B R O J 6 0 0 Y o k t o b a r 2 0 11 . G O D I N A X LV
CENA 95 DINARA Y 2 EVRA Y 3 KM
AKCIJE
48. ro|endan najve}eg stadiona
“Marakana”
na{a istina
Navr{ilo se 48 godina od otvarawa
na{eg najve}eg stadiona. Prvi posetilac na Marakani 1. septembra 1963.
godine bio je Laza Petrovi} zemqoradnik iz okoline Loznice na utakmici Crvena zvezda - Rijeka. Prvi gol
na Zvezdinoj Marakani postigao je
Trifke Mihajlovi} u me~u pionira
Crvene zvezde i Jedinstav iz Zemuna
u predigri prve utakmice seniora sa
Rijekom. Prvi zvani~ni, prvoliga{ki
pogodak delo je Rije~anina Vukoja,
dok je prvi gol za na{ tim postigao
Du{an Maravi} na pomenutom susretu
sa Rijekom. Najve}a poseta zabele`ena je 1975. godine na utakmici sa Ferencvaro{om na kojoj je prisustvovalo preko 110.000 gledalaca, a u vi{e
navrata broj gledalaca prelazio je
brojku od 100.000 qudi. Postavqawem stolica na sve ~etiri trbine,
sada{wi kapacitet stadiona sveden
je na 53.000 sede}ih mesta.
Ko{arka{ki klub Crvena zvezda Beograd i
Lukoil dogovorili saradwu
Dragi gosti Crvene zvezde
Dresovi za princa i princezu Kara|or|evi}
Gosti FK Crvena zvezda na prvenstvenoj utakmici
protiv Javora bili su princ Vladimir Kara|or|evi} i
wegova supruga Brigita. Princ je ro|en u Londonu, a
princeza je poreklom Nemica. Upoznali su se u humanitarnoj misiji za pomo} Bosni i Krajini, gde je princeza radila u kolu srpskih sestara.
Dragim gostima Vladimiru, unuku kraqa Aleksandra
prvog, odnosno sinu kraqevi}a Andreja, koji je ro|eni
brat prin~eva Tomislava i Aleksandra drugog i wegovoj
supruzi Brigiti uru~eni su crveno-beli dresovi.
Tri decenije od rekorda najbr`e bele {tafete
Ruski gigant uz
crveno-bele
KK Crvena zvezda Beograd i poznata Ruska kompanija
"Lukoil" potpisali su ~etvorogodi{wi ugovor o saradwi i prema dogovoru Lukoil }e biti najve}i sponzor
na{eg kluba, ali ne}e biti generalni sponzor. Lukoil
je otpisao pre|a{wa dugovawa koja je Zvezda imala
prema wemu, a dogovor je postignut u Moskvi izme|u
@ivorada An|elkovi}a, predsednika Skup{tine,
Dragana Risti}a, ~lana UO Crvene zvezde i Sa{e
Panafilova, ~elnika naftnog giganta iz Rusije.
Crveno-beli su obnovili saradwu na ~etiri godine sa
moskovskom firmom "MD In`ewering" koja je u vlasni{tvu uspe{nog biznismena Risti}a.
To su bile trke za sva vremena
Pre 30 godina (31. avgusta 1991. godine) {tafeta 4h400
m u sastavu Nenad \urovi}, Dejan Jovkovi}, Ismail
Ma~ev i Slobodan Brankovi} postigla je nacionalni
rekord 2:59,95 na Svetskom prvenstvu u Tokiju. Taj legendarni rezultat ostvaren je u polufinalu, dok su u finalu zauzeli ~etvrto mesto.
- Protiv nas tr~ali su sve sami crnci, a jedini belac
me|u medaqa{ima bio je neki Englez Blek. Bili smo
najbr`i belci ne samo u Tokiju. Sada smo po tom kriterijumu tako|e u vrhu, pretekli su nas Poqaci i Nemci i
niko vi{e, ka`e Ismail Ma~ev koji je tada u {tafeti
tr~ao najbr`e i napravio najve}i razmak u odnosu na
rezultat sa kojim je do{ao na to SP.
OKTOBAR 2011.
U OVOM BROJU
NA[ INTERVJU
Neboj{a ^ovi}
pi{e: ZORAN AVRAMOVI]
Broj 600
OKTOBAR 2011.
NASLOVNA STRANA:
NAZIV I SEDI[TE
IZDAVA^A
Sportsko dru{tvo
Crvena zvezda, Beograd,
Qutice Bogdana 1a
4-6
600!
ODBOJKA
Izborna skup{tina
DIREKTOR I GLAVNI I
ODGOVORNI UREDNIK
Zoran Avramovi}
UREDNIK
Milan Ble{i}
UREDNIK FOTOGRAFIJE
Branislav Stojanovi}
URE\IVA^KI KOLEGIJUM
Zoran Avramovi}, Milan Ble{i} i
Vladimir Sokolovi};
STALNI SARADNICI
Miroslav Milivojevi},
Branislav Kova~, Igor
Velimirovi}, Velimir
Karanovi}, Du{ko Milanovi},
Du{anka \or|evi}, Milan
Simi}, Sla|ana Raner Zoran
Timi}, Zoran Dimi}, Irena
Tomovi}, Predrag Sari}, Dejan
Prlina, Dragan Ruvarac,
Branislav Stojanovi}, Milo{
Mili}evi}, Bojana Ostoji},
Mila Radoji~i}, Ivana
Vilotijevi}.
MARKETING
Zvezdina agencija
LIKOVNO-GRAFI^KA
RE[EWA
Vladimir Sokolovi}
DIZAJN I PRIPREMA
FELIX
8-9
Vaterpolo
Kvalifikacije
za Ligu {ampiona
10
Sve o
fudbalu
11-17
ADRESA REDAKCIJE
Beograd, Qutice Bogdana 1a;
tel: 011/2661-078;
Vesti iz klubova
REGISTROVANI KOD
MINISTARSTVA ZA
INFORMACIJE
REPUBLIKE SRBIJE
POD BROJEM 586.
Rukomet,
atletika,
tenis, veslawe....
SD Crvena zvezda na Internetu:
http://www.sd-crvenazvezda.net
22-27
U 50. godini Zvezdine revije iz {tampe izlazi i 600. broj. [estoti broj na{e Revije u kojoj
poku{avamo da pratimo de{avawa u klubovima
sportske porodice Crvena zvezda. U vremenu
iza nas na stranicama Zvezdine revije, i ne
samo Revije, osta}e upisano da su odbojka{i
osvojili prvi Super Kup Srbije u istoriji, da
su pobedili Partizan, prvaka dr`ave u
pro{loj godini, sa 3:2.
Osta}e upisano i da su na{i ko{arka{i
nakon promena koje su se desile u toku ovoga
leta napravili promociju kakvu nije imao nijedan klub u Evropi, promociju novog tima i
o~igledno promociju nove energije i atmosfere protiv minhenskog Bajerna. Pred 7.000 navija~a i pred TV kamerama ko{arka{i Zvezde su
pokazali koliko je zna~ajan Ko{arka{ki klub
za porodicu Crvene zvezde i koliko Pionir
izgleda druga~ije i lep{e i koliko je boqe i
lak{e igrati kada su tribine ispuwene na
na~in kakve su bile ispuwene sada. Ta utakmice ne samo {to je bila promocija tima nego je
bila i ukqu~ewe Ko{arka{kog kluba u projekat «Bitka za bebe» za kupovinu novih inkubatora za porodili{ta u Srbiji. Na sli~an na~in
se ukqu~io i Fudbalski klub u tu akciju kada
je i Novak \okovi} zajedno sa Vladanom
Luki}em i Robertom Prosine~kim odigrao na
Marakani revijalnu utakmicu. Kao {to smo
o~ekivali, verovali i `eleli da }e u ko{arci
krenuti na boqe, ova utakmica nam daje veru i
veliku nadu da }e sezona 2011/12 u
Ko{arka{kom klubu doneti punu dvoranu
Pionir, a nadamo se i verujemo i dobar rezultat.
Pred na{im fudbalerima je te`ak i ozbiqan
zadatak da vrate titulu na Marakanu. Crvena
zvezda ima svoju prepoznatqivu igru, a sa
pove}awem efikasnosti sigurno }e do}i boqi
i radosniji dani na Marakanu. Ovaj put u 600.
broju Zvezdine revije sa velikom dozom sre}e
~estitamo na{im teniserkama na jo{ jednoj
tituli. Verujemo da na ovu jesen koja po~iwe u
znaku odbojke u Srbiji sa pravom mo`emo i mi
u Zvezdi da budemo ponosni, jer Odbojka{ki
savez Srbije proteklih 20 godina vodi ~ovek
koji je ve} 50 godina u odbojci Crvene zvezde
Aleksandar Bori~i}, uz svakako saznawe da je
ve} 10 godina selektor `enske odbojka{ke
reprezentacije na{ Zoran Terzi} i da u woj
igraju "na{e" biv{e igra~ice Na|a Ninkovi},
Sawa Malagurski i Maja Odwenovi}. Da ne
zaboravimo i "na{e" Mihajla Miti}a, Filipa
Vuji}a, Milo{a Terzi}a, Milana Ra{i}a,
Dragana Stankovi}a, Vladu Petkovi}a, Nikolu
Kova~evi}a, @eqka Bulatovi}a, Aleksandra
Po~ekovi}a... O~igledno da u uspesima srpske
odbojke, koja je na zaslu`enom prvom mestu po
rezultatima, te~e i mnogo crveno-bele krvi.
^estitamo!
ZVEZDINA REVIJA
3
NA[ INTERVJU
Neboj{a ^ovi}, novi predsednik Ko{arka{kog kluba
Vrati}u ponos
navija~ima Zvezde
ezultatiskim, organizacionim
i finansijskim posrtawima je
do{ao kraj. Ispuwena je i `eqa "Delija", 12. avgusta ove gdoine
Neboj{a ^ovi} je izabran za predsednika Crvene zvezde u Beogradu,
uz veliku nadu da }e na{ klub vratiti na mesto koje mu pripada, u vrh
srpske i na mapu eropske ko{arke.
Dugogodi{wi oprobani i uspe{ni
sistem FMP-a prene}e se i u crveno-belu boju, o~ekivawa su velika, a
prvi ~ovek na{eg Ko{arka{kog kluba za "Zvezdinu reviju" odgovarao je
otvoreno na mnoga pitawa vezana ne
samo za igru ispod dva obru~a.
Koliko }e i kako uticati debakl
na Evrobasketu u Litvaniji na srpsku ko{arku?
- Neosporno je da }e se slab plasman na Evropskom prvenstvu lo{e
odraziti na i onako te{ko stawe u
na{oj ko{arci. Me|utim, nekad u
`ivotu poraz mo`e da vam da pravi
putokaz za pravqewe novog sistema
i na~ina kako da stignete ka ciqu.
Na{ ciq na `alos tvi{e nisu
Olimpijske igre 2012. u Londonu ve}
su to kvalifikacije za Evrobasket
u Sloveniji 2013. Ovo zna~i da se
mi nalazimo pred novim ciklusom
zakqu~no sa 2016. godinom za koji je
neophodno osmisliti pravu strategiju, jer vi{e nemamo pravo na gre{ku. Lo{ rezultat reprezentacije
o~igledno }e morati da pokriju klubovi svojim rezutlatima u ovoj i
slede}oj sezoni, a tu prvenstveno
misim na Partizan, Zvezdu, Hemofarm, Radni~ki... - rekao je ^ovi} u
R
intervjuu za na{ list.
Posledwe decenije ni jedna promena u SD Crvena zvezda nije nai{la
na tolio odobravawe kod "delija",
kao va{ dolazak. Od vas navija~i
o~ekuju da napravite ~udo, kako to
komentari{ete?
- Pa, verovatno {to se posledwu
deceniju dogovaramo da uradimo ovo
{to smo uspeli da napravimo ove godine. Bilo je jako mnogo otpora, a
ve}ina tih otpora svodila se na
li~ne sujete. Ovakva podr{ka obavezuje, ali moramo da budemo realni i svesni da niko nema ~arobni
{tapi} kojim bi sve probleme preko
no}i uspeo da elimini{e i re{i.
Bori}emo se da vratimo ko{arka{ki klub Crvena zvezda na ono mesto koje mu pripada, a time i da vratimo ponos navija~ima Crvene zvezde.
Stigli su Popovi}, Morison, najavqivani su Rako~evi} i A{krabi},
da li je Golubovi} tra`io vi{e novca pa nije hteo da do|e kod nas?
- Da. Nova politika koju }e voditi
Crvena zvezda zasnovana je na realnim i sprovodqivim obe}awia i
ugovorima, a sve u skladu sa mogu}nostima kluba. Nama pare ne padaju
sa neba i mo`emo da se opru`imo
samo oniloko koliko imamo. Lako je
obe}ati igra~u ne{to {to nije realno, ali vrlo brzo to postaje kontraproduktivno i opasno za sam klub.
Takvih primera u Crvenoj zvezdi
imamo jako puno
Zvezdine legende, Kapi~i}, Vu~ini}, Rako~evi}... bile su jednogla-
Li~na karta
Neboj{a ^ovi} je ro|en 2. jula 1958. godine u Beogradu. Zavr{io je
Ma{inski fakultet, na kojem je i doktorirao 2000. godine. Radio je u preduze}ima "Ivo Lola Ribar" iz Beograda i REIK "Kolubara", bio je generalni direktor DP "Proleter" i predsednik UO MDD "FMP" Beograd. Kao
~lan Socijalisti~ke partije Srbije 1992. je izabran za potpredsednika
IO Skup{tine Beograda za privredu i finansije. ^ovi} je postao rpedsednik Gradske vlade 1993, da bi godinu dana kasnije bio izabran za gradona~elnika Beograda i na tom polo`aju je ostao do 1997. Bio je poslanik
u narodnoj skup{tini u dva mandata. Nakon odlaska iz SPS 1997. osnovao
je Demokratsku alternativu. Nakon saveznih izbora 24. septembra 2000. je
postao poslanik u Saveznoj skup{tini na listi Deokratske opozicije
Srbije. Bio je kopredsednik prelazne vlade nakon demonstrancija 5.
oktobra. U vladi Zorana \in|i}a je bio predsednik i {ef
Koordinacionog centra za jug Srbije kao i Koordinacionog centra za
Kosovo i Metohiju. Nakon izbora 28. decembra 2003, ujedno je Demokratsku
alternativu sa Socijaldemokratskom partijom Slobodana Orli}a. ^ovi}
je nosilac Ordena Svetog Save prvog reda. Tako|e je bio predsednik
Ko{arka{kog saveza Jugoslavije. O`ewen je Vesnom i sa wom ima dvoje
dece, }erku Tijanu i sina Filipa, i dva unuka Mateju i Vuka.
4
ZVEZDINA REVIJA
NA[ INTERVJU
sne da je va{ dolazak spas za Zvezdu da ne potone. Da li vam ta podr{ka prija?
- Izuzeno mi prija i ja }u nastaviti
da sara|ujem sa tim qudima, jer to
su moji prijateqi, a i qudi koji su
se dokazali na mnogim poqima u ko{arka{kom sportu.
^ovek ste iz sporta, ko{arke, ho}ete li pomo}i da prekinemo niz
Partizanovih trofeja?
- ja se ne bih bavio sportom kada ne
bih voleo i `eleo da pobedim s tim
{to ja ne `elim da Crvena zvezda
ima bilo koju neregularnu pobedu
ostvarenu na bilo koji na~in. Partizan je na{ veliki rival i mi smo wegovi veliki rival. Nema dra`i u
trofeju koji osvoji Crvena zvezda
ako je slab Partizan, a i obrnuto. Ja
ne vidim Crvenu zvezdu samo na prostoru Srbije, jer wena tradicija mi
daje za pravo da pri~am o evropskim
okvirima. Kako na{ narod ka`e najlak{e je biti prvi u svom selu, ali
~im iza|e{ iz sela ubrzo te uvere i
poka`u ti koliko vredi{ i gde ti je
mesto. Nisam za to da `ivimo u iluzijama imaju}i u vidu da dva nacionalna sportska dobra kakva su Zvezda i Partizan imaju veliku odgovornost za sport u na{oj zemqi, a
time i stvarawe imixa dr`ave i nacije u Evropi i svetu.
Da li }e se administracija Zvezde
seliti sa Kalemegdana u @eleznik,
pre 17 godina ste rekli da }e Zvezda disati drugim plu}ima i da nema
potreba za tim. Imamo li dobru operativnu podr{ku na svim nivoima?
- Ne, administracija se ne}e seliti. Ona ostaje tamo gde jeste s tim
{to Crvena zvezda u infrastrukturnom smislu sada ima nekoliko lokacija u Beogradu sa jednom centralom
koja se nalazi na Malom Kalemegdanu 2 u Beogradu. Ovakva nova organizacija Crvene zvezde daje joj mogu}nost da slobodno mogu da konstatujem da smo jedan od klubova u Evropi
sa najboqim uslovima za rad i stvarawe ko{arka{a {to nam daje za
pravo da o~ekujemo i vrhunske rezultate. Naravno, za sve to je potrebno vreme, gleda}emo da ono ne
bude predugo. Ali, ne}emo davati
la`ne nade i obe}awa. Jaki smo
onoliko koliko smo slo`ni, strpqivi i disciplivnovani u sprovo|ewu zadataka na putu do ciqa.
Da li }e u klub do}i Ra{a Radovanovi}, kako se najavqivalo?
- To }ete morati da pitate onog ko
je to najavqivao. Svim dobronamernim koji mogu da pomognu Crvenoj
zvezdi su otvorena vrata.
"Delije" raduje {to je niska cena
sezonskih ulaznica (1.000 dinara,
Partizanove su 120 evra). Na startu
ste pobrali simpatije najvernijih?
- Rekao sam ve} da }emo se pona{ati u skladu sa mogu}nostima. Kad to
ka`em ne mislim samo na mogu}nost
kluba ve} i gra|ana me|u kojima su i
navija~i Crvene zvezde. Ja to gledam kao na jedinstvenu porodicu s
tim {to niko od nas nema pravo da
se izdigne iznad Crvene zvezde. Svi
mi moramo da budemo u funkciji
Potpuno sam siguran da }e sa Pe{i}em Zvezda biti evropska
ovakvog pristupa.
Da li vas doti~u kuloarske pri~e
da }e Filip ^ovi} zauzimati mesto
u timu talentovanim Cvetkovi}u i
Nedovi}u?
- Ne, zato {to takve pri~e poti~u
od onih koji su zlonamerni i pri tome nisu realni i objektivni. Filip
^ovi} je igra~ kao i svaki drugi u
Crvneoj zvezdi. Koliko }e igrati,
iskqu~ivo zavisi od wegovog rada i
od procene trenera koji odgovara za
svoj deo posla. Koliko je talentovan, to prepu{tam treneru. I dobro
Za{to niste do{li
pre tri godine
Pre tri godine bio je dogoovren
va{ dolazak u Zvezdu. da li su
tada politi~ari ili ko ve} stopirali va{ dolazak?
- Moj dolazak tada je stipiran
delovawem multi-grupa iz raznoraznih oblasti. neki politi~ari
su se pla{ili da }u ja to iskoristiti za povratak u politiku i da
}u dobiti mnogo glasova od navija~a Zvezde. Neki ko{arka{ki
radnici su se pla{ili da }u mnogo "gurati nos" u ono {to su oni
radili, a neki drugi ko{arka{ki
radnici su se pla{ili da ako do|em u Zvezdu nikada ne}e dobiti
sredstva od interesantnih obe{te}ewa. Tako|e, neki su se pla{ili zato {to me jednostano ne
vole, a neki su se pla{ili zato
{to }u pokazati da Crvena zvezda
nije morala da do|e u ovakvu situaciju. I na kraju postoje oni koji
se generalno pla{e uspe{nih qudi i qudi koji znaju svoj posao.
je {to mi imamo izuzetno stru~nog
trenera koj ima kompletnu slobdu
da radi svoj posao. A kuloarskih
pri~a u Srbiji }e biti sve dotle
dok ima puno besposli~ara koji su
po zanimawu abrono{e.
