11/14/12
Predavanje broj 4 + 5
sportu
stika u
Dijagno
itanju
m vasp
i fizi!ko
Prof. dr
Dijagnostika psihomotornog domena
! " Fizi!ka forma povezana sa ve#tinama-umenjima
! " Sport-specifi!ne ve#tine i sposobnosti
! " Agilnost
! " Ravnote$a
i"
Ostoj
rgej M.
. Se
sci. med
Psihomotorni domen
! " Koordinacija
! " Eksplozivnost
! " Reakciono vreme
! " Brzina
Psihomotorni domen je visoko
zavisan od prethodno treniranih
ili uve$banih aktivnosti
Hijerarhija PM ve#tina
! " Kompetencija telesnih radnji
! " Fundamentalne ve#tine
! " Specijalizovane ve#tine
! " Usvanjenje visoko-specijalizovanih sposobnosti
Sport / Fizi!ko vaspitanje
Kontrola testiranja
! "
Stimulacija i ohrabrenje za maksimalno postignu"e
! "
Upoznajte svakog sportistu / u!enika
! "
Demonstrirajte izvo%enje svakog testa
! "
Izbegavajte neprijatne situacije
! "
Testirajte u bezbednom ambijentu
! "
Uve$bavajte ve#tine koje testirate
! "
Prepoznajte kontraindikacije za testiranja
PM testiranje
Agilnost
! "
Validnost i pouzdanost
! "
Determinisanje rezultata i ocena
! "
Klasifikovanje u grupe prema sposobnostima
! "
Razvoj profilnih razreda
! "
Uklju!ivanje savremenih testova PM domena
! "
Merenje efektivnosti nastave / treninga
! "
Monitoring sportskog takmi!enja
! "
Dijagnostika povreda ili deficita
! "
Motivisanje za postignu"e
! "
Dodatni pedago#ki alat
Sposobnost nagle i precizne (kompetentne)
promene polo$aja tela u prostoru.
1
11/14/12
Agilnost
TESTOVI
Illinois Agility Run
! " Genetski determinisana komponenta?
! " Illinois Agility Run
•" Zagrevanje 10 min
! " Element brzine ili autenti!na komponenta?
! " Bo!ni step test
•" Po!etni polo$aj – le$e"i na trbuhu kod startnog !unja
! " Mo$e da se unapredi instrukcijom, treningom i uve$bavanjem
! " Hexagon test
! " Pozitivna povezanost agilnosti sa uzrastom (14 god - CRITICAL)
! " 505 test
! " Izvrstan prediktor postignu"a u mnogim sportovima
•" Na komandu KRENI ispitanik ustaje i tr!i u pravcu strelice
•" Kada pro%e kroz CILJ test je zavr#en
•" Meri se vreme (ru!no/ foto "elije) trajanja tr!anja
! " Test produ!enog !u!nja
! " Razli!iti poligon-testovi tr!anja
T Test
Cik-Cak test
•" Zagrevanje 10 minuta
•" Zagrevanje 10 minuta
•" Po!etni polo$aj – stoje"i licem prema !unju D
•" Po!etni polo$aj – stoje"i licem kod !unja START
•" Na komandu KRENI ispitanik ustaje i tr!i na slede!i na!in
•" D-B unapred (dodirne B)
•" B-A bo!no (dodirne A)
•" A-B bo!no (dodirne B)
•" Zagrevanje 10 minuta
•" Stranice #estougla 66 cm
•" Po!etni polo$aj – centar heksagona
•" Na komandu KRENI ispitanik ustaje i tr!i u pravcu strelica
•" Na komandu KRENI ispitanik ska!e iz pestougla i ponovo unutra
•" Kada se vrati na po!etak test je zavr#en
•" Kre"e od B pa C, D itd – zavr#etak posle ta!ke A i povratka u centar
•" Meri se vreme (ru!no/ foto "elije) trajanja tr!anja
•" B-C bo!no (dodirne C)
Hexagon test
•" C-B bo!no (dodirne B)
•" Kompletiraju se tri kruga u 2 serije sa pauzom 5 minuta
•" Meri se vreme trajanja 1 i 2 ciklusa a ra!una srednja vrednost
•" B-D unazad (dodirne D)
•" Kada dodirne D test je zavr#en
•" Meri se vreme (ru!no/ foto "elije) trajanja tr!anja
