MINISTRIA E TREGTISË DHE
INDUSTRISË
MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY
MINISTARSTVO TRGOVINE I
INDUSTRIJE
Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë në bazë të
nenit 112 paragrafit 3 të Ligjit Nr. 04/L-026
për Markat Tregtare, nenit 38 paragrafi 6 të
Rregullores Nr.09/2011 Për Punë të Qeverisë
së Republikës së Kosovës, nenit 8 paragrafi 1
nënparagrafi 1.4 dhe shtojcës 8 të Rregullores
Nr. 02 /2011 “ Për Fushat e Përgjegjësisë
Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe
Ministrive”, nxjerr
Pursuant to the Article 112 paragraph 3 of
Law no. 04/L-026 on Trademarks, Article 38,
paragraph 6 of Regulation Nr.09/2011 of
Rules of Procedure of the Republic of
Kosovo, article 8 paragraph 1 sub-paragraph
1.4 and Appendix 8 of the Regulation no.
02/2011 "On Areas of Administrative
Responsibility of the Prime Minister's Office
and Ministries" Minister of Trade and
Industry, issues the following:
Ministarka Trgovine i Industrije na osnovu
člana 112. stava 3. Zakona br. 04/L-026 O
Trgovinskim Markama, člana 38, stava 6
Uredbe Br.09/2011 O Radu Vlade Republike
Kosova, člana 8 stava 1 tačka 1.4 i Priloga 8
Uredbe Br. 02/2011 "O Oblastima
Administrativne Odgovornosti Kancelarije
Premijera
i
Ministarstava"
donosi:
UDHËZIM ADMINISTRATIV
ADMINISTRATIVE INSTRUCTION
ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO
Nr. 13/2012
No. 13/2012
Br. 13/2012
PËR REGJISTRIMIN E MARKËS
TREGTARE
ON TRADEMARK REGISTRATION
O REGISTRACIJI TRGOVAČKE
MARKE
KREU I
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
POGLAVLJE I
OPŠTE ODREDBE
1
Neni 1
Qëllimi
Article 1
Purpose
Član 1
Svrha
Ky Udhëzim
Administrativ rregullon
procedurat e regjistrimit për regjistrimin e
Markës Tregtare në Zyrën për Pronësi
Industriale në tekstin e mëtejme Zyra, duke
përfshirë
aplikimin,
regjistrimin,
kundërshtimin, publikimin, ndryshimet në
regjistër të markave tregtare, vazhdimin,
ndërprerjen e vlefshmërinë dhe çështje të tjera
që kanë të bëjnë më mbrojtjen e markës
tregtare në Zyre.
This Administrative Instruction sets out
registration procedures for trademark
registration in the Industrial Property Office,
hereinafter Office, including application,
registration, objection, publication, changes in
the trademarks register, renewal, termination
of validity and other issues related to
trademark protection in the Office.
Ovo Administrativno Uputstvo reguliše
procedure za registraciju Trgovačke Marke u
Kancelariji za Industrijsku Svojinu, u daljem
tekstu Kancelarija, obuhvatajući primenu,
registrovanje,
prigovore, objavljivanje,
promene u registru trgovačkih maraka,
nastavak, prestanak važnosti, i ostala pitanja
koja se odnose na zaštitu trgovačke marke u
Kancelariji.
KREU II
APLIKACIONI PËR REGJISTRIMIN E
MARKËS TREGTARE
CHAPTER II
APPLICATION FOR
TRADEMARK REGISTRATION
POGLAVLJE II
APLIKACIJA ZA REGISTRACIJU
TRGOVAČKE MARKE
Neni 2
Përmbajtja e aplikacionit
1. Aplikacioni për regjistrim të markës
tregtare duhet të përmbaj:
1.1. kërkesën për regjistrim të markës
tregtare;
1.2. emrin dhe adresën e paraqitësit të
aplikacionit;
Article 2
Content of the Application
Član 2
Sadržaj aplikacije
1. Application for trademark registration shall
contain:
1. Aplikacija za registraciju trgovačke marke
treba da sadrži:
1.1. application for trademark registration;
1.1. zahtev za registraciju trgovačke
marke;
1.2. ime i adresu podnosioca aplikacije;
1.2. name and address of the applicant;
2
1.3. emrin dhe adresën e përfaqësuesit,
nëse paraqitësi i aplikacionit ka
përfaqësues;
1.4. listën e mallrave ose shërbimeve për
të cilat kërkohet regjistrimi;
1.5. klasat të mallrave ose shërbimeve
për të cilat kërkohet regjistrimi;
1.6. kur pretendohet e drejta e
përparësisë, të dhëna të cilat vërtetojnë
datën dhe vendin në të cilin ose për të
cilin është paraqitur aplikacioni apo
aplikacionet e mëparshme;
1.7. kur pretendohet e drejta e
përparësisë të dhënat të cilat vërtetojnë
emrin ose emrat e ekspozimit dhe datën
ose datat e paraqitjes së parë të mallrave
ose shërbimeve;
1.8. një dukje të markës për të cilën
kërkohet regjistrimi;
1.9. të dhëna nga të cilat shihet qartë
nëse është kërkuar regjistrimi i markës
verbale, markës figurative, markës
tredimensionale, markës së përbërë nga
një ngjyrë ose kombinim të ngjyrave ose
një lloj tjetër i shenjës;
1.10. të dhënat nga të cilat shihet qartë
se është kërkuar regjistrimi i shenjës me
ngjyrë dhe ngjyrat të cilat e përbëjnë
1.3. name and address of the representative,
if the applicant has a representative;
1.3. ime i adresu zastupnika, ako
podnosilac aplikacije ima zastupnika;
1.4. list of goods or services for which
theregistration
is
sought;
1.5. classes of goods or services for which
the
registration
is
sought;
1.6. when the right of priority is claimed,
data which confirm the date and place in
which or for which application or
applications are submitted earlier;
1.4. spisak roba, odnosno usluga za koju
se tražiregistracija;
1.5. klase roba ili usluga za koje se traži
registracija;
1.6. kada se tvrdi pravo prvenstva, podaci
koji potvrđuju datum i mesto na kojem, ili
za koje je dostavljena aplikacija ili
prethodne aplikacije;
1.7. when the right of priority is claimed
data which confirm the name or names of
exposure and the date or dates of first
appearance of the goods or services;
1.7. kada se tvrdi pravo prvenstva podaci
koji potvrđuju ime ili imena izlaganja i
datum ili datume prvog pojavljivanja roba
ili usluga;
1.8. a look of a mark for which the
registration
is
sought;
1.9. data from which is clear whether it is
requested the registration of verbal mark,
figurative mark, three-dimensional mark, a
mark consisting of color or combination of
colors or a different type of sign;
1.8. forma ( izgled) oznake za koju se
traži
registracija;
1.9. podaci iz kojih se jasno vidi da li je
zatražena registracija verbalne marke,
figurativne marke, trodimenzionalne
marke, marke koja se sastoji od boje ili
kombinacije boja ili druge vrste oznake;
1.10. data from which it is clear whether it
is required the registration of a sign with
color as well as the colors that make up the
1.10. podaci iz kojih je jasno da je
zatražena registracija znake u boji i boje
koje čine oznaku;
3
shenjën;
1.11. transliterimi i shenjës, nëse shenja
përmban elemente të shkruara me
karaktere të ndryshme nga karakteret
latine ose numra të ndryshëm nga
numrat arab ose romak;
1.12. cekje e qartë se është kërkuar
regjistrimi i markës kolektive;
1.13. nënshkrimin apo vula e paraqitësit
të aplikacionit ose nënshkrimin e vulës
së përfaqësuesit të tij.
2. Aplikacionit duhet ti bashkëngjitet edhe:
mark;
1.11. transliteration of the sign if the sign
contains elements that are written with the
characters other than the Latin characters
or numbers other than Arabic or Roman
numbers;
1.12. clear note that it is required
registration of a collective mark;
1.13. signature or a seal of the applicant or
signature of the stamp of his representative.
2. Following data must be attached to the 2.
Application:
2.1. dëshmi për të drejtën e përparësisë,
në pajtim me Nenin 28 paragrafi 2 ose
Nenin 29 paragrafi 2 i Ligjit, nëse
pretendohet e drejta e përparësisë;
2.2. kontratë për markë kolektive ose
certifikuese, nëse kërkohet regjistrimi i
markës kolektive ose certifikuese;
2.1. evidence for priority right in
accordance with Article 28 paragraph 2 or
Article 29 paragraph 2 of the Law, if a
priority right is claimed;
2.2. contract for a collective or
certification mark, if
it is required
registration
of
collective
certification or mark;
2.3. proof of payment of the relevant fees.
2.3. dëshmi për pagesën e tarifave
përkatëse.
3. Aplikacionit mund të përfshij edhe:
3.
Application
may
4
also
1.11. transliteracija oznake ako oznaka
sadrži elemente pisane različitim znacima
iz latiničnih znakova ili različitim
brojevima iz arapskih ili rimskih brojeva;
1.12. jasan navod
da je zatražena
registracija
kolektivne
marke;
1.13. potpis ili pečat podnosioca aplikacije
ili potpis ili pečat njegovog zastupnika.
Aplikaciji
se
trebaju
priložiti
i:
2.1. dokaz za prava prvenstva u skladu sa
Članom 28. stav 2. ili Članom 29. stav 2.
Zakona, ako se tvrdi pravo prvenstva;
2.2. ugovor za kolektivnu ili sertifikacijsku
marku, ukoliko se zatraži registracija
kolektivne ili sertifikacijske marke;
2.3. dokaz o uplati relevantnih naknada.
include: 3.Aplikacija može takođe da uključi i:
3.1. përshkrimin e shenjës;
3.2. përkthimin e markës në gjuhë
zyrtare të Republikës së Kosovës;
3.3. deklaratë nga paraqitësi i
aplikacionit për heqje dorë nga çfarëdo e
drejte ekskluzive ndaj një elementi të
markës tregtare i cili nuk është i
veçantë.
3.1.
description
of
the
sign;
3.2. translation of the mark in the official
language of the Republic of Kosovo;
3.3. statement by the applicant for a
waiver ON any exclusive right to a
trademark element which is not unique.
3.1. opis oznake;
3.2. prevod marke na službenom jeziku
Republike Kosova;
3.3.
izjavu podnosioca aplikacije za
odricanje od bilo kakvog isključivog prava
nad nekim elementom trgovačke marke
koji nije jedinstven.
4. Të dhënat nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij 4. Data from paragraph 1 and 2 of this article 4. Podaci iz stavova 1. i 2. ovog člana navode
neni ceken në aplikacionin të cilin e përgatitë are referenced in the application which is se u aplikaciji koju priprema kancelarija.
Zyra.
prepared by the office.
Neni 3
Markat verbale
Article 3
Verbal Trademarks
Član 3
Verbalne Marke
1. Nëse me aplikacion kërkohet regjistrimi i
shenjës e cila përbëhet vetëm me shkronja,
numra dhe shenja tjera të cilat janë të
radhitura në renditje standarde të Qwerty
tastierës apo kombinimet e tyre e të cilat nuk
janë të shprehura në ndonjë formë të veçantë
grafike apo me ngjyra, shenja konsiderohet
verbale.
1. If the application seeks registration of a
sign which consists solely of letters, numbers
and other signs which are listed in the
standard ranking of the Qwerty keyboard or
their combinations that are not expressed in
any particular graphics shape or color, are
considered
as
verbal
signs.
1. Ako se aplikacijom zahteva registracija
oznake koja se sastoji isključivo od slova,
brojeva i ostalih znakova koji su raspoređeni
po standardnom redosledu tastature Qwerty ili
njihove kombinacije koje nisu izražene u
nekom posebnom grafičkom izgledu ili u boji,
oznaka
se
smatra
verbalnom.
2. Shenja verbale do të paraqitet në aplikacion 2. Verbal sign will appear in the application 2.
erbalna oznaka će se u aplikaciji
në mënyrë elektronike në vendin e caktuar në electronically to the relevant sections at the predstaviti elektronskim putem na mestu
aplikacion tek rubrika përkatëse.
place specified in the application.
navedenom u aplikaciji kod odgovarajućeg
5
odeljka.
3. Shenja verbale do të paraqitet në karaktere
standarde të përdorura nga Zyra në të gjitha
dokumentet e shkruara, bazat e të dhënave
elektronike dhe në buletinin e Zyrës.
3. Verbal sign will appear in the standard
characters used by the Office in all written
documents, electronic databases as well in
the
bulletin
of
the
Office.
3. erbalna oznaka će se predstaviti u
standardnim znakovima koji se koriste od
strane Kancelarije
u svim
pisanim
dokumentima, elektronskim bazama podataka
i u biltenu Kancelarije.
4. Përdorimi i shkronjave të vogla dhe
shkronjave të mëdha është i lejuar pasi që nuk
konsiderohet tipar i veçantë grafik dhe gjatë
publikimit dhe regjistrimit të markës nga Zyra
do të veprohet në pajtim me këtë.
4. Use of small and large letters is permitted
as it is not considered as a special graphic
feature and during the publication and
registration of the trademark by the Office it
shall be proceed in accordance with this.
4. Upotreba malih i velikih slova slova je
dozvoljena zato što se ne smatra kao posebna
grafička osobina i tokom objavljivanja i
registracije marke od strane Kancelarije
postupiće
se
u
skladu
sa
ovim.
Neni 4
Markat figurative
Article 4
Figurative trademarks
Član 4
Figurativne marke
1. Nëse me aplikacion kërkohet regjistrimi i
shenjës e cila përbëhet nga një shprehje e
caktuar vizuale dhe nuk deklarohet se
regjistrimi kërkohet për çfarëdo lloji tjetër të
shenjës në pajtim me Nenet 3, 5, 6 ose 7 të
këtij Udhëzimi, shenja do të konsiderohet të
jetë shenjë figurative.
1.If the application seeks registration of a sign
which consists of a specific visual expression
and does not declare that registration is
required for any other type of sign in
accordance with Articles 3, 5, 6 or 7 of this
Instruction, the sign shall be considered to be
a figurative sign.
1. Ako se aplikacijom zahteva registracija
oznake koja se sastoji od određenog
vizuelnog izražavanja i ne proglasi se da je
registracija potrebna za bilo koju drugu vrstu
oznake u skladu sa Članovima 3, 5, 6 ili
ovog Uputstva, oznaka će se smatrati kao
figurativna oznaka.
2. Shenja figurative do të paraqitet në pajtim 2. Visual signs will appear in accordance with 2. Figurativna oznaka će se predstaviti u
me Nenin 8 paragrafin 2 të këtij Udhëzimi Article 8 paragraph 2 of this Instruction and skladu sa Članom 8. stavom 2. ovog Uputstva
dhe brenda hapësirës së dhënë për atë qëllim within the space provided for that purpose in i unutar prostora predviđenog za tu namenu u
6
në formularin e aplikimit.
the
application
form. aplikacionom
obrazcu.
3. Sa i përket pozicionit të saktë të shenjës në
hapësirën e dhënë për atë qëllim në formular,
pozita e duhur do të përcaktohet sipas pozitës
së shenjës në aplikacion.
3. Regarding the exact position of the sign in
the space provided for that purpose on the
form, the right position will be determined
according to the position of the sign in the
application.
3. Što se tiče tačne pozicije oznake u mesto
predviđenom za tu svrhu na obrascu,
odgovarajuči položaj če se odrediti prema
poziciji oznake na aplikaciji.
Neni 5
Markat tredimensionale
Article 5
Three - dimensional trademarks
Član 5
Trodimenzionalne marke
1. Nëse me aplikacion kërkohet regjistrimi i
shenjës tredimensionale, dukja e shenjës
tredimensionale duhet të tregon qartë
karakterin tredimensional të saj.
1.If the application seeks registration of the
three-dimensional
trademark,
threedimensional appearance of the sign must
clearly show its three-dimensional character.
1. Ako se aplikacijom zahteva registracija
trodimenzionalne
oznake,
izgled
trodimenzionalne oznaka mora jasno da
pokazuje njen trodimenzionalni karakter.
2. Shenja tredimensionale do të paraqitet në
pajtim me Nenin 8 paragrafin 2 të këtij
Udhëzimi dhe brenda hapësirës së dhënë për
atë qëllim në formularin e aplikimit.
2. Three-dimensional signs will appear in
accordance with Article 8 paragraph 2 of this
Instruction and within the space provided for
that purpose in the application form.
2. Trodimenzionalna oznaka treba da se
predstavi u skladu sa Članom 8. stavom 2.
ovog Uputstva i unutar prostora predviđenog
za tu namenu u aplikacionom obrazcu.
3. Nëse kërkohet regjistrimi i shenjës
tredimensionale,
aplikacioni
duhet
të
shoqërohet me fotografi ose vizatim të dukjes
së
shenjës;
aplikacionit
mund
t’i
bashkëngjiten deri në shtatë perspektiva të
ndryshme të shenjës nga perspektiva të
ndryshme.
3. If it is required the registration of threedimensional sign, the application must be
accompanied with a photo or drawing of the
appearance of the sign, the application can be
attached up to seven different perspectives of
the sign from different perspectives.
3.
Ako
se
zahteva
registracija
trodimenzionalne oznake, aplikacija mora biti
praćena fotografijom ili crtežom izgleda
oznake, aplikaciji se mogu dodati do sedam
različitih perspektiva oznake iz različitih
perspektiva.
7
4. Kur shenja tredimensionale paraqitet me
anë të vizatimit, dukja do të realizohet me vija
të njëtrajtshme të zeza të përcaktuara qartë
dhe jo të turbullta. Vizatimi mund të përmban
vija të tërthorta dhe hijezime për të paraqitur
detajet tredimensionale.
Neni 6
Markat e përbëra nga një ngjyrë ose
kombinim i ngjyrave
4. When a three-dimensional sign is presented
by drawing, appearing will be implemented
with a uniform clearly defined and not blurred
black line. Drawing can contain stripes and
shade to present three-dimensional details.
Article 6
Trademarks consisting of a color or
combination of colors
4. Kada se trodimenzionalna oznaka
predstavlja crtežom, izgled če da se realizuje
jedinstvenim
crnim
linijama,
jasno
definisanim, a ne zamagljenim. Crtež može
sadržati prugaste linije i senku da predstavi
trodimenzionalne detalje.
Član 6
Marke koje se sastoje od jedne boje ili
kombinacije boja
1. Nëse me aplikacion kërkohet regjistrimi e
shenjës e cila përbëhet nga një ngjyrë pa
kombinim të ngjyrave, ngjyra duhet të ceket
dhe përshkruhet në aplikacion, mundësisht
bashkë me referencën përkatëse në një kod
ngjyre të pranuar ndërkombëtarisht.
If the application seeks registration of the sign
which consists of a color without combination
of colors, the color should be noted and
described in the application, possibly with
appropriate reference to an internationally
recognized
color
code.
1. Ako se aplikacijom zahteva registracija
oznake koja se sastoji od jedne boje bez
kombinacije boja, boja se treba navesti i
opisati
u
aplikaciji,
eventualno
uz
odgovarajuće referisanje na kod boje koji je
međunarodno
priznat.
2. Nëse me aplikacion kërkohet regjistrimi i
shenjës e cila përbëhet nga kombinimi i
ngjyrave, ngjyrat duhet të ceken dhe
përshkruhen në vendin e caktuar në
aplikacion.
2. If the application seeks registration of the
mark which consists of a combination of
colors, the colors should be stated and
described in the designated place at the
application.
2. Ako se aplikacijom zahteva registracija
oznake koja se sastoji od kombinacije boja,
boje se trebaju navesti i opisati na određenom
mestu na aplikaciji.
Neni 7
Llojet e tjera të shenjave
Article 7
Other types of signs
Član 7
Druge vrste oznaka
1. Nëse me aplikacion kërkohet regjistrimi i 1.If the application seeks registration of 1. Ako se aplikacijom zahteva registracija
8
një lloji tjetër të shenjës atëherë në aplikacion another kind of sign, then the application drugu vrste oznake, onda se na aplikaciji
duhet të ceket qartë për llojin e shenjës së must clearly specify the type of that kind of mora jasno odrediti vrsta takve oznake.
tillë.
sign.
2. Varësisht nga lloji i shenjës i cekur në
paragrafin 1 të këtij neni, për të cilën
kërkohet regjistrimi me anë të aplikimit,
aplikacioni duhet të shoqërohet me dukje
grafike të shenjës, e cila duhet të jetë e qartë,
precize, lehtë e kapshme, e kuptueshme, e
qëndrueshme dhe objektive.
Neni 8
Kërkesa të tjera lidhur me dukjen e
markës
2. Depending on the type of sign specified in
paragraph 1 of this article, for which
registration is sought by the application, the
application must be accompanied by graphic
appearance of the sign, which should be clear,
precise, easily accessible, understandable,
consistent and objective.
Article 8
Additional requirements regarding the
appearance of the trademark
2. U zavisnosti od vrste oznake iz stava 1.
ovog člana, za koju se traži regidtracije preko
aplikacije, aplikacija mora biti praćena
grafičkim izgledom oznake, koji treba da
bude jasan, precizan, lako dostupan, razumljiv
, dosledan i objektivan.
Član 8
Ostali zahtevi u vezi sa izgledom oznake
1. Dukja e shenjës do të jetë e kualitetit,
formës dhe ngjyrave të cilat mundësojnë që
elementet e shenjës të dallohen qartë dhe në të
gjitha detajet e tyre. Në dukjen e shenjës nuk
duhet të bëhet mbi-ngjitje, fshirje, shkrimi me
dorë apo mbulim me ngjyrë.
1.Appearance of the sign will be of a quality,
shape and colors that enable to distinguish
elements of the sign clearly and in all their
details. In appearance the sign should not be
over-climbing, deletion, writing by hand or
ink coverage.
1. zgled oznake će biti od kvaliteta, oblika i
boja koji omogućavaju da se elementi oznake
razlikuju jasno i u svim njihovim detaljima.
Na izgledu oznake ne bi trebalo da ima nadljepljenja, brisanja, ručnog pisanja ili
pokrivenosti mastilom.
2. Dukja e shenjës nuk duhet të jetë më e
madhe se 8 x 8 cm dhe duhet të përshtatet
brenda hapësirës së dhënë për atë qëllim në
formularin për aplikim. Distanca mes dy
pikave të shenjës të cilat janë më së largu nga
2. Appearance of the sign must not be larger
than 8 x 8 cm and must fit within the space
provided for that purpose in the application
form. The distance between two points of the
trademark which are (vertically, horizontally
2. zgled oznake ne sme biti veća od 8 x 8
cm i mora da stane unutar prostora
predviđenog za tu namenu u aplikacionom
obrazcu. Rastojanje između dve tačke oznake
koje su najdalje jedna od druge (vertikalno,
9
njëra tjetra (vertikalisht, horizontalisht dhe në and in diameter) farthest from each other horizontalno i u prečniku) ne sme biti manje
diametër) nuk duhet të jetë me e vogël se 1.5 should not be less than 1.5 cm. od
1,5
cm.
cm.
3. Nëse kërkohet regjistrimi i markës me
ngjyrë, aplikacioni duhet të përmban dukjen e
shenjës me ngjyrë ndërsa ngjyrat të cilat e
përbëjnë shenjën duhet të shënohen me fjalë
në rubrikën përkatëse. Mund t’i shtohet
referenca në një kod ngjyre të pranuar
ndërkombëtarisht. Nëse nuk kërkohet
regjistrimi i markës me ngjyrë, shenja do të
paraqitet bardhë e zi në të gjitha dokumentet,
bazat elektronike të të dhënave dhe në
buletinin zyrtarë të Zyrës.
3. If it is requested registration of a colored
trademark, the application must contain the
appearance of the colored sign while the
colors that make up the sign shall be witten
with the words in the relevant column. The
references of an internationally recognized
color code can be added. If registration of a
colored sign is not requested, the sign will
appear in black and white in all documents,
electronic data bases and the Official Bulletin
of the Office.
3. Ako se zahteva registracija oznake u boji,
aplikacija mora da sadrži izgled obojene
oznake dok se boje koje čine znak trebajau
navesti rečima u odgovarajućoj koloni.
Možete dodati reference međunarodno
priznatog koda boje. Ako se ne zahteva
registracija oznake u boji, oznaka će se
pojaviti na crno-belom u svim dokumentima,
elektronskim bazama podataka i u Službenom
Biltenu Kancelarije.
4. Gjatë regjistrimit të saj në Regjistrin e
Markave Tregtare të mbajtur nga Zyra, në
publikim, në vendimin për regjistrim të
markës tregtare dhe në certifikatë të markës
tregtare, marka me ngjyrë do të paraqitet me
anë të teknikës më të mirë në dispozicion të
Zyrës. Në rast të çfarëdo konflikti lidhur me
nuancat dhe hijezimet e ngjyrave me të cilat
është paraqitur shenja, dukja e shenjës do të
përcaktohet sipas dukjes origjinale të shenjës
në formularin e aplikimit.
4. During its registration in the Trademark
Register held by the Office, in the publication,
in the decision on trademark registration and
in the trademark certificate, colored trademark
will appear in the best technology available to
the Office. In case of any dispute regarding
the nuances and shades of the colors by which
the sign is presented, appearance of the sign
shall be determined according to the original
appearance of the sign on the application
form.
4. Tokom njene registracije
u Registar
Trgovačkih Maraka koji se drži od strane
Kancelarije, u publikaciji, u odluci o
registraciji trgovačke marke i u sertifikatu
trgovačke marke, marka u boji će se pojaviti
po najboljoj tehnologiji koja je na
raspolaganju Kancelarije. U slučaju bilo
kakvog spora u vezi sa nijansama i senkama
boja kojima je predstavljena oznaka, izgled
oznake će se odrediti prema originalnom
izgledu oznake na aplikacionom obrascu.
10
Neni 9
Lista e mallrave dhe shërbimeve
Article 9
List of goods and services
Član 9
Spisak roba i usluga
1. Mallrat dhe shërbimet duhet qartë të
përcaktohen dhe radhitën në bazë të klasave të
Klasifikimit Ndërkombëtar Nicës, mallrat dhe
shërbimet klasifikohen vetëm në klasë
përkatëse të Klasifikimit të Nisës.
1. Goods and services should be clearly
defined and placed in classes based on the
Nice International Classification, goods and
services are classified only in the respective
classes
of
the
Nice
Classification.
1. Robe i usluge treba da budu jasno
definisane i smeštene po klasama na osnovu
Ničanske Međunarodne Klasifikacije, robe i
usluga se klasifikuju samo u odgovarajućim
klasama
Ničanske
Klasifikacije.
2. Mallrat ose shërbimet do të grupohen sipas
klasave të Klasifikimit të Nisës. Numri i
klasës së Klasifikimi të Nisës duhet t’i
paraprij secilit grup të mallrave ose
shërbimeve që i përkasin asaj klase dhe grupet
duhet të paraqiten në renditje të klasave nën
atë Klasifikim. Gjithmonë kur është e mundur
duhet të përdoren termet dhe shprehjet që
paraqiten në listën alfabetike të mallrave dhe
shërbimeve të Klasifikimit të Nicës.
2. Goods or services will be grouped by
classes of the Nice Classification. Number of
the Nice Classification class should precede
each group of goods or services belonging to
that class and groups must be presented in
order of classes under that Classification.
Whenever it is possible terms and phrases that
appear in the alphabetical list of goods and
services of the Nice Classification should be
used.
2. Robe ili usluga će se grupisati po klasama
Ničanske Klasifikacije. Broj Ničanske
Klasifikacije klase treba da prethodi svakoj
grupi robe ili usluga koje pripadaju toj klasi i
grupe se moraju predstaviti po redosledu
klasa iz te Klasifikacije. Kad god je moguće
treba koristiti izraze i fraze koje se pojavljuju
u abecednom spisku roba i usluga Ničanske
Klasifikacije.
3. Klasifikimi i mallrave dhe shërbimeve
shërben
ekskluzivisht
për
qëllime
administrative dhe nuk mund të konsiderohet
se disa mallra apo shërbime janë të njëjta apo
identike vetëm nga fakti se janë renditur ne
klasë të njëjtë të klasifikatorit të Nicës.
3. Classification of goods and services serves
exclusively for administrative purposes and
cannot be considered that some goods or
services are similar or identical only by the
fact that they are listed in the same class of
Nice Classification.
3. Klasifikacija roba i usluga služi isključivo
za administrativne svrhe i ne može se smatrati
da su neke robe ili usluge slične ili identične
samo činjenicom da su navedene u istoj klasi
klasifikatora
Nice.