Koliko ste sigurni da }e trenerski mag Svetislav Pe{i} napraviti
evropsku Zvezdu, da li }e na klub
uticati to {to bi mogao da postane
selektor Nema~ke?
- Potpuno sam siguran u koliko se
sprovede sve ono {to smo se dogovorili i tu ja ne brinem za Pe{i}a.
Vi{e brinem za nas. Kad ka`em nas,
mislim na upravqa~ko-rukovode}i
kadar Crvene zvezde koji ima zadatak da Pe{i}u, igra~im ai svim
ostalim au stru~nom i medicinskom
delu obezbedi dogovorene uslove.
Ako mi to uspemo, siguran sam da }e
i Pe{i} uspeti. A {to se ti~e mogu}nosti da bude selektor Nema~ke, to
je iz domena glasina. Siguran sam da
mu ne}e smetati da pored toga [to
je trener Crvene zvezde bude i trener neke nacionalne selekcije, a
zna se koja bi bila prioritet.
Sredinom devedesetih, tada{wi
premijer Mirko Marjanovi} je najavio dominaciju Partizana koja traje
do danas. Tada ste rekli da prihvatate izazov, a danas?
- Jo{ vi{e.
[ta mislite o sada{wem trenutku
na{eg Fudbalskog kluba i treneru
Robertu Prosine~kom?
- Mislim da se radi o veoma perspektivnom i dobrom treneru mada ja
nisam dovoqno kompetentan da pri~am o fudbalu. Ali, navijam za wega.
Svojevremeno ste izjavili da vas
me{awe politike u sport ne interesuje, da li i sada mislite tako?
- Da, i daqe sam pri tom stavu. Menastavak na strani 6
ZVEZDINA REVIJA
5
NA[ INTERVJU
|utim, jako je te{k
izgleda uveriti gra|ane da je to iskreno mi{qewe. No,
vreme }e pokazati.
Bili ste gradona~elnik Beograda,
kakva je situacija
sa vlasni{tvom na{eg stadiona, odnosno {ta mislite o
privatizaciji klubova i Zakonu o privatizaciji?
- Novi Zakon o
sportu u Srbiji daje
mogu}nost privatizacije klubova, ali
ja mislim da Crvenu zvezdu i Partizan ne treba privatizovati. Kako privatizovati ne{to
{to jenacionalno
dobro, kako vrednovati sve te emocije,
qubav, trud, energiju koje su generacije rpe nas ulo`ile u stavrawe Zvezde i Partizana.
Mislim da Zvezda i
Partizan treba da
ostanu dr`avni, nacionalni minimum
51 odsto, a 49 odsto
prava treba da imaju armije navija~a.
Ovo je model koji je
sli~an ne~emu {to
su uradili Real i
Barselona. Znam da
gde god je dr`ava
prisutna postoji
mogu}nost politizacije, ali to je mawe zo od tajkunske privatizacije. Nije ba{ sve na
prodaju i ne mo`e ba{ sve da se kupi.
Prvi ste Slobodanu Milo{evi}u
rekli NE, kada mnogi nisu smeli,
ka`u da nema (politi~ke) adrese na
na
Pre 17 godi
koju se ne mo`ete obratiti?
- Saglasan sam.
Pri~a se da ste u odnosu na rpethodni period oslabili finansijski
i politi~ki pa vam dolazak u Zvezdu
slu`i za oporavak. Va{ komentar?
- Politi~ki nisam ni oja~ao ni
oslabio. Prosto,
ostao sam bez strasti za politikom i
iza{ao sam iz politike. [to se ti~e posla, isti sam
onakav kakav sam
bio. Ni ja~i ni slabiji, naprosto delim sudbinu ekonomskih prilika u
zemqi a i u svetu
oli~enih kroz globalnu krizu. Iluzorno je da neko misli da }emo oja~ati
time {to sam u{ao
u klub koji je u neprekidnoj blokadi
od maja 2004. godine i koji duguje negde oko 14 miliona
evra. Voleo bih da
mi neko objasni kako se iz ovakve situacije oja~ava. U
Crvenu zvezdu sam
uneo sve {to sam
stvorio za posledwih skoro 20 godina u ko{arci i
spreman sam da to
nesebi~no podelim
sa svima onima koji
`ive za Crvenu
zvezdu, a ne od Crvene zvezde.
Do{ao je Lukoil,
rekli ste da su nam
potrebni sponzori
koji }e donositi
pare. Kakva je situacija sa sponzorima?
- Radi se na tom
poqu i to je veoma te`ak posao u
ovom periodu. Me|utim, ja sam optimista, jer i predsednik Skup{tine
gospodin An|elkovi} je maksimalno
anga`oavn na ovom poslu - zakqu~io
je ^ovi}.
Igor Velimirovi}
Insinuacije o naru~iocu
ubistva premijera
Advokat porodice \in|i} Sr|a
Popovi} rekao je d aje ~ovek pod
nadimkom ]oki ili ]oravi koga
je rpipadnik "zemunskog klana"
Milo{ Simovi} ozna~io kao
aru~ioca ubistva premijera
Zorana \in|i}a, biv{i potpredsednik Vlade Neboj{e ^ovi}a.
- Najgore je odgovarati na besmislene pri~e i insinuacije. Ako
je to zaista izjavio advokat Sr|a
Popovi}, onda je sasvim izvesno
da je on Milo{u Simovi}u rekao
da to ka`re. Posle svega {to sam
do`iveo sa Dejanom
Milenkovi}em Bagzijem, pa i
ovoga sada, nemam vi{e {ta da
ka`em na tu temu, izjavio je
Neboj{a ^ovi}, a prenele beogradske dnevne novine.
Crvenu zvezdu ne treba privatizovati
6
ZVEZDINA REVIJA
IGRAJ SA ZVEZDOM
Adam Morison, NBA poja~awe
Krilo za {ampionski let
dam Morison, vlasnik dva
{ampionska NBA prstena,
krilo koje je u prethodne
dve sezone proveo u Lejkersima
igra}e za Crvenu zvezdu u
narednoj sezoni. Prve pripremne utakmice pokazale su da se
radi o sjajnom ko{arka{u i on
}e biti nevi|eno poja~aweu
spoqnoj liniji crveno-belih.
Morison igra na poziciji
krila, visok je 203cm i im a27
godina. U NBA je prvi put zaigrao 2006. godine, kao ~lan
[arlot Bobketsa koji su ga te
godine draftovali kao tre}eg
pika. Bila mu je to najboqa
sezona u kojoj je u proseku u igri
provodio po 30 minuta imao
u~inak od 11,8 poena po me~u.
A
Svetislav Pe{i} odredio stru~ni {tab
Sa seniorskim timom radi}e Milivoje Lazi}, Jovan Popovi}, Sa{a
Kosovi} i Aleksandar Lukman, Milo{ Peji} }e predvoditi Radni~ki basket, a Milan Mandari}, Marko Simonovi} i Milovan Bulatovi} su
zadu`eni za mla|e selekcije. Milan Mini}, dugogodi{wi saradnik selektora Du{ana Ivkovi}a u klubovima i reprezentaciji, kasnije trener
Arisa, ruske Lokomotive, i Kelna i ~lan stru~nog {taba reprezentacije
Crne Gore trebao bi da se prikqu~i stru~nom {tabu na{eg Ko{arka{kog
kluba.
Saop{tewe KK Crvena zvezda Beograd
povodom izbora novog predsednika
Udru`ewa klubova KL Srbije
Nelegitiman i
nelegalan izbor
"Izbor novog predsednika
Udru`ewa klubova KLS j nelegitiman i nelegalan i predstavqa
kr{ewe Statuta u ~emu Crvena
zvezda Beograd nije i ne `eli a
u~estvuje. U drugom krugu glasawa
kandidat za predsednika Udru`ewa
klubova je dobio 22 glasa, a prema
Statutu za dono{ewe svih odluka
neophodna je dvotre}inska ve}ina,
odnosno najmawe 24 glasa. Me|utim,
usledio je nestatutarni predlog jednog od predstavnika klubova koji
nije glasao u drugom krugu "da budemo prakti~ni, da izaberemo predsednika dana. Evo mi }emo dati dva
glasa kako bismo dobili neophodna
24". Ovakav predlog je u potpunoj
suprotnosti ne samo sa Statutom
Udru`ewa, nego sa svim zakonima i
pravilima kojima se ure|uje glasawe", ka`e se, pored ostalog, u
saop{tewu KK Crvena zvezda
Beograd.
Ima nade za `enski ko{arka{ki
pogon Crvene zvezde
Spas u zadwi ~as
Uo~i nove sezone `enski
ko{arka{ki pogon Crvene zvezde
bio je pred ga{ewem. Ipak, zahvaquju}i qudima iz KS Beograda i
Srbije, podr{ci gradskih vlasti i
na{eg Sportskog dru{tva koji su
pomogli da se izmiri deo dugovawa
da bi Klub mogao kako-tako da funkcioni{e.
U pomo} je prisko~ilo i rukovodstvo mu{kog pogona Crvene zvezde
Beograd koji su koleginicama
omogu}ili da treniraju u dvorani
"Basletlend" na ^ukarici i
"Basketsitiju" gde }e prvi tim igrati svoje utakmice. Omogu}eno im je
kori{}ewe teretane, sportska oprema i medicinske usluge. Zaista, spas
u zadwi ~as.
Ne mo`e Jasna sama
Najlep{i poklon za punoletstvo: Plejmejker
Aleksandar Cvetkovi} ~im je napunio 18
godina potpisao je prvi ~etvorogodi{wi
ugovor za Crvenu zvezdu Beograd.
Legendarna Jasna Milosavqevi} je
alfa i omega u `enskom
ko{arka{kom klubu. Tr~i na
Kalemegdan, juri da devoj~icamam iz
mla|ih kategorija poka`e gde im se
nalazi {kola, gde }e da treniraju,
gde da kupe markicu za gradski prevoz, pa u Savez, pla}a ra~une, izlazi u susret trenerima, novinarima,
javqa se na telefon, zakazuje "roditeqske", ko zna koliko jo{ obaveza.
Moli Branka Kova~evi}a, onda
pozove Zorana Kova~i}a, oni joj prisko~e u pomo}, ali nigde ni jednog
saradnika, volontera, qubiteqa
`enske ko{arke i Kluba koji je prvi
u crvneo-beloj familiji postao
prvak Evrope, koji je najtrofejiniji
`enski kolektiv u regionu.
M. B.
ZVEZDINA REVIJA
7
ODBOJKA
Izborna Skup{tina na{eg Odbojka{kog kluba
Aca Markovi} novi predsednik
oktor Aca Markovi}, predsednik UO Elektroprivrede
Srbije, novi je predsednik
Skup{tine OK Crvena zvezda.
Potpredsednik je Aleksandar
Bori~i}, prvi ~ovek odbojka{kog
saveza Srbije, a novi predsednik
upravnog odbora je Mirela
Jovanovi}, finansijski direktor
Henkela i biv{a odbojka{ica crveno-belih.
U prisustvu 16 od 19 ~lanova
Skup{tine, imenovan je novi upravni odbor. ^lanovi su Emilijano
Stenfl, drugi ~ovek Uni kredo
banke, Zoran Manasijevi}, zamenik
generalnog direktora EPS, Dragan
Jovanovi}, generalni direktor
Termoelektrane Kostolac, Zoran
\ur|evi}, vlasnik Euromode,
Dragomir Gerasimovi}, zatim biv{i
igra~ Bojan Kostadinovi}. Ostalo je
jo{ nekoliko mesta koja }e naknadno
biti kooptirana u UO.
Izbornoj Sku{tini Odbojka{kog
kluba prisustvoavli su ~elni qudi
Sportskog dru{tva Crvena zvezda
Petar [kundri}, predsednik
Skup{tine Ivan Todorov, generalni
sekretar SD. Skup{tini su prisustvovala i oba kapitena na{eg kluba
Ana Bjelica i Mihajlo Miti}.
D
8
ZVEZDINA REVIJA
ODBOJKA
"Zvezdin
sistem"
Protekli period svog postojawa odboja{i Crvene zvezde
uglavnom dele na periode. Od
1945. do 1950. godine kada je
klub bio jo{ sekcija, a ekipu
sa~iwavali stariji igra~i,
preko 1950. godine, kada je
sekcija prerasla u Klub, sa
kasnijim stvarnim decenijskim usponima i {ampionskim
uzletima.
[to je jo{ va`nije, igra~i i
igra~ice Crvene zvezde
postigli su vrlo visok
tehni~ki nivo i stvorili svoj
specifi~an na~in igre tzv.
"Zvezdin sistem", sa dinami~nom igrom na mre`i. Danas
je na{ Odbojka{ki klub najstabiliniji u Sportskom
dru{tvu, nepresu{ni je rasadnik taalentovanih odbojka{a
i odbojka{ica, sa brojinm
~lanovima svih reprezentativnih selekcija.
Odbojka{ice spadaju me|u
najuspe{nije `enske kolektive u srpskom sportu.
Osvojile su 25 titula
{ampiona, 14 nacionalnih
Kupova, imaju jedno drugo i
dva tre}a mesta u Cev kupu i
~etvrto mesto u KE[-u 1976.
godine. Odbojka{i su osvojili
7 titula prvaka i 10 Kupova.
Deseti turnir "Memorijal Dragan [akota"
Uzbudqivo finale pripalo zvezda{cama
I ove godine, po deseti put, odr`an je turnir u znak se}awa na
Dragana [akotu - [aleta, ~oveka
koji je postao simbol i ostao legenda na{eg odbojka{kog kluba.
[ale se ne zaboravqa, jer retko
ko ga je znao, a da ga nije voleo.
U prvom me~u u "Sport Eko" hali
odbojka{ice na{eg kluba pobedile su Radni~ki sa 3:0, a u finalu
Vizuru sa 3:2. Na turniru su u~esnici Crvena zvezda, Spartak,
Vizura i Radni~ki uigravali linije pred prvenstveni start. Crveno-bele novu sezonu do~ekuju u
izmewenom sastavu, ekipa je podmla|ena ali sa dobrim potencijalom i izgledima za nove trofeje.
MVP turnira je Ana Bjelica, a najboqi tehni~ar je Bojana Radulovi}.
Uo~i turnira na konferenciji
za {tampu govorili su trener na{ih odbojka{ica Ratko Pavli~evi}, selektor reprezentativki
Srbije Zoran Terzi}, novi tim menaxer seniorki Sini{a Pantovi},
biv{i Zvezdin odbojka{ i igra~ice Ana Bjelica, Olivera Kosti} i
Bojana Radulovi}.
ZVEZDINA REVIJA
9
VATERPOLO
Prvi deo kvalifikacija za Evroligu u Marseju
Zvezdini vaterpolisti uspe{no "preplivali"
Start za zadovoqstvo
Crveno-beli vaterpolisti uspe{no
su polo`ili prvi evropski ispit. U
Marseju na kvalifikacionom turniru Evrolige ostvarili su tri
pobede i tri poraza i zauzeli
~etvrto mesto. To je bilo dovoqno
za drugi krug kvalifikacija. Crvena
zvezda je pobedila ruski Dinamo,
turski Galatasaraj i holandski
[urman dok je pora`ena od rumumske Oredee, Hrvatske Mladosti i od
doma}ina Marseja. Plasman na
~etvrtu poziciju bio je i zacrtan i
svi u Klubu bili su zadovoqni igrama i ostvarenim rezultatima.
Zvezda ipak, ostaje u Evropi
U drugom krugu u Segedinu Crvena
zvezda je za protivnike imala
doma}i seged, rije~ko Primorje i
ruski [turm. Grupa je izuzetno jaka
i nije bilo realno o~ekivati neki
veliki rezultat. Bila je to dobra
prilika da se vidi gde je na{a
ekipa u odnosu na tako jake i uigrane timove.
U prvom me~u grupe D u Segedinu
doma}in Seged bio je ubedqiv protiv Crvene zvezde VET sa 10:4 (2:0,
3:0, 4:1, 1:3). Najefikasniji u na{em
timu bio je mladi reprezentativac
Strahiwa Ra{ovi} sa 2 gola.
U drugom me~u protiv favorizovanog Primorja na{i vaterpolisti su
pora`eni sa 12:6 (4:1, 3:1, 2:1, 3:3).
Tri puta strelac je bio veteran Jugoslav Vasovi}, a po jedan gol postigli su Strahiwa Ra{ovi}, Stoj~i} i
Aksentijevi}.
Crveno-beli su do`iveli i tre}i
poraz protiv [turma koj itrenira
Petar Porobi}. Rezultat je bio
13:10 (1:1, 3:3, 3:4, 3:5) i bez pobede
okon~ali su takmi~ewe na drugom
kvalifikacionom turniru za Ligu
{ampiona. Golove protiv ruske ekipe postigli su Jugoslav Vasovi} i
Kqajevi} po tri gola, a Ivo{evi},
Avramovi}, S. Ra{ovi} i Milijanovi} po jedan gol. Zvezda }e nastaviti takmi~ewe u Evropi u LEN kupu
odnosno kupu Evrope.
Boqi rad za
boqe rezultate
U novoj sezoni na{i
vaterpolisti }e imati
znatno boqe uslove za
rad, kona~no su se skrasili na renoviranom bazenu
u SC "Milan Gale
Mu{katirovi}" na
Dor}olu.
Novi trener je legendarni Dejan Savi}, a na{ tim
predvodi}e velika imena
srpskog vaterpola
Jugoslav Vasovi}, Gojko
Pijetlovi} i Marko
Avramovi}.
-Ako smo pro{le sezone
bili amater sada smo profesionalci. Nedeqno
}emo imati 10-11 treninga
pa verujem da }e nam kvalitetniji rad omogu}iti
napredak u igri, izjavio je
novi trener Dejan Savi}.
Boqi rad done}e jo{
boqe rezultate.
10 ZVEZDINA REVIJA
Redak podvig mladog Zvezdinog vaterpoliste Strahiwe Ra{ovi}a
Strahiwa za celi svet
Strahiwa Ra{ovi} talentovani vaterpolista Crvene zvezde VET minulog leta
sa studentskom reprezentacijom Srbije
osvojio je zlatnu medaqu na Univerzijadi
u kineskom [en`enu i zlatnu medaqu na
juniorskom prvenstvu sveta u gr~kom
Volosu.
- Na SP za juniore nismo bili favoriti
ali ~etvrftinalni duel i pobeda protiv
Hrvata ulila nam je vleiko samopouzdawe pa smo u preostalim me~evima protiv
Gr~ke i [panije igrali disciplinovano i
na kraju trijumfovali, istakao je "zlatni
Strahiwa".
Strahiwa Ra{ovi} je karijeru po~eo u
Beogradu, a onda sa mla|im bratom
Viktorom pre{ao u Zvezdu.
Strahiwa za ceo svet.
FUDBAL
Sve~ana Skup{tina navija~kog kluba FK Crvena zvezda
Sr|an Nikoli} novi finansijski
direktor Fudbalskog kluba
Upravni odbor FK Crvena zvezda verifikovao je
postavqawe Sr|ana Nikoli}a na mesto finansijskg
direktora Kluba. Nikoli} se {kolovao u Americi,
iskustvo u finansijskom poslovawu stekao je u "Fordu".
- Kao zvezda{ sre}an sam {to }u raditi u Crvenoj
zvezdi. Verujem da }u znawem i stru~no{}u uspeti da
pomognem Klubu u re{avawu va`nih pitawa, istakao
je novi finansijski direktor Sr|an Nikoli}.
