Republika e Kosovës
Republika Kosova- Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada - Government
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstovo Sredine i Prostornong Planiranja
Ministry of Environment And Spatial Planning
LEGALIZO NDËRTIMIN, Shfrytëzo rastin!
Trajtimi i Ndërtimeve pa Leje ka filluar!
Nëse ke ndonjë ndërtim (shtëpi, banesë, lokal,...) pa leje, shfrytëzo rastin legalizoje!
Regjistrimi i ndërtimeve pa leje mund të bëhet vetëm deri me 5 Shkurt 2015!
Regjistrimi është FALAS!
Plotëso FORMULARIN E REGJISTRIMIT dhe dorëzoje në Komunën tënde
5 Arsye pse duhet ta legalizosh ndërtimin pa leje
1. Ndërtimi juaj behet i ligjshëm dhe i sigurt për banim
2. Kaloni hapin e parë të regjistrimit të ndërtimit tuaj në Kadastër
3. Ndërtimi juaj mund të shërbej si hipotekë për marrje të kredive nga Bankat
4. Komuna juaj do të planifikon dhe ofron shërbime për të cilat keni nevojë
5. Nuk shqetësoheni se ndërtimi juaj do të rrënohet
Mbani mend!
Nëse nuk e regjistroni ndërtimin pa leje tani, do të humbni mundësinë e
legalizimit!
Regjistrimi është hapi i parë i procesit të legalizimit të ndërtimit pa leje, detajet tjera mbi
këtë proces mund t’i gjeni në fletushkën e bashkangjitur si dhe Formularin e
Regjistrimit.
REGJISTRO NDËRTIMIN PA LEJE!
Sa do të kushtojë leja e legalizimi?
Aplikuesit të cilët i plotësojnë kushtet për leje legalizimi
duhet të paguajnë taksen administrative te cilën
komuna e aplikon aktualisht për leje të ndërtimit.
Aplikuesit gjithashtu duhet të paguajnë taksat e
papaguara të pronës para
se të marrin lejen e
legalizimit.
DATA TË RËNDËSISHME:
30 gusht 2013
data e hartës digjitale ortofoto. Ligji trajton çdo ndërtim
të përfunduar, substancialisht te përfunduar ose te pa
përfunduar para kësaj date.
5 shkurt 2014
data kur Ligji ka hyrë në fuqi.
Cilat ndërtime lirohen nga pagesa e
taksës për legalizim?
Ndërtimet në vijim lirohen nga taksa për legalizimi:
shtëpitë individuale të banimit deri në 100 m2,
përftuesit e skemave sociale, dhe objektet bujqësore
deri në 400 m2.
A duhet të aplikojnë për legalizim ndërtimet që
lirohen nga taksa për legalizim, dhe cilat
dokumente kërkohen?
PO!
Së pari duhet të regjistrohet ndërtimi pa leje në
Regjistrin Kombëtar të Ndërtimeve pa Leje. Aplikikacioni
për legalizim duhet pastaj të kompletohet dhe
dorëzohet siç përshkruhet më sipër.
5 shkurt 2015
data kur Komunat përfundojnë regjistrimin e
ndërtimeve pa leje.
Republika e Kosovës
Republika Kosova- Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada - Government
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstovo Sredine i Prostornong Planiranja
Ministry of Environment And Spatial Planning
11 mars 2015
dita e publikimit të regjistrit shtetëror të ndërtimeve pa
leje, aplikuesi duhet të verifikoj nëse ndërtimi i tyre
është regjistruar dhe të informojë Ministrinë për ndonjë
gabim ose lëshim eventual.
16 shtator 2015
SI TË PAJISEM ME
LEJE TË LEGALIZIMIT?
fillimi i aplikimit për legalizim
16 mars 2016
fundi i aplikimit për legalizim
5 shkurt 2017
data në të cilën ligji pushon të jetë në fuqi.
Cilat ndërtime do të rrënohen sipas Ligjit?
