ALIJANSA ZA AVALU
UKIDA BK TELEVIZIJU
20. april
14:00
SAOP[TEWE
RADIODIFUZNE AGENCIJE
Dodeqeno pet nacionalnih TV frekvencija
Frekvencije su dobili:
1. "Avala",
2. "B92",
3. "Foks",
4. "Pink" i
5. "Ko{ava-Hepi"
Frekvenciju nisu dobili:
1. “BK Telekom”,
2. “RTL”,
3. “TV 5”
4. “TV Politika” diskvalifikovana
na samom po~etku konkursa.
Savet RRA nije saop{tio kriterijume kojima se rukovodio prilikom dodeqivawa frekvencija, a “obi~nim smrtnicima”, ne preostaje ni{ta drugo nego da u doslednost tih kriterijum sumwa.
Priliku da prave “nacionalni televizijski program” dobili su proizvo|a~i {erpi udru`eni sa sej{lskim kapitalom, diletantsko - pornografske TV stanice, jedna srpsko-ameri~ka i jedna ~isto ameri~ka TV stanica, poznata
po pristrasnom anga`manu na teritoriji eks-Jugoslavije.
Na sramotu Agencije pravo postojawa je oduzeto visokoprofesionalnim stanicama poput BK Telekom-a i TV 5.
Pornografija pobedila demokratiju, a koliko je “ko{tala” dozvola mo`emo samo pretpostavqati s obzirom da je
odbijeni RTL nudio da u razvoj svoje televizije investira preko 100 miliona evra, ali mu nije pomoglo.
Da li se pla{ite mraka?
3
POD LUPOM KRITIKE
KRITERIJUMI RRA
ZA DODELU NACIONALNE FREKVENCE
Avala i Ko{ava - Hepi, za razliku od RTV BK, dobili su nacionalnu frekvencu, iako daleko
zaostaju za wom u gotovo svim navodno primewenim kriterijumima
I - POSLOVNI USPEH I EKONOMSKA [email protected]
VI - GARANCIJE DOPRINOSA STANICE VE]EM KVALITETU I RAZNOLIKOSTI PROGRAMA
1. RTV BK
- Samo u 2005. godini bilans poslovnog uspeha je 10
miliona evra.
- U 2006. godini planirano je pove}awe za 30 - 50 posto
zahvaquju}i otkupqenim pravima za Svetsko prvenstvo u fudbalu.
2.
3.
TV Ko{ava i TV Hepi (novonastala) obe}avaju da }e
za narednih 8 godina ulo`iti 32,5 miliona evra.
TV Avala (novonastala) obe}ava da }e za narednih 8
godina ulo`iti 22 miliona evra.
1.
2. TV Ko{ava je poznata po erotskom programu, pu{tawu SMS
3.
II - GLEDANOST I SLU[ANOST
1.
RTV BK - 11 odsto
- DRUGA TV PO GLEDANOSTI. Program gleda 80
posto populacije, tj. 6 miliona stanovnika.
- Satelitski program RTV BK dostupan ve}ini evropskih zemaqa, Americi i Austriji
TV Ko{ava - 0,4 odsto, a TV Hepi - 0,2 odsto
TV Avala - nepostoje}a
III - ISKUSTVO U OBLASTI RADIODIFUZIJE
poruka pornografskog sadr`aja i emisijama posve}enim
okultnim temama.
TV Hepi emituje program za decu. (Sa stanovi{ta
programske orijentacije udru`ivawe ove dve televizije
je perverzno.)
VII - PONA[AWE TV STANICA U PRETHODNOM PERIODU
(ocewuje se koliko se po{tuju profesionalni standardi
i pravila eti~kog novinarstva)
1.
2.
3.
RTV BK dokazala je mestom koje je po gledanosti
zauzimala u proteklih 11 godina postojawa, kao i profesionalnim pristupom proizvodwi programa da je
jedna od najkvalitetnijih televizija u regionu Balkana.
Dokumentarni filmovi u produkciji RTV BK nagra|ivani su na brojnim me|unarodnim festivalima.
RTV BK je dobila javnu opomenu 2004. godine zbog
favorizacije jednog kandidata tokom predsedni~ke
predizborne kampawe. Monitoring kojim se kontroli{u kandidati za nacionalnu frekvenciju od 2003.
godine, primewuje samo na RTV BK.
2. TV Ko{ava kr{ila je pravila pona{awa zbog emitovawa
1.
2.
3.
RTV BK
- Osnovana 1994. godine. Do sada proizvela hiqade i
hiqade sati najkvalitetnijeg informativnog, obrazovnog, dokumentarnog, kulturnog, de~ijeg, serijskog
i sportskog programa.
TV Ko{ava - osnovana 90-tih godina. Proizvela dve
sopstvene emisije. Osniva~ - Mirjana Milo{evi}.
U budu}nosti planira da proizvede 13 emisija
iz dva studija.
TV Avala - nepostoje}a.
IV - [email protected] DELATNOST PRAVNOG LICA
Kod sva tri kandidata to je proizvodwa i emitovawe TV programa.
V - STIMULACIJU DOMA]E RADIODIFUZIJE
KANDIDATA
(broj zaposlenih, saradwa sa nezavisnim
produkcijskim ku}ama i pojedincima iz na{e zemqe.)
1.
RTV BK - 480 zaposlenih,
50% programa je na srpskom jeziku.
Iako nisu predmet pore|ewa, mora se naglasiti da
niti RTV Pink, niti RTV B92 ne ispuwavaju uslov da
emituju najmawe 25 posto programa iz sopstvene produkcije. Samo RTV BK ispuwava ovaj uslov.
2.
3.
TV Ko{ava i TV Hepi - planiraju da zaposle 120 qudi.
Nije poznato koliko }e nezavisnih programa doma}e
produkcije emitovati.
TV Avala - pitawe zaposlenih re{ava}e po dobijawu
frekvence.
Programska koncepcija - ekonomske teme.
pornografskog sadr`aja.
Za{to uva`iti obe}awe TV Ko{ave da }e dugogodi{we programsko opredeqewe potpuno izmeniti i ne}e gre{ku ponoviti, a ne uva`iti 11 godina profesionalizma RTV BK kao garanciju da }e eventualne gre{ke ispraviti.
Poznato je da su zakon o ogla{avawu, odnosno dozvoqenoj
reklamnoj minuta`i kr{ile i RTV B92 i RTV Pink. Wima
nisu izricane opomene.
VIII - TRANSPARENTNOST VLASNI^KE STRUKTURE
I POREKLO KAPITALA
U sva tri slu~aja vlasnici su poznati. Informacije o wima
mogu se dobiti u registru Agencije za privredne registre.
IX - SPRE^AVAWE PREOVLA\UJU]IH UTICAJA
NA JAVNO MNEWE
(spre~avawe monopolizacije radiodifuzije)
Nijedan od osniva~a TV stanica koje se porede nema vlasni~kog udela u nekom drugom mediju.
X - PONA[AWE PODNOSILACA PRIJAVA
U TOKU TRAJAWA KONKURSA
Posle objavqivawa odluke RRA o oduzimawu nacionalne
frekvence, RTV BK je pokrenula kampawu za odbranu prava na
postojawe zbog ~ega joj je izre~ena 30-to dnevna zabrana emitovawa programa. Reagovala je ne samo RTV BK nego i celokupna
javnost. Oblik gra|anske neposlu{nosti koju u svojoj borbi za
pravo BK primewuje legitimna je u svakom demokratskom dru{tvu. Pre i tokom odlu~ivawa Saveta BK se disciplinovano
pona{ala, kao i svi drugi.
TELEFAKT... KLOPKA... NASLOVI... NIJE SRPSKI ]UTATI... MILIONER...
DIKTATURA I MEDIJSKI MRAK
Odlukom Saveta Republi~ke Radiodifuzne agencije o dodeli nacionalnih
frekvencija gospodari Srbije podelili su medije na poslu{ne i neposlu{ne.
MILOMIR MARI], glavni urednik BK TV
ODMAZDA NAD TV BK?
Ja sam novinar vi{e od 30 godina. I u Titovo vreme, i
posle toga, i u vreme Milo{evi}a, bila je dozvoqena
opoziciona delatnost u medijima, spre~avana, ali i
uvek dozvoqena. Sada je prvi put zakonom
sankcionisana.
Ja sam se naivno nadao da }e se, u toj srpskoj demokratiji, Radiodifuzni
savet odupreti pritiscima za politi~ku odmazdu nad BK TV koja je ve}
mesecima najavqivana u medijima. Pokazalo se da je to moja iluzija.
O~ekivao sam da }e nacionalnu frekvenciju dobiti televizije koje postoje i koje emituju program, a ne one koje ne postoje i program nemaju.
BIO BIH SRE]AN DA BILO KOJA OD TELEVIZIJA KOJE SU OVE DOZVOLE DOBILE
JEDNOG DANA BUDE U STAWU DA NAPRAVI TAKO PROFESIONALAN PROGRAM KOJI
]E POMERATI SVE CIVILIZACIJSKE STANDARDE, KAO [TO JE TO U^INILA BK TV
U NEKAD ZARA]ENOJ I POD SANKCIJAMA UNESRE]ENOJ SRBIJI.
Verovao sam da je Savet nezavisno telo i da ne}e podle}i politi~kim pritiscima. Protiv BK TV
odavno se vodi hajka i najavquje weno ga{ewe.
Dali su dozvolu televizijama bez programa ili televizijama koje ne postoje! Sada je jasno da je Nolle
(voditeq erotskog programa, koji se do skoro emitovao posle pono}i na "Ko{avi", prim. aut.) ukus
Vojislava Ko{tunice! Seksoman Nolle, koji se pritajio, ali samo zato jer sprema nove projekte, simbol
je nove srpske demokratije! O~ekujem da pomenuta persona uskoro postane portparol Vlade! [to da
ne, kada je po wihovom ukusu.
ODLUKA U KO[TUNI^INOM KABINETU
Odluka da se BK TV ne dodeli nacionalna frekvencija doneta je u Ko{tuni~inom kabinetu a ne na Savetu RRA.
Naj~udnije mi je pona{awe ~lana Saveta, prof. etike Svetozara Stojanovi}a, koji je u svim
pro{lim re`imima odolevao svim pritiscima i po cenu ostajawa bez posla, a sada je pristao da bude kurir Vlade Srbije. Isto tako, jako me je iznenadilo da je vladika Porfirije
glasao za neke satanisti~ke televizije, a ne za BK TV, koja je prenosila sve verske
praznike.
Da li se pla{ite mraka?
5
HRONOLOGIJA OKUPACIJE
26. april
23:55 00:08
S T O P !
PONO] JE WIHOVO VREME!!!
Tokom emitovawa Telefakta u 23,55 policija upada u zgradu RTV BK Telekoma i na kratko
prekida emitovawe programa bez vaqanog pravnog dokumenta, naravno uz potpis Nenada Ceki}a.
Zahvaquju}i snala`qivosti tehni~kih kadrova program je ote`ano nastavqen
uz povremene gubitke tona koji su vremenom otkloweni.
Ispred BK TV kordon
interventnih jedinica MUP-a
{titi zgradu Televizije od
pristiglih gra|ana i novinara.
Zaposlenima je zabrawen
izlazak.
Odmah po upadu policije, voditeqi i novinari ove medijske ku}e po~eli su da pristi`u
"na posao" . Vawa Buli}, Olivera Kova~evi}, Ivan Zeqkovi}, Awa Rankovi}-Dmitrovi},
Biqana Popovi}-Ivkovi}, Sandra Lalatovi}... U zgradu pristi`u i zaposleni radnici
televizije - novinari, snimateqi, monta`eri... kao i brojne kolege novinari iz drugih
ku}a, gra|ani i javne li~nosti.
Da li se pla{ite mraka?
6
00 :25 SIGNAL BK TV - PREKINUT!
NASILNO ZAVO\EWE TI[INE!
ZABRANA!
Da li se pla{ite mraka?
7
BEOGRAD NA NOGAMA!
VLASNIK KURIRA, RADISAV
RODI], I SAM @RTVA
“DEMOKRATIJE”.
IVAN ZEQKOVI]
I IGOR SPASOV PROTESTUJU
LIDER DHSS, VLADAN BATI] [email protected]
PODR[KU ZAPOSLENIMA
Da li se pla{ite mraka?
8
P
O
D
R
Š
K
A
!
PETAR [email protected]]
DO^EKAN APLAUZOM!
Da li se pla{ite mraka?
9
OQA KOVA^EVI]
IMPROVIZUJE PROGRAM!
TELEVIZIJA VE^ERAS NE]E PASTI!
02:30
KOLIKO JO[ PUTA DO SLOBODE?
Da li se pla{ite mraka?
10
02 :35 M I S M O B K
MARI]:
U NOVINARSTVU SAM 30 GODINA,
OVO JO[ NISAM VIDEO!
GLAS RAZUMA UPU]EN
UŠIMA KOJE NE ^UJU
Da li se pla{ite mraka?
11
15:55
26. april
TELEVIZIJA
OVO JE BORBA ZA ISTINU!
OTVORENIH
O^IJU
Da li se pla{ite mraka?
