"Trgovina 22", a. d.
Skupština akcionara
Broj: Sk. 1/13
Datum: 26. 6. 2013.
Kragujevac
Poslovna tajna
ZAPISNIK
redovne sednice Skupštine akcionara
Privrednog društva za trgovinu "TRGOVINA 22", a. d., Kragujevac
Redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva za trgovinu „Trgovine
22“, a. d., Kragujevac, održana je 26. juna 2013. godine, sa početkom u 11.00 časova u
Hotelu „Šumarice“ u Kragujevcu, Ulica Desankin venac bb.
DNEVNI RED:
1. Otvaranje Skupštine, izbor radnih tela, utvrđivanje kvoruma
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja „Trgovine 22“, a. d. za 2012. godinu
3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora propisanih članom 399. Zakona o
privrednim društvima
4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta “Trgovine 22“, a. d.,
Kragujevac
5. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva i utvrđivanju naknade za
rad Revizora
Rad Skupštine po utvrđenim tačkama dnevnog reda:
1. TAČKA
Sednicu je otvorio predsednik Skupštine akcionara Miodrag Potkonjak.
Na početku svog izlaganja, predsednik Skupštine je rekao da je dnevni red
redovne godišnje sednice Skupštine utvrdio je Odbor direktora Društva na sednici
održanoj 22. maja 2013. godine.
Imajući u vidu da, u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima,
Odboru direktora nije dostavljen nijedan predlog za dodatne tačke dnevnog reda,
redovna sednica Skupštine akcionara ima dnevni red koji je utvrdio Odbor direktora i
koji je naveden u Pozivu za sednicu Skupštine akcionara.
Predsednik je zatim obavestio prisutne da je, u skladu sa članom 16. Poslovnika
o radu Skupštine, svojom odlukom (broj Sk. 1/13-0) imenovao radna tela Skupštine:
 Najdana Cvetanovića, za zapisničara,
 Bobana Ordića (predsednik), Biljanu Šolaju (član) i Vitezu Kostić (član), u
Komisiju za glasanje.
U nastavku sednice predsednik je pročitao Izveštaj Komisije za glasanje, koji
glasi:
1
„1. Prema članu 331. Zakona o privrednim društvima „dan akcionara“ je dan na
koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i
on pada na deseti dan pre dana održavanja sednice, u našem slučaju to je 16. jun
2013. godine.
Prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac, koju
vodi Centralni registar za hartije od vrednosti, na dan 16. juna 2013. godine Skupštinu
čine 908 akcionara, koji ukupno imaju 289.829 glasova.
2. U Pozivu za redovnu Skupštinu akcionara navedeno je da bi akcionar mogao
lično da učestvuje u radu Skupštine i da odlučuje (ima pravo glasa) mora da poseduje
najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija Društva, odnosno da ima najmanje 290 akcija.
Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu
Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim
putem).
3. U roku navedenom u Pozivu (tri radna dana pre dana održavanja Skupštine)
Društvu je dostavljeno samo jedno punomoćja, i to za:
•
Vesnu Zorić, punomoćnika većinskog akcionara TP “Čelik“, koji ima 255.470
akcija – glasova, odnosno 88,14507% od ukupnog broja akcija.
Manjinski akcionari nisu koristili svoje pravo da u radu Skupštine učestvuju preko
zajedničkog predstavnika, jer nisu dostavili nijedno punomoćje.
4. Komisija je utvrdila da je dostavljeno punomoćje za Vesnu Zorić pravno
valjano i da su ispunjeni uslovi da učestvuje u radu Skupštine i odlučivanju.
Komisija je takođe utvrdila da sednici prisustvuju navedeni punomoćnik
većinskog akcionara.
5. Komisija je konstatovala da nijedan akcionar nije glasao u odsustvu (pismenim
putem na propisanom obrascu), tako da po tom osnovu nema glasova koje treba uzeti u
obzir prilikom utvrđivanja kvoruma, odnosno prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog
reda.
6. Na osnovu napred datih podataka, Komisija je konstatovala da redovnoj
Skupštini akcionara „Trgovine 22“, a. d., prisustvuje punomoćnik akcionara koji
raspolaže sa 255.470 akcija – glasova, odnosno 88,14507% od ukupnog broja akcija
7. Da bi Skupština imala kvorum za rad, saglasno članu 351. Zakona o privednim
društvima, potrebna je obična većina od ukupnog broja glasova, odnosno najmanje
144.915 glasova.
S obzirom da Skupštini prisustvuje punomoćnik većinskog akcionara TP “Čelik“,
koji ima 255.470 akcija, Komisija je konstatovala da Skupština IMA POTREBAN
KVORUM za rad.
