,08170%
46
Johannes W.Krauss
401.247,35
0,08112%
47
Termooprema doo
399.448,21
0,08076%
48
TEMAT
393.296,92
0,07951%
66
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
49
TUVADRIA doo
371.440,40
0,07509%
50
TRANSPORT JELEN (VAŽEĆI)
346.880,00
0,07013%
51
Centrotrans DOO
325.000,00
0,06570%
52
Novoterm Plus doo
323.580,00
0,06542%
53
Yu Trade Železnik doo
321.542,25
0,06501%
54
Konmat do
312.316,50
0,06314%
55
Termoelektro Enel
309.858,88
0,06264%
56
Eko Preventiva
336.725,00
0,06807%
57
SZR All Road
297.000,00
0,06004%
58
Livnica Ljig
23.790,40
0,00481%
59
Dragan Jokić Autoprevoznik
253.440,00
0,05124%
60
ELEKTROMASINOGRADNJA
250.000,00
0,05054%
61
VEMUS TRANSPORT I REMONT DOO
239.991,00
0,04852%
62
Korkovado Doo
106.510,00
0,02153%
63
Rastošnica promet
221.810,08
0,04484%
64
SSAB Swedish Steel doo
214.490,00
0,04336%
65
Impex Technology DOO
213.152,92
0,04309%
66
Lancopa
213.152,00
0,04309%
67
HABERKORN D.O.O.
198.045,81
0,04004%
68
MIKROMOTOR
195.120,00
0,03945%
69
PPT-INZENJERING
189.272,00
0,03826%
70
Slovas Komerc
184.032,00
0,03721%
71
MERIT FINANCE DOO
180.000,00
0,03639%
72
Restoran Nova Tiha Noc
192.024,50
0,03882%
73
IHP Prahovo MEG DOO
177.617,23
0,03591%
74
Mašinski fakultet
176.000,00
0,03558%
75
DUNAV OSIGURANJE a.d.o. Beograd
170.782,50
0,03453%
76
Kafana Dačo
165.669,00
0,03349%
77
Madi-ex
162.840,00
0,03292%
78
Institut za medicinu rada Srbije
177.901,53
0,03597%
79
ANTIPLAM DOO
181.308,58
0,03665%
80
MT-KOMEX D.O.O.
154.916,94
0,03132%
81
Energoprojekt Industrija AD
152.443,46
0,03082%
82
Expo Guide
149.353,07
0,03019%
83
SEALing
149.095,32
0,03014%
84
Sirkan STKR
143.709,29
0,02905%
85
Delić
143.302,62
0,02897%
86
Institut IMS ad
142.072,00
0,02872%
87
Advokatksa kancelarija Lex
135.500,00
0,02739%
88
NAVY INVEST
128.319,10
0,02594%
89
Cimos-Kikinda
126.408,17
0,02556%
90
S-CUBE SOLUTIONS D.O.O.
120.914,10
0,02444%
91
Alkemist
117.699,67
0,02379%
92
Advokat Vukotic Durutovic
114.642,10
0,02318%
93
Daka Servis AD
84.480,00
0,01708%
94
Comp Jet DOO
161.966,23
0,03274%
95
Teleoptik Gasna Oprema DOO
109.878,18
0,02221%
96
Trimid DOO
109.699,70
0,02218%
97
Dimničar AD
108.394,80
0,02191%
98
Vijator Vektor doo
108.305,80
0,02190%
67
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
99
Neimar plus doo
97.523,40
0,01972%
100
Advokatska kancelarija TOMANOVIC
94.400,00
0,01908%
101
Zavod za zavarivanje ad
92.457,59
0,01869%
102
autoprevoznik Nemanja Cvetković
91.200,00
0,01844%
103
Netiks doo
90.717,57
0,01834%
104
Metal – Centar doo
89.117,49
0,01802%
105
Eldis Tehnika
87.185,32
0,01763%
106
TOP Gas DOO
86.580,44
0,01750%
107
Ing -Pro
86.327,76
0,01745%
108
TIK DOO
86.121,28
0,01741%
109
Buhlmann tube solutions GmbH
84.945,21
0,01717%
110
JKP POGREBNE USLUGE
81.871,00
0,01655%
111
AUTOPREVOZNIK JOVICA RISTOVIĆ
81.760,00
0,01653%
112
Rentax doo
113
PORCHE MOBILITY d.o.o. Beograd
76.220,00
0,01541%
151.336,28
0,03060%
114
Fabrika Maziva FAM
72.626,20
0,01468%
115
SZATR Stevanović Nebojša
72.075,00
0,01457%
116
Livnica Kikinda AD
69.845,46
0,01412%
117
Lasta doo
68.776,98
0,01390%
118
Refit Inzinjering doo
67.169,14
0,01358%
119
Institut za varilstvo
67.104,72
0,01357%
120
GALAX OIL D.O.O.
66.053,12
0,01335%
121
PAĆKAN TRANS
66.000,00
0,01334%
122
TEHNOHEMIJA AD
65.532,48
0,01325%
123
Uprava Carina
63.914,40
0,01292%
124
Guča Industrijski kombinat AD
62.658,00
0,01267%
125
armatura-fad ad beograd
61.100,52
0,01235%
126
Ninacom doo
58.967,04
0,01192%
127
Univerzal-VL SR
58.858,00
0,01190%
128
PD JUGOZAŠTITA d.o.o. Beograd
71.770,00
0,01451%
129
BSS-lab doo
56.760,00
0,01147%
130
VAGE GROUP DOO
54.280,00
0,01097%
131
Mikro Princ
54.000,00
0,01092%
132
DIJ-AUDIT D.O.O
54.000,00
0,01092%
133
SLODES DOO
53.258,12
0,01077%
134
KNUTH D.O.O.
53.100,00
0,01074%
135
JOKIĆ DUŠAN AUTOPREVOZNIK
51.960,00
0,01050%
136
Krons Komerc
51.350,00
0,01038%
137
Best Pneumatics DOO
51.066,59
0,01032%
138
EU Build
50.875,02
0,01029%
139
Meda Komerc
50.478,00
0,01020%
140
VIST DOO
47.580,00
0,00962%
141
Kripton
46.332,27
0,00937%
142
KEMOIMPEX A.D.
45.166,56
0,00913%
143
Energo-Steel DOO
42.952,00
0,00868%
144
SL TIM
42.055,20
0,00850%
145
ELIMP doo
40.866,94
0,00826%
146
DUČIĆ MIODRAG - PREVOZNIK
40.000,00
0,00809%
147
Srndak
39.819,09
0,00805%
148
AUTORSKI BIRO DOO
39.652,00
0,00802%
68
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
149
MV Investment
77.371,64
0,01564%
150
TUV Bayern Sava
37.831,89
0,00765%
151
Autoprevoznik Aleksandar Dučić
37.000,00
0,00748%
152
BGD-TRANS D.O.O. NIŠ
35.282,00
0,00713%
153
STRK Gasas
35.000,00
0,00708%
154
NSD Elektronik SZR
34.692,00
0,00701%
155
Hahn Kolb DOO
31.500,00
0,00637%
156
Delta Generali Reosiguranje AD
11.927,00
0,00241%
157
Reca doo
41.395,72
0,00837%
158
WURTH DOO
26.941,55
0,00545%
159
Restoran Stara Carinarnica
26.050,00
0,00527%
160
BEOGRADSKA BERZA,Beograd
23.800,00
0,00481%
161
SAVEZ ENERGETICARA
22.649,10
0,00458%
162
IMK 14.Oktobar AD
22.440,00
0,00454%
163
DN COMPANY DOO
22.138,81
0,00448%
164
Srecko-Feg doo
21.830,00
0,00441%
165
Porsche Interauto
20.796,62
0,00420%
166
Termoelektrana Nikola Tesla
268.181,53
0,05422%
167
Reno Sava doo
20.385,70
0,00412%
168
Dual Mode Štamparija
169
Kirka Suri doo
170
171
20.172,00
0,00408%
26.354.915,00
5,32809%
NOVA ZAŠTITA D.O.O.
20.000,00
0,00404%
ITT D.O.O.
19.942,00
0,00403%
172
BETECO DOO
19.793,62
0,00400%
173
Necline doo
19.500,00
0,00394%
174
Universal Stahl GmbH
19.068,42
0,00386%
175
JANJUŠEVIĆ MILENKO VAŽEĆI
19.000,00
0,00384%
176
VELBE OFFICE DOO
18.707,25
0,00378%
177
Dubrava Junior SZR
24.420,00
0,00494%
178
Galeb Group DOO
18.408,00
0,00372%
179
Narodne novine dd
17.740,05
0,00359%
180
Tehno alt
17.734,34
0,00359%
181
KUBOTA UZELAC DOO
17.700,00
0,00358%
182
SZAR Krbačević miloš
16.200,00
0,00328%
183
BORD OD
15.930,00
0,00322%
184
ORION TELEKOM TIM D.O.O.
15.263,00
0,00309%
185
LUKIĆ ROLET
13.344,75
0,00270%
186
ATAKO TP DOO
12.582,00
0,00254%
187
BACCO DOO
12.537,67
0,00253%
188
Kommet doo
12.390,00
0,00250%
189
SHARK SERVIS ZA PRANJE MOTORNIH VOZ
11.800,00
0,00239%
190
Božić šlep služba
11.210,00
0,00227%
191
WOERNER GmbH
11.030,68
0,00223%
192
UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE
10.000,00
0,00202%
193
EHO radnja za tehničko ispitivanje
10.000,00
0,00202%
194
Zaštita DM
20.607,00
0,00417%
195
METROLOŠKA LABORATORIJA 21.MAJ DOO
9.729,10
0,00197%
196
Institut Goša DOO
9.584,74
0,00194%
197
Nacionalna služba za zapošljvanje
9.400,00
0,00190%
198
Beogradski Sajam DP
8.400,01
0,00170%
69
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
199
I-Company DOO
8.260,00
0,00167%
200
Ecoprint
8.073,00
0,00163%
201
VD Grafik SZR
8.050,00
0,00163%
202
DINK SR
7.309,04
0,00148%
203
Wika merna tehnika d.o.o.
7.200,00
0,00146%
204
SCB d.o.o. Beograd
6.634,90
0,00134%
205
CEZAR KETERING PLUS DOO
6.366,01
0,00129%
206
Lola doo Livnica Crne Metalurgije
6.021,54
0,00122%
207
Privredna komora Srbije
6.000,01
0,00121%
208
MC COMPANY
5.900,00
0,00119%
209
Malex – City copy servis
5.847,27
0,00118%
210
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
4.847,21
0,00098%
211
Elit
4.740,00
0,00096%
212
Biro Servis SZR
4.130,00
0,00083%
213
RAJKO TEPŠIĆ PREDUZETNIK BORČA
4.000,00
0,00081%
214
Penazz Plus
3.889,28
0,00079%
215
Restoran Carski Lov
3.680,00
0,00074%
216
INDUSTRO COMERCE INCOM
3.469,20
0,00070%
217
Termometal SZR
3.468,36
0,00070%
218
Termoelektro Brcko
3.317,74
0,00067%
219
IMP AUTOMATIKA D.O.O.
3.000,00
0,00061%
220
AGENCIJA SMS CLIO
2.950,00
0,00060%
221
Ranex doo
2.900,00
0,00059%
222
ICI DOO
2.531,10
0,00051%
223
IMMAGINE ITALIANA DOO
2.360,00
0,00048%
224
Talija Four doo
2.200,00
0,00044%
225
PEROLO AGENCIJA PREVODILAČKI SERVIS
2.124,00
0,00043%
226
JKP gradska toplana
2.000,00
0,00040%
227
UDRUŽENJE INTERNIH REVIZORA SRBIJE
2.000,00
0,00040%
228
STAR-BG SZTR MIODRAG PEŠTERAC
1.600,00
0,00032%
229
Pneumatik – Flex doo
1.475,00
0,00030%
230
MERKUR - INTERNATIONAL D.O.O.
1.429,99
0,00029%
231
Luk
1.400,00
0,00028%
232
TE Kostolac doo
1.000,00
0,00020%
233
Elektronik Vibro Balans
1.000,00
0,00020%
234
Var Comerc doo
995,91
0,00020%
235
Jugodin alatne masine d.o.o.