12
27. april
GRA\ANI ZA BK
16:30
ISKQU^ENI PREDAJNICI
BK TV JE NO]AS, UZ ASISTENCIJU POLICIJE, ONEMOGU]ENO EMITOVAWE PROGRAMA NAJPRE SA
PREDAJNIKA TORLAK, A POTOM I SA DRUGIH. A DANAS OKO 11.00 I NAJVE]I KABLOVSKI SISTEMI, NA
OSNOVU ODLUKE RRA, SU PRESTALI DA EMITUJU PROGRAM BK TELEVIZIJE.
TANJUG
SRBIJA PONOVO “ŠETA”
Da li se pla{ite mraka?
13
PROTIV MEDIJSKOG MRAKA
Da li se pla{ite mraka?
14
PETICIJE, PROTESTI,
SOLIDARNOST...
Da li se pla{ite mraka?
15
Predsedniku Vlade Republike Srbije gospodinu Vojislavu Ko{tunici
OTVORENO PISMO
ONOME KO (NE)SME DA NAS POGLEDA U O^I
Gospodine Predsedni~e,
Pod za{titom Va{eg imena, sa Va{im znawem i u~e{}em (a
mo`da i bez wega), nastavqa se kriminalno uplitawe
politike u biznis, a kriminala u politiku.
U lo{em ste dru{tvu. Neki od qudi iz va{eg okru`ewa
misle da vlast postoji samo zato da bi je oni mogli
zloupotrebiti.
@eleli smo da verujemo u Vas po svaku cenu.
U`ivali ste na{e neograni~eno poverewe.
Iznad svega, verovali smo u va{e po{tewe. U va{u moralnu i materijalnu nepotkupqivost.
Svima koji su Vas kritikovali, a vi znate sa koje strane
su stizale naj`e{}e kritike, odgovarali smo: Da, ali on je
mudar i po{ten ~ovek. Mo`da ne tako hitar, ali ~ovek na
koga se mo`ete osloniti. ^ovek koji sme da nas pogleda u
o~i. ^ovek koji veruje u zadatu re~.
Gospodine Predsedni~e,
To poverewe, taj od srca dat kredit, vi ste prokockali. Ne
znamo razlog.
Pratimo kako se jedan do ju~e ~vrst karakter povija.
Pamtimo va{ izborni slogan: Ko sme da vas pogleda u o~i.
Za{to nas gospodine vi{e ne gledate kad nam se obra}ate?
Za{to na TV ekranu posmatramo va{ fotos, dok nam spiker "javnog servisa" glasom pokojnika ~ita
saop{tewe koje ne razumemo. Tako nam se, autisti~ki, preko posrednika obra}ao onaj koji nas je doveo
dovde.
Okre}ete glavu. Kao da ne}ete da nas vidite. Kao da nas se stidite. Ne ~inite to, gospodine
Predsedni~e! Ne tu|ite se od naroda, ne udaqujte se od stvarnosti, jer mi smo va{a bolna stvarnost.
Boqe stvarnosti nema. I, verovatno Vas jo{ samo mo`emo spasiti.
Obratite nam se li~no. Mo`emo mi da podnesemo vi{e istine nego {to vi mo`ete da je izgovorite.
Ka`ite nam, bez uvijawa, ono {to vam je na du{i.
Ponovo nas udaqavate od Evrope (opet onim {to ne ~inite). Ne ~inite to gospodine Predsedni~e.
Probleme sa kojima ne znate kako da se suo~ite - nemojte ignorisati kao da ne postoje. Samo deca i
neodgovorni qudi tako postupaju. Vi niste dete.
Poverite nam se. Mo`da nije kasno. Mo`da mo`emo pomo}i - mi, gra|ani Srbije, Va{i razo~arani
bira~i. Jer smo navikli da podnosimo i ono {to svet u normalnim zemqama slama. Jer na{i `ivoti, u
uobi~ajenom smislu re~i, uop{te i ne postoje. Jer smo, gospodine Predsedni~e, poludeli od dugotrajne i besmislene patwe. Jer imate samo nas, a mi smo, sigurno, Va{a posledwa {ansa. Mi nismo
zlopamtila.
Va{i ~inovnici nas progone zbog "zloupotrebe TV medija" kao javnog dobra. Zloupotrebqavamo li ga?
Zloupotrebqavamo li i sad javnu re~. Da li je svaka o{trija kritika vlasti i Vas li~no - zloupotreba medija. Vi boqe od nas znate koji re`imi zastupaju takvo stanovi{te.
Kad ste pre dve godine sastavqali kabinet, sa neprikrivenim gnu{awem ste odbili formirawe vlade
sa DS (zbog "dosovskih grehova", dokaza koje ste, navodno, imali da je vrh vlade koju ste oborili - "do
gu{e upleten u organizovani kriminal", {to je vi{e stotina puta potvrdio gospodin Mihajlov, poznavalac tih stvari. Istina, pred sudom je isti gospodin izjavio da se samo {alio, da je to izrekao "u
`aru politi~ke borbe" (ili neku sli~nu besmislicu). Ali, to nije promenilo va{ stav, vi niste
{aqiva priroda kao gospodin Mihajlov (To je, da Vas podsetimo, onaj bradati momak koga svakodnevno
morate da gledate, i kao da vam to nije dovoqna kazna, to je gospodin koji vadi qude kad im policija
Da li se pla{ite mraka?
16
postavi korupciona{ku zamku. Ka`u, da zamka i nije bila postavqena kolegi koga je Mihajlov upozorio
da be`i sa "mesta zlo~ina" ve} jednom sasvim drugom, opet va{em ~oveku, viceguverneru NBJ, i jednom
drugom politi~aru. I on je iz stranke "biv{ih" - koja vas pomalo odr`ava na vlasti, podosta ucewuje,
uostalom kao svi drugi koji vas "na dozu" podr`avaju a na veliko ucewuju.)
Niste hteli sa demokratama! Malo smo `alili, a, opet, malo se i poradovali: "Beskompromisan,
nepotkupqiv. Nije mu stalo po svaku cenu. Ho}e kako misli da treba, ili uop{te ne}e. Kad su otpale
demokrate i svi koji su imali ro|aka u tre}em kolenu u DOS-u, {ta je preostalo? One koji su na vlasti
bili pre demokrata niste smeli da uzmete zbog Evrope; uzeli ste one koji su bili sa demokratama - sve
dok ih pokojni Premijer, na`alost, prekasno, nije najurio iz Vlade - zbog prevelike akumulacije mo}i.
E, ti koji su bili i u prethodnoj vladi, i dr`ali u woj kqu~ne resore - finansije! - i sve {to je u vezi
sa zadu`ivawem u inostranstvu i tro{ewem kod ku}e - u{li su na velika vrata i u va{u Vladu. Oni
danas u va{e ime vladaju Srbijom. Oni danas zauzimaju sve resore koje su imali u \in|i}evoj vladi i
jo{ toliko resora koje nisu imali. Imaju vi{e ministarskih mesta nego bira~a. Nije li li to lo{ ra~un,
nije li cena previsoka?
Gospodine Predsedni~e,
Bojimo se da Vi sve ovo znate. Da ste svojom voqom u{li u "kolo", i da svojom voqom ostajete u wemu.
Znamo da ne}ete ni{ta preduzeti, kao {to ni{ta niste preduzeli ni u drugim va`nim situacijama.
Nepreduzimqivost, kolebqivost ili ({to je isto) zakasnela preduzimqivost, ne pripadaju 21. veku.
Tvrdoglavost, sujetu, ina}ewe - ve} smo imali - i skupo platili.
Vi ste politi~ar koji zaostaje za doga|ajima, umesto da ih predvi|a i uvek bude korak ispred wih, kako
nam se ne bi desilo da Kosovo i Metohiju izgubimo danas, a deo [umadije i Vojvodinu ve} sutra. To je
realan scenario, do detaqa razra|en u raznim centrima mo}i. Voleli bi smo da znamo {ta }e na{a
vlast u~initi da to spre~i.
Ne recite nam da iz takti~kih razloga ne smete da "ofirate adute". Onome pre vas dugo smo verovali
da ima tajne adute (ukqu~uju}i i "tajno rusko oru`je", za koje nisu znali ni Rusi).
Nemamo vi{e pravo da vam verujemo.
Gospodine Predsedni~e,
Ne tra`im od Vas da i{ta preduzmete kako bi ste nas spasli od Dinki}a, Ceki(ni)}a... Imate vi va`nija
posla. Koja - ne znamo. Isuvi{e je mala istorijska distanca da bi se videlo. Mo`da }ete nam jednom, u
memoarima, pisati {ta nam se i za{to desilo, ali mi ne}emo biti tu da vas ~ujemo. Ili nas se vi{e ne}e
ticati.
Televizija u Srbiji postaje krupan biznis, istina sa ka{wewem, zbog desetogodi{we izolacije, ali
tr`i{te se ubrzano razvija. Do ju~e je bilo bezna~ajno, ve} danas vredi preko petsto miliona evra na
godi{wem nivou. Kad se u Srbiji vi{e ume{aju multinacionalne kompanije, a na{a privreda pokrene i
tr`i{te potpuno otvori za Evropu, vrede}e više milijardi evra. Zato je utakmica za dobijawe
"nacionalnih frekvenci" gangsterski nemilosrdna. A toliko je stranaka, ~elnika, "zaslu`nih" za stabilnost vlade kojima se trebe odu`iti. [to se Vas ti~e na{a sudbina je zape~a}ena.
[to se nas ti~e, borba je tek po~ela. Slu{a}ete iz kabineta pi{taqke. Govori}e vam da to "banda
narkomana, neradnika, petokolona{a" {parta Beogradom. Bi}e to ista ona "banda" koja vas je 5. oktobra
2000. dovela na vlast.
U va{em politi~kom obra~unavawu sa jednim ~ovekom, nije vam va`no {ta }e biti sa nama. [ta }e biti
sa televizijom koja je u svesti prose~nog gra|anina postala institucija. Skoro da nije ni nama.
Zaslu`ili smo sve {to nam se zbiva. Zaslu`ili smo i vas, i one pre vas.
Nepostoje}i TV studio Foks emitova}e program (iz Va{ingtona verovatno), TV Ko{ava }e duvati i
obe}avati da }e upristojiti svoj pornografski program, a fantomska TV Avala... Bog zna {ta }e ona
raditi jednog dana ako se dokopa fizi~kog postojawa.
Bi}emo, kako ka`e kolega iz "Je`a""hepi" dok "Ko{ava" duva sa "Avale", a Foks {iri mre`u i postepeno
proguta po koje medijsko pilence. A sa decom }emo se nekako sporazumevati na materwi serbian-english
jeziku
P.S.
Sa~uvajte ovo pismo!
Sutra kad budete prinu|eni da date ostavku, ili izgubite na izborima, ima}ete vremena na pretek da o
svemu {to je u pismu re~eno natenane razmislite.
Menaxment
RTV BK Telekom
Da li se pla{ite mraka?
17
TELEFAKT
BK TV nastavila sa emitovawem programa preko satelita,
i “Telefaktom” u`ivo, svako ve~e u 18:55 u Knez Mihailovoj ulici
RADIODIFUZNA AGENCIJA
- SREDWOVEKOVNA
INKVIZICJA
Ocewuju}i program BK TV, Savet sebi daje za
pravo da procewuje wegovo politi~ko
pona{awe u pro{losti i (ne)poslu{ni~ko
pona{awe u sada{wosti. BK televiziji se
tako zamera pristrasnost i velika minuta`a
predsedni~kog kandidata Bogoquba Kari}a
tokom predsedni~ke kampawe 2004. To se zamera d a n a s, 2006. godine, i ne samo {to se
zamera, nego se izri~e i kazna
jednomese~ne zabrane emitovawa programa!
Dve godine nakon "inkriminisane radwe"!
A dve godine su spokojno primali platu.
DOŠLI SMO
DA VAM [email protected]
NE]EMO ODUSTATI!
Da li se pla{ite mraka?
18
KOD "RUSKOG CARA"
KNEZ MIHAILOVA 7
Da li se pla{ite mraka?
19
BK GERILA
BK televizija pre{la na alternativne na~ine emitovawa programa po{to
su joj uga{eni predajnici, a kablovske ku}e otkazale saradwu
Signal BK TV, posle 12 godina postojawa te televizije, prestao je da se emituje u Srbiji! Nakon
pono}nog upada policije u prostorije televizije s odlukom Saveta RRA o privremenom oduzimawu
dozvole, ga{ewa predajnika i kratkotrajnog prekida programa, zavr{ni udarac BK TV zadali su
vode}i kablovski operateri koji su ju~e pre podne prestali da emituju wen signal.
U prepodnevnim ~asovima svim kablovskim mre`ama stigao je dopis Saveta RRA u kome im je
nalo`eno da, zbog odluke o privremenom oduzimawu dozvole, prekinu "emitovawe i distribuciju"
signala BK TV.
Da se dr`avom nema {ale, provajdere je preko medija upozorio i potpredsednik Saveta RRA
Aleksandar Vasi}, koji je poru~io da bi u suprotnom "pravna dr`ava bila dovedena u pitawe".
ANTENE U ŠAKE
BK televizija je na konferenciji za novinare u takozvanom javnom "Telefaktu", nakon {to je iskqu~ena
sa kablovskog sistema, dala uputstva gledaocima na koji na~in mogu pratiti program te medijske ku}e.
Stanovnici Starog grada, Vra~ara, Kowarnika, Vo`dovca, Banovog brda, vi{ih delova Zvezdare i
Palilule, kao i delova op{tine Palilula preko Pan~eva~kog mosta, antene treba da usmere ka severozapadu.
