BANKOM
GROUP
Fabrika hrane za životinje
BANKOM AGRAR
PREMIER
USPEH
GAJENJA
BANKOM GRUPA, sledeći svoj osnovni putokaz KVALITET IZNAD SVEGA, odlučila se da počne sa proizvodnjom hrane za
životinje i da svoje resurse stavi na raspolagnje još većem broju krajnjih proizvođača.
Fabrika stočne hrane koja je počela sa radom u avgustu 2014. god., ima kapacitet od 25 tona gotove hrane na sat i opremljena
je najmodernijom opremom za proizvodnju hrane za životinje. Ceo proces proizvodnje je kompjuterizovan i automatizovan, što
garantuje dobijanje visoko kvalitetnih proizvoda za sve vrste i kategorije domaćih životinja.
U okviru fabrike stočne hrane konstruisane su dve odvojene linije za proizvodnju hrane, sa dve mešalice i dve peletirke.
Proizvodni proces se završava linijom za pakovanje koja je automatizovana i omogućuje pakovanje proizvoda u vreće od
10kg, 20 kg i 40 kg kao i sistemom za rinfuz robu.
Fabrika poseduje i sopstvenu hemijsku laboratoriju u kojoj stručni i obučeni radnici vrše fizičko-hemijska, mikrobiološka i
mikotoksikološka ispitivanja sirovina i gotovih proizvoda.
Pravilno i kvalitetno skladištenje sirovina je od posebnog značaja. Silosni kapaciteti od 100.000.t opremljeni savremenom
opremom i mernim instrumentima, daju nam mogućnost da uvek imamo najbolji kvalitet sirovina.
Iz naše fabrike, tržište dobija prepoznatljive proizvode, gotove i dopunske krmne smeše PREMIER kao i vitaminsko mineralne
smeše BIOVIT VSO.
Svi naši proizvodi, plod su višegodišnjeg iskustva Bankom stručnog tima koji pored rezultata iz svakodnevnih praktičnih
aktivnosti, prati i primenjuje najnovija naučna saznanja.
Bankom agrar, za farmere znači dobijanje VISOKOKVALITETNIH PROIZVODA, kao i kontinuirano praćenje i savetovanje po
pitanjima zdravlja i ishrane, što su osnovne pretpostavke za iskorišćavanje genetskog proizvodnog potencijala životinja.
Zajedno sa našim farmerima vršimo profesionalnu analizu, postavljamo ciljeve, pratimo i analiziramo rezultate.Stalnim
praćenjem i primenom savremenih trendova, neprestano radimo na unapređenju tih rezultata.
PREMIER KONCENTRATI - SVINJE:
POTPUNE SMEŠE
PREMIER
KONCENTRAT
PELETRIRANO
PRASAD
22%
PREMIER
KONCENTRAT
PELETRIRANO
PRASAD
20%
PREMIER
KONCENTRAT
PELETRIRANO
PRASAD
18%
PREMIER
KONCENTRAT
PELETRIRANO
TOV SVINJA
16%
Potpuna smeša za prihranjivanje prasadi
Sirovinski sastav: Žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, ostali biljni
proizvodi, surutka u prahu, dekstroza, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda,
stočna so), vitaminsko-mineralna predsmeša, aroma, benzoeva kiselina, sintetičke amino
kiseline, antioksidans (E320,E321), enzimi .
Hemijski sastav:
Proteini, min.......22.00 %
Vlaga, max.........12.00 %
Mast, min.............7.00 %
Celuloza, max......4.00 %
Pepeo, max.............8.00 %
Kalcijum.... 0.80 do 1.00 %
Fosfor, min..............0.65 %
Natrijum.....0.15 do 0.25 %
Metabolička energija
računski, min...........13.50 MJ/kg
Lizin, min..........................1.30 %
Metionin+cistin, min..........0.75 %
Način upotrebe: Potpuna smeša se koristi za prihranjivanje prasadi na sisi.
Hranu davati po volji uz stalno prisustvo sveže vode za piće.
Potpuna smeša za prasad - I
do 15kg
Sirovinski sastav: Žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, ostali biljni
proizvodi, surutka u prahu, dekstroza, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda,
stočna so), vitaminsko-mineralna predsmeša, aroma, benzoeva kiselina, sintetičke amino
kiseline, antioksidans (E320,E321), enzimi.
