POČASNI ODBOR KONFERENCIJE:
NACIONALNO DRUŠTVO ZA PROCESNU
TEHNIKU I ENERGETIKU U POLJOPRIVREDI
Prof. dr Milan Krajinović, Dekan Poljoprivrednog fakulteta, Novi Sad,
Mr Božidar Đelić, Ministar za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije,
Prof. dr Dragoslav Petrović, Pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj,
APV,
Danijel Petrović, dipl.ing, Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu
i šumarstvo, APV,
Dr Milosav Babić, Direktor Instituta za kukuruz ”Zemun Polje”, Beograd –
Zemun,
Prof. dr Zoltan Zavargo, Dekan Tehnološkog fakulteta, Novi Sad,
Prof. dr Borislav Kobiljski, Direktor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi
Sad,
Dr Marijana Sakač, Direktor Instituta za prehrambene tehnologije, Novi Sad,
Danka Dujović, dipl.ing, Predsednik Nacionalnog društva za procesnu
tehniku i energetiku u poljoprivredi, „PKB Korporacija“ Beograd i
Prof. dr Mirko Babić, Direktor Departmana za poljoprivrednu tehniku,
Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.
POLJOPRIVREDNI FAKULTET, NOVI SAD
DEPARTMAN ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU
DRUGA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
ORGANIZACIONI ODBOR KONFERENCIJE:
Danka Dujović, dipl.ing, Predsednik Nacionalnog društva za procesnu
tehniku i energetiku u poljoprivredi, „PKB Korporacija“ Beograd,
Prof. dr Ljiljana Babić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
Slavko Ivanišević, dipl.ing, "Jedinstvo" – Apatin,
Milivoj Radin, dipl.ing, Institut za ratarstvo i povrtar, Novi Sad,
Dr Milka Vujaković, Poljoprivredna stanica, Novi Sad
Dr Milovan Pavlov, Institut za kukuruz “Zemun Polje”, Beograd-Zemun,
Prof. dr Vera lazić, Tehnološki fakultet, Novi Sad,
Mr Slavica Sredanović, Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad,
Mr Velimir Lončarević, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad,
Prof. dr Mirko Babić, gen. sekretar, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
Mr Ivan Pavkov, tehn. sekretar, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad i
Milivoj Radojčin, dipl.mast. tehn. sekretar, Polj. fakultet, Novi Sad.
ODRŽIVE POSLEUBIRAJUĆE I
PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
i
XXIII NACIONALNA KONFERENCIJA
PROCESNA TEHNIKA I
ORGANIZATORI KONFERENCIJE:
POLJOPRIVREDNI FAKULTET, NOVI SAD
DEPARTMAN ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU
NACIONALNO DRUŠTVO ZA PROCESNU TEHNIKU
I ENERGETKU U POLJOPRIVREDI, NOVI SAD
SUORGANIZATORI KONFERENCIJE:
- DRUGA INFORMACIJA SAVETOVANJE STRUČNJAKA
Poljoprivredni fakultet,
21000 Novi Sad
Trg. D. Obradovića 8
Fax: 021/459-989
www.ptep.org.rs
NAŠ TRADICIONALNI SKUP JE PRAVO MESTO ZA RAZMENU NAUČNIH INFORMACIJA, PRENOŠENJE ISKUSTAVA IZ PRAKSE, PREZENTACIJU NOVE OPREME I POSLOVNE SUSRETE! KONTAKT
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Republike Srbije,
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
Izvršno veće AP Vojvodine:
Sekeratrijat za nauku i tehnološki razvoj,
Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i
Privredna komora Vojvodine
17-22. april 2011.
TEHNIČKI SEKRETAR SKUPA:
Mr Ivan Pavkov
Tel:021/4853-318; 064/246-3870
E-mail: [email protected]
POKROVITELJI KONFERENCIJE:
GENERALNI SEKRETAR SKUPA:
Prof. dr Mirko BABIĆ,
Tel: 021/4853-441; 063/531-686
E-mail: [email protected]
ENERGETIKA U POLJOPRIVREDI
ISEKI – Food association, Beč, Austrija
Institut za kukuruz “Zemun Polje”, Zemun
Tehnološki fakultet, Novi Sad,
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad,
Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu
ZA SUŠENJE, SKLADIŠTENJE I DORADU
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, PREHRAMBENE
TEHNOLOGIJE I ENERGETIKU U POLJOPRIVREDI
17.04 - 22.04.2011.
VELIKA PLANA, HOTEL "PLANA"
PRELIMIRANI PROGRAM SKUPA
(Organizacioni odbor zadržava pravo mogućnosti manjih izmena)
Nedelja, 17.04.2011 - Dolazak i registracija učesnika skupa. Preuzimanje
materijala.
19.00 - Skupština Nacionalnog društva za procesnu tehniku i energetiku u
poljoprivredi (Društvo PTEP).
Ponedeljak, 18.04.2011.
