SPECIJALISTIČKE
EDUKACIJE
STRUČNO USAVRŠAVANJE
U OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
DOC DR MIRJANA LABAN
TEMA:
METODE PROCENE POŽARNOG RIZIKA U ZGRADAMA
TERMIN 1: 15.4.2014.
TERMIN 2: 13.5.2014.
MESTO: KNEZA MILOŠA 12, Sala na međuspratu, BEOGRAD
www.nuzop.org.rs/edukacije
UVOD
Kontinuirano stručno usavršavanje je jedan od ključnih segmenata uvođenja savremenog
pristupa i kreiranja sistema kvaliteta u oblasti zaštite od požara.
Osnovni cilj edukacija i stručnog usavršavanja je podizanje tehničkog nivoa znanja stručnjaka i
preventivnog delovanja u oblasti zaštite od požara, kao i razmena mišljenja i iskustva sa
korisnicima (stručnim licima) iz privrede radi sagledavanja tekuće problematike, novina i
primena evropskih standarda (propisa i proizvoda) u Republici Srbiji.
METODE PROCENE POŽARNOG RIZIKA U ZGRADAMA
Savremeno inženjerstvo bezbednosti od požara zasniva se na primeni naučnih istraživanja i
inženjerskih
principa,
koristeći
empirijska
istraživanja,
proračune,
merenja
i
rasuđivanja. Pojednostavljena i često uniformna rešenja, koja su ranije predlagana, rezultovala su
jednoznačnim pravilima, sa težištem na najjednostavnijim rešenjima, koja su potom ekstarpolirana
na veće modele. Propisana ili zahtevana pravila, koja su ranije predlagana, mogu imati dvostruko
negativan efekat: ne znamo se da li su ove ekstrapolacije i dalje prihvatljive za najnovija tehnička
unapređenja objekata, materijala i potreba korisnika, a veliki deo aktuelnih istraživanja se ne
primenjuje na nove koncepte, iako je moguće da dovedu do uštede bez ugrožavanja potrebnog
kvaliteta i nivoa bezbednosti građevina.
Inženjering požarne bezbednosti uvodi objedinjenu primenu principa dizajna, propisa i stručnog
vrednovanja, zasnovan je na poznavanju naučnog koncepta fenomena požara i dovodi do: očuvanja
života, zaštite materijalnih dobara i zaštite životnog okruženja i baštine. Određivanje rizika i
opasnosti od požara i njegovih posledica, kao i analitička evaluacija optimalne zaštite i mera
prevencije, je preduslov za ograničenje posledica požara u određenim utvrđenim granicama.
Procena požarnih rizika je procena rizika od požara ili nivoa požarne bezbednosti korisnika objekta
i materijalnih dobara (imovine), postignuta projektovanjem požarne bezbednosti na bazi
performansi objekta
PREDAVAČ, DOC. DR MIRJANA LABAN
MIRJANA LABAN
Doc. dr Mirjana Laban, dipl. inž građ. je jedan od osnivača i rukovodilac studijskog programa Upravljanje
rizikom od katastrofalnih događaja i požara na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju - Fakultet
tehničkih nauka u Novom Sadu, gde predaje više predmeta na osnovnim akademskim i master
studijama.
Radila je i u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, gde je bila koordinator studijskog
programa Zaštita od požara i predavala više predmeta na Odseku zaštite.
Diplomu građevinskog inženjera stekla na FTN Novi Sad, magistrirala i doktorirala na FTN – Arhitektura.
Poseduje licence odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova objekata visokogradnje, licencu
za bezbednost i zdravlje na radu, položen stručni ispit iz ZOP i stalni je sudski veštak za građevinarstvo.
U inženjerskoj praksi se bavila projektovanjem i izgradnjom objekata, enterijera, izradom Planova
zaštite od požara i drugim poslovima iz oblasti arhitekture, građevinarstva i zaštite od požara i
bezbednosti i zdravlja na radu.
Objavila do sada 47 naučnih i stručnih radova u inostranim i domaćim časopisima i na konferencijama.
TEMA:
METODE PROCENE POŽARNOG RIZIKA U ZGRADAMA
TERMIN 1: 15.4.2014.
TERMIN 2: 13.5.2014.
CILJNA GRUPA
KORISTI ZA POLAZNIKE
 Inženjeri koji se bave analizom i
1. Osposobljavanje kandidata za:
 kreativno formiranje baza podataka za
procenu rizika
 prepoznavanje i analizu rizika od požara
 formulisanje odgovarajućih preventivnih
mera za smanjenje rizika i održavanje
rizika na prihvatljivom nivou
 formiranje dinamičkog modela događaja –
formulisanje stabla događaja.
procenom rizika od požara i planiranjem i
projektovanjem u oblasti zaštite od
požara
KRATAK SADRŽAJ
PREDAVANJA
 Procena rizika od požara, definicija i



ciljevi
Procena rizika od požara zasnovana na
prethodnim događajima i dostupnim
statistikama
Način prikupljanja podataka i formiranja
baze podataka
Kvalitativne i kvantitativne metode
procene rizika (metoda matrice rizika,
metoda kontrolne liste, metoda stabla
događaja)
 Radionica, Formulacija požarnog scenaria
metodom stabla događaja
2. Unapređenje stanja u oblasti:
 upoznavanje stručne javnosti sa
savremenim inženjerskim pristupom
bezbednosti od požara
 podizanje nivoa kvaliteta zaštite od
požara sa minimalnog (preskriptivnog)
nivoa na optimalni / projektovani nivo u
skladu sa unapred definisanim potrebama
korisnika
LITERATURA
1. Zakon o zaštiti od požara
2. Tehnički propisi iz oblasti zaštite od
požara
3. Materijali sa predavanja
AGENDA
11:00 – 11:05
UVODNA OBRAĆANJA, OTVARANJE
5 min
11:05 – 13:00
PREDAVANJE

Procena rizika od požara, definicija i ciljevi

Procena rizika od požara zasnovana na prethodnim događajima i dostupnim
statistikama

Način prikupljanja podataka i formiranja baze podataka.Kvalitativne i
kvantitativne metode procene rizika (metoda matrice rizika, metoda
kontrolne liste, metoda stabla događaja).
13:00 – 13:30
PAUZA ZA KAFU
13:30 – 15:30
RADIONICA
Formulacija požarnog scenaria metodom stabla događaja
15:30 – 16:00
DISKUSIJA
Download

НУЗОП РС, ПРОГРАМ специјалистичке едукације, doc dr