940,74
0,00019%
236
Invest Trade DOO
725,76
0,00015%
237
NBA Commerc
680,51
0,00014%
238
TELENOR d.o.o. Beograd
24,92
0,00001%
239
Feromon inženjering
969.137,00
0,19593%
240
Aleksandar Bajković
0,00
0,00000%
241
Aleksandar Balković
0,00
0,00000%
242
Aleksandar Đukić
85.126,00
0,01721%
243
Aleksandar Stankovic
0,00
0,00000%
244
Aleksandar Stošić
0,00
0,00000%
245
Aleksandar Šargić
94.852,00
0,01918%
246
Aleksandra Knežević
0,00
0,00000%
247
Aleksandra Zgonjanin
0,00
0,00000%
248
Andrej Zajac
18.114,00
0,00366%
70
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
249
Andrija Jevtić
0,00
0,00000%
250
Anđelija Floršic
0,00
0,00000%
251
Bekim Sadiku
0,00
0,00000%
252
Biljana Kostov
0,00
0,00000%
253
Biserka Mitrović
0,00
0,00000%
254
Bojan Javorac
0,00
0,00000%
255
Bojan Krstić
0,00
0,00000%
256
Bojan Smuđa
257
Bojan Tasić
258
Borisav Nastić
259
Branislav Grujičić
260
261
0,00
0,00000%
5.145,00
0,00104%
94.301,00
0,01906%
0,00
0,00000%
Branislav Klupač
0,00
0,00000%
Branislav Lukić
0,00
0,00000%
262
Branislav Milovanović
0,00
0,00000%
263
Branislav Nikolić
0,00
0,00000%
264
Branko Janković
265
Branko Kostić
266
267
0,00
0,00000%
85.342,00
0,01725%
Bratoljub Petković
0,00
0,00000%
Danijel Rankić
0,00
0,00000%
268
Dejan Petrović
0,00
0,00000%
269
Dejan Sofronijević
0,00
0,00000%
270
Dijana Vranić
40.621,00
0,00821%
271
Dragan Cmiljanović
0,00
0,00000%
272
Dragan Cvetković
273
Dragan Ilić
274
Dragan Jevtić
275
Dragan Jovičić
276
Dragan Panoski
93.536,00
0,01891%
277
Dragan Remović
5.707,00
0,00115%
278
Dragan Simić
279
Dragan Sita
280
Dragan Stanojević
281
Dragan Vasić
282
283
284
Drago Milošević
285
Dragomir Savanović
286
287
288
289
290
Dušan Dušić
291
Džuma Elezović
292
293
294
Farit Kazamanović
295
Goran Filipović
296
297
298
0,00
0,00000%
109.391,00
0,02212%
0,00
0,00000%
131.186,00
0,02652%
0,00
0,00000%
46.232,00
0,00935%
0,00
0,00000%
92.934,00
0,01879%
Dragiša Nikolić
22.078,00
0,00446%
Drago Milanović
123.624,00
0,02499%
0,00
0,00000%
123.057,00
0,02488%
Dragoslav Kodić
89.527,00
0,01810%
Dragoslav Marković
93.995,00
0,01900%
Dragoslav Nikolić
0,00
0,00000%
Dražan Blagojević
0,00
0,00000%
80.274,00
0,01623%
0,00
0,00000%
Đorđe Jovanović
0,00
0,00000%
Đuro Jakšić
0,00
0,00000%
0,00
0,00000%
96.129,00
0,01943%
Goran Jaćović
0,00
0,00000%
Goran Smiljanić
0,00
0,00000%
Goran Terzić
0,00
0,00000%
71
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
299
Gursel Huseni
0,00
0,00000%
300
Igor Ercegović
93.081,00
0,01882%
301
Igor Grujić
0,00
0,00000%
302
Igor Šarenac
100.776,00
0,02037%
303
Ilija Rob
89.225,00
0,01804%
304
Ivan Nedeljković
92.978,00
0,01880%
305
Ivan Sofronijević
0,00
0,00000%
306
Jakov Cerović
0,00
0,00000%
307
Jandrija Budimir
0,00
0,00000%
308
Jasmina Kovačević
309
Jelena Ilić
310
Jovanka Momčilović
311
Jovica Stefanović
312
Jovo Komnenić
313
Jovo Mirković
314
315
0,00
0,00000%
31.053,00
0,00628%
0,00
0,00000%
94.016,00
0,01901%
0,00
0,00000%
85.503,00
0,01729%
Jozep Šipić
0,00
0,00000%
Lazo Relić
0,00
0,00000%
316
Ljiljana Stevanović
0,00
0,00000%
317
Ljubodrag Jovanović
0,00
0,00000%
318
Ljubomir Milanović
117.030,00
0,02366%
319
Maja Veselinović
0,00
0,00000%
320
Mališa Ognjanović
321
Marina Lazić
322
323
0,00
0,00000%
88.960,00
0,01798%
Marko Ivković
0,00
0,00000%
Marko Meljanac
0,00
0,00000%
324
Marko Nikolić
0,00
0,00000%
325
Martin Mitov
0,00
0,00000%
326
Matija Vučetić
0,00
0,00000%
327
Milan Dimeski
96.810,00
0,01957%
328
Milan Jović
94.067,00
0,01902%
329
Milan Vujić
0,00
0,00000%
330
Milanka Živanović
0,00
0,00000%
331
Mile Đurić
0,00
0,00000%
332
Mile Ivanović
0,00
0,00000%
333
Milenko Ilić
0,00
0,00000%
334
Milenko Stanković
92.927,00
0,01879%
335
Milica Veljković
93.923,00
0,01899%
336
Milija Talović
0,00
0,00000%
337
Miloje Barać
0,00
0,00000%
338
Milorad Katinski
8.468,00
0,00171%
339
Milorad Maljević
0,00
0,00000%
340
Milorad Plavšić
89.865,00
0,01817%
341
Milorad Rakić
0,00
0,00000%
342
Miloš Begović
0,00
0,00000%
343
Miloš Dišić
0,00
0,00000%
344
Miloš Jevtić
7.533,00
0,00152%
345
Miloš Simić
0,00
0,00000%
346
Miloš Spasojević
347
Milovan Rogan
348
Milun Jovanović
0,00
0,00000%
92.575,00
0,01872%
0,00
0,00000%
72
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
349
Milutin Nikolić
92.362,00
0,01867%
350
Milutin Vujetić
0,00
0,00000%
351
Miodrag Cvejić
0,00
0,00000%
352
Miodrag Živić
353
Miomir Đorđević
354
355
356
357
0,00
0,00000%
109.648,00
0,02217%
Mirjana Bugarić
0,00
0,00000%
Mirjana Petrović
91.545,00
0,01851%
Mirjana Stojanović
0,00
0,00000%
Mirka Mališić
0,00
0,00000%
358
Mirko Jerotijević
0,00
0,00000%
359
Miroslav Novičić
0,00
0,00000%
360
Miroslav Vasić
0,00
0,00000%
361
Miroslav Žilevski
0,00
0,00000%
362
Mladen Stoiljković
0,00
0,00000%
363
Momčilo Kokanović
0,00
0,00000%
364
Momir Barjaktarević
0,00
0,00000%
365
Momir Nestorović
119.877,00
0,02424%
366
Nataša Uskoković
0,00
0,00000%
367
Nebojša Cvijović
0,00
0,00000%
368
Nebojša Kordić
94.329,00
0,01907%
369
Nenad Jovanović
0,00
0,00000%
370
Nenad Nasković
371
Nevena Mališić
372
373
374
Nikola Lukić
375
Nikola Popčević
376
377
378
Novica Rakić
379
Novica Živković
380
381
0,00
0,00000%
93.349,00
0,01887%
Nikola Grujić
0,00
0,00000%
Nikola Ilijašev
0,00
0,00000%
95.577,00
0,01932%
0,00
0,00000%
Nikola Šarenac
69.733,00
0,01410%
Novak Janković
119.529,00
0,02416%
0,00
0,00000%
112.927,00
0,02283%
Pavel Halabrin
0,00
0,00000%
Pavle Milovanović
0,00
0,00000%
382
Petar Radosavljević
0,00
0,00000%
383
Predrag Bižić
0,00
0,00000%
384
Predrag Mandić
102.138,00
0,02065%
385
Rade Kocić
0,00
0,00000%
386
Rade Petrović
0,00
0,00000%
387
Radiša Lazić
0,00
0,00000%
388
Radojica Ralević
95.483,00
0,01930%
389
Radomir Simić
95.023,00
0,01921%
390
Radoš Vukanović
99.826,00
0,02018%
391
Redžep Alidinović
0,00
0,00000%
392
Redžo Nukić
393
Saša Stjepanović
394
395
396
Siniša Dragutinović
397
Siniša Zeba
398
Slađana Filipović
0,00
0,00000%
94.271,00
0,01906%
Saša Velagić
0,00
0,00000%
Savo Batar
0,00
0,00000%
0,00
0,00000%
85.284,00
0,01724%
0,00
0,00000%
73
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
399
Slavica Jevtić
0,00
0,00000%
400
Slavimir Marković
0,00
0,00000%
401
Snežana Vojković
0,00
0,00000%
402
Sokol Ilić
0,00
0,00000%
403
Srboljub Bogdanović
0,00
0,00000%
404
Srđan Popović
405
Suzana Đokić-Čairović
406
407
0,00
0,00000%
92.143,00
0,01863%
Svetislav Đorđević
0,00
0,00000%
Tanja Jenić
0,00
0,00000%
408
Tatjana Radibratović
0,00
0,00000%
409
Tijana Luković
0,00
0,00000%
410
Vera Dukić
0,00
0,00000%
411
Vlada Lazić
103.420,00
0,02091%
412
Vladan Cvetković
0,00
0,00000%
413
Vladan Milosavljević
0,00
0,00000%
414
Vladimir Golubović
47.159,00
0,00953%
415
Vladimir Milovanović
0,00
0,00000%
416
Vladimir Rob
0,00
0,00000%
417
Vladimir Trifunović
92.425,00
0,01869%
418
Vlastimir Stojanović
123.589,00
0,02499%
419
Vojislav Grujić
0,00
0,00000%
420
Vojislav Prostran
96.921,00
0,01959%
421
Vujica Mavrenski
0,00
0,00000%
422
Zoran Adamović
0,00
0,00000%
423
Zoran Antić
0,00
0,00000%
424
Zoran Mijušković
6.430,00
0,00130%
425
Zoran Mosurović
82.628,00
0,01670%
426
Zoran R Nikolić
0,00
0,00000%
427
Zoran Simanić
0,00
0,00000%
428
Zoran Stanulov
0,00
0,00000%
429
Zoran Terzić
0,00
0,00000%
430
Zoran Trojić
0,00
0,00000%
431
Željko Jovanović
0,00
0,00000%
432
Željko Kolundžić
117.132,00
0,02368%
433
Živko Aleksić
118.085,00
0,02387%
434
Živko Milikić
0,00
0,00000%
435
Života Vukosavljević
0,00
0,00000%
436
Ranko Radojičić
130.054,00
0,02629%
437
Aleksandar Makević
0,00
0,00000%
437
Makljenović Radoš
62.633,00
0,01266%
438
Danijel Jurgec
87.778,00
0,01775%
439
Slobodan Petrušić
440
Srboljub Milenković
445
PORESKA UPRAVA
444
Dmitra Kočanović
445
Dragan Lazin
446
Advokat Nebojša Petrović-tužbe
447
448
449
13.722,00
0,00277%
100.282,00
0,02027%
110.732.072,00
22,38635%
32.384,75
0,00655%
71.874,95
0,01453%
1.040.675,57
0,21039%
NBS Prinudna naplata
401.265,71
0,08112%
Privredni Sud Beograd -takse
676.479,90
0,13676%
Dobrica Ljević advokat
517.301,00
0,10458%
74
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
OSPORENI POVERIOCI
452
Politehnika - sudski spor
453
Jeremić Gordana
454
Jovanović Blagoje
455
Todorović Branislav
456
Antić Dragan
457
Sredojević Radovin
458
459
460
Korica Zorica
461
Milićević Milan
462
OBRADOVIĆ SLAVOLJUB
463
JOVANOVIĆ MOMČILO
464
465
466
467
468
DIMITRUJEVIĆ LJUBISAV
469
STANULOV ZORAN
470
471
472
473
18.829.288,00
3,80666%
32.587,84
0,00659%
54.742,64
0,01107%
170.000,00
0,03437%
38.816,28
0,00785%
100.000,00
0,02022%
Stanković Ilija
67.223,00
0,01359%
Dragojlović Nada
95.018,00
0,01921%
108.243,60
0,02188%
60.243,22
0,01218%
35.000,00
0,00708%
219.456,09
0,04437%
LALATOVIĆ MILINKO
34.000,00
0,00687%
MIKANOVIĆ SPASOJE
197.017,00
0,03983%
DUŠIĆ DUŠAN
30.000,00
0,00607%
ILINČIĆ BRANISLAV
52.962,00
0,01071%
54.338,00
0,01099%
142.264,00
0,02876%
MITIĆ MILORAD
6.341,00
0,00128%
Stamenković Milka
116.087,00
0,02347%
kostić dušan
67.000,00
0,01355%
Stanišić Veselin
36.603,45
0,00740%
474
Obradović Slavoljub
67.205,68
0,01359%
475
Sadiku Bekim
69.000,00
0,01395%
476
Čabovski Krsta
10.747,38
0,00217%
477
Jovanović Borislav
14.915,61
0,00302%
478
Kraker Milena
60.000,00
0,01213%
479
Braković Zoran
20.759,77
0,00420%
480
Stevanović Živanka
76.826,03
0,01553%
481
Jeftić Miloš
37.688,21
0,00762%
482
Petrović Tatjana
101.257,00
0,02047%
483
Mikašinović Zorica
78.247,00
0,01582%
484
Šešlija Dušan
485
Meljanac Marko
486
Čorokalo Veselin
487
Stanković Ilija
488
Kovačević Kosovka
489
VLADIMIR VUČKOVIĆ
490
Milan Marković
645.150,00
0,13043%
491
VLADIMIR VUČKOVIĆ
702.623,70
0,14205%
492
Lazić Milisav
493
Krstić Dragoljub
494
Stojimirović Stevan
495
Simić Dragoslav
496
Svetlana Grubelić
109.000,00
0,02204%
497
Sofronijević Ivan
113.207,00
0,02289%
498
Lazin Dragan
178.675,00
0,03612%
499
Radosavljević Petar
202.963,00
0,04103%
34.471,00
0,00697%
186.487,40
0,03770%
7.483,00
0,00151%
873.916,00
0,17668%
88.568,31
0,01791%
400.000,00
0,08087%
88.105,00
0,01781%
173.696,00
0,03512%
80.466,00
0,01627%
105.670,00
0,02136%
75
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
500
Nasković Nenad
159.475,00
0,03224%
501
Jovanović Bojan
196.888,00
0,03980%
502
Stanojev Ignjat
141.225,00
0,02855%
503
Davidović Slobodan
504
Tošić Dušan
505
506
95.300,00
0,01927%
264.130,00
0,05340%
Marković Mita
39.171,00
0,00792%
Stanković Ilija
382.000,00
0,07723%
507
Nenadić Dragan
158.660,64
0,03208%
508
Petrović Tatjana
197.427,00
0,03991%
509
Lazić Vlada
138.817,00
0,02806%
510
Buha Pero
150,95
0,00003%
511
Nikolić Zoran
138.565,00
0,02801%
512
Stoiljković Mladen
145.980,00
0,02951%
513
Aleksandar Broćilović
38.000,00
0,00768%
514
Cvijović Nebojša
122.279,00
0,02472%
515
Kocić Rade
131.634,00
0,02661%
516
Mijušković Zoran
108.034,00
0,02184%
517
Jevtić Miloš
104.720,00
0,02117%
518
Milikić Živko
121.026,00
0,02447%
519
Antić Zoran
129.090,00
0,02610%
520
Jandrija Budimir
132.024,00
0,02669%
521
Đurić Mile
111.219,00
0,02248%
522
Bižić Predrag
113.662,00
0,02298%
523
Cmiljanović Dragan
106.025,00
0,02143%
524
Maljević Milorad
145.649,00
0,02945%
525
Mitov Martin
152.194,00
0,03077%
526
Šipić Jozep
132.789,00
0,02685%
527
Mirković Jovo
125.860,00
0,02544%
528
Milosavljević Vladan
82.777,00
0,01673%
529
Jovanović Radiša
530
Halabrin Pavel
531
532
94.877,00
0,01918%
123.010,00
0,02487%
Šušić Miodrag
94.948,00
0,01920%
Kiuk Miroslav
132.789,00
0,02685%
533
Relić Lazo
107.399,00
0,02171%
534
Remović Dragan
99.593,00
0,02013%
535
Petrušić Slobodan
92.285,00
0,01866%
536
Milovan Grbović
81.000,00
0,01638%
537
Jevtić Andrija
34.043,00
0,00688%
538
Dakić Gordana
168.021,00
0,03397%
539
KATINSKI MILORAD
88.912,00
0,01798%
540
Perišić Mirko
132.685,00
0,02682%
541
Rob Ilija
118.160,00
0,02389%
542
Mavrenski Vujica
100.194,00
0,02026%
543
Makević Aleksandar
50.000,00
0,01011%
544
Jevtić Dragan
106.507,00
0,02153%
545
Stanojević Dragan
105.149,00
0,02126%
546
Grujičić Branislav
92.380,00
0,01868%
547
Ivanović Mile
91.775,00
0,01855%
548
Zgonjanin Aleksandra
75.776,00
0,01532%
549
Tanja Jenić
62.191,00
0,01257%
76
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
550
Vojković Snežana
83.683,00
0,01692%
551
Grujić Igor
86.126,00
0,01741%
552
Begović Miloš
87.437,00
0,01768%
553
Terzić Goran
79.497,00
0,01607%
554
Dukić Vera
83.178,00
0,01682%
555
Veselinović Maja
86.126,00
0,01741%
556
Veljković Milica
162.756,00
0,03290%
557
Milovanović Pavle
128.433,00
0,02596%
558
Ilić Sokol
125.398,00
0,02535%
559
Petrović Dejan
134.470,00
0,02719%
560
Vukosavljević Života
102.441,00
0,02071%
561
Jevtić Slavica
60.088,00
0,01215%
562
Rakić Milorad
82.730,00
0,01673%
563
Ilić Milenko
118.046,00
0,02386%
564
Kazamanović Farit
85.556,00
0,01730%
565
Velagić Saša
566
Batar Savo
567
Smuđa Bojan
568
Jovanović Ljubodrag
569
Simanić Zoran
278.949,00
0,05639%
570
Đorđević Svetislav
84.192,00
0,01702%
571
Bugarić Mirjana
79.796,00
0,01613%
572
Rakić Novica
132.947,00
0,02688%
573
Jevtić Cviko
317.415,00
0,06417%
574
Milovanović Branislav
88.289,00
0,01785%
575
Stanulov Zoran
84.512,00
0,01709%
576
Knežević Aleksandra
82.990,00
0,01678%
577
Miroslav Žilevski
96.995,00
0,01961%
578
Tasić Marko
46.435,00
0,00939%
579
Makljenović Radoš
50.000,00
0,01011%
580
Adamović Zoran
88.923,00
0,01798%
581
Kokanović Momčilo
289.755,00
0,05858%
582
Đorđević Svetislav
84.192,00
0,01702%
583
Jović Milan
638.110,00
0,12900%
584
Makević Aleksandar
117.831,25
0,02382%
494.641.131,28
100,00000%
UKUPNO
101.808,00
0,02058%
1.235.631,00
0,24980%
40.923,00
0,00827%
140.836,00
0,02847%
Tabela 6.5.6.: Pregled poverilaca V klase – Neobezbeđeni neosporeni poverioci koji se
mogu svrstati u III isplatni red i koji nisu povezana pravna lica
R.br.
