Tip dokumenta:
Propis
Naslov:
PRAVILNIK O KVALITETU HRANE ZA ŽIVOTINJE ("Sl.
glasnik RS", br. 4/2010, 113/2012 i 27/2014)
Rubrika:
VI-4 - Zaštita i unapređenje životne sredine (ekološka politika)/Zaštita
hrane, pića, vode za piće i predmeta opšte upotrebe
Nivo dokumenta:
Republike Srbije
Glasilo:
Službeni glasnik RS, broj 27/2014 od 07/03/2014
Vrsta propisa:
Pravilnici
Propis na snazi:
06/02/2010 -
Verzija na snazi:
15/03/2014 -
Donosilac:
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Natpropisi:
1. ZAKON O VLADI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr.,
101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012 i 7/2014 odluka US)
2. ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)
Uneto u bazu:
11/03/2014
I OSNOVNE ODREDBE
Predmet
Oblici hrane za ţivotinje
Kvalitet
ProizvoĊaĉka specifikacija
II KVALITET HRANE ZA ŢIVOTINJE
1. Hraniva
1.1. Zrnasta hraniva
1.2. Mlinski proizvodi od ţita
1.3. Proizvodi industrije skroba
1.4. Proizvodi industrije alkohola i vrenja
1.5. Proizvodi industrije šećera i sporedni proizvodi industrije šećera i proizvodnje
askorbinske kiseline
1.6. Proizvodi industrije ulja
1.7. Sušeni biljni proizvodi
1.8. Ostali biljni proizvodi
1.9. Hraniva ţivotinjskog porekla
1.10. Hraniva sa dodatkom neproteinskih azotnih jedinjenja
1.11. Mineralna hraniva
2. Premiks
Pojam
Nosaĉ u premiksu
Uslovi za izbor nosaĉa
Ostali uslovi za nosaĉa
Uslovi mešanja
Vrste premiksa
Mineralni premiks
Vitaminski premiks
Vitaminsko-mineralni premiks
Ostali premiksi
Elementi bitnih tehnoloških postupaka u proizvodnji
3. Smeše
Pojam
Vrste
Uslovi za kvalitet
Uslovi mešanja
Smeše za ishranu svinja
Potpune smeše za ishranu svinja
Dopunske smeše za ishranu svinja
Smeše za ishranu goveda
Potpune smeše za ishranu goveda
Dopunske smeše za ishranu goveda
Smeše za ishranu ovaca
Potpune smeše za ishranu ovaca
Dopunska smeša za ishranu ovaca
Smeše za ishranu konja
Potpune smeše za ishranu konja
Smeše za ishranu ţivine
Smeše za ishranu kokoši
Potpune smeše za ishranu kokoši
Dopunske smeše za ishranu kokoši
Smeše za ishranu ćurki
Potpune smeše za ishranu ćurki
Smeše za ishranu pataka i gusaka
Smeše za ishranu koza
Smeše za ishranu kunića
Potpune smeše za ishranu kunića
Smeše za ishranu riba
Potpune smeše za ishranu riba
Smeše za ishranu pastrmki
Smeše koje se koriste za ishranu pasa, maĉaka, ukrasnih ptica, divljaĉi i krznašica
Elementi bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u proizvodnji i preradi za smeše
4. Dodaci hrani za ţivotinje
Vrste
4.1. Vitamini i provitamini
4.2. Mikroelementi i minerali
4.3. Neproteinska azotna jedinjenja
4.4. Aminokiseline
4.5. Stimulatori rasta
4.6. Kokcidiostatici
4.7. Ostali dozvoljeni dodaci
Antioksidansi
Sredstva za vezivanje
Materije za bojenje ukljuĉujući i pigmente
5. Dozvoljene štetne materije u hrani za ţivotinje
Nedozvoljene štetne materije
Maksimalno dozvoljene štetne materije
Pokazatelji hemijskog razlaganja u hranivu
Saprofitski mikroorganizmi
Mikroorganizmi u hrani za ţivotinje
Maksimalne koliĉine parazitskih gljivica
Uslov za upotrebu sirovina koje sadrţe štetne materije
III DOZVOLJENA ODSTUPANJA
IV ZAVRŠNE ODREDBE
Prestanak vaţenja ranijeg pravilnika
PRAVILNIK
O KVALITETU HRANE ZA ŽIVOTINJE
("Sl. glasnik RS", br. 4/2010, 113/2012 i 27/2014)
I OSNOVNE ODREDBE
Predmet
Član 1
Ovim pravilnikom bliţe se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta hrane za ţivotinje, i to za:
kategorizaciju, fiziĉka, hemijska, fiziĉko-hemijska i nutritivna svojstva; fiziĉka, hemijska, fiziĉkohemijska i nutritivna svojstva sirovina, kao i vrstu i koliĉinu sirovina; elemente bitnih tehnoloških
postupaka koji se primenjuju u proizvodnji i preradi.
Oblici hrane za životinje
Član 2
Hrana za ţivotinje, u smislu ovog pravilnika, jeste svaka supstanca ili proizvod, preraĊena,
delimiĉno preraĊena ili nepreraĊena, a namenjena je za ishranu ţivotinja koje sluţe za
proizvodnju hrane, i to u obliku:
1) hraniva;
2) premiksa;
3) smeše.
Hrani za ţivotinje iz stava 1. ovog ĉlana mogu da se dodaju dodaci, u skladu sa ovim
pravilnikom.
Kvalitet
Član 3
Pod kvalitetom hrane za ţivotinje podrazumevaju se njena fiziĉka, hemijska, fiziĉko-hemijska i
nutritivna svojstva.
Kvalitet hrane za ţivotinje odreĊuje se u skladu sa ovim pravilnikom i posebnim zahtevima na
osnovu uputstva proizvoĊaĉa hrane zasnovanog na specifiĉnim nutritivnim potrebama ţivotinja,
s obzirom na rasu, starost, pol i kategoriju ţivotinja.
Pre otpoĉinjanja proizvodnje hrane za ţivotinje proizvoĊaĉ mora da donese proizvoĊaĉku
specifikaciju.
Proizvođačka specifikacija
Član 4
ProizvoĊaĉka specifikacija, mora da sadrţi kratak opis tehnoloških postupaka proizvodnje, vrstu
i koliĉinu upotrebljenih hraniva i dozvoljenih dodataka u odnosu na neto koliĉinu proizvoda i
izveštaj o izvršenom ispitivanju pokazatelja kvaliteta proizvoda (zdravstvena ispravnost,
organoleptiĉke, fiziĉke i hemijske karakteristike).
O donetim proizvoĊaĉkim specifikacijama proizvoĊaĉ vodi evidenciju, koja mora da sadrţi
sledeće podatke:
1) evidencijski broj specifikacije;
2) naziv proizvoda i njegovo trgovaĉko ime, ako ga proizvod ima;
3) datum donošenja proizvoĊaĉke specifikacije;
4) naziv i sedište proizvoĊaĉa;
5) datum poĉetka proizvodnje prema proizvoĊaĉkoj specifikaciji;
6) datum izvršenog ispitivanja sastava proizvoda;
7) upotrebljene dodatke i njihov naziv, primer: antioksidans (VNT);
8) rok upotrebe;
9) naĉin ĉuvanja.
II KVALITET HRANE ZA ŢIVOTINJE
Član 5
Hrana za ţivotinje iz ĉlana 2. ovog pravilnika mora da ispunjava uslove u pogledu kvaliteta, i to
za kategorizaciju, fiziĉka, hemijska, fiziĉko-hemijska i nutritivna svojstva (u daljem tekstu: uslovi
za kvalitet).
1. Hraniva
Član 6
Hraniva, u smislu ovog pravilnika, jesu proizvodi biljnog, ţivotinjskog i mineralnog porekla,
proizvedeni prirodno ili industrijski, koji sluţe za ishranu i proizvodnju premiksa i smeša.
Hraniva, u smislu ovog pravilnika, kategorizovana u grupe, jesu:
1) zrnasta hraniva;
2) mlinski proizvodi od ţita;
3) proizvodi industrije skroba;
4) proizvodi industrije alkohola i vrenja;
5) proizvodi industrije šećera i sporedni proizvodi industrije šećera i proizvodnje askorbinske
kiseline;
6) proizvodi industrije ulja;
7) sušeni biljni proizvodi;
8) ostali biljni proizvodi;
9) hraniva ţivotinjskog porekla;
10) hraniva sa dodatkom neproteinskih azotnih jedinjenja;
11) mineralna hraniva.
1.1. Zrnasta hraniva
Podela
Član 7
Zrnasta hraniva, u smislu ovog pravilnika, jesu ţita, leguminoze, soja i druga zrna.
Kvalitet žita
Član 8
Ţita, u smislu ovog pravilnika, moraju ispuniti sledeće uslove za kvalitet:
1) izgled i boja moraju biti svojstveni vrsti ţita;
2) zrno mora biti zdravo, zrelo, njemu svojstvenog izgleda, mirisa i ukusa, bez znakova plesni,
nezaraţeno ţitnim bolestima i štetoĉinama, ne sme sadrţavati štetne supstance u većim
koliĉinama od dozvoljenih;
3) ne sme da sadrţi više od 3% primesa, i to do 1% neorganskih primesa i do 2% organskih
primesa (delovi stabljike, lišća, zrna drugih biljaka itd.) od ĉega do 0,4% kukolja i glavnice i do
0,1% zrna korova štetnih po zdravlje ţivotinja (Lolium remotum, Datura stramonium) i
glavniĉavih zrna;
4) da ne sadrţi više od 3% pokvarenih zrna od ĉega do 0,3% plesnivih zrna;
5) da ne sadrţi više od 4% nagriţenih zrna i da nemaju ţivih insekata;
6) da ne sadrţe više od 5% lomljenih, šturih i proklijalih zrna, od ĉega do 1% zrna oštećenih
veštaĉkim sušenjem, sem kukuruza kod koga je dozvoljeno do 8% lomljenih zrna i do 2% šturih
i proklijalih;
7) da ne sadrţe više od 10% primesa iz taĉ. 3) do 6) ovog ĉlana, izuzev kukuruza gde je
dozvoljeno do 10% primesa;
8) ne smeju imati strani ukus i miris, i to posebno: na skladište štetoĉina, na plesni, na semenke
ţitnih korova, glaviĉastih zrna zbog lošeg skladištenja ili neodgovarajućeg prevoza, na strane
supstance, na sredstva za zaštitu bilja i uništavanje skladišnih štetoĉina.
Primesama se ne smatraju zrna drugih ţita ako njihovo uĉešće nije veće od 10%.
Pored uslova iz stava 1. ovog ĉlana ţita, u smislu ovog pravilnika, moraju da ispunjavaju uslove
za kvalitet za vrste date u Tabeli 1 - Uslovi za kvalitet po vrstama ţita.
Tabela 1
Uslovi za kvalitet po vrstama žita
Red. Vrste ţita
Opis ţita
br.
1
2
3
1. Kukuruz
Kukuruz zrno kukuruza (Zea mays)
Pšenica zrna kulturnih sorti pšenice (Triticum
2. Pšenica
sativum, Triticum durum)
3. Tritikale
Tritikale zrna sorti tritikale
4. Raţ
Raţ zrno kulturnih sorti raţi (Secale cereale)
Jeĉam zrno kulturnih sorti ĉetverorednog
5. Jeĉam
jeĉma (Hordeum vulgare)
Ovas (zob) zrno kulturnih sorti zobi (Avena
6. Zob
sativa)
Sirak I (milodura) zrno kulturnih sorti sirka
7. Sirak
(Andropogon sorghum californicium) sa
najviše 1% tanina
Cela i lomljena zrna oljuštenog pirinĉa (Oryza
8. Pirinaĉ
sativa) sa najmanje 93% oljuštenih zrna
9. Proso
Proso zrno prosa (Panicum miliaceum)
Lomljena
Sporedni proizvodi pri kombajniranju, vršidbi i
10.
zrna ţita
pripremi
Prekrupa
Zdrobljena i usitnjena zrna ţita sa na 53%
11.
ţita
skroba
Kategorija kukuruza
Član 9
Hektolitarska
masa najmanje
4
650 kg/m3
Vlaga
najviše %
5
do 14
680 kg/m3
do 14
680 kg/m3
600 kg/m3
do 14
do 14
600 kg/m3
do 14
500 kg/m3
do 14
600 kg/m3
do 14
350 kg/m3
do 14
650 kg/m3
do 14
-
do 14
-
do 14
S obzirom na ostale karakteristike, kukuruz je podeljen na sledeće kategorije date u Tabeli 2 Kategorije kukuruza.
Tabela 2
Kategorije kukuruza
Ostale karakteristike
A) Primese stranog porekla,
- primese neorganskog porekla
- štetne primese (seme otrovnih biljaka i rĊe)
- neĉistoće organskog porekla
B) oštećena zrna, %
- lomljena zrna
- oštećena zrna (pokvarena, plesniva, nagriţena i sl.)
- zrna oštećena sušenjem
Ukupan sadrţaj primesa stranog porekla i oštećenih zrna, %
I
Kategorije
II III IV
- 0,50 1
- 0,50 1
1 1
1
1
1
2
Član 10
Kukuruzni klip mora da ispunjava sledeće uslove za kvalitet:
1) zrno mora biti zdravo i bez znakova plesni;
2) da ne sadrţi više od 14% vlage;
3) odnos zrna i oklaska mora biti najmanje 78:22.
Kvalitet leguminoze
Član 11
Leguminoze moraju ispunjavati sledeće uslove za kvalitet:
1) da im je boja svojstvena vrsti leguminoza;
2) da su svojstvenog mirisa i ukusa;
3) da ne sadrţe više od 14% vlage;
4) da ne sadrţe više od 5% primesa, od ĉega:
- neorganskih primesa (zemlja, pesak, prašina i dr.) najviše 1%,
2
1
3
2 3
4
8 11
1 1,50 2 2,50 3
0 0,50 1 1,50 2
4 7 10 16 22
Lom zrna kukuruza, u smislu ovog pravilnika, jesu lomljena zrna koja prolaze kroz kvadratno
sito otvora 5 mm.
Kvalitet kukuruznog klipa
V
- organskih primesa najviše 3,5% od ĉega seme otrovnih biljaka najviše 0,5%;
5) da ne sadrţi više od 5% oštećenih, nerazvijenih, šturih i proklijalih zrna;
6) da ne sadrţi vlasi viline kosice.
Primesama se ne smatraju zrna drugih leguminoza ako njihovo uĉešće nije više od 10%.
Pored uslova iz stava 1. ovog ĉlana leguminoze moraju da ispunjavaju i uslove date u Tabeli 3 Uslovi za kvalitet po vrstama leguminoze.
Tabela 3
Uslovi za kvalitet po vrstama leguminoze
Red.
Vrsta
br. leguminoze
1
2
1. Grašak
2. Bob
3. Grahorica
4. Soja
5. Guar
6. Lupina
7. Pasulj
8. Soĉivo
9. Slanutak
Opis
3
Sve vrste jestivog i
stoĉnog graška
(Pisum sativum i
Pisum arvense)
Kulturne sorte boba
(Vicia faba)
Zrno kulturnih sorti
grahorice (Vicia
sativa, Vicia
panonica,)
Zrno kulturnih sorti
soje termiĉki
obraĊenog (Glycine
hispida)
Zrna guara
(Cyamopsis
psoraloides)
termiĉki tretirano
Zrna kulturnih vrsti i
sorti lupine
(Lupinus luteus,
Lupinus
angustifolius,
Lupinus albus)
Zrna pasulja
(Phaseolus
vulgaris)
(Lens esculenta)
(Cicer arietinum)
Protein
Mast Vlaga Celuloza Pepeo Aktivnost
najmanje najmanje do % najviše do %
ureaze
%
%
do %
N/g/min do
4
5
6
7
8
9
23
1,50
12
7
3,50
-
23
-
12
-
-
-
-
-
11
-
-
-
32
17
12
5
6
0,50
40
5
12
15
-
-
37
10
12
11
3,50
-
28,50
1,50
12
7
3,50
-
21
18
2
4
12
14
5
5
3,50
3,50
-
1.2. Mlinski proizvodi od žita
Član 12
Mlinski proizvodi od ţita moraju ispunjavati uslove za kvalitet date u Tabeli 4 - Uslovi za kvalitet
mlinskih proizvoda od ţita.
Tabela 4
Uslovi za kvalitet mlinskih proizvoda od žita
Red.
br.
Vrste
Elementi bitnih Proteini Mast Vlaga Skrob Celuloza Pepeo Pepeo
proizvoda i
tehnoloških najmanje do do % najmanje najmanje do % nerastvoriv
nusproizvoda
postupaka
%
%
%
u HCl do
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Proizvod
dobijen
mlevenjem
pšenice, boje
svetlo mrke do
crvenkasto
ţute; bez
gorĉine,
uţeglosti i
Pšeniĉno
nakiselosti,
1.
12
14
30
8
5
0,25
stoĉno brašno krupnoće
takve da 95%
prolazi kroz
sito kvadratnih
otvora veliĉine
1 mm, a
ostatak kroz
sito kvadratnih
otvora veliĉine
2 mm
Proizvod
dobijen
mlevenjem
pšenice i posle
odvajanja
brašna i griza:
sastoji se
preteţno od
Pšeniĉne
omotaĉa zrna i
2.
12
14
11
7
0,25
mekinje
delova
endosperma:
boje sliĉne boji
pšeniĉnog
zrna svetlomrke;
bez gorĉine,
krupnoće
takve da 90%
prolazi kroz
sito kvadratnih
otvora veliĉine
1.6 mm, a
ostatak kroz
sito
kvadratnog
otvora veliĉine
4 mm. Sadrţi
neorganske
primese do
0,5% a
neorganske do
0,4%
Proizvod
dobijen
izdvajanjem
klica iz
oĉišćene
pšenice pri
proizvodnji
brašna. Sastoji
3. Pšeniĉne klice
se preteţno od
klica uz
prisustvo
brašna i
mekinja; boje
svetloţute i
mirisa sliĉnog
mirisu pšenice
Proizvod
dobijen
mlevenjem
zrna kukuruza;
boje
Kukuruzno
4.
svetloţute;
stoĉno brašno
mirisa sliĉnog
kukuruznoj
prekrupi; bez
gorĉine i
uţeglosti
Proizvod
dobijen pri
proizvodnji
kukuruznog
Kukuruzne
brašna,
5.
mekinje
odnosno
kukuruznog
griza. Sastoji
se od omotaĉa
zrna kukuruza
6. Kukuruzne
Proizvod
20
7
13
-
4
5
0,25
8
-
14
58
6
5
0,25
9
-
13
-
10,50
2,50
0,25
12
12
12
-
8
4
0,25
klice
dobijen
izdvajanjem
klice iz
kukuruznog
zrna; sastoji
se preteţno iz
klica i delova
omotaĉa zrna i
endosperma
sa najmanje
12% masti
Proizvod
dobijen
mlevenjem
raţi; boje
sivomrke,
krupnoće
takve da 95%
Raţeno
7.
prolazi kroz
stoĉno brašno
sito kvadratnih
otvora veliĉine
1 mm, a
ostatak kroz
sito kvadratnih
otvora veliĉine
2 mm
Proizvod
dobijen
mlevenjem
raţi, a posle
odvajanja
brašna i griza
Raţene
8.
sastoji se
mekinje
preteţno od
omotaĉa zrna i
delova
endosperma;
boje sivomrke
do zelenkaste
Proizvod
dobijen
ljuštenjem i
poliranjem
pirinĉa; sastoji
se od omotaĉa
Pirinĉane
9.
zrna i delova
mekinje
endosperma;
boje, ukusa i
mirisa
svojstvenih
neljuštenom
zrnu pirinĉa
10
-
14
30
5
5
0,25
12
-
14
-
11
6
0,25
10
-
13
-
10
9
1,70
Proizvod
dobijen od
zrna pirinĉa
Obezmašćene
kao pod
10. pirinĉane
taĉkom 9, ali
mekinje
je iz njega
izdvojena
mast
13
3
12
-
13
12
1,70
Mlinski proizvodi od ţita ne smeju da sadrţe primese neorganskog i organskog porekla i moraju
da imaju miris i ukus svojstvene sirovini od koje su proizvedeni.
1.3. Proizvodi industrije skroba
Član 13
Proizvodi industrije skroba moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 5 - Uslovi za
kvalitet proizvoda industrije skroba po vrstama proizvoda.
Tabela 5
Uslovi za kvalitet proizvoda industrije skroba po vrstama proizvoda
Red.
br.
Vrsta
Elementi bitnih
Proteini Mast Vlaga Celuloza Pepeo
Pepeo
proizvoda i tehnoloških postupaka najmanje do % do % do % do % nerastvoriv
nusproizvoda
%
u HCl do %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Proizvod dobijen pri
proizvodnji
kukuruznog skroba;
sastoji se preteţno od
Kukuruzni
kukuruznog glutena;
1. gluten
60
13
3
3
0,50
skroba i omotaĉa
- I kvalitet
zrna; boje svetloţute;
mirisa svojstvenog
prekrupi; ukusa
umereno kiselog
Proizvod dobijen pri
proizvodnji
kukuruznog skroba;
sastoji se preteţno od
Kukuruzni
kukuruznog glutena;
2. gluten
50
13
4
3
0,50
skroba i omotaĉa
- II kvalitet
zrna; boje svetloţute;
mirisa svojstvenog
prekrupi; ukusa
umereno kiselog
Proizvod dobijen pri
Kukuruzno
proizvodnji
3. glutensko
22
13
10
6
kukuruznog skroba;
brašno
sastoji se preteţno od
4.
Kukuruzna
droţdina
Kukuruzna
droţdina sa
5.
kukuruznim
ekstraktom
6.
Pšeniĉni
gluten
Pšeniĉno
glutensko
7.
brašno
(kornstip)
kukuruznog glutena;
skroba i omotaĉa
zrna; uz veće
prisustvo sitnih
mekinja; boje
svetloţute; mirisa
svojstvenog prekrupi;
ukusa umereno
kiselog
Proizvod dobijen pri
proizvodnji
kukuruznog skroba;
mešanjem glutena;
krupnih i sitnih
mekinja; saĉme ili
pogaĉe kukuruznih
klica i ekstrakta od
kvašenja
Proizvod dobijen pri
proizvodnji
kukuruznog skroba
mešanjem kukuruznih
mekinja; kukuruznog
ekstrakta i pogaĉa
kukuruznih klica; boje
svetlosmeĊe i mirisa
svojstvenog
kukuruznom
ekstraktu, ukusa slabo
kiselog
Proizvod dobijen pri
proizvodnji pšeniĉnog
skroba; sastoji se
preteţno od
pšeniĉnog glutena sa
manjim koliĉinama
omotaĉa zrna i
skroba; boje smeĊe;
mirisa svojstvenog
pšeniĉnoj prekrupi
Proizvod dobijen pri
proizvodnji pšeniĉnog
skroba; sastoji se
preteţno od
pšeniĉnog glutena sa
manjim koliĉinama
omotaĉa zrna i više
skroba; boje smeĊe;
mirisa svojstvenog
pšeniĉnoj prekrupi
17
-
13
15
6
-
14
-
13
15
6
-
60
2
12
3
2
0,50
20
-
13
-
-
-
1.4. Proizvodi industrije alkohola i vrenja
Član 14
Proizvodi industrije alkohola i vrenja moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 6 Uslovi za kvalitet proizvoda industrije alkohola i vrenja po vrstama proizvoda.
Tabela 6
Uslovi za kvalitet proizvoda industrije alkohola i vrenja po vrstama proizvoda
Red. Vrsta proizvoda
br.
1
2
Elementi bitnih
tehnoloških
postupaka
3
Proizvod dobijen
razmnoţavanjem
gljivica kvasca
Osušeni stoĉni
(Torula species) na
1.
kvasac - I kvalitet razliĉitim podlogama;
boje svetlozelene do
svetlosive i mirisa
svojstvenog kvascu
Proizvod dobijen
Osušeni stoĉni
razmnoţavanjem
2. kvasac - II
gljivica kvasca na
kvalitet
raznim podlogama
Proizvod dobijen
razmnoţavanjem
Osušeni stoĉni
gljivica kvasca na
3. kvasac - III
raznim podlogama;
kvalitet
boje svetlozelene do
svetlosive; mirisa
svojstvenog kvascu
Proizvod dobijen pri
proizvodnji piva
posle fermentacije;
sastoji se od gljivica
Osušeni pivski
prevrelog kvasca
4. kvasac
(Saccharomyces
(Saccharomyces)
species) ostatka
podloge i proizvoda
fermentacije od sive
do crnosive boje
Proizvod dobijen
sušenjem mrtvih
genetski
Osušeni kvasac
nepromenjenih
5. (Kluyveromyces
sojeva kvašĉevih
fragilis)
gljivica
(Kluyveromyces
fragilis) uzgojenih na
Proteini Mast Vlaga Celuloza Pepeo Pepeo
najmanje do do % do % do % nerastvoriv
%
%
u HCl do
%
4
5
6
7
8
9
60
-
10
2
7
1,10
50
-
10
2
8
1
40
-
10
2
9
1
40
-
11
1
10
-
8
2
8
1
44
melasi, destilacijskim
ostacima, ţitaricama
i drugim proizvodima
koji sadrţe skrob,
surutku, mleĉnu
kiselinu i
hidrolizovanim
proizvodima biljne
celuloze.