Hemijski sastav:
Proteini, min.......20.00 % Pepeo, max............8.00 % Metabolička energija
Vlaga, max.........12.00 % Kalcijum.....0.80 do 1.00 % računski, min.............13.00 MJ/kg
Mast, min.............5.00 % Fosfor, min..............0.60 % Lizin, min..........................1.20 %
Celuloza, max......5.00 % Natrijum.....0.15 do 0.25 % Metionin+cistin, min..........0.70 %
Način upotrebe: Potpuna smeša se koristi za ishranu prasadi do 15 kg.
Hranu davati po volji uz stalno prisustvo sveže vode za piće.
Potpuna smeša za prasad - II
od 15kg do 25kg
Sirovinski sastav: Žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, ostali biljni
proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda, stočna so), vitaminskomineralna predsmeša, aroma, benzoeva kiselina, sintetičke amino kiseline, antioksidans
(E320,E321), enzimi.
Hemijski sastav:
Proteini, min.......18.00 % Kalcijum.....0.70 do 0.90 % Metabolička energija
Vlaga, max.........13.50 % Fosfor, min..............0.60 % računski, min...........13.00 MJ/kg
Celuloca, max......6.00 % Natrijum.....0.15 do 0.25 % Metionin+cistin, min.........0.60 %
Pepeo, max..........8.00 % Lizin, min................1.00 %
Način upotrebe: Potpuna smeša se koristi za ishranu prasadi od 15 kg do 25 kg.
Hranu davati po volji uz stalno prisustvo sveže vode za piće
Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu - I
od 25kg do 60kg
Sirovinski sastav: Žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi
industrije skroba, proizvodi industrije šećera, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat,
stočna kreda, stočna so), vitaminsko-mineralna predsmeša, aroma, sintetičke amino kiseline,
antioksidans (E320, E321), enzimi.
Hemijski sastav:
Proteini, min........16.00 %
Kalcijum..... 0.60 do 0.80 % Metabolička energija
Vlaga, max...........13.50 % Fosfor, min...............0.55 % računski, min...........12.50 MJ/kg
Celuloza, max.........7.00 % Natrijum......0.15 do 0.25 % Metionin+cistin, min.........0.45 %
Pepeo, max............8.00 % Lizin, min.................0.80 %
Način upotrebe: Potpuna smeša se koristi za ishranu svinja u porastu i tovu - I
od 25kg do 60kg. Hranu davati po volji uz stalno prisustvo sveže vode za piće.
PREMIER
KONCENTRAT
PELETRIRANO
TOV SVINJA
14%
PREMIER
KONCENTRAT
PELETRIRANO
TOV SVINJA
12%
PREMIER
KONCENTRAT
PELETRIRANO
KRMAČE
DOJARE I NERASTE
16%
Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu - II
od 60kg do 100kg
Sirovinski sastav: Žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi
industrije skroba, proizvodi industrije šećera, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat,
stočna kreda, stočna so), vitaminsko-mineralna predsmeša, aroma, sintetičke amino kiseline,
antioksidans (E320, E321), enzimi.
Hemijski sastav:
Proteini, min.......14.00 % Kalcijum.... 0.50 do 0.70 % Metabolička energija
Vlaga, max.........13.50 % Fosfor, min..............0.50 % računski, min............12.50 MJ/kg
Celuloza, max......7.00 % Natrijum.....0.15 do 0.25 % Metionin+cistin, min..........0.40 %
Pepeo, max..........8.00 % Lizin, min.................0.65 %
Način upotrebe: Potpuna smeša se koristi za ishranu svinja u porastu i tovu - II od 60 kg do 100 kg.
Hranu davati po volji uz stalno prisustvo sveže vode za piće.
Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu - III
preko 100kg
Sirovinski sastav: Žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi
industrije skroba, proizvodi industrije šećera, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat,
stočna kreda, stočna so), vitaminsko-mineralna predsmeša, aroma, sintetičke amino kiseline,
antioksidans (E320, E321), enzimi.
