PORUKE I ZAKLJUČCI SA 1. MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA 2013.
GODINE:
„Meni je, u ono vremena koliko sam proveso na Simpoziju, najupecatljivije ostalo insistiranje
na potrebi kreiranja povoljnijeg, pravicnijeg, uravnotezenijeg legislativnog i poslovnog
ambijenta u BiH. Cini mi se da je to kljucna poruka ucesnika. Tu bih dodao da se u uspostavi
takvog ambijenta posebna paznja mora posvetiti definisanju i poticanju osjecaja osobne
odgovornosti za posao koji se radi (na svim instancama). Vjerujem da bi to mogao biti jedan
od zakljucaka i poruka Simpozija. Kada je rijec o vasem buducem djelovanju, vjerujem da bi
sljedeci simpozij, kao i ovaj, trebao biti spoj naucnih i strucnih radova i izlaganja, generisanih
oko teme uspostave/reforme poslovnog ambijenta u BiH (strateski pravci reforme,
industrijalizacija nasuprot SME koncepcije privrede, i sl...).“
Doc.dr.Džafer Alibegović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
„Na ovaj način želim da izrazim zahvalnost što ste mi omogućili da učastvujem na vašem
Simpoziju, održanom na Vlašiću 19. - 20.04.2013. godine,
na temu: „Jačanje
konkurentnosti preduzeća i implementacija standarda Evropske unije - stanje i perspektive.“
Iskreno žalim što nisam bio prisutan prvog dana održavanja Simpozija, ali na osnovu
praćenja rada istog u drugom danu, moji utisci su da je odabir teme Simpozija bio dobar, te
da su se predavači dobro pripremili i kvalitetno izložili svoje radove.Čestitam vam na dobro
odabranoj temi glede naše aktuelne ekonomske stvarnosti i na kvalitetnoj organizaciji
održavanja Simpozija. Želim da u zdravlju i sreći organizujete mnogo narednih simpozija uz
veliki broj učesnika na istima.Što se tiče poruka sa Simpozija, predlažem vam da za iste
eventualno iskoristite nešto od sledećeg:
BiH je složena državna zajednica. Paralelno egzistiraju tri entiteta. Ona ima tri fiskalne
politike i tri fiskalna sistema. To je čini “velikom državom”. Velikoj državi trebaju i veliki
porezi. Ubiranje velikih poreza traži i velike troškovei za poreznu administraciju i za porezne
obveznike. To sve skupa, u bosanskohercegovačkom slučaju, negativno utiče na
akumulativnu sposobnost privrede i njenu konkurentnost na ino tržištu.U primjeni su
uglavnom nekonzistentni i nedorečeni instrumenti fiskalnog sistema i fiskalne politike, u
okviru čega i poreznog sistema i porezne politike, čije provođenje zahtijeva dodatna
podzakonska akta, mišljenja, stavove, pojašnjenja odnosnih nadležnih organa, što dalje
povećava troškove ubiranja poreza. Sve to skupa doprinosi izraženijem ispoljavanju obilježja
BiH kao porezne države u odnosu na njena obilježja kao pravne države. Takav ambijent
obeshrabruje potencijalne investitore da ulažu svoj kapital u bosansko-hercegovačku
privredu. U takvim okolnostima, gdje je veoma visok nivo ukupnog poreznog opterećenja
privrede, ostvaruje se i veoma visok nivo javnih rashoda, koji su, prije svega, usmjereni na
potrošnju.
Kako to izmijeniti?
Obzirom da je fiskalna politika, u okviru koje i porezna politika, moćno oružjedržave u
stabilizovanju privrede i potsticanju njenog rasta, a da je ona u poslijeratnom periodu BiH
bila više u funkciji punjenja budžeta i finansiranja često preambiciozno utvrđenih prava i
nerealnih aspiracija nego u funkciji ostvarenja stabilizacionih i razvojnih ciljeva i na toj osnovi
jačanja konkurentnosti bosansko-hercegovačke privrede, to je nužno:
-
redefinisati fiskalnu politku u svim njenim segmentima i dalje reformisati fiskalni
sistem s akcentom na porezni sistem. Pri tome težiti harmonizaciji ciljeva i
instrumenata na nivou BiH;
-
definisati strategiju privrednog razvoja BiH uz uvažavanje komparativnih
prednosti;
-
smanjiti opterećenost privrede sa izdvajanjima za javnu potrošnju;
-
organi zakonodavne i izvršne vlasti nebi trebali proizvoditi prava koja nemaju
ekonomsko pokriće;
-
suzbijati evaziju poreza efikasnijim radom kontrolnih organa koje treba tehnički i
kadrovski ojačati.