09.00 – 10.00 Otvaranje skupa i koktel
10.00 – 13.00 - Blok A - Radovi po pozivu (srpski ↔ engleski, prevođenje):
Ljiljana Babić, Milivoj Radojčin, Ivan Pavkov, Mirko Babić, Poljoprivredni
fakultet, Novi Sad, Srbija: UTICAJ VLAŽNOSTI SEMENA KUKURUZA (Zea mays
L.) NA PRITISNO OPTEREĆENJE
Mirko Babić1, Ljiljana Babić1, Ivan Pavkov1, Milivoj Radojčin1, Milomir
Bogićević2, 1Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Srbija, 2„Agros KB proizvodnja“,
Veternik - Novi Sad, Srbija: PROJEKTOVANJE OPREME ZA KOMBINOVANU
TEHNOLOGIJU SUŠENJA VOĆA I POVRĆA
Anđelko Bajkin, Ondrej Ponjičan, Mirko Babić, Dradi Radomirović, Nebojša
Dedović, Milivoj Radojčin, Poljoprivredni fakltet, Novi Sad, Srbija: UTICAJ OBLIKA
ZADEBLJALOG KORENA MRKVE NA SILU PRODIRANJA
Zsuzsanna Füstös1, Zsófia Jakab2, Mária Gilingerné Pankota3, 1Centralna
poljoprivredna
kancelarija, Budimpešta, Mađarska, 2Corvinus Univerzitet,
Budimpešta, Mađarska, 3Semmelweis Univerzitet u Budimpešti, Fakultet
zdravstvenih nauka, Mađarska: BELI KUPUS (BRASSICA OLERACEA L.,
CAPITATA GRUPA) KAO IZVOR VITAMINA C TOKOM CELE GODINE
Zuzana Hlaváčová, Ákos Kertész, Lenka Priatková, Poljoprivredni Univezitet,
Tehnički fakultet, Nitra, Slovačka: ELEKTRIČNA SVOJSTVA SUVE DUNJE
Ján Mareček, Helena Frančáková, Mocko Karolina, Miriam Líšková,
Poljoprivredni
Univezitet,
Tehnički
fakultet,
Nitra,
Slovačka:
OCENA
KVALITATIVNIH PARAMETARA SLOVAČKIH I SRPSKIH SORTI OBIČNE
PŠENICE I DURUM PŠENICE
Dušan Milić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija: MOGUĆNOSTI
UNAPREĐENJA VOĆARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI
Milica Radosavljević, Zorica Pajić, Marija Milašinović Šeremešić, Dušanka
Terzić, Čedomir Radenović, Mile Sečanski, Institut za kukuruz „Zemun Polje“,
Zemun, Srbija: FIZIČKA SVOJSTVA, HEMIJSKI SASTAV I SVARLJIVOST ZRNA
LINIJA I HIBRIDA KUKURUZA
Milka Vujaković1, Svetlana Balešević-Tubić2, Dušica Jovičić2, Ksenija TaškiAjduković2, Dragana Petrović2, Zorica Nikolić2, Miladin Kostić2, 1PSS
„Poljoprivredna stanica” d.o.o., Novi Sad, Srbija, 2Institut za ratarstvo i povrtarstvo,
Novi Sad, Srbija: KLIJAVOST I VIGOR SEMENA SOJE PROIZVEDENOG U
RAZLIČTIM AGROMETEOROLOŠKIM USLOVIMA
15.00 – 17.30 - Blok B Sekcija - Hrana: Oralno izlaganje radova na engleskom
15.00 – 17.30 - Blok B Sekcija – Energija i tehnika: Oralno izlaganje radova na
engleskom
17.30 – 19.00 Okrugli sto (srpski): „Specifičnosti sušenja i dorade soje“,
20.00 Vinsko veče: moderator Ljubica Radan (Departman za voćarstvo i vinogradarstvo poljoprivrednog fakulteta, Novi Sad)
Posle večere: Internacionalno veče muzike i plesa
Utorak, 19.04.2011.
8.30- 11.30 - Blok A - Radovi po pozivu (srpski ↔ engleski, prevođenje):
Marco Dalla Rosa, Alma Mater Univerzitet, Bolonja, Italija: RAZVOJNE TEME U
EU/SVETSKA BUDUĆNOST STRATEGIJE ISTRAŽIVANJA HRANE
Marco Dalla Rosa, Urzula Tylewicz, Valentina Panarese, Luca Laghi, Anna
Maria Pisi, Patricio Santagapita, Pietro Rocculi, Alma Mater Univerzitet, Boljonja,
Italija:
UTICAJ
OSMOTSKOG
SUŠENJA
NA
KIVI:
REZULTATI
MULTIANALITIČKOG PRISTUPA STRUKTURNIH STUDIJA
Vlasta Vozárová, Michal Valach, Jaroslav Bojda, Poljoprivredni Univezitet,
Tehnički fakultet, Nitra, Slovačka: ISTRAŽIVANJE TOPLOTNIH KARAKTERISTIKA
BIOGORIVA NA NISKIM TEMPERATURAMA
Jasna Mastilović, Aleksandra Torbica, Dragan Živančev, Elizabet Janić Hajnal,
Žarko Kevrešan, Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad, Srbija: EFEKTI
POSLEŽETVENOG TRETMANA PŠENICE U ZAVISNOSTI OD USLOVA
PROIZVODNE GODINE
Filip
Popovski2,
Dušan
Popovski1 ,
Monika
Vangelče
Mitrevski1,
Lutovska3,1Univerzitet “Sveti Klement Ohridski” – Bitola, Fakultet tehničkih nauka,
2
Bitola, Makedonija, Međunarodni Balkanski Univezitet - Skoplje, Makedonija, 3SAH
Bitola, Makedonija: GUSTINA NEKOG POVRĆA TOKOM KONVEKTIVNOG
SUŠENJA
Ljiljana Mojović1, Maja Vukašinović-Sekulić1, Aleksandra Đukić1, Dušanka
Pejin2, Marica Rakin1, Jelena Pejin2 , Svetlana Nikolić1, 1Tehnološko-metalurški
fakultet, Beograd, Srbija, 2Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija: PROIZVODNJA
MLEČNE KISELINE NA TEČNOJ DESTILERIJSKOJ DŽIBRI
Marijana Sakač, Ivana Sedej, Anamarija Mandić, Aleksandra Mišan, Institut za
prehrambene tehnologije, Novi Sad, Srbija: FRAKCIJE MLEVENJA PŠENICE I
HELJDE – UVID U NJIHOVE FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE
Petar Kljajić1, Goran Andrić1, Milan Adamović2, Marijana Pražić Golić1, 1Institut
za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd, Srbija, 2Institut za tehnologiju
nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd, Srbija: MOGUĆNOSTI PRIMENE
PRIRODNOG ZEOLITA U ZAŠTITI USKLADIŠTENE PŠENICE OD ŠTETNIH
INSEKATA
Filip Kulić, Velimir Čongradac, Đura Oros, Veran Vasić, Fakultet tehničkih
nauka, Novi Sad, Srbija: PAMETNE MREŽE – KONCEPTI I REALIZACIJA
PAMTNIH ENERGETSKIH MREŽA
11.30 – 14.00 - Blok B Sekcija - Hrana: Oralno izlaganje radova na engleskom.
