Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Punëve të Brendshme - Ministarstvo Unutrašnjih Poslova
Ministry of Internal Affairs
Policia e Kosovës/Policija Kosova/Kosovo Police
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë
Generalna Policijska Direkcija/General Police Directorate
UPRAVA ZA OSOBLJE I ADMINISTRACIJU
OBAVEŠTENJE
ZA POLAGANJE PISMENOG TESTIRANJA
Svi aplikanti koji su ispunili kriterijume objavljenog javnog konkursa od 26 Maja 2014 do 17 Juna 2014
godine, za policijske službenike, pozivaju se da se podvrgavaju pismenom testiranju koji će se održati na
nivou Regionalnih Direkcija Policije Kosova dana 19,20 i 21 Jula 2014 godine.
PAŽNJA: Kandidati sa liste treba da se jave na vreme i mesto gde je predvidjeno održavanje pismenog
testiranja 60 minuta ( jedan sat) pre početka testiranja.
Kandidati dana održavanja pismenog testiranja treba da imaju sa sobom:
1. Broj aplikacije (pogledaj na objavlenim listama),
2. Ličnu Kartuftimin ,
3. Hemijsku olovku plave boje
Danom održavanja pismenog testiranja kandidatima se ne dozvoljava da koriste sredstva Informativne
Tehnologije kao što su : mobilni telefoni, kalkulatori itd. Svaki pokušaj koriščenja ovih sredstava i pokušaj
kopiranja odmah će da sledi diskvalifikacija sa procesa testiranja.
Šta treba da znate o pismenom testiranju :
Pismeno testiranje sastoji se od 100 pitanja i dizajniran je da ocenjuje kandidata iz oblasti opštih znanja
(40%), gramatike (30%) kao i matematike (30 % ).
Zahtevani minimalni rezultat za polaganje testiranja je 70% odgovora sa testa.
Pismeno testiranje traje 150 minuta ( dva sata i trideset minuta) u vremenskom intervalu.
Kandidati koji uspešno polažu pismeno testiranje (minimum 70 % ), stiću pravo da se podrvgavaju fizičkom
testiranju.
Ukoliko kandidat ne uspeva u ovoj fazi testiranja, on/ona nema pravo da nastavi na sledećim fazama i ne
dozvoljava se da se ponovi testiranje.
Za više uputstava, u prilogu imate Uputstvo u vezi sa pravilima pismenog testiranja – Aneks 10
Svi kandidati , o svakoj nejasnoći koji mogu imati u vezi ovog procesa, mogu se obratiti u kancelarijama
osoblja u Regionalnim Direkcijama Policije.
Za svku fazu testiranja, rezultati će se objaviti na internet stranici Policije Kosova:
www.kosovopolice.com
U sledećem prilogu imate informacije o mestu, datumu i vremenu održavanja pismenog testiranja:
LISTA E APLIKANTËVE PËR TESTIM ME SHKRIM, DRP- GJILAN
LISTA APLIKANATA ZA PISMENO TESTIRANJE, RPD - GNJILANE
Data e testimit/Datum testiranja, e dielë/nedelja: 20/07/2014
Vendi i testimit / Mesto testiranja : Shkolla Fillore, Selami Hallaçi/ Osnovna Škola, Selami Halaçi
Koha e testimit / Vreme testiranja : 09:00 h
Nr /
Br
Nr i aplikacionit
Br aplikacie
Emri/
Ime
Prindi/
Roditeljl
Mbiemri /
Prezime
Datëlindja/
Datum rodjenja
1
06-00004
ERSEN
XHELAL
ADILLER
20/09/1990
2
06-00016
RADOJICA
ZARKO
MLADENOVIC
13/03/1991
3
06-00025
ZLATKO
DOBRIVOJE
JERINIÇ
16/01/1993
4
06-00040
STEFAN
ZORAN
PAVIQ
30/07/1993
5
06-00041
