POJAM I DEFINICIJE KORUPCIJE
Projekat: “Uvođenje novog mehanizma međusektorske saradnje za veću odgovornost
lokalnih vlasti” sprovode PALGO centar i Novosadska novinarska škola, uz podršku
USAID Projekta održivog lokalnog razvoja
PITANJA
 Šta je korupcija ?
 Koji su uzroci korupcije ?
 Koje su vrste korupcije ?
 Zašto je korupcija štetna ?
 Gde su žarišta korupcije?
 Kako suzbiti korupciju ?
 Kako kontrolisati i meriti korupciju ?
Projekat: “Uvođenje novog mehanizma međusektorske saradnje za veću odgovornost
lokalnih vlasti” sprovode PALGO centar i Novosadska novinarska škola, uz podršku
USAID Projekta održivog lokalnog razvoja
KORUPCIJA: POJAM
•lat. corruptio - pokvarenost, kvarnost, izopačenost,
razvrat, potkupljivanje, podmićivanje, kvarenje,
truljenje, raspadanje, krivotvorenje
•lat. rumpere – razbijanje, lomljenje, kidanje
•lat. cum – sa, zajedno
Projekat: “Uvođenje novog mehanizma međusektorske saradnje za veću odgovornost
lokalnih vlasti” sprovode PALGO centar i Novosadska novinarska škola, uz podršku
USAID Projekta održivog lokalnog razvoja
DEFINICIJE KORUPCIJE
''Korupcija je zloupotreba javnih ovlašćenja za privatnu korist'' (Svetska banka)
''Korupcija je devijantno ponašanje zaposlenih u javnoj upravi (izabranih ili imenovanih
lica) koje nije u skladu s njihovim zadacima po službenoj dužnosti, radi privatnog
bogaćenja ili u korist pojedinca, bliskih rođaka ili povezane grupe ljudi''. (Joseph Nye,
1967)
"Korupcija je namerno nepridržavanje načela nepristranosti kod odlučivanja, s ciljem
ostvarivanja koristi za počinitelja ili povezano lice kroz takve postupke". (Vito Tanzi)
''Korupcija je zloupotreba poverenih ovlašćenja u cilju sticanja privatne koristi''
(Transparency International)
Projekat: “Uvođenje novog mehanizma međusektorske saradnje za veću odgovornost
lokalnih vlasti” sprovode PALGO centar i Novosadska novinarska škola, uz podršku
USAID Projekta održivog lokalnog razvoja
KLITGARDOVA FORMULA
M = monopol
D = diskrecija, transparentnost
O = odgovornost
T = transparentnost
K = M + D - O (- T)
Projekat: “Uvođenje novog mehanizma međusektorske saradnje za veću odgovornost
lokalnih vlasti” sprovode PALGO centar i Novosadska novinarska škola, uz podršku
USAID Projekta održivog lokalnog razvoja
UZROCI KORUPCIJE
Nepostojanje demokratskog društva
Nefunkcionisanje sistema
Nedostatak transparentnosti
Nedostatak konkurencije
Kulturalni faktori
Nedostatak zakona, pravila i propisa
Prenormiranost - komplikovani i spori postupci
Nedostatak ili nefunkcionisanje institucija koje vrše nadzor
Nedostatak odgovornosti i proverljivosti
Nedostatak ličnog integriteta i profesionalne etike
Niske plate (teorija marginalne vrednosti)
Projekat: “Uvođenje novog mehanizma međusektorske saradnje za veću odgovornost
lokalnih vlasti” sprovode PALGO centar i Novosadska novinarska škola, uz podršku
USAID Projekta održivog lokalnog razvoja
OBLICI KORUPCIJE
Podjela prema nivou zastupljenosti:
•Politička korupcija
ili korupcija na visokom nivou (engl. grand corruption), je
prisutna među visokim državnim činovnicima i osobama koji imaju
političku moć
•Sitna (šalterska, administrativna) korupcija
(engl. petty corruption) se odnosi na službenike zadužene za
sprovođenje odluka i propisa
Projekat: “Uvođenje novog mehanizma međusektorske saradnje za veću odgovornost
lokalnih vlasti” sprovode PALGO centar i Novosadska novinarska škola, uz podršku
USAID Projekta održivog lokalnog razvoja
OBLICI POLITIČKE KORUPCIJE
Pronevera novca iz javnog budžeta
Omogućavanje privatnom sektoru da „kupi” politički uticaj
Korupcija u predizbornoj kampanji
Uticanje na pravni sistem
„Zarobljavanje države” - uticanje na zakonodavnu vlast radi
donošenja propisa u korist pojedinih interesnih grupa
Projekat: “Uvođenje novog mehanizma međusektorske saradnje za veću odgovornost
lokalnih vlasti” sprovode PALGO centar i Novosadska novinarska škola, uz podršku
USAID Projekta održivog lokalnog razvoja
NAJČEŠĆI OBLICI KORUPCIJE
Podmićivanje - obećanje, ponuda ili davanje bilo koje povlastice koja
neprimereno utiče na rad vlasti ili javnih službenika
Pronevera - krađa javnih sredstava od strane osobe kojoj su poverena
ovlašćenja i kontrola nad njima
Nepotizam - dodeljivanje poslova ili beneficija članovima porodice
Sukob interesa – “predvorje korupcije”, situacija u kojoj su privatni
interesi nosilaca vlasti ili činovnika u suprotnosti s javnim interesom
Projekat: “Uvođenje novog mehanizma međusektorske saradnje za veću odgovornost
lokalnih vlasti” sprovode PALGO centar i Novosadska novinarska škola, uz podršku
USAID Projekta održivog lokalnog razvoja
ŠTETA OD KORUPCIJE
Politička - uništava se osnovni odnos poverenja između političara i
građana, narušava se kredibilitet demokratskih institucija, gubi se
poverenje javnosti u državne institucije
Privredna – sprečava se sigurno i racionalno investiranje, pošteno
ekonomsko tržište, dolazi do rasipanja javnih sredstava, gomilanja
troškova...
Društvena - povećava se siromaštvo, najviše pogađa najslabije i
nezaštićene, povećava nejednakost građana, doprinosit opštem
osećanju nesigurnosti i nezadovoljstva
Projekat: “Uvođenje novog mehanizma međusektorske saradnje za veću odgovornost
lokalnih vlasti” sprovode PALGO centar i Novosadska novinarska škola, uz podršku
USAID Projekta održivog lokalnog razvoja
“Cena koju dobri ljudi plaćaju kad ne
učestvuju u javnim zbivanjima je da njima
vladaju pokvareni ljudi.
Razborit čovek mora dizati svoj glas kada
mu se čini da se državom loše upravlja... ali samo
ukoliko ne postoji pretnja smrću!”
Platon
Download

POJAM I DEFINICIJE KORUPCIJE