Tematická kartografia
cvičenie 1
Michal Gallay
[email protected]
Úloha: Vyhľadajte na webe príklady ku zoznamu máp podľa Pravda, Kusendová (2007): Aplikovaná
kartografia s.12-17
Nástroje:
www.google.sk
(heslá podľa typu mapy v rôznych jazykoch, napr. historická mapa, historic map, hisztorikus terkép, Veľká
Morava, British Empire, climatic map, atď.)
Mapové servre:
www.geology.sk
www.podnemapy.sk
www.katasterportal.sk
www.shmu.sk
www.enviroportal.sk
http://geo.enviroportal.sk/
http://geo.enviroportal.sk/sluzby
http://geo.enviroportal.sk/aplikacie
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps#c5=&c0=5&b_start=0
a iné ...
1
Úloha: Na webových mapových portáloch vyhľadajte 10 príkladov podľa
zoznamu máp v Pravda a Kusendová (2007): Aplikovaná kartografia s.12-17
Mapu skopírujte ako obrázok, resp. urobte snímku obrazovky (klávesa Print
Screen) a vložte (Ctrl+v) do MS PowerPoint dokumentu (*.ppt). V PPT
dokumente uveďte:
- názov typu mapy nad obrázkom (napr. Historická mapa)
- pod ním názov podľa podľa obsahu mapy (napr. Župy v Uhorsku, 16. storočie)
- pod obrázkom link odkiaľ mapa pochádza (http://www.xyz.com)
- a Vaše meno a priezvisko
PPT dokument pomenujte podľa: TK 2012 cv 1 meno priezvisko
Napr. TK 2012 cv1 michal gallay
Dokument pošlite do 6.3.2012 ako prílohu emailom na:
[email protected]
predmet správy: TK2012 cv1 meno priezvisko
napr: TK2011 cv1 gallay michal historicka mapa
Pravda a Kusendová (2007, s. 14, 15): Aplikovaná kartografia. Geografika, 2007.
2
Pravda a Kusendová (2007, s. 14, 15): Aplikovaná kartografia. Geografika, 2007.
Pravda a Kusendová (2007, s. 14, 15): Aplikovaná kartografia. Geografika, 2007.
3
http://geo.enviroportal.sk/googleviewer/index.html
4
Príklad výstupu
Demografická mapa
Počet obyvateľov v obciach SR na km2 v roku 1998
Zdroj: http://geo.enviroportal.sk/atlassr/
Zostavil: Juraj Jánošík
5
Download

Tematická kartografia cvičenie 1 Michal Gallay