018 Akt o proceni rizika rukovaoca građevinskih mašina
1) OPŠTI PODACI
1.1 Radno mesto: Građevinska mašina
1.2 Broj radnog mesta 02
1.3 Radno vreme:
Radno vreme je 8 časova, rad u jednoj smeni.
1.5 Lokacija:
Gradilištе
2) OPIS RADNOG PROCESA PROSTORIJA I SREDSTAVA ZA RAD
2.1 Opis poslova – redovnih radnih zadataka po radnim mestima:
Rukovaoc građevinskih mašinama:
- Upravlja građevinskim mašinama,
- Održava čistoću i urednost mašina za koje je zadužen,
- Obavezan je da koristi lična zaštitna sredstva,
- Radi i druge poslove po nalogu poslodavca.
2.2 Opis prostorija za rad:
Unutrašnjost (kabina) građevinskih mašina
2.3 Oprema za rad koju zaposleni koristi:
Poseduje
R.B. Naziv opreme za rad
propisanu
dokumentaciju
1.
Kombinovana mašina
Skip
CASE
695ST T4
fab br.
FNH695STHDHH02502
NE
Podleže
pregledu i
ispitivanju
Zaključak o
primenjenim
merama
DA
-
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
” AMG BAU GROUP ” doo
1
018 Akt o proceni rizika rukovaoca građevinskih mašina
2.4 Materijali, sirovine i druge materije koje se koriste pri radu:
Vrsta sirovine / materijala
Pogonsko gorivo
Ulja i maziva
Sredstva za održavanje higijene vozila
3) SNIMANJE ORGANIZACIJE RADA NA RADNOM MESTU
3.1 Radno mesto i poslovi na radnom mestu:
Radno mesto
Poslovi
Građevinska mašina
Rukovaoc građevinskih mašina
3.2 Podaci o zaposlenom na radnom mestu u vreme procene rizika:
R.B.
1.
IME I PREZIME
POL
STAROST
M
INVALID
RADA
UKUPNI
RADNI
STAŽ
RADNI STAŽ
NA RADNOM
MESTU
NE
3.3 Uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Aktom o sistematizaciji
poslova:
R.B.
1.
NAZIV POSLOVA PO SISTEMATIZACIJI
USLOVI ZA ZASNIVANJE
RADNOG ODNOSA
Rukovaoc građevinskih mašina
I-III stepen stručne spreme
Stručna osposobljenost za
rukovanje građevinskih
mašina
3.4 Raspored rada i odmora na radnom mestu:
Rad se obavlja u jednoj smeni u trajanju od osam časova ( od 07 – 15 časova )
sa jednom pauzom od 30 minuta. Rad se obavlja 5 dana u nedelji, sa pauzom za
vikend.
3.5 Odstupanje utvrđene organizacije rada u odnosu na postojeće stanje:
Pri povećanom obimu posla rad se obavlja prekovremeno.
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
” AMG BAU GROUP ” doo
2
018 Akt o proceni rizika rukovaoca građevinskih mašina
4) PREPOZNAVANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI NA RADNOM
MESTU
4.1 ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA
RADU
4.1. Radno mesto, sadržaj rada i aktivnosti – faktičko stanje:
Radno mesto
Poslovi – radne aktivnosti
Građevinska mašina
Rukovaoc građevinskih mašina:
Zahvata, podiže, prenosi i utovara zemlju i druge agregate
građevinskim mašinama – 60% radnih aktivnosti. Ostali
deo radnog vremena održava građevinske mašinei vodi
propisane evidencije u vezi sa održavanjem mašina.
4.2 Postojeće stanje bezbednosti i zdravlja na radu:
Red.
Br.
Elementi za
procenu stanja
radne okoline
1.
Radni prostor i
radne površine
2.
Oprema za rad
3.
4.
5.
6.
7.
Zaštita od udara
električne struje
Grejanje i
ventilacija
Mikroklima
Osvetljenost
Elektromagnetno
zračenje
Dokument/osnov
Usklađenost sa
zahtevima/zadovoljava
DA
Pravilnik o preventivnim merama
za bezbedan i zdrav rad na radnom
mestu
Pravilnik o obezbeđivanju oznaka
za bezbednost i zdravlje na radu
Pravilnik o preventivnim merama
za bezbedan i zdrav rad pri
korišćenju opreme za rad
Pravilnik o postupku pregleda
ispitivanja opreme za rad i uslova
radne okoline
NE
O
O
Uvid u stanje
O
Uvid u stanje
O
Izveštaj o merenjima/uvid u stanje
Izveštaj o merenjima/uvid u stanje
Pravilnik o preventivnim merama
za bezbedan i zdrav rad pri
izlaganju elektromagnetskom
polju
Pravilnik o preventivnim merama
za bezbedan i zdrav rad pri
korišćenju opreme za rad sa
O
O
O
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
” AMG BAU GROUP ” doo
3
Download

1) OPŠTI PODACI 1.1 Radno mesto: Građevinska mašina 1.2 Broj