KORACI U PLANIRANJU BUDŽETA LOKALNE SAMOUPRAVE
Koraci
PLANIRANJE BUDŽETA
1. Usvajanje
Memoranduma o
budžetu
2. Preporuka lokalnim
vlastima
Zakonska osnova i objašnjenja
Vlada dostavlja Narodnoj skupštini Memorandum;
Ministar dostavlja lokalnim vlastima Memorandum.
Nadležna ministarstva obaveštavaju indirektne korisnike sredstava budžeta Republike Srbije o
osnovnim ekonomskim pretpostavkama i smernicama za pripremu budžeta Republike
Srbije.
3. Uputstvo za pripremu
budžeta budžeta
lokalne samouprave
Lokalni organ uprave nadležan za finansije obaveštava direktne korisnike sredstava
budžeta lokalne vlasti o osnovnim ekonomskim pretpostavkama i smernicama za pripremu
budžeta lokalne vlasti, a direktni korisnik sredstava lokalne vlasti indirektne korisnike
sredstava budžeta lokalne vlasti. (ZBS , Član 36)
Po dobijanju Memoranduma, lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja direktnim
korisnicima sredstava budžeta lokalne vlasti uputstvo za pripremu budžeta lokalne vlasti.
Uputstvo iz stava 1. ovog člana sadrži:
1) Osnovne ekonomske pretpostavke i smernice za pripremu nacrta budžeta lokalne vlasti;
2) Opis planirane politike lokalne vlasti;
3) Procene prihoda i primanja i rashoda i izdataka budžeta lokalne vlasti za budžetsku i
naredne dve fiskalne godine;
4) Obim sredstava koji može da sadrži predlog finansijskog plana direktnog korisnika
sredstava budžeta lokalne vlasti za budžetsku godinu, sa projekcijama za naredne dve
fiskalne godine;
5) Smernice za pripremu srednjoročnih planova direktnih korisnika sredstava budžeta
lokalnih vlasti;
6) Postupak i dinamiku pripreme budžeta lokalne vlasti i predloga finansijskih planova
direktnih korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti.
(ZBS, Član 40)
Radionica “Žarišta korupcije i antikorupcijski mehanizmi na lokalnom nivou“ (18. januar 2013) organizuje se u okviru projekta “Uvođenje novog mehanizma međusektorske
saradnje za veću odgovornost lokalnih vlasti“, koji realizuju PALGO centar i Novosadska novinarska škola, uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja
4. Priprema i
dostavljanje predloga
finansijskih planova
korisnika sredstava
budžeta lokalne vlasti
Na osnovu uputstva za pripremu nacrta budžeta lokalne vlasti, direktni korisnici sredstava
budžeta lokalne vlasti izrađuju predlog finansijskog plana (u skladu sa odredbama člana 37
ZBS) i dostavljaju ga lokalnom organu uprave nadležnom za finansije.
Indirektni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti obavezni su da pripreme predlog
finansijskog plana na osnovu smernica koje se odnose na budžet lokalne vlasti.
Direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti obavezni su da, u skladu sa smernicama i
u rokovima koje propisuje nadležni izvršni organ lokalne vlasti, traže od indirektnih korisnika
budžetskih sredstava za koje su odgovorni, da dostave podatke neophodne za izradu
predloga finansijskog plana direktnog korisnika budžetskih sredstava.
Lokalni organ uprave nadležan za finansije može da traži neposredno od indirektnih korisnika
budžetskih sredstava podatke o finansiranju korisnika, koji su neophodni za pripremu predloga
budžeta lokalne vlasti.
(ZBS, Član 41)
5. Utvrđivanje predloga
budžeta i predloga
odluka o davanju
saglasnosti na
finansijske planove
korisnika budžeta
Lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja nacrt odluke o budžetu lokalne vlasti
nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti i istovremeno upoznaje građane sa nacrtom odluke
o budžetu.
Nadležni izvršni organ lokalne vlasti može da traži od lokalnog organa uprave nadležnog za
finansije dodatne informacije ili objašnjenja koja se odnose na nacrt odluke o budžetu lokalne
vlasti.
Nadležni izvršni organ lokalne vlasti utvrđuje predlog odluke o budžetu lokalne vlasti i
obavezno ga dostavlja skupštini lokalne vlasti, u roku utvrđenom budžetskim kalendarom.
(Odeljenje za finansije dostavlja nacrt odluke o budžetu opštinskom veću.
