ZAJEDNICA KLUBOVA LEČENIH
ALKOHOLIČARA SRBIJE
11000 BEOGRAD
GORNJAČKA 34
BROJ
:
DATUM :
ZAPISNIK
SA 30. TEMATSKE IZBORNE SKUPŠTINE ZAJEDNICE KLUBOVA LEČENIH
ALKOHOLIČARA SRBIJE
VRNJAČKA BANJA, NEDELJA, 28. 10 2012. GODINE U 12. ČASOVA
(HOTEL „BREZA“, VRNJAČKA 34, VRNJAČKA BANJA)
Predsedavajući Skupštine Zajednice KLA Srbije (i Predsednik Zajednice KLA Srbije) Prof
Dr Petar Nastasić je sazvao 30. Tematsku Izbornu Skupštinu sa sledećim
DNEVNIM REDOM
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela (radno predsedništvo,verifikaciona komisija,
zapisničar i dva overača zapisnika)
2. Tema: „Mogućnost socijalne reintegracije zavisnika danas“, Prof Dr Petar Nastasić
3. Izveštaj o radu ZAKLAS Srbije za protekli period
4. Diskusija po izveštaju
5. Izbor organa Zajednice KLA Srbije za naredni period
6. Plan rada za naredni period
7. Zaključci
Ad 1:
Predsednik Skupštine Zajednice KLA Srbije je otvorio Skupštinu, pozdravio prisutne i pročitao
Dnevni red.
Dnevni red je Skupština jednoglasno prihvatila.
Generalni sekretar Zajednice KLA Srbije je predložila Radno predsedništvo skupštine,
verifikacionu komisiju, zapisničara i dva overača zapisnika.
Predloženi su sledeći kandidati:
Radno predsedništvo : Prof Dr Petar Nastasić, Dr Vojin Lilić, Cvijeta Cica Uskoković i Darko
Janković.
Verifikaciona komisija: Slobodan Prekić i Milan Tešović
Zapisničar: Darko Janković i
Overači zapisnika: Milan Savić i Milica Matić
Skupština je jednoglasno prihvatila predložene kandidate.
Verifikaciona komisija je posle svoga rada predočila skupštini sledeće podatke:
Na skupštini ZAKLAS je prisutno 105 ljudi, prisutno je 17 KLA, delegata sa pravom glasa 77,
za kvorum je potrebno da glasa 58 delegata.
Prisutni su sledeći KLA (po regionima):
Region Vojvodina: Mladost, Dunav i Vršačka kula (3)
Region Beograd: Zdrav život, Gornjačka, Skela , Železničar, VMA, Zemun i Nada (7)
Region Niš: Nišava, Mediana, Železničar, Knjaževac, Leskovac i Most (Vranje), (6) i
Van regiona: Lav (Valjevo), (1).
Ukupno KLA: 3+7+6+1=17
Skupština je jednoglasno usvojila izveštaj verifikacione komisije, konstatovala da postoji
kvorum, tako da su sve donešene odluke punovažne i otpočela sa radom po tačkama dnevnog reda.
Ad 2:
Po ovoj tačci Prof Dr Petar Nastasić je imao stručno predavanje na temu:
„Mogućnost socijalne reintegacije zavisnika danas“.
Predavač je izneo kako je danas u vreme tranzicije u društvu i spoljne i unutarnje ekonomske
krize moguće izvršiti socijalnu reintegraciju zavisnika.
Ad 3:
Predsednik Upravnog odbora Prim. Dr Vojin Lilić je Skupšini podneo izvešaj o radu ZAKLAS
u periodu 09. 10 2011 - 28. 10 2012. godine.
Prvi deo izveštaja govori o sastanku upravnog, strunog, nadzornog odbora i ostalih odbora i
komisija Zajednice (Gornjačka, Bgd, 17. 12 2012.).
Na sastanku je izneta analiza Zajednice vezanim za 27. Savetovanje terapeuta i 29. Godišnju
skupštinu Zajednice (Leskovac, 06-08. 10 2011.), usvojen je Zapisnik sa Skupštine u Leskovcu i
usvojen je Završni račun ZAKLAS za 2011. godinu.
