www.ilinden.gov.mk
GODINA V z BROJ 24-25 z DEKEMVRI 2013
BESPLATEN PRIMEROK
Sre}na nova 2014
Sve~eno pu{teno vo upotreba
pove}enamensko igrali{te
Sredno{kolcite na obuka vo MEPSO
„Van Hol“ i „Xonson Kontrols“
(str. 3)
Otvorena kancelarija
na Agencijata za vrabotuvawe
(str. 6)
Buxetski forumi vo 12-te naseleni
mesta vo Op{tina Ilinden
(str. 9)
@IKA STOJANOVSKI
Gradona~alnik na
Op{tina Ilinden
(str. 4-5)
Sozdavame novi
vrednosti za
pobrz lokalen
ekonomski
razvoj
(str. 2)
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
O B R A ] A W E
Sozdavame novi
vrednosti za pobrz
lokalen ekonomski razvoj
Po~ituvani sogra|ani,
Koristej}i gi na{ite raspol`livi potencijali, iskustva, znaewa i kapaciteti, celosno se naso~ivme kon realizacija na vetenite 111 proekti od Izbornata Programa za
periodot od 2013-2017g., so cel obezbeduvawe
na odr`liv ekonomsko-socijalen ramnomeren
razvoj i prosperitetna idnina na celokupnoto naselenie vo Op{tina Ilinden.
Realizacijata na definiranite proekti
direktno zavisi od vospostavenata sorabotka i dobrite partnerski odnosi na site ~initeli vo Op{tinata, po~nuvaj}i od participativnoto u~estvo na gra|anite, biznis sektorot, nevladinite organizacii, lokalnata samouprava i Vladata na RM.
Kako rezultat na zaedni~kata sorabotka
vo izminatiot period vetenite 111 proekti
se otpo~nati i se vo faza na realizacija, od
koi 56 celosno se realizirani, dodeka ostanatite proekti spored dosega{nata dinamika
treba da bidat zavr{eni vo predvideniot
rok.
z Na{ata energija ja naso~ivme kon otvorawe na novi rabotni mesta, preku sozdavawe
na povolni uslovi za vlez na doma{ni i
stranski investicii, kako i poddr{kata na
postojnite stopanski kapaciteti. Vo taa nasoka rabotime na izgradbata na nova i podobruvawe na postoe~kata infrastruktura vo 9-te
lokalni ekonomski zoni, koi se protegaat na
povr{ina od 300 ha, {to pridonese na ve}e
postoe~kite 110 kompanii, vo izminatite meseci da im se priklu~at u{te novi 12 stopanski subjekti.
z Prodol`ivme so realizacija na kapitalniot proekt „Izgradba na fekalna kanalizacija za prifa}awe i tretman na otpadnite
vodi”. Aktivnostite vo ovoj period se naso~eni kon izgradba na dva segmenta od kanalizaciskiot sistem, vo nas.Ilinden i n.m. Kadino,
so postavuvawe na kanalizaciski cevki i
{ahti vo dol`ina od 8.000 m. i dve pre~istitelni stanici so kapaciteti od po 1.250 e.`.
(ekvivalent `iteli).
z Za prv pat vovedovme sredno obrazovanie vo Op{tina Ilinden, kako rezultat na
izgradbata na novoto modularno u~ili{te i
plod na uspe{nata sorabotka na Op{tinata
so Vladata na Republika Makedonija i Ministerstvoto za obrazovanie i nauka. Potpi{avme memorandumi za sorabotka so kompaniite „Van Hol Makedonija“, „Xonson Kontrols“
i MEPSO, za podobruvawe na obrazovnioot
proces i obezbeduvawe na prakti~na nastava
i obuka za u~enicite od srednoto stru~no u~ili{te „Ilinden”.
z Ja otvorivme prvata „Op{tinska biblioteka Ilinden” vo noviot Dom na Kultura
Ilinden, vo ~ii ramki se nao|a ~italna i ras-
2
polaga so golem kni`even fond, vo koi se
opfateni i knigite od Proektite na Vladata
na R.Makedonija.
z Vo naselba Ilinden izgradivme novo
pove}enamensko igrali{te, koe e del od proektot na Vladata „100 pove}enamenski sportski igrali{ta”.
z Se realizira proektot za domuvawe i
izgradba na novata naselba Jaka, koja se prostira na povr{ina od 28 hektari i opfa}a 500
parceli za izgradba na semejni ku}i, trgovski
centar, hotelsko smestuva~ki kapaciteti, zabaven park, sportski tereni i prostor za sobir. Golemiot interes e projaven za ovie grade`ni parceli so {to u{te edna{ se poka`a
deka Op{tina Ilinden ostanuva atraktivna
destinacija za mnogumina investitori, no i
posakuvano kat~e za domuvawe.
z Rabotime na Ureduvawe, ~istewe, nivelirawe i odr`uvawe na kanalskata mre`a za
prifa}awe na atmosferskite vodi;
z Gi realizravme proektite za energetska efikasnost vo javnite op{tinski ustanovi so izgradba na sistemi za greewe i ladewe
so geotermalni pumpi vo Osnovnoto U~ili{te
Goce Del~ev i Detskata gradinka Goce Del~ev;
Realiziravme i proekti koi {to ne bea
del od programata, a za koi se poka`a deka vo
dadeniot moment im se potrebni na gra|anite
na Op{tina Ilinden.
Eden od takvite proekti e realizacijata
na proektot „Namaluvawe na ekstremnata siroma{tija“, so koj se naso~ivme kon obezbeduvawe na pomo{ na socijalno ranlivite grupi
na semejstva i lica, se so cel namaluvawe i
ubla`uvawe na ekstremnata siroma{tija preku:
z Davawe direktna pomo{ vo vid na prehrambeni produkti i obleka na socijalno zagrozenite semejstva, lica i pove}edetni semejstva.
z Anga`irawe na 25 socijalno ranlivi
lica vo javniot sektor, vo delot na javna ~istota, zadol`eni za odr`uvawe na higena na
ulicite i zeleniloto. Preku ovaa merka im se
pomaga na gra|anite da steknat prihodi i da
obezbedat sredstva za sebe i svoite semejstva.
z Anga`irawe vo privatniot sektor,
iznao|awe na mo`nosti i posreduvawe za vrabotuvawe na socijalno zagrozenite lica na soodvetni rabotni zada~i;
z Otvorivme podra~na kancelarija na
Ministerstvoto za trud i socijalna politika;
z Otvorivme Disperzirana kancelarija
na Agencijata za Vrabotuvawe kade na gra|anite }e im bidat dostapni site uslugi i informacii za aktivnite merki za vrabotuvawe ;
z Vovedovme E-kat {alter usluga vo sorabotka so Agencijata za katastar na nedvi`nosti kade na gra|anite }e im bidat dostapni
site akti {to gi izdava Katastarot;
z Izdadovme 3.000 re{enija i soglasnosti za legalizacija na bespravno izgradeni
objekti, od podnesenite 6.144 barawa.
Vo periodot {to sleduva so ist intenzitet }e prodol`ime so realizacija na preostanatite zacrtani proekti vo na{ata programa.
z Izgradba na Zdravstven dom-poliklinika ,za koja imame definirana grade`na parcela i obezbedivme investitor za realizacija na ovoj proekt;
z Izgradbata na Dom za stari lica;
]e prodol`ime da sozdavame novi vrednosti za podobra Op{tina Ilinden. Podobruvaweto na kvalitetot na `iveewe i `ivotniot standard na `itelite od site dvanaeset
naseleni mesta ostanuva na{a glavna cel od
koja nema da otstapime, so {to }e ja opravdame
doverbata na gra|anite.
Da gi iskoristime silnite strani na
Op{tina Ilinden !
@ika Stojanovski
Gradona~alnik na Op{tina Ilinden
Po~ituvani sogra|ani,
So iskreni `elbi za sre}ni i veseli Novogodi{ni i Bo`ikni praznici, so
verba i nade` za pouspe{na i poprosperitetna 2014 godina, Vi ja ~estitam Novata
godina i Vi posakuvam mnogu zdravje, sre}a, beri}et i radost vo va{ite semejstva.
Zad nas e u{te edna godina {to ja odbele`aa mnogu aktivnosti, naso~eni kon
podobruvawe na kvalitetot na `iveewe vo na{ata op{tina. Ja koristam mo`nosta
da Vi se zablagodaram na poddr{kata, za{to bez nea te{ko }e go ostvarevme seto
ona {to go planiravme za godinava {to izmina.
Samo so celosna posvetenost zaedno }e ja realizirame na{ata vizija Op{tina
Ilinden da prerasne vo urbana, atraktivna i konkurentna op{tina vo regionot i
po{iroko, so sozdadeni uslovi za odr`liv ekonomski i socijalen razvoj, kako i
kvaliteten `ivot na site gra|ani.
www.ilinden.gov.mk
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
O B R A Z O V A N I E
USPE[NA SORABOTKA NA LOKALNATA SAMOUPRAVA I BIZNIS SEKTOROT VO OBLASTA NA OBRAZOVANIETO
MEPSO }e obezbedi prakti~na nastava
za u~enicite od „Ilinden“
Potpi{an Memorandum za sorabotka
z me|u
Ministerstvoto za obrazovanie
i nauka, Op{tina Ilinden i MEPSO
Ministerot za obrazovanie i nauka Spiro Ristovski, gradona~alnikot na
Op{tina Ilinden @ika
Stojanovski i direktorot na
akcionerskoto
dru{tvo
MEPSO, Sini{a Spasov
potpi{aa Memorandum za
sorabotka. So ovoj memorandum MEPSO se obvrzuva da
obezbedi prakti~na nastava, obuka i rabotno anga`irawe spored potrebite vo
sopstvenite kapaciteti za
u~enicite od Srednoto
stru~no u~ili{te „Ilinden”
vo Op{tina Ilinden.
-Nie kako Ministerstvo
za obrazovanie i nauka davame poddr{ka vo realizacijata na ovaa inicijativa
koja {to ja formalizirame
so potpi{uvawe na memorandum, so {to kompanijata
MEPSO }e obezbedi prakti~na nastava i obuka vo
sopstvenite prostorni ka-
paciteti za u~enicite od
ova u~ili{te, kade {to
odnapred nazna~eni mentori detalno }e gi zapoznavaat so fazite od procesot na
funkcioniraweto na kompanijata. Za onie u~enici
{to }e poka`at osoben
interes i }e postignat visoki rezultati vo obrazovanieto }e obezbedi finansiska poddr{ka vo vid
na stipendii. No, najva`no
od se e toa {to za najtalentiranite }e obezbedi prostor vo svojata organizaciska struktura preku direktno
vrabotuvawe na soodvetni
rabotni mesta, soglasno tekovnite potrebi, izjavi ministerot za obrazovanie i
nauka, Spiro Ristovski.
Vo svoeto obra}awe gradona~alnikot na Op{tina
Ilinden, @ika Stojanovski
se zablagodari za poddr{kata na MEPSO i za
anga`manot na resornoto
ministerstvo i izrazi uveruvawe deka ova }e dade
silen pottik za u~enicite
od novite elektrotehni~ki
profili.
-Na{ata zalo`ba e
unapreduvawe na obrazovanieto so sozdavawe na
uslovi za kompletno i kompetentno
obrazovanie.
Izborot na nasokite {to se
izu~uvaat vo srednoto
stru~no u~ili{te e rezultat na uspe{nata sorabotka
na lokalnata samouprava i
biznis sektorot vo Op{tinata. Po seopfatnata analiza za potrebite od soodvetni kadri za stopanstvoto
vo Op{tinata proizleze
izborot na srednoto u~ili{te koe }e profilira
kadri koi {to vedna{ po
zavr{uvaweto }e bidat
osposobeni da se vklu~at vo
proizvodstvenite procesi,
istakna Stojanovski.