No, osnovna pretpostavka za navedeno je obezbjeđenje političke volje u entitetima i BD-u da
se dalje izgrađuje i jača BiH kao jedinstven ekonomski i politički prostor. Bez toga
ekonomska stvarnost BiH biće sve gora i samim tim njena privreda sve manje konkurentna
na svjetskom tržištu.“
Mr. Sc.Fikret Hasanović, Porezna uprava FBiH
„Moje impresije su veoma pozitivne! Cijenim da je simpozij pomogao da se jasnije
prepoznaju ključni problemi konkurentnosti BiH i da su ponuđena određena rješenja i
smjernice u eliminisanju prepreka u postizanju konkurentnosti bh preduzeća i privlačenja
stranih investitora. Porezni propisi i neophodnost njihova pojednostavljenja, harmonizacije,
usaglašavanja sa savremenim poreznim sistemima i sistemima EU su ključni pravac nužnih
reformi. Fiskalna odnosno porezna politika se pokazala kao najbolje oruđe u prevazilaženju
problema s kojima se uobičajeno susreću tranzicijske zemlje, što je još više izraženo u
periodu nakon krize. Međutim, prije svega je neophodno je mijenjati politički situaciju u BiH
koja je prva prepreka privlačenja stranih direktnih investicija. Na 1. Međunarodnom simpoziju
je konstatovano da su u porezni sistem BiH ugrađeni određeni porezni poticaji, ali oni se
ocjenjuju kao neefikasni i nedovoljno stimulativni za investitore. U prvom redu kroz porezne
olakšice i poticaje potrebno je podstaći osnivanje novih preduzeća i privući strane ulagače.Za
dva dana koliko je trajao simpozij razmjenila su se nova naučna znanja i praktična iskustva.
Predstavnici privrede su imali priliku da od velikog broja naučnih eksperata, kao i
predstavnika vlasti dobiju odgovor na mnoga pitanja i dileme. Data je jasna poruka da nauka
mora kroz sva svoja postignuća da podupire praksu i daje doprinos privrednom razvoju, za
što je prije svega zaslužan Finconsult koji je omogućio da se to desi.“
Mr. Sc. Jasmina Hurić – Bjelan, Porezna uprava FBiH
„Simpozij je ispunio moja očekivanja u pogledu struke, nauke i edukacije. Zadovoljan sam i
ambijentom u kojem se održavao simpozij. Bilo mi je zadovoljstvo što sam imao priliku uzeti
aktivno učešće na ovom Simpoziju.Moja poruka u vezi Simpozija: Ako BiH želi boriti se za
prosperitet ljudi, poduzeća i države, mora izgraditi jedinstvene politike, propise i institucije
koje su u funkciji rasta produktivnosti, a nasuprot toga, svim snagama i na svim poljima
boriti se protiv destrukcije, mita i korupcije.“
Dr. Sc. Jozo Piljić, Uprava za indirektno oporezivanje Banja Luka
„Simpozij na Vlašiću je forum koji je prezentovao nove naučne i stručne rezultate u okviru
finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u BiH koji utiču na jačanje
konkurentnosti preduzeća i implementaciju evropskih standarda u BiH.Vezano za moj rad
poruka je sljedeća:
U vremenu kada je informaciona tehnologija toliko napredna i konstantno napreduje i dalje
se razvija upravljati preduzećem bez korištenja informacionih tehnologija, odnosno bez
oslanjanja na iste skoro je nezamislivo. Upravo sistem kao što je računovodstveni
informacioni sistem može biti temelj i osnova pomoću koje će preduzeća u Federaciji Bosne i
Hercegovine prevazići probleme i uspješno savladati poslovne prepreke u nepovoljnom
poslovnom ambijentu kakav je poslovni ambijent u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jer
pomoću kvalitetnog računovodstvenog informacionog sistema moguće je na vrijeme
predvidjeti, dijagnosticirati probleme i pravovremeno na osnovu toga djelovati, odnosno