Naredni deo izveštaja je podeljen u 11. tačaka, u kojima su navedene sve aktivnosti zajednice u
proteklom periodu. Izveštaj o radu je sastavni deo Zapisnika, tako da se ovde neće detaljno
prezentovati.
Podneti izveštaj o radu ZAKLAS u predhodnom periodu Skupština je jednoglasno usvojila.
Ad 4:
Po pročitanom izveštaju, u okviru 4. tačke dnevnog reda vodila se diskusija o podnetom
izveštaju. U diskusiji su učestvovali Branković Vladimir (Nišava, Niš), Sveta Ljubinković i Milan
Savić (Zdrav život, Beograd) i Darko Janković (Dunav, Novi Sad). Diskusija se odvijala u
pojašnjenjima delova izveštaja, sugestijama i predlozima za dalji rad ZAKLAS, kao i molbi da se
pojedini klubovi spasu daljeg stagniranja ili nestajanja (Zdravi život, Ruski Krstur i Paunov vrt,
Bgd). Diskutantima je odgovoreno da će pokušati pomoći pomenutim KLA i da će to uzeti na sebe
Regioni kojima KLA pripadaju.
Nakon diskusije, podneti izveštaj o radu ZAKLAS u predhodnom periodu Skupština je
jednoglasno usvojila. Izveštaj je sastavni deo Zapisnika sa Skupštine ZAKLAS.
Ad 5:
U okviru ove tačke dnevnog rada izvršeni su izbori organa Zajednice KLA za naredni period.
Na skupštini ZAKLAS je dogovoreno da se za sve kandidate glasa aklamacijom i imenovanjem,
dok su izbori za Predsednika tajni (postoje dva kandidata), na bazi konstituisanih delegata KLA.
Pre izbora oformljena je Izborna komisija za konstituisanje (verifikaciju) delegata i izbor
Predsednika ZAKLAS.
Komisiju sačinjavaju: Srñan Bukvić (Zdravi život, Bgd), Milivoje Petković (Mediana , Niš) i
Miroslav Božić (Zemun, Zemun).
Izbor u organe Zajednice KLA Srbije:
Upravni, stručni, nadzorni odbor i drugi odbori i komisije su na svom sastanku u Beogradu,
Gornjačka 34, dana 29. 09 2012. rezimirali sve pristigle prijave za izbor u organe ZAKLAS i
sačinili liste kandidata koje se dostavljaju Skupštini na razmatranje i usvajanje.
Skupština je donela odluku da se glasa aklamacijom za sve kandidate koji su na listi, iako Statut
ZAKLAS predviña manji broj kandidata na pojedina mesta (razlog: da svi predloženi kandidati
učestvuju u radu ZAKLAS, kako bi se dobilo na kvantitetu i kvalitetu).
Podpredsednik Zajednice KLA Srbije:
Predložen Milivoje Šarčević, član STKLZA VMA, Beograd
Obrazloženje dala terapeut kluba VMA Marina Dimitrijević, a predstavio se i sam kandidat.
Skupština je jednoglasno izabrala Milivoja Šarčevića za Podredsednika ZAKLAS.
Sekretar ZAKLAS (Imenovanje) :
Skupština je jednoglasno imenovala predloženu Cvijetu Cicu Uskoković za Sekretara
ZAKLAS.
