SIMPROLIT MEDJUSPRATNE PLOČE (SMP)
Medjuspratna
ploča
jedan
je
od
osnovnih
konstruktivnih elemenata objekta. Po svojoj nameni, ona
treba da ispunjava mnogobrojne funkcije i da poseduje njima
odgovarajuće karakteristike, kao što su:
-
noseća sposobnost
zadovoljavajuća čvrstoća
yvukoizolaciona sposobnost
termoizolaciona sposobnost
otpornost na požar
otpornost na seizmičke uticaje i td.
U konstruktivnom sistemu objekta, medjuspratne ploče
terba da obrazuju krutu ploču, koja objedinjuje konstrukciju
objekta i direktno utiče na njegovu noseću sposobnost.
Debljina medjuspratnih ploča odredjena je pre svega
rasponima, u odnosu na koje se, iz uslova dozvoljenih
ugiba, odredjuje njena statička visina, pa samim tim i
ukupna debljina. Pri tome se sa uvećanjem debljine
medjuspratne ploče direktno povećava i njena težina, pa je
veoma čest slučaj da težina medjuspratne konstrukcije čini
najveći deo ukupne težine konstrukcije objekta.
Uzimajući u obzir da povećana težina medjuspratnih
konstrukcija negativno utiče na nosivost konstrukcije
objekta, počev od temelja pa sve do otpornosti objekta na
seizmiku, a pored toga i povećava dimenzije, količinu i
težinu betona i armature noseće konstrukcije objekta, čime
se izmedju ostalog i otežava proces njihove montaže,
osnovni zadatak pri rešavanju problema montažnih
konstrukcija sastoji se u rešenju problema montažnih
medjuspratnih konstrukcija, koje moraju dostići potrebnu
nosivu sposobnost pri minimalnoj sopstvenoj težini.
Taj problem se rešava na razne načine u raznim sistemima,
koji se u osnovnom mogu podeliti na:
-
montažni sistem
polumontažni sistem i
monolitni sistem
izvodjenja lakih ili olakšanih medjuspratnih konstrukcija.
2
Simprolit
medjuspratne
ploče
(SMP)
od Simprolit polistirolbetona predstavljaju noviji elemenat
Simprolit programa. Patentirana su, ispitana i izradjuju se tri
tipa Simprolit medjuspratnih ploča, koji se u odnosu na
sistem izvodjenja mogu grupisati u:
-
montažni sistem (tipa «Monte», sastoji se iz nosivih
rebara i punioca);
-
polumontažni sistem (tipa “Omnie”, sastoji se od
montažnih Simprolit ploča sa nosećom armaturom u
zategnutoj zoni i sloja armiranog betona u pritisnutoj
zoni, a koji se betonira po njihovoj montaži) i
-
monolitni sistem (sa rebrastim limom, gde se
Simprolit polistirolbeton na licu mesta naliva preko
montiranog rebrastog lima, pri čemu rebrasti lim
preuzima na sebe noseću funkciju, a Simprolit
polistirolbeton funkciju izolacije zvuka, toplote i
osnove na koju se polaže podna obloga.
Od navedenih, najčešću primenu u praksi ima
Simprolit polumontažni sistem izvodjenja medjuspratnih
tavanica.
Pri tome se Simprolit montažni paneli, kao deo
polumontažnog sistema (u svojstvu zarobljene oplate sloja
betona koji se iznad naliva na licu mesta) označavaju sa
«SMP d / l» :
SMP – Simprolit montažni panel polumontažne
medjuspratne ploče,
d – debljina u cm,
l – dužina u cm;
Naprimer, «SMP 13/425» označava: Simprolit
montažni panel debljine 13 cm i dužine 425 cm za izvodjenje
polumontažne medjuspratne ploče.
