Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Punëve të Brendshme - Ministarstvo Unutrašnjih Poslova
Ministry of Internal Affairs
Policia e Kosovës/Policija Kosova/Kosovo Police
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë
Generalna Policijska Direkcija/General Police Directorate
UPRAVA ZA OSOBLJE I ADMINISTRACIJU
OBAVEŠTENJE
ZA POLAGANJE PISMENOG TESTIRANJA
Svi aplikanti koji su ispunili kriterijume objavljenog javnog konkursa od 26 Maja 2014 do 17 Juna 2014
godine, za policijske službenike, pozivaju se da se podvrgavaju pismenom testiranju koji će se održati na
nivou Regionalnih Direkcija Policije Kosova dana 19,20 i 21 Jula 2014 godine.
PAŽNJA: Kandidati sa liste treba da se jave na vreme i mesto gde je predvidjeno održavanje pismenog
testiranja 60 minuta ( jedan sat) pre početka testiranja.
Kandidati dana održavanja pismenog testiranja treba da imaju sa sobom:
1. Broj aplikacije (pogledaj na objavlenim listama),
2. Ličnu Kartuftimin ,
3. Hemijsku olovku plave boje
Danom održavanja pismenog testiranja kandidatima se ne dozvoljava da koriste sredstva Informativne
Tehnologije kao što su : mobilni telefoni, kalkulatori itd. Svaki pokušaj koriščenja ovih sredstava i pokušaj
kopiranja odmah će da sledi diskvalifikacija sa procesa testiranja.
Šta treba da znate o pismenom testiranju :
Pismeno testiranje sastoji se od 100 pitanja i dizajniran je da ocenjuje kandidata iz oblasti opštih znanja
(40%), gramatike (30%) kao i matematike (30 % ).
Zahtevani minimalni rezultat za polaganje testiranja je 70% odgovora sa testa.
Pismeno testiranje traje 150 minuta ( dva sata i trideset minuta) u vremenskom intervalu.
Kandidati koji uspešno polažu pismeno testiranje (minimum 70 % ), stiću pravo da se podrvgavaju fizičkom
testiranju.
Ukoliko kandidat ne uspeva u ovoj fazi testiranja, on/ona nema pravo da nastavi na sledećim fazama i ne
dozvoljava se da se ponovi testiranje.
Za više uputstava, u prilogu imate Uputstvo u vezi sa pravilima pismenog testiranja – Aneks 10
Svi kandidati , o svakoj nejasnoći koji mogu imati u vezi ovog procesa, mogu se obratiti u kancelarijama
osoblja u Regionalnim Direkcijama Policije.
Za svku fazu testiranja, rezultati će se objaviti na internet stranici Policije Kosova:
www.kosovopolice.com
U sledećem prilogu imate informacije o mestu, datumu i vremenu održavanja pismenog testiranja:
LISTA E APLIKANTËVE PËR TESTIM ME SHKRIM, DRP- MITROVICË- JUGUT
LISTA APLIKANATA ZA PISMENO TESTIRANJE, RPD - MITROVICA -JUG
Data e testimit/Datum testiranja, e dielë/nedelja: 20/07/2014
Vendi i testimit / Mesto testiranja : Shkolla e Policisë, Vushtrri/Škola Policije, Vucitrn
Koha e testimit / Vreme testiranja : 09:00 h
1
02-00088
VISAR
IMER
RRUKOLLI
Datëlindja/
Datum
rodjenja
11/09/1986
2
02-00206
ERTAN
ASIM
DEDOVIQ
28/02/1987
3
02-00230
MILOS
MILOSAV
KOVACEVIC
14/09/1992
4
02-00262
SHABAN
LULZIM
ZEQA
10/07/1991
5
02-00359
MARKO
GRADIMIR
BOJKOVIC