Side step test
505 test
Ravnote$a
30 cm
•" Zagrevanje 10 minuta
•" Zagrevanje 10 minuta
•" Po!etni polo$aj – stoje"i licem na centralnoj liniji
•" Po!etni polo$aj – stoje"i licem na centralnoj liniji. Markeri na 10 i 15 m
•" Na komandu KRENI ispitanik bo!no ska!e levo-desno
•" Na komandu KRENI ispitanik tr!i napred do linije od 15 metara i okre"e se
•" Pri svakom skoku dodiruje liniju spolja#njim delom stopala
•" Meri se vreme od 10 do 15 m, okret i drugih 5 metara
•" Linije su udaljene 30 cm od centralne linije
•" Brzina tr!anja na 10 metara sa okretom - bolji od dva poku#aja
•" Cweo ciklus je CENTAR – LEVO- CENTAR – DESNO – CENTAR
•" Zaokret se procenjuje zasebno za levu i desnu nogu
Sposobnost zadr$avanja poravnatog polo$aja tela
tokom mirovanja ili kretanja
•" Meri se broj ciklusa tokom 1 minuta
STATI&KA vs. DINAMI&KA RAVNOTE'A
2
11/14/12
Ravnote$a
TESTOVI
! " Esencijalna komponenta efikasnog motori!kog odgovora
! " Stajanje na jednoj nozi (flamingo test)
! " Funkcija sistema za ravnote$u
! " Hodanje po gredi
! " Unutra#nje uvo (polukru$ni kanali"i)
! " Periferni kinesteti!ki receptori
Flamingo test
! "
Potrebna oprema: #toperica, greda (50 x 5 x 3 cm)
! "
Ispitanik bos staje na gredu na jednoj nozi
! "
Druga noga savijena u kolenu a stopalo dr$ati rukom u blizini zadnjice
! "
! " Vizuelna percepcija
Meri se vreme trajanja mirnog stajanja
! "
! " Veoma zadatak-specifi!na sposobnost
! " Blagi stepen promene sa uzrastom (top performance sa 12 godina)
! " Manji napredak sa sazrevanjem u odnosu na druge motori!ke sposobnosti
Roda test
Meri se broj padova tokom 60 sekundi
! "
Ako ima vise od 15 padova za 3o sekundi, ocena je 0
Koordinacija
Hodanje po gredi
! "
Zagrevanje 10 minuta
! "
Ispitanik zauzima polo$aj kao na slici
! "
Meri se vreme zadr$anog polo$aja na jednoj pa na drugoj nozi
! "
Pauza izme%u merenja leve i dsene noge 3 minuta
Bez silaska sa gredice i bez pu#tanja podignute noge
! "
Sposobnost istovremenog
izvo%enje vi#estrukih motori!kih
zadataka precizno i kontrolisano.
Sa otvorenim o!ima
Sa zatvorenim o!ima
Koordinacija
! " Integri#e razli!ite motori!ke sisteme sa senzornim nadra$ajima
! " Ve"a kompleksnost pokreta – potreban je ve"i stepen koordinacije
! " Blisko povezana sa drugim komponentama PM domena
! " Nije sna$no povezana sa mi#i"nom snagom i izdr$ljivo#"u
TESTOVI
! " Shcilling-Kiphard testovi
! " Blok transfer
! " Soda pop test
! " Minesota rate test
Dobacivanje sa zidom
! "
Baca se lopta jednom a hvata drugom rukom
! "
Udaljenost od zida oko 2-3 metra
! "
Ra!una se broj preciznih hvatanja za 30 sekundi
! "
Opcije: udaljenost / te$ina lopte / stajanje na jednoj nozi
! " Razvoj koordinacije - postepen, linerano povezan sa uzrastom
! " Zavisi od vizuelne i motori!ke zrelosti (M superiorniji od ')
3
11/14/12
Brzina i reakciono vreme
BRZINA: sposobnost izvo%enja pokreta u
najkra"em vremenu.
REAKCIONO VREME: vreme od pojave
nadra$aja do odgovora na stimulaciju.
Brzina / Reakciono vreme
! " Esencijalni elementi uspeha u mnogi sportskim aktivnostima
! " Tr!anje na definisanoj distanci
! " Odvojeni ili integrisani elementi PM domena?
