SKUP[TINA GRADA BEOGRADA
SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
SPORTSKI SAVEZ BEOGRADA
SPORTSKI ALMANAH
2 0 0 7.
BEOGRAD, 2008.
Izdava~:
Sportski savez Beograda
Beograd, Deligradska 27
Za izdava~a:
Generalni sekretar Sportskog saveza Beograda
Branko Kova~evi}
Pokroviteq:
Sekretarijat za sport i omladinu grada Beograda
Odgovorni urednik:
Milica Stojadinovi}
Almanah uredili:
Zoran Konti}
mr Gordana Todori}
Bogomir Stojan~ev
Mirjana Gli{i}
Tawa To{i}
Podatke i fotografije dostavili:
Gradski granski sportski savezi
Prelom:
Milijan Ivanovi}
[tampa: DINEX
Tira`:
1000 primeraka
Beograd, 2008.
[email protected]* :
Uvod
5
Kriterijumi i rang lista najuspe{nijih klubova
7
Uspesi beogradskih klubova sa prezentovanim podacima:
9
Pregled osvojenih medaqa
12
l
Atletika:
''Novi Beograd''
''Partizan''
''Crvena zvezda''
14
21
23
l
Biciklizam:
''Partizan''
30
l
Boks:
''Radni~ki''
''Crvena zvezda''
36
38
l
Vaterpolo:
''Beograd''
''Vra~ar''
''Partizan''
''Ta{ 2000''
''Crvena zvezda''
42
44
46
53
56
l
Veslawe:
''Galeb''
''Partizan''
''Crvena zvezda''
60
62
69
l
Kajaka{tvo:
''AKK''
''Bora Markovi}''
''BSK''
''Zemun''
74
75
77
79
l
Ko{arka - mu{karci:
''Beovuk 72''
''Zemun Lasta''
''Mega basket''
''Partizan''
''Crvena zvezda''
82
83
84
86
90
l
Ko{arka - `ene:
''Partizan''
''Radivoj Kora}''
''Radni~ki NB''
''U{}e MJ''
''Crvena zvezda''
92
94
97
99
101
* Klubovi iz Sadr`aja Almanaha svrstani su po azbu~nom redu.
l
Ma~evawe:
[email protected]~ar''
''Silni''
''Crvena zvezda''
106
110
113
l
Odbojka - `ene:
''Vizura''
''Volej star''
''Po{tar 064''
''Radni~ki Nis Petrol''
''Crvena zvezda''
118
120
122
125
127
l
Odbojka - mu{karci:
''Crvena zvezda''
131
l
Plivawe:
''Partizan''
''Crvena zvezda''
136
139
l
Rvawe:
''Partizan''
''Radni~ki''
142
146
l
Rukomet - `ene:
''Lasta Radni~ki Petrol''
''Cepelin''
''Crvena zvezda''
152
154
158
l
Rukomet - mu{karci:
''Partizan''
''Crvena zvezda''
160
162
l
Sport invalida:
''Pogledi''
''SSRIB''
''Stib''
164
167
168
l
Stoni tenis - mu{karci:''Crvena zvezda''
172
l
Streqa{tvo:
''Zvezdara''
''Partizan''
''Policajac''
''Crvena zvezda''
176
178
182
186
l
Tekvondo:
''Azija''
''Galeb''
[email protected]~ar''
''Omega''
196
200
204
206
l
Hokej na travi - `ene: ''BASK''
210
l
Xudo - mu{karci:
216
l
Klupski i pojedina~ni prvaci Srbijr u 2007. godini
''Partizan''
217
Sportisti Beograda postigli su pro{le godine zavidne rezultate i dostojno predstavqali na{ Grad na velikim me|unarodnim takmi~ewima.
U Sportskom almanahu Beograda za 2007. godinu Sekretarijat za sport i omladinu
u saradwi sa Sportskim savezom Beograda i Komisijom za kategorizaciju predstavio je klubove i pojedince koji su bili najuspe{niji na me|unarodnim
takmi~ewima.
Taj epitet zaslu`io je 61 sportski klub iz 17 olimpijskih sportova i
paraolimpjiskih disciplina koji su predstavqali na{u zemqu i Beograd na velikim
me|unarodnim takmi~ewima i 224 sportistkiwa i sportista – kadeta, juniora i
seniora koji su, nastupaju}i za reprezentaciju Srbije, postigli najzna~ajnije rezultate na svetskim i evropskim prvenstvima, svetskim i evropskim ligama i kupovima,
Univerzitetskim igrama u Bankoku i balkanskim {ampionatima.
Beogradski sportisti osvojili su ukupno 75 medaqa u 14 sportova: na svetskim
prvenstvima 7, na evropskim prvenstvima 27, a u svetskim i evropskim kupovima i
ligama 13, Univerzitetskim igrama 4 i na balkanskim {ampionatima 24 zlatne
medaqe.
I sportisti invalidi ostvarili su izuzetne rezultate. Osvojili su 4 medaqe:
2
medaqe na svetskim prvenstvima, 1 medaqu na evropskom prvenstvu i 1 medaqu na
svetskom kupu.
^estitam svim sportistima i `elim im jo{ vi{e uspeha na budu}im takmi~ewima.
Zoran Alimpi},
v.d. gradona~elnika Beograda
5
KOMISIJA ZA KATEGORIZACIJU KLUBOVA IZ BEOGRADA KOJI
OSTVARUJU IZUZETNE SPORTSKE REZULTATE:
Neboj{a Ili}, predsednik Komisije, Aleksandar Bori~i}, predsednik
Sportskog saveza Beograda, Branko Kova~evi}, generalni sekretar Sportskog
saveza Beograda, Uro{ Obrkne`evi}, sekretar Ko{arka{kog saveza Beograda,
Zorica Bjeli}, generalni sekretar Odbojka{kog saveza Beograda, Svetozar
Stankovi}, generalni sekretar Rukometnog saveza Beograda, Zoran Konti}, generalni sekretar Vaterpolo saveza Beograda, Matija Koprivica, stru~ni saradnik Pliva~kog saveza Beograda, Jelena Panti}, generalni sekretar Atletskog
saveza Beograda, Neboj{a Jevremovi}, generalni sekretar Vesla~kog saveza
Beograda.
KRITERIJUMI KOMISIJE ZA KATEGORIZACIJU KLUBOVA:
1. Kategorizacija klubova je izvr{ena na osnovu postignutih rezultata na
takmi~ewima u olimpijskim sportovima u kategorijama kadeta, juniora i seniora
u 2007. godini.
2. Kriterijumi za bodovawe rezultata koje su sportisti iz jednog kluba ostvarili
kao reprezentativci dr`ave:
Pojedina~ni nastup sportista (jedan ili dva takmi~ara) podrazumeva 1 bod po sportisti, a ekipni nastup (tri ili vi{e takmi~ara) 0.5
bodova po sportisti
7
3. Osvojene medaqe i plasman do 10. mesta u svetskim i evropski kupovima i ligama
B kategorije kao i na svetskom i evropskom prvenstvu u B grupi bodovane su kao
u~e{}e.
4. Za takmi~ewa u svetskim i evropskim ligama i kupovima u reprezentativnim nastupima bodovan je samo kona~an (ukupan) plasman izuzev kod sportova koji nemaju
kona~an plasman. Kod ovih sportova bodovan je najboqi rezultat na jednom
takmi~ewu. Osvojene medaqe i plasman do 10. mesta bodovan je sa 50 posto od
utvr|enih bodova (na primer: za medaqu 3 boda, a za plasman do 10. mesta 1.5
bod).
5. Rezultati klubova koji su po osnovu reprezentativnog nastupa ostvarili mawe od
5 bodova nisu vrednovani.
6. Rezultati u fudbalu i ko{arci (u kategoriji seniora) kao profesionalnim
sportovima nisu razmatrani.
7. Kriterijumi za bodovawe rezultata koji su klubovi ostvarili na
ekipnim (klupskim) takmi~ewima
8. Kod ekipnog u~e{}a uzeti su u obzir samo rezultati klubova iz prve kategorije
sportova po va`e}oj gradskoj kategorizaciji sportova i to: vaterpolo, odbojka,
ko{arka, rukomet i atletika.
9. Kod ekipnog klupskog nastupa rezultat ostvaren na prvenstvu dr`ave (1. mesto) uzet
je u obzir ukoliko u tome sportu postoji i klupsko takmi~ewe u sistemu me|unarodne
federacije.
Podatke obradili:
Zoran Konti}, Bogomir Stojan~ev i Tawa To{i}
8
RANG LISTA NAJUSPE[NIJIH KLUBOVA PO KRITERIJUMIMA
KOMISIJE ZA REPREZENTATIVNI NASTUP SPORTISTA U 2007. GODINI
9
10
RANG LISTA NAJUSPE[NIJIH KLUBOVA PO KRITERIJUMIMA
KOMISIJE ZA EKIPNI (KLUPSKI) NASTUP SPORTISTA
U 2007. GODINI
11
12
ATLETIKA
ATLETSKI KLUB „NOVI BEOGRAD“
Pariske komune 20, 11070 Novi Beograd; Tel. 311-85-67; 311-85-67
[email protected]
Klub osnovan decembra 1968. godine.
Grupna slika za istoriju Atletskog kluba „Novi Beograd“: Slobodan Stoji}, trener,
Jelena An|elkovi}, Miwa ^eliki}, Sena Bekri}, Tamara Beo~anin i Sawa Ba}i}
(stoje sleva nadesno).
Andrijana Andri}, Ana Zogovi}, Mila Andri} i Mirjana Stojanovi}, trener (~u~e).
Uspesi kluba:
l zadwih godina iz atletske {kole koju neguje Atletski klub “Novi Beograd„
poniklo je na desetine dr`avnih reprezentativaca: Nenad Lon~ar (u~esnik
olimpijade), Jelena Petrovi}, Nikolina Angirevi}, Maja Jawi} (nosilac medaqe
sa Olimpijade mladih Evrope)...
l u sezoni 2006/2007. Atletski klub „Novi Beograd“ (na osnovu kriterijuma
Atletskog saveza Beograda) u konkurenciji 21-og kluba, registrovanih na teritoriji grada Beograda, progla{en je za ubedqivo najboqi kolektiv u svim kategorijama - od atletskih {kola do seniorske konkurencije.
14
ATLETIKA
l
u 2007. godini Mila Andri} bila je finalista Svetskog prvenstva za mla|e
juniorke i osvaja~ tri medaqe na EJOF-u; Jelena An|elkovi} bila je u~esnik
Svetskog Prvenstva za mla|e juniorke u disciplini 800 metara.
l u 2007. godini klub je atletskoj reprezentaciji Srbije dao sedam reprezentativaca koji su branili boje svoje zemqe na evropskim i svetskim prvenstvima,
svetskim kupovima i ligama, univerzijadama i balkanskim {ampionatima.
l `enska seniorska ekipa Atletskog kluba „Novi Beograd“ osvojila je drugo mesto
na Prvenstvu Srbije za 2007. godinu.
l osvajawem Ekipnog prvenstva Srbije - juniorska ekipa Novog Beograda stekla je
pravo u~e{}a na Kupu evropskih {ampiona za juniorke - grupa „A“.
TRENERI: Mirjana Stojanovi}, {ef stru~nog {taba, Dejan Kockar, Sla|ana Laji},
Slobodan Stoji}, Ivana \ur|evi}, Dragan Peri}.
Mlade, lepe i nadasve uspe{ne: Nata{a Merxan, Katarina Sirmi}, Andrijana Andri},
Miwa ^eliki}, Mila Andri}, Andrea Videnovi}, Tamara Beo~anin i Sena Bekri}
(sleva nadesno).
15
ATLETIKA
Velika pa`wa posve}ena je najmla|im ~lanovima kluba.
JELENA AN\ELKOVI]
Datum ro|ewa: 23.april 1990.
Disciplina: trka na 800 m.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l prvakiwa Srbije u disciplini 800 m. za mla|e i starije juniorke.
l pobednica Kupa Srbije na 800 m. za juniorke.
l ~lanica ekipe koja je osvojila prvo mesto na Ekipnom {ampionatu
Srbije za mla|e i starije juniorke.
l ~lanica seniorske ekipe koja je osvojila drugo mesto na Ekipnom
{ampionatu Srbije.
l bila je u sastavu reprezentacije Srbije koja je u Beogradu nastupala
na EJOF-u i kao takva postala prvak Jugoisto~ne Evrope u trci 800
m.
l u~esnica Prvenstva Sveta za mla|e juniorke (Ostrava).
TRENER: Mirjana Stojanovi}
16
ATLETIKA
MILA ANDRI]
Datum ro|ewa: 01.mart 1990.
Discipline: 100 m. i 400 m. prepone, {tafeta 4h100 m. i 4h400 m.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l prvakiwa Srbije u disciplinama: 100 m. i 400 m. prepone;
{tafeta 4h100 m. i 4h400 m. za mla|e i starije juniorke.
l pobednica Kupa Srbije za juniorke u disciplinama 100 m. i 400
m. prepone.
l ~lanica ekipe koja je osvojila prvo mesto na Ekipnom prvenstvu Srbije za mla|e i
starije juniorke.
l ~lanica seniorske ekipe koja je osvojila drugo mesto na Ekipnom prvenstvu Srbije.
l rekorderka je Srbije za mla|e juniorke u disciplinama 100 m. i 400 m. prepone.
l vi{estruka reprezentativka Srbije (od mla|ih juniorskih do seniorske selekcije).
l osvojila je sedmo mesto na Svetskom prvenstvu za mla|e juniorke na 400 m. prepone
(Ostrava).
l progla{ena je najuspe{nijom takmi~arkom EJOF-a, po{to je osvojila tri medaqe:
zlatana na 100 m. prepone, srebrna na 400 m. prepone i bronzana u {tafeti 4h100
m.
l osvojila je {esto mesto na Kupu Evrope za seniorke u disciplini {tafeta 4h100 m.
l bila je prvakiwa Balkana za juniorke ({tafeta 4h100 m.), za mla|e juniorke (100 m.
prepone i {tafeta 4h100 m.).
l Igre Jugoisto~ne Evrope donele su joj tre}e mesto u disciplini 100 m. prepone, prvo
mesto u {tafeti 1+2+3+400 m. i drugo mesto 400m. prepone.
TRENER: Mirjana Stojanovi}
EMIR BEKRI]
Datum ro|ewa: 14.mart 1991.
Discipline: 110 m. i 400 m. prepone
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
prvak Srbije u disciplinama 110 m. i 400 m. prepone (za mla|e
juniore).
l branio je boje reprezentacije Srbije na EJOF-u u disciplini
110 m. prepone.
l osvaja~ bronzane medaqe na Igrama Jugoisto~ne Evrope za mla|e
juniore u disciplini 110 m. prepone.
TRENER: Mirjana Stojanovi}
l
17
ATLETIKA
SENA BEKRI]
Datum ro|ewa: 17.januar 1990.
Discipline: 100 m. i 400 m. prepone; trka na 800 m.; skok uvis i
sedmoboj.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l ~lanica ekipe koja je osvojila Ekipni {ampionat Srbije za mla|e
i starije juniorke.
l bila je u sastavu ekipe koja je osvojila drugo mesto na Ekipnom
prvenstvu Srbije za seniorke.
l kao reprezentativka Srbije, na Igrama Jugoisto~ne Evrope za
mla|e juniorke (Solun), osvojila je bronzanu medaqu u disciplini
sedmoboj.
TRENER: Mirjana Stojanovi}
NEMAWA SAVKOVI]
Datum ro|ewa: 05.avgust 1987.
Discipline: trka na 100 m. i 200 m. i {tafete 4h100 m. i 4h400 m.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l vi{estruki reprezentativac Srbije za invalidna lica
l osvojio je peto mesto na Svetskom prvenstvu (Sao Paolu – Brazil)
u disciplini trka na 100 m.
l ispunio je normu za u~e{}e na Olimpijskim igrama za invalide
TRENER: Mirjana Stojanovi}
ANA ZOGOVI]
Datum ro|ewa: 11.januar 1989.
Disciplina: bacawe kugle
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l ~lanica ekipe koja je osvojila Ekipno prvenstvo Srbije za starije
juniorke.
l ~lanica ekipe koja je osvojila drugo mesto na Ekipnom prvenstvu
Srbije za seniorke.
l reprezentativka Srbije koja je na Evropskom prvenstvu za
juniorke (Holandija) osvojila 19 mesto u disciplini bacawe kugle.
TRENER: Dragan Peri}
18
ATLETIKA
ANDRIJANA ANDRI]
Datum ro|ewa: 01.mart 1990.
Discipline: 100 m., 200 m., 400 m. i skok udaq.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l ~lanica ekipe koja je osvojila prvo mesto na Ekipnom prvenstvu
Srbije za mla|e i starije juniorke.
l ~lanica ekipe koja je osvojila drugo mesto na Ekipnom prvenstvu
Srbije za seniorke.
l kao reprezentativka Srbije osvojila je bronzanu medaqu na
EJOF-u u disciplini 4h100 m.
l osvaja~ je dve zlatne medaqe na Igrama Jugoisto~ne Evrope u
disciplinama 100 m. i {tafeti 1+2+3+400 m.
l na Prvenstvu Balkana osvojila je dve zlatne medaqe u disciplini
4h100 m. za mla|e i starije juniorke.
TRENER: Mirjana Stojanovi}
SAWA BA]I]
Datum ro|ewa: 11.januar1987.
Discipline: troskok i sedmoboj
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l ~lanica ekipe koja je osvojila drugo mesto na Ekipnom prvenstvu
Srbije za seniorke,
l branila boje Srbije na Prvenstvu Balkana u dvorani (za
seniorke) u disciplini troskok
TRENER: Mirjana Stojanovi}
19
ATLETIKA
Pobedni~ka reprezentativna {tafeta sa dr`avnom zastavom Srbije:
Mila Andri}, Angela Terek, Marijela Markovi} i Andrijana Andri}
(sleva nadesno)
20
ATLETIKA
ATLETSKI KLUB „PARTIZAN“
Humska 1, Beograd; Tel/faks. 2648-071;
[email protected]; [email protected]
Klub osnovan 1945. godine.
An|elko Risti}evi}, Aleksandar Petkovi}, Nenad Milo{evi}, trener, Frawo Mihali},
trener, Bojan Bradi}, trener, Milenko Jovi}, Jelena Rankovi}, Milo{ Vu~kovi},
Dragana Kosovac, Darko Micevski i Jelena Kova~evi} (sleva nadesno).
Uspesi kluba:
l seniori - ekipni {ampioni dr`ave 25 puta i osvaja~i kupa dr`ave 20 puta
l seniorke - ekipni {ampioni dr`ave 14 puta i osvaja~i kupa dr`ave 8 puta
TRENERI: Slobodan Vojinovi}, Stanoje Burli}, Bojan Gerzina, Nenad Milo{evi}, Bojan
Bradi}, Darko [api}, Frawo Mihali} i Jelena Rai~evi}.
21
ATLETIKA
MILAN JOTANOVI]
Datum ro|ewa: 11. januar 1984.
Discipline: bacawe kugle i bacawe diska
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l postignut li~ni rekord u bacawu kugle hicem od
19,72 m;
l osvaja~ zlatne medaqe na NCAA {ampionatu
isto~ne regije (Florida) u bacawu kugle;
l osvaja~ 4. mesta na Kupu Evrope (Milano) u
bacawu kugle;
l osvaja~ 8. mesta na Kupu Evrope (Milano) u
bacawu diska;
l u~esnik Svetskog prvenstva u Osaki.
TRENER: Dragan Peri}
LUKA RUJEVI]
Datum ro|ewa: 14. oktobar 1985.
Discipline: bacawe kugle i bacawe diska
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l postignut li~ni rekord u bacawu kugle
hicem od 20,11m.
l osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom
prvenstvu (Debrecin) za seniore do
23 godine u bacawu kugle.
l osvaja~ zlatne medaqe na Kupu Evrope
(Jalta) za seniore do 23 godine u
bacawu kugle.
l dvostruki pojedina~ni prvak na Prvenstvu
Srbije u bacawu kugle i diska
l pojedina~ni pobednik Kupa Srbije u bacawu
kugle.
TRENER: Zoran Rujevi}
22
ATLETIKA
ATLETSKI KLUB „CRVENA ZVEZDA“
Qutice Bogdana 1a, Beograd; Telefon i faks: 2668-714;
www.akcrvenazvezda.net; [email protected]
Klub osnovan 1948. godine.
Milo{ Sala{ki; Jelena Radinovi}; Maja Pisi}; Marina Vojinovi};
Ivana \ur|evi}; Slavica Semewuk; Dr. Daniel Korica, predsednik kluba;
@arko Mandi} (stoje sleva nadesno)
Momir Latinovi}; Milan Milenkovi}; Bojan Maqkovi}; Jelena Suboti};
Milo{ Todosijevi} (~u~e)
Uspesi kluba:
l Kup evropskih {ampiona – ECCC:
- mu{ka seniorska atletska ekipa prvak Evrope za 1989. godinu;
- mu{ka juniorska ekipa dvostruki prvak Evrope: 1990 i 2007. godine;
- `enska seniorska ekipa vice{ampion Evrope 1989. godine.
l
Ekipni prvaci dr`ave:
- seniori 31 put; seniorke 11 puta, juniori 19 puta, juniorke 7 puta i mla|i
juniori 2 puta (ukupno 70 titula).
23
ATLETIKA
l
Ekipni osvaja~i nacionalnog Kupa:
- seniori 35 puta; seniorke 12 puta, juniori 17 puta i juniorke 5 puta (ukupno
69 titula).
l Pojedina~ni prvaci dr`ave:
- seniori 293; seniorke 119; stariji juniori 126; starije juniorke 47;
mla|i juniori 63 i mla|e juniorke 44 (ukupno 692 titule).
l
Atletsko prvenstvo Evrope:
- osvaja~ zlatne medaqe u skoku uvis: Dragutin Topi} (1990.godine).
- osvaja~ dve srebrne medaqe u skoku udaq: Nenad Steki} (1974. i 1978.
godine).
l
Evropska prvenstva u dvorani:
- osvaja~ zlatne medaqe u bacawu kugle: Vladimir Mili} (1982. godine);
- osvaja~ zlatne medaqe u skoku uvis: Dragutin Topi} (1996. godine);
- osvaja~ srebrne medaqe u skoku udaq: Nenad Steki} (1980. godine);
- osvaja~ bronzane medaqe u skoku uvis: Dragutin Topi} (1992. godine).
l
Atletsko svetsko prvenstvo za juniore:
- osvaja~ zlatne medaqe u skoku uvis: Dragutin Topi} (1990. godine).
l
Atletsko evropsko prvenstvo za juniore:
- osvaja~ bronzane medaqe u skoku udaq: Nenad Steki} (1970. godine);
- osvaja~ srebrne medaqe u skoku udaq: Aleksandar Marinkovi} (1983. godine).
l
Univerzijade:
- 5 zlatnih medaqa seniora, 1 seniorki;
- 7 srebrnih medaqa;
- 1 bronzana medaqa.
l
Mediteranske igre:
- 10 zlatnih medaqa;
- 6 srebrnih medaqa seniora i 3 seniorke;
- 8 bronzanih medaqa.
l
Balkanske igre:
- seniori: 77 zlatnih, 82 srebrne, 58 bronzanih;
- seniorke: 11 zlatnih, 17 srebrnih, 26 bronzanih;
- juniori i juniorke 19 zlatnih medaqa.
24
ATLETIKA
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
- `enska seniorska ekipa prvak Srbije (Sremska Mitrovica)
- mu{ka kadetska ekipa prvak Srbije (Beograd)
- mu{ka seniorska ekipa pobednik Kupa Srbije (Novi Sad)
TRENERI:Qubi{a Stevanovi}, prof, {ef stru~nog {taba; Milan Sto{i}, prof;
Marko ]osi}, prof; Bojan Ili}, prof; Desimir Gaji}, prof; Stevan Gruji},
prof; Daniel Mi{i}, prof; Qiqana Savi~in, prof; Mladen Gaji}, prof,
Neven Rani}; Milo{ Sala{ki, Ismail Ma~ev, Dragan Peri} i Isidora
Stanisavqevi}.
SLAVICA SEMEWUK
Datum ro|ewa: 25. oktobar 1984.
Disciplina: skok motkom
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne metaqe na Balkanskom {ampionatu (Sofija) u skoku
motkom.
l osvaja~ srebrne medaqe u Kupu evropskih {ampiona (Dubnica nad
vahom) u skoku motkom.
l osvaja~ bronzane medaqe u Kupu evropskih {ampiona (Milano) u
skoku motkom.
l ~lanica atletske ekipe koja je osvojila dr`avno prvenstvo.
TRENER: Milan Sto{i}, prof.
MARINA VOJINOVI]
Datum ro|ewa: 18. decembar 1988.
Disciplina: bacawe kugle
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom {ampionatu za
juniorke (Kragujevac) u bacawu kugle.
l finalistkiwa na Prvenstvu Evrope za juniorke (Hengelo) u
bacawu kugle.
l osvaja~ srebrne medaqe u Kupu evropskih {ampiona
(Dubnica nad vahom) u bacawu kugle.
l ~lanica atletske ekipe koja je osvojila dr`avno prvenstvo.
TRENER: Bojan Ili}, prof.
25
ATLETIKA
BOJAN MAQKOVI]
Datum ro|ewa: 27. jul 1983.
Disciplina: 400 m. prepone
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnik Univerzijade u Bankoku.
l petoplasirani na Kupu Evrope u Milanu
l osvaja~ srebrne medaqe u Kupu evropskih {ampiona (Dubnica nad
vahom) na 400 m. prepone.
TRENER: Marko ]osi}, prof.
Prvo kolo Kupa Srbije:
Bojan Maqkovi}
Finale Kupa Srbije:
Slavica Semewuk
26
ATLETIKA
Miting Ma|ar SO: Marina
Vojinovi}
Miting Artur Taka~: Dragan Peri}
Prvaci Evrope, juniori AK „Crvena zvezda“: Dane Korica, predsednik kluba; Marko
Miqkovi}, Mladen Aleksi}, Nikola Guwevi}, Aleksandar Bundalo, Slobodan
Stankovi}, Qubi{a Stevanovi}, {ef stru~nog {taba, Bela Antaluci, Miodrag
Jeli}, Stevan Gruji} i Zorica Popovi} (stoje sleva nadesno)
Ivan Gaji}, Nemawa Cerovac, Marko Radowi}, Milo{ Markovi}, Robert Mu~i,
Milan Matijevi}, Ivan Stori} i Rajko Rajin (le`e)
27
ATLETIKA
Ekipni prvaci Srbije mla|i juniori (kadeti) AK „Crvena zvezda“: Ivan
Stori}, Nikola Bogavac, Aleksandar Rajkovi}, Stevan Popov, Dobrica
In|i}, Milo{ Miti}, Predrag Jovanovi} i Stani{a Jovanovi} (gorwi red),
u dru{tvu svojih klupskih drugarica.
Ekipne prvakiwe Srbije seniorke AK „Crvena zvezda“: Maja Pisi}, Jelena
Radinovi}-Vasi}, Jelena Suboti}, Slavica Semewuk, Ivana \ur|evi} i Marina
Vojinovi}.
28
BICIKLIZAM
BICIKLISTI^KI KLUB ”PARTIZAN”
Humska 1, Beograd.; Tel. 011/369 34 11; [email protected]
Klub osnovan 1946. godine.