Po~etokot na novata
u~ebna godina vo Op{tina
Ilinden be{e odbele`an
so u{te eden golem uspeh vo
oblasta na obrazovanieto.
Po~na so rabota prvoto
sredno stru~no u~ili{te
„Ilinden” so {to vo Op{tina Ilinden za prv pat od
nejzinoto postoewe se vovede sredno obrazovanie.
Sredno{kolcite na obuka vo
„Van Hol Makedonija“ i „Xonson Kontrols“
Gradona~alnikot
na
Op{tina Ilinden, @ika
Stojanovski i direktorot
na fabrikata „Van Hol
Makedonija”, Avram Stoj~evski potpi{aa Memorandum za sorabotka vo
oblasta na obrazovanieto,
so koj belgiskata kompanija za proizvodstvo na
avtobusi }e obezbedi
prakti~na nastava i obuka
vo sopstvenite kapaciteti
za u~enicite od srednoto
stru~no u~ili{te „Ilinden”.
Ovoj memorandum proizleguva od potrebata za
sorabotka na Op{tina
Ilinden so biznis sektorot vo oblasta na obrazovanieto, kako edna od najzna~ajnite oblasti za razvoj, faktor na sovremeniot
rast, podignuvawe na normite, vrednostite i standardite vo obrazovanieto.
Celta e implementacija na
obrazovnite programi preku sproveduvawe na prakti~ni obuki kade u~enicite neposredno }e imaat
mo`nost da go sledat ce-
lokupniot proces na proizvodstvo i preku nivnite
mentori da izveduvaat
prakti~ni obuki.
Vo ovaa nasoka Op{tina Ilinden dosega potpi{a Memorandumi za sorabotka i so kompanijata
„Xonson Kontrols”.
www.ilinden.gov.mk
3
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
A K T U E L N O
OP[TINA ILINDEN POBOGATA ZA U[TE EDEN KAPITALEN SPORTSKI OBJEKT
Sve~eno pu{teno vo upotreba
pove}enamensko igrali{te
Igrali{teto
z sve~eno
go pu{ti
vo upotreba
Premierot
Nikola Gruevski
zaedno so
direktorot na
Agencijata za
mladi i sport
Aleksandar
Pujovski i
gradona~alnikot
na Op{tina
Ilinden @ika
Stojanovski
Gra|anite na Op{tinata
Ilinden }e mo`at da sportuvaat na novoto pove}enamensko
igrali{te
vo
nas.Ilinden, koe e del od
proektot „100 pove}enamenski sportski igrali{ta”.
Igrali{teto sve~eno go
pu{ti vo upotreba Premierot Nikola Gruevski zaedno
so direktorot na Agencijata
za mladi i sport Aleksandar Pujovski i gradona~alnikot na Op{tina Ilinden
@ika Stojanovski.
So izgradbata na ovoj ka-
4
www.ilinden.gov.mk
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
A K T U E L N O
pitalen objekt od oblasta
na sportot `itelite na
Op{tinata, pred se mladite, }e mo`at slobodnoto
vreme da go koristat za
sport i rekreacija, no i za
organizirawe na mnogubrojnite turniri {to redovno se
odr`uvaat vo Op{tina
Ilinden.
Multinamenskoto igrali{te mo`e da se koristi
denono}no i e mesto za sobirawe na mladite generacii. Celta na pove}enamenskoto igrali{te e razvoj i
pottiknuvawe na sportot,
sportskite aktivnosti i
rekreacija, podobruvawe na
uslovite za `iveewe i podobruvawe
na
`ivotot.Igrali{teto so dimenzii 45,5 na 28,5 metri raspolaga so sportski rekviziti i oprema za fudbal, ko{arka, rakomet i drugi
sportovi. Istoto e zagradeno i osvetleno za sportuvawe i odigruvawe na natprevari vo no}nite ~asovi,
a
investicijata
~ini
7.000.000 denari.
Premierot
Gruevski
istakna deka Vladata prodol`uva da bide golem poddr`uva~ na Op{tina Ilinden, kako za sportski proekti, taka i za site proekti
od zna~ewe na gra|anite.
Obra}aj}i im se na prisutnite gosti gradona~alnikot Stojanovski istkna
deka na ovaa lokacija pokraj
pove}enamenskoto
igrali{te predvideni se i parceli za izgradba na novo
u~ili{te, zdravstven dom
kako i dom za stari lica.
Razvojot na sportot i
fizi~kata kultura ostanuva
eden od prioritetite na
Op{tina Ilinden, koja prodol`uva so vlo`uvawata vo
sportskite objekti.
www.ilinden.gov.mk
5
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
A K T U E L N O
Otvorena kancelarija na Agencijata
za vrabotuvawe vo Op{tina Ilinden
Vo Op{tina Ilinden na sve~en na~in be{e pu{tena vo upotreba prvata disperzirana kancelarija na Agencijata za vrabotuvawe vo Skopje i skopskiot region.
Celta za otvoraweto na ovaa
kancelarija,
smestena
vo
op{tinskata zgrada e uslugite na
Agencijata za vrabotuvawe da
bidat podostapni za gra|anite na
Op{tina Ilinden. Pokraj intenzivnoto zalo`uvawe za obezbeduvawe na novi investicii i
otvorawe na novi rabotni mesta,
Op{tina prezema merki i aktivnosti za namaluvawe na stapkata
na nevrabotenost, kako i ubla`uvawe na ekstremnata siroma{tija.
Uslugite koi gi nudi agencijata za vrabotuvawe, kako i
aktivnite merki za vrabotuvawe
sega }e im bidat dostapni na gra|anite na Op{tina Ilinden sekoj
raboten den od 08.30 do 16.30 ~asot.
Fokusot na aktivnostite na
Agencijata za vrabotuvawe i
Op{tina Ilinden }e bide dobli`uvawe na uslugite koi gi nudi agencijata do `itelite na
Op{tina Ilinden, no i podobruvawe na kvalitetot na `ivotot
na svoite gra|ani, efikasnosta i
efektivnosta na uslugite koi se
obezbeduvaat kako za licata koi
baraat rabota taka i rabotodava~ite.
Na sve~enoto otvorawe na
Kancelarija na Agencijata za
vrabotuvawe prisustvuvaa gradona~alnikot na Op{tina Ilinden @ika Stojanovski i direktorot na Agencijata za vrabotuvawe
Vlatko Popovski.
Nevrabotenite lica se zapoznaa so novite
merki za vrabotuvawe
Op{tina Ilinden vo
sorabotka so Agencijata za
vrabotuvawe organizira{e rabotilnica za nevraboteni lica vo novoto
sredno u~ili{te, na koja
prisustvuvaa stotina gra|ani.
Sredbata se organizira{e so cel na nevrabotenite da im se obezbedi
vistinski protok na informacii i detalno da im
se prezentiraat aktivnite
merki i programi od Operativniot plan na nevrabotenite lica. Na sredbata prisustvuvaa gradona~alnikot na Op{tina
Ilinden, @ika Stojanovski i rakovoditelot na
Centarot za vrabotuvawe,
Slbodanka Aleksovska.
Vo svoeto obra}awe
6
gradona~alnikot Stojanovski gi zapozna prisutnite so aktivnostite {to
gi prezema Op{tinata vo
nasoka na namaluvawe na
nevrabotenosta, a pak,
Aleksovska so Aktivnite
programi i merki za vrabotuvawe vo 2013 godina.
Op{tina Ilinden vo
sorabotka so biznis sektorot i dr`avnite institucii dosega organizira{e
pove}e obuki za nevraboteni, so edinstvena cel da
im se pomogne na mladite
{to pobrzo da dojdat do
vrabotuvawe. Mnogubrojnite merki {to gi prezema
Op{tinata, pridonesoa za
namaluvawe na stapkata na
nevrabotenost, koja minatata godina iznesuva{e
21% vo odnos na 2010 go-
dina koga iznesuva{e 32
otsto. So cel da im pomogne na mladite nevraboteni
da gi zgolemat mo`nostite
za vrabotuvawe Op{tina
Ilinden i vo idnina }e
prodol`i so obuki na nevraboteni lica, kakvi {to
dosega se odr`aa vo sorabotka so pretstavnicite na
www.ilinden.gov.mk
„Xonson Meti”, „Pekabesko”, Balkanskata mlekara
„Suta{“ i fabrikata za
rabotna i za{titna obleka
„VPTEX-Makedonija”.
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
I N T E R V J U
RAZGOVOR SO SLOBODANKA ALEKSOVSKA, RAKOVODITEL VO CENTAROT ZA VRABOTUVAWE SKOPJE
Za otvorawe na Kancelarijata najmnogu pridonese
gri`ata na Op{tinata za nevrabotenite
z Neodamna vo Op{tina Ilinden be{e
predadena vo upotreba prvata disperzirana kancelarija na Agencijata
za vrabotuvawe vo Skopje i
skopskiot region. Koja e pri~inata Op{tina Ilinden da
bide prva op{tina vo koja e
otvorena vakva kancelarija?
-Postojat pove}e faktori
za Op{tina Ilinden da bide
izbrana kako Op{tina vo koja }e se otvori disperzirana
kancelarija. Najnapred poradi faktot {to na teritorijata na Op{tina Ilinden
e koncentriran zna~itelen broj na kompanii zona Bunarxik i drugi,
koi gravitiraat na taa
teritorija, a se na{
potencijalen partner
vo u~estvo na brojni programi i merki za
vrabotuvawe, a isto taka i poradi najavite
za otvarawe na novi kompanii na ovaa teritorija. Vodevme smetka i za oddale~enosta
na Op{tina Ilinden, pa sakavme da pridoneseme nevrabotenite lica i rabotodava~ite da ne mora da gubat dragoceno vreme za
ostvaruvawe na potrebni uslugi vo Centarot
za vrabotuvawe na grad Skopje.
Sekako, za otvoraweto na Kancelarijata
najmnogu pridonese gri`ata na Op{tina
Ilinden za svoite gra|ani i baraweto na samata Op{tina - da se bide poblisku do
instituciite na sistemot i nejzinata podgotvenost da otstapi prostor za potrebite na
kancelarijata.
z Koja e celta na otvoraweto na kancelarijata?
- Glavna cel na otvoraweto na ovaa kancelarija e da se bide poblisku do gra|anite,
da se sledat nivnite potrebi, da se pru`aat
uslugi vo delot na evidencijata, posreduvaweto, u~estvoto vo aktivnite merki i
programi i se {to vleguva vo ramki na domenot na na{eto rabotewe.
z Kakva e dosega{nata sorabotka so
Op{tina Ilinden?
-Dosega{nata sorabotkata e odli~na. Ne-
Glavna cel na otvoraweto na ovaa kancelarija
z
e da se bide poblisku do gra|anite, da se sledat
nivnite potrebi, da se pru`aat uslugi vo delot na
evidencijata, posreduvaweto, u~estvoto
vo aktivnite merki i programi i se
{to vleguva vo ramki na domenot na
na{eto rabotewe.- Na nevrabotenite bi im prepora~ala pred se
aktivno u~estvo na pazarot na
trud, u~estvo vo merkite i programite na Agencijata za vrabotuvawe na Republika
Makedonija
odamna vo Op{tina Ilinden odr`avme prv
Forum so rabotodava~i koj be{e dosta uspe{en. Ima{e prisustvo na dosta rabotodava~i, organizacijata be{e odli~na, a posle
prezentacijata na site aktivni merki i
programi sublimirani vo Operativniot
plan, od strana na prisutnite pretstavnici
od Ministerstvoto za trud i socijalna politika, Agencijata za vrabotuvawe na Republika Makedonija i Nacionalniot Sovet za
pretpriemni{tvo i konkurentnost, proizlegoa brojni pra{awa, aktivna diskusija i golem interes za site aktivnosti, uslugi,
aktivni merki, programi.
z Agencijata za vrabotuvawe i Op{tinata organiziraa i rabotilnica za nevrabotenite lica od Op{tina Ilinden vo novoto sredno u~ili{te. Koja be{e celta na
ovaa rabotilnica?
