1 | e-Glasnik 2013
Sa ponosom predstavljamo članice DZBiH:
Bosna-S – Eng. - Oil & Gas, Sarajevo | MetaComm, Jajce | Strojal, Sarajevo | Ax-Soling, Mostar / Grude
JP-EPBiH Termoelektrana Kakanj | Fuel Boss, Zenica | TUV SUD Sava, Sarajevo | Enikon, Kakanj
Mašinski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić, Mostar | Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Trokut Test, Sarajevo | Bosnamontaža, Prijedor | Institut za zavarivanje Tuzla | TUV Croatia, Sarajevo
Tehnopetrol, Tuzla | Kovan MI, Gračanica | TOM, Uskoplje | Elektroremont, Banovići
Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu | MontingEnergetika, Tuzla | AlFe MI, Živinice | Rudar, Tuzla
e-Glasnik
#2 | 2013 | Iz sadržaja
#2 | 2013






Zakonska i tehnička regulativa
Početak 5. IW-/EW- kursa na
IZ Tuzla
Stručna tema: Prelazak sa EN 287-1
na EN ISO 9606-1
Stručna tema: Aplikacije za
zavarivanje
Predstavljamo: Članice DZBiH
Predstavljamo: Nove tehnologije i
uređaji: CMT i TPSi od Froniusa
Društvo za zavarivanje
Bosne i Hercegovine
Vaš pouzdan partner u svijetu zavarivanja
on-line izdanje | ISSN 2303-5226
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Društvo za zavarivanje Bone i Hercegovine | DZBiH
Tvornička 3, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovine
E: [email protected]
W: www.dzbih.ba
Fotografija na naslovnici:
Posjeta sajmu Schweissen & Schneiden,
u Essenu, Njemačka 2013. god.
u organizaciji Ax-Soling Grude / Mostar.
Arhiv DZBiH | 18.09.2013.
Uređivački odbor | DZBiH
Ismar Hajro, doc.dr.
T: +387 61 227135 | E: [email protected]
Milija Kraišnik, asist.mr.
T: +387 65 644395 | E: [email protected]
Marko Dunđer, izv.prof.dr.IWE
T: +387 63 333535 | E: [email protected]
Sead Pašić, prof.dr.
T: +387 61 137015 |E: [email protected]
Petar Tasić, asist.mr.
T: +387 61 482657 | E: [email protected]
2
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Sadržaj
Vijesti iz DZBiH...................................................................................................... 4
Zakonska i tehnička regulativa ............................................................................ 7
Vijesti iz okruženja i svijeta ................................................................................ 12
Stručne teme | Prelazak sa EN 287-1 na EN ISO 9606-1 ................................ 17
Stručne teme | Aplikacije za zavarivanje ......................................................... 23
Predstavljamo | Članice DZBiH ........................................................................ 27
Predstavljamo | Nove tehnologije i uređaji ..................................................... 37
Članarina u DZBiH .............................................................................................. 43
Autori stručnih tema:
1. Ismar Hajro, Petar Tasić, Armin Husika; Prelazak sa EN 287-1 na EN
ISO 9606-1; e-Glasnik #2, DZBiH, 2013.
2. Ismar Hajro, Petar Tasić; Aplikacije za zavarivanje; e-Glasnik #2,
DZBiH, 2013.
3. Selma Bukva, Petar Tasić, Ismar Hajro; Nove tehnologije | CMT - Cold
Metal Transfer; Izvod iz seminarskog rada na predmetu Tehnike
spajanja 1, Mašinski fakultet Sarajevo prema tehničkoj dokumentaciji
Fronius-a, e-Glasnik #2, DZBiH, 2013.
3
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Vijesti iz DZBiH
Drugi broj e-Glasnika
Poštovani,
zadovoljstvo nam je predstaviti Vam drugi broj e-Glasnika DZBiH. Od
izlaska prvog broja e-Glasnika, u Bosni i Hercegovini i svijetu ima
određenih novosti u tehnici zavarivanja, kao i bitnih dešavanja u vezi sa
radom DZBiH, koje zaslužuju pažnju.
Podsjećamo, Društvo za zavarivanje Bosne i Hercegovine je udruženje
bazirano na volonterskom radu pri čemu potrebu za djelovanjem nalazi u
jakoj potrebi za očuvanje, uzdizanje i promociju profesije i struke.
Uzimajući u obzir relativno tešku poslovno-ekonomsku situaciju u
bosansko-hercegovačkoj privredi, rad u i za DZBiH je posebno motivisan
potrebom za saradnjom, podrškom i interesom brojnih industrijskih
partnera. Tako je od pokrenutih aktivnosti animiranja i izjašnjavanja putem
Upitnika od aprila 2013. god., DZBiH dobilo potvrdu, iskazani interes i
podršku radu od preko 40 firmi iz cijele Bosne i Hercegovine, od čega su do
trenutka izlaska drugog broja e-Glasnika članicama DZBiH postale 22
firme. Listu članica DZBiH objavljujemo u nastavku, kao i njihovo
pojedinačno predstavljanje u ovom i narednim brojevima e-Glasnika.
Naravno, u narednom periodu (okvirno, u 2014. god.) predviđeno je da se
u DZBiH ostvaruju i individualne članarine. Trenutno, kada su u pitanju
industrijski partneri – članovi DZBiH, svaki ima delegiranu kontakt osobu
prema DZBiH. Uskoro, upravo kao što je to slučaj sa sličnim evropskim i
svjetskim društvima, DZBiH ima namjeru omogućiti prijavu većeg broja
individualnih članova (bilo inspektora, inženjera, tehnologa, operatera,
zavarivača i drugog zavarivanju bliskog stručnog osoblja) na ime jednog
industrijskog partnera - članice.
Upravo izgrađivanje jake baze industrijskih partnera – članica DZBiH, kao i
profesionalno aktiviranje individualnih članova, u budućnosti, predstavlja
jedan od prioriteta djelovanja DZBiH.
Kada su u pitanju dešavanja u Bosni i Hercegovini i u vezi sa DZBiH,
želimo da istaknemo početak 5. IWE/EWE kursa na Institutu za
zavarivanje u Tuzli (IZ Tuzla) u saradnji sa Društvom za unapređenje
zavarivanja Srbije (DUZS) i Zavodom za zavarivanje iz Beograda (ZZZB).
4
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Podsjećamo, sva preduzeća, pogoni, radionice i gradilišta kao
zadovoljavanje osnovnog uslova za dobijanje potrebnog nivoa
osposobljenosti (certifikata prema EN ISO 3834 ili EN 1090) moraju imati,
prema vrsti i obimu proizvodnje, za to adekvatne zavarivačke kadrove,
odnosno prema EN 14731 tzv. koordinatore zavarivanja. Najčešće su to
internacionalni inženjeri (IWE) i internacionalni tehnolozi zavarivanja
(IWT). Kod većih pogona i gradilišta neminovno je da se imaju i praktičari
(IWP) i specijalisti zavarivanja (IWS). Osposobljenim kadrovima za
zavarivanje ne samo da se stiče uslov za zadovoljenje, što se tiče certifikata
prema EN ISO normama, već se stiču bolji uslovi i poboljšanje kvaliteta u
zavarivanju i konkurencije na sve oštrijem i zahtjevnijem evropskom i
svjetskom tržištu.
Protekli period (16.-21.09.2013.) obilježio je i najveći sajam zavarivanja u
svijetu „Schweissen & Schneiden / Welding & Cutting“ u Essenu, Njemačka.
Upravo je domaća firma Ax-Soling iz Gruda, a sa ponosom ističemo i
industrijski partner – član DZBiH, omogućili grupi svojih industrijskih
partnera iz Bosne i Hercegovine posjetu i boravak ovom sajmu.
U okviru sajma „Schweissen & Schneiden / Welding & Cutting“ u Essenu
održano je i takmičenje mladih zavarivača „Weld Cup“, pa Vam u ovom
broju e-Glasnika dostavljamo najinteresantnije detalje sa istog. Upravo
ovakav tip takmičenja predstavlja najbolji način za predstavljanje mladih
ljudi – budućnosti zavarivačke profesije i struke. Konačno, zašto ne
održavati (redovno) jedno ovakvo takmičenje i promociju mladih
zavarivača u budućnosti i u Bosni i Hercegovini?
Drugi broj
e-Glasnika
5
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Rješenje za DZBiH o upisu promjena u Registar udruženja kod
Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine
Obzirom na nastale promjene u rukovodstvu i upravnom odboru, kao i u
vezi sa izmjenama Statuta, DZBiH je bilo dužno prijaviti i izvršiti upisu
promjena u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, a prema važećem Zakonu o udruženjima i fondacijama.
Upis promjena je uspješno okončan, te je 15.08.2013. DZBiH od
Ministarstva pravde dobilo i Rješenje br. 07-50.1-16/05, gdje su registrirane
osnovne promjene i dopune:
-
usvajanje Statuta udruženja br. 02/13 od 20.05.2013.
upisan puni naziv udruženja na engleskom jeziku, koji glasi: „The
Welding Society of Bosnia and Herzegovina“.
upisane izmjene i dopune ciljeva i djelatnosti udruženja.
Ovo Rješenje će se objaviti u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“.
Naravno, ovu priliku DZBiH koristi da se iskreno zahvali Sektoru za
upravu pri Ministarstvu pravde na tehničko-pravnoj pomoći kod pripreme
potrebne dokumentacije za upis promjena, i konačno za dostavljeno
Rješenje.
Napomena
Novi Statut DZBiH javno je dostupan preko web stranice dzbih.ba
(Tehnička podrška > Download > Dokumenti udruženja), ili direktno na
sljedećem linku.
6
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Zakonska i tehnička regulativa
Za svaku bosansko-hercegovačku kompaniju od vitalne je važnosti
poznavanje aktuelne domaće zakonske regulative. S tim u vezi u ovome
broje e-Glasnika dajemo pregled zakonskih propisa, sa posebnim osvrtom
na one blisko ili u vezi sa tehnikom zavarivanja, a na osnovu opštih
informacija dostupnih od Vanjsko-trgovinske / Spoljno—trgovinske
Komore Bosne i Hercegovine (VT/SK-K BiH).
prema VT/SK-K BiH
Bosna i Hercegovina je prihvatila tržišnu orijentaciju na principima slobodnog
poduzetništva i aktivno se uključuje u globalne integracione ekonomske procese.