Hemijski sastav:
Proteini, min.......12.00 % Kalcijum.... 0.40 do 0.60 % Metabolička energija
Vlaga, max.........13.50 % Fosfor, min............ .0.45 % računski, min...........12.00 MJ/kg
Celuloza, max......7.00 % Natrijum.....0.15 do 0.25 % Metionin+cistin, min..........0.35 %
Pepeo, max..........8.00 % Lizin, min.................0.60 %
Način upotrebe: Potpuna smeša se koristi za ishranu svinja u porastu i tovu - III preko 100 kg.
Hranu davati po volji uz stalno prisustvo sveže vode za piće.
Potpuna smeša za krmače dojare i neraste
Sirovinski sastav: Žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi
industrije skroba, proizvodi industrije šećera, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva
(mokolacijum fosfat, stočna kreda, stočna so), vitamisnko-mineralna predsmeša, aroma,
sintetičke amino kiseline, antioksidans (E320, E321), enzimi.
Hemijski sastav:
Proteini, min.......16.00
Vlaga, max.........13.50
Celuloza, max......7.00
Pepeo, max..........8.00
%
%
%
%
Kalcijum.... 0.75 do 1.00
Fosfor, min..............0.55
Natrijum.....0.15 do 0.25
Lizin, min................0.75
%
%
%
%
Metabolička energija
računski, min.............13.00 MJ/kg
Metionin+cistin, min..........0.40 %
Način upotrebe: Potpuna smeša se koristi za ishranu krmača dojara i nerastova.
Hranu davati po volji uz stalno prisustvo sveže vode za piće.
DOPUNSKE SMEŠE - SUPERI
PREMIER
SUPER
PELETRIRANO
PRASAD
40%
PREMIER
SUPER
PELETRIRANO
TOV SVINJA
35%
Dopunska smeša za prasad
Sirovinski sastav: Proizvodi industrije ulja, ostali biljni proizvodi, mlinski proizvodi od žita,
mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda, stočna so), vitaminsko-mineralna
predsmeša, aroma, sintetičke amino kiseline, antioksidans (E320, E321), enzimi.
Hemijski sastav:
Proteini, min.......40.00 % Kalcijum.... 2.00 do 2.70 % Lizin, min...........................3.30 %
Vlaga, max.........12.00 % Fosfor, min............ .1.80 % Metionin+cistin, min...........1.70 %
Pepeo, max........15.00 % Natrijum. ...0.50 do 0.70 %
Način upotrebe: Dopunska smeša se koristi za pripremanje potpunih smeša za ishranu prasadi
mešanjem sa žitaricama.
Priprema potpune smeše
Super
Kukuruz
Prasad do 15 kg
35
65
Prasad od 15kg do 25kg
31
69
Dopunska smeša za tovne svinje
Sirovinski sastav: Proizvodi industrije ulja, ostali biljni proizvodi, mlinski proizvodi od žita,
mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda, stočna so), vitaminsko-mineralna
predsmeša, aroma, sintetičke amino kiseline, antioksidans (E320, E321), enzimi.
Hemijski sastav:
Lizin, min..........................2.00 %
Kalcijum.... 2.20 do 2.70 %
Proteini, min.......35.00 %
Metionin+cistin,min..........1.00 %
Fosfor, min..............1.50 %
Vlaga, max.........12.00 %
Natrijum.....0.50 do 0.70 %
Pepeo, max........15.00 %
Način upotrebe: Dopunska smeša se koristi za pripremanje potpunih smeša za ishranu tovnih
svinja mešanjem sa žitaricama.
Priprema potpune smeše
Super
Kukuruz
Tov I od 25kg do 60kg
30
70
Tov II od 60kg do kraja tova
23
77
PREMIER KONCENTRATI - ŽIVINA:
POTPUNE SMEŠE
PREMIER
KONCENTRAT
PELETRIRANO
TOV PILIĆA I
22%
PREMIER
KONCENTRAT
PELETRIRANO
TOV
PILIĆA II
19%
PREMIER
KONCENTRAT
PELETRIRANO
TOV
PILIĆA III
17%
Potpuna smeša za tov pilića I
Sirovinski sastav: Žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, ostali biljni
proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda, stočna so, natrijum
bikarbonat), vitaminsko-mineralna predsmeša, aroma, sintetičke amino kiseline, kokcidiostatik,
magnezijum oksid, enzimi, antioksidans (E320,E321).
