E – INFO RPK VALjEVO
www.inwestserbia.com
Regionalna privredna komora Valjevo
MAJ 2012
/Na 9. sajmu Spre g/Stav računovođa o novom Zakonu o spr ečavanju pranja novca/Spoljnotrgovinski inst rumenti u zaštiti domaće privr e de/Prva
obuka za savetnika za hemi kalije/Klasters ke inicijative u metals kom se ktoru/Kreditne linije čačanske banke/Dan ot vorenih vrata privrede i
predstavništava PKS/Studijska poseta Austriji/Ambasador Hrvatske u Šapcu/Vesti iz privrede/
RPK VALJEVO NA 9. SAJMU SPREG
03.05.2012
RAČUNOVOĐE O NOVOM ZAKONU O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA
03.05.2012
SEMINAR: PRIMENA SPOLJNOTRGOVINSKIH INSTRUMENATA ZA ZAŠTITU DOMAĆE P RIVREDE
24.04.2012
Regionalna privredna komora Valjevo, tradicionalno je nastupila u okviru 9. sajma
privrede regiona - SPREG koji je održan u periodu 26. - 28. aprila u Valjevu. Komora je
svoj štand ustupila inovativnim preduzećima koja su imala mogućnost da prikažu svoje
razvojne projekte - Krušik IRC, Krušik Akumulatori, Robotakt itd. Organizovan je i
kvalitetan prateći program koji je obuhvatio sledeće teme:
Prezentacija XIII javnog poziva za dodelu sredstava privrednim društvima, zadrugama,
preduzetnicima i udruženjima za unpređenje konkurentnosti i internacionalizacije u
saradnji sa SIEP-om, Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza. Predstavnici SIEPE
upoznali su zainteresovane predstavnike preduzeća, zadruga i preduzetnike, kao i udruženja o aktivnostima za koje mogu
konkurisati: nastup na stranim tržištima, otvaranje predstavništava, privredne misije, internacionalizacija, jačanje
marketinških kapaciteta. Takođe biće upoznati sa uslovima i načinu apliciranja.Prijave se dostavljju do 18. maja, a za ove
namene obezbeđeno je 150 miliona dinara. Nakon toga g-đa Nevenka Velinov, direktor Kompanije Velexpo, prezentovala je
aktuelne sajmove u 2012. godini, na kojima će biti organizovano učešće srpske privrede: Sajmovi u Moldaviji, u Poljskoj,
Rumunij, Bugarskoj i Albaniji. Zatim su održane prezentacije na temu inovativnog ženskog preduzetništva - iskustva Privredne
komore Srbije i RPK Valjevo koje imaju organizovane organe i tela za podršku ženskom preduzetništvu, a u okviru Odbora
zajednice preduzetnika, centralno mesto zauzeo je prikaz opterećenja privrede na lokalnom nivou - prema propisima lokalnih
samouprava. Poslednjeg dana sajma održana je prezentacija na temu unapređenje nivoa tehnološkog razvoja privrede u
okviru sednice Odbora za nauku i stručno obrazovanje RPK valjevo. Gosti sednice bili su članovi Odbora za tehnološke
inovacije PKS kao i članovi Odbora za nauku, kva litet, stručno obrazovanje i menadžment RPK Kraljevo.
U Regionalnoj privrednoj komori Valjevo održana je III sednica Saveta za
računovodstvene, knjigovodstvene i revizorske poslove, a centralna tema bila je primena
Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, odnosno licenciranje lica za
sprečavanje pranja novca. Opšti stav saveta jeste da računovodstvene agencije ne mogu
prihvatiti obavezu praćenja tokova novca i ispitivanja porekla novca jer bi tako najpre
povredili poverenje između agencije i klijenta, a nije ni prirodno da računovodstvene
agencije obavljaju državne poslove. Predloženo je da se pokrene inicijativa u okviru
komorskog sistema, preko Privredne komore Srbije i regionalnih privrednih komora,
prema Vladi Republike Srbije, za izmenu ovog zakona u cilju oslobađanja računovodstvenih agencija od obavljanja ovih
p o s lo v a .
Regionalna privredna komora Valjevo u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i
regionalnog razvoja Srbije i Projektom "Jačanje kapaciteta institucija Vlade Republike
Srbije" Nemačkog ministarstva ekonomije i tehnologije organizovala je seminar na temu
spoljnotrgovinskih intrumenata Srbije u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u
Šapcu. Na seminaru su bile predstavljene teme i preneta nemačka iskustva u oblasti
zaštite industrije i pomoći u zaštiti od postupaka drugih zemalja, kroz primenu lepeze
spoljnotrgovinskih instrumenata uobličenih u Svetskoj trgovinskoj organizaciji:
antidampinške mere - primenjuju se u situaciji kada uvoznik prodaje proizvode na domaćem tržištu po nižoj ceni od one po
kojoj iste proizvode prodaje u matičnoj zemlji, kompenzatorne mere - služe za anuliranje subvencionisanja proizvodnje ili
inputa koji učestvuju u proizvodnji proizvoda koji se uvoze i mere zaštite od prekomernog uvoza - u situaciji kada se naglo
poveća obim uvoza određene vrste proizvoda i ukoliko se jasno dokaže da to ugrožava domaću privredu. Ovom prilikom
prezentovan je i priručnik "Administrativne smernice o spoljnotrgovinskim instrumentima" urađen u okviru ovog projekta
koji će biti stavljen na raspolaganje privredi. Predavači na seminaru bili su Martin Reisser, vođa projekta, Heinz Okken,
stručnjak na p rojektu, D r. Ana B lagojević, Gordana Dobrivojević i Anđelka Đukić-Katurić predstavnici Ministarstva ekonomije i
r e g io n a ln o g r a z v o ja .
REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA VALJEVO
Karađorđeva 64 Valjevo
Tel: 0 14/ 22 17 21 Fax: 014/ 22 09 87
office@rpk- valjevo.co.rs
www.inwestser bia.com
E – INFO RPK VALjEVO
www.inwestserbia.com
Regionalna privredna komora Valjevo
MAJ 2012
/Na 9. sajmu Spre g/Stav računovođa o novom Zakonu o spr ečavanju pranja novca/Spoljnotrgovinski inst rumenti u zaštiti domaće privr e de/Prva
obuka za savetnika za hemi kalije/Klasters ke inicijative u metals kom se ktoru/Kreditne linije čačanske banke/Dan ot vorenih vrata privrede i
predstavništava PKS/Studijska poseta Austriji/Ambasador Hrvatske u Šapcu/Vesti iz privrede/
REALIZOVANA PRVA OBUKA ZA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE
21.04.2012
INICIJATIVE RAZVOJA KLASTERA U METALSKOM SEKTORU
11.04.2012
PREZENTACIJA KREDITNIH LINIJA ČAČANSKE BANKE
10.04.2012
Regionalna privredna komora Valjevo, u saradnji sa Medicinskim fakultetom iz
Kragujevca, organizovala je prvu obuku za savetnika za hemikalije, a u skladu sa
obaveznom primenom Pravilnika o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da
ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za
hemikalije (Sl.glasnik RS br.13/11 i 28/11) od 01.marta 2013. Obuka je održana u
terminu 18 – 21 04. 2012. u kompaniji Galeb-Group u Šapcu, sa ukupnim fondom od 40
časova. Predavači na obuci bili su profesori Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, u
skladu sa Rešenjem Agencije za hemikalije Republike Srbije br.:153-01-00017/2011-01 od 15.12.2011. Profil polaznika obuke
bio je VII stepen obrazovanja na osnovnim studijama u trajanju 4 godine iz oblasti: hemije, fizičke hemije, tehnologije ili
farmacije. Prvu obuku za savetnika za hemikalije prošlo je 11 predstavnika preduzeća i institucija:
1. ZORKA – PHA RMA HEMIJA - Šabac (1)
2. GALEB-METAL PA CK – Šabac (1)
3. RAU CH-SERBIA - Koceljeva (1)
4. HEMOFARM - Šabac (1)
5. Rudnik olova i cinka VELIKI M AJD AN - Ljubovija (1)
6. INTER-KOP – Šabac (1)
7. ZORKA-KERAMIKA - Šabac (2)
8. VIKTOR IA ZO RKA M INERALNA ĐU BRI VA – Šabac (1)
9. COMEX - Šabac (1)
10.Gradska uprava Šabac (1)
Danas je u Regionalnoj privrednoj komori Valjevo održana prezentacija klasterskih
inicijativa u metalskom sektoru, u saradnji sa Vojvodina metal klasterom (VMC).