Istodobno vrši usklađivanje normi i standarda sa Evropskom Unijom, Svjetskom
trgovinskom organizacijom i drugim značajnim institucijama u sferi međunarodne
trgovine.
U posljednjih nekoliko godina, osnovano je na hiljade novih privatnih firmi. Proces
privatizacije je u toku. Stabilnost valute, položaj u regionu i drugi pozitivni faktori
čine privredu Bosne i Hercegovine perspektivnim poslovnim partnerom niza
zemalja.
Lista najvažnije zakonske regulative u Bosni i Hercegovini može se naći na
Bosansko-hercegovačkom pravnom portalu (Link „Propisi“), kao i liste
zakona i propisa na entitetskom nivou.
Bez zanemarivanja važeće zakonske regulative entiteta, Federacije Bosne i
Hercegovine i Republike Srpske, te aktivnosti resornih ministarstava
odgovornih za implementaciju, iz obimne liste bosansko-hercegovačkih
zakonskih propisa posebno skrećemo pažnju na (1) Zakon o nadzoru nad
tržištem u BiH i (2) Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i
ocjenjivanje usklađenosti. U vezi sa implementacijom navedenih zakona
bitno je istaći aktivnosti Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i
Hercegovine (ANNT) i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Bosne i Hercegovine (MVTEO), uz podršku Instituta za standardizaciju
Bosne i Hercegovine (BAS) i Instituta za akreditaciju Bosne i Hercegovine
(BATA).
Napomena:
Navedeni zakoni se objavljuju u Službenom listu BiH, a mogu se preuzeti i
sa zvaničnih web stranica nadležnih ministarstava ili agencije. Skreće se
7
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
pažnja da se pored navedenih zakona trebaju uzeti u obzir i eventualne
izmjene i dopune zakona, kao i vezane liste pratećih standarda (liste
harmoniziranih standarda).
prema VT/SK-K BiH | Ukratko o Zakonu o nadzoru nad tržištem u BiH
Ovim se zakonom uređuje nadzor proizvoda stavljenih na tržište BiH, utvrđuju
opšta načela i uspostavlja sistem nadzora nad tržištem, njegova organizacija i
funkcionisanje, te obaveze i odgovornosti proizvođača i distributera u sistemu
nadzora nad tržištem.
Zakonom su definisani i osnovni pojmovi koji se koriste u ovom zakonu: proizvod,
siguran proizvod, opasan proizvod, ozbiljan rizik, proizvođač, distributer,
povlačenje proizvoda, sprječavanje distribucije, stavljanje proizvoda na tržište,
stavljanje proizvoda u upotrebu, tehnički propis i nadzor nad tržištem.
Ovim zakonom se, u svrhu osiguranja funkcionalnog i učinkovitog sistema
nadzora nad tržištem, obavljanja tehničkih, koordinacijskih i drugih poslova
utvrđenih zakonom, te poslova čije obavljanje proističe iz međunarodnih pravnih
akata koji obavezuju BiH, osniva Agencija za nadzor nad tržištem BiH.
prema VT/SK-K BiH | Ukratko o Zakonu o tehničkim zahtjevima za
proizvode i ocjenjivanje usklađenosti
Ovim zakonom se uređuje način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode i
postupaka ocjenjivanja usklađenosti s propisanim zahtjevima i priznavanje
dokumenata o usklađenosti i znakova usklađenosti izdatih u inostranstvu.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH će, u cilju usklađivanja
tehničkih propisa u Bosni i Hercegovini s direktivama Evropske unije, na prijedlog
Komiteta za tehničke propise BiH, donijeti tehničke propise.
Evidenciju imenovanih tijela za ocjenjivanje usklađenosti i oznake usklađenosti
vodi Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
U Bosni i Hercegovini se priznaju dokumenti o usklađenosti i oznake usklađenosti
izdate u inostranstvu ako su sačinjeni na osnovu međunarodnih ugovora o
međusobnom priznavanju dokumenata iz oblasti usklađenosti, koje je potpisala
BiH.
Tehnički propisi u BiH i EU direktive
Posljednjih godina Bosna i Hercegovina radi na uvođenju jednog cijelog
novog paketa tehničkih propisa za nekoliko ekonomski važnih proizvodnih
oblasti. Tim propisima se direktive EU, koje se temelje na sličnim
8
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
principima, preuzimaju u bosansko-hercegovačko zakonodavstvo te
obuhvaćaju širok spektar industrijskih neprehrambenih proizvoda.
Ovaj proces usklađivanja s propisima EU predstavlja dio priprema za
članstvo u EU. Istovremeno se očekuje da će, kada zahtjevi za proizvode u
EU i u Bosni i Hercegovini budu isti, doći do povećanja prekogranične
trgovine proizvodima obuhvaćenim spomenutim novim propisima 1.
Donošenje tehničkih propisa u Bosni i Hercegovini upravo je utemeljeno na
Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti,
Uputstvom o načinu izrade i postupku donošenja tehničkih propisa i
Programom preuzimanja tehničkih propisa.
Program preuzimanja tehničkih propisa utvrđuje listu od 29 evropskih
direktiva koje treba preuzeti u domaće zakonodavstvo.
U vezi i blisko sa tehnikom zavarivanja najaktuelniji je tehnički propis
„Naredba za opremu pod pritiskom“, kao i vezana „Lista standarda za
usklađenost opreme pod pritiskom sa zahtjevima Naredbe o opremi pod
pritiskom“ (ili Lista harmoniziranih standarda).
prema MVTEO | Predmet Naredbe za opremu pod pritiskom
Direktiva o opremi pod pritiskom postavlja zahtjeve proizvođačima kako bi se
osiguralo da njihovi proizvodi, kada ih isporuče, budu sigurni. Općenito, ovom
direktivom su obuhvaćeni oprema pod pritiskom i sklopovi s najvećim dozvoljenim
pritiskom PS većim od 0,5 bara.
Oprema pod pritiskom znači posude, cjevovodi, sigurnosni uređaji i pomoćni
uređaji pod pritiskom. Pod sklopom se podrazumijeva nekoliko dijelova opreme pod
pritiskom koji su sastavljeni u jednu uvezanu i funkcionalnu cjelinu.
Svrha Naredbe / Direktive
Svrha ovog propisa je da omogući slobodan promet proizvoda diljem
Evrope uklanjanjem potrebe za posebnom dokumentacijom i ispitivanjem
za svako pojedinačno tržište. Proizvođači koji stavljaju svoje proizvode na
jedinstveno tržište mogu koristiti jedinstvenu „CE“ oznaku usklađenosti na
svojim proizvodima kako bi pokazali usklađenost s ovom direktivom.
Prema brošuri MVTEO „Uvođenje direktive o opremi pod pritiskom u
zakonodavstvo Bosne i Hercegovine“.
1
9
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
U Bosni i Hercegovini „C“ oznaka služi za pokazivanje usklađenosti s
propisima dok BiH ne postane članica EU. Ova direktiva se ne bavi
zahtjevima za proizvode kada su u upotrebi iako je to možda i potrebno
kako bi se osigurao nastavak sigurne upotrebe opreme pod pritiskom.
Ocjenjivanje usklađenosti
Da bi se proizvod stavio na tržište i/ili u upotrebu, proizvođač mora
osigurati da je proizvod usklađen sa zahtjevima Direktive, a sama
procedura zavisi od potencijalne opasnosti koju proizvod može
predstavljati. Različite procedure za ocjenjivanje usklađenosti su detaljno
opisane u samoj direktivi i dodatno objašnjene u smjernicama Evropske
komisije.
Kad proizvod ispuni zahtjeve predviđene propisima, na njega se može
staviti CE oznaka usklađenosti kada se proizvod stavlja na tržište.
(Napomena: Prema MVTEO, u Bosni i Hercegovini „C“ oznaka
usklađenosti će mijenjati „CE“ oznaku usklađenosti dok BiH ne postane
članica EU.)
Prijavljena tijela
Spisak prijavljenih tijela akreditiranih u okviru Direktive o opremi pod
pritiskom (eng. Pressure Equipment Directive; PED) može se naći u
informacijskom sistemu Evropske komisije – NANDO-u (eng. New
Approach Notified and Designated Organizations / Prijavljene i imenovane
organizacije u okviru Novog pristupa).
Redoslijed spiska se može poredati po zemljama ili po nazivu prijavljenog
tijela. Kontakt podaci, informacije o akreditiranju i informacije o modulima
Direktive za koju je data organizacija odnosno tijelo prijavljena mogu se
naći za svako prijavljeno tijelo. Za informacije o prijavljenim tijelima u
Bosni i Hercegovini, potrebno je kontaktirati Ministarstvo vanjske trgovine
i ekonomskih odnosa (MVTEO).
Na žalost, prema informacijama dostupnim DZBiH, u Bosni i Hercegovini
trenutno nema niti jednog imenovanja domaćih institucija (prijavljenih
tijela) u vezi sa implementacijom Naredbe za opremu pod pritiskom.
10
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
U vezi CE označavanja 2
CE znak, odnosno CE označavanje je aktuelna tema za sve proizvođače koji
namjeravaju plasirati svoje proizvode na tržište Evropske unije. CE znak pokazuje
da je proizvod projektovan i proizveden u skladu sa propisima Evropske unije, što
mu omogućava nesmetan plasman na evropsko tržište, ukoliko se u postupku
nadzora nad tržištem ne dokaže da je proizvod neusaglašen.
Postavljanjem CE znaka na proizvod proizvođač izjavljuje da preuzima punu
odgovornost za usaglašenost proizvoda sa zahtjevima svih relevantnih direktiva.
Nakon preuzimanja i implementacije propisa Evropske unije za određene grupe
proizvoda, ako proizvođač ne primijeni te propise, ti proizvodi ne samo da se neće
moći izvoziti u EU, nego se neće smjeti plasirati ni na domaće tržište.