8. Prema članu 358. Zakona o privrednim društvima i članu 32. Statuta „Trgovine
22“, a. d., odluke po 2, 3. i 5. tački dnevnog reda donose se običnom većinom glasova
prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa. Imajući u vidu da sednici prisustvuje
punomoćnik koji ima 255.470 akcija, odnosno glasova, za usvajanje predloženih odluka
po navedenim tačkama potrebna je većina od 127.736 glasova.
Za usvajanje odluke po 4. tački dnevnog reda, shodno članu 247. napred
navedenog zakona i članu 53. Statuta Društva, potrebna je obična većina glasova svih
akcionara sa pravom glasa. S obzirom da svi akcionari Društva raspolažu sa ukupno
289.829 akcija – glasova, za usvajanje predložene odluke potrebna je većina od
144.915 glasova.“
Imajući u vidu da je Komisija za glasanje utvrdila da Skupština akcionara ima
kvorum za rad i donošenje punovažnih odluka, Skupština je nastavila sa radom po
utvrđenim tačkama dnevnog reda.
2
Pre prelaska na rad po 2. tački dnevnog reda predsednik Skupštine je obavestio
prisutne da pored punomoćnika navedenog u Izveštaju Komisije za glasanje, sednici
prisustvuju i članovi Odbora direktora Društva (Nataša Milićević, Aleksandar Smiljanić,
Slobodan Milovanović, Dragan Spasojević i Miroljub Krstić), Jasmina Marković, interni
revizor Društva, kao i članovi radnih tela Skupštine.
Pored navedenih lica sednici Skupštine prisustvuju i 21 akcionar Društva, ali bez
prava učešča u radu Skupštine i odlučivanju, jer ne ispunjavaju uslov da pojedinačno
poseduju najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija Društva, odnosno da imaju najmanje
290 akcija, a nisu se koristili pravom da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog
punomoćnika.
Predsednik Skupštine je dao i informaciju da su akcionarima svi materijali za
sednicu Skupštine, kao i obrasci Punomoćja i Formulara za glasanje u odsustvu, bili
dostupni na sajtu Društva. Akcionari kojima nije bio dostupan materijal na navedeni
način, mogli su isti preuzeti kod sekretara Društva radnim danima do 21. juna 2013.
godine.
2. TAČKA
Na sajtu Društva, kao i štampani materijal u sedištu Društva, akcionarima su u
vezi ove tačke bili dostupni predlog odluke koju treba da usvoji Skupština i Godišnji
izveštaj „Trgovine 22“, a. d., za 2012. godinu.
Uvodno izlaganje, odnosno osvrt i komentar na najbitnije bilansne pokazatelje u
Godišnjem izveštaju za 2012. godinu, podneo je izvršni direktor Miroljub Krstić.
Rasprave u vezi materijala za ovu tačku dnevnog reda nije bilo.
Predsednik je pozvao prisutne akcionare sa pravom ličnog učešća u radu
Skupštine i pravom odlučivanja da se izjasne o predloženoj odluci.
ZA usvajanje predložene odluke glasao je punomoćnik većinskog vlasnika,
nakon čega je predsednik konstatovao da je Skupština jednoglasno, sa 255.470
glasova, donela
ODLUKU (broj: Sk. 1/13-1)
o usvajanju Godišnjeg izveštaja Društva
za 2012. godinu i raspodeli ostvarene dobiti
1. Usvaja se Godišnji izveštaj Privrednog društva za trgovinu „Trgovina
22“, a. d. za 2012. godinu, koji sadrži:
•
Finansijske izveštaje o poslovanju,
•
Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima,
•
Godišnji izveštaj o poslovanju,
•
Podatke o stečenim sopstvenim akcijama,
•
Izjavu o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja,
•
Izjavu lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja.
Tekst usvojenog Godišnjeg izveštaja nalazi se u prilogu i sastavni je deo
ove odluke.
2. Utvrđena dobit Društva ostvarena poslovanjem u 2012. godini neće se
raspoređivati.
3. TAČKA
Akcionarima su u vezi ove tačke na sajtu Društva, kao i štampani materijal u
sedištu Društva, bili dostupni: predlog odluke koju treba da usvoji Skupština i tekst
3
Izveštaja Odbora direktora „Trgovine 22“, a. d., sačinjen u skladu sa članom 399.
Zakona o privrednim društvima.
Uvodnog izlaganja u vezi materijala nije bilo.
Pitanja i rasprave u vezi materijala za ovu tačku dnevnog reda nije bilo.
S obzirom da se punomoćnik većinskog akcionara izjasnio ZA usvajanje
predložene odluke po ovoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine je konstatovao da
je Skupština jednoglasno, sa 255.470 glasova, donela
ODLUKU (broj: Sk. 1/13-2)
o usvajanju Izveštaja Odbora direktora
„Trgovine 22“, a. d., Kragujevac
Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Privrednog društva za trgovinu
„Trgovina 22“, a. d., Kragujevac, sačinjen u skladu sa članom 399. Zakona o
privrednim društvima, u tekstu koji se nalazi u prilogu i sastavni je deo ove
odluke.