Prednosti udruživanja u klaster, dosadašnja iskustva, aktivnosti i inicijative u toku
realizacije aktuelnih projekata, na primeru Vojvodina Metal Klastera (VMC), p redstavio je
G-din Zoran Pekez, menadžer ovog klastera. Inače, Vojvođanski Metal Klaster (VMC),
osnovan je oktobra 2011. udruživanjem preduzeća metalskog sektora iz Vojvodine, uz
značajnu podršku EU - Regionalno društveno-ekonomskog programa razvoja (RDEPR 2),
čija je ukupna vrednost 862.000EUR. Klaster trenutno broji 90 članova, od kojih su 69
preduzeća metalskog sektora (oko 4300 radnika), a 18 članova su institucije podrške (regionalne privredne komore, razvojne
agencije, univerziteti i dr.). Osnovan je kao neprofitna, nevladina, nestranačka mreža dobrovoljno i interesno povezanih
pravnih i fizičkih lica iz metalskog sektora Vojvodine, kao i pravnih lica, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja
konkurentnosti, povećanja izvoza i otvaranja novih radnih mesta. Detaljnije o VMC klasteru možete pogledati na web adresi:
www .vmc.rs. Zainteresovani preduzetnici i pravna lica koja se bave metalskom delatnošću na području RPK Va ljevo takođe
mogu biti članovi VMC k lastera, ukoliko prepoznaju svoje interese za ukl jučivanje.
U cilju nformisanja privrednika i preduzetnika o aktuelnim kreditnim linijama i
programima podrške Regionalna privredna komora Valjevo i Čačanska banka ad - Filijala
Valjevo organizovali su prezentaciju dve kreditne linije: Kreditiranja projekata uštede
energije i korišćenja obnovljivih izvora energije i Kredite sa garancijom Evropskog
investicionog fonda, institucije u okviru EU koja je specijalizovana za podršku poslovanju
i razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Prezentaciju su održali Predrag
Radović i Nikola Ranitović, iz Službe za upravljanje ponudom MSP i mikro k lijentima
Čačanske banke ad. Karakteristike Hit Energy kreditne linije:
* Korisnici: privreda, stanovništvo, opštine i javna preduzeća
* Iznos: do 500.000 EUR
* Rok: do 7 godina uz mogućnost 12 meseci grace perioda
REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA VALJEVO
Karađorđeva 64 Valjevo
Tel: 0 14/ 22 17 21 Fax: 014/ 22 09 87
office@rpk- valjevo.co.rs
www.inwestser bia.com
E – INFO RPK VALjEVO
www.inwestserbia.com
Regionalna privredna komora Valjevo
MAJ 2012
/Na 9. sajmu Spre g/Stav računovođa o novom Zakonu o spr ečavanju pranja novca/Spoljnotrgovinski inst rumenti u zaštiti domaće privr e de/Prva
obuka za savetnika za hemi kalije/Klasters ke inicijative u metals kom se ktoru/Kreditne linije čačanske banke/Dan ot vorenih vrata privrede i
predstavništava PKS/Studijska poseta Austriji/Ambasador Hrvatske u Šapcu/Vesti iz privrede/
* Kamatna stopa za klijente privrede: 6mEuribor + 5,50%
* N a k n a d a z a o b r a d u z a h t e v a : 1 ,0 0 % je d n o k r a t n o
* Namena: najmanje 75% sredstava za projekat, 25% može se iskoristiti za troškove koji su povezani sa projektom
* Ciljana ušteda: min 20% uštede energije i/ili 20% smanjenje CO2
* Obezbeđenje: u zavisnosti od kreditne sposobnosti i roka otplate
Projekti koji se mogu kreditirati iz ove linije obuhvataju: poboljšanje karakteristika omotača zgrade (toplotna izolacija,
zamena prozora i vrata), zamenu sistema grejanja (zamena starih kotlova), unapređenje sistema grejanja, zamenu unutr ašnje i
spoljne rasvete energetski efikasnijom, korišćenje obnovljivih izvora energije (solarni sistemi, toplotne pumpe), zamena stare
procesne opreme novom koja je energetski efikasnija.
Krediti sa garancijom Evropskog investicionog fonda:
* Korisnici: mikro preduzeća prema definiciji EU (manje od 10 zaposlenih, do 2 miliona EUR prihoda i/ili bilansne aktive)
* Minimalan rok dospeća 12 meseci
* Maksimalan iznos kredita 25.000 EUR
* 1 k o r is n ik – v iš e k r e d ita
* Bez učešća
Više informacija na web adresi Čačanske banke AD Čačak: ww w.cacanskabanka.co.rs
SUSRETI PRIVREDE I PREDSTAVNIŠTAVA PKS - DAN OTVORENIH VRATA
06.04.2012
REALIZOVANA STUDIJSKA POSETA AUSTRIJI U OKVIRU WIFI IKT OBUKE
02.04.2012
Sa ciljem efikasnijeg nastupa preduzeća i boljeg predstavljanja na stranim
tržištima, putem korišćenja usluga predstavništava PKS u inostranstvu, Regionalna
privredna komora Valjevo u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizovala
je susret privrednika sa direktorima predstavništava PKS u inostranstvu pod
nazivom "DAN OTVORENIH VRATA". Susreti su održani 6. aprila 2012. godine u
Centru za stručno usavršavanje u Šapcu, a privrednici su imali priliku da se u
pojedinačnim razgovorima sa direktorima predstavništava PKS u inostranstvu
informišu o mogućnostima za plasman robe i usluga na tržištima rada PPKS,
obezbede kontakt za potencijalne kupce i partnere kao i strateške partnere za privatizaciju, dogovore istraživanje tržišta
prema sopstvenim zahtevima, korišćenju usluga predstavništava u rešavanju dugovanja/potraživanja, obezbede asistenciju
predstavništava za poslovne posete stranim kompanijama kao i konsultacije po svim ostalim temama privredne saradnje sa
predmetnim tržištima. Skup je otvorio predsednik Regionalne privredne komore Valjevo, Zoran Mra ković, nakon čega je
održana konferencija za medije u okviru koje su predstavnici PKS govorili o uslovima za izvoz i plasman srpskih proizvoda na
ino tržaišta. U razgovorima su učestvovali predstavnici 24 privredna društva i direktori i saradnici 9 predstavništava PKS u
inostranstvu: Vera Vidović, Beč–AUSTRIJA, Gordana Zrnić, Brisel–BELGIJA, Radivoje Rašović, Podgorica-CRNA GORA, Vesna
Mihajlović Pakaj, Pariz–FRANCUSKA, Goran Ilić, Milano–ITALIJA, mr Milanka Vučić, Frankfurt–NEMAČKA, Radojica Sretenović,
savetnik, Moskva–RUSKA FEDERACIJA , A nita Stanković, Kijev–UKRAJINA, Drenislav Žekić, Zagreb-HRVATSKA.