preduzeti odgovarajuće radnje i donijeti odgovarajuće odluke na osnovu kojih će preduzeće
uspješno i profitabilno poslovati. Unapređenje prakse korištenja Računovodstvenog
informacionog sistema u preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine utiče na
konkurentnost i poboljšanje poslovanja, odnosno na sam razvoj i rast preduzeća.“
Prof. Dr. Senada Kurtanović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću
„Moje lično mišljenje sa simpozijuma je da treba organizovati što više naučnih skupova kao
što je bio ovaj. Naime, uspjeh ovog Simpozijuma ogleda se prvenstveno u veoma kvalitetnim
naučnim radovima koji će sigurno imati, kako teorijski, tako i praktični doprinos. S druge
strane, nemjerljiv doprinos ogleda se i u saradnji sa učesnicima koji su bili zainteresovani za
svaku temu koja je na Međunarodnom simpozijumu prezentovana. To predstavlja sliku naše
realnosti, i podstrek da se u budućnosti javnost informiše o aktuelnoj problematici, za koju se
svakako mogu naći adekvatna riješenja. Na nama je da tu problematiku prepoznamo i damo
određene smjernice kako bi se rizici poslovanja prevazišli, ili bar djelimično ublažili.“
Mr.sc.Vesna Bogičević
„Rijetko je neko mogao dati tako jak naziv simozija i ponuditi niz argumenata za jačanje
konkurentnosti preduzeća i implementaciju standarda Europske unije u BiH ,kroz izuetno
kvalitetna predavanja od strane poznatih stručnjaka.Kroz prezentaciju modula kojim se
govorilo o računovodstvu i reviziji ,računovodstvenom informacionom sistemu i njihovoj
implementaciji primjenom u javnim i privatnim preduzećima i javnim ustanovama
institicijama na svim nivoima primjenom već usvojenih standarda može se zaključit da
njihova implementacija je osnov za jačanje konkurentnosti i dokaz da su raspoloživi resursi
efikasno korišteni.Obaveznost primjene računovodstvenih i revizijshih standarda treba da
bude politika menedžmenta i filozofija ponašanja timova odgovornih za upravljanje
organizacijom ,bez obzira na vlasništvo a posebno u javnim ustanovama i preduzećima i
vladinim institucijama , a ne kao namernuti kontrolni mehanizmi. Primjena istih osigurava
konkurentkost i uspostavlja osnov za finansijsku održivost , razvoj i adekvatnu tržišnu
poziciju i zadovoljstvo korisnika-klijenta .Finansiranje nije samo sebi cilj nego jedan od
elemenata za ostvarenje cilja. Adekvtno upravljanje novčanim sredstvima organizacije uz
primjenu CRM strategiju i cjeloživotnog učenja, osigurava efikasnost i efektivnost i
implementacija strateških ciljeva.Na nivou BiH još nije uspostavljen jedinstven fiskalni sistem
i fiskalna politika odnosno ,(fiskalni suverenitet) kao najmoćniji instrument za osiguranje
protoka roba,usluga i kapitala na "jedinstvenom ekonomskom prostoru BiH ." Prema
važećem Ustavnom uređenju na entitetskom nivou i Brčko Distriktu su razlučia
fiskalnaopterećenja sa tri nivoa iz BiH. Definisanje jedinstvenih ili ujednačenih osnovica i
stopa doprinosa i poreza (već uveden PDV) na nivou BiH uvažavajući specifičnosti postojeće
entitetske strukture i Brčko Distriktka, ima sinergijsko dejstvo na jačanje privrednog i javnog
sektora što su i bile poruke u radovima predavača .
Fiskalni kapacitet država BiH je izvedenica različitih fiskalnih politika pa se ne može govoriti
o jedinstvenom ekonomskom prostoru bez jedinstvene fiskalne politike."Za sve velike ideje
potrebno je vrijeme baš kao i krila,zato ne odustajte od svog cilja jer to vrijema će ionako
proteći" .“
Šehzada Salihbašić, ZZO TK
Download

poruke i zaključci sa 1. međunarodnog simpozija 2013