-Posebnata gri`a na Op{tina Ilinden za
svoite gra|ani, rezultira{e so izleguvawe
vo presret na nivnite potrebi za organizirana sredba so pretstavnici od Agencijata
za vrabotuvawe. Na ovaa rabotilnica bea
prezentirani site uslugi kon nevrabotenite
lica, mo`nosti, pridobivki itn. od u~estvo
vo brojnite aktivni programi i merki. Be{e
pojasneta postapkata na preregistracija,
razlikata od Registar na aktivni i pasivni
barateli na rabota, procesot na posreduvawe i mo`ni vrabotuvawa.
z Kakov e odzivot na nevrabotenite i
rabotodava~ite na novite aktivni programi i merki {to gi prezema Vladata na Republika Makedonija.
-O~ekuvame zna~itelen odziv vo naredniot period, bidej}i bea ponudeni dosta
informacii, za koi dosega rabotodava~ite
ne bea informirani. Ponudeni se dosta novi
mo`nosti, a so ogled na faktot deka noviot
Operativen plan }e po~ne so realizacija vo
tekot na januari 2014 godina iskreno se nadevame i o~ekuvame golemo u~estvo na kompaniite vo merkite, kako i na nevrabotenite
lica vo istite,
z [to bi im prepora~ale na nevrabotenite od Op{tina Ilinden, {to se treba da
napravat za polesno da dojdat do vrabotuvawe?
-Pred se aktivno u~estvo na pazarot na
trud, u~estvo vo merkite i programite na
Agencijata za vrabotuvawe na Republika
Makedonija. Bi im prepora~ala redovno
informirawe za site uslugi na Agencijata za
vrabotuvawe, pozitiven pristap kon pazarot
na trud.
www.ilinden.gov.mk
7
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
A K T U E L N O
SE [email protected] ^ETVRTATA FORUMSKA SESIJA
Rabotnite grupi prezentiraa
sedum predlog proekti
Vo Srednoto stru~no u~ili{te
„Ilinden”, vo Op{tina Ilinden,
se odr`a ~etvrtata forumska sesija vo ramkite na programata Forumi vo zaednicata.
Na ~etvrtata forumska sesija
u~estvuvaa okolu 150 gra|ani od
12 naseleni mesta. Na rabotilnicata bea prezentirani 7 predlog
proekti predlo`eni od strana na
rabotnite grupi. Me|u prisutnite
gosti bea gradona~alnikot na
Op{tina Ilinden, @ika Stojanovski, pretstavnicite na [vaj-
carskata agencija za obnova i
razvoj i centarot za odr`liv razvoj „Alka”. ^lenovite na rabotnite grupi za ~etvrtata sesija izrabotija predlog proekti i prezentacii so koi gi prika`aa prioritetnite proekti za realizacija :
- Zimsko odr`uvawe na ulici
i pati{ta- Nabavka na vozilo
- Izgradba na pe{a~ka pateka
na ul.532 (Marino-Kadino
- Pe{a~ka i velosipedska pateka kompleks Manastir
- Zatvoren bazen
- Nabavka na vozilo za sobirawe i transport na komunalen
otpad
- Selektirawe na otpad i nabavka na kontejneri
- Obele`uvawe i osvetluvawe
na ulici
Predlog proektite bea prifateni od strana na prisutnite gra|ani na sesijata i za niv na slednata petta forumska sesija rabotnite grupi }e mo`at da glasaat. Vo svoeto obra}awe gradona~alnikot na Op{tina Ilinden,
@ika Stojanovski im se zablagodari na prisutnite gra|ani za
prisustvoto vo dosega{nite sesii i istakna deka e sre}en {to
eden od ovie proekti }e se realizira preku ovoj proekt, a ostanatite }e bidat preporaka za
sledni prioritetni proekti koi
}e gi realizira Op{tina Ilinden.
Inaku, proektite }e se finansiraat od dobieniot grant od
[vajcarskata agencija za razvoj i
sorabotka
vo
iznos
od
2.400.000,00
denari,
i
2.400.000,00 denari, sredstva
obezbedeni od buxetot na Op{tina Ilinden.
Sredbi so Agencijata za katastar na nedvi`nosti
Vo prostoriite na Op{tina Ilinden
se odr`a rabotna sredba me|u pretstavnicite od Agencijata za katastar na nedvi`nosti, gradona~alnikot @ika Stojanovski, stru~nite slu`bi od op{tinska
administracija i `itelite od Op{tina
Ilinden.
Celta na ovaa sredba e direktno da se
pridonese za otstranuvawe na problemite i zabrzuvawe na postapkite koi
gra|anite i fizi~kite lica gi sproveduvaat vo delot na ostvaruvawe na pravo
na nedvi`nostite, nadminuvawe na
eventualnite problemi {to gi imaat od
oblasta na katastarot, imotni problemi,
no i da se zapoznaat so novinite vo nivnoto rabotewe.
8
www.ilinden.gov.mk
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
S R E D B I
Buxetski forumi vo 12-te naseleni
mesta vo Op{tina Ilinden
So svoi idei i predlog proekti gra|anite od Op{tina
Ilinden aktivno se vklu~ija vo
Buxetskiot forum za kreirawe
na Buxetot za 2014 godina. Ovoj
proekt se realizira{e preku
poseta na 12-te mesni zaednici
kade {to gradona~alnikot @ika
Stojanovski, pretstavnicite na
javnite pretprijatija, sovetnicite i stru~nite slu`bi na
op{tinata ostvarija neposredna
komunikacija so gra|anite.
Buxetskiot forum naide na
dobar priem kaj gra|anite, za
{to svedo~i brojot na u~esnicite na sredbite {to nastapija so
svoi predlozi za podobruvawe
na kvalitetot na `iveewe vo
naselenoto mesto.
Na ovie sredbi koi {to se
realiziraa vo najgolem del vo
domovite na kultura vo naselenite mesta, gra|anite imaa mo`nost da gi istaknat prioritetnite problemi i da predlo`at
za realizacija konkretni proekti. Preku nivno implementirawe }e se pridonese za ramnomeren razvoj na site naseleni
mesta i }e se ovozmo`at kvalitetni uslovi za `iveewe na site gra|ani.
Ajvatovci
Bu~inci
Bujkovci
Bunarxik
Deqadrovci
Ilinden
Vo tek e i proektot „Izbor na
~lenovi na mesni zaednici” , pri
{to treba da bide izvr{en
izbor na novi ~lenovi na mesnite zaednici. Izborot na kvalitetni lu|e koi {to sakaat da dadat pridones vo razvojot na mesnata zaednica e od klu~no zna~ewe za progresot na sekoe naseleno mesto i podobruvawe na
uslovite za `ivot.
Marino
Kadino
Miladinovci
Mralino
Mr{evci
www.ilinden.gov.mk
Tekija
9
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
I N V E S T I C I I
Predadena vo upotreba fabrikata
„VPTEX Makedonija“
Vo ekonomskata zona MarinoKadino na sve~en na~in be{e predadena vo upotreba fabrikata za
proizvodstvo na rabotna i za{titna obleka „VPTEX Makedonija”,
na holandskata kompanija Van Puijenbroek Textiel. Na sve~enosta me|u drugite prisustvuvaa ministerot za transport i vrski Mile Janakieski, holandskata ambasadorka Mariet [urman, ~lenovite
na semejstvoto na Van Pajnbrok,
direktorite na Van Pajnbrok Tekstil Hjub Zehveld i Rob Kvaspen,
pratenicite vo Sobranieto na
R.Makedonija Vladimir \or~ev i
Milorad Dodevski i gradona~alnikot na Op{tina Ilinden, @ika
Stojanovski.
Holandskata kompanija svojata
investicija vredna dva miliona
evra vo Makedonija po~na da ja
realizira vo septemvri 2012 godina koga be{e postaven kamentemelnikot. Novata fabrika vo
momentov ima 50 vraboteni, a
nivniot broj }e bide zgolemen na
sto so voveduvawe vtora proizvodstvena linija. Vo
prviot
kvartal na 2014 godina }e sleduva i treta linija.
Obra}ajki im se na prisutnite
gradona~alnikot
Stojanovski
istakna deka e radosen {to
„VPTEX Makedonija” e direktna
Holandska investicija.
-Edna vakva direktna stranska investicija znaeme deka }e
donese novi tehnologii, }e usvoi
novi praktiki, }e prenese mnogu
znaewe, otvorawe na novi rabotni mesta, a so toa i re{avawe na
egzistencijalnite pra{awa na
10
pove}e semejstva od na{ata
op{tina i regionot, re~e gradona~alnikot Stojanovski.
Istovremeno so predavaweto
vo upotreba na novata fabrika
be{e pu{tena i novata ekonomska
ulica vo ekonomskata zona Marino-Kadino. Stanuva zbor za ulica
so dol`ina od 500 i {iro~ina od
10 metri, so trotoari od dvete
strani na ulicata. So izgradba na
Ekonomskata ulica se krevaat
normite, vrednostite i standardite na raboteweto vo oblasta na
infrastrukturata. Ovaa ulica e
od golemo zna~ewe za lokalniot
ekonomski razvoj i za site stopanski kapaciteti {to se gradat,
ili po~nuvaat so gradba vo ovaa
ekonomska zona.
www.ilinden.gov.mk
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
I N V E S T I C I I
Kamen-temelnik na vtor objekt na
„Vitek Makedonija“ vo Bunarxik
Italijanskata
kompanija
„Tehnohoze” koja {to vo Makedonija e registriana pod imeto
„Vitek Makedonija” }e gi pro{iruva proizvodstevnite kapaciteti vo industriskata zona Bunarxik. Noviot objekt }e se
prostira na vkupna povr{ina od
12.000 metri kvadratni i e za
~etiri pati pogolem od postoe~kata fabrika, so {to }e se ovoz-
mo`i tri pati pogolemo proizvodstvo.
Na postavuvaweto na kamen
temelnikot prisustvuvaa Premierot na Republika Makedonija,
Nikola Gruevski, vicepremierot
zadol`en za ekonomski pra{awa
Vladimir Pe{evski, direktorot
na Direkcijata na tehnolo{koindustriskite razvojni zoni
Viktor Mizo, italijanskiot
ambasador vo Makedonija Ernesto Beleli, direktorot na „Vitek
Makedonija”, Antonio Vitilio i
gradona~alnikot na Op{tina
Ilinden, @ika Stojanovski.
Lani kompanijata go pu{ti vo
upotreba svojot prv kapacitet vo
Bunarxik, investicija vredna pet
milioni evra so 50 novi vrabotuvawa. Vo pogonot {to se prostira
na 3.000 metri kvadratni se pro-
izveduvaat armirani gumeni creva za visok pritisok za grade`nata i za avtomobilskata industrija.
So novata investicija koja
{to }e ~ini 11 milioni evra
brojot na vrabotenite vo kompanijata }e bide zgolemen za u{te
150 lica. Objektot kompletno
treba da bide zavr{en do krajot
na idnata godina.
Otvoren nov pogon na „Xonson Meti“
Me|unarodnata kompanija „Xonson Meti” otvori
nov pogon za proizvodstvo
na avtokatalizatori vo
industriskata zona „Bunarxik” , vo ~ija izgradba
vlo`i 60 milioni evra.
Noviot objekt vo koj }e
bidat vraboteni 200 lu|e,
vo upotreba go pu{ti premierot Nikola Gruevski
vo prisustvo na ministri
od Vladata, ambasadori,
rakovodstvoto na kompanijata i gradona~alnikot
na Op{tina Ilinden, @ika Stojanovski.
