Funkcionalna Anatomija
Pokreti Segmenta tela
mr Nina Stojadinović
www.ninastim.com
Klasična topografska
anatomija



Glava - caput
Vrat - collum
Trup - truncus
grudni koš - torax,
trbuh - abdomen,
mala karlica – pelvis minor

Udovi (gornji i donji ekstremiteti)
2
Prilagođena podela za analizu
pokreta segmenata tela








1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Glava – pokreti lica
Pkreti glave – vratni deo kičme
Pokreti trupa - kičma
Pokreti karlice
Pokreti u zglobu kuka
Pokreti u zglobu kolena
Pokreti u skočnom zglobu
Pokreti zglobova stopala i prstiju
3






9. Pokreti ramenog pojasa
10. Pokreti u zglobu ramena
11. Pokreti u zglobu lakta
12. Pokreti u podlaktu
13. Poreti u zglobu šake
14. Pokreti zglobova ručja i prstiju
4
Osnove biomehanike
Pokret – promena zglobnog ugla, tj promena polozaja jednog dela
tela u odnosu na drugi.

1. Telo se pok reće u zglobovim a .

2. Telo se pok reće uz pom oć ak tivne sile m išića. Mišićne
grupe delimo prema pokretima koje vrše. FUNKCIONALNA
ANATOMIJA


3. M išići se najčešće nalaze iznad (tj bliže centru tela)
od zgloba u k om e vrše pok ret.
4. “M išić ne m ože da gura, m ože sam o da vuče, popušta
i drži”
Koncentrična kontrakcija - vuče
Ekscentrična kontrakcija - popušta
Statička kontrakcija - drži

5. M i živim o i vežbam o u gravitaciji
Naši pokreti i kretanje zavise od više spoljašnjih sila (trenje,
otpor vazduha... ali najbitnija gravitacija!).
5
1. Glava





Kostur glave se sastoji od lobanje i kostura lica
Lobanja je koštana ljuštura jajastog oblika koju
delimo na bazu i krov.
Baza lobanje je zglobljena sa kičmenim stubom tj
prvim vratnim pršljenom (tu je veliki otvor koji spaja
lobanjsku duplju i kičmeni kanal) a sa prednje strane
lobanja je zglobljena sa kostima lica
Kosti lobabanje i lica su spojene nepokretnim
šavovima osim spoja donje vilice i slepoočne kosti
U kostima lobanje i lica se nalaze šupljine ispunjene
vazduhom povezane sa nosnom dupljom (paranazalni
sinusi)
6

4
2

3
6
Kosti lobanje:
neparne - čeona, potiljačna, klinasata i sitasta
parne - temena i slepoočna
Kosti lica:
neparne – donja vilica, ralasta kost,
podjezična kost
parnih – gornja vilica, nepčana kost, jabučna,
nosna, suzna, donja nosna školjka
7
Kosti glave
8
Mišići glave
9
Pokreti lica



Pokreti vilice : Elevacija, depresija,
protrakcija, retrakcija
Pokreti žvakanja – duboki mišići (mišić
žvakač, slepoočni mišić, spoljašnji i unutrašnji
krilasti mišići)
Mimični pokreti - potkožni mišići (kružni
mišići oka, kružni mišić usana, mišić nabirač
obrve, mišić smeha, mišić podizač gornje
usne, mišić obarač usnog ugla, obrazni, mišić
platizma)
10

Kosti lica i lobanje grade više duplji i
šupljina koje sadrže mišiće, krvne
sudove, nerve, čula, polazišta disajnog,
digestivnog sistema, mozak...
11
Kičmeni stub


Kičmeni stub (columna vertebralis)
predstavlja osnovni deo osovinskog
skeleta. Nalazi se na zadnjoj strani
trupa i vrata. Uzglobljava se sa
lobanjom, rebrima i ulazi u sastav
karlice.
Ukupno 33-34 pršljena
12
13
Podela kičmenih pršljenova





Vratni – cervikalni – 7 (samo fleksija i
ekstenzija) – pršljenski otvor relativno veliki,
arterija, poseban oblik axisa i atlasa (veća
fleksija i ekstenzija, rotacija oko zuba)
Grudni – torakalni – 12 zglobljavanje sa
rebrima
Slabinski - lumbalni – 5 najmasivniji, imaju
nastavak zakržljalo rebro
Krsni - os sakrum– 5 srasli u krsnu kost
Trtični – os kokcigis – 4-5 srasli u trtičnu kost
14
Naziv
latinski
Broj
Specifičnost
Vratni
Cervikalni
7
(Atlas i axis)
(Veća fleksija i
Arterijski otvor ekstenzija, rotacija)
Fleksija i ekstenzija
Grudni
Torakalni
12
Zglobljavanje
sa rebrima
Slabinski Lumbalni
5
Najmasivniji
Veća fleksija i
imaju
ekstenzija
nastavak
zakržljalo rebo
Krsni
Sakralni
5
srasli
-
Trtični
Os sacrum
Os coccygis
4-5
srasli
-
Pokreti
Fleksija, ekstenzija,
torzija
15
16
17
18
2. Pokreti glave - vratni deo
kičme




