Lista e kandidatëve te diskualifikuar për pozitën Doktor i mjekësisë
Lista diskkvalifikovanih kandidata za položaj Doktor medicine
Nr Nr i Aplikacionit
Br
Br Aplikacije
1
05/10
Emri
/Ime
Emri i Prindit
/Ime roditelja
Mbiemri
/ Prezime
Bardha
Sabedin
Gjata
Kandidati i lartshënuar nuk është kualifikuar për arsye se nuk i ka plotësuar kriteret e konkursit për pozitë në të
cilën ka konkuruar. Policia e Kosoves ju inkurajon që prapë të konkuroni në pozitat e ardhshme pranë këtij
Departamenti.
Gore navedeni kandidat nije kvalifikovan is razloga što nije ispunio uslove konkursa za položaj za kojoj je
konkurisao. Policija Kosova inkurajise vas da ponovo konkurišete u sledećim položajima kod ove uprave
Vëmendje: Kandidati që ka ndonjë vërejtje në fazën e përzgjedhjes (refuzimit) të aplikacionit kanë të drejtë të
ankohet. Ankesa duhet t’i adresohet Komisionit përzgjedhës përmes Sektorit të Rekrutimit dhe Seleksionimit në
afatin prej 5 ditësh, nga data e publikimit të rezultateve.
Pažnja: Kandidati koji imaju neku primedbu u vazi izbora ( odbijanja) aplikacije imaju pravo žalbe. Žalba
treba da se podnese Komisiji za izbor, preko Sektora Regrutacije i Selekcionisanja u roku od 5 dana, od dana
objavljivanja rezultata.
Date:14.01.2014
Download

1 05/10 Bardha Sabedin Gjata Lista e