Ba~ka Palanka cela crveno-bela
U Ba~koj Palanci u op{tinskoj sali odr`ana je
sve~ana Skup{tina navija~kog kluba FK Crvena
zvezda. Za novog predsednika izabran je Radovan
Ninkovi}, a za generalnog sekretara Nikola
Novakovi}. O zna~aju osnivawa klubova navija~a u
prisustvu 200 delegata govorili su Vladan Luki},
predsednik na{eg Fudbalskog kluba i portparol
Marko Nikolovski... Najavqeno je osnivawe
navija~kih klubova u gradovima Republike Srpske kao
i u zemqama u okru`ewu.
Osmina finala
nacionalnog Kupa:
Crvena zvezda - Banat
Idemo
daqe
U {esnaestini
finala nacionalnog kupa Crvena
zvezda je na jedvite
jade u posledwem
minitu pobedila
Mladost u Lu~anima
sa 2:1. Majstorskim
golom Borhe prekra}ene su muke.
Prvi gol postigao je
Kalu|erovi}.
Utakmice osmine
finala igra}e se
26. oktobra, ~etvrtfinale je na programu 23. novembra,
polufinale 21.
marta i 11. aprila
2012. godine, a
finale je 16. maja.
Crvena zvezda se rpikqu~ila akciji B92
"Bitka za bebe"
Na Marakani je odigran revijalni me~ izme|u `enskog
tima Crvene zvezde koji je poja~an trenerom Robertom
Prosine~kim i predsednikom Vladanom Luki}em i ekipe
filma "Montevideo, Bog te video", a prihod je namewen
za kupovinu inkubatora u akciji B92 "Bitka za bebe".
ZVEZDINA REVIJA
11
FUDBAL
Pouzdani bek oti{ao u Betis
To{i} seviqski berberin
ije se Du{ko To{i} dugo
zadr`ao na “Marakani”, na
`alost ne}e u~estvovati u
novom napadu na trofeje, po{to je
potpisao ~etvorogodi{wi ugovor sa
Betisom. Iako je bio i na meti gradskog rivala Seviqe, na okupqawu
reprezentativaca otkrio je da odlazi
u [paniju, gde je stavio i paraf nekoliko dana kasnije.
- To{i} nam je saop{tio da ima
ponudu Betisa koja ga zadovoqava i
da }e oti}i. Ostali smo u {oku, a
istina je da ni{ta, bukvalno ni{ta
nismo mogli da uradimo da ga
spre~imo da ne ode - rekao je sportski direktor Crvene zvezde Ivan
Axi}. - Du{ko je u Zvezdu do{ao bez
evra obe{te}ewa, iako je imao ponudu engleskog kluba za mnogo ve}u
platu nego na “Marakani”. Ipak,
tra`io je da se u ugovor stavi klauzula da, u slu~aju da neki klub zadovoqi odre|enu cifru obe{te}ewa,
mo`e da nas napusti.
Da je Zvezda rekla “ne”, prema wegovim re~ima, stvar bi bila brzo
re{ena u korist To{i}a.
- I da smo odbili da mu izdamo
papir tu`io bi nas FIFA i za sedam
dana, na osnovu te klauzule, dobio
privremeni sertifikat, a Zvezda bi
pla}ala kaznu i tro{ak procesa.
Dakle, ruke su nam bile vezane,
transfer je “odradila” kaluzula ugovora i To{i}eva `eqa da ide.
Axi} isti~e i da je takva, po Crvenu
zvezdu nepovoqna klauzula, bila
jedan od uslova da To{i} uop{te pristane da do|e u Qutice Bogdana.
- Kada je To{i} dolazio u Crvenu
zvezdu bio je slobodan. Igra~ takvog
kalibra nije mogao da bude doveden
da nismo pristali na zahtev wegovog
menaxera da mo`e da napusti klub
ukoliko do|e odgovaraju}a ponuda.
To{i} je imao i drugih poziva i drugi
N
klubovi su mu to omogu}avali. Dakle,
ili smo mogli da prihvatimo takvu
klazulu ili da ga ne dovedemo. Li~no
mislim da je mogao da pomogne mnogo u
borbi za titulu, ali i da sa~eka jo{
neko vreme, jer bi mu cena sigurno
bila mnogo ve}a za {est meseci ili
godinu dana. Ipak, on je hteo odmah da
ode - dodao je Axi}.
Dok je To{i} izra`avao `aqewe
{to ne}e pomo}i crveno-belima u
nameri da vrate titule na
“Marakanu”, dotle je trener Robert
Prosine~ki izjavio da on nije izdao
Zvezdu!
- To{i} nije nikoga izdao.
Iskoristio je u datom trenutku
mogu}nost da se preseli u fantasti~nu ligu i to moramo da razumemo.
Da nije bila takva klauzula u ugovoru
verovatno ne bimo mogli ni da ga
dovedemo pro{log leta. @ao mi je
{to je oti{ao, nismo mogli da ga
spre~imo i ne `elim da ulazim u
polemike. Moramo da se okrenemo
momcima koji su tu.
I. V.
Humanitarna
utakmica
u Pan~evu
Crvena zvezda je odigrala prijateqsku utakmicu pritiv Dinama u
Pan~evu, a deo prihoda od prodatih
ulaznica prosle|en je za le~ewe
Zvezdane Jurice, devoj~ice koja
boluje od Batenove bolesti i novac
joj je neophodan za oslazak na operaciju u Kinu. Tribine su bile dupke
pune (5000 gledalaca), cena karata
bila je 200 dinara i svrha u svakom
pogledu ispuwena je na najboqi
na~in.
12 ZVEZDINA REVIJA
FUDBAL
Fudbalerke na ~elu tabele
Istorijski debi
na travi Marakane
Kad je letos osnovan `enski tim
FK Crvena zvezda (fuzija sa lazareva~kim LASK-om) malo ko je verovao da }e ve} u prvom delu sezone
~vrsto zauzeti prvu poziciju na
tabeli. Zvezda{ice su u prvim kolima nanizale nekoliko fantasti~nih
pobeda.
- Samo ime Crvena zvezda nas obavezuje da na svakoj utakmici
pru`imo maksimum. U~ini}emo sve
da se ve} u prvoj sezoni domognemo
nekog trofeja, {ampionskog ili
namewenog pobedniku Kupa. Spremni
Vratio sam se ku}i
smo na borbu i dokazivawe, istakao
je Darko Stojanovi}, {ef stru~nog
{taba `enskog pogona Crvene zvezde.
Crveno-bele devojke prvenstveni
me~ sa {aba~kom Ma~vom odigrale
su u predigri susreta fudbalera
protiv BSK na "Marakani" i pobrale aplauze nekoliko stotina
Delija na severu. Pobedile su sa
rekordnih 14:0 (pet golova Jovane
Damjanovi}) u istorijskom debiju
na travi "Marakane". Bravo devojke!
MAJA TEODOSIJEVI]
Od ove takmi~arske sezone FK
Crvena zvezda je dobio prvi put u
istoriji pogon seniorki.
Interesantno je da seniorke
Crvene zvezde kre}u u takmi~ewe
od najve}eg stepena a to je Prva
liga Srbije za seniorke. Ovo je
postignuto spajawem sa
dosada{wim prvoliga{em ekipom
LASK Lazarevac. Ve}ina igra~ica
za sada su iz Lazarevca. Jedna od
wih je standardni levi bek
Marijana Maja Teodosijevi} iz
Lazarevca. Ona je prva igra~ica
Crvene zvezde koju predstavqamo u
Zvezdinoj reviji.
Maja Teodosijevi} je ro|ena u
predgra|u Lazarevca 6. maja 1994.
godine. Trenutno je tre}i razred
Tehni~ke {kole, ma{inski odsek u
Lazarevcu. Od malih nogu je zavolela fudbal i crveno belu boju.
Zapo~ela je fudbalsku karijeru sa
10 godina u rodnom Lazarevcu u
pomenutoj ekipi LASK. Nastupala
je za kadetsku reprezentaciju
Srbije na kvalifikacionom turniru u Finskoj za prethodno
Prvenstvo Evrope za kadetkiwe. I
pored toga {to ima samo 17 godina
Maja je standardni ~lan Crvene
zvezde i do sada je odigrala sve
zvani~ne utakmice. Sve vreme
wene karije-re trener joj je Darko
Stojanovi} koji je izgradio sjajnu
drugarsku atmosferu u ekipi. Kako
to Maja ka`e sve su izvanredne
drugarice i to drugarstvo stvara
dodatni kvalitet u ekipi. Po~ele
su da bodre i Zvezdine fudbalere
u borbi za trofeje. Kako bi to bilo
idealno da oba Zvezdina pogona i
seniori i seniorke do|u do trofeja. Po{to su odigrale nere{eno sa
pro{logodi{wem Prvakom dr`ave
Spartakom velike su {anse da se
Nikola Petkovi}
Zamena za Du{ka To{i}a, novog
~lana {panskog Betisa, stigla je
za mawe od 24 ~asa. Alternativa
je prona|ena u Nikoli Petkovi}u,
na{em biv{em igra~u koji je u
me|uvremenu nastupao u Saudijskoj
Arabiji, Rusiji i Nema~koj.Ugovor
je potpisan na dve godine, sa
mogu}no{}u da se saradwa
produ`i na jo{ jednu.
Pomo} osnovcima
na Kosmetu
Svaki |ak prvak u tri osnovne
{kole na severu Kosova, dobio je
paket od Crvene zvezde kao vid
~estitke za polazak u {kolu. U
pitawu su osnovne {kole i
Zve~ana, @itkovca i Grabovca.
"Osmesi mali{ana, kada prime
paketi} u bojamam omiqenog
kluba, uvek nam predestavqa
zadovoqstvo ali i obavezu da
nastvimo da poma`emo svima kojima je pomo} neophodna", poruka je
na{eg Fudbalskog kluba.
Veterani gostovali
u Negoslavcima
na kraju jeseni na|u na prvom mestu
Prva lige Srbije. Koliko su iznenadile ekipu Spartaka vidi se po
medijskoj kampawi iz Subotice
protiv Crvene zvezde. Maja nam je
rekla da sve one o~ekuju da ih
Delije po~nu bodriti u zajedni~koj
borbi za trofeje. Posebno im je
imponovalo i to {to su na svojim
utakmicama me|u publikom videle
Vladana Luki}a i ostale ~lanove
Zvezdine Uprave.
Tekst: Miroslav Milivojevi}
Pred prepunim tribinama malog
stadiona u Negoslavcima kod
Vukovara prijateqski susret odigrali su Zvezdini veterani i
doma}a ekipa. Mile Jovin,
Zdravko Borovnica, Jovan
Stankovi}, Dragan Mladenovi},
Milo{ Bursa}, Nenad Vani} i
ostali na{i asovi bili su
uspe{niji i pobedili sa 3:1. Od
rezultata je va`nije srda~no
gostoprimstvo doma}ina koji su
organizvali prijem i darove za
~uvena Zvezdina fudbalska
imena.
ZVEZDINA REVIJA
13
NA[I U SVETU
Na{ biv{i as radi u {koli Panatinaikosa
Zvezdin sin Rajko Jawanin
vezda ima svoga sina, svoga Rajka Jawanina! Ovaj
stih je nebrojeno puta, otkad je prefiweni
tehni~ar iz Karlovca stigao sa “Maksimira” na
“Marakanu”, gromoglasno otpevan na Zvezdinom
“severu”, ali nikad toliko puta i iz srca, kao te no}i
19. septembra 1984. godine kad je u Beogradu gostovala
Benfika.
“Marakana” je, naravno, kao i uvek tih godina kad se
igraju evropske utakmice bila puna. Posle 2:0 za
Benfiku, sa tri gola Jawanina, koji je u{ao sa klupe,
crveno-beli su tada slavili veliku pobedu, a publika
je eufori~no ovacijama ispratila tada{weg junaka,
na{eg biv{eg asa, danas trenera u omladinskoj {koli
Panatinaikosa.
- Tada{wi trener pokojni Gojko Zec je udovoqio `eqi
publike, u{ao sam u igru, pa je ispalo da sam bio igra~
preokreta, ali samo sam krunisao dobru igru ~itavog
tima. Ta moja tri pogotka i ta utakmica najdra`i su mi
u `ivotu. Sa klupe sam u{ao i protiv Barselone i
postigao dva pogotka, ali tada je ve} bilo 0:3 i bilo je
kasno za bilo {ta osim ~asnog poraza - ka`e iz Atine
Jawanin.
Prva dva pogotka postigao je sa bele ta~ke.
- Oba puta bio je sru{en Halilovi}. Prvi put posle
Z
Milan Bi{evac novi ~lan “drim tima” PS@-a
“Svetac” na “Parku prin~eva”
osle dugih pregovora, na{ biv{i stub odbrane Milan
Bi{evac, kona~no je iz Valensijena pre{ao u Pari Sen
@ermen. Srpski reprezentativac je tako posle Zvezde
ponovo u velikom klubu, sada me|u “svece”, koji su se u ovom
prelaznom roku poja~ali toliko da s pravom ciqaju osvajawe
titule.
- ^elnici PS@-a re{ili su da naprave jak tim, koji }e mo}i
da se bori za {ampionsku krunu, {to dolazujemo na startu
prvenstva. Dolaskom legendarnog Brazilca Leonarda na mesto
sportskog direktora, uveliko se radi na tom projektu, a ne
treba zanemariti ni ~iwenicu da su u klubu re{ili da me po
svaku cenu dovedu. Pro{le godine nisu uspeli, sada smo se
na{li - ka`e Bi{evac.
PS@ je i pro{log leta `eleo da anga`uje Bi{evca, ali je
Valensijan zacepio cenu i za kapitena tra`io ~ak {est miliona evra. Ovog leta, Valensijan je inkasirao „samo“ tri i po
miliona...
- Ne krijem, razmi{qao sam o ponudama [tutgarta i [alkea.
Igrawe u Bundesligi, koja ima najve}u posetu u Evropi, sigurno
predstavqa izazov. Tako|e, radi se zaista o jakim klubovima,
ali ipak, razmislio sam {ta dobijam, a {ta gubim. Da sam prosolo prodora, drugi put kao rukom uposlio me je Bo{ko menio zemqu, morao bih da mewam navike, da u~im nema~ki, a
\urovski. Ni sekund nisam razmi{qao. U oba slu~aja
to {to odli~no govorim francuski ovde mi mnogo olak{ava
krenuo sam po loptu, bilo mi je prirodno da izvedem
posao na terenu. Ponuda CSKA iz Moskve je tako|e bila prinajstro`u kaznu. I bio sam precizan.
mamqiva.
Pobedonosni, tre}i pogodak pripremio mu je Milo{
Izgleda da je nekada te`e kada imate vi{e dobrih
[esti}.
mogu}nosti jer se tada te`e odlu~iti?
- [ele je u svom stilu prome{ao odbranu Benfike po
- Svaka nova ponuda, pogotovo ako je i finansijski korektna,
desnom krilu. Kad je do{ao do linije igrali{ta posbar malo te poremeti, odvu~e na drugu stranu. Dobro je {to je
lao je povratnu na peterac, ja sam bio na pravom mestu, taj stresni period iza mene i sada se fokusiram samo na PS@.
Leonardo je zasukao rukave, PS@ pun novajlija uveliko re|a
u pravo vreme. [utirao sam iz prve, nisko, uz samu stapobede.
tivu i - pogodio. To ve~e pamti}u dok sam `iv!
- Mnogo smo jaki. Menez iz Rome je sjajan napada~, brz, dobar
Zvezda je tada bila u sjajnoj formi. Redom su padali
Hajduk u Splitu (3:1), Dinamo u Zagrebu (2:1) i Partizan dribler, Mohamed Sisoko iz Juventusa, jeste veliko poja~awa
na sredini terena, ba{ kao i srpskoj javnosti mawe poznati
(4:0).
Blez Matuidi. Ovaj 24-godi{wak iz Sent Etjena potpisao je
- Zvezda je, tada pod trenerskom palicom Gojka Zeca,
napravila stra{an tim, `eqna da odbrani titulu, ali ~etvorogodi{wi ugovor zajedno sa mnom. I on je defanzivni
i da ostavi trag na evropskoj sceni. Tog leta, uz veliku vezni, zaista izvanredan. Dolazak Pastorea iz Palerma za 40
pompu, direktor Dragan Xaji} je iz vinkova~kog Dinama miliona bio je kruna.
Pratite li rezultate Crvene zvezde?
doveo sjajnog strelca Sulejmana Halilovi}a za koga je
- Kako da ne, bio sam ~esto na liniji sa biv{im klubom pred
{tampa tvrdila da }e sa Milkom \urovskim ~initi
dvome~ sa Renom u Ligi Evrope, na`alost Francuzi su boqi
najboqi tandem u na{em fudbalu. I {ire.
tim i zaslu`eno su oti{li daqe. Nadam se da }e crveno-beli
Jawanin danas radi u Panatinaikosu, ali i ~esto
ove sezone kona~no sti}i do titule i naredne godine
dolazi u Beograd.
- Tu su mi prijateqi, rodbina, u na{oj ku}i u Karlovcu poku{ati da se domognu Lige {ampiona. To je moja, ali i `eqa
oduvek se navijalo za Zvezdu, ~ak i dok sam nosio dres svih “Delija”.
Ponovo ste obukli dres sa dr`avnim grbom?
Dinama. ^esto sam u Srbiji, pratim i Zvezdu, verujem
- Sre}an sam {to sam ponovo ~lan reprezentacije, nadam se da
da je kucnuo ~as da vratimo trofeje u na{e vitrine. To smo trijumfom u Belfastu razre{ili sve dileme oko u~e{}a u
zaslu`uje klub svetskog renomea, ali i milionska
bara`u, {to je i bio ciq posle nesre}nih de{avawa u na{oj
armija navija~a koju ovom prilikom pozdravqam kvalifikacionih grupi. Siguran sam da }emo se plasirati na
zakqu~io je Jawanin.
Evropsko prvenstvo u Ukrajini i Poqskoj - dodao je Bi{evac.
I. Velimirovi}
I. Velimirovi}
14 ZVEZDINA REVIJA
P
FUDBAL
Boban Bajovi} posle sedam godina do~ekao da obu~e crveno-belu "jedinicu"
Istetovira}u Robijev lik
ugih sedam godina je Boban
Bajkovi} tra`io sebe na
"Marakani". Po dolasku sa
Cetiwa euforija ostvarewa fudbalskog sna je kratko trajala, mewali su se treneri, ali on je grejao
klupu, i{ao na pozajmice, sedeo na
tribinama, i bio strpqiv. ^ekao je
svojih pet minuta i do~ekao.
Dolaskom Roberta
Prosine~kog svanulo je i
sada iskusnom golmanu,
koji bez sumwe poseduje
kvalitet za Zvezdu,
qubimcu Delija. Klasu
mu niko nije sporio,
me|utim, uvek su ga pratili kometari - "To je
D
Branio bih za Srbiju
Isti~e Boban Bajkovi}, iako je ro|eni Cetiwanin, da bi rado prihvatio
poziv fudbalske reprezetnacije Srbije, koja kuburi s golmanima.
- Rado bih branio za najboqu selekciju Srbije. Nastavi}u s dobrim partijama u Zvezdi, pa ako zaluta poziv selektora Petrovi}a, tu sam. Oberu~ke
bih prihvatio poziv. Cetiwe jeste moj grad, ali imam srpski paso{. Zvezda
mi je dala najvi{e u `ivotu - jasan je Bajkovi}.
Ne pratim fudbal
Da je Bajkovi} potpuno atipi~na figura u
srpskom fudbalu
svedo~i i podatak da
ne rpati evropski fudbal.
- Ma, mene to ne zanima! Ne volim da gledam utakmice, dosta mi
je fudbala kad
zavr{im treninge.
Nikad u kom{iluk
Kada se povede re~ o
tome kako bi reagovao
u slu~ju ponude
Partizana, Bajkovi}
kao o{uren ska~e sa
stolice.
