SPECIJALISTIČKE
EDUKACIJE
STRUČNO USAVRŠAVANJE
U OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
PROGRAM ZA PERIOD 13.5.2014. – 18.9.2014.
MESTO: KNEZA MILOŠA 12, Sala na međuspratu, BEOGRAD
www.nuzop.org.rs
UVOD
Kontinuirano stručno usavršavanje je jedan od ključnih segmenata uvođenja savremenog pristupa i
kreiranja sistema kvaliteta u oblasti zaštite od požara.
Osnovni cilj edukacija i stručnog usavršavanja je podizanje tehničkog nivoa znanja stručnjaka i
preventivnog delovanja u oblasti zaštite od požara, kao i razmena mišljenja i iskustva sa korisnicima
(stručnim licima) iz privrede radi sagledavanja tekuće problematike, novina i primena evropskih
standarda (propisa i proizvoda) u Republici Srbiji.
Za više informacija kontaktirajte:
[email protected]
tel: 011/3625-146
fax: 011/3618-003
mob: 060/3112-551
program i prijavni list se nalazi na:
http://nuzop.org.rs/jednodnevne-specijalisticke-edukacije/
PREDAVAČ, SLAVIŠA BOGUNOVIĆ
SLAVIŠA BOGUNOVIĆ
Diplomirani inženjer arhitekta, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, 1976.
Zaposlen u Institutu za ispitivanje materijala - Beograd od 1980. god. na poslovima u oblasti
građevinske fizike (hidroizolacije, akustika, toplotna tehnika, zaštita od požara). Trenutno na
poziciji Rukovodioca Laboratorije za toplotnu tehniku i zaštitu od požara (ATS-01-058).
Ovlašćeni Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor (Nigel Bauer & Associates).
Odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih
instalacija vodovoda i kanalizacije (IKS - Licenca 300 C957 06).
Položen stručni ispit propisan za diplomiranog inženjera arhitekture, (PKS - br. 583/A 198406-07).
Predsednik Nacionalnog udruženja zaštite od požara Republike Srbije.
Član komisije Instituta za standardizaciju za izradu standarda iz oblasti toplotne tehnike i
zaštite od požara u građevinarstvu.
Predavač na brojnim stručnim konferencijama i seminarima.
TEMA:
ISPTIVANJE I KLASIFIKACIJA GRAĐEVINSKIH
PROIZVODA U POGLEDU REAKCIJE NA POŽAR
PREMA EN STANDARDIMA
TERMIN 1: 14.5.2014.
CILJNA GRUPA





Projektanti arhitektonsko-građevinskih
projekata i projekata zaštite od požara.
Inspekcijski i nadzorni organi.
Proizvođači, zastupnici, uvoznici,
distributeri i isporučioci građevinskih
proizvoda.
Odgovorna lica u Telima za ocenjivanje
usaglašenosti.
KRATAK SADRŽAJ
PREDAVANJA
Predavanjem je obuhvaćeno područje
isptivanja i klasifikacije građevinskih
proizvoda u pogledu reakcije na požar, u
skladu sa EN standardima.
 Požarni scenario
 Ispitivanja građevinskih proizvoda u
pogledu reakcije na požar u skladu sa EN
standardima
 Klasifikacija građevinskih proizvoda u
pogledu reakcije na požar u skladu sa EN
standardima
o Evropska klasifikacija
o Klasifikacija bez ispitivanja
Iskustva sa uvođenjem evropske
klasifikacije u nacionalne sisteme
BENEFITI ZA
POLAZNIKE
Sticanje neophodnih znanja o ispitivanjima i
klasifikaciji građevinskih proizvoda u pogledu
reakcije na požar u skladu sa EN standardima,
u cilju ispravnog sagledavanja specifičnih
performansi građevinskih proizvoda prilikom
projektovanja i izvođenja građevinskih
objekata, u fazi građevinskog i inspekcijskog
nadzora, kao i prilikom isporuke građevinskih
proizvoda na tržištu Republike Srbije.
LITERATURA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nikola Kleut: Požari i njihova dejstva
SRPS EN ISO 1182
SRPS EN ISO 1716
SRPS EN 13823
SRPS EN 11925-2
SRPS EN 9239-1
SRPS EN 13501-1
TEMA:
ISPITIVANJE OTPORNOSTI NA POŽAR VRATA PREMA
EN STANDARDIMA - POLJE DIREKTNE PRIMENE
REZULTATA ISPITIVANJA
TERMIN 1: 4.6.2014.
CILJNA GRUPA




Projektanti arhitektonsko-građevinskih
projekata i projekata zaštite od požara.
Inspekcijski i nadzorni organi.
Proizvođači, zastupnici, uvoznici, distributeri i
isporučioci građevinskih proizvoda.
Odgovorna lica u Telima za ocenjivanje
usaglašenosti.
o
o
o
o
BENEFITI ZA
POLAZNIKE