Fleksija (ili antefleksija) – m. Sternocleidomastoideus
Ekstenzija (ili retrofleksija) - m. Trapezius
Laterofleksija desna/ leva – jednostrana kontrakcija
Rotacija levo/desno - jednostrana kontrakcija
19
20
21
22
3. Pokreti trupa - kičme


Fleksija – m.rectus abdominis, oblikusi
Ekstenzija – duboki mišići leđa (tri sloja:
spinotransferzalna – m.splenius capitis, sakrospinalna –
m.erektor spine, transferzospinalna – mm. multifides)


Laterofleksija – jednostrano m.quadratus
lumborum, jednostrano fleksori i ekstenzori
Torzija – jednostrana kontrakcija oblikusa,
dubokih mišića leđa
23
24
25
26
27
28
Karlica
29
30
31
4. Pokreti karlice


Anterior pelvic tilt (m.iliopsoas, m.
erector spinae)
Posterior pelvic tilt (m.rectus abdominis,
m. gluteus maximus)
32
Anterior i posterior pelvic tilt
33
34
35
5. Pokreti u zglobu kuka







Fleksija – m. iliopsoas (m. Psoas major, m. Psoas minor, m. Ilijacus), m.
tensor fasciae latae, m. sartorius, m. rectus femoris...
Ekstenzija – m. gluteus maximus, m. Biceps femoris, m.
Semimembranosus...
Abdukcija – m. gluteus medius
Adukcija – m. adductor magnus, brevis i longus, m. gracilis
Spoljašnja rotacija – pelvitrohanterični mišići 6, m. gluteus
maximus
Uunutrašnja rotacija – m. gluteus minimus, m. tensor fasciae
latae, m. gracilis
Cirukmdukcija
36
37
38
39
6. Pokreti u zglobu kolena


Fleksija – m. biceps femoris caput breve
Ekstenzija - m. quadriceps femoris (m.
rectus femoris, m. vastus lateralis, m. vastus
medialis, m. vastus intermedius)


Spoljašnja rotacija - m. biceps femoris
caput breve
Unutrašnja rotacija – m. sartorius
40
7. Pokreti u skočnom zglobu




Fleksija – m. tibialis anterior
Ekstenzija – m. triceps surae, m.
gastrocnemius
Inverzija – m. tibialis posterior
Everzija – m. peroneus longus
41
42
43
44
9. Pokreti ramenog pojasa






Elevacija – m. levator scapule
Depresija – m. pectoralis minor, m.
subclavius
Protrakcija (napred) – m. seratus anterior, m.
pectoralis major
Retrakcija (nazad) – m. trapezius, m.
romboideus
Spoljašnja rotacija lopatice – m. seratus anterior
Unutrašnja rotacija lopatice – m. coracobrachialis
45
46
47
48
10. Pokreti u zglobu ramena







Fleksija – m.pectoralis major, m. coracobrahialis, m.
Biceps brachi
Ekstenzija – m. latisimus dorsi, m. teres major, m.
triceps brachi
Abdukcija – m. deltoideus
Adukcija – m. latisimus dorsi, m. pectoralis major
Spoljašnja rotacija – m. infraspinatus, m. teres minor
Unutrašnja rotacija - m. subscapularis, m. pectoralis
major
Cirkumdukcija 49
11. Pokreti u zglobu lakta


Fleksija – m. biceps brachi
Ekstenzija – m. triceps brachi
50
51
12. Pokreti u podlaktu


Pronacija – m. pronator teres
Supinacija – m. supinator
52
53
54
13. Pokreti u zglobu šake




Fleksija – m. flexor carpi radialis i
ulnaris
Ekstenzija – m. extenzor carpi radialis i
ulnaris
Radijalna adukcija
Ulnarna adukcija
55
Valorizacija
Jasno – nejasno
 Zanimljivo – dosadno
 Previše jednostavno – previše složeno
 Kontakt: [email protected]
www.ninastim.com
 Knjige
 Vidimo se ?
 Hvala na pažnji 

56
Download

Funkcionalna Anatomija Pokreti Segmenta tela