15.00 – 16.00 - Fudbalski meč „Nauka“ – „Praksa“ (učestvuju i internacionalci).
16.15 – 17.30 - Blok B Sekcija - Hrana: Oralno izlaganje radova na engleskom,
17.30 – 19.00 Okrugli sto (srpski): AKCIONI PLAN ZA BIOMASU 2010-2012 KAO
MERA UNAPREĐENJA KORISCENJA BIOMASE KAO ENERGENTA, moderator:
Slobodan Cvetković, Ministarstvo zaštite životne sredine i prostor. planiranja RS.
Neven Voća, Tajana Krička, Vanja Jurišić, Ana Matin, Tea Brlek, Nikola
Bilandžija, Agronomski fakultet, Zagreb, Hrvatska: PREGLED NACIONALNOG
AKCIJSKOG PLANA POTICANJA PROIZVODNJE I KORIŠTENJA BIOGORIVA U
PRIJEVOZU ZA RAZDOBLJE OD 2011-2020 U REPUBLICI HRVATSKOJ
Željko Dželetović, Nevena Mihailović, INEP – Institut za primenu nuklearne
energije, Zemun, Srbija: STATUS, RAZVOJ I PERSPEKTIVE KORIŠĆENJA
BIOENERGETSKIH USEVA U SVETU I U SRBIJI
Posle večere: Internacionalno veče muzike i plesa
Sreda, 20.04.2011 – KULTURNO-ISTORIJSKI I REKREATIVNI IZLET
9.00-17.00 IZLET - Poseta crkvi „Pokajnici“, poseta manastiru Koporin (15. vek),
poseta crkvi „Zahvalnici“, ručak i zabava u restoranu „Voždova koliba“ u
Radovanjskom Lugu.
Četvrtak, 21.04.2011
8.30-9.00 Gerhard Schleinig1, Cristina L.M. Silva2, Maria Papageorgiou3, 1ISEKI
– Food asocijacija, Beč, Austria, 2Katolički Univerzitet u Portugalu, Portugal,
3
Aleksandar Tehnološki Institut, Solun, Grčka: ISEKI-FOOD ASSOCIATION:
VODEĆA MREŽA ZA ZAINTERESOVANE U LANCU SNABDEVANJA HRANOM
9.00-13.00 NACIONALNI NAUČNI I STRUČNI PROGRAM
Milan Adamović1, Aleksandra Bočarov-Stančić2, Mihailo Radivojević3, 1Institut
za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd, Srbija, 2Bio-ekološki
centar” D.O.O., Zrenjanin, Srbija, 3Institut PKB Agroekonomik, Pad. Skela, Srbija:
UTICAJ „BENTOPEL“-A NA KVALITET I EFIKASNOST KORIŠĆENJA
PELETIRANIH KRMNIH SMEŠA
Dragoslav Đokić1, Rade Stanisavljević1, Dragan Terzić1, Jordan Marković1,
Ratibor Štrbanović1, Zoran Mileusnić2, Aleksandra Dimitrijević2, 1Institut za
krmno bilje, Kruševac, Srbija, 2Poljoprivredni fakultet, Zemun, Srbija: DORADA
SEMENA LUCERKE NA RAZLIČITIM SISTEMIMA MAŠINA
Suzana Đedović¹, Marina Vukša¹, Petar Vukša2, Bojan Stojnić2, Goran Jokić¹,
1
Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Zemun, Srbija, 2Poljoprivredni fakultet,
Institut za fitomedicinu, Beograd, Srbija: BEZBEDNOST POLJOPRIVREDNIH
PROIZVODA KROZ ASPEKTE IZB
Karlo Đilvesi, Daliborka Butaš, Jelena Mrđa, Siniša Prole, Goran Jokić, Velimir
Lončarević, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija: ZAVRŠNA OCENA
REZULTATA TEME: MOGUĆNOSTI OČUVANJA KVALITETA SEMENA ULJANE
REPICE POSLE DORADE
Velimir Lonačarević1, Mirko Babić2, Karlo Đilvesi1, Miladin Kostić1, Slaviša
Štatkić1, 1Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija, 2Poljoprivredni fakultet,
Novi Sad, Srbija: PROMENA MODULA ELASTIČNOSTI U ZAVISNOSTI OD
VLAŽNOSTI SEMENA SOJE
Milovan Pavlov1, Nebojša Radosavljević1, Radovan Sabovljević2, 1Institut za
kukuruz “Zemun Polje”, Zemun, Srbija, 2Poljoprivredni fakultet, Beograd, Srbija:
UTICAJ MESTA PROIZVODNjE NA OSOBINE FRAKCIJA HIBRIDNOG SEMENA
KUKURUZA ZP SK 684
Siniša Prole, Jelena Mrđa, Goran Jokić, Daliborka Butaš, Velimir Radić, Karlo
Đilvesi, Vladimir Miklič, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija:
REKONSTRUKCIJA CENTRA ZA DORADU I ANALIZA KVALITETA DORAĐENOG