Hemijski sastav:
Proteini, min.......22.00 % Kalcijum...........0.90 do 1.10 % Metabolička energija
Masti, min.............5.00 % Fosfor...............0.65 do 0.85 % računski, min...........13.00 MJ/kg
Vlaga max..........13.50 % Fosfor iskoristivi, min....0.40 % Lizin, min..........................1.15 %
Celuloza, max......5.00 % Natrijum...........0.15 do 0.20 % Metionin+cistin, min..........0.85 %
Pepeo, max..........8.00 %
Način upotrebe: Potpuna smeša za tov pilića od 1. do 21. dana starosti. Hranu davati po volji uz stalno
prisustvo sveže vode za piće. Ova smeša sadrži kokcidiostatik pa se zabranjuje upotreba 1 dan pre klanja.
Ovaj dodatak sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci (tiamulin) može biti
kontraindikovana. Ova smeša je opasna za ekvide.
Potpuna smeša za tov pilića II
Sirovinski sastav: Žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, ostali biljni
proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda, stočna so, natrijum
bikarbonat), vitaminsko-mineralna predsmeša, sintetičke amino kiseline, kokcidiostatik,
magnezium oksid, enzimi, antioksidans (E320,E321).
Hemijski sastav:
Proteini, min.......19.00 % Kalcijum...........0.80 do 1.00 % Metabolička energija
Masti, min.............5.00 % Fosfor...............0.60 do 0.80 % računski, min...........13.00 MJ/kg
Vlaga max..........13.50 % Fosfor iskoristivi, min....0.35 % Lizin, min..........................0.90 %
Celuloza, max......5.00 % Natrijum...........0.15 do 0.20 % Metionin+cistin, min..........0.70 %
Pepeo, max..........8.00 %
Način upotrebe: Potpuna smeša za tov pilića od 22. do 35. dana starosti.Hranu davati po volji uz stalno
prisustvo sveže vode za piće. Ova smeša sadrži kokcidiostatik pa se zabranjuje upotreba 1 dan pre klanja.
Ovaj dodatak sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci (tiamulin) može biti
kontraindikovana. Ova smeša je opasna za ekvide.
Potpuna smeša za tov pilića III
Sirovinski sastav: Žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, ostali biljni
proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda, stočna so, natrijum
bikarbonat), vitaminsko-mineralna predsmeša, aroma, sintetičke amino kiseline, magnezijum
oksid, enzimi, antioksidans (E320,E321).
Hemijski sastav:
Proteini, min.......17.00 %
Vlaga,max..........13.50 %
Celuloza, max......6.00 %
Pepeo, max..........8.00 %
Kalcijum...........0.70 do 0.90 % Natrijum.............0.15 do 0.20 %
Fosfor...............0.50 do 0.70 % Metabolička energija
Fosfor iskoristivi, min....0.30 % računski, min...........13.00 MJ/kg
Način upotrebe: Potpuna smeša za tov pilića od 36. dana starosti do kraja tova.
Hranu davati po volji uz stalno prisustvo sveže vode za piće.
PREMIER
KONCENTRAT
PELETRIRANO
KOKE
NOSILJE
KONZUM
16,5%
PREMIER
KONCENTRAT
PELETRIRANO
KOKE
NOSILJE
KONZUM
15%
PREMIER
KONCENTRAT
PELETIRANO
ĆURKE
28%
PREMIER
KONCENTRAT
PELETIRANO
ĆURKE
24%
PREMIER
KONCENTRAT
PELETIRANO
ĆURKE
20%
Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum I
Sirovinski sastav: Žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi
industrije skroba, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna
kreda, stočna so, natrijum bikarbonat), vitaminsko-mineralna predsmeša, aroma, magnezium
oksid, sintetičke amino kiseline, enzimi, antioksidans (E320, E321), karofil.