Zbog toga, CE označavanje proizvoda će sve više dolaziti do izražaja, a proizvođači
iz BiH će tome morati posvećivati sve veću pažnju. U tom smislu je neophodno da
se proizvođači pravovremeno pripreme za poslovanje u novim uslovima jer one
firme koje svoje proizvode ne usaglase sa bitnim zahtjevima primjenjivih direktiva,
odnosno naredbi, moraće obustaviti proizvodnju.
U praksi to znači da bi državne vlasti, u saradnji sa privrednim
komorama, trebalo firmama da pruže pomoć i podršku širokog opsega, od
kampanje podizanja opštih znanja, do vrlo opsežnih konsultacija i
organizovanja radionica i seminara, davanja novčanih podsticaja i slično,
kako bi one mogle postići i dokazati usaglašenost svojih proizvoda sa
bitnim zahtjevima svih direktiva, odnosno naredbi primjenjivih na njihove
proizvode.
Prema D. Bijelić, Vodič – Pitanja i odgovori u vezi sa CE označavanjem,
Republički zavod za standardizaciju i metrologiju, Banja Luka, 2012.
2
11
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Vijesti iz okruženja i svijeta
Weld Cup 3,4
U okviru sajma „Schweissen & Schneiden / Welding & Cutting“ u Essenu
(Njemačka), 18.-19.09.2013. god. održano je po prvi put evropsko
takmičenje mladih zavarivača službenog naziva „WeldCup“. Pravo učešća
imali su mladi zavarivači od 16 do 22 godine starosti. Na WeldCup-u je
nastupilo oko 50 mladih zavarivača iz 14 evropskih zemalja: Njemačke,
Austrije, Portugala, Belgije, Španije, Mađarske, Italije, Rusije, Velike
Britanije, Češke, Rumunije, Srbije, Švicarske i Turske.
Za mlade zavarivače ovo je bila idealna prilika da se upoznaju, druže i
razmjenjuju iskustva sa vršnjacima iz drugih timova, kao i da konačno kroz
takmičenje pokažu svoje vještine. Što je najvažnije, mladi zavarivači su
imali priliku da se zabave i nauče više o budućnosti njihove profesije, koja
izgleda svjetlija nego ikada obzirom na istaknut fokus na industrijsku
proizvodnju u kojoj zavarivanje igra ključnu ulogu.
Učešće na WeldCup-u uzelo
je 50 mladih zavarivača iz
14 zemalja
Kao što je i očekivano, ovo prvo takmičenje mladih zavarivača, WeldCup,
postavilo je osnovu za dalja takmičenja mladih zavarivača u budućnosti, sa
3
4
Prema informacijama EWF-a; http://www.ewf.be/weldcup/index.html
Prema informacijama DUZS-a: http://www.duzs.org.rs/
12
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
potrebom privlačenja šireg opsega nacionalnih i internacionalnih takmičara
širom Evrope i svijeta.
Kao dodatno dešavanje, održano je i takmičenje timova Kine i Njemačke,
kao i specijalnog tima sastavljenog od najboljih evropskih zavarivača, na
kojem je pobijedio Evropski tim.
Takmičenje je obavljeno za četiri konvencionalna postupka zavarivanja:
gasno (311), REL (111), MAG (135) i TIG (141), a u konačnici su svi
takmičari ocjenjeni u pojedinačnoj (individualnoj) i timskoj (nacionalnoj)
konkurenciji.
Mladi zavarivači
učesnici WeldCup-a
Detalji sa
takmičenja...
13
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
U konkurenciji timova, prva tri mjesta su osvojili:
1. mjesto i zlatnu medalju: tim Austrije.
2. mjesto i srebrnu medalju: tim Švajcarske.
3. mjesto i bronzanu medalju: tim Njemačke.
U pojedinačnoj (individualnoj) konkurenciji ostvaren je sljedeći plasman
(bez navođenja tima):
#
Gasno (311)
MAG (135)
REL (111)
TIG (141)
1
Walter
Dohr
Lukas
Schultermandl
Adbullah
Kaldirim
Patrick
Palmetshofer
2
Erwin
Lich
Hans
Peter Lutz
Christian
Marree
Kane
Foulkes
3
Nikola
Stanojlović
David
Millius
Joel
Ruffiner
Martin
Prohl
4
Ramazan
Zandolu
Laurens
Leys
Luis
Pereira
Ovidiu
Slabu
5
Jack
Stott
Danut
Florin Pop
Danny
Lord
Boldizsar
Bozó
6
Kubis
Jiri
Pedro
Gonçalves
Gelu
Hornar
Michal
Jedovnicky
7
Maksim
Mironov
Peter
Pinter
Christian
Bayer
Nemanja
Milenković
8
Tiago
Neves
Daniel
Bascunana
Tomas
Cervenka
Dominik
Greif
9
Thomas
Den Hartogh
Steven
Clewlow
Victor
Fernandez
Cristian
Barros
10
Vlastimir
Vasić
Sandor
Koncsik
Marcio
Silva
11
Antonio
Potente
Fedor
Malyshkin
Quentin
Pouleur
12
David
Badura
Ferit
Giftgi
Francesco
Capone
13
Anton
Titov
Nemanja
Stevanović
Aleksey
Dobrohotov
14
14
Alberto
Roma
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Studija uticaja proizvodnje i primjene tehnologija spajanja u Evropi
Evropska federacija za zavarivanje, spajanje i sječenje (EWF) objavila je
09.10.2013. god. izvod rezultata studije uticaja proizvodnje i primjene
tehnologija spajanja u Evropi.
Part of the Manufuture technology platform, the sector represents € 65 billion in
turnover and employs over 1,2 million people in Europe.
Cilj ove studije je da se izvrši ocjena svih dostupnih statističkih podataka
kako bi se u konačnici procijenio doprinos dodatne vrijednosti (eng. value
added contribution) i broj zaposlenih kao rezultat proizvodnje i primjene
tehnologija spajanja u Evropskoj Uniji (EU), u potpunosti za period 2010. i
2011. godine. Upravo rezultati posljednjih istraživanja jasno pokazuju
značaj evropske industrije i postojećih mogućnosti za dalji rast kao dio
globalne strategije navedene u Evropskoj tehnološkoj platformi
„Manufuture“ (eng. European Technology Platform Manufuture).
Studija je financirana od strane Njemačkog društva za zavarivanje (DVS),
Evropske federacije za zavarivanje, spajanje i sječenje (EWF) i Evropske
asocijacije za zavarivanje (EWA). Utvrđeno je da proizvodnja i primjena
tehnologija spajanja imaju tri direktna efekta na dodatnu vrijednost, kroz
proizvodnju opreme za spajanje, proizvodnju roba i proizvoda, i konačno
primjenu tehnologija spajanja.
Osnovni rezultati studije su:
1. U 2010 god. proizvodnja i primjena tehnologija spajanja bila je
predstavljenja sa ukupnom vrijednošću od 65,1 milijardi eura, i
omogućavala je zaposlenje 1,2 miliona ljudi u EU.
2. U smislu proizvedenih vrijednosti opreme i uređaja, sektor spajanja
je predstavljen sa 7.950 miliona eura, a od toga 74% otpada na
opremu za zavarivanje, lemljenje i sječenje, 10% na robotske sisteme
i 7% za oblast lijepljenja.
3. U smislu proizvedenih vrijednosti dobara i usluga, procijenjena je
vrijednost od 7.539 miliona eura, a od toga najviše (27%) otpada na
dodatne materijale za zavarivanje, 25% na ljepila, i 23% na tehničke
gasove.
4. U smislu zaposlenja u tehnologijama spajanja, ukupno je bilo
zaposleno 1,2 miliona radnika u EU, od čega: 647.000 kao
zavarivači, 311.300 kao inspektori zavarivanja, istraživači,
15
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
projektanti, treneri i operatori robota, te oko 165.900 osoba u
poslovima blisko ili u vezi sa spajanjem.
Tako studija upravo ima za cilj da istakne značaj ovog dijela industrije u
Evropi, u smislu isticanja kompetentnosti i konkurentnosti EU kompanija,
kao i da pruži ostale dokaze za podršku daljeg razvoja kao sastavnog dijela
strategije za re-industrijalizaciju Evrope.
647.000 zaposlenih zavarivača i
311.300 inspektora zavarivanja,
istraživača, projektanata, trenera i
operatora robota u Evropskoj Uniji
16
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Stručne teme | Prelazak sa EN 287-1 na EN ISO 9606-1
Uvod
EN ISO 9606-1, predviđeni nasljednik standarda EN 287-1, izazvao je
mnogo kontroverzi u evropskoj industriji. Trenutni standard EN ISO 96061 (izdat sredinom 2012 god.) se u različitom obimu koristi u Evropi (npr. ne
koristi ili se veoma rijetko koristi u Holandiji i Belgiji). Ipak, realnost je da
se poslije mnogo godina „vjernog“ korištenja u Evropi, stari standard EN
287-1 treba zamijeniti standardom EN ISO 9606-1. Praktično, u Evropi od
oktobra 2013 god. EN ISO 9606-1 smjenjuje (zamjenjuje) EN 287-1, i postaje
harmonizirani standard. Tako će se u naredne 2 godine (24 mjeseca), u
predviđenom prelaznom periodu, na snazi biti dva standarda za provjeru
stručne osposobljenosti – certifikaciju (ili atestaciju) - zavarivača. Ova
zamjena sa sobom donosi mnogo stvari koje nisu jasne, posebno u
prelaznoj fazi.
Što se tiče bosansko-hercegovačko tržišta, prema Institut za standardizaciju
Bosne i Hercegovine (BAS), obzirom na kašnjenje obavijesti o prihvaćanju
standarda EN ISO 9606-1 u Evropi (od strane CEN/ISO), standard bi se
trebao naći u Planu za preuzimanje tek u periodu 2014. godine. Do tada, u
Bosni i Hercegovini, na snazi je samo BAS EN 287-1:2012. Naravno,
primarno uvažavajući tržišnu orijentaciju bosansko-hercegovačkih firmi, o
predmetnom prelazu sa jednog na drugi standard je bitno već sada
razgovarati i informirati širu zavarivačku zajednicu.