VLADIMIR
STANIMIR
MAKSIMOVIC
06/09/1989
6
06-00049
SLOBODAN
ZVONIMIR
JOVANOVIC
17/06/1989
7
06-00066
SASA
SVETISLAV
MAKSIMOVIC
03/04/1987
8
06-00069
IGOR
BRANKO
ARSIC
22/05/1986
9
06-00071
SLADJAN
MILIVOJE
NISIC
14/11/1990
10
06-00072
MARKO
ZARKO
VASIC
12/02/1990
11
06-00081
MILOS
STANKO
NIKOLIC
22/12/1989
12
06-00086
SLOBODAN
MILIVOJE
STOJANOVIC
20/10/1990
13
06-00087
MARKO
DRAGOMIR
JOVANOVIC
26/09/1989
14
06-00093
ALEKSANDER
DRAGAN
ANTIC
14/11/1990
15
06-00096
STEFAN
DRAGAN
JOVANOVIC
23/01/1992
16
06-00102
SRDJAN
SVETISLAV
MAKSIMOVIC
14/09/1985
17
06-00103
MILOS
BOZIDAR
JORDANOVIC
31/10/1992
18
06-00104
DRAGAN
OREDRAG
TODOROVIC
29/04/1993
19
06-00105
MILOS
RADOMIR
ZIVKOVIC
11/07/1994
20
06-00107
ALEKSANDAR
ZORAN
TRAJKOVIC
09/01/1989
21
06-00108
STEFAN
LJUBISA
ANTIC
14/07/1992
22
06-00109
LAZAR
LJUBISA
ANTIC
28/01/1991
23
06-00113
MILOS
NEGOVAN
DJOKIC
06/11/1989
24
06-00114
MILAN
MIRA
MARKOVIC
27/05/1985
25
06-00146
ALEKSANDAR
BOBAN
TODOROVIC
14/01/1994
26
06-00147
MLADJAN
NEBOJSA
NICIC
31/08/1993
27
06-00162
LAZAR
LAZAR
SIMIJONOVIC
24/12/1993
28
06-00163
STEFAN
JOVICA
CVETKOVIC
09/09/1993
29
06-00165
DORDE
CASLAV
VASIC
31/08/1989
30
06-00166
ZORAN
STANKO
ZLATANOVIC
25/04/1988
31
06-00167
MARKO
DRAGAN
MAKSIMOVIC
13/09/1993
32
06-00177
BRANKA
PETAR
KOJIC
09/05/1992
33
06-00200
MILICA
ZORAN
PAVIC
06/08/1992
34
06-00208
MARKO
VELIBOR
DJOKIC
19/02/1992
35
06-00210
SLOBODAN
ZORAN
JOVANOVIC
03/11/1991
36
06-00213
SLOBODAN
CASLAV
ZLATANOVIC
08/07/1989
37
06-00215
MARKO
DRAGOSLAV
PETROVIC
15/07/1994
38
06-00221
MIROSLAV
ZIVORAD
TASIC
01/07/1987
39
06-00233
SLOBODAN
SVETOZAR
MIHAJLOVIC
25/04/1990
40
06-00234
MILOS
SVETISLAV
DENKOVIC
19/01/1991
41
06-00239
DANIJEL
SRDJAN
VESIC
29/04/1994
42
06-00243
BOJAN
MILIVOJE
KOSTIC
12/04/1993
43
06-00244
MARKO
SLAVISA
DJOKIC
05/04/1990
44
06-00245
SANDRA
RADE
DODIC
15/03/1991
45
06-00249
NIKOLA
RANKO
IVKOVIC
21/05/1990
46
06-0025
SLADAN
MILIVOJE
NISIC
14/11/1990
47
06-00255
MIROSLAV
MILADIN
SAVIC
05/06/1990
48
06-00256
MILOS
ZIVORAD
PETROVIC
19/11/1991
49
06-00257
NENAD
TODOR
ZIVKOVIC
05/10/1989
50
06-00261
GORAN
STANISLAV
STOJANOVIC
03/09/1989
51
06-00263
MILOS
MILE
FILIC
11/05/1993
52
06-00268
VLADICA
VLASTIMIR
STAJIC
13/02/1990
53
06-00270
MARKO
NEGOVAN
CVETANOVIC
18/09/1991
54
06-00272
ALEKSANDAR
DRAGAN
JOVANOVIC
14/08/1990
55
06-00276
DARKO
DRAGAN
MARKOVIC
14/07/1987
56
06-00277
STEFAN
BRANISLAV
MILANOVIC
11/08/1992
57
06-0028
MARKO
ZARKO
VASIC
12/02/1990
58
06-00284
MILOS
LJUBOMIR
JOVIC
13/07/1994
59
06-00285
MILOS
BLAGOJE
JANKOVIC
23/11/1993
60
06-00287
GORAN
SVETOZAR
STANOJKOVIC
15/08/1988
61
06-00289
MILOS
ZIVORAD
KITANOVIC
19/04/1989
62
06-00298
DUSAN
DRGISA
FILIPOVIC
16/05/1992
63
06-00299
SLOBODAN
BERIVOJE
MITROVIC
13/09/1989
64
06-00302
MIODRAG
NOVICA
STAJKOVIC
21/08/1988
65
06-00306
DEJAN
VLADA
TASIC
21/01/1993
66
06-00307
MILO
MLADEN
DENIC
18/06/1988
67
06-00316
NIKOLA
MARKO
STOILKOVIC
22/05/1995
68
06-00317
DUSAN
STOJAN
JOVANOVIC
06/12/1992
69
06-00320
STEFAN
ZVONKO
DENIC
