P R A V I L N I K O LOVNOM STRELJAŠTVU Član 1. Lovački savez Crne Gore radi postizanja zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa Statutom, sprovodi aktivnosti u lovnom streljaštvu, a preko svog radnog tijela ‐ Komisije za lovno streljaštvo, uređuje materijalno i organizacino odvijanje lovno‐streljačkih aktivnosti i u tom smislu donosi Propozicije za takmičenja u lovnom streljaštvu. Član 2. Nosioci aktivnosti u lovno‐streljačkom takmičenju su Lovačka udruženja, Javna preduzeća za uzgoj zaštitu i lov divljači (u daljem tekstu: Javna preduzeća), članice Lovačkog saveza Crne Gore i njihove streljačke sekcije koje svoje aktivnosti izvode u skladu sa ovim Pravilnikom. Jedna od njih je i organizovanje takmičenja u lovnom streljaštvu u gađanju iz olučenih i neolučenih cijevi. Član 3. Lovno‐streljačke aktivnosti se odvijaju kroz takmičenja u lovnom streljaštvu. Lovno streljačka takmičenja se odvijaju u dvije osnovne discipline gađanjem vatrenim oružjem iz : ‐ olučenih (lovački karabin) ‐ neolučenih cijevi (lovačke puške sačmarice). Član 4. Za olučene cijevi se predviđaju dvije discipline: gađanje nepokretne i gađanje pokretne mete, dok se za gađanje iz neolučenih cijevi predviđaju takođe dvije discipline: TRAP i SKEET. Član 5. Sistem takmičenja je iz dva dijela: KUP LSCG i LIGA LSCG. KUP sistem podrazumijeva takmičenja iz obadvije vrste oružja (sa olučenim i neolučenim cijevima). Na ovim takmičenjima, koja organizuju Lovačka udruženja, Javna preduzeća uz pomoć Lovačkog saveza Crne Gore mogu učestvovati svi lovci. LIGA sistem podrazumeva takmičenja u gađanju TRAP discipline samo, dok se ne steknu uslovi i za druge discipline po “kružnom” principu samo za LU i JP koja su zainteresovana za učešće u njoj, i organizuju se po lovnim oblastima koje su utvrđene u osnovama Programa razvoja lovstva u Crnoj Gori 2004 ‐ 2014 Član 6. Nosilac aktivnosti Lovačkog saveza Crne Gore po pitanju lovnog streljaštva je Komisija za lovno streljaštvo Lovačkog saveza Crne Gore, čiji su glavni zadaci: ‐ izrada propozicija za lovno streljaštvo u pojedinim disciplinama, koje su sastavni dio ovogPravilnika, ‐ upoznavanje lovačke javnosti sa njima putem sredstava informisanja, ‐ evidentiranje postignutih rezultata na takmičenjima i vođenje rang ‐lista najuspješnijih na njima kao i njihovo objavljivanje u sredstvima informisanja ‐ pružanje svih vidova pomoći Lovačkim udruženjima i Javnim preduzećima u vezi organizovanja lovnog streljaštva u njihovim sredinama, naročito u vezi tehničko‐organizacionih pitanja, ‐ ocjenjivanje regularnosti održanih takmičenja po Propozicijama Lovačkog saveza Crne Gore, ‐ stalno praćenje mogućnosti za povećanje disciplina u lovnom streljaštvu, kao i novina u Propozicijama za njihovo održavanje, ‐ pronalaženje mogućnosti za što povoljniju nabavku sredstava za održavanje lovno ‐ streljačkih takmičenja ‐ meta, glinenih golubova, municije, oružja i ostalog, ‐ nabavku priznanja (medalja i pehara) kao i drugih vidova nagrada za najuspješnije po pojedinim disciplinama, ‐ kontakt sa organizacijama koje imaju slični vid djelovanja: Streljačkim savezima Crne Gore i regiona. Član 7. Organizatori takmičenja ‐ Lovačka udruženja i Lovačko streljačke sekcije su dužne da poštuju Propozicije za takmičenja u lovnom streljaštvu kao i mjere bezbjednosti u rukovanju oružjem za ovakve manifestacije. Član 8. Komisija za lovno streljaštvo određuje iz svojih redova delegata ili ovlašćeno