U vezi sa navedenim prelazom sa EN 287-1 na EN ISO 9606-1 Evropska
federacija za zavarivanje, spajanje i sječenje (EWF) izdala je i „EWF vodič za
prelazak sa standarda EN 287-1 na EN ISO 9606-1 na što efikasniji način“
(eng. EWF Guide to deal with the transition from EN 287-1 to EN ISO 9606-1
as efficiently as possible). U nastavku donosimo najvažnije informacije iz
EWF vodiča, pripremljenog od strane tehničkih komiteta za zavarivanje
Holandije i Belgije.
Razlog zašto je ovaj prelaz tako važan leži u činjenici da su za kreiranje
njegovih osnovnih postavki ovlaštena tijela izričito ugledala na zahtjeve
koje drugi, „konkurentni“, standardi postavljaju (kao što su američki
ASME BPVC kod i AWS).
17
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Ovaj dokument ima za cilj da posluži kao vodič o tome kako se nositi sa
ovim prelaskom na najefikasniji mogući način. To ne znači „moranje“, ali
možda pruža razjašnjenje koje je potrebno čitatelju. Možda nepotrebno, ali
je potrebno naglasiti da ovaj dokument ne zamjenjuje standard, nego ga
naprosto objašnjava sa nešto više detalja.
Da bi kratka objašnjenja iz Vodiča bila jasnija, krenimo prvo od aktualnog
sistema označavanja – oznake certifikata zavarivača prema EN ISO 9606-1,
čime će se jasnije razumjeti izmjene u odnosu na označavanje definirano
prema EN 287-1 5.
Primjer oznake certifikata zavarivača prema EN ISO 9606-1
ss nb
Oznake za detalje zavarenog spoja –
ispitnog uzorka
Oznaka ispitne pozicije
Oznaka dimenzija ispitnog uzorka
(„s“ za ostvareni metal šava; „D“ za
prečnik cijevi)
Oznaka tipa i klase dodatnog
materijala
Oznaka grupe dodatnog materijala
(od FM1 do FM6)
Oznaka tipa zavarenog spoja
(sučeoni ili ugaoni)
Oznaka oblika proizvoda
(lim ili cijev)
Oznaka postupka zavarivanja
Oznaka standard prema kojem se
izvodi provjera stručne
osposobljenosti
ISO
9606-1
ISO 9606-1 141 T BW FM4 S s3.6 D60 PH ss nb
s3.6
PH
141
T
BW
FM4
S
D60
Posmatrajući novi sistem označavanja certifikata zavarivača dvije su
ključne razlike, a to su:
- Nema više oznake grupe osnovnog materijala, ova oznaka je
zamijenjena oznakom grupe dodatnog materijala.
- Ne koristi se oznaka debljine osnovnog materijala „t“, već je ista
zamijenjena oznakom „s“ koja određuje debljinu ostvarenog
(deponiranog) metala šava.
Primjer i objašnjenje novog sistema označavanja, na engleskom jeziku, može se
preuzeti sa web stranice Njemačkog društva za zavarivanje (DVS).
5
18
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Naravno, na početku oznake se koristi „ISO 9606-1“ da označi standard
prema kojem je izvršena provjera stručne osposobljenosti.
Referentni standardi
Lista referentnih standarda je potpuno ažurirana prema postojećem stanju,
pri čemu su skoro sve reference bez datuma. To znači da se navedene
reference upućuju na najnoviju verziju standarda. Dakle, budite oprezni.
Simboli i skraćenice
Za ispitne komade
Na ovoj listi je samo uvođenje „s“ upadljivo, pri čemu označava debljinu
metala šava ili debljinu spoja pri zavarivanju sučeonog spoja. Ovaj
parametar počinje biti važan kad gledamo obim osposobljenosti.
Za dodatne materijale
U cilju osiguranja najšire primjene različitih kodova i standarda, postoje
opcionalne dvije kategorije za obložene elektrode: jedna kategorija je
zasnovana na oznakama specifičnim za AWS; a druga na bazi slova kao što
smo već navikli sa „starim“ EN 287-1.
Pregled oznaka dodatnih materijala prema EN ISO 9606-1
Grupa
FM1
FM2
FM3
FM4
FM5
FM6
Dodatni
materijal za
zavarivanje
Nelegirani i
sitnozrnasti
čelici
Primjeri primjenjivih
ISO standarda
Primjeri primjenjivih
AWS standarda
ISO 2560, ISO 14341,
ISO 636, ISO 14171,
ISO 17632
AWS A5.1, AWS A5.18,
AWS A5.17, AWS A5.20
Visokočvrsti
čelici
ISO 18275, ISO 16834
ISO 26304, ISO 18276
AWS A5.5, AWS A5.28,
AWS A5.28, AWS A5.23,
AWS A5.29
ISO 3580, ISO 21952,
ISO 24598, ISO 17634
AWS A5.5, AWS A5.28,
AWS A5.23, AWS 5.29
Čelici otporni na
puzanje sa Cr
>3,75%
Čelici otporni na
puzanje sa
3.75 ≤ Cr ≤ 12%
Nehrđajući i
toplootporni
čelici
Nikl i legure
nikla
ISO 3580, ISO 21952,
ISO 24598, ISO 17634
AWS A5.5, AWS A5.28,
AWS A5.23, AWS 5.29
ISO 3581, ISO 14343,
ISO 17633
AWS A5.4, AWS A5.9,
AWS A5.22
ISO 14172, ISO 18274
AWS A5.11, AWS A5.14
19
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Budući da su to dva usporedna sistema, preporučeno je da se koriste oba
sistema na certifikatima, sve sa ciljem da se spriječi moguća zabuna sada i u
budućnosti, kao i da se certifikat omogući raspoznatljivim i za ASME, i za
AWS i za ISO.
Esencijalne varijable i obim osposobljenosti
Glavna promjena u odnosu na EN 287-1 je to da je osnovni materijal
zamijenjen dodatnim materijalom za zavarivanje. Ovo se u Vodiču
objašnjava na način da se osnovni materijal svejedno mora unijeti (upisati),
ali bez dodjeljivanja obima osposobljenosti za isti.
Postupci zavarivanja
Najveća promjena je vezana za MIG/MAG postupak zavarivanja, gdje se
javlja možda i najveći problem. Naime, zavarivaču koji je osposobljen za
područje zavarivanja prenosom metala tzv. kratkim spojem (eng. short arc;
postupci 131, 135 ili 138) je također dozvoljeno zavarivanje drugim
tipovima prenosa metala (kapljičasto, pulsirajuće, sprej luk) ali ne i
obrnuto. Postavlja se pitanje: Kako utvrditi da li smo u području
zavarivanja kratkim električnim lukom?
Možete naravno reći „može se čuti“ ili „samo pogledajte mnoge dijagrame
koje mi svi znamo“. Ali šta da radimo na primjer sa modernim izvorima
struje za zavarivanje, koji ponekad variraju struju na vrlo suptilan način,
skupa sa prenosom metala u električnom luku? Ovdje je zaista potreban
zdrav razum.
Režim čistog prenosa metala kratkim spojem je postignut ukoliko se
zavarivanje izvodi sa izvorom napajanja na kojem su napon luka i brzina
žice podešeni na male vrijednosti, pri čemu tokom zavarivanja nastaju
kratki spojevi i gašenja električnog luka. Ovakva oprema za zavarivanje je
podešena da radi sa određenim naponom luka i brzinom žice, pri čemu se
kao izlaz dobiva varijabilna jačina struje: izvor struje ima CV (eng. Constant
Voltage) strujno-naponsku karakteristiku. Ukratko, to je slučaj koji imamo
kod konvencionalnih MAG izvor struje.
U mnogim modernim uređajima za zavarivanje ne postoji čisti kratki
električni luk, nego ono što je poznato kao „modificirani kratki električni
luk“ kako ga nazivaju neki proizvođači opreme za zavarivanje; odnosno,
npr.: CMT od Fronius-a ili STT od Lincoln Electric-a, i slični. Ovakav
modificiran električni luk kratkog spoja nije prihvatljiv za osposobljavanje
zavarivača za kratki električni luk. Dakle, zavarivač se može kvalificirati za
zavarivanje kratkim lukom samo ako su kao izvori struje korišteni uređaji
20
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
koji se mogu podesiti da rade kao konvencionalni uređaji za zavarivanje sa
CV strujno-naponskom karakteristikom.
Tip zavarenog spoja
Jedan važan podatak koji poznajemo iz zadnje revizije standarda EN 287-1,
iz 2011 god., je činjenica da se ugaoni spoj ne može kvalifikovati
ispitivanjem sučeonog spoja. Međutim, ovdje je zatražena određena
alternativa, kombinovani ispitni komad (EN ISO 9601-1, Aneks C), pri
čemu se jedan dio zavaruje kao ugaoni spoj, a drugi dio kao sučeoni, i oni
se ispituju skupa. Također, korištenje ove opcije mora biti posebno
navedeno u certifikatu.
Položaji zavarivanja
Po prvi put standard pravi aktivnu razliku između položaja za ispitivanje i
položaja za zavarivanje. Razlika postoji već dugo vremena (možda to znate
već dugi niz godina iz standarda ASME BPVC, ali ovo nije bilo korišteno,
ili skoro nikako, u ISO ili u CEN standardima).
U principu „PA“ ili „PB“ su oznake samo za označavanje pozicije ispitnog
uzorka. Ove ispitne pozicije imaju tolerancije sa kojim proces ispitivanja
mora biti izvršen.
Različito je sa položajima zavarivanja, odnosno položajima u kojima
dijelovi materijala mogu biti spojeni u toku proizvodnje. Ovi su označeni sa
imenima kao što su „ravna“, „horizontalna“, „nadglavna“, itd. I ovdje
postoje tolerancije koje su opisane u EN ISO 6947.
