e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
Zakonska i tehnička regulativa
Za svaku bosansko-hercegovačku kompaniju od vitalne je važnosti
poznavanje aktuelne domaće zakonske regulative. S tim u vezi u ovome
broje e-Glasnika dajemo pregled zakonskih propisa, sa posebnim osvrtom
na one blisko ili u vezi sa tehnikom zavarivanja, a na osnovu opštih
informacija dostupnih od Vanjsko-trgovinske / Spoljno—trgovinske
Komore Bosne i Hercegovine (VT/SK-K BiH).
prema VT/SK-K BiH
Bosna i Hercegovina je prihvatila tržišnu orijentaciju na principima slobodnog
poduzetništva i aktivno se uključuje u globalne integracione ekonomske procese.
Istodobno vrši usklađivanje normi i standarda sa Evropskom Unijom, Svjetskom
trgovinskom organizacijom i drugim značajnim institucijama u sferi međunarodne
trgovine.
U posljednjih nekoliko godina, osnovano je na hiljade novih privatnih firmi. Proces
privatizacije je u toku. Stabilnost valute, položaj u regionu i drugi pozitivni faktori
čine privredu Bosne i Hercegovine perspektivnim poslovnim partnerom niza
zemalja.
Lista najvažnije zakonske regulative u Bosni i Hercegovini može se naći na
Bosansko-hercegovačkom pravnom portalu (Link „Propisi“), kao i liste
zakona i propisa na entitetskom nivou.
Bez zanemarivanja važeće zakonske regulative entiteta, Federacije Bosne i
Hercegovine i Republike Srpske, te aktivnosti resornih ministarstava
odgovornih za implementaciju, iz obimne liste bosansko-hercegovačkih
zakonskih propisa posebno skrećemo pažnju na (1) Zakon o nadzoru nad
tržištem u BiH i (2) Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i
ocjenjivanje usklađenosti. U vezi sa implementacijom navedenih zakona
bitno je istaći aktivnosti Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i
Hercegovine (ANNT) i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Bosne i Hercegovine (MVTEO), uz podršku Instituta za standardizaciju
Bosne i Hercegovine (BAS) i Instituta za akreditaciju Bosne i Hercegovine
(BATA).
Napomena:
Navedeni zakoni se objavljuju u Službenom listu BiH, a mogu se preuzeti i
sa zvaničnih web stranica nadležnih ministarstava ili agencije. Skreće se
7
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
pažnja da se pored navedenih zakona trebaju uzeti u obzir i eventualne
izmjene i dopune zakona, kao i vezane liste pratećih standarda (liste
harmoniziranih standarda).
prema VT/SK-K BiH | Ukratko o Zakonu o nadzoru nad tržištem u BiH
Ovim se zakonom uređuje nadzor proizvoda stavljenih na tržište BiH, utvrđuju
opšta načela i uspostavlja sistem nadzora nad tržištem, njegova organizacija i
funkcionisanje, te obaveze i odgovornosti proizvođača i distributera u sistemu
nadzora nad tržištem.
Zakonom su definisani i osnovni pojmovi koji se koriste u ovom zakonu: proizvod,
siguran proizvod, opasan proizvod, ozbiljan rizik, proizvođač, distributer,
povlačenje proizvoda, sprječavanje distribucije, stavljanje proizvoda na tržište,
stavljanje proizvoda u upotrebu, tehnički propis i nadzor nad tržištem.
Ovim zakonom se, u svrhu osiguranja funkcionalnog i učinkovitog sistema
nadzora nad tržištem, obavljanja tehničkih, koordinacijskih i drugih poslova
utvrđenih zakonom, te poslova čije obavljanje proističe iz međunarodnih pravnih
akata koji obavezuju BiH, osniva Agencija za nadzor nad tržištem BiH.
prema VT/SK-K BiH | Ukratko o Zakonu o tehničkim zahtjevima za
proizvode i ocjenjivanje usklađenosti
Ovim zakonom se uređuje način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode i
postupaka ocjenjivanja usklađenosti s propisanim zahtjevima i priznavanje
dokumenata o usklađenosti i znakova usklađenosti izdatih u inostranstvu.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH će, u cilju usklađivanja
tehničkih propisa u Bosni i Hercegovini s direktivama Evropske unije, na prijedlog
Komiteta za tehničke propise BiH, donijeti tehničke propise.
