KAYNAKÇI/SERTLEHİMCİ BELGELENDİRME PROSESİ
Doküman No:DKR.F.1006
Yayın Tarihi:12.02.2014
Revizyon No:00
Rev. Tarihi: -/Sayfa
1/6
Baskı Rev.9: 13/03/2014
DEKRA-WPQ
BELGELENDİRME
PROGRAMININ KODU
BELGELENDİRME
PROGRAMININ AMACI
Kaynaklı/Sert Lehimli imalat sektöründe çalışacak kaynakçıların/Sert
Lehimcilerin, kaynak/Sert Lehim konusunda teorik bilgi ve/veya pratik
yetenek seviyesini, gerekli fiziksel özellikleri istenilen standart veya
koda uygun olarak doğrudan yapılacak bir sınav ile belirlemek ve
sertifikalandırmak veya
Gerekmesi ve/veya istenmesi durumunda, kaynakçının/Sert Lehimcinin
işi bilinçli bir şekilde ve standart veya kod gereklerine uygun olarak
yapabilir duruma getirmek için, eğitim programı tavsiye edilerek
kaynakçının/Sert Lehimcinin teorik ve pratik seviyesini artırmaktır.
BELGELENDİRME
PROGRAMI KAPSAMI
- TS EN ISO 9606-1/EN ISO 9606-1 Ergitme Kaynağı – Çelikler
- TS EN ISO 9606-2/EN ISO 9606-2/ISO 9606-2 Ergitme Kaynağı –
Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları
- TS EN 13067/EN 13067 Plastik Kaynakçıları – Kaynaklı Termoplastik
BELGELENDİRME
DÖKÜMANLARI
BELGELENDİRME
PROGRAMI DİLİ
BAŞVURU SIRASINDA
İSTENECEK BELGELER
Birleştirmeler (Alt Grup 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8)
TS EN ISO 14732 Kaynak Personeli - Metalik Malzemelerin Tam
Mekanize ve Otomatik Ergitme Kaynağı için Kaynak Operatörleri ve
Direnç Kaynak Ayarcıları
- API 1104 Boru Hattı Kaynakçıları
- ASME BPV Code Sec IX Basınçlı Kap ve Kazan Kaynakçıları
- AWS D 1.1 Çelik Yapı Kaynakçıları
- AWS D 1.5 Köprü Kaynakçıları
- AWS D 17.1 Egitme Kaynağı – Havacılık Uygulamaları
- TS EN ISO 13585/EN ISO 13585 Lehim ve lehim uygulayıcıların
yeterlilik testi
Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları
ve DEKRA Prosedürleri uygulanacaktır.
Kaynakçı/Sert Lehimci sınavı dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.
- Kimlik fotokopisi,
- DKR.F.1016/DKR.F.1017/DKR.F.1018 numaralı Personel Belgelendirme
Başvuru formunun doldurması,
Onaylı DEKRA Belgeli Personel Taahhütnamesi
Onaylı Teklif/Sözleşme
Belgelendirme ücretini yatırmış olmak. (Bireysel Başvurular için)
Daha önce aldığı eğitimler, referanslar ve sertifikaların fotokopisi
(varsa)
- Eğitim durumunu gösterir belgenin fotokopisi(varsa)
-
BELGELENDİRME
PROGRAMINA
KATILABİLMEK İÇİN ÖN
ŞARTLAR
EN 13067 başvuruları için son iki maddede belirtilen belgelerden en az
bir tanesinin sağlanması mecburidir.
Sertifikasyon sınavına girecek kaynakçı/Sert Lehimci adayları,
- İlgili metod hakkında yeterli seviyede teorik bilgiye sahip olmalıdır.
Gerek duyulursa, sözlü bir sınav ile adayın teorik bilgisi
SINAV SÜRELERİ
SINAV YERİ
SINAV KONULARI
(Gerekli görülmesi
durumunda yapılacak
olan teorik sınavın konu
başlıklarıdır)
değerlendirilebilir. Teorik bilgisinin yeterli olmaması durumunda teorik
eğitim alması istenir.