Ova e vtora fabrika
na „Xonson Meti” vo
industriskata zona „Bunarxik”. Prvite pogoni na
istata lokacija kompanijata gi otvori vo april
2010 godina, a vkupnite
vlo`uvawa vo Makedonija
se okolu 130 milioni
evra. Ako minatata godina
izvozot na kompanijata
iznesuva{e okolu 480 milioni evra, so dvete novi
proizvodstveni linii se
o~ekuva pove}e od dvojno
zgolemuvawe na ovoj izvoz
do 2015 godina.
Novite pogoni na „Xonson Meti” vo Makedonija
imaat dopolnitelni dve
lenti i vkupen kapacitet
od 10 milioni lesni
avtokatalizatori. Momentno se anga`irani 450
vraboteni, a pro{iruvaweto, spored investitorot, sozdava uslovi da
se vrabotat u{te 200 lica.
„Xonson Meti” e kompanija {to kotira me|u najmo}nite 100 brendovi na
Londonskata berza. Taa e
me|u vode~kite svetski
proizvoditeli na katalizatori za kontrola na
emisii na izduvni gasovi
od vozilata i lider vo
sistemite za namaluvawe
www.ilinden.gov.mk
emisii od industriskite
procesi vo postrojki {irum svetot.
11
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
A K T U E L N O
„Nema pogre{na vrata, nema pogre{en {alter“
Op{tina Ilinden so
cel pogolema transparentnost, podobrena komunikacija i interaktivnost,
kvalitetna
usluga
i
informiranost go realizira proektot „Nema pogre{na vrata, nema pogre{en {alter“
Vo ramkite na ovoj proekt site vraboteni vo
op{tinskata administracija, bez isklu~ok, se dol`ni da im pomognat na
gra|anite koi baraat bilo
kakva usluga, bez razlika
dali tie se na vistinskoto mesto ili ne.
So toa se izbegnuvaat
pre~kite {to bi se javile
pri baraweto i davaweto
na uslugite. Gra|anite }e
mo`at da gi dobijat uslugite bez mnogubrojni telefonski javuvawa ili voobi~aenoto odewe od edna
do druga vrata. Vakviot
pristap na stru~nite
slu`bi na Op{tina Ilinden e so cel tie da bidat:
orientirani kon gra|anite, dostapni za korisnicite, so koordinirani
uslugi, ~ija krajna cel e da
im se pomogne na strankite i da se odgovori na
nivnite barawa.
Istovremeno, Op{tina
Ilinden izvr{i preadaptacija na prostoriite, se
otvorija novi dopolnitelni {alteri, na koi
vraboteni od site oddelenija direktno }e vr{at
priem i izdavawe na dokumenti potrebni na gra|anite od nadle`nosta na
raboteweto na Op{tinata.
Vo nasoka na davawe
kvalitetni uslugi na gra|anite, pokraj proektot
“Nema pogre{na vrata-nema pogre{en {alter” vo
Op{tina Ilinden u{te od
2009 godina se realizira
proektot „Telefonot yvoni dva pati”. Stanuva zbor
za otvorena telefonska
linija so broj 2571-703, na
koja so najmnogu dve yvonewa gra|anite mo`at da
se informiraat, konsultiraat, no i da participiraat vo raboteweto na lokalnata samouprava. Ovoj
proekt obezbeduva dostapnost, pobrz i podirekten
kontakt,
aktivno
informirawe na gra|ani-
te i pretstavuva motivacija
za
kontinuirano
identifikuvawe na problemite i zemawe vo predvid i vrednuvawe na barawata i sugestiite na
gra|anite od lokalnata
zaedica.
Otvoreni denovi za gra|anite
na Op{tina Ilinden
So cel pogolema transparentnost, podobrena komunikacija i
interaktivnost,
kvalitetna
usluga
i
informiranost,
Op{tina Ilinden organizira
Otvoreni denovi za gra|anite.
Na ovie sredbi gra|anite }e mo`at da gi poso~at svoite problemi, idei i predlog proekti,
kako i da pokrenat novi inicijativi i istite da gi prezentiraat na
Gradona~alnikot i
stru~nite slu`bi vo op{tinata.
Gra|anite ovie sredbi mo`at
da se iskoristat za pokrenuvawe na inicijativi ili idei so
koi mo`at direktno da pridonesat vo iznao|awe na kvali-
tetni re{enija i podobruvawe
na odredeni sostojbi vo zaednicata.
Otvoren den za gra|anite,
koga }e se odr`uvaat sredbite,
}e bide sekoj petok od 12.00 do
17.00 ~asot, vo prostoriite na
administrativnata zgrada na
Op{tina Ilinden.
Aktivnosti vo oblasta na socijalnata politika
So cel da im pomogne na semejstvata soo~eni so soodveten socijalen rizik, Op{tina Ilinden
organizira{e dvodnevna humanitarna akcija za donirawe na zimska obleka i obuvki pod mototo
„Da ja poka`eme humanosta na delo”. Pritoa, na 12-te sobirni
centri vo site naseleni mesta
sobrani se 2.000 par~iwa obleka,
so {to `itelite na Op{tina
Ilinden u{te edna{ ja poka`aa
humanosta na delo. Sortirani i
soodvetno spakuvani obuvki i
obleka vedna{ bea dostavuvani
do onie na koi {to im se najpotrebni.
Paralelno so humanitarnata
akcija „Da ja poka`eme humanosta
na delo”, Op{tina Ilinden vo
sorabotka so Ministerstvoto za
12
trud i socijalna politika zapo~na da ja realizira akcijata „Se
gri`ime za topol dom”, preku koja na 10 semejstva od Op{tinata
im donira{e funkcionalna poku}nina.
www.ilinden.gov.mk
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
K U L T U R A
Promocija na najnoviot roman na
Gorjan Petrevski „Java~ot na bo`ilak“
Vo prepolnata teatarska sala vo Domot na kultura
„Ilinden”,
vo
Op{tina Ilinden, be{e
promoviran najnoviot roman na naj~itaniot makedonski avtor za deca i
tinejxeri Gorjan Petrevski, „Java~ot na bo`ilak”.
Promotor na romanot
be{e mladiot avtor Ivan
Antonovski koj istakna
deka Gorjan Petrevski i
ovoj pat na ~itatelskata
publika i ponuduva u{te
edna neobi~no vozbudliva prikazna so naslov
„Java~ot na bo`ilak”. Toj
vo svojot prigoden govor
istakna deka makedon-
skata literatura ovoj pat
e zbogatena so nov naslov
koj mo`e da se sporeduva
so svetski poznatiot roman „Hajdi” na Johana
[piri.
Romanot „Java~ot na
www.ilinden.gov.mk
bo`ilak” vo svojata sodr`ina e vedar i na svoj
na~in re~it i govorliv so
duhot na dene{nite mladi generacii. Glavniot
lik e devoj~eto Bo`ana
na koe majkata Stefanija,
od maj~inska qubov i
iskumuva u{te edno ime
Cutinka. Toa e prikazna
koja blika od mudrost i
lirski
nijansi
koi
ednostavno mo`at da go
vozbudat duhot na ~itatelot.
Mladite qubiteli na
ubaviot pi{an zbor so
voshit ja sledea promocijata i so svoite pra{awa interaktivno se
vklu~ija vo promocijata,
poka`uvaj}i golem interes za tvore{tvoto na
svojot omilen avtor.
Gorjan Petrevski, vo
pove}e navrati, e proglasuvan
za
naj~itan
avtor, so brojni nagradi
za svoeto tvore{tvo. Dosega objavil nad triesetina naslovi, raskazi i
romani za deca i tinejxeri, od koi nekoi do`iveale i po 14 izdanija.
13
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
I Z L O @ B A
Izbrana najdobrata fotografija
Vo Domot na kultura „Ilinden” na
sve~en na~in bea proglaseni pobednicite na konkursot za izbor na najdobra fotografija so motivi od Op{tina Ilinden. Devetnaeset godi{niot Daniel Ilievski so osvoeni 2.263 glasa ja osvoi
prvata nagrada, vtoroto mesto mu pripadna na Filip Despodovski so 2.100 glasa,
dodeka na tretoto mesto se plasira{e
Daniel Spasovski so 1.062 glasa. Proglasuvaweto na pobednicite be{e zbogateno
so otvorawe na izlo`ba na 30-te fotografii koi {to vlegoa vo finaleto i za
koi mo`e{e da se glasa na fejsbuk.
Plaketite i vrednosnite vau~eri za
osvoenite prvo, vtoro i treto mesto vo
vrednost od 15.000, 10.000 i 5.000 denari,
na nagradenite im gi dodeli gradona~al-
14
www.ilinden.gov.mk
nikot na Op{tina Ilinden, @ika Stojanovski. Promotor na izlo`bata be{e na{iot poznat fotograf Aleksandar \or|iev koj ima 33-godi{nen kontinuitet vo
raboteweto so fotografijata.
Konkursot za najdobra fotografija
be{e raspi{an na krajot na juli i predizvika golem interes kaj qubitelite na
fotografijata koi ispratija golem broj
na fotografii, od koi samo 30-te najdobri vlegoa vo finalniot izbor. Ovie fotografii }e se koristat za promocija na
Op{tina Ilinden. Na konkursot pristignaa golem broj prekrasni panoramski
fotografii, fotografii so znamenitostite od Op{tina Ilinden, javnite objekti, infrastruktura, sportski i kulturni
nastani.
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
I Z L O @ B A
so motivi od Op{tina Ilinden
www.ilinden.gov.mk
15
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
E K O L O G I J A
Gra|anite masovno se vklu~ija
Pod mototo „Zasadi zdravje! Zasadi zdrava idnina!” na teritorijata na Op{tina Ilinden se realizira{e 12 tradicionalna akcija „Den
na drvo 2013”, pri {to se zasadija
168.000 sadnici na povr{ina od 42
hektari. So zasaduvawe na sadnici,
svoj pridones vo 12 tradicionalna
akcija koja {to se realizira{e na
Mr{evski rid dadoa i ministerkata za vnatre{ni raboti Gordana
Jankuloska, zamenik-ministerkata
za informati~ko op{testvo i
16
administracija Marta ArsovskaTomovska i gradona~alnikot na
Op{tina Ilinden, @ika Stojanovski.
Nitu snegot ne gi spre~i gra|anite i godinava masovno da se vklu~at
vo ovaa akcija koja {to stana del od
na{ata kultura i so organiziran
avtobuski prevoz u{te od ranite
utrinski ~asovi da se najdat na lokaciite za po{umuvawe. Me|u u~esnicite koi {to dadoa pridones za
po~ista i pozdrava `ivotna sredi-
na bea i najmladite, u~enicite od
osnovnite i sredni u~ili{ta.
Op{tina Ilinden aktivno e
vklu~ena vo site dosega{ni akcii
za po{umuvawe vo ramkite na proektot „Den na drvo-zasadi ja svojata idnina”, kako i vo podgotvkite i
koordinaciite na aktivnostite
povrzani so istata. Vo dosega{nite
11 uspe{no sprovedeni akcii na teritorijata na Op{tina Ilinden se
zasadeni okolu 1.275.000 sadnici na
povr{ina od 590 hektari.
www.ilinden.gov.mk
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
E K O L O G I J A
vo akcijata „Den na drvo 2013“
Diplomatite sadea vo „Parkot na diplomatite“
So simboli~no zasaduvawe na nekolku sadnici
na
lokacijata
Mr{evski Rid, pretstavnicite na diplomatskiot
kor vo Republika Make-
donija, ~lenovite od
Odborot na organizacijata na gra|anite „Den na
drvoto - zasadi ja svojata idnina”, gradona~alnikot na Op{tina Ilin-
den @ika Stojanovski i
dr`avniot sekretar od
Ministerstvoto za nadvore{ni raboti Vlado
Misajlovski dadoa svoj
pridones vo esenskata
akcija za po{umuvawe.