- Ma kakvi, nema
nikakve {anse. Nikad
u `ivotu to ne bih
uradio. Pqunuo bih na
sebe, na klub, na sve
Bajko, nikada se ne}e uozbiqiti".
- Mogao bih i kwigu da napi{em o
tome {ta mi se sve de{avalo za
ovih sedam godina. Do{ao sam na
probu kod Slavoquba Muslina i
tada{weg trenera golmana
Aleksandra Stojanovi}a. Oni su
najzalu`niji {to sam obukao crvenobeli dres, ali sve {to se kasnije
de{avalo do dolaska prosine~kog
bilo je daleko od onoga {to sam
zami{qao - iskreno }e Bajkovi}.
Za mnoge je van terena ~udan, ali
kada stavi rukavice sve se mewa,
ozbiqnost je maksimalna, a on
pouzdan na gol liniji.
- Siguran sam da je u meni najmawa
krivica za to {tao sam stalno bio u
drugom i tre}em planu. Mogao sam
uve~e da radim {ta ho}u, ali se
zato nikada nije doga|alo da na treningu negde zapnem i ne odradim
maksimalno sve {to je trener
tra`io od mene. Mnogo sportista
izlazi, nisam jedini. Pa zar je to
toliki greh? Posebno nije lako kada
radi{ maksimalno, a zna{ da si
osmi golman. Pa {ta ti drugo
preostaje nego da na|e{ izduvni
ventil...
Wegov fudbalski `ivot, zapravo,
po~iwe sedawem Prosine~kog na
na{u klupu.
- Robiju }u da budem ve~ito zahvalan. Od ovda{wih trenera jedino
mi je Aleksandar Jankovi} dao priliku na pet utakmica, ostali me
nisu videli. Verovatno se to ne bi
promeilo da je zimus neko drugi
umesto Prosine~kog do{ao na klupu.
Jednostavno, svi su i{li onim rezonom, da je boqe da ne rizikuju sa
Bajkovi}em. Smirio sam se kao bubica. Nema {anse da bih vi{e radio
ono {to me je do saa pratilo kroz karijeru. Robi
se prema svima postavio
kao drugar, ali i kao
veliki autoritet. Mene
i Lazovi}a je recimo
potpuno vratio u `ivot,
nigde nas nije bilo. Uz
wega, veliku zahvalnost
za moj povratak na gol
dugujem treneru golmana
Sr|anu Maksimovi}u,
koji zna da mi je potrebnija psihi~ka priprema i
razgovor, nego rad na
terenu. Mislim da se
zbog toga i ne vidi na
terenu da sam dugo pauzirao. Zahvalan sam
Prosine~kom neverovatno mnogo i mislim da mu
vra}am na najboqi
mogu}i na~in.
Ove sezone prosto moramo da vratimo trofeje
u svoje vitrine, imperativ je svih u Qutice
Bogdana.
- Igramo srcem i imamo
znawe. Za Delije, za
titulu! Zaista delujemo
dobro na terenu. Ako smo
dobri, a jesmo onda ne
smemo da strahujemo ni
od koga. Samo treba da
pobe|ujemo. Od dolaska
Roberta Prosine~kog sve
se promenilo naboqe, ne
bojimo se vi{e, puni smo
samopouzdawa.
Bajkovi}evo telo krasi preko
deset tetova`a. Kako re~e, tu
"kwigu" je zatvorio, ali spreman je
da napravi jedna izuzetak.
- Obe}ao sam majci da ne}u vi{e
da se tetoviram. Ipak, kada nam se
razdvoje putevi, istetovira}u jo{
lik Roberta Prosine~kog. Niko
nije bio strpqiv kao ja, i{ao sam
na pozajmice, odlazio, vra}ao se,
ali ja sam ro|en za golmana, a kvalitet se na kraju isplatio. Nikada
ga, do dolaska Prosine~kog nisam
ni pokazao. Moja karijera je po~ela
wegovim dolaskom, bi}u mu zahvalan do kraja `ivota, a sve }u mu
vra}ati na terenu. Ma, nikad ne}u
mo}i da mu se odu`im - zavr{io je
Bajkovi}.
Igor Velimirovi}
ZVEZDINA REVIJA
15
FUDBAL
Sr|an Maksimovi} trener golmana i deo stru~nog {taba na Kup utakmici u Lu~nima obele`io lep jubilej
300 puta na klupi
r|an Maksimovi}, trener
golmana Crvene zvezde na
kup utakmici protiv
Mladosti iz Lu~ana (2:1 za
Zvezdu) po 300-ti put je sedeo na
klupi kao ~lan stru~nog {taba.
S
Prvi put je na to radno mesto
seo 2003. godine i do danas je
kroz wegov trena`ni proces
pro{lo 11 golmana, i to
Vladimir Di{qenkovi}, Ivan
Ran|elovi}, Zoran Banovi},
Vladimir Stojkovi}, Sa{a
Radojevi}, Sa{a Stamenkovi},
Bojan Pavlovi}, Boban Bajkovi},
Milo{ Vesi}, Aleksandar
Kirovski i Marko Dmitrovi}.
^estitke Maksi.
Kirovski:
Ja sam budu}nost
Aleksandar Kirovski je Zvezdin zalog za budu}nost.
Novajlija iz Zemuna isti~e da ga ni najmawe ne zabriwava ~iwenica da je Boban Bajkovi} sada{wost
Crvene zvezde. Naprotiv, `eli da u~i kako od
Bajkovi}a, tako i od trenera Sr|ana Maksimovi}a.
- Znam da sam u Zvezdu do{ao kao alternativa
Bobanu Bajkovi}u. Poku{a}u da dobrim radom i zalagawem doprinesem da Zvezda bude boqa, ko god da
brani. Svestan sam da sam doveden za budu}nost kluba
- rekao je Kirovski (20).
On je posle 13 godina u Zemunu, potpisao
trogodi{wi ugovor sa Crvenom zvezdom.
- Ose}am se odli~no, po{to sam stigao u veliki klub.
Dolazak na “Marakanu” je ne{to novo za mene. Bi}e to
veliki izazov.
LI^NA KARTA
Ime i prezime: Aleksandar Kirovski
Datum ro|ewa: 25. decembra 1990.
Mesto ro|ewa: Beograd
Broj na dresu: 32
Klubovi: Zemun, Crvena zvezda
Kirovski je pre poziva iz Qutice Bogdana bio na
meti Vojvodine, ali je taj transfer propao.
- Dok sam ~ekao dogovor o prelasku u Vojvodinu,
iskrsla je ponuda Zvezde. To nisam mogao da odbijem.
Mislim da je normalan Bajkovi}ev status. On to
zaslu`uje kvalitetom i iskustvom i zbog onoga {to je
pokazao. Jasno mi je i da Prosine~ki ne gleda godine
ve} kvalitet pa je to svakako adut vi{e za nas dvojicu.
Prilago|avawe za wega je i{lo brzo i dosta lako.
- Kad do|e{ u veliki klub kao {to je Zvezda
najva`nije je da se navikne{ na sistem rada i funkcionisawa ekipe. [to se igra~a ti~e tu je bilo
mnogo lak{e jer dosta momaka poznajem od pre. Oni
su mi pomogli da se brzo uklopim. Sada mi preostaje
da ispunim sve zahteve koji se pred mene postavqaju.
On je je navija~ima ve} u pripremnom periodu pokazao da ima kvalitet i sigurnost.
- Zvezda je klub koji ne trpi prosek. Verovatno sa
strane izgleda dobro kada se skine penal i odbrane
neki {utevi kao u prijateqskom duelu protiv
Matersburga, ali meni je to ve} pro{lost i obaveza
vi{e da napredujem i kasnije zadr`im kvalitet na
du`e staze. Uvek }u jednako brzo zaboravqati i dobre
i lo{e odbrane, jer uvek je va`na budu}nost i kontinuitet. Bi}e i lo{ih me~eva, siguran sam - zakqu~uje
Kirovski.
I. V
16 ZVEZDINA REVIJA
FUDBAL
Mladi golman
je sada dobro
Vesi}: Poziv Zvezde
me iznenadio
ravo iz Novog Sada, crveno-beli dres i rukavice je
obukao Milo{ Vesi} (21) na{e ovoleto{ewe
poja~awe. Daroviti golman, iako mlad po godinama,
figurom i visinom (194 cm), ali i izvanrednim talentom,
podse}a na poznatog
Italijana,
nekada{weg reprezentativca “azura“,
Fran~eska Tolda.
Milo{ i ne krije da
mu je upravo Toldo
golmanski uzor jo{ od
malih nogu.
- Po~eo sam u najmla|im selekcijama
Vojvodine, kod trenera Mikice Stupara,
pro{ao mla|e kategorije da bi ve} sa 17
godina pre{ao u redove TSK iz Temerina,
gde sam bio standardan. U redove
Novog Sada sam
pre{ao 2008. Na
po~etku sam grejao
klupu, da bi pod nadzorom sjajnog trenera
Pobedio
mononukleozu
Mladi golman
Crvene zvezde vratio se u trena`ni
proces posle
odsustva od nekoliko
meseci.Ispo{tovao
je je sve savete
lekara i posle kontrole ustanovqeno
je da je pobedio
mononukleozu i
dobio zeleno svetlo
da se vrati treninzima. Zbog povrede
Marko je propustio
prvenstvo Evrope za
omladince gde je bio
prva opcija selektora Dejana
Govedarice.
P
LI^NA KARTA
Ime i prezime: Milo{ Vesi}
Datum ro|ewa: 23. jula 1989.
Mesto ro|ewa: Temerin
Broj na dresu: 2
Klubovi: Vojvodina, TSK Temerin, Novi Sad, Crvena
zvezda
golmana u na{em klubu, Sa{e Todi}a, nekada ~uvara
mre`e Proletera i Vojvodine, mnogo nau~io napredovao
i, eto, prigrabio “jedinicu“. Naravno, ostaje jo{ mnogo,
mnogo toga da nau~im, prostora za napredak je na pretek,
pa se nadam, po{to je vek golmana du`i od fudbalera, da
}u ostaviti zna~ajni trag u na{em fudbalu - ka`e Vesi}.
Za dve sezone koliko je branio mre`u “kanarinaca“,
Vesi} imao je vi{e sjajnih ostvarewa na prvoliga{kim i
kup utakmicama, {to nije promaklo na{em klubu.
- Iznenadio me poziv Zvezde. [u{kalo se ne{to o
mogu}nosti dolaska na “Marakanu”, ali tek kad sam sebe
video u svla~ionici, na prozivci, shvatio sam da san
postaje java. O~ekivao sam da mi karijera prvo krene u
pravcu nekog supeliga{kog kluba pa da tek onda kucam na
Zvezdina vrata, ipak, jedan stepenik je presko~en i sada
}u svima dokazati za{to.
Za Milo{a Vesi}a u~ewe od trenera golmana Sr|ana
Maksimovi}a je veliki zalog za budu}nost, ali ne zaboravqa ni svoje dosada{we u~iteqe.
- Bogunovi} me je u~io golmanskom zanatu. Pomogao mi je
mnogo na po~etku karijere. Nisam nikada imao idole, ali
voleo sam stil dvojice Italijana – Tolda i Bufona.
Ina~e, Milo{ je nastavio fudbalski put tamo gde mu je
stao otac, Mile Vesi}, koji je ponikao u Slovenu iz Rume,
potom se otisnuo u redove Slobode iz Tuzle, gde je bio ~lan
zlatne generacije koju je vodio poznati trener \or|e Gerum,
potom branio boje Kikinde, da bi bezmalo punu deceniju
nosio dres srpskoliga{a Mladosti iz Ba~kog Jarka.
- Drago mi je {to sam od malih nogu zavoleo “bubamaru“,
ali za razliku od oca, koji je bio {toper, mene je jo{ „iz
pelena“ privla~ilo mesto me|u stativama. Volim da treniram, da se usavr{avam i ne krijem ambicije - isti~e
Vesi}.
I. V.
Dmitrovi}: Ovo sam
samo zami{qao
Kada je u februaru, tada devetnaestogodi{wi Marko
Dmitrovi} stao na gol Zvezde, 90 minuta protiv
Spataka iz Trnave u prijateqskom me~u, nije bilo
sre}nijeg ~oveka na svetu od wega. Iza mladog reprezentativca Srbije su dve pripremne faze sa prvim timom,
stipendijski ugovor potpisan 2009. i gomila superlativa o wegovim kvalitetima, izre~enim od strane
stru~waka i javnosti.
Dolaskom Roberta Prosine~kog na mesto prvog trenera
ispunila mu se jedna, a dolaskom Aleksandra Jankovi}a
na mesto selektora mlade reprezentacije druga `eqa.
LI^NA KARTA
Ime i prezime: Marko Dmitrovi}
Datum ro|ewa: 24. januara 1992.
Mesto ro|ewa: Subotica
Broj na dresu: 31
Klubovi: Crvena zvezda
- Nisam se nadao… Ustvari, zami{qao sam, ali nisam
verovao. Ipak, uz mukotrpan rad svakog dana, uz mnogo
odricawa, eto tu sam gde jesam danas - ka`e Dmitrovi}.
Sve {to mu se doga|a, ka`e da prima na jedini ispravan na~in, kao podstrek za daqi rad i priznawe za
ulo`eni trud.
- Velika je ~ast sa 19 godina biti u prvom timu Crvene
zvezde. Trener Prosine~ki forsira mlade igra~e {to je
pozitivno, jer je mnogo talentovane dece u Omladinskoj
{koli - tvrdi golman, ro|en 24. januara 1992. u
Subotici. - Sr|an Mijailovi} je ve} starosedelac, tu su
i bra}a Srni}i, Uro{ ]osi}, a ima ih jo{ mnogo koji tek
treba da se doka`u i koje }e qudi u Srbiji i svetu tek
upoznati, koji }e tek iza}i iz Omladinske {kole. To je
samo podsticaj za nas da naporno radimo i da na svakom
treningu i utakmici dajemo sve od sebe”.
Dmitrovi}, poput mnogo iskusnijih ~uvara mre`e, bez
panike na treningu parira mnogo starijim saigra~ima od
sebe.- Voleo bih da u~estvujem u osvajawu trofeja, bila
bi tada slika potpuna - dodaje Dmitrovi}.
I. V.
ZVEZDINA REVIJA
17
NA[ JUBILEJ
„Zvezdina
revija“
jedinstvena
u svetu
Ponosan je
Aleksandar Bori~i}
na „Zvezdinu reviju“,
~asopis uz koji i on
odrasta evo ve} pet
decenija.
– ^estitam
Zvezdinoj reviji 50
godina postojawa i
po`eleo bih joj da
izlazi ve~no, ba{
onoliko, koliko }e
trajati i na{a
Zvezda. Morate da
znate da samo najve}i
sportski kolektivi
na svetu imaju jedan
takav ~asopis, u kojem
mo`ete da pro~itate
puno pri~a o sportistima, klubovima, ali
i takmi~ewima.
18 ZVEZDINA REVIJA
600
NA[ JUBILEJ
Za sve Klubove i navija~e
Za sve uzraste i generacije
Za sva vremena
ZVEZDINA REVIJA
19
RUKOMET
Ima li Zvezda kvalitet da ove sezone osvoji doma}i {ampionat
Sve za srpski presto
derbi me~u prvog kola SEHA
lige crveno-beli rukometa{i
su pora`eni od hrvatske ekipe
NEHE i to lagano, sa pet golova razlike. Pokazala se razlika u klasi,
nedisciplina u igri i apati~nost u
pojedinim momentima. Bilo je momenata kad je pr{talo u odbrani i to
samo kad se "postave" Panteli}
i(li) Pu{ica. Golman Jure Jeraj da
bi osvojio srce zvezda{a mora da
brani jo{ mnogo boqe, pivotmen
Petar Puceq igra sa mngo mawe
`ara nego {to smo o~ekivali, a
Bo`idar Nadoveza mo`e mnogo boqe
da "izgradi" igru nego {to se
videlo na prvim me~evima da ne bi
delovalo kao da odra|uje posao.
Desni bek Filip [}epanovi} i
desno krilo i ra`alovani kapiten
Milan Vukas su dobro poznati
zvezda{ima i od wih se mnogo
o~ekivalo u Zvezdinim igrama.
Zvezda ima solidan tim ima i {est
juniorskih reprezentativaca. Zar to
nije bilo dovoqno garancija za
{ampionska nadawa?
U rukovodstvu kluba ve} na startu
bilo je previrawa. I preklapawa
U
Crvena zvezda
u novoj sezoni
Do{li:Jure Jeraj (Kopar),
Petar Puceq (Bosna), Bo`idar
Nadoveza i Nemawa Suxum
(Vardar), Milan Ivan~ev
(Selfos), Filip [}epanovi}
(Briksen), Nikola [qivan~anin
(PKB), Nikola Doki} (Sloga
Doboj), Milan Kosanovi}
(Naisa), Damjan Ble~i}
(Silkeborg), Slobodan Pavi}
(Smederevo).
Oti{li:Bojan Qubi{i} i Sr|an
Trivunxa (Borac Bawaluka),
Nemawa Zelenovi} (Pivovarna
La{ko), Obrad Radulovi}
(Antekvera), Dragoqub Perovi}
(Insbruk), \or|e Pe{i}
(Selestat), Vladimir \uri}
(Naisus), Milo{ Savi} i
Strahiwa Popovi} (Obili}),
Marko Risti} (Smederevo).
obaveza. Da li }e sve "do}i" na
svoje mesto i razmi{qawa usmeriti
samo ka pobedama. Verovatno da
ho}e jer se u Srpskoj Super ligi
neuspe{no apsolvirali startne
utakmice pobedom protiv Kolubare
i porazma protiv Jugovi}a i
Obili}a. To su raslozi da se mora
nastaviti pobedni~ki niz jer predstoje me~evi protiv Pan~eva~kog
Dinama, Radni~kog, Smedereva,
Metaloplastike, Rudara, Po`arev-
20 ZVEZDINA REVIJA
Za{to je Tibor Ivani{evi} golman mlade reprezentacije (od)branio tako malo na startu sezone
prido{lica koji su i
do{li zbog regionalnog takmi~ewa ~eli~e
sa jakim utakmicama
iako na{ sasatv nema
kvalitet da se upusti
u borbu za trofej u
prvoj goidni regionalne lige.
- Va`no je da na{i
igra~i igraju ovako
kvalitetnu ligu. Na{
prioritet je doma}a
liga, a u SEHA ligi
treba da odigramo
maksimalno, izjavio je
trener Igor Butulija.
[teta, kad je po~eo
premijeri me~ SEHA
lige, na strani gde je
klupa sa igra~ima u
dvorani na Bawici,
izbrojali smo 44 gledaoca na po~etku
me~a, posle ih je
do{lo jo{, nekada ih
je bilo 100, na onoj
drugoj strani bilo je
oko 200 posmatra~a.
Protiv Borca bilo je
jo{ mawe. Malo, premalo za derbi me~eve
u jakoj regionalnoj
Prvi gol u SEHA ligi postigao je Miqan Pu{ica
ligi. Iako je bilo
nerealno o~ekivati
ca, Crvenke, Naisusa i na kraju proZvezdinu pobedu protiv Hrvata,
tiv Vojvodine i Partizana. Dakle,
kako do we do}i i o~ekivati da im
ako Zvezda ne mo`e da se izborei
se na{i rukometa{i suprostave bez
na ovakvim protivnicima, {ta }e
podr{ke sa tribina.
mo}i.
M. B.
SEHA liga ostaje i dobro je da se
{est juniorskih reprezentativaca i
ATLETIKA
Skaka~ica s motkom Crvene zvezde postigla izvanredne rezultate
Skok do dr`avnog rekorda
Jelenina godina
vezdina atleti~arka Jelena Radinovi}-Vasi} je postigla izvanredne rezultate ove 2011. godine. Na po~etku godine u februaru
je postavila nov dr`avni dvoranski rekord za seniorke u skoku
motkom sa rezultatom 4,11 m na takmi~ewu u Lincu (Austrija). Posle
toga nastupila je za Zvezdinu ekipu u Kupu Evropskih {ampiona
grupa B u Beogradu i to u dve discipline. U skoku motkom je osvojila
2. mesto sa 3,60 m dok je u skoku u daq osvojila 5. mesto sa 5,41 m.
