PROGRAM
18. ORL KONGRES SRBIJE / 18 ENT CONGRESS OF SERBIA
16 – 18. septembar 2010. / 16 – 18th September 2010
Hotel M, Beograd / Hotel M, Belgrade
Četvrtak / Thursday, 16.09.2010.
SALA ATRIJUM / HALL ATRIUM
08.00 – 09.00 Registracija / Registration
09.00 – 09.30 Svečano otvaranje i pozdravne reči / Opening ceremony
UVODNO PREDAVANJE / INTRODUCTION LECTURE
Predsedavajući / Chairman: V.Đukić, P. Stanković
09.30
European Oto-Rino-Laringology – Head and neck surgery
Jan Olofsson
Haukeland University Hospital, Head & Neck Division Bergen, Norway
10.15
Pauza / Pause
POZIVNA PREDAVANJA / INVITED LECTURES
Predsedavajući / Chairman: V. Đukić, P. Stanković
10.30
Rare tumours of the larynx
Hiltrud Katharina Glantz
ENT Department, University-Hospitals Giessen and Marburg,
Campus Giessen, Germany
11.15
Vocal fold paralysis immobility: 30 years experiance in diagnosis and
management
Harvey M. Tucker
Case Western Reserve University School of Medicine Cleveland, Ohio, USA
12.00
The diagnostic workup and management of metastatic lymphadenopathy of
unknown primary origin
Anastasios G. Hantzakos
University of Athens Medical School, Hippocrateion General Hospital
Athens, Greece
12.20
Pauza / Pause
12.25
Komercijalno predavanje 1 / Commercial lectures 1
12.45
OKRUGLI STO – Edukacija ORL i hirurgija glave i vrata u EU /
ROUND TABLE - ENT education and head & neck surgery in the EU
Predsedavajući / Chairman: Lj. Janošević
Moderator: Karl Hormann
Department of ORL-HNS, University Hospital of Mannheim, Germany
Učesnici: Rajko M.Jović, Mihael Podvinec
13.30
Diskusija / Discussion
Pauza / Pause
13.45
Komercijalno predavanje 2/ Commercial lectures 2
14.00
Ručak / Lunch
OTOLOGIJA I OTOHIRURGIJA / OTOLOGY AND OTOSURGERY
Predsedavajući / Chairman: D. Đerić, M. Stanković
15.00
15.10
15.20
15.30
15.40
15.50
16.00
Otogene endokranijalne komplikacije
Dragan Dankuc, Ljiljana Vlaški, Zoran Komazec, Nemanja Pejaković
KC Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Kongenitalni holesteatom mastoida
Ljiljana Čvorović, M.B. Jovanović, S. Milošević, M. Štrbac, Z. Milutinović
KBC Zemun, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
Holesteatom srednjeg uva – korelacija imunohistoloških i kliničkih
karakteristika
Milan Erdoglija, Nada Milanović, Miodrag Čolić, Milena Jović
VMA, Beograd
Višestruke egzokranijalne i endokranijalne komplikacije hroničnog zapaljenja
srednjeg uva – prikaz slučaja
Ljiljana Erdevički, Miroslav Vujadinović, Branislav Belić, Snežana Arsenijević,
Jasmina Stojanović, Željko Vasković, Ivan Milojević
KC Kragujevac, Kragujevac
Hrskavičavi graft u hirurgiji srednjeg uva
Ljiljana Čvorović, M.B. Jovanović 1, N. Veselinović 2, M. Štrbac 1, Z. Milutinović 1