11
Neni 10
Bashkëngjitjet tjera në aplikacion
Article10
Other attachments to the application
Član 10
Ostali prilozi u aplikaciji
1. Aplikacionit nuk duhet të bashkëngjiten as 1. Neither samples nor inscriptions shall be 1. Aplikaciji se ne bi trebalo priložiiti bilo
mostra e as mbi ngjitje mbi ose në shenjat për attached in or over the signs for which uzorak ili nad-ljepljenje
preko ili na
të cilat është kërkuar regjistrimi.
registration is sought.
oznakama za koje se zahtevala registracija.
2. Bashkëngjitjet e tilla të paraqitura do t'i
kthehen paraqitësit të aplikacionit, ndërsa në
rast se kthimi i tyre nuk do të jetë i mundur
ato do të shkatërrohen me shpenzime të
paraqitësit të aplikacionit, para publikimit të
aplikacionit për regjistrim të markës tregtare.
2. Such submitted attachments will be
returned to the applicant, while if their return
would not be possible they will be destroyed
at the expense of the applicant, prior to
publication of the application for trademark
registration.
Neni 11
Regjistrimi i aplikacionit në zyrë
Article 11
Registration of the application in the
office
2. Ovakvi dostavljeni prilozi će biti vraćeni
podnosiocu aplikacije, a ukoliko njihov
povratak ne bi bio moguć one če se uništeniti
na račun podnosioca aplikacije, pre
objavljivanja aplikacije za registraciju
trgovačke marke.
Član 11
Registracija aplikacije u kancelariji
1. Aplikacioni duhet të shënohet me të dhëna 1.The application must be noted with the 1.Aplikacija mora biti označena od strane
përkatëse nga Zyra me datën e pranimit dhe relevant data from the Office such as receipt Kancelarije sa relevantnim podacima o danu
date and application number.
prijema i broju aplikacije.
numrin e aplikacionit.
2. Zyra i kthen paraqitësit njërën nga tri 2. Office returns to the applicant one of three 2. Kancelarija vraća podnosiocu jedan od tri
aplikacionet me të dhënat përkatëse si dëshmi applications with related data as proof of aplikacije sa relevantnim podacima kao dokaz
të dorëzimit të aplikacionit nga ana e palës.
submission of application by a party. podnošenja aplikacije od strane stranke.
12
Neni 12
Publikimi i aplikacionit në buletinin
zyrtarë
Të dhënat nga aplikacioni për regjistrim e
cila publikohet në Buletinin e zyrës
Article 12
Publication of application in the Official
Bulletin
Details of the application for
registration published in the Bulletin of the
Office
Član 12
Objavljivanje aplikacije u službenom
biltenu
Podaci iz aplikacije za registraciju koji se
objavljuju u Službenom biltenu
Kancelarije
1. Nëse nuk ka bazë për refuzim aplikacioni 1.If there are no grounds to reject, the 1. Ako nema osnova da odbijanje aplikacija
do të publikohet.
application will be published.
će biti objavljena.
2. Publikimi i aplikacionit, në buletinin zyrtar 2. Publication of the application in the
të Zyrës duhet të përmbaj këto të dhëna në
Official Bulletin shall contain the following
vijim, në formën në të cilën paraqiten në
information in the form that they appear in
Regjistër të Markave Tregtare:
the
Trademarks
Register:
2.1 Numri i aplikacionit;
2.2. Data e paraqitjes së aplikacionit;
2.3. Emrin dhe adresën e paraqitësit të
aplikacionit;
2.4. Emrin dhe adresën e përfaqësuesit,
nëse paraqitësit
i aplikacionit ka
përfaqësues;
2.5. Dukjen e shenjës për të cilën kërkohet
regjistrimi;
2.6. Listën e mallrave dhe shërbimeve për
të cilat kërkohet regjistrimi;
2.7. Datën e regjistrimit ;
2.8. Datën dhe numrin e aplikacionit të
2. Objavljivanje aplikacije, u službenom
biltenu Kancelarije treba da sadrži sledeće
podatke u obliku u kojem se pojavljuju u
Registru
Trgovačkih
Maraka:
2.1
Number
of
application;
2.2. Date of filing of the application;
2.3. Name and address of the applicant;
2.1.
Broj
aplikacije;
2.2. Datum podnošenja aplikacije;
2.3. Ime i adresu podnosioca aplikacije;
2.4. Name and address of the
representative, if the applicant has a
representative;
2.5. Appearance of the sign for which
registration
is
sought;
2.6. List of goods and services for which
registration
is
sought;
2.7.
Date
of
registration;
2.8. Date and number of first application
2.4. Ime i adresu zastupnika,
podnosilac ima zastupnika;
13
2.5. Izgled
registracija;
2.6. Spisak
zahteva
2.7.
2.8. Datum
ako
oznake za koju se zahteva
roba i usluga za koje se
registracija;
Datum
registracije;
i broj prve aplikacije kao i
parë si dhe Shtetin e parashtrimit të tij nëse
është dhënë e drejta e përparësisë;
2.9. Datën e përparësisë të ekspozimit nëse
është dhënë prioriteti sipas Nenit 29 të
Ligjit;
2.10. Cekje për “markë verbale”, “markë
figurative”, “markë tredimensionale”,
“markë e përbërë nga një ngjyrë ose
kombinim të ngjyrave” ose “lloj tjetër i
markës”,
2.11. Kur aplikohet për regjistrim me
ngjyrë, publikimi do të përmbaj cekjen “me
ngjyrë” dhe do të shënohen ngjyrat të cilat
e përbëjnë markën dhe mundësisht edhe
referencën në një kod ngjyre të pranuar
ndërkombëtarisht,
2.12. Të dhënat se aplikacioni është për
markë kolektive ose certifikuese,
and the State of his filing if the right of
priority
is
given;
2.9. Date of the Priority of exposure if the
priority is given under the Article 29 of
Law;
2.10. Indication for "verbal trademark",
"figurative trademark", "three dimensional
trademark", "trademark Consisting of a
color or combination of colors" or "other
type
of
trademark"
2.11. When applied for colored registration,
the publication will contain Indication
"colored" and the colors that make up the
mark and possibly a reference to an
internationally recognized color code will
be
noted.
2.12. The data that the application is for a
collective or certification trademark,
Državu njenog podnošenja, ako je dato
pravo
prvenstva;
2.9. Datum prvenstva izlaganja, ako je dat
prioritet na osnovu Člana 29. Zakona;
3. Të dhënat e referuara në paragrafin 2 të
këtij Neni do të paraqiten me anë të kodeve
INID, që identifikojnë të dhënat bibliografike
në lidhje me markat tregtare, të themeluar nga
Organizata Botërore për Pronë Intelektuale
(në tekstin e mëtejmë: kodet INID).
3. The data referred to in paragraph 2 of this
Article shall be submitted by INID codes that
identify the bibliographic data concerning
trademarks, established by the World
Organization for
Intellectual Property
(hereinafter: INID codes).
3.Podaci iz stava 2 ovog Člana če se prdstaviti
INID
kodovima
koji
identifikuju
bibliografske podatke o trgovačkim markama,
utvrđene od strane Svetske Organizacije za
Intelektualnu Svojinu (u daljem tekstu: INID
kodovi).
2.10. Navod
za "verbalnu marku",
"figurativnu marku", "trodimenzionalnu
marku", "marku koja se sastoji od boje ili
kombinacije boja" ili "druga vrsta marke";
2.11. Kada se aplicira za registraciju sa
bojom, publikacija će sadržati naznačenje
"obojeno" i napisače se boje koje čine
marku, i eventualno referisanje na
međunarodno priznat kod boje;
2.12. Podatak da je aplikacija
za
kolektivnu ili sertifikacionu marku,
4. Kur aplikimi për regjistrim të markës 4. When the application for trademark 4. Kada je aplikacija za registraciju
tregtare tashmë është publikuar, të dhënat registration is now published, the relevant trgovačkim markama sada več objavljena,
14
përkatëse të referuara në paragrafin 2 të këtij data referred to in paragraph 2 shall also be relevantni podaci iz stava 2. ovog Člana če se
Neni gjithashtu do të publikohen në buletinin published in the Official Bulletin of the Office takođe objavliti u službenom biltenu
zyrtar të Zyrës në rastet e:
in the cases of:
Kancelarije u slučajevima:
4.1. Futjes së të dhënave në regjistër të
markave tregtare lidhur me ndryshime në
aplikacion;
4.2. Përmirësimeve dhe kufizimeve të
aplikacionit.
4.3. Ndarjes së aplikacionit;
4.4. Përmirësimit të gabimeve në kuptim të
Nenit 48 të këtij Udhëzimi.
KREU III
KUNDËRSHTIMI
Neni 13
Përmbajtja e kundërshtimit
4.1. Data entry in the register of
trademarks associated with changes in the
application;
4.2. Improvements and limitations of the
application.
4.3.
Application
sharing;
4.4. Error corrections within the meaning
of Article 48 of this Instruction.
Chapter III
OBJECTION
Article 13
Content of the objection
4.1. Unosa podataka u registar trgovačkih
maraka u vezi sa promenama na
aplikaciji;
4.2. Poboljšanja i ograničenja aplikacije.
4.3.
Podele
aplikacija;
4.4. Korekcije Grešaka u smislu člana 48.
ovog Uputstva.
POGLAVLJE III
PRIGOVOR
Član 13
Sadržaj prigovora
1. Kundërshtimi për regjistrim të markës 1.Objection for registration of the trademark 1. Prigovor za registraciju trgovačke marke
tregtare duhet të përmbaj:
shall
contain: treba da sadrži:
1.1. Numrin e aplikacionit për regjistrim të
1.1. Application number for trademark
1.1. Broj aplikacije za registraciju
markës tregtare në lidhje me të cilën është
registration in respect of which the
trgovačke marke u vezi koje se podnosi
paraqitur kundërshtimi;
objection
is
filed;
prigovor;
1.2. Listën e mallrave ose shërbimeve në
1.2. List of goods or services in respect of
1.2. Spisak roba i usluga u vezi kojih je
lidhje me të cilat është paraqitur which the objection is filed;
podnešen prigovor;
kundërshtimi;
15
1.3. Emrin dhe adresën e paraqitësit të
aplikacionit në lidhje me të cilin është
paraqitur kundërshtimi;
1.4. Të dhënat e qartë të shkaqeve për
kundërshtim të cilët formojnë bazën ligjore
për kundërshtim;
1.5. Numrin e regjistrimit të markës ose
markave të mëhershme në të cilat bazohet
kundërshtimi;
1.6. Mallrat dhe shërbimet në lidhje me të
cilat marka e mëhershme është regjistruar
ose për të cilën është aplikuar dhe mallrat
dhe shërbimet në të cilat është bazuar
kundërshtimi.
1.7. Kur mallrat dhe shërbimet në lidhje me
të cilat marka e mëhershme e shoqëruar me
dëshmi që vërteton se ajo është bërë e
mirënjohur për ato mallra dhe shërbime në
Republikën e Kosovës para datës së
parashtrimit për përparësi, nëse ajo
pretendohet, të aplikacionit ndaj të cilit
është paraqitur kundërshtimi;
1.8. Kur mallrat dhe shërbimet në lidhje
më të cilat marka e mëhershme ka
reputacion e shoqëruar me dëshmi që
vërteton se ka fituar reputacion për ato
mallra dhe shërbime në Republikën e
Kosovës para datës së regjistrimit të
1.3. Name and address of the applicant in
respect of which the objection is filed;
1.3. Ime i adresu podnosioca aplikacije u
vezi koje je podnešen prigovor;
1.4. Clear data of the grounds for objection
which create the legal basis for the
objection;
1.5. Registration number of the earlier
mark or marks on which the objection is
based;
1.6. Goods and services in respect of
which the earlier trademark is registered or
for which it is applied and the goods and
services on which the objection is based;
1.4. Jasne podatke razloga za prigovor koji
čine pravni osnov za prigovor;
1.7. When goods and services in respect of
which the earlier trademark accompanied
with evidence proves that it has become
wellknown for such goods and services in
the Republic of Kosovo before the date of
filing for priority, if it is claimed, of the
application against which a dispute arose;
1.7. Kada se robe i usluge u vezi kojih je
prethodna marka pračena dokazima koja
dokazuju da je za takve robe i usluga
postala poznata u Republici Kosovo pre
datuma podnošenja prvenstva ,ukoliko se
to tvrdi, za aplikaciju nad kojom se
podnosi prigovor;
1.8. When goods and services in respect of
which the earlier trademark has a
reputation accompanied with evidence that
proves that it has acquired a reputation for
such goods and services in the Republic of
Kosovo before the date of filing for priority,
16
1.5. Serijski broj registracije marke ili
prethodnih maraka na kome se zasniva
prigovor;
1.6. Robe i usluga na osnovu kojih je
registrovana prethodna marka ili za koje
se apliciralo i robe i usluge na kojima se
zasniva prigovore;
1.8. Kada se robe i usluge u vezi kojih
prethodna marka ima reputaciju zajedno
sa dokazima koja dokazuju da je stekla
reputaciju za takve robe i usluga u
Republici Kosovo pre datuma registracije
prvenstva, ukoliko se to tvrdi, za
përparësisë, nëse ajo pretendohet, për
aplikacionin kundër të cilët është
regjistruar kundërshtimi;
1.9. Dukjen e markës së mëhershme ;
1.10. emrin dhe adresën e paraqitësit të
kundërshtimit,
1.11. emrin dhe adresën e përfaqësuesit të
kundërshtimit, nëse kundërshtari ka
përfaqësues;
1.12. Kur kundërshtimi paraqitet nga një i
licencuar, emrin e licencës dhe adresën e tij
dhe një cekje se ka qenë i autorizuar për të
paraqitur kundërshtimin;
1.13. Kur emri dhe adresa e paraqitësit të
kundërshtimit nuk janë identike me emrin
dhe adresën e pronarit të markës së
mëhershme tregtare në të cilën bazohet
kundërshtimi e cila është regjistruar në
regjistrin relevant si pronar i kësaj të drejte,
dëshmi për lidhje ligjore mes paraqitësit të
kundërshtimit dhe pronarit të regjistruar në
regjistrin relevant dhe një dëshmi për datën
në të cilën Zyra ka pranuar kërkesën për
regjistrim të ndryshimit të pronarit, ose, aty
ku informacioni i tillë nuk është në
dispozicion, datën kur është paraqitur në
zyrë;
1.14. Nënshkrimi i paraqitësit të
if it is claimed, of the application against
which the objection is registered;
aplikaciju
nad protiv
registrovan prigovor;
koje
je
1.9. Appearance of the earlier trademark;
1.10. Name and address of the objecting
party;
1.11. Name and address of the
representative of the objecting party, if they
have a representative;
1.12. When the objecting is lodged by a
licensee, license name and his address and
a note that has been authorized to lodge the
objection;
1.13. When the name and address of the
claimant's are not identical with the name
and address of the owner of the previous
trademark on which the objection is based,
which is registered in the relevant register
as the owner of this right, proof of legal
connection between the claimant and
registered owner in the relevant register
and a proof of the date on which the Office
has received the application for registration
of the changes of owner, or, where such
information is not available, the date when
it was filed in the office;
1.12. Kada se prigovor podnosi od nekog
licensiranog licence, ime licence i njegovu
i adresu i napomenu da je bio ovlašćen da
podnese prigovor;
1.13. Kada ime i adresa podnosioca
prigovora nisu identični sa imenom i
adresom vlasnika prethodne trgovačke
marke na kojoj se zasniva prigovor a koji
je na odgovarajućem registru upisan kao
vlasnik ovog prava, dokaz o pravnoj vezi
između podnosioca prigovor i
registrovanog vlasnik na odgovarajućem
registru i dokaz o datumu na koji je
Kancelarija primila zahtev za registraciju
promene vlasnika, odnosno, gde takva
informacija nije dostupna, datum kada je
podneta kancelariji;
1.14. Signature of the objecting party, or
1.14. Potpis podnosioca prigovora , ili
17
1.9. Izgled prethodne marke;
1.10. Ime i adresu podnosioca prigovora;
1.11. me i adresu predstavnika igovarača,
ako prigovarač ima predstavnika;
kundërshtimit,
ose
nënshkrimi
i
përfaqësuesit të tij;
1.15. Dëshmi për pagesën e tarifës së
caktuar.
the signature of his representative;
potpis njegovog zastupnika;
1.15. Proof of payment of the prescribed
fee.
1.15. Dokaz o uplati propisane takse.
2. Kundërshtimi për regjistrim të markës
tregtare mund të përmbaj detaje të tjera të
fakteve, argumenteve dhe dëshmive të
prezantuar në përkrahje të kundërshtimit së
bashku me dokumentet përkrahëse relevante.
2. The objection to the registration of a
trademark may contain other details of the
facts, arguments and evidences presented in
support of objection together with relevant
supporting documents.
2. Prigovor za registraciju trgovačke marke
može sadržati i druge podatke o činjenicama,
argumentima i dokazima u prilog prigovora,
zajedno
sa
relevantnim
pratećim
dokumentima.
3. Kundërshtimi lidhur me regjistrimin e
markës tregtare së bashku me gjithë
dokumentet e bashkangjitura do të paraqitet
në Zyrë në tre kopje identike.
3. Objection relating to registration of the
trademark together with all attached
documents will be submitted to the Office in
three
duplicates.
3. Prigovor u vezi registracije trgovačke
marke, zajedno sa svim priloženim
dokumentima će biti dostavljen Kancelariji u
tri identične kopije.
Neni 14
Kundërshtimet e shumëfishta
Article 14
Multiple objections
Član 14
Višestruki prigovori
1. Kur është paraqitur një numër i
kundërshtimeve në lidhje me aplikacionin e
njëjtë për regjistrim të markës tregtare, Zyra
mund t'i shqyrtoj ato gjatë disa seancave.
1.When a number of obejctions concerning 1. Kada se pojavi niz prigovora koji se odnose
the same application for trademark na istu aplikaciju za registraciju trgovačke
registration appeared, the Office can review marke, Kancelarija ih može pregledati
them
over
several
sessions. tokom
nekoliko
sednica.
2. Nëse gjatë shqyrtimit konstatohet se
aplikacioni për regjistrim të markës tregtare
do të mund të refuzohet në lidhje me disa ose
të gjitha mallrat ose shërbimet, Zyra mund të
2. If during the review is concluded that the
application for trademark registration may be
rejected in relation to some or all goods or
services, the Office may defer other hearings
18
2. Ako se u toku pregleda zaključuje da se
aplikacija za registraciju trgovačke marke u
odnosu na neke ili sve robe ili usluga može
odbiti, Kancelarija može da odloži ostale
shtyj
afatin e seancave tjera lidhur me regarding
kundërshtimet e bëra.
3. Kur vendimi për refuzim të aplikacionit
bëhet përfundimtar, kundërshtimet për të cilat
është bërë shtyrja në pajtim me paragrafin 2
proceduara
e
kundërshtimit
do
të
përfundohen.
Neni 15
Dëshmia për përdorim
the
objections
made. sastanke
3. When the decision to reject the application
becomes final, the objections to the extension
which is made in accordance with paragraph
2, the procedure of the objection shall be
completed.
Article 15
Evidence for use
u
vezi
ostalih
primedaba.
3. Kada odluka da se odbije aplikacija postane
pravosnažna, prigovori o kojima je produžen
rok u skladu sa stavom 2 završiče se
procedura prigovora.
Član 15
Dokaz o upotrebi
1. Kur pala kundërshtuese duhet të siguroj
dëshmi për përdorim ose të dëshmoj se
ekzistojnë arsye të duhura për mospërdorim,
Zyra do ta fton atë të ofroj dëshmi të tillë
brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e
pranimi të ftesës.
1. When the objecting party must provide
evidence of use or to prove that there are
proper reasons for non-use, the Office shall
invite him to provide such evidence within
sixty (60) days from the date of receipt of the
invitation.
1. Kada prigovaračka stranka mora da pruži
dokaze o upotrebi ili da dokaže da postoje
adekvatni razlozi za neupotrebu, Kancelarija
će ga pozvati da pruži takve dokaze u roku od
šezdeset (60) dana od dana prijema poziva.
2. Pas kërkesës së palës që ka paraqitur
kundërshtimin, e cila duhet të bëhet brenda
afatit kohor te referuar në paragrafin 1 të këtij
Neni, afati kohor mund të zgjatet më së
shumti gjashtëdhjetë (60) ditë të cilat do të
numërohen nga data e skadimit e atij afati
kohor.
2. Upon the request of a party that has filed an
objection, which must be made within the
time limit referred to in paragraph 1 of this
Article, the deadline may be extended for a
maximum of sixty (60) days which shall be
counted from the date of expiry of that
timeframe.
2. Na zahtev stranke koja je podnela prigovor,
koji mora biti postignut unutar vremenskog
perioda iz stava 1. ovog Člana, vremenski rok
se može produžiti na maksimalnih šezdeset
(60) dana, koji će se računati od dana isteka
tog
vremenskog
roka.
19
3. Nëse pala kundërshtuese nuk ofron dëshmi 3. If the objecting party does not provide such 3. Ako prigovoračka stranka ne priloži takve
të tillë brenda afatit të caktuar kohor, dhe zyra evidence within the prescribed time limit, and dokaze u propisanom roku, kancelarija će
do ta refuzoj kundërshtimin.
the office will reject the objection. odbiti
prigovor.
4. Të dhënat për sigurim të dëshmisë së
përdorimit do të përmbaj dëshmitë lidhur me
vendin, kohën, shtrirjen dhe natyrën e
përdorimit të markës tregtare për të cilën
është paraqitur kundërshtimi për mallrat dhe
shërbimet në lidhje me të cilat është
regjistruar dhe në të cilën bazohet
kundërshtimi dhe dëshmitë në përkrahje të
këtyre të dhënave në pajtim me paragrafin 5
të këtij neni.
4. Data for provision of the evidence of use
will contain evidence concerning the place,
time, scope and nature of use of the trademark
to which the dispute arose for goods and
services in respect of which it is registered
and on which the opposition and evidence in
support of these data in accordance with
paragraph
5
of
this
article.
4. Podaci o osiguranju dokaza o upotrebi
sadržati će dokaze o mesto, vremenu, obimu i
prirodu upotrebe trgovačke marke za koju je
podnešen prigovor , za robe i usluge za koje
je registrovana, a na kojima se zaniva
prigovor kao i dokaze u prilog ovim podacima
u skladu sa stavom 5. ovog člana.
5. Dëshmitë, do të kufizohen në paraqitjen e
dokumenteve përkrahëse dhe në artikujt siç
janë pakot, etiketat, listat e çmimeve,
katalogët, faturat, fotografitë dhe reklamat në
gazeta.
5. Evidence will be limited to the presentation
of supporting documents and items such as
packages, labels, price lists, catalogs,
invoices, photographs and advertisements in
newspapers.
5. Dokazi će se ograničiti na prezentaciju
podržavajučih dokumenata i stavki poput
paketa, nalepnica, cenovnika, kataloga,
faktura, fotografija i reklama u novinama.
6. Paragrafët 1 deri 5 do të vlejnë, me rastin e
bërjes së ndryshimeve të domosdoshme, si
dëshmi e përdorimit të markës së mëhershme
tregtare në procedurën e deklarimit të
shfuqizimit.
6. Paragraphs 1 to 5 shall apply, upon making
the necessary changes as evidence of the use
of the earlier trademark in the procedure of
the
declaration
of
revocation.
6. Paragrafi 1 do 5 če se primenjivati, u
slučaju izvršenja neophodnih promena kao
dokaz o opotrebi prethodne trgovačke marke
u proceduri izjavljivanja ništavnosti.
20
Neni 16
Pezullimi i seancave kundërshtuese
Article 16
Suspension of the objection hearings
Član 16
Suspenzija kontraverznih sastanaka
1. Zyra mund të pezulloj seancat 1. The Office may suspend the objection
kundërshtuese nëse një kërkesë e tillë është hearings if such a request is presented jointly
paraqitur së bashku nga paraqitësi
i by the applicant and the objecting party.
aplikacionit dhe pala kundërshtuese.
1. Kancelarija može da obustavi kontroverzne
sastanke, ako takav je zahtev zajednički
predstavljen od strane podnosioca aplikacije i
prigovaračke
stranke.
2. Zyra do të vazhdoj procedimet në çdo kohë
nëse kjo kërkohet nga cilado palë si dhe në
çdo rast një vit pas paraqitjes të kërkesës për
pezullim.
2. Office will continue the proceedings at any
time if requested by any party and in any case
one year after submission of the request for
suspension.
2. Kancelarija će nastaviti postupak u bilo
koje vreme na zahtev bilo koje stranke i u
svakom slučaju godinu dana pre podnošenja
zahteva
za
suspenziju.
3. Paragrafët 1 dhe 2 gjithashtu do të vlejnë,
me rastin E bërjes së ndryshimeve të
domosdoshme, në procedimet për revokim
dhe procedurën e shfuqizimit.
3. Paragraphs 1 and 2 shall also apply, upon
making the necessary changes, to proceedings
for revocation and in
the invalidation
procedure.
3. Stavovi 1 i 2 će se takođe primenjivati, po
donošenju
neophodnih
promena,
u
postupcima za oduzimanje i u proceduri
poništenja.
Neni 17
Kufizimet e mallrave dhe shërbimeve në
procedurën e kundërshtimit
1. Nëse pas paraqitjes të kundërshtimit,
paraqitësi e kufizon listën e mallrave dhe
shërbimeve, Zyra do ta informoj palën
kundërshtuese dhe do ta fton atë që brenda 30
ditëve nga data e pranimit të ftesës për tu
Article 17
Limitations of goods and services in the
objection procedure
1. If after submission of the objection, the
applicant restricts the list of goods and
services, the Office shall inform the objecting
party and shall invite him within 30 days from
the date of receipt of the invitation to declare
21
Član 17
Ograničenja roba i usluga u proceduri
prigovora
1.
Ako nakon podnošenja prigovora,
podnosilac ograničava spisak roba i usluga,
Kancelarija je dužna da obavesti suprotnu
stranku i treba je pozove da u roku od 30 dana
od dana prijema poziva izjasni o tome dali
deklaruar nëse e vazhdon kundërshtimin.
if
2. Nëse paraqitësi i kundërshtimit nuk e
informon Zyrën brenda afatit të caktuar kohor
për vazhdimin e kundërshtimit ndaj
aplikacionit edhe pas kufizimit të mallrave
dhe shërbimeve, kundërshtimi do të
konsiderohet se është tërhequr.
2. If the objection party does not inform the
Office within the time limit for the continuing
of the objection for the application even after
the restriction of goods and services, the
objection will be considered as withdrawn.
2. Ako podnosilac prigovora ne obavesti
Kancelariju u toku određenog vremenskog
roka za nastavak prigovora nad aplikacijom
čak i nakon ograničavanja roba i usluga,
prigovor će se smatrati povučenim.
3. Paragrafët 1 dhe 2 gjithashtu do të vlejnë, 3. Paragraphs 1 and 2 shall also apply, upon
me rastin e bërjes së ndryshimeve të making the necessary changes, to proceedings
domosdoshme, në procedimet për revokim for revocation and invalidation procedures.
dhe në procedurën e shfuqizimit.
3. Stavovi 1 i 2 će se takođe primenjivati, po
donošenju
neophodnih
promena,
u
postupcima za oduzimanje i u proceduri
poništenja.
KREU IV
REGJISTRI I MARKËS TREGTARE,
PUBLIKIMI I MARKËS TREGTARE,
CERTIFIKATA E MARKËS TREGTARE
Neni 18
Përmbajtja e Regjistrit të Markës Tregtare
1. Regjistri i Markës Tregtare do të përmbaj:
1.1. Numrin e aplikacionit dhe regjistrimit
të markës ;
1.2. Datën e paraqitjes të aplikacionit;
he
continues
with
the
objection. nastavlja
CHAPTER IV
TRADEMARK REGISTER,
TRADEMARK PUBLICATION,
TRADEMARK CERTIFICATE
Article 18
Content of the Trademark Register
1. Trademark Register shall contain:
1.1. Trademark application and registration
number ;
1.2. Date of filing the application;
22
prigovor.
