www.ilinden.gov.mk
GODINA VI z BROJ 26 z JULI 2014
BESPLATEN PRIMEROK
„Stihovi za du{ata“ na jubilejnata
15. Literaturna manifestacija „Ilinden“
(str. 6-10)
Amerikanskiot ambasador Pol Volers
vo poseta na Op{tina Ilinden
Novo vozilo za zimsko odr`uvawe na
ulicite i pati{tata
(str. 2)
Golem interes za upis vo srednoto
stru~no u~ili{te „Ilinden“
(str. 13)
PROGRAMA
(str. 3)
[email protected] NA
NACIONALNIOT PRAZNIK NA
MAKEDONSKIOT NAROD I
DENOT NA OP[TINATA
„ILINDEN 2-ri AVGUST“
23-29 juli 2014 god.
(str. 15)
ILINDEN
juli 2014
op{tinski informator
A K T U E L N O
REALIZACIJATA NA PROEKTOT ,,FORUMI VO ZAEDNICATA“
Novo vozilo za zimsko odr`uvawe
na ulicite i pati{tata
Op{tina Ilinden dobi novo
vozilo za zimsko odr`uvawe na
ulici i pati{ta. Nabavkata na
ova vozilo, e rezultat na realizacijata na proektot ,,Forumi vo
zaednicata” koj e poddr`an od
strana na [vajcarskata agencija
za razvoj i sorabotka (SDC) i
Centarot za odr`liv razvoj
Alka. Preku pet rabotni forumski sesii so participativno
u~estvo na gra|anite, javniot i
privatniot sektor i nevladinite
organizacii, po iznesenite golem
broj idei, predlozi i mislewa,
na krajot voziloto za zimsko
odr`uvawe na ulicite i pati{tata se poka`a kako prioriteten
proekt od koj pridobivki }e imaat site gra|ani vo 12-te naseleni mesta vo Op{tina Ilinden.
Vkupnata vrednost na proek-
tot iznesuva 7.4 milioni denari,
od koi 2.4 milioni se grand od
[vajcarskata agencija za razvoj i
sorabotka, dodeka ostatokot od 5
milioni denari se sredstva od
Buxetot na Op{tina Ilinden.
Voziloto za zimsko odr`uvawe na ulici i pati{ta e kamion kiper marka Mercedes kompletno podgotven za zimska
slu`ba. Solarkata i plugot za
sneg se demonta`ni i istite mo`at da se otstranat i voziloto
da se koristi samo kako kamion
kiper za razli~ni nameni.
Sve~enoto pu{tawe vo upotreba na voziloto go izvr{ija
gradona~alnikot na Op{tina
Ilinden, @ika Stojanovski i
direktorot na Centarot za
odr`liv razvoj Alka, @arko Xipunoski.
Tribina „Prifa}awe i odveduvawe
na atmosferskite vodi“
Vo organizacija na
Op{tina Ilinden, vo Domot na kultura „Ilinden”
se odr`a tribina na tema
„Prifa}awe i odveduvawe na atmosferskite
vodi vo Op{tina Ilinden”. Teatarskata sala na
Domot na kultura be{e
pretesna da gi primi site
onie {to sakaa da pri-
2
sustvuvaat na tribinata
{to samo za sebe zboruva
za zna~eweto na prifa}aweto i odveduvaweto
na atmosferskite vodi
za `itelite na Op{tinata
Me|u u~esnicite na
tribinata be{e i gradona~alnikot @ika Stojanovski, koj posebno se
osvrna na odr`uvaweto
na otvorenite odvodni
kanali istaknuvaj}i deka
i vo negovata i vo Programata za rabota na
Op{tina Ilinden eden
od vrvnite prioriteti e
i zafa}aweto i odveduvaweto na atmosferskite vodi.
U~esnicite na tribi-
nata bea re~isi ednoglasni deka gri`ata za
odr`uvaweto na kanalskata mre`a e zaedni~ka
na site ~initeli. Site
gra|ani, pravni lica i
pretprijatija na teritorija na Op{tina Ilinden
treba da pristapat kon
~istewe, osposobuvawe,
ureduvawe i odr`uvawe
www.ilinden.gov.mk
na odvodnite kanali so
koi grani~at. Protiv licata, pak, koi go popre~uvaat protokot na voda,
{to go menuva pravecot
ili, silinata na prirodniot vodotek ili, gi zatrupuva otvorenite kanali da bidat prezemeni
kazneni merki soglasno
Zakonskata regulativa.
ILINDEN
juli 2014
op{tinski informator
A K T U E L N O
Amerikanskiot ambasador Pol Volers
vo poseta na Op{tina Ilinden
Vo poseta na Op{tina
Ilinden prestojuva{e
ambasadorot na Soedinetite
Amerikanski
Dr`avi vo na{ata zemja,
Pol Volers. Na sredbata
so gradona~alnikot @ika Stojanovski, ambasadorot Volers be{e zapoznaen so tekovnite
aktivnosti vo Op{tina
Ilinden, kako i realizacijata na pove}e kapitalni proekti.
Ambasadorot Volers
izrazi poseben interes
za brziot Lokalen ekonomski razvoj na Op{tina Ilinden, koja stanuva
lider po investicii i
vlo`uvawa vo regionot.
Poseben akcent za
vreme na razgovorite
be{e staven na dosega{nata odli~na sorabotka
na Op{tina Ilinden so
USAID i amerikanskiot
narod, so ~ija pomo{
uspe{no bea realizirani
pove}e
proekti
vo
oblasta na obrazovanieto, kulturata, javnata
administracija, kako i
`ivotnata sredina i
infrastrukturata.
Ambasadorot Pol Volers go poseti OU „Goce
Del~ev” kade {to vo sorabotka so USAID vo tek
e realizacija na Proektot za promena na 62
stari drveni dotraeni
prozorci so novi alumi-
niumski so
termopan
staklo, promena na 5
vlezni vrati, rehabilitacija i osve`uvawe na
nadvore{nata fasada,
kako i zamena na kotelot
vo u~ili{teto.
Toj be{e zapoznaen i
so inovativniot pristap
{to Op{tina Ilinden go
vovede vo prvoto sredno
stru~no u~ili{te „Ilinden” vo koe se obrazuvaat kadri spored potrebite na biznis zaednicata, so cel zbogatuvawe
na znaewata na u~enicite preku prakti~na nastava i obuka.
So pro{iruvaweto na
sorabotkata so lokalniot biznis sektor na poleto na obrazovanieto,
kako edna od najva`nite
oblasti za razvoj i faktor na moderen rast,
u~enicite od ova u~ili{te imaat mo`nost
direktno da se zapoznaat
so
proizvodstveniot
proces sledej}i prakti~na nastava vo pove}e
golemi proizvodstveni
kapaciteti, blagodarej}i
na memorandumite za sorabotka {to Op{tina
Ilinden gi potpi{a so
pove}e kompanii kako
amerikanskata
„Kemet
elektroniks”,
potoa
MEPSO, Xonson Kontrols, Xonson Meti, Van
Hol i OKTA.
www.ilinden.gov.mk
3
ILINDEN
juli 2014
op{tinski informator
A K T U E L N O
Op{tinata vo sorabotka so USAID ja podobruva
energetskata efikasnost vo u~ili{tata
Promena na 62 stari
drveni dotraeni prozorci so novi aluminiumski
so termopan staklo, promena na 5 vlezni vrati,
rehabilitacija i osve`uvawe na nadvore{nata
fasada, kako i zamena na
kotelot vo u~ili{teto
„Goce Del~ev” vo nas.
