PRVENSTVO SRBIJE ZA SENIORE 2014/2015
(kate m/ž pojedinačno i ekipno, borbe m/ž pojedinačno)
Stara Pazova, Hala "Park”
28.03.2015. subota
do srede 25.03.2015. do 15,00 h u kancelriji KSF
petak 27.03.2015. u 17.00 h u kancelariji KFS
MESTO:
DATUM:
Prijava regionalnih saveza:
Žreb:
Važno:Poslednja korekcija prijave je 26.03.2015. do 12:00 časova isključivo u pisanoj formi. U suprotnom, klub je dužan, bez
izuzetaka, da uplati punu kotizaciju.
SATNICA TAKMIČENJA:
Predaja dokumenata
Pregled dokumenata
08.30-09.30
08.30-10.30
Merenje
09.30-10.30
Brifing sudija
10.30-10.50
Početak takmičenja
11.00
DOKUMENTA: nacionalna akreditacija za takmičarsku sezonu 2014/2015., lekarski pregled ne stariji od 6 meseci i važeća polisa
osiguranja
SPORTSKA I ZAŠTITNA OPREMA: U skladu sa pravilima borenja i suĎenja za takmičare, trenere i sudije.
UZRASNA KATEGORIJA
UZRAST
Seniori
Seniori
TEŽINSKE KATEGORIJE
Seniori
-60
-67
Seniorke
-50
-55
POJEDINAČNO
1999. i stariji
1997. i stariji
VRSTA
KATE
BORBE
-75
-61
-84
-68
+84
+68
KOTIZACIJA
borbe i kate pojedinačno
kate ekipno
EKIPNO
1999. i stariji
1.200.00
2.100.00
NAPOMENA:
1.
Uplata kotizacija vrši se na licu mesta ili na žiro račun KFS broj 200-2725690101033-82
2.
U prijavi za ekipno takmičenje i u katama obavezno navesti takmičare koji su u sastavu ekipe
3.
Zvanična lica na takmičenjima obavezna su da poseduju predviĎena dokumenta i da ih daju na uvid Delegatu Federacije.
4.
U slučaju neposedovanja ili nepotpunosti dokumenata takmičarima i zvaničnim licima neće se dozvoliti učešće na
takmičenju.
5.
Organizator neće snositi nikakvu odgovornost (u slučaju nepoštovanja satnice, neblagovremeno regulisanih obaveza prema
KFS, nedostatka potrebne dokumentacije ili zaštitne opreme), a to proizvede posledice (zabrana nastupa takmičara, povrede i
sl.) odgovornost snose klubovi.
6.
Ukoliko takmičar neopravdano ne nastupi, klub iz koga takmičar dolazi, u obavezi je da za istog uplati predviĎenu
kotizaciju.
7.
Klub koji briše takmičara ili ekipu, nakon obavljenog žreba, dužan je uplatiti kotizaciju
8.
Svaki klub odgovara za zdravstveno stanje svojih takmičara i takmičari nastupaju na odgovornost klubova. Organizator
takmičenja ne snosi odgovornost za eventualne povrede sportista.
9.
Satnica će se u potpunosti poštovati, bez mogućnosti odstupnja.
10.
Takmičenje se odvija sa potpunim repasažem.
11.
Takmičari izvode kate sa spiska kata WKF
12.
Pravo nastupa na Prvenstvu Srbije imaju četiri prvoplasirane ekipe i po osam prvoplasiranih takmičara u pojedinačnim
kategorijama.
13.
Kod kata ekipno bunkai će se izvoditi u finalu i u poslednjim repasažnim susretima za medalju.
14.
Borbe za seniore traju tri minuta a za seniorke dva minuta. Borba može da traje kraće, ukoliko takmičar ostvari prednost od
8 poena pre isteka vremena predviĎenog za trajanje borbe.
15.
Pored borilišta na parketu mogu da se nalaze samo treneri u sportskoj opremi sa vidno istaknutom važećom akreditacijom.
Sva ostala službena lica koja nisu rukovodstvo takmičenja, članovi Upravnog odbora, članovi stručnih komisija, menadžeri i
gosti moraju se nalaziti na posebno obezbeĎenim mestima i moraju imati vidno istaknute važeće akreditacije.
Direktor KFS
Predrag Stojadinov
Download

detaljnije