POGLAVLJE IV
REGISTAR TRGOVAČKE MARKE,
OBJAVLJIVANJE TRGOVAČKE
MARKE, SERTIFICAT
TRGOVAČKE MARKE
Član 18
Sadržaj Registra trgovačke marke
1. Registar trgovačke marke če sadržati:
1.1. Broj aplikacije i registracije marke;
1.2. Datum podnošenja aplikacije;
1.3. Datën e publikimit të aplikacionit në
buletinin zyrtarë të Zyrës;
1.4. Emrin dhe adresën e pronarit të
markës tregtare;
1.5. Emrin dhe adresën e përfaqësuesit,
nëse pronarit
i markës tregtare ka
përfaqësues;
1.6. Dukjen e markës;
1.7. Listën e mallrave dhe shërbimeve për
të cilat është regjistruar marka;
1.8. Datën dhe numrin e aplikacionit të
parë si dhe Shtetin e paraqitjes të tij nëse
është dhënë e drejta e përparësisë;
1.9. Datën e prioritetit të ekspozimit nëse
është dhënë drejta e përparësisë;
1.10. Cekjen e qartë se a është “markë
verbale”, “markë figurative”, “markë
tredimensionale”, “markë e përbërë nga
një ngjyrë ose kombinim të ngjyrave” ,
apo lloj tjetër i markës”,
1.11. Kur aplikohet për regjistrim me
ngjyrë, shënimin “me ngjyrë” dhe të
dhënat për ngjyrat të cilat e përbëjnë
markën dhe mundësisht referencën në një
kod ngjyre të pranuar ndërkombëtarisht,
1.12. Cekjen e qartë se a është aplikacioni
i paraqitur për markë kolektive ose
certifikuese,
1.3. Date of publication of application in
Official Bulletin of the Office;
1.4. Name and address of the owner of the
trademark;
1.5. Name and address of the
representative, if the trademark owner has a
representative;
1.6. Appearance of the trademark;
1.7. List of goods and services for which
the
mark
is
registered;
1.8. Date and number of first application
and State of its submission if priority right
is
given;
1.9. The date of priority of exposure if
priority
right
is
given;
1.10. Clear indication that is a "verbal
trademark", "figurative trademark", "three
dimensional
trademark",
"trademark
consisting of a color or combination of
colors", or other type of trademark "
1.11. When applying for registration with
the color, the notation "colored" and data
on the colors that make up the mark, and
possibly a reference to an internationally
recognized
color
code,
1.12. Clear indication whether the
application is filed for a collective or
certification
trademark,
23
1.3. Datum objave aplikacije u službenom
biltenu Kancelarije;
1.4. me i adresu vlasnika trgovačke
marke;
1.5. Ime i adresu zastupnika, ako vlasnik
trgovačke marke ima zastupnika;
1.6. Izgled oznake;
1.7. Spisak roba i usluga za koje je
registrovana marka;
1.8. Datum i broj prve aplikacije kao i
Državu njenog podnošenja, ako je dato
pravo prvenstva;
1.9. Datum prvenstva izlaganja, ako je
dato
pravo
prvenstva;
1.10. Jasnu Indikaciju da je "verbalna
marka", "figurativna marka",
"trodimenzionalna marka", "marka koja se
sastoji od boje ili kombinacije boja", ili
neki drugi tip oznake "
1.11. Prilikom podnošenja zahteva za
registraciju sa bojom, oznaku "obojeno" i
podaci o bojama koje čine znak, i
eventualno pozivanje na međunarodno
priznati
kod
boje;
1.12. Jasnu indikaciju da je aplikacija
podneta za kolektivnu ili sertifikacionu
marku,
1.13. Data e regjistrimit të markës tregtare
dhe numrin e regjistrimit;
1.14. Datën e publikimi të regjistrimit të
markës tregtare në buletinin zyrtar të
Zyrës;
1.15. Datën skadimit të regjistrimit të
markës tregtare.
1.13. Date of registration of the trademark
and
registration
number;
1.14. Date of publication of the trademark
registration in the official bulletin of the
Office;
1.15. Expiration date of the trademark
registration.
1.13. Datum registracije trgovačke marke i
registarski
broj;
1.14. Datum objave registracije trgovačke
marke u službenom biltenu Kancelarije;
1.15. Datum isteka registracije trgovačke
marke.
2. Regjistri i Markës Tregtare duhet gjithashtu 2. The Trademark Register shall also contain 2. Registar trgovačke marke treba takođe da
të përmban këto të dhëna, të cilat duhet të
the following information, which must be sadrži i sledeće podatke, koji moraju biti
shoqërohen me datën e regjistrimit të asaj të
accompanied by the date of registration of praćeni od datuma registracije tog podatka:
dhëne:
that
information:
2.1. Indikacionet për ndryshimet lidhur me
markën tregtare (ndryshimet e emrit dhe
adresës së paraqitësit të aplikacionit,
pronarit ose përfaqësuesit të tij, ndryshimit
të përfaqësuesit, bartjes të plotë ose të
pjesshëm të të drejtave, dhënies ose
bartjes të licencës si dhe anulimin e saj,
krijimit ose transferimit të së drejtës së
pengut si dhe anulimin e saj, taksa e
përmbarimit si dhe anulimin e saj,
falimentimi ose procedimet e ngjashme si
dhe anulimin e saj);
2.2. Indikacionet lidhur me përmirësimet
në aplikacion ose regjistrim;
2.1. Indications of changes associated with
the trademark (changes of name and
address of the applicant, owner or his
representative,
change
of
the
representative, full or partial transfer
rights, granting or transferring of license
and cancellation of its creation or transfer
the right of pledge and its cancellation, tax
enforcement and her cancellation,
bankruptcy or similar proceedings and its
cancellation);
2.1.
Indikacije o promenama u vezi
trgovačke marke (promene imena i adrese
podnosioca
aplikacije,
vlasnika
ili
njegovog zastupnika, promene zastupnika,
kompletan ili delimičan prenos prava,
davanje ili prenos licence i njeno
poništenje, osnivanja prenosa ili založno
pravo i njen opoziv, porez sprovođenja i
otkaz, stečaj ili sličnan postupak);
2.2.
Indications
associated
with
improvements in the application or
registration;
2.2. ndikacije povezani sa poboljšanjima u
aplikaciji ili registraciji;
24
2.3. Përmirësimet e kontratës e cila
përcakton përdorimin e markës kolektive
ose certifikuese;
2.4. Të heqjes dorë të markës tregtare dhe
në rast se heqja dorë ka të bëjë me disa nga
mallrat për të cilat është regjistruar marka
tregtare, listën e mbetur të mallrave dhe
shërbimeve;
2.5. Ndarja e regjistrimit si dhe listën e
mallrave dhe shërbimeve të regjistrimit
origjinal ashtu siç është përmirësuar;
2.6. Vazhdimin e regjistrimit të markës
tregtare dhe çfarëdo kufizimi;
2.7. Datën e paraqitjes së kërkesës për
revokim ose kërkesës për deklarim të
shfuqizimit;
2.8. Datën dhe përmbajtjen e vendimit
përfundimtar për revokim ose shfuqizimit
të markës tregtare;
2.9. Transformimi i markës tregtare me një
regjistrim ndërkombëtar;
2.10. Datën dhe numrin e regjistrimit
ndërkombëtar të bazuar në aplikacionin e
markës tregtare e cila ka qenë e regjistruar
ose në markën tregtare të regjistruar.
2.3. Improvements of the contract which
stipulates the use of collective or
certification mark;
2.4. The waiver from the trademark and if
waiver has to do with some of the goods
for which the trademark is
registered,
the remaining list of goods and services;
2.3. Poboljšanja ugovora koji predviđa
korišćenje
kolektivne
odnosno
sertifikacijske trgovačke marke;
2.4. Odricanje od trgovačke marke i ako
odricanje ima veze sa nekim od roba za
koju je registrovana trgovačka marka,
preostali spisak roba i usluga;
2.5. Separation of the registration and the
list of goods and services of the original
recording, as improved;
2.6. Extension of registration of the
trademark and any kind of limitations;
2.7. Date of application for revocation or
the request for disclosure of the
invalidation;
2.8. Date and content of the final decision
on revocation or invalidation of the
trademark;
2.9. Transformation of the trademark with
an international registration;
2.10. Date and number of international
registration of the trademark based on
application which has been recorded or at
the
registered
trademark.
2.5. Podela registracije i spisak roba i
usluga originalnog snimka onako kako je
poboljšana;
2.6. Nastavak registracije trgovačke marke
i
bilo
kakva
ograničenja;
2.7. Datum zahteva za opoziv ili zahtev za
objavljivanje poništenja;
2.8. Datum i sadržaj konačnog rešenja o
opozivu ili poništenju trgovačke marke;
2.9. Transformacija trgovačke marke sa
međunarodnom
registracijom;
2.10. Datum i broj međunarodne
registracije na bazi aplikacije trgovačke
marke koja je bila registrovana ili
registrovane trgovačke marke.
3. Regjistri i Markës Tregtare mund të mbahet 3. Trademark Register could be kept in the 3. Registar trgovačke marke se može održati u
në formë të bazës elektronike të të dhënave.
form of electronic data base.
vidu elektronske baze podataka.
25
Neni 19
Publikimi i regjistrimit
Article 19
Publication of the registration
1. Buletini zyrtar i Zyrës duhet të publikoj 1.The official bulletin of the Office shall
këto të dhëna lidhur me regjistrimin e markës publish this information on trademark
tregtare, në formën në të cilën ato paraqiten registration, in the form in which they appear
në Regjistrin e Markave Tregtare:
in
the
Trademarks
Register:
1.1. Numrin e regjistrimit të markës
tregtare;
1.2. Datën e regjistrimit të markës tregtare;
1.3. Datën e paraqitjes të aplikacionit;
1.4. Emrin dhe adresën e pronarit të
markës tregtare;
1.5. Emrin dhe adresën e përfaqësuesit,
nëse pronari
i markës tregtare ka
përfaqësues;
1.6. Dukja e markës;
1.7. Listën e mallrave dhe shërbimeve për
të cilat është regjistruar marka;
1.8. Datën dhe numrin e aplikacionit të
parë si dhe Shtetin e paraqitjes të tij nëse
është dhënë drejta e përparësisë;
1.9. Datën e përparësisë të ekspozimit nëse
është dhënë drejta e përparësisë;
1.10. Të dhënat se a është fjala për :“markë
verbale”, “markë figurative”, “markë
tredimensionale”, “markë e përbërë nga një
Član 19
Objavljivanje registracije
1. Službeni bilten Kancelarije objavljuje ove
informacije o trgovačkoj marki, u oblik u
kojem se pojavljuju u Registar Trgovačkih
Maraka:
1.1. Registration number of the trademark;
1.1. Registarski broj trgovačke marke;
1.2. Date of trademark registration;
1.3. Date of filing the application;
1.4. Name and address of the trademark
owner;
1.5. Name and address of the
representative, if the trademark owner has
a representative;
1.6. Appearance of the trademark;
1.7. List of goods and services for which
the
mark
is
registered;
1.8. Date and number of first application
and State of its submission if priority right
is
given;
1.9. The date of priority of exposure if
priority
right
is
given;
1.10. Clear indication that is a "verbal
trademark", "figurative trademark", "three
dimensional trademark", "trademark
1.2. Datum registracije trgovačke marke;
1.3.
Datum
podnošenja
aplikacije;
1.4. me i adresu vlasnika trgovačke marke;
26
1.5. Ime i adresu zastupnika, ako vlasnik
trgovačke marke ima zastupnika;
1.6.
Izgled
oznake;
1.7. Spisak roba i usluga za koje je
registrovana
marka;
1.8. Datum i broj prve aplikacije kao i
Državu njegovog podnošenja, ako je dato
pravo
prvenstva;
1.9. Datum prioriteta izlaganja, ako je
dato
pravo
prvenstva;
1.10. Podaci o tome dali se radi o
"verbalnoj marki", "figurativnoj marki",
"trodimenzionalnoj
marki", "marki
ngjyrë ose kombinim të ngjyrave” “, lloj
tjetër i markë,
1.11. Kur aplikohet për regjistrim me
ngjyrë, shënimin “me ngjyrë” dhe të dhënat
për ngjyrat të cilat e përbëjnë markën dhe
referencën në një kod ngjyre të pranuar
ndërkombëtarisht,
1.12. Të dhënat se a është fjala për markë
kolektive ose certifikuese,
1.13. Datën e skadimit të regjistrimit të
markës tregtare.
consisting of a color or combination of
colors", or other type of trademark "
1.11. When applying for registration with
the color, the note "colored" and data on
the colors that make up the mark, and
possibly a reference to an internationally
recognized color
code
1.12. Indication whether it is a collective
or
certification
trademark,
1.13. Expiration date of the trademark
registration.
koja se sastoji od boje ili kombinacije
boja", ili nekom drugom tipu marke"
1.11. Prilikom podnošenja zahteva za
registraciju sa bojom, oznaku "obojeno" i
podatke o bojama koje čine oznaku, i
eventualno pozivanje na međunarodno
priznati
kod
boje,
1.12. Podatke o tome dali se radi o jedne
kolektivnoj i sertifikacijskoj marki,
1.13. Datum isteka registracije trgovačke
marke.
2. Të dhënat e referuara në paragrafin 1 të 2. The data referred to in paragraph 1 of this
këtij Neni do të paraqiten me anë të kodeve Article shall be submitted by INID codes
INID
2. Podaci iz stava 1. ovog Člana
predstaviče se
N D kodovima
3. Të dhënat përkatëse të referuara në 3. The relevant data referred to in paragraph 1 3.Relevantni podaci iz stava 1. ovog člana
paragrafin 1 të këtij Neni duhet gjithashtu të of this Article shall also be published in the treba takođe da se objavljuju u službenom
publikohen në buletinin zyrtarë të Zyrës në official bulletin of the Office in case of: biltenu
Kancelarije
u
slučaju:
rast të:
3.1. futjes së ndryshimeve në Regjistrin e
Markave Tregtare për ndryshime në lidhje
me markën tregtare;
3.2. përmirësimeve dhe kufizimeve të
regjistrimit të markës tregtare;
3.3. ndarjes së regjistrimit;
3.4. vazhdimin e regjistrimit të markës
3.1. introducing of changes to the
Trademarks Register for changes related
to
the
trademark;
3.2. improvements and limitations of
trademark
registration;
3.3.
division
of
registration;
3.4. continuation of the trademark
27
3.1. uvođenje promena u Registar
Trgovačkih Maraka za promene u vezi
trgovačke
marke;
3.2. poboljšanja i ograničenja registacije
trgovačke
marke;
3.3.
podela
registracije;
3.4. nastavak registracije trgovačke marke;
tregtare;
3.5. mbarimit të efektit të markës tregtare;
3.6. përmirësimit të gabimeve në kuptim
të Nenit 48 të këtij Udhëzimi.
Neni 20
Përmbajtja e certifikatës së markës
tregtare
registration;
3.5. termination of the trademark effect;
3.6. correction of errors within the
meaning of Article 48 of this Instruction.
Article 20
The content of the trademark
certificate
1. Certifikata e markës tregtare do të përmbaj 1.Trademark certificate
këto të dhëna:
following
1.1. Numrin e regjistrimit të markës
tregtare;
1.2. Datën e regjistrimit të markës tregtare;
1.3. Datën e paraqitjes të aplikacionit;
1.4. Emrin dhe adresën e pronarit të
markës tregtare;
1.5. Emrin dhe adresën e përfaqësuesit,
nëse pronarit i markës tregtare ka
përfaqësues;
1.6. Dukja e markës;
1.7. Listën e mallrave dhe shërbimeve për
të cilat është regjistruar marka;
1.8. Datën dhe numrin e aplikacionit të parë
si dhe Shtetin e parashtrimit të tij nëse
është dhënë e drejta e përparësisë;
1.9. Datën e prioritetit të ekspozimit nëse
Član 20
Sadržaj sertifikata trgovačke marke
shall contain the 1.Sertifikat trgovačke marke treba da sadrži
information: sledeće
informacije:
1.1. Trademark registration number;
1.2. Date of registration of the trademark;
1.3. Date of filing the application;
1.4. Name and address of the trademark
owner;
1.5. Name and address of the
representative, if the trademark owner has a
representative;
1.6.
Appearance
of
the
mark;
1.7. List of goods and services for which
the
mark
is
registered;
1.8. Date and number of first application
and State of its submission if priority right
is
given;
1.9. The date of priority of exposure if
28
3.5. prestanak dejstva trgovačke marke;
3.6. korekciju grešaka u smislu Člana 48.
ovog Uputstva.
1.1. Registarski broj trgovačke marke;
1.2. Datum registracije trgovačke marke;
1.3. Datum podnošenja aplikacije;
1.4. me i adresu vlasnika trgovačke
marke;
1.5. Ime i adresu zastupnika, ako vlasnik
trgovačke marke ima predstavnika;
1.6.
zgled
trgovačke
marke;
1.7. Spisak roba i usluga za koje je marka
registrovana;
1.8. Datum i broj prve aplikacije kao i
Državu njegovog podnošenja, ako je dato
pravo
prvenstva;
1.9. Datum prioriteta izlaganja, ako se dat
është dhënë prioriteti;
1.10. Cekjen e qartë se a është fjala për
“markë verbale”, “markë figurative”,
“markë tredimensionale”, “markë e përbërë
nga një ngjyrë ose kombinim të ngjyrave”,
“lloj tjetër i markës”,
1.11. Kur aplikohet për regjistrim me
ngjyrë, shënimin “me ngjyrë” dhe të dhënat
për ngjyrat të cilat e përbëjnë markën dhe
referencën në një kod ngjyre të pranuar
ndërkombëtarisht,
1.12. Cekjen e qartë se a është fjala për
markë kolektive ose certifikuese;
1.13. Datën e publikimit të regjistrimit
markës tregtare në buletinin zyrtar
Zyrës;
1.14. Datën e skadimit të regjistrimit
markës tregtare;
1.15. Datën e publikimit të regjistrimit
markës tregtare në buletinin zyrtar
Zyrës.
të
të
të
të
të
priority
right
is
given;
1.10. Clear indication that is a "verbal
trademark", "figurative trademark", "three
dimensional trademark",
"trademark
consisting of a color or combination of
colors", or other type of trademark "
1.11. When applying for registration with
the color, the notation "colored" and data
on the colors
that make up the mark, and possibly a
reference to an internationally recognized
color code,
1.12. Clear indication whether the
application is filed for a collective or
certification
trademark,
1.13. Date of publication of the trademark
registration in the official bulletin of the
Office;
1.14. Expiration date of the trademark
registration;
1.15. Date of publication of the trademark
registration in the official bulletin of the
Office.
29
prioritet;
1.10. Jasnu Indikaciju da je "verbalna
marka",
"figurativna
marka",
"trodimenzionalna marka",
"marka
koja se sastoji od boje ili kombinacije
boja", ili neki drugi tip oznake "
1.11. Prilikom podnošenja zahteva za
registraciju sa bojom, oznaku "obojeno" i
podaci o bojama
koje čine znak, i eventualno pozivanje na
međunarodno priznati kod boje;
1.12. Jasnu indikaciju da je aplikacija
podneta za kolektivnu ili sertifikacionu
marku;
1.13. Datum objave registracije trgovačke
marke u službenom biltenu Kancelarije;
1.14. Datum isteka registracije trgovačke
marke;
1.15. Datum objave registracije trgovačke
marke u službenom biltenu Kancelarije.
Neni 21
Lëshimi i certifikatës së markës tregtare
Article 21
Issuance of the trademark certificate
Član 21
Izdavanje sertifikata o trgovačkoj
marki
Zahtev za izdavanje sertifikata za
1. Kërkesa për lëshim të certifikatës për 1. Request for issuance of a trademark 1.
certificate
shall
contain: trgovačku
marku
treba
da
sadrži:
markë tregtare duhet të përmban:
1.1. Numrin e regjistrimit;
1.2. Emrin dhe adresën e pronarit të markës
tregtare;
1.3. emrin dhe adresën e përfaqësuesit, nëse
zotëruesi i markës tregtare ka përfaqësues.
1.1.
Registration
number;
1.2. Name and address of the trademark
owner;
1.3. Name and address of the
representative, if the trademark owner has
a representative.
1.1. Registracijski broj;
1.2. Ime i adresu vlasnika trgovačke
marke;
1.3. Ime i adresu zastupnika, ako nosilac
trgovačke marke ima zastupnika.
2. Kërkesa duhet të shoqërohet me dëshmi të 2. The application must be accompanied by 2. Zahtevu e mora da priložiti dokaz o uplati
proof
of
payment
of
fee. određene naknade.
pagesës së tarifës përkatëse.
3. Kur Zyra konstaton se nuk janë
përmbushur kushtet për lëshimin e certifikatës
së markës tregtare ose në paragrafët 1 ose 2 të
këtij neni, ajo do të fton paraqitësin e
aplikacionit të plotëson mangësitë brenda
gjashtëdhjetë (60) ditëve nga dita e pranimi të
ftesës së tillë.
3. When the Office determines that were not
met the conditions for issuance of trademark
certificate or paragraphs 1 or 2 of this Article,
it shall invite the representative of the
applicant to correct the deficiencies within
sixty (60) days of receipt of such invitation.
3. Kada Kancelarija utvrdi da nisu ispunjeni
uslovi za izdavanje sertifikata o trgovačkoj
marki ili u stavovima 1. ili 2. ovog člana, ona
će pozvati podnosioca aplikacije da u roku od
šezdeset (60) dana od dana prijema tog poziva
otkloni nedostatke.
4. Pas kërkesës së paraqitësit të aplikacionit, e 4. Upon request of the applicant, which must 4. Na zahtev podnosioca aplikacije, koja mora
cila duhet të bëhet brenda afatit kohor të be made within the time limit referred to in biti doneta u roku iz stava 3. ovog Člana, rok
referuar në paragrafin 3 të këtij Neni, afati paragraph 3 of this Article, the deadline may se može produžiti na maksimalnih trideset
30
kohor mund të zgjatet më së shumti tridhjetë be extended for a maximum thirty (30) days (30) dana, koje će se računati od dana isteka
(30) ditë të cilat do të numërohen nga data e which shall be counted from the date of tog roka .
skadimit e atij afati kohor.
expiration of that time limit .
5. Nëse mangësitë e përcaktuara sipas
paragrafit 3 nuk plotësohen në pajtim me
ftesën e Zyrës ose nëse ato nuk plotësohen
brenda afatit të caktuar kohor, Zyra do ta
refuzoj kërkesën për lëshimin e certifikatës së
markës tregtare.
5. If the deficiencies set forth in paragraph 3
are not fulfilled in accordance with the
invitation of the Office or if they are not met
within the prescribed time limit, the Office
shall reject the application for issuance of the
trademark
certificate.
5. Ako se nedostaci navedeni u stavu 3. ne
ispune u skladu sa pozivom kancelarije ili
ukoliko se ne ispune u predviđenom roku,
Kancelarija će odbiti zahtev za izdavanje
sertifikata
o
trgovačkoj
marci.
6. Për dy ose më shumë regjistrime të pronarit
të njëjtë mund të bëhet vetëm një kërkesë për
lëshimin e certifikatave të markës tregtare.
Tarifa e caktuar duhet të paguhet për secilën
certifikatë të markës tregtare që do të
lëshohet.
6. For two or more registrations of the same
owner may be just one request for issuance of
the trademark certificates . Designated fee is
payable for each trademark certificate to be
issued.
6. Za dve ili više registracija istog vlasnika
može da bude se uraditi samo jedan zahtev za
izdavanje sertifikata o trgovačkoj marci.
Naknada se mora isplatiti za svaki sertifikat
trgovačke
marke
koji
se
izdaje.
7. Kërkesa për lëshim të certifikatës bëhet 7. Request for issuance of the certificate is 7. Zahtev za izdavanje sertifikata se prijave se
nëpërmjet aplikacionit për lëshim të made through the application for issuance of vrši aplikacijom za izdavanje sertifikata koju
certifikatës që e përgatit Zyra.
a certificate that is prepared by the Office.
priprema Kancelarija.
31
KREU V
REGJISTRIMET E NDRYSHIMEVE NË
REGJISTËR
CHAPTER V
REGISTRATION OF CHANGES IN IN
THE REGISTER
Neni 22
Përmbajtja e kërkesës për regjistrimin e
ndryshimeve
Article 22
Content of request for registration of
changes
1. Kërkesa për regjistrimin e ndryshimeve në
regjistër duhet të përmban:
1. Request for registration of changes in the
register must contain:
1.1. Numrin e regjistrimit;
1.2. Emrin dhe adresën e pronarit të
markës tregtare;
1.3. Emrin dhe adresën e përfaqësuesit,
nëse pronari
i markës tregtare ka
përfaqësues;
1.4. Cekjen e qartë se për çfarë lloji
ndryshimi bëhet fjalë, dhe si duhet të bëhet
ndryshimi
1.5. Nënshkrimin e personit që paraqet
kërkesën ose nënshkrimin e përfaqësuesit
të tij.
1.1. Registration number;
1.2. Name and address of the trademark
owner;
1.3. Name and address of the
representative, if the trademark owner has
a representative;
1.4. Clear indication about what kind
change are we talking about, and how
should the change be done
1.5. Signature of the person filing the
request or the signature of his
representative.
POGLAVLJE V
EVIDENCIJA O PROMENAMA NA
REGISTAR
Član 22
Sadržaj zahteva za upis promene
1.Zahtev za upis promene u registar mora da
sadrži:
1.1. Serijski broj
1.2. me i adresa vlasnika trgovačke
marke;
1.3. Ime i adresa zastupnika, ako vlasnik
znaka ima predstavnika;
1.4. Jasne indikacije o kakvoj se promeni
radi i kako treba da se uradi ta promena
1.5. Potpis lica podnošenje žalbe ili potpis
njegovog zastupnika.
2. Kërkesa duhet të shoqërohet me dëshmi të 2.The application must be accompanied by 2. Zahtevu mora da se priloži dokaz o uplati
proof
of
fee
payment. naknade.
pagesës së tarifës përkatëse.
3. Kur
Zyra konstaton se nuk janë 3. When the Office determines that the 3. Kada kancelarija utvrdi utvrdi da nisu
32
përmbushur kushtet për ndryshim në
paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni si dhe kërkesat
tjera që përcaktojnë ndryshimin, Zyra do të
fton paraqitësin e aplikacionit të plotësoj
mangësitë brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve
nga dita e pranimi të ftesës .
conditions for change in paragraphs 1 and 2
of this Article and other requirements
governing the change are not met, the Office
shall invite the applicant to fill the
deficiencies within sixty (60) days of receipt
of
the
invitation.
ispunjeni uslovi za promene u stavovima 1. i
2. ovog člana i drugih uslova koji regulišu
promenu, kancelarija će pozvati podnosioca
prijave da zadovolji nedostatke u primeni u
roku od šezdeset (60) dana od dana prijema
poziva.
4. Me kërkesën e paraqitësit të aplikacionit e
cila duhet të bëhet brenda afatit kohor të
referuar në paragrafin 3 të këtij Neni, afati
kohor mund të zgjatet më së shumti tridhjetë
(30) ditë të cilat do të numërohen nga data e
skadimit e atij afati kohor.
4. At the request of the applicant which must
be made within the time limit referred to in
paragraph 3 of this Article, the deadline may
be extended for a maximum of thirty (30)
days which shall be counted from the date of
expiration
of
that
time
limit.
4. Na zahtev podnosioca zahteva koji mora
biti napravljen u roku iz stava 3. ovog člana,
rok se može produžiti na maksimalnih trideset
(30) dana, koje će se računati od dana isteka
tog
roka.
5. Nëse mangësitë e përcaktuara sipas
paragrafit 3 nuk plotësohen në pajtim me
ftesën e Zyrës ose nëse ato nuk plotësohen
brenda afatit të caktuar kohor, Zyra do ta
refuzon kërkesën për ndryshim të regjistrimit.
5. If the deficiencies set forth in paragraph 3
are not fulfilled in accordance with the
invitation of the Office or if they are not met
within the prescribed time limit, the Office
shall reject the application for the change of
registration.
5. Ako su nedostaci utvrđeni u stavu 3. nisu
ispunjeni, u skladu sa pozivom kancelarije ili
ukoliko ne budu ispunjeni u predviđenom
roku, kancelarija će odbiti zahtev za
registraciju
promene.
6. Kur regjistrimi i ndryshimit bëhet
dispozitat për kundërshtim që janë të përfshira
në Ligj dhe në këtë Udhëzim do të vlejnë pas
bërjes së ndryshimeve përkatëse.