Proizvod dobijen
sušenjem ostatka pri
proizvodnji alkohola
od sirovina bogatih
skrobom (ţita,
6. Osušeni trop
krompir i dr); boje,
mirisa i ukusa
svojstvenih sirovini
od koje je dobijena
dţibra; stranih
primesa do 2%
Proizvod dobijen
izdvajanjem klica iz
slada pri proizvodnji
Jeĉmene sladne
7.
piva; boje
klice
svetlosmeĊe do
tamnosmeĊe; bez
mirisa na truleţ
Proizvod dobijen
Uparena melasna uparavanjem
8.
dţibra (Vinasa) u melasne dţibre sa
8% kalijuma
25
-
12
20
6
-
20
-
12
19
6
-
15
-
35
-
32
-
Deklaracija za osušeni stoĉni kvasac iz taĉ. 1, 2. i 3. u Tabeli 6. ovog ĉlana mora sadrţati i
podatke o sirovini od koje je kvasac proizveden.
1.5. Proizvodi industrije šećera i sporedni proizvodi industrije šećera i
proizvodnje askorbinske kiseline
Član 15
Proizvodi industrije šećera i sporedni proizvodi industrije šećera i proizvodnje askorbinske
kiseline moraju da uslove za kvalitet date u Tabeli 7 - Uslovi za kvalitet proizvoda industrije
šećera i sporednih proizvoda industrije šećera i proizvodnje askorbinske kiseline po vrstama
proizvoda.
Tabela 7
Uslovi za kvalitet proizvoda industrije šećera i sporednih proizvoda industrije šećera i
proizvodnje askorbinske kiseline po vrstama proizvoda
Red.
Vrsta
Elementi bitnih
Protein Vlaga Šećera Pepeo
Pepela
Kiselost
tehnoloških
postupaka
Osušeni i izluţeni
Suvi
rezanci šećerne
rezanci
1.
repe; bez mirisa na
šećerne
kiseline, plesan i
repe
raspadanja
Suvi
Osušeni rezanci
rezanci
šećerne repe sa
2. šećerne
dodatkom melase;
repe
mirisa i ukusa
melasirani melase
Upareni ostatak u
proizvodnji C
Lug L.
vitamina iz kristalne
Sorboza
D glukoze koja se
3.
Ispravan
dobija enzimatskom
naziv
hidrolizom skroba;
boje tamnosmeĊe;
mirisa prijatnog
br.
proizvoda
%
do % najmanje
%
%
nerastvorivog
u HCl do %
pH
8
12
-
7
-
-
8
14
8
8
-
-
8
14
53
-
-
-
1.6. Proizvodi industrije ulja
Pojam i podela
Član 16
Proizvodi industrije ulja, u smislu ovog pravilnika, jesu pogaĉe, saĉme i ljuske koje se dobijaju
pri preradi uljarica.
Pogaĉe su proizvodi dobijeni presovanjem (hidrauliĉkim ili mehaniĉkim postupkom) u
proizvodnji ulja od tehniĉki pripremljenog (ljuštenog, mlevenog, zagrevanog i sl.) semena, klica i
jezgara.
Saĉme su proizvodi dobijeni ekstrakcijom u proizvodnji ulja od tehniĉki pripremljenog (ljuštenog,
mlevenog, zagrevanog i presovanog) semena klica ili jezgara.
Ljuske su celulozni omotaĉi semena uljarica sa manjim sadrţajem ulja i proteina i sadrţajem
vlage najviše 12% i upotrebljavaju se u izradi smeša.
Uslovi za kvalitet
Član 17
Pogaĉe i saĉme moraju da ispunjavaju sledeće uslove za kvalitet:
1) da im je miris svojstven sirovini od koje se proizvode, da nemaju miris truleţi ili rastvaraĉa
kojim je vršena ekstrakcija i da nisu uţegle;
2) da ne sadrţe više od 1% ukupnih primesa, a ako su od oljuštenog kikirikija, sadrţaj ukupnih
primesa moţe da bude do 2%;
3) da pogaĉe ne sadrţe više od 12% masti, a saĉme ne više od 3% masti.
Pored uslova iz stava 1. ovog ĉlana pogaĉe i saĉme moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet
date u Tabeli 8 - Uslovi za kvalitet pogaĉe i saĉme po vrstama.
Tabela 8
Uslovi za kvalitet pogače i sačme po vrstama
Red. Vrsta pogaĉe ili
Elementi bitnih
protein Vlaga Celuloza Mast Pepeo Delovanje
broj
saĉme
tehnoloških postupaka najmanje do % do %
do do % ureaze
%
%
mg
Ng/min
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Proizvod dobijen
presovanjem semena
soje (Glycine hispida);
boje svetloţute do
Pogaĉa od soje
svetlosmeĊe; od
1. Ureaza 0,4
38
12
9
5
8
0,50
ukupne koliĉine
mgN/g
proteina 15% mora da
bude rastvorljivo u
vodi; aktivnost ureaze
najviše 0,5mg N/g/min
Proizvod dobijen
ekstrakcijom
oljuštenog i
Saĉma sa
zagrejanog zrna soje;
oljuštenog zrna
(Glycine hispida) boje
2. soje - I kvalitet
48
12
8
2
6
0,50
svetloţute do
Ureaza 0,4 mg
svetlosmeĊe;
N/g
aktivnost ureaze
najviše 0,5 mg
N/g/min
Proizvod dobiven
Saĉma od
ekstrakcijom
oljuštenog zrna oljuštenog i
3. soje E-kvaliteta zagrejanog zrna soje
50
12
3,5
2
6
0,50
Ureaza 0,4 mg (Glycine hispida); boje
N/g
je svetloţute do
svetlosmeĊe
Proizvod dobijen
ekstrakcijom termiĉki
Saĉma od
obraĊenog zrna soje;
delimiĉno
(Glycine hispida) boje
oljuštenog zrna svetloţute do
4.
44
12
7
2
7
0,50
soje - II kvalitet svetlosmeĊe; od
Ureaza 0,4 mg ukupne koliĉine
N/g
proteina 15% mora da
bude rastvorljivo u
vodi, aktivnost ureaze
najviše 0,5 mg
N/g/min
Proizvod dobijen
ekstrakcijom termiĉki
Saĉma od
obraĊenog zrna soje;
neoljuštenog
5.
(Glycine hispida)
zrna soje - III
aktivnost ureaze
kvalitet
najviše 0,5 mg
N/g/min
Proizvod dobijen
izdvajanjem proteina
6. Proteini od soje iz zrna soje, lizina
mora imati najmanje
5%
Proizvod dobijen iz
Proteini od soje
7.
zrna soje, lizina mora
- koncentrat
imati najmanje 3,7%
Proizvod dobijen od
Pogaĉa od
delimiĉno oljuštenog
delimiĉno
8.
semena suncokreta
oljuštenog
(Helianthus annuus);
suncokreta
boje je sivo smeĊe
Saĉma od
Proizvod dobijen od
delimiĉno
delimiĉno oljuštenog
oljuštenog
semena suncokreta
9.
semena
(Helianthus annuus)
suncokreta - I
ekstrakcijom i
kvalitet
separacijom
Saĉma od
Proizvod dobijen
delimiĉno
presovanjem i
oljuštenog
ekstrakcijom
10.
semena
delimiĉno oljuštenog
suncokreta - II semena suncokreta
kvalitet
(Helianthus annuus)
Proizvod dobijen
ekstrakcijom
Saĉma od
neoljuštenog
11.
neoljuštenog
suncokretovog
semena (Helianthus
annuus)
Saĉma od
Proizvod dobijen
suncokretovog ekstrakcijom;
semena sa
presovanjem i
12. smanjenim
separacijom grube
sadrţajem
frakcije saĉme od
proteina - III
delimiĉno oljuštenog
kvalitet
semena suncokreta
Saĉma od
Proizvod dobijen od
suncokretovog saĉme sa smanjenim
13.
semena sa
sadrţajem proteina i
povišenim
ljuske semena
40
12
9
2
8
0,50
85
10
-
-
-
-
63
10
-
-
-
-
27
12
27
7
6
-
42
12
12
7
6
-
33
12
21
2
8
-
24
12
25
4
8
-
33
12
21
8
-
-
20
12
34
-
-
-
sadrţajem
ljuske - IV
kvalitet
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
suncokreta
Proizvod dobijen
presovanjem semena
uljane repice
Pogaĉa od
(Brassica napus
uljane repice
oleifera) i ogrštice
(Brassica rapa
oleifera); boje
zelenoţute
Proizvod dobijen
Saĉma od
ekstrakcijom uljane
uljane repice - I repice (Brassica rapa
kvalitet
oleifera) ca najviše 40
mmol/g glukozinolata
Proizvod dobijen
ekstrakcijom uljane
Saĉma od
repice (Brassica rapa
uljane repice - II oleifera) sa
kvalitet
povećanim sadrţajem
glukozinolata više od
40 mmol/g
Proizvod dobijen
presovanjem
oljuštenog semena
Pogaĉa od
bundeve (Cucurbita
semena
maxima, Cucurbita
bundeve
melanosperma,
Cucurbita moshata i
dr.)
Proizvod dobijen
Saĉma od
ekstrakcijom
semena
oljuštenog i delimiĉno
bundeve
oljuštenog semena
bundeve
Proizvod dobijen
ekstrakcijom ulja iz
Pogaĉa od
oljuštenog pamukovog
oljuštenog
semena, udeo
semena pamuka
gosipola do 1200 mgkg
Pogaĉa od
Proizvod dobijen
delimiĉno
presovanjem
oljuštenog
delimiĉno oljuštenog
semena pamuka pamukovog semena
Proizvod dobijen
presovanjem
Pogaĉa od
dezintegrisanog
semena pamuka
semenja pamuka
(Gossypium hirsutum i
27
10
12
7
8
36
10
12,5
2
9
-
30
10
12,5
2
9
-
49
12
7
5
8
-
45
12
14
4
9
-
40
10
13
4
8
-
32
11
17
-
-
-
32
10
13
5
8
-
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Gossypium
vitifoliuum) boje ţute
do zelenkastomrke; sa
najviše 120 mg/kg
gosipola
Proizvod dobijen
Saĉma od
ekstrakcijom ulja iz
oljuštenog
oljuštenog semena
semena pamuka
pamuka
Saĉma od
Proizvod dobijen
delimiĉno
ekstrakcijom ulja iz
oljuštenog
delimiĉno oljuštenog
semena pamuka semena pamuka
Proizvod dobijen
Saĉma od
ekstrakcijom iz
neoljuštenog
neoljuštenog semena
semena pamuka
pamuka
Proizvod dobijen
ekstrakcijom
Saĉma od
dezintegralnog
semena pamuka semena pamuka sa
najviše 1 200 mg/kg
gosipola
Proizvod dobijen
presovanjem semena
Pogaĉa od
maka (Papaver
semena maka
rhoeas); boje sive do
smeĊe
Proizvod dobijen
Saĉma od
ekstrakcijom semena
semena maka maka (Papaver
rhoeas)
Proizvod dobijen
presovanjem
kukuruznih klica
Pogaĉa od
mokrim postupkom pri
mokro isklicalih
proizvodnji skroba;
kukuruznih klica
sadrţi deliće
endosperma i ljuske;
boje ţutomrke
Proizvod dobijen
presovanjem isklicalih
Pogaĉa od suvo
klica kukuruza uz
isklicalih
prisustvo ostatka
kukuruznih klica
endosperma ljuske;
boje ţutomrke
Proizvod dobijen
ekstrakcijom i
Pogaĉa od
presovanjem semena
semena sezama
sezama (Sesamym
imadicym); boje
48
12
8
2
-
-
40
12
16
2
5
-
-
12
30
2
-
-
40
10
13
8
-
-
36
10
11
-
11
-
30
10
11
12.5
-
-
18
10
8,5
4
3
-
11
12
7
4
8
-
35
10
6,50
-
11
-
svetloţute
Proizvod dobijen
presovanjem semena
Pogaĉa od
31.
maka (Papaver
semena maka
rhoeas); boje sive do
smeĊe
Proizvod dobijen
Saĉma od
ekstrakcijom semena
32.
semena maka maka (Papaver
rhoeas)
Proizvod dobijen
presovanjem semena
Pogaĉa od
lana (Lynum
33.
semena lana
usitatissium); boje
svetloţute do
svetlosmeĊe
Proizvod dobijen
ekstrakcijom semena
Saĉma od
34.
lana; boje svetloţute
semena lana
do svetlosmeĊe;
primesa najviše 7%
Proizvod dobijen
presovanjem jezgre
Pogaĉa od
koštice palmi (Elacis
35.
palminih koštica species); boje
svetlosive do
tamnosive
Proizvod dobijen
presovanjem sušenog
Pogaĉa od
endosperma semena
36.
kopre
kokosove palme
(Cocus nucifera); boje
svetlosmeĊe
Proizvod dobijen
ekstrakcijom sušenog
37. Saĉma od kopre endosperma semena
kokosove palme; boje
svetlosmeĊe
Proizvod dobijen
Saĉma od
38.
ekstrakcijom
pšeniĉnih klica
pšeniĉnih klica
36
10
11
-
11
-
38
10
11
-
12,5
-
30
10
6,5
-
11
-
34
10
6,5
-
11
-
15
10
24
-
4
-
19
12
15
5
7
-
21
12
14
4
7
25
12
-
-
6
-
Član 18
Deklaracija za ljuske iz ĉlana 16. stav 4. ovog pravilnika mora imati i podatke o udelu vlage koji
ne sme prelaziti 12%.
1.7. Sušeni biljni proizvodi
Član 19
Sušeni biljni proizvodi, u smislu ovog pravilnika, jesu biljke ili njihovi delovi osušeni do stepena u
kom se mogu ĉuvati bez kvarenja i koje moraju da ispune uslove za kvalitet date u Tabeli 9 Uslovi za kvalitet biljnih proizvoda po vrstama.
Tabela 9
Uslovi za kvalitet biljnih proizvoda po vrstama
Red. Vrsta biljnih
br.
proizvoda
1
2
Brašno od
1. lucerke
- I kvalitet
Brašno od
2. lucerke
- II kvalitet
Brašno od
3. lucerke
- III kvalitet
Brašno od
4. trava
(Graminea)
Mlevena
5. biljka
kukuruza
Elementi bitnih tehnoloških
postupaka
3
Proizvod dobijen veštaĉkim
sušenjem i mlevenjem stabljika i
lišća mlade lucerke (Medicago
sativa) boje tamnozelene do
svetlozelene; bez stranih mirisa;
usitnjenosti takve da 94% brašna
prolazi kroz sito kvadratnih otvora
veliĉine 1,6 mm a ostatak kroz
sito kvadratnih otvora veliĉine 4
mm; b karotina najmanje 200
mg/kg; primese ostalog bilja koje
je raslo sa lucerkom najviše 10%
Proizvod dobijen veštaĉkim
sušenjem i mlevenjem stabljike i
lišća mlade lucerke (Medicago
sativa); boje tamnozelene, bez
stranih mirisa; usitnjenost kao
pod brojem 1. b karotina
najmanje 150 mg/kg; primese
ostalog bilja koje je raslo sa
lucerkom najviše 10%
Proizvod dobijen veštaĉkim
sušenjem i mlevenjem stabljike i
lista mlade lucerke (Medicago
sativa); boje svetlozelene do
zelenoţute; usitnjenost kao pod
brojem 1. b karotina najmanje
100 mg/kg; primese ostalog bilja
koje je raslo sa lucerkom najviše
10%
Proizvod dobijen sušenjem i
mlevenjem mladih trava koje su
zajedno rasle; boje svetlozelene;
usitnjenosti kao pod brojem 1, sa
najmanje 170 mg/kg karotina
Proizvod dobijen mlevenjem cele
biljke kukuruza zajedno sa klipom
u mleĉnoj ili voštanoj zrelosti;
boje ţute do svetlosmeĊe
Proteini Vlaga Celuloza Pepeo Mast
minimum do %
do%
do % do %
%
4
5
6
7
8
20
12
21
16
17
12
25
12
15
13
28
13
12
13
31
13
6
12
30
-
-
Sušeni, mleveni i prethodno
oprani ne proizvodi gomolja
Tapioka
(brašno od utvrĊuje manioke;
6. (Manioka;
peleti i dr); boje se sive do
Cassava)
sivomrke sa najmanje 65%
skroba
Sušena
Proizvod dobijen sušenjem i
7. komina od
mlevenjem ostatka pri preradi
groţĊa
groţĊa u vidu smeĊe boje
Proizvod dobijen sušenjem i
Brašno od
mlevenjem biljke graška sa
8.
graška
plodovima boje svetlozelene do
svetlosmeĊe
Proizvod dobijen sušenjem i
mlevenjem biljke graška posle
Brašno od
izdvajanja zrna. Boje
9.
biljke graška svetlozelene do svetlosmeĊe sa
najmanje 30% azotnih
ekstraktivnih materija
Proizvod dobijen sušenjem i
Brašno od
mlevenjem stabljike, lišća i ploda
10.
biljke soje
zelene biljke soje; boje zelene do
tamnozelene
Proizvod dobijen mlevenjem
kukuruzovine bez klipa; boje
Brašno od
11.
svetlosmeĊe sadrţi najmanje
kukuruzovine
25% bezazotnih ekstrakvanih
supstanci
-
13
13
5,5
6
12
30
ne
utvrĊuje
se
16
10
24
9
12
12
30
ne
utvrĊuje
se
15
12
25
30
4
12
36
-
3
-
1.8. Ostali biljni proizvodi
Član 20
Ostali biljni proizvodi, u smislu ovog pravilnika, jesu: biljne masti, biljna ulja, masne kiseline,
protektirane masti za ishranu preţivara, sojin griz, sojino brašno i rogaĉ, koji moraju da
ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 10 - Uslovi za kvalitet ostalih biljnih proizvoda po
vrstama.
Tabela 10
Uslovi za kvalitet ostalih biljnih proizvoda po vrstama
Redni
broj
1
1.
Vrsta biljnih
proizvoda
2
Jestiva biljna
mast
Jestivo biljno
ulje
Elementi bitnih tehnoloških
postupaka
Proteini % Vlaga % Celuloza Pepeo
najmanje najviše % najviše
%
najviše
4
5
6
7
3
Proizvod koji se sastoji od biljne
ne
masti, odnosno biljnog ulja;
utvrĊuje
peroksidni broj najviše 40 mmol
se
H2O2/kg
ne
ne
ne
utvrĊuje utvrĊuje utvrĊuje
se
se
se
2.
3.
4.
5.
6.
Proizvod dobijen rafinacijom
ne
biljnih masti i ulja sa najviše 5%
Masna kiselina
utvrĊuje
neosapunjive materije i
se
isparljivih materija
Proizvod dobijen kombinacijom
Protektirane
biljnih i ţivotinjskih masti u
ne
masti za
hemijskoj reakciji sa
utvrĊuje
ishranu
kalcijumom i sadrţi najviše 9%
se
preţivara
kalcijuma i najviše 84% masti.
Boja svetlosmeĊa
Proizvod dobijen ljuštenjem i
ekstrudiranjem zrna soje ĉija je
Sojin griz
38
aktivnost ureaze najviše 0,4 mg
N/g/min i najmanje 18% ulja
Proizvod dobijen ljuštenjem,
presovanjem i ekstrakcijom
Sojino brašno
47
masti zrna soje, ĉija je aktivnost
ureaze do 0,4 mg N/g/min
Proizvod dobijen drobljenjem ili
ne
mlevenjem plodova rogaĉa
Rogaĉ
utvrĊuje
(Ceratoni siliqna) bez koštica,
se
sa najmanje 30% šećera
5
ne
ne
utvrĊuje utvrĊuje
se
se
5
ne
utvrĊuje
se
11
8
4,5
5,5
8
3,5
6,5
15
ne
utvrĊuje
se
4,5
1.9. Hraniva životinjskog porekla
Pojam
Član 21
Hraniva ţivotinjskog porekla, u smislu ovog pravilnika, jesu proizvodi dobijeni preradom delova
ţivotinja i njihovih proizvoda, i to: riblje brašno, kitovo brašno, proizvodi od prerade ribe,
sporedni proizvodi pri klanju i preradi ţivine, mesno brašno, mesno-koštano brašno i koţnomesno brašno, krvno brašno, jetreno brašno, ĉvarci, mast i riblje ulje, obrano mleko, surutka,
albumin i kazein.
Riblje brašno
Član 22
Riblje brašno, u smislu ovog pravilnika, jeste proizvod dobijen sušenjem i mlevenjem ribe i
delovima ribe.
Proizvod iz stava 1. ovog ĉlana, mora da ispunjava sledeće uslove: boje - smeĊe do
tamnosmeĊe; mirisa - na ribu bez uţeglosti; usitnjenosti - takve da 90% brašna prolazi kroz sito
kvadratnih otvora veliĉine 1,6 mm, a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veliĉine 4 mm.
Riblje brašno razvrstava se u klase i mora da ispunjava uslove za kvalitet date u Tabeli 11 Uslovi za kvalitet ribljeg brašna po klasama.
Tabela 11
Uslovi za kvalitet ribljeg brašna po klasama
Ostala obeleţja ribljeg brašna
Brašno od
haringe
Klase
I
II
III
70 65 60
Proteini %
Svarljivost proteina u kiselom
pepsinu %
Vlaga %
Mast %
Pepeo %
Pepeo nerastvorljiv u HCl%
NaCl %
90
88
Brašno od ribljeg
otpadaka
50
88
80
10 10 10
5 10 10
15 18 20
2,20 2,20 2,20
4
4
4
10
15
25
2,20
4
Kitovo brašno i proizvodi od prerade ribe
Član 23
Kitovo brašno i proteini od soka koji nastaje pri preradi ribe iz ĉlana 20. ovog pravilnika koje se
upotrebljavaju za ishranu ţivotinja moraju ispunjavati uslove za kvalitet date u Tabeli 12 - Uslovi
za kvalitet kitovog brašna i proizvoda od prerade riba.
Tabela 12
Uslovi za kvalitet kitovog brašna i proizvoda od prerade riba
Kitovo brašno
Sastav
proizvoda
Protein
minimalno %
Vlaga %
Mast %
Pepeo %
NaCl %
Rastvorljivi proteini od ribe
Sušeni riblji sok
Elementi bitnih tehnoloških postupaka
Proizvod dobijen od
Proizvod dobijen pri
Proizvod dobijen gnjeĉenjem
mesa kita bez udela posebnoj preradi ribe, bez
ribe pri proizvodnji ribljeg
masti
kostiju ribe
brašna
70
80
60
10
10
15
4
5
7
7
2
8
10
Sporedni proizvodi pri klanju i preradi živine
Član 24
Brašno od perja mora biti usitnjeno toliko da 95% brašna moţe proći kroz sito kvadratnih otvora
veliĉine 1,6 mm, a ostatak brašna mora proći kroz sito kvadratnih otvora veliĉine 4 mm. Brašno
od otpadaka pri klanju ţivine bez perja i brašna od otpadaka pri klanju i preradi mesa ţivine,
mora biti usitnjeno toliko da 90% brašna moţe proći kroz sito kvadratnih otvora veliĉine 1,6 mm,
a ostatak brašna mora proći kroz sito kvadratnih otvora veliĉine 4 mm.
Sporedni proizvodi pri klanju i preradi ţivine moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u
Tabeli 13 - Uslovi za kvalitet sporednih proizvoda pri klanju i preradi ţivine.
Tabela 13
Uslovi za kvalitet sporednih proizvoda pri klanju i preradi živine
Brašno od perja Brašno od otpadaka pri
Brašno od otpadaka pri klanju i
dobijeno pri klanju
klanju ţivine, bez
preradi mesa ţivine
ţivine
sadrţaja perja
Elementi bitnih tehnoloških postupaka
Sastav proizvoda
Proizvod dobijen od
Proizvod dobijen preradom
Proizvod dobijen
otpadaka pri klanju
sporednih proizvoda klanja
hidrolizom i
ţivine; bez sadrţaja ţivine: uginule ţivine i otpadaka
mlevenjem perja
perja
iz inkubatora
Proteini
75
55
60
minimalno %
Svarljivost
proteina minimum
75
78
78
%
Vlaga %
11
10
10
Mast %
35
25
20
Pepeo %
ne utvrĊuje se
10
10
Stabilizovana
ne utvrĊuje se
15
15
mast % najviše
Mesno brašno, mesno-koštano brašno i kožno-mesno brašno
Član 25
Mesno brašno, mesno-koštano brašno i koţno-mesno brašno koje se upotrebljavaju za ishranu
ţivotinja moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 14 - Uslovi za kvalitet mesnog
brašna, mesno-koštanog brašna i koţno-mesnog brašna.