Ilinden e predvideno so
Memorandumot za sorabotka za realizacija na
Proektot za me|uetni~ka
integracija vo obrazovanieto, {to go potpi{aa
Op{tina Ilinden i USAID.
Memorandumot go potpi{aa gradona~alnikot
na Op{tina Ilinden,
@ika Stojanovski, rakovoditelot na Proektot na
USAID za me|uetni~ka
integracija vo obrazovanieto, Neboj{a Mojsoski i
direktorkata na OU „Goce
Del~ev”,
Du{anka
Krstevska.
So realizacijata na
ovoj zaedni~ki proekt
vreden nad 3 milioni denari, {to }e se sproveduva vo najgolemoto osnovno
u~ili{te vo Op{tinata
„Goce Del~ev”, vo koe se
obrazuvaat nad 1.100
u~enici, a koe vo idnina
}e stane energetsko efikasen objekt, Op{tina
Ilinden prodol`uva po
zacrtaniot kurs za krevawe na normite, vrednostite i standardite vo
obrazovanieto.
Investiraweto
vo
obrazovanieto i sozdavaweto na novi vrednosti e eden od priorite-
tite na Op{tinata za
unapreduvawe na obrazovniot proces i obezbe-
duvawe na kvalitetni
uslovi za sledewe na
nastavata.
Izgraden lokalniot pat
Deqadrovci-Manastirski
kompleks Sv. \or|ija
Rehabilitacija na lokalniot
pat Kadino-Miladinovci
Grade`nata
operativa
intenzivno raboti na rehabilitacija na lokalniot pat KadinoMiladinovci vo dol`ina od
2.700 metri i {iro~ina od 6
metri. Pokraj postavuvaweto na
nov sloj asfalt, opfateno e i
ureduvawe na odvodnuvaweto
na atmosferskite vodi koe e
ovozmo`eno so nadol`ni i popre~nite nakloni na kolovozot so
strani~no ispu{tawe.
Lokalniot pat Kadino-Miladinovci e od isklu~itelno zna~ewe za gra|anite na Op{tina
Ilinden bidej}i gi povrzuva
4
Soglasno programata za
izgradba, sanacija i rekonstrukcija na lokalnata patna
infrastruktura
Op{tina
Ilinden vo sorabotka so Agencijata za finansiska poddr{ka
vo zemjodelstvoto i ruralniot
razvoj go izgradi lokalniot
pat
od
naseleno
mesto
Deqadrovci do manastirskiot
kompleks „Sveti \or|ija”. Stanuva zbor za asfalten pat so
dol`ina od 700 metri i {iro~ina od 3,5 metri, ~ija {to
{este naseleni mesta (Ilinden,
Marino, Kadino, Mralino, Ajvatovci i Bunarxik) so ostanatite
{est naseleni mesta (Miladinovci, Bujkovci, Mr{evci,Bu~inci, Tekija, i Deqadrovci) i
pretstavuva glavna patna arterija, preku koja `itelite od site 12 naseleni mesta vo op{tinata sekojdnevno tranzitiraat.
Vrednosta na proektot {to se
realizira vo sorabotka so Agencijata za finansiska poddr{ka
vo zemjodelstvoto i ruralniot
razvoj, iznesuva 16.5 milioni
denari.
www.ilinden.gov.mk
izgradba ~ine{e 4,5 milioni
denari.
Ovoj pat e od golemo zna~ewe bidej}i go povrzuva naselenoto mesto Deqadrovci i
prekrasniot manastirski kompleks „Sveti \or|ija”, edno od
najposetuvanite mesta ne samo
vo Op{tina Ilinden tuku i vo
regionot. Vo ovoj manastirski
kompleks tradicionalno sekoja godina po povod Denot na
Op{tinata se odr`uva golem
op{tonaroden sobirna sve~en.
ILINDEN
juli 2014
op{tinski informator
A K T U E L N O
Privr{uva izgradbata na segmentot
od kanalizacijata vo Kadino
Op{tina Ilinden prodol`uva so realizacija
na kapitalniot proekt
Izgradba na fekalna kanalizacija za prifa}awe
i tretman na otpadnite
vodi. Vo tek e izgradba na
dva segmenta od kanalizacijata i toa vo naseleno mesto Kadino i naselba Ilinden.
So postavuvaweto na
pre~istitelnata stanica
kako del od segmentot od
fekalnata kanalizacija
za prifa}awe i tretman
na otpadnite vodi vo n.m.
Kadino, pripadna povr{ina 4, vo dol`ina od
3.839 metri kanalizaciona mre`a se sozdadoa
uslovi za priklu~uvawe
na doma}instvata na kanalizacioniot
sistem.
Izvr{eni se site potreb-
ni testirawa na sistemot, taka {to mnogu brzo
so izgradbata na ovoj del
od fekalnata kanalizacija }e se re{i problemot
na nad 300 semejstva ili
okolu 1250 ekv/`iteli vo
n.m. Kadino.
Vo prvata faza }e se
izvedat 100 individualni priklu~oci, a probnata
rabota na sistemot }e
trae dva meseca od priklu~uvaweto.
Pre~istitelnata stanica e kompletno avtomatizirana i pretstavuava
modularen sistem {to
zafa}a mal prostor, ima
mala potro{uva~ka na
elektri~na energija i mo`e da se nadgraduvaa vo
soglasnost so zgolemuvaweto na kapacitetot na
ekvivalent `iteli.
Vkupnata vrednost na
proektot za pripadna
povr{ina 4 iznesuva 25
milioni denari, od koi 11
milioni se obezbedeni od
Ministertsvo za transport i vrski preku
Evropska investiciona
banka, a preostanatite od
Buxetot
na
Op{tina
Ilinden.
Vo naselba Ilinden
kade {to se gradi tret
segment od fekalnata kanalizacija, od predvidenite 5.155 metri od kanalizacioniot sistem, pripadna povr{ina 7, dosega
se izvedeni 3.470 metri.
Vo tek e instalirawe na
pre~istitelna stanica.
Izgradbata na fekalna kanalizacija za prifa}awe i tretman na
otpadnite vodi so pre~istitelni stanici pretstavuva kapitalen objekt
od oblasta na komunalnata infrastruktura, koj
ima za cel izgradba na
sistem za prifa}awe,
odveduvawe i pro~istuvawe na otpadnite fekalni vodi od doma}instvata vo site naseleni
mesta vo Op{tinata,
opfateni so 20 segmenti.
Dosega e izgraden i
pu{ten vo upotreba segment od fekalnata kanalizacija i pre~istitelna
stanica so kapacitet od
1250 ekv.`. vo Marino.