Iz
Tabele
6.1.3.
Naziv poverioca
2
Vrednost
potraživanja na
dan Plana
reorganizacije u
RSD
3
72.189.442,52
% učešće
u klasi
1
4
Hitachi
4
15,76141%
5
Protent doo
65.577.612,65
14,31782%
6
Eurosalon
20.001.053,76
4,36691%
7
Peex Chandeliers m.b.H
16.766.020,78
3,66059%
77
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
9
MVM OVIT Zrt.
14.996.430,55
3,27423%
10
SECURITAS SERVICES d.o.o. Beograd
12.769.328,49
2,78798%
11
JKP GRADSKA ČISTOĆA, Beograd
12.703.264,40
2,77355%
12
FAAS DOO
10.995.363,99
2,40066%
13
Termoproces DOO
8.785.982,63
1,91828%
15
Virimpex
6.245.792,00
1,36367%
16
Messer Tehnogas ad
6.534.786,85
1,42677%
17
Goša Montaža
4.515.020,84
0,98578%
18
Solid Metal doo
4.898.129,00
1,06943%
19
JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZAC
5.661.316,00
1,23606%
20
EPS SNABDEVANJE DOO
3.216.898,19
0,70236%
21
MetalSat Handels GmbH
3.013.115,39
0,65787%
22
Cel-Mont doo
2.749.258,37
0,60026%
23
ThyssenKrupp Materials DOO
2.207.215,28
0,48191%
24
Korp-MB-Komerc
2.073.342,61
0,45268%
25
UTENZILIJA PROIZVODNJA LANACA
1.809.546,12
0,39509%
26
BORA KEČIĆ SPECIJALNI TRANSPORTI AD
2.234.488,00
0,48786%
27
Intersteel DOO
1.703.026,40
0,37183%
28
Advokat Vulić
1.444.609,61
0,31541%
29
AP Sidro doo
1.011.020,81
0,22074%
30
Rasic Commerce doo
974.421,66
0,21275%
31
RWS-COMPANY
94.915,60
0,02072%
32
INN VINCA
831.537,96
0,18155%
33
Dom Zdravlja Dr.Milutin Ivković
854.654,00
0,18660%
34
Toper Beogad
849.995,77
0,18558%
35
Trgometal D.O.O.
36
TELEKOM Srbija a.d. Beograd
37
38
39
elektrodistribucija beograd
40
Ćosić Promex
41
WELD-ING D.O.O.
42
Mont R doo
43
44
744.486,04
0,16255%
1.446.795,57
0,31588%
DDOR Novi Sad
679.628,00
0,14839%
Honex DOO
785.945,99
0,17160%
1.044.427,73
0,22803%
601.897,39
0,13141%
601.074,90
0,13124%
1.052.147,34
0,22972%
Limaf
528.268,80
0,11534%
I & D COM DOO
429.966,48
0,09388%
45
budapest 5000
404.113,40
0,08823%
46
Johannes W.Krauss
401.247,35
0,08761%
47
Termooprema doo
399.448,21
0,08721%
48
TEMAT
393.296,92
0,08587%
49
TUVADRIA doo
371.440,40
0,08110%
50
TRANSPORT JELEN (VAŽEĆI)
346.880,00
0,07574%
51
Centrotrans DOO
325.000,00
0,07096%
52
Novoterm Plus doo
323.580,00
0,07065%
53
Yu Trade Železnik doo
321.542,25
0,07020%
54
Konmat do
312.316,50
0,06819%
55
Termoelektro Enel
309.858,88
0,06765%
56
Eko Preventiva
336.725,00
0,07352%
57
SZR All Road
297.000,00
0,06485%
58
Livnica Ljig
23.790,40
0,00519%
59
Dragan Jokić Autoprevoznik
253.440,00
0,05533%
78
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
60
ELEKTROMASINOGRADNJA
250.000,00
0,05458%
61
VEMUS TRANSPORT I REMONT DOO
239.991,00
0,05240%
62
Korkovado Doo
106.510,00
0,02325%
63
Rastošnica promet
221.810,08
0,04843%
64
SSAB Swedish Steel doo
214.490,00
0,04683%
65
Impex Technology DOO
213.152,92
0,04654%
66
Lancopa
213.152,00
0,04654%
67
HABERKORN D.O.O.
198.045,81
0,04324%
68
MIKROMOTOR
195.120,00
0,04260%
69
PPT-INZENJERING
189.272,00
0,04132%
70
Slovas Komerc
184.032,00
0,04018%
71
MERIT FINANCE DOO
180.000,00
0,03930%
72
Restoran Nova Tiha Noc
192.024,50
0,04193%
73
IHP Prahovo MEG DOO
177.617,23
0,03878%
74
Mašinski fakultet
176.000,00
0,03843%
75
DUNAV OSIGURANJE a.d.o. Beograd
170.782,50
0,03729%
76
Kafana Dačo
165.669,00
0,03617%
77
Madi-ex
162.840,00
0,03555%
78
Institut za medicinu rada Srbije
177.901,53
0,03884%
79
ANTIPLAM DOO
181.308,58
0,03959%
80
MT-KOMEX D.O.O.
154.916,94
0,03382%
81
Energoprojekt Industrija AD
152.443,46
0,03328%
82
Expo Guide
149.353,07
0,03261%
83
SEALing
149.095,32
0,03255%
84
Sirkan STKR
143.709,29
0,03138%
85
Delić
143.302,62
0,03129%
86
Institut IMS ad
142.072,00
0,03102%
87
Advokatksa kancelarija Lex
135.500,00
0,02958%
88
NAVY INVEST
128.319,10
0,02802%
89
Cimos-Kikinda
126.408,17
0,02760%
90
S-CUBE SOLUTIONS D.O.O.
120.914,10
0,02640%
91
Alkemist
117.699,67
0,02570%
92
Advokat Vukotic Durutovic
114.642,10
0,02503%
93
Daka Servis AD
84.480,00
0,01844%
94
Comp Jet DOO
161.966,23
0,03536%
95
Teleoptik Gasna Oprema DOO
109.878,18
0,02399%
96
Trimid DOO
109.699,70
0,02395%
97
Dimničar AD
108.394,80
0,02367%
98
Vijator Vektor doo
108.305,80
0,02365%
99
Neimar plus doo
97.523,40
0,02129%
100
Advokatska kancelarija TOMANOVIC
94.400,00
0,02061%
101
Zavod za zavarivanje ad
92.457,59
0,02019%
102
autoprevoznik Nemanja Cvetković
91.200,00
0,01991%
103
Netiks doo
90.717,57
0,01981%
104
Metal – Centar doo
89.117,49
0,01946%
105
Eldis Tehnika
87.185,32
0,01904%
106
TOP Gas DOO
86.580,44
0,01890%
107
Ing -Pro
86.327,76
0,01885%
108
TIK DOO
86.121,28
0,01880%
109
Buhlmann tube solutions GmbH
84.945,21
0,01855%
79
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
110
JKP POGREBNE USLUGE
81.871,00
0,01788%
111
AUTOPREVOZNIK JOVICA RISTOVIĆ
81.760,00
0,01785%
112
Rentax doo
76.220,00
0,01664%
113
PORCHE MOBILITY d.o.o. Beograd
151.336,28
0,03304%
114
Fabrika Maziva FAM
72.626,20
0,01586%
115
SZATR Stevanović Nebojša
72.075,00
0,01574%
116
Livnica Kikinda AD
69.845,46
0,01525%
117
Lasta doo
68.776,98
0,01502%
118
Refit Inzinjering doo
67.169,14
0,01467%
119
Institut za varilstvo
67.104,72
0,01465%
120
GALAX OIL D.O.O.
66.053,12
0,01442%
121
PAĆKAN TRANS
66.000,00
0,01441%
122
TEHNOHEMIJA AD
65.532,48
0,01431%
123
Uprava Carina
63.914,40
0,01395%
124
Guča Industrijski kombinat AD
62.658,00
0,01368%
125
armatura-fad ad beograd
61.100,52
0,01334%
126
Ninacom doo
58.967,04
0,01287%
127
Univerzal-VL SR
58.858,00
0,01285%
128
PD JUGOZAŠTITA d.o.o. Beograd
71.770,00
0,01567%
129
BSS-lab doo
56.760,00
0,01239%
130
VAGE GROUP DOO
54.280,00
0,01185%
131
Mikro Princ
54.000,00
0,01179%
132
DIJ-AUDIT D.O.O
54.000,00
0,01179%
133
SLODES DOO
53.258,12
0,01163%
134
KNUTH D.O.O.
53.100,00
0,01159%
135
JOKIĆ DUŠAN AUTOPREVOZNIK
51.960,00
0,01134%
136
Krons Komerc
51.350,00
0,01121%
137
Best Pneumatics DOO
51.066,59
0,01115%
138
EU Build
50.875,02
0,01111%
139
Meda Komerc
50.478,00
0,01102%
140
VIST DOO
47.580,00
0,01039%
141
Kripton
46.332,27
0,01012%
142
KEMOIMPEX A.D.
45.166,56
0,00986%
143
Energo-Steel DOO
42.952,00
0,00938%
144
SL TIM
42.055,20
0,00918%
145
ELIMP doo
40.866,94
0,00892%
146
DUČIĆ MIODRAG - PREVOZNIK
40.000,00
0,00873%
147
Srndak
39.819,09
0,00869%
148
AUTORSKI BIRO DOO
39.652,00
0,00866%
149
MV Investment
77.371,64
0,01689%
150
TUV Bayern Sava
37.831,89
0,00826%
151
Autoprevoznik Aleksandar Dučić
37.000,00
0,00808%
152
BGD-TRANS D.O.O. NIŠ
35.282,00
0,00770%
153
STRK Gasas
35.000,00
0,00764%
154
NSD Elektronik SZR
34.692,00
0,00757%
155
Hahn Kolb DOO
31.500,00
0,00688%
156
Delta Generali Reosiguranje AD
11.927,00
0,00260%
157
Reca doo
41.395,72
0,00904%
158
WURTH DOO
26.941,55
0,00588%
159
Restoran Stara Carinarnica
26.050,00
0,00569%
80
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
160
BEOGRADSKA BERZA,Beograd
23.800,00
0,00520%
161
SAVEZ ENERGETICARA
22.649,10
0,00495%
162
IMK 14.Oktobar AD
22.440,00
0,00490%
163
DN COMPANY DOO
22.138,81
0,00483%
164
Srecko-Feg doo
21.830,00
0,00477%
165
Porsche Interauto
166
Termoelektrana Nikola Tesla
167
168
169
Kirka Suri doo
170
NOVA ZAŠTITA D.O.O.
171
172
20.796,62
0,00454%
268.181,53
0,05855%
Reno Sava doo
20.385,70
0,00445%
Dual Mode Štamparija
20.172,00
0,00440%
26.354.915,00
5,75417%
20.000,00
0,00437%
ITT D.O.O.
19.942,00
0,00435%
BETECO DOO
19.793,62
0,00432%
173
Necline doo
19.500,00
0,00426%
174
Universal Stahl GmbH
19.068,42
0,00416%
175
JANJUŠEVIĆ MILENKO VAŽEĆI
19.000,00
0,00415%
176
VELBE OFFICE DOO
18.707,25
0,00408%
177
Dubrava Junior SZR
24.420,00
0,00533%
178
Galeb Group DOO
18.408,00
0,00402%
179
Narodne novine dd
17.740,05
0,00387%
180
Tehno alt
17.734,34
0,00387%
181
KUBOTA UZELAC DOO
17.700,00
0,00386%
182
SZAR Krbačević miloš
16.200,00
0,00354%
183
BORD OD
15.930,00
0,00348%
184
ORION TELEKOM TIM D.O.O.
15.263,00
0,00333%
185
LUKIĆ ROLET
13.344,75
0,00291%
186
ATAKO TP DOO
12.582,00
0,00275%
187
BACCO DOO
12.537,67
0,00274%
188
Kommet doo
12.390,00
0,00271%
189
SHARK SERVIS ZA PRANJE MOTORNIH VOZ
11.800,00
0,00258%
190
Božić šlep služba
11.210,00
0,00245%
191
WOERNER GmbH
11.030,68
0,00241%
192
UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE
10.000,00
0,00218%
193
EHO radnja za tehničko ispitivanje
10.000,00
0,00218%
194
Zaštita DM
20.607,00
0,00450%
195
METROLOŠKA LABORATORIJA 21.MAJ DOO
9.729,10
0,00212%
196
Institut Goša DOO
9.584,74
0,00209%
197
Nacionalna služba za zapošljvanje
9.400,00
0,00205%
198
Beogradski Sajam DP
8.400,01
0,00183%
199
I-Company DOO
8.260,00
0,00180%
200
Ecoprint
8.073,00
0,00176%
201
VD Grafik SZR
8.050,00
0,00176%
202
DINK SR
7.309,04
0,00160%
203
Wika merna tehnika d.o.o.
7.200,00
0,00157%
204
SCB d.o.o. Beograd
6.634,90
0,00145%
205
CEZAR KETERING PLUS DOO
6.366,01
0,00139%
206
Lola doo Livnica Crne Metalurgije
6.021,54
0,00131%
207
Privredna komora Srbije
6.000,01
0,00131%
208
MC COMPANY
5.900,00
0,00129%
209
Malex – City copy servis
5.847,27
0,00128%
81
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
210
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
4.847,21
0,00106%
211
Elit
4.740,00
0,00103%
212
Biro Servis SZR
4.130,00
0,00090%
213
RAJKO TEPŠIĆ PREDUZETNIK BORČA
4.000,00
0,00087%
214
Penazz Plus
3.889,28
0,00085%
215
Restoran Carski Lov
3.680,00
0,00080%
216
INDUSTRO COMERCE INCOM
3.469,20
0,00076%
217
Termometal SZR
3.468,36
0,00076%
218
Termoelektro Brcko
3.317,74
0,00072%
219
IMP AUTOMATIKA D.O.O.
3.000,00
0,00066%
220
AGENCIJA SMS CLIO
2.950,00
0,00064%
221
Ranex doo
2.900,00
0,00063%
222
ICI DOO
2.531,10
0,00055%
223
IMMAGINE ITALIANA DOO
2.360,00
0,00052%
224
Talija Four doo
2.200,00
0,00048%
225
PEROLO AGENCIJA PREVODILAČKI SERVIS
2.124,00
0,00046%
226
JKP gradska toplana
2.000,00
0,00044%
227
UDRUŽENJE INTERNIH REVIZORA SRBIJE
2.000,00
0,00044%
228
STAR-BG SZTR MIODRAG PEŠTERAC
1.600,00
0,00035%
229
Pneumatik – Flex doo
1.475,00
0,00032%
230
MERKUR - INTERNATIONAL D.O.O.
1.429,99
0,00031%
231
Luk
1.400,00
0,00031%
232
TE Kostolac doo
1.000,00
0,00022%
233
Elektronik Vibro Balans
1.000,00
0,00022%
234
Var Comerc doo
995,91
0,00022%
235
Jugodin alatne masine d.o.o.
