Izvještaj o polaznicima obuka u organizaciji
Regionalne škole za javnu upravu – ReSPA za 2011. godinu
Prezime i ime
Smajić Muhamed
Mavrić Mersiha
Tehnike izvođenja obuka
Institucija
Datum održavanja
Ministarstvo odbrane
24-26.5.2011.
Visoko sudsko i tužilačko
24-26.5.2011.
vijeće
Broj kredita
5
5
Teorija i praksa u ciklusu kreiranja politika: Od izrade nacrta do procjene politika
Prezime i ime
Institucija
Datum održavanja
Broj kredita
Smajić Muhamed
Ministarstvo odbrane
14-18.3.2011.
6
Rokvić Goran
Ministarstvo pravde
14-18.3.2011.
6
Uprava za indirektno
Eskić Aleksandar
14-18.3.2011.
6
oporezivanje
Prezime i ime
Jurić Branimir
Međunarodni protokol
Institucija
Datum održavanja
Generalni sekretarijat
28-30.3.2011.
Vijeća ministara
Broj kredita
5
U smjeru potpunog upravljanja kvalitetom sa zajedničkim okvirom procjene
Prezime i ime
Institucija
Datum održavanja
Broj kredita
Golić Bojan
Agencija za državnu službu
19-21.4.2011.
5
Jokić Nikola
Ministarstvo pravde
19-21.4.2011.
5
Prezime i ime
Krtalić Ines
Analiza potreba za obukama
Institucija
Datum održavanja
Ministarstvo pravde
24-26.5.2011.
Broj kredita
5
Strateški menadžment i strateško planiranje za rukovodeće državne službenike
Prezime i ime
Institucija
Datum održavanja
Broj kredita
Polovina-Mandić
Sekretarijat Centralne
24-26.5.2011.
5
Danka
izborne komisije
Ninković Bojan
Ministarstvo pravde
24-26.5.2011.
5
Visoko sudsko i tužilačko
Suljagić Admir
24-26.5.2011.
5
vijeće
Prezime i ime
Nogo Srđan
Upravljanje promjenom u javnoj upravi
Institucija
Datum održavanja
Agencija za identifikaciona
5-7.4.2011.
dokumenta, evidenciju i
Broj kredita
5
Trg Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo • Telefon:( ++ 387 33) 284 701, 284 716 • Fax:( ++387 33)284 710
[email protected] • www.ads.gov.ba
Šantić Toni
razmjenu podataka
Ministarstvo pravde
5-7.4.2011.
5
Načela i prakse decentralizacije u odnosu na dobro upravljanje
Prezime i ime
Institucija
Datum održavanja
Broj kredita
Ministarstvo finansija i
Jusufbašić Elvedin
6-9.9.2011.
6
trezora
Ministarstvo komunikacija i
Vukadin Dragan
6-9.9.2011.
6
prometa
Služba za poslove sa
Mujakić Muhamed
6-9.9.2011.
6
strancima
Prezime i ime
Iglica Merdžana
Prezime i ime
Kučera Goran
Zeković Miroslav
Prezime i ime
Damjanović Olivera
Prezime i ime
Delić Nedžib
Članstvo u EU i izazovi za nacionalne uprave
Institucija
Datum održavanja
Parlamentarna skupština
19-22.10.2011.
Učinkovit i atraktivan način prezentacije
Institucija
Datum održavanja
Ministarstvo pravde
7-11.11.2011.
Ured koordinatora za
7-11.11.2011.
reformu javne uprave
Javno i privatno partnerstvo
Institucija
Datum održavanja
Komisija za koncesije
30.11-2.12.2011.
Procjena uticaja politika u javnim upravama
Institucija
Datum održavanja
Ured koordinatora za
22-25.11.2011.
reformu javne uprave
Broj kredita
6
Broj kredita
7
7
Broj kredita
5
Broj kredita
6
Obuka državnih službenika u oblastima zapošljavanja i odabira kandidata, upravljanja
učinkom i unapređenja rada
Prezime i ime
Institucija
Datum održavanja
Broj kredita
Suljagić Senada
Visoko sudsko i tužilačko
15-18.11.2011.
6
vijeće
Prezime i ime
Dimitrijević Maja
Prezime i ime
Imamović Aida
Pregovaranje s Evropskom unijom
Institucija
Datum održavanja
Ministarstvo vanjskih
14-16.6.2011.
poslova
Pomoć u radu IPA fondova
Institucija
Datum održavanja
Ministarstvo financija i
18-20.4.2011.
Broj kredita
5
Broj kredita
5
Trg Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo • Telefon:( ++ 387 33) 284 701, 284 716 • Fax:( ++387 33)284 710
[email protected] • www.ads.gov.ba
Marić Gabrijela
Prezime i ime
Bugarin Danijela
Trogrlić Martina
trezora
Ministarstvo pravde
18-20.4.2011.
Evropska unija
Institucija
Datum održavanja
Direkcija za evropske
4-22.7.2011.
integracije
Direkcija za evropske
4-22.7.2011.
integracije
5
Broj kredita
10
10
Koncept menadžmenta i vještina za rukovodeće državne službenike
Prezime i ime
Institucija
Datum održavanja
Broj kredita
Agencija za policijsku
28.2-4.3. i
Grujić Milenko
10
podršku
11-13.4.2011.
28.2-4.3. i
Grubešić Niko
Ministarstvo pravde
10
11-13.4.2011.
28.2-4.3. i
Iglica Merdžana
Parlamentarna skupština
10
11-13.4.2011.
Za sve dodatne informacije u pogledu usuglašavanja evidencija možete kontaktirati Ivanu Šanje
putem maila [email protected] ili na tel. 033/284-701.
Trg Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo • Telefon:( ++ 387 33) 284 701, 284 716 • Fax:( ++387 33)284 710
[email protected] • www.ads.gov.ba
Download

ReSPA za 2011. godinu - Agencija za državnu službu BiH