1 KBC Zemun, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
2 OB “Sveti vračevi” Bjeljina, Republika Srpska
Promene u koži spoljašnjeg slušnog hodnika kod hroničnog otitisa i
holesteatoma
Milan B. Jovanović, Ljiljana Čvorović
KBC Zemun, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
Upoređivanje rezultata lečenja sekretornog otitisa različitim hirurškim
metodama
Gordana Šukalo1, Vojko Đukić2, Snežana Ješić2
1 Zdravstvena ustanova “Dr Šukalo”, Laktaši, Republika Srpska
2 Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
16.10
Diskusija / Discussion
16.20
Pauza / Pause
16.30
OKRUGLI STO – Hirurško lečenje hroničnih zapaljenja srednjeg uva
ROUND TABLE – Surgical treatment of chronical inflamation of the middle ear
Moderator: Dragan Dankuc
Učesnici: Dragoslava Đerić, Milan Stanković, Ljiljana Vlaški, Rade Kosanović,
Nenad Arsović, Ivan Baljošević, Ljiljana Čvorović, Milanko Milojević
18.00
Diskusija / Discussion
SALA BEOGRAD / HALL BELGRADE
MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA / MAXILLOFACIAL SURGERY
Predsedavajući / Chairman: M. Dimitrijević, K.Čanji
10.30
Savremeni pristup u lečenju preloma zidova frontalnog sinusa
Milovan Dimitrijević, A. Krstić
Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
10.40
Naša iskustva u lečenju preloma zigomatične kosti i poda orbite
P. Jeremić, A. Krstić, M. Dimitrijević, Z. Vujičić, G. Bjelogrlić, K. Miljanović, G.
Stojković, V. Ljubić
Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
Sudsko medicinsko veštačenje u ORL praksi – nedoumice i greške
Zoran S. Katić
OB Šabac, Šabac, Srbija
Lingvalna tireoidea
Marianne Vidojević1, Snežana Stanimirović2, Ljiljana Banjac3
1 ORL ordinacija “MKM”, Beograd, Srbija
2 KBC “Dragiša Mišović”, Beograd, Srbija
3 KBC Bežanijska Kosa, Beograd, Srbija
Differential diagnostic aspect of tumor parotid region
A. Oroz, S.Milosevic, R.Poljovka, N.Sjerobabin
KBC Zemun, Zemun, Srbija
10.50
11.00
11.10
11.20
Evaluacija ultrazvučnog disektora u kirurgiji glave i vrata
Davorin Đanić, Ana Đanić Hadžibegović
Opća bolnica Slavonski Brod, Hrvatska
11.30
Diskusija / Discussion
ONKOLOGIJA / ONCOLOGY
Predsedavajući / Chairman: A. Mikić, D. Milisavljević
11.40
11.50
12.00
Plazmocitom sa ekstramedularnom lokalizacijom na nosnom septumu
Branislav Belić, Stevan Stojanović, Snežana Arsenijević, Ljiljana Erdevički,
Jasmina Stojanović
KC Kragujevac, Kragujevac, Srbija
Korelacija između velična bazocelularnih karcinoma i vremenskog perioda
proteklog od njihove pojave do dijagnostikovanja
G. Bjelogrlić1, G. Videnović2, M. Dimitrijević1, Z.Vujičić1, K. Miljanović1
1 Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
2 Klinika za MFH Kosovska Mitrovica
Terapijski rezultati kod kasno otkrivenih i neotkrivenih primarnih karcinoma
Aleksandar Trivić, Sanja Krejović-Trivić, Vojko Đukić, Predrag Stanković, Jovica
Milovanović, Anton Mikić, Aleksandra Ugrinović
Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
12.10
12.20
12.30
Maligni tumori temporalne regije
Dragan Dankuc, Ljiljana Vlaški, Zoran Komazec, Nemanja Pejaković
KC Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Hirurško lečenje malignih tumora kože nosa
B. Marinković, S. Živaljević, D. Marinković
KC Niš, Niš, Srbija
Diskusija / Discussion
POZIVNO PREDAVANJE / INVITED LECTURE
Predsedavajući / Chairman: Lj. Živić, B. Babić
15.00
Prezervation of hearing – is it possible with standard electrodes?