Biciklisti „Partizana“ 2007.: Aleksandar Hadna|ev, Marko Tomi}, Vuk Lazi},
Nemawa Aleksandrov, Svetislav Blagojevi}, Branko Markovi}, Jovan Pavlovi},
Aleksandar Srni}, Stefan Govedarevi}, Milo{ Veli~kovi}, Igor Jezdimirovi},
Vojislav Hadna|ev i Filip Pavlovi} (stoje sleva nadesno)
Nikola Kozomara, Du{an Banovi}, Esad Hasanovi} i Miodrag Marinkovi} (kle~e)
Uspesi kluba:
l vi{estruki dr`avni prvaci u svim kategorijama (pojedina~no i ekipno);
l vi{estruki u~esnici svetskih, evropskih prvenstva i trka Svetskog KUP-a;
l 15. mesto na Svetskom prvenstvu 1956. u Rimu - Veselin Petrovi};
l 8. mesto na Svetskom prvenstvu 1998. u Valkenburgu – Sa{a Gaji~i} (biciklisti
mla|i od 23 godine);
l 7. mesto na Svetskom prvenstvu 1999. u Veroni –Aleksandar Nika~evi} ( biciklisti mla|i od 23 godine);
l 6. mesto na Evropskom prvenstvu 2003. u Atini - Neboj{a Jovanovi} (biciklisti
mla|i od 23 godine);
30
BICIKLIZAM
l
2. mesto na Balkanskom prvenstvu 2003. u Bawa Luci - Neboj{a Jovanovi}
(biciklisti mla|i od 23 godine);
l 3. mesto na Balkanskom prvenstvu 2003. u Bawa Luci - Neboj{a Jovanovi}
(biciklisti mla|i od 23 godine);
l 1. mesto na Balkanskom prvenstvu 2006. u Novom Pazaru – Josip Duli} (biciklisti mla|i od 23 godine);
l 7. mesto na Ekipnom evropskom prvenstvu 2006. u Atini (trka na pisti) –
Nemawa Vuli} (juniori);
l 3. mesto na Balkanskom prvenstvu 2006. u Novom Pazaru – Nemawa Vuli}
(juniori);
l 1. mesto na Balkanskom prvenstvu 2007. u Kor~i – Esad Hasanovi} (biciklisti
mla|i od 23 godine).
TRENERI: Branko Banovi} i Vladimir Kovqeni}
ESAD HASANOVI]
Datum ro|ewa: 24. januar 1985.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
prvo mesto na Prvenstvu Srbije u ciklo-krosu (Kragujevac) za
bicikliste mla|e od 23 godine;
l prvo mesto na Prvenstvu Srbije-trka na hronometar, elite
(Subotica);
l prvo mesto na Prvenstvu Srbije u drumskoj vo`wi (^a~ak) za
bicikliste mla|e od 23 godine;
l prvo mesto na Balkanskom prvenstvu-trka na hronometar (Kor~a,
Albanija) za bicikliste mla|e od 23 godine;
l vice{ampion na Balkanskom prvenstvu-trka na hronometar, elite
(Kor~a, Albanija).
TRENERI: Branko Banovi} i Vladimir Kovqeni}
l
MARKO TOMI]
Datum ro|ewa: 18. avgust 1988.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnik Evropskog prvenstva u Bugarskoj - drumska vo`wa (plasman
na 69. mestu).
TRENERI: Branko Banovi} i Vladimir Kovqeni}
31
BICIKLIZAM
MILO[ VELI^KOVI]
Datum ro|ewa: 21. decembar 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l drugo mesto na dr`avnom prvenstvu u trci na hronometar za
bicikliste mla|e od 23 godine;
l drugo mesto na dr`avnom prvenstvu u drumskoj vo`wi za bicikliste mla|e od 23 godine.
TRENERI: Branko Banovi} i Vladimir Kovqeni}
Me|unarodna biciklisti~ka
trka „Kroz Srbiju“ 2007:
Esad Hasanovi}.
32
BICIKLIZAM
Me|unarodna
biciklisti~ka
trka „Kroz
Srbiju“ 2007.
33
BOKS
BOKSERSKI KLUB „RADNI^KI“
Vojvode [upqikca 31, Beograd
Tel./faks 011/ 2456-457, 011/ 3447-590
Klub osnovan 1920. godine.
„Tehniko“ kluba Miladin Vasojevi}, trener Branko Dimi}, Srbobran Mari}, Zdravko
Ba{i}, Milan Vujadinovi}, {ef stru~nog {taba Branislav Krsti}, \or|e Popovi},
Mladen [kori}, ekonom Veqko Taminxi} (stoje sdesna ulevo), Perko Taminxi}, Selver
Mustafi, Smail Jakupi, Borko Gaji}, predsednik Branko Veji}, Miodrag Mili}, Mirsad
Bilali}, fizioterapeut Krsto Pejovi} i Jole Taminxi} (sede).
Uspesi kluba:
l Klub je od svog osnivawa devet puta bio ekipni prvak Jugoslavije i Srbije:
1983, 1986/87, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1992/93, 1993/94, 1998/99,
2000/01 i
l osam puta vice{ampion dr`ave: 1950, 1951, 1970, 1974, 1979/80, 1980/81,
1982/83 i 1985/86.
TRENERI: Branislav Krsti} i Branko Dimi}
36
BOKS
Osvaja~ zlatne medaqe sa Juniorskog prvenstva Evrope u Somboru:
Nikola Jovanovi} (sredwa kategorija, 75 kg.)
U~esnici
Juniorskog
prvenstva
Evrope u
Somboru:
Nikola
Jovanovi},
Nikola Magovac,
Milivoje Ba{i},
trener i Andrija
Kekovi} (petoplasirani na
Evropskom
prvenstvu)
(sleva nadesno)
37
BOKS
BOKSERSKI KLUB “CRVENA ZVEZDA“
Qutice Bogdana 1a, Beograd
Tel/faks: +381 11 2661 692
Klub osnovan 1945. godine.
Qubomir Manojlovi}, sportski direktor kluba, Milan Savi},
Nata{a ]iri}, Zoran Manojlovi}, predsednik kluba i selektor
dr`avne reprezentacije Srbije, Sne`ana Simi} i
Branko Dimi}, trener
Uspesi kluba:
l na Pojedina~nom prvenstvu Srbije u sezoni 2006/07. osvojene 3 zlatne, 3 srebrne i 1 bronzana medaqa.
TRENERI: Branko Dimi} i Radoslav Melentijevi}
38
BOKS
MARKO NIKOLI]
Datum ro|ewa: 18. april 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l juniorski prvak Srbije za 2006. (polute{ka
kategorija);
l juniorski prvak Srbije za 2007. (polute{ka
kategorija);
l u~esnik Evropskog prvenstva za juniore 2007.
(Sombor, Srbija), plasman 8. mesto pojedina~no.
TRENERI: Branko Dimi} i Radoslav Melentijevi}
IVAN POPOVI]
Datum ro|ewa: 23. januar 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l juniorski prvak Srbije za 2007. (poluvelter
kategorija).
l u~esnik Evropskog prvenstva za juniore 2007.
(Sombor, Srbija), plasman 7. mesto - pojedina~no.
TRENERI: Branko Dimi} i Radoslav Melentijevi}
39
VATERPOLO
VATERPOLO KLUB „BEOGRAD“
Ilije Gara{anina 26, Beograd
Tel/fah: 011/32-42-458
[email protected]
Klub osnovan 1978. godine.
Velika borba za kvalifikacije u LEN kup:
Miroslav Tomovi}, Miodrag Mirovi} i Milo{ \or|evi} (treneri u vrhu)
Petar Obradovi}, Mateja Lon~ari}, Du{an Jana}, Du{an Orli}, Jovan Laki}, Jovan
Simovi} i David Petkovi} (drugi red)
Ivan Radosavqevi}, Lazar Kilibarda, Marko Rusov, Bo{ko Stankovi}, Marko
Petkovi}, Marko Matovi} i Luka Radaq (tre}i red)
Vedran ]irkovi}, Nenad Pavlovi}, Darko Aleksi}, Marko Gen~i}, Ivan Basara,
Mihajlo Markovi} i Dragan Miajilovi} (sede sleva nadesno)
Uspesi kluba:
l prvo mesto na Prvenstvu Srbije 1978.;
l prvo mesto na kvalifikacijama za Drugu ligu 1988.;
l prvo mesto u Prvoj „B“ ligi – „Plava liga“ 2002.;
l peto mesto na Prvenstvu Srbije 2006/07.;
l u~esnici prvog i drugog kruga kvalifikacija za LEN kup 2007.;
42
VATERPOLO
REZULTATI MLA|IH KATEGORIJA VATERPOLISTA:
l trostruki prvaci dr`ave: 2000., 2001. i 2002.;
l trostruki pobednici nacionalnog Kupa: 2000., 2001. i 2003.;
l prvaci Otvorenog prvenstva dr`ave 2001. (za uzrast do 10 godina);
l dvostruki prvaci Otvorenog prvenstva dr`ave za 2002. i 2003. (za uzrast do
13 godina);
l prvaci Srbije za juniore (1988. godi{te i mla|i).
TRENERI: \or|e Makuqevi}, Milivoj Dopsaj, Miodrag Mirovi}, Miodrag Peri{i},
Miroslav Tomovi} i Milo{ \or|evi} (treneri seniora)
Vladimir Stojanoski, Jovan Romani}, Marko Mugo{a, Nikola Jankoski, Radovan
Poto~an, Miodrag Peri{i}, Jevgeni [ari}, Mladen Vu~ini} i Stefan Dodi} (treneri
mla|ih kategorija i vaterpolo {kole „Beograd“)
Miroslav Tomovi} (trener golmana svih kategorija)
MARKO RUSOV
Datum ro|ewa: 15. februar 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniore 2007.
(Malta) – ekipno;
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za juniore 2007.
(Bukure{t, Rumunija) – ekipno.
TRENERI: \or|e Makuqevi}, Milivoj Dopsaj i Miodrag Mirovi}
l
MARKO PETKOVI]
Datum ro|ewa: 03. mart 1989.
Najzna~ajniji rezultat u 2007.god.:
osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniore 2007.
(Malta) – ekipno;
l u~esnik Svetskog prvenstva za juniore 2007. (Long Bi~, SAD),
plasman 4. mesto – ekipno;
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za juniore 2007.
(Bukure{t, Rumunija) – ekipno.
TRENERI: \or|e Makuqevi}, Milivoj Dopsaj i Miodrag Mirovi}
l
43
VATERPOLO
KLUB ZA KOREKTIVNO PLIVAWE, VATERPOLO I
REKREACIJU „VRA^AR“
CFK Vra~ar – Sjeni~ka 1, Beograd;
Tel/faks : 011/2457-750; www.vkvracar.org.yu; [email protected]
Klub osnovan 1992. godine.
Uspesi kluba:
l prvo mesto na Prvenstvu Srbije i Crne Gore za seniorke (2003/04.);
l prvo mesto na Prvenstvu Srbije i Crne Gore za seniorke (2004/05.);
l pobednice nacionalnog Kupa za seniorke (2004/05.);
l prvo mesto na Prvenstvu Srbije i Crne Gore za seniorke (2005/06.);
l pobednice nacionalnog Kupa za seniorke (2005/06.);
l prvo mesto na Prvenstvu Srbije i Crne Gore za juniorke (2005/06.)
TRENERI: Stevan Nonkovi}, Aleksandar Milo{evi} i Milica Perovski
ANA PRICA
Datum ro|ewa: 26. oktobar 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za juniorke 2007. (Hawa, Gr~ka),
plasman 10. mesto – ekipno.
SOWA STANKOVI]
Datum ro|ewa: 17. april 1989.
l
Najzna~ajniji rezultati u 2007.god:
u~esnica Evropskog prvenstva za juniorke 2007. (Hawa, Gr~ka),
plasman 10. mesto – ekipno.
IRENA MARKOVI]
Datum ro|ewa: 14. februar 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za juniorke 2007. (Hawa, Gr~ka),
plasman 10. mesto – ekipno.
44
VATERPOLO
DIJANA PE[TERI]
Datum ro|ewa: 29. januar 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za juniorke 2007. (Hawa, Gr~ka),
plasman 10. mesto – ekipno.
ALEKSANDRA JOKSIMOVI]
Datum ro|ewa: 10. mart 1989.
l
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
u~esnica Evropskog prvenstva za juniorke 2007. (Hawa, Gr~ka),
plasman 10. mesto – ekipno.
Boje reprezentacije
Srbije u susretu sa
reprezentacijom
Hrvatske na
Evropskom
prvenstvu u Hawi,
branile su:
Aleksandra
Joksimovi} (4),
Irena Markovi}
(10) i Ana Prica
(bele kapice)
45
VATERPOLO
VATERPOLO KLUB „PARTIZAN“
Crnotravska 4, Beograd
Tel. 011/2668-143, faks 011/2661-837
www.wpcpartizan.org.yu; [email protected]
Klub osnovan 1947. godine.
Vaterpolisti „crno-belih“ na predstavqawu ekipe
Uspesi kluba:
vaterpolisti „Partizana“ bili su:
l 6 puta pobednici KE[-a ;
l 20 puta dr`avni prvaci;
l 17 puta pobednici nacionalnog Kupa;
l pobednici Mediteranskog kup-a (1989. godine);
l pobednici Kupa pobednika kupova Evrope (1990.);
l pobednici Super kupa Evrope (1990.);
l pobednici LEN Kupa (1998.);
46
VATERPOLO
l
l
l
l
u~esnici ~etvrtfinala u Ligi {ampiona Evrope (2006.);
vice{ampioni na Prvenstvu Srbije (2006.);
finalisti nacionalnog kupa (2006.);
mu{ka seniorska ekipa – osvaja~ bronzane medaqe u Ligi {ampiona Evrope
(2006/07.);
l mu{ka seniorska ekipa – prvak Srbije za 2007.;
l mu{ka juniorska ekipa – prvak Srbije za 2007.;
l mu{ka kadetska ekipa – prvak Srbije za 2007.
TRENERI: Dejan Udovi~i}, Dejan Jovovi}, Darko Udovi~i}, Zoran Konti}, Vladimir
Pavlovi}, Neboj{a Novoselac, Nenad Vasilovski, Neboj{a Mitri}, Mirko
Petrovi}, Safet Hoxi}, Petar Popovi}, Nenad Ili}, Du{an Gaji}, Zoran
Milenkovi}, Milo{ ]iri}, Stefan ]iri}, Nemawa Kne`evi}, Darko Hoxi} i
Marko Cveti}
FILIP FILIPOVI]
Datum ro|ewa: 02. maj 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za seniore 2007. (Melburn,
Australija), plasman 4. mesto – ekipno;
l osvaja~ zlatne medaqe u Svetskoj ligi za seniore 2007. (Berlin,
Nema~ka) – ekipno.
TRENER: Dejan Udovi~i}
MILAN ALEKSI]
Datum ro|ewa: 13. maj 1986.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ zlatne medaqe u Svetskoj ligi za seniore 2007. (Berlin,
Nema~ka) – ekipno.
TRENER: Dejan Udovi~i}
47
VATERPOLO
MARKO AVRAMOVI]
Datum ro|ewa: 24. avgust 1986.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ zlatne medaqe u Svetskoj ligi za seniore 2007. (Berlin,
Nema~ka) – ekipno;
l u~esnik Univerzijade 2007. (Bangkok, Tajland), plasman 5. mesto –
ekipno.
TRENER: Dejan Udovi~i}
\OR\E BA[I]
Datum ro|ewa: 09. februar 1988.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za omladince 2007. (Long Bi~, SAD),
plasman 4. mesto – ekipno.
TRENER: Nenad Vasilovski
NIKOLA RA\EN
Datum ro|ewa: 29. januar 1985.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ zlatne medaqe u Svetskoj ligi za seniore 2007. (Berlin,
Nema~ka) – ekipno.
TRENER: Dejan Udovi~i}
DU[KO PIJETLOVI]
Datum ro|ewa: 25. april 1985.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ zlatne medaqe u Svetskoj ligi za seniore 2007. (Berlin,
Nema~ka) – ekipno.
TRENER: Dejan Udovi~i}
48
VATERPOLO
STEFAN MITROVI]
Datum ro|ewa: 29. mart 1988.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ zlatne medaqe u Svetskoj ligi za seniore 2007. (Berlin,
Nema~ka) – ekipno;
l u~esnik Svetskog prvenstva za omladince 2007. (Long Bi~, SAD),
plasman 4. mesto – ekipno.
TRENER: Dejan Udovi~i}
ANDRIJA PRLAINOVI]
Datum ro|ewa: 28. april 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
u~esnik Svetskog prvenstva za seniore 2007. (Melburn,
Australija), plasman 4. mesto – ekipno;
l osvaja~ zlatne medaqe u Svetskoj ligi za seniore 2007. (Berlin,
Nema~ka) – ekipno.
TRENER: Dejan Udovi~i}
l
LUKA [APOWI]
Datum ro|ewa: 06. januar 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za omladince 2007. (Long Bi~, SAD),
plasman 4. mesto – ekipno;
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniore 2007.
(Malta) – ekipno;
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za juniore 2007.
(Bukure{t, Rumunija) – ekipno.
TRENER: Nenad Vasilovski
49
VATERPOLO
DU[AN MARKOVI]
Datum ro|ewa: 03. maj 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za omladince 2007. (Long Bi~, SAD),
plasman 4. mesto – ekipno;
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniore 2007.
(Malta) – ekipno;
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za juniore 2007.
(Bukure{t, Rumunija) – ekipno.
TRENER: Nenad Vasilovski
PETAR IVO[EVI]
Datum ro|ewa: 02. avgust 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ zlatne medaqe u Svetskoj ligi za seniore 2007. (Berlin,
Nema~ka) – ekipno.
TRENER: Nenad Vasilovski
MILO[ MARINKOVI]
Datum ro|ewa: 03. januar 1988.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za omladince 2007. (Long Bi~, SAD),
plasman 4. mesto – ekipno.
TRENER: Nenad Vasilovski
GOJKO PIJETLOVI]
Datum ro|ewa: 07. avgust 1983.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
osvaja~ zlatne medaqe u Svetskoj ligi za seniore 2007. (Berlin,
Nema~ka) – ekipno.
TRENER: Dejan Udovi~i}
l
50
VATERPOLO
MILO[ KOROLIJA
Datum ro|ewa: 21. novembar 1981.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za seniore 2007. (Melburn,
Australija), plasman 4. mesto – ekipno;
l osvaja~ zlatne medaqe u Svetskoj ligi za seniore 2007. (Berlin,
Nema~ka) – ekipno;
l u~esnik Univerzijade 2007. (Bangkok, Tajland), plasman 5. mesto –
ekipno.
TRENER: Dejan Udovi~i}
JOVAN CAKI]
Datum ro|ewa: 17. avgust 1986.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Univerzijade 2007. (Bangkok, Tajland), plasman 5. mesto –
ekipno.
TRENER: Dejan Udovi~i}
VOJISLAV VEJZAGI]
Datum ro|ewa: 10. mart 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Univerzijade 2007. (Bangkok, Tajland), plasman 5. mesto –
ekipno.
TRENER: Dejan Udovi~i}
51
VATERPOLO
BORIS POPOVI]
Datum ro|ewa: 13. april 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniore 2007.
(Malta) – ekipno;
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za juniore 2007.
(Bukure{t, Rumunija) – ekipno.
TRENER: Nenad Vasilovski
STEFAN @IVOJINOVI]
Datum ro|ewa: 08. jul 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za omladince 2007. (Long Bi~, SAD),
plasman 4. mesto – ekipno;
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniore 2007.
(Malta) – ekipno;
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za juniore 2007.
(Bukure{t, Rumunija) – ekipno.
TRENER: Nenad Vasilovski
IVAN RACKOV
Datum ro|ewa: 12. maj 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za omladince 2007. (Long Bi~, SAD),
plasman 4. mesto – ekipno;
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniore 2007.
(Malta) – ekipno;
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za juniore 2007.
(Bukure{t, Rumunija) – ekipno.
TRENER: Nenad Vasilovski
52
VATERPOLO
VATERPOLO KLUB ZA DAME „TA[ 2000“
Ilije Gara{anina 26, Beograda;
Tel./faks: 3061-731; 3612-416; [email protected]
Klub osnovan 2001. godine.
Pobedni~ka seniorska ekipa „Ta{ 2000“ na Prvenstvu Srbije 2007: Dragan ]iri},
predsednik Upravnog odbora, Nastasja Kne`evi}, Andrea Vrane{, Jana Janus, Eleonora
\uri}, Ivana ]orovi}, Dragana Ivkovi}, Jovana Milo{evi}, Jovana Dujovi}, Marija
Jeli}, Nata{a Vezili}, Milo{ Bradi}, {ef stru~nog {taba i Novica Todosijevi},
direktor (stoje sleva nadesno)
Izolda Ma{ic, Jovana Milovanovi}, An|ela Vesi}, Eltina Dimitrijevi} i Sne`ana
Sokolovi} (~u~e)
53
VATERPOLO
Uspesi kluba:
l prvo mesto na Me|unarodnom turniru u Grenoblu (Francuska), 2003.;
l prvo mesto na Prvenstvu Srbije za juniorke (za 1985. godi{te i mla|e),
2003/04.;
l pobednice nacionalnog Kupa za seniorke, 2005/06.;
l pobednice nacionalnog Kupa za juniorke (za 1989. godi{te i mla|e), 2005/06.;
l prvo mesto na Prvenstvu Srbije za seniorke 2005/06.;
l prvo mesto na Prvenstvu Srbije za juniorke (za 1989. godi{te i mla|e),
2005/06.;
l pobednice nacionalnog Kupa za seniorke 2006/07.;
l pobednice nacionalnog Kupa za juniorke (za 1989. godi{te i mla|e), 2006/07;
l prvo mesto na Prvenstvu Srbije za seniorke 2006/07.;
l prvo mesto na Prvenstvu Srbije za juniorke (za 1989. godi{te i mla|e),
2006/07.;
l pobednice nacionalnog Kupa za seniorke 2007/08.;
l {esto mesto na kvalifikacionom turniru „Women LEN – trophy 2007.“,
(Barselona, [panija).
TRENERI: Milo{ Bradi} i Novica Todosijevi}
VLADANA JOVETI]
Datum ro|ewa: 23. mart 1990.
l
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
u~esnica Evropskog prvenstva za juniorke 2007. (Hawa, Gr~ka),
plasman 10 mesto – ekipno.
TRENER: Milo{ Bradi}
JOVANA DUJOVI]
Datum ro|ewa: 03. avgust 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za juniorke 2007. (Hawa,
Gr~ka), plasman 10 mesto – ekipno.
TRENER: Milo{ Bradi}
54
VATERPOLO
NASTASJA [email protected]]
Datum ro|ewa: 11. septembar 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za juniorke 2007. (Hawa, Gr~ka),
plasman 10 mesto – ekipno.
TRENER: Milo{ Bradi}
Trenutak kada
Dragana Ivkovi}
(1984.) posti`e gol
na Prvenstvu Srbije
za seniorke
Realizacija gola sa pozicije sidra{a:
Nata{a Vezili} (1988.)
55
VATERPOLO
VATERPOLO KLUB „CRVENA ZVEZDA“
Gospodar Jevremova 31, Beograd
Tel. 011/2628-938, 011/2632-087
Klub osnovan 1945. godine.
Vice{ampionska ekipa „Crvene zvezde“ 2007.: Milo{ Sakovi}, trener, Vladimir
Markovi}, Marko Mi}i}, Miroslav Krsti}, Igor Lazi}, Jovan Caki}, Nikola
Petrovi}, Marko Cvetkovi} i Dejan Jovovi}, trener (stoje sleva nadesno)
Nikola Radoji~i}, trener, Marko Krsti}, Vladimir Latkovi}, Zlatko Rakowac, Marin
Restovi}, Ivan Vuksanovi}, Nikola Koci} i Marko Draksimovi} (~u~e)
Uspesi kluba:
l dvostruki seniorski prvaci dr`ave: 1992. i 1993.;
l dva puta u~estvovali u evropskom takmi~ewu „LEN-a Kup“;
l vaterpolisti „crveno-belih“ u 2007. izborili plasman za takmi~ewe u „LEN-a
Kup“ (2008.);
l vice{ampioni Srbije za 2006/07.;
l finalisti nacionalnog kupa Srbije 2007/08.
TRENERI: Dejan Jovovi}, Milo{ Sakovi}, Nikola Radoji~i}, Uro{ Stevanovi}, Dejan
Milakovi} i Dejan Dabovi}.
56
VATERPOLO
Finalisti nacionalnog kupa Srbije 2007., vaterpolisti „crveno-belih“: Marko
Cvetkovi}, Igor Lazi}, Branko Mitrovi}, Ojtun Okmar, Petar Obradovi}, Nikola
Koci}, Miroslav Krsti}, Marko Krsti} i Milo{ Radoji~i} (gorwi red sleva nadesno)
Marin Restovi}, Jovan Radojevi}, Milo{ Sakovi}, trener, Dejan Dabovi}, trener,
Vera Latkovi}, direktor kluba, Nikola Radoji~i}, trener, Nikola Petrovi}, Petar
Vida~i} i Halil Be{karde{ler (predwi red)
PETAR TOMA[EVI]
Datum ro|ewa: 02. januar 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniore
2007. (Malta) – ekipno;
l u~esnik Svetskog prvenstva za juniore 2007. (Long Bi~, SAD),
plasman 4. mesto – ekipno;
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za juniore
2007. (Bukure{t, Rumunija) – ekipno
l
57
VATERPOLO
IGOR MLADENOVI]
Datum ro|ewa: 29. april 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniore 2007.
(Malta) – ekipno;
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za juniore 2007.
(Bukure{t, Rumunija) – ekipno.
MARKO CVETKOVI]
Datum ro|ewa: 15. jun 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Univerzijade 2007. (Bangkok, Tajland), plasman 5. mesto –
ekipno.
Trenutak sa prvenstvene utakmice izme|u vaterpolista „Crvene zvezde“ i gostuju}e
ekipe „Ni{a“
58
C
M
Y
K
VESLAWE
VESLA^KI KLUB „GALEB“
Kej oslobo|ewa 73, 11080 Zemun
Tel/faks: 011/2199996
www.galeb-rowing.org.yu , [email protected]
Klub osnovan 1928. godine.
Prijateqstvo i sportski uspeh iznad svega: Bojan Golubovi}, Aleksa Suva~arov, Filip
Rudakovi}, Aleksandar Jasinski, trener, Miodrag Dimi}, Ivan Barbari}, Viktor
Jasinski, Andrej Jasinski i Igor Eva~i} (stoje sleva nadesno)
Milo{ Vere{, Milo{ Stanojevi}, Jovan \uri~i}, Aleksa Mr|a, Aleksandar Panteli}
i Filip Koji} (~u~e)
60
VESLAWE
Uspesi kluba:
l godine 1989. na svetskom prvenstvu za seniore u kombinovanoj posadi dubla
Milivoj Zeli} zauzeo je 9. mesto
l godine 1991. na svetskom prvenstvu za seniore u posadi ~etverca, Milivoj
Zeli} zauzeo je 10. mesto
l godine 2002. Goran Jagar ne svetskom prvenstvu za juniore osvojio je drugo
mesto u dvojcu sa kormilarom
l godine 2007. Milo{ Stanojevi} i Jovan \uri~i} u ~etvercu bez kormilara na
svetskom prvenstvu zauzeli su 7. mesto.
TRENERI: Zoran Vidakovi}, Aleksandar Jasinski i Marko Veselinovi}
MILO[ STANOJEVI]
Datum ro|ewa: 27. maj 1984.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za seniore 2007. (Minhen, Nema~ka),
plasman 8 mesto, pojedina~no – LM 4x.
TRENER: Aleksandar Jasinski
JOVAN \URI^I]
Datum ro|ewa: 21. mart 1983.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za seniore 2007. (Minhen, Nema~ka),
plasman 8 mesto, pojedina~no – LM 4x.
TRENER: Aleksandar Jasinski
61
C
M
Y
K
VESLAWE
VESLA^KI KLUB „PARTIZAN“
Ada Ciganlija 3, Beograd
Tel./faks 3549-752
[email protected]
Klub osnovan 1951. godine.