Kandidati za koje se glasa aklamacijom na osnovu predloga Upravnog, Stručnog i Nadzornog
odbora i drugih Odbora i Komisija:
Stručni odbor, Upravni odbor, Odbor za informisanje, Odbor za meñuklupsku saradnju
Srbije, Odbor za finansije, Komisija za statut i opšta akta
PREDSEDNIŠTVO STRUČNOG ODBORA
Dr Branka Stanojević KLA „LAV” Valjevo
Dr Petar Nastasić
Dr Dušan Lujanov, STKLA „Budućnost”, Kikinda
Dr Aleksandar Dimić, KLA „Zemun“, Zemun
Dr Željko Milićević, STKLA „Vršačka kula”, Vršac
Slañana Dragišić Labaš, dip. soc, KA „Skela”
Dr Vesna Jovanović, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, Beograd
Prof. dr Tomislav Sedmak
Prof. dr Branko Ćorić, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
UPRAVNI ODBOR
DrLjubica Stojković
Danica Tošanović Janković, KA „Skela”
Dr Vojin Lilić, Specijalna bolnica „Gornja Toponica”, Niš
Milena Latinović, STKLA „Budućnost”, Kikinda
Slavica Nikolić STKLA „Vršačka kula”, Vršac
Ljiljana Balinovac Valjevo
Boško Mitrović, KULA „Zdrav život”
Jevta Ilić, STKLZA VMA
Dejan Milošević, STKLA „Nada”
Slobodan Milošević STGLA „Železničar”
Aleksa Bukovski KLA „Lav”, Valjevo
ODBOR ZA INFORMISANJE
Vesna Gregorčić, KULA „Zdrav Život”, Beograd
Jasmina Janković, STKLZ VMA, Beograd
Dragiša Šijaković, KLA „Lav”, Valjevo
Dejan Mančić, KLZ „Most”, Vranje
Ljiljana Stošić, KLZ „Most”, Vranje
Gukić Milorad, KLA „Zemun”, Zemun
Vanja Stojev, KLA „Druga šansa”, Knjaževac
Zoran Manojlović, KLA „Grbavica”, Novi Sad
Željko Jovanov, KA „Skela”, Beograd
Dragan Grujić, STKLA „Gornjačka”, Beograd
ODBOR ZA MEðUKLUPSKU SARADNJU SRBIJE
Ivan Vidmar, „Gornjačka”, Beograd
Svetomir Ljubinković, KULA „Zdrav život”, Beograd
Dragomir Eskić, STKLZA „VMA”, Beograd
Ljubiša Mirić, KLA „Lav”, Valjevo
Milica Stošić, KLZ „Most”, Vranje
Vladimir Ilić, KLA „Zemun”, Zemun
Milorad Stupar, STKLA „Budućnost”, Kikinda
Zoran Jeremić, KLA „Nišava”, Niš
Darko Janković, SPhTKLA „Dunav”, Novi Sad
Stanislav Trifunović, STKLA „Vršačka kula”, Vršac
Sava Berberski, STGLA „Železničar”, Beograd
Mihailo Olear, KLA „Grbavica”, Novi Sad
Maja Ćurčin, KLA „Grbavica”, Novi Sad
Fejdi Julijan, KAA „Zdravi život”, Ruski Krstur
ODBOR ZA FINANSIJE
Marinko Gregorčić, KULA „Zdrav život”
Vasilije Milonjić, STKLZA „VMA”, Beograd
Goran Nikolić, STKLA „Nada”, Lazarevac
Ninoslav Davidović, KLA „Zemun”, Zemun
Slobodan Simić, KLA „Medijana”, Niš
Milorad Novitović, STGLA „Železničar”, Beograd
Petar Delibašić, KA „Skela”, Beograd
KOMISIJA ZA STATUT I OPŠTA AKTA
Žarko Janovan, STKLA „Budućnost”, Kikinda
Saša Mladenović, KLZ „Most,” Vranje
ðorñe Bradić, SPhTKLA „Dunav”, Novi Sad
Dragan Ristanović, STKLA „Vršačka kula”, Vršac
Slobodan ðikić, STGLA „Železničar”, Beograd
Dragoljub Vasiljević, STKLA „Gornjačka”, Beograd
Zoran Mitić, KLA „Železhičar”, Niš
Skupština je aklamacijom jednoglasno izabrala sve predložene kandidate sa liste.
Izbor za odbore za MKS za regione Beograd, Niš i Vojvodinu, Nadzorni odbor i Komisija za
Meñunarodnu saradnju.