Tabela 14
Uslovi za kvalitet mesnog brašna, mesno-koštanog brašna i kožno-mesnog brašna
Mesno brašno
Mesno koštano brašno
Koţno-mesno
brašno
Elementi bitnih tehnoloških postupaka
Proizvod dobijen preradom
Proizvod dobijen sušenjem i
nejestivih proizvoda klanja bez mlevenjem mesa i kostiju ţivotinja
Proizvod
Sastav
keratinskih materija; boje
ili njihovih leševa; boje
dobijen
proizvoda
smeĊe do tamnosmeĊe;
tamnosmeĊe, mirisa bez uţeglosti
preradom
usitnjenost takva da 95%
i svojstvenog koštanom brašnu. otpadaka koţe
brašna prolazi kroz sito
Usitnjenosti takve da 90% brašna bez dlaka, sa
kvadratnih otvora veliĉine 1,6 prolazi kroz sito kvadratnog otvora pripadajućim
mm, a ostatak kroz sito
veliĉine 1,6 mm a ostatak kroz sito mesnim delom
kvadratnih otvora veliĉine 4
kvadratnih otvora veliĉine 4 mm
Proteini
minimalno
%
Svarljivost
proteina
minimum %
Vlaga %
Mast %
Pepeo %
NaCl %
I
mm
II
III
I
II
60
55
50
45
40
80
83
83
83
83
83
83
10
15
4
10
15
25
4
10
15
30
4
10
15
35
-
10
15
45
-
10
15
8
4
Krvno brašno, jetreno brašno, mast i riblje ulje
Član 26
Krvno brašno, jetreno brašno, mast i riblje ulje koji se upotrebljavaju za ishranu ţivotinja, moraju
ispuniti uslove za kvalitet date u Tabeli 15 - Uslovi za kvalitet krvnog brašna i jetrenog brašna,
masti i ribljeg ulja.
Tabela 15
Uslovi za kvalitet krvnog brašna i jetrenog brašna, masti i ribljeg ulja
Krvno brašno
Sastav
Jetreno brašno
Mast
Elementi bitnih tehnoloških postupaka
Proizvod
proizvod
Proizvod
Mast
Riblje ulje
Ulje
dobiveno
Proizvod dobijen
Proizvod dobijen sušenjem i
Mast
sušenjem krvi zaklanih
mlevenjem jetre ţivotinja;
toplokrvnih
ţivotinja
stabilizovano
ţivotinja
Usitnjenost krvnog brašna i jetrenog brašna je takva da
95% brašna prolazi kroz sito kvadratnih otvora veliĉine
1,6 mm a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veliĉine 4
mm
Proteini
minimalno %
Svarljivost
proteina
minimum %
Vlaga %
Mast %
Pepeo %
NaCl %
Kiselinski
stepen do
-
80
60
-
-
90
90
-
-
10
3
5
-
11
18
3
-
1
-
-
-
-
3
-
55
120
-
Deklaracija za mast toplokrvnih ţivotinja mora da sadrţi i podatke o koliĉini antioksidansa.
Punomasno i obrano mleko u prahu, surutka, albumin i kazein
Član 27
Punomasno i obrano mleko u prahu, surutka, albumin i kazein koji se upotrebljavaju za ishranu
ţivotinja moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 16 - Uslovi za kvalitet
punomasnog i obranog mleka u prahu, surutke, albumina i kazeina.
Tabela 16
Uslovi za kvalitet punomasnog i obranog mleka u prahu, surutke, albumina i kazeina
Red.
br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
Elementi bitnih
Protein
Mast
Pepeo
Laktoza
Vlaga
Pepeo
NaCl
tehnoloških
najmanje
do
nerastvoriv najmanje
do %
do %
do %
postupaka
%
%
u HCl
%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Proizvod dobijen
isparavanjem
vode iz
Punomasno neobranog mleka;
25
5
26
6
mleko u prahu boje je ţućkaste,
mirisa
svojstvenog
mleku
Proizvod dobijen
isparivanjem vode
iz obranog mleka;
Obrano mleko
boje ţućkaste;
33
5 1,25
8
u prahu
mirisa
karakteristiĉnog
za mleko
Proizvod dobijen
isparavanjem
vode iz surutke;
Surutka u
boje bele do
11
7
3
8
60
6
prahu
svetloţute; mirisa
karakteristiĉnog
za surutku
Proizvod dobijen
izdvajanjem
Delaktozirana laktoze iz surutke
surutka u
sušenjem; boje
14
7
1
16
50
4
prahu
ţutosmeĊe;
mirisa sveţe
surutke
Surutka
Proizvod dobijen
obogaćena
enzimatskom
35
8
3
8
45
3
sojinim
obradom surutke i
proteinom
sojinog brašna;
Vrsta
proizvoda
delovanje ureaze
0,2mg/g min.
Proizvod dobijen
posle taloţenja
kazeina i
6. Laktoalbumin laktoglobulina iz
mleka i sušenjem;
boje bele do
svetloţute
Proizvod dobijen
iz mleka
taloţenjem uz
pomoć kiselina ili
7. Kazein kiseli
enzima: boje bele
do svetloţute;
zrna tamnije boje
bez primesa
75
8
-
25
-
-
66
12
-
-
-
-
1.10. Hraniva sa dodatkom neproteinskih azotnih jedinjenja
Pojam
Član 28
Hraniva sa dodatkom neproteinskih azotnih jedinjenja, u smislu ovog pravilnika, jesu hraniva
koja fiziĉkim i hemijskim svojstvima ograniĉavaju toksiĉnost uree, amonijaka i drugih azotnih
jedinjenja i omogućavaju njihovo bolje iskorišćavanje u ishrani preţivara.
Sadrţaj vlage u proizvodima iz stava 1. ovog ĉlana ne sme biti veći od 12%.
Vrsta i količina sirovina
Član 29
U proizvodnji hraniva iz ĉlana 28. ovog pravilnika mogu se upotrebljavati sledeće vrste i koliĉine
azotnih jedinjenja:
1) amonijum-acetat (CH3COONH4), koji se stavlja u promet u obliku belog praška (zrnca) i sadrţi
najmanje 18% azota. Usitnjenost amonijum-acetata mora biti takva da kroz sito kvadratnih
otvora veliĉine 1 mm prolazi 1 mm 98% zrnaca, a kroz sito kvadratnih otvora veliĉine 0,5 mm
najmanje 92% zrnaca;
2) amonijum-bikarbonat (NH4HCO3), koji se stavlja u promet u obliku belog praška, slanog okusa
i sadrţi najmanje 17,5% azota. Usitnjenost amonijum-bikarbonata mora biti takav da kroz sito
kvadratnih otvora veliĉine 1 mm prolazi najmanje 98% zrnaca, a kroz sito kvadratnih otvora
veliĉine 0,5 mm najmanje 92% zrnaca;
3) amonijum-sulfat [(NH4)2SO4)] koji se stavlja u promet u obliku belog praška, slanog okusa i
sadrţi najmanje 21% azota. Usitnjenost mora biti takva da kroz sito otvora veliĉine 1 mm prolazi
98% zrnaca amonijum-sulfata, a kroz sito kvadratnog otvora veliĉine 0,5 mm najmanje 92%
zrnaca;
4) biuret (C2H5O2N3), u promet se stavlja u obliku belih zrnaca i sadrţi najmanje 35% azota;
5) monoamonijum-fosfat [(NH4H2PO4)] koji sadrţi najmanje 10% azota i 23% fosfora;
6) diamonijum-fosfat [(NH4)2HPO4)] koji sadrţi najmanje 18% azota i 22% fosfora;
7) urea [karbamid - CO(NH2)2] za ishranu ţivotinja mora biti bele boje, bez mirisa, sa udelom
vlage do 0,5%. Veliĉina zrnaca mora biti takva da kroz sito kvadratnog otvora veliĉine 0,5 mm
najviše 205 zrnaca. Udeo azota u urei treba najmanje 42%, raĉunato na suvu materiju, što
odgovara protivrednosti proteina od najmanje 263 (N x 6,25).
Podaci o kvalitetu
Član 30
Podaci o kvalitetu navedeni u deklaraciji za hraniva iz ĉlana 28. ovog pravilnika jesu:
1) vrsta i koliĉina upotrebljivog nosaĉa (organskog ili neorganskog);
2) vrsta i koliĉina azotnih spojeva;
3) proteinska istovrednost hraniva.
1.11. Mineralna hraniva
Član 31
Mineralna hraniva, u smislu ovog pravilnika, jesu neorganska jedinjenja namenjena
podmirivanju potreba ţivotinja kalcijumom, fosforom, natrijumom, kalijumom, magnezijumom,
sumporom i hlorom.
Proizvodi iz stava 1. ovog ĉlana moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 17 Uslovi za kvalitet mineralnih hraniva.
Tabela 17
Uslovi za kvalitet mineralnih hraniva
Red.
br.
1.
Vrsta mineralnih
hraniva
Koštano brašno
Elementi bitnih tehnoloških
postupaka
Proizvod dobijen industrijskom
preradom kostiju iz kojih su
odstranjene masti i kolagen
Uslovi kvaliteta
Boje bele do svetloţute;
usitnjenost mora biti takva da
95% brašna prolazi kroz sito
kvadratnih otvora veliĉine 0,4
mm, a ostatak kroz sito
kvadratnih otvora veliĉine 1,0
mm
Sadrţaj fosfora najmanje 12%
Odnos kalcijum fosfor 1,8-2,0:1
Sadrţaj vlage najviše 6%
Sadrţaj masti najviše 1,5%
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Usitnjenost mlevene soli mora
biti takva da 95% soli prolazi
kroz sito kvadratnih otvora
veliĉine 0,4 mm, a ostatak kroz
sito kvadratnih otvora veliĉine 2
Tehniĉki ĉist natrijum-hlorid i to kao mm Sadrţaj natrijuma najmanje
So za ishranu
mlevena so ili briketirana so za
38%
ţivotinja
ishranu ţivotinja
Sadrţaj vlage najviše 2%
Sadrţaj kalcijuma najviše 0,15%
Sadrţaj joda u obliku kalijumjodida najmanje 0,0038%
Sadrţaj u vodi nerastvorljivih
primesa najviše 3,5%
Tehniĉki ĉist kalcijumlaktat
Ĉistoća proizvoda 97%
Kalcijumlaktat
Ca(CH3CH(OH)COOH)2
Kalcijum najmanje 12%
Tehniĉki ĉist kalcijumglukonat
Ĉistoća proizvoda 97%
Kalcijumglukonat
Ca(HOCH2(CHOH)4COO)2
Kalcijum najmanje 8,5%
Boje bele ili svetlosive;
usitnjenost takva da proizvod
prolazi kroz sito kvadratnih
otvora veliĉine 0,2 mm bez
ostatka
Stoĉna kreda - Kalcijumkarbonat za
Sadrţaj kalcijuma najmanje
Kalcijumkarbonat
ishranu ţivotinja (CaCO3) tehniĉki
36%
ĉist; mleven
Sadrţaj vlage najviše 2%
Sadrţaj magnezijuma najviše
1%
Sadrţaj stranih primesa najviše
1%
Sadrţaj fosfata rastvorljivog u
Proizvod dobijen mlevenjem
mineralnim kiselinama najmanje
prirodnih fosfata iz kojih je
Sirovi kalcijumfosfat
14%
odstranjen fluor; sastoji se preteţno
Sadrţaj kalcijuma najviše 31%
od trikalcijumfosfata [Ca3(PO4)2]
Sadrţaj fluora najviše 0,20%
Tehniĉki ĉist trikalcijumfosfat
Sadrţaj fosfora najmanje 18%
Kalcijumfosfat
Ca(PO4)2
Sadrţaj kalcijuma najviše 31%
Usitnjenost mora biti takva da
kroz sito kvadratnih otvora
veliĉine 0,71 mm prolazi 60%;
kroz sito kvadratnih otvora 0,5
mm prolazi 95%, a kroz sito
KalcijumTehniĉki ĉist
kvadratnih otvora veliĉine 1 mm
hidrogenfosfatdikalcijum-fosfat
prolazi 100%
dihidrat
(CaHPO4 x 2H2O)
Sadrţaj kalcijuma najviše 23%
Sadrţaj fosfora rastvorljivog u
mineralnoj kiselini najmanje
16%
Sadrţaj fluora najviše 0,20%
KalcijumTehniĉki ĉist
Sadrţaj:
tetrahidrogenmonokalcijum-fosfat CaH4(PO4)2
Fosfora najmanje 22%
diortofosfat2H2O
Kalcija najmanje 15%
monohidrat
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Fluora do 0,2% Ca : P > 0,8 : 1
Sadrţaj:
NatrijumFosfora najmanje 19%
Tehniĉki ĉist
dihidrogenFlora do 0,2%
mononatrijum-fosfat NaH2PO4 2H2O
ortofosfat-dihidrat
Natrijum najmanje 13%
Ĉistoća 95%
Sadrţaj:
DinatrijumFosfora najmanje 8%
Tehniĉki ĉist dinatrijum-fosfat
hidrogen-ortofosfatFluora do 0,30%
Na2HPO4 .12H2O
dodekahidrat
Natrijuma najmanje 11%
Ĉistoća 95%
Sadrţaj:
Fosfora najmanje 10%
TrinatrijumTehniĉki ĉist trinatrijum-orto fosfat
Fluora do 0,30%
ortofosfat
Na3PO4
Natrijuma najmanje 24%
Ĉistoća 95%
MagnezijumTehniĉki ĉist
Sadrţaj:
tetrahidrogenmagnezijumFosfora najmanje 21%
diortofosfat-trihidrat tetrahidro-fosfat (MgH4(PO4)2.3H2O) Magnezijuma najmanje 8%
TrimagnezijumTehniĉki ĉist
Sadrţaj:
diortofosfattrimagnezijum-fosfat
Fosfora najmanje 22%
pentahidrat
(Mg3(PO4)25H2O)
Magnezijuma najmanje 25%
Sadrţaj:
Tehniĉki ĉist
NatrijumFosfora najmanje 17%
natrijum-magnezijum-fosfat
magnezijum-fosfat
Natrijuma najmanje 8%
NaMgPO4
Magnezijuma najmanje 8%
Sadrţaj:
Magnezijum-oksid Tehniĉki ĉist magnezijev oksid MgO
Magnezijuma najmanje 50%
Sumpor
Tehniĉki ĉist sumpor
Ĉistoća 97%
Sadrţaj:
MagnezijumTehniĉki ĉist
Magnezijuma najmanje 26%
karbonat
magnazijum-karbonat MgCO3
Ĉistoća 95%
Sadrţaj:
MagnezijumTehniĉki ĉist
Magnezijum najmanje 11%
dihlorid-heksahidrat magnezijum-dihlorid MgCl2 6H2O
Ĉistoća 95%
Magnezijum-sulfat- Tehniĉki ĉist magnezijum-sulfat
Sadrţaj:
heptahidrat
MgSO4. 7H2O
Magnezijum najmanje 9%
Sadrţaj:
Fosfora najmanje 23%
Monoamonijum
NH4H2PO4
Kalcijuma do 1%
fosfat
Fluora do 0,30%
Azota do 10%
Sadrţaj:
Fosfora najmanje 22%
Diamonijum-fosfat (NH4)2. HPO4
Kalcijuma do 1%
Fluora do 0,30%
Azota do 18%
2. Premiks
Pojam
Član 32
Premiksi, u smislu ovog pravilnika, jesu proizvodi sa visokim sadrţajem vitamina, mineralnih
materija, aminokiselina i dozvoljenih dodataka, koji su homogeno izmešani sa nosaĉem. Sluţe
za ishranu ţivotinja u kombinaciji sa hranivima ili za izradu smeša.
Kvalitet premiksa odreĊuje se u skladu sa odredbom ĉlana 3. stav 2. taĉka 2) ovog pravilnika.
Nosač u premiksu
Član 33
Nosaĉ u premiksu moţe da bude svako hranivo ili mešavina hraniva, propisanih ovim
pravilnikom.
Upotrebljen nosaĉ u premiksu mora da odrţava stabilnost i poboljšava fiziĉka svojstva sastojaka
premiksa.
Uslovi za izbor nosača
Član 34
Izbor nosaĉa je uslovljen granulacijom, nasipnom masom, protoĉnošću i elektrostatiĉkim
osobinama sastojaka premiksa.
Ostali uslovi za nosača
Član 35
Nosaĉi ne smeju biti higroskopni i ne smeju da sadrţe supstance inkompatibilne sastojcima
premiksa, da izazivaju hemijsku nestabilnost sastojaka premiksa i spontanu hemijsku reakciju
sastojaka premiksa.
Uslovi mešanja
Član 36
Premiks mora biti homogeno izmešan za sastojak koji se meša u odnosu 1:100 000, sa
koeficijentom varijacije od najviše 5%.
Vrste premiksa
Član 37
Premiksi mogu biti:
1) mineralni;
2) vitaminski;
3) vitaminsko-mineralni;
4) ostali premiksi.
Premiksi se mogu stavljati u prodaju za pojedine vrste ţivotinja.
Mineralni premiks
Član 38
Mineralni premiks, u smislu ovog pravilnika, jeste premiks koji sadrţi mešavinu dozvoljenih
minerala.
Vitaminski premiks
Član 39
Vitaminski premiks, u smislu ovog pravilnika, jeste premiks koji sadrţi samo vitamine.
Vitaminsko-mineralni premiks
Član 40
Vitaminsko-mineralni premiks, u smislu ovog pravilnika, jeste premiks koji sadrţi dozvoljene
minerale i vitamine.
Ostali premiksi
Član 41
Ostali premiksi, u smislu ovog pravilnika, jesu premiksi sa aminokiselinama, premiksi
neproteinskih azotnim jedinjenjima i ostali premiksi koji sadrţe dozvoljene dodatke.
Elementi bitnih tehnoloških postupaka u proizvodnji
Član 42
Elementi bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u proizvodnji premiksa jesu: odvaga,
mlevenje, mešanje, pakovanje, deklarisanje i skladištenje, koji se odvijaju po fazama.
U prvoj fazi vrši se odvaga nosaĉa i njegovo mlevenje, kao i odvaga dodataka.
U drugoj fazi vrši se odvaga sirovina, a u trećoj fazi vrši se mešanje sirovina i samlevenih
hraniva.
Završna faza jeste pakovanje, deklarisanje i skladištenje premiksa.
3. Smeše
Pojam
Član 43
Smeše, u smislu ovog pravilnika, jesu proizvodi dobijeni mešanjem hraniva i dodataka hrani za
ţivotinje, u takvom odnosu da mogu da posluţe kao potpuna ili dopunska hrana za ţivotinje.
Član 44
U smešama koje se proizvode u skladu sa ĉlanom 3. stav 2. taĉka 2) ovog pravilnika, sadrţaj
vlage mora odgovarati sadrţaju vlage propisanom ovim pravilnikom, koji ne sme da preĊe u:
1) mineralnim smešama 8%;
2) ostalim smešama 13.5%;
3) melasiranim smešama 15%.
Vrste
Član 45
Smeše mogu biti:
1) potpune smeše, koje sluţe za podmirenje svih potreba ţivotinja u hranljivim materijama;
2) dopunske smeše, koje svojim hranljivim materijama treba da upotpune hraniva sa kojima se
mešaju.
Uslovi za kvalitet
Član 46
Smeše moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet, i to:
1) da im boja odgovara boji upotrebljenih hraniva i dodataka hrani za ţivotinje;
2) da su im miris i ukus svojstveni mirisu i ukusu upotrebljenih hraniva i dodataka hrani za
ţivotinje, da su bez gorĉine i uţeglosti i bez mirisa na plesan.
Uslovi mešanja
Član 47
Stepen izmešanosti (homogenosti) smeša mora biti takav da u dnevnom obroku budu sadrţani
svi predviĊeni (deklarisani) sastojci.
Smeša mora biti homogeno izmešana za sastojak koji se meša u odnosu 1:10 000, sa
koeficijentom varijacije ispod 10%.
Smeše za ishranu svinja
Član 48
Smeše za ishranu svinja mogu biti:
1) potpune;
2) dopunske.
Potpune smeše za ishranu svinja su:
1) potpuna smeša za prehranjivanje prasadi;
2) potpuna smeša za prasad I - telesne mase do 15 kg;
3) potpuna smeša za prasad II - telesne mase od 15 do 25 kg;
4) potpuna smeša za svinje u porastu i tovu I - telesne mase od 25 do 60 kg;
5) potpuna smeša za svinje u porastu i tovu II - telesne mase od 60 do 100 kg;
6) potpuna smeša za suprasne krmaĉe i nazimice;
7) potpuna smeša za krmaĉe dojare i neraste.
Dopunske smeše za ishranu svinja su:
1) dopunska smeša za prasad;
2) dopunska smeša za tovne svinje;
3) dopunska smeša za priplodne svinje.
U potpune i dopunske smeše za ishranu svinja ne sme se dodavati neproteinski azot (NPN).
Potpune smeše za ishranu svinja
Član 49
Potpune smeše za ishranu svinja moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabelama 18 i
19 - Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu svinja.
Tabela 18
Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu svinja
Redni
broj
Hemijski sastav
Potpuna smeša
za prihranjivanje
prasadi
1
1.
2.
2
Proteini, %, najmanje
Mast, %, najmanje
3
22
7
Potpuna
Potpuna
Potpuna smeša
smeša za
smeša za
za svinje u
prasad I do prasad II od 15 porastu i tovu I od
15 kg
kg do 25 kg
25 kg do 60 kg
4
5
6
20
18
16
5
ne utvrĊuje se ne utvrĊuje se
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Vlaga, %, najviše
Celuloza, %, najviše
Pepeo, %, najviše
Kalcijum, %
Fosfor, %, najmanje
Natrijum, %
Cink, mg/kg,
najmanje
Bakar, mg/kg,
najmanje
GvoţĊe, mg/kg,
najmanje
Mangan, mg/kg,
najmanje
Jod, mg/kg, najmanje
Selen, mg/kg,
najmanje
Vitamin A, IJ/kg,
najmanje
Vitamin D3, IJ/kg,
najmanje
Vitamin E, mg/kg,
najmanje
Vitamin B12, mg/kg,
najmanje
Metaboliĉka energija
raĉunski, MJ/kg,
najmanje
Lizin, %. najmanje
Metionin+cistin, %,
najmanje
12
4
8
0,8 do 1,0
0,65
0,15 do 0,25
12
5
8
0,8 do 1,0
0,60
0,15 do 0,25
13,5
6
8
0,7 do 0,9
0,60
0,15 do 0,25
13,5
7
8
0,6 do 0,8
0,55
0,15 do 0,25
100
100
100
100
20
20
20
20
120
120
120
100
30
30
30
30
0,5
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
15.000
15.000
15.000
7.000
1.500
1.500
1.500
1.000
40
40
40
ne utvrĊuje se
0,02
0,02
0,02
ne utvrĊuje se
13,5
13,0
13,0
12,5
1,3
1,2
1,0
0,8
0,75
0,70
0,60
0,45
Tabela 19
Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu svinja
Red.
br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hemijski sastav
2
Proteini, % najmanje
Vlaga, %, najviše
Celuloza, %, najviše
Pepeo, %, najviše
Kalcijum, %
Fosfor, % najmanje
Potpuna smeša za
Potpuna smeša za Potpuna smeša za
svinje u porastu i tovu II suprasne krmaĉe i
krmaĉe dojare i
60 kg do 100 kg
nazimice
neraste
3
4
5
14
13
16
13,5
13,5
13,5
7
9
7
8
8
8
0,5 do 0,7
0,75 do 1,00
0,75 do 1,00
0,50
0,55
0,55
1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2
Natrijum, %
Cink, mg/kg najmanje
Bakar, mg/kg, najmanje
GvoţĊe, mg/kg,
najmanje
Mangan, mg/kg,
najmanje
Jod, mg/kg, najmanje
Selen, mg/kg, najmanje
Vitamin A, IJ/kg,
najmanje
Vitamin D3, IJ/kg,
najmanje
Vitamin E, mg/kg,
najmanje
Vitamin B12, mg/kg,
najmanje
Metaboliĉka energija
raĉunski, MJ/kg,
najmanje
Lizin, %, najmanje
Metionin+cistin, %,
najmanje
3
0,15 do 0,25
100
20
4
0,15 do 0,25
100
20
5
0,15 do 0,25
100
20
100
100
100
20
20
20
0,5
0,1
0,5
0,1
0,5
0,1
7.000
8.000
8.000
1.000
1.000
1.000
ne utvrĊuje se
25
25
ne utvrĊuje se
0,02
0,02
12,5
12,0
13,0
0,65
0,55
0,75
0,40
0,30
0,40
Dopunske smeše za ishranu svinja
Član 50
Dopunske smeše za ishranu svinja moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 20 Uslovi za kvalitet dopunskih smeša za ishranu svinja.
Tabela 20
Uslovi za kvalitet dopunskih smeša za ishranu svinja
Red.