30/05/1994
70
06-00321
ARITON
STOJAN
JANCIC
28/01/1993
71
06-00331
NENAD
DRAGISA
LENTIC
07/04/1991
72
06-00336
SLOBODAN
LJUBINKO
STEVIC
04/12/1989
73
06-00338
SLAVISA
MIROSLAV
DENIC
26/08/1991
74
06-00340
BESNIK
QEMAL
ASANI
22/09/1990
75
06-00349
SLOBODAN
STANA
KITANOVIC
27/03/1989
76
06-00352
MIROSLAV
MILUTIN
TRAJKOVIC
07/06/1989
77
06-00356
ALEKSANDAR
JOVAN
STEVIC
05/07/1994
78
06-00357
SLOBODAN
SVETA
ZAFIROVIC
20/12/1988
79
06-00358
ZORAN
MILIVOJE
SAVIC
19/06/1987
80
06-00379
MARKO
DIMITRIJE
JEVTIC
26/06/1992
81
06-00393
SUZANA
NOVICA
KOSTIC
26/02/1992
82
06-00402
SLOBODAN
DRAGAN
MAKSIMOVIC
15/11/1990
83
06-00403
JOVAN
RADOMIR
MAKSIMOVIC
22/07/1992
84
06-00404
MILAN
TRAJKO
MITIC
08/12/1990
85
06-00407
NENAD
DOBRIVOJE
TASIC
13/04/1993
86
06-00409
MILAN
BRANISLAV
KOSTIC
05/11/1994
87
06-00415
MLADEN
NOVICA
DENIC
27/02/1993
88
06-00418
DANILO
SRECKO
CVETKOVIC
02/01/1992
89
06-00419
VLADIMIR
MOMCILO
DEJKOVIC
01/04/1988
90
06-00425
LJUBISA
NEBOJSA
MICANOVIC
06/10/1990
91
06-00426
DEJAN
ZORAN
MITROVIC
16/08/1989
92
06-00427
MIROSLAV
TRAJKO
STANKOVIC
17/12/1988
93
06-00428
ALEKSANDAR
ZORAN
IVKOVIC
03/04/1994
94
06-00438
ALEKSANDAR
DRAGISA
ANTANASIJEVIC
17/10/1991
95
06-00439
ALEKSANDAR
LJUBISA
MIHAJLOVIC
29/10/1990
96
06-00450
IVAN
DRAGI
BRANKOVIC
14/12/1994
97
06-00461
MARKO
SVETOZAR
KOSTIC
03/01/1990
98
06-00471
STEFAN
SVETISLAV
MANASIJEVIC
21/05/1994
99
06-00472
MARKO
NOVICA
PETROVIC
02/08/1987
100
06-00479
MAJA
CEDOMIR
IVKOYIC
24/06/1988
101
06-00480
MILICA
PREDRAG
ALEKSIC
20/11/1991
102
06-00481
MILOS
MOMCILO
JANCIC
26/12/1991
103
06-00482
SOSIC
CEDOMIR
SLOBODAN
05/04/1989
104
06-00484
DANILO
MOMIR
JACIMOVIC
24/07/1989
105
06-00488
MARKO
DRAGAN
STOLIC
06/12/1988
106
06-00498
MILOS
JOVICA
JOVIC
04/04/1991
107
06-00501
ALEKSANDAR
ZIVOJIN
IVKOVIC
07/06/1990
108
06-00502
MILAN
SLOBODAN
STOJANOVIC
17/09/1987
109
06-00505
DEJAN
STOJAN
STOJANOVIC
12/08/1984
110
06-00508
MIRKO
BLAGOJE
SIMIJONOVIC
19/11/1986
111
06-00514
NENAD
MIROSLAV
FILIPOVIC
30/07/1993
112
06-00520
ALEKSANDAR
NEBOJSA
TOMIC
30/09/1991
113
06-00523
IGOR
SINISA
DJOKIC
31/12/1984
114
06-00533
NENAD
SLAVISA
STAIC
18/05/1992
115
06-00539
SLOBODAN
DRAGAN
STANKOVIC
08/10/1988
116
06-00543
STOJAN
DRAGAN
MLADENOVIC
25/05/1988
117
06-00546
LAZAR
VLASTIMIR
MILIC
25/03/1994
118
06-00547
DALIBOR
JOVICA
DJOKIC
31/05/1985
119
06-00550
MARIJA
SVETOZAR
KOSTIC
14/08/1991
120
06-00559
MARKO
NOVICA
PERIC
27/04/1990
121
06-00562
MILOS
ZIVORAD
SAVIC
31/07/1987
122
06-00563
LAZAR
BOZIDAR
JORDANOVIC
22/08/1991
123
06-00568
DRAGAN
JUGOSLAV
JEVTIC
30/01/1993
124
06-00570
DALIBOR
JUGOSLAV
JEVTIC
14/06/1994
125
06-00603
MILAN
ZORAN
SIMIC
29/05/1988
126
06-00611
MIRIJANA
ZORAN
MARJANOVIC
22/07/1988
127
06-00612
DRAGAN
STOJAN
STANKOVIC
17/05/1987
128
06-00613
MARKO
ZORAN
MARJANOVIC
26/09/1989
129
06-00614
ALEKSANDAR
JOVICA
JOVIC
02/08/1989
130
06-00618
SLAVISA
RANKO
MAKSIMOVOC
09/09/1993
131
06-00636
NIKOLA
GORAN
STANKOVIC
28/01/1994
132
06-00644
ALEKSANDAR
CEDOMIR
RISTIC
22/12/1992
133