Gra|ani koji `ive u Zemunu, Galenici, Staroj i Novoj Pazovi, Su~inu, Jakovu, antene treba da usmere ka
centru Beograda.
Preporu~uju se antene sa velikim poja~awem za UHF podru~je, na primer "loga" ili "loga 4". Program BK
TV se mo`e prona}i na kraju UHF opsega.
SATELIT
digital), na frekvenciji 12.207 megaherca, horNa{ signal mo`e se uhvatiti preko satelita HOTBIRD - 3 (d
izontalna polarizacija, simbol rejt: 27.500, FEC tri ~etvrtine. Detaqnije informacije mo`ete prona}i
na sajtu BK Televizije www.bktv.com/satelit
Da li se pla{ite mraka?
20
TELEFAKT... KLOPKA... NASLOVI... NIJE SRPSKI ]UTATI... MILIONER...
INKVIZICIJA ODLU^ILA!
"[TAMPA U SRBIJI JE SLOBODNA" - glasio je zakon o {tampi Kraqevine
Srbije, najkra}i i verovatno najboqi zakon koji je Srbija ikad imala i koji nije
priznavao nikake okolnosti koje bi bile upori{te za wegovo ugro`avawe.
• NI^IM SE NE [email protected] SPORITI UNIVERZALNO PRAVO NA (DRUGA^IJE) MI[QEWE, WEGOVO JAVNO [email protected], I POLITI^KO PROPAGIRAWE.
• POSTOJI SAMO JEDAN VAQAN IZUZETAK ZA OGRANI^AVAWE SLOBODE - A TO JE KAD
SVOJOM SLOBODOM [email protected] SLOBODU DRUGIH.
• KAKO @IVIMO U PERVERTIRANOM DRU[TVU, NA[IM "DU[[email protected]" NE SMETA DA
NA TELEVIZIJI GLEDAJU TVRDU PORNOGRAFIJU, SVE MOGU]E OBLIKE BRUTALNOG
NASIQA, OTVORENO REKLAMIRAWE NARKOTIKA I ALKOHOLA - ALI IM SMETA PROPAGIRAWE JEDNOG IZRAZITO KRITI^KOG POGLEDA NA NA[U MIZERNU POLITI^KU STVARNOST. EVO DOKAZA TE MIZERIJE! SMETA IM JEDNA TELEVIZIJA. POKUŠAVAJU DA JE UKINU, ISKQU^E, U]UTKAJU.
ALI, CAR JE GO - I TO SE VI[E NI^IM NE DA SAKRITI.
Svaki ~astan ~ovek u Srbiji vidi da je car go, a ako je go "patrijarh", kako li su goli "eksperti", "kapitalci" i wihovi ~au{i? Wihova moralna nagost ne mo`e se sakriti ni iza brda para ste~enih privatizacijom, provizijama, ~lanstvom u upravnim odborima.
Osnovni apsurd ovog Konkursa proizilazi iz tragikomi~ne propozicije da u ozbiqnom televizijskom
takmi~ewu od dalekose`nog nacionalnog zna~aja mogu konkurisati lica koja nisu, ~ak, ni amateri, ve}
potpune analfabete koje se u slo`en televizijski zanat ne razumeju.
Iz naopako definisanog prava u~e{}a na konkursu, proizilazi apsurdnost konkursa u celini. Kakav
zna~aj se pridaje kriterijumu "gledanosti"? Nikakav. Savet se podsmeva onima koji su se do sada kvalifikovano bavili svojim poslom?
Na konkursu pobe|uju i oni koji nemaju ni pribli`nu predstavu o tome kako se televiziski program pravi.
Gube oni koji imaju vernu publiku i visoku gledanost.
MEDIJSKE ANALIZE
1. Nielsen Media Research
Prema rezultatima istra`ivawa agencije AGB Nilsen Medija Riser~ (AGB Nielsen Media Research),
najgledanija TV stanica u avgustu bila je TV Pink sa 22,7% u~e{}a u ukupnom auditorijumu. Slede BK
Telekom sa 21,6%, sa RTS 10,1%, Drugi program RTS sa 7,2% i TV B92 sa 6,6%. (Imamo grafikon)
2. Faktor plus
Istovremeno, agencija Faktor plus je objavila podatke prema kojima se 87,8% gra|ana Srbije najradije
informi{e preko televizije. Kao drugo sredstvo informisawa 61,5% ispitanika je navelo - dnevne
novine.
Me|u televizijskim ku}ama gra|ani najvi{e poverewa imaju u BK Telekom sa 48,5%, a za wom slede: sa
RTS 38,9%, RTV B92 sa 38,7 i TV Pink sa 27,3%.
Da li se pla{ite mraka?
21
BK TELEKOM - JAK DRUGI
BK televizija je u protekle dve godine bila druga po gledanosti u Srbiji, a vode}a stanica {to se ti~e poverawa
gledaoca, pokazuju podaci agencije "Nilsen medija riser~".
Da to u budu}nosti ne bude iz sve snage se trude gospda "indeksovci" iz Saveta RRA za svoje nalogodavce. ^ovek
protiv ~ijeg izbora u Savet RRA je bila sva Srbija osim wegovog politi~kog mentora, ~ovek koji sam sebi i svojim
poslovnim partnerima iz Saveta(Radio Indeksu) dodequje radiofrekvnecu nacionalne pokrivenosti. Potsetimo,
Radio Indeks je onaj radio koji je na javnosti nepoznat na~in prisvojen od zakonitog osniva~a i vlasnika Beogradskog univerziteta. Najmawe ~etri ~lana Saveta su duboko u sukobu interesa, jer se nalaze u jedinstvenoj
situaciji da drugima oduzimaju a sebi dodequju frekvencu.
3. Ebart konsalting
Istra`ivawe Medijske dokumentacija Ebart konsalting obavqeno od 20.05. 2005 - 20. 12. 2005. na informativnoj
emisiji Telefakt. Pra}ena je frekventnost pojavqivawa vode}ih srpskih politi~ara (broj priloga i vreme
wihovog trajawa).
U istra`ivawu su sabirani broj i vreme trajawa priloga, ali se nisu bavili vrstom priloga, niti ~iwenicom da li
su pomenute li~nosti istupale kao dr`avni funkcioneri ili pripadnici stranaka. U obzir nije uzimano ni da li
se li~nosti pojavquju u pozitivnom ili negativnom kontekstu.
Uvidom u izve{taj slu`be za nadzor Republi~ke radiodifuzne agencije za period od 19. juna do 14. novembra 2005.
godine, koja je pratila sve emitere koji su se izjasnili da `ele da se kandiduju za nacionalne frekvencije, tvrdi
se da je u informativnim emisijimajama TV BK "Telefakt" u 18,55 i 23,55 emitovoan 361 prilog o aktinostima PSS,
a 473 priloga o svim ostalim politi~kim strankama. U izeve{taju je navedeno da su prilozi o aktivnostima
funkcionera PSS zna~ajno du`i nego prilozi o ostalim politi~kim opcijama.
To nije istina. Predvi|aju}i da }e Savet prema RTV BK biti posebno "objektivan" i RTV BK je poru~ila monitoring
renomirane agencije Ebart konsalting za isti period. Podaci su, gle ~uda, dijametrlno suprotni. Posle objavqivawa rezultata konkursa, to vi{e ne ~udi - bilo je potrebno da bi se opravdalo oduzimawe frekvence.
RTV BK TELEKOM
ZASTUPQENOST LI^NOSTI
ZASTUPQENOST STRANAKA
ZASTUPQENOST LI^NOSTI: Iz dijagrama se vidi da je na BK televiziji najzastupqeniji politi~ar bio Boris
Tadi} sa 264 priloga (497 minuta), drugi na listi je Vojislav Ko{tunica sa 306 priloga (624 minuta), tre}i je
Bogoqub Kari} sa ukupno 146 priloga (373 minuta), ~etvrti Mla|an Dinki} sa 152 priloga (344 minuta) i peti
Tomislav Nikoli} sa 84 priloga (182 minuta).
ZASTUPQENOST STRANAKA: U Telefaktu najzastupqenija stranka je SRS sa 116 prloga (329 minuta), na drugom
mestu je PSS sa 113 priloga (302 minuta), na tre}em mestu je DS sa 88 priloga ili 243 minuta, G17 Plus sa 80
priloga (211minuta) je na ~etvrtom mestu i na petom mestu je DSS sa 52 priloga (153 minuta)
Zamislimo sad, sasvim hipoteti~ki, da svaki od ovde rangiranih politi~ara ima svoju televizijsku stanicu. Pitawe
glasi: Koliku bi minuta`u na tim televizijama imao Bogoqub Kari}, kao predsednik jedne parlamentarne stranke?
Ako imamo u vidu da na televizijama koje su samo "pod utcajem" ovih politi~ara Bogoqub Kari} ima mikro-minuta`u, a i to vreme se, izuzeci su retki, posve}uje degradaciji wegove li~nosti i Pokreta snaga Srbije.
Kari} ustupa Dinki}u ve}u minuta`u nego sebi, iako je ovaj karijeru posvetio wegovom uni{tewu!??
Koliko qudi bi bilo tako {iroke ruke?
Da li se pla{ite mraka?
22
PODR[KA JAVNOSTI
Broj javnih li~nosti koje se javqaju redakciji BK televizije sa podr{kom
za opstanak sve je ve}i. Zajedni~ka ocena - da }e biti vrlo te{ko opravdati
ukidawe jedne od najpopularnijih televizija u Srbiji
OPASAN PRIMER AUTOKRATIJE
Nezavisno udru`ewe novinara Srbije i Udru`ewe novinara Srbije smatraju da je
prilikom raspodele nacionalnih frekvencija za radio i TV programe ignorisan
javni interes:
"I u jednom i u drugom slu~aju prevashodno se vodilo ra~una da se namire interesi i potrebe najuticajnijih politi~kih stranaka i krupnog kapitala."
Zbog toga pozivaju RRA da javnosti {to pre obrazlo`i odluke i precizno iznese
razloge za odbijawe ili prihvatawe kandidature. Radijske i televizijske
frekvencije su javno dobro, pa i odluke o wihovom raspodeqivawu treba da budu
precizno i javno obrazlo`ene.
BURNI PROTESTI
Socijaldemokratska unija je odluku o oduzimawu dozvole TV BK za emitovawe programa
nazvala ''skandaloznom''.
- Nismo o~ekivala da }e i u 2006. godini televizije da se gase no}u i uz prisustvo policije. Ono {to duboko zabriwava posledwih dana jeste selektivna primena Zakona o radiodifuziji. Posledice te selektivnosti }e biti potpuno moralno i profesionalno uru{avawe
integriteta RRA. Zakon o radiodifuziji koji je obavezuju}i za Radiodifuznu agenciju, jasno
navodi razloge zbog kojih dozvola za emitovawe mo`e biti privremeno ili trajno oduzeta.
Me|u tim razlozima je i emitovawe pornografskih sadr`aja. Za{to RRA u prethodnom periodu nije oduzela dozvolu novosadskoj televiziji Most i TV Ko{avi, koje su svakodnevno
emitovale takve sadr`aje, a Ko{ava je, ~ak, dobila i nacionalnu frekvenciju".
Sindikat radnika Elektroprivrede Srbije:
- Oduzimawe nacionalne frekvencije BK TV je brutalan ~in ga{ewa medijskih sloboda. BK
TV je objektivno prenosila doga|awa i na taj na~in {irila prave demokratske tokove u
na{oj zemqi. O tom nedemokratskom postupku Vlade Srbije i wene Radiodifuzne agencije
obavesti}emo sve me|unarodne sindikalne organizacije ~iji smo ~lan - ICEM, PSI, EPSU,
a one }e obavestiti svoje ~lanstvo, me|unarodnu {tampu i vlade svojih zemaqa.
Rudari Kostolca upozoravaju odgovorne u Srbiji: Svaka vlast za vreme, a Srbija i na{
narod na prvom mestu''.
Izvr{ni odbor Sindikata JP PK ''Kostolac'' je podsetio da su se rudari Kostolca u oktobru 2000. godine borili i aktivno u~estvovali u demokratskim promenama ''srcem i svim
raspolo`ivim sredstvima''. Saop{tewe tog sindikata dostavqeno je predsednicima SCG i
Srbije Svetozaru Marovi}u i Borisu Tadi}u, srpskom premijeru Vojislavu Ko{tunici,
predsedniku Skup{tine Srbije Predragu Markovi}u, srpskom ministru finansija Mla|anu
Dinki}u i medijima.
Da li se pla{ite mraka?
23
^ESTITAMO!
U CELOJ HARANGI PROTIV BK TELEVIZIJE NAŠAO SE POLITI^AR, UZ TO MINISTAR, ^LAN VLADE, KOJI JE
SUPROTNO SVOJIM KOLEGAMA HRABRO IZAŠAO U JAVNOST DA BRANI PRAVEDNU STVAR, DA KRITIKUJE
NEDODIRQIVI SAVET I ZAHTEVA WEGOVU OSTAVKU.
DRAGAN KOJADINOVI], ministar kulture i medija
BK [email protected] FREKVENCIJU!