Hemijski sastav:
Proteini, min........16.50 % Fosfor............... 0.65 do 0.85 % Metabolička energija
Vlaga, max...........13.50 % Fosfor iskoristivi, min.....0.35 % računski, min........11.50 MJ/kg
Celuloza, max........8.00 % Natrijum............0.15 do 0.20 % Lizin, min......................0.75 %
Pepeo, max..........13.00 % Linolenska kiselina, min...1.00 % Metionin+cistin, min......0.65 %
Kalcijum.....3.20 do 4.00 %
Način upotrebe: Potpuna smeša smeša se koristi za ishranu koka nosilja jaja za konzum, od
18. do 52. nedelje starosti. Hranu davati u količini od 115-125 g/grlu/danu uz stalno prisustvo
sveže vode za piće.
Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum II
Sirovinski sastav: Žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi
industrije skroba, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda,
stočna so, natrijum bikarbonat), vitaminsko-mineralna predsmeša, aroma, magnezium oksid,
sintetičke amino kiseline, enzimi, antioksidans (E320, E321), karofil.
Hemijski sastav:
Proteini, min.........15.00 % Fosfor..................0.60 do 0.80 % Metabolička energija
Vlaga, max...........13.50 % Fosfor iskoristivi, min.......0.30 % računski, min........11.50 MJ/kg
Celuloza, max........8.00 % Natrijum..............0.15 do 0.20 % Lizin, min......................0.70 %
Pepeo, max..........13.00 % Linolenska kiselina, min...0.90 % Metionin+cistin, min......0.60 %
Kalcijum.....3.20 do 4.00 %
Način upotrebe: Potpuna smeša se koristi za ishranu koka nosilja jaja za konzum, od 52.nedelje
do kraja eksploatacije.Hranu davati u količini od 115 do 125 g/grlu/dan, uz stalno prisustvo
sveže vode za piće.
Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu I
Sirovinski sastav: Žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, ostali biljni
proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda, stočna so, natrijum
bikarbonat), vitaminsko- mineralna predsmeša, sintetičke amino kiseline, kokcidiostatik,
enzimi, antioksidans (E320, E321).
Hemijski sastav:
Proteini, min........28.00 % Fosfor............... 0.90 do 1.10 % Metabolička energija
Vlaga, max...........13.00 % Fosfor iskoristivi, min.....0.70 % računski, min........11.80 MJ/kg
Celuloza, max........5.00 % Natrijum............0.15 do 0.20 % Lizin, min......................1.70 %
Pepeo, max............9.00 % Linolenska kiselina, min 1.00 % Metionin+cistin, min......1.00 %
Kalcijum....1.20 do 1.40 %
Način upotrebe: Potpuna smeša za tov ćurića do 4. nedelje starosti. Hranu davati po volji uz stalno
prisustvo sveže vode za piće. Ova smeša sadrži kokcidiostatik pa se zabranjuje upotreba 5 dana pre
klanja. Ovaj dodatak sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci može biti
kontraindikovana.
Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu II
Sirovinski sastav: Žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, ostali biljni
proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda, stočna so, natrijum
bikarbonat), vitaminsko-mineralna predsmeša, aroma, sintetičke amino kiseline, kokcidiostatik,
enzimi, antioksidans (E320,
Hemijski sastav:
Proteini, min........24.00 % Fosfor................0.80 do 1.00 % Metabolička energija
Vlaga, max...........13.00 % Fosfor iskoristivi, min.....0.62 % računski, min........12.10 MJ/kg
Celuloza, max........5.00 % Natrijum............0.15 do 0.20 % Lizin, min......................1.40 %
Pepeo, max............9.00 % Linolenska kiselina, min 1.00 % Metionin+cistin, min......0.90 %
Kalcijum....1.10 do 1.30 %
Način upotrebe: Potpuna smeša za tov ćurića od 5. do 8. nedelje starosti. Hranu davati po volji
uz stalno prisustvo sveže vode za piće. Ova smeša sadrži kokcidiostatik pa se zabranjuje upotreba
5 dana pre klanja. Ovaj dodatak sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci
može biti kontraindikovana.
Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu III
Sirovinski sastav: Žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, ostali biljni
proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda, stočna so, natrijum
bikarbonat), vitaminsko-mineralna predsmeša, aroma, sintetičke amino kiseline, enzimi,
antioksidans (E320, E321).