U organizaciji WIFI IKT Instituta, WKO- Komore Austrije, komora Pančevo i Valjevo
u periodu od 26 do 30 marta realizovana studijska poseta Beču za polaznike WIFI
IKT obuke, koji su na kon održane obuke i uspešno položenog ispita posetili Beč.
Boravak u Beču predstavnicima preduzeća, opština i komore omogućio je kontakte
sa brojnim preduzećima, konsultantima, komorom Austrije, javnim sektorom,
opštinama Grada Beča. U okviru programa obavljene su posete jednom broju
preduzeća prema iskazanim zahtevima, upriličene su posete WTO -Komori Austrije,
WIFI IKT Institutu, Spalionici smeđa, odnosno Toplani Beča. Tokom boravka
održana je i Kontakt berza u kojoj je učestvovalo 20 austrijskih partnera i 14 učesnika sa naše strane. Na kraju posete
obavljeno je svečano uručenje sertifikata- WIFI diploma, koje su proznate širom Evropske Unije. Inače, WIFI Institut je jedan
od najvećih instituta u području celoživotnog učenja, sa šestdesetogodišnjim iskustvom u razvoju i praćenju poslovanja u
privredi. Sa svojim poslovanjem fokusiran je na zemlje srednje i JI Evrope, i kao vodeći partner na austrijskom tržištu ima
veliki interes za podršku privrede Srbije, kao i naše regije, kako je to istakao g-din Gunther Sucher, regionalni direktor
zadužen za zemlje JI Evrope. Učesnici studijske posete bili su predstavnici preduzeća HK Krušik ad, Pet-Mil doo, PTP Sani doo,
REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA VALJEVO
Karađorđeva 64 Valjevo
Tel: 0 14/ 22 17 21 Fax: 014/ 22 09 87
office@rpk- valjevo.co.rs
www.inwestser bia.com
E – INFO RPK VALjEVO
www.inwestserbia.com
Regionalna privredna komora Valjevo
MAJ 2012
/Na 9. sajmu Spre g/Stav računovođa o novom Zakonu o spr ečavanju pranja novca/Spoljnotrgovinski inst rumenti u zaštiti domaće privr e de/Prva
obuka za savetnika za hemi kalije/Klasters ke inicijative u metals kom se ktoru/Kreditne linije čačanske banke/Dan ot vorenih vrata privrede i
predstavništava PKS/Studijska poseta Austriji/Ambasador Hrvatske u Šapcu/Vesti iz privrede/
Dal doo, Opština Bogatić, Zorka Keramika doo, Vaz doo, Impression doo, Drap doo,Norisk doo, Metalprom doo, MPK-Trejd doo,
Direkcija za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga , RPK Val jevo i RPK Pančevo.
AMBASADOR H RVATSKE SA PRIVREDNICIMA PO SETIO ŠABAC
23.03.2012
Amasador Republike Hrvatske nj.e. Željko Kuprešak sa grupom privrednika, koju
je predvodio direktor Predstavništva HGK u Srbiji, Goran Masnec posetili Grad
Šabac 23 marta . Domaćin skupa, gradonačelnik Šapca Miloš Milošević izazio je
zadovoljstvo posetom ambasadora, naglšavajući da je ovo izuzetna prilka da se
predstave privredni potencijali grada, koji su spremni za potencijalne investitore
na ovom prostoru. U tom smislu, za proteklih šest godina Grad Šabac uložio je
preko 10 miliona evra u opremanje severozapadne zone, što uz geografski položaj
pruža zaista izuzetno dobre mogućnosti za razvoj.Kako je naglasio ambasador
Kuprešak, postoji potencijal od dve milijarde evra za razmenu dve zemlje, ali zajedničku budućnost predstavlja region
Evropske Unije, stim što je Hrvatska u završnoj fazi pregovora, a Srbija na samom početku. No, značajna su iskustva Hrvatke u
tome, ali isto tako važno je pitanje prekogranične saradnje, viših oblika saradnje, zajedničkih nastupa na trećim tržištima.
Nakon plenarnog dela, održani su bilateralni susreti hrvatskih i šabačakih privrednika. U razgovorima su učestvovala u
največem broju preduzeća iz Hrvatske koja imaju zastupništva u Srbiji : Luka Rijeka,Jadran Čarape, Kumal doo, TeleoptikGasna oprema,AG Transri Logistics, Lanac doo, Bomman-KB export-import, Luković Agri doo,AD Vatrosprem, Badel 1862,
Milenijum osiguranje, a.d.o., Pentaks Lacuna Group doo, Istra Nova doo, IMO Cashback,Toma Total doo, Super Stop, U
razgovorima su učestvovali predstavnici šabačkih preduzeća : Inter-Kop, Galeb Metal Pack, Novitas, Set, JKP Toplana,
Expertinženjering, RTC Šabac,Libertas, Milšped Poslovnica Šabac,Ingsoft 2009, PTP Milovanović.
VESTI IZ PRIVREDE
BEMAKO OTVORIO FABRIKU U VALJEVU
Slovačka kompanija „Bemako“ otvorila je u Popučkama, selu nadomak Valjeva, fabriku za proizvodnju HTZ opreme. U fabriku
je uloženo oko 1,5 miliona evra. Za svako novoootvoreno radno mesto ova slovačka kompanija dobija po 4.000 evra dr žavnih
subvencija. Fabrika u Popučkama ima proizvodnu halu od 1.000 kvadratnih metara i ove nedelje biti zaposleno prvih 20 ljudi,
iduće nedelje još 20 i tako sve do prvog avgusta će biti zapošljavano po 20 ljudi nedeljno. To radimo da bismo mogli da
završimo papirologiju i da ih osposobimo za rad koji je nama potreban. Ukupno će biti 105 ljudi za sada, međutim nadamo se
da ćemo tu cifru duplirati do kraja godine, kažu u kompaniji. Najavljeno je da će proizvodnja startovati danas, a da će prve
narudžbine od po 20.000 komada HTZ opreme biće rađena za Ju-Es stil Košice i za Ruske železnice. Novu fabriku „Bemaka“
otvorio je slovački ambasador Jan Varšo, koji je rekao da je ova investicija još jedna potvrda dobre saradnje Slovačke i Srbije.