Tako je znatno doprinela da Zvezdina ekipa zadr`i mesto u B grupi
KE[-a i za slede}u godinu.
Na Prvenstvu Balkana za seniorke u Bugarskoj (Sliven) je osvojila
srebrnu medaqu u skoku motkom sa rezultatom 4,00 m. Nastupila je
za Zvezdinu ekipu na Ekipnom prvenstvu dr`ave za seniorke u skoku
u daq i tako je pomogla da Zvezdine seniorke osvoje Ekipno prvenstvo dr`ave i za ovu 2011. godinu. Ovo takmi~ewe je odr`ano u
Beogradu. Na pojedina~nom seniorskom prvenstvu dr`ave u
Kragujevcu je osvojila 1. mesto u skoku motkom sa 4,10 m i 2. mesto u
skoku u daq sa 5,70 m. Posle toga je u avgustu mesecu na takmi~ewu u
Sremskoj Mitrovici postigla nov dr`avni rekord i na otvorenom sa
rezultatom 4,25 m.
Tekst: M. Milivojevi}
Z
Serija uspeha lepe Jelene i wenog trenera profesora Sto{i}a
"Srebro" na Balkanu "Srpske Jelene Isinbajeve"
ZVEZDINA REVIJA
21
DOGODILO SE
Na margini 13. Svetskog prvenstva
u Daeguu u Ju`noj Koreji
Otkrivena spomen plo~a ~uvenom fudbalskom bombarderu Bori Kosti}u
Dobri
rezultati
Zvezda{a
Na najve}oj
svetskoj smotri "kraqice
sporta" u
Ju`noj Koreji
u~estvovalo je
troje
Zvezdinih najboqih atleti~ara –Asmir
Kola{inac,
Tatjana Jela~a
i Emir Bekri}
(na slici).
Baca~ kugle Asmir Kola{inac zauzeo je 11. mesto baciv{i kuglu 19,84
metara. U drugom hicu je prestupio,
a u tre}em je kugla doletela do 19,
77 m. Tako je Kola{inac u svom
prvom finalu na najve}em
takmi~ewu zadovoqio iako je
mo`da, mogao da ostvari i boqi
rezultat.
Emir Bekri}, rekorder Srbije na
400 m prepone najpre je uspe{no na
osnovu plasmana pro{ao kvalifikacije tako da nije morao da ~eka rasplet po rezultatu. Istr~ao je trku
rezultatom 49, 67.
U polufinalu je sa 49, 94 zauzeo
ukupno 19 mesto, a u ciqu druge
polufinalne grupe bio je {esti.
Ina~e Bekri} je pre SP istr~ao
49,55 {to je samo pet stotih do "A"
olimpijske norme.
Se}awe
Sa{a Aleksi}
Tragi~nim slu~ajem zauvek nas je
napustio Sa{a Aleksi}, atleti~ar
i trener skaka~a sa motkom . Od
onog dana kada je pre 35 gdoina kao
de~ak do{ao na Marakanu i rekao
"Ja ho}u da ska~em sa motkom",
tada{wi trener Crvene zvezde
Bo`a Jankovi}, samo se nasmejao i
prikqu~io ga svojoj ~uvenoj grupi u
kojoj su bili Veselin
Jevrosimovi}, Bla`a [}epanovi}
i Muja Georgijevski. Svi oni bili
su najboqi skaka~i u celovitoj
Jugoslaviji, najhrabriji, najomiqeniji i najveseliji momci. Kasnije je
Sa{a Aleksi} sa velikim entuzijazmom radio kao atletski trener,
a podu~avao je i sada{we aktuelne
trenere skaka~a sa motkom. Sa{a
bez Zvezde i Marakane nije mogao i
zato je sve nas zvezda{e pogodila
vest o odlasku velikog ~oveka
Sa{e Aleksi}a.
22 ZVEZDINA REVIJA
^ovek koji je postigao
preko 1.000 golova
Na staidonu FK Radni~ki, na ulazu
u klupske prostorije, u Obrenovcu
otkrivena je spomen plo~a nezaboravnom golgeteru Crvene zvezde
Borivoju Kosti}u. U prisustvu porodice, wegovih saigra~a, u~enika i
qubiteqa fudbala
iz Obrenovca, a
sve~ani ~in obavili su Dragan Xaji},
Vladimir Petrovi}
Pi`on i Vladica
Popovi}.
- Ovo je veliki
dan posve}en
nenadma{nom Bori.
Imao je ~vrst
karakter i sebe je
upisao me|u besmrtne, naglasio je
Vladica Popovi},
legendarni igra~ i
trener i predsednik sekcije veterana Crvene zvezde.
Posle otkrivawa
spomen plo~e, prikazan je film "Bombarder za sva
vremena" o Bori Kosti}u u realizaciji agencije "Sport netvork", a odigrana je i utakmica izme|u
Radni~kog i Crvene zvezde
(Zvezidna pobeda 3:0). Po prvi put je
organizovan i Memorijalni turnir u
malom fudbalu "Bora Kosti}" koji
treba da postane tradicinalan.
Bora Kosti} je najboqi sportista
OBrenovca svih vremena,a prvu
Plaketu dobila je wegova supruga,
potom i Fudbalski klubovi Crvena
zvezda i Radni~ki.
Vladan Luki} predsednik FK
Crvena zvezda dodelio je dres organizatoru Udru`ewu gra|ana
"Budu}nost Obrenovca". Sve to da
se ~ovek koji je postigao 1.000 golova nikad ne zaboravi.
Z. R.
DOGODILO SE
Nova kwiga doajena srpskog novinarstva Milana Simi}a
Promovisana kwiga Miroquba Stojkovi}a
Saga o sokolovima i naslednicima Fudbalski re~nik
Milan Simi}, doajen sportskog novinarstva i vi{edecenijski stalni saradnik Zvezdine
revije, nedavno je sportskim
zanesewacima podario jo{
jedno zanimqivo {tivo kao
svedo~anstvo neizbrisivog
belega o qudima i vremenima.
Kwiga simboli~ki naslovqena
"Na krilima Sokola-DTV
"Partizan" - @arkovo 19592009", koja je predstavqena u
Udru`ewu novinara Srbije,
zapravo je, kako je istakao
recenzent Miodrag
Sa promocije u UNS-u: Ogwanovi}, Jovica Grbi}, Dane
Simeunovi}, dirqiva saga o
Korica, Milan Simi}, Boban Igrutinovi}, Miodrag
sokolima, srpskim, evropskim Simeunovi} i Marko Markovi}
Foto Miki Anti}
i planetarnim, ali i o sportsve`ba~a
@arovaca.
kom pokretu davno za~etom na beogradsO `arkova~kom fenomenu amaterskog
koj periferiji, u Simi}evom zavi~ajnom
sporta u kwizi Milana Simi}a [email protected] Tu, kraj nadaleko ~uvene prora{weg novianra i urednika Sportskog
valije i iznad istorijskog izvora Bele
`urnala i Politike, izme|u ostalih
vode, gde `ivot kontinuirano traje pet
pi{u Vlade Divac, Sne`ana Markovi} mileniju,a iz nekada sna`nog `arkoSamarxi}, prof. dr Dragomir Petrovi},
va~kog Sokolskog dru{tva, kao ~lanovi
Dane Korica, Sne`ana Laki}evi} DTV "Partizana" razvili su se posleStoja~i}, Jezdimir Marseni}, Milan
ratni devetostruki amaterski prvaci
Mi{i}... Pred brojnim poklonicima
Jugoslavije u zahtevnom partizanskom
sporta u Udru`ewu novinara Srbije, o
vi{eboju, ali i brojni gimnasti~ki
kwizi Milana Simi}a, pored autora
{ampioni.
govorili su: dr Dane Korica, Marko
- Na prvenstvu Jugoslavije u Qubqani,
Markovi}, Boban Igrutinovi}, Jovica
gde smo iza sebe ostavili i neprikosGrbi} i Miodrag Simeunovi}, dok je
novene Slovence, slavni Miroslav
odlomke iz kwige ~itao mladi beogCerar je, tra`e}i da se slika sa nama,
radski glumac Mr|an Ogwanovi}.
M.
u neverici pitao "Gde je to @arkovo?" Ble{i}
rekao je na promociji Simi}eve kwige,
Jovica Grbi}, jedan od najistaknutijih
Miroqub Stojkovi} je bio ko{arka{
Crvene zvezde, trener ko{arka{ica
Vo`dovca, generalni sekretar FK
Crvene zvezde i nezaboravni urednik
Zvezdine revije. Obavqao je i
poslove iz oblasti marketinga, bio je
i jedan od osniva~a Medicinskog centra Crvene zvezde. Dugo je `iveo i
radio u Engleskoj gde se bavio menaxerskim poslovima i wegovom zaslugom 24 fudbalera iz SFRJ prona{la
su anga`man u Engleskoj. Nedavno je u
sport kafeu promovisao novu kwigu
"Fudbal od A do @" - englesko-srpsko-engleski i ona predstavqa
jedinstven uxbenik fudbalske frazeologije.
- Kada sam se uverio da ovakve kwige
nema na svetskom tr`i{tu zasukao sam
rukave i pet godina radio. Sada sam
ponosan na 12.000 termina, koliko je
stalo u kwigu, istakao je dr Miroqub
Stojkovi} na promociji.
Po~etni tira` je 3.000 primeraka,
a predstavqawu kwige prisustvoala su mnoga imena iz sveta fudbala: Du{an Savi}, Vladislav
Bogi}evi}, Bata \or|evi}, Ivan
Golac, Miodrag Marta}, Aleksandar
Stojanovi},Zoran Milinkovi},
Dragan Gugleta, Marko Nikoli}...
Zvezda{ i partizanovac u pauzi me~a na Ju-Es openu
Sva|a u "Red kafeu" u Wujorku
Red star kafe. Ili samo Zvezdin kafi}. Odmah
na izlazu iz pres centra. Omiqenom mesto dela
srpskih navija~a na Fla{ingu. Onih kojima je crveno-bela boja na srcu. Pauza izme|u me~eva Janka
Tipsarevi}a i Novaka \okovi}a.
Sedim sa Bracom \or|evi}em i Krisom. Braca,
nekada novinari TV B92, sada radi za "Glas Amerike". U Va{ingtonu je ve} osam godina. Kris je do{ao iz Dalasa. Srbiju je napustio 2004. U Wujork
je stigao da prati Ju-Es-open. Sjajni momci.
- Jel smo morali ba{ da sednemo u ovaj ciganski
kafi}. Ne mogu da verujem da postoji "Red star"
kafe. Mrzovoqno re~e Braca.
- Ma da. Zvezda je onaj seqa~ki klub iz Beograda, koji je bio {ampion Evrope i sveta. Sitan
uspeh. Gotovo neprimetan, smejao se Kris.
Sa pri~om iz Barija ustajete i le`ete
Au, kakvi ste vi zvezda{i. Sa pri~om iz Barija
ustajete i le`ete u krevet. Dokle, bre, vi{e da
`ivite u pro{losti. To je bilo 1991. godine. Zna{
li, bre, da je psotojalo Rimsko carstvo, pri~a Braca.
- Ali se i sada pri~a o wemu. Na{e uspomene su
lepe, a detiwstvo puno sre}e. Kako be{e, vi ste
bili u finalu 1966. godine. Jeste ono pobedili
Real?
- Da, da. Kao {to ste vi posledwih pet godina
uzeli titulu u Srbiji. A i u Evropi vam dobro ide.
Lepo vam Karaxi} ka`e da "takmi~ewe u Evropi
zavr{avate dok jo{ traje sezona kupawa".
Slu{am samo {am rok
Vidim kako vam ide u Ligi {ampiona, niste uzeli bod. A ove godine sam zbog vas po~eo da slu{am
[AMROK.
- Vi ste mnogo boqi. Koliko ste ono komada primili u Renu. ^etiri, pet. Zbog vas, bre, kupuju nove
semafore. Ne mogu da upi{u koliko golova primate, u dahu pri~a Braca. Gde ste u ko{arci, odbojci,
rukometu?
- Nas to ne zanima. Fudbal je najva`niji, re~e
Kris.
- U skladu sa tim ste ove godine osvojili duplu
krunu u istom. Hahahahaha - zacenio se Braca. - Nema veze. To jako Sportsko dru{tvo iz Qutice Bogdana se zadovoqilo sa trofejima u dva veoma va`na sporta. @enska odbojka i, podseti me, koji
drugi be{e... Bo}awe, kuglawe?
Nisu bitne titule, bitna je qubav
- Nisu bitne titule. Bitna je qubav. Jesi li video atmosferu protiv Rena. Kada u rupi ~uje{
onaj huk, onu atmosferu. Kada zapeva 50.000 cigana. To je neponovqivo. A ne onaj stadion~i}. Ko da
igrate u pozori{tu.
- Samo ti `ivi od qubavi. Meni se i daqe nekakko vi{e svi|a da gledam "fajnal for" u ko{arci, da budem {ampioni Evrope u vaterpolu.
Nego, jel ovi va{i uop{te znaju da plivaju, smejao
se Braca.
- Grobari, {tao god da uradite uvek }ete biti
mawina. Mawina. Zvezda je `ivot, ostalo su sitnice.
- E pravo da ti ka`em drago mi je {to sam mawina. Sre}na mawina. Ne mo`ete vi cigani nikada
da razumete {ta je qubav prema klubu.
- Dobro, ajde sad ka`i ti meni, jel imate vi grobari svoj kafi} ovde?
- Nemamo i nije mi prijato {to sedim u ovom va{em.
- Kao dobar doma}in, ja pla}am pivo. Dok ne dobije{ svoj kutak. Nekada. Hahahahahaha. @iveo
grobar~ino, nasmejao se Kris i kucnuo se sa Bracom.
- @iveo cigane. Da uvek imate titula, kao ove
gdoine. Hahahahha, stavio je ta~ku Braca.
"Ve~ita" tema. Zvezda ili Partizan. Crveno ili
crno-beli. Od toga ne mo`e da se pobegne ni u Wujorku.
V. Todorovi}
Dvojica srpskih asova Novak
\okovi} i Janko Tipsarevi}
odmerili snage u ~etvrtfinalu
Gren slem turnira
Pobedi}e Zvezda
Na pitawe novinara da
li }e u duelu srpskih
igra~a pobediti Zvezda
ili Partizan Novak
\okovi} je bio kratak i
jasan.
- Zvezda, zato {to smo
obojica zvezda{i.
Rezultat je bio 7:6, 6:7,
6:0, 3:0 (predaja Janka
Tipsarevi}a prvom teniseru sveta zbog povrede).
- Za na{u zemqu, Srbiju,
to je bila velika stvar,
rekao je Janko posle
me~a.
ZVEZDINA REVIJA
23
VESLAWE
U susret 90 godini postojawa
Za veliki jubilej
veliki povratak osmerca
Oni stvaraju
{ampione, treneri na{eg
vesla~kog kluba
a rukavcu Save ispred prostorija na{eg Vesla~kog kluba na
Adi ciganliji dogodine }e se
okupiti ogroan broj biv{ih i
sada{wih asova Zvezdinog veslawa.
klub je osnovan 1922. godine pod imenom Beograd, a 1945. godine preimenovan je u VK Crvena zvezdda, da bi
1997. novom imenu dodato i staro.
Proslava zna~ajne godi{wice bi}e
prilika da se poka`u i rpomovi}u
pored mnogobrojnih legendi kluba,
u~esnika Olimpijskih igara i osvaja~a medaqa na najve}im vesla~kim
takmi~ewima i aktuelni ~lanovi
ekipe kao i oni koji nastoje da vrate
slavu osmeraca na na{im prostorima.
Osmerac mnogo zna~i za Klub, jer je
on i {kola za podizawe najpotpunijih
vesla~a. Nekada (po~etnih pedesetih
godina pro{log veka) Crvena zvezda
je imala osmerac koj je bio kostur
dr`avne ekipe na londonskoj
Olimpijadi. Tada su veslali:
Sirotanovi}, Drenovac, Jovanovi},
Novi~i}, Petrovi} i drugovi.
Pobedili su tada jednu od najja~ih
evropskih sila u osmercu Ma|arsku i
bili ubedqivo najja~i jugoslovenski
~amac. Zvezda je strvorila tradiciju
osmeraca koji se ~esto smatraju merilom snage jednog kluba. Situacija se
kasnije promenila. Neki su
presta(ja)li da veslaju, do{la je
nova, sve`a krv, koja je tamnela po
dteretom trka u rasklimatanom,
mnogo puta krpqenom i pomalo "istorijskom" Zvezdinom osmercu.
N
Juniorski osmerac iz pedesetih godina,
iz rane dekade na{eg veslawa
24 ZVEZDINA REVIJA
I jo{ iz istorije: 1948. godine na
internacionalnoj vesla~koj regati u
Beogradu, u konkurenciji sa odabranim posadama iz ^ehoslova~ke,
Rumunije, Ma|arske najboqa je bila
Crvena zvezda. U pobedni~kom osmercu veslali su: kormilar Predrag
Sari}, Sirotanovi}, Jovanovi},
Be~i}, telesmanovi}, Novi~i},
Drenovac, Horvatina, Petrovi}. ^etrdeset i osam vesala zahvatilo je
VESLAWE
Re~ trenera
Marka Veselinovi}a
- ^lanovi 8+ za kadete su:
Vasiqevi} Luka, Vasiqevi}
Petar, Vu~ini} David,
Kova~evi} Aleksandar,
Stefanovi} Luka, Rosi}
Luka, Uro{ Vojnovi}, Lazar
Stoji~i}.
^lanovi ovog osmerca, koji
su ove godine bili tre}i na
dr`avnom prvenstvu, pro{le
godine su bili prvaci
dr`ave u pionirskoj kategoriji, u izmewenom sastavu sa
Vuji~i} Uro{em, Reqom
Deni} i Mileti} Andrijom.
Svi gore navedeni
vesla~i su veoma perspektivni sportisti i od wih se
o~ekuje da }e kao veoma
kvaitetna generacija (’96)
postizati veoma zna~ajne
rezultate u zemqi i u svetu.
Bitno je pomenuti da je
Zvezda pokrenula program
dovo|ewe dece iz
unutra{wosti i wihove
obuke veslawa, {to je i dalo
prve rezultate na dr`avnom
prvenstvu u disciplini 4h
(~etverac skul) za kadete
gde su Petar Zeli}, Du{an
Slavni}, Andrija Vojinovi} i
Nemawa Le~i} (Nova Varo{).
Neki novi klinci vra}aju
slavu Zvezdinom osmercu,
tre}i na prvenstvu dr`ave
takore}i u isti mah bistru vodu
Save. Gotovo otsko~iv{i, ~amci kao
izba~eni iz topa krenu{e napred.
Komrilar nare|uje pove}awe zaveslaja.
Za zvezdu, napred
Krv udara u glavu. Napre`u se
`ile. Momci ne vide ni{ta, o~i
su im zatvorene, izgubqene u bor-
ama zgr~enog lica, ali wihove
mi{ice zapiwu, zapiwu. Samo
grabe vcodu ka{ikama od vesala.
Voda klobu~a od siline. Sa
obale dopiru poklici Zvezda,
Zvezda...
Zgrabi{e vesla. Zapara{e vodom i
pri|o{e sve~anom postoqu. Da prime
veliki pehar. I lovorov venac okko
vrata. Dobijena je te{ka trka i osvojeno je dr`avno prvenstvo u [email protected] osmerac iz osamdesetih
ciji sa osmercia iz Zagreba, [ibenika. Ta trka ih je godinu dana kasnije,
uputila na Olimpijske igre u
Londonu.