To je ujedno i razlog zašto npr. ispitna pozicija PH (za cijevi), nema veći
opseg osposobljenosti od PH, već samo za PA (ravni), PE (nadglavni), PF
vertikalni prema gore). Dozvoljeni položaji zavarivanja u proizvodnji su
sada usklađeni sa onim definiranim prema ASME BPVC Sec.IX i AWS, gdje
se ovaj princip koristi bez problema. Tako, prema Vodiču, savjetuje se
korištenje oba sistema označavanja pozicija (EN ISO i ASME/AWS) za
Vaše certifikate, jer tako napravljen certifikat će biti najvjerovatnije
prihvaćen od široke grupe inspektora ili osoblja za nadzor.
Period važenja i načini produženja važnosti certifikata
Bitan novi zahtjev je da se već sa prvom kvalifikacijom mora definirati na
certifikatu kako će se vršiti produžavanje certifikata u budućnosti. Izbor je
moguće napraviti birajući jednu od mogućnosti (EN ISO 9606-1, Par. 9.3).
Potrebno je razumjeti da ispunjavanje ovog zahtjeva određuje izbor za
svako produženje kvalifikacije.
21
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Također, u cilju potvrđivanja (ovjeravanja) važnosti certifikata da prema
standardu nije namjera da koordinator zavarivanja kompanije potpisuje
privremene potvrde „na brzinu“ ako će produženje izvršiti poslije dvije ili
tri godine. Potrebno je naglasiti da proizvođač ima odgovornost za
proizvod koji isporučuje. Ukratko, certifikat zavarivača je moguće
produžiti na jedan od sljedećih načina:
1. Zavarivač radi novi test osposobljavanja svake tri godine.
2. Stara metoda je također opcija; svake dvije godine se ispituju dva
zavara napravljena tokom zadnjih šest mjeseci prije isticanja
certifikata.
3. Osposobljenost zavarivača važi bez ograničenja pod sljedećim
uvjetima:
a) Validnost je potvrđena svakih šest mjeseci;
b) Zavarivač radi za istog proizvođača, i
c) Sistem kvaliteta proizvođača zadovoljava zahtjeve EN ISO 38342 ili EN ISO 3834-3; i ovo mora biti verifikovano od strane
ovlaštene organizacije (npr. Ovlaštenog nacionalnog tijela; ANBa, ili IIW/EWF-a).
d) Proizvođač dokumentuje da je zavarivač zavario zavarene
spojeve zadovoljavajućeg kvaliteta, na osnovu kriterija
primjenjivih standarda proizvoda, kao što su npr.: EN 13445, EN
1090, EN 12592, EN 12953, ili sličnih.
Ovdje se jasno pokazuje uticaj da se izvrši pripisivanje odgovornosti
proizvođaču. Posebno opcija 3 daje ovlaštenja koordinatoru zavarivanja da
„svoje“ zavarivače zadrži uz pomoć dobro osmišljenog administrativnog
sistema. Ovo je tipična filozofija koja dolazi iz ASME koda.
Certifikat zavarivača
Standard jasno kaže da je izdavanje certifikata strogo isključiva
odgovornost ispitivača ili ispitnog tijela, i u dodatku A je predstavljena
preporučena forma ili obrazac certifikata. Iz istog je uočljivo da, pored
obaveznih esencijalnih parametara, u certifikatu moraju biti zabilježeni
određeni parametri koji nisu esencijalni (npr. grupa i podgrupa osnovnog
materijala, zaštitni gas, i slično).
22
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Stručne teme | Aplikacije za zavarivanje
Svakodnevna inženjerska praksa nameće potrebu čestih proračuna i
provjera projektnih i tehnoloških veličina i parametara. Posebice u vezi sa
tehnikom zavarivanja, bar gdje se ne koriste uobičajeni „iskustveni“ podaci,
ovakvi proračuni i provjere predstavljaju uvijek određenu vrstu izazova i
nerijetko se pokušavaju „zaobići“.
S tim u vezi u ovome i narednim brojevima e-Glasnika želimo istaći realnu
potrebu i mogućnost relativno jednostavne upotrebe pojedinih aplikacija.
Naravno, ovdje se prvenstveno misli na aplikacije poput:
- on-line aplikacija,
- PC programa ili aplikacija,
- kao i danas sve popularnijih mobilnih aplikacija.
Područje primjene aplikacija je zaista široko, koliko je i obimna brojna
problematika u zavarivanju, a složenost istih je determinirana metodama
proračuna koje koriste (analitički ili numerički).
Kao primjer i za uvid u „okvir složenosti“, proračun ugljikovog ekvivalenta
CET prema EN 1011-2 (Metoda B, Aneks C.3) je više nego jednostavan.
Naravno, posebno je bitno tumačenje proračunatog CET i dalja upotreba za
proračun temperature predgrijavanja, Tp, pri zavarivanju feritnih
konstrukcionih čelika. Prema istom metodu, proračun Tp već predstavlja
nešto složeniju formulaciju, pa ako se ne posjeduje namjenski inženjerski
kalkulator, od pomoći može biti proračun npr. u MS Excel-u.
Slično, izuzev kada se ne zahtjeva numerička metoda procjene, npr.
naponsko-deformacionog stanja, većina proračuna zavarenih konstrukcija
bazirana je na relativno jednostavnim, reklo bi se „inženjerskipristupačnim“, analitičkim izrazima. Ovi izrazi su upravo relativno „teški“
koliko i proračun temperature predgrijavanja, ako se naravno jasno
poznaju sve ulazne varijable (veličine i jedinice).
Kao „ekstremni“ slučajevi koji se mogu smatrati relativno kompliciranim,
upravo su proračuni bazirani na numeričkim metodama, dostupni u
brojnim PC aplikacijama i programima. U oblasti zavarivanja isti se koriste
za različite svrhe, a posebno za procjenu naponsko-deformacionih stanja,
predviđanje različitih toplotnih pojava i strukturnih transformacija pri
23
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
zavarivanju, ili čak odnedavno dostupnih metoda za procjenu rizika od
loma ili havarije baziranih na mehanici loma. Naravno, za ove zadnje
pouzdana primjena i upotreba zahtjeva jedan ipak dodatni specijalistički
nivo edukacije, kako u radu samog programa (eng. software), tako i vidu
solidnog teoretskog znanja o predmetnim fenomenima i problematici.
Također, kakva god aplikacija da je u pitanju, u suštinskog je značaja njena
dostupnost i cijena. Najčešći je slučaj, što je mogućnost aplikacije složenija,
obimnija (ili sveobuhvatnija), ili čak bazirana na numeričkim metodama, da
ista ima izrazito visoku komercijalnu cijenu. Ovo je konačno jedan od
presudnih razloga nepristupačnosti, te da se ovakve aplikacije uglavnom i
ne koriste u bosansko-hercegovačkoj privredi. Ipak, ako je cijena
komercijalne usluge inostrane konzultantske kuće koja posjeduje ove
„nedostižne“ aplikacije visoka za određeni konkretan projekat ili posao,
npr. cca. 15.000€, a cijena aplikacije npr. cca. 7.500€ (na bazi godišnje
licence) onda definitivno treba razmisliti o investiciji i nabavci predmetne
aplikacije. Slično, nije rijedak slučaj da je za određene vrste problema
(proračuna) dostupna tek jedna aplikacija na tržištu, pa se mogućnosti
izbora značajno sužavaju.
On-line aplikacije
Konačno, o ovome broju e-Glasnika, namjera na nam je predstaviti
određeni broj vrlo kvalitetnih i besplatno dostupnih on-line aplikacija, za
jedan relativno jednostavan obim proračuna i procjena u tehnici
zavarivanja. Preduslovi za upotrebu istih su posjedovanje PC računara sa
internet pretraživačem (tipa. Internet Explorer, Firefox ili Google Chrome) i
pristup internetu, kao i elementarno teoretsko predznanje. Konačno, čemu
proračuni i rezultati ako ne znamo iste tumačiti i dalje koristiti!?
Naravno, u narednim brojevima e-Glasnika predstavili bi ukratko i one
složenije i zahtjevnije aplikacije blisko i u vezi sa tehnikom zavarivanja, tipa
PC računarskih programa, komercijalno dostupnih na svjetskom tržištu.
24
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
On-line besplatne aplikacije
Naziv aplikacije /
Autor
Boehler Welding Calc
/ Boehler Welding
UTP Calculator / UTP
Mogućnosti / Upotreba
Proračun mase metala šava i mase
potrebnog dodatnog materijala.
Proračun mase metala šava i mase
potrebnog dodatnog materijala (aplikacija
slična prethodnoj od Boehler Welding-a).
Internet
adresa 6
Link
Link
Welding Tools /
Dillinger Hutte GTS
Kao više aplikacija za proračun
ugljikovog ekvivalenta (CET, CE-IIW,
CEN, Pcm), temperature predgrijavanja,
vremena hlađenja, tvrdoće u zavisnosti od
vremena hlađenja.
Link
Calculating cooling
time t8/5 / EWM Group
Proračun vremena hlađenja u intervalu
od 800°C do 500°C, tzv. t8/5.
Link
Calculation Menu of
steel weldability and
weld metal properties
/ JWES
Kao više aplikacija za proračun:
ugljikovog ekvivalenta, termičke istorije i
vremena hlađenja, maksimalne tvrdoće u
ZUT-u, minimalno potrebne temperature
predgrijavanja, čvrstoće metala šava i
udarne žilavosti metala šava.
Link
Welding Calculators /
Axon Calc
Proračun minimalne temperature
predgrijavanja, i temperature
međuprolaza, ugljikovog ekvivalenta
(Pcm), unosa toplote, i minimalno
potrebnog vremena termičke obrade
nakon zavarivanja.
Link
Weld Calc 2.0 / SSAB
(potrebni autorizacijski
podaci za pristup)
Prema SSAB-u, profesionalni alat za
optimizaciju procedura zavarivanja čelik
klase Weldox, Hardox i Domex ili
kombinacija različitih čelika i debljina.
Link
Schaeffler/DeLong/
WRC-92 Analysis /
ESAB
Analiza metala šava pri zavarivanju
raznorodnih visokolegiranih čelika
upotrebom Schaeffler/DeLong/WRC-92
dijagrama.
