TREĆA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
ODRŽIVE POSLEUBIRAJUĆE I PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
INOPTEP 2013
21-26. april 2013.
‐ Spisak prihvaćenih izvoda ‐ 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Milica Aćimović, Snežana Oljača, Lana Đukanović, Slobodan Dražić, Vele Tešević, Stipendista
ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Novi Sad, Srbija: UTICAJ LOKALITETA NA
PRINOS I KVALITET SEMENA ANISA
Ljiljana Babić, Milivoj Radojčin, Mirko Babić, Ivan Pavkov, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom
Sadu, Srbija: POTREBNA ENERGIJA GNJEČENJA SEMENA BUNDEVE (Cucurbita pepo) ZA
DEFORMACIJU
Mirko Babić1, Ljiljana Babić1, Milivoj Radojčin1, Ivan Pavkov1, Stanislav Babić2, 1 Poljoprivredni
fakultet, Univertzitet u Novom Sadu, Srbija, 2“Agros KB proizvodnja“, Novi Sad-Veternik, Srbija:
INDUSTRIJSKI MODEL PROIZVODNJE SUŠENOG VOĆA I POVRĆA KOMBINOVANOM
TEHNOLOGIJOM
Nada V. Babović1, Gordana D. Dražić1, Slobodan S. Petrović2, 1Fakultet za primenjenu ekologiju,
Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija, 2BIOSS–PS i ostali, Beograd, Srbija: DOBIJANJE AKTIVNIH
MATERIJA U PRERADI AROMATIČNOG BILJA NA PRIMERU MAJKINE DUŠICE (Thymus serpyllum
L.)
Anđelko Bajkin, Milivoj Radojčin, Ondrej Ponjičan, Dragi Radomirović, Poljoprivredni fakultet,
Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: ENERGETSKI ASPEKTI UTICAJA SMERA OBRTANJA ROTORA
ROTACIONE SITNILICE PRI OBRADI ZEMLJIŠTA
Miona Belović, Žarko Kevrešan, Jasna Mastilović, Mladenka Pestorić, Institut za prehrambene
tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: POREĐENJE ODRŽIVOSTI SORTI I LINIJA PARADAJZA
UBRANIH U RANOJ FAZI ZRELOSTI
Maja Benković, Ingrid Bauman, Prehrambeno–Biotehnološki fakultet, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska:
PROMJENA FIZIKALNIH SVOJSTVA CAPPUCCINO PRAHA TIJEKOM SKLADIŠTENJA
Joanna Berlowska, Piotr Dziugan, Dorota Kregiel, Izabela Witonska, Lodz tehnološki univerzitet, Institut
za fermentacione tehnologije i mikrobiologiju, Poljska: VITALNOST KVASACA PRI FERMENTACIJI NA
PODLOZI GUSTOG SOKA IZ ŠEĆERNE REPE
Siniša Bikić1, Maša Bukurov1, Bojan Marković1, Ivan Pavkov2, Milivoj Radojčin2, 1Fakultet tehničkih
nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, 2Poljoprivredni fakultet, Univertzitet u Novom Sadu, Srbija:
METODOLOGIJA ZA ISPITIVANJE HIDRAULIČKIH KARACTERISTIKA FLEKSIBILNIH
ALUMINIJUMSKIH CEVI
Michal Binczarski, Stanislaw Karski, Joanna Berlowska, Piotr Dziugan, Dorota Kregiel, Izabela
Witonska, Lodz tehnološki univerzitet, Institut za fermentacione tehnologije i mikrobiologiju, Poljska:
OPTIMIZACIJA PARAMETARA PROCESA TERMIČKE DESORPCIJE SAPONINA IZ AKTIVNOG
UGLJA
Monika Božiková, Peter Hlaváč, Krassimira Kardjilova, Slovački poljoprivredni univerzitet u Nitri,
Slovačka: TERMOFIZIČKI PARAMETRI ODABRANIH BIOULJA
Maša Bukurov1, Siniša Bikić1, Bojan Marković1, Ivan Pavkov2, Milivoj Radojčin2, 1Fakultet tehničkih
nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, 2Poljoprivredni fakultet, Univertzitet u Novom Sadu, Srbija:
UTICAJ PERIODA SKLADIŠTENJA U ZAMRZIVAČU NA REOLOŠKE OSOBINE PIREA OD DUNJE
Janna Cropotova, Svetlana Popel, Lidia Parshakova, Institut za hortikulturu i tehnologiju hrane, Chisinau,
Republika Moldavija: PRIMENA METODOLOGIJE ODZIVNIH POVRŠINA U RAZVOJU NOVIH
TERMOSTABILNIH VOĆNIH PUNILA
14. Biljana Cvetković, Vladimir Filipović, Biljana Ćurčić, Milica Nićetin, Jasmina Gubić, Ljubinko Lević,
Olivera Šimurina, Institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: OSMOTSKO
