PROGRAMIN
AMACI
PROGRAMIN
KODU
CİVATALI FLANŞ BAĞLANTI PERSONELİ BELGELENDİRME PROGRAMI VE KURALLAR
PB.TL03 CİVATALI FLANŞ BAĞLANTI PERSONELİ BELGELENDİRME GENEL TALİMATI
İmalatının kalitesini güvence altına alacak unsurlardan biri olan Kaynakçıların veya Kaynak Operatörlerinin Pratik ve
gerektiğinde veya talep edildiğinde ilgili standardın veya mevzuatın gereklerine uygun olarak teorik sınavının
yapılarak belgelendirilmesi kaynaklı yetkinliklerinin kanıtlanması.
-Kaynakçı belgelendirmeye aday personel aşağıdaki yeterlilik şartlarını sağlayacaktır;
BAŞVURU
İÇİN GEREKEN
ÖN ŞARTLAR
-16 yaşından gün almış olmak
-Başvuru Formunun doldurulmuş ve imzalanmış olması,
-Okur-Yazar olması ve Değerlendirici tarafından gerekli görülürse eğitim aldığını gösterir belge ile bunu
kanıtlaması(Örneğin,İlkokul,lise,üniversite diploması v.s.)
-İlgili kaynak yöntemi ile kaynak yapabilme yeteneğinin olması,
-Kaynak yapmaya fiziksel bir engele sahip olmaması,
-Yukarıda belirtilen sınav dillerinden birinde sınavı yapacak personel ile iletişim kurabilecek lisana sahip olması,
-Kaynakçı sınavı dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.
BELGE
VERİLMEYECEK
ADAYLAR
BELGELENDİRME PROGRAMI KAPSAMLARI VE REFERANS
DOKÜMANLAR
1)TS EN ISO 9606-1
2)TS EN ISO 9606-2
3)TS EN ISO 14732
4)ASME SEC IX
5)API 1104
6)AWS D1.1/D1.1
7)AWS D1.5M/D1.5
8)TS EN 13067
9) 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı
10) 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı
11) 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı
12) 11UY0016-4 Kaynak Operatörü
13) 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı
14) 11UY0033-3 Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı
15) 11UY0034-3 Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı
16)11UY0034-4 Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı
İlgili kapsamdaki standartlar ve INSPECCO Personel Belgelendirme Prosedürleri
Yukarıdaki Referans Dökümanların ilgili kurumca yayınlanmış en son Güncel Versiyonları kullanılır.
16 yaşından küçük olanlara belge verilmez.
Okur-Yazar Olmayanlara belge verilmez.
Fiziksel engeli iş yapabilmesine engel olabileceklere belge verilmez.
PB.F35. Rev. No: 06 / 27.11.2014
BELGELENDİRME
İÇİN ÖN ŞART
OLAN EĞİTİM
Belge Kapsamı ile İlgili bir Eğitim Ön Şartı Yoktur. (Plastik Kaynakçıları başvurusu için aday( Bkz: EN 13067 Madde
4’de) aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlamalıdır.)
Aday; Plastik İşçisi Olarak Çıraklığını Tamamladığını Şirketinden Aldığı Referans Yazısıyla
Aday; En Az İki Yıllık İş Tecrübesini Şirketinden Aldığı Referans Yazısıyla
Aday; Teknik ve/veya Uygulamalı Eğitim Aldığını belgesiyle
BELGE BAŞVURUSU İÇİN
İSTENEN EVRAKLAR
1-Kimlik fotokopisi,
2-İki adet vesikalık fotoğraf
3-Başvuru formu (dolu hali)
4-Sözleşme
5-Onaylı fiyat teklifi ve ücret sözleşmesi (Dekont)
6-Daha önceden aldığı sertifikalar(varsa)
7-Eğitim durumunu gösterir belgenin fotokopisi
8-EN 13067 başvuruları için 5. veya 6. maddede
belirtilen belgelerden en az bir tanesinin sağlanması
mecburidir.