Gradonačelnik Valjeva Zoran Jakovl jević kaže da je svako novotvoreno radno mesto važno, a pogotovo kada strani investitori
odluče da u valjevskom kraju otvore 105 radnih mesta. Vlasnik „Bemaka“ Ladislav Kovalski rekao je da ta kompanija radi za
mnoge poznate firme i da zapošljava 240 radnika u Slovačkoj, a od nove investicije u okolini Valjeva očekuje osvajanje srpskog
tržišta. Inače, slovački investitor je došao u Valjevo privatnim vezama. (Za)kupio je proizvodnu halu i u nju montirao šivaće
mašine. Izvor: Privredni pregled
GORENJE GRADI JOŠ JEDNU FABRIKU U VALJEVU
Potpredsednica Vlade Srbije zadužena za privredu i regionalni razvoj Verica Kalanović potpisaće danas Ugovor o izgradnji
nove fabrike Gorenja u Valjevu, u kojoj će biti otvoreno 400 radnih mesta, najavljeno je danas iz kabineta potpredsednice
Vlade. Svečano potpisivanje Ugovora obaviće se u kompaniji Gorenje u Valjevu, gde će biti izgrađena potpuno nova fabrika
rashladnih uređaja na 30.000 metara kvadratnih, navedeno je u saopštenju. Predsednik kompanije Gorenje Franjo Bobinac
rekao je prošle nedelje da će se broj zaposlenih u Srbiji, koji sada iznosi 1.100 ljudi, od sredine ove godine uvećati, verovatno,
na više od 1.500. Bobinac je re kao da je ta kompanija u proteklih šest do sedam godina uložila oko 70 miliona evra u tri f abrike
u Srbiji - u Valjevu, Staroj Pazovi i Zaječaru. Prema njegovim rečima, Srbija ima veoma dobre podsticaje za strane investitore i
jasno artikulisanu politiku da su strana ulaganja dobrodošla, tako da nije slučajno što je Gorenje odlučilo da ulaže baš u njoj,
gde ima i dobavljače za svoje fabrike. Tanjug
REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA VALJEVO
Karađorđeva 64 Valjevo
Tel: 0 14/ 22 17 21 Fax: 014/ 22 09 87
office@rpk- valjevo.co.rs
www.inwestser bia.com
E – INFO RPK VALjEVO
www.inwestserbia.com
Regionalna privredna komora Valjevo
MAJ 2012
/Na 9. sajmu Spre g/Stav računovođa o novom Zakonu o spr ečavanju pranja novca/Spoljnotrgovinski inst rumenti u zaštiti domaće privr e de/Prva
obuka za savetnika za hemi kalije/Klasters ke inicijative u metals kom se ktoru/Kreditne linije čačanske banke/Dan ot vorenih vrata privrede i
predstavništava PKS/Studijska poseta Austriji/Ambasador Hrvatske u Šapcu/Vesti iz privrede/
INTER-KOP U KAZAHSTANU
Građevinska kompanija Inter-kop iz Šapca izabrana je na tenderu za izvođača radova konstrukcije od armiranog betona na
stanicama metroa Sajran i Moskva u kazahstanskom gradu Almati. Vrednost radova iznosi oko sedam miliona evra, početak
izvođenja je predviđen za drugu polovinu ove godine, a završetak krajem 2013. godine, ističe Milomir Pavlović direktor Interkopa za inostrane projekte i tunele. Šabački građevinari će ovaj posao realizovati u saradnji sa kazahtanskom kompanijom
Almatimetrokurilis s kojom je dogovoren zajednički nastup na tenderima za izvođenje tunela u Srbiji.
SVEČANO OTVARANJE PREDSTAVNIŠTVA PKS U ZAGREBU
U Zagrebu je juče svečano otvoreno predstavništvo Privredne komore Srbije, koje ima za cilj da poveća prisustvo srpskog
kapitala i kompanija na hrvatskom tržištu i unapredi ekonomsku saradnju dve zemlje. Kako je istaknuto na ceremoniji
otvaranja, privredna saradnja dve zemlje beleži pozitivan trend, ali je mnogo prostora i mogućnosti za njeno unapređenje
gotovo u svim privrednim granama. Prema podacima PKS-a, hrvatske investicije u Srbiji od 1999. do polovine prošle godine
iznosile su nešto više od 500 miliona evra, što je 13 odsto ukupnih hrvatskih ulaganja u inostranstvu. Hrvatska gospodarska
komora otvorila je predstavništvo u Beogradu pre deset godina. U Srbiji posluje oko 200 firmi iz Hrvatske, a najveći investitori
Agrokor, Atlantik grupa, Nekse grupa, Vindija... S druge strane, prisustvo kompanija i investicija iz Srbije u Hrvatskoj gotovo da
je zanemarljivo, a razlozi za to bili su brojni problemi od necarinskih barijera do diskriminacije preduzeća iz Srbije u
privatizaciji hrvatskih firmi. Sredinom 2008. Koncern Svislajon Takovo, jedan od najvećih konditora u regionu, kupio je
fabriku Euro Fud Mar kt (Food)iz Siska za 20 miliona evra. Značajna investicija je, prema PKS, i Tesla štedna banka s
osnivačkim kapitalom od tri miliona evra, koje su uložili Fond za razvoj Vojvodine i Fond za razvoj Srbije, ujedno vlasnici
banke. Spoljnotrgovinska razmena Srbije i Hrvatske lane je bila 933,6 miliona dolara, za 26,7 odsto više nego godinu dana
ranije. Srpski izvoz u Hrvatsku vredeo je 466, 4 miliona dolara i za 52 procenta je veći nego 2010, do k je uvoz povećan za 8,8
odsto i iznosio je 467,2 miliona dolara. (strana 3) (sa 1. strane) Hrvatska je Srbiji deveti izvozni, a 12. uvozni partner. Srbija
najviše u Hrvatsku izvozi metal i proizvode od metala, poljoprivredno-prehrambene proizvode, mašine i druge uređaje,
hemijske proizvode, gumu, plastiku, papir, električnu energiju, nameštaj. U Srbiju se iz Hrvatske najviše uvoze hemijski i
poljoprivredno-prehrambeni proizvodi, metal i proizvodi od metala, cigarete, konzerve... Predstavnici privrednih komora
Srbije i Hrvatske posebno su, nakon otvaranja predstavništva, istakli značaj zajedničkog nastupa srpske i hrvatske privrede na
trećim tržištima. Predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Miloš Bugarin izjavio je novinarima da je ekonomska saradnja
Srbije i Hrvatske sve uspešnija, ali i da ima prostora za značajniji razvoj. Pored Bugarina, svečanom otvaranju Predstavništva
PKS u Novinarskom domu u Zagrebu prisustvovali su i ambasador Srbije u Hrvatskoj Stanimir Vukićević, predsednik Hrvatske
privredne komore Nadan Vidošević, direktor novog predstavništva PKS u Hrvatskoj Drenislav Žekić, kao i brojni privr ednici i
predstavnici medija. Bilo bi bolje da je predstavništvo PKS otvoreno pre deset godina, kada je Hrvatska privredna komora
(HGK) otvorila svoje predstavništvo u Beogradu, ali bez obzira na to cilj je da predstavništvo bude u funkciji srpske i hrvatske
privrede, rekao je Bugarin. On je dodao da je cilj predstavništva da omogući lakšu, bržu i kvalitetniju komunikaciju i donošenje
odluka koje će unaprediti razvoj privrednih odnosa dve države. Kao poseban zadatak Bugarin je istakao poboljšanje
regionalne saradnje i zajednički nastup na trećem tržištu. Prema njegovim rečima, neki od zajedničkih projekata mogu se
realizovati, između ostalog, na području agrokompleksa, energetike, hemijske industrije, saobraćajne infrastrukture, turizma i
metalne industrije. Predsednik HGK Nadan Vidošević izrazio je očekivanje da će biti intenzivirani nastupi Hrvatske i Srbije na
trećim tržištima, kao i ulaganja multinacionalnih kompanija na ovom području. Ukoliko uspemo da prostor istočnog Jadrana
ponudimo kao most saradnje između Evrope i sveta živećemo u prosperitetnim zemljama, ocenio je Vidošević. Direktor