^iwenica je da BK TV postoji godinama i da je sastavni deo kvaliteta
svakog gra|anina u ovoj zemqi. ^iwenica je i da su morali da imaju
ravnopravan tretman. Mislim da je trebalo da dobiju nacionalnu
frekvenciju. (FONET)
Ose}am da smo prevareni. Savet RRA je trebalo da bude nezavisno regulatorno telo, ali
wegovi ~lanovi u ovom slu~aju nisu pokazali ni stru~nost, ni znawe, ni profesionalnost.
Smatram da wihove odluke ne treba da ostanu takve i da jo{ nije sve gotovo.
SKUP[TINA SRBIJE, KOJA JE JEDINA [email protected], MORA DA PONI[TI ODLUKU O DODELI FREKVENCIJA JER JE OVO
"SPRDA^INA".
[email protected]]U OD VLADE
PONI[TEWE KONKURSA
Savet RRA je prilikom odlu~ivawa trebalo za kriterijum da uzme krajwe korisnike,
a ne da se rukovodi drugim motivima.
Ministar kulture i informisawa Dragan
Kojadinovi} najavio je uo~i sednice da }e TV Avala, koja ne postoji, nije mogla da se
zatra`iti poni{tavawe konkursa za dodelu kandiduje, a sa margine je odjednom upala
nacionalnih frekvencija.
TV Ko{ava. Propu{tena je velika {ansa za
demokratizaciju u kojoj su mediji trebali
U Vladi Srbije u toku je konferencija za nov- da odigraju glavnu ulogu.
inare posle sednice koja je zavr{ena pre
otprilike sat vremena. Detaqniji izve{taj
OTKRITI KO JE
pogledajte u Telefaktu u 18:55. Podsetimo,
ministar kulture i informisawa Dragan [email protected] PREKID BK TV
Kojadinovi} najavio je uo~i sednice da }e
zatra`iti poni{tavawe konkursa za dodelu "Ne sme da ostane neotkriven onaj ko je
nacionalnih frekvencija. Kojadinovi} ka`e nalo`io prekid programa BK televizda Radiodifuzna agencija jeste nezavisno ije. Takvu odluku nije doneo um koji motelo, ali da Vlada, po svim me|unarodnim `e da doprinese demokratizaciji zemkonvencijama koje je potpisala, mora da ver- qe makar i u najmawoj meri.
ifkuje wene odluke, posebno kada se cela Ne znam ko je doneo odluku o iskquSrbija pobuni protiv rezultata konkursa. ~ewu predajnika i ne `elim da se meMinistar informisawa ka`e da taj zahtev, {am u tu| posao, ali no}a{we scene iz
osim wegove stranke - SPO-a, podr`ava i redakcije u zgradi BK TV podse}aju na
nekoliko ministara koji se ne sla`u sa najmra~nije doba re`ima Slobodana
odlukama Radiodifuzne agencije. Ina~e, BK Milo{evi}a. Time je sve ono {to smo
Televizija nastavila je sa emitovawem pro- uradili za posledwe dve godine ba~egrama samo preko satelita, ali i svako ve~e no u blato zaista.
u 18:55 u Knez Mihailovoj ulici. U me|uvre- Sigurno da postoje problemi, ali sve
menu saznali smo da je iz Elektroprivrede mo`e da se re{i na razuman na~in, po
Srbije upu}eno pismo Radiodifuznoj agenci- danu, a ne no}nim akcijama koje podseji u kojoj se tra`i odgovor da li {tandu BK }aju na vreme koje bi trebalo da bude
Televizije u Knez Mihailovoj ulici treba iza nas.”
(Tanjug)
iskqu~iti dovod struje.
Da li se pla{ite mraka?
24
[email protected] SAM UPADOM POLICIJE
Ni jedan novinar u Srbiji ne mo`e da se ose}a slobodno i sigurno, dok
su slobodne ubice novinara. Bez re{ewa ubistava Milana Panti}a,
Slavka ]uruvije, Dade Vujasinovi} nema ni potrebne slobode medija,
ni uslova da se oni razvijaju na demokratski na~in, kako bi doprineli
demokratizaciji celokupnog na{eg dru{tva.
Slobodni, odgovorni i kriti~ki mediji su jedno od civilizacijskih
dostignu}a modernog dru{tva.
[email protected] SAM UPADOM POLICIJE U TELEVIZIJU BK. VEROVALI
SMO DA SE POSLE 5. OKTOBRA NE]E VI[E PONOVITI SCENE
DIREKTNE KONFRONTACIJE NOVINARA I POLICIJE.
prof. JOVAN RADUNOVI]
predsednik Upravnog odbora Republi~ke agencije za telekomunikacije
NEZAKONITA ODLUKA
Upad policije, ga{ewe BK televizije i sve {to se de{avalo bilo je grozno,
kao u najgorem periodu na{e diktature pod re`imom Slobodana Milo{evi}a.
Svaka odluka koju donosi RRA se mora po{tovati,
ali i mora da bude sprovedena po zakonu. U ovom
slu~aju, ni{ta nije bilo po zakonu.
deluje samo po nalogu ministra Velimira
Ili}a ili nekog od wegovih zamenika i pomo}nika. Nikako, sa potpisom predsednika Saveta RRA Nenada Ceki}a.
Ko je, prema va`e}em zakonodavstvu, nadle`an
za kontrolu rada emitera radio i televizijskog programa?
- Prema Zakonu o telekomunikacijama, u rukama Republi~ke agencije za telekomunikacije,
~ijim Upravnim odborom predsedavam, nalaze
se poslovi kontrole rada i mi treba i da dodequjemo dozvole za rad. Me|utim, to
ovla{}ewe nam je oduzelo i prisvojilo sebi
resorno Ministarstvo za kapitalne investicije, pod izgovorom da }e tako biti do 28. aprila ove godine, dok se ne konstitui{e Agencija.
Mi smo se konstituisali i proradili jo{ pre
Nove godine, ali Ministarstvo jo{ dva dana
dr`i u svojim rukama kontrolu nad radom
radija i televizija, ako i taj rok ne produ`i.
Da li }e od petka, 28. aprila, RATEL biti
zadu`en za kontrolu rada radio i TV stanica,
kako je propisano zakonom?
- Nadam se da Ministarstvo za kapitalne investicije ne}e opet produ`iti rok, jer smo se odavno
konstituisali i spremni smo da preuzmemo
svaki posao koji nam pripada. Apelujem na Vladu
i Ministarstvo da nam vrate nadle`nost iz
zakona koju su nam oduzeli, jer se u prethodnom
periodu pokazao smisao odluke da kontrola rada
televizija bude u wihovim rukama.
Da li je, uop{te, u ovom trenutku mogla da
bude oduzeta dozvola za emitovawe programa
bilo kojoj televiziji u Srbiji?
Prema Zakonu o radiodifuziji, svi koji su
emitovali program, do okon~awa konkursa za
dodelu frekvencija, imaju pravo na emitovawe, a dok se ta procedura ne zavr{i niko ni
nema dozvolu. Postupak raspodele frekvencija jo{ nije okon~an, pa nema ni pravnog osnova za ga{ewe bilo koje stanice. Uz to, i da postoji pravni osnov za iskqu~ivawe predajnika,
to bi morao da uradi RATEL, a nije.
Da li je zakonom regulisana institucija
inspekcijskog nadzora u ovoj oblasti i po ~ijem
nalogu je preksino} policija mogla da upadne u
BK TV?
- Zakonom o dr`avnoj upravi nije propisano postojawe inspekcijskih organa u oblasti telekomunikacija. Postoji nadle`nost kontrole koja
je, prema Zakonu o telekomunikacijama, poverena RATEL-u. Dakle, po{to je nama to
ovla{}ewe oduzelo i prisvojilo Ministarstvo
za kapitalne investicije, policija je mogla da
V. PETROVI], Ekipa "Novosti"
Da li se pla{ite mraka?
25
- Sada je prakti~no sve u rukama RRA, koja
nije u stawu da se nosi s izazovom podele
frekvencija. BK TV zaslu`uje frekvenciju
i podse}a da ona nije jedina koja u pro{losti nije kvalitetno radila.
I me|u onima koji su dobili frekvenciju
ima onih koji su bili protagonisti raznih
politika.
NINO BRAJOVI]
Predsednik Udru`ewa novinara Srbije
NASIQE NAD SLOBODOM
Privremeno
oduzmawe
dozvole BK
TV za emitovawe programa "ogoqeno
je nasiqe protiv slobode
medija". To je
posledica lo{e odluke da se BK TV ne
dodeli frekvencija i poziva Savet na
preispitivawe odluke.
PRILIKOM ODLU^IVAWA O TOME KO ]E
OSTATI U IGRI ZA FREKVENCIJU, BK TV
NIJE ELIMINISANA ZBOG NERA[^I[]ENIH VLASNI^KIH ODNOSA I ZBOG BLOKADE RA^UNA. [email protected] GOVORITI O VLASNI^KIM ODNOSIMA TV AVALA, KOJA U STARTU
SAMO IMA OSNOVANO PREDUZE]E, I NI[TA VI[E.
[email protected] GA]E, predsednica NUNS
NEDOPUSTIVO ME[AWE
Po upadu policije u BK TV vidi se da je dr`ava stala iza odluke
radiodifuznog Saveta, kako Veqa Ili}, tako i ministar policije Jo~i}, koji je poslao kordon policije. Misli li iko kakva se
slika {aqe iz na{e zemqe u svet?
JAVNOST IMA PRAVO DA ZNA [TA SE DE[AVA SA NACIONALNIM RESURSIMA,
FREKVENCIJAMA. SAVET, PRE SVEGA, MORA DA [email protected] [TA JE BILO KQU^NO DA
SE NEKOME DODELI FREKVENCIJE, A NE ZBOG ^EGA NEKO NIJE DOBIO DOZVOLU.
KO VLADA
SRBIJOM?
QIQANA NESTOROVI]
poslanik u republi~kom parlamentu
[email protected]]U
CEKI]EVU SMENU
KPZ Beograda i dramski pisci
Predsedni{tvo Kulturno-prosvetne
zajednice Beograda o{tro protestuje
protiv na~ina na koji je, uz policijsku
intervenciju, prekinut program BK TV
i tra`i od nadle`nih da se ispita
rad Saveta, kao i kriterijumi po kojima, pored ove renomirane televizijske ku}e, nacionalne frekvencije za
emitovawe programa nisu dobile ni
neke druge TV ku}e, a dodeqene su
pojedinim gotovo anonimnim televizijama.
U jo{ o{trijem tonu, odluke Saveta
osudilo je Udru`ewe dramskih
pisaca Srbije, u ~ijem saop{tewu se
postavqa pitawe "ko zapravo vlada
Srbijom", kada se donose ovakve
odluke, kojima se, kako je navedeno,
drasti~no kr{e zakoni.
Zatra`i}u u Skup{tini Srbije
poni{tewe odluke o dodeli
frekvencija, ali i Ceki}evu
smenu.
To jeste ironija. Mislila sam da
je osoba od integriteta i da }e
biti na visini zadatka. On je
demantovao mene, sebe i qude
koji su verovali da }e uraditi
ne{to dobro. Na koji na~in se on
promenio, to moraju da provere
nadle`ne
organi,
odnosno
Skup{tina Srbija.
Posle ovakve skandalozne odluke, ja }u na sednici Skup{tine u~initi sve kako bi se
poni{tila odluka i preispitao wegov rad.
Da li se pla{ite mraka?
26
VLADIMIR VODINELIÐ,
prof.
Pravnog fakulteta u Beogradu
TOMISLAV KARAXI]
predsednik Fudbalskog saveza
SCG
IZNAD I IZVAN
ZAKONA
Savet RRA nezakonito je oduzeo dozvolu
televiziji BK u periodu od mesec dana. U
slu~aju upravnog sudskog spora, dr`ava bi
morala da plati od{tetu BK televiziji.
Odluka
Saveta
RRA je protivpravna, jer ne sadr`i
opis konkretnih
radwi koje se BK
televiziji stavqaju na teret, ve}
pravnu kvalifikaciju o tome koje
su odredbe Zakona
o radiodifuziji
prekr{ene. U slu~aju upravnog spora, ta odluka bila
bi poni{tena.
A SVETSKO
PRVENSTVO!
Ono {to je va`no i {to bih ja morao re}i, s
obzirom da sam predsednik FS jeste da mi sa
posebnom pa`wom pratimo de{avawa u i oko
BK televizije, iz prostog razloga {to je BK
otkupila pravo prenosa svetskog prvenstva u
fudbalu. Zato se pribojavamo da }e armija
fudbalskih zaqubqenika propustiti da
prati svetsko prvenstvo. Napomiwem da smo
sa BK TV uvek imali korektnu saradwu. Ne
mogu ni da zamislim koliko bi to sada bilo
komplikovano da se druga televizija pojavi i
pravi novi ugovor sa Fifom, ~ak i da je tako
ne{to uop{te pravno mogu}e.
MILAN ST. PROTI]
UBITI BK!
(Tanjug)
PREDRAG MILI]EVI]
iz Si-Bi-Bija
Dobili smo dopis od RRA o privremenom
oduzimawu dozvole za emitovawe BK televizije i nalo`eno nam je da odmah prekinemo
s emitovawem i distribucijom wihovog signala. Kako je Agencija nadle`na za dodeqivawe ili oduzimawe dozvola za emitovawe,
u skladu s tim dopisom smo prestali s distribucijom signala BK TV.