- İlgili kaynak yöntemi/sert lehim yöntemi ile kaynak/sert lehim
yapabilme yeteneğinin olması,
- Kaynak/sert lehim yapmaya fiziksel bir engele sahip olmaması,
- Yukarıda belirtilen sınav dillerinden birinde sınavı yapacak personel ile
iletişim kurabilecek lisana sahip olması,
- Okuryazar olması,
- Kanuni çalışma yaş sınırını aşmış olması.
Teorik Sınav için sınav süresi 1 saat.(Her kaynak yöntemi için verilecek
olan sınav süresidir)
Sertifikasyon Sınav Süresi: Sertifikasyon sınavı için sınav süresi aynı
şartlarda imalattaki süreyi aşmayacak şekilde ve yönteme bağlı olarak
değerlendirilir.
Sınav için DEKRA'nın tavsiye edeceği veya başvuru sahibinin atölye
imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkanlarının kimin tarafından
sağlanacağı sözleşmede belirtilir.
Kaynakçı/Sert Lehimci sınavının yapılacağı yerin, başvuru sahibi
tarafından sağlanması durumunda;
- Sınav sırasında kullanılacak test parçaları, ilgili standartlara ve DEKRA
Prosedürlerine uygun olarak başvuru sahibi tarafından hazırlanacaktır.
- Sınav sırasında kullanılacak kaynak makinesi, ekipman ve diğer
aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep
edilecektir.
- Kaynakçı/Sert Lehimci sınavı sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve
birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru
sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava
başlanmayacaktır.
- Kaynakçı/Sert Lehimci sınavı esnasında ilgili belgelendirme
standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için DEKRA personeli
tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.
Sınav Konuları:
- Temel elektrik bilgisi
- Kaynak yöntemi/sert lehim ve cihazları
- Kaynak/Sert lehim dolgu malzemeleri
- Malzemelerin kaynaklanabilirlikleri/sert lehimlenebilirlikleri
- Kaynak parametreleri ve ayarları
- Kaynak dikişi/sert lehim hataları ve önlemleri
- İş güvenliği ve kazalardan korunma konularına ağırlık verilmektedir.
Plastik Kaynakçısı için sorular aşağıdaki konulardan uygun olanları
kapsar:
- İş aralığının sembolleri ve kaynak işaretlerinin anlamları, deney
tasarımlarının uygulanacağı termoplastiklerin kaynaklarının
belirlenmesi için kuralları;
- Kaynak teçhizatının çalıştırılması ve izlenmesi;
- Kaynak prosesleri;
- Saha kaynaklarıyla ilgili bilgi;
- Kaynak için çalışma parçalarının doğru hazırlaması;
- Termoplastiklerin alt gruplarının özelliklerine aşına olmak;
- Kaynak yapıldığında hataların önlenmesi ve düzeltilmesi;
- Uygulanan kaynak prosesleri için kusur tipleriyle ilgili bilgi;
- KPŞ ve kaynak kayıt kartı bilgisi;
- Kaynak parametrelerinin ve/veya prosedürlerinin yanlışuygulaması
sonuçları hakkında bilgi;
- Uygulanan kaynak prosesleri için gerekli olan tahribatlı ve tahribatsız
muayeneler konusunda bilgisi;
- Yukarıdaki işler için sağlık ve güvenlik kuralları konusunda bilgi.
KAYNAKÇI/SERTLEHİMCİ BELGELENDİRME PROSESİ
Doküman No:DKR.F.1006
Yayın Tarihi:12.02.2014
Revizyon No:00
Rev. Tarihi: -/Sayfa
3/6
Baskı Rev.9: 13/03/2014
- Küçük el feneri,
- Koruyucu ekipmanlar ve uygun kaynakçı elbisesi (zorunlu). iSG ile
SINAV ESNASINDA
KULLANILABİLECEK
MALZEMELER
SINAV TÜRÜ
SINAV SORU
AĞIRLIKLARI
SORU SAYISI VE
BAŞARI NOTU veya
PRATİK TEST PARÇASI
DEĞERLENDİRİLMESİ
TAHRİBATSIZ VE
TAHRİBATLI TESTLER
Test Sonuçlarına İtiraz
& Test Parçalarının
ilgili koruyucu ekipmanlar firma veya şahıs tarafından
sağlanacaktır.