Predlažu se sledeći kandidati:
ODBOR ZA MEðUKLUPSKU SARADNJU ZA REGION BEOGRAD
Srñan Bukvić, KULA „Zdrav život”, Beograd
Milan Savić, KULA „Zdrav život”, Beograd
Nedeljko Radovanović, STKLA „Nada”, Lazarevac
Ivan Zlatarević, STKLA „Nada”, Lazarevac
Zlatko Bandl, KLA „Zemun”, Zemun
Miroslav Božić, KLA „Zemun”, Zemun
Nebojša Dimitrijević, KA „Skela”, Beograd
Miša Bogojević, KA „Skela”, Beograd
Milica Matić, STKLA „Gornjačka”, Beograd
Rade Vasiljević, STKLA „Gornjačka”, Beograd
Ratko Manojlović, STKLZA „VMA”, Beograd
Goran Stamenković, STKLZA „VMA”, Beograd
Jovan Mirković, predloženi na Skupštini ZAKLAS
Milorad Novitović, Predloženi na skupštini ZAKLAS
ODBOR ZA MEðUKLUPSKU SARADNJU ZA REGION NIŠ
Anñelka Gagović , KLZ „Most”, Vranje
Jovanović Goran, KLA „Železničar”, Niš
Slobodan Baćević, KLA „Železničar”, Niš
ODBOR ZA MEðUKLUPSKU SARADNJU ZA REGION VOJVODINE
Stevan Ćosić, SPTKLA „Dunav”, Novi Sad
Željko Čikara, STKLA „Vršačka kula”, Vršac
Svetislav Zagorac, STKLA „Vršačka kula”, Vršac
ðorñe Bradić, SPTKLA „Dunav”, Novi Sad
Mihailo Olear, KLA „Grbavica”, Novi Sad
Žarko Janovan, STKLA „Budućnost”, Kikinda
NADZORNI ODBOR
Suzana Stojković, KLZ „Most”, Vranje
Dragomir Cvetković, KLA „Medijana”, Niš
Sava Petrović, STKLA „Vršac”
KOMISIJA ZA MEðUNARODNU SARADNJU
Prim Dr Vojin Popović, Specijalna bolnica „Gornja Toponica”, Niš
Prof Dr Petar Nastasić
Mr Ph Julijan Fejdi KAA „Zdravi život”, Ruski Krstur
Skupština je aklamacijom jednoglsasno izabrala sve predložene kandidate sa liste.
Izbor za Predsednika ZAKLAS ( i Predsedavajućeg Skupštine ZAKLAS)
Za Predsednika ZAKLAS ( i Predsedavajućeg Skupštine ZAKLAS) je predloženo dva
kandidata. Dogovoreno je da svaki kandidat napiše svoju kratku biografiju i predlog plana rada
ZAKLAS u narednom periodu i da se predstave Skupštini, gde će biti izabrani tajnim glasanjem
konstitusanih delegata za izbor Predsednika (77 konstituisanih delegata).
Kandidati za Predsednika ZAKLAS ( i Predsedavajućeg Skupštine ZAKLAS) su:
Dr Aleksandar Dimić, Zemun, Zemun i
Dr Vojin Popović, Mediana, Niš.
Oba kandidata su se obratili Skupštini svojom biografijom i programom rada u narednom
periodu.
Posle obraćanja oba kandidata skupštini pristupolo se tajnom glasanju za izbor predsednika
ZAKLAS ( i Predsedavajućeg Skupštine ZAKLAS).
Reziltati tajnog glasanja su : Dr. Aleksandar Dimić 31 glas delegata, Dr Vojin Popović 46
glasova delegata.
Konstatuje se da je u narednom mandatu za Predsednika ZAKLAS ( i Predsedavajućeg
Skupštine ZAKLAS) izabran Prim Dr Vojin Popović, Mediana , Niš.
Po izvršenom izboru Predsednika ZAKLAS, Skupština je razrešila kompletan stari saziv
ZAKLAS.
Novi saziv će se kompletno konstituisati ( Predsednici odbora i komisija) na prvom sastanku
Upravnog, stručnog, nadzornog odbora i ostalih odbora i komisija.