Evidenciju imenovanih tijela za ocjenjivanje usklađenosti i oznake usklađenosti
vodi Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
U Bosni i Hercegovini se priznaju dokumenti o usklađenosti i oznake usklađenosti
izdate u inostranstvu ako su sačinjeni na osnovu međunarodnih ugovora o
međusobnom priznavanju dokumenata iz oblasti usklađenosti, koje je potpisala
BiH.
Tehnički propisi u BiH i EU direktive
Posljednjih godina Bosna i Hercegovina radi na uvođenju jednog cijelog
novog paketa tehničkih propisa za nekoliko ekonomski važnih proizvodnih
oblasti. Tim propisima se direktive EU, koje se temelje na sličnim
8
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
principima, preuzimaju u bosansko-hercegovačko zakonodavstvo te
obuhvaćaju širok spektar industrijskih neprehrambenih proizvoda.
Ovaj proces usklađivanja s propisima EU predstavlja dio priprema za
članstvo u EU. Istovremeno se očekuje da će, kada zahtjevi za proizvode u
EU i u Bosni i Hercegovini budu isti, doći do povećanja prekogranične
trgovine proizvodima obuhvaćenim spomenutim novim propisima 1.
Donošenje tehničkih propisa u Bosni i Hercegovini upravo je utemeljeno na
Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti,
Uputstvom o načinu izrade i postupku donošenja tehničkih propisa i
Programom preuzimanja tehničkih propisa.
Program preuzimanja tehničkih propisa utvrđuje listu od 29 evropskih
direktiva koje treba preuzeti u domaće zakonodavstvo.
U vezi i blisko sa tehnikom zavarivanja najaktuelniji je tehnički propis
„Naredba za opremu pod pritiskom“, kao i vezana „Lista standarda za
usklađenost opreme pod pritiskom sa zahtjevima Naredbe o opremi pod
pritiskom“ (ili Lista harmoniziranih standarda).
prema MVTEO | Predmet Naredbe za opremu pod pritiskom
Direktiva o opremi pod pritiskom postavlja zahtjeve proizvođačima kako bi se
osiguralo da njihovi proizvodi, kada ih isporuče, budu sigurni. Općenito, ovom
direktivom su obuhvaćeni oprema pod pritiskom i sklopovi s najvećim dozvoljenim
pritiskom PS većim od 0,5 bara.
Oprema pod pritiskom znači posude, cjevovodi, sigurnosni uređaji i pomoćni
uređaji pod pritiskom. Pod sklopom se podrazumijeva nekoliko dijelova opreme pod
pritiskom koji su sastavljeni u jednu uvezanu i funkcionalnu cjelinu.
Svrha Naredbe / Direktive
Svrha ovog propisa je da omogući slobodan promet proizvoda diljem
Evrope uklanjanjem potrebe za posebnom dokumentacijom i ispitivanjem
za svako pojedinačno tržište. Proizvođači koji stavljaju svoje proizvode na
jedinstveno tržište mogu koristiti jedinstvenu „CE“ oznaku usklađenosti na
svojim proizvodima kako bi pokazali usklađenost s ovom direktivom.
Prema brošuri MVTEO „Uvođenje direktive o opremi pod pritiskom u
zakonodavstvo Bosne i Hercegovine“.
1
9
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
U Bosni i Hercegovini „C“ oznaka služi za pokazivanje usklađenosti s
propisima dok BiH ne postane članica EU. Ova direktiva se ne bavi
zahtjevima za proizvode kada su u upotrebi iako je to možda i potrebno
kako bi se osigurao nastavak sigurne upotrebe opreme pod pritiskom.