940,74
0,00021%
236
Invest Trade DOO
725,76
0,00016%
237
NBA Commerc
680,51
0,00015%
238
TELENOR d.o.o. Beograd
24,92
0,00001%
239
Feromon inženjering
969.137,00
0,21160%
240
Aleksandar Bajković
0,00
0,00000%
241
Aleksandar Balković
242
Aleksandar Đukić
243
244
0,00
0,00000%
85.126,00
0,01859%
Aleksandar Stankovic
0,00
0,00000%
Aleksandar Stošić
0,00
0,00000%
245
Aleksandar Šargić
94.852,00
0,02071%
246
Aleksandra Knežević
0,00
0,00000%
247
Aleksandra Zgonjanin
248
Andrej Zajac
249
250
0,00
0,00000%
18.114,00
0,00395%
Andrija Jevtić
0,00
0,00000%
Anđelija Floršic
0,00
0,00000%
251
Bekim Sadiku
0,00
0,00000%
252
Biljana Kostov
0,00
0,00000%
253
Biserka Mitrović
0,00
0,00000%
254
Bojan Javorac
0,00
0,00000%
255
Bojan Krstić
0,00
0,00000%
256
Bojan Smuđa
0,00
0,00000%
257
Bojan Tasić
258
Borisav Nastić
259
Branislav Grujičić
5.145,00
0,00112%
94.301,00
0,02059%
0,00
0,00000%
82
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
260
Branislav Klupač
0,00
0,00000%
261
Branislav Lukić
0,00
0,00000%
262
Branislav Milovanović
0,00
0,00000%
263
Branislav Nikolić
0,00
0,00000%
264
Branko Janković
0,00
0,00000%
265
Branko Kostić
85.342,00
0,01863%
266
Bratoljub Petković
0,00
0,00000%
267
Danijel Rankić
0,00
0,00000%
268
Dejan Petrović
0,00
0,00000%
269
Dejan Sofronijević
270
Dijana Vranić
271
272
273
Dragan Ilić
274
Dragan Jevtić
275
276
0,00
0,00000%
40.621,00
0,00887%
Dragan Cmiljanović
0,00
0,00000%
Dragan Cvetković
0,00
0,00000%
109.391,00
0,02388%
0,00
0,00000%
Dragan Jovičić
131.186,00
0,02864%
Dragan Panoski
93.536,00
0,02042%
277
Dragan Remović
5.707,00
0,00125%
278
Dragan Simić
0,00
0,00000%
279
Dragan Sita
46.232,00
0,01009%
280
Dragan Stanojević
0,00
0,00000%
281
Dragan Vasić
92.934,00
0,02029%
282
Dragiša Nikolić
22.078,00
0,00482%
283
Drago Milanović
123.624,00
0,02699%
284
Drago Milošević
0,00
0,00000%
285
Dragomir Savanović
123.057,00
0,02687%
286
Dragoslav Kodić
89.527,00
0,01955%
287
Dragoslav Marković
93.995,00
0,02052%
288
Dragoslav Nikolić
0,00
0,00000%
289
Dražan Blagojević
290
Dušan Dušić
291
292
0,00
0,00000%
80.274,00
0,01753%
Džuma Elezović
0,00
0,00000%
Đorđe Jovanović
0,00
0,00000%
293
Đuro Jakšić
0,00
0,00000%
294
Farit Kazamanović
0,00
0,00000%
295
Goran Filipović
96.129,00
0,02099%
296
Goran Jaćović
0,00
0,00000%
297
Goran Smiljanić
0,00
0,00000%
298
Goran Terzić
0,00
0,00000%
299
Gursel Huseni
0,00
0,00000%
300
Igor Ercegović
93.081,00
0,02032%
301
Igor Grujić
302
Igor Šarenac
303
304
0,00
0,00000%
100.776,00
0,02200%
Ilija Rob
89.225,00
0,01948%
Ivan Nedeljković
92.978,00
0,02030%
305
Ivan Sofronijević
0,00
0,00000%
306
Jakov Cerović
0,00
0,00000%
307
Jandrija Budimir
0,00
0,00000%
308
Jasmina Kovačević
0,00
0,00000%
309
Jelena Ilić
31.053,00
0,00678%
83
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
310
Jovanka Momčilović
311
Jovica Stefanović
312
Jovo Komnenić
313
Jovo Mirković
314
Jozep Šipić
315
316
317
Ljubodrag Jovanović
318
Ljubomir Milanović
319
320
321
Marina Lazić
322
Marko Ivković
323
324
0,00
0,00000%
94.016,00
0,02053%
0,00
0,00000%
85.503,00
0,01867%
0,00
0,00000%
Lazo Relić
0,00
0,00000%
Ljiljana Stevanović
0,00
0,00000%
0,00
0,00000%
117.030,00
0,02555%
Maja Veselinović
0,00
0,00000%
Mališa Ognjanović
0,00
0,00000%
88.960,00
0,01942%
0,00
0,00000%
Marko Meljanac
0,00
0,00000%
Marko Nikolić
0,00
0,00000%
325
Martin Mitov
0,00
0,00000%
326
Matija Vučetić
0,00
0,00000%
327
Milan Dimeski
96.810,00
0,02114%
328
Milan Jović
94.067,00
0,02054%
329
Milan Vujić
0,00
0,00000%
330
Milanka Živanović
0,00
0,00000%
331
Mile Đurić
0,00
0,00000%
332
Mile Ivanović
0,00
0,00000%
333
Milenko Ilić
0,00
0,00000%
334
Milenko Stanković
92.927,00
0,02029%
335
Milica Veljković
93.923,00
0,02051%
336
Milija Talović
0,00
0,00000%
337
Miloje Barać
338
Milorad Katinski
339
Milorad Maljević
340
Milorad Plavšić
341
342
343
344
0,00
0,00000%
8.468,00
0,00185%
0,00
0,00000%
89.865,00
0,01962%
Milorad Rakić
0,00
0,00000%
Miloš Begović
0,00
0,00000%
Miloš Dišić
0,00
0,00000%
Miloš Jevtić
7.533,00
0,00164%
345
Miloš Simić
0,00
0,00000%
346
Miloš Spasojević
0,00
0,00000%
347
Milovan Rogan
92.575,00
0,02021%
348
Milun Jovanović
0,00
0,00000%
349
Milutin Nikolić
92.362,00
0,02017%
350
Milutin Vujetić
0,00
0,00000%
351
Miodrag Cvejić
0,00
0,00000%
352
Miodrag Živić
0,00
0,00000%
353
Miomir Đorđević
109.648,00
0,02394%
354
Mirjana Bugarić
0,00
0,00000%
355
Mirjana Petrović
91.545,00
0,01999%
356
Mirjana Stojanović
0,00
0,00000%
357
Mirka Mališić
0,00
0,00000%
358
Mirko Jerotijević
0,00
0,00000%
359
Miroslav Novičić
0,00
0,00000%
84
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
360
Miroslav Vasić
0,00
0,00000%
361
Miroslav Žilevski
0,00
0,00000%
362
Mladen Stoiljković
0,00
0,00000%
363
Momčilo Kokanović
0,00
0,00000%
364
Momir Barjaktarević
0,00
0,00000%
365
Momir Nestorović
119.877,00
0,02617%
366
Nataša Uskoković
0,00
0,00000%
367
Nebojša Cvijović
368
Nebojša Kordić
369
370
371
Nevena Mališić
372
Nikola Grujić
373
Nikola Ilijašev
374
Nikola Lukić
375
Nikola Popčević
376
Nikola Šarenac
377
Novak Janković
119.529,00
0,02610%
378
Novica Rakić
0,00
0,00000%
379
Novica Živković
112.927,00
0,02466%
380
Pavel Halabrin
0,00
0,00000%
381
Pavle Milovanović
0,00
0,00000%
382
Petar Radosavljević
0,00
0,00000%
383
Predrag Bižić
384
Predrag Mandić
385
386
387
Radiša Lazić
388
Radojica Ralević
389
Radomir Simić
95.023,00
0,02075%
390
Radoš Vukanović
99.826,00
0,02180%
391
Redžep Alidinović
0,00
0,00000%
392
Redžo Nukić
0,00
0,00000%
393
Saša Stjepanović
94.271,00
0,02058%
394
Saša Velagić
0,00
0,00000%
395
Savo Batar
0,00
0,00000%
396
Siniša Dragutinović
0,00
0,00000%
397
Siniša Zeba
85.284,00
0,01862%
398
Slađana Filipović
0,00
0,00000%
399
Slavica Jevtić
0,00
0,00000%
400
Slavimir Marković
0,00
0,00000%
401
Snežana Vojković
0,00
0,00000%
402
Sokol Ilić
0,00
0,00000%
403
Srboljub Bogdanović
0,00
0,00000%
404
Srđan Popović
0,00
0,00000%
405
Suzana Đokić-Čairović
92.143,00
0,02012%
406
Svetislav Đorđević
0,00
0,00000%
407
Tanja Jenić
0,00
0,00000%
408
Tatjana Radibratović
0,00
0,00000%
409
Tijana Luković
0,00
0,00000%
0,00
0,00000%
94.329,00
0,02060%
Nenad Jovanović
0,00
0,00000%
Nenad Nasković
0,00
0,00000%
93.349,00
0,02038%
0,00
0,00000%
0,00
0,00000%
95.577,00
0,02087%
0,00
0,00000%
69.733,00
0,01523%
0,00
0,00000%
102.138,00
0,02230%
Rade Kocić
0,00
0,00000%
Rade Petrović
0,00
0,00000%
0,00
0,00000%
95.483,00
0,02085%
85
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
410
Vera Dukić
0,00
0,00000%
411
Vlada Lazić
103.420,00
0,02258%
412
Vladan Cvetković
0,00
0,00000%
413
Vladan Milosavljević
414
Vladimir Golubović
415
416
417
418
419
Vojislav Grujić
420
Vojislav Prostran
421
Vujica Mavrenski
0,00
0,00000%
422
Zoran Adamović
0,00
0,00000%
423
Zoran Antić
0,00
0,00000%
424
Zoran Mijušković
6.430,00
0,00140%
425
Zoran Mosurović
82.628,00
0,01804%
426
Zoran R Nikolić
0,00
0,00000%
427
Zoran Simanić
0,00
0,00000%
428
Zoran Stanulov
0,00
0,00000%
429
Zoran Terzić
0,00
0,00000%
430
Zoran Trojić
0,00
0,00000%
431
Željko Jovanović
0,00
0,00000%
432
Željko Kolundžić
117.132,00
0,02557%
433
Živko Aleksić
118.085,00
0,02578%
434
Živko Milikić
0,00
0,00000%
435
Života Vukosavljević
436
Ranko Radojičić
437
Aleksandar Makević
437
Makljenović Radoš
438
Danijel Jurgec
87.778,00
0,01916%
439
Slobodan Petrušić
13.722,00
0,00300%
440
Srboljub Milenković
445
PORESKA UPRAVA
444
445
446
Advokat Nebojša Petrović-tužbe
447
NBS Prinudna naplata
448
449
0,00
0,00000%
47.159,00
0,01030%
Vladimir Milovanović
0,00
0,00000%
Vladimir Rob
0,00
0,00000%
Vladimir Trifunović
92.425,00
0,02018%
Vlastimir Stojanović
123.589,00
0,02698%
0,00
0,00000%
96.921,00
0,02116%
0,00
0,00000%
130.054,00
0,02840%
0,00
0,00000%
62.633,00
0,01367%
100.282,00
0,02189%
110.732.072,00
24,17658%
Dmitra Kočanović
32.384,75
0,00707%
Dragan Lazin
71.874,95
0,01569%
1.040.675,57
0,22721%
401.265,71
0,08761%
Privredni Sud Beograd -takse
676.479,90
0,14770%
Dobrica Ljević advokat
517.301,00
0,11294%
458.013.812,23
100,00000%
UKUPNO
VI KLASA
Iznos obaveza prema poveriocima VI Klase dat je u Tabeli 6.5.7.. Planom reorganizacije
predviđeno je da se uslovni hipotekarni poverioci namire 100% u periodu od osam godina
sa dve godine grejs perioda. Dinamika namirenja bila bi po 15% u trećoj, četvrtoj, petoj i
šestoj godini otplate a u sedmoj i osmoj po 20% godišnje, na kvartalnom nivou, krajem
kvartala, počev od treće godine realizacije plana do kraja osme godine. Datum početka
86
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
primene Plana jeste 15 dana od dana dobijanja rešenja o pravosnažnosti plana od strane
Privrednog suda u Beogradu. Planom reorganizacije planirano je kursiranje obaveza ove
klase poverilaca po srednjem kursu NBS za evro na dan 30.04.2014.godine..
Priroda potraživanja ovog poverioca zahteva dodatno pojašnjenje po pitanju rokova
namirenja obaveza prema njemu. Naime, ovaj poverilac se može javiti kao razlučni
(obezbeđeni) poverilac Preduzeća pod uslovom da glavni dužnik ne izmiruje svoje
obaveze. Hipotetički posmatrano, ova okolnost bi se mogla javiti i u trećoj, četvrtoj, petoj
ili kojoj god godini realizacije ovog Plana reorganizacije. Stav podnosioca ovog Plana
reorganizacije jeste da bi se u tim okolnostima moralo izvršiti prilagođavanje iznosa
namirenja ovog poverioca u skladu sa rokom od 2 godine grejsa i 6 godina otplate. To bi
značilo da u hipotetičkoj situaciji realizacije jemstva u toku četvrte godine, neizmirene
obaveze prema ovom poveriocu bi se izmirivale već u sledećem kvartalu jer je grejs period
od dve godine već istekao. Takođe, vrednost neizmirenih obaveza po kvartalima bi se
obračunala na osnovu broja preostalih kvartala do isteka osme godine realizacije mera iz
Plana odnosno do isteka šeste godine otplate. Utvrđivanje početne vrednosti obaveza u
hipotetičkoj situaciji realizacije jemstva bi se izvršila na dan početka realizacije jemsta.
Obaveze po osnovu kamata nastale u periodu od podnošenja Plana reorganizacije
privrednom sudu do dana dobijanja rešenja o pravosnažnosti bile bi uključene u glavnicu
duga. Kamata koja bi se plaćala u periodu reorganizacije iznosila bi 4% na godišnjem
nivou u grejs periodu, u periodu otplate ona bi bila na nivou od 4% i obračunavala bi se na
ostatak duga, proporcionalnom metodom. Plaćanje kamate bi bilo kvartalno, na kraju
kvartala. Ova klasa glasa o Planu.
Tabela 6.5.7.: Pregled poverilaca VI Klase – Uslovni hipotekarni poverioci
R.br.
Iz
Tabele
6.1.3.
Naziv poverioca
1
2
451
Eurobank a.d.
UKUPNO
Vrednost
potraživanja
na dan Plana
reorganizacije
u EUR
3
6.379.485,52
6.379.485,52
Vrednost
potraživanja
na dan Plana
reorganizacije
u RSD
4
737.947.625,47
737.947.625,47
% učešće
u klasi
5
100,00000%
100,00000%
VII KLASA
U Tabeli 6.5.8. dat je pregled neobezbeđenih poverilaca koji se mogu svrstati u III isplatni
red i koji su povezana pravna lica sa Preduzećem. Planom reorganizacije predviđeno je da
se ovi poverioci namire 100% u periodu od 8 godina godina sa 5 godina grejs perioda.