predstavništva PKS u Hrvatskoj Drenislav Žekić istakao je da je otvaranjem predstavništva u Zagrebu otvorena nova stranica
ne samo u ekonomskim odnosima Hrvatske i Srbije, dok je ambasador Srbije u Hrvatskoj Stanimir Vukićević rekao je da je reč
o važnom događaju i izrazio nadu da će saradnja dve države proširiti i na zajedničke nastupe na trećim tržištima koji bi bili
korisni za obe države. Agencije ANTRF Privrednici pozdravili otvaranje Predstavnici privrednog života Srba u Hrvatskoj
pozdravili su juče otvaranje predstavništva Privredne komore Srbije u Zagrebu, ocenjujući da će označiti novu stranicu u
bilateralnim odnosima dve zemlje. Svakako da je bilo vreme za otvaranje predstavništva, s obzirom na to da smo za to
zainteresovani kao Tesla štedna banka jer je jedan od ciljeva i uloga naše banke regionalno povezivanje,, rekao je za Tanjug šef
uprave banke Zvonko Agičić. Mi smo životno zainteresovani da putem ovog predstavništva što veći broj preduzeća iz Srbije
uspostavi saradnju s bankom i da zajedno s hrvatskim poduzećim možda nastupaju i na trećim tržištima, rekao je Agičić koji
očekuje izuzetno uspešnu saradnju sa srpskim kompanijama u Hrvatskoj. Po rečima predsednika Srpskog privrednog društva
REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA VALJEVO
Karađorđeva 64 Valjevo
Tel: 0 14/ 22 17 21 Fax: 014/ 22 09 87
office@rpk- valjevo.co.rs
www.inwestser bia.com
E – INFO RPK VALjEVO
www.inwestserbia.com
Regionalna privredna komora Valjevo
MAJ 2012
/Na 9. sajmu Spre g/Stav računovođa o novom Zakonu o spr ečavanju pranja novca/Spoljnotrgovinski inst rumenti u zaštiti domaće privr e de/Prva
obuka za savetnika za hemi kalije/Klasters ke inicijative u metals kom se ktoru/Kreditne linije čačanske banke/Dan ot vorenih vrata privrede i
predstavništava PKS/Studijska poseta Austriji/Ambasador Hrvatske u Šapcu/Vesti iz privrede/
Privrednik Nikole Lunića, otvaranje predstavništva PKS u Zagrebu je istorijski događaj. Time se otvaraju mogućnosti
privrednicima iz Srbije da ulažu u Hrvatsku, pa i u prostore posebnog državnog staranja (PPDS), odnosno povratnička
područja koja imaju privredni potencijal, od poljoprivrede i proizvodnje ekološke hrane do tu rizma. Bivši vicepremijer
Slobodan Uzelac rekao je da mu je žao što se otvaranje predstavništva PKS nije desilo ranije, ali da mu je drago što se desilo.
Predstavništvo PKS predstavlja velika v rata, koja neće samo propuštati nego podsticati saradnju dve države i nj ihovih
privreda. Sadržaj i ton diskusija koja smo čuli prilikom obraćanja prvih ljudi komora obe zemlje garancija su da će to biti tako,
rekao je Uzelac. O n je naglasio važnost ulaganja na PP DS jer su njihovi potencijali neiskorišteni. Mislim da će ta saradnja
podstaknuti i Hrvatsku i Srbiju da ožive prostore koji sa svojim potencijalnim mogućnostima upravo provociraju takve
podsticaje, rekao je Uzelac. Tanjug
ELIKSIR GRUPA ULAŽE U VEŠTAČKA ĐUBRIVA
Kompanija Eliksir, u čijem je sastavu šabačka fabrika mineralnih đubriva Zorka, započela je obnovu proizvodnih postrojenja u
šta će investirati 25 miliona evra, najavila je juče uprava kompanije. Potpredsednik Eliksira Nebojša Mićić je rekao da će do
kraja godine u šabačkoj fabrici biti zaposleno 250 radnika, a dnevno će se proizvoditi 1.000 tona đubriva. Nova fabrika
đubriva se znatno razlikuje od bivše koja je radila u sklopu holdinga Zorka jer smo od ukupne investicije 35 procenata uložili u
ekološki prihvatljive tehnologije. Neće biti otpadnih voda ni čvrstog otpada, a Šapčane neće gušiti izduvni gasovi, istakao je
Mićić. U fabrici će se proizvoditi NPK đubriva, ali i superfosfat, trostruki superfosfat i đubriva usklađena sa hemijskom
strukturom zemljišta. Šabačku fabriku Zorka mineralna đubriva kupio je za 3,5 miliona evra, tokom restrukturiranja, k oncern
Viktorija grupa u čijem sastavu posluje Eliksir. U toj fabrici je veštačko đubrivo poslednji put proizvedeno 2006. godine. Beta
PKS PROTIV UREDBE O USLOVIMA ZA UGOSTITELJE - MEDICINSKE USTANOVE
Nova uredba o uslovima koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima, koja je
stupila na snagu 17. marta, neprimenljiva je do daljnjeg, tačnije do konačne odluke Ustavnog suda Srbije kojem je podnet
zahtev za ocenu ustavnosti tog dokumenta, istakli su na jučerašnjem sastanku u Privrednoj komori Srbije predstavnici članica
Grupacije banjskih i k limatskih mesta Srbije. Uredbu je donelo Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, tačnije njegov
Sektor za turizam, kaže Dragana Šabić, sekretarka Udruženja za turizam i ugostiteljstvo PKS, i dodaje da je članom 2, polazeći
od člana 60. Zakona o turizmu utvrđeno da zdravstvena ustanova u kojoj se organizuje boravak i pružanje usluga prev encije,
lečenja i rehabilitacije korisnicima po osnovu uputa nadležne lekarske komisije i komisije Republičkog fonda za zdravstveno
osiguranje, može da pruža usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka trećim licima na osnovu odobrenja
ministra nadležnog za poslove turizma. Uredbom je takođe predviđeno da ministarstvo odobrenje za pomenutu delatnost
izdaje rešenjem koje se donosi na zahtev zdravstvene ustanove, a da pomenuti zahtev, uz ostalo, sadrži saglasnost Privredne
komore Srbije, ističe Šabić i dodaje da Privredna komora nije učestvovala u izradi uredbe, kao i da nijednom odredbom
uredbe, a ni Zakonom o turizmu, nije utvrđeno koje su to konkretne činjenice relevantne za saglasnost koju Privredna komora
Srbije treba da dâ ili eventualno uskrati nekoj specijalnoj bolnici za rehabilitaciju. Zato je bitno, sa stanovišta pravne
sigurnosti, otkloniti svaku mogućnost proizvoljnog tumačenja odredbi pomenute uredbe, kaže Šabić i dodaje da Privredna
komora Srbije neće, dok se problem ne razjasni, davati nikakvu saglasnost zdravstvenim ustanovama za vršenje pomenute
delatnosti, bez obzira na to što je ovim ustanovama zaprećeno da će inspekcijske službe narednih dana krenuti u proveru
rešenja predviđenih uredbom. Uredba kojom je trebalo da se propišu tehnički, ekonomski, tržišni i drugi uslovi koje mora da
ispunjava zdravstvena ustanova koja pruža usluge smeštaja i ishrane trećim licima puna je nejasnoća, pa nije primenljiva, kaže
Milica Lazović, direktorka Instituta za rehabilitaciju Beograd, i dodaje da se najpre mora definisati šta je pacijent i koje su to
usluge namenjene pacijentu. Isto mišljenje imaju i direktori specijalnih bolnica za rehabilitaciju iz Vrnjačke Banje, Ivanjice,
Melenaca, Apatina, Banje Kanjiža, Sijarinske banje... Specijalna bolnica u Starom Slankamenu se bavi pacijentima sa teškim
oštećenjem, pa je cena od 2.500 dinara za bolnički dan nerealna, kaže njena načelnica Dragana Okiljević i dodaje da se stručne
medicinske usluge i hotelske usluge ne mogu izjednačiti.