Svetsko prvenstvo za
seniore (do 23 godine)
u Hazevinkelu:
Milo{ Stanojevi} i
Milo{ Nikoli}
Uspesi kluba:
l godine 1966. - 3. mesto na Svetskom prvenstvu na Bledu, Slovenija - ~etverac
bez kormilara;
l godine 1989. - 2. mesto na Svetskom prvenstvu za juniore u Segedinu, Ma|arska
- ~etverac sa kormilarom;
l godine 1991. - 2. mesto na Svetskom prvenstvu za seniore (do 23 godine) u
Naru, Italija - ~etverac sa kormilarom;
l godine 1995. - 1. mesto na Svetskom prvenstvu za seniore (do 23 godine) u
Groningenu, Nema~ka - ~etverac sa kormilarom;
l godine 1998. - 3. mesto na Svetskom prvenstvu u Kelnu, Nema~ka - dvojac bez
kormilara;
1. mesto na Svetskom prvenstvu za juniore u Otenshajmu, Austrija - dvojac
bez kormilara;
l godine 1999. - 2. mesto na Svetskom prvenstvu za juniore u Plovdivu, Bugarska –
dublskul;
l godine 2000. - 5. mesto na Olimpijskim igrama u Sidneju, Australija - dvojac
bez kormilara;
1. mesto na Svetskom prvenstvu za seniore (do 23 godine) u Kopenhagenu, Danska ~etverac bez kormilara;
62
VESLAWE
l
godine 2001. - 2. mesto na Svetskom prvenstvu u Lucernu, [vajcarska - dvojac
bez kormilara;
1. mesto na Svetskom prvenstvu za seniore (do 23 godine) u Otenshajmu, Austrija ~etverac bez kormilara;
l godine 2002. - 2. mesto na Svetskom prvenstvu za seniore (do 23 godine) u
\enovi, Italija - ~etverac bez kormilara;
l godine 2003. - 1. mesto na Svetskom prvenstvu za juniore u Atini, Gr~ka - dvojac
sa kormilarom;
3. mesto na Svetskom prvenstvu za seniore (do 23 godine) u Beogradu, Srbija ~etverac bez kormilara;
l godine 2004. - 3. mesto na Svetskom prvenstvu za juniore u Bawolesu, [panija skif;
5. mesto na Olimpijskim igrama u Atini, Gr~ka - dvojac bez kormilara i 7. mesto
na Olimpijskim igrama u Atini, Gr~ka - ~etverac bez kormilara za lake
vesla~e;
l godine 2005. - 1. mesto na Svetskom prvenstvu za seniore (do 23 godine) u
Amsterdamu, Holandija - ~etverac bez kormilara;
1. mesto na Svetskom prvenstvu za juniore u Brandenburgu, Nema~ka – skif;
1. mesto na Mediteranskim igrama u Almeriji, [panija – skif;
l godine 2006. - 1. mesto na Svetskom prvenstvu u Itonu, Velika Britanija - dvojac sa kormilarom;
2. mesto na Svetskom prvenstvu za seniore (do 23 godine) u Hazevinkelu, Belgija dvojac bez kormilara;
l godine 2007. - 1. mesto na Evropskom prvenstvu u Poznawu, Poqska - dvojac bez
kormilara;
2. mesto na Svetskom prvenstvu u Minhenu, Nema~ka - ~etverac sa kormilarom;
2. mesto na Evropskom prvenstvu u Poznawu, Poqska - ~etverac sa kormilarom za
lake vesla~e;
5. mesto na Svetskom prvenstvu za seniore (do 23 godine) u Glazgovu, Velika
Britanija - ~etverac bez kormilara;
5. mesto na Svetskom prvenstvu za seniore (do 23 godine) u Glazgovu, Velika
Britanija - dvojac bez kormilara za lake vesla~e;
6. mesto na Svetskom prvenstvu u Minhenu, Nema~ka - dvojac bez kormilara;
izboren plasman za odlazak na Olimpijske igre u Peking, Kina, 2008.;
2. mesto na Evropskom prvenstvu u Poznawu, Poqska - ~etverac bez kormilara;
1. mesto na Balkanskom {ampionatu u Plovdivu, Bugarska - ~etverac skul za
kadete.
TRENERI: Neboj{a Ili}, Dejan Guslov, Oleksandr Fedotov, Sa{a Mimi} i
Aleksandar Ivkovi}
63
C
M
Y
K
VESLAWE
NIKOLA STOJI]
Datum ro|ewa: 15. decembar 1974.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu u Poznawu
(Poqska) - dvojac bez kormilara;
l osvaja~ srebrne medaqe na Svetskom prvenstvu u Minhenu
(Nema~ka) - ~etverac sa kormilarom;
l 6. mesto na Svetskom prvenstvu u Minhenu (Nema~ka) - dvojac bez
kormilara; izboren plasman za odlazak na Olimpijske igre u
Peking (Kina), 2008.;
l 6. mesto na Svetskom kupu u Lucernu ([vajcarska) - dvojac bez
kormilara.
TRENER: Neboj{a Ili}
GORAN JAGAR
Datum ro|ewa: 10. jun 1984.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu u Poznawu
(Poqska) - dvojac bez kormilara;
l osvaja~ srebrne medaqe na Svetskom prvenstvu u Minhenu
(Nema~ka) - ~etverac sa kormilarom;
l 6. mesto na Svetskom prvenstvu u Minhenu (Nema~ka) - dvojac bez
kormilara;
izboren plasman za odlazak na Olimpijske igre u Peking (Kina),
2008.;
l 6. mesto na Svetskom kupu u Lucernu ([vajcarska) - dvojac bez
kormilara.
TRENER: Neboj{a Ili}
l
SA[A MIMI]
Datum ro|ewa: 23. novembar 1961.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ srebrne medaqe na Svetskom prvenstvu u Minhenu
(Nema~ka) - ~etverac sa kormilarom.
TRENERI: Neboj{a Ili}, Dejan Guslov i Oleksandr Fedotov
64
VESLAWE
JOVAN POPOVI]
Datum ro|ewa: 11. maj 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ srebrne medaqe na Svetskom prvenstvu u Minhenu
(Nema~ka) - ~etverac sa kormilarom;
l 5. mesto na Svetskom prvenstvu za seniore (do 23 godine) u
Glazgovu (Velika Britanija) - ~etverac bez kormilara;
l 6. mesto na Evropskom prvenstvu u Poznawu (Poqska) - ~etverac
bez kormilara;
l 24. mesto na Svetskom prvenstvu u Minhenu (Nema~ka) – ~etverac
bez kormilara.
TRENERI: Neboj{a Ili}, Dejan Guslov i Oleksandr Fedotov
MARKO MARJANOVI]
Datum ro|ewa: 24. novambar 1985.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
osvaja~ srebrne medaqe na Svetskom prvenstvu u Minhenu
(Nema~ka) - ~etverac sa kormilarom;
l 5. mesto na Svetskom prvenstvu za seniore (do 23 godine) u
Glazgovu (Velika Britanija) - ~etverac bez kormilara;
l 24. mesto na Svetskom prvenstvu u Minhenu (Nema~ka) – ~etverac
bez kormilara.
TRENERI: Neboj{a Ili}, Dejan Guslov i Oleksandr Fedotov
l
VEQKO URO[EVI]
Datum ro|ewa: 27. februar 1978.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom prvenstvu u Poznawu
(Poqska) - ~etverac bez kormilara za lake vesla~e;
l 18. mesto na Svetskom prvenstvu u Minhenu (Nema~ka) – ~etverac
bez kormilara za lake vesla~e;
l 9. mesto na Svetskom kupu u Lucernu ([vajcarska) - ~etverac bez
kormilara za lake vesla~e.
TRENER: Dejan Guslov
65
C
M
Y
K
VESLAWE
NENAD BABOVI]
Datum ro|ewa: 02. januar 1976.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom prvenstvu u Poznawu
(Poqska) - ~etverac bez kormilara za lake vesla~e;
l 18. mesto na Svetskom prvenstvu u Minhenu (Nema~ka) – ~etverac
bez kormilara za lake vesla~e;
l 9. mesto na Svetskom kupu u Lucernu ([vajcarska) - ~etverac bez
kormilara za lake vesla~e.
TRENER: Dejan Guslov
Pobeda u kvalifikacionoj regati, u Lucernu, za odlazak na Olimpijske igre u Atini,
2004.: Veqko Uro{evi}, Nenad Babovi}, Goran Nedeqkovi} i Milo{ Tomi}
GORAN TODOROVI]
Datum ro|ewa: 11. januar 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l 6. mesto na Evropskom prvenstvu u Poznawu (Poqska) - ~etverac
bez kormilara.
TRENERI: Neboj{a Ili} i Oleksandr Fedotov
66
VESLAWE
NENAD NINKOVI]
Datum ro|ewa: 16. jun 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l 6. mesto na Evropskom prvenstvu u Poznawu (Poqska) - ~etverac
bez kormilara;
l 15. mesto na Svetskom prvenstvu za seniore (do 23 godine) u
Glazgovu (Velika Britanija) – dvojac bez kormilara.
TRENER: Oleksandr Fedotov
NENAD BULI^I]
Datum ro|ewa: 08. septembar 1988.
l
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
15.mesto na Svetskom prvenstvu za seniore (do 23 godine) u
Glazgovu (Velika Britanija) - dvojac bez kormilara.
TRENER: Oleksandr Fedotov
MILO[ NIKOLI]
Datum ro|ewa: 04. maj 1986.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l 5. mesto na Svetskom prvenstvu za seniore (do 23 godine) u
Glazgovu (Velika Britanija) - dvojac bez kormilara za lake
vesla~e.
TRENER: Oleksandr Fedotov
NEMAWA BOGDANOVI]
Datum ro|ewa: 03. maj 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l 12. mesto na Svetskom prvenstvu za juniore u Pekingu (Kina) ~etverac skul.
TRENER: Dejan Guslov
67
C
M
Y
K
VESLAWE
IGOR LUCI]
Datum ro|ewa: 18. februar 1991.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l 19. mesto na Svetskom prvenstvu za juniore u Pekingu (Kina) skif.
TRENER: Dejan Guslov
RADOJE \ERI]
Datum ro|ewa: 28. decembar 1991.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu u Plovdivu
(Bugarska) - ~etverac skul za kadete.
TRENER: Aleksandar Ivkovi}
MILO[ VASI]
Datum ro|ewa: 10. januar 1991.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu u Plovdivu
(Bugarska) – ~etverac skul za kadete.
TRENER: Aleksandar Ivkovi}
Beogradska internacionalna regata
''Trofej Beograda'':
Nenad Buli~i},
Nenad Ninkovi},
Ivan Posavec i
Du{an Kova~evi}
68
VESLAWE
VESLA^KI KLUB „CRVENA ZVEZDA“
Ada Ciganlija 5, Beograd
Tel/faks 011/3554-652
www.vkzvezda.co.yu [email protected]
Klub osnovan 1922. godine.
Ispred hangara „Crvene zvezde“ na Adi Ciganliji: Du{an Kova~evi}, trener, Ivan
Paliku}a, Filip Kuwadi}, Dasti Fer~ec, Igor Perzi}, Nenad Be|ik, Milo{ Tomi} i
Gabrijela Pataki (sleva nadesno)
Uspesi kluba:
l osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom prvenstvu – Dragutin Petrove~ki;
l osvaja~ prvog mesta na Svetskom prvenstvu za seniore „B“ – Milo{ Tomi}:
tre}eg mesta na Svetskom prvenstvu za seniore „B“ – Milo{ Tomi};
l osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom prvenstvu – Milo{ Tomi};
l osvaja~i bronzane medaqe na Svetskom prvenstvu 2000.: Nemawa Nedeqkovi},
Du{an Nikoli} i Jovan Jovanovi} (dvojac sa kormilarom);
l osvaja~ srebrne medaqe na Svetskom prvenstvu za juniorke - Ru`ica Karajovi}.
TRENERI: Du{an Kova~evi}, Sergej Majda~evski i Viktorija Ba`enova
69
C
M
Y
K
VESLAWE
MILO[ TOMI]
Datum ro|ewa: 02. april 1980.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ srebrne medaqe sa Evropskog prvenstva za seniore 2007.
(Poznaw, Poqska), pojedina~no – LM 4;
l u~esnik Svetskog kupa za seniore 2007. (Lucern, [vajcarska),
plasman 9 mesto, pojedina~no – LM 4.
TRENER: Dejan Guslov
OLEKSIJ MARTINOV
Datum ro|ewa: 04. oktobar 1979.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za seniore 2007. (Minhen, Nema~ka),
plasman 8 mesto, pojedina~no – LM 4x;
l u~esnik Svetskog kupa za seniore 2007. (Oten{ajm, Austrija),
plasman 9 mesto, pojedina~no – LM 2x.
TRENER: Du{an Kova~evi}
IGOR PERZI]
Datum ro|ewa: 25. mart 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za juniore 2007. (Peking, Kina), plasman 6 mesto, pojedina~no – JM 2x.
TRENER: Du{an Kova~evi}
NENAD BE\IK
Datum ro|ewa: 04. oktobar 1989.
l
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
u~esnik Svetskog prvenstva za juniore 2007. (Peking, Kina),
plasman 6 mesto, pojedina~no – JM 2x.
TRENER: Du{an Kova~evi}
70
VESLAWE
ANDRIJA \OR\EVI]
Datum ro|ewa: 01. jun 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za juniore 2007. (Peking, Kina), plasman 12 mesto, pojedina~no – JM 4h.
TRENER: Du{an Kova~evi}
BOJAN KRXI]
Datum ro|ewa: 05. oktobar 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za juniore 2007. (Peking, Kina), plasman 12 mesto, pojedina~no – JM 4h.
TRENER: Du{an Kova~evi}
MARKO [email protected]
Datum ro|ewa: 27. novembar 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za juniore 2007. (Peking, Kina),
plasman 12 mesto, pojedina~no – JM 4.
TRENER: Du{an Kova~evi}
IVAN PALIKU]A
Datum ro|ewa: 27. februar 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za juniore 2007. (Peking, Kina),
plasman 12 mesto, pojedina~no – JM 4.
TRENER: Du{an Kova~evi}
71
C
M
Y
K
VESLAWE
FILIP KUWADI] -]ULIBRK
Datum ro|ewa: 20. decembar 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za juniore 2007. (Peking, Kina), plasman 12 mesto, pojedina~no – JM 4.
TRENER: Du{an Kova~evi}
DASTI FER^EC
Datum ro|ewa: 16. febuar 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za juniore 2007. (Peking, Kina),
plasman 12 mesto, pojedina~no – JM 4.
TRENER: Du{an Kova~evi}
Internacionalna
regata na Bledu
(Slovenija):
Milo{ Tomi},
Goran Nedeqkovi},
Nenad Babovi} i
Veqko Uro{evi}
72
KAJAK
KAJAK KLUB „AKK“
Dunavski Kej 31, 11080 Zemun
Klub osnovan 1950. godine
NEBOJ[A SIMI]
Datum ro|ewa: 03. novembar 1976.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini :
l 6. mesto na Evropskom prvenstvu za seniore 2007. godine
(Pontevedra, [panija) u kategoriji K-1 200 m.;
l 6. mesto na Svetskom prvenstvu za seniore 2007. godine
(Duisburg, Nema~ka) u kategoriji K-4 500 m.;
l 9. mesto na Svetskom prvenstvu za seniore 2007. godine
(Duisburg, Nema~ka) u kategoriji K-1 200 m;
l u~esnik Svetskog kupa 2007. godine (Zagreb, Hrvatska) u kategoriji
K-1 200 m. (B finale);
l u~esnik Svetskog kupa 2007. godine (Segedin, Ma|arska) u kategoriji K-2 200 m. (B finale).
TRENER: Maja Vidakovi}
74
KAJAK
KAJAK KANU KLUB „BORA MARKOVI]“
Prote Mateje Nenadovi}a 2, 11505 Zabre`je
Tel/faks: 011/8755-361
Klub osnovan 1950. godine.
Uspesi kluba:
l pionirski prvaci Jugoslavije za: 1984, 1985, 1986, 1995, 1996 i
1997. godinu;
l kadetski prvaci Jugoslavije za 1997. godinu;
l sveukupni ekipni prvaci Jugoslavije za 2000. godinu.
TRENERI: Zoran Kujunxi} i Radovan Babi}
ANTONIJA PANDA
Datum ro|ewa: 12. mart 1977.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
4. mesto na finalu Evropskog prvenstva 2007. godine (Almerija,
[panija) u kategoriji K-4 200 m. seniorke i
8. mesto u kategoriji K-4 500 m. seniorke;
l 4. mesto na finalu Svetskog kupa 2007. godine (Zagreb, Hrvatska) u kategoriji K-4 200 m. seniorke i
4. mesto u kategoriji K-4 500 m seniorke;
l osvaja~ bronzane medaqe na Svetskom prvenstvu 2007. godine
(Duisburg, Nema~ka) u kategoriji K-4 200 m. seniorke i
2. mesto u polufinalu u kategoriji K-4 500 m seniorke;
l osvaja~ srebrne medaqe na Kupu Evrope 2007. godine (Milano, Italija)
u kategoriji K-2 10000 m. seniorke.
TRENER: Jano{ Panda
l
NEMAWA MILOJKOVI]
Datum ro|ewa: 10. april 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Evropskog prvenstva za mla|e seniore 2007. godine
(Beograd) u kategoriji S-4 500 m. (polufinale).
TRENER: Petar \or|evi}
75
KAJAK
ALEKSANDAR ^UDI]
Datum ro|ewa: 08. septembar 1988.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Evropskog prvenstva za mla|e seniore 2007. godine
(Beograd) u kategoriji S-1 1000 m. (kvalifikacije).
TRENER: Petar \or|evi}
MARKO KOJI]
Datum ro|ewa: 08. jul 1985.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Evropskog prvenstva za mla|e seniore 2007. godine
(Beograd) u kategoriji S-4 500 m. (polufinale).
TRENER: Petar \or|evi}
76
KAJAK
KAJAK KLUB „BSK“
Trg JNA 1, Bor~a
Tel/faks: 011/3329431
Klub osnovan 1972. godine.
Uspesi kluba:
l drugo mesto na Ekipnom prvenstvu Srbije i Crne Gore (Beograd, 2004.) u kajaku
i kanuu za pionire i
prvo mesto za kadete;
l drugo mesto na Ekipnom prvenstvu Srbije i Crne Gore (Beograd, 2005.) u kajaku
i kanuu za juniore i
prvo mesto za kadete;
l drugo mesto na Ekipnom prvenstvu Srbije (Ba~ka Palanka, 2006.) u kajaku i
kanuu za juniore i
~etvrto mesto za seniore;
l tre}e mesto na Ekipnom prvenstvu Srbije (Beograd, 2007.) u kajaku i kanuu za
juniore.
TRENER: Dragan Plav{i}
OLIVERA MOLDOVAN
Datum ro|ewa: 01. mart 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l peto mesto na Evropskom prvenstvu za juniore i mla|e seniore
(Beograd, 2007.) u trci K2 500 m.
TRENER: Dragan Plav{i}
NIKOLINA MOLDOVAN
Datum ro|ewa: 01. maj 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l peto mesto na Evropskom prvenstvu za juniore i mla|e seniore
(Beograd, 2007.) u trci K2 500 m. za juniorke;
l bronzana medaqa na turniru Olimpijskih nada Evrope (Bidgosce,
Poqska, 2007.) u trci K1 500 m. za juniorke i
bronzana medaqa u trci K2 500 m. za juniorke.
TRENER: Dragan Plav{i}
77
KAJAK
MILO[ PETROVI]
Datum ro|ewa: 01. septembar 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnik Evropskog prvenstva za juniore i mla|e seniore
(Beograd, 2007.), trka u B finalu.
MIHAILO MILANOVI]
Datum ro|ewa: 13. jun 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Evropskog prvenstva za juniore i mla|e seniore
(Beograd, 2007.).
78
KAJAK
KAJAK KANU KLUB „ZEMUN“
Kej Oslobo|ewa 79, 11080 Zemun
Tel/faks: 011/2108898
Klub osnovan 1947. godine.
Ekipni prvaci dr`ave 29 puta.
TRENERI: Ferenc Hampomer i Zoran Petrovi}
MARKO TOMI]EVI]
Datum ro|ewa: 19. april 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini :
4. mesto na Svetskom juniorskom prvenstvu 2007. godine (Poznan,
Poqska) u kategoriji K-1 1000 m.;
l 5. mesto na Evropskom prvenstvu za juniore i mla|e seniore
2007. godine (Beograd) u kategoriji K-1 1000 m. i
4. mesto u kategoriji K-4 1000 m. (ekipno);
l 10. mesto na Svetskom prvenstvu 2007. godine (Poznan, Poqska)
u kategoriji K-1 1000 m.
l osvaja~ tri zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu 2007. godine
(Eskisehir, Turska) u kategorijama: K-1 500 m., K-1 1000 m. i
K-2 1000 m.
TRENER: @arko Gr~i}
l
79
KO[ARKA
KO[ARKA[KI KLUB „BEOVUK 72“
Ilije Gara{anina 8/III, Beograd
065/258 4820
Klub osnovan 1972. godine.
TRENERI: Milenko Bogi}evi} i Du{an Milojevi}
STEFAN @IVANOVI]
Datum ro|ewa: 19. februar
1989.
Najzna~ajniji rezultati u
2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na
Juniorskom prvenstvu
Evrope 2007. (Madrid).
TRENER: Dejan Mijatovi}
Stefan @ivanovi}
ALEKSANDAR RADULOVI]
Datum ro|ewa: 13. januar 1988.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Juniorskom svetskom prvenstvu 2007.
(Novi Sad).
TRENER: Miroslav Nikoli}
82
KO[ARKA
KO[ARKA[KI KLUB „ZEMUN LASTA“
Gradski park 2, 11080 Zemun
Tel/faks. 011/3161003; www.kkzemun.org.yu, [email protected]
Klub osnovan 1978. godine.
Ekipni vice{ampioni Srbije za 2007. godinu, pioniri Ko{arka{kog kluba „Zemun“
(1993/94 godi{te): Ivan \urkovi}, Marko Daki}, Dragoslav Tan~i},
Sini{a ^ubrilo, Nenad Sto{i}, Vuka{in Erakovi}, Borivoj Ru`i},
Ivan Marinkovi}, Milo{ Ivanovi}, Ogwen Ivanovi}, Petar Pe{i},
Bo{ko Axi} i Aleksandar Obajdin (stoje sleva nadesno)
Luka Pejovi}, Marko \urkovi}, Filip Tomi}, Marko ]ali}, Stefan Ze~evi},
Uro{ Mi{i} i Pavle Reqi} (~u~e)
NIK[A NIKOLI]
Datum ro|ewa: 15. maj 1991.
l
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za kadete 2007.
(Heraklion, Krit), ko{arka{i mla|i od 16 godina;
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu 2007. (Bar,
Crna Gora), ko{arka{i mla|i od 16 godina.
83
KO[ARKA
KO[ARKA[KI KLUB „MEGA BASKET“
Strahiwi}a bana 14 , Beograd
Tel. 011/2910-203 ; 011/3837-554 , tel./faks 011/2910-204
www.beobasket.co.yu [email protected]
Klub osnovan 1998. godine.
Du{an Cvetkovi}, Uro{ Nikoli} , Slavko Stefanovi}, Nikola Maravi}, Stefan
\or|evi} i Strahiwa Dragi}evi} (stoje sleva nadesno).
Vladimir Petrovi}, Igor Vre}a, Du{an Katni}, Stefan Stoja~i}, Milo{ Markovi} i
Tomislav Tomovi} (~u~e).
Uspesi kluba :
l U sezoni 2004/05. godine klub se plasirao u Prvu A saveznu ligu;
l igrao u finalu Kupa Srbije (2006/07. godine)
i finalu me|unarodnog turnira „Kupa Radivoja Kora}a“;
l osvojeno {esto mesto na Prvenstvu Srbije .
TRENER: Aleksandar Kesar
POMO}NICI: Du{an Gvozdi}, @arko Vu~urovi} i Milan Nisi}
KONDICIONI TRENER: Marko ]osi}
84
KO[ARKA
DU[AN KATNI]
Datum ro|ewa: 03. mart 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniore 2007.
godine (Madrid, [panija), ko{arka{i mla|i od 18 godina i
l osvaja~ zlatne medaqe na Svetskom prvenstvu za juniore 2007.
godine (Novi Sad, Srbija), ko{arka{i mla|i od 19 godina.
TRENERI: Dejan Mijatovi} i Miroslav Nikoli}
NIKOLA MARAVI]
Datum ro|ewa: 31. jul 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniore 2007.
godine (Madrid, [panija), ko{arka{ki mla|i od 18 godina.
TRENER: Dejan Mijatovi}
DU[AN CVETKOVI]
Datum ro|ewa: 17. maj 1989.
l
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniore 2007.
godine (Madrid, [panija), ko{arka{ki mla|i od 18 godina.
TRENER: Dejan Mijatovi}
PETAR DESPOTOVI]
Datum ro|ewa: 26.maj 1988.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Svetskom prvenstvu za juniore 2007.
godine (Novi Sad, Srbija), ko{arka{ki mla|i od 19 godina.
TRENER: Miroslav Nikoli}
URO[ NIKOLI]
Datum ro|ewa: 25. april 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniore 2007.
godine (Goricija, Italija), ko{arka{i mla|i od 20 godina.
TRENER: Vlada Vukoi~i}
85
KO[ARKA
KO[ARKA[KI KLUB „PARTIZAN“
Humska 1, Beograd
Tel.011/3690395, faks: 011/3690664
www.kkpartizan.co.yu [email protected]
Klub osnovan 1945. godine.
Du{an Kecman, Bogdan Rizni}, Stevan Tapu{kovi}, Nemawa Jaramaz, Uro{ Tripkovi},
Milenko Tepi}, Milton Palasio (gorwi red sleva nadesno).
^edomir Vitkovac, Marko \urkovi}, Darko Balaban, Dejan Borovwak, Nikola Pekovi},
Novica Veli~kovi}, Strahiwa Milo{evi} (sredwi red).
Nedostaje: Slavko Vrane{.
Zlatko Te{i}, asistent kondicionog trenera, Predrag [apina, fizioterapeut, Vlada
Jovanovi}, pomo}nik trenera, Petar Bo`i}, kapiten ekipe, Du{ko Vujo{evi}, {ef
stru~nog {taba, Dejan ^ubrilo, doktor ekipe, Goran Vojki}, asistent (sede)
Uspesi kluba:
l klupski prvaci Evrope za 1992. godinu;
l trostruki osvaja~i „Kupa Radivoja Kora}a“ (1978., 1979. i 1989. godine);
l ~etrnaest puta dr`avni prvaci (1976., 1979., 1981., 1987., 1992., 1995.,
1996., 1997., 2002., 2003., 2004., 2005., 2006. i 2007. godine);
l osmostruki osvaja~i nacionalnog kupa (1979., 1989., 1992., 1994., 1995.,
1999., 2000. i 2002. godine);
86
KO[ARKA
l
l
l
seniorski prvaci Srbije za sezonu 2006/07.;
osvaja~i Jadranske lige (NLB) za sezonu 2006/07.;
u~esnici u Evroligi (TOP 16 faza) za sezonu 2006/07.
TRENER: Du{ko Vujo{evi}
DEJAN BOROVWAK
Datum ro|ewa: 01. april 1986.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
osvaja~ srebrne medaqe na Univerzijadi 2007. (Tajland);
l ~lan ekipe koja je osvojila Prvenstvo Srbije u sezoni 2006/07.;
l ~lan ekipe osvaja~a Jadranske lige (NLB) u sezoni 2006/07.
TRENERI: Aleksandar Kesar (reprezentacije)
Du{ko Vujo{evi} (KK Partizan)
l
MILENKO TEPI]
Datum ro|ewa: 27. februar 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za mlade 2007.
(Nova Gorica, Slovenija i Goricija, Italija), ko{arka{i mla|i
od 20 godina;
l ~lan ekipe koja je osvojila Prvenstvo Srbije u sezoni 2006/07.;
l ~lan ekipe osvaja~a Jadranske lige (NLB) u sezoni 2006/07.
TRENERI: Vlada Vukoi~i} (reprezentacije)
Du{ko Vujo{evi} (KK Partizan)
MARKO \URKOVI]
Datum ro|ewa: 24. februar 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za mlade 2007.
(Nova Gorica, Slovenija i Goricija, Italija), ko{arka{i
mla|i od 20 godina;
l ~lan ekipe koja je osvojila Prvenstvo Srbije u sezoni 2006/07.;
l ~lan ekipe osvaja~a Jadranske lige (NLB) u sezoni 2006/07.
TRENERI: Vlada Vukoi~i} (reprezentacije)
Du{ko Vujo{evi} (KK Partizan)
87
KO[ARKA
MAKSIM KOVA^EVI]
Datum ro|ewa: 07. januar 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za mlade 2007.
(Nova Gorica, Slovenija i Goricija, Italija), ko{arka{i mla|i
od 20 godina.