KRATAK SADRŽAJ
PREDAVANJA

Predavanjem je obuhvaćeno ispitivanje i polje
direktne primene rezultata ispitivanja otpornosti
prema požaru vrata, u skladu sa EN standardima,
sa osvrtima na postojeću SRPS metodologiju.
 Ispitivanje – komparacija EN i SRPS metoda
o Ispitna oprema,
o uslovi ispitivanja,
o uzorci, ugradnja uzoraka,
kondicioniranje,
o aplikacija ispitne opreme,
o postupak ispitivanja
 Kriterijumi za ocenu performansi
 Klasifikacija otpornosti prema požaru vrata
 Polje direktne primene rezultata ispitivanja
komparacija EN i SRPS metoda
o Materijali i konstrukcije
Dozvoljene varijacije dimenzija
Asimetrična vrata
Konstrukcije u koje se vrata ugrađuju
Pridružene konstrukcije
Sticanje neophodnih znanja o ispitivanjima i
polju direktne primene rezultata ispitivanja
otpornosti prema požaru vrata, u skladu sa EN
standardima, sa osvrtima na postojeću SRPS
metodologiju.
Primena stečenih znanja u fazi projektovanja i
izvođenja građevinskih objekata, u fazi
građevinskog i inspekcijskog nadzora, kao i
prilikom projektovanja, izrade i isporuke
vrata otpornih prema požaru na tržištu R
Srbije.
LITERATURA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SRPS ISO 834
SRPS U.J1.160
SRPS EN 1634-1
SRPS EN 1363-1
SRPS EN 1363-2
SRPS EN 13501-2
7. SRPS EN 15269-7
PREDAVAČ, DOC. DR MIRJANA LABAN
MIRJANA LABAN
Doc. dr Mirjana Laban, dipl. inž građ. je jedan od osnivača i rukovodilac studijskog programa Upravljanje
rizikom od katastrofalnih događaja i požara na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju - Fakultet
tehničkih nauka u Novom Sadu, gde predaje više predmeta na osnovnim akademskim i master
studijama.
Radila je i u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, gde je bila koordinator studijskog
programa Zaštita od požara i predavala više predmeta na Odseku zaštite.
Diplomu građevinskog inženjera stekla na FTN Novi Sad, magistrirala i doktorirala na FTN – Arhitektura.
Poseduje licence odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova objekata visokogradnje, licencu
za bezbednost i zdravlje na radu, položen stručni ispit iz ZOP i stalni je sudski veštak za građevinarstvo.
U inženjerskoj praksi se bavila projektovanjem i izgradnjom objekata, enterijera, izradom Planova
zaštite od požara i drugim poslovima iz oblasti arhitekture, građevinarstva i zaštite od požara i
bezbednosti i zdravlja na radu.
Objavila do sada 47 naučnih i stručnih radova u inostranim i domaćim časopisima i na konferencijama.
TEMA:
METODE PROCENE POŽARNOG RIZIKA U ZGRADAMA
TERMIN 1: 13.5.2014.
CILJNA GRUPA
KORISTI ZA POLAZNIKE
 Inženjeri koji se bave analizom i
1. Osposobljavanje kandidata za:
 kreativno formiranje baza podataka za
procenu rizika
 prepoznavanje i analizu rizika od požara
 formulisanje odgovarajućih preventivnih
mera za smanjenje rizika i održavanje
rizika na prihvatljivom nivou
 formiranje dinamičkog modela događaja –
formulisanje stabla događaja.
procenom rizika od požara i planiranjem i
projektovanjem u oblasti zaštite od
požara
KRATAK SADRŽAJ
PREDAVANJA
 Procena rizika od požara, definicija i



ciljevi
Procena rizika od požara zasnovana na
prethodnim događajima i dostupnim
statistikama
Način prikupljanja podataka i formiranja
baze podataka
Kvalitativne i kvantitativne metode
procene rizika (metoda matrice rizika,
metoda kontrolna lista, metoda stabla
događaja)
2. Unapređenje stanja u oblasti:
 upoznavanje stručne javnosti sa
savremenim inženjerskim pristupom
bezbednosti od požara
 podizanje nivoa kvaliteta zaštite od
požara sa minimalnog (preskriptivnog)
nivoa na optimalni / projektovani nivo u
skladu sa unapred definisanim potrebama
korisnika
LITERATURA
1. Zakon o zaštiti od požara
2. Tehnički propisi iz oblasti zaštite od
požara
3. Materijali sa predavanja
TEMA:
GRAĐEVINSKE MERE ZAŠTITE OD POŽARA
TERMIN 1: 3.6.2014.
TERMIN 2: 16.9.2014.
CILJNA GRUPA