Dopunska smeša
Hemijski sastav
br.
za prasad
1
2
3
1. Proteini, %, najmanje
40
2. Vlaga, %, najviše
12
3. Pepeo, %, najviše
15
4. Kalcijum, %
2,0 do 2,7
5. Fosfor, % najmanje
1,8
6. Natrijum, %
0,5 do 0,7
7. Cink, mg/kg, najmanje
300
8. Bakar, mg/kg,
80
Dopunska smeša za
tovne svinje
4
35
12
15
2,2 do 2,7
1,5
0,5 do 0,7
400
80
Dopunska smeša za
priplodne svinje
5
35
12
15
3,0 do 3,4
1,7
0,5 do 0,7
400
80
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
najmanje
GvoţĊe, mg/kg,
najmanje
Mangan, mg/kg,
najmanje
Jod, mg/kg, najmanje
Selen, mg/kg,
najmanje
Vitamin A, IJ/kg,
najmanje
Vitamin D3, IJ/kg,
najmanje
Vitamin E, mg/kg,
najmanje
Vitamin B12, mg/kg,
najmanje
Lizin, %, najmanje
Metionin+cistin, %,
najmanje
350
400
400
90
80
80
2,0
2,0
2,0
0,3
0,3
0,3
40.000
25.000
30.000
4.000
3.500
3.600
100
ne utvrĊuje se
100
0,07
ne utvrĊuje se
0,07
3,3
2,0
2,1
1,7
1,0
1,0
Smeše za ishranu goveda
Član 51
Smeše za ishranu goveda mogu biti:
1) potpune smeše;
2) dopunske smeše.
Potpune smeše za ishranu goveda su:
1) potpuna smeša - zamena mleka za telad;
2) potpuna smeša za telad I - poĉetna;
3) potpuna smeša za telad II - telesne mase od 50 kg do 100 kg;
4) potpuna smeša za telad u porastu i tovu III - telesne mase od 100 kg do 250 kg;
5) potpuna smeša za tov junadi I - telesne mase od 250 kg do 350 kg;
6) potpuna smeša za tov junadi II- telesne mase preko 350 kg;
7) potpuna smeša za krave muzare do 20 l/dan mleka;
8) potpuna smeša za krave muzare preko 20 l/dan mleka;
9) potpuna smeša za visoko steone krave i junice;
10) potpuna smeša za priplodne bikove.
Dopunske smeše za ishranu goveda su:
1) dopunska smeša za telad telesne mase od 100 do 250 kg;
2) dopunska smeša za tov junadi (obe faze tova);
3) dopunska smeša za krave muzare.
U potpunu smešu - zamenu mleka za telad, potpunu smešu za telad I - poĉetnu i potpunu
smešu za telad II - telesne mase od 50 kg do 100 kg ne sme se dodavati neproteinski azot
(NPN).
Za proizvodnju smeša za ishranu goveda ne smeju se koristiti hraniva ţivotinjskog porekla
utvrĊena u ĉlanu 20. ovog pravilnika, osim obranog mleka, surutke, albumina i kazeina, kao ni
koštano brašno i sirovo koštano brašno.
Potpune smeše za ishranu goveda
Član 52
Potpune smeše za ishranu goveda moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabelama 21
i 22 - Uslovi za kvalitet potpunih smeša za ishranu goveda.
Tabela 21
Uslovi za kvalitet potpunih smeša za ishranu goveda
Red.
br.
1
Hemijski sastav
2
Obrano mleko u
1.
prahu, %
2. Proteini, %, najmanje
3. Mast, %, najmanje
4. Vlaga, %, najviše
5. Celuloza, %, najviše
6. Pepeo, % najviše
7. Kalcijum, %
8. Fosfor, %
9. Natrijum, %
Vitamin A, IJ/kg,
10.
najmanje
Vitamin D3, IJ/kg,
11.
najmanje
Vitamin E, mg/kg,
12.
najmanje
Potpuna smeša zamena mleka za
telad
3
4
Potpuna smeša za
telad - II od 50 kg do
100 kg
5
50
ne utvrĊuje se
ne utvrĊuje se
22
12
6
2
8
0,9 do 1,1
0,7 do 0,9
0,3 do 0,4
20
5
12
6
8
0,6 do 0,8
0,4 do 0,6
0,2 do 0,3
18
5
13,0
8
8
0,6 do 0,8
0,4 do 0,6
0,2 do 0,3
12.000
8.000
8.000
1.500
1.000
1.000
20
20
20
Potpuna smeša za
telad - I poĉetna
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Kobalt, mg/kg,
najmanje
Bakar, mg/kg,
najmanje
Cink, mg/kg, najmanje
GvoţĊe, mg/kg,
najmanje
Mangan, mg/kg,
najmanje
Jod, mg/kg, najmanje
Selen, mg/kg,
najmanje
Ovsene jedinice/kg,
raĉunski, najmanje
0,1
0,1
0,1
8
5
5
50
50
50
60
50
30
30
30
20
0,5
0,6
0,6
0,1
0,1
0,1
ne utvrĊuje se
0,9
0,9
Tabela 22
Uslovi za kvalitet potpunih smeša za ishranu goveda
Red.
br.
Hemijski
sastav
1
2
Proteini, %,
najmanje
Protein u
obliku NPN1)
u odnosu na
ukupni
protein, %
najviše
Vlaga, %,
najviše
Celuloza, %,
najviše
Pepeo, %,
najviše
1.
2.
3.
4.
5.
6. Kalcijum, %
7. Fosfor, %
8. Natrijum, %
Potpuna
smeša
za telad
u
porastu i
tovu III
od 100
kg do
250 kg
3
Potpuna
smeša
za tov
junadi I
od 250
kg, do
350 kg
Potpuna
smeša
za tov
junadi II
preko
350 kg
Potpuna
smeša
za krave
muzare
Potpuna
smeša
za krave
muzare
do 20
L/dan
mleka
Potpuna
smeša
za krave
muzare
preko 20
L/dan
mleka
4
16
Potpuna
smeša Potpuna
za
smeša
visoko
za
steone priplodne
krave i bikove
junice
5
6
7
8
9
10
14
12
12
15
18
14
16
20
35
25
20
20
20
02)
02)
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
12
15
10
10
10
10
20
15
10
10
10
10
10
10
12
10
0,8 do
1,0
0,5 do
0,7
0,2 do
0,3
0,6 do
0,8
0,4 do
0,6
0,2 do
0,3
0,9 do
1,1
0,6 do
0,8
0,2 do
0,3
0,9 do
1,1
0,6 do
0,8
0,2 do
0,3
0,9 do
1,1
0,6 do
0,8
0,2 do
0,3
0,9 do
1,1
0,6 do
0,8
0,2 do
0,3
0,9 do
1,2
0,6 do
0,8
0,2 do
0,3
0,8 do
1,0
0,6 do
0,8
0,2 do
0,4
Magnezijum,
9. mg/kg
najmanje
Vitamin A,
10. IJ/kg,
najmanje
Vitamin D3,
11. IJ/kg,
najmanje
Vitamin E,
12. mg/kg,
najmanje
Kobalt,
13. mg/kg,
najmanje
Bakar,
14. mg/kg,
najmanje
Cink, mg/kg,
15.
najmanje
GvoţĊe,
16. mg/kg,
najmanje
Mangan,
17. mg/kg,
najmanje
Jod, mg/kg,
18.
najmanje
Selen,
19. mg/kg,
najmanje
Ovsene
jedinice/kg,
20.
raĉunski,
najmanje
40
40
40
40
40
40
150 do
300
150 do
300
7.500
7.500
10.000
10.000
10.000
10.000
6.000
5.000
1.000
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.000
10
10
10
20
20
20
15
15
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
0,05
0,1
0,1
5
5
5
5
5
5
10
5
20
20
20
20
20
20
30
30
20
20
20
20
20
20
40
30
20
20
20
20
20
20
30
30
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,95
1,0
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
1,0
___________
1)
NPN - neproteinski azot.
2)
U potpunu smešu za visokosteone krave i junice i potpunu smešu za priplodne bikove ne sme
se davati neproteinski azot (NPN).
Dopunske smeše za ishranu goveda
Član 53
Dopunske smeše za ishranu goveda moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet u Tabeli 23 Uslovi za kvalitet dopunske smeše za ishranu goveda.
Tabela 23
Uslovi za kvalitet dopunske smeše za ishranu goveda
Red.
br.
Hemijski sastav
1. Proteini, %, najmanje
Protein u obliku NPN1) u
2. odnosu na ukupni protein, %
najviše
3. Vlaga, %, najviše
4. Celuloza, %, najviše
5. Pepeo, %, najviše
6. Kalcijum, %
7. Fosfor, %
8. Natrijum, %
Magnezijum, mg/kg,
9.
najmanje
10. Vitamin A, IJ/kg, najmanje
11. Vitamin D3, IJ/kg, najmanje
12. Vitamin E, mg/kg, najmanje
13. Kobalt, mg/kg, najmanje
14. Bakar, mg/kg, najmanje
15. Cink, mg/kg, najmanje
16. GvoţĊe, mg/kg, najmanje
17. Mangan, mg/kg, najmanje
18. Jod, mg/kg, najmanje
19. Selen, mg/kg, najmanje
Dopunska smeša za
telad od 100 kg do 250
kg
35
Dopunska
smeša za tov
junadi
30
Dopunska smeša
za krave muzare
25
30
25
12
10
14
3,0 do 3,6
2,0 do 2,6
0,8 do 1,1
12
10
14
3,0 do 3,6
2,0 do 2,6
0,8 do 1,1
12
10
14
2,7 do 3,4
1,8 do 2,4
0,6 do 0,9
180
200
140
20.000
3.000
ne utvrĊuje se
0,3
15
60
60
60
1,8
0,3
30.000
4.000
ne utvrĊuje se
0,3
15
100
70
70
2,0
0,4
30.000
4.000
50
0,2
15
80
80
80
1,8
0,3
Smeše za ishranu ovaca
Član 54
Smeše za ishranu ovaca mogu biti:
1) potpune smeše;
2) dopunske smeše.
Potpune smeše za ishranu ovaca su:
1) potpuna smeša - zamena mleka za jagnjad;
2) potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu I - telesne mase do 15 kg;
3) potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu II - telesne mase od 15 do 30 kg;
4) potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu III - telesne mase od 30 do 50 kg;
30
5) potpuna smeša za sjagnjene ovce i dviske;
6) potpuna smeša za ovce u laktaciji;
7) potpuna smeša za priplodne ovnove.
Dopunske smeše za ishranu ovaca jesu:
1) dopunska smeša za jagnjad u porastu i tovu;
2) dopunska smeša za sjagnjene ovce i ovce muzare.
U proizvodnji smeša za ishranu ovaca hraniva ţivotinjskog porekla mogu se koristiti pod
uslovima iz ĉlana 48. stav 5. ovog pravilnika.
Potpune smeše za ishranu ovaca
Član 55
Potpune smeše za ishranu ovaca moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabelama 24 i
25 - Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu ovaca.
Tabela 24
Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu ovaca
Red.
br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Hemijski sastav
2
Obrano mleko u
prahu, %, najmanje
Proteini, %,
najmanje
Protein u obliku
NPN1) u odnosu na
ukupni protein, %
najviše
Vlaga, %, najviše
Mast, %, najmanje
Celuloza, %,
najviše
Pepeo, %, najviše
Kalcijum, 5 %
Fosfor, %
Natrijum, %
GvoţĊe, mg/kg,
najmanje
Potpuna
Potpuna smeša Potpuna smeša Potpuna smeša za
smeša za jagnjad u
za jagnjad u
jagnjad u porastu i
zamena mleka porastu i tovu - I porastu i tovu II - tovu III - od 30 kg
za jagnjad
do 5kg
od 15 kg 30 kg
do 50 kg
3
4
5
6
50
ne utvrĊuje se
ne utvrĊuje se
ne utvrĊuje se
22
18
16
14
01)
01)
15
20
6
12
13
ne utvrĊuje se
13,5
ne utvrĊuje se
13,5
ne utvrĊuje se
2
6
8
10
8
0,9 do 1,1
0,7 do 0,9
0,3 do 0,4
8
0,8 do 1,0
0,5 do 0,7
0,3 do 0,4
8
0,8 do 1,0
0,5 do 0,7
0,2 do 0,3
8
0,8 do 1,0
0,5 do 0,7
0,2 do 0,3
60
50
40
40
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Cink, mg/kg,
50
najmanje
Mangan, mg/kg,
30
najmanje
Bakar, mg/kg,
8
najmanje
Jod, mg/kg,
0,6
najmanje
Kobalt, mg/kg,
0,1
najmanje
Selen, mg/kg,
0,1
najmanje
Vitamin A, IJ/kg,
12 000
najmanje
Vitamin D3 IJ/kg,
1 500
najmanje
Vitamin E, mg/kg,
20
najmanje
Ovsene jedinice/kg,
ne utvrĊuje se
raĉunski, najmanje
50
40
30
30
30
30
5
5
5
0,6
0,6
0,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
7 500
6 000
6 000
1 200
1 000
1 000
15
15
15
0,9
0,9
0,9
__________
1)
U potpunu smešu za ishranu ovaca ne sme se dodavati neproteinski azot (NPN).
Tabela 25
Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu ovaca
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Hemijski sastav
Proteini, %, najmanje
Vlaga, %, najviše
Protein u obliku NPN1) u
odnosu na ukupni protein, %
najviše
Celuloza, %, najviše
Pepeo, %, najviše
Kalcijum, %
Fosfor, %
Natrijum, %
GvoţĊe, mg/kg, najmanje
Cink, mg/kg, najmanje
Mangan, mg/kg, najmanje
Jod, mg/kg, najmanje
Kobalt, mg/kg, najmanje
Bakar, mg/kg, najmanje
Potpuna smeša za
sjagnjene ovce i
dviske
14
13,5
Potpuna smeša Potpuna smeša za
ovce u laktaciji priplodne ovnove
16
13,5
17
13,5
25
25
01)
15
10
0,8 do 1,00
0,5 do 0,8
0,2 do 0,4
20
40
30
0,6
0,1
5
15
8
0,8 do 1,00
0,5 do 0,8
0,2 do 0,4
30
40
30
0,6
0,1
5
15
8
0,8 do 1,00
0,5 do 0,8
0,2 do 0,4
30
40
30
0,6
0,1
5
15.
16.
17.
18.
Selen, mg/kg, najmanje
Vitamin A, IJ/kg, najmanje
Vitamin D3, IJ/kg, najmanje
Vitamin E, mg/kg, najmanje
Ovsene jedinice/kg, raĉunski,
19.
najmanje
0,1
3 000
350
10
0,1
3 000
350
15
0,1
3 000
350
15
0,95
0,95
0,95
____________
1)
U potpunu smešu za priplodne ovnove ne sme se dodavati neproteinski azot (NPN).
Dopunska smeša za ishranu ovaca
Član 56
Dopunske smeše za ishranu ovaca moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 26 Uslovi za kvalitet dopunske smeše za ishranu ovaca.
Tabela 26
Uslovi za kvalitet dopunske smeše za ishranu ovaca
Redni
broj
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Hemijski sastav
2
Proteini, %, najmanje
Protein u obliku NPN1) u
odnosu na ukupni protein, %
najviše
Vlaga, %, najviše
Celuloza, %, najviše
Pepeo, %, najviše
Kalcijum, %
Fosfor, %
Natrijum, %
Vitamin A, IJ/kg, najmanje
Vitamin D3, IJ/kg, najmanje
Vitamin E, mg/kg, najmanje
Kobalt, mg/kg, najmanje
Bakar, mg/kg, najmanje
Cink, mg/kg, najmanje
GvoţĊe, mg/kg, najmanje
Mangan, mg/kg, najmanje
Jod, mg/kg, najmanje
Selen, mg/kg, najmanje
3
30
Dopunska smeša za
sjagnjene ovce i ovce
muzare
4
32
15%
20
12
10
12
2,5 do 2,8
1,5 do 2,0
0,6 do 0,8
20 000
3 000
45
0,3
15
150
150
90
1,8
0,3
12
10
12
2,9 do 3,5
1,8 do 2,4
0,6 do 0,8
30 000
4 500
40
0,3
15
90
60
90
1,8
0,3
Dopunska smeša za jagnjad
u porastu i tovu preko 15 kg
___________
1)
U dopunsku smešu za jagnjad u porastu i tovu ne sme se dodavati neproteinski azot (NPN).
Smeše za ishranu konja
Član 57
Smeše za ishranu konja jesu potpune smeše za ishranu konja, i to:
1) potpuna smeša za ţdrebad na sisi I;
2) potpuna smeša za odbijenu ţdrebad od sise II;
3) potpuna smeša za omad od 12 do 18 meseci I;
4) potpuna smeša za omad od 18 do 24 meseca II;
5) potpuna smeša za ţdrebne kobile;
6) potpuna smeša za kobile u laktaciji;
7) potpuna smeša za sportske konje;
8) potpuna smeša za priplodne pastuve.
Potpune smeše za ishranu konja ne smeju da sadrţe neproteinski azot (NPN).
Potpune smeše za ishranu konja
Član 58
Potpune smeše za ishranu konja moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabelama 27 i
28 - Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu konja.
Tabela 27
Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu konja
Red.
br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
Hemijski sastav
2
Obrano mleko u
prahu, % najmanje
Sirovi proteini, %,
najmanje
Lizin, %, najmanje
Mast, %, najmanje
Vlaga, %, najviše
Potpuna
Potpuna smeša Potpuna smeša Potpuna smeša
smeša za
za odbijenu
za omad 12 do za omad 18 do
ţdrebad na sisi
ţdrebad od sise II
18 meseci I
24 meseca II
I
3
4
5
6
35
ne utvrĊuje se
ne utvrĊuje se
ne utvrĊuje se
19,0
17,0
13,0
11,0
0,7
8,0
6
0,6
ne utvrĊuje se
13
0,5
ne utvrĊuje se
13
0,4
ne utvrĊuje se
13,5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Celuloza, %, najviše
Pepeo, %, najviše
Kalcijum, %
Fosfor, %
Natrijum, %,
najmanje
Magnezijum, %
najmanje
Vitamin A, IJ/kg,
najmanje
Vitamin D3, IJ/kg,
najmanje
Vitamin E, mg/kg,
najmanje
Vitamin B12, mg/kg,
najmanje
Kobalt, mg/kg,
najmanje
Bakar, mg/kg,
najmanje
Cink, mg/kg,
najmanje
GvoţĊe, mg/kg,
najmanje
Mangan, mg/kg,
najmanje
Jod, mg/kg,
najmanje
Selen, mg/kg,
najmanje
Svarljiva energija
raĉunski, MJ/kg,
najmanje
3,0
8,0
0,6-0,8
0,3-0,5
8,0
8,0
0,5-0,7
0,3-0,5
8,0
8,0
0,5-0,7
0,3-0,5
8,0
8,0
0,5-0,7
0,3-0,5
0,2
0,3
0,3
0,3
0,06
0,07
0,07
0,07
7 650
11 500
9 500
7 650
1 430
1 150
960
960
19
17,0
14,0
14,0
0,01
0,04
0,04
0,04
0,1
0,1
0,1
0,1
19,0
14,0
14,0
14,0
43
43
38,0
38,0
62,0
67,0
48,0
48,0
27,0
29,0
38,0
38,0
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
11,9
11,5
9,6
8,1
Tabela 28
Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu konja
Red.
br.
Hemijski sastav
Obrano mleko u
prahu, % najmanje
Sirovi proteini, %,
2.
najmanje
3. Lizin, %, najmanje
4. Mast, %, najmanje
1.
Potpuna smeša Potpuna smeša Potpuna smeša Potpuna smeša
za ţdrebne
za kobile u
za sportske
za priplodne
kobile
laktaciji
konje
pastuve
ne utvrĊuje se
ne utvrĊuje se
ne utvrĊuje se
ne utvrĊuje se
15,0
13,0
11,0
11,0
0,7
ne utvrĊuje se
0,7
ne utvrĊuje se
0,5
ne utvrĊuje se
0,7
ne utvrĊuje se
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Vlaga, %, najviše
Celuloza, %, najviše
Pepeo, %, najviše
Kalcijum, %
Fosfor, %
Natrijum, %, najviše
Magnezijum, %
najmanje
Vitamin A, IJ /kg,
najmanje
Vitamin D3, IJ/kg,
najmanje
Vitamin E, mg/kg,
najmanje
Vitamin B12, mg/kg,
najmanje
Kobalt, mg/kg,
najmanje
Bakar, mg/kg,
najmanje
Cink, mg/kg,
najmanje
GvoţĊe, mg/kg,
najmanje
Mangan, mg/kg,
najmanje
Jod, mg/kg, najmanje
Selen, mg/kg,
najmanje
Svarljiva energija
raĉunski, MJ/kg,
najmanje
13,5
8,0
8,0
0,8-0,10
0,6-0,8
0,2
13,5
8,0
8,0
0,8-0,10
0,6-0,8
0,2
13,5
8,0
8,0
0,6-0,8
0,4-0,6
0,3
13,5
8,0
8,0
0,6-0,8
0,4-0,6
0,2
0,06
0,06
0,05
0,05
12900
12900
12900
12900
1450
1150
1150
1150
53,0
48,0
48,0
53,0
0,04
0,04
0,04
0,04
0,1
0,1
0,1
0,1
10,0
10,0
10,0
10,0
38,0
38,0
38,0
38,0
48,0
48,0
62,0
48,0
38,0
38,0
38,0
38,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
8,6
8,6
11,5
7,6
Smeše za ishranu živine
Član 59
Smeše za ishranu ţivine jesu:
1) smeša za ishranu kokoši;
2) smeša za ishranu ćurki.
U smeše za ishranu ţivine ne sme se dodavati neproteinski azot (NPN).
Smeše za ishranu kokoši
Član 60
Smeše za ishranu kokoši jesu:
1) potpune smeše;
2) dopunske smeše.
Potpune krmne smeše za ishranu kokoši jesu:
1) potpuna smeša za tov pilića I;
2) potpuna smeša za tov pilića II;
3) potpuna smeša za tov pilića III;
4) potpuna smeša za piliće za priplod I;
5) potpuna smeša za piliće za priplod II;
6) potpuna smeša za piliće za priplod III;
7) potpuna smeša za nosilje jaja za konzum I;
8) potpuna smeša za nosilje jaja za konzum II;
9) potpuna smeša za rasplodne nosilje I;
10) potpuna smeša za rasplodne nosilje II.
Dopunske smeše za ishranu kokoši jesu:
1) dopunska smeša za tov pilića;
2) dopunska smeša za nosilje jaja za konzum.
Potpune smeše za ishranu kokoši
Član 61
Potpune smeše za ishranu kokoši moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabelama 29 i
30 - Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu kokoši.
Tabela 29
Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu kokoši
Red.
br.
Hemijski sastav
1. Proteini, %, najmanje
Potpuna
smeša za
tov pilića I
Potpuna
smeša za
tov pilića II
Potpuna
smeša za
tov pilića III
22
19
17
Potpuna
smeša za
piliće za
priplod I
19
Potpuna
smeša za
piliće za
priplod II
17
2. Masti, %, najmanje
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vlaga, % najviše
Celuloza, %, najviše
Pepeo, %, najviše
Kalcijum, %
Fosfor, %
Fosfor iskoristivi, %
najmanje
Natrijum, %
Mangan, mg/kg,
najmanje
Cink, mg/kg,
najmanje
GvoţĊe, mg/kg,
najmanje
Bakar, mg/kg,
najmanje
13,5
5
8
0,8 do 1,0
0,6-0,8
ne utvrĊuje
se
13,5
6
8
0,7 do 0,9
0,5-0,7
ne utvrĊuje
se
13,5
5
8
0,9 do 1,1
0,6-0,8
ne utvrĊuje
se
13,5
6
8
0,9 do 1,1
0,6-0,8
0,35
0,30
0,35
0,35
0,15 do 0,2
0,15 do 0,2
80
80
50
50
30
30
8
8
0,5
0,5
0,15
0,15
10000
10000
1500
1500
10
10
4
4
11,5
11,5
1,0
0,75
0,75
0,60
5
5
13,5
5
8
0,9 do 1,1
0,65-0,85
0,40
0,15 do 0,2 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2
ne utvrĊuje
10.
80
80
se
ne utvrĊuje
11.
50
50
se
ne utvrĊuje
12.
40
40
se
ne utvrĊuje
13.
8
8
se
ne utvrĊuje
14. Jod, mg/kg, najmanje
0,8
0,8
se
Selen, mg/kg,
ne utvrĊuje
15.
0,15
0,15
najmanje
se
Vitamin A, IJ/kg,
ne utvrĊuje
16.
12000
10000
najmanje
se
Vitamin D, IJ/kg,
ne utvrĊuje
17.
2000
1800
najmanje
se
Vitamin E, mg/kg,
ne utvrĊuje
18.
30
25
najmanje
se
Vitamin B2, mg/kg,
ne utvrĊuje
19.
6
6
najmanje
se
Metaboliĉka energija
20. raĉunski MJ/kg,
13,0
13,0
13,0
najmanje
ne utvrĊuje
21. Lizin, %, najmanje
1,15
0,90
se
Metionin+cistin, %,
ne utvrĊuje
22.
0,85
0,70
najmanje
se
Tabela 30
Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu kokoši
Red.
br.