Caglar Batman, Istanbul. Turkey
15.20
Diskusija / Discussion
AUDIOLOGIJA / AUDIOLOGY
Predsedavajući / Chairman: Lj. Živić, B. Babić
15.30
15.40
15.50
16.00
16.10
16.20
16.30
Senzorineuralno oštećenje sluha kod bolesnika sa hroničnim formama otitisa
Snežana Ješić, Borivoj Babić, Ana Jotić, Bojana Panović
Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
Timski rad u lečenju i rehabilitaciji dece oštećenog sluha
Maja Asanović, Danica Mirić, Branka Mikić, Mina Mikić
Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
Faktori koji utiču na vrstu slušnih aparata koji se prepisuju osobama oštećenog
sluha
Ljubica Živić, Stevan Stojanović, Jasmina Stojanović
KC Kragujevac, Kragujevac, Srbija
Nagluva osoba i slušni aparat – više od pomagala
Z. Katić1, T. Katić – Arnautović2, M. Beljić3
1 OB Šabac, Šabac, Srbija
2 OB Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica, Srbija
3 DZ Bogatić, Bogatić, Srbija
Audiološka dijagnostika kod dece sa sumnjom na oštećenje sluha
Emilija Živković - Marinkov, Mila Bojanović, Milan Stanković,
Miško Živić, Dušan Milisavljević, Snežana Ristić, Slađana Sibinčić
Klinika za bolesti uva, grla i nosa, Klinički centar Niš, Niš, Srbija
Naglo nastala zagluhnutost (u uslovima hitne službe)
Borivoj Babić, Snežana Ješić, Nenad Arsović
Institut za ORL i MFH, Beograd, Srbija
Prikaz slučaja auditivne neuropatije kod pacijenta sa DANDY-WALKER
sindromom
Sandra Stojanović1, Jovana Ječmenica2, Snežana Babac1, Milica Tatović1, Mirjana
Petrović-Lazić1, Rade Kosanović1
ORL Klinika KBC Zvezdara1
Institut za zaštitu zdravlja make I deteta dr Vukan Čupić2
16.40
16.50
17.0
Uticaj postmanevarskih instrukcija na ishod lečenja benignog paroksizmalnog
pozicionog vertiga
Snežana Babac, Mirjana Petrović –Lazić, Milica Tatović, Sandra Stojanović, Rade
Kosanović, Zoran Ivanković, Petar Vasiljević, Vladimir Šaranović
Klinika za otorinolaringologiju Kliničko-bolničkog centra „Zvezdara“, Beograd,
Srbija
Uloga videonistagmografije u ispitivanju poremećaja čula za ravnotežu
Milica Tatović, Snežana Babac, Zoran Ivanković, Ranko Dergenc, Mirjana Petrović
Lazić, Sandra Stojanović, Rade Kosanović
ORL Klinika „KBC Zvezdara”, Beograd, Srbija
Diskusija / Discussion
OTOLOGIJA I OTOHIRURGIJA / OTOLOGY AND OTOSURGERY
Predsedavajući / Chairman: Lj. Vlaški, N. Arsović
17.10
17.20
17.30
17.40
17.50
18.00
18.10
Upotreba TORP nakon radikalne trepanacije temporalne kosti
Dejan S. Rančić
Maligni otitis eksterna serija slučaja
A. Jotić, S. Ješić, B.Babić, M. Dimitrijević, B. Panović
Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
Tofusi gihta u srednjem uvu – prikaz slučaja
Zoran Dudvarski1, M. Podvinec2
1 Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
2 Kantonalna bolnica ARAU
Hemangiomi spoljašnjeg slušnog hodnika. Pregled literature sa prikazom
slučaja
Ljiljana Vlaški1, D. Dankuc1, V. Kljajić1, S. Lemajić Komazec1, Z. Komazec1, N.
Vučković2, S. Seničar3
1 KC Vojvodine, Novi Sad, Srbija
2 Institut za patološku anatomiju, Medicinski Fakultet, Novi Sad, Srbija
3 Institut za radiološku dijagnostiku, Medicinski Fakultet, Novi Sad, Srbija
Naša iskustva u dijagnostici i tretmanu oboljenja srednjeg uva kod dece
P. Janić, N. Bunčić, T. Janić
Specijalistička ORL ordinacija “Dr Janjić”, Beograd, Srbija
ZZZZ Radnika u železničkom saobraćaju “Beograd”, Beograd, Srbija
Hirurški tretman atelektaze uva
Lj. Čvorović, M.B. Jovanović, O. Čukić, Z. Milutinović
KBC Zemun, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
Diskusija