„Telefonot yvoni dva pati“
So najmnogu dve yvonewa na telefonot 2571-703, so proektot na Op{tina
Ilinden „Telefonot yvoni dva pati“,
gra|anite bez ~ekawe, ostvaruvaat kontakt so Op{tinata. Pritoa, preku ovaa
direktna otvorena telefonska linija
gra|anite mo`at da se informiraat, da
izvr{at konsultacija, participirawe,
kako i obezbeduvawe na povratni
informacii i odgovori od strana na
lokalnata samouprava.
So direktnoto koristewe na telefonskiot broj 2571-703 gra|anite mo`at
da za{tedat na vreme, da gi iska`at
svoite idei, sugestii i kritiki koi
{to ponatamu }e bidat prosledeni do
odgovornite lica od op{tinskata administracija i do gradona~alnikot
@ika Stojanovski. Proektot „Telefonot yvoni dva pati“ obezbeduva dostapnost, pobrz i podirekten kontakt, aktivno informirawe na gra|anite i
pretstavuva motivacija za kontinuirano identifikuvawe na problemite i
zemawe predvid i vrednuvawe na barawata i sugestiite na gra|anite od
lokalnata zaednica.
www.ilinden.gov.mk
5
ILINDEN
juli 2014
op{tinski informator
M A N I F E S T A C I I
15. JUBILEJNA LITERATURNA MANIFESTACIJA „ILINDEN“ 2014
Op{tina Ilinden uspe{no ja realizira{e jubilejnata 15-ta Literaturna manifestacija „Ilinden“ 2014. Cela edna
sedmica, od 12 do 16 maj, `itelite na Op{tina Ilinden praznuvaa so knigata. Godine{nata manifestacija be{e bogata so mnogu sodr`ini {to mo`ea da gi zadovolat site vkusovi na qubitelite na pi{aniot zbor. Centralen nastan be{e poetskiot miting „Stihovi za du{ata“ {to se odr`a vo Domot na kultura „Ilinden“ koj be{e centar na site zbidnuvawa.
Vo ramkite na manifestacijata se odr`aa Denovi na knigata, saemska manifestacija na koja posetitelite mo`ea
da najdat bogat izbor na knigi i da se zapoznaat so najnovite izdanija. Be{e otvorena izlo`ba na akademskiot slikar Novica Trajkovski, potoa se odr`a promocija na „Antologija na balkanskiot raskaz“ na Rade Siljan, promocija
na romanot „Posmrtna ven~avka“ na Paskal Gilevski, promocija na romanot „Dopirot na muzikata“ na Dafne Kalotej,
a vo ramkite na manifestacijata po povod 85-ot rodenden be{e pretstaven i portret na akademik Mateja Matevski.
Sostaven del i na godene{nata jubilejna manifestacija be{e tradicionalnoto Literaturno matine za deca, na koe
nastapija 14-et pisateli za deca i mladi.
@itelite na Op{tina Ilinden
praznuvaa so knigata
Vo Domot na kultura
„Ilinden” na sve~en na~in bea otvoreni Denovite na knigata, so {to i
oficijalno po~na 15-ta
Jubilejna Literaturna
manifestacija „Ilinden”
2014. Vo prisustvo na pogolem broj qubiteli na
pi{aniot zbor Denovite
na knigata gi otvori gradona~alnikot na Op{tina Ilinden, @ika Stojanovski.
Na prisutnite im se
obrati i pretsedatelot
na Sovetot na Op{tina
Ilinden, Marjan Milo-
6
{evski, slovo za knigata
odr`a Antonio Pavlovski, a fragmenti za kampawata „^itaj pove}e~itaj nasekade” ~ita{e
Marija Petrovi}.
Posetitelite na ovaa
saemska maniifestacija
mo`ea da najdat mnogu
novi zanimlivi naslovi
od doma{ni i stranski
avtori, sovremeni i klasi~ni literaturni dela,
stru~na, nau~na i beletristi~ka
literatura,
enciklopedii i dela od
oblasta na kulturata i
umetnosta.
www.ilinden.gov.mk
ILINDEN
juli 2014
op{tinski informator
M A N I F E S T A C I I
15. JUBILEJNA LITERATURNA MANIFESTACIJA „ILINDEN“ 2014
Poetski miting „Stihovi za du{ata“
So Poetskiot miting
„Stihovi za du{ata” {to
se odr`a vo Domot na
kultura „Ilinden”, na
najubav mo`en na~in be{e zaokru`ena jubilejnata 15-ta Literaturna
manifestacija „Ilinden”
2014. Qubitelite na pi{aniot zbor vo Op{tina
Ilinden imaa retka
mo`nost da prisustvuvaat na nastap na dvaesetina pisateli od zemjata
i od stranstvo i da u`ivaat vo nivnite stihovi.
Na scenata na Domot
na kultura „Ilinden”,
me|u drugite se pretstavija gostite od stranstvo Vladimir Lukov i
Dimitar Hristov od Bugarija, Rita Kuzder od
Ungarija, Ana Bagreana
od Ukraina, Qerka Tot
Naumova od Hrvatska, a
kako poet se pretstavi i
ambasador na Ungarija vo
na{ata zemja, Jo`ev
Bence, potoa doma{nite
avtori Ivan ^apovski,
Branko
Cvetkovski,
Bor~e Panov, Gergi Barbarovski...
Na poetskiot miting
{to go otvori gradona~alnikot na Op{tina
Ilinden, @ika Stojanovski, priznanija im
bea dodeleni na site
u~esnici vo manifestacijata.
Posebni priznanija za
afirmacija na kulturniot razvoj na Op{tina
Ilinden im bea dodeleni na gradona~alnikot
na grad Skopje, Koce
Trajanovski, na pisatelot Rade Siljan, na porane{niot gradona~alnik na Op{tina Ilinden,
www.ilinden.gov.mk
^edomir Ristevski, kako
i na semejstvoto na prerano po~inatiot poet od
Op{tina Ilinden, Dragan Kru{karovski, vo ~ija ~est pred 15-et godini
e za~nata Literaturnata
manifestacija „Ilinden”.
7
ILINDEN
juli 2014
op{tinski informator
M A N I F E S T A C I I
15. JUBILEJNA LITERATURNA MANIFESTACIJA „ILINDEN“ 2014
Literaturno matine za deca
Na godine{noto 15-to jubilejno
izdanie na Literaturnoto matine
pred u~enicite od trite osnovni
u~ili{ta od Op{tina Ilinden se
pretstavija 14 pisateli za deca i
mladi. Silnite aplauzi od publikata bea nagradata za sekoja pro~itana pesna od Bistrica Mirkulovska, Stojan Tarapuza, Pero Milenkovski, Gorjan Petrevski, Makedonka Jan~evska, Naum Popeski,
Hristo Petreski, Aleksandar Popovski, Velko Nedelkovski, Vasko
Mukaetov, Aleksandar Kujunxiski,
Ksenija Makazieva Traj~eva, Aneta
Velkovska Gilevska i Slavka
Arsova, omilenite pisateli na decata.