Dinamika namirenja bila bi po 33% u šestoj i sedmoj godini otplate a u osmoj 34%
godišnje, na kvartalnom nivou, krajem kvartala, počev od šeste godine realizacije Plana do
kraja osme godine. Planom reorganizacije planirano je kursiranje obaveza ove klase
poverilaca po srednjem kursu NBS za evro na dan 30.04.2014.godine. Plaćanje bi se vršilo
krajem kvartala, uz plaćanja kamate koja bi bila na nivou od 4% i obračunavala bi se na
ostatak duga, proporcionalnom metodom. Plaćanje kamate bi bilo kvartalno, na kraju
kvartala. Ova klasa ne glasa o Planu.
87
Unapred pripremljeni plan reorganizacije«MINEL KOTLOGRADNJA»
a.d.BEOGRAD
Tabela 6.5.8.: Pregled poverilaca VII Klase – Neobezbeđeni poverioci koji se mogu svrstati
u III isplatni red i koji su povezana pravna lica
R.br.
Iz
Tabele
6.1.1.
Naziv poverioca
1
8
14
450
2
MK Real Estate doo
Minel Koncern ad
Rudnap Group
UKUPNO
Vrednost
potraživanja na
dan Plana
reorganizacije u
RSD
3
18.576.138,47
5.346.542,88
877.556.888,22
901.479.569,57
% učešće
u klasi
4
2,06063%
0,59309%
97,34629%
100,00000%
NAPOMENA:
Konačan iznos obaveze prema povezanim pravnim licima koji će biti isplaćen uslovljen je
ostvarivanjem regresnog prava po osnovu jemstva koje je dato Eurobanci. Naime,
Eurobank spada u kategoriju uslovnih poverilaca koji će svoje potraživanje po osnovu
jemstva moći da naplaćuje od Preduzeća pod uslovom da osnovni dužnik ne može da
izmiruje svoje obaveze po osnovu uzetih kredita. U tim okolnostima, Preduzeće bi steklo
regresno pravo te bi imalo pravni osnov za smanjenje svojih obaveza prema povezanim
licima po osnovu stečenog regresnog prava. Neto iznos obaveza prema povezanim licima,
pod hipotetičkim uslovom ostvarenja navedenih okolnosti, koje bi se namirivale kroz Plan
iznosile bi 901.479.569,57 dinara.
Posebno se naglašava da u periodima izmirenja dospelih obaveza iz ovog Plana
reorganizacije, dospela potraživanja svih poverilaca koji nisu povezana pravna lica
imaju prioritet u isplati.
U nastavku je dat pregled namirenja poverilaca III i VI Klase posmatrano po mesecima od
dana dobijanja Rešenja o pravosnažnosti Plana reorganizacije. Sve vrednosti su date u
dinarima ali se napominje da konkretan iznos obaveze zavisi od srednjeg kursa evra na dan
isplate, imajući u vidu da je Planom predviđeno kursiranje obaveza klase obezbeđenih
poverilaca.
Naglašava se da se pri izradi tabelarnih pregleda datih u nastavku pošlo od pesimističke
opcije da će Preduzeće steći regresno pravo, odnosno da će Eurobank biti namirena od
strane Preduzeća pod uslovima definisanim ovim Planom.
88
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d. BEOGRAD
Tabela 6.5.8.: Pregled dinamike namirenja obezbeđenih poverilaca III i VI Klase po mesecima realizacije Plana
R.br
iz
Tabele
6.1.1.
POVERILAC
1
2
Dinamika namirenja po kvartalima prikazana mesecima od usvajanja Plana reorganizacije
3-6-9-12
15-18-21-24
16,40%
0
0
5.907.972
5.907.972
5.907.972
5.907.972
5.907.972
5.907.972
60.501.863,00
523.032,73
6,30%
0
0
2.268.820
2.268.820
2.268.820
2.268.820
2.268.820
2.268.820
4.540.000,00
39.247,86
0,47%
0
0
170.250
170.250
170.250
170.250
170.250
170.250
Eurobank a.d.
737.947.625,47
6.379.485,52
76,83%
0
0
27.673.036
27.673.036
27.673.036
27.673.036
27.673.036
27.673.036
UKUPNO
960.535.406,47
8.303.735,26
100,00%
0
0
36.020.078
36.020.078
36.020.078
36.020.078
36.020.078
36.020.078
2
Agrobanka ad u stečaju
3
Societe Generale bank ad Beograd
4
% učešća
pojedinačnog
poverioca u
potraživanjima
konkretne klase
5
1.361.969,15
Fond za razvoj Republike Srbije
3
Iznos obaveze
u EUR
na dan
30.04.2014.
157.545.918,00
1
451
Iznos
obaveze u
RSD na dan
30.04.2014.
27
30
33
36
39
42
Tabela 6.5.8.: Pregled dinamike namirenja obezbeđenih poverilaca III i VI Klase po mesecima realizacije Plana (Nastavak)
R.br
iz
Tabele
6.1.1.
1
POVERILAC
45
48
51
54
57
60
63
66
69
1
Fond za razvoj Republike Srbije
5.907.972
5.907.972
5.907.972
5.907.972
5.907.972
5.907.972
5.907.972
5.907.972
5.907.972
2
Agrobanka ad u stečaju
2.268.820
2.268.820
2.268.820
2.268.820
2.268.820
2.268.820
2.268.820
2.268.820
2.268.820
3
Societe Generale bank ad Beograd
170.250
170.250
170.250
170.250
170.250
170.250
170.250
170.250
170.250
Eurobank a.d.
27.673.036
27.673.036
27.673.036
27.673.036
27.673.036
27.673.036
27.673.036
27.673.036
27.673.036
UKUPNO
36.020.078
36.020.078
36.020.078
36.020.078
36.020.078
36.020.078
36.020.078
36.020.078
36.020.078
451
2
Dinamika namirenja po kvartalima prikazana mesecima od usvajanja Plana reorganizacije
Tabela 6.5.8.: Pregled dinamike namirenja obezbeđenih poverilaca III i VI Klase po mesecima realizacije Plana (Nastavak)
R.br
iz
Tabele
6.1.1.
1
POVERILAC
2
72
75
78
81
84
87
90
93
96
Eurobank a.d.
5.907.972
2.268.820
170.250
27.673.036
7.877.296
3.025.093
227.000
36.897.381
7.877.296
3.025.093
227.000
36.897.381
7.877.296
3.025.093
227.000
36.897.381
7.877.296
3.025.093
227.000
36.897.381
7.877.296
3.025.093
227.000
36.897.381
7.877.296
3.025.093
227.000
36.897.381
7.877.296
3.025.093
227.000
36.897.381
7.877.296
3.025.093
227.000
36.897.381
UKUPNO
36.020.078
48.026.770
48.026.770
48.026.770
48.026.770
48.026.770
48.026.770
48.026.770
48.026.770
1
Fond za razvoj Republike Srbije
2
Agrobanka ad u stečaju
3
Societe Generale bank ad Beograd
451
Dinamika namirenja po kvartalima prikazana mesecima od usvajanja Plana reorganizacije
89
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d. BEOGRAD
Tabela 6.5.9.: Pregled dinamike plaćanja kamata za obaveze prema obezbeđenim poveriocima III i VI Klase po mesecima realizacije Plana
R.br
iz
Tabele
6.1.1.
1
2
1
Fond za razvoj Republike Srbije
2
Agrobanka ad u stečaju
3
Societe Generale bank ad Beograd
451
Dinamika plaćanja kamate po kvartalima prikazana mesecima od usvajanja Plana reorganizacije
POVERILAC
Eurobank a.d.
UKUPNO
3-6-9-12
6.301.837
2.420.075
181.600
29.517.905
38.421.416
15-18-21-24
6.301.837
2.420.075
181.600
29.517.905
38.421.416
27
1.575.459
605.019
45.400
7.379.476
9.605.354
30
1.516.379
582.330
43.698
7.102.746
9.245.153
33
1.457.300
559.642
41.995
6.826.016
8.884.953
36
1.398.220
536.954
40.293
6.549.285
8.524.752
39
1.339.140
514.266
38.590
6.272.555
8.164.551
42
1.280.061
491.578
36.888
5.995.824
7.804.350
45
1.220.981
468.889
35.185
5.719.094
7.444.149
Tabela 6.5.9.: Pregled dinamike plaćanja kamata za obaveze prema obezbeđenim poveriocima III i VI Klase po mesecima realizacije Plana
(Nastavak)
R.br
iz
Tabele
6.1.1.
1
2
48
51
Eurobank a.d.
1.161.901
446.201
33.483
5.442.364
1.102.821
423.513
31.780
5.165.633
1.043.742
400.825
30.078
4.888.903
984.662
378.137
28.375
4.612.173
925.582
355.448
26.673
4.335.442
866.503
332.760
24.970
4.058.712
807.423
310.072
23.268
3.781.982
748.343
287.384
21.565
3.505.251
689.263
264.696
19.863
3.228.521
UKUPNO
7.083.949
6.723.748
6.363.547
6.003.346
5.643.146
5.282.945
4.922.744
4.562.543
4.202.342
1
Fond za razvoj Republike Srbije
2
Agrobanka ad u stečaju
3
Societe Generale bank ad Beograd
451
Dinamika plaćanja kamate po kvartalima prikazana mesecima od usvajanja Plana reorganizacije
POVERILAC
54
57
60
63
66
69
72
Tabela 6.5.9.: Pregled dinamike plaćanja kamata za obaveze prema obezbeđenim poveriocima III i VI Klase po mesecima realizacije Plana
(Nastavak)
R.br
iz
Tabele
6.1.1.
1
2
1
Fond za razvoj Republike Srbije
2
Agrobanka ad u stečaju
3
Societe Generale bank ad Beograd
451
Dinamika plaćanja kamate po kvartalima prikazana mesecima od usvajanja Plana reorganizacije
POVERILAC
Eurobank a.d.
UKUPNO
75
78
630.184
242.007
18.160
2.951.791
3.842.142
551.411
211.757
15.890
2.582.817
3.361.874
81
472.638
181.506
13.620
2.213.843
2.881.606
84
393.865
151.255
11.350
1.844.869
2.401.339
87
315.092
121.004
9.080
1.475.895
1.921.071
90
236.319
90.753
6.810
1.106.921
1.440.803
93
96
157.546
60.502
4.540
737.948
960.535
78.773
30.251
2.270
368.974
480.268
90
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d.
BEOGRAD
7. Prava i obaveze poverilaca po
Unapred pripremljenom planu reorganizacije
Usvajanjem Unapred pripremljenog plana reorganizacije sva prava i obaveze poverilaca iz
plana definišu se isključivo u skladu sa odredbama usvojenog plana, uključujući i situaciju u
kojoj plan nije u potpunosti izvršen, odnosno u kojoj se izvršenje plana obustavlja.
Drugim rečima, po donošenju rešenja o potvrđivanju usvajanja Unapred pripremljenog plana
reorganizacije, sva potraživanja i prava poverilaca i drugih lica i obaveze stečajnog dužnika
određene Unapred pripremljenim planom reorganizacije, uređuju se isključivo prema
uslovima iz Plana. Usvojeni Unapred pripremljeni plan reorganizacije je izvršna isprava i
smatra se novim ugovorom za izmirenje potraživanja koja su u njemu navedena.
Poslovi i radnje koje će preduzimati Preduzeće, moraju biti i skladu sa usvojenim Unapred
pripremljenim planom reorganizacije. Takođe, Preduzeće je dužno da preduzme sve mere
propisane usvojenim Unapred pripremljenim planom reorganizacije. Donošenjem rešenja o
potvrđivanju usvajanja Unapred pripremljenog plana reorganizacije prestaju sve posledice
otvaranja stečajnog postupka.
Ukoliko se nakon dana usvajanja Unapred pripremljenog plana reorganizacije pojave
poverioci koji nisu obuvaćeni ovim Planom i čija se potraživanja ne mogu osporiti, njihovo
namirenje biće u potpunosti u skladu sa uslovima namirenja poverilaca one klase u koju bi se
takvi poverioci mogli svrstati.
Svi tereti i zaloge ostaju na imovini do potpunog namirenja razlučnih poverilaca.
8. Godišnji finansijski izveštaji za prethodnih pet godina
U nastavku su dati finansijski izveštaji Preduzeća za prethodni petogodišnji period.
8.1. Tabelarni prikaz finansijskih izveštaja za prethodnih pet godina
Tabela 11.1.1. Bilans stanja za period 2010-30.04.2014 – AKTIVA, u 000 RSD
POZICIJA
AOP
2010
2011
2012
2013
30.4.2014.
AKTIVA
1.962.254 1.943.190 1.950.445 1.927.027
110
110
110
110
1.923.064
110
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
001
I. Neuplaćeni upisani kapital
002
II. Goodwill
003
III: Nematerijalna ulaganja
004
16.118
15.506
43.212
41.407
40.915
IV. Nekretnine, postrojenja, oprema i
biološka sredstva (006+007+008)
005
295.462
277.350
259.305
237.628
234.209
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
006
295.462
277.350
259.305
237.628
234.209
2. Investicione nekretnine
007
3. Biološka sredstva
008
V. Dugoročni finansijski plasmani (010+011)
009
1. Učešća u kapitalu
010
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani
011
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
012
1.650.564 1.650.224 1.647.818 1.647.882
1.645.760 1.645.760 1.645.760 1.645.760
4.804
4.464
2.058
2.122
644.141
887.359 1.100.655
539.160
1.647.830
1.645.760
2.070
531.170
91
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d.
BEOGRAD
488.584
190.507
541.560
119.652
124.111
015
155.557
696.852
559.095
419.508
407.059
1. Potraživanja
016
017
112.186
939
206.076
310
419.179
1.058
171.098
0
157.369
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
3. Kratkoročni finansijski plasmani
018
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
019
25.135
54.783
15.957
414
434
5. Porez na dodatu vrednost i
aktivna vremenska razgraničenja
020
17.297
435.683
122.901
247.996
249.256
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
021
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)
022
2.606.395 2.830.549 3.051.100 2.466.187
2.454.234
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
023
Đ. UKUPNA AKTIVA (022+023)
024
E. VANBILANSNA AKTIVA
025
2.606.395 2.830.549 3.051.100 2.466.187
543.810
17.920
0
15.248
2.454.234
15.248
I. Zalihe
013
II. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva
poslovanja koje se obustavlja
014
III. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina
(016+017+018+019+020)
Tabela 11.1.2. Bilans stanja za period 2010-30.04.2014 – PASIVA, u 000 RSD
PASIVA
A.KAPITAL
(102+103+104+105+106-107+108-109-110)
I. Osnovni kapital
AOP
2010
2011
2012
2013
30.4.2014.
101
863.956
835.603
743.494
296.216
223.030
102
II. Neuplaćeni upisani kapital
103
661.377
110
661.377
110
104
653.865
110
0
653.865
110
III. Rezerve
651.967
110
1.898
IV. Revalorizacione rezerve
V. Nerealizovani dobici
po osnovu hartija od vrednosti
VI. Nerealizovani gubici
po osnovu hartija od vrednosti
VII. Neraspoređeni dobitak
105
VIII. Gubitak
109
IX. Otkupljene sopstvene akcije
110
1.442.242 1.442.249 1.444.149 1.441.519
1.232.261 1.260.621 1.354.630 1.799.278
7.512
7.512
0
0
1.441.519
1.872.464
0
B. DUGOROČNA REZERVISANjA
I OBAVEZE (112+113+116)
111
1.742.439 1.994.946 2.307.606 2.169.971
2.231.204
I. Dugoročna rezervisanja
112
II. Dugoročne obaveze (114+115)
113
1. Dugoročni krediti
114
2. Ostale dugoročne obaveze
III. Kratkoročne obaveze
(117+118+119+120+121+122)
1. Kratkoročne finansijske obaveze
115
106
107
108
230.098
230.098
0
159.915
159.915
140.225
140.225
0
0
0
116
1.512.341 1.835.031 2.167.381 2.169.971
2.231.204
117
766.240 1.269.681 1.482.382 1.416.842
1.372.747
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavlja
118
3. Obaveze iz poslovanja
119
4. Ostale kratkoročne obaveze
120
458.918
277.839
456.209
98.189
503.864
172.846
449.075
298.612
510.685
343.853
5. Obaveze po osnovu PDV-a i ostalih javnih
prihoda i pasivna vremenska razgraničenja
121
9.344
10.952
7.982
5.229
3.683
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
0
307
213
236
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
123
G. UKUPNA PASIVA (101+111+123)
124
D. VANBILANSNA PASIVA
125
2.606.395 2.830.549 3.051.100 2.466.187
543.810
17.920
0
15.248
2.454.234
15.248
92
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d.