Kjo broshurë është hartuar nga
MMPH për të ofruar udhëzime për
regjistrimin e ndërtimeve pa leje dhe
se si të aplikohet për legalizimin e
ndërtimeve pa leje
Ndërtimet pa leje të cilat nuk janë të regjistruar në
Regjistrin
Kombëtar të Ndërtimeve pa Leje deri me 5 shkurt 2015;
Ndërtimet qe janë te regjistruara ne Regjistrin Kombëtar të
Ndërtimeve pa Leje por qe nuk kane aplikuar për Legalizim
– Faza e aplikimit;
Ndërtimet që nuk i plotësojnë kriteret e përcaktuara ne
Ligj;
Për më shumë informacion shihni faqen e
internetit të Ministrisë së Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor:
www.mmph-rks.org
Ose kontaktoni Ministrinë në:
Ndërtimet që nuk i plotësojnë kërkesat themelore te
shëndetit dhe sigurisë te përcaktuara ne UA 18/2014;
Ndërtimet pa leje te cilave ju ka refuzuar Leja e Legalizimit;
Ish- ndërtesa e mediave “Rilindja”
10 000 Prishtinë - Kosovë.
Tel: + 381 (0) 38 200 32 645
LEGALIZO NDËRTIMIN
Pse kam nevojë për leje legalizimi?
Ndërtimi juaj behet i ligjshëm dhe i sigurt për banim;
Kaloni hapin e parë të regjistrimit të ndërtimit tuaj në
Kadastër;
Ndërtimi juaj mund të shërbej si hipotekë për marrje të
kredive nga Bankat;
Komuna juaj do të planifikon dhe ofron shërbime për
të cilat keni nevojë;
Nuk shqetësoheni se ndërtimi juaj do të rrënohet;
DISA PËRKUFIZIME TË
LIGJIT PËR TRAJTIMIN E
NDËRTIMEVE PA LEJE
[LIGJI]
NËSE NUK E REGJISTRONI NDËRTIMIN PA
LEJE DO TË HUMBNI MUNDËSINË E
LEGALIZIMIT!
Kur dhe si te kem qasje në Regjistrin Kombëtar te
Ndërtimeve pa Leje?
Qytetaret te cilët kanë ndërtime pa leje ose njësi
brenda ndërtimeve pa leje janë te obliguar te
deponojnë kërkesë për tu përfshirë në Regjistrin
Komunal të ndërtimeve pa leje, njëkohësisht edhe
Komuna e bene identifikimin e te gjitha ndërtimeve pa
leje duke i listuar ato ne Regjistrin Komunal te
Ndërtimeve pa Leje.
Me 11 mars 2015 Ministria publikon Regjistrin Kombëtar te
Ndërtimeve pa Leje. Aplikuesi është përgjegjës për te
verifikuar se ndërtimi i tyre është përfshirë në listë ose
për të informuar Ministrinë për çfarëdo gabimi apo
lëshimi eventual.
Cilat ndërtime trajtohen sipas këtij Ligji?
Ndërtim pa leje
ndërtim ekzistues që është ndërtuar i cili ekziston në
kohën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, sipas dëshmive të
hartës digjitale ortofoto (një foto ajrore e Kosovës);
Ndërtimi i përfunduar ose substancialisht i
përfunduar
është ndërtim pa leje i cili ekziston në kohen e hyrjes ne
fuqi të Ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa Leje sipas
dëshmive të hartës ortofoto digjitale te datës 30 gusht
2013, në të cilën janë kryer punët ndërtimore, instalimet
dhe të njëjtat paraqesin tersi ndërtuese të cilat mund të
përdoren;
Regjistri kombëtar i ndërtimeve pa leje
listë e nivelit qendror e të gjitha ndërtimeve pa leje në
Kosovë;
Lista e Rrënimit
listë e përpiluar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor e atyre ndërtimeve pa leje të shënuara në
Regjistrin kombëtar të ndërtimeve pa leje, por për të cilat
nuk janë dorëzuar aplikacione për legalizim. Lista e
Rrënimeve duhet të përfshijë të gjitha ndërtimet që janë
subjekt i rrënimit pa marrë parasysh nëse rrënimi do të
bëhet nga ana e Ministrisë apo Komunave.
KUR KA HYRË LIGJI NË FUQI?