Hemijski sastav
1
2
Potpuna
smeša za
piliće za
priplod III
3
Potpuna
Potpuna
smeša za
smeša za
nosilje jaja nosilje jaja
za konzum I za konzum II
4
5
Potpuna
smeša za
rasplodne
nosilje I
6
Potpuna
smeša za
rasplodne
nosilje II
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Proteini, %,
15
16,5
najmanje
Vlaga, %, najviše
13,5
13,5
Celuloza, %,
7
8
najviše
Pepeo, %, najviše
8
13
Kalcijum, %
1,0 do 1,2
3,2-4,0
Fosfor, %
0,65-0,85
0,65-0,85
Fosfor iskoristivi, %
0,35
0,35
najmanje
Natrijum, %
0,15 do 0,2 0,15 do 0,2
Mangan, mg/kg,
80
80
najmanje
Cink, mg/kg,
50
60
najmanje
GvoţĊe, mg/kg,
30
40
najmanje
Bakar, mg/kg,
8
6
najmanje
Jod, mg/kg,
0,5
0,5
najmanje
Selen, mg/kg,
0,15
0,15
najmanje
Vitamin A, IJ/kg,
10000
10000
najmanje
Vitamin D3, IJ/kg,
1500
1500
najmanje
Vitamin E, mg/kg,
10
15
najmanje
Vitamin B2, mg/kg,
2
3
najmanje
Metaboliĉka
energija raĉunski,
11,5
11,5
MJ/kg, najmanje
Linolenska kiselina, ne utvrĊuje
1,0
%, najmanje
se
Lizin, %, najmanje
0,6
0,75
Metionin+cistin, %,
0,4
0,65
najmanje
15
16,5
15
13,5
13,5
13,5
8
8
8
13
3,2-4,0
0,6-0,8
13
3,0-4,0
0,6-0,8
13
2,8 do 3,8
0,6-0,8
0,30
0,35
0,35
0,15 do 0,2
0,15 do 0,2
0,15 do 0,2
80
80
80
60
60
60
40
40
40
6
6
6
0,5
0,5
0,5
0,15
0,15
0,15
10000
15000
15000
1800
2000
2000
10
20
20
2
4
4
11,5
11,5
11,0
0,9
0,9
0,75
0,7
0,75
0,65
0,6
0,65
0,6
Dopunske smeše za ishranu kokoši
Član 62
Dopunske smeše za ishranu kokoši moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 31 Uslovi za kvalitet dopunske smeše za ishranu kokoši.
Tabela 31
Uslovi za kvalitet dopunske smeše za ishranu kokoši
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Dopunska smeša
Dopunska smeša
za nosilje jaja za
za tov pilića
konzum
40
30
13
13
8
10
16
30
2,8 do 3,0
8 do 10
1,7 do 1,9
1,8 do 2,0
1,0
1,0
0,45 do 0,7
0,45 do 0,6
240
240
150
180
120
120
24
24
2,4
1,8
0,4
0,4
35000
25000
6000
3500
90
40
20
10
ne utvrĊuje se
2,5
2,5
1,6
1,5
1,1
Hemijski sastav
Proteini, %, najmanje
Vlaga, %, najviše
Celuloza, %, najviše
Pepeo, %, najviše
Kalcijum, %
Fosfor, %
Fosfor iskoristivi, %, najmanje
Natrijum, %
Mangan, mg/kg, najmanje
Cink, mg/kg, najmanje
GvoţĊe, mg/kg, najmanje
Bakar, mg/kg, najmanje
Jod, mg/kg, najmanje
Selen, mg/kg, najmanje
Vitamin A, IJ/kg, najmanje
Vitamin D3, IJ/kg, najmanje
Vitamin E, mg/kg, najmanje
Vitamin B2, mg/kg, najmanje
Linolenska kiselina, %, najmanje
Lizin, %, najmanje
Metionin+cistin, %, najmanje
Smeše za ishranu ćurki
Član 63
Smeše za ishranu ćurki jesu potpune smeše za ishranu ćurki, i to:
1) potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu I;
2) potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu II;
3) potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu III;
4) potpuna smeša za ćurke u tovu IV;
5) potpuna smeša za priplodne ćurke;
6) potpuna smeša za ćurke nosilje.
Potpune smeše za ishranu ćurki
Član 64
Potpune smeše za ishranu ćurki moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabelama 32 i
33 - Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu ćurki.
Tabela 32
Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu ćurki
Red.
br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Hemijski sastav
2
Proteini, %, najmanje
Celuloza, %, najviše
Pepeo, %, najviše
Vlaga, %, najviše
Kalcijum, %
Fosfor, %
Fosfor iskoristivi, % najmanje
Natrijum, %
Mangan, mg/kg, najmanje
Cink, mg/kg, najmanje
GvoţĊe, mg/kg, najmanje
Bakar, mg/kg, najmanje
Jod, mg/kg, najmanje
Selen, mg/kg, najmanje
Vitamin A, IJ/kg, najmanje
Vitamin D3, IJ/kg, najmanje
Vitamin E, mg/kg, najmanje
Vitamin B2, mg/kg, najmanje
Vitamin B12, mg/kg, najmanje
Biotin, mg/kg, najmanje
Metaboliĉka energija raĉunski,
MJ/kg, najmanje
Linolenska kiselina, %, najmanje
Lizin, %, najmanje
Metionin+cistin, %, najmanje
Potpuna smeša
za ćurke u
porastu i tovu I
3
28
5,0
9,0
13
1,2 do 1,4
0,9-1,1
0,7
0,15 do 0,2
80
50
40
8
0,8
0,15
15000
3000
25
8
0,02
0,2
Potpuna smeša
za ćurke u
porastu i tovu II
4
24
5,0
9,0
13
1,1 do 1,3
0,8-1,0
0,62
0,15 do 0,2
80
50
40
8
0,8
0,15
12000
2500
25
8
0,02
0,2
Potpuna smeša
za ćurke u
porastu i tovu III
5
20
6,0
9,0
13
1,0 do 1,2
0,7-0,9
0,55
0,15 do 0,2
80
50
40
8
0,8
0,15
12000
2500
25
6
0,01
0,1
11,8
12,1
12,5
1,0
1,7
1,0
1,0
1,4
0,9
1,0
1,1
0,85
Tabela 33
Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu ćurki
Red.
Hemijski sastav
Potpuna smeša
Potpuna smeša
Potpuna smeša
za ćurke u tovu IV
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Proteini, % najmanje
Celuloza, %, najviše
Pepeo, %, najviše
Vlaga, %, najviše
Kalcijum, %
Fosfor, %
Fosfor iskoristivi, % najmanje
Natrijum, %
Mangan, mg/kg, najmanje
Cink, mg/kg, najmanje
GvoţĊe, mg/kg, najmanje
Bakar, mg/kg, najmanje
Jod, mg/kg, najmanje
Selen, mg/kg, najmanje
Vitamin A, IJ/kg, najmanje
Vitamin D3, IJ/kg, najmanje
Vitamin E, mg/kg, najmanje
Vitamin B2, mg/kg, najmanje
Vitamin B12, mg/kg, najmanje
Biotin, mg/kg, najmanje
Metaboliĉka energija raĉunski,
MJ/kg, najmanje
Linolenska kiselina, %, najmanje
Lizin, %, najmanje
Metionin+cistin, %, najmanje
za ćurke nosilje
16
6,0
9,0
13,5
0,9 do 1,1
0,55-0,75
0,4
0,15 do 0,2
50
50
40
8
0,8
0,15
10000
2000
20
6
0,01
0,1
za priplodne
ćurke
15
6,0
9,0
13,5
0,75 do 0,95
0,6-0,8
0,4
0,15 do 0,2
50
50
40
8
0,8
0,15
8000
1500
20
6
0,01
0,1
12,8
11,7
11,7
1,0
0,6
0,6
1,0
0,7
0,55
1,0
0,8
0,6
16
6,0
12,0
13,5
2,4 do 2,7
0,6-0,8
0,45
0,15 do 0,2
60
50
40
8
0,8
0,15
12000
2500
20
6
0,02
0,2
Smeše za ishranu pataka i gusaka
Član 65
Kvalitet smeša za ishranu pataka i gusaka odreĊuje se u skladu sa odredbom ĉlana 3. stav 2.
taĉka 2) ovog pravilnika.
Smeše za ishranu koza
Član 66
Kvalitet smeša za ishranu koza odreĊuje se u skladu sa odredbom ĉlana 3. stav 2. taĉka 2)
ovog pravilnika.
U proizvodnji smeša za ishranu koza hraniva ţivotinjskog porekla mogu se koristiti pod uslovima
iz ĉlana 51. stav 5. ovog pravilnika.
Smeše za ishranu kunića
Član 67
Smeše za ishranu kunića jesu potpune smeše, i to:
1) potpuna smeša za mlade kuniće I;
2) potpuna smeša za kuniće u porastu i tovu II;
3) potpuna smeša za gravidne ţenke kunića;
4) potpuna smeša za dojne ţenke kunića.
U potpune smeše za ishranu kunića ne sme se dodavati neproteinski azot (NPN).
Potpune smeše za ishranu kunića
Član 68
Potpune smeše za ishranu kunića moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 34 Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu kunića.
Tabela 34
Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu kunića
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Hemijski sastav
Proteini, %, najmanje
Vlaga, %, najviše
Celuloza, %
Pepeo, %, najviše
Kalcijum, %
Fosfor, %
Natrijum, %
Vitamin, A, IJ/kg,
najmanje
Vitamin D, IJ/kg,
najmanje
Vitamin E, mg/kg,
najmanje
Vitamin K, mg/kg,
najmanje
Kobalt, mg/kg, najmanje
Bakar, mg/kg, najmanje
Cink, mg/kg, najmanje
GvoţĊe, mg/kg, najmanje
Potpuna
smeša za
mlade kuniće I
16
13,5
10 do 12
8
0,8 do 1,0
0,7 do 0,8
0,2 do 0,3
Potpuna
Potpuna
smeša za
smeša za
kuniće u
gravidne ţenke
porastu i tovu II
kunića
15
17
13,5
13,5
13 do 15
12 do 14
8
8
0,9 do 1,1
0,8 do 1,0
0,65 do 0,80
0,5 do 0,70
0,2 do 0,3
0,2 do 0,3
Potpuna
smeša za
dojne ţenke
kunića
18
13,5
10 do 12
8
0,9 do 1,1
0,7 do 0,85
0,2 do 0,3
10000
8000
10000
10000
1500
1200
1500
1500
30
25
50
50
1
1
1
1
0,1
5
40
40
0,1
5
60
60
0,1
5
60
60
0,1
5
60
60
16. Mangan mg/kg, najmanje
17. Jod, mg/kg, najmanje
18. Lizin, %, najmanje
Metionin+cistin, %,
19.
najmanje
TDN, raĉunski, %,
20.
najmanje
20
0,6
0,7
20
0,6
0,6
20
0,6
0,7
20
0,6
0,8
0,6
0,5
0,6
0,65
60
65
60
65
Smeše za ishranu riba
Član 69
Smeše za ishranu riba jesu potpune smeše, i to:
1) smeša za mlaĊ šarana;
2) smeša za tov šarana;
3) smeša za mlaĊ pastrmke;
4) smeša za tov pastrmki.
U potpune smeše za ishranu riba ne sme se dodavati neproteinski azot (NPN).
Potpune smeše za ishranu riba
Član 70
Potpune smeše za ishranu riba moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 35 Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu riba.
Tabela 35
Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu riba
Red.
br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Potpuna
Potpuna
Potpuna
Potpuna
smeša za mlaĊ smeša za tov smeša za mlaĊ smeša za tov
šarana
šarana
pastrmke
pastrmki
2
3
4
5
6
Proteini, %, najmanje
35
20
50
40
Vlaga, %, najviše
12
12
10
10
Celuloza, %, najviše
6
10
3
4
Pepeo, % najviše
10
8
12
12
Kalcijum, %
0,9 do 1,8
0,9 do 1,1
1,6 do 3,0
1,6 do 3,0
Fosfor, %
0,8 do 1,5
0,8 do 1,0
1,4 do 1,8
1,4 do 1,8
Natrijum, %
0,2 do 0,3
0,2 do 0,3
0,4-1,0
0,4-1,0
Vitamin A, IJ/kg, najmanje
6000
4000
12000
10000
Vitamin D, IJ/kg,
1000
600
1200
800
Hemijski sastav
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
najmanje
Vitamin E, mg/kg,
najmanje
Vitamin B1, mg/kg,
najmanje
Vitamin B2, mg/kg,
najmanje
Vitamin B12, mg/kg,
najmanje
Vitamin C, mg/kg,
najmanje
Vitamin K, mg/kg,
najmanje
Biotin, mg/kg, najmanje
GvoţĊe, mg/kg, najmanje
Bakar, mg/kg, najmanje
Mangan, mg/kg, najmanje
Kobalt, mg/kg, najmanje
Cink, mg/kg, najmanje
Jod, mg/kg, najmanje
Selen, mg/kg, najmanje
Lizin, %, najmanje
Metionin+cistin, %,
najmanje
40
30
70
70
5
5
12
12
10
10
20
20
0,02
0,02
0,03
0,03
150
150
500
500
4
4
5
5
1
30
5
30
1
30
1
0,1
1,6
1
30
5
30
1
30
1
0,1
1,1
1
40
5
30
1
40
1
0,1
2,0
1
40
5
30
1
40
1
0,1
1,8
1,2
0,8
1,8
1,6
Smeše za ishranu pastrmki
Član 71
Smeše za ishranu pastrmki moraju biti peletirane.
Kvalitet smeša za ostale kategorije šarana i pastrmki i smeša za ostale vrste i kategorije riba
odreĊuje se u skladu sa odredbom ĉlana 3. stav 2. taĉka 2) ovog pravilnika.
Smeše koje se koriste za ishranu pasa, mačaka, ukrasnih ptica, divljači i
krznašica
Član 72
Kvalitet smeša koje se koriste za ishranu pasa, maĉaka, ukrasnih ptica, divljaĉi i krznašica
odreĊuje se u skladu sa odredbom ĉlana 3. stav 2. taĉka 2) ovog pravilnika
Elementi bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u proizvodnji i preradi
za smeše
Član 73
Elementi bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u proizvodnji i preradi smeša jesu:
odvaga, mlevenje, mešanje, pakovanje, deklarisanje i skladištenje, koji se odvijaju po fazama.
U prvoj fazi vrši se odvaga sirovina, odnosno hraniva i premiksa.
U drugoj fazi vrši se mlevenje sirovina, a u trećoj fazi vrši se mešanje sirovina i premiksa, u
skladu sa propisanim tehnološkim postupcima iz proizvoĊaĉke specifikacije.
Završna faza jeste pakovanje, deklarisanje i skladištenje smeša.
Sledeći
Prethodni
4. Dodaci hrani za životinje
Vrste
Član 74
Dodaci hrani za ţivotinje, u smislu ovog pravilnika, jesu:
1) vitamini i provitamini;
2) mikroelementi i minerali;
3) neproteinska azotna jedinjenja;
4) aminokiseline;
5) stimulatori rasta;
6) kokcidiostatici;
7) ostali dozvoljeni dodaci.
Dodaci iz stava 1. ovog ĉlana dodaju se hrani za ţivotinje u koliĉinama propisanim ovim
pravilnikom.
4.1. Vitamini i provitamini
Član 75
U vitamine i provitamine, u smislu ovog pravilnika, spadaju i materije sliĉnog delovanja kao što
su: kalcijum-pantotenat, holinhlorid, inozit, folna kiselina, i dr.
U hrani za ţivotinje nije dozvoljena istovremena upotreba vitamina D2 i D3.
Maksimalni sadrţaj vitamina po vrstama i kategorijama ţivotinja utvrĊen je u Tabeli 36 Vitamini.
Tabela 36
Vitamini
E broj
Vrsta vitamina
E 672 Vitamin A
E 670 Vitamin D2
E 671 Vitamin D3
Vrsta i kategorija ţivotinje
Pilići u tovu
Patke u tovu
Ćurke u tovu
Jagnjad u tovu
Svinje u tovu
Junad u tovu
telad
Druge vrste i kategorije ţivotinje
Svinje
Prasad
Goveda
Ovce, koze
telad
konji
Druge vrste ili kategorije ţivotinja sa
izuzetkom ţivine i riba
Svinje
Prasad
Goveda
Ovce, koze
telad
konji
Tovni pilići
Ćurke
Druga ţivina
ribe
Druge vrste ili kategorije ţivotinja sa
izuzetkom ţivine i riba
Sve supstance ove
grupe izuzev vitamina A Sve vrste ili kategorije ţivotinja
iD
4.2. Mikroelementi i minerali
Član 76
Maksimalan sadrţaj u
kg potpune smeše ili u
dnevnoj potrebi
13 500
13 500
13 500
13 500
13 500
13 500
25 500
Nema limita
2 000
10 000
4 000
4 000
10 000
4 000
2 000
2 000
10 000
4 000
4 000
10 000
4 000
5 000
5 000
3 000
3 000
2 000
Nema ograniĉenja
U mikroelemente i minerale, u smislu ovog pravilnika, spadaju jedinjenja gvoţĊa, joda, kobalta,
bakra, mangana, molibdena, selena, cinka i ostalih mikroelemenata.
Jedinjenja gvožđa
Član 77
Jedinjenja gvoţĊa, sa maksimalnim sadrţajem u smeši, data su u Tabeli 37 - Jedinjenja
gvoţĊa.
Tabela 37
Jedinjenja gvožđa
E
Element
broj
Dodatak
Hemijska formula
E 1 gvoţĊe gvoţĊe karbonat
gvoţĊe - (II) - hlorid,
tetrahidrat
gvoţĊe - (III) - hlorid,
heksahidrat
gvoţĊe - (II) - citrat,
heksahidrat
gvoţĊe - (II) - fumarat
gvoţĊe - (II) - laktat, trihidrat
gvoţĊe - (III) - oksid
gvoţĊe - (II) - sulfat,
heptahidrat
gvoţĊe - (II) - sulfat,
monohidrat
FeCO3
Maksimalan sadrţaj
elementa u mg/kg
kompletne smeše
1250 (ukupno)
FeCl x 4H2O
1250 (ukupno)
FeCl 3 x 6H2O
1250 (ukupno)
Fe3(C6H5O7)2 x 6H2O
1250 (ukupno)
FeC4H2O4
Fe(C3H5O3)2 x 3H2O
FeO3
1250 (ukupno)
1250 (ukupno)
1250 (ukupno)
FeSO4 x 7H2O
1250 (ukupno)
FeSO4 x H2O
1250 (ukupno)
Fe(x) x n
H2O(n=anion neke
gvoţĊe amino kiselinski helat aminokiseline dobijene od
hidrat
hidrolizovanog proteina
soje) Molekulska teţina ne
prelazi 1500
1250 (ukupno)
Jedinjenje joda
Član 78
Jedinjenja joda, sa maksimalnim sadrţajem u smeši, dati su u Tabeli 38 - Jedinjenja joda.
Tabela 38
Jedinjenja joda
E broj Element
Dodatak
Hemijska
Maksimalan sadrţaj elementa u mg/kg
formula
E2
jod
kalcijumjodat,
heksahidrat
Ca(JO3)2 x
6H2O
kalcijumjodat,
anhidrovani
Ca(JO3)2
kalijumjodid
KJ
natrijumjodid
NaJ
kompletne smeše
Ekvidi: 4 ukupno
Ribe: 20 ukupno
Druge vrste ili kategorije ţivotinja: 10
ukupno
Ekvidi: 4 ukupno
Ribe: 20 ukupno
Druge vrste ili kategorije ţivotinja: 10
ukupno
Ekvidi: 4 ukupno
Ribe: 20 ukupno
Druge vrste ili kategorije ţivotinja: 10
ukupno
Ekvidi: 4 ukupno
Ribe: 20 ukupno
Druge vrste ili kategorije ţivotinja: 10
ukupno
Jedinjenja kobalta
Član 79
Jedinjenja kobalta, sa maksimalnim sadrţajem u smeši, data su u Tabeli 39 - Jedinjenja
kobalta.
Tabela 39
Jedinjenja kobalta
E broj Element
E3
kobalt
Dodatak
kobalt - (II) - acetat,
tetrahidrat
bazni kobalt - (II) karbonat, monohidrat
kobalt - (II) - hlorid,
heksahidrat
kobalt - (II) - nitrat,
heksahidrat
kobalt - (II) - sulfat,
monohidrat
kobalt - (II) - sulfat,
heptahidrat
Hemijska formula
Co(CH3COO)2 x
4H2O
2CoCO3 x
3Co(OH)2 x H2O
Maksimalan sadrţaj elementa u
mg/kg kompletne smeše
10 ukupno
10 ukupno
CoCl x 6H2O
10 ukupno
Co(NO3)2 x 6H2O
10 ukupno
CoSO4 x H2O
10 ukupno
CoSO4 x 7H2O
10 ukupno
Jedinjenja bakra
Član 80
Jedinjenja bakra, sa maksimalnim sadrţajem u smeši, data su u Tabeli 40 - Jedinjenja bakra.
Tabela 40
Jedinjenja bakra
E broj Element
E4
Dodatak
bakar - (II) bakar
acetat,
(Cu)
monohidrat
bazni bakar - (II)
- karbonat,
monohidrat
bakar - (II) hlorid,
dihidrat
bakar - (II) metionat
bakar - (II) oksid
bakar - (II) sulfat,
pentahidrat
bakar - (II) sulfat,
monohidrat
bakar amino
kiselininski
helat hidrat
Hemijska formula
Maksimalan sadrţaj
elementa u mg/kg
kompletne smeše
Cu(CH3COO)2 x H2O
CuCO3 x Cu (OH)2 x H2O
CuCl2 x 2H2O
Cu(C5H10NO2S)2
CuO
CuSO4 x 5H2O
CuSO4 x H2O
Cu(x)1-3 x n H2O (n=anion neke
aminokiseline dobijene od
hidrolizovanog proteina soje)
Molekulska teţina ne prelazi 1 500
Tovne svinje:
- do 16 nedelja
starosti:
175 ukupno
- od 17 nedelja
do klanja:
35 ukupno
- priplodne
svinje:
35 ukupno
Krave:
- zamena za mleko:
30 ukupno
- drugi oblici
kompletne
hrane: 50
- ovce i koze:
15 ukupno
- druge vrste ili
kategorije:
35 ukupno
Jedinjenja mangana
Član 81
Jedinjenja mangana, sa maksimalnim sadrţajem u smeši, data su u Tabeli 41 - Jedinjenja
mangana.
Tabela 41
Jedinjenja mangana
E broj Element
E 5 Mangan
Dodatak
mangan - (II) karbonat
mangan - (II) - hlorid,
tetrahidrat
Hemijska formula
Maksimalan sadrţaj
elementa u mg/kg
kompletne smeše
Mn CO3
250 ukupan
Mn Cl2 x 4H2O
250 ukupan
mangan - (II) - oksid
mangan - (III) - oksid
sekundarni mangan (II) - fosfat trihidrat
mangan - (II) - sulfat,
tetrahidrat
mangan - (II) - sulfat,
monohidrat
Mn O
Mn 2O3
250 ukupan
Mn HPO4 x 3H2O
250 ukupan
Mn SO4 x 4H2O
250 ukupan
Mn SO4 x H2O
250 ukupan
mangan
aminokiselinski helat
hidrat
Mn (x)1-3 x n H2O (n=anion neke
aminokiseline dobijene od
hidrolizovanog proteina soje)
Molekulska teţina ne prelazi 1500
250 ukupan
manganomanganik
oksid
MnO Mn2O3
150 ukupan
Jedinjenja cinka
Član 82
Jedinjenja cinka, sa maksimalnim sadrţajem u smeši, data su u Tabeli 42 - Jedinjenja cinka.
Tabela 42
Jedinjenja cinka
E broj Element
E6
cink
(Zn)
Dodatak
Hemijska formula
Maksimalan sadrţaj
elementa u mg/kg
kompletne smeše
cinkacetat, dihidrat Zn (CH3 x COO)2 x 2H2O
250 ukupan
cink karbonat
cink hlorid,
monohidrat
cinklaktat, trihidrat
cinkoksid
cinksulfat,
heptahidrat
cinksulfat,
monohidrat
Zn CO3
250 ukupan
Zn Cl2 x H2O
250 ukupan
Zn (C3H5O3)2 x 3H2O
Zn O
250 ukupan
250 ukupan
Zn SO4 x 7H2O
250 ukupan
Zn SO4 x H2O
250 ukupan
Zn (x)1-3 x n H2O (n=anion neke
aminokiseline dobijene od
hidrolizovanog proteina soje)
Molekulska teţina ne prelazi 1500
250 ukupan
cink
aminokiselinski
helat hidrat
Jedinjenja molibdena
Član 83
Jedinjenja molibdena, sa maksimalnim sadrţajem u smeši, data su u Tabeli 43 - Jedinjenja
molibdena.
Tabela 43
Jedinjenja molibdena
E broj
Element
E7
molibden
(Mo)
Hemijska
Maksimalan sadrţaj elementa u mg/kg
formula
kompletne smeše
(NH4)6 Mo7O24 x
amonijummolibdat
2,5 ukupan
4H2O
natrijummolibdat Na2MoO4 x 2H2O
2,5 ukupan
Dodatak
Jedinjenja selena
Član 84
Jedinjenja selena, sa maksimalnim sadrţajem u smeši, data su u Tabeli 44 - Jedinjenja selena.
Tabela 44
Jedinjenja selena
E broj Element
E8
selen
(Se);
Dodatak
Hemijska
formula
Maksimalan sadrţaj elementa u mg/kg
kompletne smeše
natrijumselenat Na2SeO4
0,5 ukupno
natrijumselenit Na2SeO3
0,5 ukupno
Upotreba organskih i vezanih mikroelemenata
Član 85
U hrani i dodacima hrani za ţivotinje dozvoljena je upotreba i organski vezanih mikroelemenata.