! " Test brzine reakcije sa #tapom
! " Reakciono vreme uti!e na brzinu pokreta
! " Testovi audio-vizuelne stimulacije
! " BRZINA: linearno se pove"ava sa uzrastom (de!aci superiorniji)
! " Taping testovi
! " R. VREME: linerano se skra"uje sa uzrastom (sazrevanje CNS)
Brzi #tapi"
! "
! "
TESTOVI
Taping testovi
OPREMA: Quick Stick rekvizit
Postaviti ruke u polo$aj sa slike (dole)
! "
25 ciklusa (50 tapinga)
Palac i ka$iprst razmaknuti 1-2 cm
! "
Ispitanik fiksira crnu ta!ku
! "
Ispitiva! bez najave pu#ta #tapi"
! "
CILJ: (to pre uhvatiti #tapi"
! "
REZULTAT: o!itava se na skali #tapi"a
Brzina / Eksplozivnost
! "
TESTOVI TR&ANJA I SKAKANJA
! "
Vertikalan skok
TESTOVI BACANJA
! "
Skok u vis (razli!iti protokoli)
! "
Skok u dalj
! "
! "
Iz sede"eg stava
! "
Dvoskok /troskok u dalj
! "
Preko / iza glave
! "
Margaria step test
! "
Sa grudi
! "
Sprint testovi (5 / 10 / 20 / 50 / 60 m)
! "
Bacanje medicinke
Bacanje kugle / loptice
! "
Iz sede"eg stava
! "
Preko / iza glave
! "
Sa grudi
Vertical jump as a tool in assessment of muscular power and anaerobic performance.
Ostojic SM et al. Med Pregl 63(5-6):371-5 (2010),
4
11/14/12
Skok u dalj
World record 3.71 m
Arne Tvervaag (Norve#ka) [1968]
Troskok
Bacanje medicinke
Brzina tr!anja
Bacanje 4 x
•" Zagrevanje 10 minuta
•" Bacanje lopte iz stoje"eg stava (m – 2 / $ 1.5 kg)
•" Bacanje lopte iz stoje"eg stava (m – 3 / $ 2 kg)
•" Bacanje lopte iz tri koraka (m – 2 / $ 1.5 kg)
•" Bacanje lopte iz tri koraka (m – 3 / $ 12 kg)
•" Meri se postignuta distanca i sabira
5
11/14/12
Baterije testova
Ko#arka
! " Fizi!ka forma povezana sa ve#tinama-umenjima
! " Telesne dimenzije i struktura (raspon ruku)
! " Sport-specifi!ne ve#tine i sposobnosti
! " Vertikalni skok (CMJ, VJ, 45 s CMJ)
! " Bech press / &u!anj
! " Agilnost
! " Ravnote$a
! " VO2max / BEEP Test
! " Koordinacija
! " Sprint na 10 i 20 m / T test / Kamikaze
! " Eksplozivnost
! " Reakciono vreme
Osnovne komponente funkcionalnog testiranja
Fudbal
! " Prednji pretklon
! " Brzina
! " Ponovljeni pretkloni trupa
Biciklizam
! " Telesne dimenzije i struktura
! " Telesne dimenzije i struktura (sadr$aj masti, mi#i"a i kostiju)
! " Vertikalni skok (CMJ, VJ, 45 s CMJ)
! " VO2max / HRmax (175 W sa 25 W/min, kadenca 90-100)
! " Sprint na 5, 10 i 20 m / 505 test
! " Laktatni test (100 W sa 50 W/min, kadenca 90-100)
! " Bech press / No$ni potisak
! " 30-min test vo$nja
! " VO2max / BEEP Test
! " Wingate test (anaerobna mo" i kapacitet)
! " Prednji pretklon
Veslanje
! " Hematolo#ki status (RBC, HCT, MCV, Fe, FER, TBC)
! " Telesne dimenzije i struktura (TM, TV, SedV, RaspR, Obimi, DKN)
The
ima
ge
can
not
! " Progresivni test na ergometru (VO2max, WAnT, HRAnT, VO2AnT, Lac)
! " 2000-m test na ergometru
! " 6000-m test na ergometru
! " RAST test
Ragbi
Atletika
Plivanje
! " Telesne dimenzije i struktura
! " Hematolo#ki status
! " Antropometrija (somatotipizacija, segmentna analiza, indeksi)
! " BEEP test / tr!anje na 5 km / tr!anje na 3 km
! " Antropometrija
! " Aerobni test (7 x 200 m) (70-100%) HRmax, Lac, ritam
! " Brzina tr!anja na 10 m
! " Progresivni makismalni test (Lac, Hrmax, VO2max)
! " Test mehanike zaveslaja (7 x 50 m)
! " Dawson test: 8 x 35 m sa 24 s oporavka
! " Submaksimalni test tr!anja 60 sec