SUŠENJE BELOG KUPUSA U RAZLIČITIM HIPERTONIČNOM RASTVORIMA-PRENOS MASE I
MOGUĆNOST POBOLJŠANJA NUTRITIVNIH KARAKTERISTIKA DOBIJENOG PROIZVODA
15. Biljana Ćurčić, Vladimir Filipović, Milica Nićetin, Violeta Knežević, Lato Pezo, Danijela Šuput,
Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: SUŠENJE RIBE KARAŠ (CARASSIUS
CARASSIUS) PRIMENOM MELASE ŠEĆERNE REPE KAO OSMOTSKOG RASTVORA
16. Marco Dalla Rosa, Pietro Rocculi, Valentina Panarese, Santina Romani, Silvia Tappi, Alma Mater
Studiorum, Univerzitet u Bolonji, Cesena, Italija: MINIMALNO PRERAĐENO VOĆE I POVRĆE:
METABOLIČKE MODIFIKACIJE I OČUVANJE KVALITETA
17. Marco Dalla Rosa1, Paola Pittia2, Cristina L.M. Silva3, Maria Papageorgiou4, Gerhard Schleining5,
1
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Italy, 2 University of Teramo, Department of Food Science,
Italy, 3Catholic University of Portugal, College of Biotechnology (ESB), Porto, Portugal, 4Alexander
Technological Educational Institute of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 5University of Natural Resources
and Life Sciences Vienna (BOKU), Department of Food Science and Technology, Muthgasse, Vienna,
Austria: ISEKI_FOOD MREŽA KAO MOGUĆNOST PREMOŠĆAVANJA PRISTUPA INOVACIJAMA U
PREHRAMBENOM SEKTORU U POVEZANOSTI OBRAZOVANJE - NAUKA - INDUSTRIJA
18. Aleksandra Dimitrijević1, Biljana Veljković2, Ranko Koprivica2, Milovan Živković1,1Poljoprivredni
fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija, 2Agronomski fakultet Čačak, Univerzitet u Kragujevcu, Čačak,
Srbija: POTENCIJALI BIOMASE IZ OSTATAKA REZIDBE U VIŠEGODIŠNJIM ZASADIMA I IZ
PRERADE VOĆA U SRBIJI
19. Željko Dželetović1, Iva Živanović1,2, Aleksandar Simić2, Radmila Pivić3, Jelena Maksimović3, 1INEP–
Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu, Zemun, Srbija, 2Poljoprivredni fakultet,
Univerzitet u Beogradu, Zemun, Srbija, 3Institut za zemljište, Beograd, Srbija: MISKANTUS–
PERSPEKTIVNI VIŠEGODIŠNJI TRAVNI RIZOMATOZNI BIOENERGETSKI USEV ZA PODRUČJE
SRBIJE
20. Dejana Džigurski, Ljiljana Nikolić, Branka Ljevnaić-Mašić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom
Sadu, Srbija: FLORA KOROVA U ORGANSKOJ PROIZVODNJI CRNOG LUKA–ALLIUM CEPA L.
(ALLIACEAE BORKHAUSEN 1797, AMARYLLIDALES)
21. Dragoslav Đokić1, Ranko Koprivica2, Rade Stanisavljević1, Dragan Terzić1, Bora Dinić1, Tanja Vasić1,
Saša Barać 3, 1Institut za krmno bilje, Globoder, Kruševac, Srbija, 2Agronomski fakultet Čačak, Srbija,
3
Poljoprivredni fakultet Priština/Lešak, Srbija: ANALIZA KVALITETA RADA VRŠALICE „V-08“ U
VRŠIDBI SEMENA OVSA
22. Aleksandra Đukić-Vuković, Ljiljana Mojović, Valentina Semenčenko, Milica Radosavljević, Dušanka
Terzić, Svetlana Nikolić, Jelena Pejin, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija:
PROIZVODNJA KVALITETNE HRANE ZA ŽIVOTINJE KAO SPOREDNOG PROIZVODA MLEČNOKISELINSKE FERMENTACIJE DŽIBRE
23. Olivera Đuragić, Jovanka Lević, Bojana Kokić, Dušica Ivanov, Šandor Kormanjoš, Slavica Sredanović,
Institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: MOGUĆNOST ISKORIŠĆENJA
NUZPROIZVODA IZ PROIZVODNJE BIOETANOLA U HRANI ZA ŽIVOTINJE
24. Bojana Filipčev, Marija Bodroža-Solarov, Janoš Berenji, Dragana Latković, Olivera Šimurina, Institut
za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: ISPITIVANJE FIZIČKIH, HEMIJSKIH,
REOLOŠKIH I TERMO-MEHANIČKIH SVOJSTAVA RAZLIČITIH SORTI OBIČNE HELJDE
(FAGOPYRUM ESCULENTUM MOENCH)
25. Jelena Filipović, Zoran Miladinović, Lato Pezo, Nada Filipović, Milelnko Košutić, Jovana Brkljača,
Institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: IDENTIFIKACIJA INULINA HPX-A
U TESTENINI 13C MAS NMR SPEKTROSKOPIJOM
26. Slavko Filipović1, Šandor Kormanjoš1, Vera Radović2, Jelena Filipović1, Zvonko Nježić1, Svetlana
Balešević Tubić3, 1Naučni institut ze prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija,
2
Agronomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Čačak, Srbija, 3Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad,
Srbija: MOGUĆNOST ISKORIŠĆENJA NUZPROIZVODA IZ DORADE SOJINOG ZRNA
27. Vladimir Filipović, Biljana Ćurčić, Milica Nićetin, Violeta Knežević, Ljubinko Lević, Lato Pezo,
Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: PROCENA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
PROCESA OSMOTKSE DEHIDRATACIJE SVINJSKOG MESA
28. Zsuzsanna Füstös, András Fehér, Hajnalka Köblös, Nacinalna kancelarija za bezbednost hrane,
Budimpešta, Mađarska: TENDENCIJA PROIZVODNJE RAZLIČITIH SORTI PAPRIKE U EVROPI I
MAĐARSKOJ U POSLEDNJIH 20 GODINA
29. Virginia Glicerina1,2, Federica Balestra1, Marco Dalla Rosa1,2, Santina Romani1,2, 1Međudepartmanski
centar za agro-prehrambena istraživanja, Univerzitet u Bolonji, Italija, Italy, 2Alma Mater Studiorum,
Univerzitet u Bolonji, Cesena, Italija: UTICAJ TOKA PRERADE NA MIKROSTRUKTURU, REOLOŠKE I
TERMIČKE OSOBINE CRNE ČOKOLADE
30. Nada Grahovac1, Ankica Kondić-Špika1, Sanja Lazić2, Dragana Šunjka2, Snežana Jakšić1, Biljana
Radović1, 1Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija, 2Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom
Sadu, Srbija: VALIDACIJA METODE ZA ODREĐIVANJE DITIOKARBAMATA U VOĆU
31. Jasna Grbić1, Rada Jevtić-Mučibabić1, Tatjana Kuljanin2, Olivera Šimurina1, Bojana Filipčev1, 1Institut
za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, 2Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom
Sadu, Srbija: UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKOM KRISTALIZACIJOM ŠEĆERA ZASNOVANOM NA
KULTEROVOJ TEHNICI
32. Miroslav Hadnađev, Slađana Rakita, Tamara Dapčević Hadnađev, Jelena Tomić, Dragan Živančev,
Aleksandra Torbica, Milica Pojić, Institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija:
REOLOŠKE OSOBINE TESTA OD PŠENIČNOG BRAŠNA U ZAVISNOSTI OD MIKROKLIMATSKIH
USLOVA
33. Peter Hlaváč, Monika Božiková, Krassimira Kardjilova, Slovački poljoprivredni univerzitet u Nitri,
Slovačka: ODABRANE REOLOŠKE OSOBINE VISKIJA
34. Zuzana Hlaváčová, Lenka Priatková, Krassimira Kardjilova, Ákos Kertész, Slovački poljoprivredni
univerzitet u Nitri, Slovačka: METODE ZA MERENJE ELEKTRIČNIH OSOBINA ZRNASTIH I
RASTRESITIH MATERIJALA
35. Nevena M. Hromiš, Vera L. Lazić I Danijela Z. Šuput , Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
Srbija: POREĐENJE UTICAJA ŽIVOTNIH CIKLUSA POLIETILENSKE AMBALAŽE RAZLIČITIH
ZAPREMINA NA ŽIVOTNU SREDINU
36. Predrag Ikonić, Ljiljana Petrović, Tatjana Tasić, Bojana Ikonić, Vladimir Tomović, Natalija Džinić,
Branislav Šojić, Institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: UTICAJ
RAZLIČITIH TERMO-HIGROMETRIJSKIH USLOVA I DODATKA STARTER KULTURE NA
KARAKTERISTIKE SUŠENJA TRADICIONALNE SUVE FERMENTISANE PETROVAČKE KOBASICE
37. Slobodan Ilić, Filip Kulić, Fakultet tehničkih nauka, Novom Sadu, Srbija: PREGLED TEHNIČKOG I
PRAVNOG OKVIRA ZA POVLAŠĆENU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE U SRBIJI
38. Snežana Jakšić1, Jovica Vasin1, Nada Grahovac1, Vera Popović1, Dragana Šunjka2, Branka Mijić1,
Vedrana Komlen3, 1Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija, 2Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u