BEOGRAD
Tabela 11.1.3. Bilans uspeha za period 2009-2013 u 000 RSD
POZICIJA
AOP
2010
2011
2012
2013
30.4.2014.
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
I. Poslovni prihodi (202+203+204-205+206)
201
1. Prihodi od prodaje
202
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
203
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka
204
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
205
5. Ostali poslovni prihodi
206
II. Poslovni rashodi (208 do 212)
207
1. Nabavna vrednost prodate robe
208
2. Troškovi materijala
209
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
210
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
211
5. Ostali poslovni rashodi
212
III. Poslovni dobitak (201-207)
213
IV. Poslovni gubitak (207-201)
214
V. Finansijski prihodi
215
VI. Finansijski rashodi
216
VII. Ostali prihodi
217
VIII. Ostali rashodi
IX. Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja
(213-214+215-216+217-218)
X. Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja
(214-213-215+216-217+218)
220
XI. Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja
221
XII. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANjA
(219-220+221-222)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANjA
(220-219+222-221)
G. POREZ NA DOBITAK
222
1. Poreski rashod perioda
225
2. Odloženi poreski rashodi perioda
226
3. Odloženi poreski prihodi perioda
227
4. Isplaćena lična primanja poslodavcu
228
Đ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)
229
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)
230
1.292.39
787.098 1.147.677
6
1.404.88
956.257 1.079.318
6
140
68.074
112.704 169.598
214
439
145
1.239.36
798.793 1.031.472
9
54
10
0
510.586 294.444
385.862
346.366 266.312
258.427
21.721 24.813
25.503
360.642 213.214
361.680
53.027 -11.695
116.205
68.251
5.583
128.107
5.540
148.692
209.027
479
43
353.636
56.365
2.362
92.943
167.466
24.832
66.033
-285.385
979
48.296
3.911
3.179
-50.782
9.242
46.949
57.957
7.495
34.378
178.940
38.895
8.658
17.266
168.490
14.740
19.121
36
21.373
218
22.003
215.041
144.209
3.475
219
723
1.060
1.880
-440.990
-73.060
1.880
-440.990
941
223
224
748
723
312
0
93
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d.
BEOGRAD
9. Projektovani finansijski izveštaji u periodu izvršenja
Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Izrada projektovanih finansijskih izveštaja (bilansa stanja, bilansa uspeha i izveštaja o
novčanim tokovima) ima za cilj ispitivanje mogućnosti Preduzeća da putem sprovođenja
mera iznetih u Unapred pripremljenom planu reorganizacije omogući namirenje poverilaca u
većem stepenu nego što bi to bilo moguće bankrotom i prodajom imovine Preduzeća
Sve projekcije prihoda, rashoda, imovine, obaveza i kapitala u periodu sprovođenja Unapred
pripremljenog plana reorganizacije urađene su na osnovu očekivanog obima aktivnosti
Preduzeća. Podaci koji se odnose na aktivnosti Preduzeća u budućnosti dati su u meri koliko
je to primereno izradi projektovanih finansijskih izveštaja za Preduzeće.
U projektovane finansijske izveštaje uključena je i vrednost kamata na obaveze prema
obezbeđenim, finansijskim poveriocima u periodu reorganizacije.
Prilikom izrade projektovanih finansijskih izveštaja pošlo se od pesimističnog scenarija po
kome bi obaveze po osnovu jemstva za povezano pravno lice izmirivalo Preduzeće. Drugim
rečima, ovakvim pristupom izradi projekcija, projektovani finansijski izveštaji su prikazali
realnu sliku sposobnosti Preduzeća da u periodu reorganizacije ispuni svoj primarni cilj a to
je maksimalno namirenje poverilaca svih klasa definisanih u skladu sa Planom.
Iznosi u projektovnanim finansijskim izveštajima su dati u dinarima, a obaveze koje su
kursirane preračunate su u dinare po srednjem kursu NBS za evro na dan podnošenja plana
od 115,6751 dinara za jedan evro.
Posebno se napominje da projektovani finansijski izveštaji izneti u Planu reorganizacije
imaju posebnu svrhu tako da u određenoj meri nazivi pojedinih pozicija odstupaju od
standardnih naziva iz zvaničnih formi finansijskih izveštaja. Ovakav pristup je primenjen iz
razloga povećanja transparentnosti podataka sa aspekta zaštite interesa finansijskih i
komercijalnih poverilaca kako bi oni mogli da se uvere da su i njihova potraživanja u
potpunosti uključena u period realizacije Plana.
9.1. Osnovne informacije o poslovnim performansama Preduzeća
Pored značajne materijalne imovine Preduzeća, za uspeh poslovanja firmi iz osnovne
delatnosti Preduzeća od značaja su u reference ranijih projekata koje je konkretno privredno
društvo uradilo. U cilju da korisnici ovog Plana mogu da sagledaju ukupnu sliku poslovnog
potencijala ali i rizik koji bi sa sobom nosio bankrot koji bi sasvim izvesno podrazumevao i
uništenje nematerijalne imovine, odnosno referenci, u nastavku su obrazloženi faktori ključni
za uspešno poslovanje Preduzeća u budućnosti a putem kojih se planira i uspešno ostvarenje
mera i rokova iz Plana reorganizacije.
94
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d.
BEOGRAD
VIZIJA
Preduzeće treba u budučnosti da predstavlja najatraktivniju i najperspektivniju kompaniju u
termoenergetskoj i metaloprerađivačkoj industriji u zemlji i inostranstvu sa konstantnim
stvaranjem optimalnih vrednosti za sve interesne grupe.
MISIJA
Preduzeće će konstantno težiti:
 ispunjenju zahteva kupaca u skladu sa njihovim potrebama;
 unapređenju nivoa kvaliteta svojih proizvoda i usluga;
 ispunjenju zahteva očuvanja životne sredine i energetske efikasnosti;
 poboljšanju uslova rada i obuke zaposlenih;
 da bude primer dobre prakse i odgovornog poslovanja.
CILJEVI
Preduzeće će ove zadatke ostvarivati kroz izgradnju, funkcionisanje i stalno unapređivanje
sistema za upravljanje kompanijom, u koji je integrisan sistem za upravljanje kvalitetom
usaglašen sa standardom ISO 9001:2008. U sistemu za upravljanje kvalitetom Preduzeće
svoje mesto, zadatke i odgovornosti nalaze svi zaposleni, koji ostvarivanjem svojih obaveza
daju udeo u kvalitetu proizvoda i poslovanja kompanije u celosti.
Generalni direktor Preduzeća organizuje sprovođenje Procedura sistema kvaliteta, kao i
kontrolu funkcionisanja sistema za upravljanje kvalitetom, sa ciljem njegovog održavanja i
stalnog poboljšavanja njegove delotvornosti.
Jedna od naših najznačajnijih konkurentnih prednosti je kombinacija znanja, kreativnosti i
inovacije svih radnika Preduzeća. Snažna društvena odgovornost ogleda se u brizi za dobrobit
i sigurnost osoblja Preduzeća i ljudi iz šire društvene zajednice. Svi oni doprinose boljem
poslovanju. U saradnji sa radnicima, njihovim porodicama, lokalnom zajednicom i društvom
95
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d.
BEOGRAD
u celini, Preduzeće će se zalagati za održiv ekonomski razvoj radi poboljšanja kvaliteta
života.
Društvena odgovornost je jedan od najvažnijih elemenata poslovanja Preduzeća, i služiće kao
smernica prilikom donošenja ispravnih poslovnih odluka i preduzimanja odgovarajućih
akcija.
Primarni cilj poslovanja Preduzeća u periodu reorganizacije jeste potpuno namirenje svih
klasa poverilaca ali je i cilj je da se kroz poslovanje doprinese poboljšanju kvaliteta života
zaposlenih, njihovih porodica i zajednica. Preduzeće će svakako nastaviti da održava
razvojne programe za očuvanje metalnog kompleksa Srbije kroz dobar odnos sa zaposlenima
i sindikatima. Odeljenje za istraživanje i razvoj Preduzeža kontinuirano će raditi na
doprinosu kvalitetnijem životu u budućnosti, smanjenju potrošnje goriva i zagadjenja, a sve u
cilju očuvanja vrednih resursa.
Preduzeće poseduje snažan inženjering koji se zasniva na principu "znati kako", što
predstavlja njegovu jaku konkurentnu prednost. Inženjering Preduzeća bazira se na timskom
radu, iskustvu, inovacijama, traganju za savršenim.
Inženjering Preduzeća omogućava mnogo efikasnije izvršenje projekata. Zahvaljujući
dugogodišnjem iskustvu i velikom broju uspešno realizovanih projekata (termoenergetska i
procesna postrojenja) u zemlji i inostranstvu, Preduzeće je u poziciji da garantuje da sve
projekte izvršava mnogo brže i sa mnogo većom troškovnom efikasnošću, a sve u interesu
krajnjih korisnika.
Uspešan Inženjering Preduzeća se bazira na sledećim parametrima:
 jasna strategija za sprovodjenje posla,
 dobro obučeno osoblje,
 diversifikovani izvori,
 kontrola svih procesa,
 upravljanje rizikom (uključujući prepoznavanje rizika u ranim
fazama),
 usklađenost sistema obezbeđenja kvaliteta na globalnom nivou.
Na tržištu koje je danas orjentisano samo ka uspehu, gde su firme polako počele da postaju
profitni centri, od strateškog je značaja povećati efikasnost, optimizirati kapacitete, smanjiti
troškove a opet održati visok nivo pouzdanosti i kvaliteta, sve u cilju ostavrenja i održanja
konkurentnosti.
Razvoj i projektovanje Preduzeća se sprovode na sledećim poljima:
 razvoj novih tehnologija,
 razvoj novih proizvoda,
 razvoj novih proizvodnih i tehnoloških procedura,
 razvoj ekoloških tehnologija i proizvoda.
Centar za razvoj i projektovanje Preduzeća, kao nosilac pružanja usluga klijentima, nudi:
 poboljšane performanse u vidu dostupnosti i pouzdanosti,
96
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d.
BEOGRAD



veću efikasnost i fleksibilnost,
smanjene troškove održavanja kroz povećan interval između remonta,
duži radni vek proizvoda
Bilo da se radi o inovacijama ili se postojeći proizvodi i usluge prilagođavaju nekim novim
tržišnim zahtevima i trendovima, dužnost Preduzeća je da njegovim korisnicima obezbedi
usluge na najvišem nivou.
Sa oko 80 specijalizovanih mašina, nekoliko unikatnih mašina i obučenim rukovaocima
Preduzeće se može pohvaliti posedovanjem proizvodnih kapaciteta koji pouzdano prate
najnovije tržišne trendove, i uz pomoć inventivne tehnologije njegovih stručnjaka izlaze u
susret i najkompleksnijim potrebama njegovih klijenata.
U proizvodnim halama koje se prostoru na više od 40.000m2 izrađuju se posude pod
pritiskom, mlinove za ugalj i različiti transporteri, a sve uz konstantnu međufaznu kontrolu
kako bi se postigao vrhunski kvalitet.
Za mašinsku obradu Preduzeće poseduje:
 karusele mašine,
 borverk mašine,
 horizontalne strugove,
 radijalne bušilice,
 mašine za savijanje cevi,
 CNC mašinu za kolektore,
 protočne mašine za membranske zidove,
 mašine za kružno savijanje lima,
 CNC sisteme za sečenje metala...
Ovo omogućava Preduzeću da ima kompletnu nezavisnost. Sekundarni cilj reorganizacije
jeste da se Preduzeće ne zaustavi na dostignutom jer želi da iz godine u godinu ima sve više
specijalizovanih mašina kako bi bilo neprikosnoveno u kvalitetu prateći svetske trendove na
svim poljima.
Laboratorija Preduzeća radi saglasno standardu SRPS ISO IEC 17025 kao laboratorija za
ispitivanje. Laboratorija u potpunosti zadovoljava zahteve internih i eksternih korisnika, kao i
zahteve standarda, propisa i sopstvene regulative. Laboratorija Preduzeća vrši i usluge
atestacije zavarivača saglasno standardu EN 287-1.
QM ima za cilj da:
 zadovoljava potrebe korisnika,
 obezbedi pouzdanost u kvalitet obavljenih ispitivanja,
 inovira znanja zaposlenih kroz obuke, kurseve i seminare,
 zaposlene uvodi i obučava u ispitivanja po novim standardima i propisima,
 konstantno nabavlja savremenu laboratorijsku opremu,
 poveća efikasnost u procesu ispitivanja
Laboratorija, saglasno standardu SRPS ISO IEC 17025, pruža sledeće usluge:
 ispitivanja materijala i zavarenih spojeva metodama bez razaranja:
o radiografska ispitivanja,
97
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d.
BEOGRAD

o ultrazvučna ispitivanja,
o ispitivanja magnetskim česticama,
o ispitivanja penetrantima.
ispitivanja materijala i zavarenih spojeva metodama sa razaranjem:
o mehanička ispitivanja,
o metalografska ispitivanja.
Zaposleni u laboratoriji poseduju sertifikate za ispitivanje, izdate od strane kako domaćih
tako i evropskih ovlašćenih organizacija, i u potpunosti su upoznati sa politikom kvaliteta
laboratorije, poslovnikom, procedurama i uputstvima za rad.
Bogato iskustvo i znanje, koje je Preduzeće steklo kroz dugi niz godina uspešnog poslovanja
daju mu snagu da se izbori i sa najkompleksinijim problemima. Sve to je godinama dalo
poverenje kupaca Preduzeća da mu povere rešavanje najsloženijih problema i realizaciju
sveobuhvatnih poslova.
Kada se za energetsko postrojenje posle dužeg veka eksploatacije pojave tehničko ekonomski uslovi za povećanje efikasnosti, modernizaciju opreme uz produženje radnog
veka iste, Preduzeće je tu da ponudi optimalno rešenje, odnosno uradi rekonstrukciju i
revitalizaciju čitavog postrojenja.
Ovo podrazumeva sledeće korake:
 utvrđivanje postojećeg stanja
 grupisanje problema u eksploataciji
 predlog varijanti tehničkog rešenja revitalizacije
 izrada tehničke dokumentacije
 izvodjenje radova
Preduzeće je u periodu 2008.-2010. je investiralo u novu opremu (aparate za zavarivanje i
obradu krajeva cevi) i mašine, među kojima su sledeće:
 Knuth Ahk Hydraulic Press Brake – hidraulična presa
 Knuth Kht Hydraulic Swing – Beam Shear – hidraulične makaze
 Knuth Rbm 4 – Roller Roll Bending Machine – mašina za rolovanje
 Schwarze – Robitec Electro – hydraulic bending machine – mašina za savijanje cevi
 Messer Multi Tube – flexible solution for pipe profile cutting – mašina za obradu
otvora na debelozidnim cevima
 Messer Multi Term – machine with plasma bevel head, ink-jet maker and alfa oxyfuel
torch – mašina za rezanje limova sa plazmom
 Amob – CH120 CN1 – mašina za savijanje cevi
Ova investicija je iznosila cca. 2.8 mil.eur
Takođe, Preduzeća ulaže i u obuku svojih kadrova u segmentima neophodnim za razvoj ovog
tipa preduzeća, kao i modernizaciju istog. Takođe, pored investicije u opremu, investiralo se
i u druge delove vezane za poslovanje Preduzeća u iznosu od 7 mil.eur.
