ICK Inkubatori mund t’ju ofrojë
• Tërë ekspertizën e nevojshme për të kthyer idetë tuaja
në biznes profitabël.
• Konsultim, mentorim dhe trajnim profesional dhe të
orientuar kah tregu.
• Hapësirë moderne për zyre në mjedis inovativ në
qendër të Prishtinës.
• Qasje në rrjetet lokale dhe ndërkombëtare dhe krijim
të lidhjeve.
Kush mund të aplikoj?
• Ju që keni ide të shkëlqyeshme, që keni vullnet, pasion,
apo thjesht keni ekipë dhe koncept të shkëlqyeshëm.
• Ju që keni ide inovative dhe të bazuara në teknologji
dhe dëshironi të filloni biznesin tuaj.
• Kompanitë e reja që janë duke punuar më pak se 2
vite dhe dëshirojnë të zgjerojnë dhe të rrisin biznesin
e tyre nëpërmes ideve të reja dhe të orientura kah
teknologjia.
Who can apply?
• If you got more than just a great idea, if you have the
drive, the passion, or just have an excellent team &
concept.
• If you have innovative and technology-based ideas
and want to start your own business.
• Young companies which have been operating less
than 2 years and want to expand and grow their
business, by new and technology oriented ideas.
Ko se može prijaviti?
• Vi koji imate odlične ideje, imate volju i strast, ili
jednostavno imate odličan tim i koncept.
• Vi koji imate inovativne ideje zasnovane na tehnologiji
i želite da započnete svoj biznis.
• Nove kompanije koje su aktivne na tržištu manje od
2 godine i žele da prošire i povećaju svoje poslovanje
kroz inovativne ideje orijentisane prema tehnologiji.
ICK Incubator can offer you
• All the necessary expertise to turn your idea into a
profitable business.
• Market-oriented and professional consulting,
mentoring and training.
• Modern office space in an innovative environment in
the center of Prishtina.
• Access to local and international network, and
matchmaking.
ICK Inkubator Vam može ponuditi
• Potrebna ekspertiza za preobrazbu vaše ideje u
profitabilan biznis.
• Konsultacije, mentorstvo, obuke orijentisane prema
tržištu.
• Moderan prostor za kancelarije u inovativnom
okruženju u centru Prištine.
• Pristup lokalnim i međunarodnim mrežama.
Kontakti / Contact / Kontakt
Nga ideja
në biznes
From Idea to business /
Od ideje do posla
Transformojeni idenë tuaja në një
biznes profitabël. Përmirësoni dhe
zhvilloni biznesin tuaj në mjedisin
tonë të ri inovativ të orientuar kah
teknologjia. Aplikoni online për të
zënë vend në inkubator!
Turn your idea into profitable
business. Improve and develop your
business in our new technologyoriented innovation environment.
Apply online for your place in the
incubator!
Pretvorite svoje ideje u profitabilan
biznis. Poboljšajte i razvijte vaš
biznis u našoj novoj sredini –
orijentisanoj prema inovativnoj
tehnologiji. Prijavite se za mesto u
inkubatoru!
www.ickosovo.com
www.ickosovo.com
[email protected]
twitter.com/ickosovo.com
facebook.com/ickosovo
Founders
Athene Prosjektledelse, Norway
STIKK, Kosovo
Supported by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs
Çka është inkubatori i ICK-së?
Inkubatori është pjesë thelbësore e Innovation Centre
Kosovo që ofron një mjedis të përshtatshëm për
zhvillimin ndërmarrësor të ideve, zhvillim të biznesit,
mentorim, si dhe dukshmëri në treg për kompanitë e
reja dhe ato ekzistuese.
What is the ICK Incubator?
The Incubator is a core part of the Innovation
Centre Kosovo, which provides an engaging
environment for entrepreneurial development of ideas,
business development, mentoring, as well as visibility in
the market for new and existing companies.
Šta je ICK inkubator?
Inkubator je suštinski deo u Innovation Centre Kosovo
koji obezbeđuje odgovarajuću okolinu za razvoj
preduzetničkih ideja, poslovnog razvoja, mentorstva i
vidljivosti na tržištu za nova i postojeća preduzeća.