SEMENA U INSTITUTU ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO
Radovan Sabovljević1, Danka Dujović2, Divna Simić3, Đorđe Goranović4, Milan
Živković, 1Poljoprivredni fakultet, Beograd, Srbija, 2PKB, “Agroseme”, Beograd,
Srbija, 3Institut PKB Agroekonomik, Beograd, Srbija, 4Zavod Jugoinspekt, Topčider,
Beograd, Srbija: UNAPREĐENJE DORADE HIBRINOG SEMENA KUKURUZA
PRIMENOM KALIBRIRANJA
Rade Stanisavljević1, Dragoslav Đokić1, Jasmina Milenković1, Dragan Terzić1,
Dragi Lazarević1, Lana Đukanović2, Vesna Vuga-Janjatović2, 1Institut za krmno
bilje, Kruševac, Srbija, 2Poljoprivredna stručna služba, Sremska Mitrovica, Srbija:
UTICAJ ČUVANJA SEMENA VISOKOG VIJUKA NA KLIJAVOST TOKOM
POSŽETVENOG DOZREVANJA
Jasna Kojić, Marija Milivojević, Jasmina Stojadinović, Maja Marinković,
Dragica Ivanović, Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Beograd, Srbija: ANALIZA
REZULTATA ČISTOĆE I DETERMINACIJE DRUGOG SEMENA U PROFICIENCY
TESTOVIMA ZA PERIOD OD DESET GODINA
Živorad Videnović, Milena Simić, Jelena Srdić, Zoran Dumanović, Milovan
Pavlov, Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Beograd, Srbija: EFEKAT VREMENA
SETVE NA PRINOS KUKURUZA
Veljko Vukoje, Ivan Pavkov, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija: OCENA
ISPLATIVOSTI SUŠENJA DUNJE NA PORODIČNIM GAZDINSTVIMA
Marina Vukša1, Suzana Đedović1, Goran Jokić1, Petar Vukša2, Bojan Stojnić2,
1
Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Zemun, Srbija, 2Poljoprivredni
fakultet, Zemun, Srbija: PRIHVATLJIVOST I EFIKASNOST RB MAKI MAMAK
FORMULACIJE U KONTROLI KUĆNOG MIŠA I SIVOG PACOVA U MLINOVIMA I
SKLADIŠTIMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
Fotografisanje učesnika skupa.
U 20.00 h počeće tradicionalna SVEČANA VEČERA na kojoj se zatvara
savetovanje, sa zabavnim programom i tombolom. Na svečanoj večeri biće
dodeljene nagrade za najbolje izlaganje, najbolji poster i najbolje izlaganje
mladih autora (ispod 35 godina).
Petak, 22.04.2011. Povratak.
PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA (SMEŠTAJ, KOTIZACIJA I PREVOZ)
Druga međunarodna konferencija INOPTEP 2011 i 23. nacinalno svaetovanje
PTEP 2011 će se održati u Velikoj Plani, u hotelu “Plana” (***), od 17. do 22.
aprila 2011. Dolazak učesnika savetovanja je u nedelju, 17. aprila, a
aranžman počinje sa ručkom. Odlazak iz hotela je u petak, 22. aprila, posle
doručka.
Kompletan aranžman obuhvata: 5 punih pansiona, vožnja autobusom na izlet,
poseta crkvi „Pokajnici”, manastiru Koporin, crkvi „Zahvalnici”, izletnički ručak
u Radovanjskom Lugu u restoranu „Voždova koliba”. Prevoz na izlet je
autobusima turističke klase. Aranžman obuhvata i svečanu večeru, 21. aprila.
CENE KOMPLETNOG ARANŽMANA
Cena kompl. aranžmana po osobi
12.620,00 din
u dvokrevetnoj sobi
Cena kompl. aranžmana po osobi
14.120,00 din
u jednokrevetnoj sobi
U cenu je uključeno osiguranje i boravišna taksa. Za decu važe uslovi hotela.
Mogući su i kraći boravci, uz odgovarajauću redukciju cene. Za detaljne
informacijenu vezi smeštaja i uplate obratiti se recepciji hotela „Plana” na tel:
026-521-426 i 026-521-416 ili putem faxa 026-521-853 ili e-mail-a:
[email protected], najkasnije do 10.04.2011. god. Posle ovog
roka ne garantuje se smeštaj u hotelu.
