BALKANS ACADEMIA 2014
BALKANS ACADEMIA 2014
STRUČNO USAVRŠAVANJE
U OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
BENEFITI:
Nacionalno Udruženje zaštite od
požara Repubike Srbije (NUZOP RS)
uz stručnu saradnju sa Sektorom za
vanredne situacije MUP-a Republike
Srbije
u periodu
13.5.2014. - 3.6.2014
i
7.10. 2014.– 28.10.2014.
organizuje
BALKANS ACADEMIU 2014
STRUČNO USAVRŠAVANJE U
OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
1.280 ljudi je stradalo od
posledica požara ili eksplozije
u građevinskim objektima i
otvorenim prostorima na
teritoriji Republike Srbije u
periodu od 2010-2012.
Edukacija predstavlja uvod u
pripremu za polaganje stručnih
ispita u oblasti zaštite od
požara.
Edukacije se organizuju u cilju
preventivnog delovanja i
podizanja tehničkog nivoa znanja
stručnjaka u oblasti zaštite od
požara.
Razmena mišljenja i iskustva sa
korisnicima (stručnim licima) iz
privrede radi sagledavanja tekuće
problematike, novina i primena
evropskih standarda (propisa i
proizvoda) u Republici Srbiji.
PERIOD:
13.5.2014. – 3.6.2014.
7.10.-28.10.2014
VREME:
Svakog utorka
od 14h -19h
MESTO:
Kneza Miloša 12,
sala Medija centra, međusprat
www.nuzop.org.rs
STRUČNO USAVRŠAVANJE U OBLASTI
ZAŠTITE OD POŽARA
KOME SU UPUĆENA
PREDAVANJA?
-
INŽENJERIMA koji imaju potrebu da
polažu stručni ispit za licence u
oblasti ZOP-a
-
INŽENJERIMA koji rade na
poslovima projektovanja i izvođenja
mera zaštite od požara;
-
ZAPOSLENIMA u službama ZOP-a
koji žele da prošire svoje znanje
-
TEHNIČKIM LICIMA koja se bave
poslovima ZOP-a
Za više informacija kontaktirajte:
[email protected]
tel: 011/3625-146
fax: 011/3618-003
mob: 060/3112-551
program i prijavni list se nalazi na:
www.nuzop.org.rs
TEME:
1. PROPISI I ZAKONSKA REGULATIVA U
OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
Predavač: Predgrad Marić, pomoćnik ministra
MUP-a Repbulike Srbije, načelnik Sektora za
vanredne situacije MUP-a Republike Srbije
OPIS:
-
Sagledavanje propisa i zakonske regulative u
oblasti zaštite od požara u Republici Srbiji,
-
Nadležnost Sektora za vanredne situacije pri
izgradnji objekata
-
Pravilnik o posebnoj obuci i polaganju
stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara i
Pravilnik o polaganju stručnog ispita i
uslovima za dobijanje licence i ovlašćenja za
izradu Glavnog projekta zaštite od požara i
posebnih sistema i mera zaštite od požara.
-
Složeni objekti sa detaljnim primerima i
obradom tehnologije u kojima postoji rizik od
nastajanja požara i eksplozija kao i
preventivnim merama koje sprečavaju njihov
nastanak.
-
Otpornosti konstrukcije na požar, požarni
segmenti i sektori materijala i njihove
karakteristike u požaru, evakuacioni putevi i
vrata otporna na dim i požar.
-
Mašinske instalacije u zaštiti od požara
odnosno ventilacija, odimljavanje i stabilne
sisteme za gašenje požara.
-
Sličnosti i razlike domaćih i evropskih propisa
koji se odnose na proizvode i u oblasti zaštite
od požara.
2. PROCENA RIZIKA
Predavač: Sanja Vuksanović Žugić, načelnica
Uprave za upravljanje rizicima, Sektora za
vanredne situacije MUP-a Republike Srbije
3. PREVENTIVNA ZAŠTITA
a) HAZARDNE TEHNOLOGIJE
Predavač: Ivan Zarev, načelnik Uprave za
preventivnu zaštitu, Sektora za vanredne
situacije MUP-a Republike Srbije
b) PREVENTIVNA ZAŠTITA U
GRAĐEVINARSTVU
Predavač: Dragan Vićović,
zamenik načelnika Uprave za vanredne situacije
u Beogradu MUP-a Republike Srbije
c) PREVENTIVNA ZAŠTITA U MAŠINSTVU
Predavač: Goran Milutinović, zamenik
načelnika Uprave za preventivnu zaštitu,
Sektora za vanredne situacije MUP-a
Republike Srbije
Download

БРОШУРА за BAC 2014