Postava osmerca: Miodrag
Petrovi}, Vladeta Risti}, Milutin
Kopu{a, Milo{ Vodopivec, Sveta
Drenovac, Slobodan Novi~i},
Slobodan Jovanovi}, Bogdan
Sirotanovi} i komrilar Predrag
Sari}. Trka je odr`ana jula 1947.
godine.
Ada prkosi
Odolela je svim naletima Save.
Odolela je vetrovima i vremenu.
Odolela i svim stihijama koje ne
budu ja~e od armiranog betona.
Odole}e i svemu {to mo`e da pobedi
~ovekova voqa. Da, takav je on,
vesla~ki dom Crvene zvezda na Adi
ciganliji.
I tek po~etkom ove godine u Srbiju
je po prvi put u istoriji na{eg veslawa stigao ~amac za osmo~lanu posadu.
To je frapantno kad se setimo crveno-bele tradicije ili kad se zna da
se ~uvena vesla~ka trka osmeraca
kolexa Oksforda i Kembrixa
odr`ava 157 godina (80:77 ukupan
rezultat u pobedama) na Temzi u
Londonu, da trka velikih ~amaca
mo`e dosti}i i velike brzine i da je
veoma atraktivna ma u kom rangu da
se odr`ava.
ZVEZDINA REVIJA
25
[AMPIONI
27 ^LANOVA CRVENE ZVEZDE OVOGA LETA BRANILO BOJE SRBIJE
Zvezda puna draguqa
e ka`e se xaba da je Crvena
zvezda odbojka{ka institucija. Ovoga leta ~ak 27 ~lanova
iz crveno-bele ku}e branili su boje Srbije. Jedanaest devojaka na-
N
stupalo je u kadetskoj i juniorskoj
reprezentaciji, dok je devet momaka nosilo kadetski, juniorski i
seniorski nacionalni dres, a sedam stru~waka je bilo deo stru~-
Juniorke 13. u Peruu
Srbija je zauzela 13. mesto na 16. izdawu Svetskog prvenstva za juniorke. Ekipa koju predvodi Ratko Pavli~evi} prvi trener aktuelnih osvaja~ica duple krune Crvene zvezde, neslavno je zavr{ila ~etvorogodi{wi
ciklus nastupa u mla|im selekcijama. Generacija 92 za koju su igrale Ana
Bjelica, Jovana Stevanovi}, Qubica Kecman, Teodora Pu{i}, Jadranka
Budrovi} i Jelena Medarevi} do SP u Peru bila je srebrna jer je sa svih
{ampionata dolazila oki}ena srebrnom medaqom, ali ovoga puta nisu
imale sre}e.
Pored B grupe, koju su mnogi nazivali grupa smrti jer su se u woj nalazile Srbija, Brazil, Italija i Kuba, srpske juniorke nisu imale sre}e ni u
kasnijem nadmetawu. Po{to nisu uspele da savladaju Brazil i Italiju
koje su na kraju vodile bitku za zlatno odli~je, Srpkiwe su u grupi za
plasman od 9. do 16. mesta pora`ene od Rusije i Poqske sa 3:2, dok su
pobedile Egipat i ostale u borbi za 13. mesto. Na kraju {ampionata savladani su Tunis i Koreja i pobedama je zavr{en Mundijal u Ju`noj
Americi.
nih {tabova svih selekcija.
Najuspe{niji su svakako bili ~lanovi mu{ke seniorske reprezentacije diza~ Mihajlo Miti} i libero
Filip Vuji}, kao i ~lanovi stru~nog {taba @eqko Bulatovi}, drugi
trener seniora, Aleksandar Po~ekovi} fizioterapeut tima. Oni su
na nedavno zavr{enom {ampionatu
Starog kontinenta u Austriji i ^e{koj okitili se zlatnim odli~jem.
Treba spomenuti da je ~lan sada
zlatne generacije seniora bio Milo{ Terzi}, pro{logodi{wi kapiten Zvezde, koji je Srbiji svojim
sjajnim servisima doneo zlatno odli~je.
Gmitrovi} na pesku
Aleksandar Gmitrovi} mladi
prima~ servisa Crvene zvezde za
Srbiju je nastupao u odbojci na
pesku a nastupao je u paru sa
Sa{om Surlom. Oni su osvojili
srebrnu medaqu na Halkbanka
Balkanskom prvenstvu 2011. u
bi~ voleju u konkurenciji igra~a
do 20 godina. [ampionat je odigran u gradu Karxaliju u
Bugarskoj, a Gmitrovi} i Surla
su u polufinalu savladali par
iz Gr~ke sa 2:1, da bi zbog povrede Gmitrovi}a (slomio prst leve
ruke) finale predali bez borbe.
Ime koje su sada ve} svi zapamtili u svetu je svakako Aleksandar
Okoli}, zlatni kadet Srbije, koji
se sa svojim vr{wacima popeo na
krov Evrope, Sveta i Balkana. On
je jedini Zvezdin ~lan kadetske
ekipe koji je nastupa za Srbiju, a
koji je svojim blokovima, ali i ser-
26 ZVEZDINA REVIJA
[AMPIONI
Stru~waci za
Gran pri i EL
Odlaskom Sawe Malagurski, Na|e
Ninkovi} i Bojane @ivkovi} iz
tima, Zvezda je ostala bez predstavnika u `enskoj seniorskoj reprezentaciji Srbije. Ipak nije da nemamo svoje ~lanove u najboqoj `enskoj
ekipi. Fizioterapeut Sini{a
Mladenovi}, skaut Neboj{a Proti}
i kondicioni trener Vladimir
Bankovi} u stru~nom {tabu seniorki osvojili su po tre}i put Evroligu
i po prvi put u istoriji bronzu na
svetskom Gran priju, i zlatnu medaqu na prvenstvu Evrope u Beogradu
visom imao velikog udela u osvajawu svih medaqa.
Kada su juniori u pitawu ~ak pet
~lanova sa Marakane osvojilo je
svetsku bronzu u Rio de @aneiru.
Imena koja su ostala upisana u
anale su Du{an Petkovi}, Milan
Peri}, Vuk Milutinovi}, Lazar Koprivica i Maksim Bucuqevi}. Ovi
momci u~inili su ~udo na Mundijalu, a po{to svi sada brane boje seniorskog tima Crvene zvezde verujemo da }e aktuelni pobednik Kupa
i ove sezone imati dobar rezultat
na doma}oj sceni.
Lepe uspehe ostvarile su i na{e
dame. Pri~u }emo po~eti sa kadetkiwama koje su ovoga leta osvoji-
le srebro na EP u Ankari, zlato
na Balkanijadi u Albaniji, srebro
na EJOF-u i bronzu na SP u Ankari. Boje Srbije branile su Mina
Popovi}, Mina Tomi}, Katarina
^anak, Maja Simi} i Milica Kubura, a od Balkanijade ulogu selektora preuzeo je Milan Gr{i}, ina~e trener mla|ih selekcija Crvene zvezde.
Ove devoj~ice pokazale su veliki potencijal, a Popovi}eva je ponela titulu najboqeg blokera i
Evrope i Mundijala. Sve one mawe
vi{e su pri prvom timu Zvezde i
doma}a publika }e imati prilike
da ih i u`ivo vidi na delu.
Ivana Vilotijevi}
Jo{ dva odli~ja za
Zvezdine xudiste
Crveno-beli xudisti Qiqana
Savanovi} i Bo`idar Bo`ini}
osvojili su medaqe na Balokanskom
{ampionatu u Beo~inu.
Savanovi}eva je osvojila zlatno, a
Bo`ini} bronzano odli~je.
Bronzana medaqa na{eg xudiste na Svetskom kupu
Dmitrij Gerasimenko
na Olimpijadi
Dmitrij Gerasimenko, novope~eni Zvezdin
xudista i reprezentativac Srbije u kategoriji do 90 kg osvojio je bronzanu medaqu na
svetskom kupu u Ta{kentu. To odli~je donelo
mu je vizu za Olimpijadu u Londonu 2012.
godine.
U prvom kolu iponom je savladao [vajcarca
Grosklausa, potom odli~nog Francuza Laiwe
Antorna. Protiv Uzbekistanca Cxopieva
({esti na svetskoj rang listi) na{eg xudistu
je na trenutak napustila sportska sre}a.
Ipak, u narednim me~evima, u repesa`u
Gerasimenko je nadma{io [vajcarca
Xicghierona da bi u borbi za medaqu bio
boqi od Kazahstanca Kasacheeva.
-Medaqu sam osvojio u velikoj konkurenciji.
Ogromnu zahvalnost dugujem Ivanu Todorovu,
prvom ~oveku na{eg kluba koji je verovao u
mene, presre}an je mladi Zvezdin xudista.
ZVEZDINA REVIJA
27
U SLICI I RE^I
Sekula i wegovi
najlep{i razlozi
Valentina Sekuli} ima
devet godina, a wen brat
Nemawa tri i oni o Zvezdi
ve} mnogo znaju. Kako i ne bi
kad je wihov tata, poznati
Delija Bojan Sekula sve
vreme posvetio svojim
an|elima. Zato ga "nije bilo"
nekoliko godina na Marakani
i na gostovawima. Ova fotografila ilustrije da je imao
najlep{i razlog, koga da u~i
i ~uva. Sad je Sekula oept na
najdra`oj tribini, a }erku i
sina usmerava da vole Zvezdu
i jednog dana postanu weni
sportisti - Valentina teniserka, Nemawa fudaler.
Bo{kov Sergej
Sergej Jankovi} sin na{eg
reprezentativca od malih
nogu u~i da igra fudbal,
stoni tenis, plivawe...
- Trudim se da Sergej nau~i
da navija za pravi klub. Da
bude zvezda{, to je stvar
ku}nog vaspistawa. I mene su
moji roditeqi tako vaspitali. Ali nikad ga ne bi maltretirao da bude profesionalac ili da se preterano
posveti fudbalu ukoliko to
sam ne bude `eleo. Ima vremena, podr{ka mu je
obezbe|ena, ka`e Zvezdin
biv{i as Bo{ko Jankovi}.
Ne{to li~no sa Vuka{inom [trpcem
Ime i prezime:
Vuka{in [trbac
Opis radnog
mesta u Zvezdi:
Kurir u `enskom
Rukometnom klubu
Koliko godina
radi: 11
Najlep{i trenutak: Izlazak rukometa{ica u Evropu
Doga|aj za nezaborav: Neosvojena
titula fudbalera
u posledwe ~etiri
sezone
Li~nosti koje
pamtite: Dragan
Xaji}
Neispuwene
`eqe: Prvaci
Srbije u `enskom
rukometu
Va{e (porukemi{qewe) povodom 50 godina Zvezdine revije:
Zvezda je `ivot, ostalo su sitnice
sih 50 godina
Ima li neko u va{oj familiji da
28 ZVEZDINA REVIJA
Koji su najdra`i sportski
doga|aji poznatog glumca
Naj, naj Ivana
Bekjareva
Vrlo je zanimqivo koji su najva`niji sportski doga|aji Ivana Bekjareva, velikog zvezda{a koji je za
~etiri decenije aktivnog navija~a
odgledao sijaset velikih me~eva. U
rukometu, Olimpijada u Minhenu kada su na{i rukometa{i osvojili
zlatnu medaqu predvo|eni Milanom
Lazarevi}em i Branislavom Pokrajcem. U ko{arci, SP u Indijanapolisu kada je Svetislav Pe{i} napravio ~udo, a Milan Gurovi} odigrao
utakmice `ivota. U fudbalu, pored
Barija i Tokija, to je trijumf protiv
Bajerna koji je omogu}io sve to i me~
Zvezda - Ferencvaro{. Iako je na{
tim tada izgubio pamti}u ga kao najpose}eniju utakmicu ikada u srpskom fudbalu - 110.000 gledalaca.
pamti}u i utakmice kada je pokojni
Bora Kosti} dao tri gola Lavu Ja{inu i ~uveni gol Stanislava Karasija
za reprezentaciju zbog koga je poznati novinar Jovan Haxikosti} parafrazirao narodu izreku "Konac delo ne krasi, ve} Karasi".
Mawa je opet
i uvek sa nama
nije zvezda{: Nema
Najdra`a fotografija: Slavqe
povodom izlaska rukometa{ica u
Evropu na fotografiji koju vidite
Ne tako davno Mawa Ivovi} (bombon svog tate Ivketa, poznatog
Delije) prvi put se sme{ila sa
stranica Zvezdine revije. Evo je
pola godine posle jer je ova wena
fotografija na crveno-belom bubwu
zaista zaslu`ila i va{u pa`wu.
U SLICI I RE^I
O`enio se sin Duleta Savi}a
Stariji sin legendarnog
fudbalera Duleta Savi}a,
Uro{, o`enio se nedavno, a
uskoro }e isto u~initi i mla|i sin Vujadin, sa poznatom
glumicom Mirkom Vasiqevi}.
Ven~awe Uro{a Savi}a i
Tijane Star~evi} odr`ano je
u Sabornoj crkvi u Beogradu.
Svadbeno veseqe odr`ano je
u restoranu na terasi Eurosalona, a me|u zvanicama bilo je dosta poznatih li~nosti i sporista me|u kojima i
Vladimir Petrovi} Pi`on.
Kapiten odigrao 100-ti
me~ za reprezentaciju
Kapiten Dejan
Stankovi} je protiv Farskih
ostrva odigrao
100. utakmicu za
nacionalnu selekciju. Na li~no
insistirawe proslava koju je FSS
`eleo da mu urpili~i povodom
velikog jubileja
je odlo`ena za
neku drugu priliku. Ipak, simboli~no je obele`en jubilej jer je
Dejanu Stankovi}u uru~ena trenerka sa br. 100
na le|ima.
Na ve~noj listi pet najboqih su: Savo Milo{evi}{ sa 102 utakmice, Dejan Stankovi} sa 100, Dragan Xaji} sa
85, Dragan Stojkovi} sa 84 i Predrag
Mijatovi} sa 75.
Stankovi} malom
Fi}i po`eleo sre}u...
Jankovi} je protiv Ventpilsa zaigrao sa 16 godina i 199 dana, jedan
mawe nego {to je imao Dejan Stankovi}.
- Drago mi je {to me je Filip Jankovi} pretekao na listi najmlaih u
evro me~evima i `elim mu svaku
sre}u, izjavio je kapiten Srbije.
Ne{to li~no sa Olgicom ]uki}
Opis radnom mesta: Referent avio
slu`be u Turisti~koj agenciji Crvena
zvezda
Koliko godina radi: 6 godina
Najlep{i trenutak: Rad na putovawima za na{e sportiste
Doga|aj za nezaborav: Kada na{i diza~i tegova, zbog
nedostatka sredstava, nisu oti{li
na Svetsko prvenstvo u Rumuniju
Li~nosti koje pamtite: Za~etnika modernog fudbala
Dragoslava [ekularca
Neispuwena `eqa: Da prisustvujem
nekom me|unarodnom me~u na na{im
tribinama
Va{e poruke - mi{qewe povodom 50
godina Zvezdine revije: S obzirom na
raznovrsan sadr`aj, uvek ispra}en
To sam ja:
Danijela Mistri},
rukometa{ica Crvene zvezde
aktuelnostia i bogatstvom boja - samo
napred i u istom stilu
Ima li neko u va{oj familiji da
nije zvezda{: Da, ali vrlo tolerantni, suprug i deca
Najdra`a fotografija: Lepa uspomena iz mladosti, sa Dragoslavom [ekularcem u Otavi 1975. godine
Najve}e zadovoqstvo: Pobeda
Najlep{a pesma:
Bi`uterija od Jelene Rozge
Najdra`a pobeda: Protiv Naise
Najve}a intriga: Nemam je
Najve}i strah: Od aviona
Najdra`i grad: Split
Neispuweni san: Odlazak u Pariz
Najlep{a zemqa: Hrvatska
Najve}a `eqa:
Da popijem pi}e s Jelenom Rozgom
Najte`i protivnik: Sama sebi
ZVEZDINA REVIJA
29
VA[A STRANA
Veliko hvala Delijama
Humanitarni koncert u organizaciji
Delija namewen za pomo} Srbima na
Kosovu i metohiji nije nije odr`an zbog
odluke o zabrani javnih okupqawa,osim
kad su u pitawu utakmice.
Ipak,deca iz Gwilana koja su trebali da
gostuju na koncertu posmatrala su prvenstveni me~ izme|u Zvezde i i radni~kog
uo~i kojeg su pro{etali atletskom stazom
sa transparentom-porukom zahvalnosti
Delijama uz aplauze sa tribina.Delije su
i tokom utakmice sa Kragujev~anima sakupili odre|ena sredstva za Kosmet.
Donacije za manastir Devi} i narodne kuhiwe
“Ultra klan” i prijateqa iz Holandije
IME I PREZIME IZNOS DONACIJE
Nenad \uri~i}
50
\or|e \uri~i}
100
Irina Gagi}
50
Du{an Krasi}
50
Zoran Ka{}elan
50
Sini{a Krai}
50
Nikola Krasi}
50
Rajko Ka{}elan
50
Porodica Vitkovi} Roterdam 100
Ranko Vla~i}
50
Radovan [i{qagi}
50
IME I PREZIME IZNOS DONACIJE
Marko Markovi}
50
Dmitri Kramarov
20
Anton Babaren
20
Mi{o Draga{
50
Vladan @ivak
50
Neboj{a Mastilovi}
50
Danny Twente
50
Luna Svetlana Versteeg Twente 50
Stef Twente
100
Jorgos Twente
20
Boelie Twente
20
Ukupna donacija “Klan” i prijateqa je 2.500 evra
Novi semafor
Na utakmici Crvena zvezdaradni~ki postavqen je novi semafor.
Zapravo,stari semafor je rekonstruisan, pa je na jednoj strani «i{ao»
rezultat i minut(i) utakmice,a na drugoj uz pomo} LED tehnologije gledaoci
su mogli da prate neke segmente utakmice i reklame.
-Stari semafor zavr{i}e u
muzeju.postoji ideja da od wega napravimo spomenik sa rezultatom iz me~a
sa Bajernom 1991.godine,najavio je
direktor marketinga na{eg
Fudbalskog kluba Goran Bro}i}.
30 ZVEZDINA REVIJA
VA[A STRANA
Nole u Reviji
On je
kraq
U humanitarnom susretu izme|u
`enske selekcije fudbalskog
kluba Crvene zvezde poja~ane
predsednikom Vladanom
Luki}em,trenerom Robertom prosine~kim i reketom br 1 u svetu
Novakom \okovi}em i glumaca iz
filma «Montevideo, Bog te
video» pobedila je crveno-bela
selekcija.
Na terenu Novak \okovi} u
Zvezdinom dresu sa brojem devet!
-Radovao sam se svom prvom fudbalu na mojoj omiqenoj Marakani.
Dolazio sam kao dete i u`ivao na
utakmicama, a sada sam do`iveo da
zaigram {to je za mene izuzetno.
Me|utim, ovde je bilo najva`nija
humanitarna akcija u kojoj se svi
borimo za bebe i `elimo da prikupimo {to vi{e novca za inkbatore
kako bi bebe imale {toboqe uslove
za rast, izjavio je Novak.
Pre toga mo`da i najve}i `ivi
Srbin Novak \okovi} posetio je
prostorije Zvezdine revije. Do{ao je
da vidi sedi{te ~uvenih delija,
koji su ga do~ekali sa odu{evqewem. On je popri~ao sa najvi|enijim
imenima severa, slikao se sa wima,
upalio bakqu.
A Revija se renovira. Tog ~asa tri
majstora su malterisali zid. U prostoriji pravi haos. Ali nije va`no,
najboqi teniser sveta za to ni ne
mari. On je pozitivac van svake
klase, sa svima je popri~ao,
saslu{ao neka pitawa i primedbe.