Po završenom razrešenju starog saziva Skupštini se obratio novi Presednik ZAKLAS, Prim Dr
Vojin Popović, prigodnim rečima i okvirnim planom rada za naredni period.
Ad 6:
Orijentacioni plan rada u narednom periodu Skupštini je izneo Prim Dr Vojin Lilić. Plan rada je
iznet u 13. tačaka. Plan rada je sastavni deo Zapisnika i neće se ovde posebno prezentovati.
Skupština je jednoglasno prihvatila Orijentacioni plan rada za naredni period.
U okviru ove tačke Dnevnog reda, Darko Janković, Predsednik Odbora MKS ZAKLAS je izneo
predlog Planiranih termina aktivnosti KLA i ZAKLAS za period 01. 01 2013 - 31. 12 2013. godine,
sa molbom da se razmotri, usvoji i postavi na Veb sajt ZAKLAS. Predlog je sastavni deo Zapisnika
sa Skupštine ZAKLAS.
Skupština je jednoglasno prihvatila Termin plan aktivnosti KLA i ZAKLAS za naredni
period.
Ad 7:
Po završenih šest tačaka Dnevnog reda, Skupština je donela jednoglasnu odluku da se formulišu
zaključi na osnovu rada po svim tačkama Dnevnog reda.
Doneti su sledeći Zaključci:
1.
Skupšina ZAKLAS zadužuje Upravni i Stručni odbor ZAKLAS ( u novom sazivu)
da uradi Plan rada za naredni period u skladu sa diskusijama i radom Skupštine po
toj tačci dnevnog reda.
2.
Treba i dalje nastojati da se osnivaju novi KLA na celoj teritoriji Republike Srbije,
postojeći KLA da se metodološki usavršavaju, a KLA koji su prestali sa radom da se
revitalizuju.
Rad 30. Tematske Izborne Skupštine je završen u 15 20 časova.
Beograd,
01. 11 2012.
Zapisnik sastavio:
Predsedavajući Skupštine
Zajednice KLA Srbije
Darko Janković
(063/ 8 223 279)
Prof Dr Petar Nastasić
Overači Zapisnika :
Milan Savić
Milica Matić
MP
Poseban prilog: Delegati Skupštine i
Konstituisani delegati Skupštine
Utvrñuje se spisak konstituisanih delegata za glasanje za izbor Predsednika ZAKLAS (77) i spisak
prisutnih na Skupštini ZAKLAS (105):
DELEGATI SKUPŠTINE ZKLAS
KONSTITUISANI 28.10.2012. GODINE
NA 30 IZBORNOJ SKUPŠTINI ZKLAS
Mogu da glasaju:
Red
br.
1
Ime i prezime
Klub
Jovo Kuzmanović
Zdrav život
2
Svetomir Ljubinković
Zdrav život
3
Milan Savić
Zdrav život
4
Mićo Mališ
Zdrav život
5
Marinko Gregorčić
Zdrav život
6
Dragan Grujić
Gornjačka
7
Nada Grujić
Gornjačka
8
Časlav Stojanović
Gornjačka
9
Anñelka Stojanović
Gornjačka
10
Dragoljub Vasiljević
Gornjačka
11
Saša Dimić
Zemun
12
Jelena Tucović
Zemun
13
Milorad Gukić
Zemun
14
Zlatko Bandl
Zemun
15
Miroslav Božić
Zemun
16
Asmir Kikanović
Zemun
17
Matija ðurasek
VMA
18
Dragomir Eskić
VMA
19
Jevta Ilić
VMA
20
Vasilije Milonjić
VMA
21
Milivoje Šarčević
VMA
22
Danica Tošanović Janković
Skela
23
Slañana Dragišić Labaš
Skela
Red
br.