! " 3-RM bench press / prednje povla!enje
! " Maksimalni kratki test tr!anja (22 km/h 4% do otkaza)
! " Test trbu#nog pritiska
! " Laktatni test 3 x 300 m test tr!anja (pauza 10 i 20 minuta)
! " Sprint na 60 m
6
11/14/12
Tenis
! " Antropometrija
! " VO2 max / BEEp
! " Sprint test 5 i 10 m
! " Vertikalni skok (CMJ, L-D)
! " Izba!aj medicinke iznad glave / dijagonalno
! " Brzina servisa
! " Agilnost: BMA test / SMA test / CDA test / REA test
Fizi!ko vaspitanje
! " Anthropometrija
! " TM, TV, BMI, DKN
! " Flamingo test ravnote$e
! " Taping rukom
! " Broj pregiba trupa za 30 s
! " Izdr$aj u zgibu
! " Test 10 x 5 metara
! " BEEP test
! " Prednji pretklon
! " Skok u dalj iz mesta
! " Stisak #ake
Fizi!ko vaspitanje
Fizi!ko vaspitanje
! " VO2max
! " BEEP / Test H ili T na 1 milju
! " Telesna struktura
! " BMI / Sadr$aj masti (2 KN)
! " Mi#i"na forma
! " Pokretljivost ramena
! " Opru$anje trupa
! " Sklekovi
Fizi!ko vaspitanje
TEST ZDRAVSTVENE FORME
TEST FIZI&KE FORME
! " Pregibi trupa
! " Pregibi trupa
! " Prednji pretklon
! " Sklekovi / Izdr$aj u zgibu
! " Indeks telesne mase
Fizi!ko vaspitanje
! " Prednji pretklon
! " Pregibi trupa
! " Test H ili T na 1 milju
Fizi!ko vaspitanje
! " Fleksibilnost
! " 10 x 5 test agilnosti
! " Test H ili T na 1 milju
! " BEEP test
! " Zgibovi
! " Prednji pretklon
Fizi!ko vaspitanje
Connecticut Physical Fitness Test
! " Sprint na 50 m
! " Broj pregiba trupa za 1 minut
! " Izdr$aj u zgibu
! " Skok u dalj iz mesta (2 poku#aja)
! " Indeks telesne mase
! " Agilnost – shuttle 10 m
! " Prednji pretklon (po!etna ta!ka je 0)
! " Prednji pretklon (sit and reach)
! " Bacanje kugle
! " Broj zgibova za 30 sec
! " Tr!anje na 1000 m
! " Test agilnosti 4 x 10 m
! " Test H ili T na 1 milju (O() ili 2 milje (S()
! " Pregibi trupa (do otkaza)
! " Broj sklekova (do otkaza)
! " Test H ili T na 1 milju
7
11/14/12
Fizi!ko vaspitanje odraslih
(ta sa rezultatima ?
Groningen Fitness Test for the Elderly
! " Stisak #ake
! " No$ni potisak
! " Prednji pretklon
! " Cirkumdukcija ramena
! " Interpretacija
! " Implementacija
! " Reevaluacija
! " Test ravnote$e na platformi (30 sec)
Iskustva u testiranju
! " Trener (nastavnik) nije uop#te podigao rezultate testiranja
! " Neadekvatna saradnja (motivacija) ispitanika
! " Korisnici ne koriste ili ne razumeju rezultate testiranja
! " Nedostatak odgovaraju"ih testova
! " Odli!no testiranje i programiranje – lo# rezultat !!!
! " Test koordinacije finih motornih sposobnosti / Reakciono vreme
TESTIRANJE JE DEO TRENINGA / &ASA FIZI&KOG VASPITANJA
! " Modifikovan BEEP test
! "
Ne treba testirati !!!
Nove preporuke
Ve$banje za unapre%enje zdravlja
>
Ako su testiranja sama sebi svrha
Odrasli
>
Ako ne znamo #ta da radimo sa rezultatima
>
izbegavati sedentaran na!in $ivota
>
Ako testiramo na pogre#an na!in
>
minimalan nivo aktivnosti je bolji nego bez aktivnosti
>
Ako ne prilagodimo testiranja specifi!nostima ve$ba!a
>
150 min nedeljno umerenog ili 75 min intenzivnog ve$banja
>
Ako ne kontroli#emo izvo%enje testiranja
>
ve"i pozitivni efekti - 300 min umerenog ili 150 min intenzivnog ve$banja
>
Ako ne objasnimo rezultate testiranja
>
2 x nedeljno trening snage koji anga$uje velike mi#i"ne grupe
8
Download

Dijagnostika u sportu i fizičkom vaspitanju: PART III