Petak / Friday, 17. 09. 2010
SALA ATRIJUM / HALL ATRIUM
POZIVNA PREDAVANJA / INVITED LECTURES
Predsedavajući / Chairman: Z. Milutinović
09.00
09.30
Epidemiology and pathogenesis of laryngeal karcinoma
Jan Olofsson
Haukeland University Hospital, Head & Neck Division, Bergen, Norway
Diskusija
09.45
Značaj prisustva polimorfizama i nivoa ekspresije HIF- 1 α u tumorima glave i
vrata
Vojko Đukić
Klinika za ORL i MFH, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbije
10.05
Diskusija / Discussion
10.15
Pauza / Pause
Predsedavajući / Chairman: D. Dankuc, N. Arsović
10.30
10.50
Management of conductive hearing loss in aural atresia with active middle ear
Milan Profant
General Secretary to EUFOS, Bratislava, Slovak Republic
Diskusija
11.00
Exclusive endoscopic surgery for selective cases of cholesteatoma
Lela Migirov
Department of Otolaryngology and Head & Neck Surgery
Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel
11.20
Diskusija
11.30
Procjena uspješnosti hirurškog liječenja oto skleroze
Sanja Špirić
KC Banja Luka, Republika Srpska
11.50
Diskusija / Discussion
PAUZA/ Pause
12.00
Komercijalno predavanje 3/ Commercial lectures 3
12.15
OKRUGLI STO – Rehabilitacija posle totalne laringektomije
ROUND TABLE – Rehabilitation after total laryngectomy
Moderator: Zoran Milutinović
Učesnici: P. Stanković, D. Rančić, H. Tucker, R. Jović, J. Milovanović, S. Milićević,
M. Ajduković
PAUZA / Pause
13.45
Komercijalno predavanje 4 / Commercial lectures 2
14.00
RUČAK / Lunch
LARINGOLOGIJA / LARYNGOLOGY
Predsedavajući / Chairman: V. Andrić, J. Milovanović
15.00
15.10
15.20
15.30
15.40
Dijagostički značaj kompjuterizovane tomografije i magnetne rezonance u
vizualizaciji tumora larinksa
Bojan A. Banko1, Jovica P. Milovanović2, Ružica M. Maksimović1
1 Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu, KCS Srbije, Beograd, Srbija
2 Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
Neepidermoidni tumori larinksa – 15 godišnje iskustvo u našoj ustanovi
Mario Bilić
Klinika za bolesti uha, nosa i grla, kirurgiju glave i vrata, Klinički bolnički centar
Zagreb, Hrvatska
Hirurško lečenje kontaktnog granuloma larinksa
Milan Vasić, Petar Vasiljević, Mirjana Petrović – Lazić, Vladimir Šaranović,
Dušanka Milošević
KBC Zvezdara, Beograd, Srbija
Hronični hiperplastični laringitis: longitudinalna studija
Dejan Radaljac1, Željko Petrović2, Ivan Boričić3
1 ZC “ Milenko Marin”, Loznica, Srbija
2 Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
3 Institut za patologiju, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
Značaj pravilne klasifikacije glasa
Milan Vukašinović, Vojko Đukić, Predrag Stanković, Sanja Krejović-Trivić, Ljiljana
Nikolić, Milena Stojanović, Mira Ajduković
Centar za lečenje poremećaja komunikacije
Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
15.50
Diskusija / Discussion
16.00
OKRUGLI STO – Disekcije vrata
ROUND TABLE – Neck dissections
Moderator: Željko Petrović
Učesnici: Vladimir Đorđević, Rajko M. Jović, Jovica Milovanović, Anton Mikić
17.30
Diskusija / Discussion
19.00
SVEČANA VEČERA – HOTEL M / Galla dinner, Hotel M
SALA BEST WESTERN / HALL BEST WESTERN
08. 00 – 08.45 INSTRUKCIONI KURS / INSTRUCTIONAL COURSE
IN VIVO DIJAGNOSTIKA ALERGIJSKOG RINITISA /
DIAGNOSTIC OF ALLERGIC RHINITIS IN VIVO
Ljiljana Janošević
Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
RINOLOGIJA / RHINOLOGY
Predsedavajući / Chairman: R. Kosanović, I. Penđer
09.00
09.10
09.20
09.30
09.40
09.50
10.00
10.10
Da li je hrkanje izlečivo?