Teorik Sınav: Çoktan seçmeli (Gerekli görülmesi durumunda*)
* EN 13067 standardı için zorunludur)
Pratik Sınav: Uygulamalı (zorunlu)
Teorik Sınav: Yukarıda belirtilen sınav konularına uygun olarak.
Pratik Sınav: Test parçası sayısı, parça tipine, malzemeye, metot
sayısına, kaynak pozisyonuna bağlıdır.
Teorik Sınav:
EN 13067: 80/100 20 çoktan seçmeli soru.
Diğer kapsamlar: 70/100 20 çoktan seçmeli soru.
Pratik Sınav: İlgili standart ve kod’ da aşağıda paragraf numaraları
belirtilen kısımlardaki değerlendirme kriterleri karşılanmalıdır.
Not: Her iki sınavda ayrı olarak değerlendirilir.
TS EN ISO 9606-1
TS EN ISO 9606-2: Paragraf 7.
TS EN 13067: Paragraf 11.1 ve 11.2.
TS EN ISO 14732:Paragraf 4.2.
ASME BPVC Section IX: Article 1.
API 1104:Paragraf 6.
AWS D1.1: Paragraf 4.30.
AWS D1.5: Paragraf 5.27.
AWS D17.1 Tablo 7.1
TS EN ISO 13585: Paragraf 7.
Kaynakçı/Sert
Lehimci
sınavı
sonrasında,
ilgili
belgelendirme
standardına uygun olarak test parçalarının değerlendirilmeleri için
gerekli olan tahribatsız testler ile gerekirse tahribatlı testler başvuru
sahibi tarafından yaptırılacaktır. Testler;
- DEKRA NDT ve Periyodik Kontrol Bölümü,
- DEKRA Tahribatlı Test Laboratuvarı,
- Akredite NDT firmaları ve Akredite Laboratuvarlar tarafından DEKRA
inspektörünün nezaretine gerek duyulmadan;
- Testlerin diğer laboratuvarlarda (akredite olmayan veya DEKRA
laboratuvarı dışındaki) gerçekleştirilmesi durumunda DEKRA sınav
görevlisi nezaretinde doğrulanır. Bu durumda DEKRA sınav görevlisi;
Cihazlarının kalibrasyonlarını
Personel yeterliliklerini (uygunluğunu)
Test parçalarının doğru isimlendirilmesini (NDT ve
mekanik testler için)
Numunelerin boyutsal doğrulamalarını (mekanik
testler için)
İlgili test parçasına ait raporlamanın doğrulanmasını
kontrol edecektir.
- EN 13067 için testlerin EN ISO 17025 Akreditasyonuna sahip
kurumlarca yapılması zorunludur.
DEKRA Personel Belgelendirme Departmanı tarafından yapılan testlerin
sonuçlarına, sonucun adaya bildirilmesinden itibaren 1 ay (bir ay)
Saklanması
içerisinde itirazda bulunulabilir. Yazılı olarak yapılacak itirazlar Tarafsızlık
Kurulu tarafından incelenir.
İtirazlarda değerlendirmenin objektifliğini artırmak adına test parçaları
sonucun adaya bildirilmesinden itibaren 1 ay süre ile DEKRA tarafından
saklanır. (Test parçası üzerinde tahribatlı muayene yapılmadı ise
parçanın kendisi, tahribatlı muayeneler yapıldı ise tahribatlı muayene
parçaları saklanacaktır)
Bu süreden sonraki itirazlarda DEKRA test parçalarını saklamayı garanti
etmez.
SINAVA TEKRAR GİRİŞ
HAKKI (TEKRAR TEST)
VE SERTİFİKANIN
SONA ERMESİ
Teorik Sınav:
- Teorik sınavın uygulanması durumunda başarılı olamayan aday
başarısız sayılır ve pratik sınava alınmaz.
- Adayın teorik sınavdan geçmesi, uygulamalı sınavdan başarısız olması
durumunda; teorik sınav tarihinden sonra üç ay içerisinde teorik
sınava girmeden uygulamalı sınava girebilir. Ancak süre üç ayı
geçerse teorik sınava tekrar katılmak zorundadır.
- Her iki sınavdan kalmaları durumunda yeni bir sınava girmeden önce
ilave eğitim ve öğretimden geçmesi tavsiye edilir.