TRENERI: Vlada Vukoi~i} (reprezentacije)
Du{ko Vujo{evi} i Vinko Baki} (KK Partizan)
STEFAN STOJA^I]
Datum ro|ewa: 20. februar 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Svetskom prvenstvu za juniore 2007.
(Novi Sad, Srbija), ko{arka{i mla|i od 19 godina;
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniore 2007.
(Madrid, [panija), ko{arka{i mla|i od 18 godina.
TRENERI: Miroslav Nikoli} i Dejan Mijatovi} (reprezentacije)
Du{ko Vujo{evi} i Vinko Baki} (KK Partizan)
STEVAN TAPU[KOVI]
Datum ro|ewa: 11. septembar 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniore 2007.
(Madrid, [panija), ko{arka{i mla|i od 18 godina.
TRENERI: Dejan Mijatovi} (reprezentacije)
Du{ko Vujo{evi} i Vinko Baki} (KK Partizan)
DEJAN ^VORO
Datum ro|ewa: 24. maj 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniore 2007.
(Madrid, [panija), ko{arka{i mla|i od 18 godina.
TRENERI: Dejan Mijatovi} (reprezentacije)
Du{ko Vujo{evi} i Vinko Baki}
(KK Partizan)
88
KO[ARKA
NEMAWA JARAMAZ
Datum ro|ewa: 10. jul 1991.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za kadete 2007.
(Heraklion, Krit), ko{arka{i mla|i od 16 godina;
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu 2007. (Bar, Crna
Gora), ko{arka{i mla|i od 16 godina.
TRENERI: Dragan Va{~anin (reprezentacije)
Du{ko Vujo{evi} i Vinko Baki}
(KK Partizan)
Prodor pod ko{:
Stefan Stoja~i}
Doprinos osvajawu NLB lige:
Marko \urkovi}
89
KO[ARKA
MU[KI KO[ARKA[KI KLUB „CRVENA ZVEZDA“
Mali Kalemegdan 2, Beograd
Tel. 011/3284 780, faks. 011/2631 142
www.kk-crvenazvezda.net, [email protected]
Klub osnovan 1945. godine.
Mu{ka ko{arka{ka ekipa „Crvene zvezde“: Nemawa Aleksandrov, Nenad
Mi{anovi}, Tadija Dragi}evi}, Vladimir Tica (prvi red sleva nadesno)
Elmedin Kikanovi}, Branko Jorovi}, Mla|en [qivan~anin (drugi red)
Marko Cvetkovi}, Mirko Kova~, Igor Milo{evi}, Boris Baki} (tre}i red)
Omar Kuk, Steven Markovi}, Igor Krasni} (~etvrti red)
Marko Popadi}, Lazar Radosavqevi}, Stevan Karaxi}, trener, Nikola
Rondovi} i Dejan Kova~evi} (sede)
90
KO[ARKA
Uspesi kluba:
l 15 titula prvaka dr`ave: 1946., 1947., 1948., 1949., 1950., 1951., 1952.,
1953., 1954., 1955., 1969., 1972., 1993., 1994. i 1998. godine;
l 4 puta pobednici nacionalnog Kupa: 1971., 1973., 1975. i 2004. godine;
l osvaja~i Kupa pobednika kupova za 1973/74. godinu.
TRENER: Stevan Karaxi}
LAZAR RADOSAVQEVI]
Datum ro|ewa: 09. april 1991.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za kadete 2007.
(Heraklion, Krit), ko{arka{i mla|i od 16 godina;
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za kadete 2007.
(Bar, Crna Gora), ko{arka{i mla|i od 16 godina.
TRENER: Sa{a Nikitovi}
NIKOLA RONDOVI]
Datum ro|ewa: 27. mart 1991.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za kadete 2007.
(Heraklion, Krit), ko{arka{i mla|i od 16 godina;
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za kadete 2007.
(Bar, Crna Gora), ko{arka{i mla|i od 16 godina.
TRENER: Sa{a Nikitovi}
ALEKSANDAR OBRADOVI]
Datum ro|ewa: 26. septembar 1991.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za kadete 2007.
(Heraklion, Krit), ko{arka{i mla|i od 16 godina;
l osvaja~ zlatne medaqe na Blakanskom prvenstvu za kadete 2007.
(Bar, Crna Gora), ko{arka{i mla|i od 16 godina.
TRENER: Sa{a Nikitovi}
91
KO[ARKA
@ENSKI KO[ARKA[KI KLUB „PARTIZAN“
Humska broj 1, Beograd
Tel.011/ 2648222 / 608
[email protected]
Klub osnovan 1953. godine.
@enska ko{arka{ka ekipa „Partizana“: Dragan Despotovi}, kondicioni trener,
Dragan Gavrilovi}, pomo}ni trener, Biqana Stjepanovi}, Andrijana Vasovi}, Tijana
Brdar, Milena Krstaji}, Nata{a Kova~evi}, Srbobran Filipovi}, generalni sekretar,
Dragan Vukovi}, trener (stoje sleva nadesno)
Zoran Vasi}, tehniko ekipe, Jelena Dangubi}, Qiqana Toma{evi}, Svetlana Petrovi},
Mirjana Berowa, Bojana Jankovi}, kapiten ekipe, Vawa Ili} i Bojana Ostoji},
fizioterapeut (~u~e)
92
KO[ARKA
Uspesi kluba:
l trostruke prvakiwe dr`ave: 1984., 1985. i 1986. godine;
l dvostruke pobednice nacionalnog Kupa: 1985. i 1986. godine;
l dvostruke finalistkiwe nacionalnog Kupa: 1995. i 2000. godine;
l pobednice Kupa Srbije za 2000. godinu.
Treneri: Dragan Vukovi}, Dragan Gavrilovi} i Dragan Despotovi}
BIQANA STJEPANOVI]
Datum ro|ewa: 16. jun 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniorke
(Sofija, Bugarska), ko{arka{ice mla|e od 20 godina.
TRENER: Dragan Vukovi}
93
KO[ARKA
@ENSKI KO[ARKA[KI KLUB „RADIVOJ KORA]“
Sime Igumanova 55, Beograd
Tel. 011/3835030, 063/237 641
www.kkradivojkorac.org.yu; [email protected]
Klub osnovan 1972. godine.
Na putu ka zvezdama: Marina Markovi}, Danica Dragi}evi}, Kristina Ostoji}, Vawa
Veqovi}, Maja Vu~urovi}, Qiqana Bo`i~kovi}, Jelena Jovanovi} (stoje sleva nadesno).
Petar Markovi}, Sne`ana ^oli}, Ana ^u~ukov, Kaja Stankovi}, Dijana Stan~i}, Jasna
Vasilev, Tijana Dijan, Olivera Gapi} i Milo{ Pavlovi} (sede).
Uspesi kluba:
l `enska juniorska ekipa prvak Srbije za 1999. godinu i
prvak Jugoslavije;
l `enska juniorska ekipa tre}eplasirana na Prvenstvu Srbije 2007.;
l `enska kadetska ekipa prvak Srbije za 1999. godinu;
l `enska kadetska ekipa prvak Srbije i Crne Gore za 2006. godinu i
vice{ampionke na Prvenstvu Srbije;
l `enska kadetska ekipa vice{ampion na Prvenstvu Srbije za 2007. godinu.
TRENERI: Petar Markovi} i Milo{ Pavlovi}
94
KO[ARKA
JELENA JOVANOVI]
Datum ro|ewa: 05. maj 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu 2007. (Novi
Sad, Srbija), za ko{arka{ice mla|e od 18 godina.
TRENER: Zoran Kova~i}
MARINA MARKOVI]
Datum ro|ewa: 19. novembar 1991.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za kadetkiwe 2007. (Valmeira,
Letonija) sa osvojenim ~etvrtim mestom (ko{arka{ice mla|e od
16 godina).
TRENER: Dejan Kova~evi}
MAJA VU^UROVI]
Datum ro|ewa: 27. maj 1991.
l
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
u~esnica Evropskog prvenstva za kadetkiwe 2007. (Valmeira,
Letonija) sa osvojenim ~etvrtim mestom (ko{arka{ice mla|e
od 16 godina).
TRENER: Dejan Kova~evi}
[email protected] ^OLI]
Datum ro|ewa: 10. april 1992.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za kadetkiwe 2007. (Valmeira,
Letonija) sa osvojenim ~etvrtim mestom (ko{arka{ice mla|e od
16 godina).
TRENER: Dejan Kova~evi}
95
KO[ARKA
MILANA @IVADINOVI]
Datum ro|ewa: 17. februar 1991.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za kadetkiwe 2007. (Valmeira,
Letonija) sa osvojenim ~etvrtim mestom (ko{arka{ice mla|e
od 16 godina).
TRENER: Dejan Kova~evi}
Osvetlala
obraz u
dresu
reprezentaci
je: Sne`ana
^oli}
Zlatna reprezentativka:
Jelena
Jovanovi} (10)
Ko{arka{ica pred
kojom je svetla
budu}nost:
Marina Markovi}
Odli~an pregled igre:
Milana @ivadinovi}
96
KO[ARKA
@ENSKI OMLADINSKI KO[ARKA[KI KLUB
„RADNI^KI NB“
Skra}eni naziv kluba: @OKK „RADNI^KI NB“
Pariske komune 20, 11070 Novi Beograd
Tel.3233437 faks 3241265
www.zok.org.yu; mail: [email protected]
Klub osnovan 1986. godine.
Uspesi kluba:
l `enska seniorska ekipa pobednik Kupa
Srbije za 2002/03. godinu;
l `enska juniorska ekipa prvak Srbije za
2002/03. godinu i
prvak Srbije i Crne Gore;
l `enska juniorska ekipa vice{ampion na
Prvenstvu Srbije za 2003/04. godinu i
tre}e plasirana na Prvenstvu Srbije i
Crne Gore;
l `enska juniorska ekipa vice{ampion na
Prvenstvu Srbije za 2004/05. godinu i
tre}eplasirana na Prvenstvu Srbije i
Crne Gore;
l `enska kadetska ekipa vice{ampion na
Prvenstvu Srbije za 2003/04. godinu i
vice{ampion na Prvenstvu Srbije i Crne
Gore;
l `enska pionirska ekipa vice{ampion na
Prvenstvu Srbije za 2002/03. godinu i
Srebrna devojka:
vice{ampion na Prvenstvu Srbije i
Andrijana Kne`evi}
Crne Gore;
l `enska ekipa mla|ih pionirki vice{ampion na Prvenstvu Beograda za 2003/04.
godinu;
l `enska pionirska ekipa prvak Beograda za 2004/05. godinu.
TRENERI: Mila Stamenkovi} i Zoran Jovanovi}
97
KO[ARKA
JELENA RADI]
Datum ro|enja: 26. jul 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom prvenstvu 2007. (Sofija,
Bugarska) za ko{arka{ice mla|e od 21 godine.
TRENERI: Jovica Antoni} (reprezentacije)
Mila Stamenkovi} („Radni~ki NB“)
ANDRIJANA [email protected]]
Datum ro|enja: 20. januar 1987
l
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom prvenstvu 2007. (Sofija,
Bugarska) za ko{arka{ice mla|e od 21 godine.
TRENERI: Jovica Antoni} (reprezentacije)
Mila Stamenkovi} („Radni~ki NB“)
98
KO[ARKA
@ENSKI KO[ARKA[KI KLUB „U[]E MJ“
Bulevar Mihajla Pupina 85a, 11070 Novi Beograd
Tel. 011/3018876
Klub osnovan 1992. godine.
@enska ko{arka{ka ekipa „U{}e MJ“: Jelena Orbovi}, trener, Milan Bjelo{evi},
trener, Tatjana Radi{i}, Nevena [apowi}, Svetlana Stani}, Jelena Babi}, Jelena
Sto{i}, Milica Traqi}, Marija Maqkovi}, Nata{a Maksimovi}, Marina Maqkovi},
trener (stoje sleva nadesno)
Lidija Vu~kovi}, Dragana Milivoj~evi}, Marija Sarvan, Maja Miqkovi}, Dajana
Butulija, Jovana Mesaro{ i Julijana Kan~evi}
99
KO[ARKA
Uspesi kluba:
l pobednice kadetskog turnira „OKK U[]E 2002“;
l prvakiwe pionirskog turnira u Sur~inu, 2002. i 2003. godine;
l pionirske prvakiwe regiona 4. u Beogradu, 2002/03. godine;
l finaliskiwe kadetskog turnira u Subotici, 2003. godine;
l izboren plasman u Prvu B saveznu ligu (2003. godine);
l izboren plasman u Prvu A saveznu ligu (2004. godine);
l finaliskiwe turnira u Kovinu, 2004. godine;
l osvaja~i bronzane medaqe na finalnom juniorskom turniru u Be~eju, 2005.
godine;
l izboren plasman ekipe „U{}e 2“ u Prvu B saveznu ligu 2005. godine;
l plasman na {esto mesto u Superligi 2005/06. godine;
l plasman na peto mesto u Superligi 2006/07. godine;
l u~esnice polufinala nacionalnog Kupa za 2006/07. godinu.
JOVANA MESARO[
Datum ro|ewa: 04. februar 1988.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ bronzane medaqe na Svetskom prvenstvu za
juniorke 2007. (Bratislava, Slova~ka), ko{arka{ice
mla|e od 19 godina.
TRENER: Zoran Kova~i}
MAJA MIQKOVI]
Datum ro|ewa: 11. april 1988.
l
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
osvaja~ bronzane medaqe na Svetskom prvenstvu za
juniorke 2007. (Bratislava, Slova~ka),
ko{arka{ice mla|e od 19 godina.
TRENER: Zoran Kova~i}
100
KO[ARKA
@ENSKI KO[ARKA[KI KLUB „CRVENA ZVEZDA“
Qutice Bogdana 1a, Beograd
011/367 4 367, 367 4 368
[email protected]
Klub osnovan 1945. godine.
Damir Karan, Nedeqko Lazi}, Tijana Zupan~i}, Brankica Haxovi}, Jelena Velinovi},
Svetlana Stani}, Dragana Vukovi}, Ivana Todorovi}, Iva Pr~i}, Goran Damwanovi} i
Bora Dimitrijevi} (stoje sleva nadesno)
Jovana Vukoje, Duwa Pr~i}, Nina Bogi~evi}, Biqana Pe{ovi}, Jovana Popovi}, Ivana
Musovi}, Iva Rogli} i Ivana Brajkovi} (~u~e)
Uspesi kluba:
l 28 titula prvaka dr`ave: 1946., 1947., 1948., 1949., 1950., 1951., 1952.,
1953., 1954., 1955., 1956., 1957., 1958., 1959., 1960., 1963., 1973., 1976.,
1977., 1978., 1979., 1980., 1981., 1989., 1992., 1993., 1996. i 2004.;
l 10 titula nacionalnog kupa: 1973., 1974., 1976., 1979., 1981., 1992., 1994.,
1995., 2003. i 2004.;
l pobednik Kupa evropskih {ampiona za 1979. godinu.
101
KO[ARKA
NINA BOGI]EVI]
Datum ro|ewa: 10. januar 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniorke (Novi
Sad, Srbija), ko{arka{ice mla|e od 18 godina;
l osvaja~ bronzane medaqe na Svetskom prvenstvu za juniorke
(Bratislava, Slova~ka), ko{arka{ice mla|e od 19 godina.
TRENER: Zoran Kova~i}
JOVANA POPOVI]
Datum ro|ewa: 13. mart 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniorke (Novi
Sad, Srbija), ko{arka{ice mla|e od 18 godina.
TRENER: Zoran Kova~i}
DUWA PR^I]
Datum ro|ewa: 17. februar 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniorke
(Sofija, Bugarska), ko{arka{ice mla|e od 20 godina.
TRENER: Zoran Kova~i}
IVA ROGLI]
Datum ro|ewa: 23. mart 1988.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ bronzane medaqe na Svetskom prvenstvu za juniorke
(Bratislava, Slova~ka), ko{arka{ice mla|e od 19 godina.
TRENER: Zoran Kova~i}
102
KO[ARKA
Nina Bogi}evi}
Iva Rogli}
Duwa Pr~i}
103
MA^EVAWE
MA^EVALA^KI KLUB [email protected]^AR“
27. marta 39/76, Beograd
Tel. 011/3229-555,
[email protected]
Klub osnovan 1953. godine.
Grupni portret za istoriju kluba MK [email protected]~ar“: gost iz Bugarske, Zoran Marti},
Doris Nikoli}, Vi{wa Ma`ibrada, Sofija Perovi}, Aleksandra Pavlovi}, Sofija
Milo{evi}, Tijana Dr~eli}, Velimir ^ankovi}, Vladimir Mawa, Igwatije ^ankovi},
Darko Nikoli}, Qubi{a Blagojevi}, Dragan Blagojevi}, Zoran ^ankovi}, Mina Proki}
i Aca Blagojevi}, roditeq
Uspesi kluba:
l na prvenstvima Jugoslavije, Srbije i Crne Gore osvojeno je ukupno 245 titula
ekipnih i pojedina~nih prvaka (u svim kategorijama);
l na prvenstvima Srbije osvojeno je ukupno 370 titula ekipnih i pojedina~nih
prvaka (u svim kategorijama);
l od svog osnivawa do 2007. godine klub je dao vi{e od 200 reprezentativaca
koji su branili boje Jugoslavije, Srbije i Crne Gore i Srbije.
TRENERI: Zoran Marti}, @arko Bojovi}, Branko Bojovi} i Vladimir Judin
106
MA^EVAWE
SMIQKA RODI]
Datum ro|ewa: 29. april 1985.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnica Evropskog seniorskog prvenstva 2007. (Gent,
Belgija), u disciplini ma~ (pojedina~no 69. mesto);
l u~esnica „Star kupa“ 2007. (Beograd, Srbija), u disciplini
floret (pojedina~no 40. mesto).
TRENER: Marko Mili}
TIJANA DR^ELI]
Datum ro|ewa: 10. mart 1991.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnica Evropskog kadetskog prvenstva 2007.
(Novi Sad, Srbija), u disciplini floret (pojedina~no 42. mesto) i
u disciplini floret (ekipno 9. mesto).
TRENER: Zoran ^ankovi}
VI[WA [email protected]
Datum ro|ewa: 29. april 1991.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnica Evropskog kadetskog prvenstva 2007. (Novi Sad,
Srbija), u disciplini sabqa (pojedina~no 39. mesto).
TRENER: Zoran ^ankovi}
107
MA^EVAWE
QUBI[A BLAGOJEVI]
Datum ro|ewa: 13. jun 1991.
l
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
u~esnik Evropskog kadetskog prvenstva 2007. (Novi
Sad, Srbija), u disciplini floret (pojedina~no
70. mesto) i
u disciplini floret (ekipno 18. mesto).
TRENER: Zoran ^ankovi}
DRAGAN BLAGOJEVI]
Datum ro|ewa: 10. jul 1992.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnik Evropskog kadetskog prvenstva 2007. (Novi Sad, Srbija), u
disciplini sabqa (pojedina~no 59. mesto) i
u disciplini sabqa (ekipno 13. mesto).
TRENER: Zoran ^ankovi}
FILIP STOJANOVI]
Datum ro|ewa: 10. decembar 1992.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnik Evropskog kadetskog prvenstva 2007. (Novi Sad, Srbija), u
disciplini floret (ekipno 20. mesto).
TRENER: Zoran ^ankovi}
108
MA^EVAWE
Mu{ka kadetska floret
reprezentacija Srbije:
Zoran ^ankovi}, trener, Igwatije
^ankovi}, Qubi{a Blagojevi}, Vladimir
Mawa i Goran ^ankovi}, selektor
Izlazak reprezentativaca na plan{u:
Qubi{a Blagojevi}, Miqan Kova~evi},
Igwatije ^ankovi} i
Vladimir Mawa (floret)
Takmi~ari u disciplini sabqa:
Darko Nikoli}, Nemawa Dragi}evi} i
Dragan Blagojevi} (u sredini).
109
MA^EVAWE
MA^EVALA^KI KLUB „SILNI“
Bulevar oslobo|ewa 96, Beograd
Tel: +381 64 28 555 87
Web site: www.mksilni.com , e-mail: [email protected]
Klub osnovan 2002. godine.
Takmi~arski deo kluba: Luka Nikoli}, Danilo Perovi}, Smiqka Rodi}, Marko Mili} i
Danilo Nikoli} (stoje sleva nadesno)
Goran Foli}, ~lan Upravnog odbora, Suro Jawu{evi}, potpredsednik, Slobodan
Lalovi}, predsednik i Nikola Nikoli}, direktor
110
MA^EVAWE
Uspesi kluba:
l u sezoni 2004/05. osvojena je prva ekipna titula dr`avnog prvaka, u disciplini
ma~ za seniore (Marko Mili}, Danilo Nikoli}, Danilo Perovi} i Luka
Nikoli}),
pojedina~ne titule prvaka, u disciplini ma~ osvojili su: Danilo
Nikoli} (senior) i Luka Nikoli} (junior);
l u sezoni 2005/06. odbrawene su sve titule osvojene u prethodnoj sezoni, a
wima je pridodata titula pojedina~nog prvaka u disciplini ma~ koju je osvojio
Luka Nikoli} (kadeti).
l u sezoni 2006/07. osvojena je „tripla kruna“ u disciplini ma~ za seniore (pojedina~no i ekipno);
osvojena je prva ekipna titula u disciplini ma~ za juniore (Jovan Mijovi}, Luka
Nikoli} i Milan Babi});
odbrawena je kadetska titula u mu{kom ma~u iz 2006. godine;
prvu pojedina~nu pionirsku titulu u ma~u osvojio je Jovan Kolari}.
TRENERI: Marko Mili} i Danilo Perovi}
DANILO NIKOLI]
Datum ro|ewa: 01. jun 1982.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnik Evropskog prvenstva za seniore 2007. (Belgija), u
disciplini ma~ (pojedina~no 54. mesto) ;
l u~esnik Svetskog prvenstva za seniore 2007. (Rusija), u
disciplini ma~ (pojedina~no 98. mesto).
TRENER: Marko Mili}
SMIQKA RODI]
Datum ro|ewa: 29. april 1985.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnica Svetskog prvenstva za seniore 2007. (Rusija), u
disciplini ma~ (pojedina~no 71. mesto).
TRENER: Marko Mili}
111
MA^EVAWE
LUKA NIKOLI]
Datum ro|ewa: 31. januar 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za kadete 2007. (Turska), u disciplini ma~ (pojedina~no 65. mesto);
l u~esnik Evropskog prvenstva za kadete 2007. (Srbija), u
disciplini ma~ (pojedina~no 65. mesto) i
u disciplini ma~ (ekipno 20 mesto);
l u~esnik Evropskog prvenstva za juniore 2007. (^e{ka), u
disciplini ma~ (pojedina~no 82. mesto);
l u~esnik Svetskog prvenstva za juniore 2007. (Turska), u
disciplini ma~ (pojedina~no 88. mesto).
TRENER: Danilo Perovi}
112
MA^EVAWE
MA^EVALA^KI KLUB „CRVENA ZVEZDA“
Qutice Bogdana 1A, Beograd
Tel. 011/ 2668713
[email protected]
Klub osnovan 1945. godine.
@enska ma~ ekipa Crvene
zvezde: Zorana Jovanovi},
Svetlana Vi{wi} i
Aleksandra Jevremovi}
@enska floret ekipa
„crveno
belih“:
Olivera
Jovanovi},
Svetlana
Vi{wi}, Jovan
Rajkovi}, trener, Jelena
Mijailovi} i
Mina
Radusinovi}
113
MA^EVAWE
Uspesi kluba:
l klub je jedan od na{ih najuspe{nijih ma~evala~kih klubova na tlu biv{e
Jugoslavije, Srbije i Crne Gore i Srbije.
l osvojio je na desetine pojedina~nih i ekipnih titula prvaka dr`ave.
l u 2007. godini osvojene su tri ekipne seniorske titule u disciplinama: mu{ka
sabqa, `enski floret i ma~, a dve pojedina~ne titule donela je Crvenoj zvezdi
Svetlana Vi{wi}, u disciplinama ma~ i floret.
TRENER: Jovan Rajkovi}
ALEKSANDRA JEVREMOVI]
Datum ro|ewa: 09. jun 1988.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za juniore 2007. (Prag,
^e{ka), u disciplini ma~ (pojedina~no 49. mesto);
l u~esnica Svetskog prvenstva za juniore 2007. (Belek,
Turska), u disciplini ma~ (pojedina~no 90. mesto);
l pojedina~na juniorska prvakiwa Srbije 2007. u disciplini
ma~;
l ~lanica seniorske ekipe koja je osvojila Prvenstvo Srbije
2007. u disciplini ma~.
OLIVERA JOVANOVI]
Datum ro|ewa: 03. jun 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnica Svetskog prvenstva za juniore 2007. (Belek,
Turska), u disciplini floret (pojedina~no 88.
mesto);
l vice{ampionka na Pojedina~nom juniorsko prevenstvu Srbije
2007. u disciplini floret;
l ~lanica seniorske ekipe koja je osvojila Prvenstvo Srbije
2007. u disciplini floret.
TRENER: Jovan Rajkovi}
114
MA^EVAWE
SVETLANA VI[WI]
Datum ro|ewa: 27. novembar 1978.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za seniore 2007. (Gent,
Belgija), u disciplini ma~ (pojedina~no 43. mesto);
l u~esnica Svetskog prvenstva za seniore 2007. (Sant
Peterzburg, Rusija), u disciplini ma~ (pojedina~no
90. mesto);
l pojedina~na seniorska prvakiwa Srbije 2007. u disciplini
ma~;
l ~lanica seniorske ekipe koja je osvojila Prvenstvo Srbije
2007. u disciplini ma~.
JELENA MIJAILOVI]
Datum ro|ewa: 31. januar 1991.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za kadete 2007. (Novi Sad, Srbija),
u disciplini floret (pojedina~no 48. mesto) i
u disciplini floret (ekipno 13. mesto);
l pojedina~na kadetska prvakiwa Srbije 2007. u disciplini floret;
l ~lanica seniorske ekipe koja je osvojila Prvenstvo Srbije 2007.
u disciplini floret.
TRENER: Jovan Rajkovi}
JELENA RUDI]
Datum ro|ewa: 08. jun 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za kadete 2007. (Novi Sad, Srbija)
u disciplini floret (pojedina~no 51. mesto) i
u disciplini floret (ekipno 13. mesto);
l tre}eplasirana pojedina~no na Kadetskom prevenstvu Srbije u
disciplini floret.
TRENER: Jovan Rajkovi}
115
MA^EVAWE
Ogwen Vesi}
Datum ro|ewa: 17. decembar 1988.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za juniore 2007. (Belek, Turska),
u disciplini ma~ (pojedina~no 87. mesto);
l pojedina~ni juniorski prvak Srbije 2007. u disciplini ma~;
l vice{ampion pojedina~no na Prvenstvu Srbije za seniore
2007. u disciplini ma~ i
vice{ampion pojedina~no za seniore u disciplini sabqa;
l ~lan seniorske ekipe koja je osvojila Prvenstvo Srbije
2007. u disciplini ma~.
116
ODBOJKA
ODBOJKA[KI KLUB „VIZURA“
To{in Bunar 224 a, 11070 Novi Beograd
Tel.011/ 2601471
www.vizuragroup.co.yu; [email protected]
Klub osnovan 2003. godine.
Prva generacija OK „Vizure“: Jelena Blagojevi}, Emilija Komnenovi},
Sowa Stani}, An|ela Elez, Ivana Rajli}, Biqana Mirki} i Jovana
Vasiqevi} (stoje sleva nadesno)
Ana Radoji~i}, Ana Lazarevi}, Sa{ka \uri}, Jovana Radovi},
Bobana Brki}, Milica Davidovi} i Martina Radoj~i} (sede)
118
ODBOJKA
Uspesi kluba:
l prvakiwe regionalne lige 2003/04.;
l osvaja~i kupa Beograda 2004.;
l osvaja~i kupa Srbije 2004.;
l tre}eplasirane na Prvenstvu Srbije za juniorke 2005.;
l vice{ampionke na Prvenstvu dr`ave za juniorke 2006.;
l ~etvrtoplasirane na Prvenstvu Srbije za juniorke 2007.