6. When recording the change is done in
accordance to the provisions that are
contained in the Law and this Instruction shall
be valid after making the appropriate changes.
6. Kada se ispuni registracija o promeni
odredbe o suprotnosti koje su sadržane u
Zakonu i ovo uputstvo će važiti nakon
donošenja
odgovarajuće
promene.
7. Për ndryshimin e elementit të njëjtë në dy 7. To change the same element in two or more 7. Da biste promenili isti element u dve ili
ose më shumë regjistrime të pronarit të njëjtë registrations of the same owner may be made više registracija istog vlasnika može se vršiti
33
mund të bëhet vetëm me kërkesa të veçanta. only by special request. Fee is payable samo po posebnom zahtevu. Naknada se plaća
Tarifa e caktuar duhet të paguhet veç e veç separately for each record to be changed. posebno za svaki zapis da se menja.
për secilin regjistrim që do të ndryshohet.
8. Paragrafët 1 deri 7 do të vlejnë, me rastin e 8.Paragraphs 1 to 7 shall apply, in case of 8. Stavovi 1 do
primenjuju se, u slučaju
bërjes së ndryshimeve, për përmirësimet e changes, correction of the trademark promena, za poboljšanje trgovačke marke.
aplikacioneve të markës tregtare.
applications.
Neni 23
Kushtet tjera për paraqitjen e kërkesës për
ndryshim
Article 23
Other conditions for submitting a request
for change
1. Kërkesa për regjistrimin e ndryshimit në 1. Application for registration of changes in
regjistrimin e markës tregtare do të përmban registration of a trademark shall also contain:
edhe:
1.1. Dukje të markës ashtu siç do te duket
e ndryshuar;
1.2. Dëshmi mbi bazën juridike për
ndryshim;
1.3. Aplikacioni me të cilën bëhet kërkesa
për ndryshim lëshohet nga Zyra.
Član 23
Ostali uslovi za podnošenje zahteva za
promenu
1.Zahtev za upis promene u registraciju jedne
trgovačke marke će takođe sadržati:
1.1. Look of the mark as it is going to look
after the change;
1.2. Evidence of legal basis for change;
1.1.Izgled marke sa izmenama i dopunama;
1.2. Dokaz o pravnom osnovu za promenu;
1.3. Application by which an application
for change i made it is issued by the Office.
1.3. Aplikacija kojim se zahteva promena
izdata od strane Kancelarije.
34
Neni 24
Ndarja e aplikacionit ose regjistrimit
Član 24
Razdvajanje prijave ili registracije
Article 24
Separation of the application or
registration
1. Kërkesa për ndarje të aplikacionit ose 1. Request for separation of the application or 1.Zahtev za razdvajanje ili podele registracione
ndarja e regjistrimit duhet të përmban:
separation of the registration must contain:Ppri
jave
mora
da
sadrži:
1.1. Numrin aplikacionit/regjistrimit;
1.2. Emrin dhe adresën e paraqitësit të
aplikacionit, pronarit;
1.3. Emrin dhe adresën e përfaqësuesit,
nëse pronarit i markës tregtare ka
përfaqësues;
1.4. Listën e mallrave dhe shërbimeve të
cilat
do
ta
formojnë
aplikacionin/regjistrimin ndarës, ose aty
ku kërkohet ndarja në më shumë se një
aplikacion/regjistrim ndarës, listën e
mallrave dhe shërbimeve për secilin
aplikacion/regjistrim ndarës;
1.5. Listën e mallrave dhe shërbimeve e
cila
do
të
mbetet
në
aplikacionin/regjistrimin origjinal;
1.6. Nënshkrimin e paraqitësit të
aplikacionit/ pronarit, ose nënshkrimin e
përfaqësuesit të tij.
1.7. dëshmi për pagesën e tarifës
përkatëse.
1.1. Application / registration number;
1.2. Name and address of the applicant,
owner;
1.3. Name and address of the
representative, if the trademark owner has a
representative;
1.4. List of goods and services which will
form the separating application /
registration, or where it is
required
separation in more than one separating
application / registration, list of goods and
services for each separating application /
registration;
1.5. List of goods and services which will
remain in the original application /
registration;
1.6. Signature of the applicant / owner, or
signature of his representative;
1.1.
Broj
prijave
/
proizvodnje;
1.2. Imei adresa podnosioca prijave,
vlasnika;
1.3. Ime i adresa zastupnika, ako vlasnik
marke ima predstavnika;
1.7.
1.7.
Proof
of
payment
35
of
fee.
1.4. Spisak roba i usluga kojim će se
stvoriti razdvojen prijave / zapis obrazac,
ili gde se obavezno trazi razdvajanje u više
od jedne aplikacije / zapis separatora,
spisak roba i usluga za svaku aplikaciju /
zapis separatora;
1.5. Spisak roba i usluga koji će ostati u
prijavi / zapis originalu;
1.6. Potpis podnosioca zahteva / vlasnik ili
potpis njegovog zastupnika;
dokaz
o
uplati
naknade.
\
2. Për secilin aplikacion/regjistrim të markës2.2 For each application / registration of the2. 2.Za svaku aplikaciju / registraciju pomenute
tregtare duhet të bëhet kërkesë e veçantë për trademark shall be a separate request for trgovačke marke treba se podneti poseban
ndarje.
separation.
zahtev
za
podelu.
3 Kur ndarja ka të bëjë me mallrat dhe
shërbimet të cilat bien nën një term të
përgjithshëm, termi i përgjithshëm do të
përdorët edhe në listën e mallrave dhe
shërbimeve të cilat do të mbesin në
aplikacionin/regjistrimin origjinal dhe në
aplikacionin/regjistrimin ndarës dhe do të
kufizohen me anë të shtesave përkatëse për të
shmangur mbivendosjen e listave të mallrave
ose shërbimeve.
3 When the separation has to do with goods
and services which fall under a general term,
the general term will also be used in the list of
goods and services which will remain in the
original application / registration and in the
separating application / registration and will
be limited by appropriate extensions to avoid
overlap of lists of goods or services.
3. Kada podela ima veze sa robom i uslugama
koje potpadaju pod opšti pojam, opšti termin
će se koristiti u listi robe i usluga koji će
ostati u originalnoj prijavi za registraciju /
prijavu kao i onu za razdvajanje i bitće
ograničena odgovaajućim nastavcima da bi se
izbeglo preklapanje lista robe ili usluga.
4. Kur Zyra konstaton se nuk janë
përmbushur kërkesat e përcaktuara në
paragrafin 1 ose lista e mallrave dhe
shërbimeve të cilat do ta formojnë
aplikacionin/regjistrimin ndarës përputhët
pjesërisht ose plotësisht me mallrat dhe
shërbimet të cilat do të mbesin në
aplikacionin/regjistrimin origjinal, ajo do të
fton paraqitësin e aplikacionit të plotëson
mangësitë brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve
nga dita e pranimit të kërkesës së tillë.
4. When the Office finds that there were not
fulfilled the requirements specified in
paragraph 1 or the list of goods and services
which will form the separating application /
registration partially or fully complies with
the goods and services which will remain in
the original application / registration, it will
invite the applicant to correct the deficiencies
within sixty (60) days of receipt of such
request.
4. Kada kancelarija utvrdi da nisu ispunjeni
uslovi iz stava 1. ili spisak roba i usluga koja
će formirati aplikaciju razdvajanje prijave /
registraciju
delimično ili u potpunosti
usaglasiti sa robom i uslugama koji će ostati u
originalu prijava / registracija , ona će
pozvati podnosioca prijave da otkloni
nedostatke u roku od šezdeset (60) dana od
dana
prijema
takvog
zahteva.
36
5. Pas kërkesës së paraqitësit të aplikacionit e
cila duhet të bëhet brenda afatit kohor te
referuar në paragrafin 4 të këtij Neni, afati
kohor mund të zgjatet më së shumti tridhjetë
(30) ditë të cilat do të numërohen nga data e
skadimit e atij afati kohor.
5. After the request of the applicant which
must be made within the time limit referred to
in paragraph 3 of this Article, the deadline
may be extended for a maximum of thirty
(30) days which shall be counted from the
date of expiration of that time limit.
5.. Na zahtev podnosioca zahteva koji mora
biti napravljen u roku iz stava 4. ovog člana,
rok se može produžiti za maksimalno trideset
(30) dana koji će se računati od dana isteka
tog
roka.
6. Nëse mangësitë e përcaktuara sipas
paragrafit 4 nuk plotësohen në pajtim me
kërkesën e Zyrës ose nëse ato nuk plotësohen
brenda afatit të caktuar kohor, Zyra do ta
refuzon
kërkesën
për
ndarjen
e
aplikacionit/regjistrimit.
6. If the deficiencies set forth in paragraph 3
are not fulfilled in accordance with the
invitation of the Office or if they are not met
within the prescribed time limit, the Office
shall reject the application for the separation
of
the
application
/
registration.
6. Ako se nedostaci navedeni u stavu 4 ne
budu ispunjeni u skladu sa zahtevom
Kancelarije ili ako oni ne budu ispunjeni u
predviđenom roku, Zavod će odbiti zahtev za
izdavanje
aplikacije/
registraciju.
7. Zyra do të krijon dosje të veçantë për
aplikacionet/regjistrimet ndarëse, të cilat do të
përbëhen nga një kopje komplete e dosjeve të
aplikacionit/regjistrimit
origjinal,
duke
përfshirë kërkesën për deklarim të
aplikacionit/regjistrimit.
Aplikacionit/regjistrimit ndarës do t’i
caktohet një numër i ri i dosjes.
7. The office will create separate folders for
separating applications / registrations, which
will consist of a complete copy of the original
application / registration, including the
requirement for disclosure of the application /
registration. A new file number is going to be
assigned to the separating Application /
Registration.
. Kancelarija će napraviti odvojene fascikle
za prijave odnosno registracije particije, koji
će se sastojati od potpune kopije podnošenog
originalnog prijava / registracija, uključujući
i zahtev za objavljivanje prijave / Registracija.
Prijava / Registracija razdvajanje će biti
dodeljen
novi
broj
datoteke.
8. Kërkesat dhe procedurat e iniciuara në
lidhje me aplikacionin/regjistrimin origjinal (
e parë) para datës në të cilën Zyra pranon
kërkesën
për
ndarjen
e
aplikacionit/regjistrimit do të konsiderohen të
8. Initiated requirements and procedures in
respect of the (first) original application /
registration before the date on which the
Office receives the request for separation of
application / registration shall be deemed to
8. Uslovi i procedure inicirane u pogledu
originala prijava / registracija (prvi) pre
datuma na koji Kancelarija primi zahtev za
podelu prijave / Registracija smatraće se da
se, takođe, inicirao u smislu separatora
37
jenë iniciuar gjithashtu edhe sa i përket
aplikacionit/regjistrimit ndarës, nëse kanë të
bëjnë me mallra ose shërbime të mbuluara
nga aplikacioni/regjistrimi ndarës.
be initiated also in terms of separating prijava/registracija ako se to odnosi na robe ili
application / registration, if it has to do with pokrivene
usluge
prijavi/registraciji
goods or services covered by the separating seperatoru.
application
/
registration.
9. Përfaqësuesi i caktuar në lidhje me
aplikacionin/regjistrimin origjinal do të
konsiderohet edhe si përfaqësues në lidhje me
aplikacionin/regjistrimin ndarës, përveç në
rastet kur paraqitësi i aplikacionit përcakton
ndryshe.
9. A representative that is appointed in respect
of original application / registration shall be
considered as representative in relation to the
separating application / registration, unless
the
applicant
specifies
otherwise.
Neni 25
Bartja e të drejtës
Article 25
Transfer of the right
9. Predstavnik imenovan u pogledu originala
prijave/ registracije smatraće se kao
reprezentativan u odnosu na prijavu /
registraciju separatora, osim ako podnosilac
ne
odredi
drukčije.
Član 25
Prenos prava
1. Kërkesa për regjistrim të bartjes duhet të 1. Request for transfer registration shall 1.Zahtev za upis prenosa sadrži:
contain:
përmban:
1.1. Numrin e regjistrimit;
1.2. Emrin dhe adresën e pronarit të ri
markës tregtare;
1.3. Emrin dhe adresën e përfaqësuesit,
nëse pronari i ri ka përfaqësues;
1.4. Aty ku bartja ka të bëjë vetëm me disa
nga mallrat dhe shërbimet, të dhënat për
mallrat dhe shërbimet me të cilat ka të bëjë
bartje i pjesshëm;
1.1. Registration number;
1.2. Name and address of the new
trademark owner;
1.3. Name and address of the
representative, if the new owner has a
representative;
1.4. Where the transfer is concerning only
with some of the goods and services,
details of the goods and services that has
to do with partial transfer;
38
1.1.Serijski broj;
1.2. Ime i adresa novog
vlasnikatrgovacke marke;
1.3. Ime i adresa zastupnika, ukoliko
novi vlasnik ima predstavnika;
1.4. Gde prenos se bavi samo sa nekim
od robe i usluga, detalje o robi i
uslugama koje mora da uradi delimične
transfere;
1.5. Nënshkrimin e personit që paraqet
kërkesën, ose nënshkrimin e përfaqësuesit
të tij.
2. Kërkesa duhet të shoqërohet me:
1.5. Signature of the person submitting the
application, or the signature of its
representative.
2.The application must be accompanied by:
1.5. Potpis lica koji podnosi prijavu, ili
njegov predstavnik za potpis.
2.Aplikacija mora biti propraćena sa:
2.1. Dokaz o prenosu, u skladu sa članom
15. stav 3. Zakona;
2.2. dokaz o uplati propisane takse.
2.1. Dëshmi të bartjes në pajtim me Nenin
15 paragrafin 3 të Ligjit;
2.2. dëshmi për pagesën e tarifave të
caktuara.
2.1. Proof of transfer in accordance with
Article 15 paragraph 3 of Law;
2.2. Proof of payment of the prescribed fees.
3. Kur Zyra konstaton se nuk janë
përmbushur kushtet për regjistrimin e bartjes
ashtu siç janë të përcaktuara në Nenin 15 të
Ligjit, në paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, si
dhe kërkesat tjera që përcaktojnë bartjen, ajo
do të fton paraqitësin e aplikacionit të
plotësoj mangësitë brenda gjashtëdhjetë (60)
ditëve nga dita e pranimi të kërkesës së tillë.
3. When the Office determines that conditions
are not fulfilled for registration of transfer as
they are defined in Article 15 of the Law, in
paragraphs 1 and 2 of this Article and other
requirements governing the transfer, it will
invite the representative of the applicant to fill
the deficiencies within sixty (60) days of
receipt
of
such
request.
4. Afati kohor i cekur ne paragrafin 3 të këtij
neni mund të zgjatet më së shumti edhe
tridhjetë (30) ditë të cilat do të numërohen
nga data e skadimit e atij afati kohor.
4. The time limit referred to in paragraph 3 of 4. Rok iz stava 3. ovog člana može se
this Article may be extended for a maximum produžiti najduže trideset (30) dana, koji će se
of thirty (30) days which shall be counted računati od dana isteka tog roka.
from the date of expiration of that time limit.
3. Kada Kancelarija utvrdi da nisu ispunjeni
uslovi za upis prenosa kao što su definisani u
članu 15. Zakona, u stavu 1. i 2. ovog člana i
drugih uslova koji regulišu prenos, ona će
pozvati predstavnika podnosioca zahteva da
popune praznine u roku od šesdeset (60) dana
od
dana
prijema
takvog
zahteva.
5. Nëse mangësitë e përcaktuara sipas 5. If the deficiencies set forth in paragraph 3 5.. Ako nedostaci utvrđeni u stavu 3. nisu
paragrafit 3 nuk plotësohen në pajtim me are not fulfilled in accordance with the ispunjeni u skladu sa pozivom Kancelarije ili
ftesën e Zyrës ose nëse ato nuk plotësohen invitation of the Office or if they are not ukoliko ne budu ispunjeni u predviđenom
39
brenda afatit të caktuar kohor, Zyra do ta fulfilled within the prescribed time limit, the roku, Kancelarija će odbiti zahtev za prenos
refuzon kërkesën për bartjen e regjistrimit.
Office shall reject the application for transfer registracije.
of
registration.
6. Për bartjen e drejtës e cila ka të bëjë në dy
ose më shumë regjistrime të pronarit të njëjtë
mund të bëhet vetëm një kërkesë për bartje.
Tarifa e përkatëse për bartje duhet të paguhet
për secilin regjistrim veç e veç.
6. For transfer of the right which refers to two
or more registrations of the same owner it
may be made just one request for transfer.
Appropriate transfer fee must be paid for each
registration
separately.
6. Za prenos prava koji se odnosi na dve ili
više registracija istog vlasnika može da bude
samo zahtev za transfer. Odgovarajuća tarifa
za prenos naknada plaća se za svaki upis
posebno.
7. Paragrafët 1 deri 6 do të vlejnë, me rastin e 7. Paragraphs 1 to 6 shall apply, upon making 7. Stavovi 1. do 6. primenjuju se, nakon
bërjes së ndryshimeve përkatëse, për the appropriate changes to trademark donošenja
odgovarajuće
promene
na
aplikacionet e markës tregtare.
applications.
aplikaciji
trgovacke
marke.
Neni 26
Regjistrimi i licencave
Article 26
Registration of licenses
1. Kërkesa për regjistrim të licencës duhet të 1. Request for License registration must
contain:
përmban:
1.1. Numrin e regjistrimit;
1.2. Emrin dhe adresën e licencës;
1.3. Emrin dhe adresën e përfaqësuesit,
nëse licenca ka përfaqësues;
1.4. Kur licenca jepet lidhur me vetëm disa
nga mallrat dhe shërbimet, të dhënat për
mallrat dhe shërbimet për të cilat është
1.1. Registration number;
1.2. Name and address of the license;
1.3. Name and address of the
representative, if the license has
representative;
1.4. When the license is given only for
some of the goods and services, details of
the goods and services for which the
40
Član 26
Registracija licenci
1.Dobijanje dozvole za registraciju mora da
sadrži:
1.1. Serijski broj;
1.2. Ime i adresa licence;
1.3. Ime i adresa zastupnika, ako licenca
ima predstavnike;
1.4. Kada je dozvola data na neke robe i
usluga, detalji robe i usluga za koje je
izdata dozvola;
dhënë licenca;
1.5. Kur licenca është dhënë vetëm për një
pjesë të territorit të Republikës së
Kosovës, të dhënat për pjesën e territorit të
Republikës së Kosovës për të cilat është
dhënë licenca;
1.6. Kur licenca është dhënë për një
periudhë të kufizuar kohore, të dhënat për
periudhën kohore për të cilën është dhënë
licenca;
1.7. Kur licenca është ekskluzive, të
dhënat sipas atij kuptimi;
1.8. Nënshkrimin e personit që paraqet
kërkesën, ose nënshkrimin e përfaqësuesit
të tij.
2. Kërkesa duhet të shoqërohet me:
license was given;
1.5. When a license is given only for a
part of the territory of Republic of
Kosovo, the data for the territory of the
Republic of Kosovo for which the license
was given;
1.6. When a license is given for a limited
period of time, data for the period for
which the license was given;
1.7. When the license is exclusive, data
according to that meaning;
1.8. Signature of the person submitting the
application, or the signature of its
representative.
2.
Request
must
be
accompanied
1.5. Kada je data licenca samo za jedan
deo teritorije Kosova, podaci za Republiku
Kosovo za koje je izdata dozvola;
1.6. Kada je licenca odobrena za jedan
odredjen vremenski period, podaci za
period za koji je izdata dozvola za rad;
1. . Kada je ekskluzivna dozvola, što po
tom
shvatanju
podaci;
1.8. Potpis lica koje podnosi prijavu, ili
njegov
predstavnik
za
potpis.
by: 2. Aplikacija mora biti propraćena:
2.1. Dëshmi të licencës në pajtim me Nenin
17 paragrafin 3 të Ligjit;.
2.2. dëshmi për pagesën e tarifës përkatëse.
2.1. Proof of license in accordance with
Article 17 paragraph 3 of the Law. '
2.2. Proof of payment of fee.
2.1. Dokaz o dozvoli u skladu sa članom
17.
stav
3.
Zakona.
"
2.2.
dokaz
o
uplati
naknade.
3. Kur Zyra konstaton se nuk janë
përmbushur kushtet për regjistrim të licencës
ashtu siç është përcaktuar në Nenin 17 të
Ligjit, në paragrafët 1 dhe 2 më lartë, si dhe
kërkesat tjera që përcaktojnë licencën, ajo
fton paraqitësin e aplikacionit të plotëson
3.When the Office determines that the
conditions for registration of a license as
defined in Article 17 of the Law, in
paragraphs 1 and 2 above, as well as other
requirements that define the license are not
fulfilled, it invites the person submitting the
3. Kada Kancelarija utvrdi da su ispunjeni
uslovi za upis dozvole kao što je definisano u
članu 1 . Zakona, u stavu 1 i 2 ovog člana,
kao i drugi zahtevi koji definišu dozvolu, ona
poziva podnosioca zahteva
da otkloni
nedostatke u roku od šezdeset (60 ) dana od
41
mangësitë brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve application to correct the deficiencies within dana
nga dita e pranimi të ftesës së tillë.
sixty (60 ) days of receipt of such invitation.
prijema
tog
poziva.
4. Pas kërkesës së paraqitësit të aplikacionit,
e cila duhet të bëhet brenda afatit kohor të
referuar në paragrafin 3 të këtij Neni, afati
kohor mund të zgjatet më së shumti tridhjetë
(30) ditë nga data e skadimit e atij afati kohor.
4. Upon request of person submitting the
application, which must be made within the
time limit referred to in paragraph 3 of this
Article, the deadline may be extended for a
maximum thirty (30) days from the date of
expiration
of
that
time
limit.
4. Na zahtev podnosioca prijave, koja mora
biti doneta u roku iz stava 3. ovog člana, rok
se može produžiti na maksimalnih trideset
(30) dana od dana isteka tog roka.
5. Nëse mangësitë e përcaktuara sipas
paragrafit 3 nuk plotësohen në pajtim me
kërkesën e Zyrës ose nëse ato nuk plotësohen
brenda afatit të caktuar kohor, Zyra do ta
refuzon kërkesën për regjistrim të licencës.
5. If the deficiencies set forth in paragraph 3
are not fulfilled in accordance with the request
of the Office or if they are not fulfilled within
the prescribed time limit, the Office shall
reject the application for registration of a
license.
5. Ako se nedostaci navedeni u stavu 3. nisu
ispunjeni, u skladu sa zahtevom Kancelarije
ili ako oni ne budu ispunjeni u predviđenom
roku, Zavod će odbiti zahtev za registraciju
dozvole.
6. Për regjistrim të licencës së njëjtë lidhur me
dy ose më shumë regjistrime të pronarit të
njëjtë mund të bëhet vetëm një kërkesë. Tarifa
përkatëse duhet të paguhet për secilën licencë
veç e veç që do të regjistrohet.
6. For registration of the same license on two
or more registrations of the same owner it
may be only one request. Appropriate fee
must be paid for each separate license to be
registered.
6. Za registraciju iste dozvole na dve ili više
registracija istog vlasnika može se predati
samo jedan zahtev. Odgovarajuća tarifa mora
biti plaćena za svaku posebnu dozvolu koja ce
biti
registrovana.
7. Paragrafët 1 deri 6 do të vlejnë, edhe me 7. Paragraphs 1 to 6 shall apply, even with . Stavovi 1. do 6. primenjuju se, čak i sa
bërjen e ndryshimeve përkatëse, për making appropriate changes for the trademark donošenjem odgovarajuće izmene aplikacije
aplikacionet e markës tregtare.
applications.
trgovacke
marke.
8. Dispozita e këtij Neni gjithashtu do të vlejë 8. Provisions of this Section also shall apply 8. Odredba ovog člana primenjuje se i za upis
42
për regjistrimin e licencës e cila jepet nga një for registration of a license which is given by dozvole koji je odobren od strane licenciranog
i licencuar licenca e të cilit është regjistruar a licensee whose license is registered in the predstavnika čija je dozvola zabeležena u
në Regjistrin e Markës Tregtare (nën-licencë). Trademark
Register
(sub-license). registar trgovačke marke (pod-licenca)..
Neni 27
Regjistrimi i pengut
Article 27
Registration of Pledge
Član 27
Upis zaloga
1. Kërkesa për regjistrim të drejtës së pengut 1. The application for registration of the 1.Zahtev za upis založnog prava mora da
pledge right shall contain:
sadrži:
duhet të përmban:
1.1. Numrin e regjistrimit;
1.2. Emrin dhe adresën e përfituesit të së
pengut;
1.3. Emrin dhe adresën e përfaqësuesit,
nëse përfituesi i të së pengut
ka
përfaqësues;
1.4. Nënshkrimin e personit që paraqet
kërkesën, ose nënshkrimin e përfaqësuesit
të tij.
2. Request
2. Kërkesa duhet të shoqërohet me:
2.1. Dëshmi për themelimin e të së pengut;
2.2. Dëshmi për pagesën e tarifave
përkatëse
3.
Kur
Zyra
konstaton
se
1.1. Registration number;
1.2. Name and address of the beneficiary
of
the
pledge;
1.3. Name and address of the
representative, if the beneficiary of the
pledge
has
a
representative;
1.4. Signature of the person submitting the
application,
or
signature
of
its
representative.
nuk
1.1. Serijski broj;
1.2. Ime i adresa primaoca zaloge;
1.3. Ime i adresa zastupnika, ukoliko
korisnik zaloge ima predstavnika;
1.4. Potpis lica koje podnosi prijavu, ili
njegov predstavnik za potpis.
must be accompanied by: 2. Aplikacija mora biti propraćena:
2.1. Evidence for the establishment of the
pledge;
2.2. Proof of payment of relevant fees
2.1. Dokaz za uspostavljanje zaloge;
2.2. Dokaz o uplati relevantne takse
janë 3. When the Office determines that the 3. Kada Kancelarija utvrdi da su ispunjeni
43
përmbushur kushtet për regjistrim të së
pengut ashtu siç janë të përcaktuara në Nenin
18 të Ligjit, në paragrafët 1 të këtij neni, si
dhe kërkesat tjera që përcaktojnë të drejtën in
rem për markë tregtare, ajo fton parashtruesin
e aplikacionit të plotëson mangësitë brenda
gjashtëdhjetë (60) ditëve nga dita e pranimit
të ftesës.
conditions for registration of the pledge as
they are defined in Article 18 of the Law, in
paragraph 1 of this Article and other
requirements governing the right in rem for
trademark are not fulfilled, it invites the
person submitting the application to correct
the deficiencies within sixty (60) days of
receipt
of
the
invitation.
uslovi za upis založnog prava kao što su
definisani u članu 18. Zakona, u stavu 1. ovog
člana i drugih uslova kojim se uređuje pravo u
rem za trgovacku marku, ona poziva
podnosioca prijave da otkloni nedostatke u
roku od šezdeset (60) dana od dana prijema
poziva.
4. Pas kërkesës së paraqitësit të aplikacionit, e
cila duhet të bëhet brenda afatit kohor të
referuar në paragrafin 3 të këtij Neni, afati
kohor mund të zgjatet më së shumti tridhjetë
(30) ditë nga data e skadimit e atij afati kohor.
4. Upon request of the person submitting the
application, which must be made within the
time limit referred to in paragraph 3 of this
Article, the deadline may be extended for a
maximum thirty (30) days from the date of
expiration
of
that
time
limit.
4. Posle zahteva podnosioca prijave, koja
mora biti doneta u roku iz stava 3. ovog člana,
rok se može produžiti na maksimalnih trideset
(30) dana od dana isteka tog roka.
5. Nëse mangësitë e përcaktuara sipas
paragrafit 3 nuk plotësohen në pajtim me
ftesën e Zyrës ose nëse ato nuk plotësohen
brenda afatit të caktuar kohor, Zyra do ta
refuzon kërkesën për regjistrimin e të së
pengut.
5. If the deficiencies set forth in paragraph 3
are not fulfilled in accordance with the
invitation of the Office or if they are not
fulfilled within the prescribed time limit, the
Office shall reject the application for
registration
of
the
pledge.
5.. Ako se nedostaci navedeni u stavu 3. nisu
ispunjeni, u skladu sa pozivom Kancelarije ili
ukoliko ne budu ispunjeni u predviđenom
roku, Kancelarija će odbiti zahtev za upis
zaloge.