Ligji ka hyrë në fuqi më 5 shkurt 2014 dhe do të jetë në
fuqi për tre vite, deri më 5 shkurt 2017.
Kur dhe ku duhet të aplikoni për leje legalizimi?
Të gjitha ndërtimet e përfunduara ose substancialisht
te përfunduara që janë identifikuara në hartën digjitale
ortofoto të datës 30 gusht 2013 në Kosovë, ose
sigurojnë dëshmi se ndërtimi ka ekzistuar para datës
30 gusht 2013.
Ndërtimet e papërfunduara që janë identifikuara në
hartën digjitale ortofoto të datës 30 gusht 2013
trajtohen sipas Ligjit te Ndërtimeve pa Leje dhe te Ligjit te
Ndërtimit.
Çfarë do të ndodhë me ndërtimet e ndërtuara pas
30 gushtit 2013 të cilat nuk janë përfshirë në
hartën digjitale ortofoto?
Ndërtimet e papërfunduara që nuk janë identifikuara në
hartën digjitale ortofoto të datës 30 gusht 2013
trajtohen sipas Ligjit te Ndërtimit dhe Ligjit te Planifikimit
Hapësinor.
Aplikacionet për legalizim mund të paraqiten brenda
gjashtë muajve pas publikimit të Regjistrit Kombëtar të
Ndërtimeve pa Leje.
Nëse keni nevojë për të aplikuar për legalizimin e një
shtëpie banimi individual apo të një ndërtesë të banimit
kolektiv, ju duhet të aplikoni në komunën në të cilën
gjendet ndërtimi pa leje.
Për kategoritë I dhe II të ndërtimeve (me rrezik të ulët
dhe të mesëm, siç përcaktohet në nenin 15 të Ligjit për
ndërtim), aplikacionet duhet të dorëzohen në komunë.
Për kategorinë III (më rrezik të lartë dhe / ose me
interes kombëtar), aplikacionet duhet të dorëzohen në
Ministri.
Si të aplikoj?
Kur dhe si të aplikoni për regjistrim në Regjistrin
e Ndërtimeve pa Leje?
Një formë standarde gjendet në faqen e internetit në
komunën tuaj dhe faqen e internetit të Ministrisë. Ju
gjithashtu mund të merrni një formë në komunën tuaj.
Aplikimet për regjistrimin e ndërtimeve pa leje të
ndërtuara para 30 gushtit 2013 do të regjistrohen deri
më 5 shkurt 2015.
Ju duhet të plotësoni formularin dhe ta dorëzoni atë së
bashku me dokumentet e kërkuara dhe dëshminë për
taksën prej një njëqind (100) euro të paguar.
Kërkesën-formularin për tu listuar ne Regjistrin e
Ndërtimeve pa Leje mund ta shkarkoni nga faqja e
internetit e komunës tuaj dhe Ministrisë. Ju gjithashtu
mund të merrni formularin personalisht në komunën
tuaj. Ky formular duhet të dorëzohet në Komunë.
Vetëm aplikacionet e kompletuara do të shqyrtohen.
Prandaj, ju duhet të siguroheni që të gjitha dokumentet
e kërkuara sipas nenin 10 të Ligjit janë dorëzuar.
Kolika će biti cena dozvole za legalizaciju?
BITNI DATUMI:
Podnosilac zahteva koji ispunjava uslove za dozvolu o
legalizaciji mora da plati administrativnu taksu koju
sada opština koristi za a trenutno primenjuje za
građevinske dozvole. Podnosioci zahteva takođe
moraju da uplate sve neplaćene poreze na imovinu pre
nego što dobiju dozvolu za legalizaciju.
30 august 2013
datum digitalne ortofoto karte Kosova. Zakon važi za bilo
koju izgradnju završenu, suštinnski završenu ili nezavršenu
do toga datuma.
5 februar 2014
datum kada je Zakon stupio na snagu.
Koje su izgradnje izuzete od uplate
takse za legalizaciju?