Re~e nam da ima malu tremu uo~i
celog doga|aja, ali nije bilo nikakvih razloga. Iz zgrade sportskog
dru{tva (tog 27.septembra 2011)
ispra}en je aplauzama i pesmom uz
jednodu{ne komentare «On je
kraq»...
^etiri Grem slem {ampiona
Majlk ^eng, Pit Sampras, Xim
Kurijer i Ximi Konors odu{evqeni
su sezonom Novaka \okov}a.
«Srpski teniser je u 2011 oborio
mnoge rekorde, pobedio je Nadala
{est, Federera ~etiri puta i osvojio tri Gren slema. On je sada
ubedqivo prvi igra~ sveta,a igra
najboqu sezonu u istoriji. Pobediti
Nadala, jednog od najboqih tenisera
svih vremena, {est puta, pobediti
Federera, mo`da najboqeg tenisera
svih vremena ,~etiri puta, to je
stvarno neverovatno» istakli su
~uveni majstori tenisa.
E, takav ~ovek i sportista je bio
u Crvenoj zvezdi, sa wim su svi
odu{evqeni i velikani tenisa i mi
«obi~ni» smrtnici.
M.Ble{i}
ZVEZDINA REVIJA
31
DELIJE
Igraj i (iz)bori se. . .
Crvena zvezda - BSK
eselo mi stobom nekad be{e, kad si Zvezdo bila
prvak sveta". . . "Sve {to smo `eleli, sve {to smo
hteli to su nam dali crveno-beli". . . "Ra~unajte
na nas", "U srcu mome `ivi{ samo ti". . . Ti i svi najnoviji akordi su u ovom trenutku neophodni u borbi za
titulu {ampiona. Svaka utakmica mora da bude
pose}enija od one prethodne!
Na na{em stadionu porazi od Rena i ispadawe iz
evropskih Kupova shva}eni su tragi~no. Uo~i Rena redovi za propusnice bili su nepregledni. Svi su mislili
da }e Evropa da potraje i da }e propusnice da va`e.
Stiglo se do brojke od 20. 000 i ~im je Ren prohujao na
slede}e dve prvenstvene utakmice protiv Javora i
BSK-a na na{em stadionu pojavila se tek polovina imaoca propusnica. Stvarno nedoli~no Zvezdinom navija~u.
Nekad su na{i navija~i bili razma`eni. Velikih
evropskih me~eva bilo je do marta, gotovo svake sezone.
Titule i Kupovi su se sustizali i mno`ili. Sad je
do{lo do "praznog hoda", kom{ije kao da so bezecovali
titulu doveka. Fudbal nam postaje zato~enik
nema{tine.
U odnosu na evropski fudbal sa na{ih TV kanala,
srpski je sve nezanimqiviji proizvod. Zvezda{ki
V
Beograd mora da se probudi, da shvati da i on treba da
se (iz)bori za titulu. Bitno je da se stadion puni qudima iz utakmice u utakmicu, svaki me~ je posebna bitka,
a ako ho}emo do toliko `eqene titule.
Treba biti veran i to veoma veran svojoj Zvezdi.
Nestrpqewe ni{ta ne koristi, za{to se pi{mnawiti
kada u ovom ~asu nije ni bilo realno da ne{to napravimo u Evropi.
[ta bi mi hteli kad jedna Benfika koja je najpopularniji klub u Portugaliji u posledwoj deceniji "oka ne
mo`e da otvori" od ekipe Porta. Ipak, oni imaju oko 40.
000 gledalaca na svom "Lu`u", a na gostovawima na svakoj utakmici imaju vi{e publike nego doma}in.
Ili, Arsenal koji 6 godina (7 sezona "posta" im je
rekord u istoriji), a Liverpul tek oni, od kada nisu
osvojili titulu a "Emirati" i "Enfild Roud" su ispuweni do posledweg mesta na svakoj utakmici.
Zvezda{i, mislite malo i o tome. hvalite se da navijate za najve}i klub sa ovih prostora, onda i sami morate ne{to da u~inite, da se (po)vrate slavni dani na{e
pro{losti.
M. Ble{i}
Kup: Mladost (Lu~ani) - Crvena zvezda
32 ZVEZDINA REVIJA
DELIJE
Crvena zvezda - Javor
Smederevo - Crvena zvezda
Hajduk (Kula) - Crvena zvezda
Borac ^a~ak - Crvena zvezda
ZVEZDINA REVIJA
33
HRONIKA KLUBOVA
od 16. 8. 2011. do 24. 09. 2011.
priprema Miroslav Milivojevi}
ATLETIKA
Zvezdin atletski klub je tokom
ove 2011. godine do sada osvojio 6
Ekipnih titula i to: Ekipno prvenstvo dr`ave za seniore i za
seniorke, Kup dr`ave za seniore,
za seniorke i za kadetkiwe i
Ekipno prvenstvo dr`ave u krosu
za juniore.
Univerzijada u Kini ([en`en) studenti, 400 prepone: 6. Emir Bekri} 50,20. Bekri} je u polufinalnoj trci postavio nov dr`avni
rekord sa rezultatom 49,55 sekundi.
Jelena Radinovi}-Vasi} je postigla nov dr`avni rekord u skoku motkom sa rezultatom 4,25 m na
takmi~ewu u Sremskoj Mitrovici.
Jelena je rekorderka dr`ave i u
dvorani sa rezultatom 4,11 m koji
je postigla na po~etku ove godine.
Svetsko prvenstvo u Ju`noj Koreji (Daegu) - seniori, 400 prepone: 19. Emir Bekri} 49,97; kugla:
11. Asmir Kola{inac 19,84. Seniorke, kopqe: 24. Tatjana Jela~a
56,68.
Juniorski Kup Beograda i kvalifikacije za juniorski Kup Srbije juniorke, 100 m: 3. Simi} 13,15;
400 m: 2. Boji} 1:01,18; 100 prepone: 1. Rai~kovi} 15,91; 4 h 100 m:
1. CZ 50,52; troskok: 3. Pavi}evi}
10,69; 200 m: 1. Simi} 27,01; 3. Boji} 27,21; 400 prepone: 1. Radisavqevi} 1:08,75; 4 h 400 m: 1. CZ
4:13,30; daq: 1. Rai~kovi} 5,41; 3.
Orlovi} 5,00; vis: 2. Rai~kovi}
1,50; 3. Gruji} 1,45. Ekipno juniorke: 1. Crvena zvezda sa 128 bodova. Juniori, 100 m: 2. Jovan~evi}
11,15; 3. Jovanovi} 11,48; daq: 1.
S. Jovan~evi} 6,51; 2. A. Jovan~evi} 6,42; 3. Drobwak 6,37; kugla: 1.
Mr|enovi} 15,24; 200 m: 3. S. Jovan~evi} 22,79; 800 m: 3. Duka
2:02,15; kopqe: 1. Gordi} 50,71; 2.
Radosavqevi} 49,56. Ekipno juniori: 3. Crvena zvezda sa 97 bodova.
Finale Kupa dr`ave Srbije za
juniorke u Kragujevcu - troskok: 1.
Sandra Rai~kovi} 11,76 (12 bodova za Zvezdinu ekipu); 100 prepone: 2. Sandra Rai~kovi} 15,66
(11); 100 m: 3. An|ela Nikoli}
12,74 (10); 9. Nikoleta Simi}
13,13 (4); 11. Tijana Orlovi} 13,37
(2); 400 m: 6. Nada Boji} 59,43 (7);
4 h 100 m: 1. CZ (Nikoleta Simi},
Milica Milosavqevi}, An|ela
Nikoli} i Tijana Orlovi}) 49,79
(12); 400 prepone: 4. Nina Radisavqevi} 1:09,82 (9); 200 m: 5. Nikoleta Simi} 26,69 (8); 7. An|ela
Nikoli} 26,82 (6); 9. Nada Boji}
27,00 (4); vis: 5. Marija Gruji} 1,45
(8); daq: 2. Sandra Rai~kovi} 5,42
(11); 4. Tijana Orlovi} 5,07 (9); 4 h
400 m: 2. CZ (Milica @ivi}, Nina
Radisavqevi}, An|ela Nikoli} i
Nada Boji}) 4:07,64 (11). Ekipno juniorke: 3. Crvena zvezda sa 124
boda.
Finale Kupa dr`ave Srbije za
juniore u Kragujevcu - 110 prepone:
2. Nenad Jovanovi} 14,63 (11); 8.
Nikola Uro{evi} 16,66 (5); 100 m:
1. Nenad Jovanovi} 10,97 (12); 4.
Strahiwa Jovan~evi} 11,12 (9); kugla: 1. Aleksandar Mr|enovi}
15,73 (12); 1 500 m: 11. Nemawa
Ivane`a 4:44,51 (2); daq: 1. Strahiwa Jovan~evi} 6,97 (12); 5.
Aleksandar Drobwak 6,33 (8); 8.
Aleksa Jovan~evi} 6,05 (5); 4 h
100 m: 5. CZ (Aleksa Jovan~evi},
Predrag Jovanovi}, Strahiwa Jovan~evi} i Nenad Jovanovi})
44,88 (8); 200 m: 3. Nenad Jovanovi} 22,80 (10); 4. Strahiwa Jovan~evi} 22,86 (9); kopqe: 1. Milenko
Gordi} 55,11 (12); 2. Aleksa Jovan~evi} 52,74 (11); 5. Marko Radosavqevi} 46,82 (8); 8. Danilo \eki}
43,02 (5); 11. Aleksa Slavujevi}
25,79 (2). Ekipno juniori: 3. Crve-
na zvezda sa 141 bodom.
Kadetski Kup Beograda i kvalifikacije za kadetski Kup Srbije kadetkiwe, 100 m: 2. Nikoli}
12,98; 200 m: 3. Nikoli} 26,85; 400
m: 2. Boji} 1:01,11; 400 prepone: 3.
Radisavqevi} 1:08,05; 4 h 100 m:
1. CZ 50,19; {tafeta 100 + 200 +
300 + 400 m: 1. CZ prva postava
2:20,59; 3. CZ druga postava
2:33,17; troskok: 2. Pavi}evi}
10,98; vis: 1. Joksimovi} 1,50; 2.
Gruji} 1,45; disk: 2. Joksimovi}
26,62; kugla: 1. Draguqevi} 11,54.
Ekipno kadetkiwe: 1. Crvena zvezda sa 155 bodova.
Finale Kupa dr`ave Srbije za
kadetkiwe u Sremskoj Mitrovici
- troskok: 4. Bojana Pavi}evi}
11,00 (9 bodova za Zvezdinu ekipu); 100 prepone: 4. Nina Radisavqevi} 16,00 (9); 5. Isidora Zowi} 17,41 (8); 8. Tijana Todorovi}
18,70 (5); 100 m: 4. An|ela Nikoli}
12,97 (9); 400 m: 2. Nada Boji}
59,65 (11); 8. Katarina Simi}
1:05,40 (5); 4 h 100 m: 1. CZ (Katarina Simi}, An|ela Nikoli}, Nada Boji} i Isidora Zowi}) 50,97
(12); 400 prepone: 2. Nina Radisavqevi} 1:07,99 (11); 4. Isidora
Zowi} 1:11,02 (9); 8. Ivana Milo{evi} 1:24,24 (5); 200 m: 6. Nada
Boji} 26,84 (7); 8. An|ela Nikoli}
26,91 (5); kugla: 1. Milena Draguqevi} 11,58 (12); daq: 3. Mina Kaqevi} 4,96 (10); {tafeta 100 +
200 + 300 + 400 m: 1. CZ prva postava (Katarina Simi}, Nina Radisavqevi}, An|ela Nikoli} i
Nada Boji}) 2:21,55 (12); 6. CZ druga postava (Jana Paunovi}, Tijana
Todorovi}, Ivana Milo{evi} i
Isidora Zowi}) 2:34,99 (7). Ekipno kadetkiwe: 1. Crvena zvezda
sa 146 bodova.
Pionirski Kup Beograda i kvalifikacije za pionirski Kup Srbije pionirke, vis: 1. Marija Gruji} 1,50
(8 bodova za Zvezdinu ekipu); 2. Sofija Avramovi} 1,50 (7); 80 prepone: 1. Tijana Orlovi} 12,54 (8); 4.
Isidora Zowi} 13,58 (5); kopqe: 6.
Dina ]osi} 22,57 (3); 100 m: 1. Nikoleta Simi} 13,28 (8); 2. Tamara
Damjanovi} 13,41 (70; 4. Ivana Milo{evi} 13,53 (5); daq: 1. Tijana
Orlovi} 5,31 (8); 2. Bojana Pavi}evi} 4,90 (7); 6. Maja Jeli} 4,65 (3);
300 prepone: 3. Isidora Zowi}
50,70 (60; 300 m: 1. Nikoleta Simi}
43,22 (8); 4. Ivana Milo{evi} 45,76
(5); 4 h 100 m: 1. CZ prva postava
(Ivana Milo{evi}, Tamara Damjanovi}, Tijana Orlovi} i Nikolina
Simi}) 50,33 (8); 3. CZ druga postava (Dina ]osi}, Tijana Todorovi},
Jana Paunovi} i Isidora Zowi})
54,07 (6). Ekipno pionirke: 1. Crvena zvezda sa 102 boda. Pioniri, kugla: 1. Ivan Jovanovi} 14,54 (8);
100 m: 6. Milan Majstorovi} 12,61
(3); 800 m: 2. Luka Xordeski 2:17,95
(7); disk: 1. Marko Peri} 57,40 (8);
2 000 m: 1. Mihailo Milojevi}
6:23,08 (8); 4 h 100 m: 6. CZ (Ivan
Jovanovi}, Mihailo Raji}, Nikola
Kova~evi} i Jasmin Halili) (3).
Ekipno pioniri: 5. Crvena zvezda
sa 37 bodova.
BICIKLIZAM
Najboqi Zvezdin biciklista
Aleksa Mari} je nastupio na nekoliko trka za planinski biciklizam. Na me|unarodnoj trci u Turskoj (Kapadokija) osvojio je 24. mesto. Posle toga je na trci Trofej
Sokobawe osvojio 5. mesto. Na
drugoj trci u Turskoj (Koxeali) je
osvojio 11. mesto.
BOKS
Zvezdin bokser Marko Nikoli}
se izborio za nastup na Prvenstvu
Sveta u Azerbejxanu (Baku) u polute{koj kategoriji (do 81 kg). U
okviru priprema nastupio je na
me|unarodnom memorijalnom turniru Laslo Pap u Ma|arskoj (Debrecin) gde je u svojoj kategoriji
osvojio 3. mesto i bronzanu medaqu.
Me|unarodni turnir u Poqskoj
(Gqivice) - seniorke, do 57 kg: 2.
Bojana Rani} i srebrna medaqa.
BRIX
Kona~ni plasman Ekipnog prvenstva Srbije: 2. Crvena zvezda sa
238 poena (8 pobeda, 2 nere{ene i
4 poraza). Nastupali: Dejan Jovanovi}, Zoran Kolxi}, Dragan
Azdejkovi}, Vladan Tubi}, Marko
Peri{i}, Stevica Kiki}, Aleksandra \or|evi}. Po~etak Ekipnog prvenstva dr`ave za slede}u
sezonu po~iwe sredinom oktobra.
VATERPOLO
Zvezdin junior Strahiwa Ra{ovi} je nastupio za juniorsku reprezentaciju Srbije na dva velika
takmi~ewa i na oba je osvojio po
zlatnu medaqu. Prvu zlatnu medaqu je osvojio na Univerzijadi u
Kini ([en`en) a drugu zlatnu medaqu je osvojio na Prvenstvu Sveta za juniore u Gr~koj (Volos).
Prvi krug kvalifikacija za
Evro ligu - turnir u Marseju
(Francuska) - Zvezdini rezultati:
Dinamo Moskva 8:6; Mladost (ZG)
8:12; Marsej 12:17; Oradea (Rumunija) 5:7; [urman (Holandija) 11:8
i Galatasaraj (Turska) 13:9. Plasman na turniru: 4. Crvena zvezda
sa 3 pobede i 3 poraza. Zvezdini
vaterpolisti su se plasirali za
drugi krug kvalifikacija za Evro
ligu.
Drugi krug kvalifikacija za
Evro ligu - turnir u Segedinu (Ma|arska) - Zvezdini rezultati: Seged (Ma|arska) 4:10; Primorje (Hrvatska) 6:12 i [turm (Rusija)
10:13. Plasman na turniru: 4. Crvena zvezda. Zvezdini vaterpolisti nastavqaju takmi~ewe u Evropi za LEN Kup.
Nastupali: Pijetlovi}, Stoj~i},
Ivo{evi}, Kqajevi}, Milijanovi},
Avramovi}, V. Ra{ovi}, Ran|elovi}, Filipovi}, Vasovi}, Aksentijevi}, Draksimovi}, S. Ra{ovi}.
VESLAWE
Prvenstvo Balkana za mla|e kategorije u Istanbulu (Turska) - juniori, ~etverac bez kormilara: 3.
Crvena zvezda (Filip Lazi},
Aleksandar Marinkovski, Luka
Miladinovi} i Luka Leki}) i
bronzana medaqa. Wih ~etvorica
su nastupili i u juniorskom
osmercu reprezentacije Srbije koji je osvojio 2. mesto i srebrnu medaqu. Kadeti: Uro{ Dimitrijevi},
Uro{ Marinkovi} i Nikola Novakovi} su nastupili u kadetskom
osmercu reprezentacije Srbije koji je osvojio 3. mesto i bronzanu
medaqu.
Prvenstvo Sveta za seniore u
Sloveniji (Bled): Milo{ Tomi} je
nastupio u lakom ~etvercu bez
kormilara reprezentacije Srbije
koji je osvojio 12. mesto.
Prvenstvo Evrope za seniore u
Bugarskoj (Plovdiv): Milo{ Tomi}
je nastupio u lakom ~etvercu bez
kormilara reprezentacije Srbije
koji je osvojio 3. mesto i bronzanu
medaqu. Nenad Be|ik i Predrag
Lackov su nastupili u ~etvercu
skul reprezentacije Srbije koji je
osvojio 8. mesto.
Seniorsko prvenstvo dr`ave na
Adi Ciganliji - skif: 4. Predrag
Lackov; 6. Nenad Be|ik; laki dvojac bez kormilara: 2. CZ (Milo{
Milosavqevi} i Dasti Fer~ec);
laki skif: 5. Tihomir Pavlovi}.
Seniorke, skif: 3. Nina Jovanovi}; dubl skul: 2. kombinacija CZ
i Begej (Nina Jovanovi} i Jelena
Momirov).
Juniorsko prvenstvo dr`ave na
Adi Ciganliji - skif: 9. Uro{ Marinkovi}; dvojac bez kormilara:
2. CZ (Aleksandar Marinkovski i
Filip Lazi}). Juniorke, skif: 2.
Nina Jovanovi}; 6. Ivona \api}.
Kadetsko prvenstvo dr`ave na
Adi Ciganliji - skif: 3. Uro{ Marinkovi}; dvojac bez kormilara: 4.
CZ (Reqa Deni} i Uro{ Vuji~i});
~etverac skul: 2. CZ prva postava
(Du{an Slavni}, Petar Zeli}, Nemawa Le~i} i Andrija Vojnovi}); 7.
CZ druga postava (Vlastimir Arsenijevi}, Milo{ Mili}evi}, \or|e
Stojanovi} i Milo{ Taskovi});
osmerac: 3. CZ prva postava (Luka
Stefanovi}, David Vu~ini}, Aleksandar Kova~evi}, Luka Rosi}, Lazar Stoji~i}, Uro{ Vojinovi}, Luka
Vasiqevi}, Petar Vasiqevi} i
kormilar Filip Leki}); 6. CZ druga postava (\or|e Simovi}, Boris
Kova~evi}, Nikola Vukovi}, Luka
Popovi}, Neboj{a Zdravkovi},
Aleksandar Vra~arevi}, Aleksa
Timili}, Nikola Mikulovi} i kormilar Marko Jovanovi}). Kadetkiwe, skif: 7. Nata{a \or|evi}.