Kako i minatata godina prestavnicite na
diplomatskiot kor zasadija drvca vo „Parkot na
diplomatite” vo nasele-
www.ilinden.gov.mk
no mesto Mr{evci. Po
zasaduvaweto prestavnicite na diplomatskiot
kor bea vo poseta na Domot na kultura „Ilinden”.
17
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
I N F R A S T R U K T U R A
Asfaltiran mostot i del od ulicata
{to vodat kon novata naselba Jaka
Paralelno so objavite na
elektronskite javni naddavawa
za grade`nite parceli za
izgradba na semejni ku}i, Op{tina Ilinden raboti na izgradbata
na kompletnata infrastruktura
za novata naselba Jaka.
Izvr{eno e asfaltirawe na
noviot most na ulica „406” vo naseleno mesto Marino, {to e del
od Proektot Izgradba i rekonstrukcija na 10 Mostovi vo
Op{tina Ilinden. Noviot most
{to ja povrzuva Op{tinata so novata naselba e izgraden na mestoto na stariot most {to be{e
{irok neceli 4 metri i be{e
pre~ka za normalno odvivawe na
soobra}ajot. Noviot most e so
dol`ina od 21 metar i pove}e od
dvojno po{irok od stariot,
odnosno, zaedno so pe{a~kite
pateki negovata {iro~ina iznesuva 9 metri.
Pokraj mostot, kako del od rekonstrukcijata na ulicata „406”
asfaltirani se 200 metri od
ovaa ulica. So rekonstrukcijata
na ovaa prometna ulica ~ija {to
{iro~ina sega iznesuva 6 metri,
se obezbeduva podobra komunikacija, i se pridonesuva za pogolema bezbednost na u~esnicite
vo soobra}ajot {to se dvi`at kon
i od novata naselba za domuvawe
Jaka.
Dosega vo lokalitetot Jaka se
otu|eni 239 grade`ni parceli.
Novata naselba se nao|a na samo
10 kilometri od centarot na
glavniot grad, a se prostira na
povr{ina od 28 hektari i opfa}a
500 parceli za izgradba na semejni ku}i, trgovski centar, hotelsko smestuva~ki kapaciteti,
zabaven park, sportski tereni i
prostor za sobir.
Popolnuvawe na udarnite dupki na lokalnite pati{ta
Soglasno Programata za izgradba,
rekonstukcija, rehabilitacija i sanacija na lokalnite pati{ta i ulici,
Op{tina Ilinden vr{i popolnuvawe
so nov asfalt na udarnite dupki na
lokalnite pat{i{ta i soobra}ajnici
vo Op{tinata, so {to zna~itelno }e se
podobrat bezbednosnite uslovi za
dvi`ewe na u~esnicite vo soobra}ajot.
Izgradbata na novi lokalni pati{ta i ulici, kako i redovna sanacija na
postoe~kite ostanuva kontinuiran
prioritet na Op{tina Ilinden, za{to
kvalitetnata soobra}ajna infrastruktura e eden od garantite za brziot lokalen ekonomski razvoj.
18
www.ilinden.gov.mk
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
I N F R A S T R U K T U R A
Rekonstrukcija na ulicata „7“
vo lokalnata ekonomska zona „Ogra|a“
Realiziraj}i ja zacrtanata programa za brz lokalen ekonomski razvoj,
Op{tina Ilinden intenzivno raboti na izgradba
na infrastrukturata vo
lokalnite ekonomski zoni.
Grade`nata
operativa
izvr{i kompletna rekonstrukcija i sanacija na
ulicata „7“ {to minuva kraj
novootvorenoto pove}enamensko igrali{te i vodi
kon lokalnata ekonomska
zona Ogra|a vo naselba
Ilinden. So rekonstrukcijata na ovaa ulica vo dol`ina od 220 metri, koja {to
sega }e bide {iroka 5 metri zna~itelno }e se olesni
priodot kon lokalnata
ekonomska zona, {to }e bide od golema korist za
postoe~kite
stopanski
subjekti vo zonata, no i za
onie {to doprva }e po~nat
da se gradat.
Zna~eweto na ovaa ulica e u{te pogolemo ako se
znae deka naskoro na ovaa
lokacija treba da nikne
Poliklini~ki centar, Dom
za stari lica, novo osnovno
u~ili{te, kako i sportsko
streli{te.
Kvalitetnata infrastruktura, osobeno patnata,
e eden od glavnite uslovi
za vlez na novi investitori, a so toa i otvorawe na
novi rabotni mesta.
Pro{iruvawe na kolovozot i izgradba na
pe{a~ka pateka na ulica „10“ vo Kadino
Vo naseleno mesto
Kadino
izvr{eno
e
pro{iruvawe na ulicata „10”. Stanuva zbor za
pro{iruvawe na ovaa
ulica vo dol`ina 80
metri i {iro~ina od 4
metri. Pro{iruvaweto
na samiot kolovoz so
bekaton plo~ki e vo
{iro~ina od 2,5 metri,
a
istovremeno
e
izgraden i trotoar so
{iro~ina od 1,5 metri.
So pro{iruvaweto
na ovaa ulica zna~itelno }e se zgolemi
bezbednosta na u~esnicite vo soobra}ajot, posebno na pe{acite i
u~enicite od OU „Risto
Krle”, koe se nao|a vo
neposedna blizina. Rekonstrukcijata ovozmo`uva podobra i pobrza
komunikacija, kako i
podobar
izgled
na
op{tinata.
www.ilinden.gov.mk
19
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
I N F R A S T R U K T U R A
Asfaltirana
ulicata „26“
vo naselba Ilinden
Op{tina Ilinden vo funkcija na lokalniot ekonomski razvoj prodol`uva so realizacija na programata za izgradba, sanacija i rekonstrukcija na
lokalnata patna infrastruktura. Vo naselba Ilinden e asfaltirana ulicata „26”, vo dol`ina od 550
metri.
So asfaltiraweto na ovaa ulica se zgolemuva
bezbednosta na u~esnicite vo soobra}ajot i zna~itelno se olesnuva dvi`eweto na gra|anite vo ovoj
del od op{tinata koj dobiva sosema nov, poubav lik.
Istovremeno, ovaa ulica pretstavuva i povrzuvawe
so ekonomskata zona Karaga~ koja e nameneta za
lesna i nezagaduva~ka industrija, {to }e bide od
golema korist za stopanskite subjekti. Blagodetite
od novata ulica najmnogu }e gi po~ustvuvaat nad 50
gra|ani koi `iveat vo ovoj del od naselbata.
Postavena nova
trafostanica vo Marino
Op{tina Ilinden i EVN vo
nasoka na podobruvawe na kvalitetot, postojanosta i stabilnosta
na protokot na elektri~na energija, go realiziraa proektot za
istanlirawe na nova trafostanica i elektri~na instalacija za
novite 22 grade`ni parceli za
domuvawe vo stanbeni ku}i i 3
grade`ni parceli za domuvawe
vo stanbeni zgradi vo naseleno
mesto Marino vo blizina na
sportskite tereni.
Na ova mesto intenzivno se
gradat novi ku}i, kako i prvata
stanbena zgrada vo Op{tina
Ilinden, pa novata trafostanica
20
}e gi zadovoli potrebite za
elektri~na energija na gra|anite.
Trafostanicata raspolaga so
mo}nost od 1.250 kw, a spored
potrebi na gra|anite vo momentov
trafostanicata distribuira 400
kw mo}nost, so mo`nost za dopolnitelno zgolemuvawe spored pobaruvawata i zgolemuvaweto na
brojot na `itelite.
Sorabotkata me|u Op{tina
Ilinden i EVN e odli~na, zaedni~ki se realizirani pove}e
proekti se so cel na gra|anite na
Op{tina Ilinden da im se obezbedat podobri i pokvalitetni
uslugi.
www.ilinden.gov.mk
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
P R O E K T
„Pra{ajte go va{iot gradona~alnik“
So cel pogolema transparentnost, podobrena komunikacija i interaktivnost, kvalitetna usluga i
informiranost, Op{tina Ilinden go realizira Proektot „Pra{ajte go va{iot gradona~alnik”.
So novata alatka, koja e postirana na leviot agol od veb stranicata na Op{tina Ilinden www.ilinden.gov.mk,
„Pra{ajte go va{iot gradona~alnik” direktno mo`e da postavite pra{awe do gradona~alnikot @ika Stojanovski
za svojot konkreten problem, idea ili predlog proekti, kako i nova inicijativa. Postapkata e ednostavna i lesna,
samo so vnesuvawe na va{eto ime i prezime, kako i meil adresa }e dobiete odgovor na baranoto pra{awe.
Jakneweto i poddr{kata na procesite na javno i transparentno rabotewe, informirawe i obezbeduvawe
pristap na gra|anite vo odlu~uvaweto, i natamu }e pretstavuvaat trajna opredelba na Op{tina Ilinden vo
sozdavaweto na efikasna, efektivna i transparentna Lokalna samouprava vo soglasnost so o~ekuvawata
i potrebite na gra|anite.
Prenesuvame del od Va{ite pra{awa i odgovorite od Gradona~alnikot.
z Kolku e cenata na komunalii po m2 za A1 objektite vo naselbata Jaka, po kupuvaweto na
parcelata?
Sa{ko Stojanovski
Po~ituvan,
Vi blagodaram na postavenoto
pra{awe.
Cenata na komunaliite na
parcelite za semejno domuvawe
vo Jaka iznesuva 2 evra za m2
izgradena povr{ina.
z Po~ituvan Gradona~alnik,
dali po dobivawe na sopstvenost na parcelata od novata naselba Jaka, nie samite ja gradime ku}ata ili, pak, op{tinata
ima graditel na ku}ite za koi
{to nie samo treba da dademe
pari?
\ur|ica Angelovska
Po~ituvana,
Vi blagodaram na postavenoto
pra{awe.
Po dobivawe na sopstvenost
na parcelata od novata naselba
Jaka Vie samite si ja gradite ku}ata, so prethodno dobieno odobrenie za gradewe.
Op{tina Ilinden podgotvuva
4 (~etiri) proekti za semejni ku}i, koi }e im bidat ponudeni na
investitorite bez nadomestok
vo postapkata za izdavawe odobrenie za gradewe. Investitorite
koi nema da se odlu~at za izbor
na eden od ponudenite proekti
treba da izrabotat proekti soglasno pozitivnata zakonska regulativa i dozvolenite arhitektonsko - urbanisti~ki parametri
za svoja smetka.
z Imam potreba za plac vo
industriska zona za lesna nezagaduva~ka industrija vo granici od 2.000 do 5.000 m2. Me interisira
kakvi
povolnosti
Op{tina Ilinden dava za novi
investitori i dali ima mo`nosti za pomo{ od strana na
Op{tinata pri kupuvawe od
fizi~ki lica?
Daniela Nelepa
Po~ituvana,
Vi blagodaram za postavenoto
pra{awe.
Nie kontinuirano objavuvame
Objavi za elektronsko javno naddavawe na parceli za takva namena, {to mo`ete da gi najdete
na na{iot veb sajt, kako i vo mediumite, koi {to traat najmalku
30 dena.
Kako Op{tina na investitorite im nudime kompletna
infrastruktura, obezbeduvawe
na dozvoli i kontinuirano sledewe na investitorot pri izdavawe na site akti. Istovremeno,
nudime povolna cena na zemji{te
i niski komunalii od 1,5 evro
metar kvadraten izgradena povr{ina.Op{tinata ima nadle`nost vo segmentot za upravuvawe
so dr`avno, grade`no neizgradeno zemji{te.
Za zemji{teto vo privatna
sopstvenost koe {to se nao|a vo
grade`en reon so ovaa namena, gi
nudime site povolnosti isto kako i za dr`avnoto zemji{te,
osven vo delot na kupoproda`ba
i regulirawe na imotno-pravnite osnovi.
z Po~ituvan Gradona~alnik,
bi sakal da znam do kade e proektot izgradba na dom na kultura vo n.m Miladinovci, bidej}i
podolgo vreme se najavuva negova realizacija kako proekt, a
seu{te nema startuvano so
izgradba. Blagodaram
Laze Micanovski
Po~ituvan,
Vi blagodaram za postavenoto
pra{awe.