10/11/1985
6
02-00469
TANER
AHMET
ÇERKEZ
05/05/1987
7
02-00610
ADEM
XHAFER
ZEQIRI
26/07/1988
8
02-00629
NIKOLA
MILAN
ZDRAVKOVIC
14/05/1990
9
02-00630
MARKO
TIHOMIR
ARITONOVIC
02/10/1988
10
02-00632
IVAN
ZORAN
JOVANOVIC
21/11/1992
11
02-00633
ZARKO
STANISLAV
MASIC
07/11/1988
12
02-00643
PREDRAG
MIODRAG
BOJKOVIC
25/01/1986
13
02-00696
NEMANJA
ZIVAN
JOVANOVIQ
09/09/1992
14
02-00814
BURHAN
BEKTESH
ZENELI
17/08/1988
15
02-00816
JASMINA
JOVAN
ANDELKOVIQ
29/09/1987
16
02-00818
SUZANA
JOVAN
BOJANIC
25/12/1992
17
02-00859
BUTRINT
NEXHMEDIN
MEHANA
22/12/1993
18
02-00941
ERMAL
BAJRAM
RRUSTOLLI
25/01/1994
19
02-01159
IVANA
RADE
TOMIC
23/04/1985
20
02-01160
VLADIMIR
SINISA
MILIC
17/07/1991
21
02-01173
SPASOJE
ZORAN
STEFANOVIC
28/05/1987
22
02-01220
MARKO
LJUBOMIR
POPOVIC
20/05/1992
23
02-01223
ERTAN
NAGIB
HUSEIN
30/06/1984
24
02-01298
FISNIK
ISMET
QOROVIQI
14/09/1994
25
02-01340
ENES
ESMER
MUHAXHERI
04/11/1993
26
02-01395
DUSHAN
MIRKO
POPOVIÇ
09/12/1992
27
02-01447
EMIL
ENSEDIN
REDZEPAGIÇ
29/07/1986
28
02-01536
ASMIR
FIKRET
QOROGLLI
17/09/1992
29
02-01551
ERZENT
RAMADAN
DURMISHI
23/03/1994
30
02-01552
EGZONA
MUSTAFE
OSMANAJ
14/02/1989
31
02-01617
ALEKSANDAR
MISA
MITROVIQ
10/11/1992
32
02-01618
DJORDJE
SRECKO
DIMIQ
23/05/1989
33
02-01619
IVAN
SREQKO
DIMIQ
12/07/1991
34
02-01636
ALEKSANDER
NENAD
DISIC
10/11/1990
Nr /
Br
Nr i aplikacionit
Br aplikacie
Emri/
Ime
Prindi/
Roditeljl
Mbiemri /
Prezime
35
02-01711
BAHRI
ILAZ
SELMANAJ
01/09/1987
36
02-01761
IGOR
MIROSLAV
VOJINOVIC
20/09/1990
37
02-01762
MILOS
JOVICA
DEJANOVIC
29/06/1988
38
02-01763
ZORAN
MILAN
SPASIC
19/03/1988
39
02-01850
NEFN
NERGJIVANE
CEJ
21/06/1989
40
02-01856
GRUJICA
MIJODRAG
ARSIC
30/03/1987
41
02-01858
GORAN
MIJODRAG
ARSIC
30/06/1989
42
02-01969
MILOS
LJUBISA
RISTIC
26/02/1992
43
02-01993
ZARKO
DRAGISA
SLAVIC
10/02/1985
44
02-02023
IVAN
MILOS
BOJKOVIC
11/03/1990
45
02-02058
LAZAR
SLAVISA
MASIC
14/05/1994
46
02-02059
ALEKSANDAR
NEBOJSA
STANOJEVIC
23/01/1991
47
02-02092
MILOS
NEBOJSA
MASIC
04/11/1985
48
02-02099
IVAN
DUSAN
SAVIC
29/11/1985
49
02-02102
BOZIDAR
BOGDAN
RAKIC
07/01/1992
50
02-02115
NIKOLA
GORAN/ZORICA
ARITONOVIC
15/06/1993
51
02-02294
AMAR
KEMAL
DJEKOVIC
14/06/1991
52
02-02307
IRFAN
KEMAIL
MEHMETI
15/11/1991
53
02-02387
MILICA
JUGOSLAV
APOSTOLOVIC
29/11/1988
54
02-02388
ALEKSANDAR
MILOS
MIHAJLOVIC
24/10/1987
55
02-02415
STEFAN
ZORAN
TANASKOVIC
13/07/1992
56
02-02428
MIROSLAV
MILORAD
MINIC
21/10/1985
57
02-02451
GORAN
RADISA
MILIC
19/03/1989
58
02-02453
MILOS
ZORAN
DISIC
03/02/1995
59
02-02454
PETAR
MILAN
MILOSAVLJEVIC
22/10/1990
60
02-02598
VUKOJE
GMITAR
GVOZDENOVIC
05/07/1991
61
02-02605
IVANA
DOBRICA
MILUNOVIC
18/02/1986
62
02-02656
LATIF
SABIT
LATIFI
13/03/1994
63
02-02806
BLENDAR
ADNAN
BOSHNJAKU
15/05/1995
64
02-02829
FISNIK
ISMET
HOTI
10/04/1991
65
02-02861
ERARD
ORHAN
MORINA
15/09/1995
66
02-03134
ALEKSANDER
KATARINA
KOVACEVIC
24/04/1985
Download

obaveštenje za polaganje pismenog testiranja