Hemijski sastav:
Proteini, min........20.00 % Fosfor................0.70 do 0.90 % Metabolička energija
Vlaga, max...........13.00 % Fosfor iskoristivi, min.....0.55 % računski, min........12.50 MJ/kg
Celuloza, max........6.00 % Natrijum............0.15 do 0.20 % Lizin, min......................1.10 %
Pepeo, max............9.00 % Linolenska kiselina, min 1.00 % Metionin+cistin, min......0.85 %
Kalcijum...1.00 do 1.20 %
Način upotrebe: Potpuna smeša za tov ćurića od 9. do 12. nedelje starosti.
Hranu davati po volji uz stalno prisustvo sveže vode za piće.
PREMIER
KONCENTRAT
PELETIRANO
ĆURKE
16%
Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu IV
Sirovinski sastav: Žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, ostali biljni
proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda, stočna so, natrijum
bikarbonat), vitaminsko-mineralna predsmeša, aroma, sintetičke amino kiseline, enzimi,
antioksidans (E320, E321).
Hemijski sastav:
Proteini, min........16.00 % Fosfor...............0.55 do 0.75 % Metabolička energija
Vlaga, max...........13.50 % Fosfor iskoristivi, min.....0.40 % računski, min........12.80 MJ/kg
Celuloza, max........6.00 % Natrijum............0.15 do 0.20 % Lizin, min......................0.60 %
Pepeo, max............9.00 % Linolenska kiselina, min 1.00 % Metionin+cistin, min......0.60 %
Kalcijum....0.90 do 1.10 %
Način upotrebe: Potpuna smeša za tov ćurića od 13. nedelje starosti.
Hranu davati po volji uz stalno prisustvo sveže vode za piće.
DOPUNSKE SMEŠE - SUPERI
PREMIER
SUPER
PELETRIRANO
TOV PILIĆA
40%
PREMIER
SUPER
PELETRIRANO
KOKE
NOSILJE
KONZUM
30%
Dopunska smeša za tov pilića
Sirovinski sastav: Proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, ostali biljni proizvodi,
mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda, stočna so, natrijum bikarbonat),
vitaminsko-mineralna predsmeša, aroma, sintetičke amino kiseline, magnezijum oksid, enzimi,
antioksidans (E320, E321).
Hemijski sastav:
Proteini, min........40.00 % Kalcijum.........2.80 do 3.00 %
Natrijum..........0.45 do 0.70 %
Vlaga, max..........13.00 % Fosfor...............1.70 do 1.9 %
Lizin, min.....................2.50 %
Celuloza, max.......8.00 % Fosfor iskoristivi, min...1.00%
Metionin+cistin, min.....1.50 %
Pepeo, max.........16.00 %
Način upotrebe: Dopunska smeša se koristi za pripremanje potpunih smeša za ishranu tovnih pilića od 1. do
42. dana starosti, mešanjem sa žitaricama.
Priprema potpune smeše
Super
Kukuruz
Tov I od 1. do 28. dana
44
56
Tov II od 22. do 42. dana
35
65
Dopunska smeša za nosilje jaja za konzum
Sirovinski sastav: Proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, ostali biljni proizvodi,
mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda, stočna so, natrijum bikarbonat),
vitaminsko-mineralna predsmeša, aroma, sintetičke amino kiseline, magnezijum oksid, enzimi,
antioksidans (E320, E321), karofil.
Hemijski sastav:
Proteini, min........30.00 % Kalcijum.......8.00 do 10.00 % Linolenska kiselina, min...2.50 %
Vlaga, max..........13.00 % Fosfor....... .....1.80 do 2.00 %
Lizin, min.........................1.60 %
Celuloza, max.....10.00 % Fosfor iskoristivi, min...1.00% Metionin+cistin, min........1.10 %
Pepeo, max.........30.00 % Natrijum.........0.45 do 0.60 %
Način upotrebe: Dopunska smeša se koristi za pripremanje potpunih smeša za ishranu koka nosilja, jaja za
konzum, mešanjem sa žitaricama.
