SKELET EKSTREMITETA
• neparna
p
peraja
p j kolousta i riba
• parna peraja riba
• ekstremiteti kopnenih kičmenjaka
• neparni – Amphioxus, Cyclostomata i Pisces
• Amphioxus – kožni nabor
• Cyclostomata – neparno peraje
• Pisces – neparna i parna peraja
Ekstremiteti kičmenjaka
Neparna peraja
građa neparnih
peraja
• kod kolousta i riba:
leđna, repna, analna
U osnovi peraja su radiae:
1. ceratotrichiae - fibrozne
2. lepidotrichiae – sa dentinom +gleđ
3. actinotrichiae – hrskavičave građe
4 acantotrichiae - bodlje
4.
Neparna peraja
građa repnog peraja
(Chondrychthyes) i štitonoše
(hipocerkno – Anapsida!)
Osteichthyes
Polypterus
protocerkno repno peraje (u embrionalnom razvoju)
Neparna i parna peraja
•
Neparna
p
p
peraja
j riba: p
pinna dorsalis, p
pinna caudalis i p
pinna analis
•
Parna peraja: pinna pectoralis i pinna ventralis
Parni ekstremiteti Tetrapoda
Pentadaktilni
ekstremitet kao
hipotetički!
stylopodium
zeugopodium
• dva para
ekstremiteta
(prednji i zadnji)
• diferencirani u
pojaseve i slobodne
delove ekstremiteta
autopodium
Parni ekstremiteti Tetrapoda
RAMENI POJAS VODOZEMACA
• slobodno leži u telesnojj muskulaturi.
• bezrepi vodozemci - scapula i coracoideum obrazuju
zglobnu jamu (fossa glenoidea)
• glavica ramene kosti (humerus)
• scapula →cartilago suprascapularis (leđni mišići)
• ispred gavranove kosti - praecoracoideum
• clavicula, tanka, repati vodozemci je nemaju
• krajevi oba coracoideuma vezani - epicoracoideum
• sternum – omosternum, praesternum, xifisternum
•
•
•
•
•
•
hB –sternum
hR – coracoideum
M – epicoracoideum
p
S – scapula
vB – omosternum
vR - clavicula
Ramenski pojas
Dermalni komplement doprinosi čvrstoći,
vezivanje za gleveni
region
Endoskeletni
komplement
Šematski prikaz
elemenata ramenskog
pojasa. Hrskavičavi
elementi su crno
obojeni
Ramenski pojas
• Dermalni komplement:
os posttemporale
os supracleithrum
os cleithrum
os postcleithrum
os clavicula – ključna kost
• Endoskeletni
E d k l i
komplement:
os suprascapula
os scapula
l – lopatica
l
ti
os coracoideum –
gavranova kost
Rameni p
pojas
j p
ptica
• Lopatica (scapula) – sabljasti oblik i leži paralelno sa
kičmom
• Coracoideum – snažne stubaste i povezuju se sa
prednjim krajem za grudnicu
• Ključnjače (claviculae) srastaju u furculu (jadac) kod
letačica
• Grudnica (sternum) je moćno razvijena sa grebenom na
prednjoj strani
Rameni pojas sisara
• Povezan mišićima i tetivama sa osovinskim skeletom
• Scapula dobro razvijena i široka sa grebenom (spina
scapulae)
• Coracoideum je zakržljao i srastao sa lopaticom u vidu
nastavka (processus coracoideus)
• Acromijalni nastavak (processus acromion) – ključna
kost (clavicula)
• Clavicula postoji samo kod sisara čiji ekstremiteti mogu
da se pokreću u raznim pravcima
• Drugim krajem se oslanja na grudnicu (sternum)
Rameni pojas
sisara
Uporedni
pregled
ramenog
pojasa
a
amniota
ota
Karlični pojas vodozemaca
• Sastoji se iz tri parne kosti: bedrenjače (ilium),
sednjače
d j č (i
(ishium)
hi ) i preponjače
j č (pubis)
( bi )
• Međusobno se spajaju i grade karlični pojas
( l i ) koji
(pelvis)
k ji iima zglobnu
l b jjamu ((acetabulum)
t b l ) za
pripajanje butne kosti (femur)
• Svojim dorzalnim delom (preko iliuma),
iliuma) ovaj pojas
se vezuje za krstačni deo kičme
• Kod bezrepih – duge bedrenjače
bedrenjače, a ishium i pubis
srasli u koturove
Karlični p
pojas
j ptica
p
• Građen iz tri kosti – ilium,
ishium i pubis
• Široka
Š
i duga ilijačna kost
srasta sa synsacrumom
• Sve tri učestvuju u
obrazovanju acetabuluma za
zglobljavanje sa femurom
• Preponjače i sednjače ne
srastaju jedna sa drugom već
karlica ostaje otvorena –
krupna jaja
• Foramen ishiadicum
• Foramen obturatum
1.
2
2.
3.
4
4.
5.
6.