VERAN MATI]
direktor B92
Ni{ta u vezi dodeqivawa
nacionalnih frekvencija
nije ura|eno kako treba.
Prvo - sumwivo je tajno
glasawe, drugo - nisu jasni
kriterijumi po kojima se
vr{i selekcija, tre}e nedopustivo je da Savet saop{ti rezultat
konkursa bez ikakvog obrazlo`ewa, pa da ga
pod pritiskom javnosti naknadno, sa velikim
zaka{wewem daje (a mo`da i sastavqa).
Cela ta stvar, kako god da je posmatrate, izgleda da je smi{qena da se uni{ti BK televizija.
Agencija se, tobo`, {titi apsolutnim imunitetom od pritisaka ma sa koje strane dolazili.
Ali je, izgleda, bez ikakvog pritiska prihvatila odluku koja je doneta na jednoj vi{oj instanci nego {to je Savet RRA. Ostaje da vidimo da
li na{a javnost jo{ ima snage da se suprotstavi samovoqi i jednoumqu.
Ni na koji na~in ne osporavam pravo kolega da
svoje pravo na rad i slobodu informisawa brane
na sve na~ine koje smatraju podobnim - i B92 je ~esto bio u sli~nim situacijama. U tom smislu
podr`avam pravo svih emitera i novinara da na ozbiqan i primeren na~in
kritikuju rad Saveta - to se ne bi moglo shvatiti kao pritisak na Savet. Kritika na ra~un
Saveta ne bi, sama po sebi, trebalo da bude razlog za iznenadno ga{ewe BK, i to u toku no}i i
uz pomo} policije.
Da li se pla{ite mraka?
27
BOJANA LEKI]
NEVLADINA ORGANIZACIJA FORUM ZA
BEZBEDNOST I DEMOKRATIJU
SRAMOTNO!
VLADA
GASI BK TV
Neta~ne su tvrdwe predsednika Saveta RRA Nenada Ceki}a da je ova televizija bila pristrasna u
predsedni~koj kampawi. Program BK je bio
pod nadzorom medija monitoringa misije
OEBS, kao i specijalizovanih agencija, kao
{to su Fridrih Ebert, SMMRI... Prema tim
podacima u iznajmqenim termini ove televizije najvi{e vremena je imao kandidat
Boris Tadi}, a u informativnim emisijama
BK TV Bogoqub Kari} se mawe pojavqivao
od trojice kandidata.
Ovakvu hajku, bezakowe, la`ne informacije i pritisak na medije nisam videla jo{ od
NATO bombardovawa 1999. godine.
Napadi na BK TV uvertira su u ostvarewe
pravih namera iza kojih stoji deo Vlade.
Odluka o izdavawu dozvola nacionalnih
TV frekvencija Saveta radiodifuzne agencije je sramotna, katastrofalna i politi~ki poni`avaju}a.
(FoNet)
MIROQUB RADOJKOVI]
prof. Fakulteta
politi~kih nauka
FINGIRALI
TRANSPARENTNOST
Kad su doneli odluke, trebalo je da ih obrazlo`e. To je onaj deo koji nedostaje. Oni su
tokom javnih razgovora s kandidatima fingirali transparentnost, kako bi se tobo`e
razlikovali od svojih prethodnika, a ispalo je da tu zapravo nije bilo nikakve razlike.
Ako su javno razgovarali, trebalo je da javno
obrazlo`e i upoznaju javnost sa svojim
odlukama.
Savet RRA je "pa`qivo merio" svoje odluke
kako bi posle mogao "lak{e da se odbrani"
od eventualnih prigovora.
Izabrana je jedna strana televizija, i jedna
de~ija, a davawe jedne frekvencije Hepi
televiziji i Ko{avi moglo bi se oceniti kao
kolateralna dobit. Ako se proceni da je pritisak suvi{e veliki, ove dve televizije bi
mogle na kraju da budu gubitnici i da se
wihova frekvencija, koja se dr`i kao rezervna varijanta, na kraju dodeli nekom ko je
sad nije dobio.
NEMAWA NENADI]
direktor Transparentnosti
Srbija
ZA[TO TAJNO?
Posebno sporno u proceduri
izdavawa dozvola za nacionalne frekvencije
bilo je odlu~ivawa ~lanova Saveta RRA, koji
su glasali tajno, bez obaveze da obrazla`u
svoje odluke. U konkursu za dodelu frekvencija nelogi~no je da s jedne strane postoje
kriterijumi i bodovawe kao na tenderima, dok
s druge ~lanovi Saveta tajno glasaju, a javnost
ostaje uskra}ena za obrazlo`ewa odluka.
BAJAGA
NADAM SE DA ODLUKA
NIJE KONA^NA
Mene je zaista iznenadila vest da BK nije dobila nacionalnu frekvenciju, jer je re~ o jednoj od najprofesionalnijih i
najboqe dizajniranih televizija sa puno dobrih novinara.
[to se mene i moje grupe ti~e uvek smo imali izvrsnu
saradwu. Ja se nadam da odluka nije kona~na i dajem punu
podr{ku wihovoj borbi za nacionalnu frekvenciju.
Da li se pla{ite mraka?
28
BORA ^ORBA, muzi~ar
PRINCEZA JELISAVETA
KARA\OR\EVI]
GREOTA!
Greota je da qudi koji rade na BK televiziji
trpe zbog politike. [ta da vam ka`em, ako je
jedan servis CNN-a, odnosno
neki CNN u malom, dobio
fekvenciju da radi, jedna izdajni~ka, pla}eni~ka televizija kao
{to je B92 - kako to da
BK televizija koja
neguje
kulturan
i
nacionalno osve{}en program tu
istu frekvenciju
ne dobije?
KOMUNISTI^KA
VREMENA
Ja potpuno podr`avam Milomira Mari}a i
BK TV, zato {to je BK TV gledana i vrlo
dobra televizija. De{ava se da ovde u
demokratskoj Srbiji,
kao za vreme komunista, vlada elimini{e one koji joj se ne
dopadaju, ali to je
protiv demokratskih
pravila, bre!
MIROSLAV \OR\EVI]
~lan pravnog tima RTV BK Telekom
Policija je poku{ala da sprovede nelegalno
re{ewe, tj. odluku o privremenom oduzimawu dozvole za emitovawe programa BK TV jer nije postupqeno po upozorewu iz 2004. godine.
Ta odluka nema klauzulu izvr{nosti i zato je pravni
tim podneo zahtev za izuze}e lica koje je poku{alo
da sprovede izvr{ewe odluke, kao i ~lanova Saveta
RRA. Svi daqi potezi bi}e u ciqu pobijawa takve
odluke.
SINI[A MIHAJLOVI]
GASE NAJBOQU TV!?
Za mene je BK televizija uvek bila pojam normalne,
moderne televizije, i svakako jedna od najboqih
doma}ih televizija. Sa merom i ukusom bavili su
se svim temama - od sporta i kulture, preko
informativnih do igranih programa. @ivim
petnaestak godina u Italiji, ali mi je bila
dostupna preko satelita. Znam da je u zemqi
postala deo svakog doma}instva. Glupo je
takvu televiziju zatvarati.
Ne vidim ni jedan razlog da se ta televizija
ugasi, jer i qudi koji rade su vrhunski profesionalci, jedna od najboqih na{ih televizija.
Krivo mi je mnogo. Ne znam koliko moje mi{qewe
mo`e zna~iti tamo u Beogradu, ali ako ugase BK TV,
mislim da }e napraviti veliku gre{ku.
Da li se pla{ite mraka?
29
SVETISLAV BASARA
kwi`evnik
ODBRANITI BK
Ne postoji ni{ta, ni jedan na~in odbrane koji
se uklapa u pravila civilizovanog sveta koji
BK televizija ne bi trebala da upotrebi u
svoju odbranu. Na~in na koji se obra~unava sa
wome daje joj za pravo da se gra|anskom
neposlu{no{}u odupre ovome {to se doga|a, kao i da je u tome
podr`e svi ~ija sloboda ve} sutra mo`e biti ugro`ena.
IGOR MIKQA
direktor i glavni urednik 3K
TO[E PROESKI
BK PO[TUJEM I VOLIM
Kako sam boravio u Makedoniji nisam bio
upoznat sa procesom dodeqivawa TV
frekvencija. Jednog dana me je iznenadilo {to se program BK vi{e ne emituje.
Moji roditeqi su jo{ `alosniji jer ga
redovno gledaju. Qudima nedostaje.
Moja saradwa sa BK TV bila je
savr{ena. Po{tujem i volim to {to rade
qudi sa BK i ne bih vole da mi mawka ta
televizija.
UPOZORAVAO
SAM
I ranije sam upozoravao
na sve {to se de{ava
oko Saveta RRA i kuda
}e nas to odvesti.
Skandalozno je da telo
koje treba da napravi
neki red na medijskom
prostoru Srbije zapo~iwe svoj rad tako {to
{aqe policijske brigade
u prostorije jedne TV.
DRAGAN BUJO[EVI]
DRAGOQUB @ARKOVI]
autor emisije "Nije srpski
}utati", koja se nedeqom emituje
na BK TV
direktor i glavni i odgovorni urednik nedeqnika Vreme
POLITI^KO
UBISTVO
Ne mogu se oteti utisku da je re~ o osvetoqubivosti
Ceki}eve agencije. Ako su se sad setili da ka`wavaju
Kari}a za grehe iz 2004. godine, to je sme{no.
Bitka za povratak BK televizije
treba da bude bitka svih novinara.
To nije bitka za jednu televiziju, to
je bitka za ugro`enu slobodu medija.
Odluka o nedodeqivawu nacionalne frekvence i prekidu emitovawa BK televizije
politi~ki je motivisana. Sve ovo neodoqivo podse}a na slu~aj ukidawa lista
"Evropqanin" i ubistvo urednika tog lista Slavka ]uruvije,
koje je usledilo na-kon ukidawa lista.
On neadekvatnom smatra i odluku o dodeli frekvencija,
jer je "licencu dobila TV Avala koja i ne emituje program,
kao i Ko{ava i Hepi TV koje jedva da i imaju program".
SLUTIM MU]KE
Ko{ava `ivi od SMS poruka, a i Hepi emituje de~ije kvizove i to u vreme kad roditeqi nisu kod ku}e, a za koje
poziv po minutu ko{ta 30 dinara. To su dve hoh{taplerske
televizije. Osim toga, Foks je najkonzervativnija televizija na svetu, za koju je bilo koja ameri~ka mre`a liberalni
ventil. Zna~i, dobili smo jednu odvratnu ameri~ku, dve
televizije koje nemaju program i
ravnote`u u izboru Pinka i B 92".
Slutim, da je tu bilo te{kih
mu}ki. Zato sve to treba pretresti i videti koji je pravni
osnov za poni{tavawe odluke.
Da li se pla{ite mraka?
30
BOGOQUB KARI], lider PSS
SRBIJA
DANAS BRANI SEBE
Moja najcrwa predvi|awa su se ispunila!
Kada sam pro{le godine upozorio da }e se wihova Hajka pro{iriti na moju porodicu, prijateqe i imovinu, tvrdili su se da o tome nemaju nikakva saznawa.
Danas, kada je na udaru nevi|ene harange sve {to ima veze sa mojim imenom, kada
su ugro`eni `ivoti ~lanova moje porodice, kada su moji saradnici, prijateqi i
strana~ke kolege izlo`ene neverovatnom policijskom pritisku, kada je hiqadama
zaposlenih u kompanijama BK onemogu}eno osnovno pravo na rad i egzistenciju,
samo zato {to su profesionalno radili svoj posao, javno priznajem da su prevazi|ene moje najcrwe slutwe, da je ispoqena beskrupuloznost upadqivo sli~na
stilu poslovawa gangsterskih bosova.
Obra~un koji su poveli protiv mene - poku{aj je zatirawa svega {to sam 40 godina stvarao.
To je i obra~un sa mojim `ivotnim uverewima i politi~kim delovawem.
To je obra~un sa Pokretom "snaga Srbije".
To je obra~un sa doma}inskom, patriotskom, demokratskom i evropskom Srbijom.
Izabranici narodni, koji umesto da izvr{e po{tenu privatizaciju privrede, za
svoj ra~un privatizuju dr`avu, i nacionalizuju privatnu imovinu.
Posledwi u nizu ataka na slobodno i demokratsko dru{tvo je ga{ewe BK TV.
Ta televizija smeta centrima politi~ke i ekonomske mo}i koji `ele Srbiju da
podele na svoje feude i da se kroz {irewe uticaja interesnih lobija dr`i puna
vlast i mo} nad slobodom informisawa i javnosti.
Ga{ewe TV BK zna~i uvo|ewe dr`avne i politi~ke diktature i uru{avawe
ustavnih sloboda gra|ana na slobodno informisawe.
Argumenti Saveta Radiodifuzne agencije da BK TV nije dobila frekvenciju zbog
blokade ra~una, favorizovawa PSS i sumwivog nastanka uz pomo} vojske je - argumentacija pravnog nasiqa i dr`avne represije a ne odgovorne javnosti i pravne
dr`ave. Ciq je da se milionsko gledali{te BK TV stavi u podani~ki polo`aj
politi~kih i ekonomskih feudalaca i diktatora koji ne `ele otvoreno dru{tvo,
ve} zarobqeni um.