24
Ime i prezime
Klub
Petar Delibašić
Skela
25
Nebojša Dimitrijević
Skela
26
Miša Bogojević
Skela
27
Stevan Brna
Železničar, Beograd
28
Milan Tešović
Železničar, Beograd
29
Milorad Novitović
Železničar, Beograd
30
Dejan Milošević
Nada
31
Ivan Zlatarević
Nada
32
Branko Pantić
Nada
33
Dragoljub Pjevac
Nada
34
Draginja Bijelić
Mladost
35
Angela Brančić
Mladost
36
Darko Janković
Dunav
37
ðorñe Bradić
Dunav
38
Stevan Ćosić
Dunav
39
Živojin Ostojić
Vršačka kula
40
Jovan Jordanović
Vršačka kula
41
Stanislav Trifunović
Vršačka kula
42
Svetozar Zagorac
Vršačka kula
43
Katarina Kovač
Vršačka kula
44
Aleksa Bukovski
Lav
45
Dušan Ristić
Lav
46
Jovan Jovanović
Lav
47
Ljubisav Mirić
Lav
48
Elizabeta Živković
Medijana
49
Milivoje Petković
Medijana
50
Vojin Popović
Medijana
51
Natalija Jovanović
Medijana
52
Dragomir Cvetković
Medijana
53
Marko Proković
Železničar, Niš
54
Vojislav Cvetković
Železničar, Niš
55
Goran Jovanović
Železničar, Niš
Red
br.
56
Ime i prezime
Klub
Toplica Milošević
Železničar, Niš
57
Zoran Mitić
Železničar, Niš
58
Vladimir Branković
Nišava
59
Ivica Tomić
Nišava
60
Zoran Jeremić
Nišava
61
Vladimir Cekić
Nišava
62
Ratoljub Stojanović
Nišava
63
Slobodan Bačević
Druga šansa
64
Nadica Jovanović
Druga šansa
65
Miroslav ðorñević
Druga šansa
66
Srñan Martinović
Druga šansa
67
Lela Gagović
Druga šansa
68
Dragana Mišić
Leskovac
69
Suzana Antić
Leskovac
70
Rodoljub Krasić
Leskovac
71
Zorica Krasić
Leskovac
72
Zoran Janjić
Leskovac
73
Suzana Stojković
Most
74
Ljiljana Stošić
Most
75
Anñelka Gagović
Most
76
Milica Stošić
Most
77
Dejan Mančić
Most
UKUPNO MOŽE DA GLASA: 77 DELEGATA
Ostali prisutni članovi ZKLAS
78
Petar Nastasić
dosadašnji predsednik ZKLAS
79
Vojin Lilić
Spec. psih. bolnica Gornja Toponica
80
Cica Uskoković
sekretar ZKLAS
81
Vesna Jovanović Čupić
Spec. bolnica za bolesti zavisnosti
82
Milica Matić
Gornjačka
83
Željko Milićević
Spec. psih. bolnica „Slavoljub Bakalović”
84
Slavica Nikolić
Spec. psih. bolnica „Slavoljub Bakalović”
85
Snežana Pantović
Spec. bolnica za bolesti zavisnosti
Red
br.
86
Ime i prezime
Klub
Mirjana Martić
Spec. bolnica za bolesti zavisnosti
87
Igor Milatović
Gornjačka
88
Marina Dimitrijević
VMA
89
Nevenka Šarčević
VMA
90
Dobrivoje Stojković
Most
91
Boban Milojković
Most
92
ðurña Marinkov
Vršačka kula
93
Gertruda Belurov
Vršačka kula
94
Borjana Savić
Spec. psih. bolnica „Laza Lazarević”
95
Jagoda Simić
Skela
96
Milan Simić
Skela
97
Petar Tasovac
Skela
98
Aleksandar Zemunović
Zemun
99
Ljiljana Vrhovac Kikanović
Zemun
100
Radosava Bandl
Zemun
101
Vesna Gregorčić
Zdrav život
102
Boško Mitrović
Zdrav život
103
Sreten ðorñević
Zdrav život
104
Slobodan Prekić
Zdrav život
105
Srñan Bukvić
Zdrav život
Ukupno prisutno na Skupštini: 105
ljudi
Vrnjačka banja,
28. 10 2012.
Predsednik Izborne komisije
za izbor Predsednika ZAKLAS
Srñan Bukvić
Download

zapisnik sa 30. tematske - Zajednica klubova lecenih alkoholicara