Simprolit
montažni
paneli
za
polumontažne
medjuspratne ploče rade se po porudžbini, standardne su
širine od 0,6m ili 1,0m i obično se rade za raspone do 4,0m,
za raspone od 4,0m-5,0m i za raspone od 5,0m-6,0 m, a po
specijalnoj porudžbini i proračunu oslanjanja mogu se
proizvesti i ploče drugih dimenzija.
-
Simprolit medjuspratne ploče dužine do 4,0m zajedno sa
betonom imaju ukupnu debljinu 150mm i ukupnu težinu
175 kg/m2, pri čemu Simprolit montažni panel ima
debljinu 100 mm, težinu zajedno sa armaturom 50 kg/m2
(standardni Simprolit montažni panel za medjuspratnu
konstrukciju «SMP10» debljine 10cm i širine 60cm teži
30 kg/m), a na licu mesta preko nje se montira
3
armaturna mreža gornje zone i naliva sloj betona
debljine 50 mm i težine 125 kg/m2;
-
Simprolit medjuspratne ploče dužine 4,0m - 5,0m
zajedno sa betonom imaju ukupnu debljinu 180 mm i
ukupnu težinu 215 kg/m2, čemu Simprolit montažni
panel ima debljinu 130mm, težinu zajedno sa armaturom
65 kg/m2 (standardni Simprolit montažni panel za
medjuspratnu konstrukciju «SMP13» debljine 13 cm i
širine 60 cm teži 39 kg/m), a na licu mesta preko nje se
montira armaturna mreža gornje zone i naliva sloj
betona debljine 60 мм mm i težine 150 kg/m2;
-
Simprolit medjuspratne ploče dužine 5,0m - 6,0m
zajedno sa betonom imaju ukupnu debljinu 230 mm i
ukupnu težinu 255 kg/m2, pri čemu Simprolit montažni
panel ima debljinu 160 mm, težinu zajedno sa
armaturom 80 kg/m2 (standardni Simprolit montažni
panel za medjuspratnu konstrukciju «СМП16» debljine
16 cm i širine 60 cm teži 48 kg\m), a na licu mesta preko
nje se montira armaturna mreža gornje zone i naliva sloj
betona debljine 70 mm i težine 175 kg/m2;
U poredjenju sa medjuspratnim pločama izvedenim na
standardni način, Simprolit medjuspratne ploče imaje brojna
preimućstva, kao što su:
-
lakoća transporta;
-
lakoća montaže;
-
manja složenost ugradnje;
-
odsustvo oplate;
-
dobra termoizolacija;
-
dobra zvukoizolacija;
-
produženje gradjevinske sezone (mogućnost rada pri
veoma niskim temperaturama);
-
lakoća provlačenja elektroinstalacija;
-
mogućnost samo gletovanja Simprolit medjuspratnim
pločama obrazovanog plafona gradjevinskim lepkom na
cementnoj osnovi preko mrežice od stakloplastike ili
tankim slojem maltera sa sitnim peskom;
-
značajno umanjenje radnih taktova;
-
značajno skraćenje rokova predaje objekta.
4
SIMPROLIT KROVNE POČE (SKP)
Simprolit krovne ploče (SKP) proizvode se u dva
vida:
- standardne, monolitne i
- olakšane, sa proslojcima od stiropora.
Standardne Simprolit krovne ploče
Debljina standardnih Simprolit krovnih ploča izvedena
je
iz
uslova
ugiba
na
zadanom
rasponu.
Standardne Simprolit krovne ploče označavaju se:
«SKP d / l», gde je
- SKP – Simprolit krovna ploča,
- d – debljina u cm,
- l – dužina u cm;
Na primer, oznaka «SKP 22/425» označava Simprolit
standardnu krovnu ploču ukupne debljine 22 cm i dužine
425 cm.
Simprolit krovne ploče izradjuju se po porudžbini i u
osnovnom proizvode se za raspone:
- do 4,0m – debljine 140mm i težine 70 kg/m2
- od 4,0m - 5,0m – debljine 180mm i težine 90 kg/m2
- od 5,0m-6,0m – debljine 220mm i težine 130 kg/m2,
a po posebnoj porudžbini i proračunu oslanjanja mogu se
proizvesti i ploče drugih dimenzija.
