28. SAVETOVANJE
sa međunarodnim učešćem
Borsko jezero, 04–07. jun 2014.
ZAVARIVANJE 2014
II POZIV &
PROGRAM
28. savetovanje sa međunarodnim učešćem
ZAVARIVANJE 2014
SPONZORI
ELIMP Beograd
PROFICUT Bački Petrovac
STEELMING Beograd
ESAB S-E Europe
3М (EAST) AG Beograd predstavništvo
OGRANIZACIONI ODBOR „ZAVARIVANJE 2014“
Milica Antić Zavod za zavarivanje,Beograd
Vencislav Grabulov
IMS, Beograd
Aleksandar Đorđević Messer Tehnogas, Beograd
Vesna JovićDUZS, Beograd
Branislav LukićInstitut za zaštitu na radu, Novi Sad
(predsednik Odbora)
Dragan Mišković
Refit Inženjering, Beograd
Ana Nanut
Zavod za zavarivanje, Beograd
Jovica Stevanović
PD TE „NIKOLA TESLA“, Obrenovac
NAUČNO-STRUČNI ODBOR „ZAVARIVANJE 2014“
Milica Antić
Katarina Gerić
Vencislav Grabulov
Vukić Lazić
Zoran Odanović
Nenad Radović
Aleksandar Sedmak
Zavod za zavarivanje,Beograd
FTN, Novi Sad
IMS, Beograd (predsednik Odbora)
Mašinski fakultet, Kragujevac
IMS, Beograd
TMF, Beograd
Mašinski fakultet, Beograd
ORGANIZATOR
Savetovanje „ZAVARIVANJE 2014”
Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji (DUZS), Grčića Milenka 67,
11000 Beograd Tel./faks +381 (0) 11 2850-794 E-mail: [email protected]
web: www.duzs.org.rs
2
PROGRAM
SREDA, 4. JUN 2014.
16.00–18.00 h
Prijavljivanje učesnika
18.00–18.30 h
Pozdravna reč
18.30–20.00 h
Koktel dobrodošlice
ČETVRTAK, 5. JUN 2014.
09.30-10.00 h
Otvaranje savetovanja
10.00–11.00 h
Izlaganje radova iz tematske oblasti 1
11.00–11.30 h
Pauza
11.30–13.30 h
Izlaganje radova iz tematske oblasti 3
i predstavljanje sponzora
16.00–18.00 h
Izlaganje radova iz tematske oblasti 4
PETAK, 6. JUN 2014.
10.00–12.30 h
Izlaganje radova iz tematske oblasti 2 i 3
12.30–13.00 h
Pauza
15.30–17.00 h
Godišnja skupština DUZS
19.00 – 00.00 h
Svečana večera
SUBOTA, 7. JUN 2014.
10.00–11.30 h
Okrugli sto: Novi standardi u kvalifikaciji
zavarivača
11.30–13.00 h
Završna reč, kraj rada savetovanja
NAPOMENE
1. Predviđeno vreme za izlaganje radova je 15 min.
2. Predviđeno vreme za predstavljanje sponzora je 15 min.
3. Raspored izlaganja radova učesnici će dobiti po dolasku u hotel, a autori
do 20. MAJA (elektronskom poštom).