Inženjeri svih struka koji se bave
projektovanjem u oblasti zaštite od
požara
KRATAK SADRŽAJ
PREDAVANJA
 Postupak izrade projektno tehničke


dokumentacija za izgradnju objekata i
odabir i implementacija građevinskih
mera zaštite od požara prema zahtevima
tehničkih propisa
Primenljivost preskriptivnih pravila
Analiza i procena stanja bezbednosti od
požara postojećih zgrada i unapređenje
prema performansama objekata
BENEFITI ZA
POLAZNIKE
1. Osposobljavanje kandidata za:
 kreativan pristup projektovanju i
implementaciji građevinskih mera ZOP
 analizu i procenu stanja bezbednosti od
požara
 formulisanje preskriptivnih mera i
predloga unapređenja bezbednosti od
požara na osnovu inženjerske procene
potrebnog nivoa/kvaliteta bezbednosti
 kreiranje metodološkog pristupa
planiranju i projektovanju.
2. Unapređenje stanja u oblasti:
 upoznavanje stručne javnosti sa
savremenim inženjerskim pristupom
bezbednosti od požara
 podizanje nivoa kvaliteta zaštite od
požara sa minimalnog (preskriptivnog)
nivoa na optimalni / projektovani nivo u
skladu sa unapred definisanim potrebama
korisnika
LITERATURA
1.
2.
3.
4.
Zakon o zaštiti od požara
Zakon o planiranju i izgradnji
Tehnički propisi iz oblasti zaštite od požara
Materijali sa predavanja
PREDAVAČ, NIKOLA KLEUT
NIKOLA KLEUT
Nikola Kleut, dipl. inž. maš. sa preko 25 g. rada na rukovodećim poslovima nadzora u
sprovođenju mera zaštite od požara u Beogradu, u oblasti projektovanja, izgradnje i korišćenja
objekata.
Radio na funkciji načelnika odeljenja i zamenika načelnika Uprave za zaštitu od požara
sekretarijata UP u Beogradu.
Dugogodišnji saradnik tri komisije. Predsednik komisije za osnovne oblasti bezbednosti od
požara u ISS.
Pisac više propisa. Učestvovao u pisanju velikog broja zakona, podzakonskih akata i tehničkih
propisa.
Pisac deset knjiga od toga i udžbenik za srednju školu za Preventivu požara, kao i više knjiga za
projektante.
Pisac preko 100 radova za brojne seminare, stručne časopise.
Predavač na velikom broju stručnih skupova.
TEMA:
PRORAČUN EVAKUACIJE LJUDI U SLUČAJU POŽARA
IZ STAMBENIH, POSLOVNIH I JAVNIH ZGRADA
TERMIN 1: 15.5.2014.
TERMIN 2: 5.6.2014.
CILJNA GRUPA
BENEFITI ZA
POLAZNIKE



Projektanti sistema zaštite od požara i
arhitekte
Izrađivači planova zaštite od požara i
planova evakuacije
KRATAK SADRŽAJ
PREDAVANJA
Uvodno o potrebi evekuacije iz zgrada pri proceni
da će se požar razviti u veći i ugroziti živote osoba
u zgradi.
Proračun evakuacije po metodi Nelson – Morera.
Primeri proračuna i komenatri

Mogućnost sagledavanja brojnih i složenih
problema evakuacije pri požaru i
stvaranju uslova kroz korektno
projektovanje da se stvore uslovi za
bezbednu evakuaciju u objektu koji se
gradi.
Mogućnost određivanja, za postojeće
objekte, kapaciteta pojedinih većih
prostorija i protočne mogućnosti prolaza,
uskih grla, etažnih i krajnjih izlaza kako bi
se izbegli smrtni ishodi i teške povrede pri
evakuaciji.
LITERATURA
1.
SFPE Handbook on Fire Protection
2. SRPS TP 21 i knjige autora o bezbednosti
hotela, poslovnih i javnih objekta od požara i
drugih akcidenata
TEMA:
PROMENA NAMENE, ADAPTACIJA, REVITALIZACIJA I
REKONSTRUKCIJA ZGRADA I BEZBEZBEDNOST OD
POŽARA
TERMIN 1: 18.9.2014.
CILJNA GRUPA



investitori,
projektanti,
rukovodioci i referenti službi za zaštitu do
požara
KRATAK SADRŽAJ
PREDAVANJA




BENEFITI ZA
POLAZNIKE


Starenje zgrada i instalacija u njima i s tim
u vezi porast rizika od požara; kad krenuti
sa revitalizacijom
Pravna zaštita za vlasnike i korsinike
postojećih objekate i teškoće
usaglašavanja sa propisima koji dolaze
Slučaj promena namene i potrebne
adaptacije, rekonstrukcije - kad treba
kompletna glavna projektna
dokumentacija i saglasnosti za novu
građevinsku i upotrebni dozvolu a kada
pojednini projekti
Ugradnja novih bezbednosnih instalacija –
hidrantska mreža, detekcija požara
obrazovanje za rešavanje konkretnih
problema o kojima se raspravlja
šire sagledavanje problema bezbednosti
od požara
LITERATURA
1. SRPS TP21
2. Knjige autora o SRPS TP21 odnosno
planiranju i projektovanju stambenih,
javnih i poslovnih objekata bezbednih od
požara i drugih akcidenata
Download

нузоп рс, програм за специјалистичке едукације 2014