Pratik Sınav: Tekrar sınav, ilgili standart ve koda göre aşağıda şekilde
belirlenir:
1. TS EN ISO 9606-1/TS EN ISO 14732/TS EN ISO 9606-2/API
1104: Herhangi bir tahribatlı veya tahribatsız testin başarısız
olması durumunda adayın ikinci bir deneme yapmasına izin
verilebilir. Kaynakçının standart gerekliliklerini yerine getirme
konusunda yetersiz olması sebebiyle yarıda kesilen sınavlarda
ikinci bir denemeye izin verilmez
Aşağıdaki durumlarda sertifikası iptal edilir:
1- 6 aydan daha fazla ara vermişse,
2- Beceri ve bilgisinin soruşturulmasını gerektirecek özel
sebep varsa.
2. ASME BPV Code Section IX: Paragraf QW320.
a) Pratik sınavdan kalan kaynakçı, teorik ve pratik eğitim alıp
kaldığı tekrar sınava girebilir. Eğer hemen tekrar sınavına girmek
isterse;
a1) ve görsel muayeneden kalmışsa; kaldığı pozisyonda 2 test
parçası kaynatır. Her ikisi de mekanik test yapılmadan önce
görsel muayeneden geçmelidir.
a2) ve mekanik testten kalmışsa; kaldığı pozisyonda 2 test
parçası kaynatır. Her ikisi de mekanik testten geçmelidir.
b3) ve radyografik muayeneden kalmışsa aşağıda belirtilen test
parçalarında radyografik muayeneden geçmelidir;
- Eğer plaka ise, 2 adet 6in uzunluğunda test parçası kaynatır.
- Eğer boru ise, adet toplam 12in kaynak uzunluğunda test
parçası kaynatır. Küçük çaplı borular için test parçasının sayısının
8 adedi geçmesine gerek yoktur.
b4) Eğer üretim üzerindeki testten kalmışsa, QW 320 uygulanır.
Tekrar testinden kalan kaynakçı hemen tekrar sınavına giremez.
Teorik ve pratik eğitim alması gerekir.
b) Kaynağa 6 aydan fazla bir süre ara vermesinden dolayı veya
performansında yetersizlik görülmesinden dolayı sertifikası iptal
olan kaynakçılar, sertifika yenileme sınava girerler. Kalması
durumunda paragraf a’ ya göre tekrar teste girerler.
3. AWS D1.1:Paragraf 4.32.
a) Pratik sınavdan kalan kaynakçı teorik ve pratik eğitim alıp tekrar
KAYNAKÇI/SERTLEHİMCİ BELGELENDİRME PROSESİ
Doküman No:DKR.F.1006
Yayın Tarihi:12.02.2014
Revizyon No:00
Rev. Tarihi: -/Sayfa
5/6
Baskı Rev.9: 13/03/2014
b)
4.
a)
b)
5.
abcde6.
sınava girebilir. Eğer hemen tekrar sınavına girmek isterse, aynı
tip (plaka veya boru) ve pozisyonda 2 adet parça kaynatır. Her
ikisi de testi geçmelidir.
Tekrar testten kalan kaynakçı hemen tekrar sınavına giremez.
Teorik ve pratik eğitim alması gerekir.
Kaynağa 6 aydan fazla bir süre ara vermesinden dolayı veya
performansında yetersizlik görülmesinden dolayı sertifikası iptal
olan kaynakçılar, tekrar sınava girerler.
Not: 6 aydan daha fazla kaynağa ara vermiş kaynakçılar
opsiyonel olarak 10mm kalınlıkta parça kaynatıp >3 mm için
sertifikalanabilirler.
Tekrar testten kalan kaynakçı hemen tekrar sınavına giremez.
Teorik ve pratik eğitim alması gerekir.
AWS D1.5:
Pratik sınavdan kalan kaynakçı tekrar teorik veya pratik eğitim
alıp tekrar sınava girebilir. Eğer hemen tekrar sınavına girmek
isterse, aynı tip (plaka veya boru) ve pozisyonda 2 adet parça
kaynatır. Her ikisi de testi geçmelidir.
Tekrar testten kalan kaynakçı teorik ve pratik eğitim almadan
hemen tekrar sınavına giremez.