4.3. Neproteinska azotna jedinjenja
Član 86
Neproteinska azotna jedinjenja, u smislu ovog pravilnika, jesu azotna jedinjenja propisana
ĉlanom 29. ovog pravilnika.
4.4. Aminokiseline
Član 87
Aminokiseline, u smislu ovog pravilnika, jesu aminokiseline u ĉistom obliku kao i hidroksianalozi
njihovih aminokiselina i njihovih soli, i to:
1) DL - metionin tehniĉke ĉistoće najmanje 96%;
2) DL - triptofan tehniĉke ĉistoće najmanje 98%;
3) L - lizin tehniĉki ĉist najmanje 98%;
4) L - treonin tehniĉki ĉist najmanje 98%;
5) L - triptofan tehniĉki ĉist najmanje 98%.
4.5. Stimulatori rasta
Član 88
Pod stimulatorima rasta koji se koriste u proizvodnji smeša, u skladu sa ovim pravilnikom, jesu:
fitobiotici, probiotici, prebiotici i drugi dopušteni simulatori rasta.
Pored dodataka iz stava 1. ovog ĉlana, u hranu za ţivotinje mogu se dodavati, prema uputstvu
proizvoĊaĉa, i:
1) kokcidiostatici;
2) ţivi mikroorganizmi (bakterije, kvasci, gljivice);
3) i druge dozvoljene organske materije.
4.6. Kokcidiostatici
Član 89
Pod kokcidiostaticima i drugim dopuštenim lekovitim sredstvima koja se mogu dodavati u smeše
podrazumevaju se sredstva koja se koriste u profilaksi, a registrovana su u te svrhe, date u
Tabeli 45 - Kokcidiostatici.
Tabela 45
Kokcidiostatici
mg
aktivne
supstanc
Vrsta i Upotre e po kg
Dodatak
Kompozicija,
kateg bljivo
smeše
E Ime i reg.
tradicionaln hemijska formula i orija starost
broj
br.
o ime
opis
ţivotin ţivotinj
mak
je
e do min. .
sadr
sadr
ţaj
ţaj
E Pfizer Ltd Robenidin Sastav dodatka: Zeĉev
758
hydro
Robenidin
i za
chloride 66
hidrohlorid
odgoj
g/kg
66 g/kg
-
50
Ostali
uslovi
66 Zabranjena
upotreba
pet dana
pre klanja
Maksima
lan
ostatak
rezidua u
relevantn
im
namernic
ama
ţivotinjsk
og
porekla
(Cycostat
66G)
E Pfizer Ltd Robenidin
758
hydrochlori
de
66 g/kg
(Cycostat
66G)
E Pfizer Ltd Lasalocid A
763
sodium
15 g/100g
Avatec
15%cc
E
Intervet Halofugino
764 Internatio
ne
nal bv hydrobromi
de 6 g/kg
Stenorol
E
Intervet Salinomyci
766 Internatio n sodium
nal bv
120 g/kg
Sacox 120
Mikrogranul
isan
Lignosulfonat: 40
g/kg
Kalcijum sulfonat
dihidrat: 894 g/kg
Robenidin
hidrohlorid
C15H13C12N5HCL
Sastav dodatka:
Robenidin
hidrohlorid 66
g/kg
Lignosulfonat: 40
g/kg
Kalcijum sulfonat
dihidrat:
894 g/kg
Robenidin
hidrohlorid
C15H13C12N5HCL
Sastav dodatka:
Lasalocid A
natrijum 15
g/100g
Aktivna
supstanca:
C34H53O8Na
Pilići
za tov
-
30
36 Zabranjena
upotreba
pet dana
pre klanja
Ćurke
-
30
36
Ćurke
12
90 125 Zabranjena
nedelja
upotreba
pet dana
pre klanja.
Ovaj
dodatak
sadrţi
izvesne
jonofore:
istovremen
a upotreba
sliĉnih
lekovitih
supstanci
moţe biti
kontraindik
ovana
Sastav dodatka: Pilići
16
2
3
Halofuginon
odgoj nedelja
hidrohlorid 6 g/kg eni za
Aktivna
nosilje
supstanca:
C16H12BrClN3O3HB
r
Sastav dodatka: Pilići
60 70 Zabranjena
Salinomicin
za tov
upotreba
natrijum 120 g/kg
pet dana
Aktivna
pre klanja.
supstanca:
Naznaĉeno
C42H69O11Na
u uputstvu
za
upotrebu:
Opasno za
E
Intervet Salinomyci Sastav dodatka:
766 Internatio
n
Salinomicin
nal bv sodium 120
natrijum
g/kg
120 g/kg
Sacox 120
Aktivna
supstanca:
C42H69O11Na
Pfizer Ltd
Salinomyci Sastav dodatka:
Salinomicin
n
natrijum
sodium 120
120
g/kg
g/kg
Kalcijum
(Salinomax
lignosulfonat:
120G)
40/g/kg
Kalcijum sulfat
dehidrat
do 1000 g/kg
Sastav dodatka:
Salinomicin
natrijum,
C42H69O11Na
Natrijumova so
polietil
monougljeniĉna
kiselina
proizvedena
fermentacijom
Streptomyces
albus
(ATCC 21838/US
9401-06),
CAS No: 35 72131-8
neĉistoća:
‹ 42 mg
elaiofilin/kg
Zeĉev
i
za tov
Pilići
za tov
-
20
-
60
konje i
ćurke.
Ovaj
dodatak
sadrţi
izvesne
jonofore:
istovremen
a upotreba
sliĉnih
lekovitih
supstanci
(tiamulin)
moţe biti
kontraindik
ovana
25 Zabranjena
upotreba
pet dana
pre klanja.
Naznaĉeno
u uputstvu
za
70
upotrebu:
Opasno za
konje.
Ovaj
dodatak
sadrţi
izvesne
jonofore:
istovremen
a upotreba
sliĉnih
lekovitih
supstanci
(tiamulin)
moţe biti
kontraindik
ovana.
Zabranjena
upotreba
pet dana
pre klanja.
Naznaka
kod
uputstva za
upotrebu:
"Opasno
za konje i
ćurke";
Ovaj
salinomicin
natrijum.
‹ 42 mg 17-epi-20
dezoksisalinomici
n/kg
salinomicin
natrijum
E
766
KRKA, Salinomyci Sastav dodatka:
d.d. N.
n sodium
Salinomicin
Mesto, (Kokcisan natrijum 120 g/kg
Slovenia
120 G) Kalcijum karbonat
do 1000g/kg
Saharoza: 80-100
g/kg
Kukuruzni skrob:
20g/kg
Aktivne
supstance:
C42H69O11Na
CAS broj:5572131-8, Natrijumova
so polietil
monougljeniĉna
kiselina
proizvedena
fermentacijom
Streptomyces
albus (CBS
101071)
Neĉistoća ‹ 42 mg
17-epi-20
dezoksisalinomici
n/kg salinomicin
natrijum.
E Pfizer Ltd Maduramici Sastav dodatka:
770
n
Maduramicin
ammonium amonium alfa
alpha
1g/100g
1g/100g
Aktivna
Cygro 1%
supstanca:
C47H83O17N
Pilići
za tov
Pilići
za tov
60
-
5
dodatak
sadrţi
izvesne
jonofore:
istovremen
a upotreba
sliĉnih
lekovitih
supstanci
(tiamulin)
moţe biti
kontraindik
ovan
70 Zabranjena
5µg
upotreba tri Salinomi
dana pre
cyn
klanja. natrijuma
Naznaĉeno
/kg
u uputstvu
Svih
za
sveţih
upotrebu:
tkiva
Opasno za
konje i
ćurke.
Ovaj
dodatak
sadrţi
izvesne
jonofore:
istovremen
a upotreba
sliĉnih
lekovitih
supstanci
(tiamulin)
moţe biti
kontraindik
ovana
5
Zabranjena
upotreba
pet dana
pre klanja.
Naznaĉeno
u uputstvu
za
upotrebu:
Opasno za
konje.
Ovaj
dodatak
Ćurke
E
Jenssen Diclazuril Sastav dodatka: Pilići
771 Pharmac 0,5 g/100 g
Dik
za tov
eutica
Clinacox lazuril 0,5g/100 g
N.V.
0,5%
Aktivna
premix
supstanca:
Diclazuril
C17H9C13N4O2
0,2g/100g
Clinacox
0,2%
premix
16
nedelja
5
5
-
1
1
sadrţi
izvesne
jonofore:
istovremen
a upotreba
sliĉnih
lekovitih
supstanci
(tiamulin)
moţe biti
kontraindik
ovana
Zabranjena
upotreba
pet dana
pre klanja.
Naznaĉeno
u uputstvu
za
upotrebu:
Opasno za
konje.
Ovaj
dodatak
sadrţi
izvesne
jonofore:
istovremen
a upotreba
sliĉnih
lekovitih
supstanci
(tiamulin)
moţe biti
kontraindik
ovana
Dodatak
treba da se
inkorporira
u potpunu
smešu u
obliku
vitaminsko
mineralne
predsmeše
.
Dilazuril ne
sme da se
meša sa
drugim
kokcidiosta
ticima
1500 µg
Diclazuril
-a /kg
Sveţe
jetre
1500 µg
Diclazuril
-a /kg
Sveţih
bubrega
500 µg
Diclazuril
-a /kg
Sveţeg
mišićnog
tkiva 500
Za
µg
bezbednos Diclazuril
t: zaštititi
-a /kg
disajne
Sveţe
organe, koţe/ma
naoĉare i
snoće
rukavice
treba da se
upotrebe
tokom
rukovanja.
Program
monitoring
a na
bakterije i
Eimeria
spp.
Planira se i
izvršava od
strane
nosioca
dozvole
Ćurke
12
1
1
za tov nedelja
Pilići
odgoj
16
1
1
eni za nedelja
nosilje
E
Eli Lilly Narasin 80 Sastav dasnoćeg Pilići
80 100 Zabranjena
772 Company
g/kg
tkiva ernicama za tov
upotreba
Nicarbazin
ţivotinjskog
pet dana
80 g/kg
porekla: Narazin
pre klanja.
Maxiban
80 g/kg
Naznaĉeno
G160
Nikarbazin 80
u uputstvu
g/kg
za
Aktivna
upotrebu:
supstanca:
Opasno za
Narazin
konje.
C43H72O11
Ovaj
Nikarbazin
dodatak
C19H18N6O6
sadrţi
izvesne
jonofore:
istovremen
a upotreba
sliĉnih
lekovitih
supstanci
(tiamulin)
moţe biti
kontraindik
ovana
E Pfizer Ltd Decoquinat Sastav dodatka: Pilići
20 40 Zabranjena
756
e - 60,6
Dekokvinat: 60,6 za tov
upotreba tri
g/kg
g/kg
dana pre
(Deccox)
Aktivna
klanja
supstanca:
Dekokvinat
C24H35NO5
E
Eli Lilly Monensin Sastav dodatka: Pilići
100 125 Zabranjena
757
and
sodium
C36H61O11Na
za tov
upotreba tri
Company (Elancoban Monensin A: ne Pilići
dana pre
Limited
G100 manje od 90 % odgoj
klanja.
16
Elancoban Monenzin: A+ B: eni za nedelja 100 120 Naznaĉeno
100 ne manje od 95 % nosilje
u uputstvu
Elancogran
za
100 upotrebu:
Elancoban
Opasno za
G200 konje.
Elancoban
Ovaj
200)
dodatak
sadrţi
izvesne
jonofore:
Ćurke
16
60 100 istovremen
za tov nedelja
a upotreba
sliĉnih
lekovitih
supstanci
(tiamulin)
moţe biti
kontraindik
ovana
E Huvephar Monensin Sastav a dodatka: Pilići
100 125
1.
1701 ma NV
sodium
C36H61O11Na
za tov
Zabranjena
Belgium (Coxidin) Monenzin A: ne
upotreba tri
manje od 90 %
dana pre
Monenzin: A + B:
klanja.
ne manje od 95 %
2.
Monenzin C 0,2Kokcidiosta
0,3 %
tik treba da
Monenzin
se ubaci u
natrijum tehniĉka
hranu u
supstanca
vidu
Ćurke
16
ekvivalentna
90 100 premiksa.
za tov nedelja
aktivnosti
3.
monenzina: 25 %
Maksimaln
a
dozvoljena
doza
monenzin
natrijuma u
dopunskim
smešama -
E
765
Eli Lilly
Narasin
and
100 g/kg
Company Monteban
Limited
G 100
Sastav dodatka: Pilići
Narazin: 100 g za tov
aktivnosti /kg
-
60
625 mg/kg
za tovne
piliće; - 500
mg/kg za
ćurke.
4.
Monenzin
natrijum ne
sme da se
meša sa
drugim
kokcidiosta
ticima
5.
Naznaĉeno
u uputstvu
za
upotrebu:
Opasno za
konje.
Ovaj
dodatak
sadrţi
izvesne
jonofore:
istovremen
a upotreba
sliĉnih
lekovitih
supstanci
(tiamulin)
moţe biti
kontraindik
ovana.
6. Nositi
zaštitno
odelo,
rukavice i
zaštiti oĉi i
lice. U
sluĉaju
nedovoljne
ventilacije
u objektu
obezbediti
respiratorn
u opremu
70 Zabranjena
upotreba
pet dana
pre klanja.
Naznaka u
instrukciji
E
773
Phibro
Animal
Health,
sprl
Semdurami Sastav dodatka: Pilići
cin sodium Semduramicin za tov
(Aviax 5 %) natrijum: 51,3
g/kg
-
20
za
upotrebu:
Opasno za
konje,
ćurke i
zeĉeve.
Ovaj
dodatak
sadrţi
izvesne
jonofore:
istovremen
a upotreba
sliĉnih
lekovitih
supstanci
(tiamulin)
moţe biti
kontraindik
ovana
25 Zabranjena
upotreba
pet dana
pre klanja
4.7. Ostali dozvoljeni dodaci
Član 90
Ostali dozvoljeni dodaci, u smislu ovog pravilnika, jesu: antioksidansi, sredstva za vezivanje,
emulgatori, stabilizatori i zgušnjivaĉi, materije za bojenje ukljuĉujući i pigmente, arome i
pojaĉivaĉi apetita, konzervansi, enzimi, sredstva za poboljšavanje iskoristljivosti hrane i
fitobiotici.
Antioksidansi
Član 91
Da bi se spreĉila oksidacija sirove masti i drugih nestalnih sastojaka, smešama se mogu
dodavati antioksidansi dati u Tabeli 46 - Antioksidansi.
Tabela 46
Antioksidansi
E broj
Dozvoljeni dodaci
1
2
E 300 L askorbinska kiselina
Hemijska
oznaka
Vrsta
ţivotinje
3
C6H8O6
4
sve
Dozvoljena
Napomena u
koliĉina
Starost
ograniĉenju u
dodatka
primeni
maks.
5
6
7
Butylhydroxyanisol
C13H16O2
(BHA)
Butylhydroxytoluol
E 321
C15H24O
(BHT)
E 324 Etoksiquin
C14H19ON
E 302 Calcium-L-ascorbat
C12H14O12Ca 2H2O
5,6-diacethyl-LE 303
C10H12O8
Askorbinska kiselina
E 312 Dodecylgallat
C19H30O6
E 301 Natrium-l-ascorbat
C6H2O6Na
E 311 Octylgallat
C15H22O5
E 310 Propylgallat
C22H38O
6-Palmitoyl-LE 304
C22H38O
askorbinska kiselina
Jak tocopherol prirodni
E 306
ekstrakt
Sintetiĉki AlphaE 307
C29H50O2
tocopherol
Sintetiĉki Delta
E 309
C27H46O2
tocopherol
Sintetiĉki Gamma
E 308
C28H48O2
tocopherol
E 320
sve
150*
sve
150*
sve
sve
150*
sve
sve
sve
sve
sve
100**
100**
100**
sve
sve
sve
sve
sve
___________
*
Sam ili zajedno.
**
Sam ili sa drugim galatima.
Deklaracija za smeše u kojima je dodat antioksidans mora da sadrţi i podatke o koliĉini
upotrebljivog antioksidansa.
Sredstva za vezivanje
Sredstva protiv zgrudvavanja i sredstva za učvršćivanje
Član 92
U proizvodnji hrane za ţivotinje mogu se upotrebljavati sredstva za vezivanje data u Tabeli 47 Sredstva protiv zgrudvavanja i sredstva za uĉvršćivanje.
Tabela 47
Sredstva protiv zgrudvavanja i sredstva za učvršćivanje
E broj
Dozvoljeni dodaci
E 558 Bentonit
Hemijska
oznaka
Vrsta
ţivotinje
sve
Dozvoljena
koliĉina
Starost
Napomena
dodatka
maks.
20000
E 563
E 598
Magnezijum-silikat
bezazbestni
Kalcijumaluminat,
sintetski
E 552 Kalcijumsilikat sintetski
E 470 Kalcijumstearat
E 516 Kalcijumsulfat-Dihidrat
E 330 Limunska kiselina
E 470 Kalijumstearat
E 565 Ligninsulfonat
Natrijumaluminiumsilikat,
E 554
sintetski
E 470 Natrijumstearat
E 599 Perlit
sve
ţivina
zeĉevi
svinje
krave muzare
tovna junad
telad
ovce
koze
sve
C36H70O4Ca
sve
CaSO4 x 2H2O
sve
C6H8O7
sve
C18H35O2K
sve
sve
E 551 Silicijumdioksid amorfni
20000
20000
20000
8000
8000
8000
8000
8000
30000
sve
C18H35O2Na
prirodni natrijumaluminijum silikat
bezazbestni
E 562 Sepiolit
E 551
Silicijumdioksid, koloidni
b
Aluminijumsilikat Kaolinit
E 559
glina bezazbestna
E 561 Fermikulit bezazbestni
20000
sve
sve
sve
20000
sve
sve
prirodni
magnezijumaluminijumgvoţĊe silikat
sve
sve
Kalcijum hidrat
aluminosilikat
vulkanskog
porekla koja
sadrţi min. 85%
svinje
Klinoptilolit vulkanskog
klinoptilolit i
zeĉevi
porekla
maksimum 15%
ţivina
felspara
(mineral),
liskuna i gline
bez vlakana i
kvarca
Hidrat kalcijum svinje za tov
aluminosilikat ţivina za tov
Klinoptilolit sedimentnog
sedimentnog
ćurke za tov
porekla
porekla sadrţi
goveda
najmanje 80%
losos
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
Moţe se
koristiti za
poboljšanje
iskoristivosti
hrane i
klinoptilolota i
maksimum 20%
gline bez
vlakana i kvarca
otklanjanje
neugodnih
mirisa
Emulgatori, stabilizatori i zgušnjivači
Član 93
U proizvodnji hrane za ţivotinje mogu se upotrebljavati emulgatori, stabilizatori i zgušnjivaĉi dati
u Tabeli 48 - Emulgatori, stabilizatori i zgušnjivaĉi.
Tabela 48
Emulgatori, stabilizatori i zgušnjivači
E broj
Dozvoljeni dodaci
1
2
E 406 Agar-Agar
E 400 Alginska kiselina
E 403 Amoniumalginat
E 404 Kalcijumalginat
Kalcijumstearoilaktil 2E 482
laktat
E 466 Karboksilmetilceluloza
E 407 Karagen
E 460
Celuloza prah
A
E 486 Dekstran
E 462 Etilceluloza
E 422 Glicerin
Glicerin-PolietilenE 484
Glikolricinoleat
E 412 Guarguma
E 414 Gumiarabika
HidroksipropilmetilE 464
celuloza
E 463 Hidroksipropil celuloza
E 410 Karubaguma
E 402 Kalijumalginat
E 322 Lecitin
E 421 Manit
Dozvoljena Napomena
koliĉina
u
Hemijska oznaka Vrsta ţivotinje Starost
dodatka ograniĉenju
maks.
u primeni
3
4
5
6
7
sve
sve
sve osim
ukrasnih
ribica
sve
sve
sve
sve
sve
sve
sve
sve
sve
sve
sve
sve
sve
sve
sve
sve
sve
E 465 Metiletilceluloza
E 461 Metilceluloza
E 460 Mikrokristalna celuloza
Mono i diglicerid estri
masnih kiselina
a) limunska kiselina
b) sirćetna kiselina
E 472
v) mleĉna kiselina
g) monoacetil i diacetil
vinska kiselina
d) vinska kiselina
Monoestar 1,2
E 477
Propandiol
Mono i digliceridi masnih
E471
kiselina
E 401 Natrijumalginat
Natrijum stearoilaktil-2E 481
laktat
E 440 Pektin
E 450
Pentanatriumtrifosfat
B
E 496 Polietilenglikol 6000
Poliglicerinestri masnih
E 475
kiselina
sve
sve
sve
sve
sve
sve
sve
sve
sve
pas, maĉka
5000*
sve
300
sve
E 432
Polioksietilen (20)
Sorbitan-Monoluarat
sve
5000*
E 433
Polioksietilen (20)
Sorbitan-Monopalmitat
sve
5000*
E 434
Polioksietilen (20)
Sorbitan-Monopalmitat
sve
5000*
E 435
Polioksietilen (20)
Sorbitan-Monostearat
sve
5000*
E 436
Polioksietilen (20)
Sorbitan-Tristearat
sve
5000*
E 405 1,2-Propandiol-Alginat
E 420 Sorbit
E 493 Sorbitan-Monolaurat
E 494 Sorbitan-Monooleat
E 495 Sorbitan-Monopalmitat
E 491 Sorbitan-Monostearat
E 492 Sorbitan-Tristearat
E 483 Stearoil tartarat
sve
sve
sve
sve
sve
sve
sve
sve
samo u
zamenama
za mleko
samo u
zamenama
za mleko
samo u
zamenama
za mleko
samo u
zamenama
za mleko
samo u
zamenama
za mleko
E 413 Tragant
E 415 Ksantanguma
Estri šećera (Estri
E 473 masnih kiselina i
saharoze)
E 474 Saharozogliceridi
E 411 Tamaridin
E 418 Gelan guma
E 460 (II) Celulozni puder
E 461 Metilceluloza
Natrijum, kalijum i
kalcijum soli jestivih
masnih kiselina same ili
E 470
mešane, dobijene iz
jestivih masti ili od
destilata masnih kiselina
E 480 Sterol 2-laktiĉna kiselina
Polietilenglicerol estar
E 487 masnih kiselina iz ulja
soje
E 488
Polioksietil glicerid
masnih kiselina iz loja
sve
sve
sve
sve
psi i maĉke
sve
sve
sve
sve
krave
krave
Eter poliglicerola i
alkohol koji se dobija
E489
redukcijom oleinske i
palmitinske kiseline
mleĉne krave
tovna junad
oteljene krave
jagnjad
svinje
ţivina
E 490 Propan-1,2-diol
Polioksipropilen E 497 poloksietilen polimeri
(MT 6800-9000)
Delimiĉni poliglicerol
estar polikondezovanih
E 498
masnih kiselina ulja
bibera
E 499 Kasia guma
12000
36000
36000
36000
36000
36000
sve
psi
psi
maĉke
Materije za bojenje uključujući i pigmente
Karotinoidi i ksantofil
17600
17600
Član 94
U proizvodnji hrane za ţivotinje mogu se upotrebljavati materije za bojenje date u Tabeli 49 Materije za bojenje ukljuĉujući i pigmente.
Tabela 49
Materije za bojenje uključujući i pigmente
E broj
Dozvoljeni dodaci
E 161 j Astaksantin
E160
Beta-Apo-8-karotinal
e
Beta-Apo-8-karotinska kiselinaE 160
etilester
Hemijska
oznaka
C40H52O4
C30H40O
ţivina
80*
C32H44O2
ţivina
80*
E 161
Kantaksantin
g
C40H56O2
E 160
E 161
E 161
E 161
C40H56O3
C33H44O
C40H56O
C40H56O2
c Kapsantin
i Citranaksantin
c Kriptoksantin
b Lutein
E 161 x Zeaksantin
C40H56O2
E 160 a Beta karotin
C40H56
E161e Violaksantin
E161c Kriptoksantin
E161j Astaksantin
E102 Tetrazin
Napomen
Dozaoljen
au
Vrsta Staro a koliĉina
ograniĉenj
ţivotinje
st
dodatka
uu
maks.
primeni
pastrmk
100
e
ţivina,
psi,
maĉke,
losos i
pastrmk
e
ţivina
sve,
osim
pasa i
maĉaka
ţivina i
ptice
C40H56O4
(za
ţivinu
C40H56O
najviše
80
mg/kg)
(za
losose i
C40H52O4
pastrmk
e 100
mg/kg)
C16H9N4O9S2Na ukrasne
3
ribe
80*
80*
80*
80*
80*
C16H10N2O7S2N ukrasne
a2
ribe
C20H11N2O10S3N ukrasne
E 124 Ponceau 4 R
a3
ribe
ukrasne
E127 Eritrozin
C20H6 I4O5H2O
ribe
sve vrste
ili
Patent blue V kalcijumove soli
kategorij
disulfoniĉne kiseline me
E 131
hidroksitetraetildiaminotrifenilkarb
ţivotinja
inol anhidrid
izuzev
pasa i
maĉaka
C16H8N2O8S2Na ukrasne
E132 Indigotin
2
ribe
ukrasne
E141 Chlorophyll copper complex
ribe
Za sve
vrste ili
oblike
Acid brilliant green BS
ţivotinja
natrijumove soli 4,4’-bis
sa
E 142 (dimethylamino)
izuzetko
diphenylmethylene-2-naphtol-3,6m pasa,
disulphonic acid.
maĉaka
ili
ukrasnih
riba
ukrasne
E 153 Carbon black C
ribe
ukrasne
E160 b Bixin
C25H30O4
ribe
E 172 Iron oxide, red
Fe2O3
E110 Sunset yellow FCF
Pojedinačno ili zajedno sa ostalim karotinima i ksantofilima.