Nije problem za rad BK TV niti poslovni ra~un ove televizije, niti weni osniva~i, ve} nastojawe da se gu{i sloboda javne re~i i medijske slobode.
Srbija danas brani sebe. Svi nosioci vlasti - zakonodavne, sudske i izvr{ne ovih dana su stavili u javnost, na sud naroda - svoj moral, svoju savest i svoju
politi~ku i dru{tvenu odgovornost.
Sud naroda je jedini sud koji priznajemo. A gra|ani svojom podr{kom i svakodnevnim izjavama jasno poru~uju da BK televizija mora dobiti nacionalnu frekvenciju.
Da li se pla{ite mraka?
31
HAMDIJA JUSUFSPAHI]
MIROSLAV LAZANSKI
Beogradski muftija
NE RAZUMEM [email protected]
Pravo da vam ka`em, ja
ne}u da se me{am u pitawe dr`ave, jer dr`ava je
autoritet koji moramo
po{tovati. Ali, ovu odluku kao i mnoge druge,
ne razumem.
Ne razumem za{to ukidati ne{to {to najboqe
radi svoj posao. BK
televizija prenosila je
Bajram dva puta. A dr`avna televizija }uti,
kao da nismo gra|ani
ove zemqe.
VLADAN BATI]
POLITI^KI PROGON
Re~ je o politi~kom
progonu i to ne samo
vlasnika BK televizije, nego i svih
onih koji druga~ije
misle.
Na delu imate jedan
autoritarni re`im,
koji poku{ava da
ugasi svetlo, on
poku{ava da ugu{i
svaku drugu istinu.
I zato mi danas
slu{amo i gledamo
programe TV bastiqe na ~elu sa Tijani}em. I
zato slu{amo kako nas zamajavaju da tra`e
Mladi}a u p~eliwaku. Ja razumem da trut
samo o p~elama misli, ali to nikakve veze
nema sa istinom.
Istina je da Srbija sve dubqe i dubqe tone
u jedan totalni mrak. To je razlog za sve ovo
{to je sna{lo BK televiziju.
MUXAHEDINSKA
DEMOKRATIJA
Nije dobro kad se zatvaraju
televizije. Ja nisam stalno
zaposlen na BK televiziji, ali
ove sve momke i devojke znam i
to su sve vrhunski profesionalci. Ostaviti te qude bez
posla a nas gra|ane bez jedne
tako kvalitetne televizije
sigurno nije demokratski postupak i zaista ne znam ~emu ulazak policije u no}ne sate i tako dramati~no prekidawe programa. Sve me to podse}a na neka
stara vremena sa kojima smo navodno raskrstili. Nadam se da odluka Saveta, ja bih
ga pre nazvao partijskim komitetom, ipak
nije kona~na. Verovatno }e se qudi
presabrati kad vide kakvo je raspolo`ewe
javnosti i strukovnih udru`ewa novinara,
i povu}i svoju odluku. Ja se nadam da }e
Televizija BK, ipak, opstati i da }e ovi
mladi, vrhunski profesionalci, zaista
najboqi novinari koje ova zemqa ima, mo}i
da nastave sa svojim radom, a mi gra|ani i
daqe da gledamo jednu televiziju koja je po
gledanost na visokom tre}em mestu.
[to se no}nog upada policije u televiziju
ti~e, to sam do`iveo samo jednom u celoj karijeri. To se dogodilo kad su muxahedini
upali u kabulsku televiziju i prekinuli program u tri sata no}u, ali tada su Haxibulaha,
predsednika Avganistana obesili.
NEDA MALETI]
predstavnik Ministarstva dijaspore
Republike Srbije
NAJGLEDANIJI
U DIJASPORI
Odluka dr`ave da ugasi BK Televiziju
nanosi veliku {tetu na{im gra|anima u
svetu, ali i Ministarstvu dijaspore.
BK televizija ima najve}u gledanost me|u
srpskim stanovni{tvom u dijaspori.
Odluka dr`ave da ugasi tu televiziju
nanosi veliku {tetu interesima na{ih
gra|ana u svetu, ali i Ministarstvu dijaspore Republike Srbije.
BIQANA KRSTI]
DEGRADACIJA
Ne mogu prosto da shvatim po
kom kriterijumu je BK televizija izgubila frekvenciju u
utakmici sa pornografskim i
nepostoje}im kanalima.
Da li se pla{ite mraka?
32
PISMO GLEDAOCA
DRAGA BK TELEVIZIJO
BK televizija spada u retke televizije koja je uspe{no
prona{la ravnote`u izme|u nu`de (komercijalnosti) i
programskog kvaliteta.
Po{tovani prijateqi,
Drugovawe va{e Ku}e i mog doma traje du`e od deset
godina.
Veliki kvalitet BK televizije je {to ne li~i ni na
jednu drugu televiziju - a tu razli~itost posti`e
odmereno{}u i ukusom.
Ako vam ne{to zna~i podr{ka jednog penzionera - imate je.
Da sam zdraviji do{ao bih u Beograd da sa vama branim
na{u televiziju.
DOBRA TELEVIZIJA JE RETKOST
Ostario sam ~ekaju}i vreme kad }u decu po savesti
u~iti {ta je istina, a {ta nije.
Tvrdim jednu o~iglednu istinu: u svaku dobru televiziju ugra|eno je mnogo truda, vere, po`rtvovawa, odricawa, vizionarstva, stvarala{tva... Pratio sam nastanak i sazrevawe va{e televizije. Skoro iz prve je prona{la pravi korak i krenula dobrim smerom.
Bojim se da uskoro ni sam to vi{e ne}u znati - jer velika je mo} La`i - dugotrajno, neumorno raspame}ivawe
naroda.
Malo je dobrih televizija, jer mogo uslova treba da se
stekne da neka odli~na namera postane stvarnost.
Blizu su toga da nas ubede da je La` ~oveku jedina istina. I da, wima apostolima La`i treba u Novoj Crkvi da
se molimo.
Kako je uop{te mogu}e poverovati nekom ko ka`e da ima
nameru da napravi dobru televiziju? Kakve je to argumente
mogu}e izneti da bi vam ozbiqni qudi poverovali? Ja to
ne znam. Ne mogu zamisliti takve argumente. Savet RRA,
izgleda, mo`e. On je sklon parapsiholo{kim disciplinama. I ako ni jedan ~lan Saveta, koliko mi je poznato, nikad
nije radio u nekoj televiziji, zahvaquju}i nekoj meni
nepoznatoj mo}i predivi|awa, Savet veruje da }e jedna
nepostoje}a televizija postati - ne samo postoje}a - nego i
kvalitetna, a jedna pornografska, "na ~asnu re~", na upristojen na~in podeliti frekvencu sa de~ijom televizijom.
A ta nova crkva, to je - TELEVIZIJA.
Rodio sam se u monarhiji, najve}i deo veka pro`iveo u
komunizmu, a demokratiju, sva je prilika, do~ekati ne}u.
Petog oktobra sam se ponadao, ali i ta je nada, eto, i{~ilela.
Oni koji su uveli u svakodnevnu upotrebu re~ "transparentnost" - u mraku obavqaju poslove prevo|ewa "na{eg"
ili "dru{tvenog" vlasni{tva u "wihovo" vlasni{tvo, po
logici koja je iznad moje pameti.
Kad pogase ovo malo doma}ih stanica, informisa}e nas
i zabavqati Mardokov Foks (istina, boqe to - nego da
gorqivo navija za bombardovawe Srbije, {to je pre neku
godinu radio), tako da uz ve} prisutne B92 i CNN, Amerikanci dobijaju ozbiqno poja~awe.
Nekada su rimski carevi kupovali poslu{nost podanika, tako {to su im prire|ivali gladijatorske spektakle, otud ono "hleba i igara".
Dobi}emo i nacionalnu pornografsku TV produkciju, koja
izgleda, ima ambicije da obogati svoju ponudu za one koji
imaju malo nastraniji seksualni ukus (slede}i svetski
pedofilski trend), jer nastaje iz poslovnog savezni{tva
jedne de~ije i jedne bog-te-pita-kakve televizije.
Televizija je danas mnogima i hleb i jedina "igra"...
Umesto da `ive - qudi stanuju, ~ekaju da im vreme
istekne.
A GDE JE PROGRAM?
I WIHOVOM ]E SE POSLU SUDITI
Nekad smo gledali jedan kanal. Danas na stotine. Ve}a
mogu}nost izbora ne zna~i da nam se nudi i vi{e razli~itosti; naprotiv, izbor nam se zapravo su`ava - i mi
gledamo sve vi{e sli~nog ili istog. 70% svih TV programa popuwava se propagandom manijakalne potro{we (kupovine) svega i sva~ega.
Ponadao sam se da }u, bar pod starost, po`iveti koju
godinu bez zabrana, u`ivaju}i u svojoj maloj slobodi. Ne
dadu. Ne ide im sloboda od ruke, pa to ti je. Ne znam {ta
gospodi smeta na BK televiziji. Ka`u - politika. Ne bih
rekao. Kako meni ne smeta?
Potro{a~ka ideologija, neoplemewena univerzalim vrednostima, agresivno ujedna~ava ukus qudi {irom planete,
proizvode}i programsko sme}e koji taj ukus zadovoqava.
U svetu se tim |avoqim poslom bave mnogi najkretivniji qudi dana{wice.
Redovno je gledam ba{ zbog toga {to je program ove televizije istovremeno i pristojan i zanimqiv (u mojim godinama, sramota me je mnogo ~ega {to se u na{em TV etru
mo`e videti). Za mene BK televizija je na najlep{i
na~in ozbiqna, vedra i lepa. Pristojno dru{tvo svakog
ko jo{ dr`i do obzira. Ho}u da toj gospodi poru~im da
gase}i BK TV, gase i deo mene, a verujem ne samo mene
nego mnogih. Molim ih da to ne ~ine, ne toliko zbog mene
koliko zbog wih. I wihovom poslu }e se jednom suditi.
Kod nas, da stvar bude gora, programe, ~ak i nekih stanica koje su dobile nacionalnu frekvencu, prave polupisimeni qudi sa amaterskim TV tehnikom, u improvizovanim studijima. Tako da gledawe wihovih programa postaje mu~we du{e.
Dr Slavko Petrov, 78, profesor u penziji, Novi Sad
Da li se pla{ite mraka?
33
NESMENQIV!
Proteklih godina Savet Republi~ke radiodifuzne agencije je dva puta bio biran
i oba puta izbor ~lanova ovog tela bio je osporavan i kritikovan.
ada{wih osam ~lanova Saveta RRA
izabrani su 17. februara 2005, a od wih su
trojica u ovom telu bili
i u prethodnom sazivu predsednik Nenad Ceki}, wegov zamenik Aleksandar Vasi} i vladika Porfirije. U februaru pro{le godine su
jo{ izabrani prof. Svetozar Stojanovi}, Velimir Milo{evi} (biv{i
direktor Udru`enih radiostanica Srbije), Slobodan \ori} (biv{i funkcioner NUNS) Goran Karaxi}
(biv{i direktor novosadske TV Apolo), Vladimir
Cvetkovi} (prof. na FPN). Wih osmorica su naknadno
izabrali devetog ~lana Tomislava Trifi}a, dekana
Univerziteta umetnosti u Pri{tini.
Stoga smatramo da je potrebno, radi za{tite
integriteta Saveta RRA pokrenuti Zakonom o
radio-difuziji predvi|eni postupak razre{ewa
~lanova Saveta, g. Nenada Ceki}a i g. Vladimira
Cvetkovi}a.
S
NIKO MU NI[TA NE [email protected]
• 24. aprila 16 urednika beogradskih medija upu}uje
vlastima poziv na dijalog kako bi se razre{ili nesporazumi i konflikti iz perioda vanrednog stawa.
• Goran Radenovi} izabran za devetog ~lana Saveta za
radio-difuziju po zakonskoj odredbi koja predvi|a da
deveti ~lan Saveta ima prebivali{te na prostoru
Kosova i Metohije, {to Radenovi} kao kandidat ne
ispuwava, jer `ivi u Podgorici, a sa Kosova poseduje
izbegli~ku legitimaciju.
• Uprkos sna`nom protestu javnosti, Savet se konstituisao u junu iste godine i na predlog osporavanog
~lana Vladimira Cvetkovi}a izabrao najspornijeg
~lana Saveta Nenada Ceki}a za predsednika.
VANREDNO STAWE
IZNEDRILO CEKI]A
• Prof. Vladimir Vodineli} podnosi ostavku na ~lanstvo u Savetu: "Me|u nama ima ~lanova koji su izabrani
uz kr{ewe zakona. Ja nisam na{ao vi{e mesta, da kao
pravnik, profesionalac, ostanem u wegovom sastavu".
Prisetimo se kako su 2003. godine, u vreme vanrednog
stawa, na nezakonit na~in izabrani Nenad Ceki} i
Vladimir Cvetkovi}. Vanredno stawe je ukinuto posle
tri meseca, promenila se i Vlada, a Ceki} i Cvetkovi}
nisu razre{eni - wihovi mandati traju do danas:
• Swe`ana Milivojevi} podnosi ostavku na ~lanstvo u
Savetu.
• Za vreme vanrednog stawa, 8. aprila 2003, Vlada Srbije objavquje kandidaturu Nenada Ceki}a, a Skup{tina
(11. aprila) kandidaturu Vladimira Cvetkovi}a.