Kaynağa 6 aydan fazla bir süre ara vermesinden dolayı veya
performansında yetersizlik görülmesinden dolayı sertifikası iptal
olan kaynakçılar, tekrar sınava girerler.
Not: 6 aydan daha fazla kaynağa ara vermiş kaynakçılar
opsiyonel olarak 10mm kalınlıkta parça kaynatıp
sertifikalanabilirler.
Tekrar testten kalan kaynakçı hemen tekrar sınavına giremez.
Teorik ve pratik eğitim alması gerekir.
AWS D17.1
Tekrar sınav hakkı verilmez.
Kaynakçı veya kaynak operarütörü geçmiş 2 yıl içinde
performans testini başarıyla geçmemiş, ve geçmiş iki yıla ait
yetkili tarafından tutalan kayıt yoksa sertifika sona erer.
Çalıştığı işyeri tarafından kaynakçı performansı ile ilgili kayıtlar
tutulmadığında sertifika sona erer
Kaynakçı ve kaynak operatörü görme becerisini kaybettiğinde
veya geçmiş iki yıl içerisinde göz testini geçmediyse sertifika
sona erer.
İşyeri tarafından istenilen diğer mantıklı ve uygun fiziksel
yeteneklerin karşılanamaması durumda sertifika sona erer.
Kaynakçı ve kaynak operatörünün becerisini kaybettiğini
konusunda şüphe yaratacak sebepler varsa sertifika sona erer. .
TS EN ISO 13585
Sert lehimcinin sınav görevlisine teslim ettiği test parçası eğer
gerekli testlerden kalırsa, sert lehimciye sadece bir kez yeni bir
parça daha lehimlemesi için izin verilir. İkinci parçanın da
başarısız olması durumunda tekrar eğitim almadan sınava
girmesine izin verilmez
Eğer hatanın lehimcinin becerisi dışındaki sebeplerden
(metalürjik, çevresel etkiler vb.) dolayı gerçekleştiği sonucuna
varılır ise testin yenilenmesine izin verilir.
BELGE GEÇERLİLİK
SÜRESİ
GÖZETİM PERİYODU
YENİDEN
BELGELENDİRME
ÜCRET
Eğer sert lehimci aşağıdaki şartları sağlamıyorsa sertifikası iptal
edilir:
a- Sert lehimlemeye 6 aydan daha uzun ara vermişse,
b- Testlerin yapıldığı kapsamda ve koşullarda çalışmıyorsa,
c- Bu süre boyunca yaptığı Sert Lehim Bağlantıları,
belgelendirildiği kapsamdaki becerisini şüpheye düşürecek
belirtiler gösteriyorsa.
7. TS EN 13067
Kaynakçı, yeni bir nitelik belirme sınavına girmeden önce ilave
öğretim ve eğitimden geçmelidir
Aşağıdaki durumlarda sertifikası iptal edilir:
1- 6 aydan daha fazla ara vermişse,
2- Beceri ve bilgisinin soruşturulmasını gerektirecek
özel sebep varsa.
TS EN ISO 14732 için 6 yıl, TS EN ISO 9606-2 ve EN 13067 için 2 yıldır.
Diğer kapsamlar için 3 yıldır.
Belgelendirme tarihinden itibaren 6 ay sonra, kaynakçının/Sert
Lehimcinin sertifikalandırıldığı kapsamda ara vermeden başarı ile
çalıştığını gösterir imalatçı(işveren) onaylı (vizeli) sertifika aşağıda
belirtilen iletişim yolları ile DEKRA’ ya iletilmelidir. Vizesi imalatçı
(işveren) tarafından onaylanarak DEKRA' ya iletilen sertifikalar belge
geçerlilik süresi boyunca geçerliliğini koruyacaktır, aksi takdirde belge
iptal olur.
e-posta: [email protected]
Faks: +90 312 386 00 79
İlgili
standarttan
bağımsız
olarak,
yeniden
belgelendirme
başvurularında belgelendirme süreci ilk başvuru gibi işletilir.
Başvuru formunun DEKRA’ ya ulaşması ve DEKRA tarafından
onaylanmasının ardından ücretler, başvuru sahibine bildirilecektir.
Download

Baskı: 02