lice za određeno takmičenja sa Kalendara takmičenja za predstojeću godinu. Dužnost delegata ili ovlašćenog lica je da prati regularnost i bezbjednost takmičenja te da po potrebi preduzima mjere i postupke koje su obavezujuće za organizatora takmičenja. U slučaju odsustva delegata ili ovlašćenog lica organizator takmičenja je dužan da mu odredi zamjenu iz svojih redova, o čemu se prilaže poseban zapisnik. Član 9. U slučaju da dođe do kršenja i povrede propozicija na koje ukazuje delegat ili ovlašćeno lice i odbijanju organizatora da postupi u skladu sa utvrđenim Propozicijama, a po primjedbi ovlašćenog lica dotično takmičenje se neće verifikovati za tu sezonu, odnosno rezultati postignuti na tom takmičenju se neće priznati . Član 10. Za sve bezbjednosne uslove na takmičenjima odgovorna su Lovačka udruženja, Javna preduzeća u čijem lovištu se ona izvode, zbog čega su ona dužna da preduzmu sve radnje kako do neželjenih posledica ne bi došlo: potrebne mjere obezbeđenja, dobijanje dozvole za organizovanje takmičenja, pozivanje organa MUP‐a na samo takmičenje i drugo. U slučaju kršenja reda i discipline usled čega se ugrožavaju imovina, bezbjedost i životi ljudi prisutnih na takmičenju organizator kao i sva lica koja su prisutna su obavezna da reaguju kako bi se ta opasnost otklonila, bilo skretanjem pažnje ‐ opomenom lica ili prijavom organima MUP‐a. Član 11. Organizatori takmičenja u lovnom streljaštvu moraju postignuti i sprovesti sve neophodne mjere bezbjednosti prisutnih ‐ lica i imovine. U tom smislu dužni su ostvariti aktivnu saradnju sa organima MUP‐a i preko svojih ovlašćenih lica otklanjati eventualne opasnosti i nepravilnosti prilikom takmičenja. Član 12. Sva lica prisutna na takmičenjima u lovnom streljaštvu koja organizuju Lovačka udruženja, Javna preduzeća uz pomoć Lovačkog saveza Crne Gore su dužna da se ponašaju dostojanstveno, kulturno i u skladu sa Zakonom o držanju i nošenju oružja što se naročito odnosi na takmičare. Ukoliko takmičar krši Propozicije za takmičenje u lovnom streljaštvu, rukuje oružjem tako da ono ugrožava imovinu, bezbjednost i živote ljudi može biti kažnjen. Kazne su: ‐ opomena, ‐ suspenzija za odredjenu disciplinu ‐ diskvalifikacija i udaljenje sa takmičenja. Član 13. Upravni odbor LSCG ovlašćuje Komisiju za lovno streljaštvo da: ‐ kontroliše regularnost takmičenja i verifikuje rezultate postignute na njima, ‐ usvaja ili poništava postignute rezultate na takmičenjima, kako pojedinačne tako i ekipne, ‐ utvrđuje odgovornost i izriče disciplinske mjere takmičarima, ‐ dodeljuje diplome, zahvalnice i nagrade organizatorima i takmičarima za postignute rezultate, kao i doprinos lovnom streljaštvu, ‐ predlaže raspodjelu sredstava namjenjenih za razvoj lovnog streljaštva u Finansijskom planu LSCG. Član 14. Sastavni dio ovog Pravilnika čine PROPIZICIJE za takmičenja u lovnom streljaštvu. PROPOZICIJE ZA GAĐANJE NEPOKRETNE METE ‐ KUP LSCG Ovim propozicijama se utvrđuju uslovi koji moraju biti zadovoljeni u sprovođenju takmičenja u lovnom streljaštvu, disciplina NEPOKRETNA META (VEPAR), u organizaciji Lovačkih udruženja i Javnih preduzeća u skladu sa Pravilnikom o održavanju lovno‐streljačkih disciplina Lovačkog saveza Crne Gore. ORUŽJE: Dozvoljen je nastup samo lovačkim oružjem, najmanjeg kalibra koji je dozvoljen po Zakonu o divljači i lovstvu. Od nišanskih sprava je moguće koristiti samo optički ili mehanički nišan. MUNICIJA: Dozvoljeno je