KOTIZACIJA
Učesnici savetovanja obavezno uplaćuju kotizaciju u iznosu 4.500 din. Autori
radova (jedan autor po radu), koji su proistekli iz istraživanja finansiranih od
strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije ili
Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, plaćaju kotizaciju u
iznosu od 3.000 din. Studenti doktorskih studija plaćaju kotizaciju u iznosu od
2.000 din. Članovi porodice – prateće osobe plaćaju kotizaciju u iznosu od
1.000 din.
Svi učesnici savetovanja obavezno moraju platiti kotizaciju iz koje se
pokrivaju i dodatni troškovi (izlet, svečana večera i dr).
Kotizacija i autobuski prevoz se uplaćuje na žiro račun Nacionalnog
društva za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi: 340-4253-72.
Društvo nije u sistemu PDV. (Plaćanje kotizacije i prevoza: mr Ivan Pavkov,
tehnički sekretar, tel: 021/4853-318; 064/246-3870; fax: 021/459-989)
PREVOZ
Za učesnike skupa biće organizovan prevoz posebnim autobusom iz Novog
Sada. Polazak autobusa je u nedelju, 17. aprila u 9.00 h ispred garaže
Poljoprivrednog fakulteta. Cena prevoza u oba smera je 2.000 din.
Rezerevacija i uplata prevoza treba da se obavi do 10. aprila.
Preporučujemo učesnicima skupa korišćenje autobuskog prevoz
BLOK B
SEKCIJA - HRANA (18.04.2011)
Maja Benković, Ingrid Bauman, Prehrambeno – biotehnološki fakultet,
Zagreb, Hrvatska: AGLOMERACIJA PRAŠKASTIH KAKAO MJEŠAVINA –
UTJECAJ PROCESNIH PARAMETARA NA FIZIKALNA SVOJSTVA
AGLOMERATA
Miriam Líšková, Helena Frančáková, Ján Mareček, Poljoprivredni
Univezitet, Tehnički fakultet, Nitra, Slovačka: UTICAJ DOZREVANJA NA
PROMENE HEMIJSKIH OSOBINA PIVSKOG JEČMA I SLADA
Monika Božiková, Peter Hlaváč, Poljoprivredni Univerzitet u Nitri, Nitra,
Slovačka: POREĐENJE TERMOFIZIČKIH I REOLOŠKIH RAZLIČITIH VRSTI
SVETLOG PIVA
Eva Csajbokne Csobod, Maria Gilingerne Pankotai, Semmelweis
Univerzitet u Budimpešti, Fakultet zdravstvenih nauka, Mađarska: STUDIJA
PERIODA UPOTREBE SVEŽE UBRANOG LISNATOG POVRĆA
Dejana Džigurski, Aleksa Knežević, Branka Ljevnaić-Mašić, Poljoprivredni
fakultet, Novi Sad, Srbija: EKOLOŠKA I BILJNOGEOGRAFSKA ANALIZA
FLORE KOROVA PRI ORGANSKOJ PROIZVODNJI RUKOLE - ERUCA
VESICARIA (L.) CAV. (SYN. ERUCA SATIVA MILLER) (BRASSICACEAE
BURN., CAPPARIDALES)
Antal Véha, Balázs P. Szabó, Ernő Gyimes, Univerzitet u Segedinu, Tehnički
fakultet, Mađarska: NOVI METOD SMANJENJA FUSARIUM TOKSINA U
MLINARSKOJ TEHNOLOGIJI
Maria Gilingerne Pankotai1, Csaba Orban1, Zsuzsanna Fustos2,
1
Semmelweis Univerzitet, Budimpešta, Fakultet zdravstvenih nauka,
Mađarska, 2Centralna poljoprivredna kancelarija, Budimpešta, Mađarska:
PROMENE U KVALITETU TIPOVA SLATKIH PAPRIKA TOKOM PERIODA
DOZREVANJA
György Mészáros, Antal Véha, Univezitet u Segedinu, Tehnički fakultet,
Mađarska: OPTIMALNI PARAMETRI ČIŠĆENJA PLASTIČNIK SANDUKA
ZARAŽENIH OSTACIMA MLEKA
Jasna Grbić1, Rada Jevtić-Mučibabić1, Stevan Radivojević1, Tatjana
Kuljanin2, Gordana Koprivica2, Nevena Mišljenović2, 1Institut za
prehrambene tehnologije, Novi Sad, Srbija, 2Tehnološki fakultet, Novi Sad,
Srbija: UTICAJ NESAHAROZNIH JEDINJENJA NA RASTVORLJIVOST
SAHAROZE I REOLOŠKE OSOBINE MELASE
Peter Hlaváč, Monika Božiková, Poljoprivredni Univezitet, Tehnički fakultet,