Priprema potpune smeše Koke nosilje jaja za konzum od 18. do 52. nedelje starosti
Super
Kukuruz
39
61
BANKOM
GROUP
Koke nosilje jaja za konzum od 52. nedelje starosti
32
68
PREMIER KONCENTRATI - PREŽIVARI:
POTPUNE SMEŠE
PREMIER
KONCENTRAT
PELETRIRANO
TELAD
18%
PREMIER
KONCENTRAT
PELETRIRANO
TELAD
16%
PREMIER
KONCENTRAT
PELETRIRANO
TOV JUNADI
14%
Potpuna smeša za telad - II
od 50 kg do 100 kg
Sirovinski sastav: Žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi
industrije skroba, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda
i stočna so), vitaminsko-mineralna predsmeša, aroma, antioksidans (E320, E321).
Hemijski sastav:
Proteini, min.........18.00 % Pepeo, max.............8.00 %
Natrijum..............0.20 do 0.30 %
Mast,min................5.00 % Kalcijum.....0.60 do 0.80 %
Ovsene jedinice/kg,
Vlaga, max............13.00 % Fosfor.........0.40 do 0.60 %
računski, min...................0.90 %
Celuloza, max.........8.00 %
Način upotrebe: Potpuna smeša se koristi za ishranu teladi od 50 kg do 100 kg telesne mase.
Daje se u suvom stanju uz stalno prisustvo sveže vode za piće.
Potpuna smeša za telad u porastu i tovu - III
od 100 kg do 250 kg
Sirovinski sastav: Žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi
industrije skroba, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda i stočna so),
vitaminsko-mineralna predsmeša, aroma, antioksidans (E320, E321).
Hemijski sastav:
Proteini, min..................16.00 % Celuloza max.........12.00 % Natrijum........0.20 do 0.30 %
Protein u obliku NPN u odnosu Pepeo, max............10.00 % Ovsene jedinice/kg,
na ukupni protein, max 20.00 % Kalcijum......0.80 do 1.00 % računski, min..............0.95 %
Vlaga, max.....................13.50 % Fosfor..........0.50 do 0.70 %
Način upotrebe: Potpuna smeša se koristi za ishranu teladi od 100 kg do 250 kg telesne mase.
Daje se u suvom stanju uz stalno prisustvo sveže vode za piće.
Potpuna smeša za tov junadi - I
od 250 kg do 350 kg
Sirovinski sastav: Žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi
industrije skroba, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda i stočna so),
vitaminsko-mineralna predsmeša, aroma, antioksidans (E320, E321).
Hemijski sastav:
Proteini, min..................14.00 % Celuloza max.........15.00 % Natrijum........0.20 do 0.30 %
Protein u obliku NPN u odnosu Pepeo, max............10.00 % Ovsene jedinice/kg,
na ukupni protein, max 35.00 % Kalcijum......0.60 do 0.80 % računski, min..............1.00 %
Vlaga, max.....................13.50 % Fosfor..........0.40 do 0.60 %
Način upotrebe: Potpuna smeša se koristi za ishranu junadi u tovu od 250 kg do 350 kg. Daje
se u suvom stanju uz stalno prisustvo sveže vode za piće.
PREMIER
KONCENTRAT
PELETRIRANO
JAGNJAD
16%
PREMIER
KONCENTRAT
PELETRIRANO
SJAGNJENE
OVCE I DVISKE
14%
PREMIER
KONCENTRAT
PELETRIRANO
OVCE
16%
PREMIER
SUPER
PELETRIRANO
TOV JUNADI
30%
PREMIER
SUPER
PELETRIRANO
KRAVE
30%
Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu - II
od 15kg do 35kg
Sirovinski sastav: Žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi
industrije skroba, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda,
stočna so), vitaminsko-mineralna predsmeša, aroma, antioksidans (E320, E321).
Hemijski sastav:
Proteini, min..................16.00 % Celuloza max...........8.00 % Natrijum........0.20 do 0.30 %
Protein u obliku NPN u odnosu Pepeo, max..............8.00 % Ovsene jedinice/kg,
na ukupni protein, max 15.00 % Kalcijum......0.80 do 1.00 % računski, min..............0.90 %
Vlaga, max.....................13.50 % Fosfor..........0.50 do 0.70 %
Način upotrebe: Potpuna smeša se koristi za ishranu jagnjadi u porastu i tovu od 15 kg do 30
kg telesne mase. Koristi se u suvom stanju uz stalno prisustvo sveže vode
za piće.