5 februar 2015
Od takse za legalizaciju oslobađaju se individualne kuće
za stanovanje do sto kvadratnih metara (100 m2),
korisnici koji primaju određenu socijalnu pomoć, kao i
poljoprivredni objekti do četiristotine kvadratnih metara
(400 m2).
Da li izgradnje koje su oslobođene plaćanja
takse moraju da podnesu zahtev za
legalizaciju, i koja su dokumenta potrebna u
tim slučajevima?
datum kada opštine završavaju registraciju izgradnje bez
dozvole
datum objavljivanja državnog registra izgradnje bez dozvole,
podnosioc mora proveriti da li je njihova
izgradnja
registrovana i da obavesti ministarstvo u slučaju pogreške ili
nekog propusta
početak podnošenja zahteva za legalizaciju.
16 mars 2016
Nelegalna izgradnja mora biti registrovana unutar državnog
registra objekata izgrađenih bez dozvole nadležnog organa.
Zahtev za legalizaciju se nakon toga kompletira i podnosi kao
što je navedeno u prethodnom tekstu
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstovo Sredine i Prostornong Planiranja
Ministry of Environment And Spatial Planning
11 mars 2015
16 septembar 2015
DA!
Republika e Kosovës
Republika Kosova- Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada - Government
zadnji rok za aplikaciju za legalizaciju
5 shkurt 2017
datum do koga važi Zakon.
KAKO PRIBAVITI
DOZVOLU
ZA LEGALIZACIJU?
Ova brošura je pripremljena od strane MSPP
sa ciljem pružanja uputstava o registraciji
nelegalno izgrađenih objekata kao i o
načinima podnošenja zahteva za njihovu
legalizaciju
Koja izgradnja mora biti srušena shodno važećem
Zakonu?
Nelegalna izgradnja koja nije registrovana u državnom
registru nelegalno sagrađenih objekata do 5 februara
2015;
Izgradnja koja je registrovana u državnom registru
nelegalne izgradnje ali koja nije prijavljena za legalizaciju
–Faza prijave;
Za više informacija posetiti internet stranicu
Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja:
www.mmph-rks.org
Izgradnje koja ne ispunjava kriterijume definisane
Zakonu;
Ili direktno kontaktiraje MSPP na adresi:
u
Izgradnje koje ne ispunjavanu osnovne zahteve zdravlja i
sigurnosti određene u A.U. 18/2014;
Nelegalna izgradnja kojima je odbijena dozvola za
legalizaciju;
Bivša zgrada "Rilindija"
10 000, Priština- Kosovo.
Tel: + 381 (0) 38 200 32 645
LEGALIZUJTE IZGRADNJU
Zašto mi je potrebna dozovola za legalizaciju?
Vaša izgradnja postaje zakonita i sigurna za
stanovanje;
Inicirajte prvi korak registracije vaše izgradnje u Katastru;
Vaš objekat može poslužiti kao kolateral za dobijanje kredita
od banaka;
Vaša opština će planirati i pružiti usluge koje su vam
potrebne;
Nečete brinuti da če se vaš objekat srušiti;
NEKE DEFINICIJE SU
PREUZETE IZ ZAKONA O
TRETIRANJU IZGRADNJE BEZ
DOZVOLE [ZAKON]
Izgradnja bez dozvole
postojeća zgrada izgrađena bez građevinske dozvole
koja postoji u vremenu stupanja na snagu ovog zakona,
prema svedočenju/podacima digitalne ortofoto karte
(vazdušni snimak Kosova);
Završena izgradnja ili suštinski završena zgrada
je nelegalna gradnja koja postoji u trenutku stupanja na snagu
Zakona o nelegalnoj izgradnji po dokazima digitalne ortofoto
mape od 30 avgusta 2013 godine, na kojima su završeni
građevinski radovi, instalacije i isti predstavljaju građevinsku
funkcionalnu celinu koja se može upotrebiti;
Državni registar izgradnje bez dozvole
spisak centralnog nivoa svih nelegalnih objekata na
Kosovu;
Spisak rušenja
kompletiran spisak građevina bez dozvole od strane
Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja
označenih u spisku Državnog registra nelegalne
izgradnje, ali koji nisu podneli zahtev za legalizaciju.