Nitra, Slovačka: UTICAJ TEMPERATURE NA REOLOŠKE I TERMOFIZIČKE
OSOBINE MLEKA
Raul Ianchici, Simona Perta Crisan, Rodica Segal, “Aurel Vlaicu” Univerzitet
Arad, Rumunija: UTICAJ METODA EKSTRAKCIJE I SUŠENJA GRAŠKA NA
RASTVORLJIVOST PROTEINA
Gordana Koprivica, Nevena Mišljenović, Ljubinko Lević, Marija
Jokanović, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija: UTICAJ PARAMETARA
PROCESA NA BOJU JABUKE OSMOTSKI DEHIDRIRANE U MELASI
ŠEĆERNE REPE
Nevena Krkić, Vera Lazić, Jasna Gvozdenović, Tehnološki fakultet, Novi
Sad, Srbija: UTICAJ ETARSKOG ULJA ORIGANA NA OSOBINE
HITOZANSKOG BIOFILMA
Ljubinko Lević, Nevena Mišljenović, Gordana Koprivica, Tehnološki
fakultet, Novi Sad, Srbija: PROTIVSTRUJNA OSMOTSKA DEHIDRATACIJA
JABUKE I MRKVE U RASTVORIMA SAHAROZE I MELASI ŠEĆERNE REPE
Branka Ljevnaić-Mašić, Aleksa Knežević, Dejana Džigurski, Slobodanka
Stojanović, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija: KOROVI KAO VEKTORI
BOLESTI I ŠTETOČINA U ORGANSKOJ PROIZVODNJI SALATE LISNATELACTUCA SATIVA L. SUBSP. SECALINA ALEF. (ASTERALES,
ASTERACEAE)
SEKCIJA - HRANA (19.04.2011)
Andrea Mariotti, Roberta Galuppi, Alberto Altafini, Andrea Serraino, Anna
Zaghini, Alma Mater Univerzitet, Boljonja, Italija: PRELIMIRARNA
ISTRAŽIVANJA UTICAJA JONIZUJUĆEG ZRAČENJA NA ASPERGILLUS
SPP. I AFLATOXIN B1 ZARAŽENO ZRNO KUKURUZA
Dragan Marković1, Milan Veljić1, Vojislav Simonović1, Maria Čebela2,
1
Mašinski fakultet, Beograd, Srbija, 2Institut za nuklearne nauke „Vinča“,
Beograd, Srbija: MODELIRANJE PROTOKA KALIBRIRANOG SVEŽEG I
DUBOKO ZAMRZNUTOG VOĆA NA ROTACIONIM DISKOSNIM
KALIBRATORIMA
Erzsébet Pálfi, Zoltánné Horváth, Jánosné Gaál, Maria Barna,
Semmelweis Univerzitet, Fakultet zdravstvenih nauka, Budimpešta,
Mađarska:
ISKUSTVO
FUNKCIONISANJA
BAZE
PODATAKA
PREHRAMBENIH ALERGENATA U MAĐARSKOJ
Dragan Palić, Olivera Djuragić, Bojana Kokić, Nedeljka Spasevski,
Radmilo Čolović, Djuro Vukmirović, Dušica Ivanov, Institut za
prehrambene tehnologije, Novi Sad, Serbia: ODNOS IZMEDJU
RASTVORLJIVOSTI PROTEINA TERMIČKI OBRADJENE PUNOMASNE
SOJE I PROIZVODNIH PARAMETARA BROJLERA
Ivan Pavkov1, Ljiljana Babić1, Mirko Babić1, Milivoj Radojčin1, Čedomir
Stojanović2, 1Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija, 2„PD Smeberija” a.d.
Bijeljina, Republika Srpska: UTICAJ OSMOTSKOG PREDTRETMANA NA
KINETIKU KONVEKTIVNOG SUŠENJA POLUTKI NEKTARINE (Pyrus
persica L.)
Mirjana D. Pavlović1, Miroslav Novaković2, Desanka Sužnjević1,
Stanislava Gorjanović1, Dragana Mitić-Ćulafić3, Miloš V. Beljanski1,
Jasna Gvozdenović4, 1Institut za opštu i fizišku hemiju, Beograd, Srbija,
2
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Srbija, 3Biološki
fakultet, Beograd,
Srbija, 4Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija:
POREĐENJE
METODA
KORIŠĆENIH
ZA
VREDNOVANjE
ANTIOKSIDATIVNIH SPOSOBNOSTI I SADRŽAJA SLOBODNIH RADIKALA
U SUŠENIM NAMIRNICAMA OZRAČENIM γ - ZRACIMA
Simona Perta-Crisan, Raul Ianchici, Aurel Vlaicu UniverZITET, Arad,
Rumunija: NAČINI PROIZVODNJE SOKA OD GORKE DINJE
Milivoj Radojčin1, Mirko Babić1, Ljiljana Babić1, Ivan Pavkov1, Čedomir
Stojanović2, 1Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija, 2„PD Smeberija” a.d.