Link
Uređivački odbor e-Glasnika i DZBiH se ograđuju od svake moguće upotrebe
navedenih aplikacija, tumačenja rezultata i primjene u praksi.
Provjeriti na web stranici DZBiH ( http://dzbih.ba/ ), u rubrici stručne teme
kompletnu adresu za on-line pristup navedenim aplikacijama.
6
25
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Primjer proračuna mase metala šava i
potrebnog dodatnog materijala...
Bohler Welding Calc Bohler Welding
Dostupno na:
http://www.boehlerwelding.com/english/BoehlerWeldingCalc.htm
Primjer proračuna termičkog ciklusa zavarivanja...
Calculation software of welding JWES | The Japan Welding
Engineering Society
Dostupno na:
http://www-it.jwes.or.jp/weld_simulator/en/cal2.jsp
Ako poznajete i vi neke od besplatnih on-line aplikacija, slobodno nam se javite da
razmijenimo iskustva i diskutiramo, te konačno objavimo po potrebi u okviru
rubrike stručne teme ili na web stranici DZBiH.
26
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Predstavljamo | Članice DZBiH
Do dana 20.11.2013. industrijski partneri - članovi DZBiH su postali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Bosna-S – Eng. - Oil & Gas, Sarajevo.
MetaComm doo, Jajce.
Strojal doo, Sarajevo.
Ax Soling doo, Mostar / Grude.
JP Elektroprivreda, Termoelektrana Kakanj.
Fuel Boss doo, Zenica.
TUV SUD Sava, Sarajevo.
Enikon doo, Kakanj.
Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.
Mašinski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić, Mostar.
Trokut Test doo, Sarajevo.
Bosnamontaža ad, Prijedor.
Institut za zavarivanje Tuzla.
TUV Croatia, Sarajevo.
Tehnopetrol, Tuzla.
Kovan MI, Gračanica.
TOM, Uskoplje.
Elektroremont, Banovići.
Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
MontingEnergetika, Tuzla.
AlFe MI, Živinice.
Rudar doo, Tuzla.
U ovome, i u narednim brojevima e-Glasnika ukratko predstavljamo
članice DZBiH, po redoslijedu sticanja članstva.
Za ovaj broj e-Glasnika (novembar, 2013 god.) predviđeno je predstavljanje
prvih 9 članica.
27
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Bosna-S - Engineering Oil & Gas| Sarajevo
bosna-s.ba
[email protected]
Kontakt osoba za DZBiH
Elvedin Buljubašić, dipl.ing. |
[email protected]
Ukratko o Bosna-S – Engineering – Oil & Gas
Bosna-S d.o.o. za inženjering je privatna kompanija osnovana 1990. god.
Sjedište kompanije se nalazi u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini s
predstavništvima u Libiji i zemljama Bliskog istoka. Kompanija je
specijalizirana za usluge u energetskom sektoru i naftnoj industriji (nafta,
gas i petrohemijska industrija).
Kompanija je certificirana prema standardima ISO 9001 za pružanje
kvaliteta usluga i ISO 14001 za zaštitu okoliša.
Kompanija ima odjele za inženjering i izvođenje radova sa oko 300
zaposlenih sa dugogodišnjim radnim iskustvom.
Aktivnosti izvođenja radova obuhvataju nabavu i montažu/ugradnju
mehaničke opreme, cjevovoda, nadzemnih i podzemnih rezervoara,
opreme pod pritiskom, električne opreme i instalacija, instrumentacije,
elektronike, sigurnosnih sistema, sistema za zaštitu od korozije, izolacijske
radove, protivpožarne sisteme, održavanje, popravke i druge radove.
Inženjerske aktivnosti obuhvataju dizajn i projektovanje, pripremu
tehničke dokumentacije potrebne za izvođenje projekata kao što su bazni
inženjerski dokumenti, specifikacije, nacrti, predmjeri i rekvizicije za
materijal, proračune i radne procedure za sve vrste mašinskih,
građevinskih, instrumentacijskih i elektro radova.
28
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
MetaComm d.o.o. | Jajce
metacomm-bih.com
[email protected]
Kontakt osoba za DZBiH
Zlatan Ištvanić, mr.sc. IWE |
[email protected]
Ukratko o MetaComm d.o.o.
MetaComm d.o.o. je privatno društvo za proizvodnju zavarenih
konstrukcija i posuda od čelika i aluminijskih legura, osnovano 2005. god. s
ciljem da nastavi proizvodnju i sačuva tržišnu poziciju Energoinvesta iz
Sarajeva u oblasti energetike. Društvo je preuzelo sve resurse Energoinvestove Tvornice Procesne Opreme (TPO) iz Jajca.
U posjedu je tvorničkog kruga površine 30.000m2, proizvodne hale 2.400m2,
uredskog prostora 1.000m2, skladišta i radionica. Posjeduje sve potrebne
tehnološke kapacitete za proizvodnju pirolitičkih kotlova; cilindričnih,
zavarenih posuda i opreme pod tlakom od klase 1 do 4 prema EU direktivi:
PED 97/23/EC. Moguć je i termički tretman proizvoda (žarenje) i zaštita od
korozije (pjeskarenje, premazi i sl.). Jedini je proizvođač u BiH podnica
postupkom inkrementalne deformacije u hladnom stanju za cilindrične
posude u području prečnika od 800 mm do 3.600 mm, debljine do 14 mm
za čelik granice tečenja do Re=355 MPa.
MetaComm d.o.o je certificirana za sistem upravljanja kvalitetom prema
ISO 9001, kao i za izvođenje zavarivačkih radova prema EN ISO 3834-2, od
strane TÜV SÜD. Upošljava oko 60 radnika osposobljenih i atestiranih za
proizvodnju posuda i opreme pod tlakom (IWE/EWE inženjeri, atestirani
zavarivači za postupke zavarivanja: MIG/MAG, TIG/WIG, UP-EPP, REL).
Prosječan kapacitet proizvodnje u zadnje tri godine je prerada oko 1000 MT
nelegiranih čeličnih limova, a također, se preradi i oko 50 MT nehrđajućeg
čelika i aluminijskih legura (AlMg) u opremu za potrebe prehrambene
industrije.
29
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Strojal d.o.o. | Sarajevo
strojal.ba
[email protected]
Kontakt osoba za DZBiH
Adi Alić, M.Sc. |
[email protected]
Ukratko o Strojal d.o.o.
Firma Strojal d.o.o. je osnovana 1997.god., a sami počeci se vezuju za
zanatsku radnju koja je osnovana 1989. god. Trenutan broj zaposlenih je 40,
od čega 2 MSc inžinjera mašinstva i 4 diplomirana inžinjera mašinstva.
Posjeduje ceritifikat za upravljanje kvalitetom ISO 9001.
Direktor: Ćamil Alić.
Lokacija: Industrijska zona Hrasnica- Ilidža.
Prostorni kapacitet: 2800 m2.
Djelatnost: Razvoj i proizvodnja mašina, alata i rezervnih dijelova.
Mogućnosti:
- Lasersko rezanje limova (čelik do 20mm, Inox do 15mm, Al do
10mm).
- CNC savijanje i rolovanje limova (do debljine 8mm, širina 3000mm).
- 3D CNC savijanje cijevi (sa trnom do D=76mm i sa 3 valjka do
D=150mm).
- Zavarivanje (MIG/MAG, TIG, REL; atestirani zavarivači, EN 287-1).
- Obrada plastičnom deformacijom metala (prese od 25t do 400t).
- CNC obrada metala rezanjem (glodanje 500x500x500mm, struganje
do D=300mm, raspon 1000mm).
- Brušenje (ravno i okruglo).
Inostrano tržište: Švicarska, Norveška, Njemačka, Austrija, Švedska,
Slovenija i Italija.
Dokaz našeg kvaliteta je zadovoljstvo preko 200 klijenata i kooperanata.
30
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Ax-Soling d.o.o. | Grude
ax-soling.com
Kontakt osoba za DZBiH
Mario Pešorda, stroj.teh. |
[email protected]
Ukratko o Ax-Soling d.o.o.
Ax-Soling d.o.o je tvrtka u privatnom vlasništvu koja iduće godine slavi 20
godina postojanja i koja danas broji 72 djelatnika. Na tržištu BiH Ax-Soling
je prepoznat kao tržišni lider u distribuciji alata, strojeva, HTZ opreme,
vijčane robe i opreme za zavarivanje. Osim prodaje spomenutog
asortimana kroz svoje 4 maloprodaje i razgranatu mrežu kupaca diljem
BiH u ovoj tvrtci se ponose i vlastitim proizvodom, pokretnoj baznoj stanici
S-PBS 20.000 prvog proizvoda ove vrste proizvedenog u BiH.
Tvrtka Ax-Soling ima dugogodišnje iskustvo u prodaji opreme za
zavarivanje. Točnije generalni su zastupnici tvrtke Fronius Austrija koja je
europski i svjetski lider u proizvodnji ove opreme. Osim spomenutoga
surađuju i s drugim renomiranim europskim partnerima u oblasti dodatnih
materijala za zavarivanje kao što su: Elektroda Zagreb, Kjelberg
Finsterwalde, Bohler, Arc i dr.
U suradnji s Fronius-om i austrijskim obrazovnim institutom WiFi, AxSoling je ušao u projekt otvaranja modernog Centra za zavarivanje u
Mostaru kao i Centra za tehničku izvrsnost zavarivanja. Osnovna ideja
ovoga svima otvorenog projekta je da se u regiji pokušaju približiti
komercijalne i tehničke mogućnosti unutar tehnologije zavarivanja.