TS EN ISO 9606-1 ANNEX C (EK C) ‘de
TS EN 13067 Madde 5.3 ‘de
YAZILI SINAVIN İÇERİĞİ
11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı‘ de
11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı‘ de
11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı‘ de
11UY0016-4 Kaynak Operatörü‘ de
09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı‘ de
11UY0033-3 Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı‘ de
11UY0034-3 Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı‘ de
11UY0034-4 Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı‘ de
PRATİK SINAVIN
KAYIT ALTINA
ALINMASI
PRATİK SINAVDA
KULLANILAN
TEST
NUMUNELERİ
YAZILI SINAVIN
KAYIT ALTINA
ALINMASI
ve diğer sınav standartlarında verilen konular
Teorik sınavlarda standart ve/veya Ulusal Yeterlilikler, MYK yönetmeliklerinde kamera kaydı şartı olması
durumunda sınav kayıt altına alınır. Sınava giren kişi ve/veya kişilerin isimleri belirtilerek arşivde saklanır.
Standardın tanımladığı ölçü ve boyutlardaki kapsama uygun numuneler
Pratik sınavlarda standart ve/veya Ulusal Yeterlilikler, MYK yönetmeliklerinde kamera kaydı şartı olması durumunda
sınav kayıt altına alınır. Sınava giren kişi ve/veya kişilerin isimleri belirtilerek arşivde saklanır.
PB.F35. Rev. No: 06 / 27.11.2014
Adayların sınav saatinden en az 20 dk önce sınav salonunun da bulunmaları gerekmektedir.
Adayların bir adet fotoğraf ve kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı bulundurması gerekmektir.
Nüfus cüzdanı yanında olmayan aday sınava alınmaz.
YAZILI SINAV KURALLARI
Sınav başlamadan önce adayların nüfus cüzdanlarını masanın üzerine koymalıdır.
Sınav için kullanılacak kalem, silgi v.s. INSPECCO tarafından karşılanacaktır.
Adaylar sınav görevlisi tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.
Matematiksel işlemler bulunan yazılı sınavlarda data bankası olmayan hesap makinesi kullanabilir.
Yabancı adayların katıldığı sınavlarda genel bir sözlük kullanılmasına izin verilir.
Sorular bireysel olarak cevaplandırılmalıdır.
Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmalarını ve konuşmaları yasaktır.
Sadece sınav görevlilerinin dağıttığı kağıtlara/formlara cevaplarını yazabilecekler, başka kağıt kullanmaları yasaktır.
Masalarının üzerinde hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs yardımcı materyal bırakmamaları gerekmektedir.
Sınav esnasında cep telefonu, ses kayıt cihazı, flash bellek, v.b aletlerin ve ekipmanların kullanımı yasaktır.
Sınavın ilk 10 dakikası ve son 10 dakikasında sınav yapılan yeri terketmek yasaktır.
SINAV BAŞARI
NOTU
YAZILI SINAVIN
TÜRÜ VE
SÜRESİ
Salonu terkettikten sonra sınav görevlisinde izin almadan sınav yerinden uzaklaşması yasaktır
Çoktan seçmeli 20 soruluk Modül
Her soru başına verilen süre 2 dk.
100 Puan üzerinden yapılan değerlendirmede 80 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılır. Mesleki Yeterlilik Kurumu
Ulusal Yeterliliklerde belirtilen geçme notları esas alınır
SINAV YERİ
Kaynakçı sınavının yapılacağı yer, İNSPECCO veya Başvuru Sahibi tarafından sağlanacaktır.
Sınav sırasında kullanılacak kaynak makinesi, ekipman ve diğer aletler, İNSPECCO veya Başvuru Sahibi tarafından
sağlanacak
Sınav sırasında iş emniyeti ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamı, İNSPECCO veya Başvuru Sahibi
tarafından sağlanacaktır.