Novak Vukoje
Bolnica “Sveti Luka” Novi Sad, Srbija
Univerzalna anatomska terminologija i nomenklatura paranazalnih šupljina –
osnova funkcionalne endoskopske hirurgije
Ljiljana Jovančević, Slavica Seničar
KC Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Modaliteti rekonstruktivne hirurgije frontalnog sinusa
Nenad Stevandić1, Dejan Đurđević2, Nenad Tanasković2, Dmitar Travar1
Klinika za bolesti uha, grla i nosa, KC Banja Luka1
Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju, KC Banja Luka2
Navigaciono asistirana endoskopska hirurgija sinusa – prikaz slučaja
Miroslav Kendrišić , T. Todić, D. Ranitović, J. Radmanović, S. Radovanović
OB Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica, Srbija
FESS i medikamentozna terapija nosne polipoze
Miluška Alejbegović, Katić S. Zoran
OB Šabac, Šabac, Srbija
Imunomodulacijski i klinički efekti dugotrajne niskodozirane primene
klaritromicina u lečenju hroničnog rinosinuzitisa sa nosnom polipozom
Aleksandar Perić1, Danilo Vojvodić2, Nenad Baletić1, Dušan Bijelić1, Milanko
Milojević1, Aleksandar Ljubičić 1
1Klinika za ORL, VMA Beograd, Srbija
2Institut za medicinska istraživanja, Odeljenje kliničke imunologije, VMA, Beograd
Uloga bakterijske infekcije u etiopatogenezi nosno – sinusne polipoze
Mirjana Živković, Ljiljana Janošević, Ivica Penđer, Milan Gajić, Milena Krajinović
Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
Endoskopska dakricistorinostomija
M. Milojević1, S. Avramović1, B. Kostić2, D. Bijelić1, J. Sotirović1, A. Perić1
1 VMA, Beograd, Srbija
2 Institut za vazduhoplovnu medicinu
10.20
Diskusija / Discussion
10.30
OKRUGLI STO - Principi hirurškog lečenja konduktivne nagluvosti
ROUND TABLE – Principal of surgical treatment in conductive hearing loss
Moderator: Snežana Ješić
Učesnici: Dragoslava Đerić, Ranko Dergenc, Milan Stanković, Slobodan Spremo,
Dragan Dankuc, Nenad Arsović, Elena Dimeska
12.00
PREDSEDNIŠTVO; SKUPŠTINA
RINOLOGIJA / RHINOLOGY
Predsedavajući / Chairman: Lj. Janošević, M. Živić
15.0
15.10
15.20
15.30
Prilog etiologiji invertnog papiloma
Ivica Penđer, A. Trivić, I. Boričić, A. Knežević, P. Jeremić, Z. Dudvarski, B.
Pavlović
Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
Fungalni sinusitis u pedijatrijskoj populaciji – prikaz slučaja i pregled literature
Ognjen Jovićević1, Ivica Penđer2, Lejla Rovčanin1
1 KC Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
2 Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
Faktori rizika za nastanak nediferenciranog karcinoma nazofarinksa:
anamnestička studija
Vladimir Nešić 1, Sandra Šipetić2, Hristina Vlajinac2, Snežana Ješić1,
Svetlana Stošić-Divjak1
1 Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
2 Institut za epidemiologiju, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
Granulomatozna oboljenja nosa i paranazalni sinusi
J. Sotirović, M. Milojević, N. Baletić, Lj. Ljubičić, A. Perić, D. Bijelić
Klinika za ORL, VMA, Beograd, Srbija
15.40
Diskusija / Discussion
15.50
Pauza / Pause
16.00
OKRUGLI STO – Hirurški pristupi u kohlearnoj implantaciji
ROUND TABLE - Surgical approaches in cochlear implantation
Moderator: Nenad Arsović
Učesnici: Dragoslava Đerić, Anton Gros, S. Branica, D. Dankuc, Lj. Vlaški, R.
Kosanović, D. Travar
SALA BEOGRAD / HALL BELGRADE
POZIVNA PREDAVANJA / INVITED LECTURES
Predsedavajući / Chairman: R. Jović, J. Milovanović
10.30
Postoperacijska komplikacija kururškog ljiječenja raka štitnjače
Ivo Glunčić
Split, Hrvatska
10.50
Značaj Nissen –ove fundoplikacije u lečenju bolesnika sa laringofaringealnim
refluksom
Aleksandar Simić
KCS Srbije, Beograd, Srbija
11.10
Diskusija
LARINGOLOGIJA / LARYNGOLOGY
Predsedavajući / Chairman: D. Bijelić, M. Vukašinović
11.20
11.30
11.40
11.50
12.00
12.10
12.20
Postnazalna sekrecija kod pacijenata sa laringo-faringealnim refluksom
Marianne Vidojević
ORL ordinacija “MKM” Beograd, Srbija
Ultrasound-guided fine-needle aspiration of parathyroid lesions
Ljubica Fustar-Preradovic, *Davorin Danic
Departmet for Pathology, Forensic Medicine and Cytology, General Hospital
Slavonski Brod, Croatia
* Department of Otorhinolaryngology and Cervicofacial Surgery, General Hospital
Slavonski Brod, Croatia
Kompjuterska multidimenzinalna analiza glasa kod pacijenata sa parcijalnim
vertikalnim laringektomijama
S. Đurović1, P. Stanković2, M. Vukašinović2, M.Stojanović2
1-Klinika za ORL i MFH, Klinički centar Crne Gore, Podgorica
2-Institut za ORL i MFH, Klinički centar Srbije, Beograd
Alaringealni glas – prikaz slučaja
Tamara Živković Ivanović
KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Subjektivni osećaj zadovoljstva ezofakugnim glasom i govorom