31
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
JP EP BiH Termoelektrana Kakanj
tekakanj.ba
Kontakt osoba za DZBiH
Armin Husika, mr.sc. IWE |
[email protected]
Ukratko o JP EP BiH Termoelektrana Kakanj |TE Kakanj
Prvi kilovatsati električne energije u TE Kakanj proizvedeni su 20. jula
1956. god. Kao jedan od značajnih datuma iz historije Kaknja, ovaj datum
ima i poseban značaj za proizvodnju električne energije u BiH. Sa ukupno
instalisanom snagom od 450 MW, prosječna godišnja proizvodnja TE
Kakanj iznosi oko 2.300 GWh, uz godišnju potrošnja uglja od oko 1,8
miliona tona. TE Kakanj pored primarnog proizvoda, električne energije,
proizvodi i isporučuje i toplotnu energiju za daljinsko grijanje grada Kaknja
i dodatno isporučuje šljaku i pepeo Tvornici cementa Kakanj.
U maju 2012. godine, u rad je pušten revitalizirani Blok 6, čime je radni
vijek Bloka produžen za dodatnih 15 god.
Na lokaciji TE Kakanj planirana je izgradnja zamjenskog kogeneracijskog
Bloka 8, instalisane snage 300 MW električne energije i 300 MW toplotne
energije. Izgradnja Bloka 8 je investicija vrijednosti 1.035,2 miliona KM, a s
ulaganjima u rudnike dostiže 1.225,0 miliona KM. Novoizgrađeni Blok 8
zamjenit će u proizvodnji električne energije postojeće blokove u TE
Kakanj, (4x32 MW, 1x110 MW) te omogućiti kontinuitet proizvodnje uglja,
prestrukturiranje srednjebosanskih rudnika uglja u Koncernu EPBiH i
kontinuitet daljinskog grijanja okolnih gradova.
TE Kakanj je u avgustu 2013. godine, proizvela 268.095 MWh električne
energije, čime je ostvarena najveća jednomjesečna proizvodnja u posljednjih
17 god. Očekivanja su da će do kraja 2013. godine, TE Kakanj premašiti
proizvodnju električne energije od 2.487 GWh iz 2012. god.
32
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Fuel Boss d.o.o. | Zenica
fuelboss.ba
Kontakt osobe za DZBiH
Faruk Pojskić, dipl.ing. IWE |
[email protected]
Emin Talić, dipl.ing. IWE |
[email protected]
Ukratko o Fuel Boss d.o.o.
Firma Fuel Boss d.o.o. iz Zenice se u 22 godine postojanja razvila u jednu
od vodećih firmi u BiH u oblasti montaže postrojenja, cijevnih sklopova i
prateće opreme u hemijskoj i procesnoj industriji, naftnoj industriji,
papirnoj industriji, metalurgiji te montaži i održavanju energetskih
postrojenja. Obzirom na vrstu posla kojim se bavi, a koji podrazumjeva
između ostalog izradu zavarenih spojeva raznih vrsta čelika, aluminija i
nikla kod sklopova koji su izloženi visokim pritiscima, temperaturama i
agresivnim medijima, neophodno je da se obezbijedi najviši kvalitet izrade.
Sve to se postiže provođenjem procedura definisanih standardom EN ISO
3834-2 ukomponovanih u ISO 9001, i smjernica iz AD 2000-Merkblatt HP 0
/ TRD 201 i TRR 100.
Za kompetentno obavljanje ovih složenih poslova zaduženi su stručnjaci za
zavarivanje i zavarivači atestirani prema EN 287-1. Kvalitetom izvedenih
poslova firma obezbjeđuje i konstantan nastup na tržištu zapadne Evrope,
a prije svega SR Njemačke. Ovakvi poslovi su zahtjevni i u pogledu
stvaranja uslova za bezbjedan rad svih zaposlenika. Provođenje svih mjera
na sprječavanju povreda i zaštiti zdravlja radnika provodi se u skladu sa
standardom OHSAS 18001.
33
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
TÜV SÜD Sava d.o.o. Ljubljana predstavništvo u BiH | Sarajevo
tuv-sud.ba
Kontakt osoba za DZBiH
Jasmin Hamza, dipl.ing.|
[email protected]
Preduzeće za certificiranje,
osiguranje kvaliteta i tehnički nadzor
Ukratko o TÜV SÜD Sava d.o.o. Ljubljana - predstavništvo u BiH
TÜV SÜD Sava je u sastavu njemačke poslovne grupacije TÜV SÜD
(osnovane 1866 god.), vodeće u svijetu na području usluga savjetovanja,
inspekcije, ispitivanja, stručnih ekspertiza, certifikacije i edukacija, prisutne
na 500 lokacija širom svijeta gdje trenutno surađuje s 5,5 miliona klijenata, a
zapošljava 10.500 vrsnih stručnjaka na svim područjima privrednih
djelatnosti. TÜV SÜD je partner sa sveobuhvatnim industrijskim znanjem,
čiji timovi specijalista omogućavaju kontinuiranu podršku klijentima. U
BiH, TÜV SÜD djeluje od 1998. god. putem firme kćerke TÜV Bayern Sava
iz Ljubljane, sa predstavništvom u BiH, u Sarajevu, od 1998 god. Sa više od
300 trenutnih klijenata iz područja sistema upravljanja i industrijskih
standarda, TÜV SÜD Sava je vodeća kompanija iz tih oblasti u BiH.
Usluge TÜV SÜD Sava iz oblasti sistema upravljanja i oblasti industrije
obuhvaćaju: certificiranje sistema upravljanja prema ISO 9001, ISO/TS
16949, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 50001, ISO 22001,
HACCP; kao i certifikaciju proizvođača tlačne opreme, potvrđivanje
osposobljenosti (atestiranje) zavarivača, certifikaciju proizvođača za
izvođenje zavarivačkih radova i postupaka zavarivanja, certifikaciju
proizvođača materijala za tlačne posude, certifikaciju proizvođača
željezničkih vozila, certifikaciju proizvođača čeličnih konstrukcija, nadzor
nad energetskim postrojenjima; usluge iz domena ASME koda:
konsultacije, atestiranje, provjere proračuna, podršku proizvođačima,
preuzimanje komponenti (S, M, E, U, i H pečat), nadzor, obuku i podršku
za sisteme QA.
34
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Enikon d.o.o. | Kakanj
[email protected]
Kontakt osoba za DZBiH
Midhat Haračić, dipl.ing. IWE|
[email protected]
Ukratko o Enikon d.o.o. Kakanj
Enikon d.o.o. Kakanj je privatna BiH firma koja je osnovana 1995. god. i
stalno je prisutna već dugi niz godina na bosansko-hercegovačkom tržištu,
i to posebice u Termoelektrani Kakanj, Tvornici cementa Kakanj,
ArcelorMittalu-u Zenica i drugim velikim preduzećima; kao i na
zahtjevnom njemačkom tržištu u Tvornici cementa Burglengenfeld
(HeidelbergCement Group). Firma je danas materijalno i kadrovski
osposobljena za radove na izradi i montaži industrijskih, energetskih i
procesnih postrojenja te raspolaže sa potrebnom opremom i sredstvima za
rad.
Firma raspolaže sa kvalitetnom i stručnom radnom snagom, koja ima
dugogodišnje radno iskustvo, kao i mlađih kadrova koji stiču dragocjeno
radno iskustvo na cjevovodima, kotlovima, čeličnim konstrukcijama i
drugim postrojenjima, tako da danas Enikon d.o.o. Kakanj ima više od 50
uposlenih radnika. Također, u firmi se vrši samostalno obučavanje mladih
zavarivača, od kojih su mnogi stekli dragocjeno radno iskustvo radeći na
mnogim radilištima i uspješno certificirali postupke zavarivanja za koje su
se obučili.
Enikon d.o.o. Kakanj je uspješno uveo i sprovodi sistem upravljanja
kvalitetom EN ISO 9001:2008, a sopstveni radni kadar je obogatio sa
zanimanjima: IWE inženjer i IWT tehnolog. S tim u vezi Enikon d.o.o.
Kakanj je certificiran kod TÜV Rheinland - prema DIN EN ISO 3834-2
pogon za zavarivanje i AD 2000 Merkblatt-HP0.
35
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Mašinski fakultet,
Univerziteta u Sarajevu
mef.unsa.ba
Kontakt osobe za DZBiH
Ismar Hajro, doc.dr.|
[email protected]
Petar Tasić, v.asist.msc.|
[email protected]
Ukratko o Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu
Mašinski fakultet, Univerziteta u Sarajevu je vodeća institucija u Bosni i
Hercegovini u edukaciji i širenju znanja iz oblasti mašinskog inženjeringa.
Od svog osnivanja 1958. god., fakultet kontinuirano obrazuje stručnjake
koji daju značajan doprinos razvoju industrije u Bosni i Hercegovini i šire.
Cilj fakulteta je da postane prepoznatljiv partner za privredu kao institucija
koja prati i učestvuje u naučno-istraživačkom radu u međunarodnim
relacijama, te da se transformira u mjesto efikasnog transfera znanja u
skladu sa tokovima reforme visokog obrazovanja prema Bolonjskoj
deklaraciji.
Studiranje mašinstva, pored toga što je zanimljivo i atraktivno, predstavlja i
ulaganje u budućnost.
Na fakultetu egzistira 9 katedri, od kojih je i Katedra za mašinski
proizvodni inženjering, u okviru koje djeluju Laboratorije za zavarivanje,
Laboratorija za mehanička ispitivanja, te druge srodne laboratorije.
Upravo Laboratorije za zavarivanje, pored redovne teoretsko-praktične
edukativne djelatnosti u nastavnom procesu, te naučno-istraživačke
djelatnosti, privredi nude i usluge obuke i atestacije zavarivača,
savjetodavne usluge na poslovima zavarivanja, termičke obrade i
osiguranja kvaliteta, te tehnoloških ispitivanja sa razaranjem i bez razaranja
(samostalno ili u saradnji sa industrijskim partnerima).
36
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Predstavljamo | Nove tehnologije i uređaji
Nove tehnologije | CMT - Cold Metal Transfer 7
Stalni tehnološki napredak, kako na polju zavarivanja, tako i u ostalim
proizvodnim procesima, nameće potrebu za povećanjem efikasnosti
postupaka zavarivanja i skraćenjem ukupnog vremena zavarivanja.