6. Për regjistrimin e të drejtës së pengut të
njëjtë lidhur me dy ose më shumë regjistrime
të pronarit të njëjtë mund të bëhet vetëm një
kërkesë. Tarifa përkatëse duhet të paguhet për
secilën drejtë të së pengut që do të
6. For registration of the right of pledge on the
same two or more registrations of the same
owner only one request may be required.
Appropriate fee will have to be paid for the
right of pledge to be registered.
6. Za upis založnog prava na iste dve ili više
registracija istog vlasnika može se predati
samo jedan zahtev. Odgovarajući plaća zalog
za svaku pojedinacno da bude registrovan.
44
regjistrohet.
7. Paragrafët 1 deri 6 do të vlejnë, edhe me 7. Paragraphs 1 to 6 shall apply, even with 7.Stavovi 1. do 6. primenjuju se, čak i sa
bërjen e ndryshimeve përkatëse, për making appropriate changes to trademark donošenjem odgovarajuće izmene aplikacije
aplikacionet e markës tregtare.
applications.
trgovacke
marke.
Neni 28
Regjistrimi i përmbarimit ose falimentimit
në të cilën është përfshirë marka tregtare
Article 28
Registration of execution or
bankruptcy where the trademark is
included
Član 28
Registracija izvršenja ili stečaja u koju je
uključena trgovačka marka
1. Zyra do të regjistroj se marka tregtare të
cilës i është shqiptuar masa e përmbarimit ose
që marka tregtare është përfshirë në
falimentim ose procedura të ngjashme pas
kërkesës së autoritetit kompetent e cila do të
përmban numrin e regjistrimit të markës
tregtare në fjalë dhe detajet e përmbarimit
ose falimentimit ose procedurave
të
ngjashme.
2. Kërkesa nga paragrafi 1 të këtij neni do t'i
nënshtrohet pagesës së tarifës përkatëse
1. Office will register the trademark on which
was imposed the execution or trademark that
is involved in bankruptcy or similar
proceedings upon request of the competent
authority which shall contain the registration
number of the trademark in question and
details of the execution or bankruptcy or
similar
proceedings.
1.Kancelarija će registrovati trgovačku marku
kojoj je izrečena izvršenje ili je trgovačka
marka
uključena u stečaju, ili sličnom
postupku po zahtevu nadležnog organa koji
sadrži registarski broj trgovacke marke koja je
u pitanju i detalje o izvršenju ili stečaja ili
sličnom
postupku.
2. Request of paragraph 1 of this Article shall 2. Primena stava 1. ovog člana podleže
be subject to payment of the appropriate fee plaćanju
takse
3. Paragrafët 1 deri 2 do të vlejnë, me rastin e 3. Paragraphs 1 to 2 shall apply, upon making 3. Paragrafi 1 do 2 primenjuju se, po
bërjes së ndryshimeve përkatëse, për the appropriate changes to trademark donošenju
odgovarajuće
promene
na
aplikacionet e markës tregtare.
applications.
aplikaciji
trgovačke
marke.
45
Neni 29
Anulimi i të dhënave në regjistër
Article 29
Cancellation of registry data
Član 29
Opoziv podataka na registru
1. Regjistrimi i licencës, të drejtës së pengut,
përmbarimit ose falimentimit ose procedurave
të ngjashme në të cilat është përfshirë marka
tregtare do të anulohet me kërkesë të njërit
nga personat e interesuar.
1. Registration of license, the right of pledge,
execution or bankruptcy or similar
proceedings in which trademark is included
will be canceled at the request of one of the
persons concerned.
1. Registracija dozvole, pravo zaloga,
odnosno sprovođenje stečaja ili sličnom
postupku u koje je uključena trgovacka marka
će biti poništena na zahtev jednog od
zainteresovanih
lica.
2. Kërkesa për anulim nga paragrafi 1 më 2. Request for cancellation under paragraph 1
lartë duhet të përmban:
above shall contain:
2. Zahtev za otkaz iz stava 1. ovog člana
sadrži:
2.1. Numrin e regjistrimit;
2.2. Detajet e të drejtës regjistrimi i së cilës
do të anulohet.
3. Kërkesa duhet të shoqërohet me:
3.1. Dëshmi që tregon se e drejta e
regjistruar nuk ekziston më ose deklarata e
të licencuarit ose pronarit të një të drejte
tjetër për pajtimin e tij me anulimin e
regjistrimit;
3.2. Kur kërkohet anulimi i regjistrimit të
licencës ose të pengut, dëshmi për pagesën
e tarifave përkatëse.
2.1. Registration number;
2.2. Details of the right whose registration
will
be
canceled.
2.1.
Serijski
broj;
2.2. Detalji prava čija će proizvodnja biti
otkazana.
3.The application must be accompanied by: 3.Aplikacija
3.1. Evidence that shows that the registered
right no longer exists or a statement of the
licensee or owner of other right about the
reconciliation with the cancellation of
registration;
3.2. Where the cancellation of registration
of the license or pledge is required, proof
of
payment
of
appropriate
fees.
46
mora
biti
propraćena:
3.1. Dokazi pokazuju da registrovano
pravo više ne postoji ili izjava ovlašćenog
učesnika ili vlasnika odmah do njegovog
pomirenja sa ukidanja registracije;
3.2.Kada se trazi otkaz registracije
dozvole ili zaloga, dokaz o uplati
relevantnih
tarifa.
4.Paragrafi 1 do 3 primenjuju se, nakon
donošenja odgovarajuće izmene na zahtev za
izmenu dozvole registracije, založno pravo,
sprovođenje, odnosno stečaja ili sličnim
postupcima u kojima se bavi trgovacka
marka.
4. Paragrafët 1 deri 3 do të vlejnë, pas bërjes
së ndryshimeve të përkatëse, për kërkesën për
modifikim të regjistrimit të licencës, të drejtës
së pengut, përmbarimit ose falimentimit ose
procedimeve të ngjashme në të cilat është
përfshirë marka tregtare.
4. Paragraphs 1 to 3 shall apply, after
making appropriate changes to the request
for modification of license registration, the
right of pledge, execution or bankruptcy or
similar proceedings in which the trademark
is
involved.
5. Paragrafët 1 deri 4 do të vlejnë, edhe me
rastin e bërjes së ndryshimeve përkatëse, për
aplikacionet e markës tregtare.
5. Paragraphs 1 to 4 shall apply, even when 5. Stavovi 1 do 4 primenjuju se, čak i
making appropriate changes to trademark prilikom donošenja odgovarajuće izmene
applications.
aplikacije
trgovacke
marke.
KREU VI
VAZHDIMI DHE NDËRPRERRJA I
EFEKTEVE TË MARKËS TREGTARE
Neni 30
Vazhdimi i regjistrimit të markës tregtare
CHAPTER VI
RENEWAL AND TERMINATION OF
THE TRADEMARK EFFECTS
Article 30
Extension of trademark registration
1. Kërkesa për vazhdimin e regjistrimit të 1. Request for renewal
registration shall contain:
markës tregtare duhet të përmban:
1.1. Numrin e regjistrimit;
1.2. Emrin dhe adresën e pronarit të
markës tregtare;
1.3. Emrin dhe adresën e përfaqësuesit,
nëse pronari ka përfaqësues;
of
Član 30
Produžetak registracije trgovačke marke
trademark 1.Zahtev za produženje registracije trgovačke
marke sadrži:
1.1.
Registration
number;
1.2. Name and address of the trademark
owner;
1.3. Name and address of the
representative, if the owner has a
47
POGLAVLJE VI
PRODUŽENJE I PRESTANAK
EFEKATA TRGOVAČKE MARKE
1.1Serijski broj;
1.2. me i adresa vlasnika trgovačke
marke;
1.3. Ime i adresa zastupnika, ako vlasnik
ima predstavnika;
representative;
1.4. Kur kërkesa është parashtruar nga
1.4. When the application is submitted by a
1.4. Kada zahtev podnelo lice izričito
personi posaçërisht i autorizuar për ta bërë
person specifically authorized by the owner
ovlašćeno da uradi tako vlasnik trgovačke
këtë nga pronari i markës tregtare, emrin
of the trademark, to do so, name and
marke ,ime i adresu tog lica i dokaz koji
dhe adresën e atij personi dhe dëshmi që
address of that person and evidence that
pokazuje da mu je odobreno od strane
tregon se ai është i autorizuar nga pronari i
shows that he is authorized to submit a
vlasnika trgovačke marke da podnese
markës tregtare për të paraqitur kërkesën;
request by the trademark owner;
zahtev;
1.5. Cekjen se a kërkohet vazhdimi për të
1.5. Indication whether the renewal is
1.5. ndikacija da se traži nastavak za sve
gjitha klasat apo vetëm një apo disa nga
requested for all classes or only one or
klase ili samo jedno ili neke od klasa
klasat e markës së regjistruar
some classes of registered mark
registrovane
marke.
1.6. Nënshkrimin e personit që paraqet
1.6. Signature of the person submitting the
1.6. Potpis lica koje podnosi prijavu, ili
kërkesën, ose nënshkrimin e përfaqësuesit
application,
or
the
signature
its
njegov
predstavnik
za
potpis.
të tij.
representative.
2. Aplikacioni duhet të shoqërohet me dëshmi 2. Application must be accompanied by proof 2.Aplikaciji mora da se priloži dokaz o uplati
të pagesës së tarifës përkatëse ose të tarifës së
of payment of the fee or fees in the event of tarife ili dvostruke tarife u slučaju nastavka u
dyfishtë në rast të vazhdimit brenda
continued double within additional periods periodu
oddodatnih
šest
meseci.
periudhave shtesë gjashtëmujore.
of
six
months.
3. Kur kërkesa për vazhdim është paraqitur
dhe tarifa përkatëse është paguar brenda
periudhave kohore të përcaktuara në Nenin 46
paragrafi 2, por Zyra konstaton se nuk janë
përmbushur kushtet e tjera të aplikueshme për
përtëritjen e regjistrimit ashtu siç janë
formuluar në Nenin 46 të Ligjit dhe në
paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, ajo do të fton
paraqitësin e aplikacionit për të plotësua
mangësitë brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve
3.When the request for renewal is filed and
the appropriate fee is paid within the time
periods specified in Article 46 paragraph 2,
but if the Office finds that there are not
fulfilled other applicable conditions for
renewal of registration as formulated in
Article 46 of the Law and in paragraphs 1 and
2 of this Article, it shall invite the person
submitting the application
to fulfill
deficiencies within sixty (60) days from the
48
3. Kada se podneo zahtev za produženje i
odgovarajuća taksa se plaća u okviru
vremenskog perioda iz člana 46 stav 2, ali
Kancelarija smatra da nisu ispunjeni i drugi
uslovi koji se primenjuju
za obnovu
registracije kao sto su formulisana u članu 46.
Zakona i u stavovima 1. i 2. ovog člana, ona
će pozvati podnosioca zahteva da popuni
nedostatke u roku od šezdeset (60) dana od
dana
prijema
poziva.
nga data e pranimit të ftesës.
date
of
receipt
of
the
invitation.
4. Pas kërkesës së paraqitësit të aplikacionit, e
cila duhet të bëhet brenda afatit kohor të
referuar në paragrafin 3 të këtij Neni, afati
kohor mund të zgjatet më së shumti tridhjetë
(30) nga data e skadimit e atij afati kohor.
4. Upon request of the person submitting the
application , which must be made within the
time limit referred to in paragraph 3 of this
Article, the deadline may be extended for a
maximum thirty (30) from the date of
expiration
of
that
time
limit.
4. Posle zahteva podnosioca prijave, koja
mora biti doneta u roku iz stava 3. ovog člana,
rok se može produžiti za maksimalno trideset
(30)
od
dana
isteka
tog
roka.
5. Nëse mangësitë e përcaktuara sipas
paragrafit 3 nuk plotësohen në pajtim me
ftesën e Zyrës ose nëse ato nuk plotësohen
brenda afatit të caktuar kohor ose nëse
kërkesa për vazhdim
nuk paraqitet ose
paraqitet pas skadimit të periudhës kohore të
dhënë në Nenin 46 paragrafin 2 te Ligjit , ose
nëse nuk janë paguar tarifat e caktuara ose ato
janë paguar pas skadimit të periudhës kohore
të përcaktuar në Nenin 45 dhe 46 paragrafi 2
të Ligjit , Zyra do të vendos se regjistrimi ka
skaduar dhe pasi që ai vendim të bëhet
përfundimtar, ajo do të anuloj markën nga
Regjistri i Markës Tregtare. Anulimi do të
hynë në fuqi nga dita pas ditës në të cilën ka
skaduar regjistrimi ekzistues.
5. If the deficiencies set forth in paragraph 3
are not fulfilled in accordance with the
invitation of the Office or if they are not
fulfilled within the deadline set or if the
request for extension is not filed or filed after
the expiration of the time period provided in
Article 46 paragraph 2 of the Act, or if there
are not paid certain fees or they are paid after
the expiry of the period specified in Article 45
and 46 paragraph 2 of the Law, the Office
shall decide that the registration has expired,
and since that decision becomes final, it will
cancel the trademark from the Trademark
Registry. Cancellations will come into force
from the day following the day on which the
existing registration expired.
5. Ako se nedostaci utvrđeni u stavu 3. nisu
ispunili, u skladu sa pozivom Kancelarije ili
ukoliko ne budu ispunjeni u odredjenom roku
ili ako zahtev za produzenje se ne podnosi, ili
je podnet posle isteka vremenskog roka
predviđenog u članu 46. stav 2. Zakona, ili
ako ne plaća određene takse ili su plaćeni
nakon isteka perioda iz člana 45 i 46 stav 2
Zakona, Kancelarija treba da odluči da je
registracija istekla, a pošto ta odluka postane
pravosnažna, ona će poništiti marku u
registru trgovačke marke. Otkazivanje će
stupiti na snagu narednog dana od dana kada
je istekla postojeća registracija.
6. Kërkesa paraqitet me aplikacion për 6. The application is submitted with the 6. Prijava se podnosi uz zahtev za produženje
vazhdim e lëshon Zyra.
application for extension that is given by the od strane kancelarije
49
Office.
Neni 31
Heqja dorë
1. Kërkesa për heqje dorë duhet të përmban:
Article 31
Waiver
1. Request for waiver shall contain:
1.1. Numrin e regjistrimit;
1.2. Emrin dhe adresën e pronarit të markës
tregtare;
1.3. Emrin dhe adresën e përfaqësuesit,
nëse pronari ka përfaqësues;
1.4. Kur me heqja dorë kërkohet vetëm për
disa nga mallrat dhe shërbimet për të cilat
është regjistruar marka tregtare (kufizimi i
listës së mallrave dhe shërbimeve), të dhënat
për mallrat dhe shërbimet për të cilat marka
do të mbetet e regjistruar;
1.5. Dëshmi për pagesën e tarifës përkatëse.
1.1. Registration number;
1.2. Name and address of the trademark
owner;
1.3. Name and address of the representative,
if the owner has a representative;
1.4. When the waiver is requested only for
some of the goods and services for which
the trademark is registered (the restriction of
the list of goods and services), data on
goods and services for which the mark will
remain
registered;
1.5.
Proof
of
payment
of
fee.
2. Kur e drejta e palës së tretë në lidhje me
markën tregtare është regjistruar në Regjistrin
e Markës Tregtare, kërkesa do të shoqërohet
me një deklaratë të pajtimit për heqje dorë e
nënshkruar nga pronari i asaj të drejte ose
përfaqësuesi i tij ose dëshmi tjetër adekuate
që tregon se pronari i të drejtës së tillë
pajtohet me heqje dorë. Kur heqja dorë ka të
2.When the right of a third party in
connection with the trademark is registered in
the Trademark Register, the request shall be
accompanied by a statement of agreement to a
waiver signed by the owner of that right or his
representative or other appropriate evidence
showing the owner of such right agrees to
waive. When the waiver relates to trademark
50
Član 31
Odricanje
1.Zahtev za odricanje mora da sadrži:
1.1. Serijski broj;
1.2. me i adresa vlasnika trgovačke marke;
1.3. Ime i adresa zastupnika, ako vlasnik
ima
predstavnika;
1.4. Kada se traži odricanje samo za neke
robe i usluga za koje je registrovana
trgovačka marka (ograničenje spiska robe i
usluga), podatke o robi i usluga za koje će
ostati marka registrovana;
1.5. Dokaz o uplati tarife.
2. Kada je pravo trećeg lica u vezi sa
trgovačke marke upisuje se u registar
trgovačke marke, zahtev će biti praćen
izjavom o saglasnosti na odricanje potpisan
od strane nosioca tog prava ili njegovog
predstavnika ili drugi odgovarajući dokaz koji
dokazuje da vlasnik tog prava je saglasan da
se odrekne. Kada se odricanje odnosi na
bëjë markën e cila është e licencuar, deklarata
do të shoqërohet me dëshmi që tregon se
pronari i markës tregtare e ka njoftuar të
licencuarin me qëllimet e tij për heqje dorë të
markës tregtare në pajtim me Nenin 47
paragrafin 3 të Ligjit.
that is licensed, the statement shall be
accompanied by evidence showing that the
trademark owner has notified the licensee of
his intentions to waive the mark in accordance
with Article 47 paragraph 3 of Law .
trgovačku marku koja ima dozvolu, izjavi će
biti priložen dokaz koji pokazuje da je
vlasnik
trgovacke
marke
obavestio
licencirano lice o svojim namerama da se
povuče od trgovacke marke u skladu sa
članom
4 .
stav
3.
Zakona
.
3. Nëse nuk janë përmbushur kushtet të cilat e
përcaktojnë heqjen dorë të përfshira në
paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, Zyra do të
fton pronarin e markës tregtare të plotësoj
mangësitë brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve
nga dita e pranimi të ftesës së tillë.
3. If the conditions which determine the
waiver contained in paragraphs 1 and 2 of this
Article are not fulfilled, the Office shall invite
the owner of the trademark to fill deficiencies
within sixty (60) days of receipt of such
invitation.
3. Ako nisu ispunjeni uslovi koji određuju
odricanje od trgovacke marke sadržane u
stavovima 1. i 2. ovog člana, Kancelarija će
pozvati vlasnika trgovacke marke da popuni
praznine u roku od šezdeset (60) dana od dana
prijema tog poziva.
4. Pas kërkesës së pronarit të markës tregtare,
e cila duhet të bëhet brenda afatit kohor te
referuar në paragrafin 3 të këtij neni, afati
kohor mund të zgjatet më së shumti tridhjetë
(30) ditë të cilat do të numërohen nga data e
skadimit e atij afati kohor.
4. Upon request of the owner of the
trademark, which shall be made within the
time limit referred to in paragraph 3 of this
Article, the deadline may be extended for a
maximum thirty (30) days which shall be
counted from the date of expiry of that period
time.
4. Posle zahteva vlasnika , koji će biti
napravljen u odredjenom roku iz stava 3.
ovog člana, rok se može produžiti na
maksimalnih trideset (30) dana, koje će se
računati od dana isteka tog roka vreme.
5. Nëse mangësitë e përcaktuara sipas
paragrafit 3 të këtij neni nuk plotësohen me
kërkesën e Zyrës ose nëse ato nuk plotësohen
brenda afatit të caktuar kohor, Zyra do ta
refuzon regjistrimin e heqjes dorë të markës
tregtare në Regjistrin e Markës Tregtare.
5. If the deficiencies set forth in paragraph 3
of this Article are not fulfilled at the request
of the Office or if they are not fulfilled within
the prescribed time limit, the Office shall
reject registration of waiver of the trademark
in
the
Trademark
Register.
5. Ako se nedostaci utvrđeni u stavu 3. ovog
člana nisu ispunili na zahtev Kancelarije ili
ako se oni nisu ispunili u predviđenom roku,
Kancelarija će odbiti registraciju odricanja
trgovačke marke u registar trgovačkih
maraka.
51
6. Kërkesa për heqje dorë për regjistrim të
markës tregtare së bashku me gjithë
dokumentet e shoqëruara do të paraqiten në
Zyrë në tre kopje identike.
6. Request for waiver of trademark 6. Zahtev za odricanje od trgovačke marke ,
registration, along with all associated zajedno sa svim povezanim dokumentima će
documents will be submitted to the Office in biti dostavljen Kancelariji u tri duplikata.
three
identical
copies.
7. Kërkesa për heqje dorë për regjistrim të 7. Request for waiver of
trademark
markës tregtare duhet të paraqitet si kërkesë e registration must be submitted as a separate
veçantë për secilën markë tregtare.
application
for
each
trademark.
Neni 32
Përmbajtja e kërkesës për revokim dhe
deklarim të shfuqizimit
Article 32
Content of request for revocation and
declaration of abrogation
7. Zahtev za odricanje o registraciji trgovacke
marke mora se podneti kao poseban zahtev za
svaku trgovacku marku.
Član 32
Sadržaj zahteva za opoziv i proglašenje
poništenja
1. Kërkesa për revokim ose për deklarim të 1. The request for revocation or declaration of 1.Zahtev za opoziv ili za proglašenje
shfuqizimit të markës tregtare duhet të
abrogation of the trademark shall contain:
oduzimanja trgovacke marke treba da sadrži:
përmban:
1.1. Numrin e regjistrimit të markës
tregtare në lidhje me të cilën është
paraqitur revokimi ose deklarimi i
shfuqizimit;
1.2. Listën e mallrave ose shërbimeve në
lidhje me të cilat është paraqitur revokimi
ose deklarimi i shfuqizimit;
1.3. Emri dhe adresa e pronarit të markës
tregtare në lidhje me të cilën është
paraqitur revokimi ose shfuqizimit ;
1.1. Number of trademark registration in
respect of which revocation or declaration
of abrogation is presented;
1.1. Broj trgovacke marke u odnosu na
koju je predstavljena deklaracija o opozivu
ili ukidanju;
1.2. List of goods or services in respect of
which revocation or declaration of
abrogation
is
presented;
1.3. Name and address of the owner of the
trademark in respect of which revocation or
declaration of abrogation is presented;
1.2. Spisak robe i usluga u pogledu kojih se
prikazuje opozivanje ili izjava o ukidanju;
52
1.3. Ime i adresa vlasnika trgovacke marke
u odnosu na koji je predstavljen opoziv ili
ukidanje;
1.4. Të dhënat të qartë i cili formon bazat
ligjore për revokim ose të dhënat i cili
formon bazat ligjore për deklarim të
shfuqizimit ;
1.5. Kur është paraqitur kërkesa për
revokim ose kërkesa për deklarim të
shfuqizimit deklarata për bazën në të cilën
është bazuar kërkesa;
1.6. Kur është paraqitur kërkesa për
deklarim të shfuqizimit sipas Nenit 52
paragrafët 1.3 dhe 1.4 të Ligjit:
1.6.1. Numrin e aplikacionit ose numrin
e regjistrimit të markës/markave të
mëhershme në të cilën/cilat bazohet
kërkesa për deklarim të shfuqizimit;
1.6.2. Mallrat dhe shërbimet në lidhje
me të cilat marka e mëhershme ka qenë
e regjistruar ose për të cilën është bërë e
mirënjohur ose për të cilën ka fituar
reputacion; e shoqëruar me evidencë e
cila vërteton se është bërë e mirënjohur
ose ka fituar reputacion për ato mallra
dhe shërbime në Republikën e Kosovës
para datës së paraqitjes ose prioritetit,
nëse pretendohet, të regjistrimit të
markës tregtare kundër të cilës kërkesa
për deklarim të shfuqizimit është
regjistruar;
1.4. Clear data which forms the legal basis
for revocation or data which forms the
legal basis for the declaration of
abrogation;
1.5. When an application for revocation or
a request for declaration of abrogation is
presented, statements on the basis on which
the
request
is
based;
1.6. When an application for a declaration
of abrogation is presented under the Article
52 paragraphs 1.3 and 1.4 of the Law:
1.6.1. Application number or
registration number of the trademark /
brand earlier in which / that statement
based application for revocation;
1.6.2. Goods and services in respect of
which the earlier mark has been
registered or for which it is made
known or which has acquired a
reputation, coupled with evidence
which proves that it has become well
known or has acquired a reputation for
the goods and services in the Republic
of Kosovo before the date of filing or
priority, if claimed, the trademark
registration against which a request for
a declaration of revocation is
registered;
53
1.4.Jasne podatke kojim se formira pravni
osnov za opoziv ili podaci koji formiraju
pravni osnov za proglašenje ukidanja.
1.5. Kada je predat zahtev za opoziv ili
poništenje zahteva za obelodanjivanje
izjava na osnovu na kojoj se zasniva
zahtev;
1.6. Kada je predat zahtev za proglašenje
opozivu iz člana 52. stava 1.3 i 1.4 Zakona:
1.6.1.Broj prijave ili registarski broj
trgovacke marke/ranijih marki
u
kojem /kojima je zasnovan Zahtev za
ukidanje;
1.6.2. Roba i usluge u vezi sa kojima
je trgovacka marka ranije bila
registrovana za koje se zna da je bila
poznata ili sa kojom je stekla
reputaciju, zajedno sa dokazima koje
dokazuju da je postala poznata ili je
stekla reputaciju za robe i usluge u
Republici Kosovo pre datuma
podnošenja ili prioriteta, ako se
utvrdi,registracije trgovacke marke
protiv koje zahtev za proglašenje o
okidanju je registrovan;
1.6.3. Në mes të atyre mallrave dhe
shërbimeve nga nënparagrafi 1.6.2 i ka
cekur mallrat dhe shërbimet në të cilat
është bazuar kërkesa për deklarim të
shfuqizimit:
1.6.4. Dukjen e markës së mëhershme;
1.6.3. Between those goods and
services by subparagraph 1.6.2 of
goods and services stated in that
statement is based on the revocation
request:
1.6.4. Appearance of the earlier mark;
1.6.3. zmeđu tih roba i usluga po tački
1.6.2 su navedene robe i usluge po
kojem je zasnovan zahtev o ukidanju:
1.7. Kur kërkesa për deklarim të
shfuqizimit sipas Nenit 52 paragrafi 1.5
dhe 1.6 është paraqitur, detajet e të drejtës
në të cilën kërkesa për deklarim të
shfuqizimit është bazuar dhe detajet që
tregojnë se paraqitësi i aplikacionit është
pronari i të drejtës së tillë të mëhershme
dhe se ai ka të drejtë sipas ligjit për të
kërkuar atë të drejtë;
1.8. Emrin dhe adresën e paraqitësit të
kërkesës për revokim ose deklarim të
shfuqizimit;
1.9. Emrin dhe adresën e përfaqësuesit,
nëse parashtruesi i aplikacionit ka
përfaqësues;
1.10. Nënshkrimin e paraqitësit të
aplikacionit,
ose
nënshkrimin
e
përfaqësuesit të tij;
1.11. Dëshmi për pagesën e tarifës
përkatëse;
1.12. Të dhëna për faktet, argumentet dhe
1.7. When the request for a declaration of
revocation under Article 52, paragraph 1.5
and 1.6 is presented, the details of law in
which the request for a declaration of
revocation is based and details showing
that the applicant is the owner of such right
and that he earlier entitled by law to request
it right;
1. . Kada zahtev za proglašenje o
ukidanju iz člana 52., stav 1.5 i 1.6 je
predstavljen, detalji o pravima na kojima
se zasniva zahtev za proglašenje o
ukidanju ukidanja i detalji koji pokazuju
da je podnosilac zahteva bio i ranije
vlasnik tog prava i da po zakonu da ima
pravo
da
zatraži
to
pravo;
1.8. Ime i adresu podnosioca zahteva za
opoziv ili objavu poništenja;
1.8. Name and
revocation or
1.9. Name
representative,
representative;
address of the applicant for
declaration of revocation;
and address of the
if the applicant has a
1.10. Signature of the applicant or its
representative's signature;
1.11. Proof of payment of the fee;
1.12. Add to the facts, arguments and
54
1.6.4. Pojava ranije trgovacke marke;
1.9. Ime i adresu zastupnika, ako
podnosilac aplikacije ima zastupnika;
1.10. Potpis podnosioca zahteva ili potpis
njegovog zastupnika;
1.11. Dokaz o uplati određene naknade;
1.12. Podatke
o činjenicama,
argumentima i dokazi koji su podneti u
podršci osnove na kojoj se zasniva
evidencë të paraqitur në mbështetje të
bazës në të cilën është bazuar revokimi ose
deklarimi i shfuqizimit e shoqëruar me
dokumentet relevante përkrahëse.
evidence submitted in support of the base
on which is based revocation or
invalidation declaration accompanied by
relevant
supporting
documents.
opoziv ili poništenje ili izjavu poništenja
u
pratnji
relevantnih
pratećih
dokumenata.