VESKOVINI GRADI U ŠAPCU
Italijanski proizvođač hladnih odlivaka za auto-industriju Veskovini juče je u Šapcu započeo izgradnju fabrike sa 100 radnika,
a investicija košta pet miliona evra. Po rečima direktora i jednog od vlasnika te fabrike Federika Veskovinija, fabrika će početi
da radi novembra ove godine. U prvoj fazi, novembra, biće zaposleno 50 do 60 radnika. Do tada će biti postavljene instalacije i
REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA VALJEVO
Karađorđeva 64 Valjevo
Tel: 0 14/ 22 17 21 Fax: 014/ 22 09 87
office@rpk- valjevo.co.rs
www.inwestser bia.com
E – INFO RPK VALjEVO
www.inwestserbia.com
Regionalna privredna komora Valjevo
MAJ 2012
/Na 9. sajmu Spre g/Stav računovođa o novom Zakonu o spr ečavanju pranja novca/Spoljnotrgovinski inst rumenti u zaštiti domaće privr e de/Prva
obuka za savetnika za hemi kalije/Klasters ke inicijative u metals kom se ktoru/Kreditne linije čačanske banke/Dan ot vorenih vrata privrede i
predstavništava PKS/Studijska poseta Austriji/Ambasador Hrvatske u Šapcu/Vesti iz privrede/
mašine, a februara 2013. godine fabrika će proraditi punim kapacitetom, u obimu proizvodnje koji će pratiti kragujevački Fijat.
Veskovini je u šabačkoj severozapadnoj radnoj zoni kupio sedam hektara komunalno opremljenog zemljišta. Dogovorena je
saradnja sa srednjom Tehničkom školom u Šapcu čiji će se učenici tu obučavati. Po rečima gradonačelnika Šapca Miloša
Miloševića, dolazak italijanskog investitora je nagrada za 10-godišnju politiku uprave tog grada. Milošević je rekao da ima
najava i drugih italijanskih, kao i austrijskih investitora da će doći u Šabac. Grad je u istoj zoni vlasnik 500 hektara
opremljenog zemljišta.
VLADA IZMIRUJE DUGOVE PROIZVODJAČIMA LEKOVA
Potrebno je u naj kraćem roku izvršiti analizu podataka koje su dostavile zdravstvene ustanove i izraditi pregled utvrdjenih
razlika u potraživanjima proizvodjača farmaceutskih proizvoda i veledrogerija, njihovog sravnjivanja i dostavljanja nadležnim
ministarstvima, koja će predložiti model rešavanja dugovanja. Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 9. novembra
2011.godine, a na predlog Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, usvojen je tekst Pisma o namerama Republike Srbije
u vezi sa potrebom obezbedjivanja uslova za izmirenje dugova prema proizvodjačima lekova sa sedištem u Republici Srbiji za
lekove isporučene državnim ustanovama. Po ovom zaključku zadužuje se ministarstvo finansija da ubuduće, prilikom
pripreme zakona kojim se uredjuje godišnji budžet Republike Srbije, predvidi i sredstva za izmirenje obaveze prema
proizvodjačima lekova. Najpre je na osnovu zaključka Vlade organizovan sastanak sa predstavnicima proizvodjača lekova sa
sedištem u Srbiji, inostranih kompanija Udruženja - INOVIE i PKS – G rupacijom veledrogerija. Cilj je bio početak saradnje
Vlade i predstavnika privrede, na iznalaženju rešenja oko izmirenja obaveza za lekove isporučene državnim ustanovama,
nastalih iz prethodnog perioda, a u skladu sa Pismom o namerama Vlade proizvodjačima lekova sa sedištem u Srbiji. Zatim je
početkom ovog meseca u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja organizovan sastanak sa predstavnicima ministarstva
ekonomije i regionalnog razvoja, ministarstva zdravlja, ministarstva finansija, Udruženja – INOVIE, PKS – Gr upacije
proizvodjača i Grupacije veledrogerija, kako bi se usaglasili podaci o obavezama zdravstvenih ustanova prema proizvodjačima
farmaceutskih proizvoda i veledrogerijama i iznalaženje rešenja za problem koji je nastao zbog obaveze zdravstvenih
ustanova u skladu sa zakl jučkom Vlade Srbije. Na ovom sastanku je usaglašen stav da je potrebno izvršiti analizu podataka
koje su dostavile zdravstvene ustanove i izraditi tabelaran pregled utvrdjenih raz lika u potraživanjima proizvodjača
farmaceutskih proizvoda i veledrogerija, njihovog sravnjivanja i dostavljanja nadležnim ministarstvima, koja će predložiti
model rešavanja dugovanja. Imajući u vidu činjenicu da je donošenje budžeta za ovu godinu predvidjeno za 15. decembar,
neophodno je da se usaglašeni podaci dostave Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja do 09. decembra, za kada je
dogovoren i naredni sastanak. Sve dodatne informacije u vezi sa zaključ kom Vlade, kao i dostavu listinga koji je dobijen od
Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, sa spiskom dugovanja zdravstvenih ustanova prema proizvodjačima i
veledrogerijama za isporuku lekova i sanitetskog materijala, možete se obratiti Udruženju za trgovinu Privredne komore
S r b ije n a t e le fo n 0 1 1 3 2 2 3 1 3 4 .
VALJEVO: PRVA FABRIKA KONTRAPLASTA NA BALKANU
Valjevo je postalo prvi grad u prečniku od hiljadu kilometara u kom se proizvode polipropilenske ploče, materijal poznat pod
nazivom kartonplast koji ima veliku primenu u ambalažnoj i drugim granama industrije. Reč je o deficitarnom proizvodu za
kojim postoji ozbiljna potražnja, pre svega zbog njegovih svojstava, višestruke primene i mogućnosti da se u potpunosti
reciklira, tako da bi najmanje polovina valjevske produkcije trebalo da bude izvežena. Firmu „Vapoli” su prošle godine
zajednički osnovali valjevska kompanija „Greda”, kao većinski vlasnik, i „Urban tekniks”, koji su iz svoje akumulacije, bez
ikakvih kredita, u objekat površine skoro hiljadu kvadratnih metara i potpuno automatizovanu liniju za proizvodnju pločastog
materijala postupkom ekstruzije investirali oko 850 hiljada evra i zaposlili petnaestak ljudi. U planu je i proširenje kapaciteta,
zavisno od zahteva tržišta, tako da bi uskoro ukupna investicija sa dodatnim objektima i opremom bila dva miliona evra. Tada
će zapošljavati 30 do 35 radnika. "Ovo je prva linija na eksjugoslovenskim prostorima koja proizvodi kartonplast - šuplji
polipropilenski profil debljine dva do pet milimetara, gramaže od 200 grama pa do skoro jednog kilograma po kvadratnom
metru, maksimalne širine do 1.650 milimetara. Kapacitet je oko 700 tona godišnje, pri čemu se preko 60 odsto planira za
izvoz. Neki poslovi su već ugovoreni. Reč je o vrlo zahvalnom materijalu za preradu, na kom se lako štampa i koji ima više
segmenata primene", kaže Slavko Stojilković, osnivač "Urban tekniksa". Iako je skuplji od kartona, kartonplast ima ogromnu
prednost, jer je mnogo čvršći, jači, izdržljiviji i to je naročito interesantno proizvođačima rezervnih delova za auto-industriju.