3
RADOVI NA „ZAVARIVANJU 2014 “
svrstani u tematske grupe
1. Konvencionalni i nekonvencionalni postupci zavarivanja
1.EKSPERIMENTALNA ANALIZA DINAMIČKOG
PONAŠANJA ALATA KOD POSTUPKA
ZAVARIVANJA TRENJEM SA MIJEŠANJEM
Milenko Perović, (Privredna komora Crne Gore, Podgorica)
Petar Todorović, (Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac)
Miodrag Jevtović, (dipl. ing. maš., ICI doo Beograd)
2.UTICAJ PARAMETARA ZAVARIVANJA NA
OSOBINE ELEKTROLUČNO ZAVARENIH SPOJEVA
MOŽDANIKA SA KERAMIČKOM ZAŠTITOM
Vladan Jeremić, dipl. inž. met.1, Vladimir Zorić, mast. inž. maš.1,
Milorad Popović, mast. inž građ.2
(1„Zavod za zavarivanje“ a.d. Beograd 2 „NB Čelik“ d.o.o, Beograd)
3.MIG/MAG ZAVARIVANJE PUNOM I PUNJENOM
ELEKTRODNOM ŽICOM KONSTRUKTIVNIH ČELIKA
Dobre Runčev, Martin Petreski (Mašinski fakultet,
Univerzitet “Sv Kiril i Metodij” Skoplje, Makedonija)
2. Osnovni, dodatni i pomoćni materijali
1.EMISIJA DIMNIH GASOVA PRI ZAVARIVANJU
METALNOM PUNJENOM I SAMOZAŠTITNOM ŽICOM
Olivera Popović1, Radica Prokić Cvetković1, Uroš Lukić1, Radomir
Jovičić2, Meri Burzić2, Biljana Beljić3
(1Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2Inovacioni centar
Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 3Tehpro d.o.o, Beograd)
2.ZAVARIVANJE RAZNORODNIH ČELIKA I
PRIMENA SCHAEFFLEROVOG DIJAGRAMA
Radomir Jovičić1, Aleksandar Bukvić2, Radica Prokić
Cvetković3, Olivera Popović3, Olivera Erić Cekić1, Katarina
Jovičić4, Uroš Lukić2 (1Inovacioni centar Mašinskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu, 2Ministarstvo odbrane, Beograd
3
Mašinski fakultet, Beograd, 4 Institut Goša, Beograd)
4
3.OPTIMALAN METOD I TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA
ČELIKA POVIŠENE JAČINE S690QL
Dušan Arsić1, Vukić Lazić2, Ružica Nikolić2,3, Srbislav Aleksandrović2,
Petar Marinković4, Milan Đorđević1, Rajko Čukić2 (1)Istraživač-saradnik,
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, Srbija 2) Profesor, Fakultet
inženjerskih nauka u Kragujevcu, Srbija 3) Profesor, Građevinski fakultet,
Univerzitet u Žilini, Slovačka 4) Zastava automobili, Kragujevac, Srbija)
4.ZAVARIVANJE NODULARNOG LIVA ELEKTROLUČNIM
POSTUPCIMA U ZAŠTITNOM GASU
Lazar Brestovački1, Katarina Gerić2, Nenad Radović3 (1Cobalt doo,
Bačka Palanka, 2Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi
Sad, 3Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-Metalurški fakultet, Beograd)
5.RASPODELA TVRDOĆE U ZAVARENOM
SPOJU NODULARNOG LIVA
Lazar Brestovački1, Katarina Gerić2, Nenad Radović3 (1Cobalt doo,
Bačka Palanka, 2Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi
Sad, 3Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-Metalurški fakultet, Beograd)
6.ZAVARIVANJE ČELIKA 7 CrMoVTiB 10-10
(W.Nr.1.7378-T24)
Milan Milojević,dipl.ing.IWI/IWE (Termoelektro d.o.o.-Beograd)
7.OPTIMIZACIJA SADRŽAJA NIKLA U PUNJENOJ
ŽICI NAMENJENOJ ZA ZAVARIVANJE
MIKROLEGIRANIH ČELIKA
Nikola Bajić1,*, Marko Rakin2, Darko Veljić1,Mihailo Mrdak3,
Slobodan Stojadinovic4,Jasmina Pekez4 (1 IHIS Techno-experts d.o.o
Beograd, 2 Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 3Research and
Development Center, IMTEL Communications a.d. Beograd, 4 Technical
Faculty Mihajlo Pupin, University of Novi Sad, 23000 Zrenjanin, Serbia)
3. Integritet konstrukcija i osiguranje kvaliteta
1.ANALIZA MEHANIČKIH OSOBINA ZAVARENIH
SPOJEVA CEVI OD ČELIKA API X60 IZRAĐENIH
ZAVARIVANJEM POD PRAŠKOM, VISOKOFREKVENTNIM
I ELEKTROLUČNIM POSTUPKOM
Miodrag Arsić1, Živče Šarkoćević2, Bojan Međo3, Aleksandar
Sedmak4 i Marko Rakin3 (1 Institut za ispitivanje materijala, Beograd,
2
Visoka škola strukovnih studija, Zvečan, 3Tehnološko-metalurški fakultet
Univerziteta u Beogradu, 4Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu)
5
2.IDENTIFIKACIJA I KLASIFIKACIJA GREŠAKA
ZAVARENOG SPOJA U PROCESIMA
ZAVARIVANJA TRENJEM SA MIJEŠANJEM
LEGURA ALUMINIJUMA RAZLIČITOG
HEMIJSKOG SASTAVA I POSTUPKA IZRADE
Milenko Perović, Privredna komora Crne Gore, Podgorica, Aleksandar
Živković, GOŠA FOM, Smederevska Palanka, Darko Veljić, Tehnosistem,
Podgorica, Jovica Dakić, Fakultet tehnickih nauka, Novi Sad
3.PITING KOROZIJA ZAVARENIH SPOJEVA
AUSTENITNIH NERĐAJUĆIH ČELIKA
Mara Kovačević, dipl.ing.met.