korišćenje samo lovačke municije (ne sportske!), s tim što je izbor proizvođača slobodan. META: Metu čini silueta vepra u prirodnoj veličini, sa poljima koja su označena za metu. Ona mora da se nalazi na 100 do 200 metara od lovca ‐ strijelca, bočno okrenuta ka njemu. NASTUP: 1. Redoslijed nastupa se određuje na osnovu redoslijeda prijavljivanja za takmičenje, a krajnji rok za prijavu je 1/2 sata prije početka nastupa prvog takmičara u toj disciplini. Ograničava se 1 nastup na takmičenju. Aktivni takmičari u streljačkom sportu mogu nastupati ako su i lovci, ali se njihov plasman računa za rangiranje posebnoj grupi u KUP‐u LSCG; 2. Broj metaka je: 5 ‐ 10, iz ležećeg položaja sa (prednjim naslonom) ruksak ili podmetač, ne može se koristiti (naslon namijenjen za streljačke discipline, kao ni postolje za upucavanje), prednja ruka ne smije biti na kundaku iza okvira obarače prema ramenu (računa se kao drugi naslon, takođe taj dio kundaka ne može biti naslonjen na zemlju ili bilo što drugo) i stojećeg stava, bez korišćenja naslona. Obadvije discipline se pucaju bez probnih metaka. Vrijeme zagađanje: 5 ‐ 10 minuta, u zavisnosti koliko metaka se gađa (minut po metku). Težina oružija sa optičkim nišanom ne može biti veća od 4,3 kg cijev puške na ustima ne može biti veća od 17 mm. Puška mora biti u futroli do takmičarskog mjesta, na takmičarskom mjestu može se puniti samo kada sudija to odobri i označi početak pripreme za takmičenje.; 3. Svakom lovcu ‐ strijelcu se mora omogućiti uvid u pogodke, uz prisusvo sudije uvidom svih pogodaka odlaskom do mete kao i upisivanje pogodaka u listu takmičara u njegovom prisustvu; 4. U slučaju većeg broja takmičara sa istim brojem krugova vrši se raspucavanje po 1 ili 3 metka radi određivanja plasmana prvih pet takmičara koji idu u drugi krug(play‐ off) gdje se gadđa po istim pravilima i brojem metaka kao u osnovnom dijelu, po zavrsetku se sabira prvi i drugi rezultat, nakon čega se proglašava plasman takmičara; 5. Nije dozvoljeno korišćenje streljačke opreme, izuzev: antifona (slušalica), kape i naočara. Strijelac izlazi na vatrenu liniju prostojno odjeven i obuven, (ne može biti u papučama, majici bez rukava i šorcu); 6. Sva sporna pitanja rješava sudija na vatrenoj liniji i to odmah. Takmičar može biti kažnjen za iste prekršaje istim kaznama kao i u prethodnoj disciplini. Postoji mogućnost žalbe žiriju za žalbe i ona mora da se podnese pismeno najviše 30 minuta poslije objavljivanja svih rezultata. Žiri za žalbe je dužan da donese odluku do završetka gađanja. Odluka žirija za žalbe je konačna; 7. Ukoliko se gađa u tuđu metu, računa se promašaj bez obzira na vrijednost pogotka. Strijelcu u čiju metu je greškom pucano, ako ne može da se odredi koji pogodak je višak (isti kalibar!), oduzima se najmanji pogodak. Ukoliko strijelac puca više metaka od predviđenog broja u svoju metu, oduzimaju mu se najbolji pogoci; 8. U slučaju zastoja na oružju ili bilo kog drugug razloga prekid za koji nije kriv strijelac produžava mu se trajanje gađanja za onoliko koliko mu je preostajalo vremena u momentu prekida. Nenapunjena, zakočena puška ili puška na kojoj nije aktiviran mehanizam za okidanje pomoću zatvaranja zatvarača se ne smatra opravdanim zastojem (greška strijelca!); 9. Cijena učešća ‐ kotizacije za nastup jednog takmičara po disciplini ne može biti veća od 15 €; 10. Ekipno učešće se uslovljava prijavom ekipe pod imenom LU ili JP, kao i obaveznim