Bijeljina, Republika Srpska: ČVRSTOĆA I BOJA DUNJE TOKOM
OSMOTSKOG SUŠENJA
Vladimir Radovanović1, Snežana Đekić1, Marko Anđelković2, Blaga
Radovanović2, Ekonomski fakultet, Niš, Srbija, Prirodno-matematički fakultet,
Niš, Srbija: EKONOMSKI POTENCIJAL PRIMENE EKSTRAKTA SEMENKE
GROŽĐA KAO PRIRODNI ANTIOKSIDANT
Jelena Srdić, Zorica Pajić, Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Beograd,
Srbija: VARIJABILNOST PRINOSA I PARAMETARA KVALITETA ZRNA
HIBRIDA KUKURUZA KOKIČARA (Zea mays L. everta)
Claudiu Ursachi, Claudia Muresan, "Aurel Vlaicu" Univerzitet, Arad,
Rumunija: UTICAJ TRETMANA VAKUMSKE IMPREGNACIJE NA KVALITET
KANDIRANOG VOĆA
Davor Valinger, Maja Benković, Jasenka Gajdoš Kljusurić, Ingrid
Bauman, Želimir Kurtanjek, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambenobiotehnološki fakultet, Zagreb, Hrvatska: UTJECAJ VELIČINE ČESTICA
SAHAROZE NA NIR SPEKTAR
Đuro Vukmirović, Radmilo Čolović, Dušica Ivanov, Bojana Kokić,
Jovanka Lević, Olivera Đuragić, Slavica Sredanović, Institut za
prehrambene tehnologije, Novi Sad, Srbija: UTICAJ NEZAVISNIH
PARAMETARA EKSTRUDIRANJA NA TEMPERATURNI PROFIL U CEVI
EKSTRUDERA
Rada Jevtić-Mučibabić1, Jasna Grbić1, Nevena Mišljenović2, Gordana
1
Koprivica2, Tatjana Kuljanin2, Stevan Radivojević1,
Institut za
prehrambene tehnologije, Novi Sad, Srbija, 2Tehnološki fakultet, Novi Sad,
Srbija: AZOTNE MATERIJE U MELASI
Žarko Kevrešan, Jasna Mastilović, Tanja Radusin, Institut za prehrambene
tehnologije, Bulevar cara Lazara 1, Novi Sad, Srbija: ANALIZA LANCA
SNABDEVANJA ZA MALINE (RUBUS IDAEUS) U REGIONU ARILJA,
SRBIJA
Lato Pezo1, Mirjana Pavlović1, Sanja Ostojić1, Miodrag Kićanović1
Snežana Zlatanović1, Olga Kovačević1, Jasna Gvozdenović2, 1Institut za
opštu i fizičku hemiju, Beograd, Srbija, 2Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija:
KINETIČKI MODEL OKSIDATIVNOG PROCESA NAMAZA NA BAZI
BOSILJKA NA OSNOVU ANALIZA BOJA
Vladimir Filipović1, Stevan Radivojević2, Goran Jaćimović3, Jonel Subić4,
1
PDS Institut ˝Tamiš˝, Pančevo, Srbija, 2Institut za prehrambene tehnologije,
Novi Sad, Srbija, 3Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija, 4Institut za
ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Srbija: ČIČOKA (HELIANTHUS
TUBEROSUS L.) KAO MOGUĆI SUPLEMENT I STOČNA HRANA U
ISHRANI DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Stevan Radivojević, Jasna Grbić, Rada Jevtić-Mučibabić, Vlada
Filipović, Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad, Srbija:
TEHNOLOŠKI KVALITET VISOKO TOLERANTNIH SORTI ŠEĆERNE REPE
U AP VOJVODINI
Aleksandra Torbica, Dragan Živančev, Jasna Mastilović, Institut za
prehrambene tehnologije, Novi Sad, Srbija: UTICAJ AGROEKOLOŠKIH
USLOVA NA TEHNOLOŠKI KVALITET MERKANTILNE PŠENICE
BLOK B
SEKCIJA - ENERGIJA I TEHNIKA (18.04.2011)
Petrus Johannes Britz, Savet za istraživanja u poljoprivredi, Pretoria,
Južna Afrika: PREGLED OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U
POLJOPRIVREDNOM SEKTORU JUŽNE AFRIKE
Siniša Bikić1, Maša Bukurov1, Mirko Babić2, Marko Đurđević1, Ivan
Pavkov2, Milivoj Radojčin2, 1Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija,
2
Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija: ODREĐIVANJE VISKOZNOSTI
RASTVORA SAHAROZE KORIOLISOVIM MERILOM
Vladimir Bugarski, Perica Nikolić, Dragan Matić, Ilija Kamenko,
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet Novi Sad, Srbija: BENEFICIJE
SCADA SISTEMA SA PRIMERIMA U POLJOPRIVREDI
Maša Bukurov, Siniša Bikić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija:
PROJEKAT ENER-SUPLAJ I PRELIMINARNA ANALIZA STANJA I
AKCIONI PLAN ZA IZRADU MAPA OBNOVLJIVIH IZVORA U
VOJVODINI
Aleksandra Dimitrijević1, Anđelko Bajkin2, Milan Đević1 , Mirko
Urošević1, 1Poljoprivredni fakultet, Beograd, Srbija, 2Poljoprivredni
fakultet, Novi Sad, Srbija: ENERGETSKA PRODUKTIVNOST
PROIZVODNJE
PARADAJZA
U
OBJEKTIMA
ZAŠTIĆENOG
PROSTORA
Keamogetsoe Ipeleng Maroo, Savet za istraživanja u poljoprivredi,
Pretoria, Južna Afrika: ISKUSTVA MANJIH PROIZVOĐAČA BIODIZELA
U JUŽNOJ AFRICI: IZAZOVI I FAKTORI USPEHA
Tatjana Kuljanin, Nevena Mišljenović, Gordana Koprivica, Ljubinko
Lević, Lidija Jevrić, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija: ENERGETSKI
I MATERIJALNI BILANS PROCESA OSMOTSKE DEHIDRATACIJE SA
UPARAVANJEM I RECIRKULACIJOM OSMOTSKOG RASTVORA
Dragan Matić, Vladimir Bugarski, Ilija Kamenko, Perica Nikolić,