06-00646
PREDRAG
SRECKO
MAKSIMOVIC
26/06/1992
134
06-00647
JELENA
PREDRAG
MANASIJEVIC
17/05/1993
135
06-00652
JOVANA
ZIVORAD
NATIC
22/12/1994
136
06-00654
JOVICA
DRAGOLJUB
RISTIC
05/08/1986
137
06-00666
DEJAN
BLLASHKO
KOSTIÇ
05/06/1989
138
06-00674
GORAN
ZVONIMIR
IVANOVIC
07/04/1989
139
06-00686
EROLL
BEXHET
REXHEPI
21/07/1985
140
06-00697
DANIJEL
SLAVOLJUB
STOJANOVIC
05/06/1992
141
06-00703
NENAD
DOBRIVOJE
VASIC
14/01/1992
142
06-00717
DEJAN
SASHA
PETROVIC
03/12/1993
143
06-00721
MARKO
DRAGAN
PAVIC
26/01/1988
144
06-00722
BOJAN
STANISLAV
KOJIC
06/08/1985
145
06-00729
DEJAN
ZHIVKO
JOVANOVIC
19/05/1993
146
06-00740
BOJAN
ZIVANKA
JOVANOVIC
10/07/1992
147
06-00741
MILAN
DRAGAN
PETROVIC
04/12/1992
148
06-00747
MILOS
SLOBODAN
MARKOVIC
06/03/1987
149
06-00765
STEFAN
BOSKO
BOGDANOVIC
31/07/1994
150
06-00769
KUJTIM
BEKIM
NALLBANI
27/03/1992
151
06-00779
MARKO
DRAGAN
STOJANOVIC
28/02/1991
152
06-00781
KENAN
ENVER
ISMAILI
12/11/1989
153
06-00787
SLOBODAN
ZORAN
CVETKOVIC
12/01/1990
154
06-00788
MARKO
SRECKO
STEVIC
13/10/1991
155
06-00795
MIROSLAV
RATKO / RAJNA
MAKSIMOVIC
21/12/1985
156
06-00796
RADOVAN
STANOJE / BILJANA
DJORDJEVIC
31/12/1994
157
06-00798
ZORAN
VLASTA
DJOKIC
07/04/1990
158
06-00799
DJORDJE
VITOMIR
ANTANASKOVIC
01/05/1993
159
06-00800
MILOSH
NEGOVAN
DIMIC
13/10/1992
160
06-00802
SLOBODAN
DUSKO
IVIC
01/02/1989
161
06-00808
FLORIM
MUHAMER
VLLASALIU
03/09/1988
162
06-00811
NIKOLA
MIROSLAV
TOMIC
17/06/1993
163
06-00812
MILOS
BRANISLAV
DJORDJEVIC
07/05/1987
164
06-00813
MILAN
MIODRAG
MITKOVIC
08/10/1993
165
06-00814
PREDRAG
NOVICA
DIMIC
22/11/1990
166
06-00819
ZORAN
VELJKO
MILANOVIC
30/10/1988
167
06-00834
SLAVISA
CVETKO
KOVACEVIC
14/11/1988
168
06-00835
NIKOLA
SRETEN
STANKOVIC
22/08/1992
169
06-00839
ERKAN
ERDON
NOBËRDALI
10/09/1990
170
06-00845
DUSAN
VITOMIR
VASIC
11/10/1989
171
06-00846
DJOKICA
BOZIDAR
STAJIC
07/12/1992
172
06-00852
ALEKSANDAR
KRSTA
KOCMANOVIC
17/02/1987
173
06-00860
LAZAR
SLOBODAN
STAJKOVIC
21/04/1994
174
06-00863
BOJAN
SRDJAN
ANTIC
18/07/1985
175
06-00865
MILOS
JOVAN
JANKOVIC
22/10/1994
176
06-00866
MILOS
PETAR
SAKIC
29/06/1988
177
06-00868
STEVAN
RANKO
CVETKOVIC
29/01/1991
178
06-00881
DUSAN
ZVONKO
STANKOVIC
12/05/1995
179
06-00884
NEGOVAN
JOVICA
NIKOLIC
18/10/1991
180
06-00890
MILOS
TRAJKO
MLADENOVIC
05/08/1989
181
06-00897
DANIJEL
PREDRAG
VASIC
03/11/1994
182
06-00901
ALEKSANDAR
MIROSLAV
BOGDANOVIC
13/05/1991
183
06-00902
IVAN
SREKO
RAJCIC
13/07/1987
184
06-00903
ALEKSANDAR
DOBRIVOJE
MOSIC
18/06/1987
185
06-00904
BOJAN
DRAGAN
MAKSIMOVIC
08/09/1985
186
06-00928
IVAN
ZORAN
DEKIC
26/05/1990
187
06-00931
ALEKSANDAR
ZORAN
MITIC
25/07/1994
188
06-00951
IVAN
RADOJICA
DJOKIC
27/09/1985
189
06-00956
MILOSH
MILIVOJE / JAVORKA
MAKSIMOVIC
31/05/1993
190
06-00976
BLERTON
BESIM
SALIHU
29/08/1991
191
06-00993
MILOS
MILOVAN
ARSIC
13/01/1989
192
06-01005
BOJAN
ZARIJE
KRSTIQ
11/07/1985
193
06-01007
LAZAR
LAZAR
ARITONOVIC
04/07/1987
194
06-01008
RADOJICA
JOVAN
STANKOVIC
02/11/1987
195
06-01011
DALIBOR
DRAGOLJUB
RISTIC