članstvom u ekipi tog LU ili JP. Ekipu sačinjavaju tri člana, čiji se rezultati sabiraju; 11. Učešćem na takmičenju smatra se da su svakom takmičaru poznati članovi ovog pravilnika kao i propisi samog takmičenja te da ih on prihvata. Komisija za lovno streljaštvo LSCG PROPOZICIJE ZA GAĐANJE GLINENIH GOLUBOVA TRAP ‐ KUP LSCG Ovim propozicijama se utvrđuju uslovi pod kojima se održava takmičenje u gađanju glinenih golubova, disciplina TRAP, u organizaciji Lovačkih udruženja i Javnih preduzeća, a u skladu sa Pravilnikom o održavanju lovno‐
streljačkih disciplina Lovačkog saveza Crne Gore. ORUŽJE: Dozvoljen je nastup lovačkim puškama sačmaricama čiji kalibar nije veći od cal. 12. MUNICIJA: Najkrupnija sačma je broj 2,5 mm, količina sačme u metku je najviše 24 gr. U poluautomatsku pušku se smije stavljati najviše po dva metka. Izbor municije je slobodan. Dužina čaure ispaljenog metka ne smije preći standardnu dužinu od 70 mm. NASTUP: 1. Redosled nastupa svih takmičara se određuje na osnovu redoslijeda u prijavljivanju, ili žrijebom. Krajnji rok za prijavu je 1/2 sata prije početka nastupa prvog takmičara. 2. Takmičari dolaze na mjesto odakle se puca i odlaze sa istog mjesta samo sa praznom i prelomljenom puškom. Puška se puni i prazni samo na mjestu sa koga se puca, sa cijevima okrenutim u pravcu mašina za izbacivanje golubova. Pri promjeni mjesta posle svakog pucnja puška se drži prelomljena, ili sa otvorenim zatvaračem kod poluautomatskih pušaka. 3. Stav za gadjanje je stojeći, puška treba da bude u zgibu ramena prije pojave goluba. 4. Udaljenost takmičara od rova (mašina) iznosi 15 metara i označena je vidnom markacijom. Vrh stopala ne smije da dodiruje ni da prelazi tu markaciju. 5. Najmanji domet izbačenih golubova ne treba da bude ispod 75 metara, najveći 80 metara, a visina izbačenog goluba na 10 m od bunkera mora biti najmanje 1,5m a najviše 4m. 6. Uslovi takmičenja treba da budu za sve takmičare isti, kako u pogledu pravca bacanja, tako i u pogledu dometa izbačenih golubova. 7. Ako je golub izbačen tako nisko ili tako slabo da pada na manjoj udaljenosti od 20 metara od mjesta izbacaja, takmičar dobija novog goluba bez obzira da li je na njega pucao, promašio ga ili pogodio, kao i u slučaju svakog nepravilno izbačenog goluba. 8. Na svakog izbačenog goluba je dozvoljeno ispaliti najviše dva metka. 9. Poslije zauzimanja pripremnog stava za pucanje, takmičar glasom poziva goluba (metu) uzvikom “pul” ili nekim drugim,sa pripremom ne duzom od 8 secundi. 10. Ako takmičar propusti da puca na pravilno izbačenog goluba, računa mu se promašaj, kao i u slučaju ako mu je puška bila zakočena, nenapunjena ili nenapeta. 11. Ako golub ne bude izbačen odmah odmah poslije poziva, takmičar ima pravo da ga ne prihvati, odnosno da odustane od pucanja. Odustanak označava odlaganjem puške iz zauzetog stava za gađanje, sa cijevima okrenutim na dolje i podizanjem ruke. U tom slučaju ponavlja se golub. 12. Ako je golub izbačen bez poziva, takmičar ima pravo da ga ne prihvati i dobija novog goluba. Ako ga prihvati i puca, rezultat gađanja mu se računa. 13. Ako poslije poziva budu istovremeno izbačena dva goluba, ishod se ne računa, bez obzira da li je takmičar pucao, i on dobija novog goluba. 14. Smatra se da je golub pogođen ako se poslije pucnja odvoji od goluba jedno vidljivo parče. Zvuk udara sačme u goluba ili samo zaprašenje bez i jednog vidljivo odvojenog parčeta poslije pucanja, kao i golub koji sve do pada na zemlju leti pravilno ne smatra se pogođenim. 