*
Arome i pojačivači apetita
Član 95
Smešama se mogu dodavati sve prirodne arome, pojaĉivaĉi apetita i njima odgovarajuće
sintetske materije, kao i druge sintetske materije date u Tabeli 50 - Arome i pojaĉivaĉi apetita.
Tabela 50
Arome i pojačivači apetita
E broj Dozvoljeni dodaci
Hemijska
oznaka
Vrsta
ţivotinje
Starost
Dozvoljena
koliĉina
Napomena u
ograniĉenju u
E 954 I Saccarin
E 954 II Saccarincalcium
E 954 III Saccarinnatrium
E 959
Neohesperidin Dihydrochalcon
C7H5NO3S
C7H3NCaO3S
C7H4NNaO3S
C28H36O15
prasad
prasad
prasad
prasad,
pas,
telad,
ovce
4 meseca
4 meseca
4 meseca
4 meseca
dodatka
maks.
150
150
150
35
35
30
30
primeni
Konzervasi
Član 96
U proizvodnji hrane za ţivotinje mogu se upotrebljavati materije za konzervisanje hrane za
ţivotinje date u Tabeli 51 - Konzervansi.
Tabela 51
Konzervansi
E broj
Dozvoljeni dodaci
1
2
E 236 Mravlja kiselina
E 295 Amonijum formiat
E 284 Amonijumpropionat
E 296 DL-Jabuĉna kiselina
E 263 Kalcijumacetat
E 333 Kalcijumcitrat
E 238 Kalcijumformiat
E 327 Kalcijumlaktat
E 282 Kalcijumpropionat
E 203 Kalcijumsorbat
E 330 Limunska kiselina
E 260 Sirćetna kiselina
E 240 Formaldehid
E 297 Fumarna kiselina
E 261 Kalijumacetat
E 332 Kalijumcitrat
E 326 Kalijumlaktat
E 283 Kalijumpropionat
E 202 Kalijumsorbat
Dozvoljena
Napomena u
Vrsta
koliĉina
Hemijska oznaka
Starost
ograniĉenju u
ţivotinje
dodatka
primeni
maks.
3
4
5
6
7
CH2O2
sve
CH5O2N
sve
C3H9O2N
sve
C4H6O5
sve
C4H6O4Ca
sve
sve
C2H2O4Ca
sve
C6H10O6Ca
sve
C6H10O4Ca
sve
C12H14O4Ca
sve
C6H8O7
sve
C2H4O2
sve
sve
6
CH2O
svinje meseci
C4H4O4
sve
samo za silaţu
C2H3O2K
sve
sve
C3H5O3K
sve
C3H5O2K
sve
C6H7O2K
sve
E 336 L-kalijumtartarat
E 270 Mleĉna kiselina
E 331 Natrijumcitrat
E 262 Natrijumdiacetat
E 237 Natrijum-formiat
C4H7O4Na
CHO2Na
E 222 Natrijumbisulfit
NaHSO3
E 223 Natrijummetabisulfit
Na2S2O5
C3H6O3
Natrijumkalijumtartarat
E 325 Natrijumlaktat
E 337
E 250 Natrijumnitrit
500
sve
C3H5O3Na
H3PO4
C3H8O2
C3H6O2
sve
pas,
maĉka
sve
sve
sve
sve
pas
sve
HCl
sve
samo za silaţu
H2SO4
C6H8O2
C4H6O6
sve
sve
sve
samo za silaţu
samo za silaţu
samo za silaţu
C4H8O2
preţivari
NaHO2
C3H5O2Na
C6H7O2Na
E 214 Etil 4-hidroksibenzoat
C9H10O3
Natrijum etil 4hidroksibenzoat
Propil 4E 216
hidroksibenzoat
Natrijum propil 4E 217
hidroksibenzoat
Metil 4E 218
hidroksibenzoat
Natrijum metil 4E 219
hidroksibenzoat
500
C4H4O6KNa x 4H2O
E 281 Natrijumpropionat
E 201 Natrijumsorbat
E 335 L-natrijumtartarat
E 338 Ortofosforna kiselina
E 490 1,2-Propandiol
E 280 Propionska kiselina
Hlorovodoniĉna
E 507
kiselina
E 513 Sumporna kiselina
E 200 Sorbinska kiselina
E 334 L-vinska kiselina
Metilpropionska
E 285
kiselina
E 215
sve
sve
sve
sve
sve
pas,
maĉka
pas,
maĉka
C9H9O3 Na
C10H12O3
C10H11O3 Na
C8H8O3
C8H7O3 Na
100
samo za silaţu
53000
kućni
ljubimci
kućni
ljubimci
kućni
ljubimci
kućni
ljubimci
kućni
ljubimci
kućni
ljubimci
Enzimi za poboljšanje probavljivosti hrane
Član 97
samo za silaţu
Enzimi u smislu ovog pravilnika jesu: fitaza, lipaza, amilaza (α amilaza), proteaza, )
glukanaza, ) glukozidaza, ksilanaza, celulaza, hemicelulaza i drugi odobreni enzimi (kao
pojedinaĉni pripravci ili njihove mešavine).
5. Dozvoljene štetne materije u hrani za životinje
Nedozvoljene štetne materije
Član 98
Hrana za ţivotinje ne sme da sadrţi hormone, sedative i tireostatike.
Hraniva i smeše ne smeju sadrţati toksine toksigenskih bakterija u 1g (Clostridium botulinum,
Clostridium perfringens i Staphylococcus pyogenes).
Smeše ne smeju da sadrţe antibiotike i sulofonamide.
Maksimalno dozvoljene štetne materije
Član 99
Maksimalno dozvoljene štetne materije u hrani za ţivotinje date su u Tabeli 52 - Štetne materije
u hrani za ţivotinje.
Tabela 52
Nepoželjne supstance u hrani za životinje
Nepoţeljne supstance
1. Arsen(1)
Proizvodi namenjeni za hranu Najveća dozvoljena koliĉina
za ţivotinje
izraţena u mg/kg (ppm),
kada je udeo vlage u hrani
za ţivotinje, preraĉunat na
12%
Hraniva
2
izuzev:
- brašna dobijenog od trava,
4
sušene lucerke i sušene
deteline, sušeni repini rezanci i
sušeni melasirani repini rezanci
- pogaĉe od jezgra palme
4 (2)
- fosfata i kalcifikovanih morskih
10
algi
- kalcijum karbonat, kalcijum i
15
magnezijum karbonat (10)
magnezijevog oksida i
20
magnezijum karbonata
- ribe, drugih vodenih ţivotinja i
25(2)
njihovi proizvodi
- brašna morskih algi i hraniva
40(2)
2. Kadmijum
dobijenih preradom morskih algi
Ĉestice gvoţĊa koje se koriste
kao markeri
Aditivi koji pripadaju
funkcionalnoj grupi elementi u
tragovima
izuzev:
- bakar sulfat pentahidrata i
bakar karbonata, di bakar hlorid
trihidrohlorida
- cink oksida, magnezijum
oksida i bakar oksida
Dopunske smeše
izuzev:
- mineralnih hraniva
- dopunske hrane za kućne
ljubimce koja sadrţi ribu i druge
vodene ţivotinje i njihove
proizvode i/ili brašno od algi i/ili
proizvode od brašna algi.
Potpune smeše
izuzev:
- potpunih smeša za ishranu
riba i potpunih smesa za
ishranu krznašica
- hrane za kućne ljubimce koja
sadrţi ribu i druge vodene
ţivotinje i njihove proizvode i/ili
brašno od algi i/ili proizvode od
brašna algi.
Hraniva biljnog porekla
Hraniva ţivotinjskog porekla
Hraniva mineralnog porekla
izuzev:
- fosfata
Aditivi za hranu za ţivotinje koji
pripadaju funkcionalnoj grupi
elementi u tragovima
izuzev:
- bakar oksida, mangan oksida,
cink oksida i mangan sulfat
monohidrata
Aditivi za hranu za ţivotinje koji
pripadaju funkcionalnoj grupi
veziva i supstance protiv
zgrudvavanja
Predsmeše(6)
50
30
50
100
4
12
10(2)
2
10(2)
10(2)
1
2
2
10
10
30
2
15
Dopunske smeše
Izuzev:
mineralnih hraniva
- koja sadrţe < 7% fosfora(8)
- koja sadrţe ≥ 7% fosfora(8)
3. Fluor(7)
4. Olovo
- dopunske smeše za kućne
ljubimce
Potpune smeše
izuzev
- potpune smeše za goveda
(izuzev teladi), ovce (izuzev
jagnjadi) i koze (izuzev jaradi) i
hrane za ribe
- potpunih smeša za kućne
ljubimce
Hraniva
izuzev:
- hraniva ţivotinjskog porekla,
izuzev morskih rakova kao što
su morski zooplankton
- morskih rakova kao što su
morski zooplankton
- fosfata
- kalcijum karbonata, kalcijum i
magnezijum karbonata(10)
- magnezijum oksida
- kalcifikovanih morskih algi
Vermikulit (E 561)
Dopunske smeše
- koje sadrţe ≤ 4% fosfora(8)
- koje sadrţe > 4% fosfora(8)
Potpune smeše
izuzev:
- potpunih smeša za svinje
- potpunih smeša za ţivinu
(osim pilića) i za ribu
- potpunih smeša za piliće
- potpunih smeše za goveda,
ovce i koze:
- u laktaciji
- ostale
Hraniva
izuzev:
0,5
5
0,75 za svakih 1%
fosfora(8), najveća
dopuštena koliĉina 7,5
2
0,5
1
2
150
500
3 000
2 000
350
600
1 000
3 000
500
125 za svakih 1% fosfora(8)
150
100
350
250
30
50
10
5. Ţiva(4)
6. Nitriti(5)
- smeša od kabastih hraniva(3)
- fosfata i kalcifikovanih morskih
algi
- kalcijum karbonata, kalcijum i
magnezijum karbonata(10)
- kvasca
Aditivi za hranu za ţivotinje koji
pripadaju funkcionalnoj grupi
elementi u tragovima
izuzev:
- cink oksida
- mangan oksida, gvoţĊe
karbonata, bakar karbonata
Aditivi za hranu za ţivotinje koji
pripadaju funkcionalnoj grupi
veziva i supstance protiv
zgrudvavanja
izuzev
- klinoptilolita vulkanskog
porekla, natrolit fonolita
Predsmeše(6)
Dopunske smeše
izuzev:
- mineralnih hraniva
Potpune smeše
Hraniva
izuzev:
- ribe, drugih vodenih ţivotinja i
njihovih proizvoda
- kalcijum karbonata, kalcijum i
magnezijum karbonata(10)
Smeše (dopunske i potpune)
izuzev:
- mineralne
- smeše za ribe
- hrane za pse, maĉke i
krznašice
Hraniva
izuzev:
- ribljeg brašna
- silaţe
- proizvoda i sporednih
proizvoda dobijenih od šećerne
repe i šećerne trske i od
proizvodnje skroba
Potpune smeše
30
15
20
5
100
400
200
30
60
200
10
15
5
0,1
0,5
0,3
0,1
0,2
0,2
0,3
15
30
__
__
15
izuzev:
- potpunih smeša za pse i
__
maĉke sa sadrţajem vlage
većim od 20%
(9)
7. Melamin
Hrana za ţivotinje
2,5
izuzev:
- hrane za kućne ljubimce u
2,5(11)
konzervi
- sledećih aditiva za hranu za
ţivotinje:
- guanadino asetiĉne kiseline
__
(GAA)
- urea
__
- biuret
__
(1)
Maksimalna dozvoljena koliĉina odnosi se na ukupan arsen.
(2)
Posle zahteva nadleţnog organa, odgovorni operater mora uraditi analizu kojom se dokazuje
da je koliĉina neorganskog arsenika manja od 2 ppm. Ova analiza je od naroĉitog znaĉaja pri
testiranju morske trave vrste Hizikia fusiforme.
(3)
Kabasta hraniva ukljuĉuju proizvode namenjene za ishranu ţivotinja kao što su seno, silaţa,
sveţa trava itd.
(4)
Maksimalna dozvoljena koliĉina odnosi se na na ukupnu koliĉinu ţive.
(5)
Maksimalna koliĉina je izraţena kao natrijum nitrat.
(6)
Maksimalne koliĉine ustanovljene za predsmeše uzimaju u obzir aditive za hranu za ţivotinje
sa najvišim nivoom olova i kadmijuma a ne osetljivost razliĉitih ţivotinjskih vrsta na olovo i
kadmijum. U cilju zaštite ţivotinja i zdravlja ljudi, odgovornost je proizvoĊaĉa predsmeša da
obezbedi, u saglasnosti sa maksimalnom dozvoljenom koliĉinom u predsmeši, uputstvo o
korišćenju drugih hraniva uz predsmešu u saglasnosti sa maksimalnim nivoima za potpunim
smeše i dopunskim smešama.
(7)
Najveća dozvoljena koliĉina se odnosi na analitiĉko utvrĊivanje fluora, gde se izdvajanje vrši
sa 1N hidrohlornom kiselinom tokom 20 minuta na sobnoj temperaturi, Ekvivalentni procesi
izdvajanja se mogu primenjivati ako se moţe dokazati da imaju jednaki efekat kao opisana
metoda.
(8)
Procenat fosfora se odnosi na hranu za ţivotinje sa 12% vlage.
(9)
Maksimalne koliĉine se odnose samo na melamin.
(10)
Kalcijum i magnezijum karbonat odnosi se na prirodnu mešavinu kalcijum karbonata i
magnezijum karbonata.
(11)
Maksimalni nivo je primenjiv kod hrane za kućne ljubimce u konzervi.
MIKOTOKSINI
Nepoţeljne supstance
Proizvodi namenjeni za hranu Najveća dozvoljena koliĉina
za ţivotinje
izraţena u mg/kg (ppm),
kada je udeo vlage u hrani
za ţivotinje, preraĉunat na
12%
1. Aflatoksin B1
Hraniva
0,03
Dopunske i potpune smeše
0,01
izuzev:
- smeša (dopunske i potpune)
0,005
za mleĉne krave i telad, mleĉne
ovce i jagnjad, mleĉne koze i
jarad, prasiće i mladu ţivinu
- smeše (dopunske i potpune)
0,02
za goveda (izuzev muznih krava
i teladi), ovce (izuzev mleĉnih
ovaca i jagnjadi), koze (izuzev
mleĉnih koza i jaradi), svinje
(izuzev prasadi) i ţivina (izuzev
mladih ţivotinja)
2. Zearalenon
Hraniva(*):
- ţitarice i proizvodi od
4
(**)
ţitarica , osim sporednih
proizvoda od kukuruza
- sporedni proizvodi od
6
kukuruza
Dopunske i potpune smeše:
- za prasad i mlade krmaĉe,
0,2
- za krmaĉe i tovne svinje,
0,5
- za telad, muzne krave, ovce i
1
jagnjad, koze i jarad;
3. Ohratoksin A
Hraniva(*):
- ţitarice i proizvodi od
0,25
(**)
ţitarica ,
Dopunske i i potpune smeše:
- za svinje,
0,1
- za ţivinu;
0,2
(*)
4. Deoxynivalenol
Hraniva :
- ţitarice i proizvodi od ţitarica(**)
8
osim proizvoda od kukuruza,
- proizvodi od kukuruza,
12
Dopunske i i potpune smeše
5
osim za:
- svinje
0,9
- telad (< 4 meseca), jagnjad i
2
jarad,
2. Raţana glavica
Hranivo i smeše koje sadrţe
1 000
(Claviceps purpurea)
nesamlevene ţitarice
(*)
Naroĉito obratiti paţnju na ţitarice i njihove proizvode kojima se direktno hrane ţivotinje, da
njihovo korišćenje u dnevnom obroku ne sme da dovede do toga da su te ţivotinje izloţene
povećanom nivou mikotoksina u odnosu na vrednost koja je odreĊena kao nivo izloţenosti ako
se samo potpuna smeša koristi u dnevnom obroku.
(**)
Termin "ţitarice i proizvodi od ţitarica" obuhvata i hraniva koja potiĉu od ţitarica, naroĉito
kabasta i gruba hraniva.
(***)
Termin "kukuruz i proizvodi od kukuruza" obuhvata i hraniva koja potiĉu od kukuruza,
naroĉito kabasta i gruba hraniva.
PRIRODNO SADRŢANI TOKSINI (jedinjenja koja se nalaze u biljkama i pod odreĊenim
uslovima ispoljavaju toksiĉno dejstvo)
Nepoţeljne supstance
Proizvodi namenjeni za hranu Najveća dozvoljena koliĉina
za ţivotinje
1. Slobodni gosipol
2. Cijanovodoniĉna kiselina
3. Teobromin
4. vinylthiooxazolidone
(5-vinyloxazolidine-2-thione)
5. Eteriĉno ulje
slaĉice(1)
Hraniva
izuzev:
- semenki pamuka
- brašna i pogaĉe od semenki
pamuka
Potpune smeše
izuzev:
- potpunih smeša za goveda
(izuzev teladi)
- potpunih smeša za ovce
(izuzev jagnjadi) i koze (izuzev
jaradi)
- potpunih smeša za ţivinu
(izuzev koka nosilja) i telad
- potpunih smeša za kuniće,
jagnjad, jarad i svinje (izuzev
prasadi)
Hraniva
izuzev:
- semenki lana
- pogaĉa od lanenog semena
- proizvoda od manioke i
bademove pogaĉe
Potpune smeše
izuzev:
- potpunih smeše za piliće (< 6
nedelja)
Potpune smeše
izuzev:
- potpunih smeša za svinje
- potpunih smeša za pse,
kuniće, konje i krznašice
Potpune smeše za ţivinu
izuzev:
- potpunih smeša za koke
nosilje
Hraniva
izuzev:
- pogaĉa uljane repice
Potpune smeše
izuzev:
- potpunih smeša za goveda
izraţena u mg/kg (ppm),
kada je udeo vlage u hrani
za ţivotinje, preraĉunat na
12%
20
5 000
1 200
20
500
300
100
60
50
250
350
100
50
10
300
200
50
1 000
500
100
4 000
150
1 000
(izuzev teladi), ovce(izuzev
jagnjadi) i koze (izuzev jaradi)
- potpunih smeša za svinje
500
(izuzev prasadi) i ţivinu
(1)
Maksimalni nivoi su izraţeni kao alil izotiocijanat
ORGANOHLORNA JEDINJENJA (IZUZEV DIOKSINA I PCB-a)
Nepoţeljne supstance
Proizvodi namenjeni za hranu Najveća dozvoljena koliĉina
za ţivotinje
izraţena u mg/kg (ppm),
kada je udeo vlage u hrani
za ţivotinje, preraĉunat na
12%
(1)
1. Aldrin
Hraniva i potpune i dopunske
0,01(2)
2. Dieldrin(1)
smeše izuzev:
- masti i ulja
0,1(2)
- hrana za ribe
0,02(2)
3. Kamfehlor (toksafen) - zbir Ribe, druge vodene ţivotinje,
0,02
indikatora srodnika (kongenera) njihovi proizvodi i sporedni
CHB 26, 50 i 62(3)
proizvodi izuzev
- riblje ulje
0,2
Kompletna hrana za ribe
0,05
4. Hlordan (zbir cis - i trans Hraniva i smeše
0,02
izomera i oksihlordana, izraţenog izuzev:
kao hlordan)
- masti i ulja
0,05
5. DDT (zbir DDT-, DDD-(ili TDE-) Hraniva i smeše
0,05
i DDE- izomera, izraţenih kao izuzev:
DDT)
- masti i ulja
0,5
6. Endosulfan (zbir alfa - i beta- Hraniva i smeše
0,1
izomera i endosulfan sulfata, izuzev:
izraţenih kao endosulfan)
- kukuruza i proizvoda dobijenih
0,2
preradom kukuruza
- semenki uljarica i proizvoda
0,5
dobijenih njihovom preradom,
izuzev sirovog biljnog ulja
- sirovo biljno ulje
1,0
- potpunih smeša za ribe izuzev
0,005
Salmonidnih riba
- potpunih smeše za
0,05
Salmonidne ribe
7. Endrin (zbir endrina i delta- Hraniva i smeše
0,01
keto-endrina, izraţen kao endrin) izuzev:
- masti i ulja
0,05
8. Heptahlor (zbir heptahlora i Hraniva i smeše
0,01
heptahlorepoksida, izraţen kao izuzev:
heptahlor)
- masti i ulja
0,2
9. Heksahlorbenzen (HCB)
Hraniva i smeše
0,01
izuzev:
- masti i ulja
0,2
10. Heksahlorcikloheksani (HCH)
- alfa-izomeri
Hraniva i smeše
0,02
izuzev:
- masti i ulja
0,2
- beta-izomeri
Sva hraniva
0,01
izuzev:
- masti i ulja
0,1
smeša (potpune i dopunske)
0,01
izuzev:
- smeša (potpune i dopunske)
0,005
za mleĉna goveda
- gama-izomeri
Hraniva i smeše
0,2
izuzev:
- masti i ulja
2,0
(1)
Pojedinaĉno ili zbirno izraţeno kao dieldrin
(2)
Maksimalni nivoi aldrina i dieldrina, pojedinaĉno ili zbirno izraţeno kao dieldrin
(3)
Brojĉani sistem po Parlaru, prefiks po CHB ili "Parlaru"
CHB 26: 2-endo,3-ekso,5-endo,6-ekso,8,8,10,10-oktohlorobornane
CHB 50: 2-endo,3-ekso,5-endo,6-ekso,8,8,9,10,10-nanohlorobornane
CHB 62: 2,2,5,5,8,9,10,10-nanohlorobornane
DIOKSINI I PCB
Nepoţeljne supstance
Proizvodi namenjeni za hranu Najveća dozvoljena koliĉina
za ţivotinje
izraţena u ng WHOPCDD/F-TEQ/kg(ppt)(1),
kada je udeo vlage u hrani
za ţivotinje, preraĉunat na
12%
1. Dioksini (zbir polihlorovanih Hraniva biljnog porekla, izuzev:
0,75
dibenzo-para-disoksina (PCDD) i - biljnih ulja i njihovih sporednih
0,75
polihlorovanih dibenzo-furana proizvoda
(PCDF) izraţeni u toksiĉnim
Hraniva mineralnog porekla
0,75
ekvivalentima Svetske
zdravstvene organizacije (WHO) Hraniva ţivotinjskog porekla
1,50
koristeći WHO-TEF (toksiĉne - Mast ţivotinjskog porekla,
ukljuĉujući mleĉnu mast i mast
ekvivalente faktore, 2005(2)
poreklom od jaja
- Ostali proizvodi poreklom od
0,75
kopnenih ţivotinja, ukljuĉujući
mleko i proizvode od mleka, jaja
i proizvode od jaja
- Riblje ulje
5,0
- Ribe, druge vodene ţivotinje,
1,25
njihovi proizvodi i sporedni
proizvodi, izuzev ribljeg ulja i
hidrolizovanih proteina
poreklom od ribe koje sadrţe
više od 20% masti,(3) i brašno
2. Zbir dioksina i dioksinu sliĉnih
PCBs (zbir polihlorovanih
dibenzo-paradioksina (PCDDs),
zbir polihlorovanih dibenzo-furana
(PCDFs) i polihlorovanih bifenila
(PCBs) izraţeni u toksiĉnim
ekvivalentima Svetske
zdravstvene organizacije (WHO)
koristeći WHO-TEF (toksiĉne
ekvivalente faktore, 2005(2)),
ljuskara
- Hidrolizovani proteini poreklom
od ribe koji sadrţe više od 20%
masti i brašno ljuskara
Aditivi za hranu za ţivotinje:
kaolin, vermikulit, natrolit-fonolit,
sintetiĉki kalcijum aluminati i
klinoptiloliti sedimentnog
porekla koji pripadaju
funkcionalnoj grupi veziva i
supstancama protiv
zgrudvavanja
Aditivi za hranu za ţivotinje koji
pripadaju funkcionalnoj grupi
elementi u tragovima
Predsmeše
Smeše (potpune i dopunske),
izuzev:
- hrane za ribe i hrane za kućne
ljubimce
- smeša za krznašice
Hraniva biljnog porekla, izuzev:
- biljnih ulja i njihovih sporednih
proizvoda
Hraniva mineralnog porekla
Hraniva ţivotinjskog porekla:
- Mast ţivotinjskog porekla,
ukljuĉujući mleĉnu mast i mast
poreklom od jaja
- Ostali proizvodi poreklom od
kopnenih ţivotinja, ukljuĉujući
mleko i proizvode od mleka, jaja
i proizvode od jaja
- Riblje ulje
- Ribe, druge vodene ţivotinje,
njihovi proizvodi i sporedni
proizvodi, izuzev ribljeg ulja i
hidrolizovanih proteina
poreklom od ribe koji sadrţe
više od 20% masti(3)
- hidrolizovani proteini poreklom
od ribe koje sadrţe više od 20%
masti
Aditivi za hranu za ţivotinje:
kaolin, vermikulit, natrolit-fonolit,
sintetiĉki kalcijum aluminati i
klinoptiloliti sedimentnog
porekla koji pripadaju
funkcionalnoj grupi veziva i
1,75
0,75
1,0
1,0
0,75
1,75
1,25
1,5
1,0
2,0
1,25
20
4,0
9
1,5
supstancama protiv
zgrudvavanja
Aditivi za hranu za ţivotinje koji
1,5
pripadaju funkcionalnoj grupi
elementi u tragovima
Predsmeše
1,5
Smeše (dopunske i potpune)
1,5
Izuzev:
- hrane za kućne ljubimce i
5,5
hrane za ribe
- smeše za krznašice
__
Ne dioksinu sliĉan PCBs (zbir Hraniva biljnog porekla
10
PSB 28, PSB 52, PSB 101, PSB Hraniva mineralnog porekla
10
138, PSB 153, PSB 180 (ICESHraniva ţivotinjskog porekla:
6)(1))
- Ţivotinjska mast, ukljuĉujući
10
mleko i jaja
- Ostali proizvodi poreklom od
10
kopnenih ţivotinja, ukljuĉujući
mleko i proizvode od mleka, jaja
i proizvode od jaja
- Riblje ulje
175
- Ribe, druge vodene ţivotinje,
30
njihovi proizvodi i sporedni
proizvodi, izuzev ribljeg ulja i
hidrolizovanih proteina
poreklom od ribe koji sadrţe
više od 20% masti(4)
- Hidrolizovani proteini poreklom
50
od ribe koje sadrţe više od 20%
masti
Aditivi za hranu za ţivotinje:
10
kaolinska glina, vermikulit,
natrolit-fonolit, sintetiĉki kalcijum
aluminati i klinoptiloliti
sedimentnog porekla koji
pripadaju funkcionalnoj grupi
veziva i supstancama protiv
zgrudvavanja
Aditivi za hranu za ţivotinje koji
10
pripadaju funkcionalnoj grupi
elementi u tragovima
Predsmeše
10
Smeše sa izuzetkom:
10
- hrane za kućne ljubimce i
40
hrane za ribe
- smeše za krznašice
(1)
Gornje granica koncentracije: izraĉunate su pod predpostavkom da su sve vrednosti razliĉitih
kongenera (srodnika) ispod granice kvantifikacije jednake kvantifikacijskoj granici.