Proektot za izgradba na Dom
na kultura vo n.m. Miladinovci e
del od Planot za lokalen ekonomski razvoj za realizacija vo
periodot od 2013 do 2017 godina.
Spored programata, podgotvi-
telni aktivnosti za izgradba na
Domot na kultura, i otpo~nuvaweto so realizacija na proektot e predvideno za 2014 godina.
So izgradbata na Domot na
kultura vo n.m. Miladinovci }e
se obezbedat povolni uslovi za
razvoj i unapreduvawe na kulturata i kulturnite slu~uvawa, kako i so~uvuvaweto i neguvaweto
na kulturnite vrednosti.
z Po~ituvan Gradona~alnik,
bi sakala da Ve pra{am dali i
koga }e se realizira proektot
za fekalna kanalizacija na nivo na celata op{tina, pokonkretno na ul. „2“? Bi sakala i
da mi odgovorite zo{to vo na{ata op{tina ne se ispla}a nadomest za prvo dete?
Ivana \orgievska
Po~ituvana,
Vi blagodaram za postavenoto
pra{awe.
Na nivo na cela Op{tina
Ilinden imame izraboteno proekt za Izgradba na fekalna kanalizacija za prifa}awe i tretman na otpadnite vodi i e podelen na 20 segmenti. Za ulica „2“
vo nas. Ilinden izraboten e proekt za izgradba na fekalna kanalizacija i pre~istitelna stanica i opfatena e so segmet br. 8.
Po izgradbata i predavawe na
prviot segment od fekalnata kanalizacija vo n.m. Marino na koj
se priklu~eni 335 priklu~oci na
doma}instva, Op{tina Ilinden
prodol`uva intenzivno da raboti i da go realizira kapitalniot
proekt „Izgradba na fekalna kanalizacija za prifa}awe i tretman na otpadnite vodi“.
Aktivnostite vo ovoj period
se naso~eni kon izgradba na u{te
dva segmenta od kanalizaciskiot
sistem, vo nas. Ilinden i n.m.
Kadino. Vo tek se grade`ni
aktivnosti na ovie dva segmenta
so postavuvawe na kanalizaciski cevki i {ahti vo dol`ina od
8.000 m. i dve pre~istitelni sta-
www.ilinden.gov.mk
nici so kapaciteti od po 1.250
e.`. (ekvivalent `iteli), a grade`nite aktivnosti treba da
zavr{at do krajot na godinata.
Po zavr{uvaweto na ovie dva
segmenta }e prodol`ime da rabotime i na ostanatite segmenti
koi }e bidat definirani kako
prioritetni.
Za Va{eto vtoro pra{awe,
soglasno Zakonot za za{tita na
decata predvidena e ednokratna
pari~na pomo{ za novoroden~iwa koja se obezbeduva na semejstvoto za prvo novorodeno dete. Baraweto za ostvaruvawe na
pravo na pari~en nadomestok za
novoroden~e se podnesuva do
podra~na edinica na kancelarijata na Ministerstvoto za trud i
socijalna politika, koja po~na da
funkcionira od 15 juni, vo prostoriite na op{tinskata zgrada,
kade mo`e da se dobijat direktno site informacii i pomo{ za
potrebite na gra|anite od
Op{tina Ilinden.
z Gospodine gradona~alnik,
me interesira kade mo`am da ja
proveram sostojbata za danok
na imot za Op{tina Ilinden?
Branko Bla`evski
Po~ituvan, Vi blagodaram za
postavenoto pra{awe. Za site
potrebni informacii okolu evidencijata i a`uriraweto na bazata na podatoci za dano~nite
obvrznici vo Op{tina Ilinden
zadol`eno e Oddelenieto za
finansiski pra{awa.
So niv mo`e da kontaktirate
na telefonskiot broj 02/2571703 lokal 118, ili li~no vo
prostoriite na Op{tina Ilinden
sekoj raboten den vo periodot od
8 do 16 ~asot i }e dobiete celosna finansiska karti~ka za Va{ata sostojba.
21
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
A K T U E L N O
Zaedni~ki proekt na Op{tina Ilinden i OKTA
za ~istewe na del od kanalskata mre`a
Op{tina Ilinden i kompanijata Okta ja prodol`uvaat dosega{nata uspe{na sorabotka na
pove}e poliwa. Najnoviot zaedni~ki proekt e ~istewe na del
od otvorenite odvodni kanali.
Kompanijata OKTA donira{e nad
600.000 denari nameneti za ~istewe na kanalskata mre`a na
del od sekundarniot kanal
Azmak, {to minuva niz naselenoto mesto Kadino, vo dol`ina od
2.000 metri. ^isteweto go vr{i
javnoto pretprijatie Vodostopanstvo „Skopsko Pole”-Skopje,
koe {to e nadle`no za odr`uvawe na kanalskata mre`a.
-Stanuva zbor za isklu~itelno zna~aen proekt za lokalnata zaednica, za sorabotka me|u javniot, privatniot i gra|anskiot sektor vo delot na za{tita na lokalnoto naselenie od
pojava na poplavi, zarazni bo-
lesti, zgolemuvawe na protokot
na voda i namaluvawe na nivoto
na podzemni vodi. Okta i ponatamu }e prodol`i so svoite
op{tetsveno odgovorni aktivnosti koi }e imaat za cel podobruvawe na kvalitetot na `ivotot na lokalnoto naselenie,
izjavi Viktor Papakonstantinou, glavniot izvr{en direktor
na OKTA.
So ovoj proekt, so pomo{ na
mehanizacija prevideno e da se
is~isti komunalniot otpad i vegetacijata na ovoj poteg od kanalskata mre`a so {to }e se
obezbedi normalen protok na
vodata, {to }e pridonese
Op{tina Ilinden da bide u{te
po~ista i poekolo{ka op{tina.
-Denes ja prodol`uvame
uspe{nata sorabotka so kompanijata OKTA i vo oblasta na
za{titata na `ivotnata sredi-
na, odnosno vo delot na ~istewe
i ureduvawe na del od otvorenite odvodni kanali vo Op{tina Ilinden. Ovoj del od kanalskata mre`a {to denes po~nuvame da go ~istime e isklu~itelno va`en bidej}i so ureduvawe
na ovoj poteg }e se ovozmo`i
nepre~en protok na atmosferskite vodi, no i pre~istenite
vodi od pre~istitelnata stanica koja {to se nao|a vo neposredna blizina na kanalskata
mre`a koja {to vr{i zafa}awe
i tretman na otpadni vodi od
nad 300 doma}instva od naselenoto mesto Kadino. Sorabotkata
i op{testvenata odgovornost
{to ja poka`uva OKTA vo razvojot na lokalnata zaednica e vistinskiot primer {to treba da go
sledat i ostanatite stopanski
subjekti i kompanii vo Op{tina
Ilinden, se so cel zadni~ki da
pridoneseme vo sozdavaweto na
prosperitetna idnina na celokupnoto naselenie i zaednicata”, istakna gradona~alnikot na
Op{tina Ilinden, @ika Stojanovski.
Vo momentov grade`nata operativa na istata lokacija raboti na izgradba na segmentot od
fekalnata kanalizacija za prifa}awe i tretman na otpadnite
vodi vo n.m. Kadino, pripadna
povr{ina 4, vo dol`ina od 5.000
metri i pre~istitelna stanica.
Vkupnata vrednost na proektot
za pripadna povr{ina 4 iznesuva 25.000.000 denari od koi
11.000.000 denari se obezbedeni
od Ministertsvo za transport i
vrski preku Evropska investiciona banka, a preostanatite od
Buxetot na Op{tina Ilinden.
Dosega od niv se izgradeni 3.000
metri.
Se gradat dva segmenta od fekalnata kanalizacija
Op{tina Ilinden prodol`i so realizacija na kapitalniot proekt „Izgradba
na fekalna kanalizacija za
prifa}awe i tretman na
otpadnite vodi”. Aktivnostite vo ovoj period se naso~eni kon izgradba na dva
segmenta od kanalizaciskiot sistem, vo nas. Ilinden i
n.m. Kadino, so postavuvawe
na kanalizaciski cevki i
{ahti vo dol`ina od 8.000
m. i dve pre~istitelni stanici so kapaciteti od po
1.250 e.`. (ekvivalent `iteli).
Vo momentov grade`nata
22
operativa na istata lokacija raboti na izgradba na
segmentot od fekalnata kanalizacija za prifa}awe i
tretman na otpadnite vodi
vo n.m. Kadino, pripadna
povr{ina 4, vo dol`ina od
5.000 metri i pre~istitelna
stanica. Vkupnata vrednost
na proektot za pripadna
povr{ina
4
iznesuva
25.000.000 denari od koi
11.000.000 denari se obezbedeni od Ministertsvo za
transport i vrski preku
Evropska investiciona banka, a preostanatite od Buxetot na Op{tina Ilinden.
www.ilinden.gov.mk
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
A K T U E L N O
Realiziran Proektot „Otvoreni denovi
za socijalna za{tita“
So poseti vo site naseleni
mesta pretstavnicite od Ministerstvoto za trud i socijalna politika i Op{tina Ilinden go realizira Proektot ,,Otvoreni denovi na socijalna za{tita”.
Vo ramkite na proektot se
odr`aa sredbi so mesnoto naselenie pri koi gra|anite razgovaraa so stru~ni lica od Ministerstvoto za trud i socijalna politika za nivnite problemi i prava
od oblasta na socijalnata za{tita. Celta na proektot be{e preku
direktni sredbi so `itelite od
site naseleni mesta, gra|anite da
se informiraat za pravata i
uslugite od socijalnata za{tita,
kako i da im se dadat konkretni
nasoki za re{avawe na istite.
Esenska deratizacija
i dezinsekcija
Soglasno programata
za sproveduvawe na
op{ti merki za za{tita
na naselenieto od zarazni bolesti za 2013
godina, Op{tina Ilinden vo koordinacija so
ekipite na JZU Centar
za javno zdravje - Skopje
izvr{i deratizacija za
uni{tuvawe na glodari.
So esenskata deratizacija bea opfateni okolu
150 {ahti {to se nao|a-
at na javnite povr{ini
vo Op{tina Ilinden.
Istovremeno, izvr{eno e i prskawe protiv
komarci. Akcijata ja
izvr{ija ekipite na
Centarot
za
javno
zdravje soglasno programata za pogolema bezbednost i za{tita na
gra|anite od pojavata na
komarci, a be{e opfatena povr{ina od 200
hektari.
Protivpo`arna ve`ba
vo OU„Goce Del~ev“
Vo organizacija na
Op{tinskiot protivpo`aren sojuz „Ilinden”, vo
dvorot na Osnovnoto u~ili{te „Goce Del~ev” se
odr`a simulacija na protivpo`arna ve`ba za gasnewe {umski po`ari na
otvoren prostor.
Za vreme na pokaznata
ve`ba koja {to se sostoe{e
od teoretski i prakti~en
del, u~enicite i vrabotenite od osnovnoto u~ili{te se zapoznaa so planot za
evakuacija vo slu~aj na
elementarna
nepogoda,
preventivnite aktivnosti
za za{tita od po`ari na
stanbenite objekti, kampawata za za{tita od po`ari vo grejnata sezona i
so prakti~nata primena na
protivpo`arnata oprema:
protivpo`arni aparati,
~eli~ni metli za gasnewe
po`ar i naramenici so voda koi se upotrebuvaat za
gasnewe po`ar vo {uma i
na otvoren prostor.