15. Ako iz mašine izleti oštećen ili razbijen golub, takmičar dobija novog goluba bez obzira da li je pucao. 16. Na rezultat nema uticaja da li su golubovi pogođeni prvim ili drugim metkom. 17. U koliko zataji prvi metak dodjeljuje se takmičaru novi golub, ako drugi metak nije pucao, s tim da mu sudija odmah otvori pušku i dokaže da je u pitanju greška oružja. Ako je drugi metak pucao, bilježi mu se rezultat. 18. Ako je takmičar prvim metkom pucao i promašio, a drugi mu zataji, dobija novog goluba, s tim da mora prvi metak da opali tek kada izleti novi golub, ali sa njim ne smije da ga pogodi (namjeran promašaj). Samo rezultat drugog metka se računa. Pogodi li ga prvim metkom, ili ispali prvi metak prije nego što se pojavio ponovljeni golub računa mu se promašaj. 19. Na takmičenju se gađa 30 ili više golubova, što se određuje na osnovu broja prijavljenih takmičara. Prije početka gađanja sudija je dužan da objavi broj golubova predviđenih za nastup u jednoj seriji svim takmičarima. Nije dozvoljeno korišćenje streljačke opreme, izuzev: antifona (slušalica), kape i nočara. Strijelac izlazi na vatrenu liniju pristojno odjeven i obuven (ne može biti u papučama, majici bez rukava i šorcu). 20. Takmičar može biti kažnjen: ‐ ako svojim postupcima namjerno krši propise takmičenja, ‐ ako nedozvoljenim načinom pokušava da postigne bolji rezultat na takmičenju, ‐ ako bilo kojim načinom ometa pravilan tok takmičenja ili remeti poredak i sportsku disciplinu za vrijeme takmičenja. 21. Kazne su: ‐ opomena, ‐ diskvalifikacija (isključenje) sa takmičenja koje je u toku. Izriče je sudija ili žiri na predlog rukovodioca takmičenja, a ova kazna je odmah izvršna. 22. Ograničava se 1 nastup na takmičenju. Aktivni takmičari u sportskom streljaštvu ako su i lovci mogu nastupati, ali im se rezultat boduje u posebnoj kategoriji za KUP LSCG; 23. U slučaju identičnog rezultata raspucava se sa po jednim metkom na goluba do pojave razlike, raspucava se samo za prvih 6 mjesta, nakon čega se puca (play ‐ off) sa po jednim metkom na goluba, zbir osnovnog rezultata se sabira sa rezultatom iz (play – offa) nakon čega se odrdjuje plasman. Ukoliko takmičari imaju isti rezultat za prva tri mjesta puca se po jedan golub ko prvi promaši. 24. Cijena učešća ‐ kotizacije domaćina za nastup jednog takmičara ne može biti veća od 15 €. 25. Postoji mogućnost žalbe na regularnost takmičenja koja se mora predati u pisanoj formi žiriju za žalbe najasnije 30 minuta posle objavljivanja poslednjeg rezultata. Žiri za žalbe rješava žalbu odmah i njegova odluka je konačna. 26. Ekipno učešće se uslovljava prijavom ekipe pod imenom LU ili JP, kao i obavezom članstva u tom LU ili JP. Ekipu sačinjavaju 3 člana, od kojih se sabiraju rezultati. 27. Učescem na takmičenju smatra se da su svakom takmičaru poznati članovi ovog Pravilnika, kao i propisi samog takmičenja, te da ih on prihvata. 