Snežana Vasiljević, Dule Sibinčić
OB Šabac, Šabac, Srbija
Rehabilitacija glasa ugradnjom vokalnih proteza nakon totalne laringektomije
P. Vasiljević, M. Vasić, R. Kosanović, V.Šaranović. Z. Ivanković, M. Petrović, S.
Babac
KBC Zvezdara, Beograd, Srbija
Diskusija / Discussion
KLINIKA ZA ORL i MFH, KLINIČKI CENTAR SRBIJE /
CLINIC OF THE OTHORINOLARINGOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY
CLINICAL CENTER OF SERBIA, BELGRADE
13.30 – 15.00 RADIONICA – ENDOVIDEOSTROBOSKOPIJA U PRAKSI
WORKSHOP – ENDO VIDEOSTROBOSCOPY IN PRACTICE
Milan Vukašinović
Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
Subota / Saturday, 18.09.2010
SALA ATRIJUM / HALL ATRIUM
08.00 - 08.45 INSTRUKCIONI KURS / INSTRUCTIONAL COURSE
ENDOVIDEOSTROBOSKOPIJA / ENDO VIDEOSTROBOSCOPY
Predrag Stanković
Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
POZIVNA PREDAVANJA / INVITED LECTURES
Predsedavajući / Chairman: V. Đukić, V. Đorđević
09.00
09.20
09.25
09.45
Prediction of outcome after radiotherapy using gene expression analysis
Michiel van den Brekel
Dept. Head and Neck Surgery and Oncology
Netherlands Cancer Institute, Antoni van Leeuwenhoek Hospital and Academic
Medical Center Amsterdam, The Netherlands
Diskusija
Endoskopska kirurgija ranih stadija karcinoma grkljana CO2 laserom
Drago Prgomet
Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata
Medicinski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Diskusija
09.50
Importance of Sentinel Lypmh Node Biopsy in Early Stages of the head and
Neck malignant melanoma
Mirko Ivkić
Klinika za ORL i kirurgiju glave i vrata KB "Sestre milosrdnice"
Zagreb, Hrvatska
10.10
Diskusija / Discussion
10.15
PAUZA / Pause
LARINGOLOGIJA / LARYNGOLOGY
Predsedavajući / Chairman: J. Milovanović, M. Jovanović
10.30
10.40
10.50
11.0
11.10
Šav epiglotisa u hirurškom tretmanu laringomalacije
Igor Fajdiga1, Ivan Baljošević2, Andreja Borinc-Beden3, Uroš Krivec3
1 Klinika za ORL i cervikalnu hirugiju, Ljubljana, Slovenija
2 Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, Beograd, Srbija
3 Univerzitetski klinički centar, Ljubljana, Slovenija
Retki maligni tumori larinksa mezenhimnog porekla – prikaz tri slučaja
Lj. Pavićević, J. Sotirović, N. Baletić, A. Ljubičić, D. Rašić, D. Bijelić
Klinika za ORL, VMA, Beograd, Srbija
Prognostički značaj ekspresije e-kadherina za supraglotične karcinome larinksa
Elvir Zvrko, Anton Mikić, Ljiljana Vučković
KC Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
Faringokutane fistule nakon totalne laringektomije – retrospektivna studija 75
pacijenata
Dragan Stojanov, Dragan Janković, Marija Conić
KC Niš, Niš, Srbija
Učestalost malignih tumora larinksa jugoistočne Srbije nakon ratnih zbivanja
1999. g
Miodrag Mitić1, Zoran Dimić1, Ivana Treskavica2
1 KC Niš, Niš, Srbija
2 DZ Niš, Niš, Srbija
11.20
Diskusija / Discussion
11.40
Pauza / Pause
11.50
13.20
OKRUGLI STO – Periferne paralize facijalnog živca