07/07/1987
196
06-01019
DEJAN
ZORAN
CVETKOVIC
30/01/1991
197
06-01021
MIROSLAV
ZIVOJIN
PETROVIC
02/11/1984
198
06-01022
LAZAR
MOMCILO
ZIVIC
16/05/1991
199
06-01026
STRAHINJA
BRANISLAV
VASIC
04/06/1994
200
06-01027
SLOBODAN
ZORAN
SAVIC
07/01/1991
201
06-01028
MILOS
BRANKO
MIRKOVIC
04/07/1990
202
06-01033
MILORAD
VLADIMIR
NASKOVIC
14/11/1986
203
06-01038
MLADJAN
MILIVOJE
PETROVIC
06/07/1995
204
06-01039
DALIBOR
MILOVAN
KRSTIC
15/03/1987
205
06-01048
JULIANA
VITKO
JERINIQ
01/07/1985
206
06-01060
MIROSLAV
ZHARKO
DEJANOVIÇ
26/03/1987
207
06-01063
ALEKSANDER
DOBRIVOJE
ARITONOVIÇ
30/08/1988
208
06-01064
GORAN
BRANISLAV
VASILJEVIC
27/01/1985
209
06-01069
MILAN
ZORAN
SIMIJONOVIC
09/06/1994
210
06-01077
STEFAN
ZIVORAD
NIKOLIC
28/09/1991
211
06-01082
MILOS
SRECKO
KOSTIC
16/03/1990
212
06-01085
BOBAN
DRAGAN
STOJKOVIC
10/09/1988
213
06-01086
DEJAN
SREÇKO
VASIÇ
11/11/1988
214
06-01102
STEFAN
GRADISLAV
STOJANOVIC
03/04/1992
215
06-01103
NENAD
ZIVORAD
STOILKOVIC
14/06/1984
216
06-01104
NIKOLA
PERA
JOVANOVIC
28/02/1991
217
06-01107
IVAN
TRAJAN
TODOROVIQ
06/07/1990
218
06-01108
MILOSH
TOMISLAV
MARKOVIQ
24/01/1994
219
06-01109
SLOBODAN
TOMISLAV
MARKOVIQ
28/08/1990
220
06-01113
MILOVAN
TIHOMIR
SAVIC
15/06/1986
221
06-01115
IVAN
BOZIDAR
STOJKOVIC
26/02/1988
222
06-01120
LAZAR
STOJAN- CVETA
ZIVKOVIC
02/09/1984
223
06-01122
IVAN
VITKO
JERENIC
13/10/1987
224
06-01125
STEFAN
NEBOJSHA
ANTIC
12/10/1994
225
06-01126
SASA
VELIMIR
STEVIC
23/10/1990
226
06-01127
NEGOVA
MOMQILLO
JOVANOVIQ
02/02/1989
227
06-01128
MILOSH
ZORAN
MIRKOVIQ
20/02/1990
228
06-01129
NEMANJA
VITOMIR
RISTIC
21/12/1992
229
06-01130
NENAD
RADOJICA
DJOKIQ
24/12/1986
230
06-01131
LAZAR
DOBRIVOJE
ZAFIROVIC
25/02/1992
231
06-01134
SASA
MIROSLAV
MAKSIMOVIC
23/12/1995
232
06-01141
MIODRAG
VLASTIMIR
ALEKSIC
17/06/1989
233
06-01142
IVAN
ANDREJA
DENIC
14/04/1988
234
06-01152
MILOS
NEGOVAN
MAKIC
09/06/1988
235
06-01171
NIKOLA
ZORAN
JOVANOVIC
14/09/1992
236
06-01172
SLOBODAN
STOJAN
ZHIVKOVIC
12/02/1989
237
06-01168
DANIJEL
NOVICA
ŽIVKOVIĆ
01/09/1989
238
06-01181
MARIGONA
BEDRI
ABAZI
04/12/1993
239
06-01185
ZARKO
NOVICA
PETROVIC
17/06/1984
240
06-01240
SLOBODAN
IVAN
PERIC
02/10/1988
241
06-01244
GORAN
RADOJKO
DAJIC
23/01/1988
242
06-01245
DANIJEL
PREDRAG
ZIVKOVIC
16/10/1986
243
06-01255
MIROSLAV
PETAR
VASIC
18/02/1987
244
06-01261
MILOS
VLASTIMIR
DENIC
14/03/1988
245
06-01265
PETAR
ZLATKA
NACEV
25/05/1988
246
06-01266
MILOS
BOZIDAR
TASIC
29/04/1991
247
06-01298
MILAN
NEGOVAN
RISTIC
22/11/1988
248
06-01306
ALEKSANDAR
ZIVOJIN
SIMONOVIC
08/08/1989
249
06-01307
NENAD
ZIVOJIN
SIMONOVIC
23/11/1987
250
06-01312
DRAGISA
DRAGISA
SENTIC
24/05/1988
251
06-01314
GORAN
BRANISLAV
DENIC
10/02/1986
252
06-01317
SLOBODAN
DRAGAN
RISTIC
28/11/1990
253
06-01323
SLOBODAN
VITA
JOVIC
21/10/1988
254
06-01324
ZORAN
OBRAD
VASIÇ
01/11/1987
255
06-01325
MARKO
MILOVAN
ARSIÇ
06/03/1986
256
06-01336
SAVA
LJUBISHA
PERIÇ
28/01/1992
257
06-01337
MILENA
STOJAN
STOJANOVOÇ
19/09/1993
258
06-01343
MARKO
BRANISLAV
DENIC
07/09/1987