Novom Sadu, Srbija, 3Agromediteranski fakultet, Univerzitet Dž. Bijedić, Mostar, Bosna i Hercegovina:
SADRŽAJ ŽIVE U UZORCIMA LUCERKE SA OGLEJENOG ČERNOZEMA
39. Dubravka Jambrec, Mladenka Pestorić, Marijana Sakač, Nataša Nedeljković, Miroslav Hadnađev,
Bojana Filipčev, Olivera Šimurina, Institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija:
SENZORSKA I INSTRUMENTALNA SVOJSTVA NOVIH BEZGLUTENSKIH PROIZVODA
40. Elizabet Janić Hajnal, Jasna Mastilović, Žarko Kevrešan, Aleksandra Torbica, Institut za prehrambene
tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: UTICAJ RAZVRSTAVANJA PŠENICE NA BAZI
PROTEINA I MEŠANJE USKLADIŠTENE PŠENICE NA HOMOGENOST MEŠAVINE PŠENICE
41. Radosav Jevđović, Vladimir Filipović, Miroslav Kostić, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif
Pančić“, Beograd, Srbija: UTICAJ RAZLIČITIH REŽIMA SUŠENJA NA ODREĐENE
FIZIČKOHEMIJSKE OSOBINE I KVALITET KORENA SLEZA
42. Rada Jevtić-Mučibabić1, Jasna Grbić1, Bojana Filipčev1, Tatjana Kuljanin2, Olivera Šimurina1, Ivan
Milovanović1, Jovana Brkljača1, 1Institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija,
2
Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: ZAVISNOST MELASOTVORNIH
KOEFICIJENATA I VISKOZITETA MELASE OD NESAHAROZNIH JEDINJENJA
43. Aleksandar Jokić, Zoltan Zavargo, Nataša Lukić, Bojana Ikonić, Jelena Marković, Jelena Dodić,
Jovana Grahovac, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: MODELOVANJE
KONVEKTIVNOG I MIKROTALASNOG SUŠENJA REZANACA ŠEĆERNE REPE U TANKOM SLOJU
44. Željko Kanović, Zoran Jeličić, Milena Petković, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
Srbija: DIJAGNOZA KVARA INDUKCIONOG MOTORA ZASNOVANA NA ANALIZI VIBRACIJA–
STUDIJA SLUČAJA
45. Ivana Karabegović1,, Saša Stojičević1, Dragan Veličković2, Valentina Simić3, Nada Nikolić1, Miodrag
Lazić1, 1Tehnološki fakultet, Univerzitet u Nišu, Leskovac, Srbija, 2Visoka poljoprivredno-prehrambena škola,
Prokuplje, Srbija, 3Visoka hemijsko tehnološka škola, Kruševac, Srbija: OPTIMIZACIJA
MIKROTALASIMA POTPOMOGNUTE EKSTRAKCIJE EKSTRAKTIVNIH MATERIJA IZ PLODA
LOVOR VIŠNJE
46. Branislav Karadžić, Ljiljana Babić, Mirko Babić, Ivan Pavkov, Milivoj Radojčin, Poljoprivredni fakultet,
Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: MODELOVANJE RAZLIČITIH KONCEPATA PROCESA SUŠENJA
ZASNOVANIH NA VEŠTAČKOJ INTELIGENCIJI
47. Husejin Keran, Džemila Agić, Emir Imširović, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli, Bosna i
Hercegovina: UPOTREBA PELETA KAO ENERGETSKI EFIKASNOG PROCESA U PROIZVODNJI
TESTENINE
48. Violeta Knežević, Biljana Ćurčić, Vladimir Filipović, Milica Nićetin, Tatjana Kuljanin I Jasmina Gubić,
Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: UTICAJ OSMOTSKE DEHIDRATACIJE NA BOJU
I TEKSTURU SVINJSKOG MESA
49. Sunčica Kocić-Tanackov, Gordana Dimić, Ljiljana Mojović, Jelena Pejin, Jelica Gvozdanović-Varga,
Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: ANTIFUGALNA AKTIVNOST ETARSKOG ULJA
CRNOG LUKA (ALLIUM CEPA L.) NA RAZVOJ GLJIVA IZDOVJENIH IZ HRANE
50. Gordana B. Koprivica1, Nevena M. Mišljenović1, Lato L. Pezo2, Biljana Ćurčić1, Vladimir Filipović1,
Milica Nićetin1, Danijela Šuput1, 1Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, 2Institut za opštu i
fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, Srbija: OSMOTSKA DEHIDRATACIJA KOCKICA ŠARGAREPE U
RASTVORU ŠEĆERNE REPE-KINETIČKI MODEL
51. Šandor Kormanjoš1, Slavko Filipović1, Vera Radović2, Jelena Filipović1, Zvonko Nježić1, Svetlana
