BAČKA
SIVAC
Maršala Tita 174
PREDMET:Ponuda za obavljanje revizije
Dostavljamo Vam ponudu za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja za 2014. godinu.
1.„Vizura Invent revizija“
„Vizura Invent revizija“, Privredno društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting ( dalje u tekstu „Vizura
Invent revizija“) je nastalo iz dve zasebne revizorske firme i to: „Invent revizija“ doo Novi Sad i „Vizura Audit“
doo Zrenjanin. Osnivači „Vizura Invent revizije“ su: Gordana Japundžić, Branislav Gavranić i Branislav Kralj,
ovlašćeni revizori sa certifikatom i licencom izdatom od strane Komore ovlašćenih revizora čiji su istovremeno i
članovi
„Vizura Invent revizija“ u svom sastavu ima dva organizaciona dela i to u Novom Sadu, Železnička 28 i u
Zrenjaninu, Narodne omladine 9.
Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti broj 5/0-60-700/6-14 od 31.03.2014. godine, Vizura Invent
revizija je dobila dozvolu obavljanja revizije finansijskih izveštaja kod akcionarskih društava.
2. Iskustvo
Reviziju bi obavio tim kojim bi rukovodila Gordana Japundžić, ovlaćeni revizor koja se revizijom bavi više od
19 godina i obavljala je na stotine projekata (uglavnom revizija) kod pravnih lica iz svih oblasti poslovanja
(uključujući i najveće privredne sisteme) na teritoriji Republike Srbije.
Na listi naših klijenata nalazi se više od 100 pravnih lica različitih privrednih delatnosti. Stečena iskustva su
dragocena za bolje sagledavanje celokupnog privrednog sistema.
3. Kadrovi i tehnička opremljenost
„Vizura Invent revizija“ trenutno zapošljava 7 radnika visoke ekonomske i pravne struke. Optimalna starosna
struktura nam omogućava da formiramo stručne i efikasne revizorske timove. Stručnom usavršavanju
zaposlenih se posvećuje najveća pažnja kroz organizovanu kontinuiranu stručnu obuku. Zaposlenima u radu
stoji na raspolaganju savremena oprema koja uključuje najsavremeniju računarsku opremu, ostalu kancelarijsku
opremu, 3 automobila... .
4. Vrsta usluga
Pored usluge revizije finansijskih izveštaja koja su dominantne, „Vizura Invent revizija“ pruža i druge vrste
usluga kao što su: revizija poslovanja, revizija usaglašenosti sa odredbama ugovora, izrada biznis planova, uvide
u poslovanje, ocene boniteta, kao i konsultantske usluge u vezi sa primenom računovodstvenih propisa.
5. Osnov i metod vršenja revizije
„Vizura Invent revizija“ planiraće i obavljati reviziju u skladu sa Medjunarodnim standardima revizije, Etičkim
kodeksom za profesionalne računovođe i važećom domaćom zakonskom regulativom. Međunarodni standardi
revizije zahtevaju da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da
finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne greške. Revizija uključuje ispitivanje dokaza, na bazi provere
uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije obelodanjene u finansijskim izveštajima. Revizija, takođe
uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih načela, značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i
opštu ocenu prezentacije finansijskih izveštaja, a sve sa ciljem da obezbedi dovoljnu osnovu za izražavanje
mišljenja ovlašćenog revizora o istinitosti i objektivnosti finansijskih izveštaja.
Na osnovu obavljene revizije izdaćemo Izveštaj revizora o finansijskim izveštajima koji po formi i sadržaju
ispunjava zakonske zahteve i eventualne dopunske zahteve klijenta u potrebnom broju primeraka na srpskom i/ili
engleskom jeziku.
Za vršenje revizije biće angažovan revizorski tim izabran na osnovu opštih revizorskih standarda koji
podrazumevaju: nezavisnost, stručnost, objektivnost, dužnu pažnju, kao i obavezu čuvanja poslovne tajne u
svakoj fazi rada i izveštavanja.
Revizija bi se sprovodila u više faza, i to u kancelariji „Vizura Invent revizija“ i u vašim kancelarijama, na način
da što manje ometamo vaše zaposlene u obavljanju tekućih poslova. Tačan datum obavljanja revizije naknadno
bi utvrdili, uvažavajući vaše zahteve, s tim da bi vam izveštaj revizije bio dostavljen najkasnije do zakonski
utvrđenog roka.
6. Izveštavanje
Na osnovu obavljene revizije „Vizura Invent revizija“ bi izdala:
a) Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu, odnosno na dan 31.12.2014. godine;
b) Izveštaj organima upravljanja o eventualno uočenim nepravilnostima u računovodstvenim izveštajima
i/ili slabostima u funkcionisanju sistema internih računovodstvenih kontrola, sa preporukama za njihovo
prevazilaženje.
7. Naknada
Ceneći obim i kompleksnost posla koji treba obaviti i s tim u vezi potreban broj i stručnost angažovanih
revizora, predložena naknada za obavljanje revizije i izradu Izveštaja iz tačke 6 gore, iznosi EUR 1.500,00
(slovima: hiljadu petsto eura).
Predložena dinamika plaćanja bi bila sledeća:
40% ugovorenog iznosa po potpisivanju ugovora,
40% na početku vršenja revizije po ispostavljenoj profakturi,
20% po okončanju posla i fakturisanju usluge
Svi troškovi obavljanja revizije uračunati su u predloženu naknadu.
Porez na dodatu vrednost nije uračunat u cenu naknade.
8. Ostalo
Ukoliko ste zainteresovani za ugovorni odnos sa „Vizura Invent revizija“, a na osnovu predmetne Ponude,
molimo Vas da, uputite zahtev za dostavljanje ugovora.
Na osnovu primljenog zahteva dostavićemo Vam ugovor za obavljanje revizije godišnjeg računa za 2013.
godinu.
Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije ili ukoliko imate određenih sugestija ili primedbi, molimo da nam
se nakon razmatranja ponude obratite.
U očekivanju uspešne poslovne saradnje, srdačno vas pozdravljam.
U Novom Sadu, 12.05. 2014. god.
„VIZURA INVENT REVIZIJA“
Gordana Japundžić
Ovlašćeni revizor
Download

Ponuda za obavljanje revizije u 2014.