2. Kërkesa për revokim ose deklarim të
shfuqizimit për regjistrim të markës tregtare
së bashku me gjithë dokumentet e shoqëruara
do të paraqiten në Zyrë në tre kopje identike.
2. The request for revocation or declaration
of invalidation of trademark registration,
along with all associated documents will be
submitted to the Office in three duplicates.
2. Zahtev za opoziv ili objavljivanje
poništenja za registraciju trgovačke marke
zajedno sa svim povezanim dokumentima će
se dostaviti Kancelariji u tri identične kopije.
3. Për revokim ose për deklarim të
shfuqizimit të markës tregtare duhet të
paraqitet kërkesë e veçantë për secilën markë
tregtare.
3. For revocation or for declaration of 3. Za opoziv ili za objavljivanje poništenja
invalidation of a trademark must be trgovačke marke mora se podneti odvojena
submitted in a separate application for each aplikacija
za svaku trgovačku marku.
trademark.
Neni 33
Kërkesat e shumëfishta për revokim ose
deklarim të invaliditetit
Kur është paraqitur një numër i kërkesave për
revokim ose kërkesave për deklarim të
shfuqizimit në lidhje me regjistrimin e markës
tregtare të njëjtë, do të vlejnë dispozitat e
Nenit 14 të këtij Udhëzimi.
Article 33
Multiple requests for revocation or
declaration of abrogation
When it is received a certain number of
applications for revocation or declaration of
abrogation relating to registration of the same
trademark, provisions of the Article 14 of this
Instruction shall apply.
55
Član 33
Višestruki zahtevi za opoziv ili objavu
poništenja
Kada je dostavljen veliki broj zahteva za
opoziv ili zahteva za objavu poništenja u vezi
sa registracijom iste trgovačke marke,
primenjuju se odredbe člana 14. ovog
Uputstva.
KREU VII
DISPOZITAT LIDHUR ME
REGJISTRIMET NDËRKOMBËTARE
TË MARKAVE TREGTARE
CHAPTER VII
PROVISIONS RELATING TO
INTERNATIONAL REGISTRATION OF
THE TRADEMARK
Neni 34
Aplikimi për Regjistrim Ndërkombëtar të
markës tregtare
Article 34
Application for International Registration
of the Trademark
POGLAVLJE VII
ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA
MEĐUNARODNU REGISTRACIJU
TRGOVAČKIH
MARAKA
Član 34
Apliciranje za Međunarodnu
Registraciju trgovačke marke
1. Aplikimi për regjistrim ndërkombëtar do të Application for international registration shall 1. Aplikacija za međunarodnu registracu se
paraqitet me Zyrën dhe duhet të përmban:
be filed with the Office and shall contain: podnosi se Kancelarijom i treba da sadrži:
1.1. Numrin e aplikacionit ose regjistrimit
të markës tregtare e cila është baza për
regjistrim ndërkombëtar (në tekstin e
mëtejmë: aplikacioni ose regjistrimi bazë);
1.2. Emrin dhe adresën e paraqitësit të
aplikacionit;
1.3. Emrin dhe adresën e përfaqësuesit,
nëse
parashtruesi
i
aplikimit
ka
përfaqësues;
1.4 Dukjen e të markës në pajtim me Nenet
3 deri 8 të këtij Udhëzimi.
1.5. Të dhëna në lidhje me kërkesën për
prioritet, nëse është pretenduar prioriteti;
1.6. Cekja se është kërkuar regjistrimi i
1.1. Number of application or trademark
registration which is the basis for
international registration (hereinafter: the
basic application or registration);
1.2. Name and address of the person
submitting
the
application;
1.3. Name and address of the
representative, if the person submitting the
application
has
a
representative;
1.4 Appearance of the mark in accordance
with Articles 3 through 8 of this
Instruction.
1.5. Information relating to priority
request
if
priority
is
claimed;
1.6. Indication that registration is required
56
1.1. Broj aplikacije ili registracije
trgovačke marke koji je osnov za
međunarodnu registraciju (u daljem tekstu:
aplikacija
ili početna registracija);
1.2. Ime i adresu podnosioca aplikacije;
1.3. Ime i adresu zastupnika, ako
podnosilac aplikacije ima zastupnika;
1.4 zgled znaka u skladu sa članovima 3
do 8. ovog Uputstva
1.5. Informacije u vezi sa zahtevom za
prvenstvo ako se traži pravo prvenstva;
1.6. Navod da je zatražena registracija
shenjës me ngjyrë dhe ngjyrat të cilat e
bëjnë markën, aty ku është e aplikueshme;
ngjyrat duhet të shënohen në gjuhën
angleze;
1.7 Cekja e anëtarëve të Unionit të
Madridit për të cilën kërkohet regjistrimi
ndërkombëtar;
1.8. Nënshkrimin e paraqitësit të aplikacionit,
ose nënshkrimin e përfaqësuesit të tij.
2. Aplikacioni duhet të shoqërohet me:
2.1. Listën e mallrave ose shërbimeve për
të cilat kërkohet regjistrimi ndërkombëtar,
në gjuhën angleze; lista e mallrave dhe
shërbimeve mund të mbuloj të gjitha
mallrat dhe shërbimet e përfshira nga
aplikimi ose regjistrimi bazik, ose vetëm
një pjesë të tyre;
2.2. Nëse shenja është figurative ose
tredimensionale, një dukje
shtesë e
shenjës, e cila duhet të jetë identike me
dukjen e shenjës në formularin e aplikimit;
2.3. Dëshmi për pagesën e tarifave
përkatëse.
for the colored mark and colors that make
the mark, where applicable, the colors
must be written in English;
oznake u boji i boje koje čine oznaku, gde
je primenljivo, boje mora da bude
napisane na engleskom jeziku;
1.7 Indication of the Madrid Union
members
for
which
international
registration
is
sought;
1.8. Signature of the person submitting the
application or signature of
its
representative.
1. Navod članova Madridske Unije za
koje se traži međunarodna registracija;
1.8. Potpis podnosioca apliakcije
ili
potpis
njegovog
zastupnika.
2.Application must be accompanied by: 2.Aplikacija
2.1. List of goods or services for which
international registration is sought in
English language - list of goods and
services can cover all goods and services
covered by the basic application or
registration, or part thereof;
2.2. If the sign is figurative or threedimensional, an additional note of the sign,
which should be identical to the appearance
of the sign in the application form;
2.3. Proof of payment of relevant fees.
mora
biti
propraćena:
2.1. Spisak roba ili usluga za koju je
zatražena međunarodna registracija na
engleskom jeziku, spisak roba i usluga
može da pokrije sve robe i usluge
obuhvaćene aplikacijom ili osnovnom
registracijom, odnosno samo jedan njihov
dela;
2.2. Ako je znak figurativan ili
trodimenzionalan, dodatan izgled znaka,
koji bi trebalo da bude identičan sa
izgledom znaka na obrazcu aplikacije;
2.3. Dokaz o uplati relevantnih taksi.
3. Përshkrimi i shenjës mund gjithashtu të 3.Description of the sign can also be entered 3.Opis znak može takođe biti upisan u zahtevu
57
shënohet në aplikacionin për regjistrim
ndërkombëtar të markës tregtare, nëse është e
përfshirë në aplikacionin ose regjistrimin
bazik. Përkthimi i shenjës ose heqja dorë
mund gjithashtu të shënohen. Përshkrimi,
përkthimi i shenjës dhe heqja dorë duhet të
shënohet në gjuhën angleze.
in an application for international registration
of trademark, if it is included in the basic
application or registration. Translation of the
sign or waiver may also be indicated.
Description, translation of the sign and the
waiver must be written in English.
za međunarodnu registraciju trgovačpke
marke , ako je uključen na osnovnoj aplikaciji
ili registraciji. Prevod znaka ili odricanja
mogu takođe biti označene. Opis, prevod
znaka i odricanje mora biti napisana na
engleskom
jeziku.
4. Të dhënat e referuara në nënparagrafët 1.1,
1.4, 1.5 dhe 1.6 të këtij Neni duhet të jenë
identike me të dhënat përkatëse të përfshira në
aplikacionin bazik ose regjistrimin e markës
tregtare.
4. The data referred to in subparagraphs 1.1,
1.4, 1.5 and 1.6 of this Article shall be
identical with the relevant information
contained in the basic application or
registration
of
a
trademark.
4. Podaci navedeni u tačkama 1.1, 1.4, 1.5 i
1.6 ovog člana moraju biti identični sa
relevantnim informacijama sadržanim na
osnovnoj aplikaciji ili registraciji trgovačke
marke.
5.
Kur
aplikacioni
për
regjistrim
ndërkombëtar paraqitet para regjistrimit të
markës tregtare në të cilën regjistrimi
ndërkombëtar duhet të bazohet dhe deri në
këtë shkallë si i tillë aplikacioni është i
drejtuar nga Protokolli i Madridit, paraqitësi i
aplikacionit për regjistrim ndërkombëtar
duhet
të
shënoj
nëse
regjistrimi
ndërkombëtarë do të bazohet në një
aplikacion për regjistrim të markës tregtare
ose në regjistrim të markës tregtare.
5. When the application for international
registration is filed before the trademark
registration on which the international
registration must be based up to this scale and
as such the application is run by the Madrid
Protocol, the person submitting the
application for international registration must
mark if the international registration will be
based on an application for registration of a
trademark
or
registered
trademark.
5.. Kada se aplikacija za međunarodnu
registraciju podnese pre registracije trgovačke
marke na kojoj se
treba zasnovanti
međunarodna registracija i aplikacija kao
takva je do ove skale vođena Madridskim
protokolom,
podnosilac
aplikacije
za
međunarodnu registraciju mora obeležiti ako
će se međunarodna registracija zasnivati na
aplikaciji za registraciju trgovačke marke ili
na
registraciju
trgovačke
marke.
6. Kur regjistrimi ndërkombëtar do të bazohet 6. When the international registration will be 6. Kada će se međunarodna registracija
në markë tregtare pas regjistrimit të saj, based on the trademark after its registration, zasnivati na trgovačkoj marci nakon njene
58
aplikacioni për regjistrim ndërkombëtar do të application for international registration shall
konsiderohet se është pranuar nga Zyra në be considered as it have been received by the
datën e regjistrimit të markës tregtare.
Office on the date of registration of the
trademark.
registracije, smatrače se da je zahtev za
međunarodnu registraciju primljene od strane
Kancelarije na dan registracije trgovačke
marke.
7. Office will in particular examine whether
the:
. Kancelarije će posebno ispitati da li:
7.1. Application for international
registration contains all indications and
informations required by Article 71 and 72
of
the
law;
7.2. List of goods and services is covered
by the list of goods or services in the basic
application
or
registration;
7.3. Mark which is subject to application
for international registration is identical to
the mark as it appears in the basic
application
or
registration;
7.4. When asked the basic application or
registration is in color, the color of the sign
which constitutes a basic application or
registration is the same color which
constitutes the mark in an application for
international registration;
.1. Zahtev za međunarodnu registraciju
sadrži sve indicije i informacije propisane
članom 1. i 2. Zakona;
7.5. There any indication in the application
for international trademark registration
7.5. Ima li naznaka u zahtevu za
međunarodno registrovanje žiga koji
7. Zyra në veçanti do të ekzaminoj nëse:
7.1.
Aplikacioni
për
regjistrim
ndërkombëtar
përmban
të
gjitha
indikacionet dhe informatat e kërkuara nga
Neni 71 dhe 72 të ligjit;
7.2. Lista e mallrave dhe shërbimeve është
e mbuluar nga lista e mallrave ose
shërbimeve në aplikacionin bazik ose
regjistrim.
7.3. Marka e cila i nënshtrohet aplikacionit
për regjistrim ndërkombëtar është identike
me markën ashtu siç duket në aplikacionin
bazik ose regjistrim;
7.4. Kur kërkohet aplikacioni bazik ose
regjistrimi i markës me ngjyrë, ngjyra e cila
e përbënë shenjën në aplikacionin bazik ose
regjistrim është e njëjtë me ngjyrën e cila e
përbënë shenjën në aplikacionin për
regjistrim ndërkombëtar;
7.5. Ekziston çfarëdo indikacioni në
aplikacion për regjistrim ndërkombëtar për
59
7.2. Spisak roba i usluga pokriva spiska
robe ili usluga u osnovne aplikacije ili
registracije;
7.3. Marka koja je predmet prijave za
međunarodnu registraciju je identična sa
markom koja se pojavljuje na osnovnoj
aplikaciji
ili
registraciji;
7.4. Kada se zahteva osnovna aplikacija
ili registracija marke u boji, boja koja
sačinjava znak na osnovnoj aplikaciji ili
registracijai je ista boja koja predstavlja
znak na aplikaciji za međunarodnu
registraciju;
markën e cila gjithashtu nuk shfaqet në
aplikacionin bazik ose regjistrim (përveç
nga heqja dorë);
7.6. Paraqitësi i aplikacionit a e ka
paraqitur
aplikacionin për regjistrim
ndërkombëtar përmes Zyrës në pajtim me
Marrëveshjen e Madridit ose Protokollin e
Madridit.
7.7. A është paguar tarifa për aplikim për
regjistrim ndërkombëtar në pajtim me
Udhëzimin Administrativ.
Neni 35
Emërtimet pasuese
Dispozitat e Nenit 34 e këtij Udhëzimi
gjithashtu do të vlejnë, me bërjen e
ndryshimeve
për kërkesën për zgjerim
territorial pas aplikimit për regjistrim
ndërkombëtarë. Përveç kësaj kërkesa e tillë
duhet të ketë të shënuar numrin e regjistrimit
ndërkombëtar në të cilin ajo referohet dhe
lista e mallrave dhe shërbimeve duhet të
mbulohet nga lista e mallrave dhe shërbimeve
të përfshira në regjistrimin ndërkombëtar.
which also does not appear in the basic
application or registration (apart from
quitting);
7.6. Whether the person submitting the
application has submitted an application for
international registration through the Office
in accordance with the Madrid Agreement
or
Madrid
Protocol.
7.7. A fee for application for international
registration is paid in accordance with
Administrative Instruction.
Article 35
Subsequent designations
Provisions of Article 34 of this Instruction
will also apply, by making changes to the
request for territorial extension after the
application for international registration.
Besides this such application should be
marked by the number of international
registration to which it refers and the list of
goods and services should be covered by the
list of goods and services included in the
international registration.
60
takođe ne pojavljuje u osnovne prijave ili
registracije (osim odvikavanje);
7.6. Da li je podnosilac predstavke podneo
zahtev za međunarodno registrovanje
preko kancelarije u skladu sa sporazumom
iz Madrida ili Madridskog protokola;
. . Taksa se plaća za zahtev za
međunarodno registrovanje u skladu sa
Administrativnim uputstvom.
Član 35
Naknadne oznake
Odredbe Člana 34. ovog uputstva će se
primenjivati, promenama na zahtevu za
teritorijalno proširenje nakon aplikacije za
međunarodnu registraciju. Osim toga takav
zahtev treba da bude označen brojem
međunarodne registracije na koji se odnosi i
spisak roba i usluga treba da budu pokriveni
od strane spiska robe i usluga koji su
uključeni u međunarodnu registraciju.
Neni 36
Deklarata për dhënie të mbrojtjes
Article 36
Statement for provision of protection
Član 36
Izjava o pružanju zaštite
Kur Zyra nuk refuzon regjistrimin
ndërkombëtar i cili është subjekt i
ekzaminimit në bazë absolute për refuzim dhe
Zyra nuk ka pranuar asnjë kundërshtim
brenda periudhës për kundërshtim të referuar
në Nenin 75 të Ligjit, Zyra do të dërgoj në
Byronë Ndërkombëtare një deklaratë për
dhënie të mbrojtjes që tregon se marka është e
mbrojtur në Republikën e Kosovës.
When the Office does not reject the
international registration which is subject to
examination on absolute basis for the
rejection and the Office has not received any
objection within the objection period referred
to in Article 75 of the Law, the Office will
send the statement for provision of protection
to the International Bureau that shows that the
mark is protected in the Republic of Kosovo.
Kada Kancelarija ne odbacuje međunarodnu
registraciju koja je predmet ispitivanja na
apsolutnoj osnovi za odbijanje i Kancelarija
nije dobila nikakav prigovor u toku roka za
prigovor referisanog u Članu 5. Zakona,
Kancelarija će poslati Međunarodnom birou
izjavu pružanju zaštite koja pokazuje da je
marka zaštićena u Republici Kosovo.
Neni 37
Kërkesa për regjistrim të ndryshimeve në
Regjistrin Ndërkombëtar
Article 37
The application for registration of
changes in the International Register
Član 37
Zahtev za upis promena na
Međunarodnom registru
1. Kërkesa për regjistrim të ndryshimeve në 1.Request for registration of changes in the 1. Zahtev za upis promena na Međunarodnom
Register
shall
contain:
Registru treba da sadrži:
Regjistrin Ndërkombëtarë duhet të përmban: International
1.1. Numrin e regjistrimit ndërkombëtar të
markës tregtare;
1.2. Emrin dhe adresën e pronarit të
regjistrimit ndërkombëtar;
1.3. Emrin dhe adresën e personit i cili
paraqet kërkesën;
1.4. Emrin dhe adresën e përfaqësuesit,
nëse personi që paraqet kërkesën ka
1.1. Number of international registration of
the
trademark;
1.2. Name and address of the owner of
international
registration;
1.3. Name and address of the person
submitting
the
request;
1.4. Name and address of the
representative, if the person submitting the
61
1.1. Broj međunarodne registracije
trgovačke
marke;
1.2. me i adresu vlasnika međunarodne
registracije;
1.3. Ime i adresu lica koje podnosi zahtev;
1.4. Ime i adresu zastupnika, ako
podnosilac zahteva ima astupnika;
përfaqësues;
1.5. Të dhëna të qarta lidhur me llojit të
ndryshimit në fjalë; a ka të bëje me
ndryshimin e emrit ose adresën e
zotëruesit ose përfaqësuesin e tij, kufizim,
heqje dorë ose anulim të regjistrimit
ndërkombëtarë, ndryshim në pronësi të
regjistrimit ndërkombëtarë, regjistrim të
licencës ose kufizim i të drejtës së pronarit
për heqjen dorë;
1.6. Nënshkrimin e personit që paraqit
kërkesën ose nënshkrimin e përfaqësuesit
të tij.
request
has
a
representative;
1.5. Clear information regarding the type of
change in question has to do with a change
of name or address of the owner or his
representative, limitation, renunciation or
cancellation
of
the
international
registration, change in ownership of
international registration, license or
registration restriction of the right owner
for
the
withdrawal;
1.6. Signature of the person who submitted
the request or the signature of
its
representative.
2. Kërkesa për regjistrim të ndryshimit duhetR2.Request for registration of change must be
të shoqërohet me dëshmi për bazën ligjore të accompanied by proof of the legal basis of the
ndryshimit (kufizim, heqje dorë ose anulim të change (restriction, waiver or cancellation of
regjistrimit ndërkombëtar, ndryshim në an international registration, ownership
pronësi p.sh. transferim i regjistrimit change i. e transfer of the international
ndërkombëtar, regjistrim të licencës ose registration, license or registration restriction
kufizim i të drejtës së pronarit për heqje dorë, of the right of the owner to waiver, unless the
përveç nëse kërkesa është paraqitur për claim is filed for registration of change of
regjistrim të ndryshimit të emrit ose adresës name or address of owner or representative of
së pronarit të regjistrimit ndërkombëtar ose the
international
registration.
përfaqësuesit.
1.5. Jasne informacije o vrsti promena u
pitanju : dali ima veze sa promenom
imena ili adrese vlasnika ili njegovog
zastupnika, ograničenjem, odricanjem ili
poništenjem međunarodne registracije,
promenama u vlasništva međunarodne
registracije, registracijom licence ili
ograničenjem prava vlasnika za odricanje;
1.6. Potpis lica koje podnelo zahtev ili
potpis
njegovog
zastupnika.
2. Zahtev za upis promena mora da se priloži
sa dokazima o pravnom osnovu promene
(ograničenje, povlačenje ili obustavljanje
međunarodne registracije, promenama u
vlasništvu
npr.
prenos
međunarodne
registracije,
registraciju
licence
ili
ograničavanje prava vlasnika za odricanje ,
osim koliko je podnet zahtev za upis promene
imena i adrese vlasnika ili zastupnika
međunarodne
registracije.
3. Nëse kërkesa është parashtruar në lidhje me 3. If the request is submitted in connection 3. Ako se zahtev podnosi u vezi samo jendog
vetëm një pjesë të mallrave ose shërbimeve të with only a part of the goods or services dela
robe
ili
usluga
obuhvaćenih
62
mbuluara nga regjistrimi ndërkombëtar i
markës tregtare, pjesa e mallrave dhe
shërbimeve e cila është subjekt i ndryshimit
duhet të shënohet në gjuhën angleze.
covered
by
international
trademark
registration, the share of goods and services
which is subject to change should be written
in
English.
međunarodnom
registracijom
trgovačke
marke, deo robe i usluga koji podleže
promeni treba da budu napisani na engleskom
jeziku.
4. Dispozita e këtij Neni duhet gjithashtu të
vlejnë, lidhur me bërjen e ndryshimeve të për
kërkesat për regjistrim të përmasimeve ose
anulimit të licencës ose heqjen e kufizimit të
drejtës së pronarit për heqje dorë.
4. Provisions of this Article shall also apply
regarding making changes to the requirement
for registration of corrections or revocation of
license or removal of limitations on the
owner's right to waive.
4. Odredbe ovog člana primenjuju se i u vezi
sa pravljenjem promena za registraciju
korekcije ili oduzimanje dozvole ili
uklanjanje ograničenja na prava vlasnika za
odricanje.
Neni 38
Markat kolektive dhe certifikuese
Article 38
Collective and certifying marks
Član 38
Kolektivne i sertifikacijske marke
1. Kur regjistrimi ndërkombëtar tregon së
është i bazuar në aplikacion bazik ose
regjistrim bazik e cila ka të bëjë me markë
kolektive, markë certifikues, regjistrimi
ndërkombëtar që emërton Republikën e
Kosovës do të konsiderohet si markë
kolektive ose markë certifikuese.
1. When the international registration shows
that it is based on the basic application or
registration which relates to a collective mark,
certification
mark,
the
international
registration which names Republic of Kosovo
will be considered as a collective or
certification mark.
1. Kada međunarodna registracija pokazuje da
je zasnovana
na osnovnoj aplikaciji ili
registraciji koja se odnosi na kolektivnu
marku, sertifikacijsku Marku, međunarodna
registracija koja imenuje Republiku Kosovo
smatra će se kao kolektivna ili sertifikacijska
marka.
2. Pronari i regjistrimit ndërkombëtarë do të
paraqesë kontratën ose rregulloret të cilat e
përcaktojnë përdorimin e markës ashtu siç
është dhënë në Nenin 59 të Ligjit në anglisht
drejtpërdrejtë në Zyrë brenda një periudhe
2. The owner of international registration
shall submit the contract or regulations that
specify the use of the mark as provided in
Article 59 of the Law in English directly to
the Office within a period of two months from
2. lasnik međunarodne registracije podnosi
ugovor, odnosno propisima koji navedete
korišćenje marke kao što je predviđeno u
članu 59. ovog zakona na engleskom jeziku
direktno Kancelariji u roku od dva meseca od
63
prej dy muaj nga data e komunikimit të the date of the notice by the International dana obaveštenja od strane Međunarodnog
njoftimit nga Byroja Ndërkombëtare për Bureau for the international registration which biroa za međunarodno registrovanje ime za
regjistrim
ndërkombëtarë që
emërton names Republic of Kosovo.
Republiku Kosovo.
Republikën e Kosovës.
3. Duke u bazuar në Neni 75 i Ligjit, Zyra
gjithashtu do të refuzon regjistrimin
ndërkombëtar nëse ekziston baza e
parashikuar në Nenin 60 dhe 61 të Ligjit ose
aty ku kontrata dhe rregulloret që përcaktojnë
përdorimin e markës nuk janë parashtruar në
pajtim me paragrafin 2 të këtij neni.
3. Relying on Article 75 of the Law, the
Office will also reject international
registration if there are grounds provided for
in Article 60 and 61 of the Law or where the
contract and regulations governing the use of
the mark are not submitted in accordance with
paragraph
2
of
this
Article.
Neni 39
Transformimi i regjistrimit ndërkombëtar
Article 39
The transformation of the international
registration
1. Kur para ose në datën e anulimit të
regjistrimit ndërkombëtar nga Regjistri
Ndërkombëtar është vepruar në pajtim me të
gjitha kërkesat e themeluara në Protokoll për
transformimin e regjistrimit ndërkombëtar,
ashtu siç janë të mbrojtura në Republikën e
Kosovës brenda markës tregtare nacionale,
marka tregtare e tillë, me kërkesë të pronarit
të saj, do të regjistrohet në Regjistrin e
Markës Tregtare të mbajtur nga Zyra në
pajtim me këtë Ligj, subjekt i pagesës së
1. When before or on the date of cancellation
of the international registration by the
International Registry is operated in
accordance with all requirements established
in the Protocol for transformation of
international registration, as protected in the
Republic of Kosovo within the national
trademark, at the request of its owner such
trademarks, will be registered in the
Trademark Register held by the Office in
64
3. Oslanjajući se na članu 75. Zakona,
Kancelarija će takođe odbaciti međunarodnu
prijavu ako postoje razlozi predviđeni u članu
60 i 61 Zakona ili kada ugovor i regulišu
korišćenje znaka ne podnose u skladu sa
stavom
2.
ovog
člana
.
Član 39
Transformacija međunarodne
registracije
1. Kada pre ili na datum ukidanja
međunarodne
registracije
od
strane
Međunarodnog registra radi u skladu sa svim
zahtevima utvrđenim u Protokolu za
transformacije međunarodne registracije, kao
što su zaštićena u Republici Kosovo, u okviru
nacionalne trgovačke marke, takva trgovačka
marke, će na zahtev vlasnika, biti upisana u
Registar Trgovačkih Maraka održanom od
strane Kancelarije u skladu sa ovim Zakonom
mëparshme të tarifës për mirëmbajtjen e accordance with this Law, subject to prior i uz prethodnu uplatu naknade za održavanje
markës tregtare gjatë periudhës së parë payment of fees for maintenance of the trgovačke marke tokom prvog perioda od
dhjetëvjeçare.
trademark during the first period of ten years. deset
godina.
2. Data e regjistrimit ndërkombëtar, e cila
është bazë për transformim, do të
konsiderohet si data e regjistrimit të markës
tregtare nacionale, e cila rezulton nga
transformimi i kryer në pajtim me paragrafin
1 të këtij Neni.
2. International registration date, which is the
basis for transformation, will be considered as
the date of the national trademark registration,
which results from the transformation carried
out in accordance with paragraph 1 of this
Article.
2. Datum međunarodne registracije, koji je
osnova za transformaciju, smatraće se kao
datum registracije nacionalne trgovačke
marke, koja proizilazi iz transformacije
sprovedene u skladu sa stavom 1. ovog Člana.
3. Regjistrimi ndërkombëtar i markës, e cila
nuk është e mbrojtur në Republikën e
Kosovës para ose në datën e anulimit të
regjistrimit ndërkombëtar nga Regjistri
Ndërkombëtar, në lidhje me të cilën
procedurat dhe masat janë marrë para Zyrës,
dhe janë të papërfunduara para ose në datën e
paraqitjes të kërkesës për transformim, do të
konsiderohen si pjesë integrale të procedurës
për aplikim për markë tregtare nacionale, në
pajtim me dispozitat e këtij Ligji.
3. International registration of a mark which
is not protected in the Republic of Kosovo
before or at the date of cancellation of the
international registration by the International
Register in respect of which the procedures
and measures are taken before the Office and
are pending before or at the date of
submission of the request for transformation
shall be considered as an integral part of the
procedure for applying for a national
trademark, in accordance with the provisions
of
this
Law.