Balešević Tubić3, 1Naučni institut ze prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija,
2
Agronomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Čačak, Srbija, 3Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad,
Srbija: KVALITET SPOREDNIH PROIZVODA IZ DORADE SOJE NAMENJENIH ISHRANI ŽIVOTINJA
52. Miladin Kostić, Mladen Tatić, Svetlana Balešević-Tubić, Vuk Đorđević, Velimir Lončarević, Vojin
Đukić, Aleksandar Ilić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija: ZAVISNOST IZMEĐU
KLIJAVOSTI SEMENA I POČETNOG PORASTA KLIJNACA FRAKCIJA SEMENA SOJE
53. Milenko Košutić, Jelena Filipović, Dragana Plavšić, Jasmina Živković, Zvonko Nježić, Bojana Filipčev,
Institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: STAVOVI POTROŠAČA PREMA
PORUKAMA O BEZBEDNOSTI HRANE
54. Dorota Kregiel, Tehnološki univerzitet, Departman za biotehnologiju i nauku o hrani, Lodz, Poljska: ASAIA
BOGORENSIS–SIRĆETNA BAKTERIJA IZOLOVANA IZ MINERALNE VODE SA VOĆNOM
AROMOM
55. Goran Krizmanić, Branimir Šimić, Josip Šimenić, Ivica Beraković, Luka Andrić, Poljoprivredni institut
Osijek, Hrvatska: UTICAJ USLOVA SKLADIŠTENJA I TRETMANA SEMENA NA ENERGIJU
KLIJANJA I KLOJAVOST HIBRIDA KUKURUZA
56. Ľubomír Kubík, Faculty of Engineering, SUA in Nitra, Slovak Republic: OCENA MIKROSTRUKTURE
JABUKE
57. Tatjana A. Kuljanin, Rada C. Jevtić Mučibabić, Biljana Lj. Ćurčić, Milica R. Nićetin, Vladimir S.
Filipović, Violeta M. Knežević, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: ČIŠĆENJE SOKA
ŠEĆERNE REPE PRIMENOM Cu2+ AND Al3+JONA - METODA MERENJA REZIDUALNE MUTNOĆE I
ZETA POTENCIJALA
58. Jovanka Lević, Slavica Sredanović, Institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija:
IZAZOVI ZA INDUSTRIJU STOČNE HRANE U SRBIJI
59. Gordana Ludajić, Lato Pezo, Nada Filipović , Jelena Filipović, Visoka tehnička škola strukovnih studija u
Zrenjaninu, Srbija: TOKSIČNI I ESENCIJALNI ELEMENTI U PŠENICI I POLJOPRIVREDNOM
ZEMLJIŠTU
60. Branka Ljevnaić-Mašić, Dejana Džigurski, Ljiljana Nikolić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom
Sadu, Srbija: FLORISTIČKA ANALIZA KOROVA U ORGANSKOJ PROIZVODNJI
61. Bojan Marković, Siniša Bikić, Maša Bukurov, Ivan Pavkov, Milivoj Radojčin, Fakultet tehničkih nauka,
Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: SISTEM DALJINSKOG GREJANJA NA BIOMASU U TITELU
62. Dragan Matić, Filip Kulić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: DETEKCIJA
KVARA SLOMLJENE ŠIPKE. STUDIJA SLUČAJA ZA 3,2 MW INDUKCIONI MOTOR
63. Ana Matin, Tajana Krička, Vanja Jurišić, Nikola Bilandžija, Neven Voća, Milan Pospišil, Jelena
Vuković, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska: KVALITATIVNE PROMJENE
SJEMENKI ULJANE REPICE U PROCESU KONVEKCIJSKOG SUŠENJA
64. Dušan Milić, Mirjana Lukač-Bulatović, Poljoprivredni Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija:
UTVRĐIVANJE TROŠKOVA IZGRADNJE PROTIVGRADNE MREŽE U ZASADU JABUKE
65. Vangelce Mitrevski, Ljupco Trajcevski, Vladimir Mijakovski, Monika Lutovska, Fakultet tehničkih
nauka, Bitolj, Makedonia: OCENA NEKIH MODELA KINETIKE SUŠENJA
66. Nataša Nedeljković, Marijana Sakač, Anamarija Mandić, Aleksandra Mišan, Pavle Jovanov, Dubravka
Jambrec, Vojislav Banjac, Bojana Šarić, Mladenka Pestorić, Institut za prehrambene tehnologije,
Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: IZAZOVI U KREIRANJU KEKSA BEZ GLUTENA
67. Milica Nićetin, Biljana Čurčić, Vladimir Filipović, Violeta Knežević, Tatjana Kuljanin, Lato Pezo,
Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: UTICAJ HEMIJSKIH KARAKTERISTIKA