(„Zavod za zavarivanje“ a.d., Beograd)
4.STANJE MATERIJALA I SANACIJA PRSLINA NA
RAČVI CJEVOVODA IZRAĐENOG OD NIOVAL47
Prof. dr Darko Bajić1, Darko Šarančić, IWE, IWI2 , Mladen
Mladenović, dipl. inž. maš3, Stefan Ćulafić1, dipl.inž.
maš (1 Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet Podgorica,
Crna Gora, 2 Hiperion d.o.o., Nikšić, Crna Gora, 3 Institut
IMS Centar za metale i energetiku, Beograd, Srbija)
5.TAČNOST NUMERIČKIH METODA ZA PROCJENU
RASTA ZAMORNE PUKOTINE U ZAVARENIM
SPOJEVIMA
Zoran D. Perović (Department of Mechanical
Engineering, University of Montenegro)
6.DEMAGNETIZACIJA PLINSKOG CJEVOVODA PRI
ZAVARIVANJU I MJERE ZA SIGURNOST I POUZDANOST
ZAVARENE CIJEVNE KONSTRUKCIJE U EKSPLOATACIJI
Sead Avdić, (Institut za zavarivanje, Tuzla, bih)
7.TEHNOLOGIJA SANACIJE PLAKATURE
OMOTAČA REAKTORA U RN BROD
Dragan Mitić dipl. ing.; Davor Gruber, dipl.ing.
(„Zavod za zavarivanje“ a.d., Beograd)
8.UPRAVLJANJE KVALITETOM ZAVARIVANJA
POSREDSTVOM DALJINSKOG NADZORA (BELEŽENJA
I ANALIZE) PARAMETARA ZAVARIVANJA
Branko Zrilić, Nebojša Pantelić (FIN IMPORT), Radomir Jovičić
(Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu), Dejan Jovičić
6
4. Tehnička regulativa, obrazovanje, ekologija i zaštita
1.ANALIZA REZULTATA KVALIFIKOVANIH ZAVARIVAČA I
POČETNIKA NA SIMULATORU ZAVARIVANJA CS WAVE
Dušan Jovanić (Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu,
Srbija), Miloš Jovanović (Institut za varilstvo, Slovenija)
2.Odobravanje postupka izrade nerastavljivih
spojeva od polietilena na opremi pod pritiskom
Darko Jovanović, Predrag Jovanović
(“Professional Control Group” d.o.o Beograd)
3.POSTUPAK ODOBRAVANJA OSOBLJA
I OPREMA POD PRITISKOM
Darko Jovanović, Predrag Jovanović
(“Professional Control Group” d.o.o Beograd)
4.OCENJIVANJE ZAVARENIH SPOJEVA POSUDA
POD PRITISKOM SA ASPEKTA PRIMENE ASME
STANDARDA I DIREKTIVE PED 97/23
Dušan Plešinac1, Gordana Bakić2, Aleksandar Petrović2,
Zoran Milovanović1, Milutin Jovanović1 (1- BET d.o.o, Beograd,
Srbija, 2Mašinski Fakultet Univerziteta u Beogradu)
5. ZAŠTO SE MORAJU SERTIFIKOVATI PROIZVOĐAČI
ČELIČNIH I ALUMINIJUMSKIH KONSTRUKCIJA
PO STANDARDU EN 1090-1?