TRENERI: @eqko [}epanovi} i \or|e Kolarevi}
JELENA BLAGOJEVI]
Datum ro|ewa: 01. decembar 1988.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe sa Balkanskog prvenstva za juniorke 2007.
(Obrenovac, Srbija).
TRENERI: @eqko [}epanovi} i \or|e Kolarevi}
BIQANA MIRKI]
Datum ro|ewa: 11. oktobar 1988.
l
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
osvaja~ zlatne medaqe sa Balkanskog prvenstva za juniorke 2007.
(Obrenovac, Srbija).
TRENERI: @eqko [}epanovi} i \or|e Kolarevi}
ANA LAZAREVI]
Datum ro|ewa: 04. jul 1991.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnica Svetskog prvenstva za kadetkiwe 2007. (Meksiko),
plasman 4. mesto;
l osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom prvenstvu za kadetkiwe
2007. (^e{ka);
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za kadetkiwe
2007. (Albanija).
TRENERI: @eqko [}epanovi} i \or|e Kolarevi}
119
ODBOJKA
ODBOJKA[KI KLUB „VOLEJ STAR“
Pariske komune 20, 11070 Novi Beograd
Tel. 3196341
www.volleystar.org.yu
[email protected]
Klub osnovan 2000. godine.
Budu}i rasadnik reprezentativki: Zoran Nikoli}, asistent trenera, Aleksandra Le~i},
Marija Jovanovi}, Milena Vu{kovi}, Tatjana Raji}, Sne`ana Vojvodi}, Aleksandar
Petrovi}, trener i Emir Omanovi}, predsednik kluba (stoje sleva nadesno)
Marija Omanovi}, Jovana Bjelica, Marija [a{i}, Jovana Ercegovi}, Jelena Bandovi},
Katarina Vukomanovi}, Jelena Vu~ini} i Aleksandra Ivi} (kle~e)
120
ODBOJKA
KATARINA VUKOMANOVI]
Datum ro|ewa: 26. oktobar 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ zlatne medaqe sa Balkanskog prvenstva za
juniorke 2007. (Obrenovac, Srbija);
l juniorska reprezentativka u sastavu reprezentacije
Srbije, koja je u~estvovala u Brnu (^e{ka), 2007.
na kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo seniorke.
Katarina Vukomanovi},
~uva sme~era (levo)
JOVANA BJELICA
Datum ro|ewa: 13. januar 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ srebrne medaqe sa Evropskog prvenstva za
kadetkiwe 2007.;
l kadetska reprezentativka u sastavu reprezentacije
Srbije, koja je u~estvovala u Brnu (^e{ka), 2007. na
kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo - seniorke.
Uspe{an sme~:
Jovana Bjelica (12)
121
ODBOJKA
ODBOJKA[KI KLUB „PO[TAR 064“
Palmoti}eva 2/6, Beograd
Tel. 011/3240-033
www.okpostar.org.yu; [email protected]
Klub osnovan 1952. godine.
@enska ekipa „Po{tara 064“ prvak Srbije za 2007. godinu: Bojana Antoni}, fizioterapeut, Predrag Zucovi}, pomo}ni trener, Jovana Brako~evi}, Sowa Puzovi}, Stefana
Veqkovi}, Aleksandra Crn~evi}, Vesna Jovanovi}, Marija Pavlovi}, kapiten ekipe,
Darko Zako~, prvi trener i Branislav Qiqak, lekar ekipe (stoje sleva nadesno)
Brankica Stevanovi}, Simona Ivanova, Sawa Bursa}, Jasna Majstorovi}, Bojana
Stojkovi} i Silvija Radovi} (kle~e)
Uspesi kluba:
l tre}e mesto na Prvenstvu dr`ave za seniorke (1994.),
izboren plasman za takmi~ewe u Kupu CEV;
l pobednice nacionalnog Kupa za seniorke: 1996., 2005., 2006. i 2007.;
l dvostruke seniorske prvakiwe dr`ave za: 2006. i 2007.;
l izboren plasman za takmi~ewe u Ligi {ampiona Evrope.
TRENERI: Darko Zako~, prvi trener i Predrag Zucovi}, pomo}nik trenera
122
ODBOJKA
JASNA MAJSTOROVI]
Datum ro|ewa: 23. april 1984.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
u~esnica Svetskog kupa za seniorke 2007. (Japan), plasman 5
mesto;
l osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom prvenstvu za seniorke
2007. (Belgija i Luksemburg);
l ~lanica seniorske ekipe koja je osvojila Prvenstvo Srbije 2007.
godine.
l
JOVANA BRAKO^EVI]
Datum ro|ewa: 05. mart 1988.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom prvenstvu za seniorke
2007. (Belgija i Luksemburg);
l ~lanica seniorske ekipe koja je osvojila Prvenstvo Srbije 2007.
godine.
VESNA JOVANOVI]
Datum ro|ewa: 27. oktobar 1983.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ srebrne medaqe sa Univerzijade 2007. (Bangkok);
l ~lanica seniorske ekipe koja je osvojila Prvenstvo Srbije 2007.
godine.
VAWA JOKSI]
Datum ro|ewa: 25. mart 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za juniorke 2007.
(Obrenovac, Srbija).
123
ODBOJKA
MARIJA PUCAREVI]
Datum ro|ewa: 20. avgust 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnica Svetskog prvenstva za kadetkiwe 2007. (Meksiko), plasman 4 mesto;
l osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom prvenstvu za kadetkiwe
2007. (^e{ka);
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za kadetkiwe
2007. (Albanija).
SOWA PUZOVI]
Datum ro|ewa: 24. novembar 1984.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ srebrne medaqe sa Univerzijade 2007. (Bangkok);
l ~lanica seniorske ekipe koja je osvojila Prvenstvo Srbije 2007.
godine.
SAWA BURSA]
Datum ro|ewa: 10. januar 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom prvenstvu za kadetkiwe
2007. (^e{ka);
l ~lanica seniorske ekipe koja je osvojila Prvenstvo Srbije 2007.
godine.
STEFANA VEQKOVI]
Datum ro|ewa: 09. januar 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
u~esnica Svetskog kupa za seniorke 2007. (Japan), plasman 5
mesto;
l u~esnica Svetskog prvenstva za kadetkiwe 2007. (Meksiko),
plasman 4 mesto;
l osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom prvenstvu za kadetkiwe
2007. (^e{ka);
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za kadetkiwe
2007. (Albanija);
l ~lanica seniorske ekipe koja je osvojila Prvenstvo Srbije 2007.
godine.
l
124
ODBOJKA
ODBOJKA[KI KLUB „RADNI^KI NIS PETROL“
Vojvode [upqikca 31, Beograd
Tel.faks 011/2455-474
[email protected]
Klub osnovan 1946. godine.
Uvek me|u najuspe{nijima: Marina Tesanovi}, Olga Raoni}, Milica Terzi}, Ivana
Dini}, Tijana Tanasijevi} i Tijana Jaki} (prvi red sleva nadesno)
Nevena Veqkovi}, Nina [kari}, Katarina Vukomanovi}, Jovana Veqkovi}, Sofija
Medi} i Margarita Amixinova (sredwi red)
Milan Sikimi}, pomo}ni trener, Milena Jani}ijevi}, fizioterapeut, Goran Ne{i},
{ef stru~nog {taba, Nikolina Rastovac, Brano Stani{i}, Rade Mitri}, Jelena
Krsti}, Karoq Ferenc, kondicioni trener i Dejan Jovanovi}, statisti~ar (sede)
Uspesi kluba:
l prvakiwe Jugoslavije za: 1979/80., 1980/81. i 1987/88.;
l pobednice nacionalnog Kupa za: 1980., 1987. i 2001. godinu.
TRENERI: Qubomir A}imovi} i dr. Goran Ne{i}
125
ODBOJKA
OLGA RAONI]
Datum ro|ewa: 31. decembar 1986.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ srebrne medaqe sa Univerzijade 2007. (Bangkok) –
seniorke.
TRENER: dr. Goran Ne{i}
MARINA TE[ANOVI]
Datum ro|ewa: 23. septembar 1985.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
osvaja~ srebrne medaqe sa Univerzijade 2007. (Bangkok) –
seniorke.
TRENER: dr. Goran Ne{i}
IVANA DINI]
Datum ro|ewa: 23. septembar 1986.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
osvaja~ srebrne medaqe sa Univerzijade 2007. (Bangkok) –
seniorke.
TRENER: dr. Goran Ne{i}
MILICA TERZI]
Datum ro|ewa: 06. maj 1988.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za juniorke 2007.
(Obrenovac, Srbije).
TRENER: dr. Goran Ne{i}
126
ODBOJKA
ODBOJKA[KI KLUB „CRVENA ZVEZDA“ - `ene
Qutice Bogdana 1a, Beograd
Tel.011/ 3672 204; 3670 978
www.sd-crvenazvezda.net; [email protected]
Klub osnovan 1945. godine.
@enska odbojka{ka ekipa „Crvene zvezde“ pred kojom je svetla budu}nost: Nikola
Biberovi}, Sini{a Mladenovi}, Marta Drpa, Jelena Dragovi}, Bojana @ivkovi},
Nata{a [evarika, Ivana Ne{ovi}, Tijana Burmaz, Aleksandar Cvetkovi} i Ratko
Pavli~evi} (stoje sleva nadesno)
Na|a Ninkovi}, Ivana Jovanovi}, Tamara Raki}, Jelena Blagojevi}, Jovana Bjelica,
Nina Rosi}, Katarina Jovanovi} i Ivana Isailovi} (kle~e)
Uspesi kluba:
l prvakiwe dr`ave 23 puta;
l pobednice nacionalnog Kupa 12 puta;
l tre}eplasirane u Kupu evropskih {ampiona 1976. godine;
l tre}eplasirane u Kupu evropske konfederacije 1986. godine;
l u~esnice Lige {ampiona (2002/03., 2003/04. i 2004/05.);
l u~esnice Kupa CEV 2007. godine (Ukrajina);
l `enska kadetska ekipa prvak dr`ave za 2007. godinu.
TRENERI: Ratko Pavli~evi} i Nikola Biberovi}
127
ODBOJKA
IVANA ISAILOVI]
Datum ro|ewa: 01. januar 1986.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnica Svetskog kupa za seniorke 2007. (Japan),
plasman 5. mesto;
l osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom prvenstvu za seniorke
2007. (igrano u Belgiji i Luksemburgu).
TRENERI: Ratko Pavli~evi} i Nikola Biberovi}
IVANA NE[OVI]
Datum ro|ewa: 23. jul 1988.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnica Svetskog kupa za seniorke 2007. (Japan),
plasman 5. mesto.
TRENERI: Ratko Pavli~evi} i Nikola Biberovi}
BOJANA @IVKOVI]
Datum ro|ewa: 29. mart 1988.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za juniorke 2007.
(Obrenovac, Srbija).
TRENERI: Ratko Pavli~evi} i Nikola Biberovi}
MARTA DRPA
Datum ro|ewa: 20. april 1989.
l
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
osvaja~ srebrne medaqe sa Univerzijade 2007. (Bangkok).
TRENERI: Ratko Pavli~evi} i Nikola Biberovi}
128
ODBOJKA
NATA[A [EVARIKA
Datum ro|ewa: 27. januar 1988.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za juniorke 2007.
(Obrenovac, Srbija);
l osvaja~ srebrne medaqe sa Univerzijade 2007. (Bangkok).
TRENERI: Ratko Pavli~evi} i Nikola Biberovi}
KATARINA JOVANOVI]
Datum ro|ewa: 09. jun 1991.
l
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za juniorke 2007.
(Obrenovac, Srbija).
TRENERI: Branko Gaji} i Milan Gr{i}
NINA ROSI]
Datum ro|ewa: 05. maj 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnica Svetskog prvenstva za kadetkiwe 2007. (Meksiko),
plasman 4. mesto;
l osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom prvenstvu za kadetkiwe
2007. (^e{ka);
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za kadetkiwe
2007. (Albanija).
TRENERI: Ratko Pavli~evi} i Nikola Biberovi}
NA\A NINKOVI]
Datum ro|ewa: 01. novembar 1991.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnica Svetskog prvenstva za kadetkiwe 2007. (Meksiko),
plasman 4. mesto.
TRENERI: Ratko Pavli~evi} i Nikola Biberovi}
129
ODBOJKA
MARIJA JOVANOVI]
Datum ro|ewa: 29. maj 1991.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnica Svetskog prvenstva za kadetkiwe 2007. (Meksiko),
plasman 4. mesto;
l osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom prvenstvu za kadetkiwe
2007. (^e{ka);
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za kadetkiwe
2007. (Albanija).
TRENERI: Ratko Pavli~evi} i Nikola Biberovi}
130
ODBOJKA
ODBOJKA[KI KLUB „CRVENA ZVEZDA“ - mu{karci
Qutice Bogdana 1a, Beograd
Tel.011/ 3672 204; 3670 978
www.sd-crvenazvezda.net; [email protected]
Klub osnovan 1945. godine.
Mu{ka odbojka{ka ekipa „Crvene zvezde“: Neboj{a Proti}, Tomislav Doki}, Stefan
Ili}, Dragan Stankovi}, Du{ko Nikoli}, Milan Ra{i}, Jovan ]ulafi}, @eqko
Bulatovi} (prvi red sleva nadesno)
Aleksandar Po~ekovi}, Ugqe{a Ili}, Milan Zindovi}, Neven Majstorovi}, Milo{
Terzi}, Lazar Koprivica, Nemawa Stefanovi} (sredwi red)
Uro{ Miti}, Nikola Majstorovi}, Milo{ ^vorovi}, Milorad Markovi} i Momir
\alovi} (~u~e)
Uspesi kluba:
l prvaci dr`ave 6 puta;
l pobednici nacionalnog Kupa 8 puta;
l u~esnici Lige {ampiona 2003/04. godine
l u~esnici u Kupu CEV 2007. godine (Sofija, Bugarska).
TRENERI: @eqko Bulatovi} i Neboj{a Proti}
131
ODBOJKA
DRAGAN STANKOVI]
Datum ro|ewa: 18. oktobar 1985.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ bronzane medaqe na Evropskom prvenstvu za seniore
2007. (Rusija).
TRENERI: @eqko Bulatovi} i Neboj{a Proti}
NEMAWA STEFANOVI]
Datum ro|ewa: 12. februar 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnik Evropskog prvenstva za kadete 2007. (Brno, ^e{ka),
plasman 7. mesto;
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za kadete 2007.
(Buzau, Rumunija).
TRENERI: @eqko Bulatovi} i Neboj{a Proti}
NEVEN MAJSTOROVI]
Datum ro|ewa: 17. mart 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnik Evropskog prvenstva za kadete 2007. (Brno, ^e{ka),
plasman 7. mesto;
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za kadete 2007.
(Buzau, Rumunija).
TRENERI: @eqko Bulatovi} i Neboj{a Proti}
VUK MILUTINOVI]
Datum ro|ewa: 29. maj 1991.
l
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za kadete 2007.
(Buzau, Rumunija).
TRENERI: Qubomir Galoga`a i Novak Seratli}
132
ODBOJKA
NIKOLA KARI]
Datum ro|ewa: 02. februar 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnik Evropskog prvenstva za kadete 2007. (Brno, ^e{ka),
plasman 7. mesto.
TRENERI: Qubomir Galoga`a i Novak Seratli}
MARKO NIKOLI]
Datum ro|ewa: 22. jun 1990.
l
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
u~esnik Evropskog prvenstva za kadete 2007. (Brno, ^e{ka),
plasman 7. mesto.
TRENERI: Qubomir Galoga`a i Novak Seratli}
Uspe{an sme~ Zoran Stankovi}
133
PLIVAWE
PLIVA^KI KLUB „PARTIZAN“
Humska 1, Beograd
Tel. 011/ 2647 - 759
[email protected]
Klub osnovan 1946. godine.
„Partizan“ rasadnik talentovanih pliva~a: Sawa Apostolovi}, Marija Ili}, Neda
Mileki}, Nevena Rokvi}, Ma{a Seferovi}, Aleksandar @i{kovi} i Petar Kosti}
(gorwi red sleva nadesno)
Slaven Dragi~evi}, Pavle Dragi{i}, Radomir A{}eri}, Strahiwa Brai}, Du{an
Anastasijevi}, Aleksandar Stevanovi}, Milo{ Prodanovi} i Du{an Joci} (sredwi red)
Mihajlo Tati}, Pavle Bumbi}, Marija Joksimovi}, Jovana Nikolovski, Filip Kosti},
Sara Gligi}, Ivana Gazikalovi}, Strahiwa Jovanovi} i Stefan Andonovi} (dowi red)
136
PLIVAWE
Uspesi kluba:
l apsolutni ekipni {ampioni Jugoslavije 10 puta;
l pliva~i i pliva~ice „Partizana“ osvojili su bezbroj zlatnih, srebrnih i bronzanih medaqa:
na Evropskom prvenstvu za omladince Milorad ^avi} okitio se sa dve
zlatne i 3 srebrne medaqe;
na Evropskom prvenstvu za seniore:
Boris [kanata osvojio je bronzanu medaqu,
Mirjana [egrt osvojila je tri srebrne medaqe,
Milorad ^avi} osvojio je ~etiri zlatne i dve srebrne medaqe, oborio je
svetski i evropski rekord u disciplini 100 m. delfin;
na Univerzijadi Mirjana [egrt okitila se zlatnom medaqom.
TRENERI: Matija Koprivica, Petar Popovi}, Brigita \or|evi}, Marko \or|evi},
Milo{ \or|evi}, Nikola Jovanovi}, Dejan Budimir, Uro{ Dobrojevi}, Marija Zori} i
Dragi{a Mihajlovi}.
MILORAD ^AVI]
Datum ro|ewa: 31. maj 1984.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za seniore 2007. (Melburn,
Australija), pojedina~ni plasman 6. mesto – 50 m.
delfin i
pojedina~ni plasman 6. mesto – 100 m. delfin;
l osvaja~ dve zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za seniore
2007. (Debrecin, Ma|arska), u disciplini 50 m. delfin i
u disciplini 100 m. delfin;
l osvaja~ dve zlatne medaqe na Svetskom kupu za seniore 2007.
(Berlin, Nema~ka), u disciplini 50 m. delfin i
u disciplini 100 m. delfin;
l izborio u~e{}e na Olimpijadi u Pekingu (Kina).
TRENERI: Majk Botom i Petar Popovi}
137
PLIVAWE
MLADEN TEPAV^EVI]
Datum ro|ewa: 26. oktobar 1976.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za seniore 2007. (Melburn,
Australija), pojedina~ni plasman 13. mesto - 50 m. prsno i
pojedina~ni plasman 30. mesto – 100 m. prsno;
l u~esnik Evropskog prvenstva za seniore 2007. (Debrecin,
Ma|arska), pojedina~ni plasman 15. mesto – 50 m. prsno i
pojedina~ni plasman 30. mesto – 100 m. prsno;
l ostvario „B“ olimpijsku normu.
TRENER: Nenad Milo{
RADOVAN SIQEVSKI
Datum ro|ewa: 17. jul 1986.
l
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
u~esnik Evropskog prvenstva za seniore 2007. (Debrecin,
Ma|arska),
pojedina~ni plasman 24. mesto - 200 m. kraul i
pojedina~ni plasman 40. mesto – 100 m. kraul;
l ostvario „B“ olimpijsku normu.
TRENER: Matija Koprivica
138
PLIVAWE
PLIVA^KI KLUB „CRVENA ZVEZDA“
Qutice Bogdana 1a, Beograd
Tel/faks. 011/2661-872
Klub osnovan 1945. godine.
Pliva~i „Crvene zvezde“ 2007.: Petar Kresoja, Nikola @ivi}, Tijana \ur|evi},
Milica Ostoji}, Sr|an Filipovi}, trener, Sawa Apostolovi} (stoji ispred),
Jovana Bogdanovi} (iza), Milo{ Prodanovi} i Nikola Kresoja (sleva nadesno)
Uspesi kluba:
l trostruki prvaci dr`ave;
l pobednici nacionalnog Kupa;
l vi{e od 250 pojedina~nih titula prvaka dr`ave;
l oboreno je 150 nacionalnih rekorda;
l seniori i juniori Pliva~kog kluba „Crvena Zvezda“ okitili su se sa 15 zlatnih
medaqa na Balkanskom prvenstvu;
139
PLIVAWE
l
na Evropskom prvenstvu za juniore 1995. (@eneva), \or|e Filipovi} plasirao
se na 4. mesto – u disciplini 200 m. delfin;
l na Evropskom prvenstvu za juniore 1995. (@eneva), Maja Grozdani} plasirala
se na 12. mesto - u disciplini 200 m. le|no;
l na Olimpijskim igrama 1980. (Moskva), Nenad Milo{ plasirao se na 17 mesto
- u disciplini 100 m. le|no;
l na Olimpijskim igrama 1996. (Arizona), Maja Grozdani} plasirala se na 26
mesto - u disciplini 200 m. le|no;
l Milica Ostoji} – ~etvorostruka prvakiwa Srbije 2007. u seniorskoj
konkurenciji;
l Jovana Bogdanovi} – prvakiwa Srbije 2007. u juniorskoj konkurenciji.
TRENERI: Ante Sewakovi}, Du{an \uki}, Anton Mirkovi}, Zoran Drakuli}, Slavko
Kurbanovi}, \ur|a Bjedov, Slavko Wegovan, Nikola Stefanovi}, Elvir Mangafi},
Dejan Budimir, Brigita \or|evi}, Maja Ivani{evi}, Tawa Kne`evi}, Dragana
Manojlovi}, Sr|an Filipovi} i Aleksandar [kanata
MILICA OSTOJI]
Datum ro|ewa: 16. oktobar 1991.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ tri zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za juniorke
2007. (Atina, Gr~ka), u pojedina~nim disciplinama: 200 m. kraul,
{tafeta 4h200 m. kraul i {tafeta 4 x100 m. kraul.
l osvaja~ ~etiri pojedina~na prva mesta na Zimskom prvenstvu
Srbije 2007. (Novi Sad), u disciplinama 100 m., 200 m., 400 m. i
800 m. kraul;
l osvaja~ ~etiri pojedina~na prva mesta na Letwem prvenstvu
Srbije 2007. (Beograd), u disciplinama 100 m., 200 m., 400 m. i
800 m. kraul.
TRENERI: Aleksandar [kanata i Sr|an Filipovi}
140
RVAWE
RVA^KI KLUB „PARTIZAN“
Humska 1, Beograd
Tel.faks: 011/2653-490
[email protected]
www.rkpartizan.org.yu
Klub osnovan 1948. godine.
Slavna tradicija rva~a „Partizana“ se nastavqa: Rajko Balti}, direktor kluba, Milo{
Kesi}, Marko Kecman, Aleksandar Maksimovi}, Mihajlo Bajlovi}, Goran Bulatovi},
Nikola Kne`evi}, Slavica Jeli}, sekretar kluba, Mitar Buri}, Milo{ Dejanovi},
Radomir Petkovi}, Bo{ko Kecman, trener i Slobodan [o}, ~lan Upravnog odbora
(stoje sleva nadesno)
Slobodan Krsti}, Milo{ Ergi}, Slobodan \or|evi}, Sr|an Klisari}, Vuka{in Pejovi}
i Krsta Pejovi} (~u~e)
142
RVAWE
Uspesi kluba:
l osmostruki ekipni prvaci dr`ave;
l osmostruki pobednici nacionalnog KUP-a;
l dvostruki osvaja~i Super KUP-a 2002. i 2006.;
l finalisti KUP-a Srbije 2007.;
l najuspe{nija ekipa Prvenstva Srbije 2007.;
l drugoplasirani u ekipnoj konkurenciji na me|unarodnom takmi~ewu u Istanbulu
1954. i prvoplasirani 1955., 1956., 1957. i 1959.;
l na Svetskom prvenstvu 1955. pojedina~no osvojena bronzana medaqa;
l na Svetskom prvenstvu 1963. pojedina~no osvojena zlatna medaqa;
l na Olimpijskim igrama u Meksiko Sitiju, 1968. pojedina~no osvojena srebrna
medaqa;
l na Mediteranskim igrama 2005. pojedina~no osvojena bronzana medaqa:
l na Evropskom prvenstvu za kadete 2005. pojedina~no osvojena bronzana medaqa;
l na Evropskom prvenstvu za juniore 2006. pojedina~no osvojena bronzana
medaqa;
l na Evropskom prvenstvu za juniore 2007. pojedina~no osvojena zlatna medaqa.
TRENERI: Bo{ko Kecman, Slobodan \or|evi}, Miloje Todorovi}, Milorad Vuki}, Jefta
Deli}, Dmitar Drangov, Sr|an Klisari} i Mirko Jerkovi}.
ALEKSANDAR MAKSIMOVI]
Datum ro|ewa: 26. februar 1988.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniore 2007.
(Beograd, Srbija), u disciplini gr~ko-rimski stil;
l u~esnik Svetskog prvenstva za juniore 2007. (Peking, Kina),
plasman 7. mesto, gr~ko-rimski stil;
l u~esnik Evropskog prvenstva za seniore 2007. (Sofija, Bugarska),
plasman 21. mesto, gr~ko-rimski stil;
l u~esnik Svetskog prvenstva za seniore 2007. (Baku, Azerbejxan),
plasman 25. mesto, gr~ko-rimski stil.
l u~esnik Evropskog kupa za juniore 2007. (Sofija, Bugarska),
plasman 9. mesto, gr~ko-rimski stil;
l u~esnik Evropskog kupa za seniore 2007. (Atina, Gr~ka), plasman
5. mesto, gr~ko-rimski stil;
l u~esnik Svetskog kupa za seniore 2007. (Sofija, Bugarska), plasman 5. mesto, gr~ko-rimski stil;
l pojedina~ni prvak Srbije za 2007. u juniorskoj konkurenciji.
TRENER: Bo{ko Kecman
143
RVAWE
MIHAILO BAJLOVI]
Datum ro|ewa: 05. januar 1986.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnik Evropskog prvenstva za seniore 2007. (Sofija, Bugarska),
plasman 14. mesto, gr~ko-rimski stil;
l u~esnik Svetskog prvenstva za seniore 2007. (Baku, Azerbejxan),
plasman 28. mesto, gr~ko-rimski stil;
l u~esnik Evropskog kupa za seniore 2007. (Atina, Gr~ka), plasman
5. mesto, gr~ko-rimski stil;
l u~esnik Svetskog kupa za seniore 2007. (Sofija, Bugarska),
plasman 15. mesto, gr~ko-rimski stil;
l pojedina~ni prvak Srbije za 2007. u seniorskoj konkurenciji.
TRENER: Bo{ko Kecman
RADOMIR PETKOVI]
Datum ro|ewa: 26. novembar 1986.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnik Evropskog prvensttva za seniore 2007. (Sofija,
Bugarska), plasman 18. mesto, gr~ko-rimski stil;
l u~esnik Svetskog prvenstva za seniore 2007. (Baku, Azerbejxan),
plasman 28. mesto, gr~ko-rimski stil;
l u~esnik Evropskog kupa za seniore 2007. (Atina, Gr~ka), plasman
7. mesto, gr~ko-rimski stil;
l u~esnik Svetskog kupa za seniore 2007. (Sofija, Bugarska),
plasman 14. mesto, gr~ko-rimski stil;
l pojedina~ni prvak Srbije za 2007. u seniorskoj konkurenciji.
TRENER: Bo{ko Kecman
MILO[ KESI]
Datum ro|ewa: 05. jul 1988.
l
l
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
u~esnik Evropskog prvenstva za juniore 2007. (Beograd, Srbija),
plasman 21. mesto, slobodni stil;
l u~esnik Evropskog kupa za juniore 2007. ([tip, Makedonija), bez
plasmana, slobodni stil;
l pojedina~ni vice{ampion na Prvenstvu Srbije u seniorskoj
konkurenciji.
TRENER: Bo{ko Kecman
144
RVAWE
VUKA[IN PEJOVI]
Datum ro|ewa: 12. novembar 1988.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnik Evropskog prvenstva za juniore 2007. (Beograd, Srbija),
plasman 9. mesto, gr~ko-rimski stil;
l pojedina~ni vice{ampion na Prvenstvu Srbije, u juniorskoj
konkurenciji.
