PRIVATNA BEZBEDNOST
OSNOVE SISTEMA OBEZBEĐENJA LICA, IMOVINE I POSLOVANJA (Pojam, predmet i značaj
sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja, Sistem obezbeđenja lica, imovine i poslovanja kao
osnovna poslovna funkcija, Osvrt na istorijski razvoj sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja,
Sistem obezbeđenja lica, imovine i poslovanja kao podsistem u sistemu bezbednosti, Poslovi
osiguravajućih društava u funkciji sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja, Sistem obezbeđenja
lica, imovine i poslovanja i zaštita životne sredine, Prikaz sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja
i standarda iz ove oblasti u svetu); OBLICI SARADNJE SISTEMA OBEZBEĐENJA LICA, IMOVINE I
POSLOVANJA SA DRUGIM ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA (Saradnja sa stručnim službama u
pravnom licu i sa organima upravljanja, Saradnja sa organizacionim jedinicama MUP-a, Saradnja sa
javnim tužilaštvom i sudom, Saradnja sa nadležnim inspekcijskim organima po pojedinim oblastima
delatnosti, Saradnja sa drugim sistemima obezbeđenja i međunarodnim organizacijama, Značaj saradnje u
okviru sistemu obezbeđenja i zaštite pravnih lica); PRAVNA REGULATIVA ORGANIZACIJE I
DELATNOSTI SISTEMA OBEZBEĐENJA LICA, IMOVINE I POSLOVANJA PRAVNIH LICA
(Propisi, Savezni propisi, Republički propisi, Interni propisi, Odgovornost za primenu mera obezbeđenja
lica, imovine i poslovanja, Opšti i pojedinačni akti o obezbeđenju lica, imovine i poslovanja (pravilnici i
uputstva), Pojam, značaj i vrste opštih i pojedinačnih akata, Elementi za izradu opštih i pojedinačnih
akata o obezbeđenju lica, imovine i poslovanja, Sadržaj opštih i pojedinačnih akata, Donošenje i
usvajanje opštih i pojedinačnih akata); OSNOVNI IZVORI I OBLICI UGROŽAVANJA LICA,
IMOVINE I POSLOVANJA (Izvori ugrožavanja, Spoljašnji izvori ugrožavanja, Unutrašnji izvori
ugrožavanja, Kombinovani izvori ugrožavanja, Oblici ugrožavanja, Krađa, Prevara, Utaja, Industrijska
špijunaža, Pronevera, Kompjuterski kriminal); KOMPONENTE SISTEMA OBEZBEĐENJA LICA,
IMOVINE I POSLOVANJA (Fizička komponenta sistema, Menadžer bezbednosti, Služba fizičkog
obezbeđenja, Pojam, značaj i uloga fizičkog obezbeđenja u sistemu obezbeđenja i zaštite lica, imovine i
poslovanja, Nužni uslovi za funkcionisanje službe fizičkog obezbeđenja, Načini organizovanja i
funkcionisanja poslova fizičkog obezbeđenja, Nadležnost i ovlašćenja službe fizičkog obezbeđenja,
Unutrašnja organizacija službe fizičkog obezbeđenja, Kadrovska struktura službe fizičkog obezbeđenja,
Profesionalni kodeks radnika fizičkog obezbeđenja, Komunikacija, konflikti i stvaranje ličnog identiteta –
imidža radnika fizičkog obezbeđenja, Zadaci i dužnosti radnika službe fizičkog obezbeđenja, Izveštaji i
evidencije službe fizičkog obezbeđenja, Unutrašnja kontrola, Unutrašnje istrage, Zaštita, prikupljanje i
provera podataka i informacija, Tehnička komponenta sistema, Pojam, karakteristike i značaj tehničke
komponente sistema, Elementi tehničke komponente (mehanička i elektronska zaštita), Mesto tehničke
komponente u sistemu obezbeđenja i zaštite lica, imovine i poslovanja, Bezbednosno-zaštitna
komponenta sistema, Pojam, značaj, funkcija i organizacija, Subjekti bezbednosno-zaštitne komponente,