I ovaa, kako i izminatite godini, `iri komisijata sostavena od
pisatelite za deca i mladi gi
izbra najdobrite tvorbi na u~enicite koi {to u~estvuvaa na konkursot {to go organizira{e Op{tina
Ilinden. Na u~enicite {to gi napi{aa najdobrite tri pesni od sekoe u~ili{te gradona~alnikot na
Op{tina Ilinden, @ika Stojanovski im dodeli prigodni nagradi.
Pred odr`uvaweto na Literaturnoto matine, delegacija na
Op{tina Ilinden i pisatelite za
deca i mladi go posetija grobot na
poetot Dragan Kru{karovski, pri
{to polo`ija sve`o cve}e. Prigoden govor za poetot vo ~ija ~est
pred 15-et godini e za~nata Literaturnata manifestacija „Ilinden”
odr`a pisatelot Gorjan Petrevski.
8
www.ilinden.gov.mk
ILINDEN
juli 2014
op{tinski informator
M A N I F E S T A C I I
15. JUBILEJNA LITERATURNA MANIFESTACIJA „ILINDEN“ 2014
Portret na
akademik
Matevski
Promovirana „Antologija na
balkanskiot raskaz“ na Rade Siljan
Vo prisustvo na golem broj
qubiteli na pi{aniot zbor, be{e
promovirana knigata „Antologija
na balkanskiot raskaz” na Rade
Siljan.
Za ova isklu~itelno zna~ajno
delo zboruva{e promotorot
prof. d-r Vesna Mojsova ^epi{evska.
Pokraj avtorot Rade Siljan, na
prisutnite im se obrati i na{iot
poznat pisatel Bla`e Minevski,
a so zvucite na ubavata makedonska pesna promocijata be{e zbogatena so nastap na prvite dami
na makedonskata narodna muzika
Violeta Tomovska i Blaga Petreska.
Vo ramkite na Literaturnata manifestacija „Ilinden”
2014, po povod 85-ot rodenden
be{e pretstaven portretot na
akademik Mateja Matevski.
Pred pogolem broj prisutni za zna~eweto na deloto na
ovoj doajen na makedonskiot
pi{an zbor beseda odr`a
Eftim Kletnikov. Toj posebno
istakna deka u{te so „Do`dovi” vo 1956 godina Matevski
se otkri kako apsolutno zrel
i mo}en poetski identitet.
Gradona~alnikot
na
Op{tina Ilinden, @ika
Stojanovski, za osoben interes vo afirmacijata na Literaturnata
manifestacija
„Ilinden” na akademik Mateja Matevski mu dodeli posebno priznanie, koe vo ime na
akademikot, koj ne be{e vo
mo`nost da prisustvuva na
nastanot, go primi Eftim
Kletnikov.
Promoviran romanot
„Posmrtna ven~avka“
Kako del od 15-ta Jubilejna Literaturna manifestacija „Ilinden” 2014, be{e promoviran romanot „Posmrtna ven~avka” na Paskal Gilevski.
Promotorot d-r. Stefan Vlahov Micov ne {tede{e
ubavi zborovi za tvore{tvoto na Paskal Gilevski kogo
go nare~e vulkan od energija.
Obra}ajki im se na prisutnite avtorot Paskal Gilevski, pokraj drugoto ja istakna svojata blagodarnost
do Op{tina Ilinden {to tokmu tuka se odr`uva promocijata na negoviot roman, i toa na manifestacijata na
koja u~estvuva pove}e godini. Istovremeno toj i oddade
priznanie na Op{tina Ilinden i posebno gradona~alnikot @ika Stojanovski za neguvaweto na kulturnite
vrednosti, posebno za organizacijata na vakvi golemi
nastani od oblasta na literaturata i umetnosta.
Izlo`ba na Novica Trajkovski
Vo ramkite na Literaturna
manifestacija
„Ilinden” 2014 vo Domot
na kultura „Ilinden” be{e otvorena izlo`ba na
akademskiot slikar Novica Trajkovski. Pred
pogolem broj posetiteli
izlo`bata ja otvori Maja
Krstevska, istori~ar na
umetnost, a recital po
povod otvoraweto na
izlo`bata ima{e Aco
Candevski. Pove}eto od
dvaesettinata izlo`eni
dela na Trajkovski se so
religiozen
karakter,
pred se so motivi od
www.ilinden.gov.mk
Op{tina Ilinden, odnosno crkvite vo op{tina
Ilinden. Novica Trajkovski be{e dobitnik na
priznanie za poseben
pridones i afirmacija na
kulturata, {to mu go dodeli Gradona~alnikot
@ika Stojanovski.
9
ILINDEN
juli 2014
op{tinski informator
M A N I F E S T A C I I
15. JUBILEJNA LITERATURNA MANIFESTACIJA „ILINDEN“ 2014
Op{tina Ilinden se vklu~i vo proektot
„^itaj pove}e - ^itaj nasekade!“
So cel unapreduvawe na obrazovanieto i kulturata i promocija na doma{noto kni`evno tvore{tvo, Op{tina Ilinden se
vklu~i vo Proektot „^itaj pove}e
- ^itaj nasekade!” Ova e prv proekt koj uspea da obedini i golem
broj makedonski kompanii okolu
edna cel: da ja poka`at svojata
odgovornost kon op{testvoto vo
koe deluvaat, preku promocija na
knigata, makedonskata literatura i pred se makedonskite avtori.
Vo taa nasoka, za vreme na Denovite na knigata vo Op{tina
Ilinden, gradona~alnikot na
Op{tina Ilinden, @ika Stojanovski podari pove}e primeroci
od knigata „Antologija na balkanskiot raskaz” od avtorot Rade
Siljan, koja {to be{e promovirana vo ramkite na Literaturnata
manifestacija.
Pisatelite gi posetija
znamenitostite vo op{tinata
So razgleduvawe na
prirodnite ubavini na
Op{tina Ilinden i zaedni~ka dru`ba na pisatelite od Makedonija i od
stranstvo vo manastirskiot kompleks „Sveti
\or|ija“ vo Deqadrovci,
zavr{i 15-ta Literaturna manifestacija „Ilinden” 2014.
Pisatelite bea voodu{eveni od prirodniti
ubavini
na
Op{tina
Ilinden, no i od mnogubrojnite objekti, kako novoto sredno modularno
u~ili{te, Domot na kultura „Ilinden“, sportskata sala, teniskite i
fudbalskite
tereni...
Posebno bea iznenadeni
od modularnoto u~ili{te, ~ija aula, kako {to
rekoa, pokraj Domot na
kultura „Ilinden“, nudi
mo`nosti za organizacija
na mnogu kulturni nastani.
Obikolkata na Op{tina Ilinen zavr{i so poseta na manastirskiot
kompleks „Sveti \or|ija“.
Promocija na
„Dopirot na muzikata“
na Dafne Kalotej
Vo Domot na kultura
„Ilinden” se odr`a promocija na romanot „Dopirot na muzikata” na
amerikanskata avtorka
Dafne Kalotej.