RAZLIČITIH OSMOTSKIH RASTVORA NA NUTRITIVNU VREDNOST OSMOTSKI DEHIDRIRANOG
SVINJSKOG MESA
68. Nada Č. Nikolić1, Jelena S. Stojanović1, Gordana S. Stojanović2, Goran M. Petrović2, Ivana T.
Karabegović1, Dragan T. Veličković3, Miodrag L. Lazić1, 1Tehnološki fakultet u Leskovcu, Univerzitet u
Nišu, Srbija, 2Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija, 3Visoka poljoprivredno-prehrambena
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
škola strukovnih studija, Prokuplje, Srbija: SADRŽAJ I SASTAV FENOLNIH JEDINJENJA PŠENIČNOG
BRAŠNA I TESTA
Zvonko Nježić, Šandor Kormanjoš, Vojislav Banjac, Jelena Filipović, Milenko Košutić, Institut za
prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: BRIKETIRANJE BIOMASE I UGLJENE
PRAŠINE–ZAŠTITA OD POŽARA
Ivan Pavkov, Ljiljana Babić, Mirko Babić, Milivoj Radojčin, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom
Sadu, Srbija: OSMOTSKO I KONVEKTIVNO SUŠENJE KRUŠKE (Pyrus communis L.)
Milovan Pavlov, Lana Đukanović, Miloš Crevar, Marjenka Tabaković, Institut za kukuruz, Beograd,
Srbija: UTICAJ LOKACIJE NA PRINOS I KVALITET SEMENA ZP 684
Jelena Pejin, Olgica Grujić, Miloš Radosavljević, Sunčica Kocić-Tanackov, Tehnološki fakultet,
Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: UPOTERBA TRITIKALA SORTE ADONIS KAO ZAMENE ZA
JEČMENI SLAD U PROIZVODNJI SLADOVINE
Mladenka Pestorić, Miona Belović, Žarko Kevrešan, Jasna Mastilović, Institut za prehrambene
tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: UTICAJ RAZLIČITIH TRETMANA NA KVALITET DVE
SORTE PARADAJZA NAKON SKLADIŠTENJA U POLUKONTROLISANIM USLOVIMA
Lato Pezo1, Biljana Ćurčić2, Vladimir Filipović2, Milica Nićetin2, Violeta Knežević2, Danijela Šuput2,
1
Institut za opštu i fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, Srbija, 2Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom
Sadu, Srbija: PRIMENA DIFUZIONOG I EMPIRIJSKIH MODELA NA DEHIDRATACIJU I PRIRAŠTAJ
SUVE MATERIJE TOKOM OSMOTSKOG TRETMANA SVINJSKOG MESA
Ondrej Ponjičan, Mirko Babić, Milivoj Radojčin, Anđelko Bajkin, Dragi Radomirović, Poljoprivredni
fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: PROMENE FIZIČKIH OSOBINA KORENA CELERA TOKOM
OSMOTSKOG SUŠENJA
Mirko Protić, Karlo Djilvesi, Slavko Antonić, AD “Agroseme”, Kikinda, Srbija, Institut za ratarstvo i
povrtarstvo, Novi Sad, Srbija: ADAPTACIJA I DOPUNJAVANJE POSTOJEĆE OPREME DORADNOG
CENTRA U ŠAPCU, RADI OSPOSOBLJAVANJA ZA PRIJEM, SUŠENJE, SKLADIŠTENJE I DORADU
SEMENA SUNCOKRETA
Milivoj Radojčin, Mirko Babić, Ljiljana Babić, Ivan Pavkov, Zoran Stamenković, Poljoprivredni
fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: UTICAJ RAZLIČTIH PREDTRETMANA NA PROMENU
BOJE KRUŠKE SUŠENE KOMBINOVANOM TEHNOLOGIJOM
Blaga Radovanović1, Jasmina Dimitrijević2, Aleksandra Radovanović1, 1Prirodno-matematički fakultet,
Univerzitet u Nišu, Srbija, 2Farmacija Kruševac, Srbija: UTICAJ SKLADIŠTENJA NA FENOLNI SASTAV
I ANTIOKSIDATIVNU AKTIVNOST ODABRANIH VOĆNIH EKSTRAKATA
Vladimir Radovanović1, Snežana Đekić1, Blaga Radovanović2, 1Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu,
Srbija, 2Prirodno–matemtički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija: UPOTREBA LIŠĆA GROŽĐA KAO
IZVOR FENOLNIH ANTIOKSIDANATA
Slađana Rakita, Jelena Tomić, Milica Pojić, Aleksandra Torbica, Dragan Živančev, Miroslav
Hadnađev, Tamara Dapčević Hadnađev, Institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu,
Srbija: SADRŽAJ SLOBODNIH FULFIHIDRILNIH GRUPA PŠENIČNOG BRAŠNA I NJIHOV UTICAJ
NA REOLOŠKE OSOBINE TESTA
Marijana Sakač, Julianna Gyura, Aleksandra Mišan, Zita Šereš, Institut za prehrambene tehnologije,
Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: NEENZIMATSKO TAMNJENJE AFINISANOG ŠEĆERA C U
PRISUSTVU AMINO KISELINA
Vesna Simendić, Radmila Radičević, Mirjana Jovičić, Nevena Vukić, Jaroslava Budinski-Simendić,
Ivan Ristić, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: EPOKSIDNE SMOLE NA OSNOVU
BILJNIH ULJA
Dragana Stanisavljević1, Dragan Velicković1, Saša Stojičević2, Ivana Karabegović1, Miodrag Lazić2,
Sofija Đorđević3, 1Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija, Prokuplje, Srbija,
2
Tehnološki fakultet, Leskovac, Srbija, 3Institut za proučavanje lekovitog bilja "Dr Josif Pančić", Beograd,
Srbija: UTICAJ NAČINA SUŠENJA NA ANTIOKSIDATIVNU AKTIVNOST ETARSKOG ULJA NANE
(Mentha longifolia L.)