Ocjenjivanje usklađenosti
Da bi se proizvod stavio na tržište i/ili u upotrebu, proizvođač mora
osigurati da je proizvod usklađen sa zahtjevima Direktive, a sama
procedura zavisi od potencijalne opasnosti koju proizvod može
predstavljati. Različite procedure za ocjenjivanje usklađenosti su detaljno
opisane u samoj direktivi i dodatno objašnjene u smjernicama Evropske
komisije.
Kad proizvod ispuni zahtjeve predviđene propisima, na njega se može
staviti CE oznaka usklađenosti kada se proizvod stavlja na tržište.
(Napomena: Prema MVTEO, u Bosni i Hercegovini „C“ oznaka
usklađenosti će mijenjati „CE“ oznaku usklađenosti dok BiH ne postane
članica EU.)
Prijavljena tijela
Spisak prijavljenih tijela akreditiranih u okviru Direktive o opremi pod
pritiskom (eng. Pressure Equipment Directive; PED) može se naći u
informacijskom sistemu Evropske komisije – NANDO-u (eng. New
Approach Notified and Designated Organizations / Prijavljene i imenovane
organizacije u okviru Novog pristupa).
Redoslijed spiska se može poredati po zemljama ili po nazivu prijavljenog
tijela. Kontakt podaci, informacije o akreditiranju i informacije o modulima
Direktive za koju je data organizacija odnosno tijelo prijavljena mogu se
naći za svako prijavljeno tijelo. Za informacije o prijavljenim tijelima u
Bosni i Hercegovini, potrebno je kontaktirati Ministarstvo vanjske trgovine
i ekonomskih odnosa (MVTEO).
Na žalost, prema informacijama dostupnim DZBiH, u Bosni i Hercegovini
trenutno nema niti jednog imenovanja domaćih institucija (prijavljenih
tijela) u vezi sa implementacijom Naredbe za opremu pod pritiskom.
10
e-Glasnik DZBiH | #2 | 2013
U vezi CE označavanja 2
CE znak, odnosno CE označavanje je aktuelna tema za sve proizvođače koji
namjeravaju plasirati svoje proizvode na tržište Evropske unije. CE znak pokazuje
da je proizvod projektovan i proizveden u skladu sa propisima Evropske unije, što
mu omogućava nesmetan plasman na evropsko tržište, ukoliko se u postupku
nadzora nad tržištem ne dokaže da je proizvod neusaglašen.
Postavljanjem CE znaka na proizvod proizvođač izjavljuje da preuzima punu
odgovornost za usaglašenost proizvoda sa zahtjevima svih relevantnih direktiva.
Nakon preuzimanja i implementacije propisa Evropske unije za određene grupe
proizvoda, ako proizvođač ne primijeni te propise, ti proizvodi ne samo da se neće
moći izvoziti u EU, nego se neće smjeti plasirati ni na domaće tržište.
Zbog toga, CE označavanje proizvoda će sve više dolaziti do izražaja, a proizvođači
iz BiH će tome morati posvećivati sve veću pažnju. U tom smislu je neophodno da
se proizvođači pravovremeno pripreme za poslovanje u novim uslovima jer one
firme koje svoje proizvode ne usaglase sa bitnim zahtjevima primjenjivih direktiva,
odnosno naredbi, moraće obustaviti proizvodnju.
U praksi to znači da bi državne vlasti, u saradnji sa privrednim
komorama, trebalo firmama da pruže pomoć i podršku širokog opsega, od
kampanje podizanja opštih znanja, do vrlo opsežnih konsultacija i
organizovanja radionica i seminara, davanja novčanih podsticaja i slično,
kako bi one mogle postići i dokazati usaglašenost svojih proizvoda sa
bitnim zahtjevima svih direktiva, odnosno naredbi primjenjivih na njihove
proizvode.
Prema D. Bijelić, Vodič – Pitanja i odgovori u vezi sa CE označavanjem,
Republički zavod za standardizaciju i metrologiju, Banja Luka, 2012.
2
11
Download

Zakonska i tehnička regulativa BiH