Tabela TEF (toksiĉni ekvivalentni faktor) za dioksin, furan i dioksinu sliĉni PCBu: WHO-TEF
za procenu rizika za zdravlje ljudi na osnovu zakljuĉaka sa zasedanja Svetske zdravstvene
organizacije (WHO) Internacionalni program za hemijsku bezbednost (IPSC) struĉni sastanak
odrţan u Ţenevi, od Juna 2005. (Van den Berg et al., 2005) Toxic Equivalency Factors (TEFs)
for PCBs, PCDDs and PCDFs for Humans and for Wildlife. Toxicological Sciences, 93(2),223241 2006.
Srodnici (kongeneri)
TEF vrednosti
Srodnici (kongeneri)
Dibenzo paradioksini (PCDDs) i
Dioksinima sliĉnim Ne orto
Dibenzofurani (PCDFs)
PCBs + Mono orto PCBs
2,3,7,8 TCDD
1
1,2,3,7,8 PeCDD
1
He orto PCBs
1,2,3,4,7,8 HxCDD
0,1
PCB 77
1,2,3,6,7,8 HxCDD
0,1
PCB 81
1,2,3,7,8,9 HxCDD
0,1
PCB 126
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD
0,01
PCB 169
OCDD
0,0003
Mono orto PCBs
2,3,7,8 TCDF
0,1
PCB 105
1,2,3,7,8 PeCDF
0,03
PCB 114
2,3,4,7,8 PeCDF
0,3
PCB 118
1,2,3,4,7,8 HxCDF
0,1
PCB 123
1,2,3,6,7,8 HxCDF
0,1
PCB 156
1,2,3,7,8,9 HxCDF
0,1
PCB 157
2,3,4,6,7,8 HxCDF
0,1
PCB 167
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF
0,01
PCB 189
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF
0,01
OCDD
0,0003
Korišćene skraćenice: "T"- tetra; "Pe" - penta; "Hx" - heksa; "Hp" - hepta, "O" - okta, "CDD" hlordibenzodioksin, "CDF" - hlordibenzofuran, "CB" - hlorbifenil
(3)
Sveţa riba i ostale vodene ţivotinje koje su korišćene ne preraĊene kao hranivo za krznašice
ne podleţu proveri maksimalnih nivoa, dok maksimalni nivo 3,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
proizvoda i 6,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg proizvoda je primenjiv na sveţu ribu i 20,0 ng WHOPCDD/F-TEQ/kg proizvoda je primenjiv na riblju jetru koja se koristi nepreraĊena za ishranu
kućnih ljubimaca, cirkuskih ţivotinja i ţivotinja u zoološkom vrtu ili se koristi kao sirovina u
proizvodnji hrane za kućne ljubimce. Proizvodi ili proteini ţivotinjskog porekla proizvedeni od
ovih ţivotinja (krznašice, kućni ljubimci, ţivotinje u zoološkim vrtovima i ţivotinje u cirkusu) ne
mogu da se koriste u lancu ishrane kao ni za ishranu ţivotinja koje se koriste za proizvodnju
hrane.
(4)
Sveţa riba i ostale vodene ţivotinje koje su korišćene ne preraĊene kao hrana za krznašice
ne podlaţu proveri maksimalnih nivoa, dok maksimalni nivo 75 µg/kg proizvoda primjenjuju se
na sveţu ribu i 200 µg/kg proizvoda je primenjiv na riblju jetru koja se koristi nepreraĊena za
ishranu kućnih ljubimaca, ţivotinja u zoološkom vrtu i cirkuskih ţivotinja ili se koristi kao sirovina
u proizvodnji hrane za kućne ljubimce. Proizvodi ili proteini ţivotinjskog porekla proizvedeni od
ovih ţivotinja (krznašice, kućni ljubimci, ţivotinje u zoološkim vrtovima i ţivotinje u cirkusu) ne
mogu da se koriste u lancu ishrane kao ni za ishranu ţivotinja koje se koriste za proizvodnju
hrane.
DOZVOLJENI ADITIVI ZA HRANU ZA ŢIVOTINJE U NE CILJNOM HRANIVU KOJE PRATI
(2)
OSTATKE KOJI SE NE MOGU IZBEĆI
Kokcidiostatik
1. Decoquinate
2. Diklazuril
3. Halofuginon hidrobromid
Hraniva
Smeše (dopunske i potpune)
za:
- ţivinu koja sluţi za proizvodnju
jaja, koke koje se uzgajaju za
nošenje (> 16 nedelja)
- piliće za tov u periodu pre
klanja u kome je upotreba
Decoquinat-a zabranjena
(hrana za ţivotinje se povlaĉi);
- druge vrste ţivotinja
Predsmeše za hranu za
ţivotinje u kojoj nije odobrena
upotreba Decoquinat-a
Hraniva
Smeše (dopunske i potpune)
za:
- ptice nosilje, pilići koje se
uzgajaju za nošenje
(> 16 nedelja) i ćurke za tov
(> 12 nedelja)
- kuniće za tov i uzgoj u periodu
pre klanja u kome je upotreba
diklazurila zabranjena
- druge vrste ţivotinja izuzev
pilića koji se uzgajaju za
nošenje (< 16 nedelja), pilića za
tov, biserki i ćurki za tov
Predsmeše za hranu za
ţivotinje u kojoj nije odobrena
upotreba diklazurila
Hraniva
Smeše (dopunske i potpune)
za:
- ptice nosilje, piliće koje se
uzgajaju za nošenje i ćurke (>
12 nedelja)
- piliće za tov i ćurke
(< 12 nedelja) u periodu pre
klanja u kome je upotreba
Halofuginon hidrobromida
zabranjena
- druge vrste ţivotinja
Najveća dozvoljena koliĉina
izraţena u mg/kg (ppm),
kada je udeo vlage u hrani
za ţivotinje, preraĉunat na
12%
0,4
0,4
0,4
1,2
(2)
0,01
0,01
0,01
0,03
(2)
0,03
0,03
0,03
0,09
4. Lasalocid A natrijum
5. Maduramicin amonijum alfa
6. Monesin natrijum
Predsmeše za hranu za
ţivotinje u kojoj upotreba
halofuginon hidrobromida nije
odobrena
Hraniva
Smeše (dopunske i potpune)
za:
- pse, telad, kuniće, kopitare,
ţivotinje za proizvodnju mleka,
svu ţivinu koja sluţi za
proizvodnju jaja, ćurke (> 16
nedelja) i piliće koji se uzgajaju
za nošenje
(> 16 nedelja)
- piliće za tov, piliće koji se
uzgajaju za nošenje (< 16
nedelja) i ćurke (<16 nedelja) u
periodu pre klanja u kome je
upotreba lasalocid A natrijuma
zabranjena (povlaĉi se hrana za
ţivotinje)
Fazane, biserke, prepelice i
jarebice (osim nosilja ovih ptica)
zabranjena je upotreba
Lasalocida A natrijuma
(povlaĉenje hrane za ţivotinje)
za period pre klanja
- druge vrste ţivotinja
Predsmeše za hranu za
ţivotinje u kojoj nije odobrena
upotreba lasalocid A natrijuma
Hraniva
Smeše (dopunske i potpune)
za:
- kopitare, zeĉeve, ćurke (> 16
nedelja), koke nosilje i piliće koji
se uzgajaju za nošenje (> 16
nedelja)
- piliće za tov i ćurke (< 16
nedelja) u periodu pre klanja u
kome je upotreba maduramicin
amonijum alfa zabranjena
- druge vrste ţivotinja
Predsmeše za hranu za
ţivotinje u kojoj nije odobrena
upotreba maduramicin
amonijum alfa
Hraniva
Smeše (dopunske i potpune)
(2)
1,25
3,75
(2)
0,05
0,05
0,05
0,15
(2)
1,25
7. Narasin
8. Nikarbazin
9. Robendin hidrohlorid
za:
- kopitare, pse, male preţivare
(ovce i koze), patke, goveda,
ţivotinje za proizvodnju mleka,
sve ptice nosilje, piliće koji se
uzgajaju za nošenje (> 16
nedelja) i ćurke (> 16 nedelja)
- piliće za tov, piliće koji se
uzgajaju za nošenje (< 16
nedelja) i ćurke (< 16 nedelja) u
periodu pre klanja u kome je
upotreba monesin natrijum
zabranjena (povlaĉi se hrana za
ţivotinje)
- druge vrste ţivotinja
Predsmeše za hranu za
ţivotinje u kojoj nije odobrena
upotreba monesin natrijuma
Hraniva
Smeše (dopunske i potpune)
za:
- ćurke, kuniće, kopitare, svu
ţivinu koja sluţi za proizvodnju
jaja i piliće koji se uzgajaju za
nošenje (> 16 nedelja)
- druge vrste ţivotinja
Predsmeše za hranu za
ţivotinje u kojoj nije odobrena
upotreba narazina
Hraniva
Smeše(dopunske i potpune) za:
- kopitare, ţivinu koja sluţi za
proizvodnju jaja i pilića koji se
uzgajaju za nošenje (> 16
nedelja)
- druge ţivotinjske vrste
Predsmeše za upotrebu u hrani
za ţivotinje u kojoj nije
odobrena upotreba nikarbazin
(sam ili u kombinaciji sa
narasinom)
Hraniva
Smeše (dopunske i potpune)
za:
- ptice nosilje i piliće koji se
uzgajaju za nošenje (> 16
nedelja)
- piliće za tov, kuniće za tov i
uzgoj i ćurke u periodu pre
1,25
1,25
3,75
(2)
0,7
0,7
2,1
(2)
1,25
1,25
3,75
(2)
0,7
0,7
0,7
klanja u kome je upotreba
robendin hidrohlorid zabranjena
(povlaĉenje hrane za ţivotinje)
- druge vrste ţivotinja
2,1
(2)
Predsmeše za hranu za
ţivotinje u kojoj nije odobrena
upotreba robendin hidrohlorida
10. Salinomicin
Hraniva
0,7
natrijum
Smeše (dopunske i potpune)
za:
- kopitare, ćurke, ţivinu koja
0,7
sluţi za proizvodnju jaja, piliće
koji se uzgajaju za nošenje (>
12 nedelja)
- piliće za tov, piliće koji se
0,7
uzgajaju za nošenje (< 12
nedelja) i kuniće za tov u
periodu pre klanja u kome je
upotreba salinomicin natrijuma
zabranjena (povlaĉenje hrane
za ţivotinje)
- druge vrste ţivotinja
2,1
(2)
Predsmeše za hranu za
ţivotinje u kojoj nije odobrena
upotreba salinomicin natrijuma
11. Semduramicin natrijum
Hraniva
0,25
Smeše (dopunske i potpune)
za:
- ptice nosilje i piliće koji se
0,25
uzgajaju za nošenje (> 16
nedelja)
- piliće za tov u periodu pre
0,25
klanja u kome je upotreba
semduramicin natrijuma
zabranjena (povlaĉenje hrane
za ţivotinje)
- druge vrste ţivotinja
0,75
(2)
Predsmeše za hranu za
ţivotinje u kojoj nije odobrena
upotreba semduramicin natrijum
(2)
Maksimalna dozvoljena koliĉina supstance u predsmeši je koncentracija ĉija vrednost neće biti
veća od 50% maksimalnog nivoa koji je utvrĊen hrani za ţivotinje, ako se primenjuje uputstvo
za korišćenje predsmeše
ŠTETNE BOTANIĈKE NEĈISTOĆE
Nepoţeljne supstance
Najveća dozvoljena koliĉina
izraţena u mg/kg (ppm),
kada je udeo vlage u hrani
za ţivotinje, preraĉunat na
12%
1. Semena korova, nemlevenog i Hraniva i potpune i dopunske
negnjeĉenog voća koje sadrţi smeše
alkaloide, glukozide ili druge
odvojene toksiĉne supstance ili
ukljuĉene u kombinaciji
- Datura sp
2. Crotolaria spp.
Hraniva i potpune i dopunske
smeše
3. Seme i ljuske - Ricinus
Hraniva i potpune i dopunske
communis L., Croton tiglium L. i smeše
Abrus precatorius L. kao i svojih
obraĊenih derivata(1), odvojeni ili u
kombinaciji
4. Ne oljuštena bukva - Fagus Hraniva i potpune i dopunske
silvatica L.
smeše
5. Purghera - Jatropha curcas L.
6. Indijanska slaĉica - Brassica
juncea (L.) Czern. And Coss. ssp.
integrifolia (West.)Thell.
7. Sareptian slaĉica - Brassica
juncea (L.) Czern. And Coss.
ssp.juncea
8. Kineska slaĉica - Brassica
juncea (L.) Czern. And Coss. ssp.
juncea var. lutea Batalin
9. Crna slaĉica - Brassica nigra
(L.) Koch
10. Etiopska slaĉica - Brassica
carinata A. Braun
11. Seme Ambrozije - Ambrosia Hraniva(3)
spp.
Izuzev:
- Prosa (zrno Panicum
miliaceum L. i sirka (zrno
Sorgum bicolor (L) Moench nije
za direktnu ishranu ţivotinja(3)
3 000
1 000
100
10 (2)
Seme i plodovi ovih biljaka
kao i njihovi preraĊeni
derivati mogu se naći u
hranivu samo u tragovima
koji se ne mogu
kvantitativno utvrditi
50
200
Potpuna hrana sadrţi
nemlevene ţitarice i semena.
50
(1)
U do sada utvrĊeno analitiĉkom mikroskopijom.
(2)
Obuhvata i delove omotaĉa zrna.
(3)
U sluĉaju nedvosmislenih dokaza pod uslovom da su ţitarice i seme namenjeni za mlevenjem
ili drobljenje, nema potrebe da se izvrši ĉišćenje zrna i semena sadrţe neispravan nivo semena
Ambrosia spp. pre mlevenja ili drobljenja. Preventivne mere treba preduzeti da bi se izbeglo
širenje Ambrosia spp. semena u okolinu tokom transporta, skladištenja ili prerade ovih semena i
ţitarica.
Pokazatelji hemijskog razlaganja u hranivu
Član 100
Maksimalne vrednosti pokazatelja hemijskog razlaganja u hranivu izraţene su kiselinskim
stepenom i kiselinskim brojem većim od broja, koji su dati u Tabeli 53 - Pokazatelji hemijskog
razlaganja u hranivu.
Tabela 53
Pokazatelji hemijskog razlaganja u hranivu
Hranivo
Mesno koštano i riblje brašno
Mast, loj i pogaĉe
Brašno od otpadaka pri klanju
Mast od otpadaka pri klanju
Kiselinski broj
40
50
40
40
Kiselinski stepen
12
15
30
Maksimalno dozvoljena koliĉina amonijaka u hranivima belanĉevinastog porekla je 2500 mg/kg
(ppm).
Saprofitski mikroorganizmi
Član 101
Najveći broj saprofitskih mikroorganizama u hrani za ţivotinje dat je u Tabeli 54 - Saprofitski
mikroorganizmi.
Tabela 54
Saprofitski mikroorganizmi
Hraniva i smeše
Hraniva biljnog porekla
Hraniva animalnog porekla
Smeše za mlade ţivotinje
Smeše za odrasle ţivotinje
Broj bakterija u 1 gr
Broj kvasaca i
plesni u 1 gr
12.000.000
6.000.000
3.000.000
5.000.000
200.000
10.000
50.000
200.000
Dopušteno odstupanje
utvrĊeno
mikrobiološkom
pretragom
15%
10%
10%
15%
Ako se u smešama koriste pro biotici, broj mikroorganizama i kvasaca moţe biti povećan za
koliĉinu navedenog pro biotika.
Kod peletiranih smeša moţe biti do 2.000.000 saprofitskih mikroorganizama i do 20.000 plesni u
jednom gramu.
Mikroorganizmi u hrani za životinje
Član 102
Najveći broj mikroorganizama po vrstama u hrani za ţivotinje dat je u Tabeli 55 - Broj
mikroorganizama po vrstama.
Tabela 55
Broj mikroorganizama po vrstama
Vrsta mikroorganizama
Salmonellae
Clostridium botulinum, Clostridium perfrigens
Staphilococus pyogenes
Ostali mikroorganizmi
Proizvod
hraniva i smeše
hraniva i smeše
hraniva i smeše
hraniva i smeše
Broj mikroorganizama
0 u 50 g
0 u 50 g
0 u 50 g
0 u 50 g
Maksimalne količine parazitskih gljivica
Član 103
Maksimalne koliĉine parazitskih gljivica u hrani za ţivotinje date su u Tabeli 56 - Parazitske
gljivice u hrani za ţivotinje.
Tabela 56
Parazitske gljivice u hrani za životinje
Hrana za ţivotinje
Ţita i smeše od ţita
Vrsta parazitske gljivice
Secale cornutum (Claviceps purpurea)
mg/kg (ppm)
1000
Uslov za upotrebu sirovina koje sadrže štetne materije
Član 104
Sirovine koje sluţe za proizvodnju hrane za ţivotinje, u sirovom ili polupreraĊenom stanju, a
sadrţe štetne materije i sastojke u koliĉinama većim od dozvoljenih, osim materija i sastojaka
navedenih u ĉlanu 99. ovog pravilnika mogu se upotrebiti za proizvodnju hrane za ţivotinje, ako
te štetne materije, posle dodavanja drugih sastojaka ili posle odgovarajuće obrade, ne prelaze
maksimalne koliĉine propisane ovim pravilnikom.
III DOZVOLJENA ODSTUPANJA
Član 105
Hrana za ţivotinje ispunjava uslove u pogledu kvaliteta utvrĊenog u skladu sa ĉlanom 3. ovog
pravilnika, ako se prilikom hemijske analize kvaliteta utvrde odstupanja u granicama koja su
utvrĊena u Tabeli 57 - Dozvoljena odstupanja za sirovine, u Tabeli 58 - Dozvoljena odstupanja
za smeše i Tabeli 59 - Dozvoljena odstupanja za dodatke.
Tabela 57
Dozvoljena odstupanja za sirovine
Red.
br.
1
Ispitivana materija
Uslovi kvaliteta
Dozvoljena odstupanja
2
3
<10
10-20%
>20%
<5%
5-15%
>15%
<6%
6-14%
<5%
5-10%
>10%
<5%
5-10%
10-20%
20-40%
>40%
<2
2-15%
>15%
<3
>3%
<2
2-15
15
sve vrednosti
4
1% apsolutne vrednosti
10% relativne vrednosti
2% apsolutne vrednosti
0,6% apsolutne vrednosti
12% relativne vrednosti
1,8% apsolutne vrednosti
0,9% relativne vrednosti
2,1% apsolutne vrednosti
0,5% apsolutne vrednosti
10% relativne vrednosti
1% apsolutne vrednosti
0,5% apsolutne vrednosti
10% relativne vrednosti
1% apsolutne vrednosti
5% relativne vrednosti
2% apsolutne vrednosti
0,2% apsolutne vrednosti
10% relativne vrednosti
1,5% apsolutne vrednosti
0,3% apsolutne vrednosti
10% relativne vrednosti
0,2 jedinice
10% relativne vrednosti
1,5 jedinice
5% apsolutne vrednosti
1.
proteini
2.
mast
3.
celuloza
4.
pepeo
5.
vlaga
6.
kalcijum, fosfor,
magnezijum, natrijum
7.
natrijum hlorid,
pepeo nerastvoran u kiselini
8.
kiselinski broj
9.
energija
Tabela 58
Dozvoljena odstupanja za smeše
Red.
br.
1
Ispitivana materija
Uslovi kvaliteta
Dozvoljena odstupanja
2
3
<10
10-20%
>20%
<85
8-15%
>15%
<6%
6-12%
>12%
4
1% apsolutne vrednosti
10% relativne vrednosti
2% apsolutne vrednosti
0,8% apsolutne vrednosti
10% relativne vrednosti
1,5% apsolutne vrednosti
0,9% apsolutne vrednosti
15% relativne vrednosti
1,8% apsolutne vrednosti
1.
proteini
2.
mast
3.
celuloza
4.
pepeo
5.
vlaga
6.
kalcijum, fosfor
7.
magnezijum, natrijum
8.
pepeo nerastvoran u kiselini
9.
10.
aminokiseline
energija
<5%
5-10%
10-20%
20-40%
>40%
<5%
5-10%
10-20%
20-40%
>40%
<1
1-6%
6-12%
12-16%
>16%
<0,7
0,7-5,0%
5,0-7,5%
7,5-15%
>15%
<4
4-10%
>10%
sve vrednosti
sve vrednosti
0,5% apsolutne vrednosti
10% relativne vrednosti
1% apsolutne vrednosti
5% relativne vrednosti
2% apsolutne vrednosti
0,5% apsolutne vrednosti
10% relativne vrednosti
1% apsolutne vrednosti
5% relativne vrednosti
2% apsolutne vrednosti
0,15% apsolutne vrednosti
15% relativne vrednosti
0,9% apsolutne vrednosti
7,7% relativne vrednosti
1,2% apsolutne vrednosti
0,1% apsolutne vrednosti
15% relativne vrednosti
0,75% apsolutne vrednosti
10% relativne vrednosti
1,5% apsolutne vrednosti
0,4 apsolutne vrednosti
10% relativne vrednosti
1% apsolutne vrednosti
15% relativne vrednosti
5% apsolutne vrednosti
Tabela 59
Dozvoljena odstupanja za dodatke
Red.
br.
1
1.
Ispitivana materija
Uslovi kvaliteta
2
svi dodaci
3
<0,5
0,5-1,0
1-50
5-100
100-500
500-1000
>1000
Dozvoljena odstupanja
4
40% relativne jedinice
0,2 jedinice
20% relativne jedinice
10 jedinice
20% relativne vrednosti
50% jedinice
5% relativne vrednosti
Za pojedinaĉna pakovanja dozvoljena odstupanja mase ili zapremine iznose 1% apsolutne
vrednosti.
IV ZAVRŠNE ODREDBE
Prestanak važenja ranijeg pravilnika
Član 106
Danom primene ovog pravilnika prestaju da vaţe:
1) odredbe Pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za ţivotinje ("Sluţbeni list SRJ",
br. 20/00 i 38/01), koje se odnose na kvalitet hrane za ţivotinje;
2) Pravilnik o maksimalnim koliĉinama štetnih materija i sastojaka u stoĉnoj hrani ("Sluţbeni list
SFRJ", br. 2/90 i 27/90).
Član 107
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom glasniku
Republike Srbije", a primenjuje se od 1. maja 2010. godine.
Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o kvalitetu hrane za životinje
("Sl. glasnik RS", br. 113/2012)
Član 2
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom glasniku
Republike Srbije".
Download

pravilnik o kvalitetu hrane za zivotinje 27-2014