Aktivnostite koi se
prezemaat imaat prvenstveno preventivno-edukativen karakter za za{tita na gra|anite i za{tita na materijalnite i drugi dobra od po`ari. Vo naredniot
period
ovie
aktivnostite }e prodol`at i vo ostanatite osnovni u~ili{ta i vo srednoto
u~ili{te „Ilinden“, so cel
pribli`uvawe na protivpo`arnata za{tita do
u~ili{nata populacija.
www.ilinden.gov.mk
23
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
O B R A Z O V A N I E
Odbele`an 34-ot patronen praznik
n a O U „ R i s t o K r l e“
So bogata kulturno-zabavna programa
u~enicite od OU „Risto Krle”, od n.m. Kadino i podra~nite u~ili{ta vo Mralino i
Bunarxik, na sve~en na~in go odbele`aa 34
patronen praznik na u~ili{teto.
Na patronatot prisustvuva{e i gradona~alnikot na Op{tina Ilinden, @ika
Stojanovski, kako i golem broj na gosti i
roditeli.
„Telefonot yvoni dva pati“
So najmnogu dve yvonewa na telefonot 2571-703, so proektot na Op{tina
Ilinden „Telefonot yvoni dva pati“,
gra|anite bez ~ekawe, ostvaruvaat kontakt so Op{tinata. Pritoa, preku ovaa
direktna otvorena telefonska linija
gra|anite mo`at da se informiraat, da
izvr{at konsultacija, participirawe,
kako i obezbeduvawe na povratni
24
Vo prepolnata sala u~enicite od ova
u~ili{te se pretstavija so pove}e odli~no
izvedeni to~ki. Prisutnite so u`ivawe ja
sledea bogatata kulturno-zabavna programa
{to be{e ispolneta so folklor, horska
izvedba, dramski to~ki, recitali, ritmi~ki
ve`bi...Burnite aplauzi za vreme na celata
priredba bea nagrada za odli~nata izvedba
na u~enicite i motiv za pogolemi uspesi.
informacii i odgovori od strana na
lokalnata samouprava.
So direktnoto koristewe na telefonskiot broj 2571-703 gra|anite mo`at
da za{tedat na vreme, da gi iska`at
svoite idei, sugestii i kritiki koi
{to ponatamu }e bidat prosledeni do
odgovornite lica od op{tinskata administracija i do gradona~alnikot
@ika Stojanovski. Proektot „Telefonot yvoni dva pati“ obezbeduva dostapnost, pobrz i podirekten kontakt, aktivno informirawe na gra|anite i
pretstavuva motivacija za kontinuirano identifikuvawe na problemite i
zemawe predvid i vrednuvawe na barawata i sugestiite na gra|anite od
lokalnata zaednica.
www.ilinden.gov.mk
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
O B R A Z O V A N I E
U~enicite od OU „Goce Del~ev“ najdobri
na protivpo`arniot kviz natprevar
Vo organizacija na protivpo`arniot sojuz na Op{tina Ilinden,
vo OU „Goce Del~ev” se odr`a protivpo`aren kviz natprevar na koj
u~estvuvaa ekipi vo mladinska i
pionerska konkurencija od trite
osnovni u~ili{ta vo op{tinata,
„Goce Del~ev”, „Bra}a Miladinovci” i „Risto Krle”.
I vo dvete konkurencii najdob-
ri bea u~enicite od OU „Goce Del~ev”, koi so osvojuvaweto na prvite
mesta se steknaa so pravo da se
natprevaruvaat na Dr`avniot Protivpo`aren natprevar, ~ij doma}in
naskoro }e bide Op{tina Ilinden.
Glavna cel na ovie kviz natprevari e da se podigne svesta na u~enicite za zna~eweto na protivpo`arnata za{tita.
Se odr`a esenskiot kros natprevar
za u~enicite od osnovnite u~ili{ta
Vo organizacija na Sojuzot na u~ili{en
sport „Ilinden” se odr`a esenskiot kros natprevar na koj u~estvuvaa nad 100 u~enici od
trite osnovni u~i~i{ta od Op{tinata. Na krosot tr~aa u~enicite od VI i VII oddelenie vo
ma{ka i `enska konkurencija. So silni aplauzi i navivawe bea pozdraveni devoj~iwata koi
tr~aa na 600 i mom~iwata na 800 metri. Najuspe{ni na esenskiot kros bea u~enicite od OU
„Goce Del~ev”, na vtoro mesto se plasira ekipata na OU„Risto Krle”, dodeka treta be{e
ekipata na OU„Bra}a Miladinovci”.
www.ilinden.gov.mk
25
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
O B R A Z O V A N I E
De~iwata od gradinkata del od
Proektot „Skopje niz detskite o~i“
De~iwata od gradinkata „Goce Del~ev” u~estvuvaa vo proektot „Skopje niz detskite o~i”. Vo
ramkite na ovoj proekt
bea organizirani poseti
na nekoi od pozna~ajnite
spomen-obele`ja, kako i
novoizgradeni spomenku}i i muzei. Preku posetite de~iwata se zapoznaa so istoriskoto minato
na makedonskiot narod.
Vo ramkite na ovaa
akcija be{e organizirano
i likovno atelje na tema
„So qubov za Skopje”. Likovnoto atelje predizvika golem interes kaj decata, koi imaa mo`nost
slobodno da ja izrazat
svojata kreativnost.
Najmladite se zapoznaa so
zna~eweto na 11 Oktomvri
Vo presret na golemiot praznik Denot na
narodnoto vostanie - 11 Oktomvri, vo detskata gradinka „Goce Del~ev” bea organizirani
pove}e aktivnosti so cel najmladite da go
razberat zna~eweto na ovoj va`en datum za
makedonskata istorija.
Preku video-materijali i sliki od istaknati borci na de~iwata od gradinkata im be{e prezentiran pridonesot na Republika Makedonija vo borbata protiv fa{izmot vo Vtorata svetska vojna.
Aktivnostite zavr{ija na vesel na~in so
prosleduvawe na spot za pesnata “Pod ova
zname” i izrabotka na makedonskoto zname na
razli~ni na~ini: so salfeti, kola` hartija,
kako i crtawe na znameto.
26
www.ilinden.gov.mk
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
O B R A Z O V A N I E
Esenski eko-aktivnosti vo
detskata gradinka „Goce Del~ev“
De~iwata od gradinkata „Goce Del~ev” od Op{tina Ilinden
prodol`uvaat so aktivnostite
povrzani za za{tita na `ivotnata sredina, programa koja ja
sproveduvaat so zdru`enieto na
gra|ani OHO „Integracija na
ekolo{kata edukacija vo makedonskiot obrazoven sistem”.
Gradinkata „Goce Del~ev” se
zdobi so najvisok status zeleno
zname so {to se stekna so status
„eko-gradinka” na internacionalno nivo, no za da go zadr`at
ovoj status moraat kontinuirano
da rabotat vo oblasta na ekologijata.
Nagradata „Zeleno zname” ja
dobija kako priznanie za uspe{no realiziranite aktivnosti za
podignuvawe na svesta za zdrava
`ivotna sredina i za realiza-
cija na Proektot „Prirodata ja
~uvame i se raduvame”.
Vo momentov de~iwata sproveduvaat nekolku to~ki na akcija me|u koi e akcijata za sobirawe na suvi cve}iwa i suvi
lisja vo dvorot na gradinkata i
skladirawe na soodvetno mesto.
Nivnata cel e da napravat kompostara, koja podocna }e im slu`i za zasaduvawe na cve}iwa i
razubavuvawe na dvorot vo gradinkata. Ubavite esenski denovi gi iskoristija i za izrabotka
na simboli za svojata grupa koi
gi postavija vo dvorot na gradinkata. Celta na ovaa aktivnost be{e da se razvie svesta
kaj decata za toa deka od nepotrebni i nefunkcionalni predmeti mo`e da se dobie ureden i
razubaven dvor.
Sportski igri za decata so posebni potrebi
Po povod 3-ti Dekemvri–Me|unarodniot den na
licata so posebni potrebi,
sojuzot na U~ili{en sport
„Ilinden” vo sorabotka so
humanitarnoto zdru`enie
za lica so hendikep organiziraa sportski igri vo koi
aktivno gi vklu~i i decata
so posebni potrebi od teritorija na Op{tina Ilinden.
Poligonot so ednostavni
sportski aktivnosti be{e
interesen za u~esnicite, a
vo aktivnostite im pomagaa
i u~enicite od oddelenska
nastava. Silniot aplauz,
nasmevkite i blagodarnicite {to gi dobija u~esnicite bea nagrada za nivniot
trud
vo
natprevarite.
U~esnicite vo sportskata
sala „Goce Del~ev” igraa
ko{arka, rakomet, fudbal,
kuglawe i minuvaa pateka
so pre~ki.
www.ilinden.gov.mk
27
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
O B R A Z O V A N I E
Prva~iwata stanaa ~lenovi na
Detskata organizacija
Pod mototo „Site sme
edno, rasteme zaedno”
prva~iwata od osnovnite
u~ili{ta od Op{tina
Ilinden ja odbele`aa
„Detskata nedela” i stanaa ~lenovi na Detskata
organizacija. So davawe
na sve~ena zakletva i
prigodna kulturno-umetni~ka programa tie go
odbele`aa ovoj zna~aen
den za niv.
Na sve~enosta prva-
~iwata se zapoznaa so
Detskata
organizacija,
nejzinoto zna~ewe, detskite prava i odgovornostite kon u~ili{teto. Kako dokaz deka se ~lenovi
do Detskata organizacija
sekoe prva~e dobi detski
paso{ od Sojuzot za gri`i
i vospituvawe na decata.
Vo u~ebnata 2013-2014
godina vo Op{tina Ilinden ima 200 prva~iwa,
zapi{ani vo trite cen-
De~iwata od gradinkata „Goce Del~ev“
gi otkrija tajnite na teniskata igra
Nad 100 de~iwa od detskata gradinka „Goce Del~ev”
bea vo poseta na teniskite
tereni vo Obrazovno-sportskiot centar „Ilinden” i gi
otkrija tajnite na teniskata
igra.
Najmladite go iskoristija
son~evoto vreme, se zapoznaa
so teniskite pravila i gi
odigraa svoite prvi teniski
turniri. Se nadevame deka
de~iwata od najmala vozrast
}e go zasakaat sportot i vo
idnina del od niv }e prerasnat vo vrvni sportisti i teniseri.
28
www.ilinden.gov.mk
tralni i pette podra~ni
osnovni u~ili{ta. Posebno raduva podatokot {to
godinava se zapi{ani desettina prva~iwa pove}e
otkolku
vo
minatata
u~ebna godina.
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
P R A Z N I C I
[email protected] DENOT NA MAKEDONSKATA REVOLUCIONERNA BORBA
Polo`eno cve}e pred spomenikot
na Vasil Stojanov-Axalarski
Po povod odbele`uvawe na Denot na makedonskata revolucionerna borba, delegacija na
Op{tina Ilinden predvodena od gradona~alnikot @ika Stojanovski
polo`i sve`o cve}e
pred bistata na Vasil
Stojanov-Axalarski, vo
naseleno mesto Miladinovci. Na odbele`uvaweto cve}e polo`ija i
pobliskite rodnini i
poznajnici na semejstvoto Axalarski, golem broj
na gra|ani, pratenici,
zdru`enija na gra|ani.
So polo`uvaweto na
sve`o cve}e i spomnuvaweto na golemite dela od pobliskoto istorisko minato, se oddade
po~it na zna~ajnite ma-
kedonski revolucioneri.
Axalarski e roden vo
selo Axalari, dene{no
Miladinovci vo 1880
godina, a zaginuva 1909
godina. Toj pred i po
Ilindenskoto vostanie
predvodel pogolema komitska dru`ina, a vo
negovata ~eta imalo pove}e komiti od okolnite
mesta na dene{nata
Op{tina.