Tehnički fakultet, Novi Sad, Srbija: METOD DETEKCIJE OTKAZA TIPA
SLOMLJENE ŠIPKE BAZIRAN NA MERENJU STRUJE ZALETA
MOTORA
Victor Pryshliak, Veronika Vsemirnova, Natalia Pryshliak, Nacionalni
poljoprivredni Univerzitet, Vinnitsa, Ukraina: POTENCIJAL RESURSA
UKRAJINE ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA
Aleksandar Ristić, Dušan Petrovački, Miro Govedarica, Fakultet
tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija: PRIMENA TEHNOLOGIJE
DALJINSKE DETEKCIJE ZA DEFINISANJE PLITKIH KLIZIŠTA
Tale Geramitcioski, Vangelce Mitrevski, Ilios Vilos, Univerzitet Sveti
Kliment Ohridski, Tehnički fakultet, Bitola, Makedonija: DIZAJN I
KONSTRUKCIJA MOBILNE SOLARNE SUSARE
Ilija Kamenko, Perica Nikolić, Dragan Matić, Vladimir Bugarski,
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija: UPRAVLJANJE I
ESTIMACIJA BRZINE ELEKTROMOTORNOG POGONA PRIMENOM
ADAPTIVNE METODE I METODE VEŠTAČKE INTELIGENCIJE
Perica Nikolić, Dragan Matić, Vladmir Bugarski, Ilija Kamenko,
Tehnički fakultet, Novi Sad, Srbija: KORIŠĆENJE WEB TEHNOLOGIJA U
NADZORU I UPRAVLJANJU POTROŠNJOM ENERGIJE
Robert Poljak1, MSc, mr Laslo POLJAK1, dr Đura OROS2, dr Veran
VASIĆ2, 1Institut za preventive, Novi Sad, 2Fakultet tehničkih nauka, Novi
Sad: RAD U SREDINAMA UGROŽENIM ZAPALJIVIM PRAŠINAMA
ŽITARICA
POSTERI:
Erzsebet Pálfi, Cecília Gál, Judit Kecskeméti, István Szabolcs, József
Surányi, Semmelweis Univerzitet, Fakultet zdravstvenih nauka,
Budimpešta, Mađarska: PRAKSA OBELEŽAVANJA ALERGENATA U
PRIOZVODNJI MESA U MAĐARSKOJ
Dobrila Ranđelović1, Jasna Gvozdenović2, Vera Lazić2, 1Visoka
poljoprivredno prehrambena škola strukovnih studija, Prokuplje, Srbija,
2
Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija: UTICAJ ZAŠTITNIH SVOJSTAVA
AMBALAŽNIH MATERIJALA I USLOVA PAKOVANJA NA PROMENE
KVALITETA UPAKOVANE SUŠENE KAJSIJE
Maša Bukurov, Gordan Dragutinović, Siniša Bikić, Strahinja Ilin,
Marko Đurđević, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija:
IZMENJIVAČI
TOPLOTE
SA
PERFORIRANIM
PLOČAMA
LABORATORIJSKO ISTRAŽIVANJE
“Voždova koliba”
Crkva “Pokajnica”
Crkva “Zahvalnica”
Hol hotela “Plana”
Hotel “Plana”
Konferencijska sala u hotelu
NAUČNI ODBOR KONFERENCIJE:
Prof. dr Mirko Babić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
generalni sekratar PTEP, predsednik,
Prof. dr Costas Akritidis, profesor emeritus, Aristotel
univerzitet, Solun, Grčka,
Prof. dr Ljiljana Babić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
potpredsednik PTEP,
Prof. dr Harris Lazarides, Aristotel univerzitet, Solun, Grčka
Prof. dr Silva Cristina, Portugalski katolički univerzitet,
Porto, Portugal, predsednik ISEKI-Food Association
Dr Gerhard Schleining, BOKU Univerzitet, Beč, Austrija,
generalni sekretar ISEKI-Food Association
Prof. dr Milica Radosavljević, Institut za kukuruz “Zemun
Polje”, Beograd -Zemun, potpredsednik PTEP
Prof. dr Dragan Škorić, dopisni član SANU,
Prof. dr Elisabeth Demoulin, Univerzitet Agroparistech,
Pariz- Massy, Francuska,
Prof. dr Tajana Krička, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska,
Dr Stavros Vougioukas, Aristotel univerzitet, Solun, Grčka,
Prof. dr Zuzana Hlavačova, Slovački poljoprivredni
univerzitet, Nitra, Slovačka,
Prof. dr Zsuzsanna Fustos, Centralna poljoprivredna
agencija i Corvin univerzitet, Budimpešta, Mađarska,
Prof. dr Marko Dalla Rosa, Univerzitet u Bolonji, Italija,
Prof. dr Richard Gladon, Državni univerzitet Ajove, SAD,
Prof. dr Vlasta Vozarova, Slovački poljoprivredni
univerzitet, Nitra, Slovačka,
Prof. dr Mirjana Đurić, Tehnološki fakultet, Novi Sad,
Prof. dr Anđelko Bajkin, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
Prof. dr Costas Biliaderis, Aristotel univerzitet, Solun,
Grčka,
Prof. dr Vangelče Mitrevski, Univerzitet "Sveti Kliment
Ohridski" Bitolj, BJR Makedonija,
Prof. dr Selim Škaljić, Poljoprivredni fakultet, Sarajevo, BiH
Dr Milka Vujaković, PSS „Poljoprivredna stanica” d.o.o,
Novi Sad,
Prof. dr Dušan Milić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
Prof. dr Miloš Tešić, akademik VANU, Fakultet tehničkih
nauka, Novi Sad,
Prof. dr Dragan Marković, Mašinski fakultet, Beograd,
Prof. dr Filip Kulić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad i
Mr Ivan Pavkov, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.
Download

PROCESNA TEHNIKA I ENERGETIKA U POLJOPRIVREDI