259
06-01350
PREDRAG
DOBRIVOJE
TRAJKOVIC
22/10/1984
260
06-01362
BILGIN
SEDAT
POÇINKA
15/01/1993
261
06-01363
MUAZ
ISAMEDIN
KAZAZI
04/03/1995
262
06-01370
BOJAN
DRAGUTIN
VLAJKOVIC
10/05/1990
263
06-01372
NENAD
PREDRAG
ARSIC
29/06/1987
264
06-01390
STANISA
RADOMIR
STOJANOVIC
14/02/1985
265
06-01399
ALEKSANDAR
ZIVKO
RISTIC
19/02/1992
266
06-01400
SLOBODAN
MIROSLAV
DJOKIC
21/02/1992
267
06-01406
MILAN
STOJAN
STOJANOVIC
22/11/1988
268
06-01407
SLOBODAN
ZIVKO
ARSIC
08/05/1989
269
06-01409
DUSAN
NEBOISA
STAMENKOVIC
17/04/1990
270
06-01410
VLADIMIR
NEBOISA
STAMENKOVIC
06/07/1991
271
06-01428
BRANISLAV
BOZIDAR
SIMIC
10/11/1989
272
06-01430
MILOS
SLOBODAN
MILOSEVIC
19/12/1990
273
06-01439
MIROSLAV
ILIJA / ZAGORKA
VESIC
15/12/1986
274
06-01450
MIROSLAV
SINISA
NEDELKOVIC
13/01/1988
275
06-01465
BOJAN
SLOBODAN
DJEKIC
02/11/1985
276
06-01480
MILAN
SLAVKO
ARSIC
06/03/1990
277
06-01481
STEFAN
IVAN
ALEKSIC
20/08/1991
278
06-01485
MARKO
ZORAN
PIRIC
26/12/1992
279
06-01494
SHERIF
ABDULLA
TUNGJAJ
06/01/1990
280
06-01497
SLOBODAN
BORA
CVETKOVIC
16/05/1989
281
06-01521
BEKIR
BEDRI
ISMAJLI
17/05/1993
282
06-01525
NENAD
MILOSAV
ILIC
20/11/1984
283
06-01526
MARIJA
DRAGISA
STOJANOVIC
16/04/1993
284
06-01531
MILOS
MIROSLAV
STOJKOVIC
12/03/1989
285
06-01556
DEJAN
GOROLJUB
STEVANOVIC
21/08/1992
286
06-01562
ALEKSANDAR
RADE
DODIC
15/04/1994
287
06-01587
PREDRAG
MILIVOJE
ANTONIJEVIC
05/11/1990
288
06-01588
BOJAN
SRDAN
MAKIC
11/05/1989
289
06-01589
LAZAR
CEDOMIR
PANAJOTOVIC
30/08/1993
290
06-01601
JOVICA
MIODRAG
STANKOVIC
16/11/1992
291
06-01602
SASA
SVETOZAR
TRAJKOVIC
30/09/1989
292
06-01604
GORAN
NIKOLA
TRAJKOVIC
28/11/1990
293
06-01605
IVAN
MILORAD
SIMONOVIC
30/09/1990
294
06-01609
DUSAN
VLADICA
ALEKSIC
10/11/1991
295
06-01611
SLAVISA
NEBOJSA
STAJKOVIC
26/02/1993
296
06-01614
MILOS
DJOKA
KOVACEVIC
25/09/1988
297
06-01615
DALIBOR
PREDRAG
JOVANOVIC
09/01/1985
298
06-01617
IGOR
IVAN
ZAFIROVIC
24/05/1994
299
06-01629
SLOBODAN
BOGOLJUB
KOVACEVIC
16/05/1989
300
06-01644
DEJAN
MARKO
FREMIC
29/03/1985
301
06-01661
NEBOJSA
SLOBODAN
SAVIC
19/04/1993
302
06-01662
NEBOJSA
SRBA
STOJKOVIC
11/12/1993
303
06-01668
IVAN
UROS
JANCIC
11/01/1991
304
06-01670
MARKO
SRDJAN
ARSIC
12/12/1992
305
06-01676
SRDJAN
STANIMIR
BOJIC
24/09/1987
306
06-01685
SASA
MILOSAV
DJORDJEVIC
10/04/1995
307
06-01690
MILAN
SLOBODAN
STOJANOVIC
20/04/1994
308
06-01695
DOSTA
ZVONIMIR
KOSTIC
24/08/1992
309
06-01699
VALDRIN
SELAMI
NEVZADI
07/06/1990
310
06-01701
DARKO
DJORDJE
SPASIC
05/01/1992
311
06-01731
MILOS
VELIBOR
IVANOVIC
25/06/1994
312
06-01747
MILAN
DOBRIVOJE
GIGIC
03/02/1991
313
06-01754
MILOS
NIKOLA
AKSIC
07/01/1991
314
06-01768
DRAGAN
ZLATKO
VASIC
06/05/1993
315
06-01769
MARKO
MILOS
KOCIC
13/10/1990
316
06-01801
NEMANJA
VLASTIMIR
ZIVKOVIC
15/05/1991
317
06-01812
DEJAN
SINISA
MILOSEVIC
09/05/1993
318
06-01827
EMRI
SADRI
ZEQIRI
21/11/1992
319
06-01837
ANDJELA
SLOBODAN
MILOSEVIC
16/10/1994
320
06-01838
ZORAN
MILIVOJE
ANTONIJEVIC
13/03/1993
321
06-01841
MILOS
DJORDJE
PERIC
19/10/1994