SINAVI
YAPACAK
PERSONELİN
NİTELİKLERİ
ITIRAZ
SINAVLARA
KAÇ KEZ
GİRİLEBİLECEĞİ
Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.
Beş yıl içinde, En az üç ay arayla 4 kez.
Beş yılsonunda tekrar sınavlara girebilir.
Yazılı sınavda başarılı olanların sadece uygulama sınavı tekrarlanır.
Belgeli kişi belge konusunda verilmiş bir karara veya belgelendirme sürecinin herhangi bir uygulamasına itiraz
edebilir ancak yazılı olarak beyan etmek zorundadır. Kişi, İtirazını kanıtlarıyla ve gerekçeleriyle ispatlamalıdır.
PB.GT05 SINAV YAPICI GÖREV TANIMI
PB.F35. Rev. No: 06 / 27.11.2014
PARÇALARA
UYGULANACAK
TESTLER
BELGELİ
KAYNAKÇININ
GÖZETİM
SIKLIĞI
Onaylanmış (Akredite) kuruluşlar tarafından INSPECCO nezareti gerektirmeksizin
Onaylı olmayan diğer kuruluşlarda yapılması durumunda INSPECCO nezaretinde yapılır.
Personel belgesinin yeterlilik süresi boyunca belgesi 6 ayda bir çalıştığı kurumun kaynak yetkilisi tarafından
imzalanarak INSPECCO’ya bilgi vermelidir.
BELGELİ KAYNAKÇININ BELGE UZATMA
SIKLIĞI
Belge yenileme Kaynakçı veya kaynak operatörleri için TS EN ISO 9606-1 standartları gereğince aşağıdaki maddeler
uygulanır.
Madde 9.3.a.Sertifika sahibi her üç yılda bir sınava girer ve yeniden sertifikalandırılır.
Madde 9.3.b.Sertifika sahibi sertifikayı aldıktan iki yıl sonra uygulamalı sınava girer kaynak parçasına standartlarda
belirtilen testler uygulanır. Test sonuçları uygunsa sertifika süresi 2 yıl uzatılır.
Belge yenileme kaynak operatörleri için TS EN ISO 14732 standartları gereğince aşağıdaki maddeler uygulanır.
5.3.a.Sertifika sahibi her altı yılda bir sınava girer ve yeniden sertifikalandırılır.
5.3.b.Sertifika sahibi sertifikayı aldıktan 3 yıl sonra uygulamalı sınava girer kaynak parçasına standartlarda belirtilen
testler uygulanır. Test sonuçları uygunsa sertifika süresi 3 yıl uzatılır.
Belge yenileme Polietilen Kaynakçıları TS EN 13067 standartlarına göre 2 yıl geçerlidir. Belge sahibi polietilen
kaynağı yapımına 6 aylık ara vermediğini kanıtlar ise 2 yılın sonunda belge süresi 2 yıllık periyotlarla uzatılır.
Belge yenileme MYK Ulusal Yeterliliklerine göre (11UY0010-3, 11UY0014-3, 11UY0015-4, 11UY0016-4, 09UY00013, 11UY0033-3, 11UY0034-3, 11UY0034-4) belge süresi 2 yıl geçerlidir. Belge sahibi polietilen kaynağı yapımına 6
YENİDEN
BELGELENDİRME
aylık ara vermediğini kanıtlar ise 2 yılın sonunda belge süresi 2 yıl süre ile uzatılır.
Kaynakçı belgelerinin geçerlilik süresi dolduğunda kaynakçının yeniden belgelendirilmesi için uygulanacak yöntem
eğer belgelendirme standardında belirtilmemiş ise ilk kez belgelendirme prosedürüne uygun olacaktır. Eğer
belgelendirme standardında bu konu yer alıyor ise belgelendirme standardına göre şartlar sağlanırsa yeniden
belgelendirme yapılacaktır.
PB.F35. Rev. No: 06 / 27.11.2014
Download

Kaynakçı ve Kaynak Operatörü Belgelendirme