98
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d.
BEOGRAD
Jedna od velikih investicija, na kojoj Preduzeće već duži niz godina radi je izgradnja nove
fabrike u industrijskoj zoni na 12.000 m², izmeštenoj iz Beograda na oko 30km, gde bi se
preselio kompletan proizvodni proces i back-office. Proizvodnom orijentacijom nove fabrike
posebno detaljno se bavila Studija TMG (consulting kompanija iz Nemačke) sagledavajući
pre svega trendove na tržištu Jugoistočne Evrope, bivših rapublika SFRJ, kao i mogućnost
prisustva proizvoda Preduzeća na tržištu Zapadne Evrope.
9.2. Izveštaj o očekivanim bitnim događajima u poslovanju nakon dana
sačinjavanja Plana reorganizacije i pregled obaveza čije se dospeće očekuje
u narednih 90 dana
Od dana Plana reorganizacije u periodu od 90 dana preduzeće se radnje usmerene na
očuvanje poslovnog i tehničkog kapaciteta Preduzeća.
U istom periodu planiran je nastanak troškova specificiranih u formi naredne tabele.
Izmirenje ovih troškova predviđeno je u roku od 90 dana od dana njihovog dospeća a
najkasnije u roku od 3 meseca od početka primene Plana reorganizacije. Pre njihovog
plaćanja tražila bi se saglasnost privremenog stečajnog upravnika odnosno, do njegovog
imenovanja, o izmirenju ovih obaveza odluku bi donela odgovorna lica Preduzeća. Namirenje
očekivanih obaveza u period od 90 dana izvršilo bi se iz sredstava ostvarenih u redovnom
poslovanju Preduzeća.
Pregled obaveza čije se dospeće očekuje u narednih 90 dana od dana sačinjavanja UPPR-a
do 30-tog
dana
do 60-tog
dana
do 90-tog
dana
Troškovi materijala na projektima
Troškovi el. energije
Troškovi goriva
Troškovi kanc mat.
Troškovi ostalog materijala
18.000.000
1.000.000
100.000
20.000
70.000
20.000.000
800.000
150.000
30.000
100.000
24.000.000
800.000
200.000
30.000
150.000
Troškovi zarada
Troškovi obezbjeđenja firme
Troškovi telefona
Komunalne usluge
13.000.000
700.000
60.000
400.000
15.000.000
700.000
60.000
400.000
17.000.000
700.000
60.000
400.000
Osnov
Iznos za
ukupno
90 dana
62.000.000
2.600.000
450.000
80.000
320.000
0
45.000.000
2.100.000
180.000
1.200.000
99
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d.
BEOGRAD
Troškovi kamata
Troškovi otplate lizinga
Sudski troškovi
Troškovi usluga revizije
Troškovi usluga procjene vrijednosti imovine preduzeća
Troškovi konsultantskih usluga
Ukupno
660.000
36.712
660.000
36.712
1.000.000
350.000
650.000
700.000
1.000.000
36.746.712
38.936.712
660.000
36.712
44.036.712
0
1.980.000
110.136
0
2.000.000
350.000
650.000
700.000
0
119.720.136
Na osnovu svih navedenih podataka u gornjim tabelama, izvršena je izrada projektovanih
finansijskih izveštaja za period reorganizacije. Sve vrednosti u projektovanim finansijskim
izveštajima su date u dinarima.
100
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d. BEOGRAD
9.3. Sumarni pregled obaveza prema svim poveriocima sa projektovanom dinamikom namirenja
Tabela 9.3.1.: Pregled obaveza po klasama sa projektovanom dinamikom namirenja
R.br
1
2
3
4
5
6
7
8
OPIS
I Klasa - I isplatni red Obaveze za neto zarade i
poreze i doprinose za
penzijsko-invalidsko
II Klasa - II isplatni red Obaveze prema državi
III Klasa - Razlučni
poverioci
IV Klasa - Neobezbeđeni
poverioci - Zaposleni deo neizmirenih zarada za
februar, mart i maj 2013
godine
V Klasa - Neobezbeđeni
poverioci koji nisu
povezana pravna lica
VI Klasa - Hipotekarni
(uslovni) poverioci
VII Klasa - Neobezbeđeni
poverioci koji su
povezana pravna lica***
UKUPNO
Ukupan
iznos duga
Iznos duga
po Planu
Dinamika namirenja
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
15.021.297,89
100,00%
15.021.297,89
15.021.298
0
0
0
0
0
0
0
1.828.277,00
100,00%
1.828.277,00
1.828.277
0
0
0
0
0
0,00
0,00
222.587.781,00
100,00%
222.587.781,00
0
0
33.388.167
33.388.167
33.388.167
33.388.167
44.517.556,20
44.517.556,20
10.226.872,30
100,00%
10.226.872,30
10.226.872
0
0
0
0
0
0
0
494.641.131,28
100,00%
494.641.131,28
0
197.856.453
197.856.453
98.928.226
0
0
0
0
737.947.625,47
100,00%
737.947.625,47
0
0
110.692.144
110.692.144
110.692.144
110.692.144
147.589.525
147.589.525
901.479.569,57
100,00%
901.479.569,57
0
0
0
0
0
297.488.258
297.488.258
306.503.054
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
20,00%
20,00%
2.383.732.554,51
I Klasa - I isplatni
red - Obaveze za
neto zarade i
poreze i doprinose
za penzijskoinvalidsko
Planirani %
namirenja po godinama
%
namirenja
II Klasa - II isplatni
red - Obaveze prema
državi
III Klasa - Razlučni
poverioci
IV Klasa Neobezbeđeni
poverioci Zaposleni - deo
neizmirenih zarada
za februar, mart i
maj 2013 godine
2.383.732.554,51
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
101
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d. BEOGRAD
V Klasa Neobezbeđeni
poverioci koji nisu
povezana pravna
lica
VI Klasa Hipotekarni
(uslovni) poverioci
VII Klasa Neobezbeđeni
poverioci koji su
povezana pravna
lica
0,00%
40,00%
40,00%
20,00%
0,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
20,00%
20,00%
33,00%
33,00%
34,00%
102
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d. BEOGRAD
Tabela 9.3.2.: Pregled ostatka vrednosti duga prema poveriocima svih klasa
R.br
1
2
3
4
5
6
7
8
OPIS
I Klasa - I isplatni red
- Obaveze za neto
zarade i poreze i
doprinose za
penzijsko-invalidsko
II Klasa - II isplatni
red - Obaveze prema
državi
III Klasa - Razlučni
poverioci
IV Klasa Neobezbeđeni
poverioci - Zaposleni
- deo neizmirenih
zarada za februar,
mart i maj 2013
godine
V Klasa Neobezbeđeni
poverioci koji nisu
povezana pravna lica
VI Klasa Hipotekarni (uslovni)
poverioci
VII Klasa Neobezbeđeni
poverioci koji su
povezana pravna
lica***
UKUPNO
Planirana kamata u
%
Ukupan
iznos duga
%
namirenja
Iznos duga
po Planu
Ostatak duga
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
15.021.298
100%
15.021.298
0
0
0
0
0
0
0
0
1.828.277
100%
1.828.277
0
0
0
0
0
0
0
0
222.587.781
100%
222.587.781
222.587.781
222.587.781
189.199.614
155.811.447
122.423.280
89.035.112
44.517.556
0
10.226.872
100%
10.226.872
0
0
0
0
0
0
0
0
494.641.131
100%
494.641.131
494.641.131
296.784.679
98.928.226
0
0
0
0
0
737.947.625
100%
737.947.625
737.947.625
737.947.625
627.255.482
516.563.338
405.871.194
295.179.050
147.589.525
0
901.479.570
100%
901.479.570
901.479.570
901.479.570
901.479.570
901.479.570
901.479.570
603.991.312
306.503.054
0
2.383.732.555
2.356.656.107
2.158.799.655
1.816.862.891
1.573.854.354
1.429.774.043
988.205.474
498.610.135
0
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
2.383.732.555
III i VI Klasa Razlučni i
hipotekarni
poverioci
V Klasa Neobezbeđeni
poverioci koji nisu
povezana pravna
lica
VII Klasa Neobezbeđeni
poverioci koji su
povezana pravna
lica
103
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d. BEOGRAD
Tabela 9.3.3.:Pregled obračuna kamate na obaveze prema Planu
Projektovana vrednost kamata na obaveze prema finansijskim poveriocima u periodu reorganizacije
R.br
OPIS
1
III, VI i VII Klasa
2
Neobezbeđeni poverioci
3
UKUPNO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
74.480.599
74.480.599
70.291.065
59.118.975
47.946.886
36.774.796
24.206.195
9.310.075
74.480.599
74.480.599
70.291.065
59.118.975
47.946.886
36.774.796
24.206.195
9.310.075
104
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d. BEOGRAD
9.4. Projektovani izveštaj o novčanim tokovima Preduzeća za period izvršenja Unapred pripremljenog plana reorganizacije
NAZIV POZICIJE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVANJA
Neto dobitak
-1.468.327
268.436.110
300.658.612
345.118.844
334.203.092
343.699.368
354.382.679
367.044.381
24.291.771
25.448.522
31.810.653
32.389.028
30.075.526
30.075.526
30.075.526
29.582.666
22.823.444
293.884.632
332.469.264
377.507.872
364.278.618
373.774.894
384.458.205
396.627.047
-11.738.680
-69.132.381
-14.459.966
3.419.819
-22.850.344
-65.147.060
-21.715.687
0
10.230.273
-71.487.212
-2.429.177
-19.259.904
-65.067.244
-30.538.226
-3.053.823
3.053.823
6.477.100
-32.065.138
37.999.270
-3.470.253
11.278.322
0
15.269.113
-30.538.226
Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima
-464.297.305
12.178.608
-818.401
-899.952
-2.558.733
0
0
0
Povećanje (smanjenje) ostalih poslovnih obaveza
-340.775.593
2.543.223
-81.840
-89.995
-255.873
0
0
0
-4.532
4.129.601
86.756
115.675
-375.944
0
0
0
II Priliv (odliv) gotovine po osnovu promena na
pozicijama obrtnog kapitala
-800.108.736
-153.833.299
20.296.642
-20.184.611
-79.829.816
-95.685.286
-9.500.396
-27.484.404
Priliv (odliv) gotovine iz poslovanja (I+II)
-777.285.292
140.051.333
352.765.906
357.323.261
284.448.802
278.089.608
374.957.809
369.142.643
0
0
0
0
0
0
0
0
-205.000.000
60.000.000
-12.000.000
-113.000.000
-140.000.000
162.000.000
115.000.000
133.000.000
-205.000.000
60.000.000
-12.000.000
-113.000.000
-140.000.000
162.000.000
115.000.000
133.000.000
2.356.656.107
-197.856.453
-341.936.763
-243.008.537
-144.080.311
-441.568.569
-489.595.339
-498.610.135
Neposlovni i vanredni prihodi i rashodi
nepovezani sa poslovanjem
Prihodi od kamata na finansijske plasmane
Amortizacija
Troškovi rezervisanja
Iskorišćena dugoročna rezervisanja (bruto)
I Priliv gotovine iz poslovanja pre promena na
pozicijama obrtnog kapitala
Smanjenje (povećanje) zaliha
Smanjenje (povećanje) potraživanja od kupaca
Smanjenje (povećanje) drugih poslovnih potraživanja
Smanjenje (povećanje) AVR
Povećanje (smanjenje) primljenih avansa
Povećanje (smanjenje) obaveza po osnovu PDV-a i ostalih
javnih prihoda i pasivnih vremenskih razgraničenja
Plaćena učešća menadžmenta i zaposlenih u dobitku
TOKOVI GOTOVINE IZ INVESTICIONIH AKTIVNOSTI
Nabavka nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina
Prodaja nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina
Smanjenje (povećanje) dugoročnih finansijskih plasmana
Smanjenje (povećanje) kratkoročnih finansijskih plasmana
Naplaćena kamata na finansijske plasmane
Priliv (odliv) gotovine iz investicionih aktivnosti
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
Uplata akcionara za upisane akcije
Povećanje (smanjenje) dugoročnih kredita po osnovu UPPR-a
105
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d. BEOGRAD
Povećanje (smanjenje) ostalih dugoročnih obaveza
Povećanje (smanjenje) kratkoročnih kredita
-1.372.747.000
0
0
0
0
0
0
0
983.909.107
-197.856.453
-341.936.763
-243.008.537
-144.080.311
-441.568.569
-489.595.339
-498.610.135
1.623.815
2.194.881
-1.170.857
1.314.724
368.491
-1.478.961
362.470
3.532.508
434.000
2.057.815
4.252.696
3.081.839
4.396.563
4.765.054
3.286.094
3.648.564
2.057.815
4.252.696
3.081.839
4.396.563
4.765.054
3.286.094
3.648.564
7.181.072
Plaćene dividende
Priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
NETO PRILIV (ODLIV) GOTOVINE
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINE
106
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d. BEOGRAD
9.5. Projektovani Bilans uspeha Preduzeća za period izvršenja Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Naziv bilansne pozicije
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Poslovni prihodi iz poslovne aktivnosti
735.693.636
1.561.613.850
1.578.965.115
1.602.100.135
1.526.911.320
1.526.911.320
1.526.911.320
1.526.911.320
1. Prihodi od prodaje
735.693.636
1.561.613.850
1.578.965.115
1.602.100.135
1.526.911.320
1.526.911.320
1.526.911.320
1.526.911.320
662.681.364
1.171.326.063
1.154.958.036
1.136.958.990
1.085.784.326
1.085.784.326
1.085.784.326
1.085.784.326
2. Troškovi materijala
321.983.029
661.973.895
671.227.903
667.271.814
628.404.981
628.404.981
628.404.981
628.404.981
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
4. Troškovi amortizacije za nekretnine, postrojenja i opremu i
rezervisanja
5. Troškovi proizvodnih usluga
202.431.425
300.755.260
277.620.240
277.620.240
254.485.220
254.485.220
254.485.220
254.485.220
24.291.771
25.448.522
31.810.653
32.389.028
30.075.526
30.075.526
30.075.526
30.075.526
67.762.936
177.364.631
168.515.486
156.786.031
167.034.844
167.034.844
167.034.844
167.034.844
6. Troškovi neproizvodnih usluga
15.269.113
21.226.381
19.202.067
16.368.027
18.970.716
18.970.716
18.970.716
18.970.716
7. Nematerijalni troškovi
28.051.212
40.960.553
41.191.903
34.945.448
42.001.629
42.001.629
42.001.629
42.001.629
8. Ostali poslovni rashodi
2.891.878
5.783.755
5.783.755
2.891.878
5.783.755
5.783.755
5.783.755
5.783.755
Dobitak iz redovnih poslovnih aktivnosti
73.012.272
390.287.787
424.007.079
465.141.145
441.126.994
441.126.994
441.126.994
441.126.994
Gubitak iz redovnih poslovnih aktivnosti
0
0
0
0
0
0
0
0
Finansijski rashodi
1. Rashodi kamata na ranije odobrene dugoročne kredite - uključene
u UPPR
2. Rashodi kamata na obaveze prema dobavljačima nastale pre
usvajanja Plana reorganizacije
Dobitak iz aktivnosti finansiranja
74.480.599
74.480.599
70.291.065
59.118.975
47.946.886
36.774.796
24.206.195
9.310.075
38.421.416
38.421.416
36.260.212
30.496.999
24.733.787
18.970.574
12.486.960
4.802.677
36.059.183
36.059.183
34.030.854
28.621.976
23.213.099
17.804.221
11.719.234
4.507.398
0
0
0
0
0
0
0
0
Gubitak iz aktivnosti finansiranja
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
Poslovni rashodi/odlivi iz poslovne aktivnosti
1. Nabavna vrednost prodate robe
Finansijski prihodi
74.480.599
74.480.599
70.291.065
59.118.975
47.946.886
36.774.796
24.206.195
9.310.075
Ostali prihodi
0
0
0
0
0
0
0
0
Ostali rashodi
0
0
0
0
0
0
0
0
Dobitak proistekao iz ostalih aktivnosti
0
0
0
0
0
0
0
0
Gubitak proistekao iz ostalih aktivnosti
0
0
0
0
0
0
0
0
UKUPNI PRIHODI
735.693.636
1.561.613.850
1.578.965.115
1.602.100.135
1.526.911.320
1.526.911.320
1.526.911.320
1.526.911.320
UKUPNI RASHODI
737.161.963
1.245.806.662
1.225.249.101
1.196.077.966
1.133.731.212
1.122.559.122
1.109.990.521
1.095.094.401
BRUTO DOBITAK
0
315.807.188
353.716.014
406.022.169
393.180.108
404.352.198
416.920.799
431.816.919
BRUTO GUBITAK
1.468.327
0
0
0
0
0
0
0
0
47.371.078
53.057.402
60.903.325
58.977.016
60.652.830
62.538.120
64.772.538
Porez na dobitak
107
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d. BEOGRAD
NETO DOBITAK
0
268.436.110
300.658.612
345.118.844
334.203.092
343.699.368
354.382.679
NETO GUBITAK
1.468.327
0
0
0
0
0
0
0
-1.468.327
266.967.783
567.626.395
912.745.239
1.246.948.331
1.590.647.699
1.945.030.378
2.312.074.760
KUMULATIVNI NETO DOBITAK
367.044.381
108
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d BEOGRAD
9.6. Projektovani Bilans stanja Preduzeća za period izvršenja Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Naziv bilansne pozicije
30.04.2014..