Stanuva zbor, kako
{to re~e promotorot na
romanot Elizabeta Popovska, za vol{ebna
prikazna za qubovta,
prostuvaweto i isceli-
10
www.ilinden.gov.mk
telnata mo} na muzikata.
-Avtorkata preku ova
delo se obiduva da ne
potseti na toa deka ne
smeeme da ja zaboravame
qubovta i vo semejstvoto i vo muzikata, i
ogromnata
uloga
na
prostuvaweto vo brakot,
istakna za vreme na promocijata Popovska.
ILINDEN
juli 2014
op{tinski informator
O B R A Z O V A N I E
Dodeleni diplomite za zavr{eni besplatni
kursevi vo ramkite na KEC „Ilinden“
Vo Domot na kultura
„Ilinden” na sve~en na~in
im bea dodeleni 700 diplomi na u~enicite {to gi
zavr{ija besplatnite kursevi {to Op{tina Ilinden ve}e devetta godina
po red gi organizira vo
ramkite na Kulturno Edukativniot centar „Ilinden”. Godinava u~enicite
od ~etvrto do devetto
oddelenie
od
trite
osnovni u~ili{ta “Goce
Del~ev”, “Risto Krle” i
“Bra}a Miladinovci” imaa
mo`nost besplatno da posetuvaat 16 kursevi i toa
kursevi po stranski jazici
(angliski,
italijanski,
germanski, {panski i kineski jazik), umetnost
(slikarstvo), gitara, fotografija, moderen balet,
narodno oro, narodno
peewe, drama, joga, kurs za
kreativno pi{uvawe, kurs
za menaxirawe so konfliktni situacii i karate.
Gradona~alnikot
na
Op{tina Ilinden, @ika
Stojanovski, za vreme na
dodeluvaweto na diplomite istakna deka glavna
cel na ovoj proekt e da se
podigne kvalitetot na
obrazovniot proces i da se
pridonese mladata populacija da se zdobie so novi obrazovni i kulturni
vrednosti.
U~enicite i ovaa godina poka`aa ogromen inte-
res za kursevite, {to samo
u{te edna{ poka`a deka
ovoj proekt {to ima ogromna poddr{ka i od lokalnoto naselenie ja postignuva vistinskata cel.
Na dodeluvaweto na
diplomite mu prethode{e
bogata priredba {to se
odr`a vo teatarskata sala
na Domot na kultura
„Ilinden”, na koja u~eni-
cite se pretstavija so pove}e to~ki, prenesuvaj}i
del od ona {to go nau~ija
za vreme na besplatnite
kursevi vo minatata u~ebna godina.
,,PODARETE KNIGA ZA VELIGDENSKO JAJCE - SIMBOL NA HRISTOVOTO VOSKRESENIE”
Op{tinskata biblioteka Ilinden
pobogata za 2.000 novi knigi
Op{tinskata biblioteka Ilinden e pobogata za
2.000 novi knigi. Tolku
naslovi se sobrani na 8-ta
po red tradicionalna manifestacija
,,Podarete
kniga za Veligdensko jajce simbol na Hristovoto Voskresenie”, {to se realizira{e vo Domot na kultura
„Ilinden”.
Po povod golemiot hristijanski praznik Voskresenie Hristovo-Veligden,
u~enicite od trite osnovni
u~ili{ta i de~iwata od
gradinkata vo Op{tina
Ilinden ukrasija 2014 Ve-
ligdenski jajca vo znak na
Dveiljadii~etirinaesettoto leto Gospodovo {to gi
podarija na sekoj posetitel
{to za vozvrat podari kniga.
Na ovaa originalna i
edinstvena manifestacija
koja {to gi opfa}a obrazovanieto, kulturata, umetnosta, tradicijata i religijata i godinava u~estvuvaa golem broj na gra|ani,
u~enicite od osnovnite
u~ili{ta, pove}e izdava~ki ku}i, prestavnici od
biznis sektorot, od op{tinite, nau~ni institucii i
fakulteti koi so daruvaweto knigi pomognaa da
se zbogati bibliote~niot
fond na Op{tinskata biblioteka Ilinden.
Vo ramkite na sestranata sorabotka so Dru{tvoto
na pisatelite na Makedonija, gosti na godine{nata
manifestacija ,,Podarete
kniga za Veligdensko jajce simbol na Hristovoto Vos-
kresenie” vo Op{tina
Ilinden bea i pove}emina
poznati makedonski pisateli, kako Paskal Gilevski, Rade Siljan, Ivan
^apovski, Bla`e Minevski,
Hristo Petrevski, Naum
Popeski, od koi nekoi za
prv pat, pa ne mo`ea da go
skrijat voodu{evuvaweto
od samoto postoewe na edna
vakva unikatna manifes-
www.ilinden.gov.mk
tacija.
Vo izminatite osum godini vo manifestacijata
,,Podarete kniga za Veligdensko jajce - simbol na
Hristovoto Voskresenie”
{to tradicionalno se
odr`uva sekoja godina na
Velik ~etvrtok, vo presret
na najgolemiot hristijanski
praznik Veligden, vkupno
se sobrani nad 24.000 knigi.
11
ILINDEN
juli 2014
op{tinski informator
O B R A Z O V A N I E
OP[TINA ILINDEN POTPI[A MEMORANDUMI ZA SORABOTKA VO OBLASTA NA O
Mo`nost za stipendirawe na
talentirani u~enici
Prakti~na nastava, obuka vo
sopstvenite kapaciteti za u~enicite od srednoto stru~no u~ili{te „Ilinden”, so otvorena
mo`nost za stipendirawe na talentirani u~enici i vrabotuvawe
po
zavr{enoto
obrazovanie
opfa}a Memorandumot za sorabotka me|u Op{tina Ilinden i
kompanijata OKTA {to be{e potpi{an od gradona~alnikot na
op{tina Ilinden, @ika Stojanovski i glavniot izvr{en direktor na OKTA, Viktor Papakonstantinou.
-Uspe{nata sorabotka so biznis sektorot e del od strategijata na Op{tina Ilinden za namaluvawe na nevrabotenosta, {to e
eden od prioritetite poradi koj
i se vovede sredno obrazovanie
koe {to profilira kadri spored
potrebite na lokalnata biznis
zaednica. Mi pri~inuva golema
~est {to ja prodol`uvame uspe{nata sorabotka so kompanijata
OKTA i so potpi{uvaweto na Memorandumot za sorabotka gi podigame normite, vrednostite i
standardite vo obrazovanieto, go
podobruvame kvalitetot i efikasnosta na stru~noto obrazovanie vo srednoto stru~no u~ili{te „Ilinden”. So obezbeduvaweto
na prakti~na nastava vo najgolemite kompanii vo Op{tina Ilinden u~enicite po zavr{uvaweto
na ~etvrta godina od u~ili{teto
}e izleguvaat so mnogu znaewa i
praktika, podgotveni vedna{ da
se vklu~at vo procesot na proizvodstvo, istakna gradona~alnikot @ika Stojanovski.