ROUND TABLE – Peripheral paralysis of the facial nerve
Moderator: Dragoslava Đerić
Učesnici: M. Stanković, S. Ješić, D. Dankuc, N. Arsović, M. Jovanović
Diskusija
13.30
Dodela Sertifikata i kraj Kongresa / End of the Conference
SALA BEOGRAD / HALL BELGRADE
08.00 – 08.45 INSTRUKCIONI KURS / INSTRUCTIONAL COURSE
EPISTAKSA KOD BOLESNIKA SA HEREDITARNOM
HEMORAGIJSKOM TELEANGIEKTAZIJOM /
EPISTAXIS IN PATIENTS WITH HEREDITARY HEMORRHAGIC
TELANGIECTASIA
Ljiljana Jovančević
KC Vojvodine, Novi Sad, Srbija
POZIVNO PREDAVANJE / INVITED LECTURE
Predsedavajući / Chairman: N. Arsović
09.00
Bilateral Cohlear Implantation
Wolf Dieter Baumgartner , Wiena, Austria
09.20
Diskusija
AUDIOLOGIJA / AUDIOLOGY
Predsedavajući / Chairman: M. Štrbac, Z. Komazec
09.30
09.40
09.50
10.00
Otkrivanje ototoksičnog oštećenja sluha kod pacijenata lečenih od UCNT
Branka Mikić, Ivica Penđer, Snezana Andrić-Filipović, Mina Mikić, Maja
Asanović
Klinika za ORL I MFH Kliničkog centra Srbije, Beograd, Srbija
Funkcija kohlearnog implanta u diskriminaciji fonema
Danica Mirić, Branka Mikić, Nenad Arsović, Maja Asanović,Mina Mikić
Klinika za ORL I MFH Kliničkog centra Srbije, Beograd, Srbija
Savremeni terapijski pristup tinitusu
J. Sotirović, N, Milanović, V. Jaćimović, B. Jakovljević, M. Erdoglija, D. Rašić, D.
Bijelić
Klinika za ORL, VMA, Beograd, Srbija
Srpski podaci u evropskoj standardizaciji primenom OM8 -30 kliničkog
upitnika za sekretorni otitis medija
Snežana A. Filipović1, Dragoslava Đerić1, Dijana Radović1, Mark Haggard2, Helen
Spenser2
1 Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
2 MRC Multi – centre OM Study Group, Cambridge, UK
10.10
10.20
10.30
10.40
10.50
Dijagnostika vrtoglavice
Senadin Pupović1, Enisa Pupović1, Sabahudin Pupović2, Senad Kolašinac2
1 DZ Podgorica, Crna Gora
2 DZ Plav, Crna Gora
Intratympanic gentamicin instillations – effective treatment of intractable
vertigo
Tatjana Tomanović
Hearing and Balance Clinic, Karolinska University Hospital, Stocholm, Sweden
Procena habilitacije dece sa i bez kohlearnog implanta primenom “the pad
parental attitudes scales”
Snežana Ristić, D. Popović, M.Stanković, M. Živić, D. Milisavljević, M.Bojanović,
E. Z. Marinkov, M.Raykov
KC Niš, Niš, Srbija
Odrasle osobe sa oštećenjem sluha u Mačvi
Mirjana M. Savić1, Verica Filipović1, Aleksandar Dobošarević1, Slavko V. Nikolić2,
Marija P. Savić3, Vesna P. Savić3
1 OB Šabac, Šabac, Srbija
2 OŠ „R. Popović” Zemun-Beograd, Srbija
3 Novi Sad, Srbija
Diskusija / Discussion
POZIVNO PREDAVANJE / INVITED LECTURE
Predsedavajući / Chairman: S. Ješić
11.00
11.20
Imunološki značaj tonzila
Miroljub Todorović
OB “Danilo I” Cetinje, Crna Gora
Diskusija
FARINGOLOGIJA / PHARYNGOLOGY
Predsedavajući / Chairman: A. Mikić, N. Baletić
10.30
11.40
11.50
Duboke infekcije vrata
Zoran Dimić1), Miodrag Mitić1), Marija Conić1), Miona Mančić2), Irena Nešković3),
Danijela Mladenović4)
1)
Klinika za bolesti uva, nosa i grla, Kliničkog centra u Nišu.
