POČASNI ODBOR SKUPA:
NACIONALNO DRUŠTVO ZA PROCESNU
TEHNIKU I ENERGETIKU U POLJOPRIVREDI
Prof. dr Milan Krajinović, Dekan Poljoprivrednog fakulteta, Novi Sad,
Prof. dr Žarko Obradović, Ministar prosvete i nauke Republike Srbije,
Prof. dr Dragoslav Petrović, Pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, APV,
Danijel Petrović, dipl.ing, Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i
šumarstvo, APV,
Dr Milosav Babić, Direktor Instituta za kukuruz ”Zemun Polje”, Beograd – Zemun,
Prof. dr Zoltan Zavargo, Dekan Tehnološkog fakulteta, Novi Sad,
Prof. dr Borislav Kobiljski, Direktor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad,
Dr Jovanka Lević, Direktor Instituta za prehrambene tehnologije, Novi Sad,
Danka Dujović, dipl.ing, Predsednik Nacionalnog društva za procesnu tehniku i
energetiku u poljoprivredi, „PKB Korporacija“ Beograd i
Prof. dr Mirko Babić, Direktor Departmana za poljoprivrednu tehniku, Poljoprivredni
fakultet, Novi Sad.
UNIVERZITET U NOVOM SADU
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
DEPARTMAN ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU
ORGANIZACIONI ODBOR SKUPA:
Danka Dujović, dipl.ing, Predsednik Nacionalnog društva za procesnu tehniku i
energetiku u poljoprivredi, „PKB Korporacija“ Beograd,
Prof. dr Ljiljana Babić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
Slavko Ivanišević, dipl.ing, "Jedinstvo" – Apatin,
Dr Milka Vujaković, Poljoprivredna stanica, Novi Sad,
Dr Milovan Pavlov, Institut za kukuruz “Zemun Polje”, Beograd-Zemun,
Prof. dr Vera lazić, Tehnološki fakultet, Novi Sad,
Mr Slavica Sredanović, Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad,
Mr Velimir Lončarević, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad,
Prof. dr Mirko Babić, gen. sekretar, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
Mr Ivan Pavkov, tehn. sekretar, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad i
Milivoj Radojčin, dipl.mast. tehn. sekretar, Polj. fakultet, Novi Sad.
TRADICIONALNI
XXIV NAUČNO - STRUČNI SKUP
PROGRAMSKI ODBOR SKUPA:
Prof. dr Mirko Babić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
Prof. dr Harris Lazarides, Aristotel univerzitet, Solun, Grčka,
Prof. dr Ljiljana Babić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
Prof. dr Costas Akritidis, profesor emeritus, Aristotel univerzitet, Solun, Grčka,
Prof. dr Zuzana Hlavačova, Slovački poljoprivredni univerzitet, Nitra, Slovačka,
Prof. dr Neven Voća, Univerzitet Zagreb, Croatia
Prof. dr Zsuzsanna Fustos, Centralna polj. agencija, Budimpešta, Mađarska,
Prof. dr Marco Dalla Rosa, Univerzitet u Bolonji, Italija
Prof. dr Vlasta Vozarova, Slovački poljoprivredni univerzitet, Nitra, Slovačka,
Prof. dr Vangelče Mitrevski, Univerzitet "Sveti Kliment Ohridski" Bitolj, BJR
Makedonija,
Dr Jovanka Lević, Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad,
Prof. dr Milica Radosavljević, Institut za kukuruz “Zemun Polje”, Beograd
Prof. dr Anđelko Bajkin, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
Prof. dr Dušan Milić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
Prof. dr Filip Kulić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad,
Mr Ivan Pavkov, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROCESNA TEHNIKA I
ENERGETIKA U POLJOPRIVREDI
i
SEMINAR ZA TEHNOLOGE I RUKOVODIOCE
SILOSA I DORADE SEMENA
- DRUGA INFORMACIJA -
ORGANIZATORI SKUPA:
POLJOPRIVREDNI FAKULTET, NOVI SAD
DEPARTMAN ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU
NACIONALNO DRUŠTVO ZA PROCESNU TEHNIKU
I ENERGETKU U POLJOPRIVREDI, NOVI SAD
NAŠ TRADICIONALNI SKUP JE PRAVO MESTO ZA RAZMENU NAUČNIH INFORMACIJA, PRENOŠENJE ISKUSTAVA IZ PRAKSE, PREZENTACIJU NOVE OPREME I POSLOVNE SUSRETE! PTEP 2012
www.ptep.org.rs
Tel: 021/459-958
ili 4853-441
Fax: 021/459-989
E-mail:
[email protected]
Prof. dr Mirko BABIĆ,
Poljoprivredni fakultet,
21000 Novi Sad
Trg. D. Obradovića 8
GENERALNI
SEKRETAR SKUPA:
POKROVITELJI SKUPA:
Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije,
Izvršno veće AP Vojvodine:
Sekeratrijat za nauku i tehnološki razvoj,
Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i
Srkreterijat za energetiku i mineralne sirovine.