Potpuna smeša za sjagnjene ovce i dviske
Sirovinski sastav: Žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi
industrije skroba, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda,
stočna so), vitaminsko-mineralna predsmeša, aroma, antioksidans (E320, E321).
Hemijski sastav:
Proteini, min..................14.00 %
Protein u obliku NPN u odnosu
na ukupni protein, max 25.00 %
Vlaga, max.....................13.50 %
Celuloza max.........15.00 % Natrijum........0.20 do 0.40 %
Pepeo, max............10.00 % Ovsene jedinice/kg,
Kalcijum......0.80 do 1.00 % računski, min..............0.95 %
Fosfor..........0.50 do 0.80 %
Način upotrebe: Potpuna smeša se koristi za ishranu sjagnjenih ovaca i dviski. Smeša se
koristi uz redovan kabasti deo obroka uz stalno prisustvo sveže vode za piće.
Potpuna smeša za ovce u laktaciji
Sirovinski sastav: Žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi
industrije skroba, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda,
stočna so), vitaminsko-mineralna predsmeša, aroma, antioksidans (E320, E321).
Hemijski sastav:
Proteini, min..................16.00 %
Protein u obliku NPN u odnosu
na ukupni protein, max 25.00 %
Vlaga, max.....................13.50 %
Celuloza max.........15.00 % Natrijum........0.20 do 0.40 %
Pepeo, max..............8.00 % Ovsene jedinice/kg,
Kalcijum......0.80 do 1.00 % računski, min..............0.95 %
Fosfor..........0.50 do 0.80 %
Način upotrebe: Potpuna smeša se koristi za ishranu ovaca u laktaciji. Smeša se koristi uz
redovan kabasti deo obroka uz stalno prisustvo sveže vode za piće.
Dopunska smeša za tov junadi
Sirovinski sastav: Proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, ostali biljni proizvodi,
mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda, stočna so), vitaminsko-mineralna
predsmeša, aroma, antioksidans (E320, E321).
Hemijski sastav:
Proteini, min..................30.00 % Vlaga, max.............12.00 % Kalcijum........3.00 do 3.60 %
Protein u obliku NPN u odnosu Celuloza, max........10.00 % Fosfor............2.00 do 2.60 %
na ukupni protein, max 30.00 % Pepeo, max............14.00 % Natrijum........0.80 do 1.10 %
Način upotrebe: Dopunska smeša se koristi za pripremanje potpunih smeša za ishranu tovne
junadi, mešanjem sa žitaricama.
Priprema potpune smeše
Super
Kukuruz
Tov junadi I - od 250 kg do 350 kg
28
72
Tov junadi II - preko 350 kg
19
81
Dopunska smeša za krave muzare
Sirovinski sastav: Proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, ostali biljni proizvodi,
mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda, stočna so), vitaminsko-mineralna
predsmeša, aroma, antioksidans (E320, E321).
Hemijski sastav:
Proteini, min..................30.00 % Vlaga, max.............12.00 % Kalcijum........2.70 do 3.40 %
Protein u obliku NPN u odnosu Celuloza, max........10.00 % Fosfor............1.80 do 2.40 %
na ukupni protein, max 25.00 % Pepeo, max............14.00 % Natrijum........0.60 do 0.90 %
Način upotrebe: Dopunska smeša se koristi za pripremanje potpunih smeša za ishranu krava
muzara, mešanjem sa žitaricama.
Priprema potpune smeše Potupna smeša za krave, 15% proteina Potupna smeša za krave, 18% proteina
Super
33
43
Kukuruz
67
57
BANKOM
GROUP
Bulevar Nikole Tesle 30a, 11080, Zemun
www.bankom.rs
www.bankomagrar.rs
[email protected]
Tel.: (+381) (11) 319 00 52
Fax.:(+381) (11) 319 07 70
Download

Preuzmite katalog naših proizvoda