2)
Dom Zdravlja Niš
3)
Dom Zdravlja Kuršumlija
4)
Dom Zdravlja Gnjilane
Učestalost recidiva adenoidnih vegetacija nakon adenoidektomije
Ivan Baljošević, Mladen Novković, Katarina Stanković, Nikola Mirčetić,
Jovana Ječmenica
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, Beograd, Srbija
Zastupljenost Th1 tipa citokina kod hroničnog tonzilita
Miroljub Todorović
OB “Danilo I” Cetinje, Crna Gora
12.00
12.10
12.20
12.30
Idiopatska tonzilarna hiperplazija i rekurentni tonzilitis u dečijem uzrastu –
sličnosti i razlike
Mirjana Prodanović1, Vukašin Andrić2, Branislav Belić2
1 ZC Kosovska Mitrovica
2 Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica, Univerzitet u Prištini
Prikaz retkog slučaja branhiogene ciste locirane u ždrelu
Vladan Stanojković, Simon Stopar
Bolnica Izola, Slovenija
Periferne lezije n.facialisa izazvane preosetljivošću na hladnoću, boreliozama
i drugim atipičnim faktorima
P. Janić, N. Bunčić, T. Janić
Privatna lekarska ordinacija “Dr Janić”, Beograd
ZZZZ radnika ŽTP-a Beograd, Srbija
Diskusija / Discussion
POSTER PREZENTACIJE / POSTER PRESENTATION
Predsedavajući / Chairman: R. Jović, Lj. Erdevički, M. Živić
Komplikacije frontobazalnih povreda
M. Dimitrijević12, G. Stojković2, K. Miljanović2, A. Krstić2, P. Jeremić
1 Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
2 Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
MAPLs (minimalne patološke lezije glasnica) kod vokalnih profesionalaca
Jasmina Stojanović1, Predrag Stanković2, Nevenka Ilić3, Ljubica Živić1, Snežana
Arsenijević1, Ljiljana Erdevički1, Branislav Belić1, Stevan Stojanović1
1 KC Kragujevac, Kragujevac, Srbija
2 Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
3 Institut za zaštitu zdravlja, Kragujevac, Srbija
Peroralna terapija peritonzilitisa kao moguća prevencija peritonzilarnog
apscesa
Nada Kljajić Milekić
OB Subotica, Subotica, Srbija
Tehnike suture hirurgije vrha nosa
S. Živaljević, B. Marinković, D. Marinković
KC Niš, Niš, Srbija
Sarkoidoza srednjeg uva i mastoida – prikaz slučaja
Nenad Arsović1, Borivoj Babić1, Bojana Panović1, Violeta Vučinić1
1 Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
2 Institut za plućne bolesti, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
Otogene paralize facijalnog nerva
Miroljub Todorović, Maja Jovanović, Vladimir Pavićević
OB “Danilo I” Cetinje, Crna Gora
Otoantromastoiditis kao komplikacija akutne upale uha kod djece
Miroljub Todorović, Maja Jovanović
OB “Danilo I” Cetinje, Crna Gora
Intratimpanalne injekcije Deksazona – rani rezultati
Dušan Pavlović
Centar za sluh i ravnotežu, Beograd, Srbija
Program neonatalnog skrininga sluha: naša iskustva
D. Vranješ, S. Špirić, D. Travar, Z. Novaković, A.Aleksić, P. Špirić, N.Golac
KC Banja Luka, Banja Luka, Republika Srpska
Karcinomi spoljnjeg / srednjeg uva. Dijagnostički i terapijski pristup
S. Blažić, M. Folić, D. Đerić
Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
Krpelj na bubnoj opni
Bojan Pavlović, D. Đerić, S. Blažić, M. Folić
Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija
Surgical treatment of facial cancer: two year analysis
A.Oroz, R.Poljovka, N.Sjerobabin
Služba za ORL i MFH, KBC Zemun
Ultrasonografske karakteristike karcinoma štitiste žlezde
Milutin Vlahović, Nenad Stojanović Vesna Donović Olgica Jovanović
DZ Stari Grad
Epistaksa: etiopatogenetski značaj hipertenzije
Sibinčić S, Koraćević G, Stanković M, Živković – Marinkovu E, Bojanović M,
Leštanin B, Nikolić Z, Ljubojević Lj, Jovanović V
Institut za zdravstvenu zaštitu „Železnice Srbije“ Niš
Vokalni zamor i akustičke karakteristike glasa
Mirjana Petrović-Lazić, Snežana Babac, Milica Tatović, Rade Kosanović, Sandra
Stojanović, Petar Vasiljević
Klinika za otorinolaringologiju Kliničko-bolničkog centra “Zvezdara”, Beograd
Korekcija stečene ptoze primicanjem aponeuroze mišića podizača sa
blefaroplastikom gornjeg kapka
Sjerobabin N*, Oroz A**, Poljovka R**, Čukić O**
*Bolnica za otorinolaringologiju, KBC ,,Dr Dragiša Mišović-Dedinje'', Beograd,
Srbija
**Služba za otorinolaringologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom, KBC ,,Zemun'',
Beograd, Srbija
Download

PROGRAM