I pored izri~ite zakonske odredbe koja predvi|a da se
izboru mo`e pristupiti tek 30 dana posle javnog objavqivawa kandidature, skup{tina 11. aprila bira 8 ~lanova saveta.
•18 nevladinih organizacija pozvali su poslanike republi~kog Parlamenta da po hitnom postupku preispitaju odluku o izboru tri sporna ~lana Saveta i ponove
wihov izbor.
• ^lan Saveta za borbu protiv korupcije Ivan Lali}
najavquje kolektivnu ostavku ovog tela - zato {to je
Vlada odbila zahtev da se opozovu ~lanovi RRA.
• Ve} 16. aprila NUNS, Spektar i ANEM zahtevaju pokretawe postupka razre{ewa spornih ~lanova Saveta
republi~ke radio-difuzne agencije:
• Du{an Jawic iz Foruma za etni~ke odnose ocenio je
da situaciju sa Savetom RRA karakteri{e jeftina trgovina sa principima slobode informisawa.
Gospoda Ceki} i Cvetkovi} izabrani su suprotno
odredbi ~lana 24. stav 12. Zakona o radiodifuziji,
koji izri~ito predvi|a da }e Skup{tina, najmawe
30 dana pre odlu~ivawa o izboru ~lanova Saveta
javno objaviti sve va`e}e liste kandidata koje su
ovla{}eni predlaga~i podneli, sa osnovnim
biografskim podacima predlo`enih kandidata.
Kandidatura g. Ceki}a objavqena je tek 8. aprila
2003. godine, dakle samo tri dana pre wegovog izbora, dok je kandidatura g. Cvetkovi}a objavqena
tek na sam dan izbora ~lanova Saveta, 11. aprila
2003. godine.
I SVET REAGUJE
• U avgustu, zamrznuta finansijska pomo} Evropske
agencije za rekonstrukciju, Evropske komisije i OEBS-a
radu Saveta Agencije za radiodifuziju.
- [ef misije OEBS-a u SCG Mauricio Masari izjavio:
"Zbog kr{ewa procedure izbora, tri ~lana Saveta dovedena su u pitawe, a dva su podnela ostavke. Mislim da bi
najboqi na~in za re{ewe tog problema bio da se ponovi
procedura kandidature i izbora 5 ~lanova Saveta. To je
jedini na~in da se formira legitiman Savet".
Pored navedenog g. Ceki}a je vr{ilac du`nosti
direktora preduze}a Univerzitetski radio
"Indeks". Polo`aj g. Ceki}a u preduze}u Univerzitetski radio "Indeks" o~igledno i nesumwivo
dovodi do sukoba interesa.
• Izaslanik za slobodu medija OEBS-a Frajmut Duve u
svom godi{wem izve{taju istakao da je prisutna
zabrinutost kod politi~ara, medija i nevladinih organizacija o legitimnosti izbora pojedinih ~lanova
Saveta za radiodifuziju.
Da li se pla{ite mraka?
34
^IJI JE RADIO INDEKS?
Predsednik Saveta RRA Nenad Ceki} na nejasan na~in otu|io Radio Indeks
~iji su osniva~i bili Univerzitet u Beogradu i Univerzitet umetnosti.
A za Cekiða se ~ak veruje da je vlasnik ove stanice.
Jo{ 28. maja 1992. godine Univerzitet u Beogradu i
Univerzitet umetnosti osnovali su univerzitetski
radio Indeks. Kupili su deo opreme i pla}ali RTS za
iznajmqivawe ostatka potrebne tehnike, kao i za predajnike. Ceki} je tada nastavio sa v. d funkcijom glavnog
urednika, prenetom iz dotada{weg studentskog radio
programa Indeks 202.
U razgovoru sa nekim ministrima u biv{oj Vladi Srbije
re~eno je da imenovawe biv{ih ~lanova radio Indeksa
u Radiodifuznu agenciju "bilo neminovno kako bi se
kontrolisao Radio B92, koji je uvek kriti~ki nastrojen
prema Vladi Srbije". Smatrali su da }e Ceki} uspeti da
dr`i B92 pod kontrolom. (Milena Dragi}evi}-[e{i},
eks rektor Univerziteta umetnosti)
CEKI] DOVEDEN
DA KONTROLI[E B92
KO JE OVAJ ^OVEK?
Ceki} je samostalno zapo~eo kadrirawe, odnosno otpu{tawe urednika, zbog ~ega se oglasio Univerzitet tvrde}i da su te odluke
ni{tavne. Zatim, uz pomo} policije isteruje
~lanove redakcije, zbog ~ega ga osu|uju mnoge
opozicione politi~ke stranke i osniva~i. Ceki} sve to pre`ivqava i, 1995. i 1996. godine,
uz pomo} SPO otu|uje radio i opremu i seli se
u nove prostorije u zgradi Beogra|anka.
Kasnije se Radio privatizuje, a kao vlasnik
navodi se preduze}e Indeks plus, ~iji je zastupnik do pre nekoliko godina, odnosno do
pogibije u saobra}ajnoj nesre}i, bio Ceki}ev
brat Slobodan. Od tada se ne zna kakav je
Ceki}ev vlasni~ki status i uticaj u Indeksu.
Po onome {to je Ceki} naveo u svojoj biografiji stoji da je osniva~ka prava od wegovog brata
novembra 2002. godine ustupio preduze}u
Indeks plus koje je navodno vlasnik Radio
Indeksa, a koje je on osnovao.
Posle oktobarskih promena 2000. godine, Marija
Bogdanovi}, rektor Univerziteta u Beogradu, i ja
tra`ile smo da se Radio Indeks vrati svojim osniva~ima, odnosno univerzitetima. Pozvali smo na razgovor Nenada Ceki}a i Vladimira Cvetkovi}a. Ceki} se
nije pojavio a Cvetkovi} nam je rekao da im ne pada na
pamet da vrate Indeks univerzitetima jer je to privatno vlasni{tvo.
Indeks je prodat tre}oj osobi, ne znamo ni kome, niti za
koliko novca. Nedugo posle toga, oti{li su svi iz tog
radija, a da nismo videli dokumenta o privatizaciji,
niti su nas i{ta pitali.
^ETVERAC SA KORMILAROM
Jedna od pet izabranih radio-ku}a je Indeks,
a "udarni ~etverac" u Savetu RRA - Nenad
Ceki}, Aleksandar Vasi}, Vladimir Cvetkovi} i Svetozar Stojanovi} bili su glavni
urednici i ~lanovi UO ove kultne stanice.
CEKI]EV KLAN
U Savetu Radiodifuzne agencije, kao i u Upravnom odboru RTS, sedi osam
bliskih saradnika Nenada Ceki}a iz Radio Indeksa i sa fakulteta
Medijski klan Nenada Ceki}a drma Srbijom! Osim kolega sa Radio Indeksa, Ceki} je u upravne organe progurao
i svoje profesore, pred kojima je odbranio doktorsku
disertaciju.
U Savetu RRA, na ~ijem je ~elu Nenad Ceki}, pored wega
sedi biv{i urednik na Radio Indeksu Aleksandar
Vasi}, kao i saradnici ove radio-stanice profesor
Svetozar Stojanovi} i Vladimir Cvetkovi}. Stojanovi},
koji je bio Ceki}ev mentor prilikom izrade doktorske
disertacije, nije jedini koji je do{ao da zna~ajne pozicije u upravqawu srpskim frekvencijama, me|u
~lanovima UO Radiodifuzne ustanove Srbije, na{la su
se i dva Ceki}eva profesora, koji su bili u komisiji
pred kojom je on doktorirao! Re~ je o profesorima
Nik{i Stip~evi}u, koji je i predsednik ovog UO, kao i o
prof. Filozofskog fakulteta dr Jovanu Babi}u, na
~ijem je predmetu Etika Nenad Ceki} bio asistent.
kadra, u ovaj odbor za ~lanove su predlo`eni i Lazar
Bo{kovi}, suvlasnik Radio Indeksa kao i glavni i
odgovorni urednik ove radio-stanice Milorad
Roganovi}.
Osim o~igledne me|usobne povezanosti Ceki}evih
qudi, prema re~ima lidera DHSS Vladana Bati}a, postoji i wihova veza sa vladaju}im strankama. Supruga
akademika Nik{e Stip~evi}a predsednik je politi~kog
saveta DSS. Biv{i ministar pravde u vladi Zorana
\in|i}a je priznao da je u vreme wegove vlasti
napravqena "velika gre{ka kada je izabran Nenad
Ceki}, koji je svojevremeno bio ~lan ideolo{ke komisije Beogradskog univerziteta, na ~ijem je ~elu bila Mira
Markovi}".
SUKOB INTERESA
Najnoviji kuriozitet je da su "Indeksovci" u
svojstvu ~lanova Saveta za radiodifuziju,
radio stanici "Indeks" dodelili licencu za
nacionalnu frekvencu, upravo dok se svim silama bore da zatvore BK televiziju.
Interesi su im skladni i saglasni.
U istoj "doktorskoj" komisiji, bio je i sada penzionisani
profesor Jovan Aran|elovi}, sa iste katedre, koji je
pro{le nedeqe predlo`en za ~lana Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije! Osim profesorskog
Da li se pla{ite mraka?
35
PISMO ME\UNARODNE FEDERACIJE NOVINARA,
ODNOSNO REGIONALNE GRUPE TOG TELA
- EVROPSKE FEDERACIJE NOVINARA
Me|unarodna federacija novinara i regionalna grupa tog tela za Evropu, uputili su pismo
predsedniku Vlade Srbije Vojislavu Ko{tunici, predsedniku parlamenta Srbije Predragu
Markovi}u i predsedniku Saveta RRA Nenadu Ceki}u, u kome izra`avaju zabrinutost povodom
izbornog procesa dodele frekvencija u Srbiji.
Kao {to je poznato, Srbija je ve} godinama bila bez regulativa koje bi uvele red me|u emiterima programa u zemqi i ovaj izborni proces trebalo je da okon~a takvu situaciju.
Umesto reda nastao je jo{ ve}i haos, svedoci smo da se velike televizije, kao {to je BK
televizija, svakodnevno - bez ozbiqnih razloga - onemogu}ava da emituje svoj program.
Brojni glasovi u Srbiji, naro~ito novinari, ukazuju da je izborni proces dodele nacionalnih frekvencija izveden pristrasno i bez po{tovawa interesa javnosti.
Mi podr`avamo ~lanice na{e organizacije, Nezavisno udru`ewe novinara Srbije,
Udru`ewe novinara Srbije i Sindikat novinara Nezavisnost - u wihovim pozivima da se
daqe istra`i proces dodele frekvencija i aktiviraju me|unarodne organizacije povodom
zabriwavaju}eg razvoja situacije oko srpskih medija.
Posle vi{egodi{weg nedostatka regulativa kojim bi se u Srbiji uveo red me|u emiterima
programa, 20. aprila 2006. srpska RRA dodelila je nacionalne frekvencije za nekoliko
televizijskih i radio- stanica. Jedna od davno uspostavqenih emitera programa BK televizije, do`ivela je da se wen program ukine zbog, kako se navodi, kr{ewa zakona o radiodifuziji. Uz sve to, program BK televizije prekinule su snage policije usred no}i.
Me|unarodna federacija novinara smatra da je upotreba policije potpuno u suprotnosti
sa situacijom i zahteva obja{wewe srpskih vlasti u vezi sa tim slu~ajem.
Prema stavovima ~lanica na{e organizacije, proces dodele nacionalnih frekvencija u
Srbiji dao je prvenstvo interesima najuticajnijih politi~kih partija
u zemqi i predstavnicima krupnog kapitala
u odnosu na interes
javnosti. A navodno kr{ewe zakona nije opravdano. Me|unarodna i
Evropska federacija novinara u potpunosti podr`avaju taj stav i insistiraju na po{tovawu me|unarodnih standarda. Bili
bismo zahvalni ako biste
ovo veoma ozbiqno pitawe
izneli pred najvi{e politi~ke krugove u dr`avi.
Pozivamo vas da preduzmete sve neophodne mere
da se proces dodele frekvencija u Srbiji reorganizuje, da bi se primenila politika za medije koja je u skladu sa me|unarodnim standardima.
Generalni sekretar u Evropi,
Ajdan Vajt
Da li se pla{ite mraka?
36
19. maj
VRHOVNI SUD
PONI[TIO ODLUKU RRA
20. maj
RRA - KRIVI^NO GONI SUD
Vrhovni sud Srbije primio je 3. maja 2006. godine tu`bu
RTV BK protiv Saveta RRA zbog zabrane emitovawa programa BK TV u periodu od 30 dana.
Vrhovni sud Srbije poni{tio je odluku RRA o privremenom
oduzimawu dozvole za emitovawe televizijskog programa
RTV BK Telekomu: "Savet radiodifuzne agencije nije utvrdio odlu~ne ~iwenice i dao pravne razloge za dono{ewe
Odluke o oduzimawu dozvole za emitovawe programe RTV
BK Telekom i time je bitno povredio pravila postupka".
Nakon objavqivawa odluke Vrhovnog suda Srbije, program BK TV mogao je da se vidi u pojedinim delovima
Beograda, a signal te televizije prenosio je samo kablovski operater Vektor.