-So golemo zadovolstvo sum
tuka da go potpi{am Memorandumot so Op{tina Ilinden za dopolnitelno obrazovanie na mladite. Prakti~nata primena na teoretskoto znaewe od ogromno
zna~ewe. OKTA e del od multinacionalna grupa na kompanii so
visoko nivo na ekspertiza vo
energetskiot sektor. Edukativniot del }e opfa}a razli~ni segmenti od rabotata na kompanijata
i sredno{kolcite }e bidat prisutni vo sredina kade rabotite
se dvi`at so ogromna brzina, so
{to }e imaat mo`nost da nau~at
mnogu. Siguren sum deka nekoi od
niv vo OKTA }e prepoznaat kompanija kade bi sakale da rabotat,
izjavi Glavniot izvr{en direktor na OKTA, Viktor Papakonstantinu.
Paralelno so potpi{uvaweto
na memorandumot nastanot be{e
iskoristen Op{tina Ilinden da
se vklu~i vo op{testveno odgovornata kampawa na OKTA „[ansa
za `ivot”, za opremuvawe so
inkubatori i druga neophodna
aparatura {to e potrebna za normalno funkcionirawe na oddelenieto za intenzivna nega na
Klinikata za detski bolesti.
Prakti~na nastava i
obuka vo proizvodstvenite
kapaciteti
Op{tina Ilinden i
kompanijata Xonson Meti
potpi{aa Memorandum za
sorabotka vo oblasta na
obrazovanieto, so koj
angliskata kompanija za
proizvodstvo na katalizatori }e obezbedi prakti~na nastava i obuka vo
sopstvenite kapaciteti
za u~enicite od srednoto
stru~no u~ili{te „Ilinden”. Potpis na Memorandumot stavija gradona~alnikot na Op{tina
12
Ilinden, @ika Stojanovski i upravitelot na Xonson Meti DOOEL, Jatin
Thakrar.
So potpi{uvaweto na
ovoj memorandum, Op{tina Ilinden, voveduvaj}i
inovativen pristap vo
obrazovanieto, so cel
zbogatuvawe na znaewata
na u~enicite preku prakti~na nastava i obuka, ja
pro{iruva sorabotkata so
lokalniot biznis sektor
na poleto na obrazovani-
www.ilinden.gov.mk
eto, kako edna od najva`nite oblasti za razvoj i
faktor na moderen rast.
Uspe{nata sorabotka
so biznis sektorot e del
od
strategijata
na
Op{tina Ilinden za namaluvawe na nevrabotenosta, {to e eden od prioritetite poradi koj i se
vovede sredno obrazovanie koe {to profilira
kadri spored potrebite
na lokalnata biznis zaednica.
ILINDEN
juli 2014
op{tinski informator
O B R A Z O V A N I E
OBRAZOVANIETO SO KOMPANIITE OKTA, XONSON METI I KEMET ELEKTRONIKS
Zbogatuvawe na znaewata na sredno{kolcite
Op{tina Ilinden i
kompanijata Kemet elektroniks potpi{aa Memorandum za sorabotka vo
oblasta na obrazovanieto, so koj amerikanskata
kompanija za elektronski
proizvodi }e obezbedi
prakti~na nastava i obuka
vo sopstvenite kapaciteti za u~enicite od srednoto stru~no u~ili{te
„Ilinden”.
Memorandumot za sorabotka go potpi{aa gradona~alnikot na Op{tina
Ilinden, @ika Stojanovski i upravitelot na Kemet elektroniks, Guido
Galeni, koi {to sredbata
ja iskoristija i za poseta
na srednoto stru~no u~ili{te „Ilinden”, kako i
Domot na kultura „Ilinden”.
Sorabotkata so biznis
sektorot e del od priori-
tetite na Op{tina Ilinden vo nasoka na namaluvawe na nevrabotenosta.
Toa be{e i glavna cel poradi koja se vovede sredno obrazovanie koe {to
profilira kadri spored
potrebite na lokalnata
biznis zaednica, praktika od poodamna poznata vo
svetot, koja {to kaj nas za
prv pat se primenuva vo
Op{tina Ilinden.
Memorandumi za sorabotka so koi se ovozmo`uva podignuvawe na normite, vrednostite i standardite vo obrazovanieto, kako i podobruvawe na
kvalitetot i efikasnosta
na stru~noto obrazovanie
vo srednoto stru~no u~ili{te „Ilinden”, Op{tina Ilinden dosega potpi{a so kompaniite MEPSO,
Xonson Kontrols, Xonson
meti, Van Hol i OKTA.
Golem interes za upis vo
srednoto stru~no u~ili{te „Ilinden“
Vo u~ebnata 2014/2015 godina
Srednoto stru~no u~ili{te
“Ilinden” }e ja primi vtorata generacija na u~enici. U{te vo
prviot upisen rok bea popolneti
68 slobodni mesta vo dvete parelelki
za elektrotehni~ka
struka i toa 34 u~enici vo paralkata za elektrotehni~ar za
elektronika i telekomunikacii
i isto tolku-34 u~enici vo paralelkata elektrotehni~ar za
kompjuterska tehnika i avtomatika.
Za interesot {to vladee{e za
upis vo prvoto op{tinsko sredno
u~ili{te najdobro zboruva poatokot {to za 68 slobodni mesta
konkuriraa 96 od koi pove}eto so
odli~en uspeh. Seto ova gi navede nadle`nite na razmisluvawe
za zgolemuvawe na brojot na u~enicite vo narednata u~ebna godina, soglasno mo`nostite.
Golemiot odziv za upis vo
sredno stru~no u~ili{te „Ilinden” se dol`i na golemite mo`nosti {to toa im gi nudi na u~enici vo odnos na kvalitetnata
naobrazba. Za ova najmnogu pridonesoa Memorandumite za sorabotka {to Op{tinata gi potpi{a
so pove}e kompanii kako Xonson
Kontrols, Mepso, Van Hol, Okta,
Xonson Meti i Kemet elektroniks koi obezbeduvaat prakti~-
www.ilinden.gov.mk
na nastava i obuka vo sopstvenite kapaciteti za u~enicite od
ova u~ili{te.
Uspe{nata sorabotka so biznis sektorot e del od strategijata na Op{tina Ilinden za namaluvawe na nevrabotenosta, {to e
eden od prioritetite poradi koj
i se vovede sredno obrazovanie
koe {to profilira kadri spored
potrebite na lokalnata biznis
zaednica.
13
ILINDEN
juli 2014
op{tinski informator
A K T U E L N O
Samo za eden mesec
izdadeni 24
grade`ni dozvoli
So 24 odobrenija za gradba izdadeni vo maj,
Op{tina Ilinden definitivo e op{tinata kade {to
letovo }e se izgradat najmnogu objekti. Spored podatocite na Dr`avniot zavod za statistika od vkupno
52 odobrenija za gradba izdadeni vo skopskiot region 24 se vo naselbata Ilinden, a od niv 20 objekti }e
bidat gradeni od fizi~ki lica, odnosno individualni ku}i, a samo 4 se na delovni subjekti.