4. TAČKA
Na način naveden u prethodnim tačkama akcionarima je bio dostupan predlog
Odluke o izmenama i dopunama Statuta „Trgovine 22“, a. d.
Uvodnog izlaganja, kao ni rasprave u vezi materijala za ovu tačku dnevnog reda,
nije bilo.
Na poziv predsednik Skupštine da se izjasni o predloženoj odluci, punomoćnik
većinskog vlasnika je glasao ZA usvajanje, nakon čega je predsednik konstatovao da
je Skupština jednoglasno, sa 255.470 glasova, donela
ODLUKU (broj: Sk. 1/13-3)
o izmenama i dopunama Statuta
Privrednog društva za trgovinu „Trgovina 22“, a. d., Kragujevac
Član 1.
Usvajaju se izmene i dopune Statuta Privrednog društva za trgovinu
„Trgovina 22“, a. d., Kragujevac, u delu koji se odnosi na delatnost društva, tako
što se u članu 7., u drugom stavu, iza grupe i naziva delatnosti „52.29 Ostale
prateće delatnosti u saobraćaju“, unose sledeće delatnosti:
“- 56.10 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata,
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića“
Član 2.
U svemu ostalom odredbe Statuta “Trgovine 22“. a. d.
nepromenjene.
ostaju
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. TAČKA
Predlog Odluke o izboru Revizora i utvrđivanju naknade za njegov rad, kao i
Ponuda Revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2013. godinu bili su
4
materijal po 5. tački, koji je bio objavljen na sajtu Društva, odnosno dostupan kao
štampani materijal kod sekretara Društva.
U vezi materijala za 5. tačku dnevnog reda nije bilo uvodnog izlaganja.
Takođe nije bilo ni rasprave po ovoj tački dnevnog reda.
Predsednik je pozvao prisutne akcionare sa pravom ličnog učešća u radu
Skupštine i odlučivanja da se izjasne o predloženoj odluci.
ZA usvajanje predložene odluke glasao je punomoćnik većinskog vlasnika,
nakon čega je predsednik konstatovao da je Skupština jednoglasno, sa 255.470
glasova, donela
ODLUKU (broj: Sk. 1/13-3)
o izboru Revizora i utvrđivanju naknade za rad Revizora
„Trgovine 22“, a. d., Kragujevac
Za reviziju finansijskih izveštaja Privrednog društva „Trgovina 22“, a. d.,
Kragujevac, za 2013. godinu bira se Društvo za računovodstvo i reviziju
„REVIZIJA PLUS-PRO“, d.o.o., iz Beograda
Za vršenje revizije finansijskih izveštaja za navedenu poslovnu godinu
navedenoj revizorskoj kući se odobrava se naknada u iznosu od 2.000 EUR-a u
dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Međusobni odnosi regulisaće se ugovorom, u skladu sa ovom odlukom i
uslovima iz ponude REVIZIJA PLUS-PRO od 20. 5. 2013. godine.
Nakon što je Skupština akcionara završila rad po utvrđenim tačkama dnevnog
reda, za reč se javila Vesna Zorić, punomoćnik većinskog akcionara TP „Čelik“ iz
Beograda. Upoznala je prisutne na sednici da je TP „Čelik“, u skladu sa članom 342.
Zakona o privrednim društvima, postavio pitanje, odnosno uputio zahtev da se sačini i
dostavi pisana informacija o sudskim sporovima vezanim za postupak privatizacije
„Trgovine 22“, a. d., vođenim po tužbama grupe akcionara, odnosno Udruženja
manjinskih akcionara, smatrajući da je ona bitna za akcionare Društva i da sa njom
treba da budu upoznati.
TP „Čelik“ je dobio kvalitetnu pisanu informaciju po navedenom zahtevu, istakla
je Vesna Zorić, i zamolila da podnosilac informacije (izvršni direktor Dragan Spasojević)
sa njenom sadržinom upozna prisutne akcionare – što je on i učinio.
Vesna Zorić se zahvalila što je omogućeno da se prisutni akcionari upoznaju sa
Informacijom, iz koje se može zaključiti, imajući u vidu konačne sudske presude, da
nisu uvaženi razlozi tužilaca da se poništi postupak privatizacije Holding „22.
decembar“, što znači da je on sproveden u svemu u skladu sa zakonskim propisima,
kao i da je većinski vlasnik u svemu ispoštovao ugovorne obaveze.
Tekst podnete Informacije nalazi se u prilogu Zapisnika.
Skupština je završila sa radom u 11.50 časova.
Zapisničar
________________
(Najdan Cvetanović)
Komisija za glasanje:
- Boban Ordić
- Biljana Šolaja
- Viteza Kostić
Predsednik Skupštine,
_____________________
(Miodrag Potkonjak)
___________________
___________________
___________________
5
Download

Zapisnik SKUPSTINE, 26.6.2013.