TRENER: Bo{ko Kecman
Trenutak sa me~a izme|u
Partizana i Vojvodine:
Mihailo Bajlovi}
Progla{ewe pobednika:
Radomir Petkovi}
145
RVAWE
RVA^KI KLUB „RADNI^KI“
Vojvode [upqikca 31, Beograd
Tel. 011/3118875, faks. 011/123427
[email protected]
Klub osnovan 1923. godine.
Oni su sa~uvali renome kluba: Stanko Bogdan, trener, Marko Vesni}, Neboj{a
Kova~evi} i Dragutin Duki} (stoje sleva nadesno)
Milivoje Markovi}, Dragan De{i}, Marko Dev~i} i Zvezdan Memi{i (kle~e)
Uspesi kluba:
l ekipni prvaci dr`ave za 1973.;
l pojedina~ni prvaci dr`ave 14 puta;
l na Olimpijskim igrama u Minhenu, 1972. - plasman 5 mesto;
l osvaja~ dve srebrne medaqe na Svetskom prvenstvu za seniore - Momir Kecman;
l osvaja~ dve bronzane medaqe na Svetskom prvenstvu za seniore - Goran Asum;
l osvaja~ bronzane medaqe na Evropskom prvenstvu za seniore – Goran Asum;
146
RVAWE
l
l
l
osvaja~ bronzane medaqe na Evropskom prvenstvu za seniore - Prvoslav Ili};
devetoplasirani na Prvenstvu sveta za seniore - Mladen Kecman;
nakon 15 godina, rva~i „Radni~kog“ izborili su 2007. plasman u Prvu ligu
Srbije i plasirali se na 5. mesto.
TRENERI: Stanko Bogdan, Slobodan Ili} i Mladen Kecman
DRAGUTIN DUKI]
Datum ro|ewa: 03. novembar 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Evropskog prvenstva za juniore 2007. (Beograd, Srbija),
plasman 9. mesto, gr~ko-rimski stil;
l u~esnik Evropskog kupa za juniore 2007. (Budimpe{ta, Ma|arska),
plasman 5. mesto, gr~ko-rimski stil..
TRENER: Stanko Bogdan
DRAGAN DE[I]
Datum ro|ewa: 29. decembar 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Evropskog prvenstva za kadete 2007. (Var{ava, Poqska),
plasman 10. mesto, gr~ko-rimski stil;
l u~esnik Evropskog prvenstva za juniore 2007. (Beograd, Srbija),
plasman 8. mesto, gr~ko-rimski stil;
l osvaja~ bronzane medaqe na Evropskom kupu za kadete 2007.
(Sofija, Bugarska), gr~ko-rimski stil;
l osvaja~ bronzane medaqe na Balkanskom prvenstvu za kadete
2007. (Solun, Gr~ka), gr~ko-rimski stil.
TRENER: Stanko Bogdan
ZVEZDAN MEMI[I
Datum ro|ewa: 06. septembar 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
u~esnik Evropskog kupa za kadete 2007. (Sofija, Bugarska),
plasman 8. mesto, gr~ko-rimski stil;
l osvaja~ bronzane medaqe na Balkanskom prvenstvu za kadete
2007. (Solun, Gr~ka), gr~ko-rimski stil.
TRENER: Stanko Bogdan
l
147
RVAWE
MARKO DEV^I]
Datum ro|ewa: 27. oktobar 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Evropskog prvenstva za juniore 2007. (Beograd, Srbija),
plasman 18. mesto, slobodan stil;
l u~esnik Evropskog kupa za seniore 2007. ([tip, Makedonija),
plasman 8. mesto, slobodan stil.
TRENER: Stanko Bogdan
GORAN MILUTINOVI]
Datum ro|ewa: 22. avgust 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom kupu za juniore 2007.
(Budimpe{ta, Ma|arska), gr~ko-rimski stil.
MIRELA SALIJEVI]
Datum ro|ewa: 02. jun 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ bronzane medaqe na Evropskom kupu za juniorke 2007.
(Sombotei, Ma|arska), slobodan stil;
l u~esnica Evropskog prvenstva za juniorke 2007. (Beograd,
Srbija), plasman 15. mesto, slobodan stil.
VESNA RANKOVI]
Datum ro|ewa: 14. mart 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ bronzane medaqe na Evropskom kupu za juniorke 2007.
(Sombotei, Ma|arska), slobodan stil;
l u~esnica Evropskog prvenstva za juniorke 2007. (Beograd,
Srbija), plasman 29. mesto, slobodan stil.
148
RVAWE
ANDREA SILI]
Datum ro|ewa: 20. mart 1988.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ bronzane medaqe na Evropskom kupu za juniorke 2007.
(Sombotei, Ma|arska), slobodan stil;
l u~esnica Evropskog prvenstva za juniorke 2007. (Beograd,
Srbija), plasman 22. mesto – slobodan stil.
VESNA PROLE
Datum ro|ewa: 23. maj 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnica Evropskog kupa za juniorke 2007. (Sombotei, Ma|arska),
plasman 9. mesto, slobodan stil;
l u~esnica Evropskog prvenstva za juniorke 2007. (Beograd,
Srbija), plasman 8. mesto, slobodan stil.
ZORICA PROLE
Datum ro|ewa: 23. maj 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom kupu za juniorke 2007.
(Sombotei, Ma|arska), slobodan stil;
l u~esnica Evropskog prvenstva za juniorke 2007. (Beograd,
Srbija), plasman 21. mesto, slobodan stil.
U poku{aju da protivnika baci na le|a:
Mihajlo Bajlovi} (gore)
i Dragutin Duki} (dole)
149
RUKOMET
@ENSKI RUKOMETNI KLUB „LASTA RADNI^KI PETROL“
Tre}i Bulevar 1/7, 11070 Novi Beograd
Tel.011/2142-056; 011/311-25-65
[email protected]
Klub osnovan 2003. godine.
Finalistkiwe Kupa Srbije 2007.: Jelena Zindovi}, Nata{a An|elkovi}, Aleksandra
\or|evi}, Ilijana Ugr~i}, Ivana Petrovi}, Aleksandra Stanisavqevi} i Aleksandar
@ivkovi} (gorwi red sleva nadesno)
Marina Dmitrovi}, Milica ^ovi}, Duwa Tasi}, Miqana ]osi} i Aleksandra Savi}
(sredwi red)
Marina Panti}, Marina ]ur~i}, Jelica Kosti}, Goudiaby Fatou, Sawa Slovi}, Jovana
Jokanovi} i Dragica Tatalovi} (sede)
Uspesi kluba:
l osvaja~i Kupa Srbije 2004. i 2006;
l u~e{}e u {esnaestini finala Kupa EHF 2006.;
l finalistkiwe Kupa Srbije 2007.;
l osvojeno peto mesto na Prvenstvu Srbije 2007. i
ostvaren plasman u ^elinx Kup.
TRENERI: Aleksandar @ivkovi} i Jelena Zindovi}
152
RUKOMET
ILIJANA UGR^I]
Datum ro|ewa: 07. oktobar 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za juniorke 2007. (Izmir, Turska),
plasman 10. mesto – rukometa{ice mla|e od 19 godina.
MARINA PANTI]
Datum ro|ewa: 26. oktobar 1988.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za juniorke 2007. (Izmir, Turska),
plasman 10. mesto – rukometa{ice mla|e od 19 godina.
SANDRA KURIXA
Datum ro|ewa: 20. oktobar 1989.
l
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
u~esnica Evropskog prvenstva za juniorke 2007. (Izmir, Turska),
plasman 10. mesto – rukometa{ice mla|e od 19 godina.
ALEKSANDRA STANISAVQEVI]
Datum ro|ewa: 29. maj 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za kadetkiwe 2007. (Bratislava,
Slova~ka), plasman 5. mesto – rukometa{ice mla|e od 17 godina.
153
RUKOMET
@ENSKI RUKOMETNI KLUB „CEPELIN“
Qubi~ka 9, Beograd
Tel. 011/ 2476-764, mob. 063/274-298
[email protected]
Klub osnovan 2005. godine.
@enska rukometna ekipa „Cepelin“, ~lanice Druge savezne lige Centar: Du{ko
Petrovi}, trener ekipe, Milica Milo{evi}, Jelena Steki}, Tawa Trbovi}, Marija
Obradovi}, Aleksandra Jovi~i}, Natalija Vasi}, Kristina Georgijev, Katarina
Ra{kovi} i Dra`en Jela~a, lekar ekipe (stoje sleva nadesno)
Vojislav Jankovi}, Biqana Gavrilovi}, Nata{a Milutinovi}, Marija Deni}, Marija
Jela~a, Bobana \uri}, Marija Trifunovi}, Timea Rabata, Tamara Georgijev i Zoran
Georgijev (sede)
154
RUKOMET
Uspesi kluba :
l rukometa{ice „Cepelina“ osvojile su Prvenstvo Srbije 2007. - za kadetkiwe;
l mla|e kadetkiwe osvojile su Prvenstvo Srbije 2007.;
l rukometa{ice ro|ene 1991. osvojile su vice{ampionsku titulu na Otvorenom
prvenstvu Srbije 2007.;
l na Prvenstvu Beograda za 2007. godinu osvojena su tri prva mesta u
kategorijama 1990.,1991. i 1992. godi{te;
l rukometa{ice „Cepelina“ bile su pobednice Me|unarodnog turnira (Resen,
Makedonija);
l rukometa{ice „Cepelina“ pobednice su Srpske lige Dunav, {to im je omogu}ilo
plasman u Drugu saveznu ligu Centar;
l klub je dao tri reprezentativke Srbije: Kristina Georgijev, Jelena @ivkovi} i
Tamara Georgijev, koje su u~estvovale na Prvenstvu Evrope za kadetkiwe 2007.
(Bratislava, Slova~ka);
l na EJOF-u (Evropska olimpijada mladih – Beograd, Srbija) nastupile su dve
reprezentativke Cepelin: Kristina Georgijev i Jelena @ivkovi}, plasman 4
mesto;
l reprezentativka Timea Rabata kasnije pristupila Rukometnom klubu „Cepelin“;
l u Mini rukometnoj ligi Beorada (za godi{ta 1994., 1995. i mla|e) takmi~i se
vi{e od 50 devoj~ica.
TRENER: Du{ko Petrovi}
KRISTINA GEORGIJEV
Datum ro|ewa: 14. avgust 1991.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za kadetkiwe 2007. (Bratislava,
Slova~ka), plasman 5. mesto – za rukometa{ice mla|e od 17
godina;
l u~esnica EJOF-a 2007. (Beograd), plasman 4. mesto
progla{ena za najboqeg igra~a i golmana
(za 1990. godi{te);
l u~esnica Otvorenog prvenstva 2007. (Sombor), progla{ena za
najboqeg golmana (za 1991. godi{te);
l u~esnica Me|unarodnog turnira (Resen, Makedonija), progla{ena
za najboqeg golmana.
TRENER: Du{ko Petrovi}
155
RUKOMET
TAMARA GEORGIJEV
Datum ro|ewa: 06. septembar 1992.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za kadetkiwe 2007. (Bratislava,
Slova~ka), plasman 5. mesto – za rukometa{ice mla|e od
17 godina;
l progla{ena za najboqeg strelca na utakmici Srbija-Norve{ka (za
1990. godi{te);
l progla{ena za najboqeg igra~a i strelca (za 1992. godi{te);
l u~esnica Me|unarodnog turnira (Resen, Makedonija), progla{ena
za najboqeg igra~a i strelca;
l ~lan ekipe koja je osvojila prvo mesto na Trofeju Beograda 2007.
(za 1992. godi{te).
TRENER: Du{ko Petrovi}
JELENA @IVKOVI]
Datum ro|ewa: 06. jul 1991.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za kadetkiwe 2007. (Bratislava,
Slova~ka), plasman 5. mesto – za rukometa{ice mla|e
od 17 godina;
l u~esnica EJOF-a 2007. (Beograd).
TRENER: Du{ko Petrovi}
TIMEA RABATA
Datum ro|ewa: 29. jun 1991.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za kadetkiwe 2007. (Bratislava,
Slova~ka), plasman 5. mesto – za rukometa{ice mla|e
od 17 godina;
l u~esnica EJOF-a 2007. (Beograd).
TRENER: Du{ko Petrovi}
156
RUKOMET
Uspe{an prodor: Tamara Georgijev
(sa loptom)
U skoku pred protivni~kim golom:
Jelena @ivkovi}
Nesavladiva na golu: Kristina Georgijev
157
RUKOMET
@ENSKI RUKOMETNI KLUB „CRVENA ZVEZDA“
Qutice Bogdana 1a, Beograd
Tel/faks 011/ 2667-983; 2663-483
[email protected]
Klub osnovan 1995. godine.
Na mladima rukomet ostaje: Vesna Gali}, fizioterapeut, dr. Slavenko @eraji}, {ef
stru~nog {taba, Jovana Aleksi}, Jelena @ivkovi}, Marija ^oli}, Dragana Cviji},
Milan Pavli~evi}, potpredsednik Upravnog odbora i Vladimir Rustemaj, trener (stoje
sleva nadesno)
Marija Andri}, Kristina Li{~evi}, Maja Lukovi}, @eqka Nikoli}, Danijela Tati},
Maja Jovanovi} i Tawa Bogosavqevi} (~u~e)
Uspesi kluba :
l vice{ampionke Srbije za juniorke 2000. i 2005.;
l prvakiwe Srbije za juniorke 2006.;
l prvakiwe Srbije za starije kadetkiwe 2006.;
l prvakiwe Srbije za mla|e kadetkiwe 2006.;
l vice{ampionke Srbije za kadetkiwe 2007.
[EF STRU^NOG [TABA: dr. Slavenko @eraji}
TRENERI: Predrag Haxistevi} i Vladimir Rustemaj
158
RUKOMET
MARIJA ^OLI]
Datum ro|ewa: 12. april 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za kadetkiwe 2007. (Bratislava,
Slova~ka), plasman 5. mesto – za rukometa{ice mla|e
od 17 godina;
l u~esnica EJOF-a 2007. (Beograd), plasman 4. mesto
progla{ena za najboqeg golmana ovog takmi~ewa.
TRENER: dr. Slavenko @eraji}
KRISTINA LI[^EVI]
Datum ro|ewa: 20. oktobar 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za juniorke 2007. (Izmir, Turska),
plasman 10. mesto – za rukometa{ice mla|e od 19 godina.
TRENER: dr. Slavenko @eraji}
DRAGANA CVIJI]
Datum ro|ewa: 15. mart 1990.
l
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
u~esnica Evropskog prvenstva za juniorke 2007. (Izmir, Turska),
plasman 10. mesto – za rukometa{ice mla|e od 19 godina.
TRENER: dr. Slavenko @eraji}
@EQKA NIKOLI]
Datum ro|ewa: 12. jul 1991.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za kadetkiwe 2007. (Bratislava,
Slova~ka), plasman 5. mesto – za rukometa{ice mla|e od 17 godina;
l u~esnica EJOF-a 2007. (Beograd), plasman 4. mesto.
TRENER: dr. Slavenko @eraji}
159
RUKOMET
RUKOMETNI KLUB „PARTIZAN“ - mu{karci
Humska 1, 11000 Beograd
Tel.011/ 2648 556; 011/ 369 11 10
www.rkpartizan.com [email protected]
Klub osnovan 1948. godine.
Osvaja~i Kupa Srbije za 2007.godinu: @eqko Radojevi}, sekretar,
Dragan Marjanac, Dragan Radosavqevi}, fizioterapeut, Nikola Jevremovi},
prvi trener, Dragan Gavri}, ekonom, \or|e ]irkovi} i Tomislav Stojkovi} (gorwi red)
Du{an Beo~anin, Milutin Bogdanovi}, Vuk Lazovi}, Obrad Radulovi}, kapiten ekipe,
Bo`idar Marki}evi} i Ivan \urkovi} (sredwi red)
Du{an Mili}evi}, Aleksandar Stankovi}, Uro{ Mitrovi}, Bratislav Stankovi},
\or|e Radovanovi}, Predrag Vujadinovi} i Milan Mirkovi} (dowi red)
Mihailo Radosavqevi} (nedostaje na slici)
Uspesi kluba:
l polufinalisti Kupa Kupova Evrope za 1999. i 2002.;
l {ampioni dr`ave za 1993., 1994., 1995., 1999., 2002. i 2003.;
l pobednici nacionalnog Kupa: 1959., 1966., 1971., 1993., 1994., 1998. , 2001.
i 2007.;
l osmina finala Kupa pobednika Kupova Evrope 2007.;
l vice{ampioni Srbije 2007.
TRENER: Nikola Jevremovi}
160
RUKOMET
Osvaja~ bronzane medaqe
na Evropskom prvenstvu za
juniore 2002. godine:
Obrad Radulovi},
desni bek
Osvaja~ srebrne medaqe
na Svetskom prvenstvu
za juniore 2004. godine:
Uro{ Mitrovi},
sredwi bek
161
RUKOMET
RUKOMETNI KLUB „CRVENA ZVEZDA“ - mu{karci
Qutice Bogdana 1a, Beograd
Tel.011/3670-407; 2661-947
Klub osnovan 1948. godine.
Prvaci Srbije za 2007. - Super liga: Vladimir Peri{i}, Danilo Lekovi}, Miroslav
Simi}, Nemawa Gruji~i}, Stojan Radulovi}, \or|e Mihailovi}, Filip [}epanovi},
@arko Pejovi}, Lazar Savi}, Predrag Dimitrijevi}, Stevan Kurbalija, Vladimir Grbi}
i ~u~i Svetislav Verki} (stoje sleva nadesno)
Milan Pavlov, Milo{ Milo{evi}, Nenad Maksi}, Marko Karleu{a, Nemawa Vu~i},
Ilija Jovi} , Bla`o ^abarkapa, Vuk Roganovi}, Qubi{a Stoiqkovi} i Nenad
Kraqevski (sede)
Uspesi kluba:
l osmostruki dr`avni prvaci (Jugoslavije, Srbije i Crne Gore i Srbije) za:
1955., 1956., 1996., 1997., 1998., 2004., 2006. i 2007.;
l ~etvorostruki osvaja~i nacionalnog Kupa: 1956., 1995., 1996. i 2004.;
l prvaci Srbije – Super liga za 2006/07.
TRENER: Vuk Roganovi}
162
SPORT INVALIDA
Atletika za lica sa invaliditetom
BEOGRADSKI ATLETSKI KLUB OSOBA SA
INVALIDITETOM „POGLEDI“
Auto put 18, Zemun
Dom za odrasla invalidna lica „Dragoslav Vito{evi}“
Tel.063/ 8275707, 2601221
Klub osnovan 2005. godine.
Aleksandar Vuji~i}, trener, Mikica Mati}, voza~ kombija, Du{ko Sretenovi}, Milo{
Grlica, Slobodan Markovi}, Bojan Ili}, trener (stoje sleva nadesno)
Jovica Brki}, Zoran Raduki} i Dra`enko Mitrovi}
164
SPORT INVALIDA
Uspesi kluba :
l [email protected] MITROVI]:
- osvaja~ bronzane medaqe na Evropskom prvenstvu u Finskoj, 2005. godine
(bacawe diska);
- osvaja~ srebrne medaqe na Svetskom prvenstvu u Holandiji, 2006. godine
(bacawe diska);
- osvaja~ zlatne medaqe (kopqe) i srebrne medaqe (disk) na Otvorenom prvenstvu
^e{ke, 2007. godine (kvalifikacioni turnir za odlazak na OI);
- osvaja~ dve zlatne medaqe (disk i kopqe) i srebrne medaqe (kugla) na Otvorenom
prvenstvu Slova~ke, 2007. godine (kvalifikacioni turnir);
- osvaja~ tri medaqe: zlatne (disk), srebrne (kopqe) i bronzane (kugla) na
Otvorenom prvenstvu Hrvatske, 2007. godine (kvalifikacioni turnir).
l
JOVICA BRKI]:
- osvaja~ bronzane medaqe na Svetskom prvenstvu u Holandiji, 2006. godine
(bacawe diska) i
{esto mesto u bacawu kopqa;
- osvaja~ srebrne medaqe (disk) na Otvorenom prvenstvu Slova~ke, 2007. godine
(kvalifikacioni turnir);
- osvaja~ srebrne medaqe (disk) na Otvorenom prvenstvu Hrvatske, 2007. godine
(kvalifikacioni turnir).
l ZORAN RADUKI]:
- osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom prvenstvu u Finskoj, 2005. godine
(bacawe kopqa);
- u~esnik Svetskog prvenstva u Holandiji, 2006. godine (4. mesto u bacawu kopqa i
7. mesto u bacawu diska).
l NEMAWA SAVKOVI]:
- osvaja~ dve zlatne medaqe na Otvorenom prvenstvu Slova~ke, 2007. godine
(trke na 100 m. i 200 m.);
- osvaja~ dve zlatne medaqe na Otvorenom prvenstvu Hrvatske, 2007. godine
(trke na 100 m. i 200 m.);
- u~esnik Svetskog prvenstva za slepe i slabovide u Brazilu, 2007. godine
(5. mesto), izborio u~e{}e za Olimpijske igre u Pekingu.
TRENERI: Vlastimir Golubovi} i Dmitar Mar~eta
165
SPORT INVALIDA
MILO[ GRLICA
Datum ro|ewa: 03. januar 1979.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu u Finskoj,
2005. (bacawe kopqa);
l u~esnik Svetskog prvenstva u Holandiji, 2006. (8. mesto u
bacawu kopqa);
l osvaja~ bronzane medaqe na Svetskom prvenstvu za slepe i
slabovide u Brazilu, 2007. (bacawe kopqa);
l osvaja~ zlatne medaqe na Otvorenom prvenstvu Slova~ke,
2007. u bacawu kopqa (kvalifikacioni turnir);
l osvaja~ zlatne medaqe na Otvorenom prvenstvu Hrvatske,
2007. u bacawu kopqa (kvalifikacioni turnir).
TRENER: Dmitar Mar~eta
MIRJANA GLI[OVI]
Godina ro|ewa: 1978.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ bronzane medaqe na Svetskom prvenstvu za slepe i slabovide u Brazilu, 2007. (trka na 5000 m.).
TRENER: Jan Ben{a
Takmi~ewe u bacawu diska:
Dra`enko Mitrovi}.
166
SPORT INVALIDA
STREQA[TVO ZA LICA SA INVALIDITETOM
ZDRAVKO HR[UM
Datum ro|ewa: 15. maj 1955.
l
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
u~esnik Svetskog kupa u Hrvatskoj, 2007. godine, ekipni plasman:
4. mesto, u disciplini vazdu{na pu{ka, le`e}i stav, kategorija
amputiraca (klasa SH 1 A).
TRENER: Ivan Kvasnevski
SINI[A VIDI]
Datum ro|ewa: 16. decembar 1972.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l 8. - 16. mesto na Evropskom prvenstvu u streqa{tvu, disciplina
padaju}e mete, kategorija amputiraca (klasa SH 2 A)
l 6. mesto na Svetskom kupu u Hrvatskoj, vazdu{na pu{ka – stoje}i
stav u kategoriji amputiraca (klasa SH 2 A)
l 7. mesto na Svetskom kupu u Nema~koj, vazdu{na pu{ka – stoje}i
stav u kategoriji amputiraca (klasa SH 2 A)
TRENER: Ivan Kvasnevski
Ga|awe vazdu{nom pu{kom u
streqani: Zdravko Hr{um.
167
SPORT INVALIDA
Stoni tenis za lica sa invaliditetom
STONOTENISERSKI KLUB INVALIDA „STIB“
Du{ana Vukasovi}a 69, Beograd
Tel. 011/8700 394, 063/1033501
Klub osnovan 2002. godine.
Miroslav Raji}, Budimir Male{i}, Zoran Karaka{evi}, trener, Nemawa Mari},
trener i Branko Peji} (stoje sleva nadesno)
Nemawa Vuka{inovi}, Goran [ehovac, Bla{ko Joki}, Sawa Mitrovi}, Zorica Popadi}
i Miroslav Radi} (sede u kolicima)
168
SPORT INVALIDA
Uspesi kluba:
l `enska i mu{ka ekipa finalisti Kupa Smedereva i Kupa Ma~ve u 2003. godini;
l `enska i mu{ka ekipa finalisti Kupa Smedereva i Kupa Ma~ve u 2004. godini;
l `enska i mu{ka ekipa finalisti Kupa Smedereva i
osvaja~i Kupa Ma~ve u 2005. godini;
l `enska i mu{ka ekipa finalisti Kupa Ma~ve u 2006. godini;
l tri srebrne medaqe sa Svetskih kupova u 2007. godini;
l tri druga mesta na Prvenstvu Srbije, 2007. godine i
jedno tre}e mesto.
TRENERI: Goran Koci}, Nemawa Mari}, Branko Peji} i Zoran Karaka{evi}
ZORICA POPADI]
Datum ro|ewa: 28. novambar 1974.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ srebrne medaqe (ekipno) na Prvenstvu Evrope u
Sloveniji, 2007. godine;
l osvaja~ tri srebrne medaqe sa Svetskih kupova odr`anih
u Sloveniji, Italiji i Hrvatskoj (kategorija 4).
TRENER: Goran Koci}
BUDIMIR MALE[I]
Datum ro|ewa: 06. april 1965.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnik Svetskog kupa u Italiji, 2007. godine, u kategoriji 7
(stoje}i, amputacija nogu ), plasman: ekipno 4. mesto;
l trostruki pojedina~ni prvak i tre}eplasirani na Prvenstvu
Srbije.
TRENERI: Goran Koci}, Nemawa Mari}, Branko Peji} i Zoran
Karaka{evi}
169
SPORT INVALIDA
Takmi~ewe u stonom tenisu: Budimir Male{i} (desno).
Takmi~ewe u stonom tenisu u kolicima: Zorica Popadi} (levo).
170
STONI TENIS
MU[KI STONOTENISKI KLUB „CRVENA ZVEZDA“
Qutice Bogdana 1a, Beograd
011/2662-446
www.stkcrvenazvezda.info, [email protected]
Klub osnovan 1945. godine.
Mu{ka stonoteniska ekipa „Crvene zvezde“: Milo{ \uki}, trener, Dragan Klaji},
Daniel Toa|er, Slobodan Taskovi}, trener, \or|e Bor~i} i Bojan Crepuqa.
Uspesi kluba :
l petostruki seniorski prvaci dr`ave za: 1993., 2001., 2002., 2004. i 2005.;
l ostvaren plasman me|u 16 najboqih ekipa u „Kupu Nensi Evans“ 2001.;
l progla{eni za najuspe{niji kolektiv Sportskog dru{tva „Crvena zvezda“ 2001.
godine (sveukupni prvaci u: seniorskoj, juniorskoj i kadetskoj konkurenciji);
l juniorski prvaci dr`ave za: 1997.,1998.,1999., 2000., 2001. i 2005.;
172
STONI TENIS
l
l
kadetski prvaci dr`ave 2001.;
najuspe{niji trener-stru~wak Sportskog dru{tva „Crvena zvezda“ za
2004. godinu - Slobodan Taskovi}.
TRENERI: Slobodan Taskovi}, Milo{ \uki}, Zoran Todorovi} i Dragan Klaji}.
BOJAN CREPUQA
Datum ro|ewa: 12. mart 1991.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
trostruki juniorski prvak Srbije 2007. (u singlu, dublu i
miksu);
l dvostruki juniorski pobednik na Me|unarodnom turniru
„Stiga kup“ (u singlu i dublu);
l dvostruki juniorski pobednik Otvorenog prvenstva Srbije
(u singlu i dublu);
l osvaja~ dve bronzane medaqe na Balkanskom prvenstvu za
juniore 2007. (Istanbul, Turska) u singlu i ekipno;
l osvaja~ prvog mesta na TOP-u 12 za juniore;
l u~esnik Evropskog prvenstva za juniore 2007. (Bratislava,
Slova~ka), bez plasmana.
TRENER: Milo{ \uki}
l
DRAGAN SUBOTI]
Datum ro|ewa: 21. oktobar 1993.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ dve zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu za
kadete 2007. (Istambul, Turska) pojedina~no i ekipno;
l pojedina~ni prvak Srbije 2007. za kadete;
l osvaja~ prvog mesta na TOP-u 12 za kadete;
l u~esnik Evropskog prvenstva za kadete 2007. (Bratislava,
Slova~ka), bez plasmana.