322
06-01852
NECATI
DOAN
REXHEPI
28/08/1992
323
06-01876
MILOS
ZIVOJIN
MAKSIMOVIC
05/08/1988
324
06-01892
MILOS
RADIMIR
ANTIC
09/12/1989
325
06-01893
DUSAN
BLAGOJE
NICIC
30/06/1986
326
06-01894
NEGOVAN
BRANISLAV
STOJKOVC
28/08/1994
327
06-01895
MILOS
MILUTIN
MITROVIC
17/06/1989
328
06-01898
MILOS
MIODRAG
JOVIC
28/05/1992
329
06-01899
MARKO
MIODRAG
JOVIC
28/05/1992
330
06-01951
ZVEZDANA
ZVONIMIR
DJORDJEVIC
09/08/1994
331
06-01952
DJORDJEVIC
ZVONIMIR
DANIJELA
21/01/1993
332
06-02016
DUSAN
MOMIR
DJORDJEVIC
15/07/1994
333
06-02017
NIKOLA
SVETOZAR
TODOROVIC
20/12/1991
334
06-02018
MILOS
SVETOZAR
TODOROVIC
02/11/1989
335
06-02026
STEFAN
ZORAN
NOJIC
08/06/1994
336
06-02028
IVAN
ZORAN
ARITANOVIC
05/10/1992
337
06-02039
MILAN
STOJAN
RISTC
21/07/1993
338
06-02051
SLOBODAN
DRAGAN
ARSIC
18/11/1988
339
06-02067
DEJAN
SRECKO
NIKOLIQ
11/02/1995
340
06-02069
BOJAN
DRAGISA
STOJKOVIC
09/05/1992
341
06-02073
IGOR
DRAGOLJUB
STOJANOVIC
31/05/1992
342
06-02075
MILOS
MOMIR
DJORDJEVIC
28/12/1991
343
06-02076
NENAD
BRANISLAV
ZIVKOVIC
03/03/1991
344
06-02099
ALBAN
BEJTULLA
AZEMI
20/03/1991
345
06-02112
TURHAN
ISMET
SYLQEVCI
01/08/1984
346
06-02123
CENGIS
TANSIN
SERIF
03/09/1991
347
06-02126
MILOS
LJUBA
ARSIC
19/09/1993
348
06-02156
GORAN
TOMISLAV
ZIVKOVIC
31/12/1988
349
06-02161
FATJON
VLLAZNIM
MUSTAFA
12/05/1991
350
06-02172
MARKO
VELIBOR
STEVIC
21/11/1990
351
06-02173
MILOS
STANKO
VASIC
25/02/1991
352
06-02186
STEFAN
BRANISLAV
PERIC
16/08/1993
353
06-02198
JOVICA
MOMCILO
ARSIC
07/06/1987
354
06-02206
MILOS
NASKO
KOSTIC
24/05/1992
355
06-02249
LJUBISA
MILORAD
STEVIC
26/04/1986
356
06-02252
MILOS
DRAGAN
MLADENOVIC
18/01/1993
357
06-02254
GORAN
VLADA
JOVANOVIC
10/11/1991
358
06-02308
BOJAN
SRECKA
TOTIC
28/09/1990
359
06-02315
ALEKSANDAR
VITOMIR
MILIQ
17/03/1985
360
06-02322
BOJAN
DJORDJE
PETROVIC
30/04/1992
361
06-02325
MILAN
BRANKO
JOVANOVIC
05/05/1990
362
06-02331
ZLATKO
BOZIDAR
CVETKOVIC
02/05/1991
363
06-02332
STEFAN
ZORAN
BOGDANOVIC
21/01/1994
364
06-02340
IVAN
DRAGAN
VASILIKOVIC
16/02/1989
365
06-02355
BOBAN
JOVAN
SAVIC
31/01/1986
366
06-02370
FATMIR
FARUK
REXHEPI
04/04/1985
367
06-02376
ALEKSANDAR
MILOSH
STANKOVIC
17/07/1992
368
06-02381
SYLEJMAN
SAIT
SAITI
21/09/1988
369
06-02390
MILOS
BRANISLAV
CVETKOVIC
21/09/1990
370
06-02404
MARKO
NEGOVAN
NIKOLIC
21/11/1991
371
06-02418
MIROSLAV
VELIMIR
PAVIC
06/06/1989
372
06-02419
IVAN
RADIVOJE
FILIC
19/02/1989
373
06-02438
ALEKSANDAR
DRAGAN
STOJANOVIC
02/09/1987
374
06-02440
SLOBODAN
GRADIMIR
IVANOVIC
20/02/1990
375
06-02441
NEMANJA
TRAJAN
DORDEVIC
30/04/1994
376
06-02442
MILOS
BRANKO
MENKOVIC
07/11/1988
377
06-02443
ERKAN
ZIJADIN
MEHMETI
06/12/1987
378
06-02451
JOVAN
DRAGAN
JANCIC
25/11/1988
379
06-02453
DORDE
BOBAN
ARSIC
15/11/1995
380
06-02456
ALEKSANDAR
MILOS
TRAJKOVIC
17/06/1987
381
06-02469
SLOBODAN
MOMCILO
DORDEVIC
03/10/1990
382
06-02470
DUSAN
SLADAN
KOSTIC
05/09/1994
383
06-02478
COSKUN
SUKRU
SERIF
17/07/1988
384
06-02480
BOBAN
STOJAN
STANKOVIC
08/01/1986
385
06-02481
MILOS
ZIVKO
TRAJKOVIC