Andrej Intihar, Uroš Zupanc
(Institut za varilstvo d.o.o. Ljubljana , Slovenija)
6.ULOGA ORGANA ZA SERTIFIKACIJU
UNUTRAŠNJE KONTROLE PROIZVODNJE
PROIZVOĐAČA ČELIČNIH I ALUMINIJUMSKIH
KONSTRUKCIJA PO STANDARDU EN 1090-1
Peter Šprajc, Miloš Jovanović (Institut za varilstvo d.o.o. Slovenija)
7.ZNAČAJ SISTEMA KVALITETA
ZAVARIVANJA U PROIZVODNJI
Doc. Ing. Jozef Jasenak, PhD - Ing. Dušan Malarik, IWE, Slovačka
8.POSTOJEĆE STANJE STANDARDA U OBLASTI
ZAVARIVANJA U SRBIJI
Aleksić Boško1, Vlasćislav Bađura1, Aleksandar Stefanović2, Jano
Kurai3, Darko Jovanović4 (1CertLab.Co, Pančevo, 2Institut za standardizaciju
Srbije, Beograd, 3PED Inspekt, Beograd, 4Professional Control Group, Beograd)
7
USLOVI UČEŠĆA
Savetovanje sa međunarodnim učešćem ZAVARIVANJE 2014 održava se
na Borskom jezeru, u hotelu „JEZERO“, 04-07. juna 2014.
Izložba opreme i dostignuća je u holu hotela.
UČEŠĆE treba prijaviti na obrascu prijave koji je u sastavu ove brošure,
i platiti kotizaciju najkasnije do 20.05. 2014. godine. Za sponzore –
konačna uplata do 15.05.2014.
KOTIZACIJA iznosi:
• za autora 8.120,00 dinara (70 EUR) + PDV 20%
• za koautore i članove DUZS 11.600,00 dinara (100 EUR) + PDV 20%
• za one koji nisu članovi 17.400,00 dinara (150 EUR) + PDV 20%
• za pratioca 3.500 dinara (30 EUR) + PDV 20%
Preduzećima koja pošalju više od tri učesnika odobrava se popust od 20%
po osobi.
Kotizacijom se nadoknađuju: zbornik rezimea radova, CD sa radovima u
celini, troškovi organizacije, koktel dobrodošlice, kafe na pauzama savetovanja, svečana večera.
Kotizaciju treba uplatiti na osnovu predračuna/ponude koji će učesnik dobiti
od organizatora skupa (ako je plaća preduzeće ili ustanova), uz obavezno
navođenje PIB-a i PDV-a.
Ukoliko učesnik sam plaća kotizaciju, uplatiće je na tekući račun DUZS-a
broj 355–1025530–87 (Vojvođanska banka, Novi Sad), a skeniran dokaz
o uplati poslati na e-mail [email protected] i predati prilikom prijavljivanja
učes­nika na skupu.
8
SMEŠTAJ UČESNIKA
Smeštaj učesnika organizator je obezbedio u hotelu „JEZERO“, u dvokrevetnim sobama. Kapacitet smeštaja je 100 učesnika. Učesnici će po redosledu prijavljivanja
hotelu biti raspoređeni do maksimalnog kapaciteta
Učesnici skupa, nakon uplaćene kotizacije kod DUZS treba da se radi
rezervacije i plaćanja smeštaja obrate direktno hotelu „JEZERO“, počevši od
20. maja 2014, ZAKLJUČNO SA 28.05.2014
Rezervacije smeštaja vrše se radnim danom od 08 do 15h putem telefona:
030-482 940, faksa: 030/482 440 i
putem e-mail: [email protected]
Osobe za kontakt:
Dijana Biković i Miodrag Milovanović: 064/8178867
Cena aranžmana za sve učesnike iznosi:
1/2 SOBA 13.460,00 dinara po osobi 3 puna pansiona
Izražene cene su sa uračunatim PDV-om, boravišna taksa i osuguranje nisu
uračunate u cenu aranžmana.
U cenu aranžmana uračunato je korišćenje sportskih i zabavnih sadržaja: (bazen,
đakuzi, sauna, trim kabinet, teren za skvoš, teren za košarku, sto za karambol,
stoni-tenis) dok se dodatno naplaćuje – po redovnom cenovniku hotela: (kuglana,
slana soba, salon za masažu, sto za snuker)
9
OBRAZAC PRIJAVE
poslati do 15.05. 2014. na adresu organizatora:
• Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji (DUZS),
Grčića Milenka 67, 11000 Beograd
Tel./faks +381 (0) 11 2850-794
E-mail: [email protected]
Ovim prijavljujemo učešće na Savetovanju
„Zavarivanje 2014” sledećih predstavnika:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Obavezno uz ime naznačiti status učesnika:
autor – koautor – član Društva – predstavnik sponzora
– osoba u pratnji – ostalo)
Institucija/(Firma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................
PIB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDV : da ne
Mesto i poštanski broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potpis ovlašćenog lica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.P.
10
Download

smeštaj učesnika