KONTAKT
SUORGANIZATORI SKUPA:
Institut za kukuruz “Zemun Polje”, Zemun
Tehnološki fakultet, Novi Sad,
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad,
Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu.
SAVETOVANJE STRUČNJAKA
ZA SUŠENJE, SKLADIŠTENJE I DORADU
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I
ENERGETIKU U POLJOPRIVREDI
22.04 - 27.04.2012.
PLANINA TARA, HOTEL "OMORIKA"
PRELIMIRANI PROGRAM SKUPA
Nedelja, 22.04.2012.
Dolazak i registracija učesnika skupa. Preuzimanje materijala.
Ponedeljak, 23.04.2012. – STANJE - TRENDOVI
09.00 Otvaranje skupa
Zsuzsanna Füstös, György Pernesz, Centralna poljoprivredna stanica, Budimpešta,
Mađarska: PERIOD UPOTREBE STONIH SORTI GROŽĐA
Ľubomír Kubík, Departman za fiziku, Poljoprivredni univerzitet u Nitri, Slovačka:
ODREĐIVANJE GEOMETRIJSKE STRUKTURE TKIVA POVRĆA
Ljiljana Babić, Milivoj Radojčin, Mirko Babić, Ivan Pavkov, Poljoprivredni fakultet, Novi
Sad: UTICAJ HIBRIDA NA MEHANIČKE OSOBINE SEMENA SUNCOKRETA
(HELIANTHUS ANNUUS L.)
Milovan Pavlov, Jovan Pešić, Miloš Crevar, Institut za kukuruz "Zemun Polje", BeogradZemun, KVALITET SEMENA NOVIH ZP HIBIDA KUKURUZA
Vangelce Mitrevski, Vladimir Mijakovski, Tale Geramitcioski, Monika Lutovska,
Tehnički fakulet, Bitola, Makedonija: POREĐENJE TRANSCEDENTALNE I
CIKLOMETRISKIH MODELA IZOTERME SORPCIJE
Ondrej Ponjičan, Anđelko Bajkin, Dragi Radomirović, Mirko Babić, Milivoj Radojčin,
Poljoprivredni fakultet, Novi Sad: ISPITIVANJE SILE REZANJA KORENA I LISNE MASE
KORENASTOG POVRĆA
Dušan Milić1, Zorica Sredojević2, Strahinja Marjanović3, 1Poljoprivredni Fakultet, Novi
Sad, 2Poljoprivredni Fakultet, Zemun, 3Delta Agrar, Beograd: EKONOMSKA ANALIZA
INTEGRALNE I ORGANSKE PROIZVODNJE VOĆA
Mirko Babić, Ljiljana Babić, Milivoj Radojčin, Ivan Pavkov, Poljoprivredni fakultet, Novi
sad: KONCEPT PIROLITIČKOG SAGOREVANJA KOŠTICA VOĆA
Aleksandra Dimitrijević1, Anđelko Bajkin2, Miodrag Zoranović2, Poljoprivredni fakultet,
Beograd, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad: MODEL IZBORA ENERGETSKI EFIKASNOG
TEHNOLOŠKO-TEHNIČKOG SISTEMA GAJENJA U KONTROLISANIM USLOVIMA
Ferenc Kiš, Đordje Vujičić, Goran Bošković, Tehnološki fakultet, Novi Sad:
ENERGETSKE POTREBE ŽIVOTNOG CIKLUSA BIODIZELA PROIZVEDENOG OD ULJA
ULJANE REPICE U SRBIJI
Branislav Karadžić, Mirko Babić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad: INTELIGENTNI
SISTEMI UPRAVLJANJA SUŠARAMA
Dragan Matić, Andrea Hrabovski, Vladimir Bugarski, Filip Kulić, Fakultet tehničkih
Nauka, Novi Sad: REALIZACIJA EKSPERTSKOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE
PROCESOM OBRADE RIBE
17.00 – 19.00 Seminar za tehnologe i rukovodioce silosa i dorade semena
19.00 Otvorena sednica Predsedništva Društva PTEP
Utorak, 24.04.2012 – POLJOPRIVREDA – HRANA – ENERGETIKA
Ivan Pavkov1, Ljiljana Babić1, Mirko Babić1, Milivoj Radojčin1, Čedomir Stojanović2,
1
Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2PD Semberija, Bijeljina, Republika Srpska:
MATEMATIČKO MODELOVANJE KINETIKE KONVEKTIVNOG SUŠENJA POLUTKI
NEKTARINA (Pyrus persica L.) U TANKOM NEPOKRETNOM SLOJU
Milivoj Radojčin1, Mirko Babić1, Ljiljana Babić1, Ivan Pavkov1, Čedomir Stojanović2,
1
Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2PD Semberija, Bijeljina, Republika Srpska: PRIRAST
SUVE MATERIJE PRI OSMOTSKOM SUŠENJU DUNJE
Milka Vujaković1, Sanja Mehandžić-Stanišić1, Nataša Jakovljević1, Aleksandar
Pavlović1, Svetlana Balešević-Tubić2, Marija Milivojević3, Velimir Lončarević2,
1
Poljoprivredna stanica, Novi Sad, 2Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 3Institut za
kukuruz, Zemun polje: KVALITET SEMENA NOVIH SORTI SOJE PROIZVEDENIH U
JUŽNO-BAČKOM OKRUGU
Miladin Kostić1, Mladen Tatić1, Vuk Đorđević1, Milivoj Radojčin2, Velimir Lončarević1,
Saša Ilić1, Vera Popović1, 1Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 2Poljoprivredni
fakultet, Novi Sad: MEHANIČKE OSOBINE SEMENA SOJA RAZLIČITIH FRAKCIJA
Dragoslav Đokić, Rade Stanisavljević, Jordan Marković, Dragan Terzić, Bojan
Anđelković: Institut za krmno bilje, Kruševac: PRIMESE U NATURALNOM SEMENU
LUCERKE I NJIHOV UTICAJ NA TEHNOLOGIJU DORADE
Rade Stanisavljević1, Dragoslav Đokić1, Jasmina Milenković1, Dragan Terzić1, Lana
Đukanović2, Vesna Vuga-Janjatov2, 1Institut za krmno bilje, Kruševac, 2Poljoprivredna
stanica, Sremska Mitrovica: UTICAJ AMBALAŽE NA KLIJAVOSTI I STARENJE SEMENA
VISOKOG VIJUKA
Branka Ljevnaić-Mašić, Dejana Džigurski, Ljiljana Nikolić, Poljoprivredni fakultet, Novi
Sad: EKOLOŠKA ANALIZA KOROVA PRI ORGANSKOJ PROIZVODNJI SOJE GLYCINE HISPIDA L. (FABALES, FABACEAE)
Radmilo Čolović, Jelena Tomić, Aleksandra Torbica, Dušica Ivanov, Đuro
Vukmirović, Jovanka Lević, Slavica Sredanović, Institut za prehrambene tehnologije,
Novi Sad: UTICAJ MASE UZORKA NA RELATIVNU KONCENTRACIJU
EKSTRAHOVANIH PROTEINA IZ PELETIRANOG MATERIJALA
Veljko Vukoje, Ivan Pavkov, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad: ANALIZA EKONOMSKE
OPRAVDANOSTI SUŠENJA JABUKE IZ INTEGRALNE PROIZVODNJE
Željko Kanović, Boris Jakovljević, Milan Rapaić, Zoran Jeličić, Fakultet tehničkih