5
Simprolit olakšane krovne ploče
sa proslojcima od stiropora
U slučaju kada debljina Simprolit krovnih ploča ne
zadovoljava zahteve termotehničkih normi u oštrim
klimatskim uslovima, unutar Simprolit krovnih ploča
ugradjuju se proslojci od stiropora potrebne debljine, a takve
Simprolit olakšane krovne ploče označavaju se sa:
«SKP d / l – P/s», gde je
- SKP – Simprolit krovna ploča,
- d – debljina u cm,
- l – dužina u cm,
- P/s – proslojci P od stiropora debljine s.
Na primer
«SKP30/425-P4» označava Simprolit
krovnu ploču debljine 30 cm, dužine 425 cm i sa proslojcima
od stiropora debljine 4 cm).
Opšte karakteristike Simprolit krovnih ploča, isto kao i
kod Simprolit medjuspratnih ploča, su:
-
lakoća transporta;
-
lakoća montaže;
-
zadovoljavajuća fizičko-mehanička svojstva;
-
zadovoljavajuća termotehnička svojstva;
-
zadovoljavajuća akustička svojstva;
-
i po nekoliko puta manje opterećenje na noseću
konstrukciju i temelje objekata nego što je to slučaj kod
analognih sistema;
-
mogućnost montaže u ma koje doba godine, uz pomoć
malih dizalica, čak i ručno;
-
lakoća provlačenja elektroinstalacija;
-
mogućnost samo gletovanja Simprolit medjuspratnim
pločama obrazovanog plafona gradjevinskim lepkom na
cementnoj osnovi preko mrežice od stakloplastike ili
tankim slojem maltera sa sitnim peskom;
-
značajno umanjenje radnih taktova;
-
značajno skraćenje rokova predaje objekta.
6
SIMPROLIT IZOLACIONI PANELI (SIP)
Simprolit izolacioni paneli za podove i mokre čvorove
(SIP) su troslojne strukture, sa spoljašnjim slojevima od
Simprolit polistirolbetona i srednjim hidroizolacionim slojem.
Komplet se sastoji iz osnovnih panela i uložaka, koji se
montiraju na spojevima.
Prednost ovog sistema je u tome što je sloj
hidroizolacije pri montaži i kasnijih završnih radova sigurno
zaštićen od oštećenja (što se veoma često dešava kada se
izolacija radi odvojeno). Pri tome, osim hidroizolacione,
Simprolit izolacioni paneli imaju i termoizolacionu i
zvukoizolacionu funkciju.
Simprolit izolacione panele mogu se polagati na pod i
umesto cementne košuljice, preko sloja za nivelaciju od
sitnog peska ili keramzita zalivenog cementnim mlekom,
preko sloja lepka za keramičke pločice ili ih montirati «u
suvo» preko prethodno iznivelisane potkonstrukcije.
Simprolit izolacioni paneli se na zid mogu jednostavno
zalepiti lepkom za keramičke pločice i (ili) u falcovima
pričvrstiti za zid montažnim tiplovima, kao podloga na koju se
kasnije lepi keramika, a u kombinaciji sa Simprolit SOP
jednoslojnim pločama i umesto unutrašnjeg malterisanja
zidova.
Na Simprolit izolacione panele, odmah posle njihove
montaže, moguće je polagati bilo koju vrstu podnih ili zidnih
obloga, čak i one koje zahtevaju nisku vlažnost podloge
(parket, brodski pod, laminat).
Sve to u značajnoj meri olakšava rad, smanjuje ili
potpuno eliminiše «mokre» postupke i omogućava izvodjenje
tradova po niskim temperaturama, što sve značajno ubrzava
proces završnih radova, a samim tim i značajno skraćuje
rokove konačnog završetka objekta.
7
Download

Untitled - Simprolit