3. Međunarodna registracija marke koja nije
zaštićena u Republici Kosovo pre ili na datum
ukidanja Međunarodne Registracije od strane
Međunarodnog Registra na osnovu kojih su
preduzete
mere
i
procedure
pred
Kancelarijom
i čekaju pre ili na dan
podnošenje zahteva za transformaciju
smatraće se kao sastavni deo procedura za
podnošenje zahteva za nacionalnu trgovačku
marku, u skladu sa odredbama ovog Zakona.
4. Data e markës tregtare ndërkombëtare e
cila emërton Republikën e Kosovës do të
konsiderohet si data e aplikimit për markë
tregtare nacionale e referuar në paragrafin 3 të
4. Date of international trademark which
names the Republic of Kosovo will be
considered as the date of application for
national trademark referred to in paragraph 3
4. Datum međunarodne trgovačke marke koja
imenuje Republiku Kosovo smatraće se kao
datum podnošenja zahteva za nacionalnu
trgovačku marku iz stava 3. ovog Člana, koja
65
këtij Neni, që rezulton nga kërkesa për of this Article, resulting from the request for proizilazi
transformim.
transformation.
5.
Kërkesa për transformim duhet të 5. Request for transformation must contain:
përmban:
5.1. Cekjen e
numrit të regjistrimit
ndërkombëtar i cili është anuluar;
5.2. Datën e anulimit të regjistrimit
ndërkombëtar
nga
Regjistri
Ndërkombëtar;
5.3. Datën e regjistrimit ndërkombëtar;
5.4. Nëse e ka datën e prioritetit të
pretenduar në regjistrim ndërkombëtarë
siç është regjistruar në Regjistrin
Ndërkombëtar.
5.1. Indication of the number of
international registration which is canceled;
5.2. Date of cancellation of the
international registration from the
International Register;
5.3. Date of International registration;
5.4. If there is a date of the claimed priority
in the international registration as it is
registered in the International Register.
6. Kur Zyra konstaton se kërkesa nuk është
paraqitur sipas kushteve të formuluara në
Nenin 9 quinquies të Protokollit të Madridit
ose në paragrafin 5 të këtij Neni, dhe në
veçanti aty ku mallrat dhe shërbimet për të
cilat marka tregtare do të regjistrohet në
Republikën e Kosovës nuk janë të përfshira
në listën e mallrave dhe shërbimeve për të
cilat regjistrimi ndërkombëtar i anuluar ishte
regjistruar në lidhje me Republikën e
Kosovës, ajo do të fton paraqitësin e
6. When the Office finds that the request has
not been submitted under the terms
formulated in Article 9 quinquies the Madrid
Protocol or in paragraph 5 of this Article, and
in particular when the goods and services for
which the trademark will be registered in the
Republic of Kosovo are not included in the
list of goods and services for which the
canceled international registration was
registered in connection with the Republic of
Kosovo, it will invite the person submitting
66
iz
zahteva
za
transformaciju.
5.. Zahtev za transformaciju mora da sadrži:
5.1. ndikaciju broja međunarodne
registracije koja je otkazana;
5.2. Datum ukidanja međunarodne
registracije od strane Međunarodnog
registra;
5.3. Datum Međunarodne registracije;
5.4. Ako ima datum prioriteta koji se tvrdi
u međunarodnoj registraciji kao što je
upisano na Međunarodnom registru.
6. Kada Kancelarija utvrdi da je zahtev
podnet u skladu sa uslovima iznetim u članu 9
quinquies Madridskog Protokola ili stava 5.
ovog Člana, a naročito kada su roba i usluge
za koje će se trgovačka marka nije
registrovati u Republici Kosova nisu
uključeni u spisak roba i usluga za koje je
otkazana
međunarodna
registracija
registrovana u vezi sa Republikom Kosova,
ona će pozvati podnosioca aplikacije da
otkloni nedostatke u roku od šezdeset (60)
aplikacionit që të plotëson mangësitë brenda the application to correct the deficiencies dana od dana prijema takvog zahteva.
gjashtëdhjetë (60) ditëve nga dita e pranimit within sixty (60) days of receipt of such
të kërkesës së tillë.
request.
7. Pas kërkesës së paraqitësit të aplikacionit, e
cila duhet të bëhet brenda afatit kohor te
referuar në paragrafin 6 të këtij Neni, afati
kohor mund të zgjatet më së shumti tridhjetë
(30) ditë të cilat do të numërohen nga data e
skadimit e atij afati kohor.
7. Upon request of the person submitting the
application, which must be made within the
time limit referred to in paragraph 6 of this
Article, the deadline may be extended for a
maximum thirty (30) days which shall be
counted from the date of expiration of that
time
limit
.
7. Na zahtev podnosioca aplikacije, koja mora
biti doneta u roku referisanom u stavu 6.
ovog Člana, rok se može produžiti na
maksimalnih trideset (30) dana, koje će se
računati od dana isteka tog roka .
8. Nëse mangësitë e përcaktuara sipas
paragrafit 6 nuk plotësohen në pajtim me
kërkesën e Zyrës ose nëse ato nuk ndreqen
brenda afatit të caktuar kohor, Zyra do ta
refuzon kërkesën për transformim të
regjistrimit ndërkombëtarë.
8. If the deficiencies set forth in paragraph 6
are not fulfilled in accordance with the
request of the Office or if they are not
corrected within the time limit, the Office
shall reject the application for transformation
of
international
registration.
8. Ako nedostaci navedeni u paragrafu 6 ne
budu ispunjeni u skladu sa zahtevom
Kancelarije ili ako se oni ne isprave u
određenom roku, Kancelarija će odbiti zahtev
za transformaciju međunarodne registracije.
KREU VIII
MARKA TREGTARE E KOMUNITETIT
CHAPTER VIII
COMMUNITY TRADEMARK
POGLAVLJE VIII
TRGOVAČKA MARKA ZAJEDNICE
Article 40
Submission of the application for
Community trademark through the Office
Neni 40
Podnošenje aplikacije za Trgovačku
Marku zajednice preko Kancelarije
1. Nëse aplikacioni për regjistrim të markës 1. If the application for registration of
1. Ako aplokacija za registraciju trgovačke
Neni 40
Paraqitja e aplikacionit për markë
tregtare të komunitetit nëpërmjet Zyrës
67
tregtare të komunitetit (në tekstin e mëtejmë:
“aplikacioni
për
markë
tregtare
të
komunitetit”) paraqitet nëpërmjet Zyrës sipas
Nenit 83 të Ligjit, përveç aplikacionit për
markë tregtare të komunitetit paraqitësi i
aplikacionit do të paraqesë dëshmi për pagesë
të tarifës për kalimin e aplikacionit për markë
tregtare të komunitetit në Zyrën për
Harmonizim në Tregun e Brendshëm.
Community
trademark
(hereinafter
" marke Zajednice (u daljem tekstu "aplikacija
application for the community trademark ")
za trgovačku marku zajednicu") podnosi se
filed through the Office under Article 83 of
preko Kancelarije na osnovu Člana 83
the Law, except for application for the
Zakona, aplikacije za trgovačku marku
community trademark person submitting the
zajednice podnosilac aplikacije če podneti
application will submit proof of payment of dokaz o uplati naknade za prelazak aplikacije
fee for transfer of application for community za trgovačku marku zajednice kod Kancelarije
trademark in the Office for Harmonization in
za Harmonizaciju na Unutrašnjem Tržištu.
the
Internal
Market.
2. Nëse tarifa e caktuar për pasimin e
aplikacionit për markë tregtare të komunitetit
nuk është paguar në kohën e paraqitjes të
aplikacionit për markë tregtare të komunitetit
ose Zyra nuk pranon dëshminë lidhur me
pagesën brenda 14 ditëve nga pranimi i
aplikacionit për markë tregtare të komunitetit
nga Zyra, do të konsiderohet se paraqitësi i
aplikacionit e ka tërhequr aplikacionin për
markë tregtare të komunitetit.
2. If the fee assigned to follow the application
for community trademark is not paid at the
time of filing the application for a Community
trademark or the Office does not receive the
proof regarding the payment within 14 days
of receipt of application for community
trademark by the Office, will be considered
that the person submitting the application has
withdrawn the application for the community
trademark.
Neni 41
Shndërrimi i markës tregtarë të
komunitetit ose aplikacionit për markë
tregtare të komunitetit në aplikacion për
markë tregtare nacionale
Article 41
Transformation of the community
trademark or the application for
Community trademark into application
for national trademark
2.Ako naknada koja je određena za prelaz
aplikacije za trgovačku marku zajednice nije
naplačena u trenutku podnošenja aplikacije za
Trgovačku Marku Zajednice ili Kancelarije ne
dobije dokaz o uplati u roku od 14 dana od
dana prijema aplikacije trgovačku marku
zajednice od strane Kancelarije, onda će se
smatrati da je podnosilac aplikacije povukao
aplikaciju za trgovačku marku zajednice.
Član 41
Transformacija trgovačke marke
zajednice ili aplikacije za trgovačku
marku zajednice na aplikaciju za
nacionalnu trgovačku marku
1. Zyra do të njofton personin që paraqitës 1.Office will notify the person submitting the 1. Kancelarija če upoznati lice koje podnese
68
kërkesën
për
transformim
për pranimin saj dhe do ta fton atë për të
paraqitur përkthimin e aplikacionit për markë
tregtare të komunitetit së bashku me
përkthimin e listës së produkteve dhe
shërbimeve
në
gjuhën
zyrtare, si dhe të gjitha dokumentacionet tjera
të cilat mund t'i jenë bashkëngjitur
aplikacionit për markë tregtare të komunitetit
në gjuhën zyrtare, brenda një periudhe prej 60
ditësh.
request for its receipt and shall invite him to
present the translation of a community
trademark application along with the
translation of the list of products and services
in the official language, and all other
documentation which may be attached to the
application for community trademark in the
official language, within a period of 60 days.
zahtev za transformaciju za njen prijem i treba
da ga pozove da predstavi prevod trgovačke
marke zajednice zajedno sa prevodom liste
proizvoda i usluga na službenom jeziku, a
uroku od 60 dana i svu ostalu dokumentaciju
koja se može pridodati aplikaciji
za
trgovačku marku zajednice na službenom
jeziku,.
2. Paraqitësi i aplikacionit i cili kërkon
transformimin i cili në pajtim me dispozitat e
veçanta në lidhje me përfaqësimin duhet të
emëroj një përfaqësues në fushën e të drejtave
të pronës intelektuale, mund të paraqes
përkthimin e aplikacionit për markë tregtare
të komunitetit të referuar në paragrafin 1 të
këtij
Udhëzimi
vetëm
nëpërmjet
përfaqësuesit.
Përveç
përkthimit
të
aplikacionit për markë tregtare të komunitetit,
përfaqësuesi duhet të paraqes edhe
autorizimin.
2. A person submitting the application that
seeks transformation which in accordance
with specific provisions relating to the
representation
should
nominate
a
representative in the field of intellectual
property rights, may file a translation of a
community trademark application referred to
in paragraph 1 of this instruction only through
representative. Besides the translation of an
application for the community trademark, the
representative must also present the
authorization.
2. Podnosilac applikacije koji traži
transformaciju koja je u skladu sa posebnim
odredbama koje se odnose na zastupanje
trebalo bi da imenuje svog zastupnika u
oblasti prava intelektualne svojine, može da
podnese prevod aplikacije za trgovačku
marku zajednice referisanog u stavu 1. ovog
uputstva samo preko zastupnika. Pored
prevoda aplikacije za trgovačku marku
zajednice, zastupnik
mora da pokaže
ovlašćenje.
3. Kur zyra konstaton se përkthimi i kërkuar 3. Where the Office finds that the translation 3.Gde Kancelarija utvrdi da prevod i
nën paragrafin 1 të këtij Neni dhe required under paragraph 1 of this Article and ovlašćenje iz stava 1. ovog Člana nisu podneti
autorizimi nuk janë paraqitur brenda afatit authorization are not filed within the time u roku, u skladu sa stavom 1. ovog Člana,
69
kohor në pajtim me paragrafin 1 të këtij Neni,
Zyra do të refuzon kërkesën për
transformimin e markës tregtare të
komunitetit ose aplikacionit për markë
tregtare të komunitetit në aplikacion për
markë tregtare nacionale.
limit in accordance with paragraph 1 of this
Article, the Office shall reject the application
for the transformation of the community
trademark
or
community
trademark
application into application for national
trademark.
Kancelarija
će odbaciti zahtev za
transformaciju trgovačke marke zajednice,
odnosno aplikacije za
trgovačku marku
zajednice
u aplikaciju
za nacionalnu
trgovačku
marku.
KRE IX
ANKESA
CHAPTER IX
APPEAL
POGLAVLJE IX
ŽALBA
Article 42
The appeal procedure
Član 42
Žalbeni postupak
Neni 42
Procedura e ankesës
Procedura e ankimimit do të iniciohet duke
paraqitur ankesë komisionit për ankesa në
pajtim me Nenin 90 te Ligjit.
Appeal procedure shall be initiated by filing
the appeal to an appeal committee in
accordance with Article 90 of the Law.
albeni postupak se pokreće podnošenjem
žalbe žalbenoj komisiji u skladu sa Članom
90 Zakona.
KREU X
CHAPTER X
POGLAVLJE X
Neni 43
Emri dhe adresa
Article 43
Name and Address
Član 43
Ime i adresa
1. Në komunikimin e paraqitur në Zyrë, emri 1.In the communication presented in the 1.U komunikaciji predtavljenoj u Kancelariji,
dhe adresa e paraqitësit të aplikacionit, Office, the name and address of the person ime i adresa podnosioca aplikacije, podnosioca
paraqitësit të kundërshtimit ose personit i cili submitting the application, person submitting prigovora ili lica koji predstavlja zahtev trebaju
70
paraqet kërkesa do të ceken në këtë mënyrë:
1.1. Nëse paraqitësi i aplikacionit ose
personi i cili paraqet kërkesa është
person fizik: emrin dhe mbiemrin e
paraqitësit të aplikacionit, të paraqitësit
të kundërshtimit ose personit i cili
paraqet kërkesa, rrugën, numrin e
shtëpisë, kodin postar, vendin dhe
Shtetin në të cilin ka banesë të
përhershme;
1.2. Nëse paraqitësi i aplikacionit ose
personi i cili paraqet kërkesa është person
juridik: firmën ose emrin e paraqitësit të
aplikacionit, paraqitësit të kundërshtimit
ose personin i cili paraqet kërkesa, rrugën,
numrin e shtëpisë, kodin postar, vendin dhe
Shtetin në të cilin ka seli të vërtetë dhe
efektive industriale ose komerciale.
the objection or person presenting the request se iskazati ovako:
shall
be
stated
as
follows:
1.1. If the person submitting the application
or the person who submits the request is a
natural person: name and surname person
submitting the application, person
submitting the objection or the person who
submits requests, street, house number,
postcode, country and the State in which
he has permanent residence;
1.1. Ako je podnosilac aplikacije ili lice koje
podnosi zahtev fizičko lice: ime i prezime
podnosioca aplikacije, podnosioca prigovora
ili lica koji predstavlja zahtev, ulicu, kućni
broj, poštanski broj, mesto Državu u kojoj
ima stalno boravište;
1.2. If the person submitting the
application or the person who submits is a
legal person: the firm or name of the
person submitting the application, the
person submitting the objection or the
person who submits requests, street, house
number, postcode, country and the State in
which he has real and effective industrial
or
commercial
headquarters.
1.2. Ako je podnosilac zahteva ili lice koje
podnosi zahtev pravno lice: potpis ili ime
podnosioca aplikacije, podnosioca prigovora
ili lica koji predstavlja zahtev, ulicu, kućni
broj, poštanski broj, mesto i Državu u kojoj
ima stvarno i ozbiljno industrijsko ili
trgovinsko sedište.
2. Në komunikimin e paraqitur me Zyrën,
In 2.The communication presented to the Office, 2.U ovom komunikaciji sa Kancelarijom, ime
emri dhe adresa e përfaqësuesit duhet të the name and address of the representative
i adresa zastupnika mora biti evidentirana
shënohet në këtë mënyrë:
must be written in this way:
na
ovaj
način:
2.1. Nëse përfaqësuesi është person fizik:
emrin dhe mbiemrin e përfaqësuesit,
2.1. If the representative is a natural
person: name and surname of the
71
2.1. Ako je zastupnik fizičko lice: ime i
prezime zastupnika, ulicu, kućni broj,
rrugën, numrin e shtëpisë, kodin postar
representative, street, house number, postal
dhe vendin;
code and country;
2.2. Nëse përfaqësuesi është person
2.2. If the representative is a legal person:
juridik: firmën, rrugën, numrin e shtëpisë, firm, street, house number, postal code and
kodin postar dhe vendin.
country.
poštanski
broj
i
zemlju;
2.2. Ako je zastupnik pravno lice: firmu,
ulicu, kućni broj, poštanski broj i zemlju.
3. Në rastet kur janë shënuar disa adresa të
paraqitësit të aplikacionit, paraqitësit të
kundërshtimit ose personit që paraqet kërkesa
ose në rastet kur janë shënuar disa adresa të
përfaqësuesit, vetëm adresa e parë e
përmendur do të merret parasysh, përveç aty
ku paraqitësi i i aplikacionit, paraqitësit të
kundërshtimit, personi që paraqet kërkesa ose
përfaqësuesi shënojnë njërën nga adresat si
adresë për korrespondencë.
3. In cases of several noted of addresses of
the person submitting the application, person
that submits the objection or in cases when
there were noted several addresses of the
representative, only the first mentioned
address shall be taken into account, except if
the person submitting the application, person
that submits the objection, the person
submitting the request or representative notes
one of the addresses as the address for
correspondence.
3. U slučajevima gde jenapisano nekoliko
adresa podnosioca aplikacije, podnosioca
prigovora ili lica koji predstavlja zahtev ili
kada je napisano nekoliko adresa zastupnika,
samo prva pomuta adresa će biti uzeta u
obzir, osim ako podnosilac aplikacije,
podnosioca prigovora ili lice koji predstavlja
zahtev ili zastupnik označava neku od adresa
kao
adresu
za
korespondenciju.
4. Komunikimi mund gjithashtu të shënoj
mënyra tjera të vendosjes së kontakteve me
përfaqësuesin e aplikacionit, paraqitësin e
kundërshtimit, personin që paraqet kërkesa
ose përfaqësuesin (numri i telefonit, numri
faksit dhe adresa e e-postës).
4. Communication can also note other ways of
establishing contacts with representatives of
the application, the person that submits the
objection, the person who applies or
representative (phone number, fax number
and
e-mail
address).
4. Komunikacija može takođe primetiti i
druge načine uspostavljanje kontakata sa
predstavnicima
aplikacije,
podnosiocem
prigovora, licem koje predstavlja ahteve ili
zastupnikom (broj telefona, broj faksa i e-mail
adresa).
5. Dispozitat e këtij Neni, si dhe Nenet 44, 45, 5. The provisions of this Article and Articles 5.. Odredbe ovog Člana i Članovi 44, 45, 46,
46, 47 dhe 49 të këtij Udhëzimi, do të 44, 45, 46, 47 and 49 of this Instruction, shall 4 i 49 ovog Uputstva, primenjuju se takođe i
aplikohen gjithashtu në paraqitjet tek also apply to submissions to the Commission na predstavljanjima kod Komisije u toku
72
komisioni gjatë procedurave të ankimit .
Neni 44
Përfaqësuesi i përbashkët
1. Nëse ekzistojnë më shumë se një paraqitës
të aplikacionit për regjistrim të markës
tregtare ose ekzistojnë pronar të përbashkët të
markës tregtare, ose më shumë se një palë për
të paraqitur së bashku një kundërshtim ose
kërkesë për revokim ose deklarim të
shfuqizimit, atëherë paraqitësit e tillë të
aplikacioneve, pronarët ose palët duhet të
emërojnë përfaqësuesin e tyre të përbashkët.
Nëse përfaqësuesi i përbashkët nuk emërohet,
parashtruesi i aplikacionit, pronari ose pala e
parë e emëruar do të konsiderohet si
përfaqësues i përbashkët. Nëse njëri prej
këtyre paraqitësve të aplikacionit, pronarëve
ose palëve ka caktuar një përfaqësues të
autorizuar, atëherë përfaqësuesi i tillë i
autorizuar do të konsiderohet si përfaqësues i
përbashkët. Nëse më shumë se një paraqitës i
aplikacionit, pronar ose palë kanë caktuar
përfaqësues të autorizuar, përfaqësuesi i
autorizuar i cili është emëruar i pari nga
paraqitësi i aplikacionit, pronari ose pala do
during
the
appeal
procedure. žalbenih
Article 44
Common representative
1. If there are more than one applicants for
trademark registration or existing joint owners
of the trademark, or more than one party to
jointly present an objection or request for
revocation or declaration of abrogation, then
such appilcants, owners or parties shall
appoint a joint representative. If a common
representative is not appointed, the applicant,
owner or first named party will be considered
as a joint representative. If one of these
applicants, the owners or parties appointed an
authorized
representative,
then
such
authorized representative shall be considered
as a joint representative. If more than one
applicant, owner or party have designated
authorized representative, the authorized
representative who is appointed the first by
the applicant, owner or party shall be deemed
as
the
authorized
representative.
73
postupaka.
Član 44
Zajednički predstavnik
1. Ako postoje više od jednog podnosioca
aplikacije za registraciju trgovačke marke ili
postoje zajednički vlasnici trgovačke marke,
odnosno više od jedne strane da bi zajedno
podneli prigovor ili zahtev za oduzimanje ili
proglašenje
oduzimanja,
onda
takvi
podnosioca aplikacije, vlasnici ili stranke
treba imenovati zajedničkog zastupnika. Ako
se ne imenuje zajednički zastupnik,
podnosilac aplikacije, vlasnik, odnosno prva
imenovana stranka će se smatrati kao
zajednički zastupnik. Ako jedan od ovih
podnosilaca aplikacije, vlasnika ili stranaka
imenovao ovlašćenog zastupnika, onda takav
ovlašćeni zastupnik če se smatrati se kao
zajednički zastupnik. Ako je više od jednog
podnosioca aplikacije, vlasnika ili stranaka
odredilo određenog zastupnika , onda če se
takav
ovlašćeni zastupnik koji je prvi
imenovan od strane podnosioca zahteva,
vlasnika ili stranke
smatrati ovlašćenim
zastupnikom.
të konsiderohet si përfaqësues i autorizuar.
2. Paragrafi 1 i këtij neni gjithashtu do të vlen
atëherë kur gjatë procedimit bartjes bëhet tek
më shumë se një person dhe personat e tillë
nuk e kanë emëruar përfaqësuesin e tyre të
përbashkët.
Neni 45
Komunikimi dhe paraqitja e shkresave në
Zyre
1. Komunikimi mund të paraqitet në Zyrë:
1.1.
Duke
dorëzuar
personalisht
aplikacionin për regjistrim të markës
tregtare ose çfarëdo aplikacioni, kërkesë,
dokument ose komunikim tjetër me Zyrë
nga pronari apo nga përfaqësuesi i
autorizuar i tij;
1.2. Aplikacionet dhe të gjitha shkresat
tjera përkatëse paraqiten në Zyre në tre
kopje.
2. Paragraph 1 of this Article shall also apply
when during the proceeding transfer is made
to more than one person and such persons
have not appointed their joint representative.
Article 45
Communication and presentation of
documents in the Office
2. Stav 1. ovog člana če se takođe
primenjivati i kada tokom prenošenja vrši
kod više od jedne osobe i takve osobe nisu
imenovali njohovog zajedničkog zastupnika .
Član 45
Komunikacija i prezentacija dokumenata
u kancelariji
Communication can be submitted to the 1.Komunikacija može se predstaviti
Office:
Kancelariji:
u
1.1. By personal submission of an
application for trademark registration or
any application, request, document or other
communication with the Office by the
owner or his authorized representative;
1.1. Ličnim podnošenjem aplikacije za
registraciju trgovačke marke ili bilo koje
aplikacije, zahteva ili drugog dokumenta
komunikacije sa Kancelarijom od vlasnika
ili njegovog ovlašćenog zastupnika;
1.2. Applications and all other relevant
documents are to be submitted to the
Office
in
three
copies.
1.2. Aplikacije i svi ostali relevantni
dokumenti dostavljaju se Kancelariji u tri
primerka.
2. Aplikacioni për regjistrim të markës 2. Application for registration of the 2.Aplikacija za registraciju trgovačke marke
tregtare ose çfarëdo aplikacioni, kërkesë, trademark or any application, request, ili bilo kakva aplikacija, zahtev, dokumenat
dokument ose komunikim tjetër me Zyrë document or other communication with the ili druga komunikacija sa Kancelarijom mora
74
duhet të paraqiten në gjuhë zyrtare të Office must be submitted in the official
Republikës së Kosovës. Publikimet e bëra në languages of the Republic of Kosovo.
buletinin zyrtarë të Zyrës duhet të jenë në Publications made in the official bulletin of
gjuhë zyrtare të Republikës së Kosovës.
the Office shall be made in the official
languages of the Republic of Kosovo.
biti podneta na službenim jezicima
Republike Kosova. Publikacije objavljene u
službenom biltenu Kancelarije moraju biti
na službenom jeziku Republike Kosova.
3. Kur aplikacioni për regjistrim të markës
tregtare ose çfarëdo aplikacioni, kërkesë
dokument ose komunikim tjetër në Zyrë është
paraqitur në njërën nga gjuhët zyrtare të
Republikës së Kosovës atëherë të gjitha ato
shkresa të cekura ne këtë paragraf duhen të
jenë në atë gjuhë.
3. When the application for trademark
registration or any application, document or
communication request to the Office in one of
the official languages of the Republic of
Kosovo, then all those documents referenced
in this paragraph should be in that language.
3. Kada je aplikacija za registraciju trgovačke
marke ili bilo koja aplikacija, dokumenat ili
komunikacija za kancelarijom predtavljena
na jednom od službenih jezika Republike
Kosova, onda svi ti dokumenti dati u ovom
stavu treba da budu na tom jeziku.
4. Nëse paraqitësi nuk vepron sipas paragrafit
3 të këtij neni, Zyra i bënë ftesë që në afat
prej 30 ditësh nga marrja e ftesës që të bëj
plotësim mungesave përkatëse lidhur me
paragrafin 3.
4. If the person submitting the application
does not comply with paragraph 3 of this
Article, Office makes the invitation that
within 30 days of receiving the invitation to
make filling of the relevant to paragraph 3.
4. Ako podnosilac ne postupi u skladu sa
stavom 3. ovog člana, Kancelarija ga poziva
u roku od 30 dana od dana prijema poziva
izvrši dopunjavanje relevantnih praznina u
vezi
stava
3..
5. Pas kërkesës së palës e cila duhet të bëhet
brenda afatit kohor të referuar në paragrafin 4
të këtij Neni, afati kohor mund të zgjatet më
së shumti tridhjetë (30) ditë të cilat do të
numërohen nga data e skadimit e atij afati
kohor.
5. Upon request of the party which must be
made within the time limit referred to in
paragraph 4 of this Article, the deadline may
be extended for a maximum thirty (30) days
which shall be counted from the date of
expiration
of
that
time
limit.
5. Na zahtev stranke koji mora biti
napravljen u roku referisanom u stavu 4.
ovog Člana, vremenski rok se može produžiti
za maksimalno trideset (30) dana koji će se
računati od dana isteka tog vremenskog roka.
6. Nëse pala nuk vepron sipas ftesës së Zyrës 6. If the party does not comply with the 6. Ako stranka ne postupi po pozivu
75
sipas paragrafit 4 të këtij neni Zyra e refuzon invitation under paragraph 4 of this article, the Kancelarije u skladu sa stavom 4. ovog člana,
aplikimin për regjistrim të markës tregtare.
Office rejects the application for trademark Kancelarija odbacuje zahtev za registraciju
registration.
Trgovačke
marke.
Neni 46
Kërkesat tjera për komunikim
Article 46
Additional requirements for
communication
Në komunikimet e paraqitura Zyra pranon In communications, the
nënshkrim të shkruar me dorë dhe nënshkrim handwritten
signatures
të vulosur.
signatures.
Neni 47
Formularët
1. Zyra do të vë në dispozicion formularë –
aplikacione:
1.1. Aplikacion për regjistrimin e markës
tregtare
1.2. Aplikacion për regjistrim të
ndryshimit në aplikacion apo në regjistrin e
markës tregtare;
1.3. Aplikacion për vazhdim të regjistrimit
të markës tregtare;
Član 46
Ostali zahtevi za komunikaciju
Office accepts U dostavljenim komunikacijama Kancelariji
and
stamped prihvata ruqni potpis i overeni potpis.