Ambalažna kutija od ovog materijala može se koristiti i do 20 puta, što predstavlja veliku uštedu, jer je već posle trećeg
povraćaja kartonplast već sebe otplatio, objašnjava on. Valjevci uveliko gađaju da budu snabdevači „Fijatovih” kooperanata
REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA VALJEVO
Karađorđeva 64 Valjevo
Tel: 0 14/ 22 17 21 Fax: 014/ 22 09 87
office@rpk- valjevo.co.rs
www.inwestser bia.com
E – INFO RPK VALjEVO
www.inwestserbia.com
Regionalna privredna komora Valjevo
MAJ 2012
/Na 9. sajmu Spre g/Stav računovođa o novom Zakonu o spr ečavanju pranja novca/Spoljnotrgovinski inst rumenti u zaštiti domaće privr e de/Prva
obuka za savetnika za hemi kalije/Klasters ke inicijative u metals kom se ktoru/Kreditne linije čačanske banke/Dan ot vorenih vrata privrede i
predstavništava PKS/Studijska poseta Austriji/Ambasador Hrvatske u Šapcu/Vesti iz privrede/
koji rade za fabriku u Kragujevcu. I „Gorenje” je pokazalo interesovanje za izradu profila za „leđa” frižidera, plastična dna za
zamrzivače i unutrašnja postolja za veš-mašine od ovog materijala, koji su do sada uvozili iz Italije, ali bi sada za njihove
fabrike u Valjevu i Zaječaru nabavka iz ovdašnjeg pogona bila isplativija zbog manjih transportnih troškova. Kartonplast je
pogodan za sve vrste štampe a u valjevskom pogonu postoji mogućnost da se uradi osnovna štampa u dve boje. "Prvi zadatak
je da potpuno uposlimo sadašnje kapacitete, ali već razmišljamo i o novoj liniji koja bi umesto sadašnjih 1.650 milimetara,
mogla da proizvodi ploče širine 2.100, pa i 2.400 milimetara, zavisno od zahteva tržišta", kaže Slavko Stojilković. On dodaje i
da će obučavati nove radnike pošto, nažalost, u Valjevu i okolini nema škole koja može da obrazuje kadrove za zanimanje
ekstruderista, odnosno polimerista. Polipropilen, repromaterijal koji valjevska fabrika koristi za proizvodnju, sada se uvozi iz
Mađarske, ali ako pogon u Odžacima nastavi da radi i postigne odgovarajući kvalitet, „Vapoli” će verovatno nabavljati oko 50
odsto domaćeg repromaterijala. Inače, kartonplast se u potpunosti reciklira. Izvor: P rivredni pregled
POČINJE PRIJAVLJIVANJE PDV-A PREKO INTERNETA
Poreska uprava Srbije saopštila je da će od danas svi PDV obveznici porez na dodatu vrednost moći da prijavljuju preko
internet portala te uprave. Poreska uprava Srbije je, u maju 2011 . godine, svim PDV obveznicima poštom poslala obrazac
prijave za e-poslovanje sa uputstvom na poleđini. Posle toga je počeo postupak registracije za elektronsko poslovanje i do
sada je registrovano približno 25.000 PDV poreskih obveznika. Postupak registracije poreskih obveznika za elektronsko
poslovanje je i dalje otvoren, a registracija kao i elektronsko poslovanje je mogućnost ali ne i obaveza poreskih obveznika,
istakla je Poreska uprava. Za pristup elektronskom servisu posredstvom Internet portala Poreske uprave, potreban je
kvalifikovani elektronski sertifikat, a sam proces podnošenja PDV prijave biva praćen odgovarajućim porukama servisa na
sistemu. Posle pristupa elektronskom servisu, poreski obveznici mogu pogledati detaljno korisničko uputstvo, obaveštenje o
evidencionom broju podnete poreske prijave, kao i status prijave. Sve potrebne informacije vezane za elektronsko poslovanje
poreski obveznici mogu naći internet stranici Poreske uprave ww w.poreskauprava.gov.rs.
DANIJELI INVESTIRA U ŠAPCU
Italijanska kompanija Danijeli će u Srbiji investirati oko 500 miliona evra u fabriku specijalnih čeličnih proizvoda za
automobilisku industriju. Italijanska kompanija bi trebalo da napravi čeličanu na severozapadu Šapca u slobodnoj zoni, na
placu površine 120 hektara pored reke Save. Šabačka lokalna samouprava očekuje otvaranje najmanje 1.000 radnih mesta u
čeličani, dok bi još 1.500 ljudi bilo angažovano povremeno. Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović je dodao da
"Šabac ima odgovor na sve zahteve za takvu investiciju. U poslednjih desetak godina pribavio je preko 600 hektara zemljišta
koje je infrastrukturno opremljeno i nalazi se uz obalu reke Save". Čeličana Danijeli bi u Srbiji s p roizvodnjom vrednom od 750
miliona do milijardu evra godišnje učestvovala u srpskom izvozu sa više od 13 odsto i bila najveći pojedinačni izvoznik. Prema
kompanijskim podacima, kompanija Danijeli je treća po veličini među dobavljačima opreme za čeličane i metalsku industriju
na svetu. Italijanska grupa osim u matičnoj zemlji posluje u SAD, Holandiji, Nemačkoj, Švedskoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj,
Indiji, Tajlandu, Kini, Austriji, Vijetnamu i Japan u i bavi se planiranjem, gradnjom i ugradnjom mašina i postrojenja u
metalskoj industiji po sistemu ključ u r uke. Danijeli pok riva ceo proizvodni ciklus - od rude do gotovih proizvoda od čelika,
zapošljava 9.392 osobe. Prema kompanijskim procenama, prihod od prodaje Danijelija u prošloj godini bio je oko tri milijarde
evra, a profit pre oporezivanja i kamata oko 300 miliona evra.
MLEKARA ŠABAC PLANIRA OSVAJANJE TRŽIŠTA ARAPSKIH ZEMALJA
Mlekara Šabac planira da se u 2012. pozicionira na tržištima arapskih zemalja, proširi proizvodne kapacitete i tržištu ponudi
tri nova artikla. To je najavio direktor te mlekare Zoran Matić, navodeći da je prošla godina, i pored teških uslova poslovanja,
po mnogo čemu bila rekordna za Šabačku mlekaru, a sudeći po dosadašnjim parametrima, ova bi mogla biti još bolja. Matić je
naveo da je Mlekara Šabac u 2011. imala rekordan ulaz mleka koji je iznosio blizu 80 miliona litara, a kompanija je krenula sa
aktivnim izvozom u Azerbejdžan, Rusiju i Ukrajinu. Matić je podsetio da Mlekara Šabac trenutno ima 520 zaposlenih i
prerađuje više od 250 tona mleka dnevno, izvozi svoje proizvode na nekoliko svetskih tržišta, a na domaćem tržištu je lider u
nekoliko kategorija, pre svega “feta” sira i sirnih namaza. On je napomenuo i da ta mlekara ima najveću liniju za proizvodnju
“fete” na svetu i najveći je proizvođač “fete” u Evropi sa kapacitetom od 40 tona dnevno. Matić je rekao da dodatni razlog za
optimizam u 2012. daje značajno povećanje tržišnog učešća Mlekare Šabac, posebno u Rusiji, kako ko ličinski, tako i vrednosno.