Zahtjevi za smanjenjem mase konstrukcije rezultirali su upotrebom limova
veoma male debljine, koje je takođe potrebno, na neki način, spojiti. CMT
(eng. Cold Metal Transfer) je postupak čiji je razvoj u mnogome je doprinio
rješavanju spomenutih problema spajanja ali i mnogih drugih koji se
javljaju pri zavarivanju, kao što su prskanje dodatnog materijala,
deformacije radnog komada, visok nivo unosa toplote u materijal i slično.
CMT je relativno novi postupak spajanja dva metala, pri čemu spajanje
može biti zavarivanjem ili lemljenjem, što zavisi od vrste materijala koje je
potrebno spajati. Ovaj postupak razvijen je iz MIG/MAG postupka
zavarivanja, prilagođavanjem postojećih kao i dodavanjem nekih potpuno
novih komponenti, od strane austrijskog Fronius-a.
Osnovne specifičnosti CMT postupka, koje ga razlikuju od drugih
elektrolučnih postupaka zavarivanja su: kretanje dodatnog materijala – žice
u potpunosti je ukomponirano u upravljački sistem, omogućeno je tačno
uspostavljanje i iščezavanje električnog luka i na kraju, dodatni materijal se
dostavlja u vidu kapljica precizno, bez prskanja. Iako na prvi pogled djeluje
jednostavno, u pitanju je vrlo složeno međusobno dejstvo kontrole
električnog luka i kretanja žice elektrode.
CMT sistem ima pogonski mehanizam za dostavljanje elektrodne žice koji
se sastoji od dva sistema: jedan na izvoru struje (inverteru) i drugi smješten
na zavarivačkom pištolju. Sistem za pogon koji se nalazi na inverteru
kontinualno dostavlja žicu kroz crijevo, preko pištolja u zavarivačku
kupku. Ono što je drugačije kod ovakvog mehanizma za dostavljanje žice
jeste to da pogonski sistem sa zavarivačkog pištolja nije napravljen kao
dodatni pogon, koji će povlačiti žicu i tako osiguravati stabilnost
dostavljanja. Naprotiv ovaj pogonski sistem obezbjeđuje kretanje žice koje
se suprostavlja glavnom kretanju i povlači elektrodnu žicu unazad, na
Izvod iz seminarskog rada studentice Selme Bukva, na predmetu Tehnike
spajanja 1, sa treće godine BSc studija akad.god. 2012/13 na Mašinskom fakultetu u
Sarajevu.
7
37
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
kratku razdaljinu, prije nego što je pomjeri ponovo unaprijed. To se odvija
u definiranom ritmu. Da ne bi došlo do zaglavljenja žice, između dva
pogonska sistema smješta se poseban amortizer žice čija je funkcija još i
obezbijeđivanje stabilnosti dostavljanja žice. Primjena ovog jedinstvenog
načina dostavljanja žice ima smisla samo u kombinaciji sa različitim fazama
električnog luka (uspostavljanje i iščezavanje). Na pištolju se nalazi i sistem
koji posebnim principom osigurava konstantan i ponovljiv kontaktni
pritisak, pri dodiru žice i radnog komada.
Kada elektrodna žica, kroz koju se propusti struja, dođe do određene
kritične razdaljine od radnog komada, dolazi do kratkog spoja, dakle
nastaje električni luk. Toplota koju stvori luk dovoljna je za topljenje
određene količine dodatnog materijala. Kada kapljica dodatnog materijala
dođe u dodir sa kupkom, smanjuje se struja zavarivanja (digitalno
upravljano) što uzrokuje prekid električnog luka. Pogonski sistem na
pištolju zatim povlači žicu i tako pomaže odvajanju i dostavljanju kapljice.
Odvajanjem kapljice proces se ponavlja: žica se pomijera unaprijed, dešava
se kratki spoj i nastaje električni luk, žica se opet povlači i kapljica se odvaja
u fazi bez električnog luka. Ovi ciklusi se dešavaju pri frekvenciji od 90Hz
(90 ciklusa u sekundi).
Faze uspostavljanja i prekida električnog luka
Vremenski okvir u kojem se odvija proces dostavljanja dodatnog materijala
Prenos kapljica metala u fazi bez postojanja električnog luka rezultira
izostankom prskanja kapljica dodatnog materijala koje je generalno
karakteristika prenosa metala kratkim spojem. Još jedna prednost ovakvog
načina rada jeste smanjen unos toplote u zavarivačku kupku jer se toplota
38
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
unosi samo tokom dostavljanja kapljice u fazi bez električnog luka. Na taj
način deformacije radnog komada su minimalne.
CMT postupak omogućava mehaničko podešavanje dužine električnog
luka, što znači da luk ostaje stabilan bez obzira na površinu radnog
komada ili brzinu zavarivanja (za razliku od konvencionalnog MAG/MIG
postupka). Stabilniji luk daje veću kvalitetu zavarenog spoja. Osim toga
moguća je primjena u bilo kojoj poziciji zavarivanja. Pored brojnih
prednosti, ne postoji veliki broj ograničavajućih faktora ovog postupka;
međutim neki od njih su mogućnosti zavarivanja limova debljine ne veće
od 4 mm (što je određeno malim jačinama struje), kao i velika težina
zavarivačkog pištolja što nije povoljno za ručnu upotrebu. Tako je CMT
postupak najprije razvijen za zavarivanje robotom, a vremenom je
prilagođen i za ručnu upotrebu što je pogodno za montažne uslove.
Shema opreme za robotski upravljan CMT postupak
1. TPS (Trans Puls Synergic) 3200 / 4000 / 5000 CMT izvor struje sa integrisanim
funkcionalnim paketom za CMT proces; 2. RCU 5000i jedinica za daljinsku
kontrolu; 3. FK 4000 R jedinica za hlađenje; 4. Robotsko okruženje (upravljač);
5. VR 7000 CMT dostavljač žice; 6. Robacta Drive CMT, pištolj za robotsko
zavarivanje sa digitalno upravljanim; 7. Amortizer žice; 8. Namot elektrodne žice.
Konačno uspješno područja primjene CMT su: spajanje čelika i aluminija,
lemljenje pocinčanih čeličnih limova, zavarivanje tankih limova (istorodno;
čelika, aluminija, CrNi legura), te kao CMT Pin i CMT Print. U
međuvremenu CMT je doživio i dvije dodatne modifikacije (unapređenja)
u vidu CMT Advanced i CMT Twin.
39
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Novi uređaji za MAG/MIG zavarivanje | Fronius TPSi
Na upravo održanom sajmu „Schweissen & Schneiden / Welding & Cutting“,
u Essen-u, Njemačka, austrijski proizvođač opreme za zavarivanje Fronius
je predstavio i najnovija dostignuća u opremi za MAG/MIG zavarivanje,
odnosno „TPSi“ (eng. Trans Process Solution – Inteligent). Prema Fronius-u
riječ je o „perfektnoj usklađenosti komponenti MAG/MIG uređaja sa
primjenom inteligentne interakcije sa korisnikom“.
Pored kratkog osvrta kroz propagandni materijal koji dostavljamo u
nastavku (str. 41-42), detaljnije o Fronius-ovom TPSi-u možete pogledati
na: http://www.tps-i.com/ , kao i u okviru rubrike „Stručne teme“ na web
stranici DZBiH.
Prema M. Malesardi-u | Fronius
The TPS/i interacts intelligently with the user. It gives users dependable help with
making settings, selecting the right options and centrally updating the
components. As a result, the system is quicker, easier and safer to operate.
40
Ovlašteni predstavnik Fronius-a u Bosni i Hercegovini je firma
Ax-Soling iz Gruda | ax-soling.com | Kontakt osoba za DZBiH:
Mario Pešorda | [email protected]
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
41
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
42
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Članarina u DZBiH
Postanite član / članica DZBiH
Od posebnog je profesionalnog, a time i nacionalnog interesa okupljanje i
ostvarivanje zajedničkih interesa svih industrijskih partnera blisko ili u vezi
sa zavarivanjem u jedno zajedničko udruženje na području cijele Bosne i
Hercegovine, što je upravo DZBiH. Naravno, u DZBiH su dobro došli i
industrijski partneri izvan Bosne i Hercegovine. S tim uvezi, a obzirom i na
previđeni plan i program rada, DZBiH je potrebna podrška, posebno
financijske prirode. Tako je, kao što je na kraju slučaj i sa sličnim društvima
u okruženju i svijetu, DZBiH predvidjelo i ostvarivanje članarine, kao i
brojne mogućnosti za sponzoriranje i reklamiranje industrijskih partnera u
publikacijama i/ili na manifestacijama DZBiH.
Zato, DZBiH poziva sve zainteresirane industrijske partnere, da iskažu svoj
interes u daljem radu DZBiH (što se može uraditi na osnovu Upitnika;
dostupnog na email: [email protected]), na osnovu čega bi se potom po
iskazanoj potrebi regulirala i članarina u DZBiH. DZBiH je trenutno
predvidjelo samo članarinu industrijskih partnera - firmi, putem
delegiranih kontakt osoba (izjašnjavanjem putem Upitnika). U sklopu
Upitnika, industrijski partneri mogu navesti i do deset (10) osoba, koje po
ostvarivanju članarine firme DZBiH smatra budućim potencijalnim
individualnim članovima. Tako, članarina industrijskih partnera - firmi u
DZBiH iznosi 300 KM / godišnje, i ne podliježe plaćanju PDV-a.
Naravno, iako trenutno individualne članarine nisu dostupne, DZBiH ima
namjeru iste uvesti u toku 2014. god.
Sponzoriranje / reklamiranje u publikacijama DZBiH
Po Statutu, a obzirom na planirani godišnji budžet, DZBiH je predvidjelo i
mogućnost sponzoriranja / reklamiranja industrijskih partnera. Ovo je
primarno bitno radi ostvarivanja potrebnih prihoda za realizaciju brojnih
projekata i aktivnosti DZBiH.
Zato pozivamo i molimo sve zainteresirane industrijske partnere, bilo da su
članice DZBiH ili ne, da se obrate i iskažu svoj interes za potencijalni obim
sponzoriranja / reklamiranja.
43
Download

Ovdje - Društvo za zavarivanje Bosne i Hercegovine