Article 47
Forms
Član 47
Obrasci
1.The Office shall make available forms- 1.Kancelarija će staviti na raspolagnaje
applications:
obrasce
/
aplikacije:
1.1. Application for trademark registration;
1.2. Application for registration of a
change to the application or to a trademark
register;
1.3. Application for renewal of the
trademark
registration;
1.1. Aplikaciju za registraciju trgovačke
marke
1.2. Aplikaciju za registraciju promene u
aplikaciji ili u registru trgovačke marke;
1.3. Aplikaciju za obnavljanje registracije
trgovačke
marke;
2. Formularët –aplikacionet e cekura në 2.Forms, applications referred to in 2. Obrasc i/ aplikacije navedenih u podstavu
nënparagrafin 1.1 gjithashtu do të përdorën subparagraph 1.1 will also be used for the 1.1 će se takođe koristiti u svrhi podnošenja
76
për qëllim të paraqitjes të kërkesës për
regjistrim të transferimit të markës tregtare,
licencës, të drejtës së pengut, ekzekutimit
përmbarimit, falimentimit, për regjistrim
ndërkombëtar,për lëshimin e certifikatës,për
hulumtim në data bazë të ZPI-së, për lëshim
të ekstraktit,për heqje dorë nga marka
tregtare, për revokimi të markës tregtare, për
deklarim të shfuqizimit,për paraqitje të
kërkesës për drejtën e përparësisë, për
ndërprerjen e vlefshmërisë, për kufizim të
listës së mallrave dhe shërbimeve,për ndarje
ose të procedimeve të ngjashme në të cilat
është e përfshirë marka tregtare.
purpose of submitting the application for
registration of transfer of the trademark,
license, right of pledge, execution, abrogation,
bankruptcy, international registration, the
issuance of the certificate, for research in IPOdate base, to extract concessions for waiver of
trademarks, for revocation of the trademark,
to declare the abrogation, to file a claim for
right of priority for the termination of validity,
to limit the list of goods and services, division
or similar proceedings in which the trademark
is involved.
zahteva za registraciju prenosa trgovačke
marke, licence, prava zaloga, bankrota, za
međunarodnu registraciju, za izdavanje
sertifikata, za istraživanja u bazi podataka
IPO, za izdavanje ekstrakta za odricanje od
tregovačke marke, za opoziv tregovačke
marke, da proglašnje ukidanja, da podnošenje
zahteva za pravo prvenstva za prestanak
važenja, za ograničenje spiska robea i usluga,
za podele ili slične procedure u kojima je
uključena
trgovačka
marka.
3. Formularët – aplikacionet nga paragrafi 1 i 3. Forms - applications of paragraph 1 of this 3. Obrasci – aplikacije iz stava 1. ovog Člana
këtij Neni do të vihen në dispozicion Article shall be made available through the biče dostupni preko veb sajta PO-a.
web site of the IPO.
nëpërmjet web faqes të ZPI-së.
4. Me qëllim të paraqitjes të aplikacionit për
regjistrim ndërkombëtar ose për kërkesë për
regjistrim të ndryshimeve në Regjistrin
Ndërkombëtar, palët në procedime para Zyrës
mund gjithashtu të përdorin formularët zyrtarë
të siguruar nga Byroja Ndërkombëtare ose
formularët të cilët i përgjigjen përmbajtjes së
këtyre formularëve. Nëse aplikacioni ose
kërkesa është paraqitur në formular të caktuar
4. With the aim of submitting the application
for international registration or application for
registration of changes in the International
Register, the parties in the proceedings before
the Office may also use the official forms
provided by the International Bureau or the
forms that correspond to the content of these
forms. If an application or request is
submitted on a form designated by the
77
4. Sa ciljem podnošenja zahteva za
međunarodnu registraciju ili zahteva za
registraciju promena u Međunarodnom
registru, strane u postupku pred Kancelarijom
mogu takođe koristiti službene obrasce koje
pruža Međunarodni biro ili obrasce koji
odgovaraju sadržaju ovih obrazaca. Ako je
aplikacija ili zahtev predstavljen na
određenom obrascu od strane Međunarodnog
nga Byroja Ndërkombëtare, atëherë duhet të International Bureau, then two copies of the biroa, onda se trebaju dostaviti dve kopije
paraqiten dy kopje të formularit, atëherë form should be submitted, then two copies of obrasca, onda se trebaju dostaviti dve kopije
duhet të paraqiten dy kopje të formularit.
the form should be submitted.
obrasca.
Neni 48
Përmirësimi i gabimeve
Article 48
Correction of errors
Član 48
Ispravka grešaka
1. Kur publikimi i aplikacionit, regjistrimit të
markës tregtare ose publikimi i regjistrimit
përmban gabim ose gabim që i atribuohet
Zyrës, Zyra do ta përmirësoj gabimin me
vetiniciativë ose me kërkesë të paraqitësit të
aplikacionit.
1. When publishing of an application,
trademark or publication of the registration
contains a mistake or error attributable to the
Office, the Office shall correct the mistake on
its own initiative or at the request of the
person submitting the application.
1.
Prilikom objavljivanja aplikacija,
regitracije trgovačke marke ili objavljivanje
registra sadrži greške ili greške koja pripadaju
Kancelariji, Kancelarija je dužna da ispravi
grešku na sopstvenu inicijativu ili na zahtev
podnosioca aplikacije.
2. Përmirësimet e bëra në bazë të paragrafit 1
të këtij neni duhet të publikohen.
2. Corrections made under paragraph 1 of this
Article shall be published.
2. spravke koje su izvršene na osnovu stava
1. ovog Člana treba da se objavljuju.
3. Dispozitat përkatëse do të vlejnë kur
plotësimin në lidhje me publikimin e
aplikacionit ka të bëjë me listën e mallrave
dhe shërbimeve ose paraqitjen e markës.
3. The relevant provisions will apply when
the fulfillment regarding the publication of
the application has to do with the list of goods
and services or the presentation of the
trademark.
3. Relevantne odredbe će se primenjivati kada
dopuna u vezi objavljivanja aplikacije ima
veze sa spiskom roba i usluga ili
prezentacijom marke.
4. Dispozitat e paragrafit 1 dhe 2 duhet
gjithashtu të vlejnë, me bërjen e plotësimeve
përkatëse, për përmirësimin e gabimit të
cilësdo vazhdim , regjistrim të njërës nga të
dhënat në Regjistrin e Markës Tregtare lidhur
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall
also apply, by making appropriate
amendments for correction of the error of any
extension, registration of one of the data in
the Trademark Register related to the Articles
4. Odredbe stavova 1. i 2. če se takođe
primenjivati, vršenjem odgovarajućih izmena
za ispravku grešaka u toku bilo kojeg
nastavka, registracije jednog od podataka u
Registar Trgovačkih Maraka u vezi sa
78
me Nenet 22 deri 29 të këtij Udhëzimi ose
përfundimit të efekteve të markës tregtare, si
dhe për çfarëdo regjistrimi në Regjistër të
përfaqësuesve të autorizuar.
Neni 49
Ekstraktet nga Regjistri
22 to 29 of this Instruction or expiration of the Članovima 22 do 29 ovog Uputstva ili isteka
trademark effect, as well as for any kind of efekata Trgovačke Marke, kao i za svaki upis
registration in the register of authorized u Registar ovlašćenih zastupnika.
representatives.
Article 49
Extracts from the Register
Član49
Izvodi iz Registra
1. Zyra do të lëshoj ekstraktet nga Regjistri
sipas kërkesës, pas pagesës së tarifës
përkatëse.
1. After payment of fee, the Office shall issue
extracts from the Register upon request,.
1. Kancelarija će posle uplate naknade
izdavati izvode iz Registra na zahtev,.
2. Evidentimi zyrtar e të dhënave në lidhje me
regjistrimin ndërkombëtar të markave mbahet
nga Byroja Ndërkombëtare e Organizatës
Botërore për Pronë Intelektuale. Me kërkesë
të cilësdo palë të interesuar, dhe pas pagesës
së tarifave të caktuara, Zyra do të lëshoj
ekstrakte nga mbledhja e të dhënave lidhur
me regjistrimin ndërkombëtar të markave të
cilat janë në dispozicion të Zyrës.
2. Official identification of the data
concerning the international registration of
marks is held by the International Bureau of
Intellectual Property Organization. Upon
application by any interested party, and upon
payment of prescribed fees, the Office shall
issue extracts from the collection of data
concerning the international registration of
marks which are available to the Office.
2. Zvanična evidencija podataka o
međunarodnoj registraciji maraka održava se
od strane Međunarodnog Biroa Organizacije
za ntelektualnu Svojinu. Na zahtev bilo koje
zaiteresovane stranke, i uz plaćanje propisane
takse, Kancelarija izdaje izvode iz zbirke
podataka koji se odnose na međunarodnu
registraciju trgovačkih maraka
koji su
dostupni Kancelariji.
KREU XI
Dispozita kalimtare
Neni 50
CHAPTER XI
Transitional Provisions
Article50
POGLAVLJE XI
Prelazne odredbe
Član 50
Dispozitat e Kreut VII dhe VIII të këtij Provisions of Chapter VII and VIII of the Odredbe Poglavlja VII i VIII ovog
Udhëzim Administrativ hyn në fuqi në ditën Administrative Instruction enter into force on Administrativnog Uputstva stupaju na snagu
79
kur Marrëveshja e Madridit dhe/apo
Protokolli i Madridit nënshkruhet nga
Republika e Kosovës dhe pas anëtarësimit të
Republikës së Kosovës në Bashkimin
Evropian.
Neni 51
Dispozita shfuqizuese
Me hyrjen në fuqi të këtij udhëzimi
administrativ
shfuqizohet
udhëzimi
nr.2007/13 Për procedurën e regjistrimit të
markës tregtare.
the day when the Madrid Agreement and / or
the Madrid Protocol are signed by the
Republic of Kosovo and after membership of
the Republic of Kosovo in the European
Union.
Article 51
Repealing provisions
na dan kada se Madridski Sporazum odnosno
Madridski Protokol
potpiše
od strane
Republike Kosovo i nakon članstva Republike
Kosova
u
Evropskoj
uniji.
Član 51
Odredbe ukidanja
Upon entry into force of this administrative Stupanjem na snagu ovog administrativnog
instruction, the instruction No.2007/13 on the uputstva ukida se uputstvo br.2007/13 O
procedure for registration of trademark shall proceduri za registraciju trgovačke marke.
be repealed.
80
REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË / MINISTARSTVO TRGOVINE I INDUSTRIJE
MINSTRY OF TRADE AND INDUSTRY
ZYRA PËR PRONËSI INDUSTRIALE
APLIKACION PËR REGJISTRIMIN E MARKËS TREGTARE
(Plotësoje në formë elektronike)
Plotësohet nga Zyra
Numri i aplikacionit
Data aplikimit
Plotësohet nga paraqitësi i aplikacionit
Kërkesë për regjistrimin e markës tregtare
Më ketë aplikacion kërkohet regjistrimi i markës për shenjen e propozuar dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
Të dhënat për paraqitësin e aplikacionit
Emri dhe mbiemri
Personi Juridik
Adresa e plotë
Tel, fax , e-mail:
Të dhënat për përfaqësuesin
Emri dhe mbiemri
Personi Juridik
Adresa e plotë
Tel, fax , e-mail:
Të dhënat e shenjës:
□ markë individuale
□ markë kolektive
□ markë certifikuese
□ markë tredimensionale
□ marka verbale në shenjat e formës
standarde
□ marke figurative
□ transliterimi i shenjës
□ përkthim i shenjës
□ përshkrimi i shenjës
Ngjyrat që mbrohen:
Dukja e shenjës
Numri i klasës sipas Klasifikimit të Nicës për produkte dhe shërbime (rrethojeni numrin përkatës)
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
E drejta e kërkuar e përparësisë
Deklarata
Deklaroj se Marka tregtare
□ është duke u shfrytëzuar
□ do të shfrytëzohet
Shuma e taksës së paguar
Numri i klasave për produkte dhe shërbime:______
Shuma bazë: _____
Shuma shtesë ;______
Gjithsejtë; _______
Shtojcat e bashkangjitura
□ lista e produkteve dhe shërbimeve të bashkangjitura □ dëshmia për të drejtën e përparësisë
□ autorizimi
□ dëshmia për pagesën e taksës administrative
□ autorizimi do të bashkëngjitet në ndërkohë
□ janë të paraqitura_____faqe shtesë për pikat_________
□ kontrata për markën kolektive
□ kjo kërkesë përmban ______ faqe+_______faqe të
bashkangjitura me aplikacion
□ kontrata për markën certifikuese
□ kërkesat tjera para ZPI-së (nëse ka nevojë të
bashkëngjiten faqe shtesë)
Nënshkrimi apo vula e paraqitësit të aplikacionit
Nënshkrimi dhe vula e Zyrës së Pronësisë Industriale
REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË / MINISTARSTVO TRGOVINE I INDUSTRIJE
MINSTRY OF TRADE AND INDUSTRY
ZYRA PËR PRONËSI INDUSTRIALE
APPLICATION FORM FOR TRADE MARK REGISTRATION
(please fill electronically)
To be fulfilled by the Office
Application number
Date of application
To be fulfilled from the application submitter
Request for registration of Trade Mark
By this ap0plication is required registration of trade mark on suggested trademark and list of goods and services
Applicant information
Name and surname
Legal person
Full address
Tel, fax , e-mail:
Representative application
Name and surname
Legal person
Full address
Tel, fax , e-mail:
Trademark information :
□ individual trademark
□ collective trademark
□ certifying trademark
□ three-dimensional trademark
□ verbal trademark of sign of standard
shape
□ figurative trademark
□ transliteration (lettering) of the sign
□ translation of the sign
□ description of the trademark
Colors that are being protected:
Display of the trademark
Number of Classification according to Nice Classification of goods and services (please do circle the appropriate
number )
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8 9 10 11 12 13 14 15
31 32 33 34 35 36 37 38
16 17 18 19 20 21 22 23
39 40 41 42 43 44 45
The priority right required
Declaration
I decelerate that the Trade Mark
□ is in use
□ will be used
The amount of paid tax
Number of classes for goods and services:______
Base sum: _____
additional sum:______
Total; _______
Attached annexes
□ list of goods and services attached
□ proof on priority right
□ authorization
□ proof on payment of the administrative fee
□ authorization will be attached in the meantime □ submitted _____additional pages, for item(s) _________
□ contract on collective trade mark
□ this application contains ______ page +_______pages
□ contract on certified trade mark
added to the application
□ other requests made to IPO (if is needed, attach additional pages)
Signature and stamp of the applicant
Signature and stamp of the Industrial Property Office
REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË / MINISTARSTVO TRGOVINE I INDUSTRIJE
MINSTRY OF TRADE AND INDUSTRY
KANCELARIJA INDUSTRIJSKE SVOJINE
APLIKACIJA ZA REGISTRACIJU TRGOVACKE MARKE
(Popuni u elektronskoj fomi )
Popunjava kancelarija
Broj aplikacije
Datum apliciranja
Popunjava podnosilac aplikacije
Zahtev za registraciju trgovačke marke
Ovo se aplikacijom zahteva registracija trgovačke marke za predloženu oznaku i lista proizvoda i usluga
Podaci o podnosiocu aplikacije
Ime i prezime
Pravno lice
Puna adresa
Tel, fax , e-mail:
Podaci o zastupniku
Ime i prezime
Pravno lice
Puna adresa
Tel, fax , e-mail::
Podaci o oznaci :
□ pojedinačna marka
□ kolektivna marka
□ sertifikovana marka
□ trodimenzionalna marka
□ verbalna marka na oznakama
standardne forme
□ figurativna marka
□ transliteracija oznake
□ prevod oznake
□ opis oznake
Boje koje se štite :
Izgled oznake
Broj klase prema Klasifikaciji iz Nice za proizvode i usluge ( zaokružite odgovarajući broj )
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8 9 10 11 12 13 14 15
31 32 33 34 35 36 37 38
16 17 18 19 20 21 22 23
39 40 41 42 43 44 45
Zahtevano pravo prednosti
Izjava
Izjavljujem da se trgovačka marka
□
koristi se
□ koristiće se
Iznos uplaćene takse
Broj klasa za proizvode i usluge :______
Osnovni iznos : _____
Dodatni iznos ;______
Ukupno; _______
Priloženi dodaci
□ lista priloženih proizvoda i usluga
□ ovlašćenje
□ ovlašćenje će se u međuvremenu priložiti
□ ugovor o kolektivnoj marki
□ ugovor o sertifikovanoj marki
□ dokaz o pravu prednosti
□ dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi
□ podnete su _____dodatne stranice za tačke _________
□ ovaj zahtev sadrži ______ stranice +_______ priložene
stranice sa aplikacijom
□ ostali zahtevi ispred KIS-a ( ako ima potrebe da se
prilože dodatne stranice )
Potpis ili pečat podnosioca aplikacije
Potpis i pečat Kancelarije industrijske svojine
REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË / MINISTARSTVO TRGOVINE I INDUSTRIJE
MINSTRY OF TRADE AND INDUSTRY
ZYRA PËR PRONËSI INDUSTRIALE
APLIKACION PËR VAZHDIMIN E MARKËS TREGTARE
(Plotësoje në formë elektronike)
Plotësohet nga Zyra
Numri i aplikacionit
Data aplikimit
Plotësohet nga paraqitësi i aplikacionit
Kërkesë për regjistrimin e markës tregtare
Më ketë aplikacion kërkohet regjistrimi i markës për shenjen e propozuar dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
Të dhënat për paraqitësin e aplikacionit
Emri dhe mbiemri
Personi Juridik
Adresa e plotë
Tel, fax , e-mail:
Të dhënat për përfaqësuesin
Emri dhe mbiemri
Personi Juridik
Adresa e plotë
Tel, fax , e-mail:
Të dhënat e markës
Numri i regjistrimit dhe data e
regjistrimit
Data e aplikimit:
Data e skadimit të vlefshmërisë:
Vazhdimi kërkohet për klasat sipas Klasifikimit të Nicës për produkte dhe shërbime (rrethojeni numrin
përkatës)
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8 9 10 11 12 13 14 15
31 32 33 34 35 36 37 38
16 17 18 19 20 21 22 23
39 40 41 42 43 44 45
E drejta e kërkuar e përparësisë
Deklarata
Deklaroj se Marka tregtare
□ është duke u shfrytëzuar
□ do të shfrytëzohet
Shuma e taksës së paguar
Numri i klasave për produkte dhe shërbime:______
Shuma bazë: _____
Shuma shtesë ;______
Gjithsejtë; _______
Shtojcat e bashkangjitura
□ lista e produkteve dhe shërbimeve të bashkangjitura □ dëshmia për të drejtën e përparësisë
□ autorizimi
□ dëshmia për pagesën e taksës administrative
□ autorizimi do të bashkëngjitet në ndërkohë
□ janë të paraqitura_____faqe shtesë për pikat_________
□ kontrata për markën kolektive
□ kjo kërkesë përmban ______ faqe+_______faqe të
bashkangjitura me aplikacion
□ kontrata për markën certifikuese
□ Të dhenat e tjera
Nënshkrimi apo vula e paraqitësit të aplikacionit
Nënshkrimi dhe vula e Zyrës së Pronësisë Industriale
REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË / MINISTARSTVO TRGOVINE I INDUSTRIJE
MINSTRY OF TRADE AND INDUSTRY
Intellectual Property Office
Application Form for extension of the Trade Mark
(please fill electronically)
To be fulfilled by the Office
Application number
Date of application
To be filed from the application submitter
Request for registration of Trade Mark
By this application form is required registration of trade mark on suggested sign and list of goods and services
Information on the applicant
Name and surname
Legal person
Full address
Tel, fax , e-mail:
Information on the representative
Name and surname
Legal person
Full address
Tel, fax , e-mail:
Information on the trade mark
Registration number and date
Date of application:
Expire date of validity:
Extension of registration is required to be based to the Nice Classification for goods and services (please circle
the appropriate number)
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8 9 10 11 12 13 14 15
31 32 33 34 35 36 37 38
16 17 18 19 20 21 22 23
39 40 41 42 43 44 45
The priority right required
Declaration
I decelerate that the Trade Mark
□ is in use
□ will be used
The amount of paid tax
Number of classes for goods and services:______
Base sum: _____
additional sum:______
Total; _______
Attached annexes
□ list of goods and services attached
□ authorization
□authorization will be attached in the meantime
□ contract on collective trade mark
□ contract on certified trade mark
□ Other data
Signature and stamp of the applicant:
□ proof on priority right
□ proof on payment of the administrative fee
□ submitted _____additional pages, for item(s) _________
□ this application contains ______ page +_______pages
added to the application
Signature and stamp of the Industrial Property Office
REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË / MINISTARSTVO TRGOVINE I INDUSTRIJE
MINSTRY OF TRADE AND INDUSTRY
KANCELARIJA INDUSTRIJSKE SVOJINE
APLIKACIJA ZA PRODUŽENJE TRGOVAČKE MARKE
(Popuni u elektronskoj formi)
Popunjava kancelarija
Broj aplikacije
Datum apliciranja
Popunjava podnosilac aplikacije
Zahtev za registraciju trgovačke marke
Ovom se aplikacijom zahteva registracija marke za predloženu oznaku i lista proizvoda i usluga
Podaci o podnosiocu aplikacije
Ime i prezime
Pravno lice
Puna adresa
Tel, fax , e-mail:
Podaci o zastupniku
Ime i prezime
Pravno lice
Puna adresa
Tel, fax , e-mail::
Podaci o marki
Broj registracije i datum
registrovanja
Datum apliciranja:
Datum isteka važnosti:
Produženje se zahteva za klase prema Klasifikaciji iz Nice za proizvode i usluge (zaokružite odgovarajući broj)
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8 9 10 11 12 13 14 15
31 32 33 34 35 36 37 38
Zahtevano pravo prednosi
Izjava
Izjavljuje da se trgovačka marka
□ koristi
se
□ koristiće se
16 17 18 19 20 21 22 23
39 40 41 42 43 44 45
Iznos uplaćene takse
Broj klasa za proizvode i usluge:______
Osnovni iznos: _____
Dodatni iznos ;______
Ukupno; _______
Priloženi dodaci
□ lista priloženih proizvoda i usluga
□ ovlašćenje
□ ovlašćenje će se priložiti u međuvremenu
□ ugovor o kolektivnoj marki
□ ugovor o sertifikovanoj marki
□ dokaz o pravu prednosti
□ dokaz o uplati administrativne takse
□ podnete su _____ dodatne stranice_________
□ Ostali podaci
Potpis ili pečat podnosioca aplikacije
Potpis i pečat Kancelarije industrijske svojine
□ ovaj zahtev sadrži ______ stranice+_______priložene
stranice sa aplikacijom
REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË / MINISTARSTVO TRGOVINE I INDUSTRIJE
MINSTRY OF TRADE AND INDUSTRY
ZYRA PËR PRONËSI INDUSTRIALE
APLIKACION PËR REGJISTRIMIN E NDRYSHIMEVE
(Plotësoje në formë elektronike)
Plotësohet nga Zyra
Numri i aplikacionit
Data aplikimit
Plotësohet nga paraqitësi i aplikacionit
Kërkesë për regjistrimin e ndryshimeve
Më ketë aplikacion kërkohet regjistrimi e ndryshimeve
Të dhënat për paraqitësin e aplikacionit
Emri dhe mbiemri
Personi Juridik
Adresa e plotë
Tel, fax , e-mail:
Të dhënat për përfaqësuesin
Emri dhe mbiemri
Personi Juridik
Adresa e plotë
Tel, fax , e-mail:
Lloji i ndryshimit të kërkuar:
Të dhënat që duhen ndryshuar:
Të dhënat e ndryshuara:
Numri i klasës sipas Klasifikimit të Nicës për produkte dhe shërbime (rrethojeni numrin përkatës)
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
E drejta e kërkuar e përparësisë
Deklarata
Deklaroj se Marka tregtare
□ është duke u shfrytëzuar
□ do të shfrytëzohet
Shuma e taksës së paguar
Numri i klasave për produkte dhe shërbime:______
Shuma bazë: _____
Shuma shtesë ;______
Gjithsejtë; _______
Shtojcat e bashkangjitura
□ lista e produkteve dhe shërbimeve të bashkangjitura □ dëshmia për të drejtën e përparësisë
□ autorizimi
□ dëshmia për pagesën e taksës administrative
□ autorizimi do të bashkëngjitet në ndërkohë
□ janë të paraqitura_____faqe shtesë për pikat_________
□ kontrata për markën kolektive
□ kjo kërkesë përmban ______ faqe+_______faqe të
bashkangjitura me aplikacion
□ kontrata për markën certifikuese
□ Dëshmi mbi bazën juridike të ndryshimit
Nënshkrimi apo vula e paraqitësit të aplikacionit
Nënshkrimi dhe vula e Zyrës së Pronësisë Industriale
REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË / MINISTARSTVO TRGOVINE I INDUSTRIJE
MINSTRY OF TRADE AND INDUSTRY
INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE
APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OF THE CHANGES
(Please fill electronically)
To be fulfilled by the Office
Application number
Date of application
To be fulfilled from the application submitter
Request for registration of changes
By this application is required registration of changes
Applicant information
Name and surname
Legal person
Full address
Tel, fax , e-mail:
Representative information
Name and surname
Legal person
Full address
Tel, fax , e-mail:
Type of changes that has been required:
Data on the changes to be made:
Data that has been changed:
Number of classes according to Nice Classification of goods and services (please do circle the appropriate
number)
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
The priority right required
Declaration
I decelerate that the Trade Mark
□ is in use
□ will be used
The amount of paid tax
Number of classes for goods and services:______
Base sum: _____
additional sum;______
Total: _______
Attached annexes
□ list of goods and services
□ authorization
□ authorization will be attached in the meantime
□ contract on collective trade mark
□ contract on certified trade mark
Signature and stamp of the applicant:
□ proof on priority right
□ proof on payment of the administrative fee
□ submitted _____ additional pages, for item(s) _________
□ this application contains ______ page +_______pages
added to the application
□ proof on legal base for the changes
Signature and stamp of the Industrial Property Office
REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË / MINISTARSTVO TRGOVINE I INDUSTRIJE
MINSTRY OF TRADE AND INDUSTRY
KANCELARIJA INDUSTRIJSKE SVOJINE
APLIKACIJA ZA REGISTRACIJU IZMENA
(Popuni u elektronskoj fomi)
Popunjava kancelarija
Broj aplikacije
Datum apliciranja
Popunjava podnosilac aplikacije
Zahtev za registraciju izmena
Ovo se aplikacijom zahteva registracija izmena
Podaci o podnosiocu aplikacije
Emri dhe mbiemri
Personi Juridik
Adresa e plotë
Tel, fax , e-mail:
Podaci o zastupniku
Ime i prezime
Pravno lice
Puna adresa
Tel, fax , e-mail:
Vrsta zahtevane izmene:
Podaci koji se trebaju izmeniti:
Izmenjeni podaci:
Broj klase prema Klasifikaciji iz Nice za proizvode i usluge ( zaokružite odgovarajući broj )
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8 9 10 11 12 13 14 15
31 32 33 34 35 36 37 38
Zahtevano pravo prednosti
Izjava
Izjavljujem da se trgovačka marka
□ koristi se
□ koristiće se
16 17 18 19 20 21 22 23
39 40 41 42 43 44 45
Iznos uplaćene takse
Broj klasa za proizvode i usluge :______
Osnovni iznos : _____
Dodatni iznos ;______
Ukupno; _______
Priloženi dodaci
□ lista priloženih proizvoda i usluga
□ ovlašćenje
□ ovlašćenje će se u međuvremenu priložiti
□ ugovor o kolektivnoj marki
□ ugovor o sertifikovanoj marki
Potpis ili pečat podnosioca aplikacije
□ dokaz o pravu prednosti
□ dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi
□ podnete su _____dodatne stranice za tačke _________
□ ovaj zahtev sadrži ______ stranice +_______ priložene
□
stranice sa aplikacijom
Dokaz o pravnoj osnovi izmene
Potpis i pečat Kancelarije industrijske svojine
Download

Shkarko - Ministria e Tregtisë dhe Industrisë