Rade Stanisavljević1, Dragoslav Đokić1, Jasmina Milenković1, Dragan Terzić1, Ranko Koprivica2,
Vladeta Sevović2, Dalibor Tomić2, 1Institut za krmno bilje, Globoder-Kruševac, Srbija, 2Agronomski
fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Čačak Srbija: KLIJAVOST SEMENA I VIGOR KLIJANACA ŽUTOG
ZVEZDANA POSLE DESIKACIJE PRE ŽETVE: UPOTREBA KLASIČNE I UBRZANE METODE
Čedomir Stojanović, PD „Semberija“, Bijeljina, Republika Srpska: MATEMATIČKO MODELOVANJE
KINETIKE KOMBINOVANOG SUŠENJA DUNJE
Jelena S. Stojanović1, Nada Č. Nikolić1, Ivana T. Karabegović1, Gordana S. Stojanović2, Goran M.
Petrović2,, Saša S. Stojičević1 Miodrag L. Lazić1, 1Tehnološki fakultet u Leskovcu, Univerzitet u Nišu,
Srbija, 2Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija: SADRŽAJ UKUPNIH FENOLA I
KAPACITET NEUTRALISANJA RADIKALA SMEŠE PSENIČNOG BRAŠNA I BRAŠNA PEČURKE
BOLETUS EDULIS
87. Marina Šćiban, Dragana Kukić, Mirjana Antov, Darjana Ivetić, Jelena Prodanović, Tehnološki fakultet,
Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: KARAKTERIZACIJA TRETIRANIH REPINIH REZANACA IZ
PROCESA PROIZVODNJE BIOETANOLA
88. Branimir Šimić, Goran Krizmanić, Luka Andrić, Josip Šimenić, Poljoprivredni institut Osijek, Hrvatska:
ZNAČAJ I USLOVI SKLADIŠTENJA TRETIRANOG SEMENA NA ENERGIJU KLIJANJA I
KLIJAVOST HIBRIDA SUNCOKRETA
89. Olivera Šimurina1, Bojana Filipčev1, Stevan Popov2, Marija Bodroža-Solarov1, Jovana Brkljača1, Jasna
Grbić1, Zvonko Nježić1, 1Institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, 2Tehnološki
fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: OPTIMIZACIJA ENERGIJE PŠENIČNOG TESTA
PROIZVEDENOG OD BRAŠNA SUBSTANDARD KVALITETA PRIMENOM ENZIMSKIH
PREPARATA
90. Danijela Z. Šuput1, Vera L. Lazić1, Aleksandra S. Jelić1, Ljubinko B. Lević1, Lato L. Pezo2, Nevena M.
Hromiš1, Senka Z. Popović1, 1Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, 2Institut za opštu i
fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, Srbija: UTICAJ SADRŽAJA SORBITROLA NA OSOBINE
JESTIVIH FILMOVA NA BAZI SKROBA
91. Marijenka Tabaković, Radovan Sabovljević, Milovan Pavlov, Miloš Crevar, Mioljub Mišović, Snežana
Jovanović, Institut za kukuruz Zemun Polje, Beograd, Srbija: UTICAJ VLAGE PRI BERBI NA KLIJAVOST
SEMENA KUKURUZA
92. Silvia Tappi2, Urszula Tylewicz1, Emiliano Cocci1, Santina Romani1,2, Pietro Rocculi1,2, Marco Dalla
Rosa1,2, 1Međudepartmanski centar za agro-prehrambena istraživanja, Univerzitet u Bolonji, Italija,
2
Departman za nauku o hrani, Univerzitet u Bolonji, Italija: UTICAJ ZRELOSTI NA KVALITET I
METABOLIČKO PONAŠANJE SVEŽIH LISTIĆA KIVIJA TOKOM UBRZANOG SKLADIŠTENJA
93. Dragan Terzić, Rade Stanisavljević, Bora Dinć, Dragoslav Đokić, Jordan Marković, Institut za krmno
bilje Kruševac, Globoder-Kruševac, Srbija: UTICAJ GODINE I PRIMENE BORA NA KLIJAVOST I
KRUPNOĆU SEMENA LUCERKE
94. Jelena Tomić, Aleksandra Torbica, Milica Pojić, Dragan Živančev, Elizabet Janić Hajnal, Jasna
Mastilović, Žarko Kevrešan, Institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija:
KARAKTERIZACIJA NEGLUTENSKIH PROTEINA RAZLIČITIH SORTI PŠENICE (TRITICUM
AESTIVUM)