Foramen obturatum
A
Acetabulum
b l
Foramen ishiadicum
Ilium
Ishium
Pubis
Karlični pojas sisara
•
•
•
•
•
•
•
Sastoji se od prethodno pomenutih kostiju
Kod mnogih, srasle su u jednu kost – oss innominatum
Ona je čvrsto srasla sa oss sacrum
Simphysis (zatvoreni tip karlice)
Svaka polovina karlice ima otvor (foramen obturatum)
Pubis ne učestvuje u formiranju acetabuluma
Torbari (Marsupialia) i kljunari (Ornytorynchus
anatinus) – na preponjačama štapićaste ossa marsupii
• Kod sirena (Sirenia) i kitova (Cetacea) karlični pojas je
redukovan jer nemaju zadnje ekstremitete
Skelet slobodnog dela ekstremiteta
• Na ramenom i karličnom pojasu, zglobljavaju se
slobodni delovi ekstremiteta
• Za rameni, odnosno karlični pojas vezuje se
proksimalni deo ekstremiteta – stylopodium
• Rame u prednjim i kuk u zadnjim ekstremitetima
• Rame – humerus (ramena kost)
• Kuk – femur (butna kost)
• Za ove kosti zglobljavaju se izdužene kosti
zeugopodium
• Prednji ekstremiteti – ulna i radius
• Zadnji ekstremiteti – tibia i fibula
• Završni deo ekstremiteta čini šaka odnosno
stopalo – autopodium
• Sastoji se od korena šake, tj. stopala –
basipodium
p
• Grana šake i stopala sa prstima (digiti), koji se
nazivaju acropodium
• Koren šake – carpus, odnosno stopala – tarsus,
sastoje se iz 9 -10 koščica raspoređenih u tri reda
• Proksimalni,
Proksimalni medijalni i distalni
• Grana šake (metacarpus) i stopala (metatarsus)
sastoje se iz 5 izduženih koščica poređanih u
jednom redu na koje se nadovezuju prsti – digiti
• Sastoje se iz članaka ili falangi (phalanges
digitorium)
Skelet slobodnog dela ektremiteta
kod vodozemaca
• Ulna i radius srasli u radioulnare
• Na
N prednjim
d ji ekstremitetima
k t
it ti
iimaju
j po četiri
č ti i prsta
t i
rudiment predprsta – praepolex
• Tibia
Tibi i fibula
fib l su srasle
l u tibio-fibulare
tibi fib l
(oss
(
cruris)
• Dve koščice priksimalnog dela tarsusa obrazuju
dodatne poluge – calcaneus i astragalus
• Kosti distalnog dela tarsusa formiraju skelet
rudimentiranog šestog prsta – praehalux
• Metatarsus ima 5 koščica za koje se zglobljava
pet prstiju koji su spojeni plovnom opnom
Skelet slobodnog dela ekstremiteta
ptica
i
• Promenjeni
j
p
prednjij ekstremiteti
• Humerus je snažan i glavicom (caput humeri)
se povezuje sa ramenim pojasom
• Drugi kraj se vezuje za ulnu i radijus
• U proksimalnom delu carpusa – dve kosti
• Distalne kosti carpusa i metacarpus srastaju u
jednu kost – carpometacarpus
• Na ove kosti se nastavlja redukovani skelet
prstiju
• Tri prsta na prednjim ekstremitetima ( II sa dve
falange, a I i III sa po jednom)
• Zadnji ekstremiteti se sastoje iz butne kosti
(femur) koji se preko caput femoris zglobljava sa
karlicom
• Zeugopodium čini moćno razvijena
golenjača (tibia), na koju prirasta tanka
lisnjača (fibula)
• Na donji deo golenjače prirasta proksimalni deo
tarsus
• Kost koju sačinjavaju naziva se tibiotarsus
• Distalni deo tarsusa i sve kosti
metatarsusa srastaju u tarsometatarsus
k ji či
koji
činii d
dopunsku
k polugu
l
• 4 prsta, I okrenut unazad
1. Wing digit 1
2. Wing digit 2
3. Wing digit 3
4 Carpals
4.
5. Radius
6. Ulna
7. Humerus
8. Scapula
9. Thoracic vertebrae
10. Femur
11 Ilium
11.
12. Synsacrum
13. Pygostyle
14. Ischium
15. Pubis
16. Fibula
17. Tibiotarsus
18 Tarsometatarsus
18.
19. Four foot digits
20. Patella
21. Carina of sternum
22 F
22.
Furcula
l off 2 clavicles
l i l
23. Coracoid
24. Cervical vertebrae
Skelet slobodnog dela ekstremiteta
sisara
i
• Tipična građa: gornji ekstremiteti
– humerus
h
glavicom
l i
vezan sa
ramenim pojasom
• Na distalnom delu humerusa
t
trochlea
hl za zglobljavanje
l blj
j sa
ulnom i radiusom
• Ulna na proksimalnom kraju ima
processus olecranon
• Carpus ima 8 kostiju poređanih u
tri reda
• Doručje
D čj ((metacarpus)
t
) iima 1
1-5
5
koščica, u zavisnosti od toga
koliko prstiju postoji
• Prsti
P ti sa po 3 ffalange,
l
osim
i palca
l
(2)
• Zadnji ekstremiteti: femur, koji se preko glave i
trohantera vezuje za karlicu
• Za femur se na distalnom kraju vezuju tibia i
fibula
• Koleno – patella
• Proksimalni tarsus: calcaneus (petna kost) i
atragalus (skočna kost)
• Na tarsus se nastavlja metatarsus koji ima
onoliko kostiju koliko ima i prstiju
• Plantigradni
• Digitigradni
• Unguligradni
Download

SKELET EKSTREMITETA