Opštinsko veće dostavlja nacrt odluke o budžetu skupštini.)
Ukoliko nadležni izvršni organ lokalne vlasti ne dostavi predlog odluke o budžetu skupštini lokalne
vlasti u roku utvrđenom budžetskim kalendarom, skupština lokalne vlasti može doneti budžet.
(ZBS, Član 42)
Radionica “Žarišta korupcije i antikorupcijski mehanizmi na lokalnom nivou“ (18. januar 2013) organizuje se u okviru projekta “Uvođenje novog mehanizma međusektorske
saradnje za veću odgovornost lokalnih vlasti“, koji realizuju PALGO centar i Novosadska novinarska škola, uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja
6. Javna rasprava o
predlogu budžeta
jedinice lokalne
samouprave
Javna rasprava se najčešće organizuje na nivou mesnih zajednica, kako bi građani razmotrili
nacrt budžeta i dali svoje primedbe na njega. Javne rasprave se najčešće, pogrešno, tumače kao
učešće građana u pripremi budžeta. Učešće građana u fazi pripreme budžeta još uvek nije
uobičajena praksa u Srbiji. Još jedan problem je što većina lokalnih samouprava ne razmatra
sugestije građana dovoljno detaljno, niti im daje povratne informacije.
Organi i službe jedinice lokalne samouprave dužni su da obaveštavaju javnost o svom radu preko
sredstava javnog informisanja i na drugi prikladan način.
(ZLS, Član 71)
Sednice skupštine opštine su javne (ZLS, Član 35, paragraf 1)
7. Priprema Odluke o
budžetu
8. Usvajanje budžeta
jedinice lokalne
samouprave
Opštinsko veće: 1) predlaže statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi skupština
(ZLS , Član 46, stav 1)
Skupština opštine u skladu sa zakonom donosi... 2) budžet i završni račun opštine
(ZLS,Član 32, stav 2).
Lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja ministru odluku o budžetu lokalne vlasti
(ZBS).
IZVRŠENJE I PRAĆENJE IZVRŠENJA BUDŽETA
Lokalni organ uprave nadležan za finansije obavezan je da redovno prati izvršenje budžeta i
9. Praćenje izvršenja
najmanje dva puta godišnje informiše nadležni izvršni organ lokalne vlasti, a obavezno u
budžeta i podnošenje
roku od petnaest dana po isteku šestomesečnog, odnosno devetomesečnog perioda.
izveštaja skupštini
lokalne vlasti
Izveštaji sadrže i odstupanja između usvojenog budžeta i izvršenja i obrazloženje velikih
odstupanja.
10. Rebalans budžeta (po
potrebi)
(ZBS, Izvod iz Člana 76)
Rebalansom budžeta koji, na predlog...nadležnog izvršnog organa lokalne vlasti,
usvaja...skupština lokalne vlasti, vrši se usklađivanje prihoda i rashoda budžeta na nižem, višem
ili istom nivou.
Ako se u toku sprovođenja mera privremene obustave izvršenja, budžetski deficit ne uskladi sa
mogućnošću finansiranja, odnosno sa planiranim deficitom, nadležni izvršni organ lokalne vlasti,
Radionica “Žarišta korupcije i antikorupcijski mehanizmi na lokalnom nivou“ (18. januar 2013) organizuje se u okviru projekta “Uvođenje novog mehanizma međusektorske
saradnje za veću odgovornost lokalnih vlasti“, koji realizuju PALGO centar i Novosadska novinarska škola, uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja
u roku od 15 dana pre isteka perioda u kojem se sprovodi privremena obustava izvršenja,
utvrđuje predlog rebalansa budžeta.
(ZBS, Član 63)
IZVEŠTAVANJE
11. Predlog završnog
računa
12. Podnošenje godišnjeg
finansijskog izveštaja
Predlog odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti utvrđuje nadležni izvršni organ lokalne
vlasti
(ZBS, Član 77)
Izveštaj se podnosi prema kalendaru završnih računa budžeta lokalne vlasti:
(ZBS, Član 78)
Radionica “Žarišta korupcije i antikorupcijski mehanizmi na lokalnom nivou“ (18. januar 2013) organizuje se u okviru projekta “Uvođenje novog mehanizma međusektorske
saradnje za veću odgovornost lokalnih vlasti“, koji realizuju PALGO centar i Novosadska novinarska škola, uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja
Download

koraci u planiranju budžeta lokalne samouprave