TRENER: Slobodan Taskovi}
173
STONI TENIS
\OR\E BOR^I]
Datum ro|ewa: 01. decembar 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ dve zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu
za seniore 2007. (Istanbul, Turska) u me{ovitim
parovima i ekipno;
l osvaja~ prvog mesta na me|unarodnom turniru
„Memorijal Vilim Harangozo“ (seniori-pojedina~no);
l dva tre}a mesta na Prvenstvu Srbije za seniore
2007. (u singlu i dublu);
l osvaja~ prvog mesta na TOP-u 24 za seniore.
TRENER: Milo{ \uki}
DRAGAN KLAJI]
Datum ro|ewa: 30. april 1980.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l dva tre}a mesta na Prvenstvu Srbije za
seniore 2007. (u singlu i dublu);
l drugo mesto na me|unarodnom turniru
„Memorijal Vilim Harangozo“
(seniori-pojedina~no);
l u~esnik Evropskog prvenstva za seniore 2007.
(Beograd, Srbija), bez plasmana.
TRENER: Slobodan Taskovi}
174
STREQA[TVO
STREQA^KI KLUB „ZVEZDARA“
Koste Trifkovi}a 12, Beograd
Tel/fah: 2863-912
[email protected]
Klub osnovan 1948. godine.
Oni stvaraju istoriju srpskog streqa{tva: Sawa Bojkovi}, Sawa Ivi}, Damjana
Pavi}evi}, Igor ^otra, Nevena Peri{i}, Bojan Kobal i Slobodan Bojkovi}
(stoje sleva nadesno)
Nina Radulovi}, Natalija @ugi}, Jovana Rula, Valentina Mihajlovi}, Aleksandra
Ristovi} i Anita Erker (sede)
Uspesi kluba:
l vi{estruki prvaci dr`ave (vi{e od 200 puta) – sve uzrasne kategorije;
l u~esnica Olimpijskih igara u Los An|elesu, 1984. godine - Valentina
Atanasovski Aleksi} (osvojen plasman 11. mesto);
l u~esnica Svetskog prvenstva u Lahtiju (Finska), 2002. godine - Jovana Rula
(osvojen plasman 11. mesto, pojedina~no);
l u~esnica Svetskog prvenstva u Zagrebu, 2006. godine – Aleksandra Ristovi}
(osvojen plasman 6. mesto, ekipno);
176
STREQA[TVO
l
osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniore – Valentina
Atanasovski Aleksi} (pojedina~no);
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniore – Slobodan
Veli~kovi} (pojedina~no);
l osvaja~ zlatne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniore – Mali{a Markovi}
(pojedina~no);
l osvaja~i zlatnih medaqa sa evropskih prvenstava, ekipno:
- Gordana Joji} Nikoli},
- Zoran Rakas,
- Blagoje Marinkovi},
- Jovana Rula i
- Aleksandra Ristovi}
l seniorke (sportski pi{toq), prvakiwe Srbije za 2007. godinu;
l juniorke (sportski pi{toq), prvakiwe Srbije za 2007. godinu;
l pojedina~ni juniorski prvak Srbije za 2007. godinu – Igor ^otra (vazdu{na
pu{ka).
TRENERI: Slobodan Bojkovi}, Sawa Bojkovi} i Jovana Rula
JOVANA RULA
Datum ro|ewa: 14. januar 1985.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l ekipno 4. mesto (sportski pi{toq) na Univerzijadi 2007.
(Bangkok, Tajland) - seniorke;
l ekipno prvo mesto (sportski pi{toq) na Prvenstvu Srbije 2007. –
seniorke.
TRENER: Slobodan Bojkovi}
ALEKSANDRA RISTOVI]
Datum ro|ewa:12. decembar 1988.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom prvenstvu za juniore 2007.
(Dovil, Francuska), ekipno - vazdu{ni pi{toq;
l u~esnica Evropskog prvenstva za juniore 2007. (Dovil,
Francuska), plasman 21. mesto, pojedina~no – vazdu{ni pi{toq;
l ekipno prvo mesto (sportski pi{toq) na Prvenstvu Srbije 2007. –
seniorke;
l ekipno prvo mesto (sportski pi{toq) na Prvenstvu Srbije 2007. –
juniorke.
TRENER: Slobodan Bojkovi}
177
STREQA[TVO
STREQA^KI KLUB „PARTIZAN“
Humska 1, 11000 Beograd
Tel.011 2651 833; faks 011 2647 942
Klub osnovan 1959. godine.
O~i sokolove – strelci „crno-belih“: Veqko Jovanovi}, Nikola Strizovi}, Tatjana
Savi}, Andrea Arsovi}, Kristina Stevanovi} i Mirjana Jovovi}, trener
(gorwi red sleva nadesno)
Jano{ Juhas, Jelena Banovi}, Dragan Donevi}, Nevena Grkovi}, Aleksandra Jevremovi}
i Nikola Omr~en, direktor kluba (dowi red)
Uspesi kluba :
l osvaja~ zlatne medaqe Goran Maksimovi}, na Olimpijskim igrama u Seulu,
1988. godine (oboren olimpijski rekord);
l na prvenstvima sveta strelci Partizana osvojili su: 3 zlatne, 3 srebrene i 4
bronzane medaqe i
oborena su 4 svetska rekorda;
l sa evropskih prvenstava strelci Partizana doneli su: 15 zlatnih, 11 srebrnih
i 8 bronzanih medaqa;
178
STREQA[TVO
l
sa balkanskih prvenstava strelci Partizana doneli su: 50 zlatnih, 51 srebrnu
i 49 bronzanih medaqa;
l na prvenstvima dr`ave osvojili su 146 pojedina~nih prvih mesta.
TRENERI: Jano{ Juhas, {ef stru~nog {taba i Dragan Donevi}, pomo}nik trenera
ANDREA ARSOVI]
Datum ro|ewa: 05. februar 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
ekipno 9. mesto (standardna vazdu{na pu{ka) na Prvenstvu
Evrope, Francuska – seniorke;
l pojedina~no 31. mesto (standardna vazdu{na pu{ka) na Prvenstvu
Evrope, Francuska - seniorke;
l pojedina~no 23. mesto (standardna vazdu{na pu{ka) na Svetskom
kupu, Minhen - seniorke;
l pojedina~no 36. mesto (MK pu{ka - trostav) na Svetskom kupu,
Minhen - seniorke;
l ekipno 5. mesto (standardna vazdu{na pu{ka) na Univerzijadi,
Bangkok -seniorke;
l pojedina~no 14. mesto (standardna vazdu{na pu{ka) na
Univerzijadi, Bangkok - seniorke;
l ekipno 12. mesto (MK pu{ka - trostav) na Univerzijadi, Bangkok seniorke;
l pojedina~no 30. mesto (MK pu{ka - trostav) na Univerzijadi,
Bangkok - seniorke;
l ekipno 11. mesto (MK pu{ka - 60 le`e}i) na Univerzijadi, Bangkok
– seniorke;
l pojedina~no 36. mesto (MK pu{ka - 60 le`e}i) na Univerzijadi,
Bangkok – seniorke;
l pojedina~no prvo mesto (vazdu{na pu{ka) na Prvenstvu Srbije,
Mladenovac - juniorke (oboren dr`avni rekord);
l pojedina~no prvo mesto (MK pu{ka - trostav) na Prvenstvu Srbije,
Lazarevac - juniorke;
l ekipno prvo mesto (vazdu{na pu{ka) na Prvenstvu Srbije,
Mladenovac - juniorke;
l ekipno prvo mesto (MK pu{ka - trostav) na Prvenstvu Srbije,
Lazarevac - juniorke;
l pojedina~no prvo mesto (MK pu{ka - trostav) na finalu
nacionalnog Kupa, Novi Sad.
TRENER: Jano{ Juhas
l
179
STREQA[TVO
IVANA SCEPINSKI
Datum ro|ewa: 06. februar 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l ekipno 13. mesto (standardna vazdu{na pu{ka) na Prvenstvu
Evrope, Francuska – juniorke;
l pojedina~no 44. mesto (standardna vazdu{na pu{ka) na Prvenstvu
Evrope, Francuska – juniorke;
l ekipno 5. mesto (standardna vazdu{na pu{ka) na Univerzijadi,
Bangkok – seniorke;
l pojedina~no 20. mesto (standardna vazdu{na pu{ka) na
Univerzijadi, Bangkok - seniorke;
l ekipno 11. mesto (MK pu{ka - 60 le`e}i) na Univerzijadi, Bangkok
– seniorke;
l pojedina~no 13. mesto (MK pu{ka - 60 le`e}i) na Univerzijadi,
Bangkok – seniorke;
l ekipno 12. mesto (MK pu{ka - trostav) na Univerzijadi, Bangkok –
seniorke;
l pojedina~no prvo mesto (MK pu{ka - 60 le`e}i) na Prvenstvu
Srbije, Novi Sad - seniorke (oboren dr`avni rekord).
DRAGAN MARKOVI]
Datum ro|ewa: 12. april 1982.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l ekipno 6. mesto (standardna vazdu{na pu{ka) na Prvenstvu
Evrope, Francuska – seniori;
l pojedina~no 46. mesto (standardna vazdu{na pu{ka) na Prvenstvu
Evrope, Francuska – seniori;
l pojedina~no 9. mesto (standardna vazdu{na pu{ka) na Svetskom
kupu, Minhen – seniori;
l pojedina~no 68. mesto (MK pu{ka - trostav) na Svetskom kupu,
Minhen – seniori;
l pojedina~no 75. mesto (MK pu{ka – 60 le`e}i) na Svetskom kupu,
Minhen – seniori.
180
STREQA[TVO
Takmi~ewe u trostavu: Ivana Scepinski
Klupski drugovi na vatrenoj
liniji: Jelena Zeqaji} (levo) i
Milo{ Mihajlovi}
Budu}e nade streqa~kog kluba: Igor Bu}i}, Milo{ Mihajlovi}, Dragan Donevi}, trener, Jelena Zeqaji}, Nevena Grkovi} i Stefan To{i} (sleva nadesno)
181
STREQA[TVO
KLUB STREQA^KIH SPORTOVA „POLICAJAC“
Stari obrenova~ki put 1a, Beograd
Vazdu{no streli{te u Mije Kova~evi}a 2 - 4
Tel/faks 011/281-20-20, 063/606-338 i 065/801-84-02
Klub osnovan 1946. godine.
Branislav Jankovi}, Damir Mikec, Igor Maksimovi}, Nikola Mi{i},
Milenko Sebi}, Bojana Stevanovi}, Biqana Marko{ i Vasilije Groza
(prvi red sleva nadesno)
Marijana Gavrilovi}, Marija Baji}, Jovana Kowevi}, Bojana Nikoli} i Marija
Mladenovi} (sredwi red)
Borislav Maziwanin, Dario Haxi}, Milo{ Nikoli} i Aleksandar
Jovanovi} (sede)
182
STREQA[TVO
Uspesi kluba :
l na svetskim prvenstvima osvojene su: 1 zlatna i 1 srebrna medaqa;
l na evropskim prvenstvima osvojene su: 4 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane
medaqe;
l na univerzijadi je osvojena jedna srebrna medaqa;
l na studentskim svetskim prvenstvima osvojene su: 2 zlatne i 1 bronzana
medaqa;
l na mediteranskim igrama osvojena je jedna bronzana medaqa;
l na balkanskim prvenstvima osvojeno je 9 zlatnih medaqa;
l klub je vi{e od 50 puta svojio ekipno prvenstvo dr`ave i dao 60 pojedina~nih
prvaka u konkurenciji: pionira, kadeta, juniora i seniora;
l tri puta je progla{en za „Klub godine u Srbiji“ (2001., 2002. i 2003.);
l klub je u 2007. godini dao 8 dr`avnih reprezentativaca;
l strelkiwa Marija Mladenovi} je juniorska svetska rekorderka 2007.;
l strelac Damir Mikec je jedini koji je izborio u~e{}e na Olimpijskim igrama
2008. u Pekingu (Kina).
TRENERI: Sre}ko Pejovi}, glavni trener, Milenko Sebi} i Branislav Jankovi}
DAMIR MIKEC
Datum ro|ewa: 31. mart 1984.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
ekipno 4. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Univerzijadi,
Bangkok, Tajland – seniori;
l ekipno 4. mesto (sportski pi{toq-slobodan izbor) na
Univerzijadi, Bangkok, Tajland – seniori;
l pojedina~no 6. mesto (sportski pi{toq-slobodan izbor)
na Univerzijadi, Bangkok, Tajland – seniori;
l pojedina~no 12. mesto (vazdu{ni pi{toq) na
Univerzijadi, Bangkok, Tajlan – seniori;
l pojedina~no 18. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Prvenstvu
Evrope, Devil, Francuska – seniori;
l pojedina~no 6. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Svetskom
Kupu, Fort Bening, SAD – seniori (izborio kvotu za
odlazak na Olimpijske igre u Peking 2008. godine);
l pojedina~no 26. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Svetskom
Kupu, Bangkok, Tajland – seniori;
l
183
STREQA[TVO
l
l
l
l
l
l
pojedina~no 16. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Svetskom kupu, Sidnej, Australija –
seniori;
pojedina~no 12. mesto (sportski pi{toq-slobodan izbor) na Svetskom kupu, Sidnej,
Australija - seniori;
prvo mesto na Prvenstvu Srbije 2007. za seniore (vazdu{ni pi{toq);
drugo mesto na finalu Kupa Srbije 2007. za seniore (vazdu{ni pi{toq);
drugo mesto na finalu Kupa Srbije 2007. za seniore (sportski pi{toq);
prvo mesto na Me|unarodnom „Kupu Mladosti“, Zagreb, Hrvatska, (vazdu{ni pi{toq).
MILENKO SEBI]
Datum ro|ewa: 30. decembar 1984.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ srebrne medaqe (MK pu{ka – trostav, pojedina~no)
na Univerzijadi, Bangkok, Tajland - seniori;
l ekipno 4. mesto (MK pu{ka – trostav) na Univerzijadi,
Bangkok, Tajland – seniori;
l ekipno 5. mesto (MK pu{ka – 60 le`e}i) na Univerzijadi,
Bangkok, Tajland – seniori;
l pojedina~no 12. mesto (MK pu{ka – 60 le`e}i) na
Univerzijadi, Bangkok, Tajland – seniori;
l pojedina~no 36. mesto (vazdu{na pu{ka) na Univerzijadi
Bangkok, Tajland – seniori;
l osvaja~ bronzane medaqe na Prvenstvu Evrope 2007.,
Granada, [panija, ekipno - seniori (MK pu{ka –
trostav);
l pojedina~no 20. mesto (MK pu{ka – 60 le`e}i) na
Prvenstvu Evrope, Granada, [panija – seniori;
l prvo mesto pojedina~no na Otvorenom prvenstvu Ukraine
2007., (MK pu{ka – trostav) - seniori;
l drugo mesto pojedina~no na Otvorenom prvenstvu Ukraine
2007. ( MK pu{ka – le`e}i) - seniori;
l tre}e mesto pojedina~no na Prvenstvu Srbije 2007., (MK
pu{ka – trostav) - seniori;
l tre}e mesto pojedina~no na Prvenstvu Srbije 2007., (MK
pu{ka – le`e}i) - seniori;
l tre}e mesto na finalu Kupa Srbije 2007. (vazdu{ni
pi{toq) – seniori.
184
STREQA[TVO
NIKOLA PAUNOVI]
Datum ro|ewa: 14. april 1980.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l ekipno 4. mesto (MK pu{ka - trostav) na Univerzijadi, Bangkok,
Tajland – seniori;
l ekipno 5. mesto (MK pu{ka – 60 le`e}i) na Univerzijadi, Bangkok,
Tajland – seniori;
l pojedina~no 19. mesto (MK pu{ka – 60 le`e}i) na Univerzijadi.
Bangkok, Tajland – seniori;
l ~lan streqa~ke ekipe koja je osvojila vice{ampionsku titulu na
Prvenstvu Srbije 2007. za seniore (MK pu{ka).
TRENER: Sre}ko Pejovi}
Srebrna medaqa sa Univerzijade: Nikola
Paunovi}, Milenko Sebi} (sa osvojenom
medaqom) i Sre}ko Pejovi}, vrsni stru~wak kome
pripadaju velike zasluge za osvojenu medaqu
(sleva nadesno)
185
STREQA[TVO
STREQA^KI KLUB „CRVENA ZVEZDA“
Qutice Bogdana 1a, Beograd
Tel: 011/2668-780
[email protected]
Klub osnovan 1980. godine.
Slika sa promocije sportskih rezultata Streqa~kog kluba „Crvena zvezda“: Zorana
Arunovi}, Jelena Arunovi}, \or|e Kristi}, Petar Podra{~i}, Milena Ivanovi},
Tamara Marinkovi}, Uro{ Ka~avenda, Jelena \or|evi}, Dimitrije Grgi}, Stefan
Vi{ekruna, Brankica Simonovi}, Matija Grgi}, Aneta Surtov, Jasmina Grgi}, Nemawa
Mari}, Milun Prokopijevi}, Nikolina Zagorac, Milo{ Katani}, Dejan Raketi}, Du{an
Rokni} i Nikola Nikoli} (stoje sleva nadesno)
Ivan Kvasnevski, Radmila Pejovi}, Todor Dimitrijevi}, Radosav Ru`i} i Vladimir
Jevti} (sede)
186
STREQA[TVO
Uspesi Kluba:
l Streqa~ki klub „Crvena zvezda“ dva puta progla{en za ,,Klub godine grada
Beograda“ (1995. i 2004.);
l tri puta progla{en za ,,Klub godine SS Srbije“ (2004., 2005. i 2006.);
l pobednici nacionalnog kupa za 1998.;
l seniorski ekipni prvaci dr`ave:
u disciplini vazdu{ni pi{toq (1981., 1982., 1983. i 1986.)
u disciplini sportski pi{toq (1982., 1983. i 1986.)
u disciplini veliki kalibar (2004.)
u disciplini „lete}e mete – trap“ (1999.);
l seniorke ekipne prvakiwe dr`ave:
u disciplini vazdu{ni pi{toq (1992., 1993., 1994., 1995., 1996., 1997.,
1998., 1999., 2000., 2001. i 2005.)
u disciplini sportski pi{toq (1992., 1993., 1994., 1995., 1996., 1997.,
1998., 2001., 2002., 2004., 2005. i 2006.);
l seniorke ekipne prvakiwe Srbije za 2007. u disciplini - vazdu{ni pi{toq;
l seniori ekipni prvaci Srbije za 2007. u disciplini – vazdu{ni pi{toq i
l seniori ekipni prvaci Srbije za 2007. u disciplini - sportski pi{toq.
JASNA [EKARI]
Datum ro|ewa: 17. decembar 1965.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l pojedina~no 6. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Prvenstvu Evrope,
Devil, Francuska – seniorke;
l ekipno 8. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Prvenstvu Evrope, Devil,
Francuska – seniorke;
l pojedina~no 4. mesto (sportski pi{toq) na Prvenstvu Evrope,
Granada, [panija – seniorke;
l pojedina~no 6. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Svetskom kupu, Fort
Bening, SAD – seniorke;
l pojedina~no 5. mesto (sportski pi{toq) na Svetskom kupu, Fort
Bening, SAD – seniorke;
l osvaja~ bronzane medaqe (vazdu{ni pi{toq-pojedina~no) na
Svetskom kupu, Sidnej, Australija – seniorke;
l pojedina~no 12. mesto (sportski pi{toq) na Svetskom kupu, Sidnej,
Australija – seniorke;
l pojedina~no 34. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Svetskom kupu,
Bangkok, Tajland – seniorke;
187
STREQA[TVO
l
pojedina~no 4. mesto (sportski pi{toq) na Svetskom kupu, Bangkok, Tajland –
seniorke;
l osvaja~ srebrne medaqe (vazdu{ni pi{toq-pojedina~no) na Svetskom kupu, Minhen,
Nema~ka – seniorke;
l pojedina~no 8. mesto (sportski pi{tow) na Svetskom kupu, Minhen, Nema~ka –
seniorke;
l pojedina~no 4. mesto (vazdu{ni pi{toq) u finalu Svetskog kupa, Bangkok, Tajland –
seniorke;
l pojedina~no 5. mesto (sportski pi{toq) u finalu Svetskog kupa, Bangkok, Tajland –
seniorke;
l drugoplasirana na Me|unarodnom takmi~ewu za seniorke, Ru{e, Slovenija (vazdu{ni
pi{toq) i
prvi dan – prvo mesto,
drugi dan – drugo mesto;
l prvo mesto (pojedina~no) na Prvenstvu Srbije za seniorke 2007. – sportski pi{toq;
l tre}e mesto (pojedina~no) na Prvenstvu Srbije za seniorke 2007. – vazdu{ni
pi{toq;
l pobednice nacionalnog Kupa Srbije za seniorke 2007. – vazdu{ni pi{toq;
l pobednice nacionalnog Kupa Srbije za seniorke 2007. – sportski pi{toq.
ZORANA ARUNOVI]
Datum ro|ewa: 22. novembar 1986.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l pojedina~no 17. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Prvenstvu Evrope,
Devil, Francuska – seniorke;
l ekipno 8. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Prvenstvu Evrope, Devil,
Francuska – seniorke;
l pojedina~no18. mesto (sportski pi{toq) na Prvenstvu Evrope,
Granada, [panija – seniorke;
l pojedina~no 29. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Svetskom kupu, Fort
Bening, SAD – seniorke;
l pojedina~no 19. mesto (sportski pi{toq) na Svetskom kupu, Fort
Bening, SAD – seniorke;
l pojedina~no 44. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Svetskom kupu,
Sidnej, Australija – seniorke;
l pojedina~no 27. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Svetskom kupu,
Bangkok, Tajland – seniorke;
188
STREQA[TVO
l
pojedina~no 23. mesto (sportski pi{toq) na Svetskom kupu, Bangkok, Tajland –
seniorke;
l pojedina~no 33. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Svetskom kupu, Minhen, Nema~ka –
seniorke;
l pojedina~no 65. mesto (sportski pi{toq) na Svetskom kupu, Minhen, Nema~ka –
seniorke;
l pojedina~no 15. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Univerzijadi, Bangkok, Tajland –
seniorke;
l ekipno 9. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Univerzijadi, Bangkok, Tajland – seniorke;
l pojedina~no 4. mesto (sportski pi{toq) na Univerzijadi, Bangkok, Tajland – seniorke;
l ekipno 4. mesto (sportski pi{toq) na Univerzijadi, Bangkok, Tajland – seniorke;
l pojedina~no prvo mesto (vazdu{ni pi{toq) na Internacionalnom prvenstvu Beograda
– seniorke;
l pojedina~no prvo mesto (vazdu{ni pi{toq) na „Grand Pri“ Beograda – seniorke;
l pojedina~no 4. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Me|unarodnom takmi~ewu, Minhen,
Nema~ka – seniorke;
l pojedina~no 5. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Me|unarodnom takmi~ewu, Ru{e,
Slovenija – seniorke;
l pojedina~no 5. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Me|unarodnom takmi~ewu, Zagreb,
Hrvatska – seniorke;
l prvo mesto (pojedina~no) na Prvenstvu Srbije 2007. (vazdu{ni pi{toq) – seniorke;
l drugo mesto (pojedina~no) na Prvenstvu Srbije 2007. (sportski pi{toq) – seniorke;
l finalistkiwa nacionalnog kupa Srbije 2007. (vazdu{ni pi{toq) – seniorke;
l finalistkiwa nacionalnog kupa Srbije 2007. (sportski pi{toq) – seniorke.
TRENER: Ivan Kvasnevski
JASMINA GRGI]
Datum ro|ewa: 01. mart 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l pojedina~no 10. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Prvenstvu Evrope,
Devil, Francuska – juniorke;
l osvaja~ srebrne medaqe (vazdu{ni pi{toq-ekipno) na Prvenstvu
Evrope, Devil, francuska – juniorke;
l pojedina~no 25. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Univerzijadi,
Bangkok, Tajland – seniorke;
l ekipno 9. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Univerzijadi, Bangkok,
Tajland – seniorke;
l pojedina~no 29. mesto (sportski pi{toq) na Univerzijadi,
Bangkok, Tajland – seniorke;
189
STREQA[TVO
l
l
ekipno 4. mesto (sportski pi{toq) na Univerzijadi, Bangkok, Tajland – seniorke;
pojedina~no 5. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Internacionalnom prvenstvu Beograda
2007. – juniorke i
pojedina~no 5. mesto za seniorke;
l pojedina~no 4. mesto (vazdu{ni pi{toq) na „Trofeju Beograda“ – seniorke;
l prvo mesto na Me|unarodnom takmi~ewu za juniorke (vazdu{ni pi{toq), Nitra,
Slova~ka – prvi dan;
l tre}e mesto na Me|unarodnom takmi~ewu za juniorke (vazdu{ni pi{toq), Nitra
Slova~ka – drugi dan;
l ~etvrto mesto na Me|unarodnom takmi~ewu za seniorke (vazdu{ni pi{toq), Ru{e,
Slovenija – prvi dan;
l osmo mesto na Me|unarodnom takmi~ewu za seniorke (vazdu{ni pi{toq), Ru{e,
Slovenija – drugi dan;
l sedmo mesto na Me|unarodnom takmi~ewu za seniorke (vazdu{ni pi{toq),
Zagreb, Hrvatska;
l drugo mesto na Prvenstvu Srbije za juniorke (vazdu{ni pi{toq);
l drugo mesto na Prvenstvu Srbije za seniorke (vazdu{ni pi{toq);
l {esto mesto na Prvenstvu Srbije za seniorke (sportski pi{toq);
l drugo mesto na Prvenstvu Srbije za juniorke (sportski pi{toq);
l tre}e mesto na finalu Kupa Srbije za juniorke (vazdu{ni pi{toq);
l ~etvrto mesto na finalu Kupa Srbije za seniorke (vazdu{ni pi{toq);
l prvo mesto na finalu Kupa Srbije za juniorke (sportski pi{toq);
l ~etvrto mesto na finalu Kupa Srbije za seniorke (sportski pi{toq).
TRENER: Ivan Kvasnevski
DIMITRIJE GRGI]
Datum ro|ewa: 22. jun 1984.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l pojedina~no 16. mesto (sportski pi{toq) na Prvenstvu Evrope,
Granada, [panija – seniori;
l ekipno 9. mesto (sportski pi{toq) na Prvenstvu Evrope, Granada,
[panija – seniori;
l pojedina~no 16. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Univerzijadi,
Bangkok, Tajland – seniori;
l ekipno 4. mesto (sportski pi{toq) na Univerzijadi, Bangkok,
Tajland – seniori;
l pojedina~no 58. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Svetskom kupu,
Minhen, Nema~ka – seniori;
190
STREQA[TVO
l
pojedina~no 78. mesto (sportski pi{toq) na Svetskom kupu, Minhen, Nema~ka –
seniori;
l peto mesto na Internacionalnom prvenstvu Beograda (vazdu{ni pi{toq) - seniori;
l deveto mesto na „Trofeju Beograda“ (vazdu{ni pi{toq) – seniori;
l dvanaesto mesto na Me|unarodnom takmi~ewu u Minhenu (vazdu{ni pi{toq) –
seniori;
l ~etvrto mesto na Me|unarodnom takmi~ewu, Ru{e, Slovenija (vazdu{ni pi{toq) –
seniori;
l sedmo mesto na Me|unarodnom takmi~ewu, Zagreb, Hrvatska (vazdu{ni pi{toq) –
seniori;
l drugo mesto na Me|unarodnom takmi~ewu Solin, Hrvatska –drugi dan (vazdu{ni
pi{toq) – seniori;
l tre}e mesto na Me|unarodnom takmi~ewu Solin, Hrvatska – prvi dan (vazdu{ni
pi{toq) – seniori;
l prvo mesto na Prvenstvu Srbije za seniore (vazdu{ni pi{toq-ekipno);
l prvo mesto na Prvenstvu Srbije za seniore (sportski pi{toq);
l prvo mesto na Prvenstvu Srbije za seniore (sportski pi{toq-ekipno);
l tre}e mesto na finalu Kupa Srbije za seniore (vazdu{ni pi{toq);
l prvo mesto na finalu Kupa Srbije za seniore (sportski pi{toq).
