BALKANS ACADEMIA 2013
STRUČNO USAVRŠAVANJE U OBLASTI
ZAŠTITE OD POŽARA – CILJ:
BALKANS ACADEMIA 2013
Edukacija predstavlja uvod u
pripremu za polaganje stručnih
ispita u oblasti zaštite od
požara.
STRUČNO USAVRŠAVANJE
U OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
Nacionalno Udruženje zaštite od požara
Repubike Srbije (NUZOP RS)
u saradnji sa
Privrednom komorom Beograda i
Udruženjem Balkanski centar za naučno
istraživački rad (BIEM) a uz stručnu
saradnju Sektora za vanredne situacije MUPa Republike Srbije
od 19.9.2013. do 17.10.2013.
organizuje
BALKANS ACADEMIU 2013
Za više informacija kontaktirajte:
1.280 ljudi je stradalo od
posledica požara ili eksplozije
u gradjevinskim objektima i
otvorenim
prostorima
na
teritoriji Republike Srbije u
periodu od 2010-2012.
[email protected]
Edukacije se organizuju u cilju
preventivnog delovanja i
podizanja tehničkog nivoa
znanja stručnjaka u oblasti
zaštite od požara.
Razmena mišljenja i iskustva sa
korisnicima (stručnim licima) iz
privrede radi sagledavanja
tekuće problematike, novina i
primena evropskih standarda
(propisa i proizvoda) u
Republici Srbiji.
PERIOD:
19.9.2013. – 17.10.2013.
20 časova
tel: 011-3625-146
fax: 011-3618-003
mob: 060-3112-551
VREME:
ČETVRTKOM od 14h-18h
program i prijavni list se nalazi na:
www.nuzop.org.rs
MESTO:
Privredna komora Beograda
www.nuzop.org.rs
STRUČNO USAVRŠAVANJE U OBLASTI
ZAŠTITE OD POŽARA
-
sagledavanje propisa i zakonske regulative u
oblasti zaštite od požara u Republici Srbiji,
-
nadležnost Sektora za vanredne situacije pri
izgradnji objekata
-
a) HAZARDNE TEHNOLOGIJE
Predavač: Ivan Zarev, načelnik Uprave za
preventivnu zaštitu, Sektora za vanredne
situacije MUP-a Republike Srbije
Pravilnik o posebnoj obuci i polaganju
stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara i
Pravilnik o polaganju stručnog ispita i
uslovima za dobijanje licence i ovlašćenja za
izradu Glavnog projekta zaštite od požara i
posebnih sistema i mera zaštite od požara.
-
a) PREVENTIVNA ZAŠTITA U
GRAĐEVINARSTVU
Predavač: Dragan Vićović, zamenik načelnika
Uprave za vanredne situacije u Beogradu MUP-a
Republike Srbije
složeni objekti sa detaljnim primerima i
obradom tehnologije u kojima postoji rizik od
nastajanja požara i eksplozija kao i
preventivnim merama koje sprečavaju njihov
nastanak.
-
otpornosti konstrukcije na požar, požarni
segmenti i sektori materijala i njihove
karakteristike u požaru, evakuacioni putevi i
vrata otporna na dim i požar.
-
mašinske instalacije u zaštiti od požara
odnosno ventilacija, odimljavanje i stabilne
sisteme za gašenje požara.
-
Sličnosti i razlike domaćih i evropskih propisa
koji se odnose na proizvode i u oblasti zaštite
od požara.
1. PROPISI I ZAKONSKA REGULATIVA U
OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
Predavač: Predgrad Marić, pomoćnik ministra
MUP-a Repbulike Srbije, načelnik Sektora za
vanredne situacije MUP-a Republike Srbije
P.MARIĆ
D.VIĆOVIĆ
I.ZAREV
TEME:
2. PREVENTIVNA ZAŠTITA
P.RADAKOVIĆ
KOME SU UPUĆENA PREDAVANJA?
-
INŽENJERIMA koji imaju potrebu da polažu
stručni ispit za licence u oblasti ZOP-a
-
INŽENJERIMA koji rade na poslovima
projektovanja i izvođenja mera zaštite od
požara;
-
ZAPOSLENIMA u službama ZOP-a koji žele
da prošire svoje znanje
-
TEHNIČKIM LICIMA koja se bave poslovima
ZOP-a
b) PREVENTIVNA ZAŠTITA U MAŠINSTVU
Predavač: Predrag Radaković, pomoćnik
načelnika Uprave za preventivnu zaštitu,
Sektora za vanredne situacije MUP-a Republike
Srbije
U PRIPREMI!
SPECIJALISTIČKI SEMINAR NA TEMU:
EU STANDARDI, SLIČNOSTI I RAZLIKE
DOMAĆIH I EVROPSKIH PROPISA
Predavač: Slaviša Bogunović, IMS, Predsednik
NUZOP RS
Više informacija: www.nuzop.org.rs
Download

1.280 ljudi je stradalo od posledica požara ili eksplozije u