Endokrini sistem
Biološke uloge:
• mnoge
g
aktivnosti životinja
j su pod direktnom kontrolom
hormona.
• regulacija metabolizama
metabolizama, embrionalnog razvića,
razvića
ravnoteže vode i minerala, seksualne aktivnosti i drugi
različiti aspekti reprodukcije, rast, metamorfoza,
di
digestija,
tij fiziološke
fi i l šk promene obojenosti,
b j
ti itd
itd.
Endokrini sistem
Odlike:
• hormoni se iz žlezda oslobađaju u telesne tečnosti (krv,
limfu i cerebrospinalnu tečnost) i na taj način se
dopremaju do svog "cilja“ koji je obično udaljen u odnosu
na endokrini organ
• endokrini hormoni – oslobađaju se u krv
•p
parakrini hormoni – oslobađaju
j se direktno u bliske ćelije
j
• autokrini hormoni – oslobađaju se u ćelije koje su ih
stvorile
i okolne ćelije
• intrakrini hormoni – oslobađaju se samo u ćelije koje su ih
stvorile
• endokrini
d ki ih
hormonii uglavnom
l
d
deluju
l j na veći
ći broj
b j različitih
ličitih
efektornih organa i to u dužem vremenskom periodu
Neuroendokrini sistem
hipotalamohipofizni kompleks
• integracioni sistemi kičmenjaka međusobno su povezani u
jedinst en sistem
jedinstven
• uspostavljena je veza između nervnog i endokrinog sistema na
nivou hipotalamusa
• u tim ćelijama formiraju se sekretorne granule
• kortrikotropin – kortrikotropin oslobađajući hormon (CRF, CRH)
• dopamin – prolaktin inhibirajući hormon (PIF)
• somatotropin – somatotropin oslobađajući hormon (GRH)
• gonadotropin – gonadotropin oslobađajući hormon (GnRH, LHRH)
• somatostatin – (GHIH)
• tireotropin – tiretropin oslobađajući hormon (TRH)
Neuroendokrini sistem
hipotalamo-hipofizni kompleks
Nivo organizacije:
• centar sekrecije u mozgu hormoni do ciljnih organa
• centri sekrecije u mozgu i
adenohipofizi - hormoni do
ciljnih organa
• centri
t i sekrecije
k
ij u mozgu,
adenohipofizi i u perifernim
endokrinim organima hormoni do ciljnih organa
• Veza hipofize i hipotalamusa
postoji kog svih poznatih
grupa kičmenjaka
kič
j k
Hipofiza – građa
Embriologija hipofize amniota
hypophysis cerebri
• neurohipofiza –
evaginacija međumozga
• adenohipofiza –
evaginacija stomodeuma
stomodeum
Hipofiza – neurohemalni organi
Dva dela hipofize
su razdvojena
samo kod
k d
Cyclostomata
Neurohipofiza
Zadnji režanj hipofize
• nanopeptidi
tidi
• oktopeptidi
hormon arginin vasopressin
hormon arginin vasotocin
hormon arginin oxytocin
Hormoni neurohipofize hipofiznom portnom venom
dolaze do adenohipofize na koju deluju
Adenohipofiza
Prednji režanj hipofize građen iz tri lobusa:
•pars distalis
•pars intermedia
•pars tuberalis
pars distalis
sekretorne ćelije + vezivno tkivo
• kortrikotropini (ACTH)
interrenalna komponenta
adrenalnog kompleksa
• tireotropni (TSH)
tiroidna žlezda (jod)
• folikostimulirajući (FSH)
gonade
• luteinizirajući (LH)
gonade
• luteotropni prolaktin (LTH)
razni efekti
efekti, mlečne žlezde
• somatotropni (STH)
rast
Adenohipofiza
Adenohipofiza
pars intermedia
poligonalne
p
g
sekretorne ćelije
j
• intermedin - melanostimulirajući (MSH)
hromatoforama
melanin u
pars tuberales
sintetiše neke hormone koji su karakteristični i za pars
distalis (TSH, LH, FSH)
urophysis
• u zadnjem delu KM kod košljoriba
osmoregulacija
Pinealno telo
• fotoreceptorna uloga kod anamniota
• kod amniota sekretna uloga
• prenosilac informacija o dužini dana do pankreasa,
hipofize, tireoidee, g
gonada i hipotalamusa
• kod svih eukariota i nekih
prokariota postoji tzv. Biloški
sat zbog čega organizmi
imaju određeni bioritam
Adrenalni kompleks
• sa ventralne strane
bubrega
•hromafina
komponenta:
ektodermskog porekla,
stvara kateholamine
•interrenalna
komponenta:
mezodermskog
porekla, stvara
steroidne hormone
Adrenalni kompleks
hromafina
komponenta:
hormoni:
• nastaje
t j od
d nervne
kreste i migrira do
bubrega
• adrenalin
• epinefrin
• noradrenalin
• norepinefrin
• inervacija
vegetativna
• povećanje konc. glukoze u krvi, povišenje tonusa
krvnog sistema, adekvatna reakcija na stres i dr.
Adrenalni kompleks
interrenalna
komponenta:
hormoni:
• nastaje
t j od
d
celomskog nabora
gonada, ne migrira
• mineralokortikoidi
• glukokortikoidi
• andorgeni kortikoidi
• inervacija
vegetativna
• povećanje konc. glukoze u krvi, povičenje tonusa
krvnog sistema, adekvatna reakcija na stres...
Adrenalni kompleks
•komponente adrenalnog kompleksa kolousta i
riba su prostorno odvojene, kod Tetrapoda
formiraju u morfološkom pogledu jedinstven
endokrini organ - nadbubrežnu žlezdu
Tireoidea, paratireoidea,
ultimobranhijalna tela i timus
tireoidea – ventralni deo
ždrela,
d e a, eg
egzokrina
o
a i endokrina
e do
a
sekrecija, hormoni tiroksin i
trijodtironin
paratireoidea
ti
id
– postoji
t ji samo
kod kopnenih kičmenjaka,
nastaje od trećeg i četvrtog
para ždrelnih
žd l ih k
kesa, paratiroidni
ti id i
hormon
ultimobranhijalna tela – zadnji
parovi ždrelnih kesa, kalcitonin
timus – limfoepitelni organ, sve
ždrelne kese, hormoni timozini
Download

Endokrini sistem