Besplatni proekti za
izgradba na semejni ku}i
Op{tina
Ilinden
obezbedi besplatni proekti za izgradba na semejni ku}i za site onie
{to }e re{at na teritorijata na Op{tinata da
investiraat vo stanbeni
objekti za individualno
domuvawe.
Site zainteresirani
investitori, sekoj raboten den od 8.30 do 16.30
~asot vo Op{tinata mo`at da se zapoznaat so
~etirite proekti za
stanbeni objekti, {to bea
izbrani na raspi{aniot
konkurs i da go odberat
onoj {to najmnogu im
odgovara.
So besplatnite proekti, Op{tinata im za{-
teduva na gra|anite duri
i do 1.000 evra, kolku
{to obi~no ~ini izrabotkata na vakvite proekti. Istovremeno, so
modelite na semejni
stanbeni ku}i koi mo`at
da se primenat kako tipski objekti, posebno naselbata Jaka }e dobie
mnogu poubav lik. So besplatnite proekti }e se
olesni
rabotata
na
administracijata, a }e se
zabrza i postapkata za
izdavawe na grade`ni
dozvoli po elektronski
pat.
Investitorite, pak,
koi {to nema da se odlu~at za izbor na eden od
ponudenite proekti }e
treba da izrabotat proekti soglasno pozitivnata zakonska regulativa i
dozvolenite arhitektonsko-urbanisti~ki parametri za svoja smetka.
Golem interes za grade`nite
parceli
vo
naselbata Jaka projavija
ne samo `itelite na
Op{tina Ilinden, tuku i
od mnogu gradovi {irum
Republika Makedonija.
Dosega sopstvenici steknaa 261 grade`na parcela, a spored urbanisti~kiot plan za lokalitetot
Jaka, za otu|uvawe slobodni
ostanaa
u{te
pedesettina
grade`ni
parceli za izgradba na
semejni ku}i.
Legalizirani 60 otsto
od divogradbite
Op{tina Ilinden intenzivno raboti na legalizacija na divogradbite,
taka {to dosega se re{ni
60 otsto od pristignatite
6.147 barawa za utvrduvawe praven status na
bespravno izgradeni objekti.
@itelite na Op{tina
Ilinden masovno gi iskoristija povolnostite {to
gi ponudi Zakonot za postapuvawe so bespravno
izgradeni objekti, pri {to
za samo edno evro za metar
kvadraten mo`at da gi legaliziraat divogradbite.
So ova mnogumina od niv go
OP[TINA ILINDEN
z CENTRALA: (02) 2571-703, (02) 2571-704
z FAKS: (02) 2573-515
z GRADONA^ALNIK 101,102
[email protected]
z ODDELENIE ZA PODDR[KA NA GRADONA^ALNIKOT,
NORMATIVNO PRAVNI I OP[TI RABOTI 104
[email protected]; [email protected]
z ODDELENIE ZA FINANSISKI PRA[AWA 118
[email protected]
z ODDELENIE ZA URBANIZAM, KOMUNALNI DEJNOSTI I
ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA 122, 123
[email protected]
z ODDELENIE ZA LOKALEN EKONOMSKI RAZVOJ I JAVNI
DEJNOSTI 107
[email protected]
14
z ODDELENIE ZA INSPEKCISKI NADZOR-INSPEKTORAT
Urbanisti~ki inspektorat 111
[email protected]
Komunalen, `ivotna sredina 120
z ODDELENIE ZA UPRAVUVAWE SO ^OVE^KI RESURSI 108
[email protected]
z ODDELENIE ZA VNATRE[NA REVIZIJA 118
[email protected]
z OTVOREN TELEFON ZA PRIJAVUVAWE KORUPCIJA:
(02) 2580-636
z JKP „ILINDEN“ I JKP „VODOVOD“:
(02) 2572-671
FAKS: (02) 2550-578
www.ilinden.gov.mk
re{avaat deceniskiot problem {to go imaa vo delot na vpi{uvawe na pravoto na sopstvenost na
nivnite objekti.
So legalizacijata divoizgradenite objekti }e
mo`at da bidat predmet na
ostavinska postapka, da se
prenesuvaat pravata na
koristewe, }e mo`at da se
otu|uvaat, da bidat predmet na bilo kakov prometproda`ba i sli~no, }e mo`at da bidat predmet na
zalog vo banka za nekakvo
pobaruvawe, }e se ovozmo`i dogradba ili, nadgradba na objektite...
Izdava~:
Op{tina Ilinden
Ureduva:
Redakciski kolegium
Urednik:
Risto Tomovski
Tehni~ki urednik:
Anton Vlasov
Pe~ati:
„Evropa 92“ Ko~ani
Adresa:
Ul. „9“ bb, n. Ilinden
Tel. (02)2 2571 703
Tel. (02)2 2571 704
E-mail:
[email protected]
www.ilinden.gov.mk
ILINDEN
juli 2014
op{tinski informator
D E N
N A
O P [ T I N A T A
PROGRAMA
[email protected] NA NACIONALNIOT PRAZNIK NA MAKEDONSKIOT NAROD I
DENOT NA OP[TINATA "ILINDEN 2-RI AVGUST“
23-29 JULI 2014 GOD.
Sreda, 23 juli
09:00-14:00 Krvodaritelska akcija
Dom na kultura "Ilinden“
vo upotreba na nov stopanski objekt
19:00-20:30 Pu{tawe
-investicija na kompanijata "Belina“
Lokalna ekonomska zona Marino-Kadino
^etvrtok, 24 juli
na Kopani~arska izlo`ba {to }e trae
11:00-12:00 Otvorawe
do 29 juli
Dom na kultura "Ilinden“
Petok, 25 juli SPORTSKI VIKEND
17:00-23:00 Turnir vo tenis
Teniski tereni-Ilinden
20:00-23:00 Turnir vo golem fudbal
Fudbalski tereni Marino i Kadino
19:00-22:30 Turnir vo ko{arka
Pove}enamensko igrali{te Marino
Sabota, 26 juli
10:00-15:00 Turnir vo {ah
Dom na kultura "Ilinden"
18:00-20:00 [tafetni trki
Start/Cel
Sportska sala Goce Del~ev
20:00-23:00 Turnir vo golem fudbal
Fudbalski tereni Marino i Kadino
19:00-21:00 Turnir vo ko{arka - Finale
Pove}enamensko igrali{te Marino
18:00-20:00 Turnir vo tenis - Finale
Teniski tereni-Ilinden
Nedela, 27 juli
15:30-16:00 Rekreativna velosipedska
trka - 5 km.
Start/Cel
Sportska sala Goce Del~ev
Ilinden 2014“
16:00-19:30 "Trofej
Profesionalna velosipedska trka, 100 km.