On je naglasio da se već sada može zaključiti da će ova godina biti rekordna, jer će ulaz sirovine biti bar za 15 odsto veći nego
REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA VALJEVO
Karađorđeva 64 Valjevo
Tel: 0 14/ 22 17 21 Fax: 014/ 22 09 87
office@rpk- valjevo.co.rs
www.inwestser bia.com
E – INFO RPK VALjEVO
www.inwestserbia.com
Regionalna privredna komora Valjevo
MAJ 2012
/Na 9. sajmu Spre g/Stav računovođa o novom Zakonu o spr ečavanju pranja novca/Spoljnotrgovinski inst rumenti u zaštiti domaće privr e de/Prva
obuka za savetnika za hemi kalije/Klasters ke inicijative u metals kom se ktoru/Kreditne linije čačanske banke/Dan ot vorenih vrata privrede i
predstavništava PKS/Studijska poseta Austriji/Ambasador Hrvatske u Šapcu/Vesti iz privrede/
lane. “Projekcija finansijskog rezultat za 2012. je oko 66 miliona evra”, kazao je Matić, dodajući da je u prvom kvartalu udeo
izvoznih tržišta u ukupnoj prodaji skočio na više od 35 odsto. Matić je ukazao da su predstavnici mlekare već imali kontakte i
posete Iraku i još nekim arapskim zemljama u kojima Mlekara Šabac namerava da se pozicionira kao što je učinila i na ruskom
tržištu. Mlekara za ovu godinu ima ozbiljne planove i kada su investicije u pitanju, od kojih su neke već realizovane, poput
nabavke nove mašine za krupnija pakovanja pav lake, “sirka”, kajmaka, a sve to zbog potreba izvoznog tržišta, naveo je Matić.
“Nabavićemo laboratoriju i proširiti kapacitete u segmentu prikupljanja sirovog mleka i njegove manipulacije u toku
proizvodnje”, rekao je direktor, napominjući da će sredstva biti uložena i u proširivanje rashladnih i kapaciteta za proizvodnju
sirnih namaza. Mlekara je početkom ove godine na tržište izbacila novi mladi sir sa 0,5 odsto masti, a do sredine 2012.
pojaviće se još tri nova proizvoda iz kategorije sterilizovanog mleka, rekao je Matić. Matić je kazao da ne očekuje promene
cena, pre svega koštanja sirovog mleka jer to u najvećoj meri utiče na krajnju cenu gotovog proizvoda. “Trudićemo se da zbog
kupovne moći potrošača ni na koji način ne narušavamo njihov standard, i vodićemo dosadašnju politiku - da sa umerenim i
pristupačnim cenama omogućimo ljudima da priušte mlečne proizvode u potrebnoj meri”, naglasio je on. Mlekara Šabac
postoji više od 70 godina, a članica je Koncerna „Farmakom MB“ od 2004, kada je obavl jena privatizacija.
UKINUT MUZIČKI DINAR ZANATSKIM RADNJAMA
Plaćanja su oslobođeni frizerski i kozmetički saloni, pekare, obućare i kiosci za brzu hranu koji nemaju prostor za smeštaj
gostiju. Organizacije proizvođača fonograma Srbije (OFPS) i PI (Prava interpretatora) su danas saopštile da su ukinule
takozvani muzički dinar za zanatske radnje. "Uprkos činjenici da Skupština Srbije nije izglasala promenu Zakona o autorskim i
srodnim pravima (odnosno stari zakon je i dalje na snazi) dve kolektivne organizacije su odlučile da za 2012. godinu oslobode
plaćanja takozvanog muzičkog dinara zanatlije (frizerske i kozmetičke salone, pekare, obućare, kioske za brzu hranu koji
nemaju prostor za smeštaj gostiju)", navodi se u saopštenju OFPS. Dve organizacije su predložile prilagođavanje iznosa
muzičkog dinara u zavisnosti od geografskog položaja - veličine grada odnosno opštine sedišta objekta za ostale korisnike, i
predlog o tome dostavile Komisiji za autorska i srodna prava koju je imenovala Vlada Srbije. Pod ostalim korisnicima se
podrazumevaju: kafići, restorani, pekare i poslastičarnice koje imaju prostor za smeštaj gostiju i u kojima se služ e pića,
diskoteke, barovi, noćni klubovi, restorani na vodi, tržni i trgovinski centri, šoping molovi, mega i mini marketi, prodavnice,
supermarketi, benzinske stanice, hoteli, moteli, sajmovi, zabavni parkovi, saloni zabave, video igraonice, kockarnice,
kladionice, bazeni, organizatori mitinga, sportskih i zabavnih manifestacija, utakmica, organizatori koncerata, sabora i
muzičkih festivala, prodavnice muzičkih i drugih uređaja i sl. Organizacije će pozvati udruženja uvoznika informatičke
delatnosti (IT sektor) na nove pregovore u cilju uspostavljanja partnerskih odnosa povodom stupanja na snagu jedinstvene
tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu. Organizacije ukazuju da je, u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim
pravima i ratifikovanim međunarodnim konvencijama, korisnik koji "javno saopštava fonograme i na njima zabeležene
interpretacije" dužan da prijavi javno saopštavanje i plati odgovarajuću naknadu (muzički dinar) u skladu sa utvrđenom
tarifom.
UNICREDIT BANKA PODRŽAVA RAZVOJ PREDUZEĆA PI RAMIDA 72
UniCredit Banka i šabačko preduzeće „Piramida 72”, specijаlizovаno zа proizvodnju vlažnih maramica i kozmetičkih
proizvoda za negu beba, potpisali su Ugovor o kreditu vredan 314.000 evra. Odobrena sredstva su deo finansijskog paketa
Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) namenjenog pružanju podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.
Preduzeće „Piramida 72” će odobreni iznos kredita iskoristiti za poboljšanje konkurentnosti i tržišnog učešća, i to kroz
nabavku opreme za proizvodnju i pakovanje v lažnih maramica, laboratorijske opreme i nabavku sistema za prečišćavanje
vode. Investicija će takođe obuhvatati i radove na rekonstrukciji skladišta gotovih proizvoda u kojem će nova oprema biti
postavljena. U skladu sa svojom poslovnom politikom, ali i težnjom da kontinuirano ide u korak sa tržištem, „Piramida 72” će
opremu i radove implementirati u skladu sa direktivama Evropske unije (EU) kada je u pitanju kvalitet i sigurnost proizvoda,
kao i sa regulativama za zdravlje i bezbednost na radnom mestu. Učešćem u ovom finansijskom paketu UniCredit Banka je još
jednom pokazala da pored toga što pruža podršku unapređenju poslovanja šabačkog preduzeća, želi istovremeno da nastavi
da pruža podršku realnoj ekonomiji. Naime, sredstva iz navedene kreditne linije će, između ostalog, uticati i na podizanje
nivoa konkurentnosti srpskih kompanija, odnosno njihovih proizvoda na međunarodnom tržištu, a što svakako može da bude
značajan faktor koji će uticati na ekonomski rast naše zemlje.
REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA VALJEVO
Karađorđeva 64 Valjevo
Tel: 0 14/ 22 17 21 Fax: 014/ 22 09 87
office@rpk- valjevo.co.rs
www.inwestser bia.com
Download

E-Info Word - Regionalna privredna komora Valjevo