Podnošenje formulara za aplikaciju
Da bi ste dobili priliku da postanete deo
savremenog poslovnog okruženja, treba da
ispunite online formular za prijavu u
www.ickosovo.com. Aplikaciju možete popuniti
na albanskom, engleskom ili srpskom jeziku.
Preliminarna procena poslovnih ideja
Komisija za procenu će izvršiti preliminarnu
proveru prijava, posle isteka roka, podnetih
aplikacija. Komisija za procenu će, na osnovu
podnete prijave i prirode ideje i biznisa, odlučiti
ko je kvalifikovan za sledeću fazu.
Business idea improvement - Consultations
If your business or idea meets the necessary
criteria’s to be evaluated for the incubator, you
can have chance to improve further more your
business idea, with professional support from
consultants and trainers from the ICK’s. The aim of
this action is to provide the necessary resources
to make you ready to qualify for the incubator and
further development.
Unapređenje poslovne ideje - Konsalting
Ako vaš biznis ili ideja ispunjavaju neophodne
kriterijume za inkubaciju, imate priliku da
poboljšate vasu ideju ili poslovanje uz stručnu
pomoć konsultanata i trenera ICK-a. Svrha ovoga
je pružanje potrebnih resursa kako bi bili spremni
za kvalifikovanje za inkubaciju i dalji razvoj.
Pas përfundimit të suksesshëm të të gjitha
fazave paraprake, kandidatët do të ftohen në
prezantimin përfundimtar . Komisioni pranues
i ICK-së do e merr vendimin final rreth asaj se
kush do të hyjë në inkubator. Vendimi final do
të bazohet në idenë për biznes, përkushtimin,
potencialin për treg dhe mundësitë për rritje.
Final evaluation of the application
After all the previous phases are successfully
completed, candidates will be invited to the
final presentation of the business idea. The
ICK Admission Committee will make its final
decision on who will enter the incu­bator. The
final decision will be based upon the business
idea, commitment, market potential and
growth opportunities.
Završna procena aplikacije
Nakon što su sve prethodne faze uspešno
završene, kandidati će biti pozvani na finalnu
prezentaciju. ICK Komisija za procenu će doneti
konačnu odluku o tome ko će ući u inkubator
a ko ne. Konačna odluka će se zasnivati na
poslovnu ideju, posvećenost, tržišni potencijal i
mogućnosti rasta.
Innovation Centre Kosovo
Preliminary evaluation of the business ideas
The Admission Committee will make the
preliminary evaluation, after the deadline, of
the application submission. The Admission
Committee will decide who is qualified for the
next phase, based on the submitted application
and the nature of the idea and the business.
Nëse biznesi apo ideja juaj përmbushë kriteret e
nevojshme për vlerësim për inkubator, juve do t’ju
jepet rasti me qëllim të përmirësimit të idesë apo
biznesit nëpërmes përkrahjes profesionale nga
konsulentët dhe trajnuesit. Synimi i kësaj është
sigurimi i resurseve të domosdoshme për t’ju
përgatitur për kualifikim për inkubator dhe për
zhvillim të mëtejshëm.
4. Vlerësimi përfundimtar i
aplikacionit
Innovation Centre Kosovo
Submission of an application
To get the opportunity to be part of the
modern business environment you need to
complete the online application form at
www.ickosovo.com. The application can be
submitted in Albanian, English or in Serbian
language.
Komisioni pranues do e bëj vlerësimin preliminar,
pas afatit të fundit, të aplikacioneve të dorëzuara.
Komisioni pranues do të vendos se kush
kualifikohet për në fazën e ardhshme, duke u
bazuar në aplikacionet e dorëzuara dhe në bazë të
idesë dhe natyrës së biznesit.
3. Përmirësimi i idesë së
biznesit – Këshillëdhënie
Innovation Centre Kosovo
Që të keni mundësin të bëheni pjesë e mjedisit
modern për biznes, ju duhet të plotësoni
online aplikacionin në www.ickosovo.com.
Aplikacioni mund të dorëzohet në gjuhën
shqipe, angleze apo serbe. 2. Vlerësimi preliminar i ideve
të biznesit
Innovation Centre Kosovo
1. Dorëzimi i formularit të
aplikacionit
Download

Nga ideja në biznes - Innovation Centre Kosovo