Lista za rušenje treba uključiti građevine koje su predmet
rušenja, bez obzira da li će se rušenje uraditi od strane
Ministarstva ili opština;
KADA JE ZAKON STUPIO NA SNAGU?
Zakon j e stupio na snagu 5 februara 2014 i smatraće
se važećim tri godine tj. do 5 februara 2017.
AKO NE REGISTRUJETE IZGRADNJU BEZ
DOZVOLE, IZGUBIČETE MOGUČNOST
LEGALIZACIJE!
Koje izgradnje podpadaju pod ovaj Zakon?
Sve završene izgradnje koje su identifikovane na
osnovu digitalne ortofoto karte zaključno na dan 30
august 2013 na teritoriji Kosova, ili obezbeduje se
dokaz da je zgrada postojala pre 30. avgusta 2013.
Nezavršene
zgrade
koje
su
identifikovane
u
Digitalnoj ortofoto mapi od 30. avgusta , 2013 tretiraju se
u skladu Zakona o Tretiranju Izgrandje bez Dozvole i
Zakonu o Izgrandji.
Šta će se desiti sa izgradnjom završenom nakon
30 augusta 2013 a koja nije uključena u ortofoto
kartu?
Nezavršene zgrade koje nisu identifikovane u
Digitalnoj ortofoto mapi od 30 avgusta 2013 tretiraju se
u skladu Zakona o Izgradnju i Zakona o Prostrornom
Planiranju.
Kada i kako da podnesem zahtev za
registraciju u državni registar izgradnje bez
dozvole?
Podnošenje zahteva za registraciju nelegalnih
objekata sazidanih pre 30 augusta 2013 će biti
dozvoljeno do 5 februara 2015.
Zahtev za registraciju možete pronaći na internet
strani vaše opštine, kao i na internet strani
ministarstva. Takođe, možete preuzeti prijavu u vašoj
opštini. Zahtev mora biti podnet opštini.
Kada i kako da dobijem pristup državnom
registru izgradnje bez dozvole?
Građani koji imaju izgradnju bez dozvole ili jedinice
unutar nelegalne izgradnje obavezni su da podnesu
zahtev za upis u opštinski registar izgradnje bez
dozvole, istovremeno i opština vrši identifikaciju svih
nelegalno izgrađenih građevina uvodeći ih u opštinski
registar nelegalne izgradnje.
Dana 11 mart 2015 godine Ministarstvo objavljuje državni
registar nelegalne izgradnje. Podnosioc je obavezan da
proveri da li je njihova građevina uključena u spisak ili da
obavesti ministarstvo o bilo kojoj grešci ili evantualnom
propustu.
Kada i gde mogu da podnesem zahtev za dozvolu
za legalizaciju?
Zahtevi za legalizaciju mogu biti podneti u roku od 6
meseci nakon objavljivanja u državnom registru
nelegalno izgrađenih objekata.
Ako je potrebno podneti zahtev za legalizaciju
individualnog stambenog objekta, ili zajedničkog
stambenog objekta, Vi morate podneti zahtev opštini
na čijoj se teritoriji nalazi nepokretnost.
Za kategorije I i II izgradnje (za nizak i umeren rizik, kao
što je definisano članom 15 Zakona o izgradnji),
podnosioci zahteva moraju podneti zahteve opštini. Za
kategoriju III izgradnje (za visok rizik i/ili u slučaju
nacionalnog
interesa),
zahtevi
se
podnose
ministarstvu.
Kako da podnesem zahtev?
Obrazac za prijavu se nalazi na internet stranici vaše
opštine, kao i na internet stranici ministarstva.
Obrazac za prijavu takođe možete preuzeti u vašoj
opštini.
Potrebno je popuniti obrazac i dostaviti ga zajedno sa
pratećom dokumentacijom kao i dokazom o uplati
takse u iznosu od 100 Evra.
Samo uredno popunjeni zahtevi će biti prihvaćeni.
Shodno tome, Vi morate podneti svu dokumentaciju
kao što je i predviđeno u članu 10 Zakona.
Download

5Arsye pse duhet ta legalizosh ndërtimin pa leje