Nauka, Novi Sad: EKSPERTSKI SISTEM ZA OTKRIVANJE KVARA INDUKCIONOG
MOTORA ZASNOVAN NA ANALIZI VIBRACIJA
Ilija Kamenko, Perica Nikolić, Dragan Matić, Filip Kulić, Fakultet tehničkih nauka, Novi
Sad: VEB INTERFEJS EKSPERTSKOG SISTEMA ZA UNAPREĐENJE KVALITETA
ZEMLJIŠTA
Filip Kulić1, Milan Rapaić1, Boris Jakovljević1, Jovica Vasin2, Stanko Milić2, 1Fakultet
tehničkih nauka, Novi Sad, 2Institut za ratarstvoi povrtarstvo, Novi Sad: EKSPERTSKI
SISTEM ZA POMOĆ PRI ODREĐIVANJU PREPORUKA O PRIMENI VEŠTAČKIH
HRANIVA ZA UNAPREĐENJE KVALITETA ZEMLJIŠTA
Aleksandar Selakov1, Danka Cvijetinović1, Slobodan Ilić2, 1Telvent DMS, Novi Sad,
2
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, KRATKOROČNA PREDIKCIJA POTROŠNJE
ELEKTRIČNE ENERGIJE METODOM VEKTORA PODRŠKE ZA RAZLIČITE TIPOVE
POTROŠAČA
17.00 – 19.00 Seminar za tehnologe i rukovodioce silosa i dorade semena
19.00 Izborna skupština Društva
Sreda, 25.04.2012 – DAN IZLETA
9.00 – Polazak. Vožnja „Šarganskom osmicom”, poseta Drvengradu („Mećavnik” –
Emira Kusturice), poseta Belim Vodama u Mokroj Gori. Bogat izletnički ručak u
šumarku u okolini hotela „Omorika” uz muzički program. Prevoz na izlet je
autobusima turističke klase.
Četvrtak, 26.04.2012 – DAN HRANE
1
1
1
Aleksandra Djukić Vuković , Ljiljana Mojović , Maja Vukašinović-Sekulić , Marica
Rakin1, Svetlana Nikolić1, Jelena Pejin2, Jian Hao3, 1Tehnološko-metalurški fakultet,
Beograd, 2Tehnološki fakultet, Novi Sad, 3Shanghai Advanced Research Institute, Shangai,
China: KORIŠĆENJE DŽIBRE IZ PROIZVODNJE BIOETANOLA NA OTPADNOM HLEBU
ZA PROIZVODNJU MLEČNE KISELINE I BAKTERIJSKE BIOMASE
Tatjana Kuljanin1, Gordana Koprivica1, Lidija Jevrić1, Rada Jevtić-Mučibabić2, Bojana
Filipćev2, Jasna Grbić2, 1Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2Institut za prehrambene
tehnologije, Novi Sad: VEZIVANJE AL3+, CU2+ JONA I POLIELEKTROLITA SA
MAKROMOLEKULIMA SOKA ŠEĆERNE REPE
Marijana M. Ačanski1, Đura N. Vujić2, Nikola S. Hristov3 Marija I. Bodroža-Solarov2,
1
Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad:
KVALITATIVNA ANALIZA HIDROSOLUBILNOG EKSTRAKTA BRAŠNA DESET
RAZLIČITIH VRSTA STRNIH ŽITA
Stevan Radivojević1, Jasna Grbić1, Rada Jevtić-Mučibabić1, Vlada Filipović2, 1Institut
za prehrambene tehnologije, Novi Sad, 2PDS Institut "Tamiš", Pančevo: TEHNOLOŠKI
KVALITET SAVREMENIH SORTI ŠEĆERNE REPE U AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA
AP VOJVODINA
Dejana Džigurski, Ljiljana Nikolić, Branka Ljevnaić-Mašić, Poljoprivredni fakultet, Novi
Sad: EKOLOŠKA ANALIZA KOROVSKE FLORE PRI ORGANSKOJ POLJOPRIVREDI
