Akt o proceni rizika
1) OPŠTI PODACI
1.1 Naziv radnog mesta: RUKOVAOC VILJUŠKARA
1.2 Broj radnog mesta 05
1.3 Broj izvršilaca:
Nema trenutno zaposlenih
1.4 Radno vreme:
Radno vreme je 8 časova, rad u jednoj smeni
1.5 Lokacija:
Mali Zvornik, Vuka Karadžića bb
2) OPIS RADNOG PROCESA PROSTORIJA I SREDSTAVA ZA RAD
2.1 Opis poslova:
• Viljuškarem vrši prenošenje i prevoz sirovina i gotovih proizvoda,
• Vrši utovar i istovar sirovina, polusirovina i gotovih proizvoda,
• Dužan je da vrši tehničko održavanje viljuškara i otklanja manje kvarove,
a u slučaju većeg kvara dužan je isti prijaviti vlasniku radnje,
• Obavezan je da svakodnevno kontroliše ispravnost viljuškara, pripremi
za rad i na kraju radnog dana da viljuškar garažira na za to određeno
mesto,
• Posebno se stara o održavanju lične higijene i pravilnoj primeni
propisanih mera zaštite na radu i PPZ,
• Obavlja sve poslove po nalogu vlasnika radnje.
Procentualno vreme obavljanja poslova:
Vreme provedeno na poslovima
Procentualno
vreme
Poslovi
provođenja u
radnoj
okolini
Viljuškarem vrši prenošenje i prevoz sirovina i gotovih proizvoda
80 %
Ostali poslovi
20 %
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
ZTR UZGOJ ŠUMA I PREVOZ ROBE VESNA S.V.
1
Akt o proceni rizika
2.2 Opis prostorija za rad:
Nema posebne prostorije u kojoj radi vozač viljuškara. Njegovo radno
mesto je na dizel viljuškaru.
2.3 Opis opreme za rad i instalacija:
Mašine, uređaji, postrojenja i
mehanički alat
Ručni i pomoćni alati
Instalacije
•
Dizel viljuškar
•
•
Ručni alat
Električne instalacije
2.4 Opis materijala, sirovina koji se koriste za rad:
Osnovni materijal
Ostalo/otpad
Pogonsko gorivo
-
3) SNIMANJE ORGANIZACIJE RADA NA RADNOM MESTU
3.1 Uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Aktom o sistematizaciji
poslova:
Stepen stručne
spreme
-
Obrazovni profil
Radno iskutstvo
-
-
Znanje veštine,
sposobnosi
-
3.2 Podaci o zaposlenom na radnom mestu u vreme procene rizika:
Ukupno
Muškarci
Žene
Prosečna
starost
-
-
-
-
Prosečan
radni staž
-
Prosečan
eksponirani
radni staž
-
3.3 Radno vreme:
Puno
Nepuno
8
-
Prekovremeni
Skraćeno
rad
-
Preraspodela
radnog
vremena
-
Noćni
rad
Smenski
rad
Turnus
-
-
-
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
ZTR UZGOJ ŠUMA I PREVOZ ROBE VESNA S.V.
2
Akt o proceni rizika
3.4 Odmori:
U toku rada
Dnevni
Nakon radnog
vremena
30 minuta
Nedeljni
Godišnji
Na osnovu radnog
staža
Dva dana
3.5 Opšti zahtevi radnog mesta:
Vremensko
angažovanje prema
mestu aktivnosti (%)
Izvršenje zadataka
U radnim
prostorijama
80
Rad na otvorenom
20
Radi sam
Sa drugim
U prisutstvu drugih
Rukovodi
zaposlenima
Kancelarija
Proizvodnja
Krug
preduzeća
Terenski
rad
Da
Da
Da
Ne
10
70
20
-
Broj
-
3.6 Osposobljavanje:
Stručno
Za bezbedan rad
Praktično
Teorijski
Da
Da
Da
Za zaštitu od požara
-
3.7. Lekarski pregledi:
Prethodni
Periodični
Da
Da
Po nalogu medicine
rada
Ne
Sistematski
Ne
3.8. Pregled opreme za rad i ispitivanje uslova radne sredine
Pregled
opreme za
rad
Ispitivanje
mikroklime
Osvetljenje
Buka
Vibracije
Zračenja
Hemijske
štetnosti
Biološke
štetnosti
Da
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
ZTR UZGOJ ŠUMA I PREVOZ ROBE VESNA S.V.
3
Download

1) OPŠTI PODACI 1.1 Naziv radnog mesta: RUKOVAOC