TRENER: Mitja Grgi}
URO[ KA^AVENDA
Datum ro|ewa: 10. januar 1984.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
pojedina~no 49. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Prvenstvu Evrope,
Devil, Francuska – seniori;
l ekipno 7. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Prvenstvu Evrope, Devil,
Francuska – seniori;
l pojedina~no 47. mesto (sportski pi{toq) na Prvenstvu Evrope,
Granada, [panija – seniori;
l ekipno 9. mesto (sportski pi{toq) na Prvenstvu Evrope, Granada,
[panija – seniori;
l pojedina~no 90. mesto (vazdu{ni pi{toq) na Svetskom kupu,
Minhen, Nema~ka – seniori;
l pojedina~no 65. mesto (sportski pi{toq) na Svetskom kupu,
Minhen, Nema~ka – seniori;
l deseto mesto na Internacionalnom prvenstvu Beograda (vazdu{ni
pi{toq) – seniori;
l
191
STREQA[TVO
l
prvo mesto na Me|unarodnom takmi~ewu za seniore (vazdu{ni pi{toq) Ru{e,
Slovenija – drugi dan;
l drugo mesto na Me|unarodnom takmi~ewu za seniore (vazdu{ni pi{toq), Ru{e,
Slovenija – prvi dan;
l sedmo mesto na Me|unarodnom takmi~ewu za seniore (vazdu{ni pi{toq), Zagreb,
Hrvatska;
l peto mesto na Me|unarodnom takmi~ewu za seniore (vazdu{ni pi{toq), Solin,
Hrvatska - drugi dan;
l pet mesto na Me|unarodnom takmi~ewu za seniore (vazdu{ni pi{toq), Solin,
Hrvatska - prvi dan;
l prvo mesto na Prvenstvu Srbije za seniore (ekipno - vazdu{ni pi{toq);
l tre}e mesto na Prvenstvu Srbije za seniore (pojedina~no – vazdu{ni pi{toq);
l prvo mesto na Prvenstvu Srbije za seniore (ekipno – sportski pi{toq);
l tre}e mesto na Prvenstvu Srbije za seniore (pojedina~no – sportski pi{toq);
l tre}e mesto na finalu Kupa Srbije za seniore (sportski pi{toq).
TRENER: Ivan Kvasnevski
STEFAN VI[EKRUNA
Datum ro|ewa: 12. jul 1987.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l pojedina~no 30. mesto (vazdu{na pu{ka) na Univerzijadi, Bangkok,
Tajland – seniori;
l ekipno 7. mesto (vazdu{na pu{ka) na Univerzijadi, Bangkok,
Tajland – seniori;
l pojedina~no 32. mesto (MK pu{ka – 60 le`e}i) na Univerzijadi,
Bangkok, Tajland – seniori;
l ekipno 5. mesto (MK pu{ka – 60 le`e}i) na Univerzijadi, Bangkok,
Tajland – seniori;
l pojedina~no 32. mesto (sportski pi{toq – trostav) na
Univerzijadi, Bangkok, Tajland – seniori;
l ekipno 4. mesto (sportski pi{toq - trostav) na Univerzijadi,
Bangkok, Tajland – seniori;
l deseto mesto na Me|unarodnom takmi~ewu „Trofej Beograda“
(vazdu{na pu{ka – juniori);
l ~etrnaesto mesto na Me|unarodnom takmi~ewu za seniore
(vazdu{na pu{ka), Ru{e, Slovenija;
l osamnaesto mesto na Me|unarodnom takmi~ewu za juniore
(vazdu{na pu{ka), Minhen, Nema~ka;
192
STREQA[TVO
l
deseto mesto na Me|unarodnom takmi~ewu „Trofej Beograda“ za juniore (vazdu{na
pu{ka);
l peto mesto na Prvenstvu Srbije za juniore (vazdu{na pu{ka);
l tre}e mesto na finalu Kupa Srbije za juniore (vazdu{na pu{ka);
l ~etvrto mesto na finalu Kupa Srbije za seniore (vazdu{na pu{ka);
l prvo mesto na Prvenstvu Srbije za juniore (MK pu{ka - 60 le`e}i);
l prvo mesto na Prvenstvu Srbije za juniore (MK pu{ka - trostav);
l prvo mesto na finalu Kupa Srbije za seniore (MK pu{ka - 60 le`e}i).
TRENER: Ivan Kvasnevski
Ekipne prvakiwe Srbije za 2007.:
Jasna [ekari} (sa osvojenim peharom),
Zorana Arunovi}, Jelena Arunovi}
i Obrad Stevanovi}, predsednik SS Srbije
193
TEKVONDO
TEKVONDO KLUB „AZIJA“
Dr Ivana Ribara 162, 11070 Novi Beograd
Tel.063/366-368
www.tkd-azija.com, [email protected]
Klub osnovan 1995. godine.
Klub mladosti i zlatne perspektive: Predrag Kova~i}, trener, Milo{ Petkovi}, Robert
Stefanovi}, Nikola Jovanovi}, Stefan Bari}, Marija Todosijevi}, Jelena Jablanov,
Jelena Dimitrijevi}, Borislav Lazi}, Petar Damjanovi}, Filip Damjanovi}, Jovica
Mar~eti} i Veqko Savi~evi}, trener (stoje sleva nadesno)
Predrag Mihajlovi}, Miodrag Andrijevi}, Marko Joveti}, Nikola @ivanovi}, Filip
Raki}, Luka ^oni}, Marko Pavlovi}, Igor Gli{in, Nikola Rado~aj, Andrija Kokanovi},
Dragan @ivoti}, Sava Su{i}, @eqko Daki}, Konstantin Bakra~evski i Zorana
Markovi} (sredwi red)
Predrag Radeti}, Milo{ Markovi}, Miodrag Jovanovi}, Bogdan Raki}, Milo{
Golubovi}, Katarina [owi}, Stanko Stojanovi}, Marko Jeroti}, Mihajlo Mani},
Bo{ko Stevi} i Filip Anti} (sede)
196
TEKVONDO
Uspesi kluba:
l vi{estruki dr`avni ekipni {ampioni i vice{ampioni u svim uzrasnim kategorijama;
l osvaja~i Kupa Srbije za juniore 2007. (ekipno);
l finalisti Kupa Srbije za kadete 2007. (ekipno);
l finalisti Kupa Srbije za pionire 2007. (ekipno);
l prvaci Srbije za kadete 2007. (ekipno);
l vice{ampioni Srbije za seniore 2007. (ekipno);
l tre}eplasirani na Prvenstvu Srbije za juniore 2007. (ekipno);
l osvaja~i tri srebrne medaqe na Evropskom {ampionatu za kadete 2007.: Jelena
Jablanov, Miodrag Jovanovi} i Aleksandar Jankovi};
l prvaci Srbije i Crne Gore za pionire 2006. (ekipno);
l prvaci Srbije i Crne Gore za juniore 2006. (ekipno);
l vice{ampioni na Prvenstvu Srbije i Crne Gore za seniore 2006. (ekipno);
l vice{ampioni na Prvenstvu Srbije i Crne Gore za kadete 2006. (ekipno);
l osvaja~i Kupa Srbije 2006. (ekipno);
l osvaja~ bronzane medaqe na Prvenstvu Evrope za juniore 2005. – Nikola
Jovanovi};
l osvaja~ zlatne medaqe na Prvenstvu Evrope za kadete 2005. – Aleksandar
Jankovi};
l osvaja~ bronzane medaqe na Prvenstvu Evrope za seniore 2000. – Miroslav
Krkqe{.
TRENERI: Predrag Kova~i} (IV dan), selektor juniorske reprezentacije,
Veqko Savi~evi} (II dan) i
Zoran Brezi~anin (I dan)
NIKOLA JOVANOVI]
Datum ro|ewa: 26. januar 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
u~esnik Svetskog prvenstva za seniore 2007. (Peking, Kina),
plasman 32. mesto, pojedina~no – borbe;
l u~esnik Evropskog prvenstva za juniore 2007. (Baku, Azerbejxan),
plasman 5. mesto, pojedina~no – borbe;
l pojedina~ni prvak na Prvenstvu Srbije za seniore 2007. –
borbe;
l pojedina~ni prvak na Prvenstvu Srbije za juniore 2007. – borbe.
l
197
TEKVONDO
ROBERT STEFANOVI]
Datum ro|ewa: 02. novembar 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Evropskog prvenstva za juniore 2007. (Baku, Azerbejxan),
plasman 5. mesto, pojedina~no – borbe;
l pojedina~ni prvak na Prvenstvu Srbije za juniore 2007. – borbe.
MILO[ PETKOVI]
Datum ro|ewa: 01. februar 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Evropskog prvenstva za juniore 2007. (Baku, Azerbejxan),
plasman 16. mesto, pojedina~no – borbe;
l pojedina~ni prvak na Prvenstvu Srbije za seniore 2007. –
borbe;
l pojedina~ni prvak na Prvenstvu Srbije za juniore 2007. – borbe.
ALEKSANDAR JANKOVI]
Datum ro|ewa: 23. februar 1993.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom prvenstvu za kadete 2007.
(Budimpe{ta, Ma|arska), pojedina~no - borbe;
l pojedina~ni prvak na Prvenstvu Srbije za kadete 2007. – borbe.
JELENA JABLANOV
Datum ro|ewa: 19. decembar 1994.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom prvenstvu za kadete 2007.
(Budimpe{ta, Ma|arska), pojedina~no – borbe;
l pojedina~na prvakiwa na Prvenstvu Srbije za kadete 2007. –
borbe.
198
TEKVONDO
MIODRAG JOVANOVI]
Datum ro|ewa: 27. decembar 1994.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ srebrne medaqe na Evropskom prvenstvu za kadete 2007.
(Budimpe{ta, Ma|arska), pojedina~no – borbe;
l pojedina~ni prvak na Prvenstvu Srbije za kadete 2007. – borbe.
MILO[ GOLUBOVI]
Datum ro|ewa: 30. jul 1994.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Evropskog prvenstva za kadete 2007. (Budimpe{ta,
Ma|arska), plasman 5. mesto, pojedina~no – borbe;
l pojedina~ni prvak na Prvenstvu Srbije za kadete 2007. – borbe.
KATARINA [OWI]
Datum ro|ewa: 13. decembar 1993.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za kadete 2007. (Budimpe{ta,
Ma|arska), plasman 16. mesto, pojedina~no – borbe;
l pojedina~na prvakiwa na Prvenstvu Srbije za kadete 2007. –
borbe.
199
TEKVONDO
TEKVONDO KLUB „GALEB“
Nikodima Mila{a 17, Beograd
tel. 011/3295-333, faks 011/3294-775
www.tkdgaleb.org.yu , [email protected]
Klub osnovan 1991. godine.
U~esnici letweg me|unarodnog tekvondo kampa 2007. (Vrwa~ka bawa)
Uspesi kluba:
l drugo mesto na Prvenstvu Srbije 1992. (juniori);
l prvo mesto na Prvenstvu Beograda 1992. (seniori);
l prvo mesto na Prvenstvu Srbije 1992. (seniori);
l prvo mesto na Prvenstvu Beograda 1993. (seniori);
l drugo mesto na Me|unarodnom „Kninxa Kupu“ 1993. (seniori);
l prvo mesto na Prvenstvu Beograda 1994. (seniori);
l drugo mesto na Prvenstvu Jugoslavije 1994. (seniori);
l drugo mesto na Me|unarodnom „Kninxa Kupu“ 1994. (seniori);
l prvo mesto na Prvenstvu Beograda 1996. (seniori);
l prvo mesto na Prvenstvu Jugoslavije 1996. (seniori);
l prvo mesto na Prvenstvu Jugoslavije 1997. (seniori);
l prvo mesto na Prvenstvu Beograda 1998. (seniori);
l drugo mesto na Prvenstvu Jugoslavije 1998. (seniori);
l drugo mesto na Prvenstvu Jugoslavije 1999. (seniori);
200
TEKVONDO
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
prvo mesto na Prvenstvu Srbije 2000. (seniori);
prvo mesto na Kupu Jugoslavije 2001. (seniori);
prvo mesto na Prvenstvu Srbije 2001. (seniori);
prvo mesto na Prvenstvu Jugoslavije 2001. (seniori);
prvo mesto na Kupu Srbije 2001. (seniori);
prvo mesto na Kupu Jugoslavije 2002. (seniori);
prvo mesto na Prvenstvu Jugoslavije 2002. (seniori);
prvo mesto na Me|unarodnom prvenstvu „Trofej Beograda“ 2002. (seniori);
prvo mesto na Prvenstvu Srbije 2003. (seniori);
prvo mesto na Prvenstvu Srbije i Crne Gore 2003. (seniori);
prvo mesto na Me|unarodnom prvenstvu „Trofej Beograda“ 2003. (seniori);
prvo mesto na Prvenstvu Srbije 2004. (seniori);
prvo mesto na Prvenstvu Srbije i Crne Gore 2004. (seniori);
tre}e mesto na Me|unarodnom prvenstvu „Trofej Beograda“ 2004. (seniori);
prvo mesto na Prvenstvu Srbije 2005. godine (seniori);
drugo mesto na Prvenstvu Srbije i Crne Gore 2005. (seniori);
prvo mesto na Prvenstvu Srbije 2006. godine (seniori);
prvo mesto na Prvenstvu Srbije i Crne Gore 2006. (seniori);
tre}e mesto na Prvenstvu Srbije 2006. godine (kadeti);
tre}e mesto na „Olimpik Open“, Sarajevo, 2006. (seniori);
prvo mesto na „Vr{ac Open“, Vr{ac, 2006. (seniori);
prvo mesto „Kup Srbije“, Beograd, 2006. (seniori);
prvo mesto „Kup Srbije“, Beograd, 2007. (seniori);
prvo mesto Prvenstvo Srbije, Beograd, 2007. (seniori);
tre}e mesto Prvenstvo Srbije, Beograd, 2007. (pioniri);
tre}e mesto „Kroacija Open“ turnir „A“ klase, 2007. (seniori).
TRENER: Dragan Jovi}
STEVAN RA[I]
Datum ro|ewa: 20. avgust 1986.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
u~esnik Svetskog prvenstva za seniore 2007. (Peking, Kina),
plasman 9. mesto, pojedina~no – borbe;
l pojedina~ni prvak na Prvenstvu Srbije 2007. – borbe;
l u~esnik Univerzijade 2007 (Bangkok, Tajland), plasman 5. mesto,
pojedina~no – borbe;
l u~esnik Me|unarodnog turnira „Belgium Open“ 2007., plasman 5.
mesto, pojedina~no – borbe.
TRENER: Dragan Jovi}
l
201
TEKVONDO
BOJAN BIJELI]
Datum ro|ewa: 04. jun 1982.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za seniore 2007. (Peking, Kina),
plasman 33. mesto, pojedina~no – borbe;
l u~esnik Univerzijade 2007. (Bangkok, Tajland), plasman 5. mesto,
pojedina~no – borbe;
l pojedina~ni prvak na Prvenstvu Srbije 2007. – borbe.
TRENER: Dragan Jovi}
TAMARA GORJUP
Datum ro|ewa: 28. mart 1982.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
u~esnica Svetskog prvenstva za seniore 2007. (Peking, Kina),
plasman 17. mesto, pojedina~no – borbe;
l u~esnica Univerzijade 2007. (Bangkok, Tajland), bez plasmana –
borbe;
l pojedina~na prvakiwa na Prvenstvu Srbije 2007. – borbe.
TRENER: Dragan Jovi}
l
TAWA TANACKOVI]
Datum ro|ewa: 23. maj 1986.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnica Svetskog prvenstva za seniore 2007. (Peking, Kina),
plasman 33. mesto, pojedina~no – borbe;
l u~esnica Univerzijade 2007. (Bangkok, Tajland), bez plasmana –
borbe;
l pojedina~na prvakiwa na Prvenstvu Srbije 2007. – borbe.
TRENER: Dragan Jovi}
MILICA MANDI]
Datum ro|ewa: 06. decembar 1991.
l
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
u~esnica Evropskog prvenstva za juniore 2007. (Baku,
Azerbejxan), plasman 5. mesto, pojedina~no – borbe.
TRENER: Dragan Jovi}
202
TEKVONDO
JELENA PERI]
Datum ro|ewa: 06. mart 1991.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za juniore 2007. (Baku,
Azerbejxan), plasman 9. mesto, pojedina~no – borbe.
TRENER: Dragan Jovi}
MARKO MEMAROVI]
Datum ro|ewa: 05. novembar 1986.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za seniore 2007. (Peking, Kina),
plasman 33. mesto, pojedina~no – borbe;
l pojedina~ni prvak na Prvenstvu Srbije 2007. – borbe.
TRENER: Dragan Jovi}
VAWA BABI]
Datum ro|ewa: 21. jul 1981.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Svetskog prvenstva za seniore 2007. (Peking, Kina),
plasman 33. mesto, pojedina~no – borbe;
l u~esnik Univerzijade 2007. (Bangkok, Tajland), bez plasmana –
borbe;
l pojedina~ni prvak na Prvenstvu Srbije 2007. – borbe.
TRENER: Dragan Jovi}
ALEKSANDAR BRIEDIS
Datum ro|ewa: 19. januar 1995.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Evropskog prvenstva za kadete 2007. (Budimpe{ta,
Ma|arska), plasman 9. mesto, pojedina~no – borbe;
l vice{ampion na Prvenstvu Srbije 2007. – borbe.
TRENER: Dragan Jovi}
203
TEKVONDO
TEKVONDO KLUB [email protected]^AR“
Borska 11/b-16, Beograd
Tel. + 381 11 2495-190, + 381 63 241-645
www.tekvondozeleznicar.co.yu, [email protected]
Klub osnovan 2007. godine.
Klub „mlad“, ali momci odabrani: Danijel Kalinovi}, Ivan Vujaklija, Sr|an
Vidanovi}, Zlatko Bogatinovski, trener, Milan Mijovi}, Aleksandar Bogatinovski,
Marko Veli~kovi}, Luka ]endi}, Zoran ]endi}, trener, Andrija Bogatinovski, Vladan
Vujaklija i Filip Jakovqevi} (stoje sleva nadesno)
Nikola Bo{kovi}, Sne`ana Markovi}, Julija Dimitrijevi}, Nikola Jovi}, Veqko
Lukovac, Miqan Peri}, Nemawa Jovovi}, Mihajlo Gavriloski, Zorana Ivanovi} i
Dragana Samarxija (sede)
Bojana Berdi}, Marija Ko`okar, Milica Krsti}, Katarina Kolunxija, \ur|a
Kozai~evska, Katarina Hoqac, Aleksandar Anti}, \or|e \uri}, Sa{a \uri} i Luka
Stankovi} (~u~e)
Mihajlo Paunovi}, Milena Milenkovi}, Stefan Igwatovi}, Lazar Isailovi}, Veselin
Manojlovi}, Danilo Vu~ini}, Sava Mirovi}, Bogdan Ninkovi}, Neboj{a Gruji} i Marko
Berdovi} (sede)
TRENERI: Zlatko Bogatinovski i Zoran ]endi}
204
TEKVONDO
ALEKSANDAR BOGATINOVSKI
Datum ro|ewa: 26. novembar 1981.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Evropskog prvenstva za seniore 2007. (Antalija, Turska),
plasman ekipno 10. mesto – disciplina forme.
TRENER: Zlatko Bogatinovski
MILAN MIJOVI]
Datum ro|ewa: 31. maj 1988.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Evropskog prvenstva za seniore 2007. (Antalija, Turska),
plasman ekipno 10. mesto – disciplina forme.
TRENER: Zlatko Bogatinovski
MARKO VELI^KOVI]
Datum ro|ewa: 17. januar 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnik Evropskog prvenstva za seniore 2007. (Antalija, Turska),
plasman ekipno 10. mesto – disciplina forme.
TRENER: Zlatko Bogatinovski
Reprezentativna
selekcija Srbije u
nastupu – elemenat iz forme:
Aleksandar
Bogatinovski,
Milan Mijovi} i
Marko Veli~kovi}
(sleva nadesno)
205
TEKVONDO
TEKVONDO KLUB „OMEGA“
Avalska 17, [email protected]
Tel. 063/1030082, 064/1154640
http://omega-club.tripod.com , [email protected]
Klub osnovan 2000. godine.
Svako dete jedan pehar
Uspesi kluba :
l tre}eplasirani na Kupu Srbije 2003. (Obrenovac);
l tre}eplasirani na Kupu Srbije 2006. (Beograd);
l osvaja~i Kupa Srbije 2007. (Beograd), pioniri;
l vice{ampioni na Prvenstvu dr`ave za pionirke 2004. (Podgorica);
l tre}eplasirani na Prvenstvu dr`ave za pionire 2007. (Beograd);
l osvaja~i „Galebovog trofeja“ Beograda 2006. – pioniri;
l tre}eplasirani na „Galebovom trofeju“ Beograda 2007. – pioniri;
l osvaja~ bronzane medaqe - Nikola ^oli} (na Evropskom prvenstvu za juniore
2007.);
l osvaja~ bronzane medaqe – Aleksandra Naumovska (na Evropskom prvenstvu za
kadete 2007.).
TRENER: Miroslav Krkqe{
206
TEKVONDO
NIKOLA ^OLI]
Datum ro|ewa: 07. oktobar 1990.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ bronzane medaqe na Evropskom prvenstvu za juniore 2007.
(Baku, Azerbejxan) – borbe;
l pojedina~ni prvak na Prvenstvu Srbije 2007.,
u kategoriji do 63 kg.
ALEKSANDRA NAUMOVSKA
Datum ro|ewa: 10. april 1995.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ bronzane medaqe na Evropskom prvenstvu za kadete 2007.
(Budimpe{ta, Ma|arska) – borbe;
l pojedina~na prvakiwa na Prvenstvu Srbije 2007.,
u kategoriji do 29 kg.
MILICA VUKOLI]
Datum ro|ewa: 09. septembar 1995.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l u~esnica Evropskog prvenstva za kadete 2007. (Budimpe{ta,
Ma|arska), plasman 5. mesto – borbe;
l pojedina~na prvakiwa na Prvenstvu Srbije 2007.,
u kategoriji do 33 kg.
207
TEKVONDO
[kolski primer „DVIT“ udarca: Vuk Krsti}, majstor tekvondo-a, I
dan, pionirski prvak dr`ave (kategorija do 31 kg.), ~lan prvog tima
„Omega“, u borbi sa bugarskim takmi~arem
208
HOKEJ NA TRAVI
HOKEJ KLUB „BASK“
Bulevar vojvode Mi{i}a 24, Beograd
Tel.011/3058775, 011/3058776
[email protected]
Klub osnovan 1953. godine.
Mina Petrovi}, Bojana Kon~arevi}, Milica Vasili} i Marija Obradovi}
(stoje sleva nadesno)
Sa{a Omi}, Sawa Omi}, Milena ]irovi}, Branka Pade`anin (kle~e) i
Jelica Balti}, golman (le`i)
210
HOKEJ NA TRAVI
Uspesi kluba:
l `enska seniorska ekipa prvak Srbije u dvoranskom hokeju na travi
l pet zlatnih medaqa osvojenih na Balkanskom prvenstvu u Sofiji, Bugarska.
TRENERI: Sreten Stanojevi}, Stevan \akovi}, Milan Baki}, Radoje Obradovi} i
Pavle Petrovi}.
BRANKA [email protected], kapiten `enske seniorske reprezentacije
Datum ro|ewa: 25. maj 1985.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l ~lanica ekipe koja je osvojila Prvenstvo Srbije u dvorani;
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu (ekipno) u Sofiji.
TRENER: Radoje Obradovi}
SA[A OMI]
Datum ro|ewa: 17. mart 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l ~lanica ekipe koja je osvojila Prvenstvo Srbije u dvorani;
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu (ekipno) u Sofiji.
TRENER: Radoje Obradovi}
MINA PETROVI]
Datum ro|ewa: 14. oktobar 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l ~lanica ekipe koja je osvojila Prvenstvo Srbije u dvorani;
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu (ekipno) u Sofiji.
TRENER: Radoje Obradovi}
211
HOKEJ NA TRAVI
SAWA OMI]
Datum ro|ewa: 17. mart 1989.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l ~lanica ekipe koja je osvojila Prvenstvo Srbije u dvorani;
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu (ekipno) u Sofiji.
TRENER: Radoje Obradovi}
JELENA BALTI]
Datum ro|ewa: 10. avgust 1986.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
~lanica ekipe koja je osvojila Prvenstvo Srbije u dvorani;
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu (ekipno) u Sofiji.
TRENER: Radoje Obradovi}
l
212
XUDO
XUDO KLUB „PARTIZAN“
Humska 1, Beograd; Tel.011/ 2648-222 , 011/ 3317-357
[email protected]
Klub osnovan 1953. godine.
Zoran [ati}, sportski direktor kluba, Milo{ Mijalkovi}, Neboj{a Mandi},
Nemawa Tomi}, \or|e Martinovi}, Milan Vladisavqevi} i Milo{
Stankovi}, trener (stoje sleva nadesno).
Ivan Bojinovi}, Bojan Igwatijevi}, Ivica Kozenko, Aleksandar Petkovi} i
Uro{ Nenkovi} (kle~e).
Uspesi kluba:
l mu{ka seniorska ekipa ekipni prvak Srbije (Vrbas);
l ~etiri pojedina~na prva mesta na Prvenstvu Srbije (Vrbas): Ivica Kozenko (60 kg),
Milo{ Mijalkovi} (66 kg), Bojan Igwatijevi} (81 kg) i Neboj{a Mandi} (100 kg);
l tri pojedina~na druga mesta na Prvenstvu Srbije (Vrbas): Nemawa Tomi} (90 kg),
Vladan Stojanovi} (100 kg) i Aleksandar Petkovi} (preko 100 kg);
214
XUDO
l
dva pojedina~na tre}a mesta na Prvenstvu Srbije (Vrbas): Ivan Bojinovi} (73
kg) i Uro{ Nenkovi} (81 kg);
l jedna zlatna medaqa sa Evropskog prvenstva (Beograd);
l jedna srebrna medaqa sa Univerzijade (Bangkok);
l dve zlatne medaqe sa Balkanskog prvenstva (Volos, Gr~ka).
TRENERI: Milo{ Stankovi}, trener seniorske i juniorske ekipe
Srbislav Panti}, trener mla|ih selekcija
Zoran [ati}, sportski direktor kluba
MILO[ MIJALKOVI]
Datum ro|ewa: 08. mart 1978.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ srebrne medaqe sa Evropskog prvenstva u Beogradu (kategorija 66 kg);
l osvaja~ zlatne medaqe na Gran Pri nagradnom pozivnom turniru
u Bakuu, Jerevan (kategorija 66 kg);
l pojedina~ni prvak Srbije za 2007. (kategorija 66 kg).
TRENER: Milo{ Stankovi}
ALEKSANDAR PETKOVI]
Datum ro|ewa: 08. novambar 1982.
l
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
osvaja~ srebrne medaqe na Univerzijadi u Bankoku, Tajland (apsolutna kategorija);
l u~esnik Svetskog prvenstva u Rio de @aneiru (9. mesto u
apsolutnoj kategoriji);
l vice{ampion Srbije (kategorija preko 100 kg).
TRENER: Milo{ Stankovi}
215
XUDO
IVICA KOZENKO
Datum ro|ewa: 20.septembar 1983.
Najzna~ajniji rezultati u 2007. godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu u Volosu, Gr~ka
(kategorija 60 kg);
l pojedina~ni prvak Srbije (kategorija 60 kg).
TRENER: Milo{ Stankovi}
BOJAN IGWATIJEVI]
Datum ro|ewa: 05.juli 1984.
Najzna~ajniji rezultati u 2007.godini:
l osvaja~ zlatne medaqe na Balkanskom prvenstvu u Volosu, Gr~ka
(kategorija 81 kg);
l pojedina~ni prvak Srbije (kategorija 81 kg).
TRENER: Milo{ Stankovi}
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
Download

almanah 2007 - Sportski savez Beograda