07/04/1993
386
06-02485
DRAGANA
NEGOVAN
ARITONOVIC
28/06/1990
387
06-02491
DUSAN
MILORAD
TRAJKOVIC
01/05/1986
388
06-02493
ALEKSANDAR
BLAGOJE
JOKSIMOVIC
18/02/1993
389
06-02494
NIKOLA
VITOMIR
RISTIC
04/06/1994
390
06-02495
TIYEN
MEHMET
MEHMETI
02/05/1987
391
06-02553
DORDE
SVETOZAR
ALEKSIC
13/10/1993
392
06-02556
STEFAN
VLADA
RISTIC
11/09/1993
393
06-02561
ADRIAN
JAKA
ZEFIC
22/04/1988
394
06-02603
STEFAN
NOVICA
JANICIJEVIC
20/06/1991
395
06-02606
DRAGISA
ZIVOJIN
SIMIC
26/09/1991
396
06-02607
SLOBODAN
RADOJICA
STOJANOVIC
24/10/1989
397
06-02613
BOGOLJUB
ZORAN
MAKSIMOVIC
26/08/1992
398
06-02622
MARKO
RADOMIR
ANTIC
01/01/1993
399
06-02623
ALEKSANDAR
DRAGAN
STOJANOVIC
08/09/1991
400
06-02625
DALIBOR
STOJADIN
DJORDJEVIC
18/09/1986
401
06-02634
ALEKSANDAR
MILE
JOVANOVIC
04/08/1986
402
06-02636
MLADAN
LJUBISA
JOVANOVIC
19/07/1985
403
06-02640
BOJAN
SVETA
RISTIC
02/10/1985
404
06-02659
DUSAN
BRANISLAV
PERIC
06/05/1988
405
06-02660
MIODRAG
ZORAN
SIMIC
04/04/1990
406
06-02661
MARKO
NASKO
JOVANOVIC
13/03/1988
407
06-02663
ALEKSANDAR
NEBOJSA
STAJIC
23/01/1992
408
06-02664
DIMIC
NOVICA
GORAN
03/02/1992
409
06-02671
GORAN
ZIVKO
CVETKOVIC
11/06/1993
410
06-02682
DANIJELA
DRAGAN
MITROVIC
01/07/1995
411
06-02692
STEFAN
GORAN
JOVIC
13/01/1994
412
06-02700
MILOS
NOVICA
STANKOVIC
16/03/1989
413
06-02701
MILICA
DOBRIVOJE
STOJANOVIC
18/09/1993
414
06-02703
HAMDI
RAIF
MEHMETI
21/12/1988
415
06-02713
MILORAD
ZLATKO
STANKOVIC
02/06/1989
416
06-02718
DUSAN
DRAGAN
STANKOVIC
14/10/1991
417
06-02741
BOJAN
DRAGAN
NICIC
20/01/1992
418
06-02743
SRDJAN
DRAGAN
NICIC
30/06/1986
419
06-02753
ALEKSANDAR
TRAJAN
TRAJKOVIC
23/01/1987
420
06-02755
MILAN
NOVICA
MAKSIMOVIC
30/10/1994
421
06-02772
ZORAN
JAGOS
DIMITRIJEVIC
08/03/1989
422
06-02813
MILOS
BLAGOJE
STOJKOVIC
11/07/1986
423
06-02817
KRISTJAN
MARIJAN
DOKIC
26/05/1991
424
06-02819
MILICA
MIODRAG
CUCKIC
09/03/1990
425
06-02821
SLOBODAN
ZIVKO
TRAJKOVIC
23/10/1989
426
06-02828
SRDJAN
NENAD
STOJKOVIC
09/12/1991
427
06-02840
DUSAN
STANISLAV
DJOKIC
05/03/1993
428
06-02848
SLOBODAN
BOZIDAR
NICIC
14/12/1988
429
06-02854
MARKO
ZORAN
SVILANOVIC
19/01/1989
430
06-02887
MILOS
VITOMIR
VASIC
27/11/1987
431
06-02905
GORAN
NOVICA
CVETKOVIC
01/08/1987
432
06-02940
SLOBODAN
SRBOLJUB
AKSIC
03/08/1992
433
06-02947
STOILJKOVIC
STANISKO
ALEKSANDAR
11/01/1995
434
06-02973
ALEKSANDER
BOJAN
DJORDJEVIC
22/03/1995
435
06-03003
BLERTON
LULZIM
KRYEZIU
28/03/1995
436
06-03009
DRAGAN
DRAGOSLAV
PETROVIC
25/05/1996
437
06-03025
STEFAN
SRDJAN
NASKOVIC
19/02/1996
438
06-03036
SLOBODAN
SANISA
NEDELJKOVIC
28/06/1989
439
06-03044
GORAN
NEGOVAN
CVETKOVIC
01/01/1987
440
06-03051
ZLATKO
DRAGAN
PERIC
19/06/1995
441
06-03070
BASHKIM
AHMET
ISLAMI
20/01/1985
442
06-03080
DRAGOLJUB
DRAGAN
VASILJKOVIC
21/04/1993
443
06-03081
SRDJAN
ZORAN
TRAJKOVIC
02/11/1987
444
06-03097
ALEKSANDAR
ZIKICA
PERIC
05/01/1995
445
06-03100
MIHAJLO
BLAGOJE
NASKOVIC
13/07/1995
446
06-03105
MARKO
GORAN
JOVCIC
11/09/1995
Download

obaveštenje za polaganje pismenog testiranja