28. Sva sporna pitanja se rješavaju Posebnim pravilima za gađanje letećih meta UIT‐a; 29. Sudije na svakom takmičenju određuje delegat LSCG (član komisije za lovno streljaštvo LSCG) uz domaćine. Komisija za lovno streljaštvo LSCG PROPOZICIJE ZA GAĐANJE POKRETNE METE ‐KUP LSCG Ovim Propozicijama se utvrđuju bliži uslovi koji moraju biti zadovoljeni u gađanju pokretne mete u organizaciji Lovačkih udruženja ili Javnih preduzeća, a u skladu sa Pravilnikom o lovnom streljaštvu Lovačkog saveza Crne Gore. ORUŽJE: Dozvoljeno je gađanje samo sa lovačkim puškama, najmanjeg kalibra koji je propisan po Zakonu o divljači i lovstvu, uz mogućnost korišćenja mehaničkog i optičkog nišana. MUNICIJA: Dozvoljeno je gađanje lovačkom municijom, čiji je izbor proizvodjača slobodan. META: Metu predstavlja silueta vepra ili vuka u trku u prirodnoj veličini, sa poljima sa centrom u plećci, koja se elipsasto pružaju po tijelu divljači u zavisnosti od vrijednosti pogodka sa lovnog stanovišta. Meta mora da se nalazi na 80 ‐ 100 metara od vatrene linije. Brzina njenog kretanja je 2‐ 5 m u sekundi, a dužina kojom se kreće meta treba da je najmanje 15 metara. Meta se može kretati u samo 1 pravcu (bilo kojem ‐ lijevo ili desno), a može i u oba. NASTUP: 1. Redoslijed nastupa takmičara se određuje na osnovu redoslijeda prijava na licu mjesta, a krajnji rok za prijavu je 1/2 sata prije početka nastupa prvog takmičara. 2. Gađa se ukupno 5 ‐ 10 metaka bez probnih metaka. 3. Gađa se iz stojećeg stava, bez naslona, sa puškom van zgiba ramena prije pojave mete, kundak mora biti ispod pazuha, odnosno ubacivanje puške u rame mora biti tek poslije pojave mete; 4. Nenapunjena, zakočena ili puška čiji mehanizam za okidanje nije aktiviran zatvaranjem zatvarača se ne smatra opravdanim zastojem (greška strijelca!). 5. Strijelac sam daje znak za kretanje mete; 6. Ukoliko postoji više strijelaca sa istim brojem poena, vrši se raspucavanje po jedan ili tri metka, sve do pojave razlike. Raspucava se samo za prvih 5 mjesta. 7. Od 5 mjesta ostala mjesta se dijele ako više učesnika ima isti broj poena. 8. U toku kretanja mete u jednom pravcu se može ispaliti samo jedan metak. 9. Sva sporna pitanja koja mogu nastati u toku gađanja rješava sudija na vatrenoj liniji, i to odmah. Takmičar može biti kažnjen za iste prekršaje istim kaznama kao i u prethodnim disciplinama. Postoji mogućnost žalbe i to u roku od 30 minuta od objavljivanja rezultata žiriju za žalbe, koji mora da rješi tu žalbu do kraja takmičenja; 10. Nije dozvoljeno gađanje u streljačkoj opremi, osim antifona (slušalica), kape i naočara. Strijelac izlazi na vatrenu liniju pristojno odjeven i obuven (ne može u papučama, majici bez rukava i šorcu). 11. Pravo učešća imaju samo lovci ‐ članovi nekog od Lovačkih udruženja ili Javnih preduzeća što se dokazuje lovnom kartom iz prethodne godine na početku ciklusa takmičenja, odnosno lovnom kartom iz tekuće lovne godine na kraju ciklusa takmičenja. Aktivni takmičari u streljačkom sportu u toj disciplini mogu nastupati ako su i lovci, ali im se plasman računa za rangiranje u posebnoj kategoriji u KUP‐u LSCG; 12. Cjena učešća za nastup jednog takmičara po disciplini ne može biti veća od 15 €; 13. Ekipno učešće se uslovljava prijavom ekipe pod imenom LU ili JP, kao i obaveznim članstvom u ekipi tog LU ili JP. Ekipu sačinjavaju tri člana kojima se rezultati sabiraju. 14. Ucescem na takmičenju smatra se da su svakom takmičaru poznati članovi ovog pravilnika kao i propisi samog takmičenja te da ih on prihvata. Komisija za lovno streljaštvo LSCG SISTEM RANGIRANJA ‐ BODOVANJA PO DISCIPLINAMA I GENERALNO Da bi jedno takmičenje KUP‐a LSCG moglo da se uvrsti u rangiranje za konačan plasman moraju da budu zadovoljeni sledeći uslovi : 1. Takmičenje mora da bude organizovano i sprovedeno u skladu sa prethodnim propozicijama o održavanju takmičenja u lovnom streljaštvu Lovačkog saveza Crne Gore, Pravilnikom o lovnom streljaštvu LSCG kao i svim odlukama Komisije za lovno streljaštvo LSCG; u slučaju ne pridržavanja navedenih propozicija priznanja LSCG se ne dodeljuju. 