Godine{noto odbele`uvawe na praznikot se
povrzuva so dva zna~ajni
jubileja-godinava
se
odbele`uvaat 120 godini od osnovaweto na
Makedonskata revolucionerna organizacija i
110 godini od Ilindenskoto vostanie.
www.ilinden.gov.mk
29
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
K U L T U R A
Humanitaren kocert „Od srce za Eva“
Vo Domot na kultura „Ilinden” ~lenovite na ansamblot za
narodni pesni i ora „Ilinden
72” odr`aa dva humanitarni
koncerta, a sredstvata sobrani
od proda`bata na biletite se
nameneti za lekuvawe na malata Eva Sazdovska.
Gra|anite na Op{tina Ilinden i ovoj pat ja poka`aa humanosta na delo i so svoeto prisustvo ja ispolnija salata i na
dvata koncerta „Od srce za
Eva”.
Eva Sazdovska pove}e od
tri godini nema dijagnoza. Od
Detskata klinika Skopje davaat mislewe deka Eva treba
da pravi ispituvawe vo Germanija kade {to taa }e treba da
odi na lekuvawe. Za site ispituvawa i utvrduvawe na dijagnozata potrebni se okolu
20.000 evra.
OP[TINA ILINDEN
z CENTRALA: (02) 2571-703, (02) 2571-704
z FAKS: (02) 2573-515
z GRADONA^ALNIK 101, 102
[email protected]
z ODDELENIE ZA PODDR[KA NA GRADONA^ALNIKOT,
NORMATIVNO PRAVNI I OP[TI RABOTI 104
[email protected]; [email protected]
z ODDELENIE ZA FINANSISKI PRA[AWA 118
[email protected]
z ODDELENIE ZA URBANIZAM, KOMUNALNI DEJNOSTI I
ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA 122, 123
[email protected]
z ODDELENIE ZA LOKALEN EKONOMSKI RAZVOJ I
JAVNI DEJNOSTI 107
[email protected]
30
z ODDELENIE ZA UPRAVUVAWE SO
^OVE^KI RESURSI 104
[email protected]
z ODDELENIE ZA VNATRE[NA REVIZIJA 118
[email protected]
z ODDELENIE ZA INSPEKCISKI NADZOR-INSPEKTORAT
Urbanisti~ki inspektorat
[email protected]
Komunalen, `ivotna sredina (02) 2550-273
z OTVOREN TELEFON ZA PRIJAVUVAWE KORUPCIJA:
(02) 2580-636
z JKP „ILINDEN“ I JKP „VODOVOD“:
(02) 2573-077; FAKS: (02) 2550-578
JKP „ILINDEN“, dir. 070/267-746, rakov. 071/262-021
JKP „VODOVOD“, dir. 072/236-466, rakov. 072/204-945
www.ilinden.gov.mk
Izdava~:
Op{tina Ilinden
Ureduva:
Redakciski kolegium
Urednik:
Risto Tomovski
Tehni~ki urednik:
Anton Vlasov
Pe~ati:
„Evropa 92“ Ko~ani
Adresa:
Ul. „9“ bb, n. Ilinden
Tel. (02)2 2571 703
Tel. (02)2 2571 704
E-mail:
[email protected]
www.ilinden.gov.mk
ILINDEN
dekemvri 2013
op{tinski informator
S P O R T
Op{tina Ilinden doma}in na dr`avnoto
prvenstvo vo ping-pong za sredni u~ili{ta
Sojuzot na u~ili{en sport „Ilinden” vo sorabotka so Federacijata na u~ili{en sport na Makedonija i Ping-pong federacijata, vo sportskata sala „Goce Del~ev” go organiziraa Dr`avnoto prvenstvo vo
ping-pong za sredni u~ili{ta.
Na dr`avnoto prvenstvo u~estvuvaa 75 pingpongari od 26 u~ili{ta vo ma{ka i `enska konkurencija.
Prvenstvoto go otvori gradona~alnikot na Op{tina
Ilinden, @ika Stojanovski.
Od Op{tina Ilinden na ovoj natprevar u~estvuvaa petmina u~enici, od koi trojca u~at vo srednoto
stru~no u~ili{te „Ilinden”.
Zavr{i 12-ot memorijalen turnir vo
mal fudbal „Drago Manevski“
Ekipata „Ilinden - P”
e pobednik na godine{niot 12-ti po red Memorijalen turnir vo mal fudbal, posveten na tragi~no
zaginatiot pripadnik na
bezbednosnite sili, Drago Manevski, {to se
odr`a vo sportskata sala
„Goce Del~ev” vo Op{tina
Ilinden.
Vo finalniot natprevar ekipata na „Ilinden
P” ja pobedi ekipata na
„Partner dizajn”, dodeka
vo borbata za tretoto
mesto ekipata [email protected]
trans” be{e pouspe{na od
ekipata „Ilinden”. Za najdobar golman be{e proglasen Darko Ilievski od
ekipata „Partner dizajn”,
a za igra~ na turnirot Zoki Tasevski od ekipata
„Ilinden P”.Vo revijalniot del nastapija ~lenovite na `enskata fudbalska {kola „Ilinden”.
Na memorijalniot turnir {to po~na na 29
oktomvri i trae{e do 10
noemvri, nastapija 32
ekipi, a pokrovitel na
nastanot
e
Op{tina
Ilinden i gradona~alnikot @ika Stojanovski.
www.ilinden.gov.mk
31
ZANIMLIVOSTI
z Delfinite mo`e da gledaat vo
razli~na nasoka so dvete o~i.
Tie isto taka mo`e da spijat so
edno otvoreno oko.
z
z
z U{uaia vo Argentina e
Studiite poka`ale deka
slu{aweto muzika e dobro za
vareweto na hranata.
Lavicite fa}aat 90% od
celokupniot plen, dodeka 10%
otpa|a na lavovite.
najju`niot grad na svetot.
z Zborot aligator doa|a od
{panskiot zbor „El Lagarto“
{to zna~i „gu{ter“.
z Prviot animiran film koj
bil nominiran za Oskar bil
„Ubavicata i yverot“
vo 1991 godina.
z Najladnoto dosega izmereno
mesto vo Son~eviot sistem e
Neptunoviot satelit Triton.
Na nego se izmereni -230
celziusovi stepeni, {to e samo
43 stepeni povisoko od
apsolutnata nula.
z Od 20.000 vidovi na p~eli, samo
4 pravat med.
MUDROSTI
Sekoja spogodba me|u vistinata i lagata
sekoga{ e na {teta na vistinata.
Viktor Igo
Zlatoto mo`e mnogu,
no ubavinata u{te pove}e.
Bodler
Kon sre}ata treba da se odnesuvame kako kon
zdravjeto: da u`ivame vo nea dodeka e dobra
i da bideme strplivi koga e lo{a.
La Ra{fuko
Te{ko e da se podnese neuspehot, no u{te
pote{ko nikoga{ da ne se obide da se uspee.
Ruzvelt
Bogatstvoto e sli~no na morskata voda;
kolku pove}e ja pieme, tolku sme po`edni istoto va`i i za slavata.
[openhauer
OZNAKA ZA
TABULATOR
NA MA[INA
ZA
PI[UVAWE
SVETLO
CRVENO
(TUR.)
PISATELOT GAJ
PRVATA
BUKVA
STRANSKA
PLODNO
KRATENKA
NENE ^ERI MESTO VO
ZA BROJ
PUSTINA
(NUMERO)
ARTISTOT
^APLIN
POLSKI
PISATEL
STANISLAV
MESTO NA
REKATA
EUFRAT VO
IRAK
INIC. NA
POETOT
ORFELIN
AKTEROT
VALENTINO
OTKUP OD
VOENA
OBVRSKA
POSLEDNA
BUKVA
ITAL.
PISATEL
DARIO
ZNAK ZA
@ELEZO
BORIS
BEKER
EDNA PLANETA
KUBEN METAR
PRILOG ZA
MESTO
POLE NA
SNIMAWE
BOLKA
ABEBE
BIKILA
LISTOPADNO DRVO
IMETO NA
ARTISTKATA TANER
SIWAK
FLUOR
AVTOZNAK
ZA SARAEVO
UDAR VO
NEKOI
SPORTOVI
VODOZEMNO
@IVOTNO
SIJAMSKA
SREBRENA
PARA
SEKA
ALEKSI]
INIC. NA
ATLETI^AR
OT LUIS
Tajnata kako mo`eme da ostaneme mladi e vo
toa da ne se vozbuduvame bez potreba.
Vajld
Mladite ne znaat {to e starost, a starite
zaboravaat {to bila mladosta.
Irska pogovorka
Najopasni se onie od koi ~ovek
i ne pomisluva deka bi trebalo od niv
da se brani.
Graf
Kolku polezno i dobro mo`at da zboruvaat
lu|eto koi umeat da mol~at!
Ivo Andri}
Najfilozofskata strana na istorijata
e vo toa {to ne zapoznava so
~ove~kata glupost.
Volter
NACISTI^KA TAJNA
POLICIJA
REKA VO
UKRAINA
GRAM
VID
LOVXISKO
KU^E
MLE^EN
PROIZVOD
ZBORNIK NA
MUHAMEDOVITE IZREKI
SILVANA
ARMENULI]
PROSTORIJA
GR^KI BOG
NA VETEROT
ANGL. BALETAN KARTER
INDISKI
BOG NA
VOZDUHOT
SVRZNIK
ME\. ZNAK
ZA TANZANIJA
@. IME
AVTOZNAK
ZA RIEKA
INIC. NA
MATEMATI^AROT
DEKART
GRAD VO
BUGARIJA
INIC. NA
PEJA^OT
OZBORN
AMADEO
AVOGARDO
VID RAKOTVORBA
8-TA BUKVA
VID DRVEN
SAD
BIV[ DINAMOVEC
KRASNODAR
BOGOVI VO
SKAN MITO.
GRUBO SELSKO PLATNO
BOGOVI VO SKANDINAVSKATA MITOLOGIJA
STARA
OBLAST NA
BALKANOT
ANI
@IRADO
DRVO ZA
SADEWE
NA[ REVOLUCIONER
VAN^O
SOFIJAPOZNATA
BAZILIKA
VO ISTANBUL
[UPLINI
VO KOSKITE
NA ^EREPOT
AMPER
IVAN
CANKAR
MALI AMER.
ME^KI
SPIRITISTI^KA
SREDBA
URNATINI
EVREJSKI
SVE[TENICI
BRAZILSKI FUDBALER
ALT
INDUS- UNGARSKO
TRISKO
@ENSKO
RASTENIE
IME
LESNA
VLAKNESTA
TKAENINA
GR^. [email protected] NA PLOD.
REKA VO UNGARIJA
CIGANSKI [ATOR
^AS
DANSKI OBLAST VO RAS^LENUOSTROV [PANIJA
VANI
VID
SPORTISTI
NA VODA
VID
GU[TER
TAGA
PLANINA
VO
AVSTRIJA
GRAD VO
ETIOPIJA
VID CVE]E
Ima lu|e koi od svoeto bogatstvo nemaat
ni{to, osven stravot da ne go izgubat.
Antoan Rovarol
GLUMICATA NA
FOTOSOT
NEPOZNAT
AVTOR
GOREN DOM
NA PARLAMENTOT
[AHISTOT
MIHAIL
KALIUM
IDA
LUPINO
MESTO NA
DUNAV VO
^E[KA
IDA
LUPINO
GLAVEN
GRAD NA
HOLANDIJA
VID MAJMUN (LORI)
"GOD. PRED
NOV. ERA"
GRAD VO
INDIJA
POL
ELIJAR
RUDARSKI
OTVORI
GRAD VO
BELGIJA
SMETKA
(RAZG.)
VOLT
@. IME
NAGALENO
VOLT
NA[ NARODEN HEROJ
MIR^E
ALEK
GINIS
Download

Sre}na nova 2014