Savet RRA uprkos odluci Vrhovnog suda Srbije po drugi
put donosi odluku o privremenom oduzimawu dozvole za
emitovawe programa RTV BK u trajawu od 30 dana, po~ev
od 25. aprila. Savet RRA je odbio i prigovore na Odluku
o izdavawu dozvola za emitovawe televizijskog programa na podru~ju Republike Srbije, koje su podneli
u~esnici javnog konkursa za dodelu frekvencija.
Aleksandar Vasi} izjavio da su o odluci tog tela upoznati nadle`ni dr`avni organi i da RTV BK ne}e mo}i da
emituje ni po isteku privremene zabrane, jer je
dana{wim odbijawem prigovora na odluku Saveta RRA o
dodeli nacionalnih frekvencija ta televizija trajno
uklowena iz etra. Vasi} je najavio i podno{ewe krivi~ne prijave protiv sudija Vrhovnog suda Srbije koje su
poni{tile prvobitnu oduku Saveta RRA.
“KRITERIJUMI”
Na konferenciji za novinare, predstavnici BK TV su osporili dokumentaciju koju su na konkurs za dodelu
nacionalnih frekvencija podneli predstavnici televizija Avala i Ko{ava/Hepi i objavili da su podneli
krivi~ne prijave protiv ~lanova Saveta Republi~ke radiodifuzne agencije.
2. KO[AVA: BEZ KAMERA,
1.
PROGRAMSKE [EME...
SVI SU "HEPI": JEDNA KAMERA
I DVANAEST ZAPOSLENIH
Uvidom u dokumentaciju Hepi televizije otkrili smo
nedostatke koji ovu televiziju diskvalifikuju ne samo
za dobijawe nacionalnih frekvencija ve} i za u~estvovawe na konkursu.
Uvidom u poslovawe Ko{ave, ustanovqeno je da nedostaju komercijalni ugovori. Oni koje su predali uglavnom su
istekli pro{le ili pretpro{le godine. [to je najgore,
oni nemaju nijednu profesionalnu kameru.
3. DALEKO JE AVALA
Primer za ovu tvrdwu je {to nisu dali dokaz o uplati za
u~e{}e na konkursu.
Osim toga, Hepi ima dvanaestoro zaposlenih, {to je
sme{no za televiziju koja pretenduje da ima nacionalnu
gledanost. A imaju i samo jednu kameru.
Na TV Avali je navedeno da }e raditi 90 zaposlenih,
{to je malo. BK ima 480 zaposlenih, Pink, na primer,
vi{e od 500, a B92 oko 460. ^ak su i {eme tih televizija sme{ne i izgledaju kao da ih je pravilo dete koje voli
da gleda televiziju.
dileme
PRENOS MONDIJALA
Savet RRA saop{tio je da }e BK Telekomu biti oduzeto
pravo prenosa SP u fudbalu, iako po Pravilniku o
izdavawu dozvola, koji je sam potpisao, to nije mogu}e. U
~lanu 64 stav 3 Pravilnika jasno pi{e: "Emiter koji ve}
emituje program nastavqa sa emitovawem programa do
okon~awa javnog konkursa za izdavawe dozvola, a ne
du`e od 30 dana od dana okon~awa javnog konkursa u
skladu sa ovim Pravilnikom." Podse}amo da ovaj rok
isti~e 5. avgusta 2006. godine, a prvenstvo se zavr{ava 9.
jula. Me|utim, gra|ani su iz medija obave{teni da }e
Javni servis (RTS) platiti oko tri miliona evra za dobijeno pravo prenosa 64 fudbalske utakmice iz Nema~ke,
po ugovoru koji je potpisan sa firmom "Dajrekt medija",
~iji je suvlasnik direktor Narodne kancelarije Dragan
\ilas. Nije mogu}e da Nenad Ceki} nije znao {ta pi{e u
pravilniku koji je potpisao. Ovo ukazuje na osnovanost
sumwe da je sve {to se doga|a u vezi BK televizije organizovano u nameri da se podmire interesne grupe.
Milomir Mari} je izjavio da je BK TV i daqe ekskluzivni zastupnik svetskog prvenstva u fudbalu, a da ugovor izme|u RTS-a i agencije "Dajrekt medija" o prenosu
svetskog prvenstva nije potpisan pre dva dana, kako je
to najavio v. d. generalnog direktora RTS-a Aleksandar
Tijani}, ali se, u interesu gledalaca pregovori o prenosu prava vode.
Tijani} je, pak, potvrdio da je posao "Dajrekt medija" i
RTS-a dogovoren. “Mi smo dogovorili posao, rukovali se
i saglasili da to objavimo. Do ponedeqka, 22. maja, biti
zavr{ene tehni~ke stvari u ugovoru - rekao je i izrazio
nadu da }e tada objaviti potpisivawe.
Da li se pla{ite mraka?
37
WEGOVOJ SVETOSTI
PATRIJARHU SRPSKOM GOSPODINU PAVLU
Va{a Svetosti,
U Srbiji se ponovo gu{i sloboda re~i.
Disciplinu mi{qewa ponovo zavodi policija.
Znamo da Va{a mo} nije od ovog sveta kojim odbo`eni vladaju.
Znamo i da ih ne mo`ete spre~iti u wihovom bezbo`nom naumu.
Znamo da je Va{a Mo} u Va{oj Re~i: molitvenoj, te{iteqskoj, prekornoj.
Ba{ zato - molimo Vas - oglasite se!
Savet Republi~ke agencije za radiodifuziju, mimo zakona, mimo datih mu ovla{}ewa - zatvara postoje}e televizije i izdaje dozvolu za rad nepostoje}im.
Nama, koji stvaramo program BK televizije oduzima se pravo na slobodu politi~kog mi{qewa i wegovog javnog
izra`avawa.
Ka`u - pristrasno zastupamo jednu politi~ku li~nost i jednu stranku.
Ne ka`u {ta im smeta u govoru te politi~ke li~nosti i te stranke.
Da li pobuna protiv rasprodaje Srbije, protiv mafija{ke tranzicije koja zemqu vodi u du`ni~ko ropstvo? Da
li na{ protest {to (oni) vode Srbiju u ekonomski i biolo{ki nestanak?
Treba li da ih blagosiqamo zbog toga? Treba li u svojoj kritici da budemo umereniji?
Treba li da se umerimo i kad Antihristu {irom otvaraju medije, a nas gase? Da s mirom gledamo kad televizija,
koja tehnolo{ki, eti~ki i stvarala~ki predstavqa ruglo struke, s pornografsko-"vidovwa~kim" programom (u
poslovnom partnerstvu sa jednom de~ijom televizijom kao paravanom!) biva nagra|ena nacionalnom frekvencom,
a televizija koja je dobitnik brojnih doma}ih i me|unarodnih profesionalnih priznawa, kao i priznawa javnosti, koja se ogledaju u wenoj visokoj gledanosti - planski se poni`ava, {ikanira, kako bi na kraju bila uga{ena.
BK televizija medijski je uvela pravoslavqe u domove gra|ana Srbije i domove Srba {irom sveta. Prvi smo
napravili vaspitne emisije iz pravoslavqa, otvorili svoje programe za na{u Srpsku pravoslavnu crkvu u`ivo prenose}i Bo`i}, Uskrs i druge verske slu`be, kao {to smo se jedini otvorili i za potrebe na{ih
gra|ana drugih veroispovesti, prenose}i wihove svete praznike.
Boli nas {to o najbrutalnijem nasrtaju na slobodu medija od pada komunizma do danas - Va{a Svetost, i
SPC }ute.
Va{u re~ `udno o~ekujemo, ali je jo{ ne ~ujemo.
Va{a Svetosti,
Crkva koja misiju vr{i kroz Re~, boqe od bilo koga zna da nije srpstvo zatvoreno u granicama dr`avnim, ve}
da ga ima svuda gde ima srpskog jezika, pisma i kulture. Jer, jezik je duh svakog naroda. Znaju}i to, SPC svoju
misiju vr{i i u Americi, i u Australiji, isto kao i u matici Srbiji.
Koliko puta je Srbija kao dr`ava nestajala i ponovo vaskrsavala? A to je bilo mogu}e samo zato {to su
opstali jezik i pismo, samo zato {to su se ra|ali oni koji su nastavqali da govore tim jezikom i slu`e se
tim pismom.
Na isti na~in i BK TV vr{i svoju misiju. Emituje program i u Srbiji, i Americi i u Australiji. Od zaborava
~uva jezik, pismo i kulturu.
Od svih doma}ih televizija jedino BK TV ima svest o tome da televizija u modernom svetu ima Misiju, ne samo
da informi{e i zabavi, ve} i da obrazuje i duhovno prosveti, da vrati Crkvu u svaki dom, iz koga je dugo bila
proterana.
Ni jedna privatna televizija u Srbiji (sa nacionalnom pokriveno{}u) ne proizvodi program duhovnog,
pravoslavnog sadr`aja.
Ni jedna privatna televizija u Srbiji ne mo`e da se pohvali da sama proizvodi 75 odsto emitovanog programa, dakle, programa na srpskom jeziku.
Od osnivawa do zatvarawa, od svih privatnih televizija BK TV najve}i je proizvo|a~ programa misionarskoduhovnoga sadr`aja.
Ni na jednom od pedesetak kanala koje nude kablovske televizije uskoro se ne}e govoriti srpskim jezikom
Sutra, ako ne bude BK TV, o srpskoj kulturi i nasle|u gledaoci }e se informisati samo na jednoj televiziji,
dr`avnoj.
Va{a Svetosti,
Verovali smo da su sa nestankom komunizma, zauvek nestale zabrane, da vi{e ne}e biti "delikta mi{qewa".
Prevarili smo se. Zabrane su pretrajale, misao je ponovo u kavezu, a ~ovek neslobodan.
Sloboda izra`avawa politi~kih i verskih ube|ewa, uz ekonomske slobode, sr` su demokratije.
Mi pravo na te slobode branimo na~elno, ma sa koje strane napad na wih dolazio i ma ko bio `rtva - zato
{to su{tinski verujemo da je sloboda najvi{a qudska vrednost, jer i sama vera u Gospoda Isusa Hrista ima
vrednost samo ako je potekla iz ~iste slobodne voqe.
Naro~ito je va`no da po{tujemo slobodu onih sa kojima se ne sla`emo i da je branimo od svakog gu{ewa.
To smo od Crkve nau~ili, ne od politike.
I dok sa zebwom pratimo {ta }e se desiti sa teritorijom dr`ave Srbije, gotovo bez ikakvog otpora vr{i se
okupacija wenog duhovnog prostora.
Rasprodaju srpski medijski prostor kao babovinu. Danas je u Srbiji sve postalo roba, a politi~ari trgovci
Srbijom. Taj medijski prostor je nacionalno blago jer se radi o duhovnom prostoru. Sve je na prodaju: i Zemqa
i Nebo i Duh.
^udi nas da Crkva o tome }uti! ^udi nas da jedan vladika u~estvuje u tome kao ~lan Saveta Republi~ke
radiodifuzne agencije. Nije mogu}e da ima mandat Crkve da se sa takvom okupacijom slo`i.
Taj Savet osnovan je sa ciqem da se stara da srpski TV etar bude iskori{}en na najboqi mogu}i na~in i
najve}u korist na{eg naroda.
Ali taj savet, prekora~uju}i ovla{}ewa, samozvano odlu~uje ko sme a ko ne sme da proizvodi i emituje televizijski program - po kriterijumima koje je sam ustanovio.
Taj savet je 19. aprila 2006. doneo odluku da pravo na kori{}ewe nacionalnih frekvenci dobiju 4 postoje}e
(Pink, B92, Ko{ava-Hepi) i 2 nepostoje}e televizijske stanice (Avala, Foks) koje jo{ uvek ni{ta nisu preduzele da se osnuju.
Taj savet je pri dodeli frekvenca prekr{io 8 od 10 sopstvenih kriterijuma. U osam od deset kriterijuma RTV
Telekom je zaslu`io da se na|e me|u prvih pet televizija (u ostala dva bila je ravnopravna sa konkretnima).
Ako "kriterijumi" nisu bili merilo - a nisu, javno pitamo - {ta je bilo merilo. Pitawe je, naravno, samo
retori~ko. Jer iz odnosa Saveta prema na{oj televiziji jasno je da je "konkurs" - samo gorka politi~ka ujdurma kako bi se uni{tila jedna "politi~ki nepodobna" televizija - RTV BK Telekom.
Na{a se televizija ubija po direktivi!
Jasno je da su ~lanovi Saveta samo sproveli voqu nekolicine qudi iz vrha vlasti. O tome ko su oni mo`ete
se Va{a svetosti obavestiti od vladike Porfirija, koji je li~no u~estvovao u odlu~ivawu Saveta.
Va{a Svetosti,
Va{e }utawe boli, utoliko pre {to }uti posledwi od koga se o~ekuje da Nepravdu ot}uti. Omogu}ava se utisak da podr`avate ne{to protiv ~ega SPC mora biti svim svojim bi}em.
Oglasite se svojim pastirskim glasom. Osudite gasiteqe duha.
Uverite nas da je Crkva, kao uvek, moralni oslonac naroda.
ZAPOSLENI RTV BK Telekoma
Izdava~: RTV BK Telecom,
Ure|iva~ki odbor: zaposleni BK TV,
Izvršni urednik: Nevenka Alimpi},
Dizajn: Mirjana Santra~
Download

BK Televizija