Pionirsko prvenstvo dr`ave na
Adi Ciganliji - ~etverac skul: 7.
CZ (Vlastimir Arsenijevi}, Milo{ Mili}evi}, \or|e Stojanovi}
i Milo{ Taskovi}); osmerac: 3. CZ
(Jovan Vidanovi}, Nikola Cvijeti}, Pavle Ramah, Nikola Stankovi}, \or|e Kristi}, Danilo Trajkovi}, Ivan Radovi}, Du{an Stojanovi} i kormilar Darjan Komqenovi}); dubl skul: 2. CZ (Lazar Lazovi} i Igwat Petrovi}). Pionirke, skif: 2. Isidora Antonijevi}.
DIZAWE TEGOVA
Bez takmi~ewa.
KARATE
Obavqene su pripreme pred po~etak takmi~arske sezone.
KIK BOKS
Prvenstvo Evrope za juniore
u Italiji - kategorija K1, do 91 kg:
1. Darko Milo{evi} i zlatna medaqa.
Jovan Kalu|erovi} je nastupio za reprezentaciju Srbije na
Ekipnom me~u u Bukure{tu izme|u
reprezentacija Rumunije i Srbije
koji je zavr{en pobedom ekipe Srbije od 4:1. Ovom pobedom ekipa
Srbije se plasirala na Finalni
turnir Ekipnog VAKO Gran prija u
kik boksu. Tako se i kik boks zvani~no predstavio kao Ekipni
sport i verujemo da }e se to dogoditi i na doma}oj sceni. Jovan Kalu|erovi} je u kategoriji do 94 kg
pobedio reprezentativca Rumunije
Stoicu nakautom u 1. rundi.
KO[ARKA
Prvenstvo Sveta za mlade ko{arka{e do 19 godina u Letoniji
(Riga): Zvezdin veliki talenat
Aleksandar Cvetkovi} je nastupio
za reprezentaciju Srbije koja je
osvojila 2. mesto i srebrnu medaqu. Pri tome je Cvetkovi} izabran
u najboqu petorku ovog Svetskog
prvenstva. Posle toga Cvetkovi} je
nastupio na ol stars me~u najboqih
mladih ko{arka{a Evrope u Litvaniji (Kaunas).
Univerzijada u Kini ([en`en):
~etvorica Zvezdinih mladih ko{arka{a Sava Le{i}, Luka Dr~a,
Milo{ Dimi} i Stefan @ivanovi} su nastupili za reprezentaciju Srbije koja je osvojila 1. mesto
i zlatnu medaqu.
Pripremni turnir KK Vizura u
Beogradu - Zvezdini rezultati: Venecija 102:87; Ni`wi 76:71. Plasman: 1. Crvena zvezda. Posle ovoga Zvezdini ko{arka{i su igrali i
na turniru u Kraqevu gde su pobedili Slogu (99:81) i izgubili od
Radni~kog (KG) sa 92:96.
Turnir ko{arka{a u Bugarskoj Samel kup - Zvezdini rezultati:
Keravnos (Kipar) 81:73; Lukoil
Akademik (Bugarska) 89:76 i Rilski (Bugarska) 73:65. Plasman na
turniru: 1. Crvena zvezda.
Nastupali: ^ovi}, Cvetkovi},
Markovi}, Ili}, Tubak, Smiqani}, Nedovi}, Suboti}, Radeti},
Milutinovi}, Le{i}, Radivojevi},
Popovi}, Morison, Lazi}.
KUGLAWE
Ekipno prvenstvo dr`ave - super liga Srbije: Zvezdini kugla{i
su u 1. kolu pobedili ekipu E|{eg
(Ba~ka Topola) sa 5:3 (3 530:3 508).
Nastupali: Igor Kova~i}, Jovan
Kere~i, Alen Kujunxi}, Vladimir
Jovi~i}, Miroslav Macura, Dragan
Vukeli}.
MA^EVAWE
Zvezdin ma~evala~ki klub je tokom 2011. godine osvojio 6 Ekipnih titula prvaka dr`ave i to: juniorke u floretu i sabqi, seniori u sabqi i seniorke u sabqi,
floretu i u ma~u.
ODBOJKA
Zvezdin odbojka{ki klub je tokom 2011. godine osvojio do sada 3
titule i to: Kup dr`ave za seniore, Kup dr`ave za seniorke i Prvenstvo dr`ave za seniorke.
Prvenstvo Sveta za kadetkiwe u
Ankari (Turska): ~etiri Zvezdine
kadetkiwe Maja Simi}, Milica
Kubura, Mina Popovi} i Katarina
^anak su nastupile za reprezentaciju Srbije koja je osvojila 3. mesto i bronzanu medaqu. Pri tome
je Mina Popovi} progla{ena za
najboqeg blokera ovog prvenstva
Sveta za kadetkiwe.
Turnir odbojka{ica u Beogradu memorijal Dragan [akota - Zvezdini rezultati: Radni~ki (BG)
3:0; Vizura 3:2. Plasman: 1. Crvena zvezda (Budrovi}, Raki}, Radulovi}, Bjelica, Tomi}, Stevanovi}, Val~i}, Popovi}, Kosti}, Medarevi}, Kubura, Kecman).
Prvenstvo Sveta za kadete u Argentini: Aleksandar Okoli} je nastupio za reprezentaciju Srbije
koja je osvojila 1. mesto i zlatnu
medaqu. Tako je mladi Aleksandar
Okoli} posle zlatne medaqe sa
prvenstva Evrope osvojio i zlatnu
medaqu na prvenstvu Sveta.
Prvenstvo Evrope za seniore u
Austriji i ^e{koj: dvojica Zvezdinih odbojka{a Mihailo Miti} i
Filip Vuji} su nastupili za reprezentaciju Srbije koja je osvojila 1. mesto i zlatnu medaqu.
PLIVAWE
Prvenstvo dr`ave za pionire u
Kikindi - pionirke, 200 le|no: 1.
Na|a Veli~kovi} 2:33,47; 400 me{ovito: 1. Na|a Veli~kovi}
5:22,54; 100 delfin: 5. Na|a Veli~kovi} 1:12,62. Pioniri, 50 kraul: 8. Uro{ Ercegovi} 27,94; 100
kraul: 6. Uro{ Ercegovi} 1:01,36;
200 kraul: 11. Uro{ Ercegovi}
2:16,94.
Prvenstvo dr`ave za mla|e pionire u Kikindi - mla|i pioniri, 50
kraul: 3. Denis [aban 31,22; 8. Du{an Babi} 31,83; 100 kraul: 2. Du{an Babi} 1:06,97; 6. Denis [aban
1:08,03; 200 kraul: 14. Petar Smiqevi} 2:34,80; 400 kraul: 8. Petar
Smiqevi} 5:17,35; 100 le|no: 3.
Dimitrije Veli~kovi} 1:17,01; 200
le|no: 2. Dimitrije Veli~kovi}
2:41,76; 200 me{ovito: 3. Du{an Babi} 2:44,20; 4 h 50 kraul: 3. CZ (Denis [aban, Petar Smiqevi}, Dimitrije Veli~kovi} i Du{an Babi}) 2:07,34; 4 h 50 me{ovito: 3. CZ
(Dimitrije Veli~kovi}, Du{an Babi}, Denis [aban i Petar Smiqevi}) 2:24,59. Mla|e pionirke, 50
kraul: 13. Sofija Babi} 33,97; 15.
Lana Veqkovi} 34,27; 100 kraul:
16. Sofija Babi} 1:16,31; 200 le|no: 9. Lana Veqkovi} 2:59,31; 100
delfin: 7. Lana Veqkovi} 1:25,69.
Pionirke,do 10 godina:50
kraul:1.Emilija @ivkovi} 37,45,
Pioniri do 10 godina, 50 kraul:
1.Uro{ \okovi} 35,87;200 kraul:
1.Uro{ \okovi} 2:41,88;50 delfin:
1.Uro{ \okovi} 36,33;200
me{ovito: 1.Uro{ \okovi} 3:02,53.
RAGBI 13
Prvenstvo dr`ave Srbije u varijanti Ragbi 13 - Prvo kolo plej
ofa: Radni~ki (Nova Pazova) - Crvena zvezda 34:14. Kona~ni plasman: 4. Crvena zvezda. Nastupali:
Vojislav Dedi}, Ivan \or|evi},
Ratkovi}, Baji}, Tanaskovi}, Pulen,
Vladislav Dedi}, Slobodan Jovanovi}, Pe{i}, Mitrovi}, Ivica
\or|evi}, Pavlovi}, ^ali}, Krtolica, Budersa, @ivanovi}, Maras,
[apowa, Sre}kovi}, Novitovi},
Radoman, Trefald, Gili}, Kosanovi}, Deli}.
^etvrtfinale Kupa dr`ave: Crvena zvezda - Soko Vrawa 46:4.
Polufinale Kupa dr`ave: Crvena
zvezda – Car Lazar 16:46. Zvezdini ragbisti nisu se plasirali u
finale Kupa dr`ave.
RUKOMET
Prvenstvo dr`ave za rukometa{e - super liga Srbije: Zvezdini
rezultati u 1. i 2. kolu: Kolubara
29:27; Jugovi} 23:26.
Regionalna SEHA liga za rukometa{e: rukometa{i Crvene zvezde su u 1. kolu izgubili od ekipe
Nekse (Hrvatska) sa 32:37.
Nastupali: Ivani{evi}, Jeraj,
@ivkovi}, Milo{evi}, Puceq,
Panteli}, Vukas, Nadoveza, [}epanovi}, Pavi}, Pu{ica, Ivan~ev,
Joki}, [qivan~anin, ]iri}, Suxum, ^avaquga.
Prvenstvo dr`ave za rukometa{ice - super liga Srbije: Zvezdine rukometa{ice su u 1. kolu igrale nere{eno sa ekipom Jagodine
22:22.
Nastupale: ^oli}, Mari}, Bokari}, Kokoreskovi}, Goli}, Mistri}, Pavlov, Radovi}, Le`aja,
Obradovi}, M. Milojevi}, Lukovi}, Filipovi}, Vasiqevi}, J. Milojevi}, Stepani}.
STONI TENIS
Ekipno prvenstvo dr`ave - super liga Srbije - Zvezdini rezultati u 1. i 2. kolu: Partizan 4:2;
Medijana (Ni{) 4:0. Nastupali: Zoran Savi}, Lorenco Lupulesku, Bojan Pavlovi}.
STREQA[TVO
Zvezdin streqa~ki klub je tokom 2011. godine osvojio 3 Ekipna
prvenstva dr`ave i to seniorke
su osvojile Prvenstvo dr`ave za
vazdu{ni pi{toq i za malokalibarski pi{toq, dok su juniorke
osvojile Prvenstvo dr`ave za malokalibarski pi{toq.
Univerzijada u Kini ([en`en) studentkiwe, mk pi{toq: 3. Zorana Arunovi} 785,8 (583) i srebrna
medaqa; vazdu{ni pi{toq: 4. Zorana Arunovi} 482,4 (387).
Finale Svetskog kupa u Vrocla-
vu (Poqska) - seniorke, vazdu{ni
pi{toq: 4. Zorana Arunovi} 483,8
(384).
TEKVONDO
Takmi~arska sezona po~iwe krajem septembra.
TENIS
Zvezdin teniski klub je tokom
ove godine do sada osvojio 2 titule Ekipnog prvaka dr`ave i to za
seniore i za kadete.
Ekipno prvenstvo dr`ave Srbije
za kadete do 16 godina u Subotici: 1. Crvena zvezda (Luka Ili},
Vuk Vu~kovi}, Stefan Mili}evi}
i Strahiwa Raki}. Trener: Marko
Savi}).
Ivan Bjelica je na fju~ers turniru u Novom Sadu (TK Meridijana) osvojio 1. mesto i pobedni~ki
pehar. Posle toga ponovio je isti
uspeh i na turniru na Zlatiboru.
Posle ova dva trofejna nastupa
Bjelica je na turniru u Sokobawi
dospeo do polufinala.
Miqan Zeki} je dospeo do polufinala fju~ers turnira u Novom
Sadu (Gorewe open). Posle toga
Miqan se oprobao i na ~elenxer
turnirima u Bra{ovu (Rumunija) i
u Qubqani i na oba je dospeo do
2. kola.
Boris Pa{anski je dospeo do ~etvrtfinala na ~elenxer turniru u
Italiji (Kom). Isti rezultat je postigao i Zvezdin kapiten Nikola
]iri} na ~elenxer turniru u [paniji (Seviqa).
Danilo Petrovi} je na turniru
na Zlatiboru osvojio 2. mesto a na
fju~ers turniru u Ni{u je dospeo
do ~etvrtfinala.
FUDBAL
Zvezdin fudbalski klub je tokom 2011. godine osvojio 2 titule
Prveka dr`ave i to: Prvaci dr`ave su Zvezdini juniori i Zvezdini
kadeti.
^etvrti krug kvalifikacija za
UEFA Ligu Evrope: CZ - Ren (Francuska) 1:2 (Kadu) i Ren - CZ 4:0.
Zvezdini fudbaleri nisu se plasirali za daqe takmi~ewe u
Evropi.
Prvenstvo dr`ave - Jelen superliga Srbije (od 1. do 6. kola):
Spartak - CZ 2:0; CZ - Javor 2:0
(To{i} i Evandro); Smederevo CZ 0:1 (Lazovi}); CZ - BSK Bor~a
2:0 (Kadu i Mezenga); Borac (^) CZ 0:3 (Kadu, Miki} i Lazovi});
Hajduk (K) - CZ 0:1 (Kadu). Posle 6.
kola Zvezdini fudbaleri dele 1.
mesto sa 15 bodova.
[esneastina finala Kupa dr`ave: Mladost (L) - CZ 1:2 (Kalu|erovi} i Borha). Zvezdini fudbaleri su se plasirali u osminu finala Kupa dr`ave.
Posle 11 zvani~nih utakmica u
jesewoj sezoni: Bajkovi} (10 nastupa), To{i} (7), Mijailovi} (8), Lazovi} (11), Mezenga (10), Evandro
(8), Miki} (10), Reqi} (4), Borha
(11), Kadu (8), Ve{ovi} (7), Kova~evi} (9), Kalu|erovi} (11), ]osi}
(7), Viloti} (7), F. Jankovi} (2),
Savio (1), Li Adi (7), Jeremi} (1),
Petkovi} (2), Stojkovi} (1), Kirovski (1).
Prvenstvo dr`ave Srbije za seniorke - Zvezdini rezultati od 1.
do 6. kola: Nives (Kwa`evac) 9:0
(@ivanovi}, Damjanovi} 4, \or|evi}, Dobrosavqevi}, Erac i Bobi}); Spartak (S) 1:1 (Damjanovi});
Sloga Zemun 11:0 (Damjanovi} 5,
Pavlovi} 2, Bobi} 2, Popov i
Ili}); Po`arevac 8:0 (Pe{i} 4,
Dobrosavqevi}, Pavlovi}, Popov
i Damjanovi}); Ma~va 14:0 (Damjanovi} 5, Pavlovi} 2, Ili}, [apowi}, Dobrosavqevi} 3, Popov i
Bobi}); Novi Be~ej 8:0 (Damjanovi} 3, Podovac, Smiqkovi} 2, Popov i Pavlovi}). Posle 6. kola
Zvezdine seniorke dele 1. mesto
sa 16 bodova.
Nastupile: Petkovi}, Milojevi},
@ivanovi}, Jovanovi}, Teodosijevi}, Dobrosavqevi}, Bobi}, Popov,
Arsenijevi}, Damjanovi}, Erac, Pe{i}, \or|evi}, [apowi}, Bajalica, Petrovi}, Ili}, Pavlovi}, Milinkovi}, Milinovi}, Smiqkovi},
Podovac.
HOKEJ NA LEDU
Obavqene su letwe pripreme u
Ma|arskoj (Dunajvaro{). Pripreme
su vodili treneri: Jovica Rus,
Marko Juloski, Milan Lukovi} i
Vojin Koqen{i}.
XUDO
Univerzijada u Kini ([en`en) studentkiwe, do 48 kg: Qiqana
Savanovi} je ostvarila 1 pobedu i
1 poraz.
Prvenstvo Sveta u Parizu - seniori, do 90 kg: Nikola Nikoli} je
imao 1 pobedu i 1 poraz. Novi
Zvezdin ~lan Dmitrij Gerasimenko je izgubio u 1. kolu.
Memorijalni turnir Mili}a Ra{ovi}a u Beogradu - poletarci, do 44
kg: 1. Uro{ Aksentijevi}; do 32 kg: 3.
Vuka{in Vukadinovi}. Mla|i pioniri, do 50 kg: 1. Aleksa Mili}; do 46
kg: 3. Matija Popovi}. Stariji pioniri, do 71 kg: 1. Petar ]irkovi}; do
55 kg: 2. Milan Bun~i}. Kadetkiwe,
do 57 kg: 1. Angelina Poznanovi}.
Kadeti, do 73 kg: 1. Petar ]irkovi};
do 66 kg: 2. Strahiwa Bun~i}. Juniorke, do 48 kg: 1. Milica Nikoli}.
Juniori, do 73 kg: 1. Mladen Markovi}; 2. Milan Nikoli}; do 81 kg: 3.
Du{an Nikoli}. Seniori, do 81 kg:
2. Bo{ko Ostoji}; preko 100 kg: 2.
Bo`idar Bo`ini}.
Prvenstvo Beograda za mla|e seniore do 23 godine - mla|e seniorke, do 48 kg: 1. Milica Nikoli}; 2.
Qiqana Savanovi}; do 57 kg: 1.
Angelina Poznanovi}. Mla|i seniori, do 81 kg: 2. Du{an Nikoli}; do
73 kg: 5. Milan Nikoli}; do 66 kg:
5. Pavle Radulovi}.
Svetski kup u Ta{kentu (Uzbekistan) - seniori, do 90 kg: 3. Dmitrij Gerasimenko i bronzana medaqa. Ovim rezultatom Gerasimenko
je stekao {anse za plasman na
Olimpijske igre slede}e godine u
Londonu.
Me|unarodni turnir u Prokupqu
- Kastelo kup - poletarke, do 31
kg: 1. Emilija Labovi}; do 34 kg: 1.
Katarina Nikoli}; do 38 kg: 1.
Kristina Raki}; do 25 kg: 2. An|ela Stankovi}. Poletarci, do 42
kg: 2. Uro{ Aksentijevi}; do 25 kg:
3. Vladimir Popovi}; do 31 kg: 3.
Vuka{in Vukadinovi}. Mla|i pioniri, do 50 kg: 1. Aleksa Mili}; do
46 kg: 2. Matija Popovi}; preko 66
kg: 2. Milo{ Jo~i}; do 38 kg: 3.
Ilija Karan; do 60 kg: 3. Filip
Rankovi}; do 66 kg: 3. Filip Koci}. Stariji pioniri, do 73 kg: 1.
Petar ]irkovi}; 3. Marko \or|evi}; do 60 kg: 3. Aleksandar Ga}e{a; do 55 kg: 3. Matija Ili}. Kadeti, do 73 kg: 3. Petar ]irkovi}; 3.
Marko \or|i}.
Prvenstvo Evrope za juniore u
Belgiji (Lomel) - juniori, do 90 kg:
8-16. Bojan Do{en. Juniorke, do 52
kg: Jelena Ostoji} je izgubila u 1.
kolu.
Seniorsko prvenstvo Balkana u
Beo~inu - seniorke, do 48 kg: 1. Qiqana Savanovi} i zlatna medaqa.
Seniori, preko 100 kg: 3. Bo`idar
Bo`ini} i bronzana medaqa.
[AH
Bez aktivnosti.
ZVEZDINA REVIJA
35
Download

ZR 600.PDF - Crvena Zvezda