Siniša Bikić1, Maša Bukurov1, Ivan Pavkov2, Milivoj Radojčin2, Marko Đurđević1,
1
Fakultet tehničkih Nauka, Novi Sad, 2Poljoprivredni fakultet, Novi Sad: UTICAJ
VLAŽNOSTI NA REOLOŠKE KARAKTERISTIKE KAŠE KRUŠKE SORTE VILJAMOVKA
Maša Bukurov1, Siniša Bikić1, Mirko Babić2, Ivan Pavkov2, Milivoj Radojčin2, Marko
Đurđević1, 1Fakultet tehničkih Nauka, Novi Sad, 2Poljoprivredni fakultet, Novi Sad: UTICAJ
VLAŽNOSTI NA REOLOŠKE KARAKTERISTIKE KAŠE LESKOVAČKE DUNJE
Đura N. Vujić , Marijana M. Ačanski , Marija I. Bodroža-Solarov , Nikola S. Hris1
tov
Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad, 2Tehnološki fakultet, Novi Sad,
3
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad: BRZO I JEDNOSTAVNO ODREĐIVANJE
UŽEGLOSTI MASLINOVOG ULJA
Nevena Krkić, Vera Lazić, Danijela Šuput, Tehnološki fakultet, Novi Sad:
POBOLJŠANJE MEHANIČKIH OSOBINA HITOZANSKOG FILMA
Harutyun Gevorgyan1, Hrachik Javadyan2, Ashot Voskanyan2, Gabriel Tufikchyan2,
1
Univerzitet u Ruseu, Bugarska, Jermenski državni poljoprivredni univerzitet, Jermenija,
2
Jermenski državni poljoprivredni univerzitet, Jermenija: ODNOS IZMEĐU UTICAJA
STILOVA RUKOVOĐENJA POLJOPRIVREDNIM CENTRIMA ZA PODRŠKU I
EFIKASNOST KONSULTACIJA U AGRARNOM SEKTORU
Harutyun Gevorgyan1, Valentina Grigoryan2, Gurgen Yeghiazaryan1, Naira Avetyan1,
1
Jermenski državni poljoprivredni univerzitet, Jermenija, 2Državni hidrometeorološki servis,
Jermenija: UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA EVAPOTRANSPIRACIJU USEVA U
REPUBLICI JERMENIJI
Isadora Monteiro Andrade Barreto et al., Centro de Desenvolvimento e Difusão de Tecnologias, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Brasil: KARAKTERIZACIJA PENASTE PULPE PURPURNE PITANGE (EUGENIA UNIFLORA L.) U CILJU
SUŠENJA U TANKOM SLOJU (FOAM-MAT DRYING)
Modesto Chaves, Fátima Baptista2, Daniela Vieira Chaves1, 1UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Brasil, 2Universidade de Évora, Portugal: MODELOVANJE
PROCESA SUŠENJA TANKOG SLOJA VOĆNIH PULPI U FORMI PENE
Vangelica Jovanovska1, Nikola Jovanovski2, 1Univerzitet st. Kliment Ohridski Bitola,
Makedonija, 2Tim Jugoelektro-Bitola, Makedonija: BIOGAS U BUDUĆNOSTI KAO
GORIVO ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE
Nikola Jovanovski1, Vangelica Jovanovska2, 1Tim Jugoelektro-Bitola, Makedonija,
2
Univerzitet st. Kliment Ohridski Bitola, Makedonija: BUDUĆNOST POLJOPRIVREDNIH
MAŠINA U IMPLEMENTACIJI SA OBNOVLJIVIM GORIVIMA
U 20.00 h počeće tradicionalna SVEČANA VEČERA na kojoj se zatvara
savetovanje, sa zabavnim programom i tombolom.