95. Dušanka Trerzić, Milica Radosavljević, Marija Milašinović-Šeremešić, Zorica Pajić, Goran Todorović,
Goran Stanković, Institut za kukuruz, Zemun Polje, Belgrade-Zemun, Srbija: PRINOS I KVALITET
BIOMASE HIBRIDI KUKURUZA ZA SILAŽU
96. Stevan Trivković1, Ljiljana Babić2, Mirko Babić2, Čedomir Stojanović3, 1Inspektorat Republlike Srpske,
Bijeljina, Bosna i Hercegovina, 2Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija, 3PD „Semberija“, Bijeljina,
Republika Srpska: ANALIZA STANJA SUŠARA I SKLADIŠTA ZA ZRNASTE POLJOPRIVREDNE
PROIZVODE U REPUBLICI SRPSKOJ
97. Urszula Tylewicz 1, Pietro Rocculi 1,2, Małgorzata Nowacka3, Santina Romani1,2, Marco Dalla Rosa1,2,
1
Međudepartmanski centar za agro-prehrambena istraživanja, Univerzitet u Bolonji, Italija, 2Departman za
nauku o hrani, Univerzitet u Bolonji, Italija, 3Fakultet za prehrambene nauke, Departman za inženjering hrane
i upravljanje procesima, Varšava, Poljska: NETERMIČKA PRERADA JABUKE I KIVIJA RADI
OČUVANJA KVALITETA I STABILNOSTI
98. Ivan Vitázek, Slovački poljoprivredni univerzitet u Nitri, Slovačka: IZABRANE FIZIČKE OSOBINE
ČVRSTOG BIOGORIVA
99. Milka Vujaković, Dušanka Inđić, Dušica Jovičić, Slavica Vuković, Velimir Lončarević, Sonja
Gvozdenac, Poljoprivredna stanica Novi Sad, Srbija: UTICAJ INSEKTICIDA NA ENERGIJU KLIJANJA I
KLIJAVOST SEMENA ŠEĆERNE REPE ZAVISNO OD VREMENA SKLADIŠTENJA
100. Đura N. Vujić1, Marijana M. Ačanski2, Marija I. Bodroža-Solarov1, Đorđe B. Psodorov1, Jovana S.
Brkljača1, 1Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad, 2Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
Srbija: KVALITATIVNA ANALIZA HIDROSOLUBILNOG EKSTRAKTA SPELTE I HLEBNE PŠENICE
101. Đuro Vukmirović, Ivana Čabarkapa, Bojana Kokić, Slavica Sredanović, Nedeljka Spasevski, Jovanka
Lević, Radmilo Čolović, Naučni institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija:
UTVRĐIVANJE DEKONTAMINACIONIH EFEKATA PROCESA EKSTRUDIRANJA U PROIZVODNJI
HRANE ZA ŽIVOTINJE
102. Veljko Vukoje, Ivan Pavkov, Vanja Zekić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija:
EKONOMSKI EFEKTI PROIZVODNJE SUŠENE VIŠNJE
103. Izabela Witonska, Michał Binczarski, Stanislaw Karski, Joanna Berlowska, Piotr Dziugan, Dorota
Kregiel, Institut za opštu i ekološku hemiju, Lodz tehnološki univerzitet, Poljska: HPLC ANALIZA ZA
ODREĐIVANJE KOLIČINE OLEANOLIC KISELINE U EKSTRAKTIMA ŠEĆERNE REPE (BETA
VULGARIS) I ŠEĆERNOG SOKA IZ PRERADE ŠEĆERNE REPE
104. Iva Živanović1,2, Željko Dželetović1, Mirjana Lazić1,2, Goran Lazić3, 1INEP–Institut za primenu nuklearne
energije, Univerzitet u Beogradu, Zemun, Srbija, 2Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Zemun,
Srbija, 3RIO-PD Rekultivacija i ozelenjavanje d.o.o., Kostolac, Srbija: JESENJI I ZIMSKI GUBICI
PRINOSA BIOMASE MISCANTHUS × GIGANTEUS USLED ODLAGANJA ŽETVE
105. Jasmina Živković, Milenko Košutić, Biljana Cvetković, Nataša Vukelić, Bojana Filipčev, Institut za
prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: ANALIZA UTICAJA EDUKACIJE NA
MIŠLJENJE POTROŠAČA O FUNKCIONALNOJ HRANI
U Novom Sadu
06.03.2013.
Prof. dr Mirko Babić,
Generalni sekretar Konferencije
Download

INOPTEP 2013 - Spisak prihvaćenih izvoda -