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
AKTIVA (A+B)
2.454.124.000
2.631.487.351
2.720.918.441
2.678.826.804
2.780.062.838
2.966.995.068
2.869.125.868
2.733.913.208
2.601.887.672
A. Stalna imovina
1.922.954.000
1.898.662.229
1.873.213.707
1.841.403.055
1.809.014.027
1.778.938.501
1.748.862.975
1.718.787.449
1.688.745.000
0
0
0
0
0
0
0
0
40.915.000
40.915.000
40.915.000
40.915.000
40.915.000
40.915.000
40.915.000
40.915.000
40.915.000
234.209.000
209.917.229
184.468.707
152.658.055
120.269.027
90.193.501
60.117.975
30.042.449
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zemljište
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine, postrojenja i oprema
Investicione nekretnine
Dugoročni finansijski plasmani
1.647.830.000
1.647.830.000
1.647.830.000
1.647.830.000
1.647.830.000
1.647.830.000
1.647.830.000
1.647.830.000
1.647.830.000
B. Obrtna imovina
531.170.000
732.825.122
847.704.734
837.423.749
971.048.812
1.188.056.568
1.120.262.893
1.015.125.759
913.142.672
Zalihe
124.111.000
135.849.680
204.982.061
219.442.027
216.022.208
238.872.552
304.019.611
325.735.298
325.735.298
157.369.000
147.138.727
218.625.939
221.055.116
240.315.020
305.382.264
335.920.490
338.974.313
335.920.490
0
205.000.000
145.000.000
157.000.000
270.000.000
410.000.000
248.000.000
133.000.000
249.256.000
242.778.900
274.844.038
236.844.767
240.315.020
229.036.698
229.036.698
213.767.585
244.305.811
434.000
2.057.815
4.252.696
3.081.839
4.396.563
4.765.054
3.286.094
3.648.564
7.181.072
0
0
0
0
0
0
0
Gotovi proizvodi
Ostale zalihe
Potraživanja iz redovnog poslovanja
Kratkoročni finansijski plasmani
(rezervisanja za osporene obaveze)
Unapred plaćeni PDV i AVR
Gotovina iz neto priliva
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
PASIVA (C+D+E)
0
2.454.124.000
2.631.487.351
2.720.918.441
2.678.826.804
2.780.062.838
2.966.995.068
2.869.125.868
2.733.913.208
2.602.347.454
C Kapital
222.920.000
221.451.673
489.887.783
790.546.395
1.135.665.239
1.469.868.331
1.813.567.699
2.167.950.378
2.534.994.760
Osnovni kapital
653.865.000
653.865.000
653.865.000
653.865.000
653.865.000
653.865.000
653.865.000
653.865.000
653.865.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Neraspoređena dobit
1.441.519.000
1.441.519.000
1.709.955.110
2.010.613.722
2.355.732.566
2.689.935.657
3.033.635.026
3.388.017.705
3.755.062.086
Nepokriveni gubitak
1.872.464.000
1.873.932.327
1.873.932.327
1.873.932.327
1.873.932.327
1.873.932.327
1.873.932.327
1.873.932.327
1.873.932.327
D. Dugoročne obaveze/dugoročni krediti
0
2.356.656.107
2.158.799.655
1.816.862.891
1.573.854.354
1.429.774.043
988.205.474
498.610.135
0
Dugoročni kredit
I i II Klasa - Obaveze za neto zarade i
obaveze prema državi
III Klasa - Razlučni poverioci
IV Klasa - Neobezbeđeni poverioci Zaposleni - deo neizmirenih zarada za
februar, mart i maj 2013 godine
V Klasa - Neobezbeđeni poverioci koji
nisu povezana pravna lica
VI Klasa - Hipotekarni (uslovni) poverioci
0
2.356.656.107
2.158.799.655
1.816.862.891
1.573.854.354
1.429.774.043
988.205.474
498.610.135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222.587.781
222.587.781
189.199.614
155.811.447
122.423.280
89.035.112
44.517.556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
494.641.131
296.784.679
98.928.226
0
0
0
0
0
737.947.625
737.947.625
627.255.482
516.563.338
405.871.194
295.179.050
147.589.525
0
Rezerve i revalorizacione rezerve
109
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d BEOGRAD
VII Klasa - Neobezbeđeni poverioci koji
su povezana pravna lica***
Dugoročna rezervisanja
901.479.570
901.479.570
901.479.570
901.479.570
901.479.570
603.991.312
306.503.054
0
0
0
0
E. Kratkoročne obaveze
2.231.204.000
53.379.570
72.231.003
71.417.518
70.543.245
67.352.695
67.352.695
67.352.695
67.352.695
Kratkoročne finansijske obaveze
1.372.747.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Obaveze iz poslovanja
510.685.000
46.387.695
58.566.303
57.747.902
56.847.950
54.289.216
54.289.216
54.289.216
54.289.216
Ostale kratkoročne obaveze
Obaveze po osnovu PDV-a i ostalih javnih
prihoda i pasivna vremenska razgraničenja
344.089.000
3.313.407
5.856.630
5.774.790
5.684.795
5.428.922
5.428.922
5.428.922
5.428.922
3.683.000
3.678.468
7.808.069
7.894.826
8.010.501
7.634.557
7.634.557
7.634.557
7.634.557
110
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d.
BEOGRAD
10. Spisak članova organa upravljanja
i iznosi njihovih naknada
Unapred pripremljenim planom reorganizacije nije predviđena izmena sastava
rukovodstva koje je bilo u Preduzeću do dana podnošenja Unapred pripremljenog
plana reorganizacije.
Generalni direktor Preduzeće u periodu reorganizacije biće Ivan Nedeljković. Izvršni
direktor proizvodnje biće Vladimir Golubović, izvršni direktor finansija i opštih
poslova biće Milovan Rogan.
Nadzorni odbor činiće:
o Slobodan Babić, predsednik,
o Bogdan Đurđević, član,
o Nikola Gašić, član,
o Ljubomir Miskin, član,
o Milorad Marković, član.
Planom je predviđeno da odgovorna lica iz Preduzeća (zaposleni) primaju naknadu u
visini kao i do dana podnošenja Plana.
11. Stručnjaci angažovani u procesu izrade
Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Na izradi Unapred pripremljenog plana reorganizacije angažovan je mr Bojan
Branković, kao rukovodilac projekta, ispred Peterhof consulting-a.
12. Nezavisno stručno lice angažovano na praćenju
sprovođenja mera Unapred pripremljenog
plana reorganizacije i obaveštavanju poverilaca
Nezavisno stručno lice koje će biti angažovano na obaveštavanju o sprovođenju
Unapred pripremljenog plana reorganizacije je mr Bojan Branković. Nezavisno
stručno lice imaće obavezu da sastavlja polugodišnje izveštaje o sprovođenju Unapred
pripremljenog plana reorganizacije i da ih dostavlja stečajnom sudiji i odboru
poverilaca. Planom je predviđeno da lice angažovano na obaveštavanju poverilaca o
sprovođenju mera Unapred pripremljenog plana reorganizacije bude plaćeno neto
40.000 dinara mesečno.
111
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d.
BEOGRAD
13. Procena novčanog iznosa ostvarivog u slučaju
sprovođenja bankrotstva
Sadašnja knjigovodstvena vrednost imovine Preduzeća na dan 30.04.2014. godine
iznosi 2.454.124 hiljada dinara i čine je neuplaćeni upisani kapital, nematerijalna
imovina, nekretnine, tehnološka oprema, kancelarijska oprema, nameštaj, dugoročni
finansijski plasmani, potraživanja, gotovinski ekvivalenti, porez na dodatu vrednost i
aktivna vremenska razgraničenja
Za potrebe ovog Plana, urađena je i procena tržišne vrednosti od strane ovlašćenog
procenjivača. Ukupna procenjena likvidaciona vrednost Preduzeća iznosi
1.075.730.904 dinara odnosno 9.278.694 evra. Procena likvidacione vrednosti
urađena od strane ovlašćenog procenjivača data je u Prilogu ovog Plana
reorganizacije.
U Tabeli 13.1. data je analiza pokrića ukupnih obaveza Preduzeća na osnovu
procenjene likvidacione vrednosti imovine Preduzeća i strukture ukupnih obaveza.
Tabela 13.1.: Procena likvidacione vrednosti imovine Preduzeća i pregled namirenja
svih poverilaca u opciji bankrotstva
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
OPIS
Neuplaćeni kapital
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine, postrojenja i oprema
Dugoročni finansijski plasmani
Zalihe
Dati avansi
Potraživanja od kupaca
Potraživanja iz specifičnih poslova
Potraživanja od zaposlenih
Gotovina
PDV
AVR
UKUPNO PROCENJENA LIKVIDACIONA VREDNOST
IMOVINE
14
15
16
Iznos obaveza prema obezbeđenim poveriocima
Iznos obaveza prema poveriocima I isplatnog reda
Iznos obaveza prema poveriocima II isplatnog reda
17
UKUPNA LIKVIDACIONA VREDNOST IMOVINE
PREOSTALE ZA NAMIRENJE NEOBEZBEĐENIH
POVERILACA III ISPLATNOG REDA (13 - 14 - 15 - 16)
18
UKUPNA VREDNOST OBAVEZA PREMA NEOBEZBEĐENIM
POVERIOCIMA III ISPLATNOG REDA
19
Procenat namirenja u opciji bankrota (17 : 18)
Vrednost
110.075,00
0,00
227.070.290,00
618.136.172,00
90.064.302,00
1.087.670,00
136.884.018,00
150.453,00
534.110,00
433.501,00
1.260.313
0
1.075.730.904,00
960.535.406,47
15.021.297,89
1.828.277,00
98.345.922,64
1.406.347.573,15
6,99%
112
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - «MINEL KOTLOGRADNJA» a.d.
BEOGRAD
Ukoliko Preduzeće obustavi sve aktivnosti, a što bi bila posledica donošenja Rešenja
o bankrotstvu, svi poverioci bi mogli biti namireni iz likvidacione vrednosti
materijalne i finansijske imovine koja bi bila na nivou od oko 45,13% ukupnih
potraživanja finansijskih i komercijalnih poverilaca. Imajući u vidu činjenicu da
poverioci višeg isplatnog reda imaju prioritet u naplati svojih potraživanja, izvesno je
da bi se neobezbeđeni poverioci namirili u značajno manjem procentu od prosečnog
stepena namirenja od oko 6,99% uz rizik i da se ne namire uopšte.
Posebno se napominje da su nekretnine u svojini Preduzeća po svojoj konstrukciji
takve da se mogu koristiti samo za istu ili srodnu delatnost kojom se bavi i Preduzeća
što u velikoj meri smanjuje potencijalno tržište u opciji hitne prodaje koja je
svojstvena procesu bankrota.
Sa druge strane, Unapred pripremljenim planom reorganizacije predviđeno je da se
poverioci I, II, III, IV, V, VI i VII Klase namire sa 100% svojih ukupnih potraživanja
utvrđenih na dan podnošenja Plana reorganizacije što je svakako povoljnija opcija za
sve klase poverilaca. Takođe, dinamika namirenja ne odstupa u značajnoj meri od
ranije definisane dinamike namirenja imajući u vidu celokupnu ekonomsku situaciju u
privredi.
14. Datum početka i rok sprovođenja
Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Početak primene Unapred pripremljenog plana reorganizacije je 15. dan od dana
dobijanja pravosnažnog rešenja Privrednog suda u Beogradu kojim se potvrđuje
usvajanje Unapred pripremljenog plana reorganizacije.
Rok sprovođenja Unapred pripremljenog plana reorganizacije je 5 godina tokom kojih
će se sprovesti planirane mere iznete u ovom Planu kao i mere finansijskog
restrukturiranja tokom koga će se izvršiti potpuno namirenje poverilaca u
maksimalnom roku od 8 godina od dana dobijanja pravosnažnog rešenja Privrednog
suda u Beogradu kojim se potvrđuje usvajanje Unapred pripremljenog plana
reorganizacije
U Beogradu
02.06.2014. godine
113
PRILOZI
IZJAVA O
TAČNOSTI PODATAKA
PREDLOG ZA POKRETANJE
STEČAJNOG POSTUPKA
REORGANIZACIJOM U SKLADU SA
UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM
REORGANIZACIJE UPUĆEN
PRIVREDNOM SUDU U BEOGRADU
ZAHTEV KOMISIJI ZA
ZAŠTITU KONKURENCIJE
IZJAVA VEĆINSKIH POVERILACA
I KLASE
IZJAVA VEĆINSKIH POVERILACA
II KLASE
IZJAVA VEĆINSKIH POVERILACA
III KLASE
IZJAVA VEĆINSKIH POVERILACA
IV KLASE
IZJAVA VEĆINSKIH POVERILACA
V KLASE
IZJAVA VEĆINSKIH POVERILACA
VI KLASE
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA
PROCENA LIKVIDACIONE
VREDNOSTI PREDUZEĆA OBAVLJENA
OD STRANE OVLAŠĆENOG
PROCENJIVAČA
IZJAVA NEZAVISNOG EKSTERNOG
REVIZORA O IZVODLJIVOSTI
UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA
REORGANIZACIJE
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI NA DAN
30.04.2014.GODINE I IZVEŠTAJI
NEZAVISNIH EKSTERNIH REVIZORA
ZA 2010., 2011., 2012. I 2013. GODINU
Download

UPPR - Rudnap Group Minel Kotlogradnja