Preventivno delovanje usmereno prema nekim oblicima ugrožavanja imovine, lica i poslovanja,
uređenjem objekta i njegovog okruženja, Pravila poslovnog ponašanja i komunikacije sa segmentima
zaštite - bezbednosna kultura, Kontrola kretanja i boravka lica u prostorijama ili u prostoru pravnog lica,
Zaštita intelektualne svojine, Pojam, vrste i mogući načini provere boniteta pravnih lica, Metodologija
odabira novih radnika sa aspekta bezbednosnog menadžmenta, Bezbednosno zaštitne procedure,
Standardne BZP, Specifične BZP, Monitoring sistem, Praćenje, analiza i evaluacija rada profesionalnog
kadra); PROAKTIVNE I REAKTIVNE MERE U SKLOPU SISTEMA OBEZBEĐENJA LICA,
IMOVINE I POSLOVANJA (Pojam i podela proaktivnih i reaktivnih mera, Sprovođenje proaktivnih i
reaktivnih mera); PROJEKTOVANJE I REALIZACIJA SISTEMA OBEZBEĐENJA LICA, IMOVINE I
POSLOVANJA (Procena bezbednosti, Pojam i značaj procene bezbednosti, Vreme i način procene
bezbednosti, Elementi za procenu bezbednosti, Procena ugroženosti, Pojam i značaj procene ugroženosti,
Faktori koji utiču na donošenje procene ugroženosti, Sadržaj procene ugroženosti, Razlika između
procene bezbednosti i procene ugroženosti, Procena rizika i posledica, Pojam i značaj procene rizika i
posledica, Razlozi i metodologija procene rizika i posledica, Sadržaj i elementi procene rizika i posledica,
Faze projektovanja sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja, Organizovanje i upravljanje sistemom
obezbeđenja lica, imovine i poslovanja, Izrada procedura rada (plana rada) sistema obezbeđenja lica,
imovine i poslovanja, Pojam i značaj plana obezbeđenja i zaštite, Nužni uslovi za izradu plana
obezbeđenja i zaštite, Opšte mere obezbeđenja i zaštite, Ostali elementi plana obezbeđenja i zaštite, Način
sprovođenja mera propisanih planom obezbeđenja i zaštite, Donošenje i usvajanje plana obezbeđenja i
zaštite, Izmene i dopune plana obezbeđenja i zaštite); NEKI SPECIFIČNI SISTEMI OBEZBEĐENJA
(Sistem obezbeđenja transporta novca, zlata, kulturnih dobara i drugih vrednosti, Sistem obezbeđenja
banaka, pošta i drugih finansijskih institucija, Sistem obezbeđenja muzeja, galerija i drugih institucija
kulture, Sistem obezbeđenja javnih skupova, Sistem obezbeđenja pravnih lica koja se bave proizvodnjom,
prodajom i uslužnim delatnostima, Specifičnosti sistema obezbeđenja u proizvodnji, Specifičnosti sistema
obezbeđenja u sistemu prodaje (veleprodaja, maloprodaja), Specifičnosti sistema obezbeđenja u uslužnim
delatnostima (ugostiteljski, turistički objekti…), Sistem obezbeđenja škola, fakulteta i drugih obrazovnih
institucija, Sistem obezbeđenja domova zdravlja, bolnica i drugih zdravstvenih institucija, Sistem
obezbeđenja preduzeća i institucija koja proizvode, transportuju i skladište opasne materije, Sistem
obezbeđenja transportnih organizacija (drumski, rečni, pomorski i vazdušni transport - transport putnika i
robe), Sistem obezbeđenja obavezno obezbeđenih objekata, Obezbeđenje ličnosti (VIP) i organizacija sa
specifičnim oblicima ugrožavanja (nevladine organizacije, političke partije, strukovna udruženja,
sportska društva, udruženja građana, verske organizacije).
Download

PRIVATNA BEZBEDNOST