Start/Cel
Sportska sala Goce Del~ev-nas.Ilinden
vo golem fudbal
20:00-22:00 Turnir
finalni natprevari za prvo i treto mesto
Fudbalski teren Marino
Vtornik, 29 juli CENTRALNA MANIFESTACIJA
Op{tonaroden sobir vo Manastirski kompleks "Sv.\or|ija“ Deqadrovci
20:00-20:30 Priem
Otvorawe na sve~enosta
Obra}awe na Pretsedatelot na Sovetot na Op{tina Ilinden
20:30-20:50 g-din Marjan Milo{evski
Obra}awe na Gradona~alnikot na Op{tina Ilinden
g-din @ika Stojanovski
Kulturno umetni~ka programa
20:50-22:30 „ILINDENSKI ETNO FEST“- festival na tradicionalni makedonski pesni so novi
aran`mani vo ispolnenie na yvezdite na makedonskata estrada
Organizator: OP[TINA ILINDEN
www.ilinden.gov.mk
15
ZANIMLIVOSTI
z
z Jazikot na kameleonot e dolg
Prvata zemja koja na `enite im
dala pravo na glas bila
Vajoming.
kolku i negovoto telo i mo`e da
go isplazi so brzina od okolu 5
metri vo sekunda.
z Naj~esto nao|aniot kamen na
zemjata e bazalt
(crna vulkanska karpa).
z Vkusot na hranata mo`e da se
z
z
Ako pe{a~ite 20 minuti dnevno,
vo prosek bi sogorile okolu 3
kilogrami salo vo edna godina.
odredi samo ako taa e
izme{ana so plunka.
Island bila prvata zemja {to
go legalizirala abortusot vo
1935 godina.
z Srceto na `enite ~uka pobrzo od
toa na ma`ite.
z
z Sonceto e odale~eno okolu 149
Polnata mese~ina sekoga{
izleguva na zajdisonce.
miloni kilometri od Zemjata.
z Nekoi oktopodi si gi jadat
z Potrebni se 8.5 minuti svetli-
svoite pipala ako gi izlo`ite
na stresni situacii.
MUDROSTI
Kolku mnogu lu|e bi bile sre}ni koga bi se
gri`ele za tu|ite raboti isto tolku malku
kako i za svoite.
Georg K. Lihtenberrg
Najgolemata kazna za la`livecot e da ne mu
se veruva ni koga ja zboruva vistinata.
Talmud
MESAR
nata od Sonceto da dojde do
Zemjata.
AVAR
POLITI^AROT LEH
PLO^I I
KLINCI ZA
POTKOVUVAWE
OBEM
ME\UNAROD.
INIC. NA
AGENCIJA
SLIKAROT
"NETO"
ZA ATOMSKA
MAZEV
ENERGIJA
IZVIK
ELENA OBRASCOVA
^OVEK [TO
SE KAE
TONA
GRIGOR
VITEZ
SELSKA
OBUVKA
TESNA
ULICA
FRAN. PEJA^KA MIREJ
ZAMEN.
FORMA OD
TIE
EDINICA ZA
MEREWE
BISERI VO
PERSIJA
SOBA ZA
PRIEM
GASTON
RAMON
AMPER ^AS
GRAD VO
PERU
Podobro e po ne{to da se skrie, otkolku
lo{o da se prika`e.
Narodna pogovorka
Bogata{ot i vo tu|ina se ~uvstvuva kako
doma, a siromaviot e stranec i vo
svojata ku}a.
Morijak
Prirodnata ubavina e ubava rabota;
umetni~kata ubavina e ubava pretstava za
nekoja rabota.
Kant
Lu|eto ponekoga{ la`at zatoa {to toa go
bara pristojnosta.
Maksim Gorki
Lu|eto se poznavaat po potta i po
dadeniot zbor.
Arapska pogovorka
So sekoja rabota {to si ja propu{til,
ne{to si dobil. So sekoja rabota {to }e ja
dobie{, ne{to si izgubil.
Kant
Pi{uvaweto istorija nalikuva na servis za
perewe ali{ta-ona {to ~esto se vra}a ottamu e povalkano odo{to bilo.
Moravija
Muzikata ne smee nikoga{ da go navreduva
uvoto, taa mora da predizvikuva zadovolstvo, mora vo sekoe vreme da ostane muzika.
Mocart
FOSFOR
GLUMICATA NA
FOTOSOT
SAMOVILI
[TO GI MA^AT RODIL.
IME ZA GR.
VODEN
GRAD VO
PORTUGALIJA
ANRI RABO
VID DRU[TVENA IGRA
VID
AMERIK.
KUNA
"ESKIMSKI"
DUBROVNI^KI PISATEL ANTUN MARIJA
JUG (ANG.)
NA[ NAR.
HEROJ
MIR^E
NUKLEARNA
MAGNETNA
REZONANCA
PREVEZ
(DIJAL.)
ISTOIMENIK (TUR.)
ANA BEKUTA
PRAMERKI
TOLKUVA^,
INTERPRETATOR
POSLEDEN
ZBOR NA
SLOGOT
DIME
ILIEV
AFRIKANSKA REKA
RASA MALI
KOWI
EDUAR LALO
PRASLIKA
ELENA OBRASCOVA
UNGARSKI
PIJANIST
GEZA
BUDISTI^KI HRAM
KILOAMPER
GRAD VO
MAKEDONIJA
POLITI^AR
OT XULIUS
BIV[
DINAMOVEC
KRASNODAR
IMETO NA
BALERINATA PAGAVA
NO@ ZA
[email protected]
PLANINI
NA ITAL.
POLUOSTROV
RADIUS
ANKONA
GNOJNO
^IR^E
EMILIJA
ANDREEVA
OSTROV VO
JADRAN
AMER. ARTIST KVIN
PLANINA
VO MAKEDONIJA
JAVA^I NA
KOW
GR^KA
[email protected] NA
ODMAZDATA
PARI^NA
EDINICA
VO JUGOSLAVIJA
[ARA NA
TKAENINA
IZVIK NA
NEGODUVAWE
STRANSKI M.
IME
MODUSI
"NA
PRIMER"
INIC. NA
ARTISTKATA ROM
TURSKO
MA[KO
IME
BRAZILSKI
FUDBALER
DECILITAR
VID MAJMUN (LORI)
REKA VO MAKEDONIJA
ALT
IZGLED
GRAD VO
UNGARIJA
INSPEKTORI
BAKROREZEC
NAVODNUV.
SO SISTEM
OD KANALI
PAT (LAT.)
FRANC.
MA[KO
IME
GERMANIUM
REOMIR
FRANC.
[email protected]
[email protected]
GRUBO SELSKO PLATNO
REKA VO
NIGERIJA
DOBAR
MESEC OD
EVREJSKI.
KALENDAR
ME\. TEAT.
INSTITUT
8. BUKVA
[email protected]
VO SAD
STARORUSKO M. IME
STAR ANGL.
ISTORI^AR
EGIPETSKI
ZALIV VO
SREDOZEMNO MORE
ANKONA
LI^NA
ZAMENKA
MAKA (TUR.)
AFIRMACIJA
SOFIJA-POZNATA BAZILIKA VO
ISTANBUL
BOR
KISELINA
(LAT.)
AMPER
POU^NA
LITERATURA OD ENCIKLOPED.
KARAKTER
NATRIUM
Download

op[tina ilinden