2. Na takmičenju mora biti najmanje 20 učesnika; 3. Sa takmičenja mora, najkasnije 15 dana posle održanog takmičenja, da bude poslat zapisnik o održanom takmičenju u Lovački savez Crne Gore sekretaru Komisije za lovno streljaštvo; zapisnik mora da sadrži osnovne podatke sa takmičenja: datum i mjesto održanog takmičenja, broj učesnika, plasman prve desetorice i tri ekipe, kao i da bude ovjeren potpisom i pečatom organizatora takmičenja, ili potpisom jednog od članova Komisije za lovno streljaštvo LSCG; u slučaju odsutnosti delegata organizator sačinjava poseban zapisnik; 4. Na takmičenju mora biti najmanje dvije discipline da bi ono moglo da bude uvršteno u plasman; 5. Svako od zauzetih 10. prvoplasiranih mjesta se vrednuje i to tako što najviše ‐ 10 bodova dobija 1. mjesto, a najmanje ‐ 1 bod poslednje ‐ 10. mjesto. Plasman bi se vodio za svaku disciplinu posebno, kao i ukupno za sve tri discipline zajedno ‐GENERALNI plasman, LOVAČKI VIŠEBOJ u kojem se svaka disciplina vrednuje kao što se vrednuje odvojeno svako takmičenje u njoj; Rangiranje u višeboju se izvodi sabiranjem plasmana u pojedinim disciplinama i to tako što se prvo mjesto boduje u svakoj disciplini 10 bodova, drugo 9 bodova, treće 8 bodova i tako sve do desetog mjesta ‐ 1 bod. Pri tome za rangiranje u višeboju mora da se učestvuje u sve tri discipline (ne mora da ima i osvojene bodove u sve tri), a prednost ima veći uspjeh ‐ broj bodova po plasmanu pokretnih meta nad nepokretnom, odnosno vepar u trku nad trapom u slučaju istog broja bodova u pokretnim metama. 6. Na takmičenju na kojem su na programu sve tri discipline: TRAP, pokretna meta (vepar ili vuk u trku) i nepokretna meta (silueta vepra) određuje se ukupni pobjednik takmičenja ‐ pobjednik u LOVAČKOM VIŠEBOJU i to tako što se svaka disciplina boduje kao posebno takmičenje (u određivanju generalnog plasmana). Pri tom prednost ima uspjeh u više disciplina, pokretne mete nad nepokretnom, odnosno vepar u trku nad TRAP‐om, to važi i za određivanje generalnog plasmana; 7. Pravo ušešća na takmičenjima u lovnom streljaštvu u organizaciji Lovačkog saveza Crne Gore imaju samo lovci ‐ članovi LU i JP, kao i aktivni takmičari u sportskom streljaštvu u toj disciplini pod uslovom da su lovci, ali se njihov plasman računa u posebnoj kategoriji za rangiranje u KUP‐u LSCG. Članstvo u LU i JP se dokazuje lovnom kartom iz prethodne godine (na početku takmičarskog ciklusa) ili tekuće godine (na kraju ciklusa); 8. U generalnom plasmanu prednost kod istog broja bodova imaju oni sa više bodova u više disciplina, zatim oni sa boljim uspjehom u gađanju pokretnih meta nad nepokretnim, kao i pokretnom metom nad glinenim golubovima ‐ TRAP. 9. Cijena učešća za nastup jednog takmičara po disciplini ne može biti veća od 15 €. 10. Na svakom održanom takmičenju moraju biti istaknuti postigniuti rezultati, da bi se poslije upisivanja poslednjeg rezultata dao rok od 30 minuta takmičarima za žalbe. Nakon tog roka žalbe se više neće uzimati u obzir. 11. Ekipno učešće se uslovljava prijavom ekipe pod imenom LU ili JP, kao i obaveznim članstvom u ekipi tog LU ili JP. Ekipu sačinjavaju tri člana, kod kojih se sabiraju rezultati. Komisija za lovno streljaštvo LSCG 
Download

Pravilnik o lovnom streljaštvu u Crnoj Gori