Petak, 27.04.2012 – Povratak
SEMINAR ZA TEHNOLOGE I RUKOVODIOCE SILOSA
I DORADE SEMENA
PROGRAM:
Ponedeljak, 23.04.2012, 17.00-19.00 h
- Vlažan vazduh i proces sušenja
- Energetski aspekt sušenja
Utorak, 24.04.2012, 17.00-19.00 h
- Bilans mase zrna od prijema do isporuke
- Tehničko održavanje centra za sušenje i skladištenje
- Skladištenje semena
Predavači su eksperti iz ove oblasti (univerzitetski nastavnici i stručnjaci
iz prakse). Na kraju kursa, za redovno pohađanje, učesnici dobijaju
odgovarajuće sertifikate.
PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA
24. nacionalno savetovanje PTEP 2012 će se održati na planini Tari, u hotelu
“Omorika” (***), od 22. do 27. aprila 2012. Dolazak učesnika savetovanja je u
nedelju, 22. aprila, a aranžman počinje sa ručkom. Odlazak iz hotela je u
petak, 27. aprila, posle doručka.
Kompletan aranžman obuhvata:
- Smeštaj i ishrana od 22. do 27. aprila 2012,
- Doplata za izlet, 25. aprila, koji obuhvata: vožnju autobusom na izlet, vožnja
„Šarganskom osmicom”, ulaznica u Drvengrad („Mećavnik” – Emira
Kusturice), poseta Belim Vodama u Mokroj Gori. Bogat izletnički ručak u
šumarku u okolini hotela „Omorika” uz muzički program. Prevoz na izlet je
autobusima turističke klase.
- Doplata za svečanu večeru, 26. aprila.
CENE KOMPLETNOG ARANŽMANA
Cena kompl. aranžmana po osobi u
15.900,00 din
dvokrevetnoj sobi
Cena kompl. aranžmana po osobi u
19.400,00 din
jednokrevetnoj sobi
U cenu je uključeno i osiguranje i boravišna taksa. Za decu važe uslovi hotela.
Mogući su i kraći boravci, uz odgovarajauću redukciju cene. Za detaljne
informacijenu vezi smeštaja i uplate obratiti se recepciji hotela „Omorika” na
tel: 031/ 593 530, fax: 031/ 593 546 i e mail: [email protected] , najkasnije
do 12.04.2012. god. Posle ovog roka ne garantuje se smeštaj u hotelu.
Formular prijave boravka nalazi se na sajtu Društva.
Sajt hotela: www.hotelitara.com
KOTIZACIJA
Učesnici savetovanja obavezno uplaćuju kotizaciju u iznosu 5000 din. Autori
radova (jedan autor po radu), koji su proistekli iz istraživanja finansiranih od
strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije ili
Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, plaćaju kotizaciju u
iznosu od 4.000 din. Studenti doktorskih studija plaćaju kotizaciju u iznosu od
3.000 din. Članovi porodice – prateće osobe plaćaju kotizaciju u iznosu od
1.000 din.
Svi učesnici savetovanja obavezno moraju platiti kotizaciju iz koje se
pokrivaju i dodatni troškovi (izlet, svečana večera, štampanje materijala i
dr).
Kotizacija i autobuski prevoz se uplaćuje na žiro račun Nacionalnog
društva za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi: 340-4253-72.
Društvo nije u sistemu PDV. (Plaćanje kotizacije i prevoza: mr Ivan Pavkov,
tehnički sekretar, tel: 021/4853-318; 064/246-3870; fax: 021/459-989)
PREVOZ
Za učesnike skupa biće organizovan prevoz posebnim autobusom iz Novog
Sada. Polazak autobusa je u nedelju, 22. aprila u 8.00 h ispred garaže
Poljoprivrednog fakulteta. Cena prevoza u oba smera je 2.500 din.
Rezerevacija i uplata prevoza treba da se obavi do 10. aprila.
Preporučujemo učesnicima skupa korišćenje autobusa.
Download

program konferencije